Garmin | Camper 770 LMT-D | Garmin Camper 770 LMT-D Kasutusjuhend (PDF-fail)

Garmin Camper 770 LMT-D Kasutusjuhend (PDF-fail)
CAMPER 770
Kasutusjuhend
© 2017 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.
®
Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte
Garmin selgesõnalise loata kasutada.
Android™ on Google Inc.kaubamärk Apple ja Mac on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele
Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. HD Radio™ ja HD logo on ettevõtte iBiquity
Digital Corporation kaubamärgid. HD Radio tehnoloogia on toodetud ettevõtte iBiquity Digital Corporation litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid. microSD ja microSDHC logo on ettevõttele
SD-3C, LLC kuuluvad kaubamärgid. TripAdvisor on ettevõtte TripAdvisor LLC registreeritud kaubamärk. Wi‑Fi on organisatsiooni Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk.
Windows , Windows Vista ja Windows XP on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Alustamine ...................................................................... 1
Camper 770 Seadme ülevaade .................................................. 1
Seadme Camper 770 paigaldamine ja toide .............................. 1
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................. 1
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 1
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 1
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 1
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 2
Automaatse helitugevuse lubamine ....................................... 2
Helimiksri kasutamine ............................................................ 2
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 2
Sõiduki profiilid.............................................................. 2
Sõiduki profiili lisamine ............................................................... 2
Sõiduki profiili aktiveerimine ....................................................... 2
Sõiduki profiili muutmine ............................................................. 2
Propaaniballoonide lisamine .................................................. 2
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused................. 2
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine .......................... 3
Foori- ja kiiruskaamerad ............................................................. 3
Sihtkohta navigeerimine................................................ 3
Teekonnad .................................................................................. 3
Teekonna alustamine ................................................................. 3
Teekonna alustamine kaardil ................................................. 3
Kojusõit .................................................................................. 3
Sinu teekond kaardil ................................................................... 3
Aktiivne sõiduraja juhendamine ............................................. 4
Pöörete ja suundade vaatamine ............................................ 4
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 4
Sihtkohta saabumine .................................................................. 4
Parkimine sihtkoha lähedal .................................................... 4
Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil ........................ 4
Viimase parkimiskoha otsimine .............................................. 5
Aktiivse teekonna muutmine ....................................................... 5
Asukoha lisamine teekonnale ................................................ 5
Teekonna kujundamine .......................................................... 5
Ümbersõit ............................................................................... 5
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ....................................... 5
Teekonna lõpetamine ................................................................. 5
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 5
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine .............. 5
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ......................... 5
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 6
Teemaksu vältimine ............................................................... 6
Tee tüüpide vältimine ............................................................. 6
Keskkonnavööndite vältimine ................................................ 6
Kohandatud vältimised ........................................................... 6
Maastikul navigeerimine ............................................................. 6
Asukohtade otsimine ja salvestamine......................... 6
Huvipunktid ................................................................................. 6
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 6
Asukoha otsimine kategooria alusel ........................................... 7
Kategoorias otsimine ............................................................. 7
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 7
Haagiste parklate otsimine ......................................................... 7
Autoelamu teenuste otsimine ..................................................... 7
Asukohaotsingu tulemused ........................................................ 7
Asukohaotsingu tulemused kaardil ........................................ 7
Otsingupiirkonna muutmine ........................................................ 8
Parkimine .................................................................................... 8
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas ......................... 8
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal ............... 8
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused ........................... 8
Otsinguvahendid ......................................................................... 8
Sisukord
Aadressi otsimine ................................................................... 8
Ristmiku otsimine ................................................................... 8
Asula otsimine ........................................................................ 8
Asukoha otsimine koordinaatide abil ..................................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga .................. 8
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine .......................... 8
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare ................... 8
Teenuses Foursquare registreerumine .................................. 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Huvipunktide TripAdvisor leidmine ......................................... 9
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine ............................................ 9
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ........................ 9
Praeguse asukoha teave ............................................................ 9
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................... 9
Juhiste saamine hetke asukohta ........................................... 9
Otsetee lisamine ......................................................................... 9
Otsetee eemaldamine ............................................................ 9
Asukohtade salvestamine ........................................................... 9
Asukoha salvestamine ........................................................... 9
Oma praeguse asukoha salvestamine .................................. 9
Salvestatud asukoha muutmine ............................................. 9
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine .............. 9
Salvestatud asukoha kustutamine ......................................... 9
Kaardi kasutamine ....................................................... 10
Kaardi tööriistad ........................................................................ 10
Kaardi tööriista vaatamine ................................................... 10
Kaardi tööriistade lubamine ................................................. 10
Eespool ..................................................................................... 10
Eespool olevate asukohtade vaatamine .............................. 10
Eespool kategooriate kohandamine .................................... 10
Hoiatussümbolid ....................................................................... 10
Teeolude hoiatused ............................................................. 10
Reisiinfo .................................................................................... 11
Reisiandmete vaatamine kaardil .......................................... 11
Reisiinfo lehe vaatamine ...................................................... 11
Reisilogi vaatamine .............................................................. 11
Reisiinfo kustutamine ........................................................... 11
Eesoleva liikluse vaatamine ...................................................... 11
Liikluse vaatamine kaardil .................................................... 11
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 11
Kaardi kohandamine ................................................................. 11
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 11
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 11
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 11
Reaalajateenused, liiklusteave ja nutitelefoni
funktsioonid.................................................................. 11
Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusegaSmartphone Link .................................................. 11
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid ...................................... 12
Garmin reaalajateenused ......................................................... 12
Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine ........................ 12
Asukoha saatmine nutitelefonist teise seadmesse ................... 12
Nutiteavitused ........................................................................... 12
Teavituste vastuvõtmine ...................................................... 12
Teavituste loendi vaatamine ................................................ 13
Käed-vabad helistamine ........................................................... 13
Helistamine .......................................................................... 13
Kõne vastuvõtmine .............................................................. 13
Kõnede loendi kasutamine .................................................. 13
Kõnesuvandid ...................................................................... 13
Kodu telefoninumbri salvestamine ....................................... 13
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme Apple jaoks .............. 13
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega
Apple .................................................................................... 13
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine ................... 14
i
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamine seadmes Apple ................................................... 14
Teenuse Bluetooth funktsioonide seadistamine nutitelefonis
rakendusega Android™ ............................................................ 14
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link App
Android-nutitelefonis ............................................................ 14
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine nutitelefonis
rakendusega Android ........................................................... 14
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 14
Seotud telefoni kustutamine ..................................................... 14
Liiklus............................................................................ 14
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link ......... 15
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil .............. 15
Liiklusteabe tellimused ......................................................... 15
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 15
Liikluse vaatamine kaardil ......................................................... 15
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 15
Häälkäsklus ................................................................... 15
Aktiveerimisfraasi seadmine ..................................................... 15
Activating Voice Command ....................................................... 15
Häälkäskluste näpunäited ........................................................ 15
Teekonna alustamine häälkäsklusega ..................................... 15
Vaigistamisjuhised .................................................................... 15
Hääljuhtimine ............................................................................ 16
Hääljuhtimise konfigureerimine ............................................ 16
Hääljuhtimise kasutamine .................................................... 16
Hääljuhtimise näpunäited .................................................... 16
Rakenduste kasutamine .............................................. 16
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine ........................................ 16
Watch Link ................................................................................ 16
Rakenduse Watch Linkseadistamine ................................... 16
Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine ..................................... 16
LiveTrack .................................................................................. 16
LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine ... 16
Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine ........................ 17
Ilmateate vaatamine ................................................................. 17
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 17
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 17
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 17
Teeolude kontrollimine ......................................................... 17
Reisiplaneerija .......................................................................... 17
Reisi planeerimine ............................................................... 17
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine .............. 17
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal ............................... 17
Reisi teekonnavalikute muutmine ........................................ 18
Salvestatud reisini navigeerimine ........................................ 18
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ...................... 18
Logimise hooldusajalugu .......................................................... 18
Hoolduskategooriate lisamine .............................................. 18
Hoolduskategooriate ümbernimetamine .............................. 18
photoLive liikluskaamerad ........................................................ 18
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine ........................................................................ 18
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil .. 18
Liikluskaamera salvestamine ............................................... 18
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 18
babyCam Seaded ..................................................................... 19
Ekraaniseaded .......................................................................... 20
Liiklusseaded ............................................................................ 20
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 20
Kellaaja määramine ............................................................. 20
Keele- ja klaviatuuriseaded ...................................................... 20
Lähedushoiatuste seaded ........................................................ 20
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 20
Seadete taastamine .................................................................. 20
Seadme teave ............................................................... 20
Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine ................................... 20
Tehnilised andmed ................................................................... 20
Seadme laadimine .................................................................... 20
Seadme hooldus........................................................... 20
Kaardi- ja tarkvarauuendused .................................................. 20
Ühendumine Wi‑Fi võrku ..................................................... 21
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu ........... 21
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express ................................................................................ 21
Seadme hooldamine ................................................................. 22
Korpuse puhastamine .......................................................... 22
Puuteekraani puhastamine .................................................. 22
Varguse vältimine ................................................................ 22
Seadme lähtestamine ............................................................... 22
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 22
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 22
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 22
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 22
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .................................... 22
Tõrkeotsing................................................................... 22
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 22
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 22
Seade ei saa toidet ................................................................... 22
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 22
Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega
Smartphone Link ....................................................................... 22
Rakendus Smartphone Link mõjutab minu nutitelefoni
akukasutust ...............................................................................23
Lisa................................................................................ 23
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ................ 23
Andmehaldus ............................................................................ 23
Mälukaartidest ...................................................................... 23
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 23
Failide edastamine arvutist .................................................. 23
USB-kaabli lahtiühendamine ............................................... 23
GPS-signaali olekute vaatamine .............................................. 23
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 23
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 23
Indeks............................................................................ 24
Camper 770 Seaded ..................................................... 18
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 18
Kaartide lubamine ................................................................ 19
Navigeerimisseaded ................................................................. 19
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 19
Simuleeritud asukoha seadmine .......................................... 19
Juhtmeta võrgu seaded ............................................................ 19
Juhiabisüsteemi seaded ........................................................... 19
Varukaamera seaded ............................................................... 19
ii
Sisukord
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (Kaardi- ja
tarkvarauuendused, lehekülg 20).
• Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega
(Seadme Camper 770 paigaldamine ja toide, lehekülg 1).
• GPS-signaalide vastuvõtmine (GPS-signaalide vastuvõtt,
lehekülg 1).
• Helitugevuse (Helitugevuse reguleerimine, lehekülg 2) ja
ekraani heleduse (Ekraani heleduse reguleerimine,
lehekülg 2) reguleerimine.
• Seadista autoelamu jaoks sõiduki profiil.
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine,
lehekülg 3).
Camper 770 Seadme ülevaade
À
Á
Â
Ã
• Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui
seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab
väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade
on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade
unerežiimile.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni
ekraanil kuvatakse viip ja vali Väljas.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
GPS-signaalide vastuvõtt
Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPSvastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse
asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub
mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled
sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid;
sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud
ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid.
Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib
satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub
poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada.
Toitenupp
USB toite- ja andmepesa
Olekuriba ikoonid
Kaardi- ja mälukaardipesa
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
Mikrofon häälkäskude ja käed-vabad helistamise jaoks
Seadme Camper 770 paigaldamine ja toide
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.
1 Ühenda sõiduki toitejuhe À seadme USB-pessa.
GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse
ja satelliitide kohta (GPS-signaali olekute vaatamine,
lehekülg 23).
Bluetooth tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete
vaatamiseks (Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 19).
®
Wi-Fi signaali tugevus. Vali Wi-Fi seadete muutmiseks
(Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 19).
Ühendatud käed-vabad helistamiseks. Vali (Käed-vabad
helistamine, lehekülg 13).
Aktiivse sõiduki profiil. Vali sõiduki profiili seadete
vaatamiseks.
Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (Kellaaja
määramine, lehekülg 20).
Aku laetuse tase.
LiveTrack andmete jagamine. Ikoonil kuvatakse kutsutud
vaatajate arv. Vali rakenduse LiveTrack (LiveTrack,
lehekülg 16) avamiseks.
2 Suru iminapa  kinnitust aluse Á külge, kuni kuuled
klõpsatust.
3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob à tahapoole
(tuuleklaasi suunas).
4 Sobita aluse ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga.
5 Vajuta aluse alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.
6 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
• Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda
seade toiteallikga.
Alustamine
Smartphone Link olek. Vali rakendusega Smartphone Link
ühendumiseks ning reaalajas liiklusinfo saamiseks ja muude
reaalajateenuste kasutamiseks (Telefoniga paaristamine
ning ühendamine rakendusegaSmartphone Link,
lehekülg 11). Kui ikoon on sinine, siis on seade
rakendusega Smartphone Link ühendatud.
Temperatuur. Vali ilmateate vaatamiseksforecast (Ilmateate
vaatamine, lehekülg 17).
Ekraaninuppude kasutamine
Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel,
menüüdes ja valikutes.
• Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
• Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all nuppu .
• Loendite või menüüde sirvimiseks vali või .
1
• Kiiremini kerimiseks hoia all nuppu või .
• Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali
.
Helitugevuse reguleerimine
1 Vali Helitugevus.
2 Tee valik:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
Automaatse helitugevuse lubamine
Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust
automaatselt suurendada või vähendada.
1 Vali Helitugevus > .
2 Vali Automaatne helitugevus.
Helimiksri kasutamine
Helimiksri abil saab eri helitüüpide, nagu navigeerimisjuhiste ja
telefonikõnede helitugevuse määrata. Iga helitüübi taset
väljendab protsent põhihelitugevusest.
1 Vali Helitugevus.
2 Vali > Helimikser.
3 Määra helitüübi helitugevus liuguritega.
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
Sõiduki profiilid
HOIATUS
Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki
omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või
et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib
esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi
teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult
kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.
Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist
erinevalt. Valitud sõiduki profiili märgib olekuribal olev ikoon.
Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi
jaoks eraldi kohandada.
Kui aktiveerid autoelamu profiili, jätab seade teekonnal välja
piirangutega või läbipääsmatud piirkonnad. See funktsioon
põhineb sõiduki mõõtmetel, kaalul ja muude omaduste
andmetel, mille sisestasid.
Sõiduki profiili lisamine
Pead lisama sõiduki profiili iga autoelamu jaoks, mida koos
Camper 770 seadmega kasutad.
1 Vali Seaded > Sõiduki profiil > .
2 Vali suvand:
• Püsivalt ühendatud autoelamu lisamiseks vali Autoelamu.
• Sõiduki järel veetava ja standardse haakeseadisega
ühendatava autoelamu lisamiseks vali Haagis.
• Veoki järel veetava ja sadulseadmega ühendatava
autoelamu lisamiseks vali Viies ratas.
3 Sõiduki andmete sisestamiseks järgi ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Pärast sõiduki profiili lisamist saad profiili muuta, et sisestada
täiendavaid andmeid, nagu sõiduki või haagise number.
Sõiduki profiili aktiveerimine
1 Vali Seaded > Sõiduki profiil.
2 Vali sõiduki profiil.
Kuvatakse sõiduki profiili teave, sh mõõtmed ja kaal.
3 Vali Vali.
Sõiduki profiili muutmine
Saad muuta sõiduki profiili põhiteavet või lisada sõiduki profiili
üksikasjalikku teavet, nt maksimumkiiruse.
1 Vali Seaded > Sõiduki profiil.
2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.
3 Vali suvand:
• Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali ja muudetav
väli.
• Sõiduki profiili ümbernimetamiseks vali >
> Nimeta
profiil ümber.
• Sõiduki profiili kustutamiseks vali >
> Kustuta.
Propaaniballoonide lisamine
Kui lisad sõidukiprofiili propaaniballoonid, väldib seade
marsruudi koostamisel propaaniballoonide piiranguga alasid.
Samuti hoiatab seade, kui lähened alale, kus nõutakse
propaaniballoonide sulgemist.
.
1 Vali
Vali
sõiduki
profiil, mida soovid muuta.
2
3 Vali > Propaanipaagid > Lisa paak.
4 Sisesta propaaniballooni kaal ja vali Salvesta.
Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused
TEATIS
Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes
informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki
kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid.
Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle
osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide
mittejärgimise tõttu.
®
Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks,
isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või
-teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi
hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada.
Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.
Koolid: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva
koolini või koolipiirkonnani ning kiiruspiirangu (kui see on
olemas).
Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat
kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab
kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.
Kiiruspiirangu muutus: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
eesoleva raudteeülesõiduni.
Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab
vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.
Kurvid: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva
kurvini.
Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse
Enne sõiduki profiili aktiveerimist pead lisama profiili.
2
Sõiduki profiilid
alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade liiklusteavet
vastu võtma (Liiklus, lehekülg 14).
Veokid keelatud: seade esitab signaali, kui lähened teele, kus
veokid on keelatud.
Kinnijäämise oht: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened teele, kus sõiduk võib kinni jääda.
Külgtuul: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
teele, kus on tugev külgtuul.
Kitsas tee: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
teele, mis on sõiduki jaoks liiga kitsas.
Järsk kallak: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui lähened
järsule kallakule.
Osariigi- ja riigipiirid: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened osariigi- või riigipiirile.
Sulge propaanikraan: seade esitab signaali ja kuvab teate, kui
lähened teele, kus propaanikraan peab olema suletud.
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine
Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja
välja lülitada. Visuaalne hoiatus kuvatakse ka siis, kui
helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Helilised hoiatused
juhile.
Märgi
või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
2
Foori- ja kiiruskaamerad
TEATIS
Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera
andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate
tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja
tootemudelite puhul kasutatav.
Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha
teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui
lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule
kaamerale.
• Reaalajas punase fooritule kaamera ja turvakaamera
andmed on tellimusena saadaval teenuses Garmin Live
Services, kasutades rakendust Smartphone Link (Garmin
reaalajateenused, lehekülg 12).
• Turvakaamera andmete allalaadimiseks ja seadmesse
salvestamiseks tuleb teha tasuline tellimus. Kättesaadavuse
ja ühilduvuse kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse
uuenduse ostmiseks ava veebiaadress garmin.com
/speedcameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või
pikendada olemasolevat tellimust.
• Mõnes piirkonnas sisaldavad mõned tootekomplektid
eelsalvestatud punase fooritule kaamera ja turvakaamera
andmeid ning ka nende andmete tähtajatut uuendamist.
• Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab
uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express)
abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma
seadet regulaarselt uuendama.
Sihtkohta navigeerimine
vältimistest (Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine, lehekülg 5).
• Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava
teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
• Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad
teekonda kohandada (Teekonna kujundamine, lehekülg 5).
• Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (Asukoha lisamine
teekonnale, lehekülg 5).
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu? ning otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja
salvestamine, lehekülg 6).
Vali
asukoht.
2
3 Tee valik:
• Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali
Mine!.
• Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
• Teekonna muutmiseks vali > Redigeeri teekonda ning
lisa teekonnale kujunduspunkte (Teekonna kujundamine,
lehekülg 5).
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
lehekülg 3). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse
mõneks sekundiks kaardi servas.
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 5).
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Kojusõit
Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada
kodu asukoha.
1 Vali Kuhu? > Mine koju.
2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.
Kodu asukohateabe muutmine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Sisesta kodu asukoht.
Sinu teekond kaardil
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse
juhised kuvatakse kaardi ülaosas.
Teekonnad
Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või
enamasse sihtkohta.
• Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud
eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 5) ja
Sihtkohta navigeerimine
3
parkimiskohtade leidmiseks vajuta Jah (Parkimine sihtkoha
lähedal, lehekülg 4).
• Pärast sõiduki parkimist saad jätkata navigeerimist sihtpunkti
jalgsi liikudes, kasutades oma Camper 770 seadet või
ettevõtte Garminühilduvat kella, millel on funktsioon Connect
IQ™ (Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil,
lehekülg 4).
• Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna.
Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna
lõpetamiseks Peata.
Parkimine sihtkoha lähedal
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või
muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
Kaugus järgmise tegevuseni.
Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
Kaardil esiletõstetud teekond.
Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad
järgmiste tegevuste asukohta.
Sõiduki kiirus.
Maantee nimi, millel sõidad.
Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet (Kaardiandmete
välja muutmine, lehekülg 11).
Aktiivne sõiduraja juhendamine
Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse
kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval.
Värvitud joon À märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.
Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Sihtkohale
lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste
otsingut.
1 Tee valik.
• Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate
parkimisvõimaluste otsimist, vali Jah.
• Kui seade seda ei paku, vali Kuhu? > Kategooriad >
Parkimine ja siis vali > Minu sihtkoht.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkla asukoht ja siis Mine! > Lisa järg. peatusena.
Seade juhatab sind parkimisalale.
Pärast sõiduki parkimist saad jätkata navigeerimist sihtpunkti
jalgsi liikudes, kasutades oma Camper 770 seadet või ettevõtte
Garmin ühilduvat kella, millel on funktsioonConnect IQ (Sihtkoha
leidmine ettevõtte Garmin kella abil, lehekülg 4). Su seade või
ettevõtte Garmin kell võib sind ka parkimisalale tagasi juhatada,
kui soovid oma sõiduki juurde naasta (Viimase parkimiskoha
otsimine, lehekülg 5).
Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil
Pöörete ja suundade vaatamine
Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid,
sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.
1 Vali kaardil valik:
• Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali >
Pöörded.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda
kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal
navigeerimisel automaatselt.
• Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi
vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
Vali
pööre või suund (valikuline).
2
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike
puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.
Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seadistada rakendus
Watch Link (Rakenduse Watch Linkseadistamine, lehekülg 16).
Ühilduvat ettevõtte Garmin kella saab kasutada navigeerimiseks
sõiduki juurest sihtkohta või siis sihtkohast tagasi sõiduki juurde.
See võimalus on väga mugav sihtkoha leidmiseks suures
hoones või siis sul tuleb pargitud sõiduki juurest sihtkohta jalgsi
liikuda.
MÄRKUS. gPS tehnoloogia kasutamiseks peab seade
paiknema lahtise taeva all. Rakendus Watch Link ei pruugi
võimaldada navigeerimist kinnistes ruumides, nt
kaubanduskeskuses või lennujaamas.
1 Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali Leia sihtkoht.
Kell võtab vastu GPS-signaali ja alustab su juhatamist
määratud sihtpunkti.
2 Kõnni sihtkoha suunas.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Sihtkohta saabumine
Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise
kohta.
•
näitab su sihtpunkti kaardil ning häälega antakse teada, et
hakkad sihtkohta jõudma.
• Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt
parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate
4
Sihtkoha indikaator À näitab sihtkoha suunda sinu liikumise
suuna suhtes Á. Kui sihtkoha indikaator on ringi ülaosa
juures, liigud sa sihtkoha suunas. Ringi all näidatakse
kaugust sihtpunktini Â. Edenemisriba à näitab teekonna
edenemist sihtkohani.
Sihtkohta navigeerimine
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui seade Camper 770 sõiduki toitesüsteemist lahutatakse,
salvestab see su praeguse asukoha parkimiskohana. Kui
rakendus Watch Link on seadistatud, saadab su seade
parkimiskoha andmed ühilduvale ettevõtte Garmin kellale
(Rakenduse Watch Linkseadistamine, lehekülg 16).
Parkimiskohta tagasi navigeerimiseks saab kasutada seadet
Camper 770 või kella rakendust Watch Link.
VIHJE: kui seade Camper 770 on ühendatud väljalülitatava
toiteallikaga, salvestatakse parkimiskoht iga kord sõiduki süüte
väljalülitamisel. Kui seade on ühendatud pideva toiteallikaga,
salvestab see parkimiskoha andmed vaid siis, kui toitekaabli
eraldate.
• Vali seadmes Camper 770 valik Rakendused > Viimatine
koht > Mine!.
• Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali Leia mu auto,
seejärel kõndige parkimiskohta.
Sihtkoha indikaator À näitab sihtkoha suunda sinu liikumise
suuna suhtes Á. Kui sihtkoha indikaator on ringi ülaosa
juures, liigud sa sihtkoha suunas. Ringi all näidatakse
kaugust sihtpunktini Â. Edenemisriba à näitab teekonna
edenemist sihtkohani.
Aktiivse teekonna muutmine
Asukoha lisamine teekonnale
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad
teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.
VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda
kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (Reisi
planeerimine, lehekülg 17).
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja salvestamine,
lehekülg 6).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Tee valik:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali
Lisa järg. peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa lõpppeatusena.
• Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna
uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.
Teekonna kujundamine
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
Sihtkohta navigeerimine
1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade
menüüst, saad selle lisada (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 10).
2 Tee valik:
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
• Uue marsruudi leidmiseks vali Ringi.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Vali suvand:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
> Peata.
Soovitatud teekondade kasutamine
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded, lehekülg 20).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone
Link, lehekülg 15).
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded, lehekülg 20), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
5
2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
2 Tee valik:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
3 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna
lisamist luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.
3 Valige Lisa välditav ala.
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järgmine.
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järgmine.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Vali Valmis.
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Tehke valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad
objektid ja seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad
veokile kehtida.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad.
2 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavööndi
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Keskkonnavööndite alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Keskkonnavööndite alatiseks lubamiseks vali Luba.
3 Vali Salvesta.
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
• Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad
(Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 6).
• Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel
(Huvipunktid, lehekülg 6).
• Otsi ja vaata Foursquare huvipunkte (Teenuse Foursquare
huvipunktide otsimine, lehekülg 8).
• Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või
geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil
(Otsinguvahendid, lehekülg 8).
• Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 8).
• Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida
(Asukohtade salvestamine, lehekülg 9).
• Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (Hiljuti leitud
asukohtade vaatamine, lehekülg 9).
Kohandatud vältimised
Huvipunktid
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.
®
Keskkonnavööndite vältimine
Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või
maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid
piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Valige Lisa välditav tee.
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige
Järgmine.
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järgmine.
5 Vali Valmis.
6
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
Vali:
4
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
Vajadusel
vali asukoht.
6
Haagiste parklaid saad otsida saadaolevate mugavusteenuste
alusel.
1 Vali Kuhu? > RV Parks.
2 Vajadusel vali Filtreeri mugavusteenuste alusel, vali
vähemalt üks mugavusteenus ja seejärel Salvesta.
3 Vali asukoht.
Autoelamu teenuste otsimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Saad otsida läheduses paiknevaid asukohti, mis pakuvad
teenuseid autoelamu remontimiseks, pukseerimiseks jne.
Vali Kuhu? > RV Services.
Asukohaotsingu tulemused
Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et
lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks
sirvi allapoole.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1
2
3
4
Vali Kuhu?.
Vali kategooria või Kategooriad.
Vajadusel vali alamkategooria.
Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Vali kategooria.
3 Tee valik:
• Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti
leitud asukohtade loend.
• Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.
À
Á
Â
Ã
Ä Mine!
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
Å
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.
2 Tee valik:
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
Vali
hoone.
3
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Hoonega tutvumine
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
2 Vali > Uuri seda paika.
Haagiste parklate otsimine
Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade
otsimiseks.
Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades
soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.
Asukohaotsingu tulemused kaardil
Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.
Vali asukohaotsingutulemustes . Lähim asukoht ilmub kaardi
keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.
À
Á
Â
à Mine!
Ä
Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.
Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete
vaatamine valitud asukoha kohta.
Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades
soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
7
Otsingupiirkonna muutmine
Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida
saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise
linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.
1 Vali Kuhu?.
2 Vali .
3 Vali suvand.
Parkimine
Seade Camper 770 sisaldab üksikasjalikku parkimise kohta
käivat teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su
asukoha lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi,
parkimistasu ja aktsepteeritavate maksevsiide kohta.
Mõnes piirkonnas on parkimisalane teave reaalajas saadaval,
kui Camper 770 seade on ühendatud teenusega Smartphone
Link (Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 11). Seadmele saabub
reaalajas parkimisteave ning sa saad vaadata reaalajas
parkimistrende.
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise
kohta saadaval olla. Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega
ajakohasuse eest.
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > Parkimine.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkimiskoht.
4 Vali Mine!.
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal
1 Otsi asukohta.
2 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.
3 Vali .
Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade
loend.
4 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
5 Vali parkimiskoht.
6 Vali Mine!.
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused
Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud
eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte.
Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või
parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.
Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.
Vali parkimiskoha otsingutulemustes .
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?.
2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses:
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 8).
8
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
2 Tee valik:
• Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
• Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali Otsing
läheduses: (Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 8).
• Asula otsinguks nime järgi vali Sisesta otsing, sisesta
asula nimi ja vali .
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Foursquare
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua
ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust
Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil
ühenduse kontoga Foursquare, saad teenusesFoursquare
asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse
Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone
Link, lehekülg 11).
2 Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link.
3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali
Foursquare® > Login.
4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga
rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige
ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare
võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse
Foursquare kasutajakontolt.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Foursquare®.
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare
Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead
ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus
Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse
logima.
Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate
hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare
huvipunkt.
2 Vali .
Teenuses Foursquare registreerumine
Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone
Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima
sisse teenuse Foursquare kontosse.
1 Vali Rakendused > Foursquare® > Registreeri.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali > Registreeri.
TripAdvisor
Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud
hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt
vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti
saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida
neid kauguse või populaarsuse alusel.
Huvipunktide TripAdvisor leidmine
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > TripAdvisor.
2 Vali kategooria.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate
TripAdvisorhuvipunktide loend.
3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse
(valikuline) alusel vali Sordi tulemusi.
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine
Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.
Vali Kuhu? > Hiljutine.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Valige Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaosk. või Kütus.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Vali suvand:
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Juhiste saamine hetke asukohta
Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda,
annab seade juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Salvesta.
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
2
3
4
5
lehekülg 7).
Vali otsingutulemuste seast asukoht.
Vali .
Vali
> Salvesta.
Vajadusel sisesta nimi ja vali Valmis.
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.
4 Vali OK.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Vali > Redigeeri.
6 Vali:
• Vali Nimi.
• Vali Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
7 Muuda teavet.
8 Vali Valmis.
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
7 Vali Valmis.
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kust. salv. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
9
Kaardi kasutamine
Eespool
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 3) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 3).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi
tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.
Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.
Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti
vahele jätta.
Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või
maantee, millel liigud (Eespool, lehekülg 10).
Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (Pöörete
ja suundade vaatamine, lehekülg 4).
Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või
läbisõidu (Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 11).
Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.
Heledus: reguleerib ekraani heledust.
Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning
kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid
(Kõnesuvandid, lehekülg 13).
LiveTrack: võimaldab alustada või lõpetada rakenduse
LiveTrack jagamise (LiveTrack, lehekülg 16).
Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud
(Eesoleva liikluse vaatamine, lehekülg 11).
Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.
photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate
reaalajas pilte (photoLive liikluskaamerad, lehekülg 18).
Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või
punase fooritule kaamerast. See vahend on kasutatav
üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase
fooritule kaamera andmed ja rakendusega Smartphone Link
on loodud aktiivne ühendus (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 11).
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
• Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias
vali vajadusel .
• Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja
saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad
kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.
Vali
üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna
3
asukohtade loendit.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse
tööriistas Eespool.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Valmis.
Hoiatussümbolid
HOIATUS
Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki
omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või
et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib
esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi
teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult
kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.
Kaardile või teekonna juhistesse võivad ilmuda hoiatussümbolid,
mis teavitavad teid võimalikest ohtudest, teeoludest ja
lähenevatest kaalujaamadest.
Teeolude hoiatused
Külgtuul
Kitsas tee
.
Kaardi tööriistade lubamine
Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult
enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni
12 tööriista.
1 Vali kaardil > .
2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
3 Vali Salvesta.
10
Eespool olevate asukohtade vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Tee valik:
Kinnijäämise oht
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade
või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid
huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel
sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet
ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt
kiirtee liiklusmärkide teabele.
Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas
Eespool.
Järsk kurv
Järsk langus
Puuoksad tee kohal
Kaardi kasutamine
Reisiinfo
Kaardi kohandamine
Reisiandmete vaatamine kaardil
Kaardikihtide kohandamine
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 10).
Vali kaardil > Reisiandmed.
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade lubamine, lehekülg 10).
1 Vali kaardil > Reisiandmed.
2 Vali reisiandmete väli.
3 Vali suvand.
Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
Reisiinfo lehe vaatamine
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
3 Vali Salvesta.
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Eesoleva liikluse vaatamine
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Tee valik:
Reaalajateenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid
Seadme Camper 770 kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb
seade nutitelefoniga paaristada ja ühendada rakendusega
Smartphone Link. Rakendus Smartphone Link võimaldab
seadmel reaalajas teavet vastu võtta, sealhulgas kasutada
reaalajas liiklusteavet, parkimistrende, punase fooritule
kaamerate ja kiiruskaamerate teavet. Samuti saab kasutada
ühendatud teenuseid, näiteks LiveTrack reisijagamist ja teenust
Watch Link.
Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet,
näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja
teesulgemiste kohta (Liiklus, lehekülg 14).
Reaalajas parkimisteave: saadab seadmele reaalajas
parkimisinfot, kus see võimlik on (Parkimine, lehekülg 8).
Garmin reaalajateenused: pakub tasuta ja tasulisi teenuseid
reaalajas teabe saatmiseks seadmele, näiteks punase
fooritule kaamerate, kiiruskaamerate ja liikluskaamerate
teave (Garmin reaalajateenused, lehekülg 12).
Ilmateave: saadab seadmele reaalajas ilmateateid ja
ilmahoiatusi (Ilmateate vaatamine, lehekülg 17).
LiveTrack: lubab jagada oma reisi puudutavad teavet reaalajas
sinu valitud kontaktidele (LiveTrack, lehekülg 16).
Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja
telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina
kasutada. Kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsioone,
saad helistada ja kõnesid vastu võtta häälkäskluste abil.
Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad
nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.
Asukohad teenuses Foursquare: võimaldab
navigeerimisseadme abil registreerida ennast rakenduse
Foursquare asukohtadesse (Teenuses Foursquare
registreerumine, lehekülg 9).
Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusegaSmartphone Link
Teatud funktsioonide, näiteks reaalajas liiklus- ja parkimisteabe,
käed-vabad helistamise ja muude internetiühendust nõudvate
Reaalajateenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
11
funktsioonide kasutamiseks tuleb seade Camper 770 telefoniga
paaristada ning ühendada teenusega Smartphone Link.
MÄRKUS. mudelid, mis lõppevad tähisega LMT-D või LMT-HD
saavad liiklusteavet vastu võtta kas siis rakendusega
Smartphone Link või sisseehitatud võrgupõhise digitaalse
liiklusteabe vastuvõtjaga.
Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt
ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Aseta seade Camper 770 ja telefon teineteisest kuni 3 m
(10 jalga) kaugusele.
3 Vali seadmes Camper 770 valik Seaded > Juhtmeta võrgud
ning märkige märkeruut Bluetooth.
4 Vali Otsi seadmeid.
5 Luba telefonis teenuse Bluetooth traadita tehnoloogia ja
määra telefon leitavaks.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
6 Vali seadmes Camper 770 OK.
Seade Camper 770 alustab lähedusest Bluetooth seadmete
otsingut. Kuvatakse Bluetooth seadmete loend. Telefoni
kuvamiseks loendis võib kuluda kuni minut.
7 Vali loendist telefon ja seejärel OK.
8 Nõustu telefonis paaristamisega.
9 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Kui paaristad Apple seadmega, kuvatakse seadme Camper
770 ekraanil turvakood.
10 Vajadusel sisesta turvakood telefoni 30 sekundi jooksul.
®
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid
Olekuikoonid kuvatakse teenuse Bluetooth seadetes iga
paaristatud telefoni kõrval.
Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
• Hall ikoon näitab, et funktsioon on keelatud või selle telefoni
puhul eraldatud.
• Värviline ikoon näitab, et funktsioon on ühendatud ja selle
telefoni puhul aktiivne.
Vabakäehelistamine
Nutiteavitused
Smartphone Link funktsioonid ja teenused
Garmin reaalajateenused
Rakenduse Garmin reaalajateenuste kasutamiseks peab telefon
olema ühendatud teenusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone Link,
lehekülg 11).
Garmin reaalajateenused sisaldavad tasuta tellimuspõhiseid
teenuseid reaalajas andmete edastamiseks su seadmesse,
näiteks liiklus- ja ilmaolusid puudutav teave ning punase
fooritule kaameraid ja kiiruskaameraid puudutav teave.
Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi
rakendustena. Teised teenused, nt liiklusteave, täiendavad
olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes.
Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin
reaalajateenustele, on märgitud rakenduse Smartphone Link
sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud
rakendusega Smartphone Link.
Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine
Mõned Camper 770 reaalajateenused on tasulised ja nõuavad
tellimust. Rakendusest Smartphone Link saab rakendusesisese
ostuna soetada tähtajatu tellimuse. Tellimus seotakse su
nutitelefoni App Store kontoga.
1 Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link.
12
2 Vali My Account.
3
4
5
6
Kuvatakse pakutavate teenuste ja tellimishindade loend.
Vali teenus.
Vali hind.
Vali Subscribe.
Ostu sooritamiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Asukoha saatmine nutitelefonist teise
seadmesse
Võid otsida mingit asukohta telefoni rakendusega Smartphone
Link ja saata selle siis Camper 770 seadmesse.
1 Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link.
2 Tee valik.
• Lähedal olevate kohtade otsinguks vali Find Nearby
Places,seejärel sisesta osaline või täielik aadress või
koha nimetus.
• Lähedal oleva Foursquare huvipunkti leidmiseks vali
Foursquare, seejärel vali loendist huvipunkt.
• Asukoha leidmiseks kaardil vali Pick Location, seejärel
puuduta kaardil vajalikku kohta.
• Aadressi valimiseks kontaktide loendist vali Search
Contacts, seejärel vali kontakti nimi.
Valitud asukohta näidatakse kaardil.
3 Vali Send.
Rakendus Smartphone Link saadab asukoha su Camper 770
seadmesse.
4 Vali oma Camper 770 seadmes suvand:
• Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali Mine!.
• Asukoha täpsete andmete vaatamiseks või selle
salvestamiseks lemmikutesse vali .
• Asukoha kinnitamiseks ilma navigeerimist alustamata vali
OK.
Asukoht ilmub viimati leitud asukohtade nimistusse Camper 770
seadmes.
Nutiteavitused
Kui seade on rakendusega Smartphone Link ühendatud, saad
vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstsõnumeid,
sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes
Camper 770.
MÄRKUS. pärast rakendusega Smartphone Link ühenduse
loomist kulub võib-olla pisut aega, enne kui teavitused
navigatsiooniseadmesse jõuavad. kuvatakse seadme
Bluetooth seadetes värvilisena, kui nutiteavitused on ühendatud
ja aktiivsed (Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid, lehekülg 12).
Teavituste vastuvõtmine
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Enne kui seade Camper 770 saab teavitusi vastu võtta, tuleb
see nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link ühendada.
Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab
nutitelefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana,
pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi
tööriistas.
• Teavituse eiramiseks vali OK.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali Vaata.
• Teavituse kuulamiseks vali Vaata > Mängi.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Reaalajateenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Enne kui seade Camper 770 saab teavitusi vastu võtta, tuleb
see nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link ühendada.
Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas
kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead
teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
• Teavituse eiramiseks vali või oota, kuni hüpikaken ise
ekraanilt kaob.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
• Teavituse kuulamiseks vali Esita sõnum.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Teavituse kuulamiseks häälkäskluse abil ütle Esita sõnum.
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui valitud keel
toetab häälkäskluste funktsiooni ja kuvatakse kaardi
tööriistas.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
3 Vali Helista.
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali Helista.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.
2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.
3 Vali kõne.
Kõnesuvandid
Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.
• Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme
välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .
• Kõne lõpetamiseks vali .
Teavituste loendi vaatamine
Kodu telefoninumbri salvestamine
Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.
1 Vali Rakendused > Nutiteavitused.
Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse
mustana ning loetud teavitused hallina.
2 Tee valik:
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
• Teavituse kuulamiseks vali .
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
VIHJE: pärast kodunumbri sisestamist saad "Kodu" lisada
salvestatud asukohtade loendisse (Salvestatud asukoha
muutmine, lehekülg 9).
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune tel nr.
2 Sisesta telefoninumber.
3 Vali Valmis.
Käed-vabad helistamine
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme
Apple jaoks
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist,
ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik
funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade
ühendada mobiiltelefoniga ning muuta see vabakäeseadmeks.
Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid
vastu võtta.
Helistamine
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.
2 Sisesta number.
3 Vali Vali nr.
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.
2 Vali kontaktkirje.
Reaalajateenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.
Vaikimisi on kõik ühilduvad teenuse Bluetooth funktsioonid
telefoni paaristamisel lubatud. Teatud funktsioone saab lubada,
keelata või kohandada.
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega
Apple
Enne rakenduse Smartphone Link ühendamist peab seadme
Camper 770 telefoniga paaristama ja ühendama.
Kui sa ei loonud rakendusega Smartphone Link ühendust
paaristamise ajal, saad sellega hiljem ühenduse luua, et
täiendavaid teenuse Bluetooth funktsioone kasutada. Rakendus
Smartphone Link suhtleb telefoniga tehnoloogia Bluetooth Smart
abil. Kui lood rakendusega Smartphone Link ühenduse
seadmes Apple esimest korda, pead sisestama teenuse
Bluetooth Smart turvakoodi.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Seadme Camper 770 ekraanil kuvatakse turvakood.
3 Sisesta telefonis kood.
13
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine
Vabakäehelistamise saab keelata, kuid seade võib olla
telefoniga ühendatud teenuse Smartphone Link andmete ja
teavituste vastuvõtmiseks.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali vabakäehelistamiseks kasutatud telefoni nimi.
VIHJE: telefon võib luua vabakäehelistamiseks ja andmete
hankimiseks ühenduse kahe eri nimega. kuvatakse
värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse
vabakäehelistamiseks.
3 Tühjenda märkeruut Telefonikõned.
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamine seadmes Apple
Teenuse Smartphone Link andmed ja nutiteavitused saab
keelata, kuid telefon saab siiski vabakäehelistamiseks
ühendatud olla.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali telefoni nimi, mis on määratud teenuse Smartphone Link
andmete ja teavituste jaoks.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamiseks ühe ning andmete
hankimiseks teise nimega ühendatud olla. ja kuvatakse
sinisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse andmete ja
teavituste jaoks.
3 Tühjenda märkeruut Nutitelefoni teenused.
Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes
Apple
Seadmes kuvatavaid teavitusi saab filtreerida, et need kuvada
või peita.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali telefoni nimi, mis on teenuse Smartphone Link andmete
ja teavitustega ühendatud.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamisega ühe nime ja
andmete hankimisega teise nimega ühendatud olla. ja
kuvatakse värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse
andmete ja teavituste jaoks.
3 Vali Nutiteavitused.
4 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.
Teenuse Bluetooth funktsioonide
seadistamine nutitelefonis rakendusega
Android™
Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni
paaristamisel vaikimisi lubatud. Teatud funktsioone saab lubada,
keelata ja kohandada.
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link
App Android-nutitelefonis
Enne ühenduse loomist rakendusega Smartphone Link pead
seadme Camper 770 telefoniga paaristama ja ühendama.
Kui sa ei loonud ühendust rakendusega Smartphone Link
paaristamise ajal, võid sellega täiendavate teenuse Bluetooth
funktsioonide kasutamiseks hiljem ühenduse luua.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine
nutitelefonis rakendusega Android
Võid teatud teenuse Bluetooth funktsioonid keelata, kuid
mõnede funktsioonide ühenduse alles jätta.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali telefoni nimi.
3 Tee valik:
14
• Vabakäehelistamise keelamiseks tühjenda märkeruut
Telefonikõned.
• Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamiseks tühjenda märkeruut Smartphone Link.
• Teatud rakenduse teavituste keelamiseks kasuta
rakenduse Smartphone Link seadeid.
Teavituste kuvamine või peitmine nutitelefonis rakendusega
Android
Rakenduses Smartphone Link saad valida, millist tüüpi
teavitused seadmes Camper 770 kuvatakse.
1 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
2 Vali .
3 Kontrolli, kas märkeruut Smart Notifications on valitud.
4 Jaotises Märguanded vali Settings.
Kuvatakse teavituste kategooriate ja rakenduste loend.
5 Tee valik:
• Teavituse lubamiseks või keelamiseks vali kategooria või
rakenduse nimel kõrvalt vahetusnupp.
• Rakenduse lisamiseks loendisse vali .
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud
seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab
edaspidi automaatselt Camper 770 ühendada.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali lahtiühendamiseks seade.
3 Eemalda seotud seadme kõrval olev märgistusmärk.
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali telefon ja siis Ühenda seade lahti.
Liiklus
TEATIS
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad
määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma
sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem
liiklusseisak (Liiklusseaded, lehekülg 20). Liikluskaart
võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.
Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.
• Seade võtab tasuta liiklusandmeid vastu läbi rakenduse
Smartphone Link (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link, lehekülg 15).
• Kõik tootemudelid saavad liiklusandmeid võrgupõhise
liiklusteabe kaablitarviku kaudu (Liiklusteabe vastuvõtmine
liiklusteabe vastuvõtja abil, lehekülg 15). Ava tooteleht
aadressil garmin.com ja leia ning osta ühilduv liiklusteabe
vastuvõtja kaablitarvik.
• Tootemudelid, mis lõpevad tähisega LMT-D või LMTHD,
saavad liiklusandmeid sisseehitatud digitaalse liiklusteabe
vastuvõtja ning komplekti kuuluva toitekaabli kaudu
(Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil,
lehekülg 15).
Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet
liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com
/traffic.
Liiklus
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
Seade võtab vastu tasuta liiklusteavet läbi rakenduse
Smartphone Link.
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone
Link, lehekülg 11).
2 Oma Camper 770 seadmes vali Seaded > Liiklus ja veendu,
et ruut Liiklus on märgitud.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEATIS
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.
Liiklusteabe vastuvõtja võtab liiklusandmeid võimaluse korral
vastu võrgupõhise levisignaaliga. Võrgupõhise liiklusteabe
vastuvõtja kaabel on tarvikuna saadaval kõigile tootemudelitele.
Ava tooteleht aadressil garmin.com ja leia ning hangi ühilduv
liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik. Liiklusteave ei ole kõikides
piirkondades kättesaadav.
Ühenda seade sõiduki pistikuga liiklusteabe kaabli
vahendusel (Seadme Camper 770 paigaldamine ja toide,
lehekülg 1).
MÄRKUS. kui toode lõpeb tähisega LMT-D või LMTHD,
peaksid kasutama seadmega kaasas olevat toitekaablit.
Toitekaablil on sisseehitatud digitaalse liiklusteabe vastuvõtja
jaoks sisseehitatud antenn. Kui võimalik, võtab digitaalne
liiklusteabe vastuvõtja andmeid FM-raadiojaamadest HD
Radio™ tehnoloogia abil.
Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada,
et saaksid liiklusviivitusi vältida.
Liiklusteabe tellimused
tingmärke.
vaatamiseks nooli.
Häälkäsklus
MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei prruugi
olla kõikides mudelites.
MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult,kui taustamüra on
liiga tugev.
Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste
ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja
häälkäskluseid.
Aktiveerimisfraasi seadmine
Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel
aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikimisi on
aktiveerimisfraasiks Hääljuhtimine.
VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid
määrata tugevama aktiveerimisfraasi.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine > >
Aktiveerimisfraas.
2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
3 Valige Valmis.
Suurem osa liiklusteabe vastuvõtjaid on varustatud piirkondliku
liiklusteabe tellimusega. Saad oma liiklusteabe vastuvõtjasse
lisada täiendavate piirkondade tellimusi. Lisateabe saamiseks
külasta aadressi garmin.com/traffic.
Activating Voice Command
Liiklusteabe tellimuste vaatamine
Valige Seaded > Liiklus > Tellimused.
Häälkäskluste näpunäited
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.
1 Vali peamenüüst Liiklus.
2 Vali Tellimused > .
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.
5 Vali seadmel Järgmine.
6 Sisesta kood.
7 Vali Valmis.
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
Häälkäsklus
Lausuge aktiveerimisfraas.
Kuvatakse menüü Häälkäsklused.
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
• Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada
häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
• Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt,
kostab kinnituseks kaks helisignaali.
Teekonna alustamine häälkäsklusega
Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.
1 Lausu aktiveerimisfraas (Aktiveerimisfraasi seadmine,
lehekülg 15).
2 Lausu Leia koht.
3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
4 Lausu reanumber.
5 Lausu Navigeeri.
Vaigistamisjuhised
Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine > .
2 Vali Vaigistamisjuhised > Lubatud.
15
Hääljuhtimine
Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse
hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet
häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead
selle oma hääle jaoks konfigureerima.
Hääljuhtimise konfigureerimine
Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku
häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine.
2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid
juhiseid.
MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid
oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid
erineva sõnastusega käsu.
Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.
Hääljuhtimise kasutamine
1 Ütle Hääljuhtimine jaoks salvestatud käsk.
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
Järgi
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
2
Hääljuhtimise näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse
vastu.
Rakenduste kasutamine
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine
Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes
keeles.
1 Vali Rakendused > Kasutusjuhend.
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud
tarkvarateksti jaoks (Keele- ja klaviatuuriseaded,
lehekülg 20).
2 Kasutusjuhendi otsimiseks vali (valikuline).
Watch Link
Rakendus Watch Link laiendab seadme Camper 770
navigatsioonisfunktsioone ühilduvas Garmin kellas rakendusega
Connect IQ.
MÄRKUS. funktsiooni kasutamiseks peab Garmin kell olema
võimeline kasutama Connect IQ rakendusi ja nutitelefoni.
Leia sihtkoht: juhendab sind kella ekraanil sihtkohta.
Funktsioon on äärmiselt mugav, kui pead sihtkohast eemale
parkima ja sihtkohta jalgsi minema (Sihtkoha leidmine
ettevõtte Garmin kella abil, lehekülg 4).
Leia mu auto: juhendab sind sõiduki viimasesse salvestatud
parkimiskohta (Viimase parkimiskoha otsimine, lehekülg 5).
Juhi hoiatused: paneb kella vibreerima, kui seade kuvab juhile
määratud hoiatuse, samas esitatakse kella ekraanil
hoiatusikoon (Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine,
lehekülg 16).
Rakenduse Watch Linkseadistamine
Enne, kui saad rakenduse Watch Link seadistada, pead viima
lõpule järgmised toimingud:
• Seo oma Camper 770 seade nutitelefonis
rakendusegaSmartphone Link (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 11).
16
• Seo ühilduv Garmin kell nutitelefonis Garmin Connect™
mobiilirakendusega. Lisateavet leiad oma kella
kasutusjuhendist.
Funktsioon Watch Link kasutab nutitelefoni, et saata teavet
Camper 770 seadmest Watch Link rakendusse sinu ühilduvas
Connect IQ kellas.
1 Ava oma nutitelefonis Garmin Connect mobiilirakendus.
2 Olenevalt nutitelefoni operatsioonimenüüst, vali menüü
avamiseks vali
või .
Vali
Connect
IQ
Store.
3
4 Otsi Watch Link rakendust ja vali Download.
Rakendus Connect IQ Watch Link installitakse telefoni.
5 Ava oma nutitelefonis rakendus Smartphone Link.
6 Vali Watch Link.
VIHJE: suvandi Watch Link leidmiseks pead näpuga kas
vasakule või paremale tõmbama.
7 Vali loendist oma kell, jätkamiseks vali Continue.
8 Kui seadistamine on lõppenud, vali OK.
Kui telefon loob ühenduse Camper 770 seadmega, käivitub
kellas rakendus Watch Link automaatselt.
Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine
Enne funktsiooni kasutamist pead seadistama rakenduse Watch
Link (Rakenduse Watch Linkseadistamine, lehekülg 16).
Sinu ühilduv Garmin kell võib kuvada Camper 770 seadme
juhihoiatused. Saad valida, millised hoiatused kellal kuvatakse.
1 Vali oma Camper 770 seadmes Rakendused > Watch Link.
2 Vali kõik hoiatuse tüübid, mida kellal kuvada soovid.
3 Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali Juhi hoiatused.
Kui kasutad oma Camper 770 seadet navigeerimiseks,
hakkab kell teatud juhihoiatuste saamisel vibreerima.
LiveTrack
TEATIS
Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.
Funktsioon LiveTrack võimaldab jagada oma reisi nutitelefoni
kontaktidega ja sotsiaalvõrgukontodega, nagu Facebook ja
Twitter. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad jälgida, kus
sa asud, mis kohti hiljuti külastasid ning jälgida su reisi
reaalajas.
Selle funktsiooni kasutamiseks vajad nutitelefoni rakendusega
Smartphone Link.
LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise
seadistamine
Funktsiooni LiveTrack esmakordsel kasutamisel pead
funktsiooni seadistama ja vaatajad kutsuma.
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone
Link, lehekülg 11).
2 Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali
LiveTrack.
3 Sisesta kasutajanimi ja vali Järgmine.
4 Sisesta kutsumiseks vähemalt üks kontakt.
Võid sisestada kas kontakti nime või e-posti aadressi.
5 Vali Käivita LiveTrack.
Rakendus hakkab sinu LiveTrack andmeid jagama. Kutsutud
vaatajad saavad e-kirja lingiga sinu LiveTrack andmetele.
6 Vali ja jaga LiveTrack linki sotsiaalvõrgus,
sõnumirakenduses või muus jagamisrakenduses (valikuline).
Rakenduste kasutamine
Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine
3 Vali
TEATIS
Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.
Ilmahoiatuste vaatamine
Jagamiseks tuleb seadistada funktsioon LiveTrack (LiveTrack
jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine, lehekülg 16).
Rakenduse LiveTrack andmete jagamise saab käivitada
Camper 770 seadmest või siis rakendusest Smartphone Link.
• Vali oma Camper 770 seadmes Rakendused > LiveTrack >
Käivita LiveTrack.
• Vali oma nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali
LiveTrack > Käivita LiveTrack.
Sinu poolt lubatud sotsiaalmeedia kontodele postitatakse link,
mis pakub su LiveTrack andmete vaatamist, samuti saadetakse
link sinu kutsutud kontaktidele. Samal ajal, kui sina jagad,
saavad vaatajad klõpsata linki ning näha, kus sa asud, mis kohti
hiljuti külastasid ning jälgida su reisi reaalajas.
Kui LiveTrack jagamine on aktiivne, ilmub seadme Camper 770
olekuribale ikoon
. Kuvatakse ka kutsutud vaatajate arv.
VIHJE: rakenduse LiveTrack jagamisseanss lõppeb
automaatselt 24 tunni möödumisel. Valides rakenduses
Smartphone Link valiku LiveTrack > Extend LiveTrack saab
LiveTrack jagamisseanssi pikendada, samuti saab selle igal ajal
peatada.
Rakenduse LiveTrack jagamise lõpetamine
Rakenduse LiveTrack jagamise saab igal ajal seadmes Camper
770 või rakenduses Smartphone Link lõpetada.
• Vali oma Camper 770 seadmes Rakendused > LiveTrack >
Peata LiveTrack.
• Ava nutitelefonis rakendusSmartphone Link ja vali LiveTrack
> Peata LiveTrack.
Vaatajad saavad teate rakenduse LiveTrack seansi lõpetamise
kohta ega saa enam su teekonda jälgida.
Ilmateate vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu
võtma. Võid seadme rakendusega Smartphone Link ühendada,
et ilmateadet vastu võtta (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 11).
Mõnes piirkonnas saab digitaalset liiklusteabe vastuvõtjat
sisaldavate mudelitega FM-raadiojaamadelt vastu võtta
piirkondlikke ilmateateid; see funktsioon kasutab tehnoloogiat
HD Radio (Liiklus, lehekülg 14). Ilmateatefunktsioon ei ole
teatud piirkondades saadaval.
1 Vali Rakendused > Ilm.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige Rakendused > Ilm > Hetke asukoht.
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
Ilmaradari vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti
praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni.
Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm,
lumesadu, äikesetorm).
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
Rakenduste kasutamine
> Ilmaradar.
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmateated.
Teeolude kontrollimine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Teeolud.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud
vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt
kattuda.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Uus reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
.
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine
Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali
> Optimeeri järjestust.
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal
Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.
17
1 Vali reisi redigeerimise režiimis
> Reisiseaded > Soovita
vaatamisväärsusi.
2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi
vaatamisväärsus.
Vaatamisväärsuse
lisamiseks reisiplaani vali Vali.
3
Reisi teekonnavalikute muutmine
Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna
arvutab.
1 Vali RakendusedReisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali > Reisiseaded.
4 Tee valik.
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali Kujunda teekond
ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (Teekonna
kujundamine, lehekülg 5).
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali Teekonna
eelistused (Teekonna arvutusrežiimi muutmine,
lehekülg 5).
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud
asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud
reisisihtkohtadesse.
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Minu aktiivne
teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
3 Teekonna salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
Logimise hooldusajalugu
Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab
logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriad, samuti saad
lisada kohandatud kategooriaid (Hoolduskategooriate lisamine,
lehekülg 18).
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali Lisa kirje.
4 Sisesta läbisõidu näit ja vali Järgmine.
5 Sisesta kommentaar (valikuline).
6 Vali Valmis.
Hoolduskategooriate lisamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali > Lisa kategooria.
3 Sisesta kategooria nimi ja vali Valmis.
Hoolduskategooriate ümbernimetamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali ümbernimetatav kategooria.
3 Vali > Muuda kategooria nime.
4 Sisesta nimi ja vali Valmis.
18
photoLive liikluskaamerad
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
teenusega Smartphone Link ning sul peab olema tellitud teenus
photoLive (Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine,
lehekülg 12).
photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte
liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.
photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine
Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate
kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis
jäävad tihti su teele.
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali liikluskaamera asukoht.
Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas
kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali
eelvaateaken.
5 Kaamera salvestamiseks vali Salvesta (valikuline).
Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera
eelvaatekujutise pisipilt.
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine
kaardil
Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad
liikluskaamerad.
1 Vali kaardil > photoLive.
Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist
reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera
on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel
oleva kaamera kujutist reaalajas.
2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali Otsi
kaameraid, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid ja
need salvestada (valikuline).
Liikluskaamera salvestamine
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 20).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
Camper 770 Seaded
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Camper 770 Seaded
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 11).
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Juhiabisüsteemi seaded
Navigeerimisseaded
Vali Seaded > Navigeerimine.
Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel
marsruudi põhimaanteede eelvaate.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile
rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega
aladele.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Simuleeritud asukoha seadmine
Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta,
saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks
kasutada GPS-simulaatorit.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Juhtmeta võrgu seaded
Juhtmeta võrgu seadetest saab hallata Wi‑Fi võrke, paaristatud
Bluetooth seadmeid ja Bluetooth funktsioone.
Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
®
Camper 770 Seaded
Paaristatud seadme nimi: paaristatud Bluetooth seadmete
nimed ilmuvad menüüsse. Mingi seadme Bluetooth
funktsiooni seadete muutmiseks vali vastava nimega seade.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Wi-Fi: lubab kasutada Wi‑Fi raadiot.
Salvestatud võrgud: võimaldab redigeerida ja kustutada
salvestatud võrke.
Otsi võrke: otsib piirkonnas toimivaid Wi‑Fi võrke (Ühendumine
Wi‑Fi võrku, lehekülg 21).
Vali Seaded > Juhiabisüsteem.
Helilised hoiatused juhile: lubab helilise hoiatuse igat tüüpi
juhihoiatuse puhul (Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused, lehekülg 2).
Väsimushoiatus: annab hoiatuse, kui oled pikka aega ilma
pausi tegemata sõitnud
Incident Notification: võimaldab määrata kontaktisiku, keda
teavitatakse juhul, kui seade tuvastab võimaliku
liiklusõnnetusjuhtumi .
Lähedushoiatus: teavitab, kui oled huvipunkti või punase
fooritule kaamera läheduses.
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid. See funktsioon ei ole
saadaval kõikides piirkondades.
Varukaamera seaded
Tagurduskaamera seadete abil saad hallata paaristatud
tagurduskaameraid Garmin ja kaameraseadeid. See menüü
kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on
ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Kaamerate
paaristamise ja kaameraseadete üksikasjalikku teavet leiad
tagurduskaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com
/backupcamera, et osta tagurduskaamera Garmin.
Vali Seaded > Tagurduskaamera ning vali paaristatud
kaamera.
Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera. Kaamera
nägemiseks pead kaamera uuesti selle seadme ja kaabli abil
paaristama.
Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.
Juhendamisjooned: kuvab või peidab juhendamisjooned ning
lubab juhendamisjoonte asukohta muuta.
babyCam Seaded
Teenuse babyCam seadete abil saad hallata paaristatud Garmin
babyCam™ kaameraid ja kaameraseadeid. See menüü
kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on
ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga.
Üksikasjalikku teavet kaamerate paaristamise ja kaamera
seadmete kohta leiad kaamera kasutusjuhendist. Ava
garmin.com/babycam, et osta Garmin babyCam kaamera.
Vali Seaded > babyCam ja vali paaristatud kaamera.
Toiteseaded: saad määrata, kui kaua video ekraanil kuvatakse.
Pööra video: saad videot pöörata või peegeldada.
Joondus: kuvab kaamera joondamise abistamiseks seadme
babyCam video.
Istme kontrollimise meeldetuletus: saad määrata
meeldetuletuse, et enne väljumist kontrollida, kas tagaistmel
on reisijaid.
Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera.
Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.
19
Ekraaniseaded
Vali Seaded > Ekraan.
Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed
valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt
päeva- või öövärvidele.
Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille
möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on
akutoitel).
Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Liiklusseaded
Vali peamenüüst Seaded > Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.
Optimeeri marsruut: võimaldab seadmel kasutada optimeeritud
alternatiivseid marsruute automaatselt või taotlemisel
(Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 5).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
Traffic Voice Prompts: lülitab sisse liiklussündmuste
hääljuhiseid.
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.
Seade ja privaatsusseaded
Vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
Regulatiivteave: näitab regulatiivmärgiseid ja -teavet.
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Seadme andmete esitamine: seadme täiustamise eesmärgil
edastatakse anonüümseid andmeid.
Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta
ettevõttega Garmin.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Ühikute ja aja seaded
Seadme teave
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.
2 Vali Seade > Regulatiivteave.
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
Töötemperatuuri
vahemik
Laadimise temperatuurivahemik
-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Toitesisend
Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult
kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp
Laetav liitium-ioonaku
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Keele- ja klaviatuuriseaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
Lähedushoiatuste seaded
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Vali Seaded > Lähedushoiatus.
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.
20
Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine
Tehnilised andmed
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Ühenda seade sõiduki toitega.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme
laadimine kauem aega võtta.
Seadme hooldus
Kaardi- ja tarkvarauuendused
Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja
tarkvara seadmes ajakohasena hoida. Kaardiuuendused
tagavad, et seadmes on olemas kõige ajakohasemad kaardid.
Tarkvarauuendused sisaldavad funktsioonide täiustusi ja
parandavad jõudlust.
Seadme teave
Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.
• Võid luua ühenduse Wi‑Fi võrguga (soovituslik). See
võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga
ühendamata.
• Võid ühendada seadme arvutiga ja kasutada uuendamiseks
rakendust Garmin Express. Sel viisil on võimalik kaardid
mälukaardile salvestada, kui uuendatud kaardid on sisemällu
salvestamiseks liiga suured.
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express
Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse
uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida.
Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows ja Mac
arvutitele.
1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/express.
®
®
Ühendumine Wi‑Fi võrku
Seadme esmakordsel sisselülitamisel pakub seade ühenduse
loomist Wi‑Fi võrguga seadme registreerimiseks. Ühenduse
Wi‑Fi võrguga saab luua ka seadete menüüst.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vajadusel vali Wi-Fi, et aktiveerida Wi‑Fi tehnoloogia.
3 Vali Otsi võrke.
Seade kuvab piirkonnas toimivate Wi‑Fi võrkude loendi.
4 Vali võrk.
5 Vajadusel sisesta parool ja vali siis Valmis.
Seade loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud
võrkude loendisse.. Edaspidi loob seade selle võrguga
automaatselt ühenduse.
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu
TEATIS
Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad
tavalised Interneti-pakkuja andmesidelepinguga määratud
tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks
pöördu oma Interneti teenusepakkuja poole.
Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Internetiühendust pakkuvasse Wi‑Fi võrku. Nii saad oma hoida oma
seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.
1 Ühenda seade Wi‑Fi võrku (Ühendumine Wi‑Fi võrku,
lehekülg 21).
Kui oled ühendatud Wi‑Fi võrku, kontrollib seade uuenduste
olemasolu. Kui uuendus on saadaval, ilmub põhimenüüs
ikoonile Seaded valik .
2 Vali Seaded > Uuendused.
Seade kontrollib uuneduste olemasolu. Kui uuendus on
olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik Saadaval on
uuendus.
Tee
valik.
3
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali Installi
kõik.
• Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali Kaart > Installi
kõik.
• Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali Tarkvara >
Installi kõik.
4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks Nõustu
kõigiga .
MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu.
Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.
5 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga
toiteallikavaga ja vali Jätka (Seadme laadimine, lehekülg 20).
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
vähemalt 1 A voolutugevusega USB-pistikupesa.
Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või
muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB
vooluadapterid.
Kuni
toimingu lõppemiseni hoida seade toiteallikaga
6
ühendatuna ja Wi‑Fi võrgu leviulatuses.
VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne
selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate andmete
taastamiseks pead kaarte uuesti uuendama Wi‑Fi või Garmin
Express kaudu.
Seadme hooldus
2 Tee valik.
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Laadi Maci jaoks alla
(Laadi Maci jaoks).
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
4 Käivita Garmin Express.
5 Ühenda seade Camper 770USB-kaabli abil arvutiga.
6 Klõpsa arvutis valikut Lisa seade.
Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.
7 Klõpsa Lisa seade.
8 Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seade registreerida ja
Garmin Express tarkvarale lisada.
Kui seadistamine on lõpetatud, otsib Garmin Express
tarkvara seadme jaoks kaardi- ja tarkvarauuendusi.
9 Tee valik.
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
• Ühe uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju ja
vali uuendus.
MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga
suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist
seadmesse, et mäluruumi juurde saada (Mälukaardi
paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 23).
®
21
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Väldi seadme märjaks saamist.
VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.
2 Eemalda ots, metallist otsik Á ja kaitse Â.
3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki
toitekaabliga à lukustada.
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
2 Kuivata seade.
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com
/express).
Seadme lähtestamine
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
2 Kalluta seadme põhja ülespoole ja tõsta seade aluselt üles.
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama
sõidukiadapteri kaitsme.
1 Pööra otsa À vastupäeva, et see avada.
22
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Seadme Camper 770 paigaldamine ja
toide, lehekülg 1).
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded, lehekülg 19).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Seade ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 22).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 20).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 20).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 2).
• Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (Juhtmeta võrgu
seaded, lehekülg 19).
• Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (Seadme sisseja väljalülitamine, lehekülg 1).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega
rakendusega Smartphone Link
• Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia
telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
• Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali >
ning käivita Smartphone Link taustteenused uuesti.
• Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
• Lõpeta paaristamine uuesti.
Tõrkeotsing
Paaristamise kordamiseks pead telefoni ja seadme (Seotud
telefoni kustutamine, lehekülg 14) paaristamise tühistama
ning paaristamise uuesti sooritama (Telefoniga paaristamine
ning ühendamine rakendusegaSmartphone Link,
lehekülg 11).
Rakendus Smartphone Link mõjutab minu
nutitelefoni akukasutust
Rakendus Smartphone Link kasutab andmete edastamiseks
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Aktiivne Bluetooth ühendus
kasutab energiat. Lisaks kontrollib rakendus perioodiliselt
uuendusi, mis on omakorda energiakulukas.
Aku kasutusätteid saad enegia säästimiseks rakenduse
Smartphone Link sätetes muuta.
1 Vali nutitelefoni Smartphone Link rakenduses .
2 Vali Battery Usage, seejärel Settings.
3 Vali vähemalt üks suvand:
• Kustuta märge ruudust Bluetooth Auto-Connect.
Valiku tühistamine säästab akukasutust, aga takistab
rakendustel Camper 770 seadmega automaatselt
ühenduse loomist. Kuni se valik on keelatud, vali
menüüst the Smartphone Link iga kord, kui soovid luua
ühenduse rakendusega Smartphone Link.
• Kustuta märge ruudust Live Services Check.
Teatud nutitelefonides võimaldab see valik akut säästa.
Kuni valik on keelatud, pead Smartphone Link
põhimenüüd teenuste kasutatavuse kohta teabe
saamiseks käsitsi värskendama.
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
2
3
4
5
6
lehekülg 23).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
all kolm sekundit.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
2 Klõpsa sakil Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisa
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja
andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud
kaardistustarkvaragaGarmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB
microSD mälukaarte.
1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (Camper
770 Seadme ülevaade, lehekülg 1).
2 Sisesta mälukaart pessa.
3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
Lisavarustuse ostmine
Ava garmin.com/accessories.
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Lisa
23
Indeks
A
aadressid, otsimine 8
ajaseaded 20
aktiivne sõiduraja juhendamine 4
aku
kestvuse pikendamine 22
laadimine 1, 20, 22
probleemid 22
arvuti, ühendamine 23
asukohad 8, 18
helistamine 13
hiljuti leitud 9
hooned 7
otsimine 6, 8
praegune 9
salvestamine 9
simuleeritud 19
asukoht 8
asukohtade otsimine. 6, 7, 9, 12 Vt samuti
asukohad
aadressid 8
asulad 8
kategooriad 7
koordinaadid 8
ristmikud 8
autoelamu, profiilid 2
automaatne helitugevus, lubamine 2
B
Bluetooth tehnoloogia 11, 13, 22
seaded 19
seadme lahtiühendamine 14
Bluetooth-tehnoloogia 12
kõnede keelamine 14
telefoni paaristamine 11
telefonide haldamine 13, 14
E
eespool 10
kohandamine 10
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 1
ekraanipildid 20
ekraaniseaded 20
Ettevõtte Garmin reaalajateenused, tellimine
12
EULAd 20
F
failid, edastamine 23
foorikaamerad 3
Foursquare 8
G
Garmin Connect 11
Garmin Express, tarkvara uuendamine 21
Garmin reaalajateenused 12
geopeitus 8
GPS 1, 23
H
heledus 2
heli, läheduspunktid 19, 20
helistamine 13
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 9
hoiatused 2
heli 19
läheduspunktid 19
hoiatusikoonid 10
hoidik, eemaldamine 22
hoidiku eemaldamine 22
hooldusajalugu
andmed 18
kategooriad 18
hooned 7
huvipunktid (POI) 6–9
hooned 7
24
hädaabiteenused 9
hääljuhtimine 16
näpunäited 16
häälkäsklus
aktiveerimisfraas 15
navigeerimine koos 15
näpunäited kasutamiseks 15
Häälkäsklus 15
activating 15
I
ID-number 20
ikoonid, olekuriba 1
ilm 17
radar 17
teeolud 17
Iminapp 22
J
jagamine, LiveTrack 16, 17
juhihoiatused 2, 3, 16
juhtmevaba kaamera 19
järgmine pööre 3
K
kaamerad 19
kiirus 3
punane foorituli 3
tagurdamine 19
kaardi 2D-vaade 11
kaardi 3D-vaade 11
kaardi vaade
2D 11
3D 11
kaardid 3, 10, 11, 19
andmeväli 3, 11
detailsuse tase 18
kihid 11
ostmine 23
sümbolid 3
teekondade vaatamine 3, 4
teema 18
tööriistad 10
uuendamine 20, 21
kaardikihid, kohandamine 11
kaitse, vahetamine 22
kasutusjuhend 16
keel
hääl 20
klaviatuur 20
Kiirotsing 7
kiiruskaamerad 3
klaviatuur
keel 20
paigutus 20
kodu
asukoha muutmine 3
helistamine 13
sõit 3
Telefoninumber 13
Kojusõit 3
koordinaadid 8
Kus ma olen? 9
kustutamine
reisid 17
seotud Bluetooth-seade 14
kõned 13
ajalugu 13
helistamine 13
häälvalimine 13
kodu 13
kontaktid 13
tegemine 13
vaigistamine 13
vastamine 13
kõnedele vastamine 13
Kõnetuvastus 15
kütusetase, tanklad 9
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 14
laiuskraad ja pikkuskraad 8
liiklus 11, 14, 15, 20
alternatiivne teekond 5
kaamerad 18
kaart 11, 15
tellimuste lisamine 15
ummikud 11, 15
vastuvõtja 15
viivituste otsimine 11, 15
liikluskaamerad, vaatamine 18
lisavarustus 23
LiveTrack 16, 17
läheduspunktide hoiatused, seaded 20
lähtestamine
reisiandmed 11
seade 22
M
maastikul navigeerimine 6
microSD kaart 1, 23
muutmine, salvestatud reisid 18
mälukaart 1, 23
paigaldamine 23
myTrends, teekonnad 5
N
navigeerimine 3, 4, 7
maastikul 6
seaded 19
O
otseteed
kustutamine 9
lisamine 9
otsinguala muutmine 8
otsinguriba 6
P
parkimine 4, 7, 8
viimatine koht 5
photoLive 18
piirangud., sõiduk 2
praegune asukoht 9
profiilid, autoelamu 2
puuteekraani puhastamine 22
pöördepunktid 4
R
reisiandmed 20
reisiinfo 11
lähtestamine 11
vaatamine 11
reisilogi, vaatamine 11
reisiplaneerija 17, 18
kujunduspunktid 18
reisi redigeerimine 17
ristmikud, otsimine 8
S
salvestamine, praegune asukoht 9
salvestatud asukohad 18
kategooriad 9
kustutamine 9
muutmine 9
satelliitsignaalid
vaatamine 23
vastuvõtt 1
seaded 19, 20
seadete taastamine 20
seadme hooldamine 22
seadme ID 20
seadme laadimine 1, 20, 22
seadme paigaldamine
auto 1
eemaldamine hoidikust 22
iminapp 1
Iminapp 22
seadme puhastamine 22
sidumine
kell 16
lahtiühendamine 14
Indeks
telefon 11, 22
sihtkohad 18. Vt asukohad
saabumine 4
simuleeritud asukohad 19
Smartphone Link 12, 14, 15
kõnede keelamine 14
ühendamine 11, 13, 14
suunad 4
sõiduki profiil, autoelamu 2
sõiduki toitejuhe 1
sõidusuunad 4
T
tagurduskaamera 19
tarkvara
uuendamine 20, 21
versioon 20
teavitused 12–14
teekonna kujundamine 5
teekonnad 3
alustamine 3, 7
arvutamine 5
arvutusrežiim 18, 19
kaardil vaatamine 3, 4
kujundamine 5
lõpetamine 5
myTrends 5
punkti lisamine 5, 18
soovitatud 5
teemaksud, vältimine 6
teenuste otsimine 7
teeolud, ilm 17
tehnilised andmed 20
telefon
lahtiühendamine 14
sidumine 11, 22
telefoniraamat 13
tellimused, Ettevõtte Garmin
reaalajateenused 12
toitekaablid 20
kaitsme vahetamine 22
sõiduk 1
toitenupp 1
tootetugi 16
TripAdvisor 9
tõrkeotsing 22
tööriistad, kaardid 10
U
unerežiim 1
USB, lahtiühendamine 23
uuendamine
kaardid 20, 21
tarkvara 20, 21
V
vabakäekõned 14
vabakäetelefoniga helistamine 12, 14
vaigistamine, heli 15
vargus, vältimine 22
vältimised 6
keelamine 6
kustutamine 6
piirkond 6
tee 6
tee tüübid 6
teemaksud 6
W
Watch Link 4, 16
Wi‑Fi 19, 21
Indeks
25
support.garmin.com
Oktoober 2017
190-02193-11_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising