Garmin | RV 760LMT | Operating instructions | Garmin RV 760LMT Návod k obsluze

Garmin RV 760LMT Návod k obsluze
RV 760/Camper 760
Návod k obsluze
Leden 2014
190-01600-41_0B
Vytištěno na Tchaj-wanu
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.‍
Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.‍
BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™, a nüMaps Lifetime™ jsou obchodní
značky společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností.‍ Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.‍
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc.‍ a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci.‍ microSD™
a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® a Windows XP® jsou registrované obchodní značky
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.‍ Mac® je obchodní značka společnosti Apple Inc.‍ ACSI™ je obchodní značka
společnosti Auto Camper Service International Holding B.‍V.‍ HD Radio™ a logo HD jsou obchodní značky společnosti iBiquity Digital Corporation.‍ Technologie
HD Radio je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital Corporation.‍ Americké a zahraniční patenty.‍
Obsah
Začínáme........................................................................ 1
Připojení zařízení k napájení ve vozidle .................................... 1
Podpora a aktualizace ............................................................... 1
Nastavení služby Garmin Express ........................................ 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Předplatná služby Lifetime .................................................... 1
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku ............. 1
Vypnutí zařízení ......................................................................... 1
Vynulování zařízení ............................................................... 1
Příjem signálů GPS .................................................................... 1
Zadání profilu karavanu ............................................................. 2
Aktivace profilu karavanu ...................................................... 2
Nastavení jasu obrazovky .......................................................... 2
Úprava hlasitosti ........................................................................ 2
Informace o automatické hlasitosti ........................................ 2
Ikony stavové lišty ...................................................................... 2
Zobrazení stavu signálu GPS ............................................... 2
Informace o baterii ................................................................ 2
Nastavení času ..................................................................... 2
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 2
Používání klávesnice na displeji ................................................ 2
Používání záložní kamery .......................................................... 2
Polohy............................................................................. 3
Hledání pozic ............................................................................. 3
Hledání pozice podle kategorie ............................................. 3
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro vyhledávání ........ 3
Změna oblasti vyhledávání ................................................... 4
Hledání pozice prohlížením mapy ......................................... 4
Nalezení adresy .................................................................... 4
Hledání naposledy nalezených cílů ....................................... 4
Hledání parkoviště ................................................................ 4
Nástroje pro hledání .............................................................. 4
Ukládání pozic ........................................................................... 4
Uložení pozice ....................................................................... 4
Uložení aktuální pozice ......................................................... 4
Uložení domovské destinace ................................................ 4
Úprava oblíbené polohy ........................................................ 4
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze .................................... 5
Odstranění oblíbené polohy .................................................. 5
Nastavení simulované pozice .................................................... 5
Přidání zkratky ........................................................................... 5
Odebrání zkratky ................................................................... 5
Uživatelské body zajmu ............................................................. 5
Instalace softwaru POI Loader .............................................. 5
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader ........... 5
Hledání bodů zájmu .............................................................. 5
Navigace......................................................................... 5
Režimy přepravy ........................................................................ 5
Volba režimu přepravy .......................................................... 5
Zahájení trasy ............................................................................ 5
Náhled více tras .................................................................... 5
Změna režimu pro výpočet trasy ........................................... 5
Zahájení trasy k oblíbené poloze.‍ ......................................... 5
Vaše trasa na mapě ................................................................... 5
Používání navigační mapy .................................................... 6
Přidání bodu k trase .............................................................. 6
Použití objížďky ..................................................................... 6
Zastavení trasy ...................................................................... 6
Zobrazení aktivity na trase ......................................................... 6
Zobrazení seznamu odboček ................................................ 6
Zobrazení další odbočky ....................................................... 6
Prohlížení křižovatek ............................................................. 6
Varovné ikony ............................................................................ 6
Obsah
Varování týkající se stavu silnice .......................................... 6
Informace o funkci Po cestě ....................................................... 6
Hledání nadcházejících bodů zájmu ..................................... 7
Přizpůsobení kategorií Po cestě ........................................... 7
Informace o cestě ...................................................................... 7
Zobrazení dat cesty na mapě ................................................ 7
Zobrazení stránky Informace o cestě .................................... 7
Zobrazení protokolu cesty ..................................................... 7
Vynulování informací o cestě ................................................ 7
Používání navržených tras ......................................................... 7
Zobrazení aktuálních informací o poloze ................................... 7
Vyhledání služeb v okolí ....................................................... 7
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 7
Funkce vyhnutí se silnicím ......................................................... 7
Informace o vlastních objížďkách .............................................. 7
Objížďka oblasti .................................................................... 7
Objížďka cesty ...................................................................... 8
Deaktivování vlastních objížděk ............................................ 8
Odstranění vlastních objížděk ............................................... 8
Přizpůsobení mapy .................................................................... 8
Přizpůsobení nástrojů mapy .................................................. 8
Přizpůsobení vrstev mapy ..................................................... 8
Změna datového pole mapy .................................................. 8
Změna perspektivy mapy ...................................................... 8
Bezpečnostní kamery ................................................................ 8
Doprava...........................................................................8
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací .................................................................................... 8
Přijímač dopravních informací ................................................... 9
Umístění přijímače dopravních informací .............................. 9
Zobrazení nadcházející dopravy ................................................ 9
Zobrazení dopravy na mapě ................................................. 9
Vyhledávání dopravních nehod ............................................. 9
Doprava na vaší trase ................................................................ 9
Cesta jinou trasou ................................................................. 9
Informace o dopravních kamerách ............................................ 9
Uložení dopravní kamery ...................................................... 9
Zobrazení dopravní kamery .................................................. 9
Informace o předplatném dopravních informací ........................ 9
Aktivace předplatného ........................................................... 9
Zobrazení předplatných pro dopravní informace .................. 9
Přidání předplatného ............................................................. 9
trafficTrends™ ......................................................................... 10
Deaktivace funkce trafficTrends .......................................... 10
Zapnutí možnosti Doprava ....................................................... 10
Hlasový příkaz.............................................................. 10
Nastavení fráze pro aktivaci ..................................................... 10
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu .......................................... 10
Tipy pro funkci Hlasový příkaz ................................................. 10
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů ................................ 10
Ztlumení pokynů ...................................................................... 10
Deaktivace hlasového příkazu ................................................. 10
Telefonní hovory handsfree........................................ 10
Informace telefonování pomocí sady handsfree ...................... 10
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth .......................... 10
Párování telefonu ..................................................................... 10
Tipy po spárování zařízení .................................................. 11
Odpojení telefonu ................................................................ 11
Odstranění spárovaného telefonu ....................................... 11
Uskutečnění hovoru ................................................................. 11
Vytáčení čísla ...................................................................... 11
Volání kontaktu z telefonního seznamu .............................. 11
Volání na polohu ................................................................. 11
Příjem hovoru ........................................................................... 11
Použití historie volání ............................................................... 11
i
Používání možností v průběhu hovoru .................................... 11
Uložení telefonního čísla domů ................................................ 11
Volání domů ........................................................................ 11
Používání aplikací........................................................ 11
Používání nápovědy ................................................................ 11
Hledání v tématech nápovědy ............................................. 11
Smartphone Link ...................................................................... 11
Stažení aplikace Smartphone Link ...................................... 11
Připojení k aplikaci Smartphone Link .................................. 11
Odeslání polohy z telefonu do zařízení ............................... 12
Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci Smartphone
Link ...................................................................................... 12
Garmin služby Live .................................................................. 12
Předplatné služeb Garmin Live ........................................... 12
Nalezení posledního parkovacího místa .................................. 12
Informace o funkci ecoRoute ................................................... 12
Příslušenství HD ecoRoute ................................................. 12
Nastavení vozidla ................................................................ 12
Změna ceny pohonných hmot ............................................. 12
Kalibrace spotřeby paliva .................................................... 12
Informace o aplikaci ecoChallenge ..................................... 12
Zobrazení informací o spotřebě paliva ................................ 12
Zprávy o ujetých kilometrech .............................................. 13
Vynulování informací o funkci ecoRoute ............................. 13
Zobrazení zpráv myGarmin ..................................................... 13
Zobrazení předpovědi počasí .................................................. 13
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................ 13
Zobrazení meteorologického radaru ................................... 13
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 13
Kontrola stavu vozovky ....................................................... 13
Plánování cesty ........................................................................ 13
Plánování cesty ................................................................... 13
Navigace k uložené trase .................................................... 13
Úprava uložené cesty .......................................................... 13
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 13
Montáž na palubní desku ......................................................... 16
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ....................... 16
Vyjmutí zařízení z kolébky .................................................. 16
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 16
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 16
Nákup doplňkových map .......................................................... 16
Zakoupení příslušenství ........................................................... 16
Odstranění problémů................................................... 16
Přísavný držák na čelním skle nedrží ...................................... 16
Zařízení nevyhledává satelitní signály.‍ .................................... 16
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................ 16
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 16
Indikátor baterie je nepřesný .................................................... 17
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná
jednotka ................................................................................... 17
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné
zařízení .................................................................................... 17
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné
zařízení, ani jako vyměnitelný disk .......................................... 17
Telefon se nepřipojuje k zařízení ............................................. 17
Rejstřík.......................................................................... 18
Správa dat.....................................................................14
Typy souborů ........................................................................... 14
Informace o paměťových kartách ............................................. 14
Instalace paměťové karty .................................................... 14
Připojení zařízení k počítači ..................................................... 14
Přenos dat z počítače .............................................................. 14
Odpojení kabelu USB .......................................................... 14
Přizpůsobení zařízení.................................................. 14
Nastavení mapy a vozidla ........................................................ 14
Aktivace map ....................................................................... 14
Úprava profilu karavanu ........................................................... 14
Nastavení navigace ................................................................. 14
Předvolby trasy ................................................................... 14
Nastavení displeje .................................................................... 15
Nastavení Bluetooth ................................................................. 15
Deaktivování Bluetooth ....................................................... 15
Nastavení dopravy ................................................................... 15
Nastavení jednotek a času ....................................................... 15
Nastavení jazyka a klávesnice ................................................. 15
Nastavení zařízení a soukromí ................................................ 15
Nastavení varovných bodů ...................................................... 15
Obnovení nastavení ................................................................. 15
Dodatek......................................................................... 15
Napájecí kabely ....................................................................... 15
Nabíjení zařízení ................................................................. 15
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ................. 15
Péče o zařízení ........................................................................ 16
Čištění vnějšího krytu .......................................................... 16
Čištění dotykové obrazovky ................................................ 16
Zabránění krádeži ............................................................... 16
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o
produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Připojení zařízení k napájení ve vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii.‍ Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavení baterii extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na
přímém slunečním světle.‍
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.‍
1 Napájecí kabel do vozidla À zapojte do portu USB na
držáku.‍
LT: Tento model obsahuje předplatné dopravních informací
Lifetime a přijímač dopravních informací.‍
LM: Tento model obsahuje předplatné služby nüMaps
Lifetime™, která zajišťuje čtvrtletní aktualizace map po celou
dobu životnosti vašeho zařízení.‍ Podmínky naleznete na
webové stránce www.garmin.com/‍us​/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: Tento model obsahuje předplatné nüMaps Lifetime,
předplatné dopravních informací Lifetime a přijímač
dopravních informací.‍
LMTHD nebo LMT-D: Tento model obsahuje předplatné
nüMaps Lifetime, předplatné digitálních dopravních informací
Lifetime a digitální přijímač dopravních informací.‍
Aktivace map služby Lifetime
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/‍express.‍
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
POZNÁMKA: Pokud zaregistrujete zařízení, můžete
e‑mailem obdržet upozornění v případě, že bude k dispozici
aktualizace mapy.‍
Přechod do režimu spánku a ukončení
režimu spánku
Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud
se zařízení nepoužívá.‍ V režimu spánku zařízení využívá velmi
málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.‍
TIP: Pokud během nabíjení baterie přepnete zařízení do režimu
spánku, budete šetřit jeho energii.‍
Stiskněte zapínací tlačítko À.‍
2 Zatlačte držák Á do úchytu na přísavném držáku Â, dokud
3
4
5
6
nezaklapne na místo.‍
Logo Garmin® na kolébce by mělo směřovat směrem
nahoru.‍
Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.‍
Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně
zařízení.‍
Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.‍
Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do
elektrické zásuvky ve vozidle.‍
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro vaše zařízení.‍
• Registrace produktu
• Aktualizace softwaru a map
• Přístupu k návodům produktů
• Vozidla, hlasy a další doplňky
Nastavení služby Garmin Express
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.‍
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do volného portu USB
v počítači.‍
3 Přejděte na adresu www.garmin.com/‍express.‍
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
nüMaps Guarantee™
Vaše zařízení může mít nárok na bezplatnou aktualizaci map
během 90 dnů od vyhledání satelitních signálů během jízdy.‍
Informace o podmínkách naleznete na webové stránce www.garmin.com/‍numaps.‍
Předplatná služby Lifetime
Některé modely obsahují doživotní předplatná funkcí.‍ Další
informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/‍lmt.‍
Začínáme
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
výzva.‍
Výzva se zobrazí po pěti sekundách.‍ Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.‍
2 Vyberte možnost Vypnuto.‍
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.‍
Podržte zapínací tlačítko po dobu 10 sekund.‍
Příjem signálů GPS
Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity.‍ na
stavové liště udává sílu signálu (viz Ikony stavové lišty).‍ Příjem
satelitních signálů může trvat několik minut.‍
1 Zapněte přístroj.‍
2 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.‍
podrobné
3 V případě potřeby zobrazte podržením tlačítka informace o satelitních signálech.‍
1
Zadání profilu karavanu
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony.‍ Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice.‍ Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.‍
1
2
3
4
Vyberte možnost Nastavení > Profil karavanu.‍
Vyberte možnost Karavan.‍
Vyberte možnost .‍
Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
Aktivace profilu karavanu
Než budete moci profil aktivovat, musíte přidat profil (Zadání
profilu karavanu).‍
Zařízení vypočítává trasy na základě šířky, délky, výšky,
hmotnosti a dalších nastavení aktivního profilu.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil karavanu > Karavan.‍
2 Vyberte profil.‍
3 Vyberte možnost Vybrat profil.‍
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.‍
2 Pomocí posuvníku upravte jas.‍
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasitost.‍
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.‍
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.‍
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.‍
Informace o automatické hlasitosti
V zařízeních vybavených funkcí telefonování handsfree
umožňuje automatická hlasitost nastavit úroveň hlasitosti podle
šumu na pozadí ve vozidle (Telefonní hovory handsfree).‍
Automatické ovládání hlasitosti snižuje úroveň hlasitosti, když je
šum na pozadí nízký a zvýší úroveň hlasitosti, když se šum na
pozadí zvýší.‍
Aktivace automatické hlasitosti
Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle
úrovně šumu na pozadí.‍
1 Vyberte možnost Hlasitost > .‍
2 V případě potřeby vyberte možnost Automatická hlasitost.‍
3 Vyberte možnost Povoleno.‍
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu.‍ Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení.‍ Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.‍
Připojeno k aplikaci Smartphone Link
Teplota
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
.‍
Informace o baterii
Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.‍
Ikona na stavové liště ukazuje stav interní baterie.‍ Chcete-li
zpřesnit údaje indikátoru nabití baterie, měli byste baterii zcela
vybít a potom plně nabít.‍ Neodpojujte zařízení, dokud nebude
plně nabité.‍
Nastavení času
1 Na stavovém řádku vyberte čas.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost
Automatický.‍
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.‍
Používání tlačítek na displeji
•
•
•
•
•
Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.‍
Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.‍
Volbou tlačítka nebo zobrazíte více možností.‍
Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.‍
Volbou tlačítka
zobrazíte menu možností pro aktuální
obrazovku.‍
Používání klávesnice na displeji
Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace
v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ (Nastavení jazyka a
klávesnice).‍
• Výběrem ikony odstraníte položku vyhledávání.‍
• Výběrem ikony
odstraníte znak.‍
• Výběrem ikony změníte režim jazyka klávesnice.‍
• Výběrem ikony
zadáte speciální znaky, například
interpunkční znaménka.‍
• Výběrem ikony změníte velikost znaků.‍
Používání záložní kamery
VAROVÁNÍ
Při používání záložní kamery vždy věnujte plnou pozornost
řízení.‍ Používání záložní kamery slouží ke zlepšení
bezpečnostních postupů.‍ Záložní kamera nijak nenahrazuje
pozornost řidiče, ani jeho správný úsudek.‍
Pokud je ve vašem vozidle nainstalována záložní kamera,
můžete v zařízení zobrazit výstup z kamery.‍
1 V případě potřeby připojte kameru do konektoru pro vstup
videa À na držáku.‍
Stav signálu GPS
Bluetooth® stav technologie (zobrazuje se, pokud je zapnuta funkce
Bluetooth)
Indikátor režimu přepravy
Aktuální čas
Stav baterie
2
Začínáme
1 Vyberte možnost Kam vést? > RV Parks.‍
2 V případě potřeby vyberte možnost Vyberte filtrování podle
komfortnosti ubytování, vyberte jedno nebo více
komfortních ubytování a zvolte možnost Uložit.‍
3 Vyberte polohu.‍
2 Vyberte možnost:
• Je-li kamera propojena se zadními světly, zařaďte ve
vozidle zpátečku.‍
• Je-li kamera propojena s akumulátorem vozidla, vyberte
na obrazovce možnost
.‍
Výstup z kamery se zobrazí na obrazovce zařízení.‍
Polohy
Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy,
jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o
ulicích.‍ K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete
použít kategorie.‍ Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice,
města a křižovatky.‍
Hledání pozic
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.‍
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.‍
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.‍
4 Vyberte pozici.‍
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední tři
vybrané destinace.‍
1 Zvolte možnost Kam vést?.‍
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.‍
3 Vyberte kategorii.‍
4 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.‍
5 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.‍
Hledání služeb pro karavany
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.‍
Můžete vyhledat blízké polohy, které nabízejí opravy, odtah a
ostatní služby pro karavany.‍
Vyberte možnost Kam vést? > RV Services.‍
Hledání autokempů
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.‍
Můžete vyhledat autokempy na základě dostupné komfortnosti
ubytování.‍
Polohy
Hledání ACSI™ kempů
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.‍
Můžete vyhledávat kempy ve službě Auto Camper Service
International (ACSI) na základě dostupné komfortnosti
ubytování.‍
1 Vyberte možnost Kam vést? > ACSI.‍
2 V případě potřeby vyberte možnost Vyberte filtrování podle
komfortnosti ubytování, vyberte jedno nebo více
komfortních ubytování a zvolte možnost Uložit.‍
3 Vyberte polohu.‍
Hledání kempů MHF a parkovišť pro obytné přívěsy
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.‍
Můžete vyhledat kempy Motorhome Facts (MHF) a parkoviště
pro obytné přívěsy.‍
1 Vyberte možnost Kam vést? > MHF.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete prohledat celou databázi, vyberte možnost
Všechny kategorie.‍
• Pokud chcete hledání omezit na kempy, vyberte možnost
Campgrounds.‍
• Pokud chcete hledání omezit na parkoviště pro obytné
přívěsy, vyberte možnost Camper parking.‍
• Pokud chcete použít funkci hledání podle pravopisu,
vyberte možnost .‍
3 Vyberte polohu.‍
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání pozic
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.‍
1 Zvolte možnost Kam vést?.‍
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.‍
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.‍
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.‍
4 Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např.‍ „kina“).‍
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.‍
• Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte
číslo ulice a její název.‍
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo ulice, název ulice, město a stát.‍
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město nebo stát.‍
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.‍
5 Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.‍
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .‍
6 V případě nutnosti vyberte pozici.‍
3
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.‍
2 Zvolte možnost Hledání v blízkosti jiné.‍
3 Zvolte možnost.‍
Hledání pozice prohlížením mapy
Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech,
například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné
povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (Přizpůsobení vrstev
mapy).‍
1 Vyberte možnost Zobrazit mapu.‍
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.‍
3 Je-li to nutné, zvolte možnost a volbou ikony kategorie
zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.‍
Na mapě se zobrazí značky pozic ( nebo modrá tečka).‍
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku pozice.‍
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo pozici
adresy.‍
5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu pozice.‍
Nalezení adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.‍
1 Zvolte možnost Kam vést? > Adresa.‍
2 Zadejte číslo domu a zvolte možnost Hotovo.‍
3 Zadejte název ulice a zvolte možnost Další.‍
4 V případě nutnosti zvolte možnost Hledání v blízkosti jiné a
změňte město, stát nebo provincii.‍
5 V případě nutnosti zvolte město, stát nebo provincii.‍
6 V případě nutnosti vyberte adresu.‍
Hledání naposledy nalezených cílů
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.‍
1 Vyberte možnost Kam vést? > Poslední.‍
2 Vyberte pozici.‍
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední >
> Vymazat >
Ano.‍
Hledání parkoviště
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.‍
2 Vyberte pozici parkoviště.‍
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.‍
Hledání křižovatky
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.‍
2 Vyberte možnost:
3
4
5
6
7
• Vyberte stát nebo provincii.‍
• Chcete-li změnit stát, zemi nebo provincii, zvolte možnost
Stát nebo země a zadejte název.‍
Zadejte první název ulice a zvolte možnost Další.‍
V případě nutnosti vyberte ulici.‍
Zadejte druhý název ulice a zvolte možnost Další.‍
V případě nutnosti vyberte ulici.‍
V případě nutnosti vyberte křižovatku.‍
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.‍
2 Vyberte možnost Zadejte hledanou položku.‍
4
3 Zadejte název města a zvolte možnost
4 Vyberte město.‍
.‍
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.‍
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).‍
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.‍
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.‍
3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.‍
4 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost Hotovo.‍
5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky.‍
6 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost Hotovo.‍
7 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.‍
Ukládání pozic
Uložení pozice
1 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie).‍
2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.‍
3 Vyberte možnost .‍
4 Vyberte možnost > Uložit.‍
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hotovo.‍
Uložení aktuální pozice
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.‍
2 Zvolte možnost Uložit.‍
3 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.‍
4 Zvolte možnost OK.‍
Uložení domovské destinace
Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které
se vracíte nejčastěji.‍
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Nastavit domovskou
destinaci.‍
2 Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální
polohu nebo Naposledy nalezené.‍
Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.‍
Cesta domů
Zvolte možnost Kam vést? > Domů.‍
Úprava informací o domovské destinaci
Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené > Domů.‍
Vyberte možnost .‍
Vyberte možnost
> Upravit.‍
Zadejte změny.‍
Vyberte možnost Hotovo.‍
1
2
3
4
5
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.‍
2 V případě potřeby vyberte kategorii.‍
3 Vyberte polohu.‍
4 Vyberte možnost .‍
5 Vyberte možnost > Upravit.‍
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.‍
• Vyberte možnost Telefonní číslo.‍
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.‍
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.‍
Polohy
7 Upravte informace.‍
8 Vyberte možnost Hotovo.‍
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.‍
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.‍
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.‍
2 Vyberte polohu.‍
3 Vyberte možnost .‍
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.‍
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií.‍ Oddělujte je
čárkami.‍
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.‍
7 Vyberte možnost Hotovo.‍
Hledání bodů zájmu
Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát
uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI
Loader (Instalace softwaru POI Loader).‍
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.‍
2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.‍
Navigace
Režimy přepravy
Výpočet trasy a navigace se v závislosti na režimu přepravy
upravuje různým způsobem.‍ Aktuální režim přepravy je
označen ikonou na stavové liště.‍
Režim Karavan
Režim Automobil
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.‍
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.‍
2 Vyberte možnost > Odstranit oblíbená místa.‍
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.‍
Nastavení simulované pozice
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
nastavení simulované pozice použít systém GPS.‍
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.‍
2 V hlavním menu zvolte možnost Zobrazit mapu.‍
3 Zvolte oblas dvojitým kliknutím na mapu.‍
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.‍
Zvolte popis pozice.‍
4
5 Zvolte možnost Nastavit polohu.‍
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky.‍ Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.‍
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratek.‍
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.‍
2 Vyberte položku.‍
Odebrání zkratky
1 Zvolte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.‍
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.‍
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.‍
Uživatelské body zajmu
Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě.‍ Mohou
obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti
označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je
povolená rychlost.‍
Instalace softwaru POI Loader
Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů
zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI
Loader.‍
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
Volba režimu přepravy
Vyberte možnost
.‍
Zahájení trasy
1 Vyhledejte polohu (Polohy).‍
2 Vyberte polohu.‍
3 Vyberte možnost Jet!.‍
Náhled více tras
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie).‍
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.‍
3 Vyberte možnost Trasy.‍
4 Vyberte trasu.‍
Změna režimu pro výpočet trasy
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.‍ Režim výpočtu trasy má
vliv pouze na trasy pro automobily.‍
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.‍
• Zvolte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.‍
• Zvolte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.‍
• Zvolte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).‍
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.‍
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.‍
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.‍
Zahájení trasy k oblíbené poloze.‍
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.‍
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
oblíbená místa.‍
3 Vyberte polohu.‍
4 Vyberte možnost Jet!.‍
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader
Vaše trasa na mapě
Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru
nápovědy.‍
Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko
Nápověda.‍
POZNÁMKA
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních
limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých
Navigace
5
okolností.‍ Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost
za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která
obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů
a značek.‍
Trasa je vyznačena purpurovou čárou.‍ Kostkovaná vlajka
označuje váš cíl.‍
Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových
výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy.‍ Pokud
se odchýlíte od původní trasy, zařízení přepočítá trasu a
poskytne nové popisy trasy.‍
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující aktuální rychlostní limit.‍
Zobrazení aktivity na trase
Zobrazení seznamu odboček
Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry
pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.‍
1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní
části mapy.‍
2 Vyberte odbočku.‍
Zobrazí se podrobnosti o odbočce.‍ Je-li k dispozici, zobrazí
se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.‍
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.‍
2 Vyberte možnost > Mapa.‍
Zobrazení další odbočky
Používání navigační mapy
1 Vyberte možnost Zobrazit mapu.‍
2 Vyberte libovolné místo na mapě.‍
3 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.‍
• Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever
nahoře a zobrazením 3-D.‍
• Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie v době, kdy
nenavigujete po trase, vyberte možnost .‍
• Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální polohu, zvolte
možnost .‍
Přidání bodu k trase
Při navigaci po trase pro jízdu automobilem se v pravém horním
rohu mapy zobrazí náhled další odbočky, změna pruhu nebo
další manévr.‍
Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh,
ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.‍
Na mapě výběrem možnosti
zobrazíte další odbočku na
mapě.‍
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce během navigace po trase, vedle
mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná.‍
Barevná čára označuje správný pruh pro odbočení.‍
Prohlížení křižovatek
Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních
silnicích.‍ Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se
zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.‍
Výběrem možnosti
na mapě zobrazíte křižovatku, je-li
k dispozici.‍
Varovné ikony
Abyste mohli přidat zastávku, musí probíhat navigace po trase.‍
1 Na mapě zvolte možnost > Kam vést?.‍
2 Vyhledávání mimořádné zastávky.‍
3 Z výsledků hledání vyberte zastávku.‍
4 Vyberte možnost Jet!.‍
5 Zvolte možnost Přidat do aktivní trasy.‍
VAROVÁNÍ
Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou
zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech
případech zobrazí varovné ikony.‍ Mohou existovat taková
omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat
s těmito omezeními nebo stavy silnice.‍ Při rozhodování o jízdě
se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu
silnice.‍
Použití objížďky
Varování týkající se stavu silnice
Chcete-li použít objížďku, je nutné přidat nástroj pro objížďky do
nabídky nástrojů mapy (Přizpůsobení nástrojů mapy).‍
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic.‍ To je užitečné, pokud se
setkáte se stavbami, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.‍
1 Během navigace po trase zvolte v hlavním menu možnost > Objížďka.‍
2 Vyberte možnost.‍
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
0,5 km, 2 km, nebo 5 km.‍
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost .‍
3 V případě potřeby zvolte cestu, která se má objet.‍
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
>
.‍
Nebezpečí nárazu o silnici
Boční vítr
Úzká silnice
Ostrá zatáčka
Prudký svah dolů
Omezená prostorová průchodnost
Informace o funkci Po cestě
Máte možnost zobrazit nadcházející obchody a služby po trase
nebo cestě, kterou jedete.‍
Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií.‍
Benzín
Jídlo
Ubytování
Restaurace
6
Navigace
Parkoviště
Banky a bankomaty
Hledání nadcházejících bodů zájmu
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.‍
2 Vyberte kartu.‍
3 Vyberte bod zájmu.‍
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Můžete změnit vyhledávané kategorie, změnit pořadí kategorií a
vyhledat konkrétní obchod nebo kategorii.‍
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.‍
2 Vyberte ikonu služby.‍
3 Vyberte možnost .‍
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru
nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu
názvu kategorie.‍
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.‍
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Vlastní hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.‍
5 Vyberte možnost Hotovo.‍
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Přizpůsobení
nástrojů mapy).‍
Na mapě zvolte možnost
> Trasová data.‍
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v datových polích
trasy na mapě, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Trasová data (Přizpůsobení nástrojů mapy).‍
1 Vyberte možnost Zobrazit mapu.‍
2 Vyberte možnost > Trasová data.‍
3 Vyberte datové pole trasy.‍
4 Vyberte možnost.‍
Nové datové pole trasy se zobrazí v seznamu dat trasy.‍
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost a
poskytuje statistické údaje o cestě.‍
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.‍
Na mapě vyberte možnost Rychlost.‍
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.‍
2 Zvolte možnost > Vynulovat pole.‍
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.‍
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.‍
• Volbou možnosti Vynulovat data cesty vynulujete
informace v trasovém počítači.‍
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.‍
• Volbou možnosti Vynulovat cestu B vynulujete počítač
kilometrů.‍
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň
jednu polohu a zapnout funkci historie cestování (viz Nastavení
zařízení a soukromí).‍
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby.‍ Poté,
co jste několikrát jeli na uloženou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.‍
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.‍
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze.‍ Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.‍
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.‍
Vyhledání služeb v okolí
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb
v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo
policejních stanice.‍
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.‍
2 Vyberte kategorii.‍
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.‍
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.‍
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.‍
3 Vyberte počáteční polohu.‍
4 Vyberte možnost Vybrat.‍
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky.‍
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.‍
Informace o vlastních objížďkách
Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky
cesty.‍ Podle potřeby můžete vlastní objížďky zapínat nebo
vypínat.‍
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.‍
2 Zaškrtněte políčko Protokol cesty.‍
Navigace
Objížďka oblasti
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.‍
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďky.‍
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.‍
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.‍
7
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.‍
Zvolená oblast je na mapě vystínována.‍
Vyberte
možnost Hotovo.‍
6
Objížďka cesty
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.‍
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.‍
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.‍
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.‍
5 Vyberte možnost Hotovo.‍
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní
objížďky.‍
2 Vyberte objížďku.‍
3 Vyberte možnost > Zakázat.‍
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní
objížďky.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .‍
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.‍
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení nástrojů mapy
Můžete vybrat zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů
mapy.‍
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje
mapy.‍
2 Vyberte nástroje, které mají být zahrnuty v nabídce.‍
3 Vyberte možnost Uložit.‍
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.‍
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.‍
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.‍
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.‍
Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.‍
2
3 Vyberte možnost Uložit.‍
Změna perspektivy mapy
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.‍
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.‍
• Volbou možnosti Sever nahoře zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.‍
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.‍
8
Bezpečnostní kamery
POZNÁMKA
Společnost Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky
používání databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze
bezpečnostních kamer.‍
Informace o bezpečnostních kamerách jsou k dispozici na
některých polohách.‍ Dostupnost můžete ověřit na adrese www.garmin.com/‍safetycameras.‍ Pro tyto polohy si můžete
zakoupit předplatné pro informace o bezpečnostních kamerách.‍
Předplatné obsahuje polohy stovek bezpečnostních kamer.‍
Vaše zařízení vás upozorní, pokud se budete blížit
k bezpečnostní kameře, a může vás varovat v případě, že
pojedete příliš rychle.‍ Data se aktualizují nejméně jednou týdně,
takže můžete zařízení pravidelně aktualizovat a obdržet
nejaktuálnější informace.‍
Kdykoliv si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající
předplatné.‍ Každý region, který si zakoupíte, má své datum
ukončení platnosti.‍
Doprava
POZNÁMKA
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.‍
Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech
či zemích.‍ Další informace o přijímačích dopravních informací a
oblastech pokrytí naleznete na webové stránce
www.garmin.com/‍traffic.‍
Přijímač dopravních informací je součástí některých balení, buď
je vestavěn do napájecího kabelu do vozidla, nebo do zařízení
a pro všechny modely je dostupný jako volitelné příslušenství.‍
• Dopravní upozornění se zobrazují na mapě v případě, že se
vyskytují dopravní nehody po vaší trase nebo ve vaší oblasti.‍
• Dopravní informace můžete přijímat prostřednictvím
přijímače dopravních informací nebo jako předplatné služby
prostřednictvím aplikace Smartphone Link (Garmin služby
Live).‍
• Zařízení musí být připojeno k aplikaci Smartphone Link
s aktivním předplatným dopravních informací, aby mohlo
přijímat dopravní informace prostřednictvím aplikace
Smartphone Link.‍
• Zařízení musí být připojeno k napájecímu kabelu do vozidla,
aby mohlo přijímat dopravní informace prostřednictvím
přijímače dopravních informací.‍
• Napájený přijímač dopravních informací a zařízení se
pravděpodobně musí nacházet v datovém pásmu stanice
vysílající dopravní informace, aby mohly dopravní informace
přijímat.‍
• Předplatné zahrnuté v zařízení nebo v přijímači dopravních
informací není třeba aktivovat.‍
• Pokud je vaše zařízení vybaveno externí anténou,
ponechejte externí anténu vždy připojenou pro nejlepší
příjem dopravního signálu.‍
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
POZNÁMKA
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.‍
Než budete moci přijímat informace o dopravě pomocí přijímače
dopravních informací, je nutné mít k dispozici napájecí kabel
kompatibilní s dopravou.‍ Pokud váš model zařízení obsahuje
dopravní informace služby Lifetime, měli byste použít napájecí
Doprava
kabel do vozidla přibalený k zařízení.‍ Pokud váš model zařízení
neobsahuje dopravu, je nutné zakoupit příslušenství k přijímači
dopravních informací Garmin.‍ Další informace naleznete na
adrese www.garmin.com/‍traffic.‍
Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající
dopravní informace.‍
POZNÁMKA: V některých oblastech mohou být dopravní
informace přijímány ze stanic rádia FM pomocí technologie HD
Radio™.‍
1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu
zdroji napájení.‍
2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.‍
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí
dopravní informace.‍
Přijímač dopravních informací
zpoždění vyhne.‍ Můžete zvolit, zda se alternativní trasy mají
používat automaticky nebo na vyžádání.‍ Další informace
naleznete v části (Nastavení dopravy).‍ Zařízení vás může vést
hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa.‍
Doba zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času
příjezdu do cíle.‍
Cesta jinou trasou
Nechcete-li, aby zařízení automaticky používalo alternativní
trasy, můžete alternativní trasu zahájit ručně a vyhnout se tak
zpoždění dopravy.‍
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.‍
2 Vyberte možnost Jiná trasa.‍
POZNÁMKA: Pokud neexistuje lepší alternativní trasa, tato
možnost není k dispozici a namísto ní se zobrazí možnost
Na nejrychlejší trase.‍
3 Vyberte možnost Jet!.‍
Informace o dopravních kamerách
Dopravní kamery poskytují živý obraz dopravní situace na
hlavních silnicích a křižovatkách.‍ Můžete si uložit ty kamery,
které chcete zobrazovat pravidelně.‍
Uložení dopravní kamery
Konektor mini-USB
À
Á
Â
Ã
Ä
Konektor externí antény
Interní anténa
Kontrolka napájení
Napájecí adaptér do vozidla
Umístění přijímače dopravních informací
Můžete umístit napájecí kabel k přijímači dopravních informací
pro optimální příjem dopravního signálu.‍
1 Rozviňte kabel.‍
2 Umístěte střed kabelu na místo, ze kterého máte
nezastíněný výhled na oblohu, např.‍ na palubní desku.‍
POZNÁMKA: Neodkládejte kabel na přípojku kabelu, která
je připojena ke zdroji napájení ve vozidle.‍
Neumísťujte kabel na podlahu nebo pod jiné předměty.‍
Zobrazení nadcházející dopravy
Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby
Fotografie živě a zařízení musí být připojeno k podporovanému
smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link
(Smartphone Link).‍
Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.‍
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.‍
3 Vyberte silnici.‍
4 Vyberte křižovatku.‍
5 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.‍
Zobrazení dopravní kamery
Než budete moci dopravní kameru zobrazit, musíte ji uložit
(Uložení dopravní kamery).‍
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.‍
2 Vyberte kameru.‍
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.‍
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.‍
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.‍
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.‍
Informace o předplatném dopravních
informací
Zobrazení dopravy na mapě
Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM
nemusíte aktivovat.‍ Předplatné je automaticky aktivováno poté,
co vaše zařízení začne přijímat satelitní signály během příjmu
dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.‍
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.‍
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.‍
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a
zobrazte si legendu na mapě dopravy.‍
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.‍
2 Vyberte možnost > Dopravní události.‍
3 Vyberte položku ze seznamu.‍
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.‍
Doprava na vaší trase
Pokud dojde ke zpoždění na trase, na mapě se zobrazí
upozornění a zařízení vypočítá alternativní trasu, kterou se
Doprava
Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost
zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit.‍ Přejděte
na webovou stránku http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Aktivace předplatného
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.‍
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.‍
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.‍
2 Vyberte možnost Předplatné > .‍
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.‍
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/‍fmtraffic, kde
zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25
znakový kód.‍
9
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně.‍ Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód.‍ Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.‍
5 V zařízení vyberte možnost Další.‍
6 Zadejte kód.‍
7 Vyberte možnost Hotovo.‍
trafficTrends™
Po trafficTrends zapnutí funkce zařízení využívá k výpočtu
efektivnějších tras dopravní informace z minulosti.‍
POZNÁMKA: Na základě vývoje dopravní situace pro daný den
v týdnu nebo čas dne mohou být vypočteny různé trasy.‍
Deaktivace funkce trafficTrends
Chcete-li zařízení zabránit v nahrávání nebo sdílení informací o
dopravě, vypněte funkci trafficTrends.‍
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > trafficTrends.‍
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.‍ Jsou-li dopravní
informace vypnuty, zařízení nepřijímá dopravní informace, ale
přesto se vyhýbá možným dopravním zácpám pomocí funkce
trafficTrends, je-li zapnuta (trafficTrends™).‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.‍
2 Zaškrtněte políčko Doprava.‍
Hlasový příkaz
POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky
a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.‍
POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.‍
Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a
příkazů.‍ Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam
dostupných příkazů.‍
Nastavení fráze pro aktivaci
Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste
aktivovali funkci hlasový příkaz.‍ Výchozí fráze pro aktivaci je
Hlasový příkaz.‍
TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit
použitím silné fráze pro aktivaci.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > Přizpůsobit
frázi.‍
2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.‍
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.‍
3 Vyberte možnost Hotovo.‍
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu
Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.‍
Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.‍
Tipy pro funkci Hlasový příkaz
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.‍
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.‍
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.‍
• Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.‍
• Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili
možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.‍
10
• Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a
opustilo hlasový příkaz.‍
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů
Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.‍
1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (Nastavení fráze pro
aktivaci).‍
Vyslovte
příkaz Najít místo.‍
2
3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.‍
4 Vyslovte číslo řádku.‍
5 Vyslovte slovo Navigate.‍
Ztlumení pokynů
Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili
celé zařízení.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > .‍
2 Vyberte možnost Ztlumit pokyny > Povoleno.‍
Deaktivace hlasového příkazu
Deaktivací hlasového příkazu se vyhnete jeho náhodné aktivaci
během hovoru.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > .‍
2 Vyberte možnost Hlasový příkaz > Vypnuto.‍
Telefonní hovory handsfree
Informace telefonování pomocí sady
handsfree
POZNÁMKA: Bluetooth bezdrátová technologie není k dispozici
u všech modelů nebo pro všechny jazyky a oblasti.‍
U některých modelů zařízení je k dispozici volání pomocí sady
handsfree.‍ Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze
zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení
handsfree.‍ Chcete-li zjistit, zda je váš mobilní telefon vybavený
technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením, navštivte
stránky www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Telefon nemusí podporovat všechny funkce sady handsfree,
které poskytuje zařízení.‍
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.‍
2 Vyberte možnost Bluetooth.‍
Párování telefonu
Chcete-li používá volání pomocí sady handsfree, spárujte své
zařízení s kompatibilním mobilním telefonem.‍
1 Umístěte telefon a zařízení Bluetooth max.‍ do vzdálenosti
10 m (33 stop) od sebe.‍
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.‍
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Přidat
telefon.‍
• Pokud jste již spárovali jiný telefon, zvolte možnost
Nastavení > Bluetooth > Telefon > .‍
4 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.‍
5 Na zařízení zvolte tlačítko OK.‍
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.‍
6 Vyberte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.‍
7 V případě nutnosti v telefonu potvrďte, že se zařízení smí
připojit.‍
Hlasový příkaz
8 V případě nutnosti zadejte do telefonu kód Bluetooth PIN
zařízení.‍
Tipy po spárování zařízení
• Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí
těchto zařízení k jejich automatickému propojení.‍
• Až bude telefon připojen k zařízení, můžete přijímat hlasové
hovory.‍
• Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu
telefonu, ke kterému bylo připojeno.‍
• Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po
zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.‍
Odpojení telefonu
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.‍
2 Zvolte možnost Telefon > Žádné > Uložit.‍
Telefon je odpojený od zařízení, ale zůstává spárovaný se
zařízením.‍
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Telefon.‍
2 Vyberte možnost .‍
3 Vyberte telefon a zvolte možnost Odstranit.‍
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Vytočit.‍
2 Zadejte číslo.‍
3 Zvolte možnost Vytočit.‍
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení.‍ Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut.‍ Některé telefony tuto funkci
nepodporují.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Telefonní seznam.‍
2 Vyberte kontakt.‍
3 Zvolte možnost Hovor.‍
Volání na polohu
1 Zvolte možnost Aplikace > Telefon > Procházet kategorie.‍
2 Vyberte bod zájmu.‍
3 Zvolte možnost Hovor.‍
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Odpovědět nebo
Ignorovat.‍
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení.‍ Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut.‍ Některé telefony tuto funkci nepodporují.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volaná čísla.‍
2 Vyberte kategorii.‍
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.‍
3 Vyberte hovor.‍
Používání možností v průběhu hovoru
1 V průběhu hovoru na mapě vyberte možnost .‍
2 Vyberte možnost.‍
Používání aplikací
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost
Telefon.‍
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.‍
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.‍
• Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost Ztlumit.‍
• Chcete-li zavěsit, zvolte možnost Ukončit hovor.‍
Uložení telefonního čísla domů
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava oblíbené
polohy).‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > > Nastavit číslo
domů.‍
2 Zadejte své telefonní číslo.‍
3 Vyberte možnost Hotovo.‍
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.‍
Zvolte možnost Oblíbené > Domů >
> Hovor.‍
Používání aplikací
Používání nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda můžete zobrazit
informace o používání zařízení.‍
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.‍
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikace pro telefony, která umožňuje
synchronizovat data polohy s telefonem a získat přístup
k aktuálním informacím pomocí datového připojení telefonu.‍
Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.‍ Aktuální
informace jsou k dispozici bezplatně a prostřednictvím plánů
předplatného Garmin služeb Live (Garmin služby Live).‍
Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se
uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují
s telefonem.‍
Stažení aplikace Smartphone Link
Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony.‍
Informace o kompatibilitě a dostupnosti získáte na webové
stránce www.garmin.com/‍smartphonelink nebo v obchodě
s aplikacemi.‍
Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu
s aplikacemi do podporovaného telefonu.‍
Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské
příručce k telefonu.‍
Připojení k aplikaci Smartphone Link
Abyste se mohli připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte ji
nejprve stáhnout do telefonu a nainstalovat.‍
1 Spusťte v telefonu aplikaci Smartphone Link.‍
2 V zařízení vyberte možnost Nastavení > Bluetooth a
zaškrtněte políčko Bluetooth.‍
3 V telefonu vyberte možnost Nastavení technologie
Bluetooth.‍
4 Aktivujte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
vyhledejte blízká zařízení Bluetooth.‍
11
Další informace naleznete v uživatelské příručce telefonu.‍
5 V telefonu vyberte ze seznamu blízkých zařízení své
zařízení.‍
6 Podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení potvrďte
žádost o párování.‍
Ikona se zobrazuje na stavové liště zařízení po připojení
aplikace Smartphone Link.‍
Data poskytovaná funkcí ecoRoute představují pouze odhad.‍
Data se z vozidla nenačítají, pokud nepoužíváte příslušenství
ecoRoute HD.‍
Abyste dostali přesnější výsledky o palivu pro vaše vozidlo
a vaše řidičské návyky, proveďte kalibraci spotřeby paliva
(Kalibrace spotřeby paliva).‍
Odeslání polohy z telefonu do zařízení
Po připojení příslušenství HD ecoRoute může zařízení
v reálném čase přijímat informace o vozidle, například chybové
zprávy, otáčky za minutu a napětí baterie.‍ Zařízení obsahuje
data načtená z vozidla pomocí příslušenství HD ecoRoute při
výpočtu dat ecoRoute.‍
Příslušenství HD ecoRoute je kompatibilní pouze se zařízeními,
které jsou vybavena Bluetooth bezdrátovou technologii.‍
Přejděte na adresu www.garmin.com/‍ecoRoute.‍
Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako
navigační aplikace.‍
1 V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím
příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).‍
2 V menu aplikací vyberte možnost Smartphone Link.‍
Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přenese do
naposledy nalezených položek v zařízení.‍
Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci
Smartphone Link
Jakmile je zařízení připojeno k telefonu a přijímá služby Garmin
Live, lze vypnout volání pomocí sady handsfree.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Smartphone Link.‍
2 Vyberte svůj telefon.‍
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Volání pomocí sady handsfree.‍
Garmin služby Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení
připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací
Smartphone Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link).‍
Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke
službám Garmin Live.‍ Garmin Služby Live poskytují bezplatné a
předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení,
například o dopravní situaci a počasí.‍
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace.‍ Ostatní služby, například
doprava, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení.‍ U
funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se
zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link a zobrazí se pouze
tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci.‍
Předplatné služeb Garmin Live
Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do
telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.‍
1 Spusťte aplikaci Smartphone Link v telefonu (Připojení
k aplikaci Smartphone Link).‍
2 Vyberte možnost Služby Garmin Live.‍
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.‍
3 Vyberte službu.‍
4 Vyberte cenu.‍
5 Vyberte možnost Přihlásit se k odběru.‍
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.‍
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.‍
Informace o funkci ecoRoute
V některých oblastech musíte před použitím funkce ecoRoute™
zakoupit kód pro odemčení nebo příslušenství ecoRoute HD.‍
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com
/‍ecoroute.‍
Funkce ecoRoute počítá spotřebu paliva vozidla a cenu
pohonných hmot při navigaci k destinaci a nabízí nástroje pro
efektivnější využívání pohonných hmot.‍
12
Příslušenství HD ecoRoute
Nastavení vozidla
Při prvním použití funkce ecoRoute musíte zadat informace o
vozidle.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute.‍
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
Změna ceny pohonných hmot
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > Na pumpě.‍
2 Zadejte aktuální cenu paliva a vyberte možnost Další.‍
3 Vyberte možnost Ano.‍
Kalibrace spotřeby paliva
Můžete provést kalibraci spotřeby paliva, a získat tak přesnější
zprávy o spotřebě pro určité vozidlo a řidičské návyky.‍ Kalibraci
byste měli provést po natankování plné palivové nádrže.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > Na pumpě.‍
2 Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.‍
3 Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od
posledního doplnění nádrže.‍
4 Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního doplnění
nádrže.‍
5 Vyberte možnost Další.‍
Zařízení spočítá průměrnou spotřebu paliva.‍
6 Vyberte možnost Uložit.‍
Informace o aplikaci ecoChallenge
Aplikace ecoChallenge pomáhá zvýšit úsporu paliva
ohodnocením vašich řidičských návyků.‍ Čím vyšší je vaše skóre
v rámci aplikace ecoChallenge, tím více paliva ušetříte.‍
Aplikace ecoChallenge shromažd´uje údaje a počítá skóre,
kdykoli se vaše zařízení pohybuje a nachází v režimu přepravy
Automobil.‍
Zobrazení skóre aplikace ecoChallenge
Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > ecoChallenge.‍
Informace o skóre aplikace ecoChallenge
Brzdění: Zobrazuje skóre za hladké a postupné brzdění.‍ Za
prudké brzdění body ztrácíte.‍
Celkem: Zobrazuje průměrné skóre rychlosti, zrychlení
a zpomalení.‍
Rychlost: Zobrazuje skóre za řízení vozidla nejvhodnější
rychlostí pro úsporu paliva.‍
Zrychlení: Zobrazuje skóre za hladké a postupné zrychlení.‍ Za
rychlé zrychlení body ztrácíte.‍
Vynulování skóre aplikace ecoChallenge
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Vyberte možnost > Vynulovat.‍
Zobrazení informací o spotřebě paliva
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > Spotřeba paliva.‍
Používání aplikací
2 Část grafu zvětšíte výběrem.‍
Zprávy o ujetých kilometrech
2 V případě potřeby vyberte město.‍
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.‍
Zpráva o ujetých kilometrech ukazuje vzdálenost, dobu,
průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle.‍
Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě.‍
Pokud zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých
kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.‍
Kontrola stavu vozovky
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.‍
2 V případě potřeby vyberte město.‍
3 Vyberte možnost > Dopravní situace.‍
Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech
V zařízení lze zobrazit uložené zprávy o ujetých kilometrech.‍
TIP: Je možné připojit zařízení k počítači a otevřít zprávy o
ujetých kilometrech ve složce Zprávy v zařízení.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > Zpráva o ujetých
kilometrech.‍
2 Vyberte protokol.‍
Plánování cesty
Vynulování informací o funkci ecoRoute
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > Profil vozidla.‍
2 Vyberte možnost > Vynulovat.‍
Zobrazení zpráv myGarmin
Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone
Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link).‍ Tato funkce není
k dispozici ve všech oblastech.‍
Můžete zobrazit zprávy myGarmin, například upozornění na
aktualizace softwaru a map.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > myGarmin.‍
Pokud máte nepřečtené zprávy, zobrazí se na ikoně
myGarmin počet nepřečtených zpráv.‍
2 Vyberte předmět zprávy.‍
Zobrazí se celá zpráva.‍
Zobrazení předpovědi počasí
Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone
Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link).‍ Tato funkce není
k dispozici ve všech oblastech.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.‍
2 Vyberte den.‍
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.‍
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální poloha.‍
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.‍
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.‍
Zobrazení meteorologického radaru
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí.‍ Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízké
vzdálenosti, například déšť, sněžení a bouřky.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.‍
2 V případě potřeby vyberte město.‍
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.‍
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí.‍ Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.‍
Používání aplikací
Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.‍
2 Vyberte možnost Nová trasa.‍
3 Vyberte možnost Vybrat počáteční polohu.‍
4 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie).‍
5 Vyberte možnost Vybrat.‍
6 Chcete-li přidat další pozice, zvolte možnost .‍
7 Vyberte možnost Další.‍
8 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.‍
Plánování cesty
Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.‍
2 Vyberte trasu.‍
3 Vyberte polohu.‍
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Čas odjezdu.‍
• Vyberte možnost Čas příjezdu do cíle.‍
5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost Uložit.‍
6 Vyberte možnost Trvání.‍
7 Vyberte čas, který strávíte v poloze, a možnost Uložit.‍
8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3–7.‍
Navigace k uložené trase
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.‍
2 Vyberte uloženou cestu.‍
3 Vyberte možnost Jet!.‍
4 Pokud se zobrazí výzva, vyberte trasu (Vaše trasa na mapě).‍
Úprava uložené cesty
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.‍
2 Vyberte uloženou cestu.‍
3 Vyberte možnost .‍
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Přejmenovat cestu.‍
• Vyberte možnost Upravit cíle pro přidání nebo odstranění
pozice nebo pro změnu pořadí pozic.‍
• Vyberte možnost Odstranit cestu.‍
• Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě,
zvolte možnost Optimalizovat pořadí.‍
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (viz část Nastavení zařízení a soukromí).‍
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.‍
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.‍
13
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory.‍ Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.‍
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.‍3 a
staršími.‍
Typy souborů
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.‍
2 Odpojte kabel od svého počítače.‍
Přizpůsobení zařízení
Nastavení mapy a vozidla
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com/‍trip​_‍planning).‍ Paměťové karty lze
použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání
souborů, například map, obrázků, informací o schránkách
s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.‍
Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.‍
Vozidlo: Změní ikonu, která se používá pro zobrazení vaší
polohy na mapě.‍ Další ikony získáte na webové stránce www.garmingarage.com.‍
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.‍
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě.‍ Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.‍
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.‍
Nástroje mapy: Vybírá zkratky, které se zobrazují v nabídce
nástrojů mapy.‍
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy).‍
méMapy: Nastaví instalované mapy používané zařízením.‍
Instalace paměťové karty
Aktivace map
Zařízení podporuje následující typy souborů.‍
• Soubory map a trasových bodů GPX ze softwaru
myGarmin™, například MapSource®, BaseCamp™ a
HomePort™ (Uživatelské body zajmu).‍
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI ze softwaru Garmin
POI Loader (Instalace softwaru POI Loader).‍
Informace o paměťových kartách
Zařízení podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC.‍
1 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.‍
2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.‍
Připojení zařízení k počítači
Zařízení lze připojit k počítači pomocí kabelu USB dodaného se
zařízením.‍
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.‍
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB
v počítači.‍
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.‍
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.‍
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači).‍
2
3
4
5
6
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.‍
V počítači otevřete prohlížeč souborů.‍
Vyberte soubor.‍
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.‍
Procházením vyhledejte složku v zařízení.‍
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.‍
Vyberte možnost Upravit > Vložit.‍
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat.‍ Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.‍
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.‍
14
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.‍
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
webovou stránku www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.‍
2 Vyberte mapu.‍
Úprava profilu karavanu
Můžete změnit hmotnost vozidla, rozměry vozidla a předvolby
upozornění.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Profil karavanu > Karavan.‍
2 Vyberte profil.‍
3 Vyberte možnost > Upravit.‍
4 Vyberte pole pro úpravu.‍
Nastavení navigace
Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Navigace.‍
Režim výpočtu: Nastaví předvolby trasy.‍
Objížďky: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.‍
Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky
cesty.‍
Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti
ekologickými nebo emisními omezeními, které mohou být
vyžadovány pro vaše vozidlo .‍
Bezpečnostní režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.‍
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.‍
Předvolby trasy
Chcete-li otevřít stránku Režim výpočtu, v hlavní nabídce
vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.‍
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.‍
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.‍
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.‍
Správa dat
Méně paliva: Vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně
paliva.‍
Mimo silnici: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.‍
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.‍
Vyberte jazyk klávesnice: Nastaví jazyk pro klávesnici.‍
Nastavení displeje
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Displej.‍
Režim barev: Změní jas obrazovky.‍ Snížením jasu je možné
docílit úspory energie baterie.‍
Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se
zařízení přepne do režimu spánku.‍
Jas: Nastaví jas displeje.‍
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení.‍ Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.‍
Chcete-li otevřít stránku nastavení zařízení, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Zařízení.‍
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.‍
EULA: Zobrazí licenční smlouvy s koncovým uživatelem, které
se vztahují k vašemu zařízení.‍
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.‍
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Zde jsme byli a protokol
cesty.‍
Vymazat historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Zde jsme byli a Protokol cesty.‍
Nastavení Bluetooth
Chcete-li otevřít nastavení Bluetooth, v hlavním menu vyberte
možnost Nastavení > Bluetooth.‍
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.‍
Přidat telefon: Spravuje připojení mezi zařízením a
bezdrátovými soupravami headset vybavenými Bluetooth
bezdrátovou technologií.‍
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.‍
Deaktivování Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.‍
2 Vyberte možnost Bluetooth.‍
Nastavení dopravy
Chcete-li otevřít stránku nastavení dopravy, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Doprava.‍
Doprava: Aktivuje dopravu.‍
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací.‍ Automaticky
automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.‍
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.‍
Optimalizovat trasu: Zvolí, zda se optimalizované alternativní
trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání (Doprava
na vaší trase).‍
Dopravní upozornění: Volí závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.‍
trafficTrends: Zapíná funkci trafficTrends (trafficTrends™).‍
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.‍
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.‍
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.‍
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.‍
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.‍
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.‍
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.‍
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.‍
Dodatek
Nastavení varovných bodů
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.‍
Zvuk: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.‍
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.‍
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.‍
1 Vyberte možnost Nastavení.‍
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.‍
3 Vyberte možnost > Obnovit.‍
Dodatek
Napájecí kabely
Zařízení lze napájet různými způsoby.‍
• Napájecí kabel do vozidla
• Kabel USB
• Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
Nabíjení zařízení
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.‍
• Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.‍
• Připojte zařízení k počítači pomocí přibaleného kabelu USB.‍
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.‍
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla
POZNÁMKA
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo.‍ Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.‍
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.‍
1 Odšroubujte uzávěr À.‍
15
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění umístěné na spodní straně
2
3
4
5
TIP: K odšroubování můžete použít minci.‍
Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.‍
Vložte rychlou pojistku F 2 A.‍
Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.‍
Našroubujte uzávěr zpět na napájecí kabel do vozidla Ã.‍
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.‍
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.‍
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.‍
Čištění vnějšího krytu
zařízení.‍
2 Naklánějte zařízení vpřed.‍
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.‍
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.‍
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.‍
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.‍
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
(www.garmin.com).‍
2 Klikněte na záložku Mapy.‍
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
Zakoupení příslušenství
Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
POZNÁMKA
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.‍
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.‍
2 Otřete ho do sucha.‍
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.‍
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.‍
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.‍
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.‍
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.‍
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.‍
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.‍
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Montáž na palubní desku
POZNÁMKA
Trvalé montážní lepidlo se po přilepení velmi obtížně
odstraňuje.‍
Pomocí montážního kotouče můžete zařízení připevnit na
palubní desku v souladu s příslušnými národními a místními
předpisy.‍ Další informace naleznete na adrese www.garmin.com.‍
1 Vyčistěte a vysušte místo na palubní desce, kam chcete
kotouč umístit.‍
2 Odstraňte krycí materiál z lepicí vrstvy na spodní straně
kotouče.‍
3 Umístěte kotouč na palubní desku.‍
4 Z horní strany kotouče odstraňte čirý plastový kryt.‍
5 Přísavný držák umístěte na horní stranu kotouče.‍
6 Přesuňte páčku dolů (směrem ke kotouči).‍
16
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.‍
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.‍
3 Nainstalujte přísavný držák (Připojení zařízení k napájení ve
vozidle).‍
Zařízení nevyhledává satelitní signály.‍
• Ujistěte se, zda je vypnut simulátor GPS (Nastavení
navigace).‍
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.‍
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.‍
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla).‍
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.‍
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° a
45 °C (32° a 113 °F).‍
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.‍
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
•
•
•
•
Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje).‍
Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje).‍
Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti).‍
Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivování
Bluetooth).‍
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku
(Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku).‍
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.‍
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.‍
Odstranění problémů
Indikátor baterie je nepřesný
1 Nechte zařízení úplně vybít.‍
2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.‍
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí
protokolu MTP (Media Transfer Protocol).‍ V režimu MTP se
zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako
vyměnitelná jednotka.‍ Režim MTP je podporován operačním
systémem Windows 7, Windows Vista® a Windows
XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media
Player 10.‍
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB.‍ V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení.‍ Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.‍
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.‍
2 Vypněte zařízení.‍
3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.‍
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli
k rozbočovači USB.‍
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo
do režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB.‍ Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.‍
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.‍
Pole Bluetooth musí být nastaveno na hodnotu Povoleno.‍
• Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth v telefonu a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.‍
• Další informace naleznete na stránce www.garmin.com
/‍bluetooth.‍
Odstranění problémů
17
Rejstřík
A
adresy, nalezení 4
aktuální poloha 7
audio, varovné body 15
automatická hlasitost 2
aktivace 2
B
baterie
maximalizace 16
nabíjení 1, 2, 15, 16
problémy 16, 17
bezpečnostní kamery, databáze 8
body zájmu (POI) 5
doplňky 5
POI Loader 5
uživatelské 5
body zájmu (software POI Loader) 5
C
cena paliva, změna 12
cesta domů 4
cíle. Viz polohy
Č
číslo ID 15
čištění dotykové obrazovky 16
čištění zařízení 16
D
další odbočka 6
data cesty, vynulování 7
domů
cesta 4
nastavování pozic 4
telefonní číslo 11
volání 11
změna polohy 4
doplňky
bezpečnostní kamery 8
uživatelské body zajmu 5
doprava 8–10, 15
aktivace předplatného 9
dopravní nehody 9
doživotní předplatná 1
hledání zpoždění 9
jiná trasa 9
kamery 9
mapa 9
přidání předplatného 9
přijímač 8, 9
trafficTrends 10
dopravní, kamery 9
dopravní kamery 9
uložení 9
zobrazení 9
dopravní situace, počasí 13
doživotní aktualizace map 1
držáku na palubní desku 16
E
ecoChallenge 12
ecoRoute 12, 13
kalibrace spotřeby paliva 12
profil vozidla 12
příslušenství HD 12
skóre aplikace ecoChallenge 12
Skóre aplikace ecoChallenge 12
zpráva o ujetých kilometrech 13
zprávy o ujetých kilometrech 13
ecoRoute HD, příslušenství 12
EULA 15
G
Garmin Express 1
Garmin služby Live 12
GPS 1, 2
18
H
historie cestování 15
hlasitost, úprava 2
hlasový příkaz 10
aktivace 10
fráze pro aktivaci 10
navigování pomocí 10
tipy pro použití 10
hledání pokladu 4
hledání poloh 3
souřadnice 4
hledání pozic. Viz také pozice
adresy 4
kategorie 3
křižovatky 4
města 4
používání mapy 4
procházení mapy 4
hledání služeb 3
po cestě 7
hovory 10
čekající hovor 11
deaktivace 12
domů 11
historie 11
kontakty 11
přijetí 11
uskutečnění 11
vytáčení 11
I
ID zařízení 15
informace o cestě 7
zobrazení 7
instalace zařízení
automobil 1
palubní deska 16
přísavný držák 1, 16
vyjmutí z kolébky 16
J
jas 2
jazyk
hlas 15
klávesnice 15
K
kabely, napájení 15
kalibrace spotřeby paliva 12
kamery
bezpečnost 8
záložní 2
karavan, profily 2, 14
Karavan, profily 2
Kde se nacházím? 4, 7
klávesnice 2
jazyk 15
rozložení 15
kolébka, vyjmutí 16
krádež, vyhnutí se 16
křižovatky, nalezení 4
M
mapa, datové pole 8
mapy 6, 7, 14
aktualizace 1
datové pole 7
doživotní 1
nákup 16
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
procházení 4
téma 14
úroveň detailů 14
vrstvy 8
zobrazení tras 6
myTrends, trasy 7
N
nabíjení zařízení 1, 2, 15, 16
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 15
vozidlo 1
výměna pojistky 15
naposledy nalezené pozice 4
nápověda. 11 Viz také podpora produktů
nastavení 14, 15
nastavení času 2, 15
nastavení displeje 15
nástroje mapy 8
navigace 5
mimo silnice 5
náhled tras 5
nastavení 14
navigace aktivními pruhy 6
navigace mimo silnice 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
objížďky 6
deaktivace 8
funkce pro silnice 7
oblast 7
odstranění 8
přizpůsobení 7
silnice 8
oblíbené polohy 5
kategorie 5
odstranění 5
úprava 4
obnovení nastavení 15
obrazovka, jas 2
odpojení telefonu 11
odstranění
cesty 13
spárovaná souprava headset 11
odstranění problémů 16, 17
P
palivo, ceny 12
paměťová karta 14
paměťová karta microSD, instalace 14
parkoviště 4
poslední místo 12
párování 11
odpojení 11
odstranění spárované soupravy headset
11
telefon 10, 17
péče o zařízení 16
perspektiva mapy 8
plánovač trasy 13
Plánovač trasy 13
úprava cesty 13
po cestě
hledání služeb 7
přizpůsobení 7
počasí 13
dopravní situace 13
radar 13
počítač, připojení 14, 17
podpora produktů 11
POI. 5 Viz také body zájmu (POI)
POI Loader 5
pojistka, změna 15
pokyny k řízení 6
polohy 3, 13
aktuální 7
volání 11
vyhledávání 4
popis trasy 6
pozice 4
aktuální 4
naposledy nalezené 4
nastavení pozice domů 4
simulováno 5
uložení 4
profil vozidla 2, 12
profily, karavan 2, 14
protokol cesty, zobrazení 7
Rejstřík
předplatné
doprava 1
nüMaps Lifetime 1
služby Garmin Live 12
přejmenování cest 13
přidání zastávek 6
příjem hovorů 11
přísavný držák 16
příslušenství 16
přizpůsobení, objížďky 7
přizpůsobení zařízení 14
R
registrace produktu 1
registrace zařízení 1
režim spánku 1
režimy přepravy 5
rozpoznávání hlasu 10
Rychlé hledání 3
Ř
řádek pro vyhledávání 3
zastavení 6
zobrazení na mapě 6
U
uložené pozice 13
uložení, aktuální pozice 4
upozornění
audio 15
bezpečnostní kamery 15
varovné body 15
USB, odpojení 14
uživatelské body zájmu 5
V
varovná upozornění, nastavení 15
varovné ikony 6
vrstvy mapy, přizpůsobení 8
vyjmutí kolébky 16
vynulování
data cesty 7
zařízení 1
vytáčení 11
S
Z
satelitní signály
příjem 1
zobrazit 2
seznam odboček 6
simulované pozice 5
skóre aplikace ecoChallenge 12
Skóre aplikace ecoChallenge 12
vynulování 12
Služba Garmin Express
aktualizace softwaru 1
registrace zařízení 1
služby Garmin Live, předplatné služeb 12
služby po cestě 6
Smartphone Link 11
deaktivace hovorů 12
Garmin služby Live 11
připojení 11
snímky obrazovky 15
software
aktualizace 1
verze 15
soubory
podporované typy 14
přenos 14
souřadnice 4
spotřeba paliva. 12 Viz také ecoRoute
záložní kamera 2
zapínací tlačítko 1
zastávky, přidání 6
zeměpisná šířka a délka 4
zkratky
odstranění 5
přidání 5
změna oblasti vyhledávání 4
zobrazení křižovatky 6
zobrazení mapy
2D 8
3D 8
zobrazení mapy 2D 8
zobrazení mapy 3D 8
zprávy, ujeté kilometry 13
zprávy o ujetých kilometrech 13
ztlumení, audio 10
T
technologie Bluetooth 10, 17
deaktivace 15
nastavení 15
zapnutí 10
telefon
odpojení 11
párování 10, 17
telefonní hovory 10
čekající hovor 11
hlasové vytáčení 11
příjem 11
přijetí 11
vytáčení 11
ztlumení 11
telefonní hovory handsfree 10
telefonní seznam 11
tlačítka na displeji 2
trafficTrends 10
deaktivace 10
trasový počítač 7
vynulování informací 7
trasy
myTrends 7
náhled 5
navržené 7
předvolby 14
výpočet 5
zahájení 5
Rejstřík
19
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)
© Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising