Garmin | BC™ 30 Wireless Backup Camera | User guide | Garmin BC™ 30 Wireless Backup Camera Podręcznik użytkownika

Garmin BC™ 30 Wireless Backup Camera Podręcznik użytkownika
Wyrównywanie linii nawigacyjnych
Bezprzewodowa
kamera cofania BC™ 30
Podręcznik użytkownika
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Wyrównanie linii nawigacji zapewni dokładne punkty
odniesienia, które będą odzwierciedlały drogę zewnętrznych
krawędzi pojazdu. Linie te należy wyrównać oddzielnie dla
każdej kamery cofania.
1 Zaparkuj pojazd bokiem blisko krawężnika, podjazdu lub linii
miejsca parkingowego.
Możesz zaparkować pojazd na środku miejsca
parkingowego, a następnie przejechać do przodu, na
następne miejsce. Pozwala to wykorzystać linie miejsca
parkingowego widoczne z tyłu pojazdu jako punkty
odniesienia dla wyrównywania.
Krawężnik, podjazd lub linie miejsca parkingowego powinny
być wyraźnie widoczne w urządzeniu.
2 W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Dodatkowa
kamera.
3 Wybierz kamerę, którą chcesz wyregulować, a następnie
wybierz opcję Linie nawigacji > Dostosuj linie nawigacji.
4 Użyj strzałek w rogach ekranu do przesunięcia linii
nawigacyjnych, aby dopasować je do kąta i położenia
krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego.
Linie nawigacyjne powinny pojawiać się bezpośrednio nad
obranymi punktami odniesienia.
Wyświetlanie obrazu z kamery
bezprzewodowej
Zanim będzie można wyświetlić obraz z kamery
bezprzewodowej, należy zainstalować kamerę, nadajnik
i przewód odbiornika. Więcej informacji na temat kamery
bezprzewodowej znajduje się w instrukcji instalacji.
Urządzenie GPS pokazuje obraz ze sparowanych kamer
bezprzewodowych w różny sposób, w zależności od sposobu
podłączenia nadajnika kamery do zasilania.
1 Wybierz opcję, aby wyświetlić obraz:
• Jeśli nadajnik podłączono do lampy świateł cofania
(zalecane), należy włączyć bieg wsteczny.
Urządzenie automatycznie pokaże obraz z kamery
cofania.
• Jeśli nadajnik podłączono do lampy świateł dziennych lub
innego źródła stałego zasilania 12 V DC, wybierz
w urządzeniu
, aby wyświetlić obraz z kamery cofania.
Wybierz
opcję,
aby
powrócić
do normalnej pracy urządzenia:
2
• Jeśli nadajnik podłączono do lampy świateł cofania
(zalecane), należy wyłączyć bieg wsteczny.
Urządzenie automatycznie podejmie normalną pracę.
• Jeśli nadajnik podłączono do lampy świateł dziennych lub
innego źródła stałego zasilania 12 V DC, wybierz
w urządzeniu , aby wznowić normalne działanie.
Linie nawigacji
UWAGA
Funkcja linii nawigacji jest przeznaczona wyłącznie do celów
informacyjnych i pomocniczych. Użytkownik jest odpowiedzialny
za rozeznanie w sytuacji.
Linie nawigacji stanowią wizualne, przybliżone przedstawienie
ścieżki pojazdu podczas cofania. Aby informacje były jak
najdokładniejsze, linie nawigacji należy wyrównać dla każdej
kamery cofania. Jeśli linie nie są wyrównane, nie należy używać
funkcji linii nawigacji.
Marzec 2015
5 Użyj strzałek na środku ekranu, aby przesunąć linie
nawigacyjne w górę lub w dół.
Czerwona część linii nawigacyjnych powinna być wyrównana
z tyłem pojazdu.
6 W razie potrzeby przestaw pojazd drugim bokiem do
krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego
i powtórz wyrównywanie.
Linie nawigacyjne powinny być wyrównane symetrycznie,
nawet jeśli pojazd nie stoi idealnie równolegle do krawężnika,
podjazdu lub linii miejsca parkingowego.
7 Po zakończeniu wyrównywania wybierz .
Wyświetlanie i ukrywanie linii nawigacyjnych
1 W widoku kamery wybierz kolejno > Linie nawigacji.
2 Zaznacz lub odznacz pole wyboru Pokaż linie nawigacji.
Korygowanie wyrównania
Można zresetować wyrównanie linii nawigacji do wyrównania
domyślnego.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Dodatkowa kamera.
2 Wybierz kamerę, którą chcesz wyregulować, a następnie
wybierz kolejno Linie nawigacji > Przywróć.
Wiele kamer
Przewód odbiornika BC 30 umożliwia sparowanie maksymalnie
czterech kamer bezprzewodowych. Na przykład, można
sparować kamerę cofania zainstalowaną w pojeździe oraz
kamerę cofania zainstalowaną na przyczepie. W widoku kamery
można przełączać między sygnałami wideo przesyłanymi przez
poszczególne sparowane kamery. Można również zmienić
kolejność, w jakiej obraz z kamer jest wyświetlany podczas
przełączania między nimi. Więcej informacji o parowaniu wielu
kamer można znaleźć w części BC 30 Wireless Backup Camera
Owner's Manual.
Wydrukowano na Tajwanie
190-01838-40_0A
Parowanie nadajnika z przewodem odbiornika
Przewód odbiornika BC 30 umożliwia sparowanie maksymalnie
czterech kamer bezprzewodowych. Jeśli kamera, nadajnik
i przewodnik odbiornika zostały zapakowane razem, są już ze
sobą sparowane. Jeśli pomimo prawidłowego zainstalowania
nadajnika i przewodu odbiornika urządzenie GPS nie odbiera
obrazu, można ponownie ręcznie sparować nadajnik i przewód
odbiornika.
1 Wybierz opcję:
• Włącz silnik i bieg jałowy.
• Wyłącz stałe źródło zasilania podłączone do nadajnika.
2 Włącz urządzenie GPS podłączone do przewodu odbiornika.
3 W urządzeniu GPS wybierz kolejno Ustawienia >
Dodatkowa kamera > Dodaj nową kamerę.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Przełączanie kamer
Można przełączać między sygnałami wideo przesyłanymi przez
poszczególne sparowane kamery.
W widoku kamery wybierz .
Wyświetli się obraz z kolejnej kamery, a w górnej części
ekranu nazwa tej kamery.
Załącznik
Dane techniczne
Napięcie wejściowe kamery
i nadajnika
Od 9 do 28 V DC
Bezpiecznik nadajnika
500 mA, szybki
Pobór prądu przez kamerę i nadajnik 150 mA przy 12 V DC
Klasa wodoszczelności kamery
i nadajnika
IEC 60529 IPX7*
Zakres temperatury roboczej kamery Od -40°C do 85°C (od -40°F do
185°F)
Zakres temperatury roboczej
przewodu nadajnika i odbiornika
Od -20°C do 70°C (od -4°F do
158°F)
Napięcie wejściowe przewodu
odbiornika
Od 10 do 28 V
Bezpiecznik przewodu odbiornika
2 A, 250 V
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Zmiana kolejności kamer
Można zmienić kolejność, w jakiej obraz z kamer jest
wyświetlany podczas przełączania między nimi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Dodatkowa kamera.
2 Wybierz kamerę.
3 Wybierz Ustaw kamerę jako domyślną.
Wyświetli się lista sparowanych kamer.
4 Przeciągnij każdą kamerę do żądanej pozycji na liście.
Przełączanie między kamerami odbywa się od góry do dołu,
według kolejności na liście w widoku kamery. Kamera
znajdująca się na początku listy to kamera domyślna, która
wyświetla się po każdym przejściu do widoku kamery.
Zmiana nazwy kamery
Można zmienić nazwę, która pojawia się nad obrazem w widoku
kamery. Nazwa powinna być opisowa i jasno określać
umiejscowienie kamery.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Dodatkowa kamera.
2 Wybierz kamerę.
3 Wybierz Zmień nazwę.
Usuwanie sparowanej kamery
Aby sparować kolejną kamerę w przypadku, gdy sparowane są
już cztery kamery podłączone za pomocą przewodu odbiornika
BC 30, należy usunąć jedną ze sparowanych kamer.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Dodatkowa kamera.
2 Wybierz kamerę.
3 Wybierz Anuluj parowanie.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BC™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising