Garmin | VIRB® 360 | User manual | Garmin VIRB® 360 Brugervejledning

Garmin VIRB® 360 Brugervejledning
VIRB 360
®
Brugervejledning
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , fēnix og VIRB er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. G-Metrix™ er et varemærke tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
Android™, Google™, Google Cardboard™ og YouTube™ er varemærker tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet
Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Facebook™ og Facebook-logoet er varemærker tilhørende Facebook og dets
associerede selskaber. HDMI er et registreret varemærke tilhørende HDMI Licensing, LLC. microSD og microSDXC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Wi‑Fi er et registreret
varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Kameraets kontrolfunktioner ....................................................... 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Isætning af batteriet .................................................................... 1
Installation af et hukommelseskort ............................................. 1
Opladning af batteriet ................................................................. 1
Sådan tændes kameraet ............................................................ 2
Slukning af kameraet ............................................................. 2
Sådan tændes og slukkes kameraet ved hjælp af
optagekontakten .................................................................... 2
Oversigt over skærmen Hjem ..................................................... 2
Statuslinjens ikoner ................................................................ 2
Hovedmenu ............................................................................ 2
Kameraholdere ............................................................... 3
Montering af stativet og holderen ............................................... 3
Samling af actionholderen og holderne ...................................... 3
Fjernelse af kameraet fra holderen ............................................. 3
Video................................................................................ 4
Forberedelse til at optage en video ............................................ 4
Tips til optagelse af 360-graders video .................................. 4
Optagelse af video ...................................................................... 4
Objektivtilstande ......................................................................... 4
Ændring af sammenfletningsafstand ..................................... 4
Videoindstillinger ......................................................................... 5
Optagelse af en Time Lapse-video ........................................ 5
Specifikationer for videotilstand ............................................. 5
Mikrofontilstande ......................................................................... 5
Omgivende, rumlig lyd ........................................................... 5
Udsendelse af livevideo til en ekstern enhed ............................. 5
Fotos................................................................................ 6
Optagelse af fotos .......................................................................6
Indstilling af standardtid for selvudløser ..................................... 6
Fototilstande ............................................................................... 6
Stemmestyring ............................................................... 6
Opsætning af stemmestyring ...................................................... 6
Styring af kameraet med stemmekommandoer .......................... 6
Stemmestyringskommandoer ................................................ 6
Tip til stemmestyring ................................................................... 6
G-Metrix ........................................................................... 7
G-Metrix data .............................................................................. 7
Garmin VIRB app............................................................ 7
Tilslutning til Garmin VIRB appen ved hjælp af NFC .................. 7
Tilslutning til Garmin VIRB appen ved hjælp af
Wi‑Fi indstillinger ........................................................................ 7
Fjernsøger .................................................................................. 8
Pro-indstillinger ...................................................................... 8
Optagelse af en video vha. Garmin VIRB appen ................... 8
Tag et foto ved hjælp af Garmin VIRB appen ........................ 8
Udsendelse af live-video ............................................................. 9
App- og kameraindstillinger ........................................................ 9
Fotoeksponeringstyper ........................................................ 10
Optagelse af 5,7K RAW-video ............................................. 10
Optagelse af videoløkke ...................................................... 10
Time Lapse-fotos og -video ................................................. 10
Garmin VIRB Appgalleri ............................................................ 11
Visning af et foto eller en video ............................................ 11
Brug af VR-visningstilstand (Virtual Reality) ........................ 12
Redigering og deling af en video ......................................... 12
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk ................................................... 12
Tænd eller sluk for Wi‑Fi radioen ......................................... 12
Ændring af Wi‑Fi forbindelsen ............................................. 12
Sådan glemmes et Wi‑Fi netværk ........................................ 13
Indholdsfortegnelse
Netværk med flere kameraer .................................................... 13
Opsætning af et kameranetværk ......................................... 13
Tilføjelse af et kamera til netværket ..................................... 13
Skift mellem kameraer ......................................................... 13
Fjernbetjening............................................................... 14
Fjernbetjening af VIRB kameraet ............................................. 14
Styring af flere VIRB kameraer ................................................. 14
Aktivering af fjernvækningsfunktionen ...................................... 14
ANT+ sensorer .............................................................. 14
Parring af ANT+ sensorer ......................................................... 14
Fjernelse af parrede ANT+ sensorer ................................... 14
Bluetooth enheder........................................................ 14
Tilslutning af en trådløs ekstern mikrofon ................................. 14
Tilslutning af en OBD-II enhed ................................................. 15
Fjernelse af parrede Bluetooth enheder ................................... 15
VIRB Edit....................................................................... 15
Tilpasning af enheden................................................. 15
Menuen Opsætning .................................................................. 15
Formatering af hukommelseskort ........................................ 15
Systemindstillinger .................................................................... 15
Enhedsoplysninger...................................................... 15
Status-LED'er ........................................................................... 15
Direkte tilslutning til et Wi‑Fi netværk med WPS ...................... 16
Garmin Support Center ............................................................. 16
Softwareopdateringer ............................................................... 16
Opdatering af kamerasoftwaren ved hjælp af Garmin VIRB
appen ................................................................................... 16
Opdatering af softwaren med Garmin Express .................... 16
Specifikationer .......................................................................... 17
Tip til ydeevne ved lave temperaturer .................................. 17
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse ... 17
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 17
Udsættelse for vand og vandtæthedsklasse ........................ 17
Rengøring af enheden ......................................................... 18
Udskiftning af dæksel til objektiv ............................................... 18
Symboldefinitioner .................................................................... 18
Fejlfinding..................................................................... 18
Mit kamera vil ikke tænde ......................................................... 18
Mit kamera bliver varmt under brug .......................................... 18
Nogle G-Metrix data mangler .................................................... 18
Mine videooptagelser forløber ikke jævnt ................................. 18
Min enhed slukker, når jeg stopper med at optage en video .... 19
Sådan forlænger du batteriets levetid ....................................... 19
Indeks............................................................................ 20
i
Introduktion
Isætning af batteriet
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Det er dit ansvar at bruge enheden på en sikker måde. Garmin
kan ikke holdes ansvarlig for skade på ejendom, personskade
eller dødsfald, der opstår som følge af brug af denne enhed i
nogen form for aktiviteter.
®
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
1 Skub til låsen
for at åbne klappen til batteriholderen.
Kameraets kontrolfunktioner
POWER
OK
WI-FI
Vælg for at rulle gennem menuer og menuelementer.
Hold nede for at tænde eller slukke for enheden.
Gå til startskærmen, og vælg for at tage et foto.
Gå til startskærmen, og hold for at indstille fotoforsinkelsestiden.
Gå til en menu, og vælg for at vælge et
menuelement.
Vælg for at rulle gennem menuer og menuelementer.
Hold nede for at tænde eller slukke for Wi‑Fi
radioen.
®
Optagekontakt
Flyt kontakten for at starte eller stoppe optagelse af
video (Optagelse af video, side 4).
2 Indsæt batteriet i holderen.
3 Luk klappen til batteriholderen, og tryk på den, indtil den
klikker.
Installation af et hukommelseskort
Du skal sætte et microSD hukommelseskort i for at bruge
enheden. Du bør bruge et UHS-I microSD kort fra en anerkendt
producent med en hastighedsklasse på U3 eller bedre og en
lagerkapacitet på op til 128 GB. Gå til garmin.com/VIRBcards for
at få flere oplysninger om kompatible hukommelseskort.
1 Skub til låsen for at åbne sidepanelet.
®
Oversigt over enheden
2 Indsæt hukommelseskortet
i holderen, og tryk ind, indtil du
hører et klik.
TIP: Etiketten på hukommelseskortet skal vende nedad.
3 Luk panelet, og tryk på det, indtil det klikker på plads.
Opladning af batteriet
Status-LED'er (2)
Angiver statusoplysninger vedrørende
kameraet og funktioner (Status-LED'er,
side 15).
Forreste kameraobjektiv
Optager den forreste halvdel af videosfæren.
Startvisningen for 360-graders videoer er
centeret på dette objektiv.
Bageste kameraobjektiv
Optager den bageste halvdel af videosfæren.
Mikrofoner (4)
Optag 360-graders lyd.
Introduktion
Status-LED'erne blinker hurtigt, når der kun er lidt strøm på
batteriet. Du kan oplade batteriet ved hjælp af en almindelig
stikkontakt eller en USB-port på din computer. Kameraet får
strøm fra et udtageligt litiumionbatteri.
TIP: Med den eksterne batterioplader, der fås som tilbehør, kan
du oplade op til to batterier uden for kameraet. Gå til
garmin.com/virb for at købe batteriopladeren, og spar batterier.
BEMÆRK: Batteriet kan ikke oplades ved temperaturer uden for
det godkendte temperaturområde for opladning (Specifikationer,
side 17).
1 Sluk kameraet.
1
Kameraet oplader ikke batteriet, når der er slukket for det.
Det er muligt at betjene kameraet ved hjælp af ekstern
strømforsyning, men batteriladningsniveauet øges ikke, før
du slukker for kameraet.
2 Skub til låsen for at åbne sidepanelet.
3 Tilslut det lille stik på USB-kablet i micro-USB-porten
kameraet.
på
BEMÆRK
Brug kun det medfølgende micro-USB-kabel eller et andet
kabel med et lige micro-USB-stik. Brug ikke et micro-USBkabel med et retvinklet stik. Et retvinklet stik kan medføre
skade på den forsænkede micro-USB-port.
Sådan tændes og slukkes kameraet ved hjælp af
optagekontakten
Du kan bruge optagekontakten til at tænde for kameraet og
omgående begynde at optage en video. Hvis du tænder for
kameraet med optageknappen, slukker det automatisk, når du
standser optagelsen med optageknappen. Denne funktion giver
dig mulighed for at starte og stoppe optagelse hurtigt, samtidig
med at kameraet automatisk slukkes for at spare på batteriet,
når du ikke optager.
BEMÆRK: Kameraet slukker ikke vha. optagekontakten,
medmindre du anvender optagekontakten til at tænde for
kameraet.
1 Når enheden er slukket, skal du flytte optagekontakten
fremad.
Enheden aktiveres og starter optagelse af video.
2 Når du er færdig med at optage, skal du flytte
optagekontakten bagud.
Enheden stopper optagelsen og slukker.
Oversigt over skærmen Hjem
Startskærmen giver et hurtigt overblik over den resterende plads
på hukommelseskortet og din enheds aktuelle indstillinger.
4 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-vægoplader
eller en USB-port på computeren.
BEMÆRK: En USB-vægoplader, der leverer et strømoutput
på mindst 2 A, anbefales for det bedste resultat. Mange USBstrømadaptere til smartphones eller tablets kan være
kompatible.
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, begynder en
status-LED
at lyse rødt konstant.
Viser fototilstand.
Viser sensorstatus og resterende batterikapacitet. Omfatter ANT+
sensorer, Bluetooth , Wi‑Fi og GPS.
®
®
Viser videotilstanden.
Viser den resterende plads på hukommelseskortet til videooptagelse.
Statuslinjens ikoner
Ikoner vises øverst på startskærmen.
• Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal.
• Et fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at den
trådløse enhed er tilsluttet.
5 Oplad batteriet.
Det tager cirka to timer at oplade batteriet til 80 % kapacitet
og cirka tre timer at oplade batteriet helt. Når batteriet er helt
opladet, slukker den røde status-LED.
Sådan tændes kameraet
Hold POWER nede.
Status-LED'erne blinker grønt, når kameraet er tændt.
Slukning af kameraet
BEMÆRK
For at forhindre tab af data skal du altid slukke kameraet, før du
fjerner batteriet.
BEMÆRK: Du kan ikke slukke kameraet, når du optager video.
1 Skub om nødvendigt optagekontakten bagud for at stoppe
optagelse af video.
2 Hold POWER nede.
Kameraet gemmer dine data og slukker.
Hvis du vil fjerne batteriet, skal du vente, indtil skærmen og
status-LED'erne slukker, før du fjerner batteriet.
2
GPS-status
Wi‑Fi teknologistatus
Bluetooth teknologistatus
ANT+ sensorstatus
Batteriniveau
Hovedmenu
På startskærmbilledet skal du vælge eller for at rulle
gennem hovedmenuen.
Videotilstand: Angiver videooptagetilstanden
(Videoindstillinger, side 5).
Fototilstand: Angiver fotooptagetilstanden (Fototilstande,
side 6).
Linsetilstand: Aktiverer et af eller begge objektiverne og
indstiller synsfeltet (Objektivtilstande, side 4).
Trådløs: Gør det muligt for dig at oprette forbindelse til andre
enheder, inklusive mobilenheder, Bluetooth mikrofoner og
sensorer, ANT+ sensorer og kompatible Garmin enheder og
fjernbetjeninger.
Introduktion
Opsætning: Gør det muligt for dig at angive kamerafunktioner,
ændre systemindstillinger og få vist systemoplysninger
(Menuen Opsætning, side 15).
Kameraholdere
Montering af stativet og holderen
Du kan bruge den universelle stativholder til at montere
kameraet på det medfølgende stativ eller på et
standardkamerastativ.
1 Skru stativet i gevindhullet i bunden af stativholderen.
Samling af actionholderen og holderne
Du kan bruge den medfølgende actionholder til at montere dit
kamera til kompatibelt monteringstilbehør til VIRB actionkamera
(medfølger ikke). Gå til garmin.com/virb for at købe
monteringstilbehør.
1 Sæt den ene side af kameraet i holderen, idet du sætter
rillerne i siden af kameraet på tænderne.
2 Sæt den ene side af kameraet i holderen, idet du sætter
rillerne i siden af kameraet på tænderne.
2 Tryk den anden side af kameraet ned, indtil det klikker.
3 Sæt flangerne i bunden af actionholderen ind i den
kompatible holder (medfølger ikke), og fastgør
actionholderen med en fingerskrue.
3 Tryk den anden side af kameraet ned, indtil det klikker.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil optage håndholdt video, skal du holde stativets
ben samlet.
Stativet fungerer som et håndholdt greb, når benene er
samlet.
• Hvis du vil optage video fra en stationær placering, skal du
åbne stativbenene og stille kameraet på
optageplaceringen.
BEMÆRK: Noget monteringstilbehør benytter muligvis en
anden metode til at fastgøre kameraet til holderen. Se de
instruktioner, der følger med monteringstilbehøret, før at få
flere oplysninger.
Fjernelse af kameraet fra holderen
1 Tryk på knappen
Kameraholdere
for at åbne holderen.
3
En højere placering giver ofte en klarere og bredere visning.
Når du optager, kan du holde kameraet højere ved hjælp af
den medfølgende trefod og grebet, eller du kan montere
kameraet oven på dig selv ved hjælp af en hovedmontering
eller hjelmmontering. Når du optager en begivenhed, kan du
bruge en trefod til at placere kameraet i en højere position,
som giver frit udsyn hen over en folkemængde eller andre
blokeringer af synsfeltet.
• Kontrollér lysforholdene i alle retninger.
Når det er muligt, bør du bruge fjernsøgeren i Garmin VIRB
appen til at kontrollere lysforholdene i alle retninger fra
kameraet.
TIP: Undgå at klemme eller spærre holderens glidedel ,
når du trykker på knappen.
Vip
kameraets ene side opad, og fjern kameraet fra holderen.
2
Video
Forberedelse til at optage en video
Før du begynder at optage, bør du indstille kameraet til den type
billeder, du vil optage.
1 Vælg en objektivtilstand for at vælge videoens størrelse og
det eller de objektiver, der skal bruges (Objektivtilstande,
side 4).
2 Vælg en videooptagelsestilstand (Videoindstillinger,
side 5).
3 Monter kameraet på en holder eller et stativ, der passer til
den type video, du vil optage (Kameraholdere, side 3).
4 Find en god optageposition og kameraposition (Tips til
optagelse af 360-graders video, side 4).
5 Brug Garmin VIRB appen til at se kameravisningen
(Fjernsøger, side 8) og finindstille videoindstillingerne (Proindstillinger, side 8).
6 Start optagelsen (Optagelse af video, side 4).
Tips til optagelse af 360-graders video
VIRB 360 kameraet er muligvis anderledes end andre kameraer,
du har brugt før. Traditionelle kameraer optager et fast,
rektangulært synsfelt, som kræver, at du to indrammer
billederne omhyggeligt og følger motivet for at holde det inden
for billedrammen. VIRB 360 kameraet udfører en fuld 360graders videooptagelse, hvor det optager alt rundt omkring det.
Optagelse af 360-graders video kræver nogle overvejelser, som
kan være forskellige fra traditionel videooptagelse.
• Placer VIRB 360 kameraet i midten af begivenhederne.
Et traditionelt fremadrettet kamera placeres ofte på et sted,
hvor alle begivenhederne finder sted foran det. Da VIRB 360
kameraet optager i alle retninger, skal du være opmærksom
på alle vinkler og placere kameraet, så der kan optages
interessant video foran, bag ved, oven over og under
kameraet.
• Undgå at blokere dele af videosfæren.
Du kan blokere en stor del af den videosfære, der optages,
hvis du holder kameraet tæt foran dig eller placerer det i
nærheden af en væg eller en anden forhindring. Du skal
placere kameraet, hvor det har et frit udsyn til omgivelserne i
alle retninger.
• Peg frontobjektivet mod det primære motiv.
Selvom kameraet optager i alle retninger, er den indledende
visning for en 360-graders video centreret på det forreste
objektiv.
• Prøv at placere kameraet i en højere position for at optage et
bredere, mindre spærret synsfelt.
4
Optagelse af video
BEMÆRK: Hvis batteristrømmen bliver meget lav under
optagelse af video, stopper enheden automatisk optagelsen,
gemmer videoen og slukker på en sikker måde. Status-LED'erne
blinker hurtigt, når der kun er lidt strøm på batteriet.
1 Skub optagekontakten fremad for at starte optagelse af
video.
Hvis enheden er slukket, tændes den automatisk. Enheden
starter med at optage video med det samme, og det røde lys
tændes.
2 Skub optagekontakten bagud for at stoppe optagelse af
video.
Videoen gemmes på hukommelseskortet som en .mp4-fil. GMetrix™ sensordata gemmes på hukommelseskortet som
en .fit-fil.
Objektivtilstande
Objektivtilstanden bestemmer, hvilket objektiv eller hvilke
objektiver kameraet anvender ved optagelse af video samt
synsfeltet.
Vælg > Linsetilstand.
360: Optager sfærisk 360-graders video ved hjælp af begge
objektiver. Kameraet sammenfletter automatisk video fra de
to objektiver til én 360-graders videofil. Kameraet optager
360-graders video i 4K-opløsning. Når du vælger 360tilstand, skal du vælge en sammenfletningsafstand.
Kun front, Kun bagside: Optager rektangulær 16:9-video ved
hjælp af ét objektiv. eller punkter til det aktive objektiv.
Kameraet optager 16:9-video i 1080p-opløsning.
RAW: Optager separat 200-graders halvsfæriske videofiler fra
hvert objektiv med en kombineret opløsning på op til 5,7K.
Du kan redigere eller dele videoen fra hvert objektiv hver for
sig, eller du kan sammenflette begge videofiler til en komplet
videokugle ved hjælp af videoredigeringssoftware.
Ændring af sammenfletningsafstand
Hvert kameraobjektiv optager 200 grader vandret og lodret, eller
lidt mere end halvdelen af en sfære. Når du optager 360-graders
video, sammenføjer eller "sammenfletter" kameraet billederne
fra de to objektiver med en indstillet fokusafstand og fjerner de
overlappende dele af billederne. Dette skaber en komplet
videosfære med meget lidt eller slet ingen overgang mellem de
to objektivers billeder.
Du kan vælge den fokusafstand, der skal anvendes til
sammenfletning af video, ud fra omgivelserne for optagelsen.
1 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Afst ml
smfletn..
2 Vælg en afstand:
• Hvis du optager motiver, der er tæt på, indendørs eller i
trange omgivelser, skal du vælge Nær.
Denne indstilling angiver en sammenfletningsafstand på
ca. 5 m (16 fod), hvilket giver optimal
videosammenfletning til de fleste omgivelser.
Video
• Hvis du optager motiver på lang afstand, udendørs eller i
store, rummelige omgivelser, skal du vælge Lang.
Denne indstilling angiver en større
sammenfletningsafstand, hvilket giver optimal
videosammenfletning for genstande eller landskaber, der
er langt væk.
Videotilstand
Objektivtil- Videotype
stand
Opløsning
Billedhastighed
Kun front
Kun
bagside
16:9
1080p
(1920 × 1080 px)
Brugerdefineret
interval
RAW
360 ustiched
5K (2 filer ved
2496 × 2496 px)
Brugerdefineret
interval
Videoindstillinger
Vælg > Videotilstand.
Video: Optager video med fuld bevægelse med et af eller begge
objektiverne, afhængigt af indstillingen Linsetilstand
(Objektivtilstande, side 4).
Slowmotion: Optager video i slowmotion. Denne tilstand er ikke
tilgængelig, når du bruger 360-objektivtilstanden.
Time-lapse: Optager Time Lapse- video med det valgte
tidsinterval mellem billederne.
Optagelse af en Time Lapse-video
Time Lapse-tilstand optager individuelle videobilleder i lange
intervaller og laver en video, der afspiller meget hurtigere end
realtid. Du kan bruge Time Lapse-tilstand til at optage
bevægelser, ændringer, eller hændelser, der foregår langsomt
over en længere periode.
Time Lapse-videoer afspilles med 30 billeder i sekundet.
Længden af videoen afhænger af tidsintervallet mellem
videobillederne. Hvis f.eks. billeder optages med et sekunds
interval, dækker hvert sekund af videoen 30 sekunders realtid.
Hvis billeder optages med et 60 sekunders interval, dækker
hvert sekund af videoen 30 minutters realtid.
1 Fra hovedmenuen vælges Videotilstand > Time-lapse.
2 Vælg et tidsinterval mellem videobilleder.
3 Du opnår det bedste resultat ved at montere enheden, så
den ikke flytter sig under optagelsen.
4 Optag en video.
Specifikationer for videotilstand
Mikrofontilstande
Du kan ændre mikrofontilstand baseret på optagelsesmiljøet.
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Mikrofon.
Spatial: Optager rumlig lyd ved hjælp af alle fire mikrofoner
(Omgivende, rumlig lyd, side 5). Denne funktion er ikke
tilgængelig, når du anvender objektivtilstandene Kun front
eller Kun bagside.
Kun bagside: Optager mono-lyd udelukkende med den bageste
mikrofon. Det kan hjælpe med til at reducere vindstøj.
Sluk: Deaktiverer alle interne og eksterne mikrofoner og optager
video uden lyd.
Omgivende, rumlig lyd
Under optagelse med begge objektiver kan dit kamera bruge
alle fire kameramikrofoner til at optage omgivende, rumlig lyd.
Omgivende, rumlig lyd optager positionsspecifik lyd fra en 360
graders flade omkring dig. Det kan præcist gengive placeringen
af en lyd foran, bag, til venstre eller til højre for kameraet eller
alle andre steder ind imellem. Når videoen afspilles på en
kompatibel afspiller, følger lydperspektivet videoperspektivet,
når du drejer dig for se forskellige dele af videoen. Rumlig lyd er
især effektivt, når du får vist en video ved hjælp af et virtual
reality headset.
Følgende tekniske specifikationer er fastsat for brugere, der
arbejder med avanceret video- og lydbehandling på den
optagede fil.
Kameraet anvender Ambisonic B-formatkodning til at optage
rumlig lyd i de fire lydkanaler i MP4-filen.
Videotilstand
Objektivtil- Videotype
stand
Opløsning
Billedhastighed
Kanal
Video
360
360
stitched
4K (3840 × 2160
px)
30 fps
Kanal 1 (W) Lyd fra alle retninger.
Kun front
Kun
bagside
16:9
1080p
(1920 × 1080 px)
60 fps
RAW
360 ustiched
Slowmotion 360
Time-lapse
Video
Kanal 2 (Y)
Ikke
Ikke tilgængelig
tilgængelig
Ikke
tilgængelig
Kun front
Kun
bagside
16:9
1080p
(1920 × 1080 px)
120 fps
RAW
360 ustiched
3,5K (2 filer ved
1760 × 1760 px)
60 fps
360
360
stitched
4K (3840 × 2160
px)
Brugerdefineret
interval
Oplysninger om lyden til venstre og højre for kameraet.
Kanal 3 (Z)* Oplysninger om lyd over eller under kameraet.*
Kanal 4 (X)
5K (2 filer ved
30 fps
2496 × 2496 px)
5,7K (2 filer ved
2880 × 2880)
BEMÆRK: 5,7K
optagetilstand
kræver Garmin
VIRB mobilappen.
(Optagelse af 5,7K
RAW-video,
side 10)
Kodede oplysninger
Oplysninger om lyden foran eller bag kameraet.
*Da VIRB 360-mikrofonerne er placeret foran, bagpå og på
begge sider af enheden, er kanal 3 (Z) med vilje tom for at
opfylde videoafspillernes specifikationer for rumlig metadata.
Lyde over og under kameraet optages i kanal 1 (W), men kun de
lyde, der kommer fra forsiden, bagsiden og siderne gengives
med fuld rumlig lydeffekt under afspilningen.
Udsendelse af livevideo til en ekstern enhed
Du kan bruge et HDMI mikrokabel til at udsende livevideo fra
kameraet til en ekstern enhed, f.eks. en transmissions- eller
livestreaming-enhed.
1 Skub til låsen for at åbne sidedækslet.
®
5
2 Sæt kablet i VIDEO porten
på kameraet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilslutte et strømkabel og et
videokabel samtidig. Du kan benytte strømforsynet
monteringstilbehør (ekstraudstyr) til levering af ekstern strøm
under udsendelse af video. Gå til garmin.com/virb for at købe
tilbehør.
3 Tilslut den anden ende af kablet til den eksterne enhed.
Fotos
Optagelse af fotos
Kameraet kan optage sfæriske 360-graders fotos. Du kan skifte
fototilstand for at optage et enkelt foto, flere fotos i træk eller en
række tidsforskudte fotos (Fototilstande, side 6).
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge .
Kameraet tager et eller flere fotos i den aktive fototilstand,
når standardselvudløseren udløber (Indstilling af standardtid
for selvudløser, side 6).
• Hvis du vil øge selvudløserens forsinkelse, skal du holde
nede på , indtil den korrekte forsinkelsestid vises på
skærmen, og derefter give slip på .
Selvudløseren tæller ned, og status-LED'erne blinker gult.
Kameraet bipper for at give dig besked, når selvudløseren er
tæt på at løbe ud, og det bipper hurtigt, umiddelbart før
kameraet tager et billede. Når selvudløseren udløber, tager
kameraet et eller flere fotos i den aktive fototilstand.
• Mens du optager en video, skal du vælge .
Kameraet markerer det aktuelle videobillede som et foto. Du
kan bruge VIRB Edit programmet til at gemme det markerede
billede som en separat fotofil (VIRB Edit, side 15). Kameraet
kan ikke tage flere fotos i træk eller tidsforskudte fotos under
videooptagelse.
Indstilling af standardtid for selvudløser
Du kan ændre standardtiden for selvudløseren fra 0 til 60
sekunder. Standardtiden for selvudløseren bruges, hver gang du
trykker på .
1 Fra hovedmenuen vælges Opsætning > Selvudløser.
2 Vælg en tid.
Fototilstande
Du kan skifte fototilstand for at optage et enkelt foto, flere fotos i
træk eller tidsforskudte fotos. Du kan enten bruge kameraet eller
Garmin VIRB appen til at skifte fototilstand (Tag et foto ved
hjælp af Garmin VIRB appen, side 8). Nogle indstillinger er
kun tilgængelige, når du bruger Garmin VIRB appen.
På kameraet skal du vælge > Fototilstand.
Enkelt: Giver dig mulighed for at tage et enkelt foto ved hjælp af
automatisk eksponering.
• Type angiver eksponeringstype (Fotoeksponeringstyper,
side 10). Denne indstilling er kun tilgængelig i Garmin
VIRB appen.
Burst: Gør det muligt for dig hurtigt at tage mange billeder over
et indstillet antal sekunder. Denne tilstand er ideel til
optagelse af fotos af personer eller genstande i bevægelse.
• Burst-hastighed angiver den hastighed, som kameraet
tager fotosekvensen med.
Time-lapse: Giver dig mulighed for at optage en række fotos
med angivne tids- og distanceintervaller.
• Type angiver Time Lapse-videotype. Denne indstilling er
kun tilgængelig i Garmin VIRB appen.
• Interval angiver tidsintervallet mellem fotos.
6
Stemmestyring
Med stemmestyringsfunktionen kan du styre kameraet ved
hjælp af stemmekommandoer.
Stemmestyring er ikke tilgængelig på alle enhedens sprog.
Stemmestyringssproget er som standard det samme som
sproget i softwaregrænsefladen, hvis dette er tilgængeligt. Du
kan indstille dit foretrukne stemmestyringssprog fra
grænsefladen.
Opsætning af stemmestyring
1 I hovedmenuen skal du vælge Opsætning >
Stemmestyring.
2 Vælg Status for at aktivere til/fra-knappen.
3 Vælg Sprog, og vælg et sprog.
4 Vælg Prøv følgende for at få vist en liste med tilgængelige
stemmestyringkommandoer (valgfrit).
Du kan styre kameraet ved at sige kommandoerne på det valgte
sprog.
Styring af kameraet med stemmekommandoer
1 Sig OK, Garmin for at aktivere stemmestyring.
Kameraet afspiller en tone for at angive, at kameraet lytter
efter en kommando.
2 Sig en kommando.
Når kameraet genkender din kommando, afspiller det en tone
for succes. Hvis kameraet ikke kan genkende din kommando,
afspiller det en tone for fejl.
Stemmestyringskommandoer
Du kan sige en af disse kommandoer for at styre VIRB 360
kameraet med stemmen. Du skal aktivere
stemmestyringsfunktionen ved at sige OK, Garmin, før du siger
en kommando.
Start Recording: Starter videooptagelse i den aktuelle
videotilstand.
Stop Recording: Stopper optagelse af video.
Husk det: Placerer et bogmærke i videoen. Med denne
kommando kan du markere højdepunkter i videoen,
efterhånden som de forekommer, og bagefter let finde dem
igen under redigering af videoen. Denne kommando er kun
tilgængelig, mens du optager en video.
Tag et billede: Tager et enkelt foto, når der ikke optages video,
eller placerer et bogmærke i videoen, mens der optages
video.
Aktiver Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi radioen. Dette giver dig mulighed
for at tilslutte kameraet til Garmin VIRB appen.
Deaktiver Wi-Fi: Deaktiverer Wi‑Fi radioen.
Tip til stemmestyring
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj for at øge nøjagtigheden af
stemmegenkendelsen.
• Sig OK, Garmin før en kommando.
• Lyt efter tonen, der bekræfter, at kameraet har genkendt
kommandoen.
• Hold øje med status-LED'erne for at bekræfte, at kameraet
genkendte kommandoen.
LED'erne blinker gult to gange for at angive, at kameraet
genkendte kommandoen. LED'erne blinker rødt to gange for
at angive, at kameraet ikke genkendte kommandoen.
Fotos
G-Metrix
Ved hjælp af den indbyggede GPS-modtager og sensorerne kan
kameraet registrere G-kraft, højde over havet, hastighed,
skærmretning og mange andre former for metrik for ydelse.
Disse data gemmes automatisk som G-Metrix data. Du kan
registrere endnu flere G-Metrix data ved trådløst at tilslutte
eksterne ANT+ sensorer, andre Garmin enheder og kompatible
Bluetooth sensorer, f.eks. OBD-II-sensorer.
Du kan bruge Garmin VIRB mobilappen eller VIRB Edit pcprogrammet til at overlejre G-Metrix data på din video ved hjælp
af målere, grafer og andet. Du kan afspille og dele de
redigerede videoer for at vise din hastighed, acceleration, puls
og andre sensordata i realtid.
G-Metrix data
Dit kamera kan optage disse former for G-Metrix data med de
indbyggede sensorer.
Hastighed
G-påvirkning
Tempo
Distance
Omgangstider
Omgangstal
Hoppehøjde
Tid i luften
Hoppedistance
GPS-position
Sporets forløb og position
Rotationer
RPM
Højde
Retning
Retning
Højde
Stigning
Pitch
Rulle
Lodret hastighed
Lodret afstand
Dit kamera kan optage disse former for G-Metrix data med de
valgfri eksterne sensorer.
G-Metrix data
Påkrævet sensor
Puls
Kompatibel ANT+ pulsmåler
Kadence
Kompatibel ANT+ cykelkadencesensor
Effekt i watt
Kompatibel ANT+ effektmåler
Temperatur
Kompatibel ANT+ temperatursensor
Bildata
Kompatibel Bluetooth OBD-II-sensor
Garmin VIRB app
Garmin VIRB appen er en uundværlig ledsager til dit VIRB 360
kamera, der udvider kameraets funktioner. Appen opretter
forbindelse til kameraet via en Wi‑Fi forbindelse, og giver
fjernadgang til grundlæggende og udvidede kamerafunktioner.
• Fjernstyr video- og fotooptagelse.
• Få eksempelvisning af optagelsen i en 360-graders livesøger.
• Finjuster billedet med pro-indstillinger på skærmen.
• Skift kameraindstillinger.
• Rediger og del optagne videoer og fotos.
• Livestream video fra kameraet til YouTube™
videofællesskabet på Facebook™ sociale netværk (kun
Apple enheder).
Du kan downloade Garmin VIRB appen gratis fra Apple App
Store eller fra Google Play™ Store. Du kan finde yderligere
oplysninger om funktioner og kompatibilitet for Garmin VIRB
appen garmin.com/virbapp.
®
SM
Tilslutning til Garmin VIRB appen ved hjælp
af NFC
mobilenhed ikke er kompatibel med denne funktion, kan du
oprette forbindelse til appen ved hjælp af Wi‑Fi indstillingerne
(Tilslutning til Garmin VIRB appen ved hjælp af Wi‑Fi
indstillinger, side 7).
Garmin VIRB app opretter forbindelse til VIRB 360 kameraet
ved hjælp af Wi‑Fi teknologi.
1 Tænd for VIRB 360 kameraet.
2 På mobilenheden skal du kontrollere, at NFC-funktionen er
aktiveret.
NFC-funktionen findes normalt i de trådløse indstillinger. Se
brugervejledningen til mobilenheden for at få flere
oplysninger.
3 Tryk mobilenhedens NFC-område mod kameraets skærm.
Det berøringsfølsomme NFC-område er normalt placeret i
midten på mobilenhedens bagside. Denne placering varierer
baseret på enhedens producent og model. Se
brugervejledningen til mobilenheden for at få flere
oplysninger.
Når du rører ved kameraet, aktiveres kameraets Wi‑Fi
adgangspunkt, og adgangspunktnavnet og adgangskoden
vises på kameraets skærm.
Fra
app-store på din mobile enhed kan du installere og åbne
4
Garmin VIRB appen.
Appen søger automatisk efter kameraet og viser en
sikkerhedsprompt.
5 Tryk mobilenhedens NFC-område mod kameraets skærm.
Appen modtager automatisk adgangskoden til
adgangspunktet.
Fjernsøgeren og kameraets kontrolelementer vises i Garmin
VIRB appen.
Fremover kan du trykke mobilenheden imod kameraets skærm
for automatisk at oprette forbindelse til kameraet og åbne
Garmin VIRB appen.
Tilslutning til Garmin VIRB appen ved hjælp
af Wi‑Fi indstillinger
TIP: Hvis du anvender en mobilenhed med Android, som har
NFC-teknologi (Near Field Communication), kan du oprette
forbindelse til kameraet hurtigere ved hjælp af NFC (Tilslutning
til Garmin VIRB appen ved hjælp af NFC, side 7).
Garmin VIRB appen opretter forbindelse til VIRB 360 kameraet
ved hjælp af Wi‑Fi teknologi. Du kan tilslutte appen direkte til
kameraet, eller du kan tilslutte appen og kameraet til det samme
trådløse netværk.
1 Installer Garmin VIRB appen fra app-store på din mobile
enhed.
2 På VIRB 360 kameraet skal du i hovedmenuen vælge
Trådløs > Wi-Fi og vælge til/fra-knappen for Wi-Fi for at
tænde Wi‑Fi radioen.
TIP: Du kan også holde nede i to sekunder for hurtigt at
tænde eller slukke Wi‑Fi radioen.
Kameraet udsender et Wi‑Fi adgangspunkt.
Adgangspunktets navn og adgangskode vises på kameraets
skærm. Når Wi‑Fi radioen er aktiveret, vises
på
startskærmbilledet, og status-LED'en blinker blåt med jævne
mellemrum.
3 Hvis du bruger en Apple mobilenhed, skal du gå til Wi‑Fi
indstillingerne på din mobilenhed og oprette forbindelse til
kameraets adgangspunkt ved hjælp af navnet og
adgangskoden på kameraets skærm.
4 På din mobile enhed skal du starte Garmin VIRB appen.
Appen søger efter dit kamera.
For at oprette forbindelse til Garmin VIRB appen ved hjælp af
NFC-teknologi (Near Field Communication), skal du bruge en
mobilenhed med Android™, som har NFC-teknologi. Hvis din
G-Metrix
7
5 Hvis du bruger en mobilenhed med Android, skal du, når
ISO-grænse: Indstiller maksimumsniveauet for følsomhed
og billedstøj. Kameraet anvender automatisk det bedste ISOniveau til lysforholdene, op til den pågældende maksimale
værdi. Højere ISO-værdier har mere synlig støj eller
kornethed. Højere ISO-værdier er bedst til omgivelser med
svag belysning eller indendørs. Lavere ISO-værdier er bedst
til sollys. Du kan bruge indstillingen 6400 til højt belyst video i
svag belysning, indstillingen 1600 til moderat lysstyrke i svag
belysning eller indstillingen 400 til mørkere video i svag
belysning.
Farvekurve: Indstiller farvepaletten. Du kan bruge
indstillingen Levende for at få en mere livlig farvepalet eller
indstillingen Flad for at få en mere neutral farvepalet.
Skarphed: Indstiller niveauet for skarphed. Du kan bruge
indstillingen Høj for at få et skarpt billede, indstillingen
Medium for moderat skarphed eller indstillingen Lav for at få
et blødere look.
Hvidbalance: Justerer farvetonen ud fra omgivelserne.
Enheden kan automatisk justere hvidbalancen, eller du kan
justere hvidbalancen manuelt. Du kan bruge indstillingen
2800K til blændende lys, indstillingen 4000K til
fluorescerende lys, indstillingen 5000K til dagslys,
indstillingen 6500K til solrige omgivelser eller indstillingen
7500K til overskyet vejr.
Eksponeringslås: Aktiverer eller deaktiverer eksponeringslås
for videoer. Du kan aktivere eksponeringslåsen for at sikre
ensartet lysfølsomhed for videooptagelsen. Ved optagelse af
en Time Lapse-video hjælper dette med at eliminere lysere
eller mørkere enkeltbilleder.
Eksponeringsbalance: Angiver, hvilket eller hvilke objektiver
der skal bruges til at bestemme eksponeringsniveauet.
Kameraet kan indstille uafhængige eksponeringsniveauer for
hvert objektiv, eller det kan indstille et enkelt
eksponeringsniveau baseret på frontobjektivet, det bageste
objektiv eller begge objektiver. Uafhængige
eksponeringsniveauer kan forbedre eksponeringen for hvert
objektiv, når lysforholdene er forskellige for hvert objektiv. Et
enkelt eksponeringsniveau forbedrer sammenkædningen og
blandingen af de to objektivers billeder og giver et mere
ensartet og konsekvent udseende af den komplette
videosfære.
sikkerhedsprompten vises, indtaste adgangskoden til
kameraets adgangspunkt.
TIP: Adgangspunktets navn og adgangskode vises på
kameraets skærm.
Appen opretter forbindelse til dit kamera.
Første gang du opretter forbindelse til kameraet, beder
appen dig om at oprette forbindelse til et trådløst netværk i
nærheden.
Følg
instruktionerne på skærmen for at tilslutte kameraet og
6
appen til et Wi‑Fi netværk (valgfrit).
Du kan også manuelt oprette forbindelse til et Wi‑Fi netværk
senere (Tilslutning til et Wi‑Fi netværk, side 12).
Fjernsøgeren og kameraets kontrolelementer vises i Garmin
VIRB appen.
Fjernsøger
Fjernsøgeren vises i Garmin VIRB appen, mens appen er
tilsluttet til kameraet.
Vælg for at aktivere eller ændre pro-indstillingerne (Pro-indstillinger, side 8).
Viser sensorstatus, optagetilstand, resterende plads på hukommelseskortet og batteriopladningsniveau.
Vælg for at aktivere eller ændre kameraindstillingerne (App- og
kameraindstillinger, side 9).
Når du anvender 360 objektivtilstand, skal du stryge til venstre, til
højre, op eller ned for at få vist de forskellige dele af 360-graders
videosfæren.
Tryk for at vise eller skjule menuikoner.
Vælg for at skifte mellem forskellige tisluttede kameraer (Skift
mellem kameraer, side 13).
Optagelse af en video vha. Garmin VIRB appen
1 Gå til søgeren, og vælg ikonet for optagetilstand i nederste
2
3
Vælg for at få vist eller dele optagede videoer og fotos (Garmin
VIRB Appgalleri, side 11).
Vælg for at starte optagelse af video eller for at tage et foto.
Vælg for at skifte video- eller fotooptagelsestilstand (Optagelse
af en video vha. Garmin VIRB appen, side 8).
Pro-indstillinger
Fra søgeren i Garmin VIRB appen vælges .
TIP: Mens pro-indstillinger er aktiveret, kan du stryge mod
venstre fra søgeren for hurtigt at se eller ændre de aktuelle proindstillinger.
: Aktiverer eller deaktiverer pro-indstillingerne. Hvis du
deaktiverer pro-indstillingerne, går kameraet i fuldautomatisk
tilstand. Dine præferencer gemmes, mens pro-indstillingerne
er deaktiveret, og de bliver gendannet, når du aktiverer proindstillingerne igen.
Eksponeringsforskydning: Indstiller
eksponeringsforskydning. Eksponeringsforskydning påvirker
lysstyrken.
8
4
5
højre hjørne.
Vælg .
Vælg en videotilstand:
• Hvis du vil optage video ved normal hastighed, skal du
vælge Video.
• Hvis du vil optage video i slowmotion, skal du vælge
Slowmotion.
• Hvis du vil optage Time Lapse-video, skal du vælge Timelapse og vælge et tidsinterval mellem billeder (Optagelse
af en Time Lapse-video, side 5).
Vælg for at starte optagelse.
Når du er færdig, skal du vælge for at stoppe optagelsen.
Tag et foto ved hjælp af Garmin VIRB appen
1 Fra søgeren skal du vælge ikonet for optagetilstand.
2 Vælg , og vælg en fototilstand (Fototilstande, side 6).
3 Vælg indstillinger for fototilstanden (valgfrit).
4 Vælg tilbage-knappen, eller tryk et vilkårligt sted på søgerens
baggrund for at lukke menuen.
.
Kameraet tager et eller flere fotos ud fra den aktive
fototilstand.
5 Vælg
Garmin VIRB app
Udsendelse af live-video
BEMÆRK
Liveudsendelser kan være synlige for mange seere. Vær
forsigtig med at udsende live-video.
Det er dit ansvar at overholde alle love og begrænsninger for
liveudsendelser i din retskreds.
Liveudsendelse kræver, at appen uploader store mængder data.
Almindelige datagrænser eller gebyrer fra dit mobilselskab eller
din internetudbyder er gældende. Kontakt dit mobilselskab eller
din internetudbyder for yderligere oplysninger om datagrænser
eller gebyrer.
Hvis du vil udsende live-video, skal dit kamera være sluttet til en
Apple enhed med Garmin VIRB appen og en aktiv
internetforbindelse. Liveudsendelse er ikke tilgængelig for
mobilenheder med Android.
Du kan bruge Garmin VIRB appen til at streame live-video til
sociale netværk, herunder det sociale netværk Facebook og
videofællesskabet YouTube. Du kan streame 360-graders
videoer eller almindelige 16:9 videoer med enkelt objektiv.
1 Slut dit kamera til Garmin VIRB appen.
2 Vælg ikonet for optagetilstand i det nederste højre hjørne i
Garmin VIRB appen, og vælg Send live.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil streame til YouTube videofællesskabet, skal du
vælge YouTube, vælge Log på med Google og følge
instruktionerne på skærmen for at logge på din Google™
konto.
• Hvis du vil streame til det sociale netværk Facebook, skal
du vælge Facebook, vælge Log på Facebook og følge
instruktionerne på skærmen for at logge på din Facebook
konto.
4 Vælg en eller flere indstillinger for at redigere
udsendelsesdetaljerne:
• Hvis du vil ændre udsendelsens titel, skal du vælge Titel.
• Hvis du vil ændre udsendelsens beskrivelse, skal du
vælge Beskrivelse.
• Hvis du vil ændre opløsningen for udsendelsen, skal du
vælge Opløsning.
BEMÆRK: Højere opløsninger kræver en hurtigere
internetforbindelse og forbruger flere data.
• Hvis du vil ændre indstillingen for beskyttelse af
personlige oplysninger, skal du vælge Personlige
oplysninger.
BEMÆRK
Udsendelsens indstillinger for beskyttelse af personlige
oplysninger angives og implementeres af det valgte
tredjeparts sociale netværk. Video- eller dataudsendelser
på internettet kan være synlige for tredjeparter. Garmin
påtager sig ikke ansvar for beskyttelse af personlige
oplysninger i din video eller dine data.
• Hvis du vil logge ud fra din konto eller logge på en anden
konto, skal du vælge Log af.
5 Vælg søgerbilledet for at lukke menuen.
6 Vælg GÅ LIVE for at starte udsendelsen.
App- og kameraindstillinger
Du kan bruge Garmin VIRB appen til at ændre video-, foto- og
systemindstillinger på dit tilsluttede VIRB kamera. Du kan også
ændre indstillinger og få vist softwareoplysninger for Garmin
VIRB appen.
I søgeren vælges .
Genkendt navn: Indstiller det navn, der identificerer dit kamera
over for andre Bluetooth enheder.
Garmin VIRB app
Objektivtilstand: Indstiller objektivtilstanden for det tilsluttede
kamera (Objektivtilstande, side 4).
Lyd til live-forhåndsvisning: Afspiller den livelyd, som
kameraets mikrofon har modtaget, i din mobilenheds
højttalere.
Netværksnavn og adgangskode: Indstiller netværksnavnet
(SSID) og adgangskoden for kameraadgangspunktet.
Wi-Fi-forbindelser: Gør det muligt for dig at slutte kameraet til
et Wi‑Fi adgangspunkt, få vist gemte Wi‑Fi netværk og
glemme gemte Wi‑Fi netværk.
Søg efter opdateringer: Gør det muligt for dig at downloade og
installere softwareopdateringer til det tilsluttede kamera.
Find kamera: Afspiller en gentaget tone fra det tilsluttede
kamera. Dette er nyttigt for at identificere et bestemt kamera,
når der er tilsluttet flere kameraer. Det kan også hjælpe dig
med at finde et kamera i nærheden, hvis det er blevet væk.
Videotilstand: Indstiller videotilstanden (Videoindstillinger,
side 5).
Opløsning: Indstiller videoopløsningen ved brug af RAWobjektivtilstand.
Type: Angiver Time Lapse-intervaltypen (Optagelse af Time
Lapse eller Travelapse video, side 10).
Interval: Indstiller tidsintervallet mellem videobilleder i Time
Lapse-tilstand eller distanceintervallet mellem videobilleder i
Travelapse™-tilstand.
Loop: Gør det muligt for dig at optage en videoløkke og indstille
løkkens varighed (Optagelse af videoløkke, side 10).
Linsekorrektion - video: Giver mulighed for at kameraet kan
korrigere forvrængning, såsom uønsket krumning eller
forstørrelse, langs videoens kanter. Denne funktion er kun
tilgængelig til 16:9-enkeltobjektivtilstande.
Fototilstand: Indstiller fototilstanden (Fototilstande, side 6).
Selvudløser: Indstiller selvudløseren fra 0 til 60 sekunder.
Linsekorrektion - foto: Giver mulighed for at kameraet kan
korrigere forvrængning, såsom uønsket krumning eller
forstørrelse, langs billedets kanter. Denne funktion er kun
tilgængelig til 16:9-enkeltobjektivtilstande.
Burst-hastighed: Indstiller den hastighed, som kameraet tager
fotosekvensen med i burst-tilstand.
Type: Indstiller fotoeksponeringstypen (Fotoeksponeringstyper,
side 10).
Eksponeringstid: Indstiller eksponeringstiden, når du tager
billeder eller Time Lapse-billeder om natten.
ISO-grænse: Indstiller maksimumsniveauet for følsomhed og
billedstøj af billeder, der tages om natten. Kameraet
anvender automatisk det bedste ISO-niveau til lysforholdene,
op til denne maksimale værdi. Højere ISO-værdier giver
klarere billeder i omgivelser med svagt lys, men viser mere
synlig støj eller kornethed.
Interval: Indstiller tidsintervallet mellem billeder i Time Lapsetilstand eller distanceintervallet mellem billeder i Travelapse
tilstand.
Tilstand for varighed: Angiver varigheden for udvidet Time
Lapse-tilstand. Du kan tage kontinuerlige billeder eller angive
en brugerdefineret varighed.
Tilstand for starttidspunkt: Angiver starttidspunktet for udvidet
Time Lapse-tilstand. Du kan starte optagelsen nu eller angive
et brugerdefineret starttidspunkt.
GPS: Gør det muligt for kameraet at bestemme din position,
hastighed og højde ved hjælp af GPS-satellitsignaler. Når
denne indstilling er aktiveret, medtager kameraet GPSinformation i G-Metrix dataene, når du optager en video eller
et billede.
9
BEMÆRK: Dit kamera registrerer hele tiden GPSpositionsdata, når GPS-indstillingen er aktiveret. Disse data
indsamles ikke af Garmin.
Optagelys: Tænder eller slukker optagelses-LED'en. Dette kan
være nyttigt for at eliminere omgivende lys fra LED'en, når
der optages i mørke omgivelser.
Toner: Slår kameratonerne til eller fra. Når denne indstilling er
aktiveret, afspilles der toner for at indikere forskellige
kamerahandlinger og -statusser, for eksempel billedtagning,
start på optagelse eller tilslutning til en enhed.
Automatisk slukning: Får kameraet til at gå i
energibesparende tilstand, når det ikke har været brugt i et
valgt tidsrum.
Mikrofon: Gør det muligt for dig at ændre mikrofontilstanden
eller slukke for mikrofonerne (Mikrofontilstande, side 5).
Format: Sikrer, at du kan indstille det regionale videoformat til
NTSC eller PAL. Videoformatet påvirker den tilgængelige
videobilledhastighed (FPS) for visse videotilstande.
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes til at vise GMetrix data i Garmin VIRB appen.
Om: Viser oplysninger om Garmin VIRB appen, herunder
versionsnummeret, licensoplysninger og erklæringen om
beskyttelse af personlige oplysninger.
Ryd midlertidige app-data: Sletter nogle midlertidige data, der
genereres af appen, for at forbedre appens ydeevne, bl.a.
miniaturebilleder af fotos eller videoer. Fjernelse af
midlertidige appdata fjerner ikke alle brugerdata fra appen.
Fotoeksponeringstyper
Du kan bruge forskellige fotoeksponeringstyper til at tage
enkeltbilleder.
Standard: Tager et enkelt billede med standardeksponering.
Denne funktion er praktisk til de fleste billeder, der tages i
dagslys.
Nat: Tager et enkelt billede med udvidet eksponering. Denne
funktion er praktisk til at tage billeder under dårlige lysforhold.
Beslag: Tager automatisk tre fotos efter hinanden, med
forskellige eksponeringsværdier (sammensætning af
eksponering). Denne funktion er nyttig til manuel komposition
af HDR-billeder (high dynamic range).
HDR: Tager et HDR-foto, som bruger flere
eksponeringsniveauer for at indfange flere detaljer i lyse og
mørke områder af billedet.
Optagelse af 5,7K RAW-video
Med Garmin VIRB appen kan du indstille kameraet til at optage
RAW-video med høj bithastighed ved en opløsning på 5,7K.
Med denne tilstand kan du optage det højeste detaljeniveau i
alle retninger.
Når kameraet optager i RAW-tilstand, optager det separate
halvsfæriske videofiler fra hvert objektiv. Du kan sammenflette
disse filer i en sfærisk video ved hjælp af
videoredigeringssoftware.
BEMÆRK: 5,7K-tilstand er en yderst krævende tilstand, der får
kameraet til at arbejde hårdere. Kameraets batterilevetid,
hukommelseskortets optagetid og dets evne til at fungere i
varme omgivelser vil være reduceret. Kameraet beskytter sig
selv mod overophedning og lukker automatisk ned, hvis den
indvendige temperatur overskrider grænsen for driftstemperatur.
1 Tilslut kameraet til Garmin VIRB appen.
2 Gå til søgeren i appen, og vælg > Objektivtilstand >
RAW.
3 Rul til afsnittet Videoindstillinger, og vælg Opløsning >
5.7K.
10
Optagelse af videoløkke
Du kan bruge Garmin VIRB appen til at indstille kameraet til at
optage en videoløkke. Optagelse i løkke giver dig mulighed for
at optage video løbende, men kun at gemme de seneste
videooptagelser. Du kan vælge det antal minutters video, der
skal gemmes. Dette gør det muligt for dig at gemme lagerplads,
hvis du ønsker at optage vigtige øjeblikke, men ikke vil gemme
alle optagelser af en aktivitet. Denne funktion af nyttig, når
enheden bruges som en kørselsoptager eller du kun vil gemme
højdepunkterne fra en begivenhed.
1 Tilslut kameraet til Garmin VIRB appen.
2 Vælg > Loop fra app-søgeren.
3 Vælg antal minutters video, der skal gemmes.
4 Start optagelse af video.
De seneste optagelser gemmes på hukommelseskortet, op til
det antal minutter, der blev valgt i trin 2.
Time Lapse-fotos og -video
Du kan bruge forskellige Time Lapse-tilstande til at tage en
række fotos eller videobilleder med et indstillet mellemrum.
Standard: Standardtilstanden for Time Lapse tager en række
fotos eller videobilleder med en indstillet pause mellem
optagelserne. Tilstanden er nyttig til de fleste Time Lapsefotos og -videoer, der optages om dagen, samt til manuel
start og stop af Time Lapse-optagelse.
Udvidet: Udvidet Time Lapse-tilstand tager en række fotos med
længere tid imellem, med et valgfrit automatisk starttidspunkt
og varighed. Under brug af udvidet Time Lapse-tilstand går
kameraet i en tilstand, hvor det bruger meget lidt strøm,
mellem optagelserne for at udvide batterilevetiden. Denne
tilstand er nyttig, når du vil tage Time Lapse-fotos over en
længere periode, eller hvis du ikke har mulighed for at passe
kameraet og starte og stoppe Time Lapse-optagelse
manuelt.
BEMÆRK: Denne tilstand er kun tilgængelig for fotos.
Nat: Nattetilstand for Time Lapse tager en række fotos med
udvidet eksponering med en indstillet pause mellem
optagelserne. Denne tilstand er praktisk til at tage Time
Lapse-fotos under dårlige lysforhold og til at tage en række
fotos med udvidet eksponering på en fast position.
BEMÆRK: Denne tilstand er kun tilgængelig for fotos.
Travelapse: Travelapse tilstand tager en række fotos eller
videobilleder med en indstillet distance mellem optagelserne,
i kilometer eller miles. Denne tilstand er nyttig ved optagelse
af en række fotos under en lang biltur.
Optagelse af Time Lapse eller Travelapse video
Du kan bruge Garmin VIRB appen til at opsætte Time Lapseoptagetilstand på kameraet. Time Lapse-tilstand optager
individuelle videobilleder i lange intervaller og laver en video, der
afspiller meget hurtigere end realtid. Du kan optage en time
lapse-standardvideo eller en Travelapse video.
Time Lapse-standardtilstand optager individuelle videobilleder
ved indstillede tidsintervaller, og dette er nyttigt for at optage
bevægelser, ændringer eller hændelser, der foregår langsomt
over en længere periode. Travelapse tilstanden optager
videobilleder med en indstillet distance mellem billederne. Du
kan f.eks. optage et videobillede for hver kilometer eller mile på
din biltur. Det gør, at du kan optage og dele en kort video eller
fotoserie for hele din biltur og de steder, du har været.
1 Brug en trefod eller monteringstilbehør til at montere
kameraet i en fast position.
2 Tilslut kameraet til Garmin VIRB appen.
3 Fra appens søger skal du vælge > Videotilstand > Time
Lapse.
Garmin VIRB app
4 Vælg Type, og vælg en indstilling.
• Hvis du vil optage time lapse-standardvideoer, skal du
vælge Standard.
• Hvis du vil optage dine rejser med et distanceinterval, skal
du vælge Travelapse.
5 Vælg Interval, og vælg derefter et tids- eller distanceinterval
mellem videobillederne.
6 Start optagelse af video.
Kameraet optager videobilleder med det valgte interval.
Tag Time-Lapse-billeder ved hjælp af Garmin VIRB appen
1 Slut dit kamera til Garmin VIRB-appen.
2 Fra appens søger skal du vælge > Fototilstand > Time
3
4
5
6
Lapse.
Vælg Type > Standard.
Vælg Interval, og vælg derefter et tidsinterval mellem fotos.
På kameraet skal du vælge .
Kameraet tager en serie billeder med det valgte tidsinterval.
Skærmen viser den forløbne tid, og LED'erne blinker rødt
hver gang kameraet tager et billede.
Vælg
igen for at stoppe med at tage billeder.
Fotografering med udvidet Time Lapse
1 Slut dit kamera til Garmin VIRB-appen.
2 Fra appens søger skal du vælge > Fototilstand > Time
Lapse.
3 Vælg Type > Udvidet.
4 Vælg Tilstand for starttidspunkt, og vælg derefter det
tidspunkt på dagen, hvor kameraet skal starte med at tage
Time Lapse-billeder.
Hvis du vælger Nu, begynder kameraet at tage billeder,
umiddelbart efter du vælger fotoknappen.
5 Vælg Interval, og vælg derefter et tidsinterval mellem fotos.
6 Vælg Tilstand for varighed, og vælg derefter, hvor længe
kameraet skal blive ved med at tage billeder.
Hvis du vælger Løbende, fortsætter kameraet med at tage
billeder, indtil du stopper det manuelt.
7 Ret kameraet mod motivet for Time Lapse-fotograferingen.
8 På kameraet skal du vælge .
På starttidspunktet tager enheden en serie billeder med det
valgte tidsinterval. Kameraet stopper automatisk med at tage
billeder, når den valgte periode er gået.
BEMÆRK: Kameraet virker, som om det er slukket, mens
der tages billeder med udvidet Time Lapse. Skærmen, LED
og andre funktioner er deaktiveret for at spare på strømmen,
men kameraet fortsætter med at tage billeder.
9 Du kan manuelt stoppe med at tage billeder ved at holde
POWER nede for at slukke for kameraet, og vælge .
Fotografering med Time Lapse om natten
Når du tager foto med Time Lapse om natten, bør du montere
kameraet på et stabilt stativ og give dig god tid til at teste
fotoindstillingerne.
1 Slut dit kamera til Garmin VIRB-appen.
2 Fra appens søger skal du vælge > Fototilstand > Time
Lapse.
3 Vælg Type > Nat.
4 Vælg Interval, og vælg derefter et tidsinterval mellem fotos.
5 Vælg Eksponeringstid, og vælg derefter en eksponeringstid
for hvert foto.
Du bør vælge en længere eksponeringstid til meget mørke
lysforhold, eller hvis du gerne vil have sløring af bevægelser
på billedet.
Garmin VIRB app
6 Vælg ISO-grænse, og vælg derefter en indstilling, der er
egnet til lysforholdene.
7 Sæt kameraet på et stabilt stativ eller en stabil overflade.
Det bidrager til at reducere mængden af sløring på fotos med
længere eksponeringstider, når du forhindrer kameraet i at
rykke sig.
8 På kameraet skal du vælge .
Kameraet tager en serie billeder med det valgte tidsinterval.
9 Tjek de første fotos for at se, om fotoindstillingerne er egnet
til lysforholdene (ikke påkrævet).
Vælg
igen for at stoppe med at tage billeder.
10
Garmin VIRB Appgalleri
Du kan bruge Garmin VIRB appen til at få vist, redigere og dele
videoer og fotos, der er gemt på dit kamera.
Når dit kamera er forbundet med appen, skal du vælge
miniaturebilledet i nederste venstre hjørne i søgeren.
Vælg for at ændre G-Metrix måleroverlays for den valgte video.
Vælg for at ændre visningstilstanden for 360-graders video. Du
kan få vist 360-graders videoer på skærmen eller i et VR-headset
(Virtual Reality).
Vælg for at anvende billedstabilisering på den valgte video.
Vælg for at ændre kameraindstillingerne.
Viser en forhåndsvisning af det valgte foto eller den valgte video.
Træk op eller ned for at udvide eller formindske biblioteket.
Vælg for at markere den valgte video eller det valgte foto som en
favorit.
Vælg for at redigere, gemme og dele det valgte foto eller den
valgte video.
Vælg for at slette den valgte video eller det valgte foto.
Vælg et foto- eller videominiaturebillede for at få vist fotoet eller
videoen.
Visning af et foto eller en video
1 Vælg miniaturebilledet nederst til venstre i Garmin VIRB
appens søger.
2 Vælg et miniaturebillede for en video eller et foto fra
biblioteket i nederste halvdel af galleriet.
Der vises en forhåndsvisning af elementet.
BEMÆRK: Appen kan ikke afspille eller vise
forhåndsvisninger for videoer, der er optaget i RAW-tilstand.
Du kan bruge VIRB desktopapplikationen til redigering til at få
vist og redigere RAW-videoer.
3 Vælg en funktion:
• Tryk et vilkårligt sted på forhåndsvisningsbilledet for at få
vist videoen eller fotoet i fuldskærmsvisning.
11
• Roter din mobilenhed for at få vist elementet i stående
eller liggende tilstand.
• Hvis du ser 360-graders sfærisk indhold, skal du trække
med billedet for at få vist forskellige dele af video- eller
fotokuglen.
• Hvis du ser en video, skal du vælge for at starte
afspilningen.
Brug af VR-visningstilstand (Virtual Reality)
Du kan få vist 360-graders sfæriske videoer i VR-tilstand (Virtual
Reality). I VR-tilstand kan du flytte din telefon omkring dig for at
se forskellige dele af videosfæren. Dette giver dig mulighed for
at opleve din video på forskellige måder og se nye detaljer, hver
gang du ser den. Hvis videoen er optaget med rumlig
lydgengivelse, ændres lydperspektivet, når du ændrer din
visning af videosfæren.
Du kan opnå en endnu mere fordybende oplevelse ved at se
videoen i et VR-headset, der er kompatibelt med Google
Cardboard™ VR-platformen, og du kan også bruge
hovedtelefoner til at opleve den fulde effekt af den rumlige lyd.
1 Vælg en 360-graders video fra Garmin VIRB appgalleriet.
.
2 Vælg
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se videoen ved hjælp af et VR-headset, skal du
vælge Cardboard VR og sætte din enhed i VRheadsettet.
Denne valgmulighed kræver et headset, der er
kompatibelt med Google Cardboard VR-platformen.
• Hvis du kun vil se videoen på telefonens skærm, skal du
vælge 360°.
4 Vælg for at starte afspilningen.
5 Flyt din telefon omkring dig selv, eller se dig omkring med dit
headset for at få vist forskellige dele af videosfæren.
Din telefonskærm eller dit headset fungerer som et virtuelt
vindue ind i videosfæren. Når du flytter det, kan du se op, ned,
foran, ved siden af eller bag ved dig selv.
Redigering og deling af en video
1 Vælg en video fra Garmin VIRB appgalleriet.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en Apple enhed, skal du vælge .
• Hvis du bruger en enhed med Android, skal du vælge .
Redigeringssiden vises. Fanerne langs bunden af siden gør
det muligt for dig at redigere forskellige videoegenskaber.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere videoens retning og billedstabilisering,
skal du vælge .
• Hvis du vil beskære videoen, skal du vælge .
• Hvis du vil ændre afspilningshastigheden, skal du vælge
.
• Hvis du vil ændre den optagede lydstyrke eller tilføje et
musiklydspor, skal du vælge .
• Hvis du vil redigere G-Metrix overlays, skal du vælge .
4 Vælg Næste, når du er færdig med at redigere videoen.
Appen behandler videoen. Dette kan tage et stykke tid,
afhængigt af videoens længde.
TIP: Som standard behandler appen videoen ved hjælp af en
kvalitetsprofil på mobilenheden. Hvis du vil gemme eller dele
en video i fuld kvalitet, kan du vælge Skift til Højeste kvalitet.
5 Når appen er færdig med at behandle videoen, skal du vælge
en valgmulighed:
• Hvis du vil gemme videoen på din mobilenhed, skal du
vælge .
12
• Hvis du vil dele videoen på et socialt netværk ved hjælp af
en Apple enhed, skal du vælge .
• Hvis du vil dele videoen på et socialt netværk ved hjælp af
en enhed med Android, skal du vælge .
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk
BEMÆRK
Når du opretter forbindelse til et offentligt eller usikkert netværk,
kan du utilsigtet gøre dine video- og sensordata tilgængelig for
andre. Vær forsigtig, når du opretter forbindelse til usikre
netværk.
Du kan styre kameraet ved hjælp af et eksisterende Wi‑Fi
netværk, hvis netværket er konfigureret til at tillade, at tilsluttede
enheder kan se og kommunikere med hinanden.
Du kan bruge Garmin VIRB appen til at forbinde dit VIRB
kamera til et Wi‑Fi netværk. Det kan være et hjemmenetværk
eller et virksomhedsnetværk.
Når den er forbundet til et Wi‑Fi netværk, kommunikerer Garmin
VIRB appen med dit kamera over netværket. Hvis netværket
giver adgang til internettet, gør denne funktion det muligt for din
mobilenhed at have internetforbindelse, mens du kontrollerer
kameraet ved hjælp af Garmin VIRB appen.
TIP: Hvis din trådløse router eller dit adgangspunkt understøtter
Wi‑Fi Protected Setup (WPS), kan du hurtigt tilslutte dit kamera
direkte til Wi‑Fi netværket uden at bruge Garmin VIRB appen
(Direkte tilslutning til et Wi‑Fi netværk med WPS, side 16).
1 Forbind kameraet til Garmin VIRB appen (Tilslutning til
Garmin VIRB appen ved hjælp af Wi‑Fi indstillinger, side 7).
2 Fra Garmin VIRB appens søger skal du vælge > Wi-Fiforbindelser.
Der vises en liste over Wi‑Fi adgangspunkter i nærheden.
3 Vælg dit Wi‑Fi netværk, og indtast netværksadgangskoden.
Appen og kameraet opretter forbindelse til Wi‑Fi netværket.
Appen og kameraet gemmer netværksoplysningerne og opretter
automatisk forbindelse, næste gang der tændes for kameraet,
og det er inden for rækkevidde af netværket. Gemte netværk
vises i menuen Wi-Fi på kameraet.
Hvis du har flere VIRB kameraer, kan du føje dem til netværket
for at kontrollere flere kameraer ved hjælp af Garmin VIRB
appen (Tilføjelse af et kamera til netværket, side 13).
Tænd eller sluk for Wi‑Fi radioen
Vælg Trådløs > Wi-Fi fra hovedmenuen, og vælg til/fraknappen Wi-Fi.
TIP: Du kan også holde i to sekunder for hurtigt at tænde
eller slukke Wi‑Fi radioen.
Når Wi‑Fi radioen er tændt, vises
på startskærmen, og
status-LED'en blinker blåt med jævne mellemrum.
Ændring af Wi‑Fi forbindelsen
Når du har oprettet forbindelse til et Wi‑Fi netværk, vises gemte
netværk i menuen Wi-Fi på dit kamera. Du kan ændre Wi‑Fi
forbindelsen manuelt for at oprette forbindelse til et gemt
netværk eller for at tvinge kameraet til at offentliggøre dets eget
adgangspunkt.
1 I hovedmenuen skal du vælge Trådløs > Wi-Fi.
2 Vælg eller for at rulle gennem listen over Wi‑Fi
forbindelser.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil aktivere kameraadgangspunktet og afbryde
forbindelsen til andre netværk, skal du vælge
adgangspunktet.
vises ved siden af adgangspunktets navn.
Garmin VIRB app
• Hvis du vil deaktivere kameraadgangspunktet og oprette
forbindelse til et trådløst netværk, skal du vælge det
gemte netværk.
Sådan glemmes et Wi‑Fi netværk
Du kan bruge Garmin VIRB appen til at glemme et gemt
netværk og fjerne det fra dit kamera.
1 Mens dit kamera er forbundet til Garmin VIRB appen, skal du
gå til søgeren og vælge > Wi-Fi-forbindelser.
Gemte netværk vises øverst på listen under overskriften
Opret automatisk forbindelse til.
2 Vælg Glem ud for det netværk, du vil slette fra dit kamera.
Når du har glemt et netværk, opretter kameraet ikke længere
automatisk forbindelse til det.
Netværk med flere kameraer
Du kan oprette et netværk med flere VIRB kameraer og styre
alle kameraerne ved hjælp af Garmin VIRB appen. Du kan skifte
mellem de tilsluttede kameraer for at se søgeren og
kontrolelementerne for hvert kamera.
For at du kan tilslutte flere kameraer, skal alle kameraerne og
din mobilenhed være tilsluttet til det samme trådløse
adgangspunkt eller netværk.
Du kan opsætte netværket ved hjælp af ét VIRB kameras
adgangspunktfunktion. Appen og alle kameraerne opretter
forbindelse til dette adgangspunkt.
Du kan også opsætte et kameranetværk ved hjælp af et
eksisterende Wi‑Fi netværk. Appen og alle kameraerne opretter
forbindelse til Wi‑Fi netværket. Denne mulighed er nyttig, hvis
du vil give din mobilenhed internetadgang, mens du styrer
kameraerne.
Opsætning af et kameranetværk
Du kan opsætte et netværk med flere kameraer ved hjælp af
funktionen til adgangspunkt på et VIRB kamera. Dette gør det
muligt for VIRB appen at styre alle dine kameraer gennem
adgangspunktet.
Den første gang du bruger flere kameraer med Garmin VIRB
appen, skal du konfigurere kameraets adgangspunkt og slutte et
andet kamera til det.
1 Tænd for det første kamera, og tænd for Wi‑Fi radioen (Tænd
eller sluk for Wi‑Fi radioen, side 12).
Kameraet offentliggør et Wi‑Fi adgangspunkt. Du må ikke
slutte kameraet til appen endnu.
Garmin VIRB app
2 Tænd for det andet kamera, og slut det til appen (Tilslutning
til Garmin VIRB appen ved hjælp af Wi‑Fi indstillinger,
side 7).
Kameraet opretter forbindelse til appen, og søgeren vises.
3 Fra Garmin VIRB appens søger skal du vælge > Wi-Fiforbindelser.
Der vises en liste over Wi‑Fi adgangspunkter i nærheden.
4 Vælg det adgangspunkt, som det første kamera har
offentliggjort, og indtast adgangskoden.
TIP: Adgangspunktets navn og adgangskode vises på
skærmen på det første kamera.
Appen og det andet kamera opretter forbindelse til
adgangspunktet. Appen kommunikerer med begge
kameraerne via adgangspunktet. Du kan vælge
i søgeren
for at skifte mellem dine tilsluttede kameraer (Skift mellem
kameraer, side 13).
Appen og kameraerne gemmer Wi‑Fi netværksoplysningerne.
Næste gang du tænder for kameraerne, skal du tænde for
kameraet med adgangspunktet først, efterfulgt af de andre
kameraer. Kameraerne opretter automatisk forbindelse.
Hvis du har flere VIRB kameraer, kan du føje dem til
kameranetværket (Tilføjelse af et kamera til netværket,
side 13).
Tilføjelse af et kamera til netværket
Før du kan tilføje et kamera til et kameranetværk, skal du udføre
en af disse handlinger:
• Opsæt et kameranetværk ved hjælp af et VIRB kamera
adgangspunkt (Opsætning af et kameranetværk, side 13).
• Tilslut et eller flere kameraer og Garmin VIRB appen til et
Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et Wi‑Fi netværk, side 12).
Hvis Garmin VIRB appen er tilsluttet til dine kameraer via et
netværk eller adgangspunkt, kan du tilføje kameraer til
kameranetværket.
1 Tænd det nye kamera med kameranetværket aktiveret.
2 På det nye kamera skal du tænde Wi‑Fi radioen (Tænd eller
sluk for Wi‑Fi radioen, side 12).
Det nye kamera udsender et Wi‑Fi adgangspunkt.
3 På din mobile enhed skal du gå til Wi‑Fi indstillinger og
oprette forbindelse til det adgangspunkt, der udsendes af det
nye kamera.
TIP: Navnet og adgangskoden til adgangspunktet vises på
skærmen på kameraet.
Se brugervejledningen til din mobile enhed for at få flere
oplysninger om tilslutning af enheden til et Wi‑Fi netværk.
På
din mobile enhed skal du starte Garmin VIRB appen.
4
Søgeren til det nye kamera vises.
5 Vælg > Wi-Fi-forbindelser.
Der vises en liste over Wi‑Fi adgangspunkter i nærheden.
6 Vælg det Wi‑Fi adgangspunkt eller netværk, der anvendes af
dit eksisterende kameranetværk, og angiv
netværksadgangskoden.
Dette kan være et VIRB kamera-adgangspunkt eller et Wi‑Fi
netværk.
Appen og det nye kamera opretter forbindelse til netværket.
Du kan vælge
i søgeren for at skifte mellem dine
tilsluttede kameraer, herunder det nye kamera (Skift mellem
kameraer, side 13).
Skift mellem kameraer
Når flere kameraer er forbundet til Garmin VIRB appen, kan du
skifte mellem kameraerne for at kontrollere hvert kamera. Når et
forbundet kamera er aktivt, kan du få adgang til søgeren,
kamerakontrolfunktionerne og indstillingerne for det pågældende
kamera.
13
.
1 I søgeren vælges
2 Vælg et kameranavn.
Søgeren for det valgte kamera vises.
Fjernbetjening
Du kan fjernstarte optagelse, fjernstoppe optagelse og tage
billeder på dit VIRB kamera ved hjælp af VIRB
fjernbetjeningstilbehør eller en kompatibel Garmin enhed med
VIRB fjernbetjeningsfunktionen, for eksempel et ur, en
aktivitetstracker eller navigationsenhed. Du kan også bruge ét
VIRB kamera til at kontrollere et eller flere andre VIRB
kameraer. Du finder oplysninger om VIRB
fjernbetjeningskompatibilitet i brugervejledningen til din Garmin
enhed.
Ekstratilbehøret VIRB fjernbetjening er en bærbar, monterbar
fjernbetjening, der kan styre dit VIRB kamera ved hjælp af ANT+
trådløs teknologi. Den har trykknapper, du kan bruge til at starte
optagelse, stoppe optagelse og tage et foto uden at kigge på
fjernbetjeningen. Gå til garmin.com/virb for at købe VIRB
fjernbetjeningstilbehør.
Fjernbetjening af VIRB kameraet
Med disse instruktioner kan du aktivere
fjernbetjeningsfunktionen for et kamera eller for det primære
kamera. Hvis du har flere kameraer, bør du følge instruktionerne
for at fjernbetjene flere kameraer (Styring af flere VIRB
kameraer, side 14).
1 På kameraet skal du i hovedmenuen vælge Trådløs >
Fjernbetjening, og vælge til/fra-knappen for at aktivere
fjernbetjeningsfunktionen.
Kameraet søger efter et primært VIRB kamera i nærheden.
2 Når søgningen har fået timeout, skal du vælge .
Indstillingerne for fjernbetjening vises, med dette kamera
indstillet som det primære VIRB kamera.
3 Vælg en funktion:
• På din kompatible Garmin enhed skal du starte VIRB
appen eller funktionen. Se brugervejledningen til din
enhed for at få yderligere oplysninger.
• Følg parringsinstruktionerne i tilbehørsmanualen på VIRB
fjernbetjeningen.
Styring af flere VIRB kameraer
Du kan bruge et VIRB kamera til at styre et eller flere andre
VIRB kameraer. Dette giver dig mulighed for at udføre den
samme handling for flere kameraer samtidig.
Når du betjener flere kameraer, skal du vælge et primært
kamera. Dette kamera styrer alle de andre kameraer, som
kaldes for udvidede kameraer. Når du starter optagelse eller
tager et foto med det primære kamera, starter de udvidede
kameraer optagelse eller tager er foto på samme tid. Når du
sender en fjernkommando ved hjælp af en VIRB fjernbetjening
eller en kompatibel Garmin enhed, modtager det primære
kamera fjernbetjeningskommanden og sender den til de
udvidede kameraer.
1 Bring alle dine VIRB kameraer inden for en afstand af
3 meter (10 fod) fra hinanden.
På
det primære VIRB kamera skal du i hovedmenuen vælge
2
Trådløs > Fjernbetjening, og vælge til/fra-knappen for at
aktivere fjernbetjeningsfunktionen.
Kameraet søger efter et primært VIRB kamera i nærheden.
3 Når søgningen har fået timeout, skal du vælge .
Indstillingerne for fjernbetjening vises, med dette kamera
indstillet som det primære VIRB kamera.
4 Forlad menuen, og vend tilbage til startskærmbilledet.
14
5 På det udvidede VIRB kamera skal du vælge Trådløs >
Fjernbetjening, og vælge til/fra-knappen for at aktivere
fjernbetjeningsfunktionen.
Kameraet søger efter dit primære VIRB kamera og opretter
automatisk forbindelse til det som et udvidet kamera.
TIP: Hvis et af dine kameraer er indstillet til den forkerte
tilstand, kan du vælge VIRB-type for at skifte mellem
tilstandene Primær-VIRB og Udvidet-VIRB.
6 Gentag trin 5 for hvert udvidede kamera.
7 Vælg en mulighed, når alle kameraer er forbundet til
hinanden:
• Du kan starte og stoppe optagelse på alle dine kameraer
ved hjælp af optagekontakten på det primære kamera.
• Du kan tage et foto fra alle dine kameraer ved at vælge
fototasten på det primære kamera.
• Du kan fjernbetjene alle dine kameraer ved at parre en
VIRB fjernbetjening eller en kompatibel Garmin enhed
med det primære kamera (Fjernbetjening af VIRB
kameraet, side 14).
Aktivering af fjernvækningsfunktionen
Med funktionen Fjernvækning til kan kameraet forblive i en
tilstand, der kræver meget lidt strøm, i stedet for at slukke helt.
Det betyder, at din fjernbetjeningsenhed kan aktivere kameraet
og starte optagelse af video eller foto.
BEMÆRK: Denne funktion tærer lidt på batteriet, når kameraet
er slukket. For at undgå at tære på batteriet bør du deaktivere
denne funktion, når du ikke bruger kameraet, eller når du lægger
kameraet væk for natten eller en længere periode.
Vælg Trådløs > Fjernbetjening > Fjernvækning til.
Når du slukker for kameraet, åbner tilstanden Fjernvækning.
ANT+ sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http://buy.garmin.com.
Parring af ANT+ sensorer
Når du parrer en kompatibel ANT+ sensor med din enhed,
registreres sensordata som G-Metrix data.
1 Tag pulsmåleren på, og installer og aktiver sensoren.
2 Placer kameraet inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
3 Fra hovedmenuen vælges Trådløs > Sensorer > Tilføj ny.
Kameraet registrerer din sensor, og sensorens navn vises på
skærmen.
4 Vælg sensornavnet, og vælg .
Når sensoren er parret med enheden, skifter sensorstatus til
Tilsluttet.
Når enhederne har været parret første gang, vil kameraet
automatisk genkende sensoren og oprette forbindelse til ANT+
tilbehøret, hver gang den aktiveres og er inden for rækkevidde.
Fjernelse af parrede ANT+ sensorer
1 Fra hovedmenuen vælges Trådløs > Sensorer.
2 Vælg en sensor.
3 Vælg Glem enhed > .
Bluetooth enheder
Tilslutning af en trådløs ekstern mikrofon
Du kan tilslutte en Bluetooth håndfri enhed til dit VIRB kamera.
Fjernbetjening
1 Fra hovedmenuen vælges Trådløs > Bluetooth > Status for
at aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
2 Vælg Tilføj ny.
3 Vælg den trådløse enhed, som skal parres.
Når den trådløse enhed er parret, skifter enhedens status til
Tilsluttet.
Tilslutning af en OBD-II enhed
Dit VIRB kamera kan parres med en kompatibel Bluetooth
ELM327 ODB-II enhed (on-board diagnostics), så du kan optage
bildata fra et OBD-II kompatibelt køretøj.
BEMÆRK: Forskellige køretøjer giver forskellige data. Ikke alle
køretøjer og OBD-II-enheder er kompatible med kameraet.
1 Installer din ELM327 kompatible OBD-II enhed i køretøjets
OBD-II port.
TIP: Se brugervejledningen til dit køretøj og OBD-II-enheden
for oplysninger om, hvor du finder OBD-II-porten, og
installation af OBD-II-enheden.
2 Hvis det er nødvendigt, skal du aktivere parringstilstand på
din OBD-II enhed.
TIP: Se brugervejledningen til din OBD-II enhed for at
aktivere parringstilstand.
3 Fra VIRB kameraets hovedmenu vælges Trådløs >
Bluetooth > Status for at aktivere Bluetooth trådløs
teknologi.
4 Vælg Tilføj ny.
5 Vælg den OBD-II enhed, som skal parres.
TIP: Hvis din OBD-II enhed ikke vises på listen, skal du
bekræfte, at den stadig er i parringstilstand, og søge igen.
Når OBD-II enheden er parret, skifter enhedens status til
Tilsluttet.
Fjernelse af parrede Bluetooth enheder
1 Fra hovedmenuen vælges Trådløs > Bluetooth.
2 Vælg en trådløs enhed.
3 Vælg Glem > .
VIRB Edit
Programmet VIRB Edit giver nem adgang til disse værktøjer og
services for din enhed.
• Gennemse og rediger optaget video
• Anvend billedstabilisering på optaget video
• Tilføj G-Metrix målinger, grafer m.m.
• Tilføj titler og overgange
• Rediger video fra flere kameraer
• Opdater software og funktioner
• Yderligere funktioner til redigering, deling og afspilning
Programmet VIRB Edit fås til Windows og Mac computere. Gå
til garmin.com/VIRBEdit for at få yderligere oplysninger.
®
®
Tilpasning af enheden
Menuen Opsætning
BEMÆRK
Vælg > Opsætning.
Afst ml smfletn.: Angiver den fokusdistance, der bruges til at
sammenflette 360-graders video (Ændring af
sammenfletningsafstand, side 4).
VIRB Edit
Stemmestyring: Gør det muligt for dig at styre kameraet ved
hjælp af stemmekommandoer (Stemmestyring, side 6).
Optagelys: Slår optagelses-LED'en til eller fra. Dette kan være
nyttigt for at eliminere lyset i omgivelserne fra LED'en ved
optagelse i mørke omgivelser.
Toner: Slår kameratoner til eller fra. Når denne indstilling er
aktiveret, afspilles der toner for at angive forskellige
kamerahandlinger og -statusser, såsom at optage et foto,
starte optagelse eller oprette forbindelse til en enhed.
Selvudløser: Angiver lænden af den standardselvudløser, der
anvendes, når du tager et foto.
Mikrofon: Giver dig mulighed for at ændre mikrofontilstand eller
slå mikrofonerne fra (Mikrofontilstande, side 5).
System: Giver dig mulighed for at ændre systemindstillinger,
f.eks. sprog, enheder, område og GPS.
SD-kort: Giver dig mulighed for at få vist detaljerede oplysninger
om det installerede hukommelseskort eller
hukommelseskortets format.
Om: Viser vigtige softwareoplysninger, dit enheds-id og
oplysninger om lovgivning og overensstemmelse.
Formatering af hukommelseskort
BEMÆRK
Slettede data kan ikke gendannes.
Du kan formatere det hukommelseskort, der er installeret i
kameraet for at slette alle fotos, videoer og andre data. Du skal
muligvis også formatere hukommelseskortet, første gang du
bruger det i dit kamera.
Fra hovedmenuen skal du vælge Opsætning > SD-kort >
Formater kort > .
Systemindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > System.
GPS: Gør kameraet i stand til at bestemme din postion,
hastighed og højde ved hjælp af GPS-satellitsignaler. Når
denne indstilling er aktiveret, medtager kameraet GPSoplysninger i G-Metrix dataene, når du optager en video eller
et foto.
BEMÆRK: Dit kamera optager GPS-positionsdata hele
tiden, når GPS-indstillingen er aktiveret. Disse data
indsamles ikke af Garmin.
Sprog: Indstiller tekstsproget på skærmen.
Enheder: Indstiller systemet for måleenheder til metrisk eller
statute.
Automatisk slukning: Slukker automatisk kameraet, når det
ikke har været i brug i fem minutter.
Ekstrn strømfors: Indstiller kameraets funktion, når det er
koblet til den eksterne strømkilde. Du kan vælge indstillingen
Opladetilstand for at skifte til opladetilstand automatisk eller
Tændt for at tænde kameraet. I opladetilstand slukker
skærmen og alle andre funktioner (Opladning af batteriet,
side 1).
Fabriksindstillinger: Gendanner alle indstillinger til fabrikkens
standardværdier.
Enhedsoplysninger
Status-LED'er
LED'erne på forsiden af kameraet angiver kameraets status.
15
LED-farve LED-handling
Status
Garmin Support Center
Grøn
Blinker
Kameraet er tændt, men optager
ikke.
Grøn
Lyser konstant
Kameraet er forbundet til en
computer i USB-lagerenhedstilstand.
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
Slukket
Slukket (mens der
Kameraet er slukket
ikke er forbindelse til
en ekstern strømkilde)
Slukket
Slukket (mens der er
forbindelse til en
ekstern strømkilde)
Kameraet er slukket, og batteriet
er helt opladet.
Rød
Lyser konstant (kun
øverste LED)
Batteriet oplades.
Rød
Blinker
Kameraet optager video.
Gul og rød En eller flere gule
blink efterfulgt af et
langt rødt blink
Kameraet har taget et eller flere
fotos. LED'en blinker gult, mens
selvudløseren tæller ned, og rødt,
når fotoet er taget.
Grøn eller
rød
Blinker hurtigt
Kameraet slukkes snart eller
stopper med at optage. Dette kan
skyldes, at batteriet har mindre
end 10 % strøm tilbage, hukommelseskortet har mindre end 10
minutters optagelsestid tilbage,
eller den interne temperatur er for
høj.
Blå
Blinker regelmæssigt
Wi‑Fi radio er tændt.
Direkte tilslutning til et Wi‑Fi netværk med
WPS
BEMÆRK
Når du opretter forbindelse til et offentligt eller usikkert netværk,
kan du utilsigtet gøre dine video- og sensordata tilgængelig for
andre. Vær forsigtig, når du opretter forbindelse til usikre
netværk.
Du kan styre kameraet ved hjælp af et eksisterende Wi‑Fi
netværk, hvis netværket er konfigureret til at tillade, at tilsluttede
enheder kan se og kommunikere med hinanden.
Hvis din trådløse router eller dit adgangspunkt understøtter
Wi‑Fi Protected Setup (WPS), kan du hurtigt tilslutte dit kamera
direkte til Wi‑Fi netværket uden at bruge Garmin VIRB appen.
1 Hold dit kamera i nærheden af den trådløse router eller
adgangspunktet.
2 I kameraets hovedmenu skal du vælge Trådløs > Wi-Fi.
3 Brug om nødvendigt til/fra-tasten for Wi-Fi for at tænde for
Wi‑Fi radioen.
Når Wi‑Fi radioen er tændt, vises yderligere indstillinger i WiFi-menuen.
4 Tryk på for at vælge WPS, og tryk på OK.
Kameraet begynder at søge efter et WPS-aktiveret Wi‑Fi
netværk.
5 Aktivér WPS-funktionen på den trådløse router eller på
adgangspunktet inden for to minutter.
På de fleste dedikerede trådløse routere aktiveres WPSfunktionen ved at trykke på en fysisk knap. Der står enten
"WPS" på den, eller den har et WPS-logo. Hvis dit
afgangspunkt er integreret i en anden type trådløst udstyr,
kan WPS-funktionen aktiveres under enhedsindstillinger eller
en skærmmenu. Se brugervejledningen til din trådløse router
eller adgangspunktet for at få flere oplysninger.
Kameraet opretter forbindelse til Wi‑Fi netværket.
Kameraet gemmer netværksoplysningerne og opretter
automatisk forbindelse, næste gang det tændes, og det er inden
for rækkevidde af netværket. Gemte netværk vises i menuen på
kameraet.
16
Softwareopdateringer
Du bør holde softwaren på dit kamera opdateret for at få den
bedste oplevelse. Softwareopdateringer giver ændringer og
forbedringer af enhedens funktioner og drift. Du kan bruge alle
disse programmer til at opdatere kameraets software.
• Garmin VIRB mobilapp
• VIRB Rediger computerprogram
• Garmin Express™ computerprogram
Opdatering af kamerasoftwaren ved hjælp af Garmin
VIRB appen
BEMÆRK: Du skal have et microSD kort installeret i kameraet
for at opdatere kamerasoftwaren.
Du kan opdatere kameraets software ved hjælp af Garmin VIRB
mobil-appen. Når du har parret appen med kameraet,
kontrollerer appen automatisk, om der findes opdateringer, og
viser en meddelelse, hvis en opdatering er tilgængelig.
1 Fra Garmin VIRB appen, hvis en opdatering er tilgængelig,
vælges Download.
2 Følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre
opdateringsprocessen.
Opdatering af softwaren med Garmin Express
BEMÆRK: Du skal have et microSD kort installeret i kameraet
for at opdatere kamerasoftwaren.
Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og
installere de nyeste softwareopdateringer til dit kamera.
1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din
computer, skal du gå til garmin.com/express og følge
instruktionerne på skærmen for at installere den (Installation
af Garmin Express, side 17).
2 Skub til låsen for at åbne sidedækslet.
3 Tilslut din enhed til din computer med et micro-USB-kabel.
4
5
6
7
Det lille stik på kablet sluttes til micro-USB-porten
på dit
kamera, og det store stik sluttes til en tilgængelig USB-port
på computeren.
Hold POWER nede for at tænde kameraet.
vises på kameraets skærm for at angive, at kameraet er
sluttet til computeren.
Åbn Garmin Express applikationen.
I Garmin Express applikationen skal du klikke på Tilføj en
enhed.
Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser
enhedsnavnet og serienummeret.
Klik på Tilføj enhed, og følg instruktionerne på skærmen for
at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.
Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express
applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.
Enhedsoplysninger
8 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
• Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og klikke på Installer ud for den ønskede
opdatering.
Garmin Express applikationen bliver downloadet og
installerer opdateringerne på din enhed.
Følg
instruktionerne på skærmen under
9
opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af
opdateringerne.
Under opdateringsprocessen kan Garmin Express
applikationen f.eks. bede dig om at afbryde forbindelsen til
din enhed og tilslutte den igen.
Installation af Garmin Express
Garmin Express applikationen fås til Windows og Mac
computere.
1 Gå til garmin.com/express på din computer.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se systemkravene og kontrollere, at Garmin
Express applikationen er kompatibel med din computer,
skal du vælge Systemkrav.
• Hvis du vil installere på en Windows computer, skal du
vælge Download til Windows.
• Hvis du vil installere på en Mac computer, skal du vælge
Download til Mac.
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
for at gennemføre installationen.
Specifikationer
Vandtæthedsklasse
1 ATM*
Driftstemperaturområde (ekstern
strøm)**
Fra -20 til 40° C (fra -4 til 104° F)
Driftstemperaturområde (batteristrøm, kold start)**
Fra 0 til 40° C (fra 32 til 104° F)
Driftstemperaturområde (batteristrøm, varm start)**
Fra -20 til 40° C (fra -4 til 104° F)
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 40° C (fra 32 til 104° F)
Indgangsspænding
5 V, 2 A
Trådløse frekvenser og protokoller
2,4 GHz Wi-Fi
2,4 GHz ANT+
2,4 GHz Bluetooth
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
BEMÆRK
Enheden tåler ikke vand, når batteridækslet eller sidedækslet er
åbent.
**Driftstemperaturområdet er baseret på
standardkameraindstillinger. Flere faktorer kan påvirke
driftstemperaturområdet, herunder holderkonfiguration,
videoindstillinger og Wi‑Fi indstillinger. Ydelsen i kolde
omgivelser kan forbedres ved at starte kameraet med et batteri,
der har været opbevaret ved stuetemperatur (Tip til ydeevne ved
lave temperaturer, side 17).
Tip til ydeevne ved lave temperaturer
• Batteriets levetid og kameraets ydeevne ved videooptagelse
er reduceret ved lave temperaturer. Hvis batteritemperaturen
er under 0 °C (32 °F), leverer batteriet muligvis ikke nok
Enhedsoplysninger
strøm til, at kameraet kan optage video, og kameraet slukkes
muligvis.
• Du kan forbedre kameraets batterilevetid og ydeevne ved
videooptagelse ved lave temperaturer ved at opbevare
kameraets batteri ved stuetemperatur, indtil du er klar til at
bruge det. Hvis batteriet er ved stuetemperatur, når du går i
gang med optage, vil den varme, som kameraet udvikler,
forhindre batteriet i at blive for koldt, og kameraet kan
fungere og optage video ved temperaturer ned til -20 C (-4°
F).
• Du kan opbevare batteriet inden døre, i en opvarmet bil eller i
en tom inderlomme for at holde det ved stuetemperatur. Hvis
kameraet slukkes på grund af et koldt batteri, kan du lægge
batteriet i en tom lomme eller i omgivelser med
stuetemperatur for at varme det op.
ADVARSEL
Undlad at lægge batteriet i en lomme med andre genstande,
især skarpe genstande eller metalgenstande. Andre
genstande kan beskadige batteriet og de kan udgøre en
risiko for beskadigelse af enheden, brand, kemisk
forbrænding, elektrolytlækage og/eller personskade.
• Hvis du slukker for kameraet i længere tid ad gangen i kolde
omgivelser, skal du fjerne batteriet og opbevare det ved
stuetemperatur, indtil du er klar til at bruge batteriet igen.
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse
I menuen Om skal du vælge
oplysninger.
> Lovgivningsmæssige
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå kontakt med kemiske rengøringsmidler,
opløsningsmidler, benzin, olie, insektmidler og solcreme. Disse
kemikalier kan beskadige plastickomponenter og finish.
Rengør enheden grundigt med rent vand så hurtigt som muligt
efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol
eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse
stoffer kan skade plastickomponenter og finish.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Udsættelse for vand og vandtæthedsklasse
Når batteridækslet og sidepanelet er lukket og låst, har
apparatet en vandtæthedsklasse på 1 ATM.*
Når apparatet bruges i nærheden af væsker, skal du være
opmærksom på følgende overvejelser og tip til vedligeholdelse
for at bevare vandtæthedsklassen og undgå beskadigelse af
kameraet.
• Apparatet er ikke vandtæt, hvis enten batteridækslet eller
sidepanelet er åbent.
• Du bør holde tætningerne på dækslerne og
forseglingsfladerne rene og fri for støv og snavs.
• Apparatet er ikke vandtæt, hvis objektivet, objektivholderen
eller objektivtætningen er beskadiget eller fjernet, eller hvis
objektivholderen ikke er strammet helt til.
Hvis du udskifter dækslet til objektivet, skal du sikre dig, at
objektivtætningen og forseglingsfladerne er ubeskadigede,
rene og fri for støv og snavs, og du skal kontrollere, at
objektivholderen er strammet helt til (Udskiftning af dæksel til
objektiv, side 18).
• Du skal rengøre apparatet grundigt så hurtigt som muligt,
hvis det har været udsat for saltvand eller klorholdigt vand.
17
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Rengøring af enheden
1 Tør enhedens yderside af med en blød klud fugtet med vand.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Udskiftning af dæksel til objektiv
Hvis et af dækslerne til objektiverne bliver ridset eller
beskadiget, kan du udskifte det. Udskiftningssættet til VIRB 360
objektivet indeholder to dæksler til objektiver, to pakninger og to
fastspændingsringe. Gå til garmin.com/virb for at købe et
objektivudskiftningssæt.
1 Drej objektivets fastspændingsring imod uret for at løsne den.
2 Fjern objektivets fastspændingsring, dæksel til objektiv
pakning
.
og
3 Tør pakningsrillen af med en fnugfri klud.
4 Kontroller at det nye dæksel til objektivet, den nye pakning og
pakningsrillen er rene og fri for støv eller snavs.
BEMÆRK
Kameraet er muligvis ikke vandtæt, hvis pakningen og
forseglingsoverfladen ikke er rene og fri for støv eller snavs.
Støv eller snavs kan beskadige pakningen eller forhindre den
i at lukke tæt.
5 Placer den nye pakning, dæksel til objektivet og
fastspændingsring på kameraet.
6 Roter objektivets fastspændingsring med uret, indtil
mærkerne
på kameraet og objektivets fastspændingsring
flugter med hinanden.
BEMÆRK
Kameraet er ikke vandtæt, hvis fastspændingsringen ikke er
helt strammet til.
Sikring. Angiver en specifikation for eller placering af sikring.
WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse.
WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EUdirektiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert
måde, samt at fremme genanvendelse.
Varm overflade. Den overflade, der er angivet ved dette mærke,
kan blive varm under brug af apparatet.
Fejlfinding
Mit kamera vil ikke tænde
• Hvis kameraet er forbundet til en ekstern strømkilde, og den
øverste status-LED enten er slukket eller lyser konstant rødt,
skal du holde POWER nede for at tænde for kameraet.
Kameraet tænder ikke automatisk, når det tilsluttes til en
ekstern strømkilde. Når den øverste status-LED lyser rødt
konstant, er kameraet i opladningstilstand. Når den øverste
status-LED er slukket, er batteriet helt opladet, og kameraet
er slukket.
• Hvis kameraet slukker på grund af en advarsel om høj
temperatur, skal du vente på, at kameraet køler ned, og
derefter flytte dig til et sted med lavere temperatur eller
deaktivere unødvendige funktioner.
Nogle funktioner, f.eks. 5,7 K optagetilstand, kræver mere
processorkraft og reducerer kameraets evne til at fungere i
omgivelser med høje temperaturer. Brug
standardindstillingerne, hvis kameraet anvendes i
temperaturer op til 40°C (104°F).
• Kontroller batteriet er isat korrekt (Isætning af batteriet,
side 1).
• Oplad batteriet helt (Opladning af batteriet, side 1).
• Kontrollér, at batteriets temperatur er mindst 0°C (32°F) (Tip
til ydeevne ved lave temperaturer, side 17).
Mit kamera bliver varmt under brug
Det er normalt, at kameraet føles varmt i forbindelse med
almindelig brug, især under optagelse af video med høj
opløsning eller under afsendelse af et Wi‑Fi signal.
Nogle G-Metrix data mangler
Nogle G-Metrix data kræver, at du aktiverer eller parrer
sensorer, eller bruger bestemt tilbehør. Nogle G-Metrix data er
muligvis ikke tilgængelige i alle optagelsessituationer, eller når
du ikke optager en video.
• Aktiver GPS (Systemindstillinger, side 15), og gå til et
område, hvor der er klart udsyn over himlen.
Data for position, hastighed, afstand og højde kræver et
GPS-signal.
• Tilslut yderligere ANT+ sensorer (Parring af ANT+ sensorer,
side 14).
Nogle data er kun tilgængelige, når en kompatibel ANT+
sensor er tilsluttet.
Mine videooptagelser forløber ikke jævnt
Symboldefinitioner
Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller
tilbehøret.
18
• Hvis videooptagelserne ser ud til at "ryste", skal du bruge
VIRB Edit programmet eller Garmin VIRB mobile appen til at
anvende billedstabilisering på videoen.
• Hvis videooptagelser hakker eller springer billeder over, bør
du installere et anbefalet hukommelseskort med høj
hastighed.
Gå til garmin.com/VIRBcards for flere oplysninger om
anbefalede hukommelseskort.
Fejlfinding
• Bekræft, at din afspilningsenhed eller programmet er
kompatibelt med jævn afspilning af videoen.
Hvis du f.eks. afspiller en 360-graders video, skal du
kontrollere, at afspilningsenheden eller -softwaren er i stand
til at afspille 5K video og 360-graders video. VIRB Edit
programmet anbefales til videoafspilning.
• Overfør videoen til din computer eller afspilningsenhed.
Nogle hukommelseskortlæsere læser ikke data hurtigt nok til
at afspille video med høj opløsning direkte fra
hukommelseskortet.
• Brug VIRB Edit programmet til at afspille og redigere
videoen.
Gå til garmin.com/VIRBEdit for at downloade VIRB Edit
programmet.
Min enhed slukker, når jeg stopper med at
optage en video
Hvis du tænder enheden ved at bevæge optagekontakten
fremad, slukker enheden, hvis du bevæger optagekontakten
bagud. Dette giver dig mulighed for at optimere batteriets levetid
ved at slukke for enheden, når den ikke optager (Sådan tændes
og slukkes kameraet ved hjælp af optagekontakten, side 2).
Sådan forlænger du batteriets levetid
• Deaktiver Wi‑Fi.
• Aktiver Automatisk slukning i systemindstillingerne
(Systemindstillinger, side 15).
• Tænd og sluk enheden ved hjælp af optagekontakten (Sådan
tændes og slukkes kameraet ved hjælp af optagekontakten,
side 2).
• Deaktiver ANT+, Wi‑Fi og fjernstyret aktivering, når enheden
ikke er i brug.
Fejlfinding
19
Indeks
Symboler
360-graders video 4, 12
A
afspille video 11
ANT+ sensorer 2, 7, 14
glemme 14
parre 14
B
batteri 15, 17
installere 1
levetid 17, 19
oplade 1
Bluetooth teknologi 2, 14, 15
E
effekt (kraft) 7
enheds-ID 15
F
fejlfinding 18, 19
fjernbetjening 14, 15
flere kameraer 13
foto 10
indstillinger 6, 9
nat 11
selvudløser 6
tage 6
Time Lapse 10
time lapse 10, 11
Travelapse 10
vise 11
G
G-Metrix 7
Garmin Express 17
opdatering af software 16
Garmin VIRB app 7, 8, 12, 13
tilslutte 7
GPS 2, 7
indstillinger 2, 15
H
hastighed 7
holdere 3
fjerne 3
stativ 3
hukommelseskort 1, 15
højde 7
I
ikoner 2
indstillinger 9
K
kadence 7
kamera, indstillinger 2, 10, 15
kort, opdatering 16
P
puls 7
R
rengøre enhed 17, 18
rumlig lyd 5
S
slette, alle brugerdata 15
software
opdatere 15
opdatering 16
version 15
specifikationer 17
spor 7, 15
sprog 15
stemmestyring 6
tip 6
systemindstillinger 9, 15
T
temperatur 7, 17
tilbehør 14
tilpasse enhed 15
Time Lapse, foto 10
time lapse, foto 10, 11
toner 15
Travelapse, foto 10
tænd/sluk-knap 2
U
udsende video 9
udsendelse af video 5
V
vandtæthedsklasse 17
video 7
360 grader 4
360-grader 4
afspille 11, 12
indstillinger 2, 4, 5, 8, 9
løkke 10
optage 2, 4, 5, 8, 10, 15
redigere 12, 15
sammenfletning 4
time lapse 5
udgang 5
udsende 9
udsendelse 5
VIRB app 13
flere kameraer 13
tilslutte 13
VIRB mobilapp 16
virtual reality 12
VR-headset 12
W
Wi‑Fi 2, 12, 15
tilslutte 12, 13, 16
L
live-streame video 9
livestreaming af video 5
M
microSD kort. Se hukommelseskort
mikrofon 5
tilslutte 14
mobilapp 7, 12
Mobile app 13
O
objektiv, udskifte 18
objektivtilstand 4
opdatering
kort 16
software 16
optage video 4
20
Indeks
support.garmin.com
Januar 2019
190-02191-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising