Garmin | Overlander | Garmin Overlander Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin Overlander Īpašnieka rokasgrāmata
OVERLANDER
™
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2019 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin , Garmin logotips, un inReach ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. BC™, Garmin Express™, Garmin Explore™, myTrends™ un
Overlander™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
®
Android™ ir Google Inc. prečzīme. Apple , iPhone un Mac ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Vārdiskā preču zīme Bluetooth un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums,
un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šo nosaukumu saskaņā ar licenci. Foursquare ir Foursquare Labs, Inc., prečzīme ASV un citās valstīs. HD Radio™ tehnoloģija ir ražota saskaņā ar iBiquity
Digital Corporation licenci. Patentus sk.: http://patents.dts.com/. HD Radio™ un HD, HD Radio un “Arc” logotipi ir reģistrētas prečzīmes vai iBiquity Digital Corporation Amerikas Savienotajās
Valstīs un/vai citās valstīs reģistrētas prečzīmes. HISTORY un H logotips ir A+E Networks prečzīmes, un tās ir aizsargātas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs visā pasaulē. Visas
tiesības paturētas. Izmantošana atļauta. iOverlander™ ir iOverlander prečzīme. microSD ir SD-3C prečzīme. PlanRV™ ir TruckDown Info International, Inc. prečzīme. TripAdvisor ir reģistrēta
TripAdvisor LLC prečzīme. Ultimate Campgrounds ir The Ultimate Public Campground Project prečzīme. Wi‑Fi ir reģistrēta Wi-Fi Alliance prečzīme. Windows ir Microsoft Corporation Amerikas
Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta prečzīme.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Saturs
Darba sākšana ................................................................ 1
Ierīces pārskats .......................................................................... 1
Ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana
transportlīdzeklī .......................................................................... 1
Lodveida stiprinājuma adaptera uzstādīšana ............................. 1
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 2
GPS signālu iegūšana ................................................................ 2
Sākuma ekrāns ........................................................................... 2
Lietotnes atvēršana ................................................................ 2
Saīšņu pievienošana sākuma ekrānam ................................. 2
Paziņojumu skatīšana ............................................................ 2
Statusa joslas ikonas ............................................................. 2
Skārienekrāna izmantošana ....................................................... 3
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 3
Transportlīdzekļa profili................................................. 3
Vieglā automobiļa profils ............................................................. 3
Transportlīdzekļa profila pievienošana ....................................... 3
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana ......................................... 3
Transportlīdzekļa profila rediģēšana .......................................... 3
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi......... 3
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un atspējošana ......... 4
Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 4
Ielu navigācija................................................................. 4
Maršruti ....................................................................................... 4
Maršruta sākšana ....................................................................... 4
Maršruta sākšana, izmantojot karti ........................................ 4
Mājupceļš ............................................................................... 4
Māju atrašanās vietas rediģēšana .................................... 4
Jūsu maršruts kartē .................................................................... 4
Aktīvās braukšanas joslas vadība .......................................... 5
Pagriezienu un virzienu skatīšana ......................................... 5
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................... 5
Ierašanās galapunktā ................................................................. 5
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā .................................. 5
Aktīvā maršruta maiņa ................................................................ 5
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ............................ 5
Maršruta koriģēšana .............................................................. 5
Nogriešanās uz apvedceļu ..................................................... 5
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa .................................. 6
Apstāšanās maršrutā .................................................................. 6
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................... 6
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ........................ 6
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā .................. 6
Izvairīšanās no maksas ceļiem .............................................. 6
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm ........................................... 6
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ....................... 6
Izvairīšanās no vides zonām .................................................. 6
Pielāgotas izvairīšanās vietas ................................................ 6
Izvairīšanās no ceļa .......................................................... 6
Izvairīšanās no zonas ....................................................... 6
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana ...................... 7
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana ................................ 7
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana ............... 7
Intereses objekti .......................................................................... 7
Naviģēšana uz Garmin Explore atrašanās vietu .................... 7
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ............................ 7
Meklēšana kategorijā ........................................................ 7
Kempingu meklēšana ............................................................ 7
Atpūtas transportlīdzekļu stāvvietu meklēšana ................. 7
Interesējošo objektu Ultimate Campgrounds atrašana .......... 7
Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana ............... 7
Nacionālo parku meklēšana ................................................... 7
Nacionālā parka objektu un ērtību izpēte .......................... 8
Saturs
Interesējošo objektu iOverlander™ atrašana ........................ 8
Interesējošo objektu HISTORY® atrašana ............................ 8
Foursquare ............................................................................. 8
Meklē Foursquare interesējošos objektus ........................ 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana ........................ 8
Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................... 8
Norises vietas izpēte ......................................................... 8
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 8
Adreses meklēšana .................................................................... 8
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti ....................................... 9
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē ........................... 9
Meklēšanas rajona maiņa ........................................................... 9
Pielāgoti interesējoši objekti ....................................................... 9
POI Loader instalēšana ......................................................... 9
Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana ............................ 9
Autostāvvieta .............................................................................. 9
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā ................................................................................... 9
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums ....................... 10
Meklēšanas rīki ......................................................................... 10
Krustpunkta atrašana ........................................................... 10
Pilsētas atrašana ................................................................. 10
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas .......... 10
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................. 10
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana ............. 10
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ............... 10
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana .......................... 10
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana .......... 10
Īsceļa pievienošana .................................................................. 10
Īsceļa noņemšana ................................................................ 10
Atrašanās vietu saglabāšana ................................................... 10
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................. 10
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana .......................... 10
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................. 10
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai .............. 11
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................. 11
Ielu kartes lietošana..................................................... 11
Karšu rīki ................................................................................... 11
Kartes rīka skatīšana ........................................................... 11
Priekšā ...................................................................................... 11
Nākamo atrašanās vietu skatīšana ...................................... 11
Kategoriju Priekšā pielāgošana ........................................... 11
Brīdinājumu simboli .................................................................. 11
Ierobežojumu brīdinājumi ..................................................... 11
Ceļa apstākļu brīdinājumi ..................................................... 12
Brīdinājuma signāli ............................................................... 12
Brauciena informācija ............................................................... 12
Brauciena datu skatīšana kartē ........................................... 12
Brauciena datu lauku pielāgošana .................................. 12
Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 12
Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 12
Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 12
Tālākas satiksmes skatīšana .................................................... 12
Satiksmes skatīšana kartē ................................................... 12
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 12
Kartes pielāgošana ................................................................... 12
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 12
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 12
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 12
Bezceļu navigācija....................................................... 12
Garmin Explore ......................................................................... 12
Pieteikšanās Garmin Explore kontā ..................................... 13
Karte .................................................................................... 13
Garmin Explore karšu lejupielāde ................................... 13
Karšu datu filtrēšana ....................................................... 13
i
Garmin Explore Kartes iestatījumi ................................... 13
Ceļa punkta veidošana ................................................... 13
Maršruta veidošana ......................................................... 13
Bibliotēka ............................................................................. 13
Savas bibiliotēkas skatīšana ........................................... 13
Naviģēšana uz saglabātu atrašanās vietu ...................... 13
Kolekcijas veidošana ....................................................... 14
Kolekciju skatīšana ......................................................... 14
Garmin Explore konta datu sinhronizēšana ......................... 14
Ceļu ierakstīšana ...................................................................... 14
Izsekošanas intervālu maiņa ................................................ 14
Izsekošanas apturēšana ...................................................... 14
Garensvārstības un šķērssvārstības ........................................ 14
Garensvārstību un šķērssvārstību kalibrēšana .................... 14
Brīdinājuma leņķu noregulēšana ......................................... 14
Brīdinājuma leņķu brīdinājumu iespējošana un
atspējošana ..........................................................................14
Altimetra, barometra un kompasa skatīšana ............................ 14
Kompasa kalibrēšana .......................................................... 14
inReach tālvadība......................................................... 15
inReach ierīces pievienošana ................................................... 15
inReach ziņojuma sūtīšana ...................................................... 15
SOS .......................................................................................... 15
SOS glābšanas iniciēšana ................................................... 15
SOS glābšanas atcelšana ................................................... 15
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist................................. 15
Tālruņa pāra savienojuma izveidošana .................................... 15
Padomi pēc ierīču pāra savienojuma izveides ..................... 15
Papildu Bluetooth ierīču savienošana pārī .......................... 16
Zvana veikšana ......................................................................... 16
Zvana saņemšana .................................................................... 16
Ienākošā zvana opciju izmantošana ......................................... 16
Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana ................... 16
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 16
Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana .............................. 16
Pārī savienotā tālruņa dzēšana ................................................ 16
Satiksme ........................................................................ 16
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju .. 16
Satiksmes iespējošana ............................................................. 16
Satiksmes skatīšana kartē ........................................................ 17
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 17
Balss komanda ............................................................. 17
Pamošanās frāzes iestatīšana ................................................. 17
Balss komandas aktivizēšana ................................................... 17
Balss komandu padomi ............................................................ 17
Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu ......................... 17
Skaņas izslēgšanas norādījumi ................................................ 17
Lietotņu izmantošana.................................................. 17
Datuma un laika iestatījumi ....................................................... 19
Ierīces iestatījumi ...................................................................... 19
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 19
Datu un iestatījumu atiestatīšana ............................................. 19
Informācija par ierīci.................................................... 19
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas
skatīšana .................................................................................. 19
Specifikācijas ............................................................................ 19
Ierīces uzlādēšana .................................................................... 19
Ierīces apkope.............................................................. 19
Garmin atbalsta centrs .............................................................. 19
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Wi‑Fi tīklu .................................................................................. 19
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express ..................................................................................... 20
Garmin Express instalēšana ................................................ 20
Ierīces apkope .......................................................................... 20
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 20
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 20
Zādzību novēršana .............................................................. 21
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī .................. 21
Ierīces atiestatīšana .................................................................. 21
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 21
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 21
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 21
Traucējummeklēšana ................................................... 21
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 21
Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci .................... 21
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 21
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 21
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 21
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni ............................. 21
Pielikums....................................................................... 22
Rezerves kameras .................................................................... 22
BC™ 35 rezerves kameras pāra savienojuma ar Garmin
navigācijas ierīci veidošana ................................................. 22
Rezerves kameras skatīšana ............................................... 22
Kameru pārslēgšana ....................................................... 22
Pievienošana bezvadu displejam ............................................. 22
Datu pārvaldība ........................................................................ 22
Par atmiņas kartēm .............................................................. 22
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem ..................... 22
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 22
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 22
Papildu karšu iegāde ................................................................ 22
Piederumu iegāde ..................................................................... 22
Rādītājs......................................................................... 23
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē ............................... 17
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 17
Overlander Iestatījumi.................................................. 17
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 17
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ................................. 17
Karšu iespējošana ........................................................... 18
Maršruta izvēles iestatījumi .................................................. 18
Vadītāja palīdzības iestatījumi ............................................. 18
Satiksmes iestatījumi ........................................................... 18
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija ............................. 18
Pievienošana bezvadu tīklam ................................................... 18
Displeja iestatījumi .................................................................... 18
Skaņu un paziņojumu iestatījumi .............................................. 18
Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana ....................... 18
Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana ...... 18
Teksta valodas iestatīšana ....................................................... 18
ii
Saturs
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
1 Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (Karšu un
2
3
4
5
programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi‑Fi tīklu,
19. lappuse).
Iestatiet Garmin Explore™ kontu (Garmin Explore,
12. lappuse).
Uzstādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to
elektroapgādei (Ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana
transportlīdzeklī, 1. lappuse).
Iestatiet transportlīdzekļa profilu (Transportlīdzekļa profili,
3. lappuse).
Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
4. lappuse).
Ierīces pārskats
elektrokardiostimulatoriem, insulīna pumpjiem vai klēpjdatoru
cietajiem diskiem. Neglabājiet ierīci vietās, kurās ir medicīnas
vai elektroniskas ierīces.
Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir
jāuzlādē.
1 Spiediet stiprinājumu uz lodes , līdz tas iegulst vietā.
2 Atveriet sviru
, spiediet piesūcējkausu uz vējstikla un virziet
sviru atpakaļ pret vējstiklu.
Svirai ir jābūt vērstai pret vējstiklu.
3 Pagariniet piesūcējkausa balsteni .
4 Ja vajadzīgs, pagrieziet stiprinājumu tā, lai Garmin logotips ir
®
pavērsts uz augšu.
5 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli
portā.
stiprinājuma
Mikrofons zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu.
Skaļuma vadība
Barošanas taustiņš
Mikro USB barošanas un datu ports
Kartes un datu atmiņas kartes slots
3,5 mm audio kontaktligzda
Magnetiskā stiprinājuma interfeiss ar 14 tapu savienotāju
Skaļrunis
Ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana
transportlīdzeklī
6 Novietojiet ierīces aizmugurējo daļu uz stiprinājuma.
7 Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet
transportlīdzekļa strāvas izejai.
Lodveida stiprinājuma adaptera uzstādīšana
Ierīce ietver vienu collu lielu lodveida stiprinājumu, kas ir
saderīgs ar trešo personu uzstādīšanas risinājumiem.
Piestipriniet lodveida adapteru
pie stiprinājuma
ar
komplektā iekļautajām skrūvēm .
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos
apstākļos magnēti var izraisīt traucējumus dažām ekšējām
medicīnas un elektroniskām ierīcēm, tostarp
Darba sākšana
1
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu
pievienojiet ierīci barošanai.
vai
Velciet uz leju, lai skatītu paziņojumus.
Velciet uz leju divas reizes, lai ātri mainītu iestatījumus un fona
apgaismojuma spilgtumu.
Turiet, lai pielāgotu tapeti vai pievienotu sākuma ekrānā logrīkus.
Atlasiet, lai skatītu ceļa navigācijas funkcijas un meklētu interesējošos objektus.
Atlasiet, lai skatītu lietotni Garmin Explore, kura nodrošina bezceļa
navigācijas informāciju un detalizētas topogrāfiskās kartes.
Atlasiet, lai atvērtu lietotņu atvilktni. Lietotņu atvilktnē ir saīsnes uz
visām jūsu ierīcē instalētajām lietotnēm.
Lietotnes atvēršana
• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet
barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce
izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot
lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu,
līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet Izslēgt.
GPS signālu iegūšana
Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo
satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta
signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem
faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi
lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen
pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci
pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs
vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pārbaudiet, vai statusa joslā redzams , un iespējojiet
atrašanās vietu pakalpojumus, ja nav redzams.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegtu skatu
uz debesīm un prom no augstceltnēm un kokiem.
Līdz brīdim, kad ierīce nosaka jūsu atrašanās vietu,
navigācijas kartes augšdaļā redzamsSatelītu signālu
saņemšana.
Sākuma ekrānā ir iekļautas bieži izmantoto lietotņu saīsnes.
Lietotņu atvilktne ietver visas jūsu ierīcē instalētās lietotnes,
kārtotas trīs cilnēs. Cilnē Drive ir lietotnes, kas ir noderīgas
naviģēšanai pa ielām un dažādām automobiļu vajadzībām. Cilnē
Explore ir lietotnes, kas ir noderīgas bezceļa navigācijai un
izpētei. Cilnē Rīki ir lietotnes, kas ir noderīgas saziņai un citiem
uzdevumiem.
Atlasiet opciju, lai palaistu lietotni:
• Sākumā ekrānā atlasiet lietotnes saīsni.
• Atlasiet , atlasiet cilni un atlasiet lietotni.
Saīšņu pievienošana sākuma ekrānam
1 Atlasiet .
2 Atlasiet lietotņu cilni, lai skatītu papildu lietotnes.
3 Turiet lietotni un velciet to uz vajadzīgo atrašanās vietu
sākuma ekrānā.
Paziņojumu skatīšana
1 Velciet uz leju no augšas ekrānā.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts.
2 Atlasiet opciju:
• Lai palaistu paziņojumā minēto darbību vai lietotni, atlasiet
paziņojumu.
• Lai vairs nerādītu paziņojumu, velciet paziņojumu pa labi.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām.
Sākuma ekrāns
Atrašanās vietu pakalpojumi ir iespējoti.
PIEZĪME. ja sākuma ekrāns ir pielāgots, tā izkārtojums vai
mainīties.
Bluetooth tehnoloģija ir iespējota.
®
Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci.
Izveidots savienojums ar Wi‑Fi tīklu (Pievienošana bezvadu
tīklam, 18. lappuse).
®
Aktīvs transportlīdzekļa profils. Velciet uz leju divas reizes un
atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profila iestatījumus (Transport­
līdzekļa profili, 3. lappuse).
Akumulatora uzlādes līmenis.
2
Darba sākšana
Skārienekrāna izmantošana
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana
•
•
•
•
Kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci, tās uzvedne aicina atlasīt
transportlīdzekļa profilu. Jebkurā laikā manuāli varat pārslēgt
citu transportlīdzekļa profilu.
1 Atlasiet opciju:
• No ekrāna augšdaļas divas reizes velciet lejup un atlasiet
transportlīdzekļa profila ikonu, piemēram, vai .
• Atlasiet
> Navigācija > Transportlīdzekļa profils.
2 Atlasiet transportlīdzekļa profilu.
Parādās transportlīdzekļa profila informācija, tostarp mērījumi
un svars.
3 Atlasiet Atlasīt.
Pieskarieties ekrānam un atlasiet vienumu.
Velciet pirkstu pa ekrānu, lai bīdītu vai ritinātu.
Lai tālinātu, velciet divus pirkstus kopā.
Lai tuvinātu, attāliniet divus pirkstus.
Ekrāna spilgtuma regulēšana
Ierīce var izmantot apkārtējās gaismas sensoru, lai ekrāna
spilgtumu automātiski pielāgotu jūsu transportlīdzekļa
apstākļiem (Displeja iestatījumi, 18. lappuse). Spilgtumu varat
regulēt arī manuāli, izmantojot paziņojumu paneli vai iestatījumu
izvēlni.
1 Atlasiet opciju:
• Divas reizes velciet lejup no ekrāna augšdaļas, lai
paplašinātu ātros iestatījumus paziņojumu panelī.
• Atlasiet
> Displejs > Spilgtuma līmenis.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Transportlīdzekļa profili
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no
transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir
norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes
iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot
atsevišķi.
Kad dzīvojamā furgona transportlīdzekļa profils ir aktivizēts,
ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas
vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa
izmēriem, svaru un citām īpašībām.
Vieglā automobiļa profils
Vieglā automobiļa profils ir iepriekš ielādēts transportlīdzekļa
profils, kas paredzēts lietošanai automašīnā bez piekabes.
Izmantojot vieglā automobiļa profilu, ierīce aprēķina standarta
automobiļa maršrutus, un lielu transportlīdzekļu maršrutēšana
nav pieejama. Kamēr izmantojat vieglā automobiļa profilu, daži
lieliem transportlīdzekļiem specifiski iestatījumi nav pieejami.
Transportlīdzekļa profila pievienošana
Transportlīdzekļa profils ir izvēles funkcija, kas nodrošina
maršrutēšanu, pamatojoties uz lielu transportlīdzekļu,
piemēram, dzīvojamo furgonu vai transportlīdzekļu ar piekabi,
augstumu un svaru. Ja jums ir liels transportlīdzeklis vai ja jūsu
transportlīdzeklis velk piekabi, jums ir jāiestata transportlīdzekļa
profils. Jūs varat iestatīt transportlīdzekļa profilu katra
transportlīdzekļa konfigurēšanai, kurš ir izmantots ar Overlander
ierīci.
1 Atlasiet > > Transportlīdzekļa profils > .
2 Atlasiet transportlīdzekļa opciju, kura vistuvāk atbilst jūsu
transportlīdzekļa konfigurācijai.
3 Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
Transportlīdzekļa profili
Transportlīdzekļa profila rediģēšana
Varat mainīt transportlīdzekļa profila pamatinformāciju vai
papildināt to ar sīkāku informāciju, piemēram, maksimālo
ātrumu.
> Navigācija > Transportlīdzekļa profils.
1 Atlasiet
2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet
, un atlasiet rediģējamo lauku.
• Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
>
Pārdēvēt profilu.
• Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
>
Dzēst.
Vadītāja informēšanas funkcijas un
brīdinājumi
UZMANĪBU
Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir
tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot
vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat
saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus
un ceļazīmes.
Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu
braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi
pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu
un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja
brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot.
Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.
Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un rāda ātruma
ierobežojumu (ja pieejams) pie priekšā esošās skolas vai
skolas zonā.
Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas
signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu
robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz
ceļa, pa kuru braucat.
Ātruma ierobežojuma maiņa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat
sagatavoties pielāgot ātrumu.
Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu
priekšā esošu dzelzceļa pārbrauktuvi.
Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo signālu, lai
norādītu priekšā esošu dzīvnieku šķērsošanas vietu.
Pagriezieni: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu ceļa līkumu.
Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu lēnāku
satiksmi, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā
ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju (Satiksme, 16. lappuse),
ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.
3
Pamatnes aizskaršanas risks: tuvojoties ceļam, uz kura ir ceļa
pamatnes aizskaršanas risks, ierīce atskaņo skaņas signālu
un parāda ziņojumu.
Sānvējš: tuvojoties ceļam, uz kura ir sānvēja risks, ierīce
atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Šaurs ceļš: tuvojoties ceļam, kurš jūsu transportlīdzeklim var
būt par šauru, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
ziņojumu.
Stāva nogāze: tuvojoties stāvai nogāzei, ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda ziņojumu.
Pavalstu un valsts robežas: tuvojoties pavalsts vai valsts
robežai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Izslēgt propānu: tuvojoties teritorijai, kurā propāns ir jāizslēdz,
ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un
atspējošana
Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat
iespējot vai atspējot. Vizuālais brīdinājums ir redzams pat tad,
kad skaņas brīdinājums ir atspējots.
> Navigācija > Vadītāja palīdzība > Skaņas
1 Atlasiet
brīdinājuma signāli vadītājam.
2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
brīdinājumam.
Sarkanās gaismas un ātruma kameras
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma
kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām
noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos.
Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās
gaismas kamerai.
• Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express)
varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras
datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce
ir bieži jāatjaunina.
Ielu navigācija
• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet
Sākt!.
• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet
maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet > Rediģēt
maršrutu un pievienojiet pielāgošanas punktus
maršrutam .
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 4. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.
Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat
pievienot savam maršrutam.
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
1 Atlasiet Drive.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.
Ja
vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos
3
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
5 Atlasiet Sākt!.
Mājupceļš
Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs
ievadīt māju atrašanās vietu.
1 Atlasiet > Doties mājup
2 Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.
Māju atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet > > Iestatīt māju atraš. vietu.
2 Ievadiet māju atrašanās vietu.
Jūsu maršruts kartē
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo
pagriezienu, izeju vai citu darbību ir redzamas kartes augšdaļā.
Maršruti
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam
vai vairākiem galamērķiem.
• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim,
pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta
aprēķināšanas režīmu (Maršruta aprēķināšanas režīma
maiņa, 6. lappuse) and avoidances (Izvairīšanās no
kavēšanās, nodevām un vietām, 6. lappuse).
• Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri
aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto
maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (Maršruta
sākšana, 4. lappuse).
• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir
jāizvairās, varat maršrutu pielāgot.
• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus.
Maršruta sākšana
1 Atlasiet un meklējiet atrašanās vietu.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet opciju:
4
Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai
citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
Attālums līdz nākamajai darbībai.
Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
Atver lietotni Garmin Explore bezceļa navigācijai.
Kartē izcelts maršruts.
Ielu navigācija
Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību
atrašanās vietu.
Transportlīdzekļa ātrums.
Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto
informāciju.
Atlasiet, lai sāktu jaunu maršrutu vai meklētu interesējošos
objektus.
Karšu rīki. Nodrošina rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu
maršrutu un apkārtni.
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai
krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta
sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija
norāda piemēroto
pagrieziena joslu.
Pagriezienu un virzienu skatīšana
Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu
maiņu vai citus virzienus maršrutā.
1 Kartē kā opciju atlasiet:
• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas
laikā, atlasiet > Pagriezieni.
Kartes rīks blakus kartei rāda nākamos četrus
pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts
automātiski, kad naviģējat maršrutā.
• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā
maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem
var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Ierašanās galapunktā
Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt
pabeigt maršrutu.
•
norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne
paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
• Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu. Varat atlasīt Jā, lai meklētu tuvumā esošas
autostāvvietas (Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā,
5. lappuse).
• Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz
maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat
atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā
Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā.
Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu.
1 Atlasiet opciju:
Ielu navigācija
• Kad ierīcē redzama uzvedne, atlasiet Jā, lai meklētu
tuvumā autostāvvietu.
• Ja ierīce nerāda uzvedni, atlasiet > Kategorijas >
Autostāvvieta un atlasiet > Mans galamērķis.
Atlasiet
Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
2
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
Atlasiet
autostāvvietas atrašanās vietu un atlasiet Sākt! >
3
Pievienot kā nākamo pieturu.
Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.
Aktīvā maršruta maiņa
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 4. lappuse).
Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.
Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju
1 Kartē atlasiet > .
2 Meklējiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi
maršrutā, atlasiet Pievienot kā nākamo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Pievienot kā pēdējo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās
vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.
Maršruta koriģēšana
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
4. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
Nogriešanās uz apvedceļu
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
1 Kartē atlasiet > Rediģēt maršrutu.
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā,
atlasiet Apvedceļš pēc attāluma.
5
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
> Navigācija > Maršruta izvēles >
1 Atlasiet
Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
Apstāšanās maršrutā
• Kartē atlasiet > .
• No paziņojumu joslas velciet uz leju un atlasiet
Garmin navigācija.
paziņojumā
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces
iestatījumi, 19. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un
vietām
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes
informācija (Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes
uztvērēju, 16. lappuse).
Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski
izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes
iestatījumos (Satiksmes iestatījumi, 18. lappuse) ir atspējota,
satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet Altern. maršr., ja pieejams.
3 Atlasiet Sākt!.
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
> Navigācija > Maršruta izvēles.
1 Atlasiet
Atlasiet
opciju:
2
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
6
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm
Ja ierīces kartes dati ietver sīku informāciju par nodevu
uzlīmēm, varat izvairīties no ceļiem, kuros katrā valstī
nepieciešamas nodevu uzlīmes, vai atļaut šādus ceļus.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
> Navigācija > Maršruta izvēles > Nodevas un
1 Atlasiet
maksas > Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri teritorijai,
kurā nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet Vienmēr
jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no ceļiem, kuros nepieciešamas
nodevu uzlīmes, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu ceļus, kuros nepieciešamas nodevu
uzlīmes, atlasiet Atļaut.
Atlasiet
Saglabāt.
4
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
> Navigācija > Maršruta izvēles > Izvairīšanās.
1 Atlasiet
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
un atlasiet Labi.
Izvairīšanās no vides zonām
Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu
ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli. Šī
opcija piemērojama transportlīdzekļa tipam aktīvajā
transportlīdzekļa profilā (Transportlīdzekļa profili, 3. lappuse).
> Navigācija > Maršruta izvēles > Vides zonas.
1 Atlasiet
Atlasiet
opciju:
2
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet Atļaut.
3 Atlasiet Saglabāt.
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa
posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu,
izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits
pieņemams maršruts.
Izvairīšanās no ceļa
> Navigācija > Maršruta izvēles > Pielāgotas
izvairīšanās vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Tālāk.
5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Tālāk.
6 Atlasiet Pabeigts.
1 Atlasiet
Izvairīšanās no zonas
> Navigācija > Maršruta izvēles > Pielāgotas
izvairīšanās vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievien. izvairīšanās vietu.
4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Tālāk.
5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Tālāk.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
6 Atlasiet Pabeigts.
1 Atlasiet
Ielu navigācija
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
> Navigācija > Maršruta izvēles > Pielāgotas
1 Atlasiet
izvairīšanās vietas.
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
> Navigācija > Maršruta izvēles > Pielāgotas
izvairīšanās vietas > .
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet
Atlasīt visus > Dzēst.
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet Dzēst.
1 Atlasiet
Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne palīdz atrast galamērķi, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
• Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu
atrašanās vietas informāciju (Atrašanās vietas meklēšana,
izmantojot meklēšanas joslu, 8. lappuse).
• Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos
objektus pēc kategorijas (Intereses objekti, 7. lappuse).
• Meklējiet un pārbaudiet Foursquare interesējošos objektus
(Meklē Foursquare interesējošos objektus, 8. lappuse).
• Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās
vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās
koordinātas (Meklēšanas rīki, 10. lappuse).
• Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (Meklēšanas
rajona maiņa, 9. lappuse).
• Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri
atrastu (Atrašanās vietu saglabāšana, 10. lappuse).
• Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (Nesen
atrasto atrašanās vietu skatīšana, 10. lappuse).
®
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Naviģēšana uz Garmin Explore atrašanās vietu
Lai naviģētu uz Garmin Explore atrašanās vietu, jums savam
Garmin Explore kontam ir jāpievieno viena vai vairākas
atrašanās vietas.
1 Atlasiet > Explore.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju.
• Ja vēlaties naviģēt uz atrašanās vietu, izmantojot secīgu
pagriezienu ielu norādes, atlasiet Sākt!.
• Ja vēlaties skatīt atrašanās vietu, izmantojot lietotni
Garmin Explore, atlasiet .
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1 Atlasiet .
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
4 Atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
1 Atlasiet > Kategorijas.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet opciju:
• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet
galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā
kategorijā atrastās atrašanās vietas.
• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet
galamērķi.
Kempingu meklēšana
Atlasiet
> Visi kempingi.
Atpūtas transportlīdzekļu stāvvietu meklēšana
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Varat meklēt atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas, izmantojot
pieejamās atpūtas zonas.
1 Atlasiet > PlanRV Parks.
2 Ja vajadzīgs atlasiet Filtrēt pēc ērtībām, atlasiet vienu vai
vairākas atpūtas zonas un atlasiet Saglabāt.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
Interesējošo objektu Ultimate Campgrounds atrašana
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Ierīce ietver Ultimate Campgrounds interesējošos objektus, kas
ļauj meklēt publiskus kempingus jūsu atrašanās vietas tuvumā.
1 Atlasiet > Ultimate Public Campgrounds.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Meklēšanas filtri, atlasiet vienu vai
vairākus meklēšanas filtrus un atlasiet Meklēt.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Varat meklēt tuvumā esošās vietas, kas atpūtas
transportlīdzekļiem piedāvā remontu, vilkšanas pakalpojumu un
citus pakalpojumus.
Atlasiet > PlanRV Services.
Nacionālo parku meklēšana
Ierīces modeļi, kas ietver kartes Ziemeļamerikai vai Amerikas
Savienotajām Valstīm, ietver arī sīku informāciju par
nacionālajiem parkiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Jūs varat
naviģēt uz nacionālo parku vai atrašanās vietu nacionālajā
parkā.
1 Atlasiet > Nacionālie parki.
Tiek rādīts nacionālo parku saraksts ar tuvāko parku augšā.
2 Atlasiet Meklēt un ievadiet visu parka nosaukumu vai tā daļu,
lai sašaurinātu rezultātus (izvēles).
3 Atlasiet nacionālo parku.
Zem parka nosaukuma tiek rādīts parkā esošo objektu vai
ērtību atrašanās vietu kategoriju saraksts.
4 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu naviģēšanu uz parku, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu vairāk informācijas par parku vai izpētītu
objektus un ērtības, atlasiet .
• Lai ātri meklētu atrašanās vietu parkā, atlasiet kategoriju
zem parka nosaukuma redzamajā sarakstā un atlasiet
atrašanās vietu.
7
Nacionālā parka objektu un ērtību izpēte
Ziemeļamerikas produktu modeļos jūs varat izpētīt detalizētu
informāciju par nacionālajā parkā pieejamajiem objektiem un
ērtībām un naviģēt uz noteiktām vietām parkā. Piemēram, varat
meklēt kempingus, apskates vietas, apmeklētāju centrus un
populāras interesantākās vietas.
1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet nacionālo
parku un atlasiet .
2 Atlasiet Izpētīt šo parku.
Tiek rādīts parka objektu un ērtību kategoriju saraksts.
3 Atlasiet kategoriju.
4 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Sākt!.
Interesējošo objektu iOverlander™ atrašana
IEVĒRĪBAI
Jūsu pienākums ir iepazīties ar visiem nometnes vietām un
interesējošajiem objektiem piemērojamajiem noteikumiem un
ievērot tos.
Ierīce ietver iOverlander interesējošos objektus, kas ļauj jums
meklēt ceļojumiem pa sauszemi noderīgus interesējošos
objektus, piemēram, kempingus, remontdarbnīcas un
naktsmītnes.
1 Atlasiet > iOverlander.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
Interesējošo objektu HISTORY atrašana
®
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.
Jūsu ierīce ietver HISTORY interesējošos objektus, kas ļauj
jums meklēt vēsturiski nozīmīgas atrašanās vietas un
interesantākās vietas visā pasaulē, piemēram, vēsturiskas
celtnes, pieminekļus, muzejus un nozīmīgas vēsturisku
notikumu vietas, un iegūt par šīm vietām informāciju.
1 Atlasiet > History®.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet , lai skatītu fotoattēlu un īsu kopsavilkumu par
atrašanās vietas vēsturi.
Foursquare
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Atlasiet > Foursquare.
TripAdvisor
®
Ierīce ietver TripAdvisor interesējošus objektus un to
novērtējumus.Piemērotajiem interesējošajiem objektiem
meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski tiek parādīti
TripAdvisor novērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus
TripAdvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai
popularitātes.
Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana
1 Atlasiet > TripAdvisor.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošoTripAdvisor kategorijas
interesējošo objektu saraksts.
3 Atlasiet Kārtot rezultātus, lai meklēšanas rezultātus kārtotu
pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
8
Interesējošo objektu naviģēšana vietā
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises
vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu
terminālu lidostā.
1 Atlasiet > Meklēt.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas
nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.
• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā
objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.
Atlasiet
norises vietu.
3
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts,
piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
Atlasiet
kategoriju.
4
5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet Sākt!.
Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai
interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.
Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo
autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā
objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.
Norises vietas izpēte
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu
sarakstu.
1 Atlasiet norises vietu.
2 Atlasiet > Izpētīt šo vietu.
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet .
2 Meklēšanas joslā atlasiet Meklēt.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Adreses meklēšana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
1 Atlasiet .
2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai
teritorijas tuvumā.
3 Atlasiet Adrese.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
5 Atlasiet adresi.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti
Pēc noklusējuma atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami
sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Lai skatītu vairāk
rezultātu, varat ritināt lejup.
Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās
vietu.
Atlasiet, lai skatītu atlasīto atrašanās vietu Garmin Explore
lietotnē.
Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās
vietām.
Sākt! Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus kartē.
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis
sarakstā.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet . Tuvākā
atrašanās vieta ir redzama kartes centrā, un pamatinformācija
par atlasīto atrašanās vietu ir parādīta kartes apakšējā daļā.
Sākt! Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus sarakstā.
Meklēšanas rajona maiņa
Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās
atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās,
piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu
aktīvā maršruta ceļā.
1 Atlasiet .
2 Atlasiet blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai .
3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.
4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu
noteiktu atrašanās vietu.
Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus . Kad meklējat
atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē , ierīce kā
pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.
Pielāgoti interesējoši objekti
Pielāgoti interesējoši objekti ir pielāgoti kartes punkti. Tie var
ietvert brīdinājumus, lai jūs informētu, ka esat noteikta punkta
tuvumā vai braucat ātrāk par noteikto ātrumu.
POI Loader instalēšana
Varat izveidot vai lejupielādēt pielāgotu interesējošu objektu
sarakstus savā datorā un instalēt tos savā ierīcē, izmantojot POI
Loader programmatūru.
1 Dodieties uz www.garmin.com/poiloader.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana
Pirms pielāgotu interesējošo objektu meklēšanas pielāgoti
interesējošie objekti ir jāielādē ierīcē, izmantojot interesējošo
objektu ielādes programmatūru (POI Loader instalēšana,
9. lappuse).
1 Atlasiet > Kategorijas.
2 Ritiniet uz sadaļu Citas kategorijas un atlasiet kategoriju.
Autostāvvieta
Overlander ierīce ietver sīkus autostāvvietas datus, kas var
palīdzēt meklēt tuvumā esošu autostāvvietu, pamatojoties uz
autostāvvietas vietu pieejamības varbūtību, autostāvvietas
veidu, cenu vai iespējamiem maksāšanas veidiem.
Velciet karti, lai skatītu papildu meklēšanas rezultātus.
Papildu meklēšanas rezultāti. Atlasiet, lai skatītu citu
atrašanās vietu.
Atlasītās atrašanās vietas kopsavilkums. Atlasiet, lai skatītu
sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās
vietas tuvumā
1 Atlasiet > Kategorijas > Autostāvvieta.
2 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
9
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums
Autostāvvietas, kas ietver sīkākus autostāvvietas datus, ir
apzīmētas ar krāsu kodiem, lai norādītu varbūtību atrast
stāvvietu. Simboli norāda pieejamās autostāvvietas veidu (uz
ielas vai stāvlaukums).
Krāsu un simbolu skaidrojumu varat skatīt ierīcē.
Autostāvvietas meklēšanas rezultātos atlasiet .
Meklēšanas rīki
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
Krustpunkta atrašana
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet > Kategorijas > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Pilsētas atrašana
1 Atlasiet > Pilsētas.
2 Atlasiet opciju:
• No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
• Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet
(Meklēšanas rajona maiņa, 9. lappuse).
• Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet Meklēt,
ievadiet pilsētas nosaukumu un atlasiet .
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu.
1 Atlasiet > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana
Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.
Atlasiet > Pēdējais.
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana
Atlasiet
> Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela vai Avārijas
dienests.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav
pieejamas.
10
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet > Norādījumi man.
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
4 Atlasiet Atlasīt.
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
1 Atlasiet > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 Atlasiet > > Noņemt saīsni(-es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Pabeigts.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
kategorijas, 7. lappuse).
2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet > Saglabāt.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
4 Atlasiet Labi.
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pabeigts.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
7 Atlasiet Pabeigts.
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst saglabātās vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
Ielu kartes lietošana
Ielu karti varat izmantot, lai naviģētu pa maršrutu (Jūsu maršruts
kartē, 4. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad neviens
maršruts nav aktīvs.
1 Atlasiet Drive.
2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
4. lappuse).
Karšu rīki
Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas
redzams panelī kartes malā.
Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.
Rediģēt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās
vietas maršrutā (Aktīvā maršruta maiņa, 5. lappuse).
Izslēgt skaņu: izslēdz galveno skaņu.
Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk
aktīvajā maršrutā vai maģistrālē.
Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa,
pa kuru braucat (Priekšā, 11. lappuse).
Augstums: rāda augstuma izmaiņas priekšā.
Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā
(Tālākas satiksmes skatīšana, 12. lappuse). Šī funkcija nav
pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.
Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram,
ātrumu vai nobraukumu (Brauciena datu skatīšana kartē,
12. lappuse).
Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu
(Pagriezienu un virzienu skatīšana, 5. lappuse).
Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī
ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs
(Ienākošā zvana opciju izmantošana, 16. lappuse).
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet
.
Priekšā
Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās
vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos
interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas
uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat
skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur
pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa
ceļazīmēm redzamajai.
Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.
Nākamo atrašanās vietu skatīšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā,
atlasiet , ja vajadzīgs.
• Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai
pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai, kamēr braucat pa
lielceļu vai kad jūsu maršruts ietver lielceļu.
3 Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai
pilsētas atrašanās vietu sarakstu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā
Priekšā.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
5 Atlasiet Saglabāt.
Brīdinājumu simboli
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs,
lai brīdinātu par iespējamu bīstamību un ceļa apstākļiem.
Ierobežojumu brīdinājumi
Augstums
Svars
Ass svars
Ielu kartes lietošana
11
Garums
Tālākas satiksmes skatīšana
Platums
Nevar nogriezties pa labi
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati
(Satiksme, 16. lappuse).
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.
Nevar veikt U veida pagriezienu
Satiksmes skatīšana kartē
Aizliegts braukt ar kravas automašīnu
Aizliegts pārvadāt piekabes
Aizliegts pārvadāt bīstamus materiālus
Aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas
Aizliegts pārvadāt ūdeni piesārņojošus materiālus
Nevar nogriezties pa kreisi
Ceļa apstākļu brīdinājumi
Pamatnes aizskaršanas risks
Sānvējš
Šaurs ceļš
Straujš pagrieziens
Stāva nogāze
Nokarens koks
Brīdinājuma signāli
Svaru stacija
Ceļš nav apstiprināts kravas automašīnām
Brauciena informācija
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē.
Kartē atlasiet > Brauciena dati.
Brauciena datu lauku pielāgošana
Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos
datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei.
1 Kartē atlasiet > Brauciena dati.
2 Atlasiet brauciena datu lauku.
3 Atlasiet opciju.
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu
kartes rīkā.
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var
precīzi izmērīt brauciena laiku.
Kartē atlasiet Ātrums.
Brauciena žurnāla skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
> Navigācija > Karte un transportlīdzeklis >
1 Atlasiet
Karšu slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
12
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet > > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes apzīmējumu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet > > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
> Navigācija > Karte un transportlīdzeklis >
1 Atlasiet
Karšu slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram slānim, kuru vēlaties
rādīt kartē.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.
Kartes perspektīvas maiņa
> Navigācija > Karte un transportlīdzeklis >
1 Atlasiet
Braukšanas kartes skats.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
• Atlasiet 3-D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
Bezceļu navigācija
Garmin Explore
Tīmekļa vietne un lietotne Garmin Explore ļauj jums plānot
ceļojumus un izmantot mākoņkrātuvi saviem ceļa punktiem,
maršrutiem un ceļiem. Garmin Explore piedāvā uzlabotu
plānošanu gan tiešsaistē, gan bezsaistē, ļaujot jums kopīgot un
sinhronizēt datus ar savu ierīci. Jūs varat izmantot iekļauto
lietotni, lai lejupielādētu kartes, piekļūtu tām bezsaistē un pēc
tam naviģētu uz jebkuru vietu, neizmantojot mobilo datu
pakalpojumu.
Lietotne Garmin Explore ir iekļauta jūsu ierīcē. Lietotni Garmin
Explore varat arī lejupielādēt savā tālrunī no lietotņu veikala vai
arī varat doties uz vietni explore.garmin.com.
Bezceļu navigācija
Garmin Explore karšu atjaunināšana
1 Lietotnē Explore atlasiet > Kartes > Karšu
atjauninājumi.
Tiek parādīts karšu atjauninājumu saraksts.
2 Atlasiet opciju:
• Lai lejupielādētu noteiktu karti, atlasiet .
• Lai lejupielādētu visus karšu atjauninājumus, atlasiet
Update All.
Atlasiet, lai atvērtu kartes iestatījumu izvēlni.
Atlasiet, lai pievienotu ceļa punktus un izveidotu maršrutus.
Atlasiet, lai atvērtu lietotni Garmin Drive™ ielu navigācijai.
Atlasiet, lai mainītu kartes orientāciju.
Atlasiet, lai tuvinātu karti.
Atlasiet, lai tālinātu karti.
Atlasiet, lai skatītu karti.
Atlasiet, lai pārvaldītu ceļa punktus, ceļus, maršrutus un aktivitātes.
Atlasiet, lai skatītu Garmin Explore konta informāciju un iestatījumus.
Pieteikšanās Garmin Explore kontā
Kad lietojat ierīci pirmo reizi, uzvedne jūs aicina pieteikties
Garmin Explore kontā.
1 Atlasiet Explore.
2 Izlasiet Galalietotāja licences līgumu un piekrītiet tam.
PIEZĪME. ja nepiekrītat licences līguma noteikumiem, varat
atlasīt , lai izietu no lietotnes Garmin Explore. Jūs nevarat
lietot lietotni Garmin Explore, līdz neakceptējat licences
līgumus.
3 Atlasiet Tālāk.
4 Atlasiet opciju:
• Ja vēlaties sinhronizēt ierīces datus ar savu Garmin
Explore kontu automātiski, atlasiet Sinhronizēt manus
datus.
• Ja vēlaties izveidot Garmin Explore kontu bez datu
sinhronizēšanas, atlasiet Ne tagad.
5 Atlasiet opciju:
• Ja jums ir Garmin Explore konts, ievadiet savu e-pasta
adresi un paroli un atlasiet Tālāk.
• Ja jums nav Garmin Explore konta, atlasiet Create One.
6 Izpildiet ekrānā redzamās norādes vai piesakieties savā
Garmin Explore kontā.
Karte
Garmin Explore karšu lejupielāde
Lai lejupielādētu Garmin Explore kartes, jums ir nepieciešams
savienojums ar bezvadu tīklu (Pievienošana bezvadu tīklam,
18. lappuse).
1 Lietotnē Explore atlasiet > Kartes > Lejupielādēt kartes.
Tiek parādīts jūsu atrašanās vietas karšu saraksts.
2 Atlasiet Rādīt vairāk karšu veidu, lai skatītu papildu karšu
veidus (izvēles).
3 Atlasiet kartes veidu un atlasiet .
4 Ja vajadzīgs, atlasiet Atlasīt reģionu vai Atlasīt ceļa
punktu, lai lejupielādētu kartes citam reģionam vai ceļa
punkta atrašanās vietai.
Bezceļu navigācija
Karšu datu filtrēšana
1 Atlasiet Karte > .
2 Atlasiet opciju:
• Lai filtrētu kolekciju karšu datus, atlasiet Kolekcijas un
atlasiet opciju.
• Lai filtrētu aktivitāšu karšu datus, atlasiet Aktivitātes un
atlasiet opciju.
Garmin Explore Kartes iestatījumi
Lietotnē Explore atlasiet Karte > .
Datu lauki: pievieno kartē datu laukus kursam, augstumam,
ātrumam un GPS koordinātām.
Scale Bar: pievieno kartē attāluma mērogu.
Vienības: iestata mērvienības.
Ceļa punkta veidošana
Lietotni Garmin Explore varat izmantot, lai veidotu un saglabātu
ceļa punktus. Ierīci varat izmantot, lai naviģētu uz ceļa punktu
atrašanās vietām.
1 Atlasiet Karte.
2 Atlasiet opciju.
• Lai izveidotu ceļa punktu pašreizējā atrašanās vietā,
atlasiet > Add Waypoint.
• Lai izveidotu ceļa punktu citā atrašanās vietā kartē,
pieskarieties atrašanās vietai kartē un atlasiet Add
Waypoint.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet Select to edit notes. un pievienojiet
piezīmes par atrašanās vietu.
Maršruta veidošana
Lietotnē Explore atlasiet Karte > > Add Route.
Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
Atlasiet papildu punktus, lai izveidotu līniju savam maršrutam.
Ja vajadzīgs, atlasiet Rediģēt, atlasiet punktu un pārvietojiet
to.
5 Ja vajadzīgs, atlasiet Dzēst un atlasiet punktu.
6 Atlasiet Saglabāt.
1
2
3
4
Bibliotēka
Savas bibiliotēkas skatīšana
1 Lietotnē Explore atlasiet Bibliotēka.
2 Atlasiet datu veidu.
3 Atlasiet vienumu, lai skatītu detaļas
IETEIKUMS. varat atlasīt
, lai skatītu augstuma profilu
ceļam, maršrutam vai aktivitātei.
4 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai lejupielādētu kartes teritorijai.
Naviģēšana uz saglabātu atrašanās vietu
Maršrutu uz saglabātu ceļa punktu, ceļu vai maršrutu varat sākt
savā Garmin Explore bibliotēkā.
1 Lietotnē Explore atlasiet Bibliotēka.
2 Atlasiet Ceļa punkti, Ceļi vai Maršruti.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
13
Kolekcijas veidošana
1 Atlasiet Bibliotēka > New Collection.
2 Ievadiet kolekcijas nosaukumu.
3 Atlasiet kolekcija un atlasiet Pievienot.
4 Atlasiet datu veidu.
5 Atlasiet vienu vai vairākus vienumus un atlasiet Pievienot.
Kolekciju skatīšana
Atlasiet Bibliotēka.
Atlasiet kolekciju.
Atlasiet datu veidu.
Atlasiet vienumu, lai skatītu detaļas
Ja vajadzīgs, atlasiet , lai lejupielādētu kartes teritorijai.
1
2
3
4
5
Garmin Explore konta datu sinhronizēšana
Lai sinhronizētu konta datus, jums ir jāizveido savienojums ar
Wi‑Fi tīklu.
Jūs varat sinhronizēt datus, piemēram, ceļa punktus, maršrutus
un aktivitātes, ar savu Garmin Explore kontu. Tas var būt
noderīgi, lai nodrošinātu savu datu pieejamību katrā jūsu
saderīgajā ierīcē. Ierīce automātiski periodiski sinhronizē datus
ar jūsu kontu. Jebkurā laikā datus varat sinhronizēt arī manuāli.
1 Lietotnē Explore atlasiet Account.
2 Pārbaudiet, vai ir atlasīta opcija Sinhronizēt lietotāja datus.
3 Atlasiet .
Ceļu ierakstīšana
Ierīce brīdina, ja transportlīdzekļa garensvārstību un
šķērssvārstību leņķis ir tāds, ka varētu ietekmēt
transportlīdzekļa stabilitāti.
Garensvārstību un šķērssvārstību kalibrēšana
Sava transportlīdzekļa leņķi jebkurā laikā varat iestatīt uz nulli.
1 Novietojiet transportlīdzekli uz plakanas, līdzenas virsmas.
2 Noregulējiet ierīces pozīciju stiprinājumā tā, lai varat ērti
skatīt ekrānu.
3 Atlasiet > > Garensvārstības un šķērssvārstības >
Kalibrēt.
Garensvārstību un šķērssvārstību vērtības tiek atiestatītas uz 0
grādiem.
BRĪDINĀJUMS
Lai nodrošinātu vislabāko precizitāti, garensvārstību un
šķērssvārstību kalibrēšana ir jāveic katru reizi, kad maināt
mašīnas stāvokli.
Brīdinājuma leņķu noregulēšana
Izsekošana ieraksta jūsu ceļu. Kad sākat izsekošanu, ierīce
ieraksta jūsu atrašanās vietu un atjaunina ceļa līniju. Ja jūsu
ierīce ir pāra savienojumā ar inReach ierīci, jūsu ierīce ieraksta
ceļa punktus un ar noteiktu sūtīšanas intervālu pārsūta tos,
izmantojot satelīta tīklu.
1 Atlasiet > > Ceļa rakstītājs.
2 Atlasiet Sākt.
®
Izsekošanas intervālu maiņa
Lai mainītu izsekošanas intervālus, ir jāizveido ierīces pāra
savienojums ar saderīgu inReach ierīci.
Jūs varat mainīt izsekošanas intervālus, lai noteiktu, cik bieži
ierīce reģistrē un pārsūta ceļa punktus.
1 Atlasiet > > Ceļa rakstītājs > .
2 Atlasiet opciju:
• Lai mainītu intervālu, kādā ierīce ieraksta ceļa punktu un
nosūta to, izmantojot satelīta tīklu, atlasiet Send Interval.
• Lai mainītu intervālu, kādā ierīce ieraksta jūsu atrašanās
vietu un atjaunina izsekošanas līniju, atlasiet Log Interval.
3 Atlasiet intervālu.
IETEIKUMS. lai atspējotu sūtīšanas vai ierakstīšanas
funkciju, varat atlasīt Izslēgts.
Izsekošanas apturēšana
1 Atlasiet > > Ceļa rakstītājs > Apturēt.
2 Atlasiet opciju.
• Lai turpinātu ceļa ierakstīšanu, atlasiet Atjaunot
ierakstīšanu.
• Lai saglabātu ceļu un skatītu to lietotnē Garmin Explore,
atlasiet Saglabāt ceļu Garmin Explore.
• Lai atmestu ceļu, atlasiet Atmest ceļu.
Garensvārstības un šķērssvārstības
BRĪDINĀJUMS
Garensvārstību un šķērssvārstību lietotne ir paredzēta, lai rādītu
transportlīdzekļa leņķus, pamatojoties vienīgi uz kalibrētiem
14
mērījumiem. Jūs atbildat par ierīces kalibrēšanu. Ierīces
pozīcijas izmaiņas pēc kalibrēšanas var ietekmēt mērījumu
precizitāti. Mērītās vērtības ir tikai ieteikumi, pamatojoties uz
jūsu ierīcē ievadītajiem datiem. Skatiet rādījumus bieži un
uzmanīgi un ļaujiet rādījumiem stabilizēties pēc būtiskām
izmaiņām vides apstākļos. Vienmēr nosakiet drošības rezervi
mainīgiem apstākļiem un rādījumu kļūdām. Neņemot vērā
transportlīdzekļa un vides faktorus, jūs varat izraisīt nopietnu
negadījumu, kura rezultāts var būt nāvējoša vai smaga trauma.
Jūs varat noregulēt leņķus, kādos ierīce aktivizē garensvārstību
un šķērssvārstību brīdinājumu. Jūs atbildat par to, lai zinātu un
iestatītu pareizu garensvārstību un šķērssvārstību leņķi savam
transportlīdzeklim.
1 Atlasiet > > Garensvārstības un šķērssvārstības > >
Brīdinājuma leņķi.
2 Velciet uz leju vai uz augšu, lai pielāgotu garensvārstību un
šķērssvārstību leņķi.
3 Atlasiet Pieņemt.
Brīdinājuma leņķu brīdinājumu iespējošana un
atspējošana
1 Atlasiet > > Garensvārstības un šķērssvārstības > .
2 Atlasiet opciju:
• Lai iespējotu vai atspējotu garensvārstību un
šķērssvārstību brīdinājumus, atlasiet Pitch and Roll
brīdinājumi.
• Lai iespējotu vai atspējotu skaņas brīdinājumus, atlasiet
Skaņas brīdinājumi.
Altimetra, barometra un kompasa skatīšana
Ierīcē ir iekšējs altimetra, barometra un kompasa sensori ar
automātisku kalibrēšanu.
Atlasiet > > ABC.
Kompasa kalibrēšana
IEVĒRĪBAI
Kalibrējiet elektronisko kompasu ārpus telpām. Lai uzlabotu
kursa precizitāti, nestāviet tādu metāla objektu vai objektu
tuvumā, kuri ietekmē magnētiskos laukus, piemēram,
transportlīdzekļu, elektronisku ierīču, ēku un virszemes
elektropārvades līniju tuvumā.
Kad ierīce ir pievienota magnētiskajam stiprinājumam, tā
izmanto GPS datus, lai noteiktu jūsu kompasa kursu. Kad
noņemat ierīci no magnētiskā stiprinājuma, tā izmanto iebūvēto
kompasu, lai rādītu jūsu kursu.
Bezceļu navigācija
Katru reizi, kad atvienojat ierīci no magnētiskā stiprinājuma,
ierīce aicina jūs kalibrēt kompasu. Ja jūs novērojat neparastu
kompasa darbību, piemēram, pēc garu distanču veikšanas vai
krasām temperatūras maiņām, jūs varat kalibrēt kompasu
manuāli, lai uzlabotu precizitāti.
1 Atvienojiet ierīci no magnētiskā stiprinājuma un paejiet prom
no objektiem, kuri ietekmē magnētiskos laukus.
> Kalibrēt kompasu.
2 Atlasiet
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
inReach tālvadība
inReach tālvadības funkcija ļauj vadīt inReach ierīci, izmantojot
Overlander. Varat sūtīt ziņojumus, skatīt laika ziņas, aktivizēt
SOS brīdinājumu un izmantot citas iespējas. Dodieties uz vietni
buy.garmin.com, lai iegādātos inReach ierīci.
inReach ierīces pievienošana
1 Novietojiet inReach ierīci 3 m (10 pēdu) attālumā no
Overlander ierīces.
2 Savā Overlander ierīcē atlasiet .
3 Atlasiet cilni Explore.
4 Atlasiet inReach.
5 Lai pabeigtu pāra veidošanas procesu, izpildiet Overlander
ierīces ekrānā redzamās norādes.
Pēc pāra savienojuma izveides procesa pabeigšanas inReach
un Overlander ierīce automātiski veidos savienojumu, kad tās
būs diapazonā.
inReach ziņojuma sūtīšana
Lai nosūtītu inReach ziņojumu, izmantojot Overlander ierīci, ir
jāizveido tās pāra savienojums ar saderīgu inReach ierīci
(inReach ierīces pievienošana, 15. lappuse).
Ierīci varat izmantot, lai sūtītu inReach ziņojumus savām
kontaktpersonām.
1 Atlasiet > > inReach > .
2 Atlasiet , lai pievienotu vienu vai vairākas kontaktpersonas.
3 Ievadiet ziņojumu.
4 Atlasiet Sūtīt.
SOS
Ārkārtas gadījumā jūs varat sazināties ar GEOS Starptautisko
Ārkārtas glābšanas koordinācijas centru (IERCC), lai lūgtu
palīdzību. Nospiežot SOS pogu, glābšanas koordinācijas
centram tiek nosūtīts ziņojums, un centrs paziņo par jūsu
situāciju attiecīgiem operatīvās reaģēšanas dienestiem. Kamēr
gaidāt palīdzības ierašanos, ārkārtas gadījumā jūs varat
sazināties ar glābšanas koordinācijas centru. SOS funkcija ir
jāizmanto vienīgi reālā ārkārtas situācijā.
SOS glābšanas iniciēšana
Lai iniciētu SOS glābšanu, izmantojot Overlander ierīci, ir
jāizveido tās pāra savienojums ar saderīgu inReach ierīci
(inReach ierīces pievienošana, 15. lappuse).
PIEZĪME. kamēr inReach ierīce ir SOS režīmā, to nedrīkst
izslēgt.
1 Atlasiet > > inReach > > SOS.
2 Bīdiet SOS ikonu pa labi.
3 Pagaidiet SOS atpakaļskaitīšanu.
Ierīce nosūta noklusējuma paziņojumu operatīvās
reaģēšanas dienestam ar informāciju par jūsu atrašanās
vietu.
4 Atbildiet uz operatīvās reaģēšanas dienesta apstiprinājuma
ziņojumu.
inReach tālvadība
Jūsu atbilde informē operatīvās reaģēšanas dienestu, ka jūs
spējat ar dienesta darbiniekiem sadarboties glābšanas laikā.
Glābšanas pirmajās 10 minūtēs atjaunināta atrašanās vietas
informācija operatīvās reaģēšanas dienesta darbiniekiem tiek
sūtīta katru minūti. Lai taupītu akumulatora jaudu, pēc pirmajām
10 minūtēm atjaunināta atrašanās vietas informācija tiek sūtīta
reizi 10 minūtēs kustības laikā un ik pēc 30 minūtēm nekustīgā
stāvoklī.
SOS glābšanas atcelšana
Ja jums vairs nav vajadzīga palīdzība, varat atcelt SOS
glābšanu pēc ziņojuma nosūtīšanas operatīvās reaģēšanas
dienestiem.
Atlasiet Atcelt SOS > Atcelt SOS.
Ierīce nosūta atcelšanas pieprasījumu. Pēc tam, kad saņemsit
apstiprinošu ziņojumu no operatīvās reaģēšanas dienestiem,
ierīce atgriezīsies parastā darbībā.
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu un austiņu tiek atbalstīti un
var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka var izmantot konkrēto
tālruni vai austiņas. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas
funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var
savienot ar mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā
kļūtu par brīvroku ierīci. Lai noteiktu, vai ierīce ar Bluetooth
tehnoloģiju ir saderīga ar jūsu ierīci, apmeklējiet vietni
www.garmin.com/bluetooth.
Tālruņa pāra savienojuma izveidošana
Lai varētu izmantot zvanīšanu brīvroku režīmā, ierīce ir
jāsavieno pārī ar saderīgu mobilo tālruni.
1 Novietojiet tālruni un Overlander 3 m (10 pēdu) atstatumā
vienu no otra.
2 Tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un iestatiet
tālruni tā, lai tas būtu redzams vai atrodams citām ierīcēm.
Papildu informāciju skatiet tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā.
> Bluetooth.
3 Savā Overlander ierīcē atlasiet
4 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu Bluetooth
tehnoloģiju.
Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču saraksts.
5 Sarakstā atlasiet savu tālruni.
6 Ja vajadzīgs, pārbaudiet, vai tālrunī redzamais kods atbilst
kodam, kas redzams Overlander ierīcē.
7 Atlasiet Savienot pārī.
PIEZĪME. lai savā Overlander ierīcē skatītu kontaktpersonas un
zvanu žurnālus, iespējams, jums savā tālrunī jādodas uz
Bluetooth iestatījumiem un jāiespējo kontaktpersonu
koplietošanas atļauja pārī savienotajai Overlander ierīcei.
Papildu informāciju skatiet tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā.
Padomi pēc ierīču pāra savienojuma izveides
• Pēc sākotnējā pāra savienojuma izveides divas ierīces var
automātiski savienoties katru reizi, kad tās ieslēdzat.
• Kad tālrunis ir savienots ar ierīci, viss ir gatavs balss zvanu
saņemšanai.
• Ieslēdzot ierīci, tā mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo
tālruni, kurai tā bija pievienota.
• Iespējams, varat iestatīt tālruni automātiskai savienojuma ar
ierīci izveidei, kad ierīce tiek ieslēgta.
• Lai zvanītu, navigācijas ierīcei tālruņa Bluetooth iestatījumos
ir jāiespējo kontaktpersonu koplietošanas atļauja.
• Pārbaudiet, vai Bluetooth funkcijas, kuras vēlaties izmantot, ir
iespējotas.
15
Papildu Bluetooth ierīču savienošana pārī
1 Novietojiet austiņas vai tālruni un Bluetooth ierīci 10 m
2
3
4
5
6
(33 pēdu) atstatumā.
Ierīcē iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Austiņās iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un dariet
tās redzamas citām Bluetooth ierīcēm.
Savā ierīcē atlasiet
> Bluetooth.
Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču saraksts.
Sarakstā atlasiet savas austiņas vai tālruni.
Atlasiet Savienot pārī.
Zvana veikšana
1 Atlasiet .
2 Atlasiet opciju:
• Lai sastādītu tālruņa numuru, atlasiet , ievadiet tālruņa
numuru un atlasiet .
• Lai zvanītu uz nesen zvanītu vai saņemta zvana tālruņa
numuru, atlasiet un atlasiet numuru.
• Lai zvanītu kontaktpersonai no savas tālruņu grāmatas,
atlasiet un atlasiet kontaktpersonu.
Zvana saņemšana
Kad saņemat zvanu, atlasiet Atbildēt vai Izbeigt.
Ienākošā zvana opciju izmantošana
Ienākošā zvana opcijas tiek rādītas, kad atbildat uz tālruņa
zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.
IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat
vēlreiz atvērt, atlasot galvenajā izvēlnē .
• Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet .
• Lai pārsūtītu audio uz savu tālruni, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju varat izmanto, ja vēlaties atvienot
Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja
nepieciešama konfidencialitāte.
• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās
sistēmas, piemēram, balss pastu.
• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
• Lai beigtu sarunu, atlasiet
.
Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta
saglabāšana
Tālruņa tastatūrā līdz trim kontaktpersonām varat saglabāt kā
iepriekš iestatītas. Tas ļauj ātri zvanīt uz mājas tālruņa numuru,
ģimenes locekļiem vai kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt.
1 Atlasiet > .
2 Turiet nospiestu iepriekš iestatītu numuru, piemēram,
Sākotnējais iestatījums 1.
3 Atlasiet kontaktpersonu.
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no
pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām
automātiski var pievienot Overlander ierīcei.
> Bluetooth.
1 Atlasiet
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana
Varat izdzēst pārī savienoto Bluetooth ierīci, lai tā turpmāk
netiktu automātiski savienota ar jūsu Overlander ierīci. Pārī
savienota viedtālruņa dzēšana dzēš arī visas sinhronizētās
16
tālruņu grāmatas kontaktpersonas un zvanu vēsturi no jūsu
Overlander ierīces.
> Bluetooth.
1 Atlasiet
2 Blakus Bluetooth ierīces nosaukumam atlasiet > Aizmirst.
Pārī savienotā tālruņa dzēšana
Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu
automātiski savienots ar jūsu ierīci.
> Bluetooth.
1 Atlasiet
2 Blakus tālruņa nosaukumam atlasiet > Aizmirst.
Satiksme
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.
Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu
maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos
no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja
aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (Satiksmes
iestatījumi, 18. lappuse). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai
meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.
Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes
dati.
• Visi produkta modeļi var saņemt satiksmes datus, izmantojot
bezvadu satiksmes uztvērēja kabeli (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju, 16. lappuse).
Dodieties uz sava produkta lapu vietnē garmin.com, lai
meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes uztvērēja kabeli.
Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju
par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com
/traffic.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
satiksmes uztvērēju
IEVĒRĪBAI
Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja
veiktspēju.
Satiksmes uztvērējs saņem satiksmes datus, izmantojot
bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams. Bezvadu
satiksmes uztvērēja kabelis kā papildu piederums ir pieejams
visiem produkta modeļiem. Dodieties uz sava produkta lapu
vietnē garmin.com, lai meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes
uztvērēja kabeli. Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos.
Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam,
izmantojot satiksmes uztvērēja kabeli (Ierīces uzstādīšana un
strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 1. lappuse).
PIEZĪME. satiksmes uztvērēja kabelim ir integrēta antena
iebūvētajam digitālajam satiksmes uztvērējam. Kur pieejams,
digitālais satiksmes uztvērējs saņem satiksmes datus no FM
radio, izmantojot HD Radio™ tehnoloģiju.
Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes
informāciju un palīdzēs jums izvairīties no satiksmes kavēšanās.
Satiksmes iespējošana
Lai iespējotu satiksmi, jums ir jāizveido ierīces savienojums ar
saderīgu satiksmes uztvērēja kabeli (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju, 16. lappuse).
Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.
> Navigācija > Satiksme.
1 Atlasiet
2 Atlasiet izvēles rūtiņu Satiksme.
Satiksme
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet > > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes apzīmējumu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet > > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Balss komanda
PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un
reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.
PIEZĪME. Balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo
izpildījumu trokšņainā vidē.
Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot
vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss
uzvednes un pieejamo komandu saraksts.
Pamošanās frāzes iestatīšana
Pamošanās frāze ir vārds vai teikums, kuru jūs varat pateikt, lai
aktivizētu balss komandu. Noklusējuma pamošanās frāze ir OK,
Garmin.
IETEIKUMS. jūs varat samazināt nejaušas balss komandas
aktivizācijas iespēju, izmantojot spēcīgu pamošanās frāzi.
1 Atlasiet > > Balss komanda > > Pamošanās frāze.
2 Ievadiet jaunu pamošanās frāzi.
Ievadot frāzi, ierīce parāda pamošanās frāzes stiprumu.
3 Atlasiet Pabeigts.
Balss komandas aktivizēšana
1 Sakiet OK, Garmin.
Parādās balss komandas izvēlne.
2 Pasakiet komandu no izvēlnes.
3 Lai pabeigtu meklēšanu vai darbību, atbildiet uz balss
uzvednēm.
Balss komandu padomi
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
• Palieliniet savas modināšanas frāzes stiprumu, lai
samazinātu nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju.
• Noklausieties divus toņus, lai apstiprinātu, kad ierīce ieiet
balss komandu režīmā un iziet no tā.
Maršruta sākšana, izmantojot balss
komandu
Varat pateikt populāru, labi zināmu atrašanās vietu
nosaukumus.
1 Pasakiet savu pamošanās frāzi (Pamošanās frāzes
iestatīšana, 17. lappuse).
2 Sakiet Atrast vietu.
3 Noklausieties balss uzvedni un pasakiet atrašanās vietas
nosaukumu.
Balss komanda
4 Pasakiet līnijas numuru.
5 Sakiet Naviģēt.
Skaņas izslēgšanas norādījumi
Balss komandas balss uzvednes varat atspējot bez ierīces
skaņas izslēgšanas.
1 Atlasiet > > Balss komanda > .
2 Atlasiet Skaņas izslēgšanas norādījumi > Ieslēgts.
Lietotņu izmantošana
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē
Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt
ierīces ekrānā.
1 Atlasiet > Palīdzība.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir
programmatūras teksts (Teksta valodas iestatīšana,
18. lappuse).
2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces iestatījumi, 19. lappuse).
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet > Kur esmu bijis.
Overlander Iestatījumi
Navigācijas iestatījumi
Atlasiet
> Navigācija.
Transportlīdzekļa profils: iestata transportlīdzekļa profilu
katram transportlīdzeklim, ar kuru izmantosit ierīci.
Karte un transportlīdzeklis: iestata ierīcē rādāmo karšu detaļu
līmeni un transportlīdzekļa ikonu.
Maršruta izvēles: Iestata maršrutu izvēles naviģējot.
Vadītāja palīdzība: iestata vadītāja palīdzības brīdinājumus.
Satiksme: iestata satiksmes detaļas, kuras ierīce lieto. Varat
iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairās no satiksmes
un meklē jaunu maršrutu uz galapunktu, ja rodas satiksmes
aizkavēšanās (Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem
maršrutā, 6. lappuse).
Vienības: Mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet
> Navigācija > Karte un transportlīdzeklis.
Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē
atspoguļo jūsu pozīciju.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 12. lappuse).
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
17
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
> Navigācija > Karte un transportlīdzeklis >
1 Atlasiet
Manas kartes.
2 Atlasiet karti.
Maršruta izvēles iestatījumi
Atlasiet
> Navigācija > Maršruta izvēles.
Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījumu, sākot navigāciju.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai
izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu
transportlīdzekli.
Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas
ceļiem un nodevu uzlīmēm.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība.
Balss uzvednes valoda: iestata navigācijas balss uzvednes
valodu.
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju funkcijām
myTrends, Kur esmu bijis un Brauciena žurnāls.
Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi funkcijām
myTrends, Kur esmu bijis un Brauciena žurnāls.
Vadītāja palīdzības iestatījumi
Atlasiet
> Navigācija > Vadītāja palīdzība.
Skaņas brīdinājuma signāli vadītājam: iespējo skaņas
brīdinājumu katra veida brīdinājuma signālam vadītājam
(Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 3. lappuse).
Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma
kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.
Satiksmes iestatījumi
Galvenajā izvēlnē atlasiet
> Navigācija > Satiksme.
Satiksme: iespējo satiksmi.
Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju,
lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos
pieejamos satiksmes datus.
Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.
Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma
iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus
(Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā,
6. lappuse).
Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma
sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija
Atlasiet
> Bluetooth.
Pievienošana bezvadu tīklam
> Wi-Fi.
1 Atlasiet
2 Ja vajadzīgs, atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu
bezvadu tīkla tehnoloģiju.
18
3 Atlasiet bezvadu tīklu.
4 Ja vajadzīgs, ievadiet šifrēšanas atslēgu.
Ierīce pievienojas bezvadu tīklam. Ierīce atcerēsies tīkla
informāciju un automātiski izveidos savienojumu, kad
atgriezīsieties šajā vietā nākotnē.
Displeja iestatījumi
Atlasiet
> Displejs.
Spilgtuma līmenis: iestata displeja spilgtuma līmeni ierīcē.
Adaptīvs spilgtums: automātiski pielāgo fona apgaismojuma
spilgtumu, pamatojoties uz apgaismojumu, kad ierīce ir ārpus
stiprinājuma.
Tēma: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot
opciju Automātiski, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas
vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.
Tapete: iestata tapetes fonu ierīcē.
Gulēšanas laiks: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce
pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.
Ekrānsaudzētājs: iespējo vai atspējo režīma Daydream
ekrānsaudzētāju.
Fonta lielums: palielina vai samazina fonta lielumu ierīcē.
Kad ierīce ir pagriezta: iespējo ekrāna automātisku maiņu
starp portreta un ainavas rādīšanas režīmu, pamatojoties uz
ierīces pagriešanu vai saglabāšanu pašreizējā orientācijā.
PIEZĪME. kamēr ierīce ir pievienota pie transportlīdzekļa
stiprinājuma, tā atbalsta vienīgi ainavas režīmu.
Apraide: ļauj rādīt ierīces ekrāna saturu saderīgā ārējā displejā
bezvadu savienojumā.
Skaņu un paziņojumu iestatījumi
Atlasiet
> Skaņa un paziņojums.
Skaļuma slīdņi: iestatiet skaļuma līmeni naviģēšanai, multividei,
zvaniem, brīdinājumiem un paziņojumu brīdinājumiem.
Netraucēt: iestata noteikumus automātiskai funkcijai
Netraucēt. Šī funkcija ļauj atspējot skaņas brīdinājumus
noteiktā periodā vai pasākumu laikā.
Paziņojuma noklusējuma zvana tonis: iestata ierīcē
noklusējuma paziņojuma zvana toņa skaņu.
Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana
> Skaņa un paziņojums.
1 Atlasiet
2 Izmantojiet slīdņu joslas, lai regulētu skaņas un paziņojumu
skaļumu.
Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un
atspējošana
Lai atrastu jūsu atrašanās vietu, aprēķinātu maršrutus un
nodrošinātu navigācijas palīdzību, atrašanās vietu pakalpojumu
funkcija ierīcei ir jāiespējo. Atrašanās vietu pakalpojumus vara
atspējot, lai taupītu akumulatora jaudu vai plānotu maršrutu, kad
ierīce ir iekštelpās un nevar uztvert GPS signālus. Kad
atrašanās vietu pakalpojumi ir atspējoti, ierīce iespējo GPS
simulatoru, lai aprēķinātu un simulētu maršrutus.
> Atr. v..
1 Atlasiet
2 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai iespējotu vai atspējotu
atrašanās vietu pakalpojumus.
PIEZĪME. lielākajā daļā lietošanas gadījumu jums nav jāmaina
iestatījums Režīms noklusējuma opcijā Tikai ierīce. Ierīce ietver
augstas veiktspējas GPS antenu, kas navigācijas laikā
nodrošina ļoti precīzus atrašanās vietas datus.
Teksta valodas iestatīšana
Ierīces programmatūrā varat atlasīt valodu tekstam.
> Valoda un ievade > Valoda.
1 Atlasiet
Overlander Iestatījumi
Informācija par ierīci
2 Atlasiet valodu.
Datuma un laika iestatījumi
Atlasiet
> Datums un laiks.
Automātisks datums un laiks: automātiski iestata laiku,
pamatojoties uz informāciju no pievienotā tīkla.
Iestatīt datumu: iestata ierīcē mēnesi, dienu un gadu.
Iestatīt laiku: iestata laiku ierīcē.
Atlasīt laika joslu: iestata laika joslu ierīcē.
Izmantot 24 stundu formātu: iespējo vai atspējo 24 stundu
laika formātu.
Ierīces iestatījumi
Atlasiet
> Par ierīci.
Sistēmas atjauninājumi: ļauj atjaunināt karti un ierīces
programmatūru.
Statuss: rāda akumulatora statusu un tīkla informāciju.
Juridiskā informācija: ļauj skatīt galalietotāja licences līgumu
(LLL) un programmatūras licences informāciju.
Reglamentējoša informācija: rāda e-uzlīmju reglamentējošo
un atbilstības informāciju.
Informācija par Garmin ierīci: rāda aparatūras un
programmatūras versijas informāciju.
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju rūpnīcas noklusējuma
vērtībās.
.
1 Atlasiet
2 Atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Datu un iestatījumu atiestatīšana
Lietotāja datu dzēšanai un visu iestatījumu atiestatīšanai
rūpnīcas noklusējuma vērtību iestatījumos ierīce piedāvā
vairākas opcijas.
.
1 Atlasiet
Atlasiet
opciju:
2
• Lai dzēstu savu brauciena vēsturi, atlasiet Navigācija >
Maršruta izvēles > Dzēst brauciena vēsturi.
Šī opcija dzēš visu to vietu ierakstus, pa kurām jūs
braucāt. Tā nedzēš saglabātās atrašanās vietas, kontus,
lietotnes vai instalētās kartes.
• Lai visus navigācijas iestatījumus atiestatītu rūpnīcas
noklusējuma vērtībās, atlasiet Navigācija > > Atjaunot.
Šī opcija nedzēš lietotāja datus.
• Lai noņemtu visus saglabātos bezvadu tīklus un pārī
savienotās ierīces, atlasiet Ierīces atiestatīšana > Tīkla
iestatījumu atiestatīšana.
Šī opcija nedzēš citus lietotāja datus.
• Lai dzēstu visus lietotāja datus un visus iestatījumus
atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet Ierīces
atiestatīšana > Rūpnīcas datu atiestatīšana.
Šī opcija dzēš brauciena vēsturi, lietotnes, kontus,
iestatījumus, saglabātos tīklus, pārī savienotās ierīces un
citus lietotāja datus. Instalētās kartes netiek dzēstas.
Lietotāja faili Garmin mapē, iespējams, netiks dzēsti.
Informācija par ierīci
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības
informācijas skatīšana
1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.
2 Atlasiet Par ierīci > Reglamentējoša informācija.
Specifikācijas
Darba temperatūras
diapazons
No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras
diapazons
No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Radiofrekvences
protokols
2,4 GHz pie 15 dBm
Strāvas ievade
Transportlīdzekļa strāva, izmantojot
komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas
kabeli. Maiņstrāva, izmantojot papildu
piederumu (lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora tips
Atkārtoti lādējams litija jonu
Kompasa drošs
attālums
30,5 cm (12 collas)
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Uzstādiet ierīci stiprinājumā un pievienojiet transportlīdzekļa
barošanas avotam.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses
adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.
Ierīces apkope
Garmin atbalsta centrs
Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību
un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži
uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.
Karšu un programmatūras atjaunināšana,
izmantojot Wi‑Fi tīklu
IEVĒRĪBAI
Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies
lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma
sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu
papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām,
sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.
Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci
Wi‑Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj
atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
1 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci
ārējam strāvas avotam.
PIEZĪME. uSB strāvas adapters nav iekļauts. Lai iegādātos
strāvas adapteru, dodieties uz produktu lapu vietnē
garmin.com.
2 Pievienojiet ierīci Wi‑Fi tīklam (Pievienošana bezvadu tīklam,
18. lappuse).
19
Kamēr ierīce ir pievienota Wi‑Fi tīklam, tā automātiski
pārbauda pieejamos atjauninājumu un rāda paziņojumu, kad
atjauninājums ir pieejams.
3 Atlasiet opciju:
• Kad redzams atjauninājuma paziņojums, pavelciet uz leju
no ekrāna augšdaļas un atlasiet Pieejams
atjauninājums..
• Lai manuāli pārbaudītu atjauninājumus, atlasiet
> Par
ierīci > Sistēmas atjauninājumi.
Ierīce rāda pieejamos karšu un programmatūras
atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte
vai Programmatūra redzams Pieejami atjauninājumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet
Lejupielādēt.
• Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet Karte.
• Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet
Programmatūra.
5 Ja vajadzīgs, izlasiet licences līgumus un atlasiet Pieņemt
visus, lai pieņemtu līgumus.
PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt
Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu.
Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences
līgumi.
6 Saglabājiet ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi‑Fi
tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.
IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta,
pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu
trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina.
Karšu un programmatūras atjaunināšana,
izmantojot Garmin Express
Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai
lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un
programmatūru.
1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin
Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet
ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (Garmin Express
instalēšana, 20. lappuse).
2 Atveriet lietojumprogrammu Garmin Express.
3 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot micro-USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno Overlander ierīces microUSB portam , un lielais gals jāpievieno datora pieejamajam
USB portam.
6 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet
uz Instalēt visu.
• Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz Skatīt
sīkāku informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Instalēt
blakus vajadzīgajam atjauninājumam.
Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir
pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD
karti, lai palielinātu atmiņu (Atmiņas kartes ievietošana
kartēm un datiem, 22. lappuse).
7 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet
atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.
Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma
Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot
ierīci.
®
Garmin Express instalēšana
Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows un
Mac datoriem.
1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai
lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu
datoru, atlasiet Sistēmas prasības.
• Lai instalētu Windows datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Windows.
• Lai instalētu Mac datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Mac.
Atveriet
lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās
3
norādes, lai pabeigtu instalēšanu.
®
®
Ierīces apkope
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.
Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
4 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz
Pievienot ierīci.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un
rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
5 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin
Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin
Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.
20
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
Noslaukiet
ierīci sausu.
2
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
Ierīces apkope
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
• Reģistrējiet ierīci, izmantojot programmatūru Garmin Express
(garmin.com/express).
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas
kabelī
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai to atbrīvotu.
Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā
ierīci
Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, turētājs transportlīdzeklī ir
jāuztur tīrs, un ierīce ir jānovieto tuvu piesūcējkausam.
Ja ierīce braukšanas laikā maina pozīciju, veiciet tālāk
aprakstītās darbības.
• Izņemiet strāvas avotam pievienoto stiprinājumu no
piesūcējkausa balsteņa un ar drānu noslaukiet lodīti un
ligzdu.
Putekļi un citi netīrumi var mazināt berzi lodītes un ligzdas
savienojumā, ļaujot savienojuma pozīcijai mainīties
transportlīdzekļa kustības laikā.
• Pagrieziet viras savienojumā pievienoto sviru pret
piesūcējkausu tik tālu, cik vējstikla leņķis atļauj.
Novietojot ierīci tuvāk vējstiklam, tiek mazināta ceļa izraisīto
triecienu un vibrācijas ietekme.
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai atrašanās vietu pakalpojumu funkcija ir
iespējota.
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu
un izņemiet drošinātāju .
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī
.
Ierīces atiestatīšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.
Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Ierīces uzstādīšana un strāvas
pievienošana transportlīdzeklī, 1. lappuse).
Traucējummeklēšana
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
21. lappuse).
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir
specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas
drošinātājs.
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
18. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 18. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Skaņas un paziņojumu skaļuma
regulēšana, 18. lappuse).
• Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (Pievienošana
bezvadu tīklam, 18. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas
režīmā (Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 2. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni
• Atlasiet
> Bluetooth.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni
www.garmin.com/bluetooth.
• Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis
un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (Pārī savienotā
tālruņa dzēšana, 16. lappuse) un jāveic pāra savienojuma
veidošanas process.
21
Pielikums
Rezerves kameras
> Displejs > Apraide.
2 Atlasiet
3 Atlasiet bezvadu displeju.
4 Ja vajadzīgs, ievadiet PIN kodu.
Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām
pievienotajām rezerves kamerām.
Datu pārvaldība
BC 35 rezerves kameras pāra savienojuma ar
Garmin navigācijas ierīci veidošana
™
Lai pievienotu kameru, vispirms jāiespējo iestatījums Wi‑Fi
Garmin navigācijas ierīcē .
BC 35 bezvadu rezerves kamera ir saderīga ar dažām Garmin
navigācijas ierīcēm ar Android™. Lai uzzinātu vairāk par ierīces
saderību, dodieties uz vietni garmin.com/bc35.
Pāra savienojumā ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci varat
iekļaut līdz četrām BC 35 bezvadu rezerves kamerām.
1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.
Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 35
kameru. Papildu informāciju par atjaunināšanu skatiet savas
navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
2 Ieslēdziet Garmin navigācijas ierīci un novietojiet to 3 m (10
pēdu) attālumā no kameras.
3 Atlasiet > Atpakaļskats.
4 Atlasiet opciju:
• Ja šī ir pirmā kamera, kuru pievienojat navigācijas ierīcei,
atlasiet Add New Camera.
• Ja šī ir papildu kamera, kuru pievienojat navigācijas
ierīcei, atlasiet > Atlasiet kameru > Add New Camera.
5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
PIEZĪME. pāra savienojuma kodu vai paroli skatiet uz
raidītāja vai kameras.
Kad pāra savienojuma ar kameru veidošanas process pirmo
reizi pabeigts, kamera automātiski izveido savienojumu ar
Garmin navigācijas ierīci.
Rezerves kameras skatīšana
Ierīce rāda video no pievienotās rezerves kameras dažādos
veidos atkarībā no tā, kā kamera ir pievienota barošanas
avotam.
1 Atlasiet opciju video rādīšanai:
• Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams),
pārslēdziet transportlīdzekli atpakaļgaitā.
Ierīce automātiski rāda video no rezerves kameras.
• Ja kamera ir pievienota pastāvīgam strāvas avotam,
atlasiet > Atpakaļskats, lai manuāli skatītu kameru.
2 Atlasiet opciju, lai atjaunotu parastu ierīces darbību:
• Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams),
izņemiet transportlīdzekli no atpakaļgaitas.
Ierīce automātiski atjauno parastu darbību.
• Ja raidītājs ir pievienots pastāvīgam strāvas avotam,
atlasiet , lai manuāli paslēptu kameru.
Kameru pārslēgšana
Ja vairākas rezerves kameras raida video uz jūsu ierīci, varat
pārslēgties starp kameru skatiem.
1 Atlasiet > Atpakaļskats.
2 Atlasiet > Atlasiet kameru.
3 Atlasiet kameru.
Tiek rādīta video plūsma no kameras, un ekrāna augšā ir
redzams kameras nosaukums.
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.
®
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu failus, piemēram,
kartes un pielāgotus interesējošos objektus.
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem
Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un
citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko
preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai
nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas
programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar
atmiņu no 4 līdz 64 GB.
1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē
(Ierīces pārskats, 1. lappuse).
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
22. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (garmin.com).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz garmin.com/accessories.
Pievienošana bezvadu displejam
Ierīces ekrānā redzamo saturu bezvadu savienojumā varat rādīt
uz saderīga ārēja displeja.
1 Tuviniet ierīci bezvadu displejam.
22
Pielikums
Rādītājs
Simboli
2D kartes skats 12
3D kartes skats 12
A
adreses, meklēšana 8
aktīvās braukšanas joslas vadība 5
akumulators
maksimizēšana 21
problēmas 21
uzlāde 1, 19, 21
altimetrs 14
apvedceļi 5
atbildēšana uz zvaniem 16
atiestatīšana
brauciena dati 12
ierīce 21
atjaunināšana
kartes 19, 20
programmatūra 19, 20
atmiņas karte 1, 22
ievietošana 22
atrašanās vietas 8, 13, 17
meklē 7
meklēšana 10
nesen atrasts 10
norises vietas 8
pašreizējā 10
saglabāšana 10
simulēts 18
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 7
atrašanās vietu meklēšana. 7–9 Skatiet arī
atrašanās vietas
adreses 8
koordinātas 10
krustpunkti 10
pilsētas 10
atrašanās vietu pakalpojumi 18
atvienošana, Bluetooth ierīce 16
audio, tuvuma punkti 18
Austiņas, savienošana pārī 16
autostāvvieta 5, 9, 10
avārijas dienesti 10
B
balss komanda 17
aktivizēšana 17
navigācija ar 17
padomi lietošanai 17
pamošanās frāze 17
barometrs 14
barošanas taustiņš 1, 2
bezvadu ierīces 15
bezvadu kamera. Skatiet kameras
Bluetooth tehnoloģija 15, 21
iespējošana 18
notiek ierīces atvienošana 16
pārī savienotās ierīces dzēšana 16
brauciena informācija 12
atiestatīšana 12
skatīšana 12
brauciena vēsture 19
brauciena žurnāls, skatīšana 12
braukšanas virzieni 5
brīdinājuma ikonas 11, 12
brīdinājuma leņķis 14
brīdinājumi 3, 14
audio 18
tuvuma punkti 18
brīdinājumu skaļums 18
C
ceļa punkti 13
ceļi 14
D
dati
pārsūtīšana 12
Rādītājs
saglabāšana 12
dators, pievienošana 22
datu saglabāšana 12
degviela, stacijas 10
displeja iestatījumi 18
drošinātājs, maiņa 21
dzēšana
pārī savienota Bluetooth ierīce 16
pārī savienotā Bluetooth ierīce 16
visi lietotāja dati 19
dzīvojamais furgons, profili 3
E
rīki 11
simboli 4
Slāņi 12
tēma 17
kartes skats
2D 12
3D 12
kartes slāņi, pielāgošana 12
kompass 14
koordinātas 10
krustpunkti, meklēšana 10
Kur es atrodos? 10
ekrāns, spilgtums 3
L
F
laika iestatījumi 19
lietotnes 2, 12
LLL 19
faili, pārsūtīšana 22
Foursquare 8
G
galapunkti 17. Skatiet atrašanās vietas
ierašanās 5
garensvārstības un šķērssvārstības 14
kalibrēšana 14
Garmin Explore 7, 13, 14
Garmin Express 20
programmatūras atjaunināšana 20
GPS 2
simulators 18
I
ID numurs 19
ierīces apkope 20
ierīces atiestatīšana 19
ierīces ID 19
ierīces tīrīšana 20
ierīces uzlādēšana 1, 19, 21
ierīces uzstādīšana 1, 21
automašīna 1
piesūcējkauss 1, 21
ierobežojumi, transportlīdzeklis 3
iestatījumi 13, 14, 17–19
iestatījumu atjaunošana 19
ikonas, statusa josla 2
inReach 15
inReach tālvadība 15
interesējoši objekti 7, 8
papildinājumi 9
pielāgot 9
POI Loader 9
Interesējoši objekti 7, 8
HISTORY 8
norises vietas 8
izsekošana 14
izvairīšanās
ceļš 6
dzēšana 7
nodevas 6
zona 6
izvairīšanās vietas 6
atspējošana 7
ceļš 6
ceļu iezīmes 6
nodevas 6
zona 6
K
kalibrēšana, kompass 14
kamera, savienošana pārī 22
kameras 22
ātrums 4
dublējums 22
pārslēgšana 22
sarkanā gaisma 4
kartes 4, 11–13, 18
atjaunināšana 13, 19, 20
datu lauks 4, 12
detalizēts līmenis 17
iegāde 22
maršrutu skatīšana 4, 5
pievienošana 13
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 4
došanās 4
mājupceļš 4
maršruta koriģēšana 5
maršruti 4, 13
aprēķināšana 6
apstāšanās 6
ieteiktie 6
koriģēšana 5
myTrends 6
punkta pievienošana 5
sākšana 4, 9
skatīšana kartē 4, 5
meklēšanas josla 8
meklēšanas zonas maiņa 9
microSD karte 1, 22
miega režīms 2
myTrends, maršruti 6
multivides skaļums 18
N
nacionālie parki 7, 8
nākamais pagrieziens 4
navigācija 4, 5, 8
bezceļu 13
iestatījumi 17, 18
nesen atrastās atrašanās vietas 10
nodevas, izvairīšanās 6
norises vietas 8
P
pagriezienu saraksts 5
pakalpojumu meklēšana 7
papildinājumi, pielāgoti interesējoši objekti 9
pašreizējā atrašanās vieta 10
paziņojumi 2
paziņojumu skaļums 18
piederumi 22
pielāgoti interesējoši objekti 9
piesūcējkauss 21
POI Loader 9
priekšā 11
pielāgošana 11
produkta atbalsts 17
profili, dzīvojamais furgons 3
programmatūra
atjaunināšana 19, 20
versija 19
R
rezerves kamera 22. Skatiet kameras
rīki, kartes 11
runas atpazīšana 17
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 10
saglabātās atrašanās vietas
dzēšana 11
kategorijas 11
rediģēšana 10
23
saīsnes
dzēšana 10
pievienošana 2
sākuma ekrāns 2
pielāgošana 2
sarkanās gaismas kameras 4
satelīta signāli, iegūšana 2, 18
satiksme 12, 16, 18
alternatīvs maršruts 6
karte 12, 17
kavējumu meklēšana 12, 17
satiksmes negadījumi 12, 17
uztvērējs 16
savienošana pārī 15
atvienošana 16
Austiņas 16
pārī savienotās ierīces dzēšana 16
tālrunis 15, 21
simulētas atrašanās vietas 18
skaļums 18
Skaņa 18
skaņas izslēgšana, audio 17
skārienekrāns 3
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 20
SOS 15
atcelšana 15
sūtīšana 15
specifikācijas 19
spilgtums 3
stiprinājuma noņemšana 21
stiprinājums, noņemšana 21
strāvas kabeļi 19
drošinātāja maiņa 21
transportlīdzeklis 1
T
tālrunis
atvienošana 16
savienošana pārī 15, 16, 21
tālruņa zvani 15, 16
atbildēšana 16
balss zvans 16
numura sastādīšana 16
skaņas izslēgšana 16
transportlīdzekļa barošanas kabelis 1
transportlīdzekļa profils
dzīvojamais furgons 3
vieglais automobilis 3
traucējummeklēšana 21
TripAdvisor 8
V
vadītāja brīdinājumi 3, 4
valoda 18
vēsture, sūtīšana uz datoru 12
viedtālrunis 12
virzieni 5
W
Wi-Fi, pievienošana 18, 22
Wi‑Fi 19
Z
Zādzība, izvairīšanās 21
ziņojums 15
zvani 15, 16
atbildēšana 16
24
Rādītājs
support.garmin.com
2019 gada Augusts
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising