Garmin | BC™ 40 Wireless Backup Camera | User guide | Garmin BC™ 40 Wireless Backup Camera Podręcznik użytkownika

Garmin BC™ 40 Wireless Backup Camera Podręcznik użytkownika
BC 40 WIRELESS BACKUP CAMERA
™
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BC™ oraz Garmin Express™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi
Alliance Corporation.
®
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Instalacja ......................................................................... 1
Instalowanie uchwytu — Ameryka Północna .............................. 1
Instalowanie uchwytu — Europa ................................................ 2
Instalowanie baterii typu AA ....................................................... 3
Instalowanie kamery w uchwycie ................................................ 3
Parowanie kamery z urządzeniem nawigacyjnym
Garmin............................................................................. 3
Parowanie dodatkowych kamer z urządzeniem nawigacyjnym
Garmin ........................................................................................ 4
Podgląd z kamery cofania............................................. 4
Przełączanie kamer .................................................................... 4
Regulacja kąta kamery ................................................... 4
Zdejmowanie kamery z uchwytu ................................................. 4
Ustawienia kamery cofania ........................................... 5
Wyrównywanie linii nawigacyjnych ............................................. 5
Zmiana kolejności kamer ............................................................ 5
Zmiana nazwy kamery ................................................................ 5
Usuwanie sparowanej kamery .................................................... 5
Informacje o urządzeniu................................................ 5
Aktualizacje oprogramowania ..................................................... 5
Dane techniczne ......................................................................... 6
Rozwiązywanie problemów........................................... 6
Łączenie się kamery zajmuje dużo czasu lub kamera się nie
łączy ............................................................................................6
Kamera nie działa dobrze w niskich temperaturach ................... 6
Załącznik ......................................................................... 6
Uwagi dotyczące montażu uchwytu dla kamperów .................... 6
Indeks.............................................................................. 8
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Niniejsza instrukcja instalacji nie dotyczy żadnego konkretnego
typu pojazdu i ma na celu przedstawienie ogólnych wytycznych
instalacji produktu na pojeździe. Pytania dotyczące konkretnego
pojazdu należy kierować do producenta pojazdu.
Instalacja
4 Wkręć śruby mocujące przez górną część tablicy
rejestracyjnej oraz uchwyt do otworów montażowych tablicy
rejestracyjnej w pojeździe.
Instalowanie uchwytu — Ameryka Północna
Instalowanie uchwytu w pojeździe
1 Wykręć śruby mocujące tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu
i zdejmij tablicę rejestracyjną, ramkę na tablicę rejestracyjną
oraz pokrywę tablicy rejestracyjnej.
UWAGA: Uchwyt kamery jest przeznaczony do montażu na
samej tablicy rejestracyjnej i nie jest zgodny z ramkami ani
pokrywami na tablice rejestracyjne.
2 Wsuń metalowy wspornik na górną lub dolną część tablicy
rejestracyjnej.
Płaską metalową tabliczkę
na uchwycie wsuwa się za
tablicę rejestracyjną.
5 Całkowicie dokręć śruby mocujące tablicę rejestracyjną.
6 Wkręć śruby przez dolne otwory w tablicy rejestracyjnej
i dokręć (opcjonalnie).
Opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich pojazdów
i wszystkich pozycji uchwytów montażowych.
Instalacja kamery na dole tablicy rejestracyjnej
Aby możliwa była prawidłowa regulacja kąta nachylenia kamery,
po zainstalowaniu uchwytu na pojeździe logo Garmin na
zaczepie kamery musi być zwrócone właściwą stroną do góry.
Po wyjęciu z pudełka uchwyt kamery jest przystosowany do
zainstalowania kamery u góry tablicy rejestracyjnej.
W przypadku instalowania kamery na dole tablicy rejestracyjnej
należy zdjąć, obrócić i ponownie zamocować zaczep kamery.
Umożliwia to prawidłowe ustawienie kąta kamery.
1 Za pomocą śrubokręta krzyżakowego całkowicie odkręć dwie
śruby zaczepu kamery , a następnie zdejmij zaczep
kamery
z metalowego uchwytu.
®
UWAGA: W miarę możliwości zaleca się zainstalowanie
kamery nad tablicą rejestracyjną. Jeśli nad tablicą
rejestracyjną nie ma wystarczająco dużo miejsca, można
skonfigurować uchwyt do montażu pod tablicą rejestracyjną
(Instalacja kamery na dole tablicy rejestracyjnej, strona 1).
3 Przytrzymaj tablicę rejestracyjną i uchwyt w miejscu montażu
tablicy rejestracyjnej na pojeździe, a następnie przesuń
uchwyt w górę lub w dół, aby ustawić jeden zestaw otworów
montażowych w jednej linii z otworami w tablicy
rejestracyjnej.
Należy wykorzystać miejsce montażu, które pasuje do
pojazdu i zakrywa jak najmniejszą część tablicy
rejestracyjnej. Nie zakrywaj żadnych liter ani cyfr na tablicy
rejestracyjnej. W niektórych jurysdykcjach obowiązuje zakaz
zakrywania jakiejkolwiek części tablicy rejestracyjnej.
Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie przepisów
dotyczących montażu tablicy rejestracyjnej.
Wstęp
2 Obróć zaczep kamery o 180 stopni, tak aby logo Garmin było
zwrócone właściwą stroną do góry.
3 Umieść dwie śruby zaczepu kamery w otworach
z oznaczeniem dołu tablicy rejestracyjnej
BOTTOM OF PLATE .
1
Po wyjęciu z pudełka uchwyt jest przystosowany do
zainstalowania kamery na dole tablicy rejestracyjnej.
W przypadku instalowania kamery na górze tablicy
rejestracyjnej należy zdjąć, obrócić i ponownie zamocować
zaczep kamery. Umożliwia to prawidłowe ustawienie kąta
kamery.
1 Jeśli zostały już założone elementy mocujące tablicę
rejestracyjną, zdejmij je, podnosząc końce zacisków za
pomocą wcięć
i wysuwając je na zewnątrz.
2 Korzystając ze śrubokręta krzyżakowego, całkowicie odkręć
dwie śruby zaczepu kamery
.
4 Dokręć obie śruby.
5 Naklej jedną lub dwie warstwy dołączonej taśmy
samoprzylepnej na spód płaskiego uchwytu montażowego,
w pobliżu dolnej krawędzi (opcjonalnie).
Ta samoprzylepna dwustronna taśma klejąca pozwala
zamocować spód uchwytu montażowego do pojazdu.
Pomaga to ograniczyć wibracje kamery, zwłaszcza jeśli
pojazd nie posiada otworów montażowych w dolnej części
tablicy rejestracyjnej. Jeśli jedna warstwa nie jest
wystarczająco gruba, aby uchwyt przylegał do pojazdu,
można zastosować dwie warstwy taśmy samoprzylepnej.
UWAGA: Taśma samoprzylepna nie zastępuje śrub do
tablicy rejestracyjnej. Uchwyt i tablicę rejestracyjną należy
przymocować do pojazdu za pomocą co najmniej dwóch śrub
do tablicy rejestracyjnej, bez względu na to, czy zostanie
zastosowana taśma samoprzylepna.
3 Delikatnie otwórz zaczepy
wzdłuż zewnętrznej krawędzi
zaczepu kamery i wyjmij zaczep kamery z uchwytu.
4 Obróć zaczep kamery o 180 stopni, tak aby logo Garmin było
zwrócone właściwą stroną do góry.
5 Zatrzaśnij zaczep kamery z powrotem w uchwycie i dokręć
obie śruby.
Instalowanie uchwytu — Europa
Instalowanie uchwytu w pojeździe
1 Zdejmij z pojazdu tylną tablicę rejestracyjną wraz z jej
uchwytem i zachowaj śruby mocujące tablicę rejestracyjną,
aby zainstalować uchwyt kamery.
2 Przyłóż uchwyt kamery do samochodu i ustaw otwory
w uchwycie w jednej linii z otworami montażowymi tablicy
rejestracyjnej w pojeździe.
Uchwyt kamery jest wyposażony w wiele otworów i szczelin
zapewniających uniwersalną możliwość montażu
w pojazdach.
UWAGA: Uchwyt można zainstalować w dowolnej orientacji.
W przypadku montażu uchwytu z kamerą na górze tablicy
rejestracyjnej należy zdjąć, obrócić i ponownie zamocować
zacisk kamery (Instalacja kamery na górze tablicy
rejestracyjnej, strona 2).
3 Włóż śruby mocujące przez uchwyt do otworów
montażowych w pojeździe.
Instalowanie tablicy rejestracyjnej w uchwycie
1 Wsuń krawędź tablicy rejestracyjnej za zaczepy wzdłuż
wąskiej krawędzi uchwytu a następnie dociśnij dolną krawędź
tablicy rejestracyjnej do uchwytu.
2 Włóż dwa zaczepy mocujące tablicę rejestracyjną do
otworów w uchwycie i przesuń je w kierunku środka.
4 Całkowicie dokręć śruby.
Instalacja kamery na górze tablicy rejestracyjnej
3 Dociśnij końce zaczepów mocujących, aż zatrzasną się
w uchwycie.
Po zainstalowaniu uchwytu na pojeździe logo Garmin na
zaczepie kamery musi być zwrócone właściwą stroną do góry.
2
Instalacja
Instalowanie baterii typu AA
Urządzenie działa na dwie baterie typu AA 1,5 V (do nabycia
osobno). Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy stosować
baterie litowe, które gwarantują dłuższy czas pracy i lepszą
wydajność w niskich temperaturach.
NOTYFIKACJA
Nie wolno używać baterii AA o napięciu wyższym niż 1,5 V.
Wyższe napięcie spowoduje trwałe uszkodzenie kamery. Nie
wolno używać baterii litowo-jonowych wielokrotnego ładowania
typu AA. Baterie litowo-jonowe wykorzystują inną technologię
niż baterie litowe jednorazowego użytku i mogą spowodować
trwałe uszkodzenie kamery.
1 Przekręć obie pokrywki komory baterii
części kamery, a następnie je zdejmij.
Instalowanie kamery w uchwycie
1 Umieść jedną stronę kamery w uchwycie z obiektywem
skierowanym na zewnątrz.
w stronę przedniej
2 Dociśnij drugą stronę kamery do uchwytu, aby się w nim
zatrzasnęła.
Delikatnie
pociągnij za kamerę, aby się upewnić, że obie
3
strony są zablokowane w uchwycie.
2 Do każdej komory kamery włóż baterię AA z biegunem
dodatnim skierowanym na zewnątrz.
3 W każdej pokrywce komory baterii upewnij się, że uszczelka
jest czysta i dokładnie osadzona w rowku.
4 Załóż pokrywki z powrotem na kamerę, dociśnij mocno do
kamery i przekręć w kierunku tyłu kamery, aby zablokowały
się we właściwym miejscu.
UWAGA: Choć pokrywki komory baterii są wymienne,
zalecane jest zainstalowanie pokrywek w sposób
przedstawiony na ilustracjach.
NOTYFIKACJA
Kamera nie jest wodoszczelna, jeśli uszczelki nie są czyste
i prawidłowo osadzone oraz jeśli pokrywki komory baterii nie
są prawidłowo zablokowane we właściwym miejscu.
5 Upewnij się, że każda pokrywka jest całkowicie szczelna
i żadna część uszczelki nie wystaje pomiędzy pokrywką
i kamerą.
Parowanie kamery z urządzeniem nawigacyjnym Garmin
Parowanie kamery z urządzeniem
nawigacyjnym Garmin
Kamerę można sparować ze zgodnym urządzeniem
nawigacyjnym Garmin. Więcej informacji na temat zgodnych
urządzeń Garmin znajduje się na stronie produktu pod adresem
garmin.com/bc40.
1 Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia nawigacyjnego do
najnowszej wersji.
Posiadane urządzenie może nie współpracować z kamerą
BC 40 z nieaktualnym oprogramowaniem. Więcej informacji
na temat aktualizowania oprogramowania znajduje się
w podręczniku użytkownika urządzenia nawigacyjnego.
2 Zainstaluj baterie w kamerze.
Kamera automatycznie przełączy się w tryb parowania, a gdy
będzie w tym trybie, dioda LED będzie migać na niebiesko.
Kamera pozostanie w trybie parowania przez pięć minut.
W przypadku wyłączenia trybu parowania można wyjąć
i ponownie zainstalować baterie.
Wyjmij
zgodne urządzenie nawigacyjne Garmin z pojazdu
3
i umieść je w odległości nie większej niż 1,5 m (5 stóp) od
kamery, a następnie włącz urządzenie nawigacyjne.
Urządzenie automatycznie wykryje kamerę i wyświetli monit
o sparowanie z nią.
Wybierz
Tak.
4
PORADA: Jeśli urządzenie nie wykryje kamery
automatycznie, możesz wybrać kolejno Ustawienia >
Kamera bezprzewodowa > Dodaj nową kamerę, aby
ręcznie sparować z nią urządzenie.
Urządzenie sparuje się z kamerą i zostanie wyświetlony
ekran konfiguracji linii nawigacyjnych.
5 Za pomocą strzałek na ekranie ustaw linie nawigacyjne,
a następnie wybierz
(Wyrównywanie linii nawigacyjnych,
strona 5).
Jeśli kamera lub pojazd nie są ustawione tak, aby móc
zakończyć konfigurację linii nawigacyjnych, można zrobić to
później, korzystając z ustawień kamery.
3
6 Wpisz nazwę kamery (opcjonalnie).
Nazwa powinna być opisowa i jasno określać umiejscowienie
kamery.
7 Wybierz Gotowe.
Parowanie dodatkowych kamer
z urządzeniem nawigacyjnym Garmin
Można sparować maksymalnie 4 bezprzewodowe kamery
cofania BC 40 ze zgodnym urządzeniem nawigacyjnym Garmin.
1 Zainstaluj baterie w kamerze.
Kamera automatycznie przełączy się w tryb parowania, a gdy
będzie w tym trybie, dioda LED będzie migać na niebiesko.
Kamera pozostanie w trybie parowania przez pięć minut.
W przypadku wyłączenia trybu parowania można wyjąć
i ponownie zainstalować baterie.
2 Wyjmij zgodne urządzenie nawigacyjne Garmin z pojazdu
i umieść je w odległości nie większej niż 1,5 m (5 stóp) od
kamery, a następnie włącz urządzenie nawigacyjne.
3 W urządzeniu nawigacyjnym Garmin wybierz kolejno
Ustawienia > Kamera bezprzewodowa > Dodaj nową
kamerę.
Urządzenie sparuje się z kamerą i zostanie wyświetlony
ekran konfiguracji linii nawigacyjnych.
4 Za pomocą strzałek na ekranie ustaw linie nawigacyjne,
a następnie wybierz
(Wyrównywanie linii nawigacyjnych,
strona 5).
Jeśli kamera lub pojazd nie są ustawione tak, aby móc
zakończyć konfigurację linii nawigacyjnych, można zrobić to
później, korzystając z ustawień kamery.
5 Wpisz nazwę kamery (opcjonalnie).
Nazwa powinna być opisowa i jasno określać umiejscowienie
kamery.
6 Wybierz Gotowe.
Po sparowaniu wielu kamer można przełączać się pomiędzy
nimi w widoku kamery (Przełączanie kamer, strona 4) oraz
ustawić kolejność, w jakiej kamery są wyświetlane (Zmiana
kolejności kamer, strona 5).
automatycznie po 2 minutach i 30 sekundach niezależnie od
tego, czy pojazd poruszył się do przodu czy nie.
Przełączanie kamer
Można przełączać między sygnałami wideo przesyłanymi przez
poszczególne sparowane kamery.
W widoku kamery wybierz .
Wyświetli się obraz z kolejnej kamery, a w górnej części
ekranu nazwa tej kamery.
Regulacja kąta kamery
Można dostosować kąt nachylenia kamery w górę lub dół, tak
aby zapewnić najlepszy widok.
1 Pojedź w miejsce o płaskiej powierzchni i dobrym widokiem
z tyłu pojazdu.
2 Zdejmij kamerę z uchwytu (Zdejmowanie kamery z uchwytu,
strona 4).
3 Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj dwie śrubki
regulacyjne .
4 Pochyl uchwyt w górę lub w dół.
5
6
7
Podgląd z kamery cofania
Po sparowaniu kamery ze zgodnym urządzeniem nawigacyjnym
Garmin obraz z kamery jest automatycznie wyświetlany po
włączeniu urządzenia nawigacyjnego, a także można
w dowolnym momencie ręcznie wyświetlić obraz z kamery.
• Jeśli urządzenie podłączono do gniazda zapalniczki
aktywowanego w momencie zapłonu, uruchomi się ono
automatycznie po uruchomieniu pojazdu.
• Jeśli urządzenie nawigacyjne podłączono do stale
włączonego gniazda zapalniczki, uruchom urządzenie
nawigacyjne.
• Aby ręcznie wyświetlić obraz z kamery, wybierz / .
• Aby wyświetlić lub ukryć obraz z kamery za pomocą poleceń
głosowych, powiedz Pokaż nagranie lub Ukryj obraz.
UWAGA: Dostępne polecenia głosowe mogą się różnić
w zależności od modelu urządzenia. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków lub może wymagać
przeprowadzenia dodatkowej konfiguracji urządzenia
nawigacyjnego w przypadku niektórych języków. Więcej
informacji można znaleźć w aplikacji Voice Command lub
aplikacji Sterowanie głosem w urządzeniu nawigacyjnym
bądź w podręczniku użytkownika urządzenia nawigacyjnego.
Zostanie wyświetlone pole widzenia kamery. Gdy kamera
wykryje, że pojazd porusza się do przodu, automatycznie
przestanie przesyłać obraz, a urządzenie nawigacyjne powróci
do normalnej pracy. Obraz z kamery zostanie wyłączony
4
8
W przypadku większości pojazdów kamera powinna być
skierowana prosto do tyłu lub nieco w dół.
Dokręć śruby regulacyjne, aby zablokować uchwyt w nowej
pozycji.
Zainstaluj kamerę w uchwycie.
Wyświetl obraz z kamery za pomocą urządzenia
nawigacyjnego Garmin (Podgląd z kamery cofania, strona 4)
i sprawdź kąt kamery.
Gdy kamera jest ustawiona pod właściwym kątem, dolna
krawędź ramki obrazu powinna znajdować się w jednej linii
z najbardziej wysuniętą do tyłu częścią pojazdu, taką jak
zderzak lub hak holowniczy. Obiekty powyżej linii horyzontu
powinny być wyświetlane w górnej jednej czwartej/jednej
trzeciej ramki.
W razie potrzeby powtarzaj tę procedurę aż do ustawienia
prawidłowego kata kamery.
OSTRZEŻENIE
Po dostosowaniu kąta kamery należy wyrównać linie nawigacji
(Wyrównywanie linii nawigacyjnych, strona 5). Jeśli linie
nawigacji skonfigurowano przed zmianą kąta kamery, nie są one
dokładne. Nieprawidłowe ustawienie linii nawigacji może
prowadzić do wypadków lub kolizji skutkujących śmiercią,
poważnymi obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia.
Zdejmowanie kamery z uchwytu
Delikatnie naciśnij wystający element
z boku uchwytu
w kierunku na zewnątrz i wyciągnij tę stronę kamery
z uchwytu.
Podgląd z kamery cofania
Ustawienia kamery cofania
Wybierz Ustawienia > Kamera bezprzewodowa, a następnie
wybierz nazwę kamery cofania.
Przerzuć obraz: Pozwala zastosować efekt odbicia lub
przerzucenia do obrazu nagrania.
Linie nawigacji: Pozwala określić preferencje dla linii nawigacji
wyświetlanych na materiale rejestrowanym przez kamerę.
Zmień nazwę: Umożliwia zmianę nazwy spawanej kamery.
Ustaw kamerę jako domyślną: Pozwala określić kolejność
wyświetlania kamer w widoku kamery. Kamera znajdująca się
na początku listy to kamera domyślna, która wyświetla się po
każdym przejściu do widoku kamery.
Anuluj parowanie: Usuwa sparowaną kamerę.
Aktywacja automatyczna: Umożliwia automatyczne
wyświetlanie przez urządzenie nawigacyjne
Garmindomyślnego obrazu z kamery po każdym włączeniu
urządzenia nawigacyjnego. Jeśli urządzenie nawigacyjne jest
podłączone do gniazda zasilania aktywowanego w momencie
zapłonu, funkcja ta umożliwia automatyczne wyświetlanie
obrazu z kamery cofania po uruchomieniu pojazdu.
Rozdzielczość filmu: Umożliwia ustawienia jakości obrazu
z kamery. Ustawienia wyższej rozdzielczości pozwalają
uzyskać bardziej szczegółowy obraz, ale zwiększają zużycie
baterii.
UWAGA: Ustawienie nie jest dostępne we wszystkich
modelach urządzenia nawigacyjnego.
Wyrównywanie linii nawigacyjnych
Wyrównanie linii nawigacji zapewni dokładne punkty
odniesienia, które będą odzwierciedlały drogę zewnętrznych
krawędzi pojazdu. Linie te należy wyrównać oddzielnie dla
każdej kamery cofania. Po zmianie kąta nachylenia kamery
należy natychmiast ponownie ustawić linie nawigacji.
1 Zaparkuj pojazd bokiem od strony kierowcy blisko
krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego.
PORADA: Możesz zaparkować pojazd na środku miejsca
parkingowego, a następnie przejechać do przodu, na
następne miejsce. Pozwoli to wykorzystać linie miejsca
parkingowego widoczne z tyłu pojazdu jako punkty
odniesienia dla wyrównywania.
2 W sparowanym urządzeniu nawigacyjnym Garmin wybierz
kolejno Ustawienia > Kamera bezprzewodowa.
3 Wybierz nazwę sparowanej kamery, a następnie wybierz
kolejno Linie nawigacji > Dostosuj linie nawigacji.
4 Użyj strzałek w rogach ekranu, aby przesunąć końce białej
linii po stronie kierowcy.
Linia nawigacyjna powinna być wyświetlana bezpośrednio
nad krawężnikiem, podjazdem lub linią miejsca
parkingowego.
5 Użyj strzałek na środku ekranu, aby przesunąć kolorowe linie
nawigacyjne odległości w górę lub w dół.
Czerwona linia nawigacyjna powinna być wyrównana z tyłem
pojazdu. Może to być tylny zderzak, hak holowniczy lub inny
element wystający z tyłu pojazdu.
6 Zaparkuj pojazd bokiem od strony pasażera blisko
krawężnika, podjazdu lub linii miejsca parkingowego,
a następnie za pomocą strzałek ustaw białą linię nawigacyjną
po stronie kierowcy.
Linie nawigacyjne powinny być ustawione symetrycznie.
Zmiana kolejności kamer
Można zmienić kolejność, w jakiej obraz z kamer jest
wyświetlany podczas przełączania między nimi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera bezprzewodowa.
2 Wybierz kamerę.
3 Wybierz Ustaw kamerę jako domyślną.
Wyświetli się lista sparowanych kamer.
4 Przeciągnij każdą kamerę do żądanej pozycji na liście.
Przełączanie między kamerami odbywa się od góry do dołu,
według kolejności na liście w widoku kamery. Kamera
znajdująca się na początku listy to kamera domyślna, która
wyświetla się po każdym przejściu do widoku kamery.
Zmiana nazwy kamery
Można zmienić nazwę, która pojawia się nad obrazem w widoku
kamery. Nazwa powinna być opisowa i jasno określać
umiejscowienie kamery.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera bezprzewodowa.
2 Wybierz kamerę.
3 Wybierz Zmień nazwę.
Usuwanie sparowanej kamery
Można sparować maksymalnie 4 kamer bezprzewodowych ze
zgodnym urządzeniem nawigacyjnym Garmin. Gdy sparowana
jest już maksymalna liczba kamer, należy anulować powiązanie
z jedną z nich, aby móc sparować kolejną.
1 W sparowanym urządzeniu nawigacyjnym Garmin wybierz
kolejno Ustawienia > Kamera bezprzewodowa.
2 Wybierz kamerę.
3 Wybierz Anuluj parowanie.
Informacje o urządzeniu
Aktualizacje oprogramowania
Aktualizacje oprogramowania kamery są odbierane
automatycznie ze sparowanego urządzenia nawigacyjnego
Garmin. Należy regularnie aktualizować oprogramowanie
urządzenia nawigacyjnego Garmin, aby zarówno ono, jak
i oprogramowanie kamery były zawsze aktualne. Więcej
Ustawienia kamery cofania
5
informacji na temat aktualizowania oprogramowania znajduje się
w podręczniku użytkownika urządzenia nawigacyjnego Garmin.
Aktualizowanie oprogramowania kamery
Aby zaktualizować oprogramowanie kamery, należy najpierw
sparować kamerę ze zgodnym urządzeniem nawigacyjnym
Garmin (Parowanie kamery z urządzeniem nawigacyjnym
Garmin, strona 3).
W sparowanym urządzeniu nawigacyjnym Garmin wybierz
opcję:
• Połącz się z siecią Wi‑Fi i wybierz kolejno Ustawienia >
Aktualizacje > Instaluj wszystko.
• Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje, korzystając
z aplikacji Garmin Express™.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
urządzenia nawigacyjnego Garmin.
Urządzenie nawigacyjne pobiera aktualizacje dla siebie oraz dla
kamery BC 40, jeśli są dostępne. Przy następnym połączeniu
urządzenia z kamerą urządzenie automatycznie wyśle
aktualizację do kamery. Podczas aktualizacji kamery na ekranie
urządzenia nawigacyjnego wyświetlany jest komunikat
i wskaźnik postępu. Instalowanie aktualizacji kamery zajmuje
około minuty.
®
Sprawdzanie wersji oprogramowania kamery
Zanim będzie można sprawdzić wersję oprogramowania
kamery, należy sparować kamerę ze zgodnym urządzeniem
nawigacyjnym Garmin (Parowanie kamery z urządzeniem
nawigacyjnym Garmin, strona 3).
1 Po sparowaniu urządzenia nawigacyjnego Garmin wybierz
kolejno Ustawienia > Urządzenie > O systemie.
Urządzenie wyświetli informacje o wersji dla całego
oprogramowania w urządzeniu.
2 Wyszukaj nazwę kamery na liście.
Numer wersji oprogramowania zostanie wyświetlony obok
nazwy kamery.
Dane techniczne
Typ baterii
2 wymienne AA 1,5 V; zalecane litowe
Klasa wodoszczelności
kamery i nadajnika
IEC 60529 IPX7
Zakres temperatury roboczej Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
Wi‑Fi 2,4 GHz przy +13 dBm
(nominalna)
Bluetooth 2,4 GHz
®
Rozwiązywanie problemów
Łączenie się kamery zajmuje dużo czasu lub
kamera się nie łączy
Jeśli wyświetlanie obrazu wideo w urządzeniu nawigacyjnym
zajmuje dużo czasu, jeśli obraz często się zatrzymuje lub
buforuje, lub jeśli kamera w ogóle nie wyświetla obrazu wideo
w urządzeniu nawigacyjnym, może to oznaczać, że kamera ma
słabe połączenie bezprzewodowe z urządzeniem nawigacyjnym.
Zakłócenia łączności mogą być spowodowane przez inne
sygnały bezprzewodowe, okablowanie pojazdu lub elementy
konstrukcyjne pojazdu.
Można wypróbować następujące opcje, aby poprawić stabilność
połączenia bezprzewodowego między kamerą a urządzeniem
nawigacyjnym.
• Przenieś urządzenie nawigacyjne w inne miejsce na desce
rozdzielczej lub przedniej szybie.
• Zdejmij kamerę z uchwytu, odwróć ją do góry nogami
i umieść z powrotem w uchwycie.
6
W przypadku zamontowania z logo Garmin do góry nogami
kamera automatycznie przerzuca obraz przy następnym
połączeniu z urządzeniem nawigacyjnym w celu wyświetlania
prawidłowo ustawionego obrazu. Obrócenie kamery do góry
nogami zmienia położenie anteny bezprzewodowej i w
niektórych przypadkach może poprawić jakość połączenia.
• Zamontuj kamerę w innym miejscu na tablicy rejestracyjnej.
Na przykład, jeśli kamera jest zamontowana na górze tablicy
rejestracyjnej, można spróbować przenieść ją na dół tablicy
rejestracyjnej lub odwrotnie.
• Wypróbuj jedną lub kilka z tych opcji, aby ograniczyć
zakłócenia Wi‑Fi:
◦ Skonfiguruj router bezprzewodowy w domu tak, aby
korzystał z kanału innego niż kanał 11.
Kamera komunikuje się z urządzeniem nawigacyjnym za
pośrednictwem sygnału 2,4 GHz Wi‑Fi na kanale 11.
Zmniejszenie liczby urządzeń znajdujących się w pobliżu
i korzystających z tego samego kanału może poprawić
jakość połączenia bezprzewodowego.
◦ Wyłącz radio Wi‑Fi w innych urządzeniach
w samochodzie, takich jak smartfon lub mobilny hotspot
Wi‑Fi.
Kamera nie działa dobrze w niskich
temperaturach
W przypadku występowania problemów z połączeniem kamery
bezprzewodowej lub stabilnością obrazu w niskich
temperaturach należy sprawdzić, czy w urządzeniu znajdują się
baterie litowe typu AA. Baterie alkaliczne i NiMH w niskich
temperaturach szybko tracą moc i nawet zupełnie nowe baterie
alkaliczne lub NiMH mogą w ogóle nie działać w bardzo niskich
temperaturach. Baterie litowe typu AA zapewniają dłuższy czas
pracy i stabilniejszą moc, szczególnie w niskich temperaturach.
Załącznik
Uwagi dotyczące montażu uchwytu dla
kamperów
NOTYFIKACJA
Firma Garmin radzi zlecić montaż uchwytu doświadczonemu
monterowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu
instalacji oraz hydroizolacji w kamperach. Nieprawidłowo
zamontowany uchwyt może uszkodzić kamerę lub pojazd.
Zignorowanie poniższych uwag może prowadzić do
uszkodzenia kamery lub pojazdu.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia kamery lub pojazdu powstałe
podczas montażu lub powstałe w wyniku odłączenia się uchwytu
od pojazdu.
Możesz użyć dodatkowego uchwytu dla kamperów, aby
zamontować kamerę w innym miejscu niż tablica rejestracyjna.
Przy wybieraniu miejsca montażowego oraz montażu uchwytu
dla kamperów należy uwzględnić następujące uwagi.
• Przed przystąpieniem do wiercenia otworów w pojeździe
należy wybrać odpowiednie miejsce do montażu kamery.
Należy sprawdzić, czy wybrane miejsce montażu zapewnia
odpowiednią widoczność dla kamery. Należy również
sprawdzić, czy powierzchnia montażowa umożliwia
bezpieczne podłączenie uchwytu, a śruby montażowe nie
będą kolidować z wewnętrznym okablowaniem lub funkcjami
kampera.
• Należy korzystać ze śrub montażowych pasujących do
zewnętrznej powierzchni montażowej pojazdu. Dołączone
śruby montażowe są przeznaczone do montażu wyłącznie na
kamperach z zewnętrzną obudową wykonaną z włókna
szklanego. Nie należy ich używać do montażu na kamperach
Rozwiązywanie problemów
z aluminiową obudową lub obudową wykonaną z innego
materiału. Przed wkręceniem śrub należy sprawdzić, czy są
one prawidłowej długość i czy nie spowodują uszkodzenia
elementów wewnętrznych pojazdu.
• Dokładnie uszczelnij śruby, otwory i uchwyt środkiem
uszczelniającym do zastosowań zewnętrznych, aby zapobiec
przedostawaniu się wody do wnętrza lub obudowy pojazdu.
zewnętrznej powierzchni montażowej Twojego pojazdu. Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem
pojazdu lub profesjonalnym monterem.
6 Przymocuj zacisk kamery do pojazdu za pomocą dwóch
fabrycznie zainstalowanych śrub .
Instalowanie uchwytu dla kamperów w pojeździe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin radzi zlecić montaż uchwytu doświadczonemu
monterowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu
instalacji oraz hydroizolacji w kamperach. Nieprawidłowo
zamontowany uchwyt może uszkodzić kamerę lub pojazd.
Zignorowanie poniższych uwag może prowadzić do
uszkodzenia kamery lub pojazdu.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia kamery lub pojazdu powstałe
podczas montażu lub powstałe w wyniku odłączenia się uchwytu
od pojazdu.
Aby zamontować uchwyt, potrzebne jest wiertło o średnicy
3,2 mm (1/8 cala), ołówek, wkrętak krzyżowy, środek
uszczelniający do zastosowań zewnętrznych i dwie śruby M4
(znajdujące się w niektórych pojazdach).
1 Przyłóż podstawę uchwytu do powierzchni montażowej
w miejscu, w którym chcesz zamontować kamerę, i zaznacz
położenie dwóch otworów montażowych
za pomocą
ołówka lub innego przyrządu do pisania.
Upewnij się, że uchwyt jest ustawiony poprawnie i poziomo.
2 Zdejmij podstawę uchwytu z powierzchni montażowej i za
pomocą wiertła o średnicy 3,2 mm (1/8 cala) wywierć otwory
prowadzące w obu zaznaczonych miejscach.
NOTYFIKACJA
W przypadku wiercenia w powierzchni z włókna szklanego
może być konieczne użycie specjalnego wiertła lub wiercenie
w lewo, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni z włókna
szklanego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
z producentem pojazdu lub profesjonalnym monterem.
3 Nałóż środek uszczelniający wokół wywierconych otworów
prowadzących i na całym obwodzie tylnej powierzchni
podstawy uchwytu — czyli na powierzchni, która będzie
miała kontakt z pojazdem.
Użyj środka uszczelniającego do zastosować zewnętrznych,
który będzie przylegał do zewnętrznej powierzchni pojazdu
i jej nie uszkodzi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj
się z producentem pojazdu lub profesjonalnym monterem.
4 Przyłóż podstawę uchwytu do powierzchni pojazdu,
ustawiając otwory montażowe równo z wywierconymi
otworami prowadzącymi.
5 Przymocuj podstawę uchwytu do pojazdu za pomocą dwóch
śrub M4.
UWAGA: Dołączone śruby są przeznaczone do montażu na
kamperach wykonanych z włókna szklanego. Upewnij się,
czy śruby mają prawidłową długość i są odpowiednie dla
Załącznik
7
Indeks
A
aktualizowanie, oprogramowanie 6
B
baterie, instalacja 3
D
dane techniczne 6
K
kamera
parowanie urządzenia 3, 4
wyświetlanie 4
kamera bezprzewodowa 4, 5. Patrz kamery
kamera cofania 4, 5. Patrz kamery
kamery 4, 5
cofanie 5
linie nawigacji 5
parowanie urządzenia 5
przełączanie 4, 5
L
linie nawigacji, dostosowywanie 5
M
montowanie
regulowanie 4
zdejmowanie 4
montowanie urządzenia 1–3, 6, 7
O
oprogramowanie 6
aktualizowanie 6
R
rozwiązywanie problemów 6
8
Indeks
support.garmin.com
Marzec 2019
190-02365-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising