Garmin | Overlander | User guide | Garmin Overlander Podręcznik użytkownika

Garmin Overlander Podręcznik użytkownika
OVERLANDER
™
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin oraz inReach są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BC™, Garmin Express™, Garmin
Explore™, myTrends™ oraz Overlander™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple , iPhone oraz Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak
i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc.
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.Technologia HD Radio™ wyprodukowana na licencji firmy iBiquity Digital Corporation. Patenty są dostępne na stronie
http://patents.dts.com/. HD Radio™ oraz logo HD, HD Radio i „Arc” są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
w innych krajach. HISTORY oraz logo H są znakami towarowymi firmy A+E Networks zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystane za
zgodą. iOverlander™ jest znakiem towarowym firmy iOverlander. microSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C. PlanRV™ jest znakiem towarowym firmy TruckDown Info International, Inc.
TripAdvisor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TripAdvisor, LLC. Ultimate Campgrounds jest znakiem towarowym projektu The Ultimate Public Campground. Wi‑Fi jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Pierwsze kroki ................................................................ 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Montowanie i zasilanie urządzenia w pojeździe ......................... 1
Instalacja adaptera uchwytu kulowego ....................................... 1
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 2
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 2
Ekran główny .............................................................................. 2
Otwieranie aplikacji ................................................................ 2
Dodawanie skrótu do ekranu głównego ................................. 2
Wyświetlanie powiadomień .................................................... 2
Ikony na pasku stanu ............................................................. 2
Korzystanie z ekranu dotykowego .............................................. 3
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 3
Profile pojazdów............................................................. 3
Profil samochodu ........................................................................ 3
Dodawanie profilu pojazdu ......................................................... 3
Przełączanie profilu pojazdu ....................................................... 3
Edycja profilu pojazdu ................................................................. 3
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy ....................... 3
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych dla kierowcy ....... 4
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 4
Nawigacja drogowa........................................................ 4
Trasy ........................................................................................... 4
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 4
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 4
Jazda do domu ...................................................................... 4
Edytowanie pozycji domowej ............................................ 4
Trasa na mapie ........................................................................... 4
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 5
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ....................................... 5
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 5
Przybycie do celu ........................................................................ 5
Parkingu w pobliżu celu podróży ........................................... 5
Zmiana aktywnej trasy ................................................................ 5
Dodawanie pozycji do trasy ................................................... 5
Kształtowanie trasy ................................................................ 6
Korzystanie z objazdu ............................................................ 6
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 6
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 6
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 6
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 6
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 6
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 6
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 6
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 6
Unikanie stref środowiskowych .............................................. 7
Własne unikane ..................................................................... 7
Unikanie drogi ................................................................... 7
Unikanie obszaru .............................................................. 7
Wyłączanie własnego unikanego elementu ...................... 7
Usuwanie własnych unikanych elementów ....................... 7
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji............................ 7
Punkty szczególne ...................................................................... 7
Podróż do pozycji Garmin Explore ......................................... 7
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 7
Wyszukiwanie w ramach kategorii .................................... 7
Wyszukiwanie kempingów ..................................................... 7
Wyszukiwanie parkingów dla kamperów ........................... 7
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate
Campgrounds ........................................................................ 8
Wyszukiwanie usług dla kamperów ....................................... 8
Spis treści
Wyszukiwanie parków narodowych ....................................... 8
Przeglądanie atrakcji i udogodnień dostępnych na terenie
parków narodowych .......................................................... 8
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
iOverlander™ ......................................................................... 8
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
HISTORY® ............................................................................ 8
Foursquare ............................................................................. 8
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare ........... 8
TripAdvisor® .......................................................................... 8
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TripAdvisor ........................................................................ 8
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu .............................................................................. 8
Poznawanie miejsca ......................................................... 9
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 9
Wyszukiwanie adresu ................................................................. 9
Wyniki wyszukiwania pozycji ...................................................... 9
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie .................................. 9
Zmiana przeszukiwanego obszaru ............................................. 9
Własne POI ............................................................................... 10
Instalacja programu POI Loader .......................................... 10
Wyszukiwanie własnych punktów POI ................................. 10
Parking ......................................................................................10
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji ............. 10
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów ............................ 10
Narzędzia wyszukiwania ........................................................... 10
Wyszukiwanie skrzyżowania ................................................ 10
Wyszukiwanie miasta ........................................................... 10
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych .............. 10
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................. 10
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc ................... 10
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji .............................. 10
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ................... 10
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................. 11
Dodawanie skrótu ..................................................................... 11
Usuwanie skrótu .................................................................. 11
Zapisywanie pozycji .................................................................. 11
Zapisywanie pozycji ............................................................. 11
Zapisywanie aktualnej pozycji .............................................. 11
Edycja zapisanych pozycji ................................................... 11
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ...................... 11
Usuwanie zapisanych pozycji .............................................. 11
Korzystanie z mapy ulic ............................................... 11
Narzędzia mapy ........................................................................ 11
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 12
Przed tobą ................................................................................ 12
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 12
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 12
Symbole ostrzeżeń i alertów ..................................................... 12
Ostrzeżenia o ograniczeniach .............................................. 12
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych ..................... 12
Alerty .................................................................................... 12
Informacje o podróży ................................................................ 12
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 12
Dostosowywanie pól danych podróży ............................. 12
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 12
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 12
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 12
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 13
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 13
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 13
Dostosowywanie mapy ............................................................. 13
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 13
Zmiana pola danych mapy ................................................... 13
i
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 13
Nawigacja po bezdrożach............................................ 13
Garmin Explore ......................................................................... 13
Logowanie się do konta Garmin Explore ............................. 13
Mapa .................................................................................... 14
Pobieranie map Garmin Explore ..................................... 14
Filtrowanie danych mapy ................................................ 14
Ustawienia mapy Garmin Explore ................................... 14
Tworzenie punktu ............................................................ 14
Wyznaczanie trasy .......................................................... 14
Biblioteka ............................................................................. 14
Wyświetlanie zawartości biblioteki .................................. 14
Podróż do zapisanej pozycji ............................................ 14
Tworzenie zbioru ............................................................. 14
Wyświetlanie zbiorów ...................................................... 14
Synchronizacja danych konta Garmin Explore .................... 14
Zapis ścieżek ............................................................................ 14
Zmiana interwałów śledzenia ............................................... 14
Zatrzymywanie śledzenia ..................................................... 15
Pochylenie i przechylenie ......................................................... 15
Kalibracja pochylenia i przechylenia .................................... 15
Regulacja kątów do włączania ostrzeżeń ............................ 15
Włączanie i wyłączanie alertów o kątach ............................. 15
Wyświetlanie wysokościomierza, barometru i kompasu ........... 15
Kalibracja kompasu .............................................................. 15
inReachPilot.................................................................. 15
Podłączanie urządzenia inReach ............................................. 15
Wysyłanie wiadomości inReach ............................................... 15
SOS .......................................................................................... 16
Inicjowanie sygnału SOS ..................................................... 16
Anulowanie sygnału SOS .................................................... 16
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący.................... 16
Parowanie telefonu ................................................................... 16
Po sparowaniu urządzeń — porady ..................................... 16
Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth ...................... 16
Nawiązywanie połączenia ......................................................... 16
Odbieranie połączenia .............................................................. 16
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy .................. 16
Zapamiętywanie numeru telefonu ............................................ 17
Odłączanie urządzenia Bluetooth ............................................. 17
Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth ........................ 17
Usuwanie sparowanego telefonu ............................................. 17
Utrudnienia drogowe....................................................17
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 17
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 17
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie .......................... 17
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 17
Polecenia głosowe....................................................... 18
Ustawianie frazy aktywacji ........................................................ 18
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 18
Polecenia głosowe — porady ................................................... 18
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................. 18
Wyciszanie instrukcji ................................................................. 18
Korzystanie z aplikacji................................................. 18
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ........................ 19
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth ................... 19
Łączenie z siecią bezprzewodową ........................................... 19
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 19
Ustawienia dźwięku i powiadomień .......................................... 19
Regulacja dźwięku i głośności powiadomień ....................... 19
Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji ................................... 19
Ustawianie języka tekstu .......................................................... 20
Ustawienia dotyczące daty i czasu ........................................... 20
Ustawienia urządzenia .............................................................. 20
Przywracanie ustawień ............................................................. 20
Resetowanie danych i ustawień ............................................... 20
Informacje o urządzeniu.............................................. 20
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami ........................................................ 20
Dane techniczne ....................................................................... 20
Ładowanie urządzenia .............................................................. 20
Konserwacja urządzenia.............................................. 20
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ....................................... 20
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci Wi‑Fi ..... 21
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ........................................................................ 21
Instalowanie Garmin Express .............................................. 21
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 22
Czyszczenie obudowy ......................................................... 22
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 22
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 22
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 22
Resetowanie urządzenia .......................................................... 22
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 22
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 22
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 22
Rozwiązywanie problemów......................................... 22
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 22
Uchwyt nie utrzymuje urządzenia na swoim miejscu podczas
jazdy. ........................................................................................ 22
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 22
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 22
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 23
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem ........................ 23
Załącznik....................................................................... 23
Kamery cofania ......................................................................... 23
Parowanie kamery cofania BC™ 35 z urządzeniem
nawigacyjnym Garmin .......................................................... 23
Podgląd z kamery cofania .................................................... 23
Przełączanie kamer ......................................................... 23
Łączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym .......................... 23
Zarządzanie danymi ................................................................. 23
Informacje o kartach pamięci ............................................... 23
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ................. 23
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 24
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 24
Zakup dodatkowych map .......................................................... 24
Zakup akcesoriów ..................................................................... 24
Indeks............................................................................ 25
Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia ................. 18
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 18
OverlanderUstawienia .................................................. 18
Ustawienia nawigacji ................................................................ 18
Ustawienia mapy i pojazdu .................................................. 18
Włączanie map ................................................................ 18
Ustawienia preferencji trasy ................................................. 19
Ustawienia asystenta kierowcy ............................................ 19
ii
Spis treści
Pierwsze kroki
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
twardych w laptopach. Przechowuj urządzenie z dala od
urządzeń medycznych i elektronicznych
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Umieść uchwyt na ramieniu przyssawki , tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
1 Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia (Aktualizacja
map i oprogramowania za pomocą sieci Wi‑Fi, strona 21).
2 Konfiguracja konta Garmin Explore™ (Garmin Explore,
strona 13)
3 Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Montowanie i zasilanie urządzenia w pojeździe, strona 1).
4 Skonfiguruj profil pojazdu (Profile pojazdów, strona 3).
5 Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 4).
Ogólne informacje o urządzeniu
2 Otwórz dźwignię
, dociśnij przyssawkę do szyby przedniej
i przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku szyby.
Dźwignia musi być zwrócona w kierunku górnej części szyby.
3 Wysuń ramię przyssawki .
4 W razie potrzeby obróć uchwyt, aby logo Garmin było
®
zwrócone prawą stroną do góry.
5 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki
gniazda w uchwycie.
do
Mikrofon do prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący
Regulacja głośności
Przycisk zasilania
Gniazdo micro-USB do zasilania i przesyłu danych
Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
Gniazdo audio typu jack 3,5 mm
Interfejs uchwytu magnetycznego z 14-stykowym złączem
Głośnik
Montowanie i zasilanie urządzenia
w pojeździe
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować zakłócenia
w pracy niektórych urządzeń medycznych oraz elektronicznych,
np. rozruszników serca, pomp insulinowych czy dysków
Pierwsze kroki
6 Umieść urządzenie tyłem w uchwycie.
7 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w pojeździe.
Instalacja adaptera uchwytu kulowego
Urządzenie jest wyposażone w uchwyt kulowy o średnicy 2,53
cm (1 cala), który jest zgodny z rozwiązaniami innych firm.
Przymocuj uchwyt kulowy
do powierzchni montażowej
przy użyciu dołączonych śrub .
1
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
lub
Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić powiadomienia.
Przesuń palcem w dół dwa razy, aby szybko zmienić ustawienia
i jasność podświetlenia.
Przytrzymaj, aby dostosować tapetę lub dodać widżety do ekranu
głównego.
Wybierz, aby wyświetlić funkcje nawigacji po drogach i wyszukać
punkty szczególne.
Wybierz, aby wyświetlić aplikację Garmin Explore, która dostarcza
informacji o nawigacji po bezdrożach i szczegółowych mapach
topograficznych.
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Wyłącz.
Odbiór sygnałów GPS
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Opcja Sprawdź pojawi się na pasku stanu. Jeśli tak się nie
stanie, włącz usługi lokalizacyjne .
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z nieprzesłoniętym
widokiem nieba, z dala od wysokich budynków i drzew.
Akwizycja satelitów wyświetli się u góry mapy nawigacyjnej,
dopóki urządzenie nie ustali Twojej pozycji.
Ekran główny
UWAGA: Układ ekranu głównego może się różnić, jeśli został
dostosowany.
Wybierz, aby otworzyć szufladę aplikacji. Szuflada aplikacji zawiera
skróty klawiaturowe do wszystkich aplikacji zainstalowanych
w urządzeniu.
Otwieranie aplikacji
Ekran główny zawiera skróty do często używanych aplikacji.
Schowek aplikacji zawiera wszystkie aplikacje zainstalowane
w urządzeniu, zorganizowane w trzech zakładkach. Karta Drive
zawiera aplikacje z zakresu nawigacji drogowej i innych funkcji
przydatnych podczas jazdy samochodem. Karta Explore
zawiera aplikacje przydatne do nawigacji po bezdrożach
i eksploracji terenu. Karta Narzędzia zawiera aplikacje
przydatne do komunikacji i innych zadań.
Wybierz jedną z opcji, aby uruchomić aplikację:
• Wybierz skrót aplikacji na ekranie głównym.
• Wybierz , a następnie zakładkę i aplikację.
Dodawanie skrótu do ekranu głównego
1 Wybierz .
2 Wybierz kartę z aplikacjami, aby wyświetlić aplikacje
dodatkowe.
3 Przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij przytrzymany
element do wybranej lokalizacji na ekranie głównym.
Wyświetlanie powiadomień
1 Przesuń palcem od góry w dół ekranu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień.
2 Wybierz opcję:
• Aby uruchomić czynność lub aplikację, o której mowa jest
w powiadomieniu, wybierz to powiadomienie.
• Aby odrzucić powiadomienie, przesuń palcem w prawo na
powiadomieniu.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Usługi lokalizacji są włączone.
Technologia Bluetooth jest włączona.
®
Połącz z urządzeniem Bluetooth.
Połączono z siecią Wi‑Fi (Łączenie z siecią bezprzewodową,
strona 19).
®
2
Pierwsze kroki
Aktywny profil pojazdu. Przesuń dwukrotnie palcem w dół ekranu
i wybierz profil, aby otworzyć ustawienia profilu pojazdu (Profile
pojazdów, strona 3).
Poziom naładowania baterii.
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Dotknij ekranu, aby wybrać element.
• Przeciągnij lub przesuń palcem po ekranie, aby przesunąć
lub przewinąć zawartość ekranu.
• Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
• Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.
Regulowanie jasności ekranu
Czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność
ekranu do warunków panujących w pojeździe (Ustawienia
wyświetlania, strona 19). Ustawienia jasności można zmienić
ręcznie w panelu powiadomień lub menu ustawień.
1 Wybierz opcję:
• Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu, aby
rozwinąć Szybką konfigurację w panelu powiadomień.
• Wybierz kolejno
> Wyświetlanie > Poziom jasności.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Profile pojazdów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Ikona
na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu.
Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować
oddzielnie dla każdego typu pojazdu.
Po aktywacji profilu dla kamperów urządzenie wyznacza trasy,
które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary
nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu
określone przez użytkownika.
Profil samochodu
Profil samochodu jest fabrycznie załadowanym profilem
przeznaczonym do użytku w samochodzie bez przyczepy.
Podczas korzystania z profilu samochodu urządzenie oblicza
standardowe trasy samochodowe, a wyznaczanie trasy dla
ciężarówek nie jest dostępne. Niektóre funkcje i ustawienia
dotyczące ciężarówek nie są dostępne podczas korzystania
z profilu samochodu.
Dodawanie profilu pojazdu
Opcjonalna funkcja profil pojazdu umożliwia wyznaczanie tras
w oparciu o wysokość i masę dużych pojazdów, takich jak
kampery i przyczepy. Jeśli posiadasz duży pojazd lub jeśli ma
on zamocowaną przyczepę, zaleca się skonfigurowanie profilu
pojazdu. Możesz skonfigurować profil pojazdu dla każdej
konfiguracji pojazdu używanej z urządzeniem Overlander.
1 Wybierz kolejno > > Profil pojazdu > .
2 Wybierz opcję pojazdu najbardziej przypominającą Twoją
konfigurację pojazdu.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje o pojeździe.
Profile pojazdów
Przełączanie profilu pojazdu
Po pierwszym uruchomieniu urządzenia pojawi się monit
o wybranie profilu pojazdu. Możesz ręcznie przełączyć profil
pojazdu na inny w dowolnym momencie.
1 Wybierz opcję:
• Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu
i wybierz ikonę profilu pojazdu, np. lub .
• Wybierz kolejno
> Nawigacja > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil pojazdu.
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego
wymiary i masa.
3 Wybierz Wybierz.
Edycja profilu pojazdu
Możesz zmienić podstawowe informacje w profilu pojazdu lub
dodać do niego szczegółowe informacje, np. maksymalną
prędkość.
> Nawigacja > Profil pojazdu.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
3 Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz
, a następnie pole, które chcesz zmienić.
• Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno >
> Zmień nazwę profilu.
• Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno opcje >
>
Usuń.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy
PRZESTROGA
Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy
obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów
alertów dla kierowcy. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Szkoły: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
ograniczenie prędkości na drodze do najbliższej szkoły lub
strefy wokół szkoły (jeśli takie dane są dostępne).
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Zmiana limitu prędkości: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
ograniczeniu prędkości, dając czas na przygotowanie się do
dostosowania prędkości.
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
informujący o zbliżającym się przejeździe kolejowym.
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
informujący o zbliżającym się przejściu dla zwierząt.
Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy informujący
o zakręcie na drodze.
3
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
informujący o zbliżaniu się do miejsca spowolnienia ruchu,
jeśli zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Utrudnienia drogowe, strona 17).
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu: Urządzenie odtwarza
dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi,
gdzie ciężarówka mogłaby utknąć na nierównościach
nawierzchni.
Boczny wiatr: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie istnieje
niebezpieczeństwo wystąpienia bocznego wiatru.
Zwężona droga: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, która może być zbyt
wąska dla prowadzonego pojazdu.
Stromy zjazd: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do stromego zjazdu.
Granice stanowe i krajowe: Urządzenie odtwarza dźwięk
i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do granicy stanu lub
kraju.
Odetnij dopływ propanu: Urządzenie odtwarza dźwięk
i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do obszaru, na
którym dopływ propanu powinien być odcięty.
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych
dla kierowcy
Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych
typów alertów dla kierowcy. Alerty wizualne pojawiają się nawet
po wyłączeniu dźwięku.
> Nawigacja > Asystent kierowcy >
1 Wybierz kolejno
Alerty dźwiękowe dla kierowcy.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie
ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer
na światłach.
• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™
(garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych
kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
Nawigacja drogowa
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 6) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 6).
4
• Urządzenie może także unikać dróg, które nie są
odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu
pojazdu.
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 4).
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia
trasy.
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży.
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz i wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Jedź!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edytuj
trasę i dodaj do trasy punkty kształtowania.
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 4). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy.
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Drive.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno > > Ustal pozycję domową.
2 Podaj pozycję domową.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
Nawigacja drogowa
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
2 Wybierz .
Przybycie do celu
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Otwiera aplikację Garmin Explore do nawigacji po bezdrożach.
Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli
informacje pomocne w dotarciu na miejsce.
•
wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat
głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
• Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć
szukanie parkingu. Wybierz Tak, aby znaleźć pobliski parking
(Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 5).
• Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie
automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje
przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać Stop, aby
zakończyć trasę.
Trasa podświetlona na mapie.
Parkingu w pobliżu celu podróży
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu
podróży. Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie
parkingu.
1 Wybierz opcję:
• Kiedy urządzenie wyświetli monit, wybierz Tak, aby
rozpocząć wyszukiwanie pobliskiego parkingu.
• Jeśli urządzenie nie wyświetli monitu, wybierz kolejno >
Kategorie > Parking i wybierz > Celu podróży.
Wybierz
Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
2
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz parking, a następnie wybierz kolejno Jedź! > Dodaj
jako następny postój.
Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.
Prędkość pojazdu.
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Dotknij tego pola, aby zmienić wyświetlane w nim informacje.
Wybierz, aby rozpocząć nową trasę lub wyszukać punkty szczególne.
Narzędzia mapy. Zawiera narzędzia wyświetlające dodatkowe
informacje dotyczące trasy lub okolicy.
Aktywny asystent pasa ruchu
W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok
mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli
jest dostępna). Kolorowa linia
wskazuje prawidłowy pas do
skrętu.
Zmiana aktywnej trasy
Dodawanie pozycji do trasy
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Skręty.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery
skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą
lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Nawigacja drogowa
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 4).
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
1 Na mapie wybierz kolejno > .
2 Wyszukaj pozycję.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Dodaj jako następny postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ostatni postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
5
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 4).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Edytuj trasę.
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
Zmiana trybu obliczania trasy
> Nawigacja > Preferencje trasy > Tryb
1 Wybierz
obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Zatrzymywanie trasy
• Na mapie wybierz kolejno > .
• Z poziomu paska powiadomień, przesuń palcem w dół,
a następnie wybierz w powiadomieniu funkcji Nawigacja
firmy Garmin.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia urządzenia, strona 20).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych, strona 17).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 19), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz opcję Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
> Nawigacja > Preferencje trasy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
Jeśli mapa w urządzeniu zawiera szczegółowe informacje
dotyczące winiet, możesz unikać dróg, które wymagają winiet
w poszczególnych krajach, lub zezwalać na przejazd nimi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
> Nawigacja > Preferencje trasy >
1 Wybierz kolejno
Opłaty > Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami wymagającymi winiet, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg wymagających winiet, wybierz
Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami wymagającymi
winiet, wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
> Nawigacja > Preferencje trasy >
1 Wybierz kolejno
Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać na
wyznaczanych trasach, a następnie wybierz OK.
6
Nawigacja drogowa
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu. Opcja ta ma
zastosowanie do typu pojazdu ustawionego w aktywnym profilu
pojazdu (Profile pojazdów, strona 3).
> Nawigacja > Preferencje trasy >
1 Wybierz kolejno
Strefy środowiskowe.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Zezwól.
Wybierz
Zapisz.
3
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
> Nawigacja > Preferencje trasy >
1 Wybierz kolejno
Własne unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
6 Wybierz Gotowe.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno
2
3
4
5
6
> Nawigacja > Preferencje trasy >
Własne unikane.
W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
Wybierz Dodaj unikany obszar.
Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
> Nawigacja > Preferencje trasy >
1 Wybierz kolejno
Własne unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
> Nawigacja > Preferencje trasy >
1 Wybierz kolejno
Własne unikane > .
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
kolejno Wybierz wszystko > Usuń.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz Usuń.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
o nazwach ulic. Menu pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 9).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne,
strona 7).
• Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś
w nich swoją pozycję (Wyszukiwanie punktów szczególnych
Foursquare, strona 8).
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania, strona 10).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 9).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji, strona 11).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyświetlanie ostatnio
znalezionych pozycji, strona 10).
®
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Podróż do pozycji Garmin Explore
Aby nawigować do pozycji Garmin Explore, należy dodać co
najmniej jedną pozycję do konta Garmin Explore.
1 Wybierz kolejno > Explore.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję.
• Aby rozpocząć nawigację do pozycji, korzystając ze
wskazówek krok po kroku, wybierz Jedź!.
• Jeśli chcesz wyświetlić pozycję za pomocą aplikacji
Garmin Explore, wybierz .
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz .
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno > Kategorie.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Wyszukiwanie kempingów
Wybierz kolejno
> Wszystkie kempingi.
Wyszukiwanie parkingów dla kamperów
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
7
Umożliwia wyszukiwanie parkingów dla kamperów w oparciu
o dostępne na nich udogodnienia.
1 Wybierz kolejno > PlanRV Parks.
2 W razie potrzeby wybierz Filtruj wg udogodnień, zaznacz
jedno udogodnienie lub kilka, a następnie wybierz Zapisz.
3 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
iOverlander™
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
Ultimate Campgrounds
To urządzenie obsługuje punkty szczególne z serwisu
iOverlander, dzięki którym możesz znaleźć miejsca przydatne
w podróży, takie jak pola namiotowe, punkty naprawy
i zakwaterowanie.
1 Wybierz kolejno > iOverlander.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Urządzenie jest wyposażone w punkty szczególne z serwisu
Ultimate Campgrounds, dzięki którym możesz znaleźć kempingi
publiczne w pobliżu.
1 Wybierz kolejno > Ultimate Public Campgrounds.
2 W razie potrzeby wybierz Filtry wyszukiwania, wybierz co
najmniej jeden filtr wyszukiwania, a następnie wybierz
Szukaj.
3 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie usług dla kamperów
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Umożliwia wyszukanie pobliskich miejsc, w których oferowane
są naprawy, holowania i inne usługi dla kamperów.
Select > PlanRV Services.
Wyszukiwanie parków narodowych
Modele z mapami Ameryki Północnej lub Stanów
Zjednoczonych zawierają także szczegółowe informacje na
temat parków narodowych w USA. Można nawigować do parku
narodowego lub do lokalizacji leżącej w granicach paku.
1 Wybierz kolejno > Parki narodowe.
Zostanie wyświetlona lista parków narodowych, gdzie
najbliżej położony park będzie widoczny na górze.
Wybierz
Szukaj, a następnie wpisz całą nazwę paku lub jej
2
część, aby zawęzić wyniki wyszukiwania (opcjonalnie).
3 Wybierz park narodowy.
Poniżej nazwy parku zostanie wyświetlona lisa kategorii
pozycji na terenie parku, w jakich znajdują się atrakcje i są
oferowane udogodnienia.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do parku, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat parku lub
sprawdzić, jakie atrakcje znajdują się na jego terenie
i jakie są dostępne udogodnienia, wybierz .
• Aby szybko wyszukać lokalizację na terenie parku,
wybierz kategorię z listy poniżej nazwy parku, a następnie
wybierz lokalizację.
Przeglądanie atrakcji i udogodnień dostępnych na terenie
parków narodowych
W modelach na rynek północnoamerykański można przeglądać
szczegółowe informacje na temat atrakcji w parkach
narodowych i oferowanych na ich terenie udogodnień, a także
nawigować do konkretnych lokalizacji na terenie parków. Na
przykład możesz wyszukiwać kempingi, punkty orientacyjne,
centra turystyczne i popularne atrakcje.
1 W obszarze wyników wyszukiwania pozycji wybierz park
narodowy, a następnie wybierz .
2 Wybierz Poznaj ten park.
Zostanie wyświetlona lista kategorii atrakcji i udogodnień.
3 Wybierz kategorię.
4 Wybierz pozycję, a następnie Jedź!.
8
NOTYFIKACJA
Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie
wszelkich obowiązujących przepisów związanych z kempingami
i punktami szczególnymi.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
HISTORY
®
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia.
To urządzenie obsługuje punkty szczególne HISTORY, dzięki
czemu możesz wyszukiwać miejsca historyczne i atrakcje
z całego świata, a także wyświetlać szczegółowe informacje na
ich temat. Dotyczy to między innymi zabytkowych budynków,
pomników, muzeów i miejsc, w których w przeszłości miały
miejsce ważne wydarzenia.
1 Wybierz kolejno > History®.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz , aby wyświetlić zdjęcie i krótkie podsumowanie
historii lokalizacji.
Foursquare
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu.
Wybierz kolejno > Foursquare.
TripAdvisor
®
W urządzeniu TripAdvisor zapisane są punkty szczególne wraz
z ocenami.Oceny z serwisu TripAdvisor wyświetlają się
automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla danych
punktów szczególnych. Możesz także wyszukiwać pobliskie
punkty szczególne z serwisu TripAdvisor i sortować je według
odległości lub popularności.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu TripAdvisor
1 Wybierz kolejno > TripAdvisor.
2 Wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych
z serwisu TripAdvisor dla tej kategorii.
3 Wybierz Wyniki sortowania, aby posortować wyniki
wyszukiwania według dystansu lub popularności
(opcjonalnie).
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno > Szukaj.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Jedź!.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz kolejno > Poznaj to miejsce.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz .
2 Wybierz Szukaj w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz .
2 W razie potrzeby wybierz , aby wyszukać w pobliżu innego
miasta lub obszaru.
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
5 Wybierz adres.
Wyniki wyszukiwania pozycji
Domyślnie wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie
listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Przewiń w dół,
aby zobaczyć więcej wyników.
Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o wybranej pozycji.
Wybierz, aby wyświetlić wybraną pozycję w aplikacji Garmin
Explore.
Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranych
pozycji.
Jedź! Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie.
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz . Najbliższa pozycja
wyświetla się na środku mapy, a na dole mapy wyświetlane są
podstawowe informacje na temat wybranej pozycji.
Przeciągnij mapę, aby wyświetlić dodatkowe wyniki wyszukiwania.
Dodatkowe wyniki wyszukiwania. Wybierz, aby wyświetlić
inną pozycję.
Podsumowanie wybranej pozycji. Wybierz, aby wyświetlić
więcej informacji o wybranej pozycji.
Jedź! Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na liście.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje lokalizacje w pobliżu aktualnej
pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na
przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub
wzdłuż aktualnej trasy.
9
1 Wybierz .
2 Wybierz obok aktualnie przeszukiwanego obszaru
.
dostępnych parkingów (przy ulicy czy na placu) oraz informacje
o opłatach i sposobach płatności.
Legendę kolorów i symboli można wyświetlić w urządzeniu.
Z wyników wyszukiwania parkingów wybierz .
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie skrzyżowania
3 Wybierz przeszukiwany obszar.
4 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać konkretną pozycję.
Obok ikony pojawi się wybrany obszar objęty wyszukiwaniem.
Podczas wyszukiwania przy użyciu dowolnej opcji z menu
urządzenie sugeruje w pierwszej kolejności pozycje w pobliżu
wybranego obszaru.
Własne POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyszukiwanie własnych punktów POI
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader, strona 10).
1 Wybierz kolejno > Kategorie.
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.
Parking
Urządzenie Overlander zapewnia szczegółowe dane
o parkingach pomoce w znalezieniu pobliskiego parkingu
w oparciu o prawdopodobieństwo znalezienia wolnego miejsca,
typ parkingu, cenę lub metodę płatności.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji
1 Wybierz kolejno > Kategorie > Parking.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
4 Wybierz Jedź!.
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów
Parkingi, dla których dostępne są szczegółowe dane, są
oznaczone kolorami określającymi prawdopodobieństwo
znalezienia wolnego miejsca. Symbole oznaczają typ
10
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno > Miasta.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz (Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 9).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Szukaj,
podaj nazwę miasta i wybierz .
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej.
1 Wybierz kolejno > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno > Ostatnie.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno
> Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja, Paliwo lub Pomoc drogowa.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Gotowe.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 7).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz kolejno > Zapisz.
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
Korzystanie z mapy ulic
1
2
3
4
5
Wybierz kolejno > Zapisane.
Wybierz pozycję.
Wybierz .
Wybierz kolejno
> Edytuj > Kategorie.
Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Korzystanie z mapy ulic
Mapy ulic można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 4) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Drive.
2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 4).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Edytuj trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie
pozycji na trasie (Zmiana aktywnej trasy, strona 5).
Wycisz: Umożliwia wybór opcji wyciszenia dla głośności
ogólnej.
Miasta przed Tobą: Pokazuje zbliżające się miasta i usługi
położone wzdłuż aktywnej trasy lub autostrady.
Przed tobą: Pokazuje zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 12).
Wysokość: Wyświetla zmiany w wysokości na drodze.
Utrudnienia drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze,
w którym się znajdujesz (Wyświetlanie zbliżających się
utrudnień drogowych, strona 13). Subskrypcja ta nie jest
dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich
modeli urządzeń.
Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie
jak prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie danych
podróży z mapy, strona 12).
Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 5).
Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych
z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje
11
dla trwającej rozmowy (Korzystanie z opcji dostępnych
w trakcie rozmowy, strona 16).
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .
Przed tobą
Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub
drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się
punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub
miejsca obsługi podróżnych. Podróżując autostradą, możesz
wyświetlać informacje i dostępne usługi dla zbliżających się
zjazdów i miast, podobne do informacji prezentowanych na
znakach drogowych przy autostradach.
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Przed tobą.
Ostrzeżenia o ograniczeniach
Wysokość
Masa
Waga osi
Długość
Szerokość
Zakaz ruchu ciężarówek
Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
Substancje niebezpieczne zabronione
Substancje łatwopalne zabronione
Substancje zanieczyszczające wodę zabronione
Zakaz skrętu w lewo
Zakaz skrętu w prawo
Zakaz zawracania
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić następną zbliżającą się pozycję w każdej
kategorii, wybierz , jeśli jest taka potrzeba.
• Aby wyświetlić informacje i dostępne usługi dla
zbliżającego się zjazdu z autostrady lub miasta, wybierz
.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko podczas podróży
autostradą lub gdy wyznaczona trasa przewiduje przejazd
autostradą.
3 Wybierz element, aby wyświetlić listę pozycji dla danej
kategorii, zjazdu lub miasta.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Przed tobą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Własne wyszukiwanie i pisz
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Zapisz.
Symbole ostrzeżeń i alertów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Symbole ostrzeżeń i alertów mogą pojawiać się na mapie lub we
wskazówkach dotyczących trasy, aby ostrzec przed
potencjalnym niebezpieczeństwem i warunkami drogowymi.
12
Boczny wiatr
Zwężona droga
Ostry zakręt
Stromy zjazd
Nisko wiszące gałęzie
Alerty
Stacja ważenia
Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu ciężarowego
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy.
Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w narzędziu mapy
z danymi podróży należy dodać narzędzie Dane podróży do
menu narzędzi mapy.
1 Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
2 Wybierz pole danych podróży.
3 Wybierz opcję.
W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole
danych podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
> Nawigacja > Mapa i pojazd >
1 Wybierz kolejno
Warstwy mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
Korzystanie z mapy ulic
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące ruchu drogowego (Utrudnienia drogowe, strona 17).
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Nawigacja po bezdrożach
Garmin Explore
Strona internetowa i aplikacja mobilna Garmin Explore
pozwalają planować trasy oraz przechowywać punkty trasy
i całe szlaki w chmurze.Urządzenie Garmin Explore umożliwia
zaawansowane planowanie tras zarówno w trybie online, jak
i offline, a także udostępnianie i synchronizowanie danych
z Twoim urządzeniem. Dołączonej aplikacji można używać do
pobierania map do korzystania w trybie offline, co umożliwia
nawigację w każdym miejscu bez konieczności korzystania
z transferu danych.
Aplikacja Garmin Explore jest dołączona do urządzenia.
Aplikację Garmin Explore można też pobrać na smartfon ze
sklepu z aplikacjami albo ze strony explore.garmin.com.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno > > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno > > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
> Nawigacja > Mapa i pojazd >
1 Wybierz kolejno
Warstwy mapy.
2 Zaznacz pole wyboru obok warstwy, która ma być widoczna
na mapie.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
> Nawigacja > Mapa i pojazd > Widok
1 Wybierz kolejno
mapy podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Nawigacja po bezdrożach
Wybierz, aby otworzyć menu ustawień mapy.
Wybierz, aby dodać punkty i utworzyć trasy.
Wybierz, aby otworzyć aplikację Garmin Drive™ do nawigacji
drogowej.
Wybierz, aby zmienić orientację mapy.
Wybierz, aby powiększać mapę.
Wybierz, aby pomniejszać mapę.
Wybierz, aby wyświetlić mapę.
Wybierz, aby zarządzać punktami, śladami, trasami i aktywnościami.
Wybierz, aby wyświetlić informacje i ustawienia konta Garmin
Explore.
Logowanie się do konta Garmin Explore
Przy pierwszym użyciu urządzenia zostanie wyświetlony monit
o zalogowanie się do konta Garmin Explore.
1 Wybierz Explore.
2 Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika.
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się z warunkami licencji,
możesz wybrać , aby zamknąć aplikację Garmin Explore.
Nie można korzystać z aplikacji Garmin Explore do czasu
zaakceptowania umów licencyjnych.
3 Wybierz Dalej.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz automatycznie synchronizować dane
urządzenia z kontem Garmin Explore, wybierz
Synchronizuj dane.
• Jeśli chcesz utworzyć konto Garmin Explore bez
synchronizacji danych, wybierz Nie teraz.
5 Wybierz opcję:
• Jeśli posiadasz konto Garmin Explore, wpisz swój adres
e-mail oraz hasło i wybierz Dalej.
• Jeśli jeszcze nie masz konta Garmin Explore, Więc je
utwórz.
13
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zalogować
się do konta Garmin Explore lub utworzyć nowe.
Mapa
Pobieranie map Garmin Explore
Aby móc pobrać mapy Garmin Explore, należy połączyć się
z siecią bezprzewodową (Łączenie z siecią bezprzewodową,
strona 19).
1 W aplikacji Explore wybierz kolejno > Mapa > Pobierz
mapy.
Zostanie wyświetlona lista map dla danej lokalizacji.
2 Wybierz Pokaż więcej typów map, aby wyświetlić
dodatkowe typy map (opcjonalnie).
3 Wybierz typ mapy, a następnie .
4 W razie potrzeby wybierz Wybierz region lub Wybierz
punkt, aby pobrać mapy dla innego regionu lub lokalizacji
punktu trasy.
Aktualizowanie map Garmin Explore
1 W aplikacji Explore wybierz kolejno > Mapa >
Aktualizacje map.
Zostanie wyświetlona lista aktualizacji map.
2 Wybierz opcję:
• Aby pobrać konkretną mapę, wybierz .
• Aby pobrać wszystkie aktualizacje, wybierz Aktualizuj
wszystko.
Filtrowanie danych mapy
1 Wybierz kolejno Mapa > .
2 Wybierz opcję:
• Aby filtrować dane zbiorów map, wybierz Zbiory,
a następnie wybierz opcję.
• Aby przefiltrować dane mapy aktywności, wybierz
Aktywności, a następnie wybierz opcję.
Ustawienia mapy Garmin Explore
W aplikacji Explore wybierz kolejno Mapa > .
Pola danych: Dodaje do mapy pola danych dotyczące kierunku,
wysokości, prędkości i współrzędnych GPS.
Pasek podziałki: Dodaje do mapy skalę odległości.
Jednostki: Ustawianie jednostek miary.
Tworzenie punktu
Za pomocą aplikacji Garmin Explore możesz tworzyć
i zapisywać punkty trasy. Urządzenia można używać do
podróżowania do pozycji punktów trasy.
1 Wybierz Mapa.
2 Wybierz opcję.
• Aby utworzyć punkt trasy w bieżącej pozycji, wybierz
kolejno > Dodaj punkt trasy.
• Aby utworzyć punkt trasy w innej pozycji na mapie, dotknij
pozycji na mapie i wybierz Dodaj punkt trasy.
3 W razie potrzeby wybierz Wybierz, aby edytować notatki..
i dodaj notatki dotyczące pozycji.
Wyznaczanie trasy
1 W aplikacji Explore wybierz kolejno Mapa >
2
3
4
5
6
14
> Dodaj
trasę.
Wybierz pozycję startową.
Dodaj kolejne punkty, aby utworzyć trasę.
W razie potrzeby wybierz Edytuj, zaznacz punkt i przenieś
go.
W razie potrzeby wybierz Usuń i zaznacz punkt.
Wybierz Zapisz.
Biblioteka
Wyświetlanie zawartości biblioteki
1 W aplikacji Explore wybierz Biblioteka.
2 Wybierz typ danych.
3 Wybierz element, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
PORADA: Możesz wybrać
, aby wyświetlić profil
wysokości dla śladu, trasy lub aktywności.
4 W razie potrzeby wybierz , aby pobrać mapy dla tego
obszaru.
Podróż do zapisanej pozycji
Możesz wyruszyć w trasę do punktu trasy, śladu lub trasy
zapisanych w bibliotece Garmin Explore.
1 W aplikacji Explore wybierz Biblioteka.
2 Wybierz Punkty, Ślady lub Trasy.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
Tworzenie zbioru
1 Wybierz kolejno Biblioteka > Nowy zbiór.
2 Podaj nazwę zbioru.
3 Wybierz zbiór, a następnie wybierz Więcej.
4 Wybierz typ danych.
5 Wybierz jeden lub więcej elementów, a następnie wybierz
Więcej.
Wyświetlanie zbiorów
Wybierz Biblioteka.
Wybierz zbiór.
Wybierz typ danych.
Wybierz element, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
W razie potrzeby wybierz , aby pobrać mapy dla tego
obszaru.
1
2
3
4
5
Synchronizacja danych konta Garmin Explore
Przed zsynchronizowaniem danych konta należy nawiązać
połączenie z siecią Wi‑Fi.
Dane takie jak punkty trasy, trasy i aktywności można
zsynchronizować na koncie Garmin Explore. Pomoże to
zapewnić dostępność danych na każdym zgodnym urządzeniu.
Urządzenie okresowo automatycznie synchronizuje dane
z kontem. Dane można także synchronizować ręcznie
w dowolnym momencie.
1 W aplikacji Explore wybierz Konto.
2 Sprawdź, czy opcja Synchronizacja danych użytkownika
jest włączona.
3 Wybierz .
Zapis ścieżek
Funkcja śledzenia zapisuje przebytą ścieżkę. W momencie
rozpoczęcia śledzenia urządzenie rejestruje pozycję i aktualizuje
linię ścieżki. Po sparowaniu z urządzeniem inReach urządzenie
zapisuje punkty ścieżki i co określony interwał wysyłania
przesyła je za pośrednictwem sieci satelitarnej.
1 Wybierz kolejno > > Zapis śladu.
2 Wybierz Start.
®
Zmiana interwałów śledzenia
Przed przystąpieniem do zmiany interwałów śledzenia należy
sparować urządzenie ze zgodnym urządzeniem inReach.
Można zmienić interwały śledzenia, aby określić, jak często
urządzenie ma rejestrować i przesyłać punkty ścieżki.
1 Wybierz kolejno > > Zapis śladu > .
Nawigacja po bezdrożach
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić częstotliwość zapisywania przez urządzenie
punktów ścieżki oraz przesyłania ich za pośrednictwem
sieci satelitarnej, wybierz Interwał wysyłania.
• Aby zmienić częstotliwość rejestrowania pozycji
i aktualizacji linii ścieżki, wybierz Interwał rejestrowania.
3 Wybierz interwał.
PORADA: Możesz wybrać Wyłącz, aby wyłączyć funkcje
wysyłania lub rejestrowania.
Zatrzymywanie śledzenia
1 Wybierz kolejno > > Zapis śladu > Stop.
2 Wybierz opcję.
• Aby kontynuować rejestrowanie ścieżki, wybierz Wznów
rejestrację.
• Aby zapisać ścieżkę w celu wyświetlania w aplikacji
Garmin Explore, wybierz Zapisz ślad w Garmin Explore.
• Aby odrzucić ścieżkę, wybierz Odrzuć ślad.
Pochylenie i przechylenie
OSTRZEŻENIE
Aplikacja Pochylenie i przechylenie jest przeznaczona do
informowania o kącie nachylenia pojazdu obliczonym wyłącznie
na podstawie pomiarów kalibracyjnych. Użytkownik jest
odpowiedzialny za skalibrowanie urządzenia. Zmiany pozycji
urządzenia po kalibracji mogą wpłynąć na dokładność
pomiarów. Mierzone wartości stanowią tylko sugestie oparte na
wprowadzonych do urządzenia danych. Dokonuj pomiaru często
i uważnie oraz pozwól, aby odczyt się ustabilizował po
wystąpieniu znaczących zmian warunków środowiskowych.
Zawsze pozostawiaj margines bezpieczeństwa na wypadek
zmiany warunków lub błędów pomiaru. Nieuwzględnienie
czynników związanych z pojazdem i środowiskiem może
prowadzić do wypadków skutkujących śmiercią lub poważnymi
obrażeniami ciała.
Urządzenie ostrzega o pochyleniu lub przechyleniu się pojazdu
pod kątem, który może mieć wpływ na jego stabilność.
Kalibracja pochylenia i przechylenia
W każdej chwili możesz ustawić kąt zerowy pojazdu.
1 Zaparkuj pojazd na płaskiej, równej powierzchni.
2 Dostosuj pozycję urządzenia w uchwycie, aby wygodnie
oglądać ekran.
3 Wybierz kolejno > > Pochylenie i przechylenie >
Kalibruj.
Wartość pochylenia i przechylenia zresetuje się do 0 stopni.
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić stałą dokładność pomiarów, należy skalibrować
pochylenie i przechylenie po każdym przeniesieniu urządzenia.
Regulacja kątów do włączania ostrzeżeń
Można określić kąt nachylenia pojazdu, który wywoła
w urządzeniu alarm o pochyleniu lub przechyleniu. Użytkownik
jest odpowiedzialny za znajomość i ustawienie odpowiedniego
kąta pochylenia i przechylenia dla swojego pojazdu.
1 Wybierz kolejno > > Pochylenie i przechylenie > >
Ostrzeżenia o kątach.
2 Przesuń palcem w górę lub w dół, aby dostosować kąty
pochylenia i przechylenia do włączania ostrzeżeń.
3 Wybierz Akceptuj.
Włączanie i wyłączanie alertów o kątach
1 Wybierz kolejno > > Pochylenie i przechylenie > .
2 Wybierz opcję:
inReachPilot
• Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia o pochyleniu
i przechyleniu, należy wybrać Powiadomienia
o pochyleniu i przechyleniu.
• Aby włączyć lub wyłączyć alerty dźwiękowe, wybierz
Alerty dźwiękowe.
Wyświetlanie wysokościomierza, barometru
i kompasu
Urządzenie jest wyposażone w wysokościomierz, barometr
i kompas z funkcją automatycznej kalibracji.
Wybierz kolejno > > ABC.
Kalibracja kompasu
NOTYFIKACJA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów metalowych lub wpływających na pola
magnetyczne, np. pojazdów, urządzeń elektronicznych,
budynków czy linii wysokiego napięcia.
Gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu magnetycznego,
wykorzystuje dane GPS do określenia kierunków. Po zdjęciu
urządzenia z uchwytu magnetycznego urządzenie korzysta
z wbudowanego kompasu, aby pokazać kierunki.
Po każdym odłączeniu urządzenia od uchwytu magnetycznego
wyświetli ono monit o skalibrowanie kompasu. Jeśli kompas
działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub przez
nagłe zmiany temperatur, można go ręcznie skalibrować, aby
poprawić dokładność.
1 Odłącz urządzenie od uchwytu magnetycznego i odsuń się
od obiektów, które mają wpływ na pole magnetyczne.
> Kalibruj kompas.
2 Wybierz kolejno
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
inReachPilot
Funkcja pilota inReach umożliwia sterowanie urządzeniem
inReach za pomocą urządzenia Overlander. Możesz wysyłać
wiadomości, wyświetlać informacje o pogodzie, wysyłać
interaktywny alert SOS i nie tylko. Aby kupić urządzenie
inReach, odwiedź stronę buy.garmin.com.
Podłączanie urządzenia inReach
1 Umieść urządzenie inReach w zasięgu urządzenia
Overlander, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
2 W urządzeniu Overlander wybierz .
3 Wybierz kartę Explore.
4 Wybierz inReach.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie urządzenia
Overlander, aby zakończyć proces parowania.
Po zakończeniu procesu parowania urządzenia inReach
i Overlander będą automatycznie nawiązywać połączenie, gdy
znajdą się w swoim zasięgu.
Wysyłanie wiadomości inReach
Aby wysyłać wiadomości inReach za pomocą urządzenia
Overlander, należy sparować je ze zgodnym urządzeniem
inReach (Podłączanie urządzenia inReach, strona 15).
Ponadto urządzenie może wysyłać wiadomości inReach do
kontaktów.
1 Wybierz kolejno > > inReach > .
2 Wybierz , aby dodać kontakty.
3 Wpisz wiadomość.
4 Wybierz Wyślij.
15
SOS
W sytuacji awaryjnej możesz się skontaktować
z Międzynarodowym Centrum Koordynacji Działań
Ratunkowych GEOS (IERCC, ang. International Emergency
Rescue Coordination Center), aby poprosić o pomoc.
Naciśnięcie przycisku SOS powoduje wysłanie wiadomości do
centrum koordynacji działań ratunkowych, które z kolei
powiadomi właściwe służby ratunkowe o Twojej sytuacji.
Możesz komunikować się z centrum koordynacji działań
ratunkowych w trakcie sytuacji awaryjnej, oczekując na
przybycie pomocy. Sygnału SOS należy używać tylko w sytuacji
realnego zagrożenia.
Inicjowanie sygnału SOS
Aby móc wysyłać sygnał SOS za pomocą urządzenia
Overlander, należy sparować je ze zgodnym urządzeniem
inReach (Podłączanie urządzenia inReach, strona 15).
UWAGA: Nie można wyłączyć urządzenia inReach w trybie
SOS.
1 Wybierz kolejno > > inReach > > SOS.
2 Przesuń ikonę SOS w prawo.
3 Poczekaj na odliczanie przed wysłaniem sygnału SOS.
Urządzenie wyśle do służb ratunkowych domyślną
wiadomość ze szczegółowymi danymi o Twojej pozycji.
4 Odpowiedz na wiadomość z potwierdzeniem od służb
ratunkowych.
Dzięki odpowiedzi służby ratunkowe będą wiedzieć, że
możesz komunikować się ze służbami podczas trwania akcji
ratunkowej.
Przez pierwsze 10 minut akcji ratunkowej zaktualizowana
informacja o pozycji jest co 1 minutę przesyłana do służb
ratunkowych. W celu oszczędzenia energii po pierwszych
10 minutach zaktualizowana informacja o pozycji jest przesyłana
co 10 minut, jeśli się poruszasz, i co 30 minut, jeśli się nie
poruszasz.
Anulowanie sygnału SOS
Jeśli już nie potrzebujesz pomocy, możesz anulować sygnał
SOS po tym, jak został on wysłany do służb ratunkowych.
Wybierz kolejno Anuluj sygnał SOS > Anuluj sygnał SOS.
Urządzenie prześle żądanie anulowania. Gdy otrzymasz
wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych, urządzenie
powróci do normalnej pracy.
Rozmowa przez zestaw
głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych
jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że
konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał
z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne
w każdym telefonie.
Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się
z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem
słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią
Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź
stronę www.garmin.com/bluetooth.
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący,
należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem
komórkowym.
1 Umieść telefon w odległości do 3 m (10 stóp) od urządzenia
Overlander.
2 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
16
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
telefonu.
> Bluetooth.
3 W urządzeniu Overlander wybierz kolejno
4 Użyj przełącznika, aby włączyć technologię Bluetooth.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
5 Wybierz telefon z listy.
6 W razie potrzeby potwierdź, że klucz wyświetlany w telefonie
pasuje do klucza wyświetlanego w urządzeniu Overlander.
7 Wybierz opcję Paruj.
UWAGA: Aby uzyskać dostęp do kontaktów i dziennika
połączeń w urządzeniu Overlander, konieczne może być
przejście do ustawień Bluetooth w telefonie i udzielenie zgody
na udostępnianie kontaktów dla sparowanego urządzenia
Overlander. Więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu.
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
• Po nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem
można odbierać połączenia głosowe.
• Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
• Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie
łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
• Aby móc wybierać połączenia telefoniczne, należy wyrazić
zgodę na udostępnianie kontaktów dla urządzenia
nawigacyjnego w ustawieniach Bluetooth w telefonie.
• Należy zweryfikować, czy funkcje Bluetooth są włączone.
Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth
1 Umieść zestaw słuchawkowy lub telefon w odległości do
10 m (33 stóp) od urządzenia Bluetooth.
2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
3 W zestawie słuchawkowym lub telefonie włącz
bezprzewodową technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był
widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
W
urządzeniu wybierz kolejno
> Bluetooth.
4
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
5 Wybierz zestaw słuchawkowy lub telefon z listy.
6 Wybierz Paruj.
Nawiązywanie połączenia
1 Wybierz .
2 Wybierz opcję:
• Aby wybrać numer, wybierz , podaj numer telefonu
i wybierz .
• Aby zadzwonić pod niedawno wybrany lub odebrany
numer telefonu, wybierz i wybierz numer.
• Aby zadzwonić do kontaktu ze spisu telefonów, wybierz
i wybierz kontakt.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Odrzuć.
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie
rozmowy
Po odebraniu połączenia wyświetlone zostaną opcje, z których
można korzystać w trakcie rozmowy. Niektóre opcje mogą nie
być obsługiwane przez różne telefony.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
PORADA: W razie zamknięcia strony opcji dostępnych w trakcie
rozmowy można otworzyć ją ponownie, wybierając w menu
głównym.
• Aby skonfigurować połączenie konferencyjne, wybierz .
• Aby przekazać dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy
chcesz zerwać połączenie Bluetooth i dalej rozmawiać przez
telefon lub gdy potrzebujesz prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz
.
Zapamiętywanie numeru telefonu
Można zapisać maksymalnie trzy kontakty do zapamiętania na
klawiaturze numerycznej. Umożliwia to szybkie wybranie
numeru domowego, numeru do przyjaciół lub często wybierane
kontakty.
1 Wybierz kolejno > .
2 Przytrzymaj zaprogramowany numer, taki jak Zapamiętane
1.
3 Wybierz kontakt.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem Overlander.
> Bluetooth.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
Usuwanie sparowanego urządzenia
Bluetooth
Można usunąć sparowane urządzenie Bluetooth, aby
uniemożliwić mu automatyczne łączenie się z urządzeniem
Overlander w przyszłości. Usunięcie sparowanego smartfona
usuwa również wszystkie zsynchronizowane kontakty ze spisu
telefonów i historię połączeń z urządzenia Overlander.
> Bluetooth.
1 Wybierz kolejno
Obok
nazwy
urządzenia
Bluetooth wybierz kolejno >
2
Zapomnij.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
> Bluetooth.
1 Wybierz
2 Obok nazwy telefonu wybierz > Zapomnij.
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach
drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie.
Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas
przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu
docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez
korki na aktywnej trasie (Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych, strona 19). Mapa utrudnień drogowych umożliwia
przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na
obszarze, w którym się znajdujesz.
Utrudnienia drogowe
Aby zapewnić informacje o utrudnieniach drogowych,
urządzenie musi odbierać dane o ruchu drogowym.
• Wszystkie modele mogą otrzymywać bezpłatnie dane
o ruchu drogowym za pośrednictwem odbiornika sygnałów
bezprzewodowych (Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych, strona 17).
Odwiedź stronę garmin.com, aby znaleźć i kupić zgodny,
przewodowy odbiornik informacji drogowych.
Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich
obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów
drogowych można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Odbiornik komunikatów drogowych może odbierać dane o ruchu
drogowym, wykorzystując sygnał transmisji bezprzewodowej
tam, gdzie jest on dostępny. Przewód odbiornika informacji
drogowych jest dostępny jako akcesorium do wszystkich modeli
produktu. Odwiedź stronę garmin.com, aby znaleźć i kupić
zgodny, przewodowy odbiornik informacji drogowych. Informacje
o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach.
Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe za
pomocą przewodu odbiornika komunikatów drogowych
(Montowanie i zasilanie urządzenia w pojeździe, strona 1).
UWAGA: Kabel odbiornika komunikatów drogowych ma
zintegrowaną antenę dla wbudowanego cyfrowego
odbiornika komunikatów drogowych. Jeśli jest dostępny,
cyfrowy odbiornik informacji drogowych odbiera dane o ruchu
drogowym ze stacji radiowych FM za pomocą technologii HD
Radio™.
Jeśli znajdujesz się w zasięgu nadawania komunikatów
drogowych, urządzenie wyświetli informacje o ruchu drogowym,
aby uniknąć korków.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Aby móc korzystać z informacji o ruchu drogowym, należy
podłączyć urządzenie do zgodnego przewodu odbiornika
komunikatów drogowych (Odbieranie informacji o ruchu
drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych,
strona 17).
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
> Nawigacja > Utrudnienia drogowe.
1 Wybierz kolejno
Zaznacz
pole
opcji
Utrudnienia
drogowe.
2
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno > > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno > > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
17
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest OK Garmin.
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1 Wybierz kolejno > > Polecenie głosowe > > Fraza
aktywacji.
Podaj
nową frazę aktywacji.
2
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
1 Wymów OK Garmin.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
Użyj
polecenia głosowego z menu.
2
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
zakończyć wyszukiwanie lub czynność.
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1 Wymów frazę aktywacji (Ustawianie frazy aktywacji,
strona 18).
2 Wymów Znajdź miejsce.
3 Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
4 Wymów numer linii.
5 Wymów Nawiguj.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno > > Polecenie głosowe > .
18
2 Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włączone.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie podręcznika użytkownika
urządzenia
Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na
ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.
1 Wybierz kolejno > Pomoc.
Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku,
co oprogramowanie (Ustawianie języka tekstu, strona 20).
2 Wybierz , aby znaleźć podręcznik użytkownika
(opcjonalnie).
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia urządzenia,
strona 20).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno > Gdzie byłem.
OverlanderUstawienia
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno
> Nawigacja.
Profil pojazdu: Ustawia profil pojazdu dla każdego pojazdu,
z którym urządzenie będzie wykorzystywane.
Mapa i pojazd: Ustawia stopień szczegółowości map i ikonę
pojazdu wyświetlaną na urządzeniu.
Preferencje trasy: Ustawia preferencje trasy podczas
nawigacji.
Asystent kierowcy: Pozwala ustawić alerty asystenta kierowcy.
Utrudnienia drogowe: Pozwala określić szczegółowe
informacje dotyczące utrudnień, które będą wykorzystywane
przez urządzenie. Możesz ustawić urządzenie tak, aby
unikało korków podczas przeliczania tras i wyszukiwało nową
trasę do punktu docelowego w przypadku wystąpienia
opóźnienia przez korki (Unikanie opóźnień przez korki na
trasie, strona 6).
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno
> Nawigacja > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję
użytkownika na mapie.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 13).
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
Polecenia głosowe
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
> Nawigacja > Mapa i pojazd > Moje
1 Wybierz kolejno
Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia preferencji trasy
Wybierz kolejno
> Nawigacja > Preferencje trasy.
Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.
Język głosu: Ustawia język komunikatów głosowych nawigacji.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennik
podróży.
Wyczyść historię podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.
Ustawienia asystenta kierowcy
Wybierz kolejno
> Nawigacja > Asystent kierowcy.
Alerty dźwiękowe dla kierowcy: Włącza alert dźwiękowy dla
każdego typu ostrzeżenia dla kierowcy (Funkcje ostrzeżeń
i alerty dla kierowcy, strona 3).
Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do
fotoradarów lub kamer na światłach.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno
> Nawigacja >
Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie czy na żądanie (Unikanie opóźnień przez
korki na trasie, strona 6).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
Włączanie bezprzewodowej technologii
Bluetooth
Wybierz kolejno
OverlanderUstawienia
> Bluetooth.
Łączenie z siecią bezprzewodową
> Wi-Fi.
1 Wybierz kolejno
2 W razie potrzeby użyj przełącznika, aby włączyć obsługę
sieci bezprzewodowych.
Wybierz
sieć bezprzewodową.
3
4 W razie potrzeby wprowadź klucz szyfrowania.
Urządzenie połączy się z siecią bezprzewodową. Urządzenie
zapamiętuje informacje o sieci i łączy się z nią automatycznie po
powrocie do danej lokalizacji w późniejszym terminie.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno
> Wyświetlanie.
Poziom jasności: Umożliwia ustawienie poziomu jasności
wyświetlacza urządzenia.
Automatyczna jasność: Umożliwia automatyczne ustawianie
jasności w oparciu o oświetlenie otoczenia, gdy urządzenie
znajduje się poza uchwytem.
Motyw: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych.
Wybranie Auto powoduje, że urządzenie automatycznie
przełącza się na kolory dzienne lub nocne w oparciu
o aktualny czas.
Tapeta: Pozwala ustawić tapetę tła w urządzeniu.
Uśpij: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym
urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas
korzystania z zasilania bateryjnego.
Wygaszacz ekranu: Umożliwia włączenie lub wyłączenie
wygaszacza ekranu.
Rozmiar czcionki: Umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie
rozmiaru czcionki na ekranie urządzenia.
Po obróceniu urządzenia: Umożliwia automatyczne obracanie
ekranu, przełączając między orientacją pionową a poziomą,
w oparciu o położenie urządzenia lub pozostanie w obecnej
orientacji.
UWAGA: Gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu
samochodowego, obsługuje ono tylko tryb poziomy.
Przesyłaj: Umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie zawartości
ekranu urządzenia na zgodnym wyświetlaczu zewnętrznym.
Ustawienia dźwięku i powiadomień
Wybierz kolejno
> Dźwięki i powiadomienia.
Suwaki głośności: Pozwala określić poziomy głośności dla
nawigacji, plików multimedialnych, połączeń, alarmów
i powiadomień alertów.
Nie przeszkadzać: Pozwala określić zasady automatycznego
włączania funkcji „Nie przeszkadzać”. Funkcja ta umożliwia
wyłączenie alertów dźwiękowych w określonym czasie lub
podczas określonych wydarzeń.
Domyślny dzwonek powiadomień: Umożliwia ustawienie
domyślnego dźwięku dzwonka powiadomień w urządzeniu.
Regulacja dźwięku i głośności powiadomień
> Dźwięki i powiadomienia.
1 Wybierz kolejno
2 Wyreguluj głośność ogólną i głośność powiadomień za
pomocą suwaka.
Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji
Funkcja usługi lokalizacji musi być włączona na urządzeniu, aby
określić lokalizację, obliczyć trasę i zapewnić pomoc
nawigacyjną. Możesz wyłączyć usługi lokalizacji w celu
oszczędzania baterii lub zaplanować trasę, gdy urządzenie
znajduje się w pomieszczeniu poza zasięgiem sygnałów GPS.
Gdy usługi lokalizacji są wyłączone, urządzenie umożliwia
obliczanie i symulowanie tras przez symulator GPS.
> Pozycja.
1 Wybierz
19
2 Użyj przełącznika w celu włączania i wyłączania usług
lokalizacji.
UWAGA: Dla większości aktywności nie powinno się zmieniać
ustawień Tryb z opcji domyślnych Tylko urządzenie. Urządzenie
jest wyposażone w antenę GPS o wysokiej wydajności, która
zapewnia najbardziej precyzyjne dane lokalizacyjne podczas
nawigacji.
Ustawianie języka tekstu
Istnieje możliwość wyboru języka tekstu w oprogramowaniu
urządzenia.
> Język i sposób wprowadzania
1 Wybierz kolejno
danych > Język.
2 Wybierz jezyk.
• Aby usunąć wszystkie zapisane sieci bezprzewodowe
i sparowane urządzenia, wybierz kolejno Zresetuj
urządzenie > Resetuj ustawienia sieci.
Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia żadnych innych
danych użytkownika.
• Aby usunąć wszystkie dane użytkownika i przywrócić
wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych, wybierz
kolejno Zresetuj urządzenie > Przywróć ustawienia
fabryczne.
Ta opcja powoduje usunięcie historii podróży, aplikacji,
kont, ustawień, zapisanych sieci, sparowanych urządzeń
i wszystkich innych danych wprowadzonych przez
użytkownika. Zainstalowane mapy nie zostaną usunięte.
Pliki użytkownika znajdujące się w folderze Garmin mogą
nie zostać usunięte.
Ustawienia dotyczące daty i czasu
Wybierz kolejno
> Data i czas.
Automatyczna data i czas: Automatycznie ustawia czas na
podstawie informacji z sieci, z którą jest połączone.
Ustaw datę: Ustawia miesiąc, dzień i rok w urządzeniu.
Ustaw czas: Ustawia godzinę w urządzeniu.
Wybierz strefę czasową: Ustawia strefę czasową
w urządzeniu.
Użyj formatu 24-godzinnego: Włącza lub wyłącza format 24godzinny.
Ustawienia urządzenia
Wybierz kolejno
> Informacje o urządzeniu.
Aktualizacje systemowe: Umożliwia zaktualizowanie map
i oprogramowania urządzenia.
Stan: Wyświetla stan baterii i informacje o sieci.
Informacje prawne: Umożliwia wgląd w umowę licencyjną
użytkownika i informacje o licencji na oprogramowanie.
Przepisy - informacje: Wyświetla informacje dotyczące
zgodności i przepisów wiązanych z e-etykietami.
Informacje o urządzeniu Garmin: Wyświetla informacje
o wersji urządzenia i oprogramowania.
Przywracanie ustawień
Kategorię ustawień można przywrócić do wartości fabrycznych.
.
1 Wybierz
2 Wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Resetowanie danych i ustawień
W urządzeniu dostępnych jest kilka opcji umożliwiających
usunięcie danych użytkownika i przywrócenie wartości
domyślnych wszystkich ustawień.
.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
• Aby wyczyścić historię podróży, wybierz kolejno
Nawigacja > Preferencje trasy > Wyczyść historię
podróży.
Użycie tej opcji powoduje usunięcie wszelkich informacji
na temat odwiedzonych miejsc. Użycie tej opcji nie
powoduje usunięcia zapisanych pozycji, kont, aplikacji ani
zainstalowanych map.
• Aby przywrócić wszystkie ustawienia nawigacyjne do
wartości fabrycznych, wybierz kolejno Nawigacja > >
Przywróć.
Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia żadnych danych
użytkownika.
20
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji dotyczących
zgodności i przepisów związanych z eetykietami
1 W menu ustawień przesuń palcem do samego dołu menu.
2 Wybierz kolejno Informacje o urządzeniu > Przepisy informacje.
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
2.4 GHz przy 15 dBm
Moc wejściowa
Zasilanie z samochodu przez przewód zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie
sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium do użytku domowego i biurowego.
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Bezpieczny dystans dla
kompasu
30,5 cm (12 cali)
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz
uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie
podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się
powoli.
Konserwacja urządzenia
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
Informacje o urządzeniu
Aktualizacja map i oprogramowania za
pomocą sieci Wi‑Fi
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania
przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają
typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc
urządzenie z siecią Wi‑Fi zapewniającą dostęp do Internetu.
Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do
komputera.
1 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do
zewnętrznego źródła zasilania.
UWAGA: Zasilacz sieciowy USB nie jest dołączony. Odwiedź
stronę garmin.com, aby kupić opcjonalny zasilacz sieciowy.
2 Połącz urządzenie z siecią Wi‑Fi (Łączenie z siecią
bezprzewodową, strona 19).
Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi urządzenie
automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i wyświetla
powiadomienie, jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna.
3 Wybierz opcję:
• Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie o dostępności
aktualizacji oprogramowania, przesuń palcem od góry
w dół ekranu, a następnie wybierz pozycję Dostępna jest
aktualizacja..
• Aby sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, wybierz
kolejno
> Informacje o urządzeniu > Aktualizacje
systemowe.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji map
i oprogramowania. Jeśli aktualizacja jest dostępna,
oznaczenie Dostępna aktualizacja zostanie wyświetlone
poniżej pozycji Mapa lub Oprogramowanie.
4 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz Pobierz.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz Mapa.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania,
wybierz Oprogramowanie.
5 W razie potrzeby przeczytaj umowy licencyjne i wybierz
Akceptuj, aby je zaakceptować.
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów
licencyjnych, wybierz Odrzuć. Spowoduje to zatrzymanie
procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez
akceptacji umów licencyjnych.
6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być
podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się
w zasięgu sieci Wi‑Fi.
PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana
przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do
niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane,
zaktualizuj mapy ponownie.
Aktualizowanie map i oprogramowania przy
użyciu aplikacji Garmin Express
Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu.
1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express
w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją
zainstalować (Instalowanie Garmin Express, strona 21).
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
Konserwacja urządzenia
3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
micro-USB.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu micro-USB
w Overlander urządzeniu, a dużą do dostępnego portu USB
w komputerze.
4 W aplikacji Garmin Express kliknij Dodaj urządzenie.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli
jego nazwę oraz numer seryjny.
5 Kliknij Dodaj urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji
Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli
dostępne dla urządzenia aktualizacje.
6 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły, a następnie Instaluj obok aktualizacji, którą
chcesz zainstalować.
Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje
w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały
proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego
połączenia z Internetem.
UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby
zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja
wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do
urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie
danych (Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane,
strona 23).
7 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu
aktualizacji, aby zainstalować aktualizacje.
Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja
Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne
podłączenie urządzenia.
®
Instalowanie Garmin Express
Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić wymagania systemowe i sprawdzić, czy
aplikacja Garmin Express jest zgodna z danym modelem
komputera, wybierz Wymagania systemowe.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
®
®
21
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj swoje urządzenie za pomocą oprogramowania
Garmin Express (garmin.com/express).
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę w lewą stronę, aby ją odkręcić.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę i bezpiecznik .
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
22
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić
z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Montowanie i zasilanie urządzenia
w pojeździe, strona 1).
Uchwyt nie utrzymuje urządzenia na swoim
miejscu podczas jazdy.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy dbać o czystość
uchwytu i umieścić urządzenie w pobliżu przyssawki.
W przypadku zmiany położenia urządzenia podczas jazdy
należy wykonać poniższe czynności.
• Wyjmij zasilany uchwyt z ramienia przyssawki, a następnie
wytrzyj przegub kulowy za pomocą szmatki.
Obecność kurzu i innych zanieczyszczeń może zmniejszyć
przyczepność przegubu kulowego, w związku z czym
przesuwa się on podczas jazdy.
• Przesuń ramię uchylne w stronę przyssawki tak daleko, jak
umożliwia to kąt nachylenia przedniej szyby.
Przybliżenie urządzenia do przedniej szyby ogranicza wpływ
wstrząsów i wibracji obecnych podczas jazdy.
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy usługi lokalizacji są włączone.
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 22).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Rozwiązywanie problemów
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 19).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 19).
• Zmniejsz głośność (Regulacja dźwięku i głośności
powiadomień, strona 19).
• Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane (Łączenie z siecią
bezprzewodową, strona 19).
• Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy
urządzenie nie jest używane (Włączanie i wyłączanie
urządzenia, strona 2).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie nie może połączyć się
z telefonem
• Wybierz kolejno
> Bluetooth.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
Przejdź do stronyhttp://www.garmin.com
/bluetoothwww.garmin.com/bluetooth, aby uzyskać więcej
informacji.
• Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, anuluj powiązanie telefonu
i urządzenia (Usuwanie sparowanego telefonu, strona 17)
i przeprowadź proces parowania do końca.
Załącznik
Kamery cofania
Urządzenie może wyświetlać obraz wideo z jednej lub wielu
podłączonych kamer cofania.
Parowanie kamery cofania BC™ 35 z urządzeniem
nawigacyjnym Garmin
Przed połączeniem z kamerą należy włączyć ustawienie Wi‑Fi
w urządzeniu nawigacyjnym Garmin.
Bezprzewodowa kamera cofania BC 35 jest zgodna z niektórymi
urządzeniami nawigacyjnymi Android™ z systemem Garmin.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie
garmin.com/bc35.
Można parować maksymalnie cztery kamery bezprzewodowe
BC 35 ze zgodnym urządzeniem Garmin.
1 Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia nawigacyjnego do
najnowszej wersji.
Posiadane urządzenie może nie współpracować z kamerą
BC 35 z nieaktualnym oprogramowaniem. Więcej informacji
na temat aktualizowania znajduje się w podręczniku
użytkownika urządzenia nawigacyjnego.
Włącz
urządzenie nawigacyjne Garmin i umieść je
2
w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
3 Wybierz > Widok z tyłu.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli łączysz pierwszą kamerę z urządzeniem
nawigacyjnym, wybierz Dodaj nową kamerę.
• Jeśli łączysz kolejną kamerę z urządzeniem
nawigacyjnym, wybierz kolejno > Wybierz kamerę >
Dodaj nową kamerę.
Załącznik
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Kod parowania lub hasło znajduje się na nadajniku
lub kamerze.
Po zakończeniu pierwszego parowania kamera będzie łączyć
się automatycznie z urządzeniem nawigacyjnym Garmin.
Podgląd z kamery cofania
Twoje urządzenie pokazuje obraz z podłączonych kamer
cofania w różny sposób, w zależności od sposobu podłączenia
kamery do zasilania.
1 Wybierz opcję, aby wyświetlić obraz:
• Jeśli kamerę podłączono do lampy świateł cofania
(zalecane), należy włączyć bieg wsteczny.
Urządzenie automatycznie pokaże obraz z kamery
cofania.
• Jeżeli kamerę podłączono do stałego źródła zasilania,
wybierz > Widok z tyłu, aby włączyć ręcznie jej widok.
2 Wybierz opcję, aby powrócić do normalnej pracy urządzenia:
• Jeśli kamerę podłączono do lampy świateł cofania
(zalecane), należy wyłączyć bieg wsteczny.
Urządzenie automatycznie podejmie normalną pracę.
• Jeżeli podłączono nadajnik do stałego źródła zasilania,
wybierz , aby ręcznie ukryć kamerę.
Przełączanie kamer
Gdy wiele kamer cofania transmituje obraz do Twojego
urządzenia, możesz przełączać widok z kamer.
1 Wybierz > Widok z tyłu.
2 Wybierz > Wybierz kamerę.
3 Wybierz kamerę.
Wyświetli się obraz z kamery, a w górnej części ekranu
nazwa tej kamery.
Łączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym
Możesz bezprzewodowo wyświetlać zawartość ekranu
urządzenia na zgodnym wyświetlaczu zewnętrznym.
1 Umieść urządzenie obok wyświetlacza bezprzewodowego.
> Wyświetlanie > Przesyłaj.
2 Wybierz kolejno
Wybierz
wyświetlacz
bezprzewodowy.
3
4 W razie potrzeby wprowadź kod PIN.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci mogą służyć do
przechowywania plików, takich jak mapy i własne POI.
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 64 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (Ogólne informacje o urządzeniu, strona 1).
23
2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 24).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
24
Załącznik
Indeks
jazda do domu 4
język 20
A
K
adresy, wyszukiwanie 9
akcesoria 24
aktualizowanie
mapy 21
oprogramowanie 21
aktualna pozycja 10, 11
aktywny asystent pasa ruchu 5
alerty 3, 15
dźwięk 19
punkty alarmowe 19
alerty dla kierowcy 3, 4
aplikacje 2, 13
kalibrowanie, kompas 15
kamera, parowanie urządzenia 23
kamera bezprzewodowa. Patrz kamery
kamera cofania 23. Patrz kamery
kamery 23
czerwone światło 4
kopia zapasowa 23
prędkość 4
przełączanie 23
kamery monitorujące prędkość 4
kamery na światłach 4
kamper, profile 3
karta microSD 1, 23
karta pamięci 1, 23
instalacja 23
kąt do włączenia ostrzeżenia 15
kompas 15
kompleksy 9
komputer, łączenie 24
kradzież, unikanie 22
kształtowanie trasy 6
B
barometr 15
bateria
ładowanie 1, 20, 22
maksymalizowanie 23
problemy 23
bezpiecznik, wymiana 22
C
cele 18. Patrz pozycje
przybycie 5
czyszczenie ekranu dotykowego 22
czyszczenie urządzenia 22
D
dane
przesyłanie 13
zapisywanie 13
dane techniczne 20
długość i szerokość geograficzna 10
dodatki, własne punkty POI 10
dom
edytowanie pozycji 4
jazda do 4
dziennik podróży, wyświetlanie 12
dźwięk 19
punkty alarmowe 19
E
ekran, jasność 3
ekran dotykowy 3
ekran główny 2
dostosowywanie 2
F
Foursquare 8
G
Garmin Explore 7, 13, 14
Garmin Express 21
aktualizowanie oprogramowania 21
Gdzie jestem? 10, 11
geocaching 10
głośność 19
głośność alarmu 19
głośność mediów 19
głośność powiadomień 19
GPS 2
symulacja 19
H
historia, przesyłanie do komputera 13
historia podróży 20
I
identyfikator urządzenia 20
ikony, pasek stanu 2
ikony ostrzegawcze 12
informacje o podróży 12
resetowanie 12
wyświetlanie 12
inReach 15
J
jasność 3
Indeks
L
lista zwrotów 5
Ł
ładowanie urządzenia 1, 20, 22
M
mapy 4, 11, 12, 14, 18
aktualizowanie 14, 21
dodawanie 14
motyw 18
narzędzia 11, 12
pole danych 4, 12, 13
stopień szczegółowości 18
symbole 4
warstwy 13
wyświetlanie tras 4, 5
zakup 24
montowanie, zdejmowanie 22
montowanie urządzenia 1, 22
przyssawka 1, 22
samochód 1
myTrends, trasy 6
N
narzędzia, mapy 11, 12
następny zwrot 4
nawigacja 4, 5, 8
bezdroże 14
ustawienia 18, 19
numer identyfikatora 20
O
objazdy 6
odbieranie połączeń 16
odłączanie, Urządzenie Bluetooth 17
ograniczenia, pojazd 3
opłaty, unikanie 6
oprogramowanie
aktualizowanie 21
wersja 20
ostatnio znalezione pozycje 10
P
paliwo, stacje 10
parki narodowe 8
parking 5, 9, 10
parowanie
usuwanie sparowanego urządzenia 17
zestaw słuchawkowy 16
parowanie urządzenia 16
odłączanie 17
telefon 16, 23
pasek wyszukiwania 9
pilot inReach 15
pliki, przesyłanie 24
pochylenie i przechylenie 15
kalibrowanie 15
Podręcznik użytkownika 18
POI Loader 10
polecenia głosowe 18
aktywowanie 18
fraza aktywacji 18
nawigacja z użyciem 18
porady dot. korzystania 18
połączenia 16
odbieranie 16
pomoc techniczna 18
powiadomienia 2
pozycje 9, 14, 18
aktualna 10, 11
kompleksy 9
ostatnio znalezione 10
symulowane 19
wyszukiwanie 7, 10
zapisywanie 11
profil pojazdu
kamper 3
samochód 3
profile, kamper 3
Przed tobą 12
Przed Tobą, dostosowywanie 12
przewody zasilające 20
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 22
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 1, 2
przyssawka 22
przywracanie ustawień 20
punkty szczególne (POI) 7, 8
dodatki 10
HISTORY 8
kompleksy 9
POI Loader 10
własne 10
punkty trasy 14
R
resetowanie
dane podróży 12
urządzenie 22
resetowanie urządzenia 20
rozmowy telefoniczne 16, 17
odbieranie 16
wybieranie 16
wybieranie głosowe 16
wyciszanie 16
rozpoznawanie mowy 18
rozwiązywanie problemów 22, 23
ruch drogowy 17
mapa 13, 17
odbiornik 17
wyszukiwanie opóźnień 13, 17
zdarzenia 13, 17
S
skróty
dodawanie 2, 11
usuwanie 11
skrzyżowania, wyszukiwanie 10
służby ratownicze 10
smartfon 13
SOS 16
anulowanie 16
wysyłanie 16
sygnały satelitarne, odbieranie 2, 19
symulowane pozycje 19
szybkie wyszukiwanie 7
Ś
ścieżki 14
śledzenie 14, 15
T
technologia Bluetooth 16, 23
odłączanie urządzenia 17
25
usuwanie sparowanego urządzenia 17
włączanie 19
telefon
odłączanie 17
parowanie 16
parowanie urządzenia 16, 23
trasy 4, 14
dodawanie punktu 5
kształtowanie 6
myTrends 6
obliczanie 6
przerywanie 6
rozpoczynanie 4, 9
sugerowane 6
wyświetlanie na mapie 4, 5
TripAdvisor 8
tryb uśpienia 2
U
Umowy licencyjne 20
unikane 7
cechy dróg 6
droga 7
obszar 7
opłaty 6
usuwanie 7
wyłączanie 7
urządzenia bezprzewodowe 15
usługi lokalizacji 19
ustawienia 14, 18–20
ustawienia czasu 20
ustawienia wyświetlania 19
usuwanie
sparowane urządzenie Bluetooth 17
wszystkie dane użytkownika 20
utrudnienia drogowe 13, 17, 19
zmień trasę 6
W
warstwy mapy, dostosowywanie 13
Wi-Fi, łączenie 19, 23
Wi‑Fi 21
wiadomość 15
widok mapy
2D 13
3D 13
widok mapy 2D 13
widok mapy 3D 13
własne punkty POI 10
wskazówki 5
wskazówki dojazdu 5
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 22
współrzędne 10
wyciszanie, dźwięk 18
wysokościomierz 15
wyszukiwanie pozycji. 7–9 Patrz też pozycje
adresy 9
kategorie 7
miasta 10
skrzyżowania 10
współrzędne 10
wyszukiwanie usług 8
Z
zapisane pozycje
edytowanie 11
kategorie 11
usuwanie 11
zapisywanie, aktualna pozycja 11
zapisywanie danych 13
zdejmowanie uchwytu 22
zestaw słuchawkowy, parowanie 16
zmiana przeszukiwanego obszaru 9
26
Indeks
support.garmin.com
Sierpień 2019
190-02503-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising