Garmin | inReach Explorer® | Operating instructions | Garmin inReach Explorer® Návod k obsluze

Garmin inReach Explorer®  Návod k obsluze
INREACH SE + INREACH EXPLORER +
®
Návod k obsluze
®
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, Earthmate a inReach jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. MapShare™ je
ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Facebook™ a logo Facebook jsou ochranné
známky společnosti Facebook a jejích přidružených společností. Iridium je registrovaná ochranná známka společnosti Iridium Satellite LLC. TWITTER™ a logo Twitter jsou ochranné známky
společnosti Twitter, Inc. nebo jejích přidružených společností. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Nastavení externího napájení ..................................................... 7
Změna jazyka zařízení ................................................................ 7
Zadání informací o majiteli .......................................................... 7
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Stavová dioda LED ..................................................................... 1
Ikony stavu ..................................................................................1
Aktivace zařízení ........................................................................ 1
Satelitní síť Iridium ...................................................................... 2
Informace o zařízení....................................................... 7
Připojené funkce Bluetooth........................................... 2
Rejstřík ............................................................................ 9
Podpora a aktualizace ................................................................ 7
Připnutí karabinové svorky ......................................................... 7
Upevnění poutka .........................................................................7
Uzamčení a odemčení kláves ..................................................... 7
Péče o zařízení ........................................................................... 7
Odstranění problémů .................................................................. 8
Technické údaje .......................................................................... 8
Párování s mobilním zařízením .................................................. 2
Testování zařízení.......................................................... 2
Zprávy.............................................................................. 2
Odeslání přednastavené zprávy ................................................. 2
Odeslání textové zprávy ............................................................. 2
Odpověď na zprávu .................................................................... 2
Příspěvky na sociální sítě ........................................................... 2
Kontrola zpráv ............................................................................. 2
Zobrazení podrobností zprávy .................................................... 2
Navigace k poloze ze zprávy ...................................................... 2
Vložení souřadnic polohy do zprávy ........................................... 3
Odstranění zpráv ........................................................................ 3
Kontakty.......................................................................... 3
Přidání kontaktu .......................................................................... 3
Úprava kontaktu .......................................................................... 3
Odstranění kontaktu ................................................................... 3
SOS.................................................................................. 3
Aktivace nouzového volání ......................................................... 3
Odeslání vlastní nouzové zprávy ................................................ 3
Zrušení nouzového volání .......................................................... 3
Sledování........................................................................ 3
Aktivace sledování ...................................................................... 4
Ukončení sledování .................................................................... 4
Navigace.......................................................................... 4
Příjem satelitních signálů GPS ................................................... 4
Trasy ........................................................................................... 4
Trasové body .............................................................................. 4
Mapa ........................................................................................... 4
Informace o trase ........................................................................ 5
Kompas .......................................................................................5
Poloha .........................................................................................5
Počasí.............................................................................. 5
Přidání polohy pro počasí ........................................................... 5
Žádost o předpověď počasí ........................................................ 5
Aktualizace předpovědi počasí ................................................... 5
Úprava polohy pro počasí ........................................................... 5
Odstranění polohy pro počasí .................................................... 5
Využití dat a historie...................................................... 5
Zobrazení využití dat .................................................................. 5
Prohlížení dat z historie .............................................................. 6
Přizpůsobení zařízení..................................................... 6
Nastavení displeje ...................................................................... 6
Nastavení mapy .......................................................................... 6
Nastavení sledování ................................................................... 6
Nastavení Bluetooth ................................................................... 6
Nastavení kompasu a výškoměru ............................................... 6
Nastavení zpráv .......................................................................... 7
Nastavení zvuku ......................................................................... 7
Nastavení času ........................................................................... 7
Nastavení jednotek ..................................................................... 7
Obsah
i
Začínáme
Tlačítka
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
Stisknutím proveďte zrušení nebo se vraťte na předchozí stránku.
Stisknutím otevřete menu zkratek.
Stisknutím oddálíte na mapě.
Stisknutím přiblížíte na mapě.
Stisknutím zobrazíte menu pro aktuální stránku.
Dvojitým stisknutím otevřete domovskou stránku.
Stisknutím vyberete možnost nebo potvrdíte zprávu.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Interní anténa Iridium
®
Tlačítko SOS (pod ochranným krytem)
Stisknutím zobrazíte nabídku menu nebo posunete kurzor na
mapě.
Stavová dioda LED
Stavová dioda LED
Tlačítka
Aktivita diody LED
Stav
Zapínací tlačítko
Bliká zeleně
Máte nepřečtenou zprávu.
Upevňovací spona
Bliká červeně
Zařízení nemá volný výhled na oblohu.
Port micro-USB (pod ochranným krytem)
Zapnutí zařízení
Podržte tlačítko
.
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 8).
1 Zvedněte ochranný kryt À.
Zbývající energie baterie zařízení je
nižší než 10 %.
Střídavě bliká červeně a
zeleně
Zařízení je v režimu SOS.
Střídavě rychle bliká červeně Zařízení ruší nouzovou zprávu SOS.
a zeleně
Ikony stavu
Získán signál GPS 3D
Získán signál GPS 2D
Vyhledávání signálu GPS
Odesílání a příjem dat
Nelze odesílat a přijímat data
Nepřečtené zprávy
Sledování zapnuto
Stav Bluetooth
®
Nabíjení baterie
2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu USB Á
v zařízení.
3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do vhodné elektrické
zásuvky.
4 Zařízení zcela nabijte.
Začínáme
Nabíjení dokončeno
Aktivace zařízení
Než začnete zařízení inReach používat, musíte je aktivovat.
1 Na webu inreach.garmin.com si vytvořte účet a vyberte
vhodné předplatné satelitních služeb.
2 Zapněte přístroj.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Po zobrazení výzvy přejděte na místo, ze kterého je volný
výhled na oblohu.
5 Vyčkejte, až se zařízení spojí se satelitní sítí Iridium.
®
1
POZNÁMKA: Aktivace zařízení může trvat až 20 minut.
Zařízení musí během tohoto procesu odeslat a přijmout
několik zpráv, což trvá déle než odeslání jedné zprávy při
běžném provozu.
Satelitní síť Iridium
Aby mohlo zařízení přenášet zprávy a trasové body
prostřednictvím sítě Iridium, musí mít volný výhled na oblohu.
Pokud nebude volný výhled na oblohu, bude zařízení zkoušet
informace odesílat tak dlouho, dokud nezachytí satelitní signál.
TIP: Nejlepšího spojení se satelitem dosáhnete v případě, když
si zařízení upevníte na batoh nebo na horní část těla.
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení nabízí několik připojených funkcí Bluetooth, které lze
využít v kombinaci s kompatibilním smartphonem nebo
mobilním zařízením s aplikací Earthmate . Aplikace Earthmate
umožňuje používání funkcí inReach na větší dotykové
obrazovce vašeho mobilního zařízení s vyšším rozlišením.
Stahovatelné prvky: Na mobilním zařízení si můžete zobrazit
stažené mapy, letecké zobrazení, mapy USGS nebo námořní
mapy NOAA. Mapy si stáhněte ještě před tím, než vyrazíte
na cestu.
Zprávy: Na mobilním zařízení můžete číst a psát zprávy a máte
také přístup ke svým kontaktům. Zprávy se zobrazují na obou
zařízeních.
POZNÁMKA: Se zařízením inReach lze v jednu chvíli spárovat
pouze jedno mobilní zařízení.
®
Párování s mobilním zařízením
Chcete-li používat funkce Bluetooth, musíte zařízení inReach
spárovat s mobilním zařízením.
1 V obchodě s aplikacemi na mobilním zařízení nainstalujte a
otevřete aplikaci Earthmate.
2 Umístěte zařízení inReach a mobilní zařízení maximálně 3 m
(10 stop) od sebe.
3 Na zařízení inReach vyberte možnost Nastavení >
Bluetooth > Spárovat zařízení > Spárovat zařízení.
4 Postupujte podle pokynů v aplikaci Earthmate a dokončete
proces párování a nastavení.
Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud
jsou v dosahu.
Testování zařízení
Než se vydáte na cestu, zařízení nejprve otestuje, abyste měli
jistotu, že je vaše předplatné satelitních služeb aktivní.
Vyberte možnost Zkouška > Zkouška.
Vyčkejte na odeslání testovací zprávy. Jakmile obdržíte
potvrzující zprávu, je zařízení připraveno k použití.
Zprávy
Zařízení inReach odesílá a přijímá zprávy prostřednictvím
satelitní sítě Iridium. Můžete odeslat zprávu na telefonní číslo
(SMS), na e-mailovou adresu nebo do jiného zařízení inReach.
Každá odeslaná zpráva obsahuje údaje o vaší poloze.
Odeslání přednastavené zprávy
Přednastavené zprávy jsou zprávy, které si předem vytvoříte na
webu inreach.garmin.com. Přednastavené zprávy mají pevně
daný text a příjemce.
1 Vyberte možnost Přednast..
2 Vyberte přednastavenou zprávu a stiskněte tlačítko Odeslat.
2
Odeslání textové zprávy
1 Vyberte možnost Zprávy > Nová zpráva.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Do: a zadejte nové příjemce.
• Tlačítkem otevřete seznam kontaktů, kde můžete
příjemce vybrat.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Zpráva: a vytvořte novou zprávu.
• Tlačítkem vyberete rychlou textovou zprávu.
4 Vyberte možnost Odeslat zprávu.
Odpověď na zprávu
1 Vyberte možnost Zprávy.
2 Vyberte konverzaci.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Odpovědět, vytvořte novou zprávu a
potvrďte tlačítkem Hotovo.
• Tlačítkem Rych. odpověď vyberete rychlou textovou
zprávu.
Příspěvky na sociální sítě
1 Vyberte možnost Zprávy > Nová zpráva.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li přidat příspěvek na svůj účet Facebook™,
vyberte možnost .
• Chcete-li přidat příspěvek na svůj účet Twitter™, vyberte
možnost .
• Chcete-li přidat příspěvek na svou webovou stránku
MapShare™, vyberte možnost .
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Zpráva: a vytvořte novou zprávu.
• Tlačítkem vyberete rychlou textovou zprávu.
4 Vyberte možnost Odeslat zprávu.
Kontrola zpráv
Vaše zařízení kontroluje zprávy v nastavených intervalech
naslouchání. Satelit nejprve ohlásí naposledy zaslané zprávy a
při další kontrole zařízení zprávu přijme. Výchozí interval
kontroly je 10 minut.
POZNÁMKA: Aby zařízení mohlo zprávy zkontrolovat, musí mít
v okamžiku naslouchání výhled na satelit.
Zprávy si také můžete zkontrolovat sami – ruční kontrolou zpráv,
odesláním zprávy nebo odesláním trasového bodu. Během
kontroly se zařízení připojí k satelitům a přijme zprávy, které
čekají na doručení.
TIP: Úpravou intervalu naslouchání můžete zvýšit výdrž baterie
(Nastavení zpráv, strana 7).
Vyberte možnost Zkontrol. > Vyhledat nyní.
Zobrazení podrobností zprávy
1
2
3
4
Vyberte možnost Zprávy.
Vyberte konverzaci.
Vyberte zprávu, která obsahuje symbol .
Výběrem možnosti
> Zobrazit na mapě si na mapě
zobrazíte polohu, ze které byla zpráva odeslána.
Navigace k poloze ze zprávy
Můžete si zapnout navigaci k poloze ze zprávy, kterou odeslalo
jiné zařízení inReach.
1 Vyberte možnost Zprávy.
2 Vyberte konverzaci.
Připojené funkce Bluetooth
3 Vyberte zprávu, která obsahuje symbol
4 Vyberte možnost Navigovat.
.
Vložení souřadnic polohy do zprávy
Pokud zasíláte zprávu příjemci, který nemá přístup na internet,
můžete do zprávy vložit své souřadnice.
1 Vyberte možnost Zprávy > Nová zpráva.
2 Zadejte požadované příjemce.
3 V případě potřeby napište zprávu.
4 Tlačítkem vložte souřadnice své polohy.
5 Vyberte možnost Odeslat zprávu.
Odstranění zpráv
1 Vyberte ikonu Zprávy.
2 Vyberte konverzaci.
> Odstranit vlákno.
3 Vyberte možnost
Kontakty
Můžete zadat kontakty na webu inreach.garmin.com a odeslat je
do svého zařízení. Kontakty můžete zadat také přímo do
zařízení, ale v takovém případě kontakt nebude uložen na web
inreach.garmin.com ani zazálohován.
Přidání kontaktu
POZNÁMKA: Když do zařízení přidáte kontakt, kontakt nebude
uložen na web inreach.garmin.com ani zazálohován. Pokud pak
obnovíte tovární nastavení, údaje o takovém kontaktu budou
odstraněny.
1 Vyberte možnost Kontakty > Nový kontakt.
2 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
3 Zadejte nové informace.
Úprava kontaktu
1
2
3
4
Vyberte možnost Kontakty.
Vyberte kontakt.
Vyberte položku, kterou chcete upravit.
Zadejte nové informace.
Odstranění kontaktu
1 Vyberte možnost Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Vyberte možnost Odstranit.
SOS
V případě nouze se můžete obrátit na středisko IERCC
(International Emergency Rescue Coordination Center) služby
GEOS a požádat o pomoc. Tlačítkem SOS můžete odeslat
zprávu do koordinačního záchranného centra a uvědomit o své
nouzové situaci nastavené kontakty. Během nouzové situace a
při čekání na pomoc můžete s koordinačním centrem
komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně
nouzové situaci.
Aktivace nouzového volání
POZNÁMKA: V nouzovém režimu se stavová lišta zobrazuje
červeně a zařízení nelze vypnout.
1 Zvedněte ochranný kryt À z tlačítka SOS Á.
Kontakty
2 Přidržte tlačítko SOS.
3 Vyčkejte na nouzové odpočítávání.
Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu
s informacemi o vaší poloze.
4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle
pohotovostní středisko.
Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude
vědět, že jste během záchranné operace schopni
komunikovat.
Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace
o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku
každou minutu. Po uplynutí prvních deseti minut jsou údaje o
poloze odesílány každých deset (pokud se pohybujete) nebo
třicet minut (pokud jste v klidu). Tento postup šetří výdrž baterie.
Odeslání vlastní nouzové zprávy
Ze stránky SOS můžete odeslat vlastní nouzovou zprávu a
požádat tak o pomoc.
1 Vyberte možnost SOS > Pohotovost > Napsat SOS.
2 Vyberte možnost Zpráva: a napište zprávu.
3 Vyberte možnost Odeslat zprávu.
4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle
pohotovostní středisko.
Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude
vědět, že jste během záchranné operace schopni
komunikovat.
Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace
o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku
každou minutu. Po uplynutí prvních deseti minut jsou údaje
o poloze odesílány každých deset (pokud se pohybujete) nebo
třicet minut (pokud jste v klidu). Tento postup šetří výdrž baterie.
Zrušení nouzového volání
Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete nouzovou zprávu
odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.
1 Zvedněte ochranný kryt a přidržte tlačítko SOS.
2 Vyberte možnost Zrušit.
Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží
potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do
běžného provozního režimu.
Sledování
Funkce sledování pořizuje záznam vaší trasy. Když spustíte
sledování, zařízení zaznamená vaši polohu a v nastavených
časových intervalech protokolu pravidelně aktualizuje vaši pozici
v mapě. Zařízení zaznamenává body vaší trasy a přes satelitní
síť je v nastavených pravidelných intervalech odesílá. Můžete si
zobrazit počet odeslaných bodů trasy, zbývající místo v úložišti
a čas, který zbývá do zaplnění úložiště sledovacího protokolu.
TIP: Interval sledovacího protokolu a interval odesílání záznamů
o trasování si můžete upravit a prodloužit tak výdrž baterie
(Nastavení sledování, strana 6).
3
POZNÁMKA: Když je úložiště trasovacího protokolu plné,
zařízení začne přepisovat nejstarší body trasy. Záznam trasy
zůstane zachován, sníží se ale jeho rozlišení.
Aktivace sledování
1 Vyberte možnost Sledování > Spustit.
2 Stisknutím tlačítka Sdílet můžete odeslat zprávu, že jste se
vydali na cestu.
Vaše trasa a jednotlivé body trasy se zobrazí na vaší webové
stránce MapShare a vaše rodina a přátelé mohou vaši cestu
sledovat.
Ukončení sledování
Vyberte možnost Sledování > Ukončit.
Navigace
Příjem satelitních signálů GPS
Před použitím funkcí navigačního systému GPS je nutné
vyhledat satelitní signály.
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro
vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika
faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste
naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na
nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při
prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání
družicových signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání satelitních signálů může trvat až 60 sekund.
3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru,
dál od vysokých budov a stromů.
Trasy
Trasa je posloupnost poloh, které vás dovedou až do cílové
destinace. Trasy je možné vytvářet a ukládat i na webu
inreach.garmin.com.
Navigace podle uložené trasy
Zahájením navigace dojde k aktualizaci vaší webové stránky
MapShare. Vaše rodina a přátelé si mohou během navigování
vaši trasu zobrazit.
1 Vyberte možnost Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Navigovat.
Zobrazení trasy na mapě
1 Vyberte možnost Trasy.
2 Vyberte trasu.
> Zobrazit na mapě.
3 Vyberte ikonu
Obrácení trasy
Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po
trase v obráceném směru.
1 Zvolte možnost Trasy.
2 Vyberte trasu.
> Obrátit trasu.
3 Vyberte možnost
Odstranění trasy
1 Zvolte možnost Trasy.
2 Vyberte trasu.
> Odstranit.
3 Vyberte možnost
4
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Při vytvoření nebo úpravě
trasového bodu dojde k aktualizaci vaší webové stránky
MapShare.
Vytvoření trasového bodu
Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.
1 Vyberte možnost Tras. b. > Nový trasový bod.
2 V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.
Navigace k trasovému bodu
1 Vyberte možnost Tras. b..
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Navigovat.
Úprava trasového bodu
1 Vyberte možnost Tras. b..
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
4 Zadejte nové informace.
Zobrazení trasového bodu na mapě
1 Vyberte možnost Tras. b..
2 Vyberte trasový bod.
> Zobrazit na mapě.
3 Zvolte možnost
Odstranění trasového bodu
1 Vyberte možnost Tras. b..
2 Vyberte trasový bod.
> Odstranit.
3 Vyberte možnost
Mapa
Stránka mapy uvádí vaši polohu, odeslané a přijaté zprávy,
trasové body a barevnou linii trasy, která trasové body spojuje.
Mapa zařízení inReach Explorer+ zobrazuje ulice, body zájmu a
topografické informace.
Informace zobrazené na mapě si můžete přizpůsobit (Nastavení
mapy, strana 6).
Navigace s mapou
POZNÁMKA: Zařízení používá přímé trasování a nevytváří
trasy podél cest.
1 Spusťte navigaci k cíli.
2 Vyberte možnost Mapa.
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Vaše trasa je
vyznačena barevnou čárou.
3 Dokončete jednu nebo více akcí:
• Chcete-li si zobrazit jinou oblast, vyberte možnost .
• Pomocí tlačítek a provedete přiblížení nebo
oddálení.
Odeslání referenčního bodu
Můžete odeslat zprávu obsahující referenční bod s informacemi
o jiné poloze. Tato funkce je užitečná například v případě, pokud
se chcete s někým v tomto bodě setkat.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte polohu na mapě.
3 Vyberte možnost Odeslat referenční bod > Pokračovat.
4 Zadejte příjemce a zprávu.
Navigace
2 Pokud chcete, můžete tlačítkem Sdílet polohu odeslat
Informace o trase
zprávu s informacemi o své poloze.
Informace o trase zahrnují čas trasy, čas v pohybu, maximální
rychlost, průměrnou rychlost, vzdálenost trasy a počítadlo
kilometrů.
Vynulování informací o trase
K získání přesných informací je vhodné před zahájením cesty
vynulovat informace o trase.
1 Vyberte možnost Informace > Vynulovat.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vymazat informace o trase, například čas,
vzdálenost nebo rychlost, vyberte možnost Vynul. cestu.
• Chcete-li vymazat informace o trase a vynulovat počítadlo
kilometrů, vyberte možnost Vynulovat vše.
Počasí
Zařízení inReach může odeslat zprávu se žádostí o předpověď
počasí – základní, prémiovou nebo námořní. Můžete požádat
o předpověď pro svou aktuální polohu, pro vybraný trasový bod
nebo pro vybrané souřadnice GPS. Na předpověď počasí se
vztahují poplatky za využívání dat. Další informace naleznete na
webových stránkách inreach.garmin.com.
Přidání polohy pro počasí
1 Vyberte možnost Počasí > Nová pozice.
2 Vyberte možnost:
Kompas
• Vyberte možnost Použít mou polohu.
• Vyberte možnost Zadat souřadnice ručně.
• Vyberte možnost Vybrat trasový bod.
Funkce a vzhled kompasu se mění podle toho, zda využíváte
funkci sledování, nebo zda navigujete k cíli.
Žádost o předpověď počasí
1 Vyberte možnost Počasí.
2 Vyberte polohu.
3 V případě potřeby vyberte možnost Počasí > Typ
předpovědi a zvolte typ Základní nebo Prémiové.
4 Pokud potřebujete námořní předpověď, vyberte možnost
Námořní > Námořní > Zapnuto.
POZNÁMKA: Nejlepší výsledky námořní předpovědi získáte,
pokud požádáte o předpověď pro místo vzdálené od pobřeží
a nad větší hloubkou vody.
5 Vyberte možnost Získat předp..
Ukazatel směru
Zobrazuje směr, kterým míříte.
À
Á
Â
Ukazatel směru k cíli Ukazuje ve směru vedoucím k vašemu cíli.
Nadmořská výška
nebo cíl
Ukazuje vaši nadmořskou výšku.
Při navigování se zde zobrazuje název
destinace.
Ã
Kurz, směr k cíli
nebo váš směr
Když jste v pohybu, ukazuje kurz.
Během navigování ukazuje směr k cíli.
Na zařízeních inReach Explorer+ ukazuje
váš směr, když nejste v pohybu.
Ä
Vzdálenost
Během sledování ukazuje vzdálenost, kterou
jste urazili od začátku sledování.
Během navigování ukazuje vzdálenost k cíli.
Å
Rychlost
Ukazuje rychlost.
Úprava polohy pro počasí
1
2
3
4
5
Vyberte ikonu Počasí.
Vyberte požadovanou polohu.
Vyberte ikonu .
Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
Zadejte nové informace.
Odstranění polohy pro počasí
Navigace s kompasem
1 Spusťte navigaci k cíli.
POZNÁMKA: Když aktivujete navigaci, vaše rodina a přátelé
mohou sledovat váš postup a cíl na vaší webové stránce
MapShare.
2 Vyberte možnost Kompas.
3 Otočte se tak, aby ukazatel vašeho směru odpovídal
ukazateli směru k cíli, a tímto směrem postupujte k cíli.
Zastavení navigace
Vyberte možnost Kompas >
Aktualizace předpovědi počasí
1 Vyberte polohu se zastaralou předpovědí.
2 V případě potřeby změňte typ předpovědi.
3 Vyberte možnost Aktualizovat.
> Ukončit navigaci.
Poloha
Můžete si zobrazit aktuální polohu podle GPS, rychlost, kurz,
nadmořskou výšku a přesnost. Ze stránky polohy také můžete
odeslat zprávu s informacemi o své poloze.
Zobrazení a sdílení aktuální polohy
1 Chcete-li si zobrazit informace o své aktuální poloze podle
1 Vyberte možnost Počasí.
2 Vyberte požadovanou polohu pro počasí.
> Odstranit.
3 Vyberte možnost
Využití dat a historie
Zobrazení využití dat
Můžete si zobrazit údaje o tarifu a počet zpráv a upravit
předvolby pro zprávy a trasové body odesílané během
aktuálního fakturačního cyklu. Počítadlo dat se automaticky
vynuluje vždy na začátku fakturačního cyklu.
Vyberte možnost Využ. dat.
Vynulování počítadla využití dat
Pokud jste profesionálním zákazníkem, můžete vynulovat
počítadlo dat a sledovat tak využívání zařízení.
Vyberte možnost Využ. dat > Vynulovat počítadlo.
GPS, vyberte možnost Poloha.
Počasí
5
Prohlížení dat z historie
Nastavení sledování
Můžete si prohlédnout historii zpráv a trasových bodů
odeslaných zařízením.
1 Vyberte možnost Historie.
2 Vyberte den.
3 Vyberte záznam.
> Zobrazit na mapě si zobrazíte historii
4 Volbou možnosti
na mapě.
Vyberte možnost Nastavení > Sledování.
Interval odesíl.: Nastavení frekvence záznamu trasových bodů
a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě, když jste
v pohybu. Pokud jste profesionálním zákazníkem, můžete si
také nastavit interval odesílání v době, kdy se nepohybujete.
Interval protokolu: Nastavení frekvence záznamu vaší polohy
v zařízení a aktualizace linie trasy na mapě.
Prodloužené sledování: Nastavení přechodu zařízení do
režimu spánku mezi jednotlivými záznamy trasových bodů.
Tento režim maximalizuje výdrž baterie. V režimu spánku je
vypnuta bezdrátová technologie Bluetooth, detailní záznam
trasy a kontrola zpráv.
Upozornění MapShare: Při zapnutí sledování zařízení zobrazí
upozornění, abyste odeslali zprávu s odkazem MapShare.
Automatická prošlá trasa: Nastavení aktivace sledování při
zapnutí zařízení.
Náraz. sledov.: Během sledování zařízení vytváří a odesílá
podrobnou trasu, která umožňuje přesné sledování pozice.
Můžete si nastavit množství dat, která budou k dispozici,
a zařízení pak vytvoří co největší počet trasových bodů. Toto
nastavení je k dispozici pouze profesionálním zákazníkům.
Navigace na položku z historie
1 Vyberte možnost Historie.
2 Vyberte den.
3 Vyberte záznam.
4 Vyberte možnost Navigovat.
Označení položky z historie jako trasového bodu
1 Vyberte možnost Historie.
2 Vyberte den.
3 Vyberte záznam.
> Ozn. tras. b..
4 Vyberte možnost
Odstranění historie dat
1 Vyberte možnost Historie.
2 Vyberte den.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Automatický zámek obrazovky: Po vypršení prodlevy
podsvícení kláves dojde k automatickému uzamčení, aby
nedošlo k neúmyslnému stisknutí kláves (Uzamčení
a odemčení kláves, strana 7).
Nastavení barev: Nastaví zařízení na zobrazení světlých nebo
tmavých barev.
Jas: Nastavení jasu pozadí. Když vyberete možnost
Automatický, jas pozadí bude upravován automaticky podle
okolního světla.
Odpočet: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení
vypnuto.
Vždy zap. při ext.napáj.: Při připojení k externímu napájení
nastaví režim nízké spotřeby.
Úprava nastavení jasu podsvícení
1 Vyberte ikonu .
2 Zvolte možnost nebo .
Nastavení mapy
Vyberte možnost Nastavení > Mapa.
Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na
stránce. Výběrem možnosti K severu zobrazíte u horního
okraje obrazovky sever. Výběrem možnosti Směr pohybu
nahoru zobrazíte u horního okraje obrazovky aktuální směr
trasy.
Měřítko: Nastavení měřítka mapy na vzdálenost nebo poměr.
Filtr: Nastavení množství informací z historie zobrazených na
mapě.
Zobrazit zprávy: Zobrazení zpráv na mapě.
Zobrazit trasové body: Zobrazení trasových bodů na mapě.
Zobrazit linii trasy: Zobrazení linie trasy na mapě.
Barva linie trasy: Změna barvy linie prošlé trasy na mapě.
6
Nastavení Bluetooth
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Zapnuto: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Spárovat zařízení: Připojí zařízení ke kompatibilnímu
mobilnímu zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth. Při tomto
nastavení můžete využívat připojené funkce Bluetooth
prostřednictvím aplikace Earthmate.
Připojeno: Zobrazení aktuálního stavu připojení Bluetooth,
možnost odebrání spárovaného zařízení.
Nastavení kompasu a výškoměru
Zařízení inReach Explorer+ bylo ve výrobě kalibrováno a
výškoměr ve výchozím nastavení používá automatickou
kalibraci.
Kalibrace kompasu
OZNÁMENÍ
Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete
dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte
v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například
vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na
dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty,
můžete jej kalibrovat ručně.
1 Vyberte možnost Nastavení > Kompasa výškoměr >
Kalibrace kompasu.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Kalibrace barometrického výškoměru
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný
atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr
ručně.
1 Vyberte možnost Nastavení > Kompasa výškoměr > Aut.
kalibrovat výškoměr > Vypnuto.
2 Vyberte možnost Kalibrace výškoměru > Metoda.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Známá nadm. výš. > Kalibrovat a
zadejte nadmořskou výšku.
• Vyberte možnost Známý tlak > Kalibrovat a zadejte tlak.
• Vyberte možnost N výška GPS > Kalibrovat.
4 Vyberte možnost Kalibrovat.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení zpráv
Vyberte možnost Nastavení > Zprávy.
Interval naslouchání: Nastavení frekvence kontroly nových
zpráv.
Vyzvánět do přečtení: Zařízení bude vydávat zvukový signál,
dokud si novou zprávu nepřečtete. Tato funkce je užitečná
především v hlučném prostředí.
Adaptivní kontrola pošty: Při tomto nastavení zařízení po dobu
deseti minut po odeslání zprávy častěji kontroluje příjem
odpovědi. Pokud příjemce zprávy odpoví rychle, dostanete
jeho odpověď dříve, než proběhne následující pravidelná
kontrola pošty. Toto nastavení je k dispozici pouze
profesionálním zákazníkům.
Nastavení zvuku
Vyberte možnost Nastavení > Upozornění.
Ztlumit vše: Vypnutí všech zvuků a tónů zařízení.
Hlasitost: Nastavení hlasitosti zařízení.
Zpráva přijata: Nastavení tónu ohlašujícího příjem zprávy.
Zpráva odeslána: Nastavení tónu ohlašujícího odeslání zprávy.
Důležité upozornění: Nastavení tónu důležitého upozornění.
Vypnout: Nastavení tónu při vypnutí zařízení.
3 Vyberte možnost Zobrazit inf. při spuš..
Informace o zařízení
Podpora a aktualizace
Na webu inreach.garmin.com máte k dispozici přístup
k následujícím službám pro zařízení inReach.
• Registrace produktu
• Aktualizace firmwaru
• Stahování a aktualizace map
• Nahrávání dat a synchronizace zařízení s účtem
Připnutí karabinové svorky
1 Uložte karabinovou svorku À do drážek na upevňovací
sponě Á umístěné na zařízení.
Nastavení času
Zvolte možnost Nastavení > Čas.
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Zóna: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Přechod na letní čas: Nastavení přepnutí na letní čas.
2 Posunujte karabinovou svorku nahoru, dokud nebude
Nastavení jednotek
Upevnění poutka
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
Souřadnice: Nastavení formátu souřadnic pro určení
geografické polohy.
Datum: Nastavení souřadnicového systému mapy.
Jednotky: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.
Teplota: Nastaví jednotky teploty na Fahrenheita (°F) nebo
Celsia (°C).
Tlak: Nastaví jednotky tlaku.
Směr k cíli: Nastavení reference k severu pro potřeby kompasu
na skutečný nebo magnetický sever.
Nastavení externího napájení
Vyberte možnost Nastavení > Externí napájení.
Automatické napájení: Automaticky zařízení zapne, když se
připojí k externímu zdroji napájení.
Automatické vypnutí: Automaticky zařízení vypne, když dojde
k odpojení externího zdroje napájení.
Změna jazyka zařízení
1 Vyberte možnost Nastavení > Jazyk.
2 Vyberte jazyk.
Zadání informací o majiteli
Do zařízení můžete vložit informace o majiteli, které se zobrazí
při zapnutí.
1 Vyberte možnost Nastavení > Informace o majiteli.
2 Vyberte možnost , zadejte údaje a potvrďte tlačítkem
Hotovo.
Informace o zařízení
zajištěna.
Odepnutí karabinové svorky
Zvedněte dolní část karabinové svorky a vysuňte ji
z upevňovací spony.
1 Zasuňte smyčku poutka do otvoru na zařízení.
2 Provlékněte druhý konec poutka smyčkou a zatažením
utáhněte.
3 Pomocí poutka můžete zařízení během aktivity zavěsit na
batoh nebo oblečení.
Uzamčení a odemčení kláves
Klávesy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému
stisknutí.
1 Stiskněte tlačítko > Uzamknout obrazovku.
2 Tlačítkem > Odemknout klávesy opět odemknete.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.
Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr
7
po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto
podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení
spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením
otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované nebo slané
vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.
Čištění zařízení
Výdrž baterie Režim
Až 75 hodin
10minutový interval zasílání informací o sledování a
1sekundový interval protokolu
Až 100 hodin Výchozí režim s 10minutovým intervalem odesílání
údajů o sledování a 1minutovým intervalem protokolu
Až 30 dní
Prodloužený režim sledování s 30minutovým intervalem
zasílání informací o sledování
Až 3 roky
Vypnuto
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Odstranění problémů
Maximalizace výdrže baterie
• Zapněte nastavení Prodloužené sledování (Nastavení
sledování, strana 6).
• Zapněte Automatický nastavení jasu podsvícení nebo
zkraťte prodlevu podsvícení (Nastavení displeje, strana 6).
• Prodlužte Interval naslouchání pro zprávy (Nastavení zpráv,
strana 7).
• Snižte nastavení hodnoty pro Interval protokolu a Interval
odesíl. (Nastavení sledování, strana 6).
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Nastavení
Bluetooth, strana 6).
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.
1 Přidržte tlačítko a , dokud se zařízení nevypne.
2 Podržením tlačítka zařízení zapněte.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí hodnoty
výrobce.
Vyberte možnost Nastavení > Možnosti obnovy > Obnovit
nastavení z výroby.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete si zobrazit číslo IMEI, verzi firmwaru, informace
o předpisech, licenční smlouvu a další informace o zařízení.
Vyberte možnost Nastavení > O tomto zařízení.
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Kapacita baterie
3,100 mAh
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátová frekvence/
protokol
1,6 GHz při jmenovité hodnotě 31,7 dBm
2,4 GHz při jmenovité hodnotě 5 dBm
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Informace o baterii
Skutečná výdrž baterie závisí na nastavení zařízení, například
na intervalech sledování a kontroly zpráv.
8
Informace o zařízení
Rejstřík
úprava 4
přizpůsobení zařízení 6, 7
A
R
aktualizace softwaru 7
aplikace 2
referenční body, odesílání 4
registrace produktu 7
registrace zařízení 7
B
barometr 6
baterie 7
maximalizace 8
nabíjení 1
vodorovná hladina 1
výdrž 8
body prošlé trasy, navigace 6
S
čas, zóny a formáty 7
čištění zařízení 7, 8
satelitní signály 2
příjem 4
sledování 3, 4, 6
smartphone
aplikace 2
párování 2
software, aktualizace 7
SOS 1, 3
odesílání 3
zrušení 3
D
Š
Č
data 5, 6
G
GPS 1, 4
navigace 5
přesnost 5
šňůrka na zápěstí 7
T
jazyk 7
technické údaje 8
Technologie Bluetooth 1, 2, 6
testování zařízení 2
tlačítka 1
uzamčení 7
tóny 7
trasové body 4, 6
navigace 4
odstranění 4
uložení 4
úprava 4
zobrazení na mapě 4
trasy 4
navigace 4
odstranění 4
zobrazení na mapě 4
K
U
H
historie 5, 6
odstranění 6
zobrazení 6
I
ikony 1
informace o trase
vynulování 5
zobrazení 5
J
kalibrace
kompas 6
výškoměr 6
karabinová svorka 7
kompas 5, 6
navigace 5
kontakt 3
odstranění 3
přidání 3
úprava 3
L
licence 8
M
mapy
aktualizace 7
nastavení 6
navigace 4
měrné jednotky 7
USB, konektor 1
uzamčení, tlačítka 7
V
výchozí nastavení 1
vynulování zařízení 8
výškoměr 6
kalibrace 6
využití dat 5
Z
zapínací tlačítko 1
zařízení, vynulování 8
zprávy 1–3, 5–7
navigace 2, 6
odstranění 3
N
nastavení 6, 7
nastavení času 7
nastavení displeje 6
navigace
kompas 5
zastavení 5
O
obrazovka 6
odstranění problémů 8
P
párování, smartphone 2
plánovač trasy. Viz trasy
počasí 5
podsvícení 6
polohy
uložení 4
Rejstřík
9
support.garmin.com
Září 2018
190-02165-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising