Garmin | BC™ 40 Wireless Backup Camera | User manual | Garmin BC™ 40 Wireless Backup Camera Brugervejledning

Garmin BC™ 40 Wireless Backup Camera Brugervejledning
BC 40 WIRELESS BACKUP CAMERA
™
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BC™ og Garmin Express™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Installation ...................................................................... 1
Montering af køretøjsholder i Nordamerika ................................ 1
Montering af køretøjsholder i Europa ......................................... 2
Isætning af AA-batterier .............................................................. 3
Montering af kameraet i holderen ............................................... 3
Parring af kamera med en Garmin
navigationsenhed........................................................... 3
Parring af ekstra kameraer med en Garmin
navigationsenhed ....................................................................... 3
Visning af bakkameraet ................................................. 4
Skift mellem kameraer ................................................................ 4
Justering af kameravinklen ........................................... 4
Fjernelse af kameraet fra holderen ............................................. 4
Indstillinger for bakkamera........................................... 4
Justering af guidelinjer ................................................................ 5
Ændring af kamerarækkefølgen ................................................. 5
Omdøbning af et kamera ............................................................ 5
Fjernelse af et parret kamera ...................................................... 5
Enhedsoplysninger ........................................................ 5
Softwareopdateringer ................................................................. 5
Specifikationer ............................................................................ 5
Fejlfinding....................................................................... 6
Kameraet er lang tid om at oprette forbindelse eller opretter slet
ikke forbindelse ........................................................................... 6
Kameraet fungerer ikke godt i koldt vejr ..................................... 6
Appendiks....................................................................... 6
Bemærkninger vedr. montering af holder til autocamper ........... 6
Indeks.............................................................................. 8
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Disse installationsinstruktioner er ikke gældende for en bestemt
køretøjstype og er alene vejledende, når du installerer dette
produkt i din bil. Hvis du har spørgsmål, der er specifikke i
forhold til dit køretøj, skal du kontakte producenten af køretøjet.
4 Sæt nummerpladeskruerne ind gennem den øverste del af
Installation
nummerpladen og holderen og i nummerpladens
monteringshuller på køretøjet.
Montering af køretøjsholder i Nordamerika
Montering af holderen på bilen
1 Fjern nummerpladeskruerne bag på køretøjet, og afmonter
nummerpladen, pynterammerne og
nummerpladeafdækningen.
BEMÆRK: Kameraholderen er beregnet til at blive monteret
direkte på nummerpladen, og den passer ikke til
pynterammer eller afdækninger på nummerpladen.
2 Skub metalbeslaget hen over den øverste eller nederste del
af nummerpladen.
Beslagets flade metalplade
glider ind bag nummerpladen.
5 Spænd nummerpladeskruerne helt.
6 Sæt nummerpladeskruer gennem de nederste huller i
nummerpladen, og stram dem (valgfrit).
Denne mulighed findes ikke på alle køretøjer eller ved alle
placeringer af monteringsbeslaget.
Montering af kameraet i bunden af nummerpladen
For at muliggøre korrekt justering af kameravinklen skal Garmin
logoet på kameraclipsen vende højre side opad, når holderen
monteres på køretøjet. Når den tages ud af kassen, er
kameraholderen samlet til montering af kameraet øverst på
nummerpladen. Når kameraet monteres i bunden af
nummerpladen, skal du afmontere, vende og sætte
kameraclipsen på igen. Dermed får du mulighed for at justere
kameravinklen korrekt.
1 Brug en stjerneskruetrækker til at løsne de to
kameraclipsskruer helt , og fjern kameraclipsen
fra
metalbeslaget.
BEMÆRK: Det anbefales at montere kameraet over
nummerpladen, hvis det er muligt. Hvis der ikke er
tilstrækkelig plads over køretøjets nummerplade, kan du
konfigurere holderen til montering under nummerpladen
(Montering af kameraet i bunden af nummerpladen,
side 1).
3 Hold nummerpladen og holderen op mod
nummerpladeområdet på køretøjet, og flyt holderen op eller
ned for at få et sæt monteringshuller til at flugte med hullerne
i nummerpladen.
Du skal bruge den monteringsposition, der passer til
køretøjet, og som dækker det mindst mulige område af
nummerpladen. Undgå at tildække tekst eller tal på
nummerpladen. Nogle retskredse forbyder tildækning af
nogen del af nummerpladen. Det er dit ansvar at følge
bestemmelserne om montering af nummerpladen.
2 Drej kameraclipsen 180 grader, så Garmin logoet vender
med højre side opad.
3 Sæt de to kameraclipsskruer i hullerne mærket
BOTTOM OF PLATE
Introduktion
®
.
1
nummerpladen, skal du afmontere, vende og sætte
kameraclipsen på igen. Dermed får du mulighed for at justere
kameravinklen korrekt.
1 Hvis du allerede har monteret fastgørelsesanordningerne til
nummerpladen, skal du afmontere dem ved at lirke enden af
hver clips op vha. hakkene
og skubbe dem udad.
2 Brug en stjerneskruetrækker til at løsne de to
kameraclipsskruer
helt.
4 Spænd begge skruer.
5 Påfør et eller to lag af den medfølgende, selvklæbende
monteringstape på bagsiden af det flade monteringsbeslag,
nær bunden (valgfrit).
Monteringstapen fastgør bagsiden af monteringsbeslaget til
køretøjet med dobbeltklæbende lim. Dette medvirker til at
reducere kameravibrationer, især hvis køretøjet ikke har
monteringshuller i bunden af nummerpladen. Du kan stable
to lag monteringstape, hvis ét lag ikke er tykt nok til at sidde
fast på køretøjet.
BEMÆRK: Monteringstapen erstatter ikke
nummerpladeskruerne. Du skal fastgøre holderen og
nummerpladen til køretøjet med mindst to
nummerpladeskruer, uanset om du sætter monteringstape på
eller ej.
3 Lirk forsigtigt tappene
langs yderkanten af kameraclipsen
op, og fjern kameraclipsen fra holderen.
4 Drej kameraclipsen 180 grader, så Garmin logoet vender
med højre side opad.
5 Klik kameraclipsen tilbage i holderen, og spænd begge
skruer.
Montering af køretøjsholder i Europa
Montering af holderen på bilen
1 Afmonter den bageste nummerplade og
nummerpladeholderen fra køretøjet, og gem
nummerpladeskruerne til montering af kameraholderen.
2 Placer kameraholderen ind mod køretøjet, og lad hullerne i
holderen flugte med nummerpladens monteringshuller i
køretøjet.
Kameraholderen har en række huller og riller, så den passer
til alle køretøjer.
BEMÆRK: Du kan montere holderen i begge retninger. Hvis
du monterer holderen med kameraet øverst på
nummerpladen, skal du afmontere, vende og sætte
kameraclipsen på igen (Montering af kameraet øverst på
nummerpladen, side 2).
3 Sæt nummerpladeskruerne ind gennem holderen og ind i
køretøjets monteringshuller.
Montering af nummerpladen i holderen
1 Indsæt hjørnet af nummerpladen bag tappene langs
holderens smalle kant, og drej pladens nederste kant ind i
holderen.
2 Sæt de to holdeclips til nummerpladen ind i hullerne i
holderen, og skub dem mod midten.
4 Spænd skruerne helt.
3 Pres enderne af holdeclipsene, indtil de klikker på plads i
holderen.
Montering af kameraet øverst på nummerpladen
Når holderen monteres på køretøjet, skal Garmin logoet på
kameraclipsen vendes med højre side opad. Når den tages ud
af kassen, er holderen samlet til montering af kameraet nederst
på nummerpladen. Når kameraet monteres øverst på
2
Installation
Isætning af AA-batterier
Montering af kameraet i holderen
Enheden bruger to 1,5 V AA-batterier (medfølger ikke). For at
opnå de bedste resultater bør du bruge lithiumbatterier, der
giver længere batterilevetid og bedre ydeevne ved lave
temperaturer.
1 Placer den ene side af kameraet i holderen med objektivet
BEMÆRK
Brug ikke AA-batterier med en spændingsspecifikation, der er
højere end 1,5 V. Højere spændinger medfører permanent
beskadigelse af kameraet. Brug ikke genopladelige AAlithiumionbatterier. Lithiumionbatterier anvender en anden
teknologi end ikke-genopladelige lithiumbatterier og kan
beskadige kameraet permanent.
1 Vend begge batteridæksler
fjern batteridækslerne.
mod forsiden af kameraet, og
udad.
2 Pres den anden side ind i holderen, indtil den klikker på
plads.
3 Træk forsigtigt i kameraet for at kontrollere, at begge sider er
låst fast i holderen.
Parring af kamera med en Garmin
navigationsenhed
2 Sæt et AA-batteri i hver ende af kameraet med den positive
pol udad.
3 Kontroller, at pakningen
hvert batteridæksel.
er ren og sidder korrekt i rillen på
4 Sæt hvert af batteridækslerne i kameraet, pres dem ind i
kameraet, så de sidder korrekt, og drej dem mod bagsiden af
kameraet for at låse dem på plads.
BEMÆRK: Selvom batteridækslerne er udskiftelige,
anbefales det at montere dækslerne som vist på
illustrationerne.
BEMÆRK
Kameraet er ikke vandtæt, hvis pakningerne ikke er rene og
sidder korrekt, og dækslerne ikke er låst korrekt på plads.
5 Kontroller, at begge dæksler er helt lukkede, og at ingen dele
af begge pakninger stikker ud mellem dækslet og kameraet.
Du kan parre kameraet med en kompatibel Garmin
navigationsenhed. Du finder flere oplysninger om kompatible
Garmin enheder ved at gå til produktsiden på garmin.com/bc40.
1 Opdater din navigationsenhed til den nyeste software.
Enheden understøtter muligvis ikke BC 40 kameraet uden
den nyeste software. Du finder flere oplysninger om
opdatering af softwaren i brugervejledningen til din
navigationsenhed.
2 Sæt batterierne i kameraet.
Kameraet går automatisk i parringstilstand, og lysdioden
blinker blåt, mens kameraet er i parringstilstand. Kameraet
forbliver i parringstilstand i fem minutter. Hvis parringstilstand
udløber, kan du tage batterierne ud og sætte dem i igen.
3 Tag den kompatible Garmin navigationsenhed med uden for
bilen og i en afstand på 1,5 m (5 fod) fra kameraet, og tænd
for navigationsenheden.
Enheden registrerer automatisk kameraet og beder dig om at
parre det.
4 Vælg Ja.
TIP: Hvis navigationsenheden ikke registrerer kameraet
automatisk, kan du vælge Indstillinger > Trådløst kamera >
Tilføj nyt kamera for at parre det manuelt.
Enheden parres med kameraet, og skærmen til konfiguration
af guidelinjer vises.
5 Brug pilene på skærmen til at placere guidelinjerne, og vælg
(Justering af guidelinjer, side 5).
Hvis kameraet eller køretøjet ikke er ideelt placeret til at
fuldføre justeringen af guidelinjerne, kan du fuldføre
justeringen senere fra kameraindstillingerne.
6 Indtast et navn til kameraet (valgfrit).
Du bør bruge et beskrivende navn, som klart identificerer
kameraets placering.
7 Vælg Udført.
Parring af ekstra kameraer med en Garmin
navigationsenhed
Du kan parre op til 4 BC 40 trådløse bakkameraer med en
kompatibel Garmin navigationsenhed.
1 Sæt batterierne i kameraet.
Kameraet går automatisk i parringstilstand, og lysdioden
blinker blåt, mens kameraet er i parringstilstand. Kameraet
forbliver i parringstilstand i fem minutter. Hvis parringstilstand
udløber, kan du tage batterierne ud og sætte dem i igen.
Parring af kamera med en Garmin navigationsenhed
3
2 Tag den kompatible Garmin navigationsenhed med uden for
bilen og i en afstand på 1,5 m (5 fod) fra kameraet, og tænd
for navigationsenheden.
3 På Garmin navigationsenheden skal du vælge Indstillinger >
Trådløst kamera > Tilføj nyt kamera.
Enheden parres med kameraet, og skærmen til konfiguration
af guidelinjer vises.
4 Brug pilene på skærmen til at placere guidelinjerne, og vælg
(Justering af guidelinjer, side 5).
Hvis kameraet eller køretøjet ikke er ideelt placeret til at
fuldføre justeringen af guidelinjerne, kan du fuldføre
justeringen senere fra kameraindstillingerne.
5 Indtast et navn til kameraet (valgfrit).
Du bør bruge et beskrivende navn, som klart identificerer
kameraets placering.
6 Vælg Udført.
Når du har parret flere kameraer, kan du skifte mellem
kameraerne fra kameravisningen (Skift mellem kameraer,
side 4) og angive den rækkefølge, kameraerne vises i
(Ændring af kamerarækkefølgen, side 5).
4 Vip holderen op eller ned.
5
6
7
Visning af bakkameraet
Når du har parret kameraet med en kompatibel Garmin
navigationsenhed, fremkommer kameravisningen automatisk,
når du tænder for navigationsenheden, og du kan når som helst
vise kameraet manuelt.
• Hvis navigationsenheden er tilsluttet en tændingsaktiveret
stikkontakt (anbefales), skal du tænde for køretøjet.
• Hvis navigationsenheden er tilsluttet en konstant tændt
stikkontakt, skal du tænde for navigationsenheden.
• Vælg / for at vise kameraet manuelt.
• Sig Vis video eller Skjul video for at få vist eller skjule
kameraet ved hjælp af stemmekommandoer.
BEMÆRK: Stemmekommandoerne kan variere afhængigt af
din navigationsenhedsmodel. Denne funktion er ikke
tilgængelig for alle sprog eller kræver muligvis yderligere
opsætning af navigationsenheden for visse sprog. Du finder
flere oplysninger i appen Stemmekommando eller appen
Stemmestyring på navigationsenheden eller i
brugervejledningen til navigationsenheden.
Kameraets skærmbillede vises. Når kameraet registrerer, at
køretøjet bevæger sig fremad, stopper kameraet automatisk
med at sende video, og navigationsenheden vender tilbage til
normal drift. Kameravideoen afbrydes automatisk efter 2
minutter og 30 sekunder, uanset om køretøjet har bevæget sig
fremad eller ej.
Skift mellem kameraer
Du kan skifte mellem videofeeds fra alle parrede kameraer.
Fra kamerabilledet skal du vælge .
Videofeedet fra det næste kamera vises, og kameraets navn
vises øverst på skærmen.
Justering af kameravinklen
Du kan justere kameravinklen op og ned for at opnå det bedste
udsyn fra køretøjet.
1 Kør til et plant område med frit udsyn bag køretøjet.
2 Tag kameraet ud af holderen (Fjernelse af kameraet fra
holderen, side 4).
3 Brug en stjerneskruetrækker til at løsne de to
justeringsskruer .
4
8
På de fleste køretøjer skal kameraet vende lige frem eller en
smule nedad.
Spænd justeringsskruerne for at låse beslaget fast i den nye
position.
Sæt kameraet i holderen.
Vis kameraet via din Garmin navigationsenhed (Visning af
bakkameraet, side 4), og kontroller kameravinklen.
Når kameraet er vinklet korrekt, skal den nederste kant af
videorammen flugte med den bageste del af køretøjet, f.eks.
kofangeren eller anhængertrækkrogen. Motiver over
horisonten skal vises i den øverste fjerdedel til en tredjedel af
rammen.
Gentag om nødvendigt denne procedure, indtil
kameravinklen er korrekt.
ADVARSEL
Når du har justeret kameravinklen, skal du justere guidelinjerne
(Justering af guidelinjer, side 5). Hvis du tidligere har indstillet
guidelinjerne, er de ikke nøjagtige, når kameravinklen er blevet
ændret. Hvis guidelinjerne ikke er justeret korrekt, kan det
medføre en ulykke eller kollision, som kan medføre dødsfald,
alvorlig personskade eller tingsskade.
Fjernelse af kameraet fra holderen
Pres forsigtigt tappen
på den ene side af holderen udad,
og træk den side af kameraet ud af holderen.
Indstillinger for bakkamera
Vælg Indstillinger > Trådløst kamera, og vælg bakkameraets
navn.
Flip-video: Giver dig mulighed for at vende eller spejlvende
videoen.
Guidelinjer: Angiver præferencer for guidelinjer, der vises på
kameravideoen.
Omdøb: Giver dig mulighed for at omdøbe det parrede kamera.
Indstil standardkamera: Angiver den rækkefølge, som
kameraerne vises i i kameravisningen. Kameraet øverst på
listen er standardkameraet og vises som det første, når
kameravisningen åbnes.
Annuller parring: Fjern det parrede kamera.
Automatisk aktivering: Gør Garmin navigationsenheden i
stand til at vise standardkameravisningen automatisk, hver
gang navigationsenheden tændes. Hvis navigationsenheden
er tilsluttet en tændingsaktiveret stikkontakt, giver denne
funktion dig mulighed for automatisk at få vist bakkameraet,
når du starter køretøjet.
Visning af bakkameraet
Videoopløsning: Giver dig mulighed for at indstille kvaliteten af
kameravideoen. Indstillinger med højere opløsning giver et
mere detaljeret billede, men bruger mere batteristrøm.
BEMÆRK: Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle
navigationsenheder.
Justering af guidelinjer
Det bedste resultat opnås, hvis guidelinjerne justeres i forhold til
yderkanterne på køretøjet. Du bør justere guidelinjerne separat
for hvert enkelt bakkamera. Når du ændrer kameravinklen, skal
du samtidig justere guidelinjerne igen.
1 Placer køretøjet med førersiden tæt langs en kantsten,
indkørsel eller linjerne i en parkeringsbås.
TIP: Det kan være en god idé at placere køretøjet midt i en
parkeringsbås og derefter trille frem i næste bås. Derved får
du mulighed for at bruge parkeringsbåsens linjer bag
køretøjet som referencepunkter til justeringen.
Fra
den parrede Garmin navigationsenhed skal du vælge
2
Indstillinger > Trådløst kamera.
3 Vælg navnet på det parrede kamera, og vælg Guidelinjer >
Juster guidelinjer.
4 Brug pilene i hjørnerne af skærmen til at flytte enderne af den
hvide guidelinje i førersiden.
Guidelinjen skal vises direkte oven på kantstenens,
indkørslens eller parkeringsbåsens linje.
Omdøbning af et kamera
Du kan ændre det navn, der vises oven over et kamera i
kameravisningen. Du bør bruge et beskrivende navn, som klart
identificerer kameraets placering.
1 Vælg Indstillinger > Trådløst kamera.
2 Vælg et kamera.
3 Vælg Omdøb.
Fjernelse af et parret kamera
Du kan parre op til 4 trådløse kameraer med en kompatibel
Garmin navigationsenhed. Hvis du allerede har parret det
maksimale antal kameraer, skal du fjerne parringen af et, før du
kan parre et andet.
1 Fra en parret Garmin navigationsenhed skal du vælge
Indstillinger > Trådløst kamera.
2 Vælg et kamera.
3 Vælg Annuller parring.
Enhedsoplysninger
Softwareopdateringer
Softwareopdateringer til kameraet modtages automatisk fra den
parrede Garmin navigationsenhed. Du skal opdatere Garmin
navigationsenhedens software regelmæssigt for at holde både
den og kameraet opdateret. Du finder flere oplysninger om
opdatering af softwaren i brugervejledningen til din Garmin
navigationsenhed.
Opdatering af kamerasoftware
Før du kan opdatere kameraets software, skal du parre
kameraet med en kompatibel Garmin navigationsenhed (Parring
af kamera med en Garmin navigationsenhed, side 3).
På den parrede Garmin navigationsenhed skal du vælge en
mulighed:
• Opret forbindelse til et Wi‑Fi netværk, og vælg
Indstillinger > Opdateringer > Installer alle.
• Installer alle tilgængelige opdateringer vha. Garmin
Express™ programmet.
Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til din
Garmin navigationsenhed.
Navigationsenheden downloader opdateringer til sig selv og
opdateringer til BC 40 kameraet, hvis de er tilgængelige. Næste
gang enheden opretter forbindelse til kameraet, sender den
automatisk opdateringen til kameraet. Der vises en meddelelse
og en statusindikator på navigationsenhedens skærmbillede,
mens kameraet opdateres. Det tager ca. ét minut at installere
kameraopdateringen.
®
5 Brug pilene midt på skærmbilledet, når du flytter de farvede
afstandsguidelinjer op eller ned.
Den røde guidelinje skal flugte med den bageste del af
køretøjet. Dette kan være den bageste kofanger, en
anhængertrækkrog eller en anden genstand, der stikker ud
fra bagenden af køretøjet.
6 Flyt køretøjet, så passagersiden er placeret tæt på en
kantsten, indkørsel eller parkeringsbåslinjer, og brug pilene til
at justere den hvide guidelinje i passagersiden.
Guidelinjerne skal være symmetriske.
Ændring af kamerarækkefølgen
Du kan ændre den rækkefølge, som kameraerne vises i, når du
skifter mellem kameraer.
1 Vælg Indstillinger > Trådløst kamera.
2 Vælg et kamera.
3 Vælg Indstil standardkamera.
Der vises en liste over parrede kameraer.
4 Træk hvert kamera til den ønskede placering på listen.
Når du skifter kameraer fra kameravisningen, vises
kameraerne i den angivne rækkefølge fra øverst til nederst.
Kameraet øverst på listen er standardkameraet og vises som
det første, når kameravisningen åbnes.
Enhedsoplysninger
Kontrol af kameraets softwareversion
Før du kan kontrollere kameraets software, skal du parre
kameraet med en kompatibel Garmin navigationsenhed (Parring
af kamera med en Garmin navigationsenhed, side 3).
1 På den parrede Garmin navigationsenhed skal du vælge
Indstillinger > Enhed > Om.
Enheden viser versionsoplysninger for al software på
enheden.
2 Find kameranavnet på listen.
Softwareversionsnummeret vises ud for kameranavnet.
Specifikationer
Batteritype
2 udtagelige 1,5 V AA. Lithium anbefales.
Vandtæthedsklasse for
kamera og transmitter
IEC 60529 IPX7
5
Driftstemperaturområde
fra -20° til 70 °C (fra -4° til 158 °F)
Trådløse frekvenser/
protokoller
Wi‑Fi 2,4 GHz ved +13 dBm nominelt
Bluetooth 2,4 GHz
®
Fejlfinding
Kameraet er lang tid om at oprette
forbindelse eller opretter slet ikke
forbindelse
Kameraet kan have en dårlig trådløs forbindelse til
navigationsenheden, hvis det er lang tid om at vise video på
navigationsenheden, hvis videoen ofte sættes på pause eller i
buffer, eller hvis kameraet slet ikke viser video på
navigationsenheden. Interferens med forbindelsen kan skyldes
andre trådløse signaler, køretøjets ledningsføring eller
køretøjets konstruktionsmæssige elementer.
Du kan prøve disse muligheder for at forbedre stabiliteten af den
trådløse forbindelse mellem kameraet og navigationsenheden.
• Flyt navigationsenheden til en anden placering på
instrumentbrættet eller i forruden.
• Tag kameraet ud af holderen, vend det på hovedet, og sæt
det tilbage i holderen.
Når kameraet monteres med Garmin logoet vendt på
hovedet, vender det automatisk videoen, næste gang det
opretter forbindelse til navigationsenheden, for at vise et
korrekt orienteret billede. Når kameraet vendes på hovedet,
ændres placeringen af den trådløse antenne, og det kan i
nogle tilfælde forbedre kvaliteten af forbindelsen.
• Monter kameraet et andet sted på nummerpladen.
Hvis kameraet f.eks. er monteret øverst på nummerpladen,
kan du prøve at flytte det til bunden af nummerpladen eller
omvendt.
• Prøv en eller flere af disse muligheder for at reducere Wi‑Fi
interferenskilder:
◦ Indstil den trådløse router i hjemmet til at bruge en anden
kanal end kanal 11.
Kameraet kommunikerer med navigationsenheden ved
hjælp af et 2,4 GHz Wi‑Fi signal på kanal 11. Hvis antallet
af enheder i nærheden, der bruger den samme kanal,
reduceres, kan det forbedre den trådløse forbindelse.
◦ Sluk for Wi‑Fi radioen på andre enheder i bilen, f.eks. din
smartphone eller dit mobile Wi‑Fi hotspot.
Kameraet fungerer ikke godt i koldt vejr
Hvis du oplever problemer med forbindelsen til det trådløse
kamera eller videostabiliteten i koldt vejr, skal du kontrollere, at
du bruger AA-lithiumbatterier i enheden. Alkali- og NiMHbatterier mister strømmen hurtigt ved lave temperaturer, og selv
helt nye alkali- eller NiMH-batterier fungerer muligvis slet ikke i
ekstremt kolde omgivelser. AA-lithiumbatterier giver længere
batterilevetid og en mere ensartet effekt, især i kolde
omgivelser.
Hvis du ikke overholder monteringsbemærkningerne, kan det
resultere i beskadigelse af kameraet eller køretøjet. Garmin er
ikke ansvarlig for eventuelle skader på kameraet eller køretøjet
under installationen eller som følge af, at kameraholderen falder
af køretøjet.
Du kan bruge den valgfri holder til autocampere til at installere
kameraet et andet sted på din autocamper end ved
nummerpladen.
Når du vælger et monteringssted og monterer holderen, skal du
tage følgende i betragtning.
• Du skal vælge et passende monteringssted til kameraet, før
du begynder at bore huller i køretøjet. Du skal sikre dig, at
kamerabilledet fra monteringsstedet giver det ønskede
udsyn. Du skal også sikre dig, at monteringsoverfladen giver
mulighed for at sætte holderen ordentligt fast, og at
monteringsskruerne ikke forstyrrer den indvendige
ledningsføring eller autocamperens funktioner.
• Du skal bruge de korrekte monteringsskruer til køretøjets
udvendige monteringsoverflade. De medfølgende
monteringsskruer er kun beregnet til montering på
autocampere med glasfiberoverflade og må ikke anvendes til
autocampere, der har en overflade af aluminium eller andre
materialer. Før du monterer skruerne, skal du sikre dig, at
skruerne har den korrekte længde og ikke beskadiger
indvendige komponenter.
• Du skal forsegle skruerne, hullerne og holderen med
vandtætningsmiddel til udendørs brug for at forhindre, at der
løber vand ind i køretøjet eller ind under køretøjets overflade.
Montering af holderen til autocamper på køretøjet
BEMÆRK
Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med
den rette viden om installationer på autocampere og
vandtætning til at installere holderen. Forkert montering af
holderen kan resultere i beskadigelse af køretøjet eller
kameraet.
Hvis du ikke overholder monteringsbemærkningerne, kan det
resultere i beskadigelse af kameraet eller køretøjet. Garmin er
ikke ansvarlig for eventuelle skader på kameraet eller køretøjet
under installationen eller som følge af, at kameraholderen falder
af køretøjet.
For at installere holderen skal du bruge en boremaskine med et
borehoved på 3,2 mm (1/8 tommer), en blyant, en
stjerneskruetrækker, et vandtætningsmiddel til udendørs brug
og to M4-skruer (medfølger til nogle køretøjer).
1 Sæt holderens base mod monteringsoverfladen på det sted,
hvor du vil montere kameraet, og markér de to
monteringshullers placering
med en blyant eller et andet
skriveredskab.
Du skal sikre dig, at holderen er plan og placeret korrekt.
Appendiks
Bemærkninger vedr. montering af holder til
autocamper
BEMÆRK
Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med
den rette viden om installationer på autocampere og
vandtætning til at installere holderen. Forkert montering af
holderen kan resultere i beskadigelse af køretøjet eller
kameraet.
6
2 Fjern holderen fra overfladen, og brug et 3,2 mm (1/8
tommer) borehoved til at bore forboringshuller de to steder,
du har markeret.
Fejlfinding
BEMÆRK
Hvis du borer i en fiberglasoverflade, kan det være
nødvendigt at bruge et specialbor eller bore mod uret for at
undgå at beskadige fiberglasset. Kontakt
køretøjsproducenten eller en professionel installatør for at få
flere oplysninger.
3 Påfør vandtætningsmiddel rundt om forboringshullerne og
hele vejen rundt om kanten af overfladen på bagsiden af
holderbasen, hvor den vil komme i kontakt med køretøjet.
Du skal bruge et vandtætningsmiddel til udendørs brug, der
klæber til køretøjets udvendige overflade uden at beskadige
den. Kontakt køretøjsproducenten eller en professionel
installatør for at få flere oplysninger.
4 Sæt holderbasen mod overfladen, så monteringshullerne i
basen flugter med dine forboringshuller.
5 Fastgør holderbasen til køretøjet med to M4-skruer.
BEMÆRK: De medfølgende skruer er beregnet til montering
på en autocamper med glasfiberoverflade. Du skal
kontrollere, at skruerne har den korrekte længde og passer til
køretøjets udvendige monteringsoverflade. Kontakt
køretøjsproducenten eller en professionel installatør for at få
flere oplysninger.
6 Fastgør kameraclipsen til holderbasen vha. de to
forudinstallerede skruer .
Appendiks
7
Indeks
B
bakkamera 4, 5. Se kameraer
batterier, installere 3
F
fejlfinding 6
G
guidelinjer, justere 5
H
holder
fjerne 4
tilpasse 4
K
kamera
parre 3
vise 4
kameraer 4, 5
guidelinjer 5
parre 5
sikkerhedskopier 4
skifte 4, 5
M
montere enhed 1–3
montering af enheden 6
O
opdatering, software 5
S
software 5
opdatering 5
specifikationer 5
T
trådløst kamera 4, 5. Se kameraer
8
Indeks
support.garmin.com
Marts 2019
190-02365-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising