Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Εγχειρίδιο κατόχου

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Εγχειρίδιο κατόχου
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Εγχειρίδιο κατόχου
© 2019 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να
είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και
επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.
Η ονομασία Garmin και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των
εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
®
Οι ονομασίες Garmin Drive™, Garmin Express™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων
χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
Η ονομασία ACSI™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Auto Camper Service International Holding B.V.Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple , iPhone
και Mac αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc και είναι καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και
οποιαδήποτε χρήση ανάλογων λεκτικών σημάτων ή λογότυπων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας.Το Foursquare αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες.Η ονομασία HISTORY και το λογότυπο H αποτελούν εμπορικά σήματα της A+E Networks και προστατεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες παγκοσμίως. Με
επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.Η ονομασία microSD και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία PlanRV™
αποτελεί εμπορικό σήμα της TruckDown Info International, Inc. Η ονομασία TripAdvisor αποτελεί σήμα κατατεθέν της TripAdvisor LLC. Η ονομασία Wi‑Fi αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi
Alliance Corporation. Windows Η ονομασία αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Πίνακας περιεχομένων
Έναρξη χρήσης.............................................................. 1
Garmin DriveLuxe™ Παρουσίαση συσκευής Garmin® .............. 1
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής Garmin στο όχημά
σας .............................................................................................. 1
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής ....................... 1
Λήψη σημάτων GPS ................................................................... 1
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης ............................................ 1
Χρήση των κουμπιών της οθόνης ............................................... 2
Προσαρμογή της έντασης ήχου .................................................. 2
Χρήση του μείκτη ήχου .......................................................... 2
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης ................................................... 2
Προφίλ οχήματος........................................................... 2
Προσθήκη προφίλ οχήματος ...................................................... 2
Προφίλ αυτοκινήτου .................................................................... 2
Αλλαγή του προφίλ οχήματος ..................................................... 3
Επεξεργασία προφίλ οχήματος .................................................. 3
Προσθήκη δεξαμενών προπανίου ......................................... 3
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού...... 3
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων
οδηγού ........................................................................................ 3
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη ................................................................................ 4
Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων ............................. 4
Προειδοποιήσεις περιορισμού ............................................... 4
Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου ...................................... 4
Ειδοποιήσεις .......................................................................... 4
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων.................................. 4
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης .......................... 5
Εύρεση διεύθυνσης .................................................................... 5
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης .............................................. 5
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης ......................................... 5
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη ........................ 5
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης με χρήση του χάρτη ......... 6
Σημεία ενδιαφέροντος ................................................................. 6
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας ............................................ 6
Εύρεση χώρων κάμπινγκ ....................................................... 6
Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής ........................... 6
Εύρεση εθνικών δρυμών ....................................................... 6
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY ........................... 7
Foursquare ............................................................................. 7
TripAdvisor ............................................................................. 7
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα
χώρο ...................................................................................... 7
Εργαλεία αναζήτησης ................................................................. 7
Εύρεση κόμβου ...................................................................... 7
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων .......................... 8
Πάρκινγκ ..................................................................................... 8
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας ...... 8
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση ........... 8
Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης ............... 8
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων ............................... 8
Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων ........ 8
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης .................................. 8
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων
καυσίμων ............................................................................... 8
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση ......................................... 8
Προσθήκη συντόμευσης ............................................................. 8
Κατάργηση συντόμευσης ....................................................... 8
Αποθήκευση θέσεων .................................................................. 8
Αποθήκευση θέσης ................................................................ 8
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης .............................................. 9
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης ..................................... 9
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση .................. 9
Πίνακας περιεχομένων
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης ........................................... 9
Ακολούθηση πορείας..................................................... 9
Πορείες ....................................................................................... 9
Έναρξη μιας πορείας .................................................................. 9
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη ................................ 9
Μετάβαση στην οικία .............................................................. 9
Η πορεία σας στο χάρτη ............................................................. 9
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας ............................................. 10
Προβολή στροφών και οδηγιών ........................................... 10
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη ................................. 10
Άφιξη στον προορισμό σας ...................................................... 10
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας .................................. 10
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας ............................................. 10
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας ................................ 10
Διαχείριση της πορείας σας ................................................. 11
Παράκαμψη .......................................................................... 11
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας .................... 11
Διακοπή της πορείας ................................................................ 11
Χρήση προτεινόμενων πορειών ............................................... 11
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών .................... 11
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία
σας ....................................................................................... 11
Αποφυγή δρόμων με διόδια ................................................. 11
Αποφυγή καρτών διοδίων .................................................... 11
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου ..................................... 12
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών ...................................... 12
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής ..................................... 12
Πλοήγηση εκτός δρόμου ........................................................... 12
Χρήση του χάρτη.......................................................... 12
Εργαλεία χάρτη ......................................................................... 12
Προβολή εργαλείου χάρτη ................................................... 13
Μπροστά σας ........................................................................... 13
Προβολή επερχόμενων θέσεων ........................................... 13
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας ........ 13
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή ................................................ 13
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου ...... 13
Πληροφορίες ταξιδιού ............................................................... 13
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη ...................... 13
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού ...................... 14
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού ......................... 14
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού ..................................... 14
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας .............. 14
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη ......................... 14
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης ........................................... 14
Προσαρμογή του χάρτη ............................................................ 14
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη ...................................... 14
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη ........................................ 14
Αλλαγή προοπτικής χάρτη ................................................... 14
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες
κίνησης και λειτουργίες smartphone.......................... 14
Αντιστοίχιση με το smartphone σας .......................................... 14
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (Android™) .......... 15
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (iPhone®) ............ 15
BluetoothΕικονίδια κατάστασης λειτουργίας ............................. 15
Έξυπνες ειδοποιήσεις ............................................................... 15
Λήψη ειδοποιήσεων ............................................................. 15
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων ...................................... 16
Μετάβαση σε μια διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής
Garmin Drive ............................................................................. 16
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας ...................................................... 16
Πραγματοποίηση κλήσης ..................................................... 16
Λήψη κλήσης ....................................................................... 16
Χρήση του ιστορικού κλήσεων ............................................. 16
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης .................... 16
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας .............................. 17
i
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth ............................................ 17
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου .......................................... 17
Πληροφορίες κίνησης.................................................. 17
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας .............. 17
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών
κίνησης ..................................................................................... 17
Συνδρομές σε υπηρεσίες δέκτη πληροφοριών κίνησης ....... 17
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης ...................................... 18
Προσθήκη συνδρομής .............................................................. 18
Λειτουργία φωνητικών εντολών................................. 18
Ορισμός φράσης ενεργοποίησης .............................................. 18
Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών ................. 18
Συμβουλές φωνητικών εντολών ............................................... 18
Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών εντολών ................... 18
Σίγαση οδηγιών ........................................................................ 19
Φωνητικός έλεγχος ................................................................... 19
Ρύθμιση φωνητικού ελέγχου ................................................ 19
Χρήση φωνητικού ελέγχου ................................................... 19
Συμβουλές φωνητικού ελέγχου ............................................ 19
Χρήση των εφαρμογών............................................... 19
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας ................ 19
Προβολή της πρόγνωσης καιρού ............................................. 19
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη ....................... 19
Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ ................................ 19
Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού ..................................... 19
Έλεγχος συνθηκών δρόμου ................................................. 19
Προγραμματιστής ταξιδιού ........................................................ 20
Προγραμματισμός ταξιδιού .................................................. 20
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια
διαδρομή .............................................................................. 20
Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας ...................................... 20
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια
διαδρομή .............................................................................. 20
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή ............................... 20
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής ........ 20
Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive ......................................... 21
Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης
photoLive ............................................................................. 21
Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη .. 21
Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης ............................... 21
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών ................ 21
Σύνδεση σε δίκτυο Wi‑Fi ...................................................... 23
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi‑Fi ..... 23
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το
Garmin Express ................................................................... 24
Φροντίδα της συσκευής σας ..................................................... 25
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος ......................... 25
Καθαρισμός της οθόνης αφής .............................................. 25
Αποφυγή κλοπής ................................................................. 25
Επανεκκίνηση της συσκευής .................................................... 25
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας
στήριξης .................................................................................... 25
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση ................................. 25
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης .................. 25
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ ........... 25
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας
αυτοκινήτου .............................................................................. 25
Αντιμετώπιση προβλημάτων...................................... 25
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ .................. 25
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα ................... 25
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου .................................... 25
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα .... 26
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου ................. 26
Παράρτημα.................................................................... 26
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα .............. 26
Διαχείριση δεδομένων .............................................................. 26
Σχετικά με τις κάρτες μνήμης ............................................... 26
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή ................................ 26
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας ................. 26
Αποσύνδεση του καλωδίου USB ......................................... 26
Προβολή κατάστασης σήματος GPS ........................................ 26
Αγορά πρόσθετων χαρτών ....................................................... 26
Αγορά αξεσουάρ ....................................................................... 27
Ευρετήριο...................................................................... 28
Ρυθμίσεις....................................................................... 21
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος .................................................. 21
Ενεργοποίηση χαρτών ......................................................... 21
Ρυθμίσεις πλοήγησης ............................................................... 21
Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού .................................... 21
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης ........................................ 22
Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου .................................................. 22
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού ...................................................... 22
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας ..................................... 22
Ρυθμίσεις οθόνης ...................................................................... 22
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης .............................................. 22
Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας ................................................... 22
Ρύθμιση της ώρας ................................................................ 22
Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου .................................... 22
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου ......................................... 23
Επαναφορά ρυθμίσεων ............................................................ 23
Στοιχεία συσκευής........................................................ 23
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών
συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα ............................... 23
Προδιαγραφές ........................................................................... 23
Φόρτιση της συσκευής .............................................................. 23
Συντήρηση συσκευής.................................................. 23
Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ........................................ 23
ii
Πίνακας περιεχομένων
Έναρξη χρήσης
3 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και χαμηλώστε το
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες
σημαντικές πληροφορίες.
• Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας
(Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού, σελίδα 23).
• Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημά σας και συνδέστε την
στην τροφοδοσία (Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της
συσκευής Garmin στο όχημά σας, σελίδα 1).
• Λάβετε σήματα GPS (Λήψη σημάτων GPS, σελίδα 1).
• Ρυθμίστε την ένταση (Προσαρμογή της έντασης ήχου,
σελίδα 2) και τη φωτεινότητα της οθόνης (Ρύθμιση
φωτεινότητας οθόνης, σελίδα 2).
• Ρυθμίστε ένα προφίλ οχήματος για το τροχόσπιτό σας
(Προσθήκη προφίλ οχήματος, σελίδα 2).
• Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (Έναρξη μιας πορείας,
σελίδα 9).
μοχλό
προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.
4 Τοποθετήστε την προεξοχή στην κορυφή της βάσης στήριξης
μέσα στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής.
Πιέστε
το κάτω μέρος της βάσης στήριξης μέσα στη συσκευή
5
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
6 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας
αυτοκινήτου σε μια έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής
• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο
λειτουργίας
ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
Garmin DriveLuxe™ Παρουσίαση συσκευής
Garmin
®
Πλήκτρο λειτουργίας
Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων
Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων
Μικρόφωνο για φωνητική εντολή ή κλήση ανοικτής ακρόασης
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της
συσκευής Garmin στο όχημά σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να
αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του
προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές
θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν
έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα
πρέπει να την φορτίσετε.
1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου στη θύρα
USB στη συσκευή.
• Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή
είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η
οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί
πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για
χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας
γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
• Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί
ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξτε Απενεργοποίηση.
Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν
αφήσετε το πλήκτρο λειτουργίας προτού εμφανιστεί το
μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
Λήψη σημάτων GPS
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS
πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει
την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη
δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που
βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη
συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει
ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που
έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη
συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη
συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για
τη λήψη δορυφορικών σημάτων.
1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά
κτήρια και δέντρα.
Η ένδειξη
στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του
δορυφορικού σήματος. Όταν τουλάχιστον οι μισές γραμμές είναι
γεμάτες, η συσκευή είναι έτοιμη για πλοήγηση.
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης
2 Πιέστε τη βάση στήριξης
να ασφαλίσει στη θέση της.
Έναρξη χρήσης
στη βεντούζα στήριξης
μέχρι
Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου
μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν
1
πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής.
Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε
ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.
Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να
προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου
(Προβολή κατάστασης σήματος GPS, σελίδα 26).
Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth . Επιλέξτε το για να
προβάλετε τις ρυθμίσεις Bluetooth (Ρυθμίσεις ασύρματου
δικτύου, σελίδα 22).
®
Ισχύς σήματος Wi-Fi. Επιλέξτε το για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
Wi-Fi (Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 22).
Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε για να
πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση (Κλήση ανοιχτής
συνομιλίας, σελίδα 16).
Ενεργό προφίλ οχήματος. Επιλέξτε για να προβάλετε τις
ρυθμίσεις προφίλ οχήματος (Επεξεργασία προφίλ οχήματος,
σελίδα 3).
Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα (Ρύθμιση
της ώρας, σελίδα 22).
Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
Κατάσταση σύνδεσης της εφαρμογής Garmin Drive™(Αντιστοί­
χιση με το smartphone σας, σελίδα 14).
Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού
(Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 19).
Χρήση των κουμπιών της οθόνης
Τα κουμπιά της οθόνης σάς επιτρέπουν πραγματοποιείτε
πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της
συσκευής σας.
• Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη
μενού.
• Πατήστε παρατεταμένα
για να επιστρέψετε γρήγορα στο
κύριο μενού.
• Επιλέξτε ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
• Πατήστε παρατεταμένα ή για πιο γρήγορη κύλιση.
• Επιλέξτε
για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει
περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.
Προσαρμογή της έντασης ήχου
1 Επιλέξτε Ένταση.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να
προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
• Επιλέξτε , για σίγαση της συσκευής.
• Επιλέξτε , για πρόσθετες επιλογές.
Χρήση του μείκτη ήχου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μείκτη ήχου για να ρυθμίσετε
τα επίπεδα έντασης για διαφορετικούς τύπους ήχου, όπως είναι
τα μηνύματα πλοήγησης ή οι τηλεφωνικές κλήσεις. Το επίπεδο
κάθε τύπου ήχου είναι ένα ποσοστό της κύριας έντασης.
1 Επιλέξτε Ένταση.
2 Επιλέξτε > Μείκτης ήχου.
3 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την
ένταση για κάθε τύπο ήχου.
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτεινότητα.
2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε
τη φωτεινότητα.
Προφίλ οχήματος
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας
δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα
λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα
λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις.
Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως
ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους
περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις.
Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές
συνθήκες κατά την οδήγηση.
Η σχεδίαση και η πλοήγηση υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα
με το προφίλ του οχήματός σας. Το ενεργό προφίλ οχήματος
υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Οι
ρυθμίσεις πλοήγησης και χάρτη στη συσκευή σας μπορούν να
προσαρμοστούν ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήματος.
Όταν ενεργοποιείτε ένα προφίλ οχήματος "Τροχόσπιτο", η
συσκευή αποφεύγει στις πορείες τις περιοχές με περιορισμούς ή
τις περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης,
βάσει των διαστάσεων, του βάρους και άλλων χαρακτηριστικών
που έχετε καταχωρήσει για το όχημά σας.
Προσθήκη προφίλ οχήματος
Θα πρέπει να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για κάθε
τροχόσπιτο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή
σας.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προφίλ οχήματος > .
2 Επιλέξτε τον τύπο οχήματος:
• Για να προσθέσετε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με μια
μόνιμα συνδεδεμένη ρυμούλκα, επιλέξτε Αυτοκινούμενο
τροχόσπιτο.
• Για να προσθέσετε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με
ρυμουλκούμενο, επιλέξτεMotorhome with Trailer.
• Για να προσθέσετε ένα φορτηγό με συνδεδεμένο
τροχόσπιτο, επιλέξτε Truck Camper.
• Για να προσθέσετε ένα φορτηγό με συνδεδεμένο
τροχόσπιτο που ρυμουλκεί ένα ρυμουλκούμενο, επιλέξτε
Truck Camper with Trailer.
• Για να προσθέσετε ένα αυτοκίνητο, επιλέξτε Αυτοκίνητο.
• Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται
πίσω από ένα επιβατικό όχημα, επιλέξτε Με
ρυμουλκούμ..
3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε τον τύπο ρυμουλκούμενου:
• Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται με
τυπικό γάντζο, επιλέξτε Τροχόσπιτο.
• Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται με
έδρανο ζεύξης, επιλέξτε Κοτσαδόρος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο τύπος ρυμουλκούμενου δεν είναι
διαθέσιμος σε όλες τις περιοχές.
• Για να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο για τη μεταφορά
σκάφους που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε
Ρυμουλκ. σκάφ..
• Για να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο που ρυμουλκείται
με τυπικό γάντζο, επιλέξτε Ρυμούλκα.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συμπληρώσετε
τα χαρακτηριστικά του οχήματος.
Αφού προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος, μπορείτε να
επεξεργαστείτε το προφίλ για να προσθέτετε και άλλες
αναλυτικές πληροφορίες (Επεξεργασία προφίλ οχήματος,
σελίδα 3).
Προφίλ αυτοκινήτου
Το προφίλ αυτοκινήτου είναι ένα προφορτωμένο προφίλ
οχήματος που προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητο χωρίς
2
Προφίλ οχήματος
ρυμουλκούμενο. Κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου, η
συσκευή υπολογίζει τις τυπικές πορείες αυτοκινήτου και η
δρομολόγηση μεγάλου οχήματος δεν είναι διαθέσιμη. Ορισμένες
λειτουργίες και ρυθμίσεις ειδικά για μεγάλα οχήματα δεν είναι
διαθέσιμες κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου.
Αλλαγή του προφίλ οχήματος
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή, σας ζητά να
επιλέξετε ένα προφίλ οχήματος. Μπορείτε να μεταβείτε μη
αυτόματα σε άλλο προφίλ οχήματος οποιαδήποτε στιγμή.
1 Από τη γραμμή κατάστασης, επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ
οχήματος, όπως
ή
.
Επιλέξτε
ένα
προφίλ
οχήματος.
2
Εμφανίζονται οι πληροφορίες προφίλ οχήματος,
συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων και του βάρους.
3 Επιλέξτε Επιλογή.
Επεξεργασία προφίλ οχήματος
Μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές πληροφορίες προφίλ
οχήματος ή να προσθέσετε λεπτομερείς πληροφορίες σε ένα
προφίλ οχήματος, όπως η μέγιστη ταχύτητα.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προφίλ οχήματος.
2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ
οχήματος, επιλέξτε και κατόπιν επιλέξτε ένα προφίλ για
επεξεργασία.
• Για να μετονομάσετε ένα προφίλ οχήματος, επιλέξτε >
> Μετονομασία προφίλ.
• Για να διαγράψετε το προφίλ οχήματος, επιλέξτε >
>
Διαγραφή.
Προσθήκη δεξαμενών προπανίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα
μοντέλα προϊόντος.
Όταν προσθέτετε τις δεξαμενές προπανίου στο προφίλ
οχήματος, η συσκευή αποφεύγει τη δρομολόγηση μέσα από
περιοχές με περιορισμούς για τη δεξαμενή προπανίου, που
μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή σας. Η συσκευή επίσης σας
ειδοποιεί όταν προσεγγίζετε σε περιοχές όπου απαιτείται η
απενεργοποίηση των δεξαμενών προπανίου.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προφίλ οχήματος.
2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3 Επιλέξτε .
4 Επιλέξτε Δεξαμενές προπανίου > Προσθήκη δεξαμενής.
5 Εισαγάγετε το βάρος της δεξαμενής προπανίου, και επιλέξτε
Αποθήκ..
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις
επίγνωσης οδηγού
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας
διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν
υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις
αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση
να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση.Η
Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή
κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας
και τις σχετικές πινακίδες.
Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να
βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και
την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού
σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό
σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν
διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.
Σχολεία: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει
το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο
σχολείο ή τη σχολική ζώνη.
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο
ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο
ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.
Αλλαγή ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο όριο ταχύτητας,
ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την
ταχύτητά σας.
Βρίσκεστε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο: Η
συσκευή αναπαραγάγει ένα μήνυμα και εμφανίζει μια
προειδοποίηση πλήρους οθόνης, αν οδηγείτε στην αντίθετη
κατεύθυνση σε μονόδρομο. Οι γωνίες της οθόνης φαίνονται
κόκκινες και μια προειδοποίηση παραμένει στο επάνω μέρος
της οθόνης, μέχρι να βγείτε από το μονόδρομο ή να
επιδιορθώσετε την κατεύθυνση της κίνησής σας.
Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα
ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη διέλευση από
σιδηρόδρομο.
Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για
να υποδηλώσει επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.
Στροφές: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να
υποδηλώσει στροφή στον δρόμο.
Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να
υποδηλώσει πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή
κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Για να χρησιμοποιήσετε
αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει
πληροφορίες κίνησης (Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 17).
Προγραμματισμός διαλείμματος: Η συσκευή αναπαράγει ένα
ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις για
ξεκούραση, όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος: Η συσκευή αναπαράγει
ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε
σε δρόμο όπου υπάρχει ενδεχόμενο πρόσκρουσης του
οχήματος στο έδαφος.
Πλευρικός άνεμος: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα
και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου
υπάρχει κίνδυνος πλευρικού ανέμου.
Στενός δρόμος: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και
εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο ο οποίος
μπορεί να είναι πολύ στενός για το όχημά σας.
Απότομη κλίση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα
και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε απότομη κλίση.
Σύνορα χωρών και όρια νομών: Η συσκευή αναπαραγάγει
ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε
στα όρια ενός νομού ή τα σύνορα μιας χώρας.
Απενεργοποίηση προπανίου: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε
δρόμο όπου θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το προπάνιο.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών
ειδοποιήσεων οδηγού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Η οπτική
ειδοποίηση εμφανίζεται ακόμα και όταν το ηχητικό σήμα είναι
απενεργοποιημένο.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού >
Ειδοποιήσεις οδηγού.
3
2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου
που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης
κόκκινου σηματοδότη
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις
συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες
ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.
Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για
τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη
και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σάς ειδοποιεί
όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη που έχει αναφερθεί.
• Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει
σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και
παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με
ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin
Drive.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™
(garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση
δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή
σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή
σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες για κάμερες.
• Για τη διατήρηση μιας ενημερωμένης βάσης δεδομένων για
τις τοποθεσίες με κάμερες ελέγχου ταχύτητας και
παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, η συσκευή σας πρέπει να
έχει ενεργή συνδρομή για τη λήψη και την αποθήκευση
δεδομένων από κάμερες ασφαλείας. Για να ελέγξετε τη
διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα ή για να αγοράσετε μια
συνδρομή ή μια ενημέρωση μίας φοράς, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση garmin.com/speedcameras. Μπορείτε να
αγοράσετε συνδρομή για μια νέα περιοχή ή να επεκτείνετε
μια υπάρχουσα συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, μερικά πακέτα
προϊόντων περιλαμβάνουν προφορτωμένα δεδομένα από
κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη με δωρεάν ενημερώσεις χωρίς συνδρομή.
Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας
δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα
λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα
λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις.
Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως
ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους
περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις.
Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές
συνθήκες κατά την οδήγηση.
Τα σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων ενδέχεται να
εμφανίζονται στον χάρτη ή σε οδηγίες της πορείας σας,
προκειμένου να σας προειδοποιήσουν για πιθανούς κινδύνους
και οδικές συνθήκες.
Προειδοποιήσεις περιορισμού
Ύψος
Βάρος
Μήκος
Πλάτος
Ύψος ρυμουλκούμενου
Βάρος ρυμουλκούμενου
Μήκος ρυμουλκούμενου
Πλάτος ρυμουλκούμενου
Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα για τη μεταφορά σκάφους
Απαγορεύονται τα τροχόσπιτα
Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα οχήματα
Απαγορεύεται η χρήση προπανίου
Απαγορεύεται η στροφή αριστερά
Απαγορεύεται η στροφή δεξιά
Απαγορεύεται η αναστροφή
Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου
Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος
Πλευρικός άνεμος
Στενός δρόμος
Κλειστή στροφή
Έντονη κατηφορική κλίση
Δέντρο που προεξέχει
Ειδοποιήσεις
Σταθμός ζύγισης
Μη επαληθευμένος δρόμος για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις,
όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και
αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας
βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές
μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις
πληροφορίες.
Από το κύριο μενού, επιλέξτε Προς τα πού;.
• Για να αναζητήσετε γρήγορα όλες τις τοποθεσίες στη
συσκευή σας, επιλέξτε Αναζήτηση (Εύρεση θέσης μέσω
της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 5).
• Για να βρείτε μια διεύθυνση, επιλέξτε Διεύθυνση (Εύρεση
διεύθυνσης, σελίδα 5).
• Για περιήγηση ή αναζήτηση προφορτωμένων σημείων
ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, επιλέξτε Κατηγορίες (Εύρεση
θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 6).
• Για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή
περιοχή, επιλέξτε δίπλα στην τρέχουσα περιοχή
αναζήτησης (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 5).
• Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες
τοποθεσίες σας, επιλέξτε Αποθηκευμένα (Αποθήκευση
θέσεων, σελίδα 8).
• Για να δείτε τοποθεσίες που έχετε επιλέξει πρόσφατα από τα
αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε Πρόσφατα (Προβολή
πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 8).
• Για να κάνετε αναζήτηση για χώρους για οχήματα αναψυχής
και χώρους κάμπινγκ, επιλέξτεΌλοι οι χώροι
κάμπινγκ(Εύρεση χώρων κάμπινγκ, σελίδα 6).
• Για περιήγηση, αναζήτηση και check-in σε σημεία
ενδιαφέροντος Foursquare , επιλέξτε Foursquare®
®
4
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
•
(Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare,
σελίδα 7).
Για περιήγηση και αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος και
κριτικών TripAdvisor , επιλέξτε TripAdvisor (TripAdvisor,
σελίδα 7).
Για περιήγηση και αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος,
φωτογραφιών και πληροφοριών HISTORY , επιλέξτε
History® (Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY,
σελίδα 7).
Για να βρείτε εθνικούς δρυμούς και να εξερευνήσετε χάρτες
δρυμών, επιλέξτε Εθνικοί δρυμοί (Εύρεση εθνικών δρυμών,
σελίδα 6).
Για να πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένες γεωγραφικές
συντεταγμένες, επιλέξτε Συντεταγμένες (Εύρεση θέσης με τη
χρήση συντεταγμένων, σελίδα 8).
®
•
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης
Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης
εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή.
Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε
περισσότερα αποτελέσματα.
®
•
•
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής
αναζήτησης
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την
εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια
διεύθυνση ή μια πόλη.
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
2 Επιλέξτε Αναζήτηση στη γραμμή αναζήτησης.
3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται
προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο
επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για
παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα
επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος
αυτού.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση
κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα
της οδού.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε
κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα
της οδού, την πόλη και το νομό.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη,
εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες,
εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και
μήκους.
5 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας
έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το
κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε .
6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.
Εύρεση διεύθυνσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη
συσκευή.
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε για να κάνετε αναζήτηση
κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
3 Επιλέξτε Διεύθυνση.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα
στοιχεία διεύθυνσης.
5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
Επιλέξτε μια θέση για να δείτε το μενού επιλογών.
Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με την επιλεγμένη θέση.
Επιλέξτε το για να βρείτε θέσεις πάρκινγκ κοντά στη θέση.
Επιλέξτε το για να δείτε εναλλακτικές πορείες στις θέσεις.
Μετάβ.! Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση
χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο
χάρτη.
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης
Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες
κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε
αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον
προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της
ενεργής πορείας σας.
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
2 Επιλέξτε δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης .
3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.
4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη
τοποθεσία.
Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται δίπλα στο
σύμβολο . Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού
Προς τα πού;, η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε
αυτήν την περιοχή.
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη
Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας
θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.
Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε . Η
κοντινότερη θέση εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη και οι
βασικές πληροφορίες για την επιλεγμένη θέση εμφανίζονται στο
κάτω μέρος του χάρτη.
5
Σύρετε το χάρτη για να δείτε πρόσθετα αποτελέσματα
αναζήτησης.
Πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης. Επιλέξτε το για να
δείτε μια άλλη θέση.
Επιλεγμένη σύνοψη θέσης. Επιλέξτε το για να δείτε
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
Μετάβ.! Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση
χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης σε
λίστα.
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης με χρήση του
χάρτη
1 Επιλέξτε Προβολή χάρτη.
2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
3 Σύρετε τον χάρτη στη νέα περιοχή αναζήτησης.
4 Επιλέξτε Αναζήτηση εδώ.
Σημεία ενδιαφέροντος
Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να
βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία
ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να
περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως
πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους
ψυχαγωγίας.
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε Κατηγορίες.
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
4 Επιλέξτε μια θέση.
Αναζήτηση σε κατηγορία
Αφού κάνετε αναζήτηση για ένα σημείο ενδιαφέροντος, σε
ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα
Γρήγορης αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει τους τέσσερις
τελευταίους προορισμούς που επιλέξατε.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης
αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα
πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη
κατηγορία.
• Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν
προορισμό.
Εύρεση χώρων κάμπινγκ
Επιλέξτε Προς τα πού; > Όλοι οι χώροι κάμπινγκ.
6
Εύρεση χώρων κάμπινγκ με υπηρεσίες
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για χώρους για οχήματα
αναψυχής και χώρους κάμπινγκ με βάση τις διαθέσιμες
υπηρεσίες.
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
2 Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών αναζήτησης για χώρους
για οχήματα αναψυχής και χώρους κάμπινγκ, όπως τους
PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club ή
ACSI™.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών
αναζήτησης σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Φιλτράρισμα βάσει
υπηρεσιών, επιλέξτε μία ή περισσότερες υπηρεσίες και
πατήστε Αποθήκ..
4 Επιλέξτε μια θέση.
Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
περιοχές.
Μπορείτε να βρείτε κοντινές θέσεις που προσφέρουν κέντρα
επισκευών, ρυμούλκησης και άλλες υπηρεσίες για οχήματα
αναψυχής.
Επιλέξτε Προς τα πού; > PlanRV™ Services.
Εύρεση εθνικών δρυμών
Τα μοντέλα συσκευών που περιλαμβάνουν χάρτες για τη Βόρεια
Αμερική ή τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν επίσης
αναλυτικές πληροφορίες για εθνικούς δρυμούς στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε έναν εθνικό δρυμό ή σε
μια τοποθεσία μέσα σε έναν εθνικό δρυμό.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Εθνικοί δρυμοί.
Εμφανίζεται μια λίστα εθνικών δρυμών, με τον πλησιέστερο
δρυμό στην κορυφή.
2 Επιλέξτε Αναζήτηση και πληκτρολογήστε ολόκληρο το
όνομα ή τμήμα του ονόματος του δρυμού, για να περιορίσετε
τα αποτελέσματα (προαιρετικά).
3 Επιλέξτε έναν εθνικό δρυμό.
Κάτω από το όνομα του δρυμού εμφανίζεται μια λίστα
κατηγοριών για τοποθεσίες σημαντικών σημείων και
υποδομών μέσα στον δρυμό.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον δρυμό, επιλέξτε
Μετάβ.!.
• Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον δρυμό ή
για να εξερευνήσετε τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές
του δρυμού, επιλέξτε .
• Για να βρείτε γρήγορα μια τοποθεσία μέσα στον δρυμό,
επιλέξτε μια κατηγορία από τη λίστα κάτω από το όνομα
του δρυμού και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία.
Εξερεύνηση σημαντικών σημείων και υποδομών εθνικών
δρυμών
Στα μοντέλα προϊόντων για τη Βόρεια Αμερική, μπορείτε να
βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικά σημεία
και τις υποδομές μέσα σε έναν εθνικό δρυμό, καθώς και να
πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στον δρυμό. Για
παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε χώρους κάμπινγκ, ορόσημα,
κέντρα επισκεπτών και δημοφιλή αξιοθέατα.
1 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας, επιλέξτε έναν
εθνικό δρυμό και κατόπιν επιλέξτε .
2 Επιλέξτε Εξερεύνηση αυτού του δρυμού.
Εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τα σημαντικά σημεία
και τις υποδομές του δρυμού.
3 Επιλέξτε κατηγορία.
4 Επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν Μετάβ.!.
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα
μοντέλα προϊόντος.
Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος HISTORY,
τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε και να ενημερώνεστε
σχετικά με ιστορικά σημαντικές τοποθεσίες και αξιοθέατα σε
ολόκληρο τον κόσμο, όπως ιστορικά κτίρια, μνημεία, μουσεία και
σημαντικές τοποθεσίες ιστορικών γεγονότων.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > History®.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
3 Επιλέξτε μια θέση.
4 Επιλέξτε για να δείτε μια φωτογραφία και μια μικρή
σύνοψη της ιστορίας της τοποθεσίας.
Foursquare
Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον
εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει προεγκατεστημένα
σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται
από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης
θέσης.
Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Foursquare
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Drive στο συμβατό
smartphone που διαθέτετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να
δείτε λεπτομέρειες της τοποθεσίας Foursquare, να
κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε μια τοποθεσία, και να
αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος στην online βάση δεδομένων
του Foursquare.
Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με
εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive (Υπηρεσίες σε
πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες
smartphone, σελίδα 14).
1 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
2 Επιλέξτε > Foursquare® > Login.
3 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης στο Foursquare.
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare
Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που
έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας. Ενώ η συσκευή σας είναι
συνδεδεμένη στον λογαριασμό Foursquare μέσω της εφαρμογής
Garmin Drive, η αναζήτηση παρέχει τα πιο ενημερωμένα
αποτελέσματα από την online βάση δεδομένων του Foursquare
και προσαρμοσμένα αποτελέσματα από τον λογαριασμό χρήστη
Foursquare που διαθέτετε (Σύνδεση στο λογαριασμό
Foursquare, σελίδα 7).
Επιλέξτε Προς τα πού; > Foursquare®.
Προβολή λεπτομερειών θέσης στο Foursquare
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον λογαριασμό Foursquare
μέσω της εφαρμογής Garmin Drive (Σύνδεση στο λογαριασμό
Foursquare, σελίδα 7).
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες θέσης του
Foursquare, όπως αξιολογήσεις χρηστών, πληροφορίες σχετικά
με τις τιμές εστιατορίων και ώρες λειτουργίας.
1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα
αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.
2 Επιλέξτε .
Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον λογαριασμό Foursquare
μέσω της εφαρμογής Garmin Drive (Σύνδεση στο λογαριασμό
Foursquare, σελίδα 7).
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Foursquare® > Κοινοπ.
παρουσίας.
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
3 Επιλέξτε > Κοινοπ. παρουσίας.
TripAdvisor
Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος και
αξιολογήσεις TripAdvisor.Οι αξιολογήσεις TripAdvisor
εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης
για το αντίστοιχο σημείο ενδιαφέροντος. Μπορείτε επίσης να
αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor και να τα
ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > TripAdvisor.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος
TripAdvisor για την κατηγορία.
3 Επιλέξτε Ταξινόμηση αποτελεσμάτων για να ταξινομήσετε
τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει απόστασης ή
δημοτικότητας (προαιρετικά).
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα
χώρο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη
σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο
ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο,
όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα
συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Αναζήτηση.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να βρείτε ένα χώρο, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη
διεύθυνση του χώρου, επιλέξτε και μεταβείτε στο βήμα
3.
• Για να βρείτε το σημείο ενδιαφέροντος (ΡΟΙ),
πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνσή του, επιλέξτε
και μεταβείτε στο βήμα 5.
Επιλέξτε
το χώρο.
3
Κάτω από το χώρο εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών, όπως
εστιατόρια, σημεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή αεροσταθμοί.
4 Επιλέξτε κατηγορία.
5 Επιλέξτε το σημείο ενδιαφέροντος και πατήστε Μετάβ.!.
Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη
περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο
ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία
τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή
στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του
σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.
Εξερεύνηση χώρου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη
σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.
Μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος σε
ένα χώρο.
1 Επιλέξτε ένα χώρο.
2 Επιλέξτε > Εξερεύνηση αυτής της τοποθεσίας.
Εργαλεία αναζήτησης
Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε
αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω
ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Εύρεση κόμβου
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση
μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή
άλλων δρόμων.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Κόμβοι.
7
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να
συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
3 Επιλέξτε τον κόμβο.
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων
Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις
συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Αυτό μπορεί
να είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία geocaching.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Συντεταγμένες.
2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το και αλλάξτε τη μορφή των
συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και
μήκους.
4 Επιλέξτε Προβολή στο χάρτη.
Πάρκινγκ
Η συσκευή Garmin περιλαμβάνει λεπτομερή δεδομένα
πάρκινγκ, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε
κοντινή θέση πάρκινγκ, με βάση την πιθανότητα διαθέσιμων
θέσεων πάρκινγκ, τον τύπο της θέσης πάρκινγκ, την τιμή ή τις
αποδεκτές μεθόδους πληρωμής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα
πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση
σας
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Πάρκινγκ.
2 Επιλέξτε Φιλτράρισμα πάρκινγκ και κατόπιν επιλέξτε μία ή
περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά
διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα
πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
4 Επιλέξτε Μετάβ.!.
Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων
θέσεων
Επιλέξτε Προς τα πού; > Πρόσφατα >
Ναι.
> Διαγραφή >
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης"
για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε
κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.
Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων
καυσίμων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης"
για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία,
αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
2 Επιλέξτε Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ., Καύσιμα ή Οδική
βοήθεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι
διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία,
με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.
3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε Μετάβ.!
• Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε .
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση
1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε μια θέση.
3 Επιλέξτε .
Η συσκευή σάς παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που
θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη
θέση στην οποία βρίσκεστε.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
2 Επιλέξτε > Οδ. στην τρέχ. θέση μου.
3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
4 Επιλέξτε Επιλογή.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων πάρκινγκ κοντά στην
επιλεγμένη θέση.
4 Επιλέξτε Φιλτράρισμα πάρκινγκ και κατόπιν επιλέξτε μία ή
περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά
διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα
πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
5 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
6 Επιλέξτε Μετάβ.!.
Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα
πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια
κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.
Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια
συντομεύσεων.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Προσθήκη συντόμευσης.
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.
Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης
Οι θέσεις στάθμευσης που περιλαμβάνουν λεπτομερή δεδομένα
στάθμευσης είναι χρωματικά κωδικοποιημένες, ώστε να
εμφανίζουν την πιθανότητα εύρεσης θέσης στάθμευσης. Τα
σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο της διαθέσιμης θέσης
στάθμευσης (στο δρόμο ή σε χώρο στάθμευσης), σχετικές
πληροφορίες για τις τιμές και τον τύπο πληρωμής.
Μπορείτε να δείτε το υπόμνημα για αυτά τα χρώματα και
σύμβολα στη συσκευή.
Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στάθμευσης,
επιλέξτε .
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων
Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες
θέσεις που έχετε εντοπίσει.
Επιλέξτε Προς τα πού; > Πρόσφατα.
8
Προσθήκη συντόμευσης
Κατάργηση συντόμευσης
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > > Κατάργ. συντομεύσεων.
2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
4 Επιλέξτε Τέλος.
Αποθήκευση θέσεων
Αποθήκευση θέσης
1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (Εύρεση θέσης
βάσει κατηγορίας, σελίδα 6).
2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
3 Επιλέξτε > Αποθήκ..
4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Τέλος.
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης
1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
2 Επιλέξτε Αποθήκ..
3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Τέλος.
4 Επιλέξτε ΟΚ.
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Αποθηκευμένα.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
3 Επιλέξτε μια θέση.
4 Επιλέξτε .
5 Επιλέξτε > Επεξεργ..
6 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Όνομα.
• Επιλέξτε Αριθμός τηλεφώνου.
• Επιλέξτε Κατηγορίες για αντιστοίχιση κατηγοριών στην
αποθηκευμένη θέση.
• Επιλέξτε Αλλαγή συμβόλου χάρτη για να αλλάξετε το
σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της
αποθηκευμένης θέσης σε ένα χάρτη.
7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
8 Επιλέξτε Τέλος.
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση
Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να
οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού
αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από
12 θέσεις.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Αποθηκευμένα.
2 Επιλέξτε μια θέση.
3 Επιλέξτε .
4 Επιλέξτε > Επεξεργ. > Κατηγορίες.
5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών,
διαχωρισμένα με κόμμα.
6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
7 Επιλέξτε Τέλος.
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν
διαγραφεί.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Αποθηκευμένα.
2 Επιλέξτε > Διαγραφή αποθ. τοποθ..
3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες
θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε Διαγραφή.
Ακολούθηση πορείας
Πορείες
Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς
έναν ή περισσότερους προορισμούς.
• Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον
προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως
είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (Αλλαγή της
λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 11) και τα σημεία
αποφυγής (Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών,
σελίδα 11).
• Η συσκευή μπορεί να αποφύγει αυτόματα δρόμους που δεν
είναι κατάλληλοι για το ενεργό προφίλ οχήματος.
• Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό
σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή
Ακολούθηση πορείας
μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (Έναρξη μιας
πορείας, σελίδα 9).
• Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να
προσαρμόσετε την πορεία (Διαχείριση της πορείας σας,
σελίδα 11).
• Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία
πορεία (Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 10).
Έναρξη μιας πορείας
1 Επιλέξτε Προς τα πού; και αναζητήστε μια τοποθεσία
(Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 4).
2 Επιλέξτε μια θέση.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την
προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε Μετάβ.!.
• Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, επιλέξτε και
επιλέξτε μια πορεία.
Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά
του χάρτη.
• Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε >
Επεξεργασία πορείας και προσθέστε σημεία διαχείρισης
στην πορεία (Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 11).
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας
καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο
χάρτη (Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 9). Στην άκρη του
χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων
της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.
Εάν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς,
μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (Προθήκη
τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 10).
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη
Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια θέση στο
χάρτη.
1 Επιλέξτε Προβολή χάρτη.
2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή
στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε για να φιλτράρετε τα σημεία
ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία.
Οι δείκτες θέσης ( ή μπλε κουκκίδα) εμφανίζονται στο
χάρτη.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
• Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή
διεύθυνσης.
5 Επιλέξτε Μετάβ.!.
Μετάβαση στην οικία
Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η
συσκευή σάς ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Μτβ. σε οικία.
2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.
Επεξεργασία της θέσης οικίας σας
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > > Ορισμός θέσης οικίας.
2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.
Η πορεία σας στο χάρτη
Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σάς καθοδηγεί προς τον
προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο
χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες
ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.
9
να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι
διαθέσιμη.
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη
1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε
σημείο του χάρτη.
.
2 Επιλέξτε
Άφιξη στον προορισμό σας
Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή,
έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να
οδηγείτε, αν υπάρχει.
Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν
τη θέση των επόμενων ενεργειών.
Ταχύτητα οχήματος.
Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
Εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε
τις πληροφορίες που εμφανίζει (Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη,
σελίδα 14).
Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα
χώρο.
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας
Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή
διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής
προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη.
Μια έγχρωμη γραμμή
υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα
κυκλοφορίας για τη στροφή.
Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει
πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την
πορεία σας.
• Η ένδειξη υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στο
χάρτη και ένα φωνητικό μήνυμα σάς ανακοινώνει ότι
πλησιάζετε στον προορισμό σας.
• Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή
σάς ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης
πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε Ναι για να βρείτε κοντινές
θέσεις πάρκινγκ (Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας,
σελίδα 10).
• Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή
ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Εάν η συσκευή δεν
ανιχνεύσει την άφιξή σας αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε
Διακοπή για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας
Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση
πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε
ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σάς ειδοποιεί αυτόματα
για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ.
1 Ορίστε μια επιλογή:
• Όταν η συσκευή σάς ειδοποιήσει, επιλέξτε Ναι για να
αναζητήσει μια κοντινή θέση πάρκινγκ.
• Εάν η συσκευή δεν σας ειδοποιήσει, επιλέξτε Προς τα
πού; > Κατηγορίες > Πάρκινγκ και επιλέξτε > Στον
προορισμό μου.
2 Επιλέξτε Φιλτράρισμα πάρκινγκ και κατόπιν επιλέξτε μία ή
περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά
διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα
πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ και κατόπιν επιλέξτε Μετάβ.! >
Προσθήκη ως επόμενο σταθμό.
Η συσκευή σάς καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας
Προβολή στροφών και οδηγιών
Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να προβάλετε
επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την
πορεία σας.
1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:
• Για να προβάλετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά
την πλοήγησή σας, επιλέξτε > Στροφές.
Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει τις επόμενες τέσσερις
στροφές ή οδηγίες δίπλα από το χάρτη. Η λίστα
ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
• Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών
ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο
επάνω μέρος του χάρτη.
2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).
Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις
διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται
10
Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας,
η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη (Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 9).
Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της
πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα
πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία
σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με
πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να
προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι
σας (Προγραμματισμός ταξιδιού, σελίδα 20).
1 Από το χάρτη, επιλέξτε > Προς τα πού;.
2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (Εύρεση και
αποθήκευση θέσεων, σελίδα 4).
3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
4 Επιλέξτε Μετάβ.!
Ακολούθηση πορείας
5 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό
στην πορεία σας, επιλέξτε Προσθήκη ως επόμενο
σταθμό.
• Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας,
επιλέξτε Προσθήκη ως τελευταίο σταθμό.
• Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά
των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε Προσθ. σε
ενεργή πορ..
Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη
θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς
με την καθορισμένη σειρά.
Διαχείριση της πορείας σας
Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία
πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (Έναρξη
μιας πορείας, σελίδα 9).
Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο
τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να
κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου
δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να
προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.
1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
2 Επιλέξτε .
Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.
3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε για να κάνετε
μεγέθυνση στο χάρτη και να επιλέξετε μια θέση με
μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση
στην επιλεγμένη θέση.
4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην
πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
• Για να καταργήσετε ένα σημείο διαχείρισης, επιλέξτε .
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαχείριση της πορείας, επιλέξτε
Μετάβ.!.
Παράκαμψη
Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη
απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε
συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς
δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.
1 Από τον χάρτη, επιλέξτε > Επεξεργασία πορείας.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για
συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε Παράκαμψη βάσει
απόστασης.
• Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από ένα συγκεκριμένο
δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε Παράκαμψη βάσει
οδού.
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός
διαδρομής.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Συντομότερος χρόνος για να υπολογίσετε
πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που
απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι
μεγαλύτερες σε απόσταση.
• Επιλέξτε Εκτός δρόμου για να υπολογίσετε πορείες
σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).
• Επιλέξτε Μικρότερη απόστασηγια να υπολογίσετε
πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά
Ακολούθηση πορείας
ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες ως προς το χρόνο που
απαιτείται για να καλυφθούν.
Διακοπή της πορείας
Από το χάρτη, επιλέξτε > Διακοπή.
Χρήση προτεινόμενων πορειών
Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία,
θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να
ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (Ρυθμίσεις συσκευής και
απορρήτου, σελίδα 23).
Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει
τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας
της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει
αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή
ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη,
μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες
κίνησης.
Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη
πορεία προς τη θέση.
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και
περιοχών
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία
σας
Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να
λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (Λήψη
δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 17).
Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για
την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν
έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις
κίνησης (Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 22),
μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις
λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.
1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε Εναλ. πορεία, εάν είναι διαθέσιμη.
3 Επιλέξτε Μετάβ.!
Αποφυγή δρόμων με διόδια
Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω
περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με
διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή
μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν
υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση.
2 Ορίστε μια επιλογή:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα
δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.
• Επιλέξτε Δρόμοι με διόδια.
• Επιλέξτε Διόδια και τέλη > Δρόμοι με διόδια.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη
δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε Να
ερωτώμαι πάντα.
• Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε
Αποφυγή.
• Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε Να
επιτρέπεται.
Επιλέξτε
Αποθήκ..
4
Αποφυγή καρτών διοδίων
Αν τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας περιέχουν λεπτομερείς
πληροφορίες κάρτας διοδίων, μπορείτε να αποφεύγετε ή να
επιτρέπετε τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε
χώρα.
11
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
περιοχές.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Διόδια και τέλη >
Κάρτες διοδίων.
2 Επιλέξτε μια χώρα.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη
δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής που απαιτεί κάρτες
διοδίων, επιλέξτε Να ερωτώμαι πάντα.
• Για να αποφεύγετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν
κάρτες διοδίων, επιλέξτε Αποφυγή.
• Για να επιτρέπετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν
κάρτες διοδίων, επιλέξτε Να επιτρέπεται.
4 Επιλέξτε Αποθήκ..
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής.
2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου που θέλετε να
αποφεύγετε στις πορείες σας και επιλέξτε ΟΚ.
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών
Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που
αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να
ισχύουν για το όχημά σας. Αυτή η επιλογή ισχύει για τον τύπο
οχήματος στο ενεργό προφίλ οχήματος.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Περιβαλλοντικές ζώνες.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη
δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε
Να ερωτώμαι πάντα.
• Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες,
επιλέξτε Αποφυγή.
• Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες,
επιλέξτε Να επιτρέπεται.
3 Επιλέξτε Αποθήκ..
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής
Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σάς επιτρέπουν να
επιλέγετε συγκεκριμένες περιοχές ή να αποφεύγετε τμήματα του
δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει
αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει
άλλη κατάλληλη πορεία.
Αποφυγή δρόμου
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα
σημεία αποφυγής.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
3 Επιλέξτε Δρόμος.
4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που
θέλετε να αποφύγετε και πατήστε Επόμενο.
5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που
θέλετε να αποφύγετε και πατήστε Επόμενο.
6 Επιλέξτε Τέλος.
Αποφυγή περιοχής
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα
2
3
4
5
6
12
σημεία αποφυγής.
Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
Επιλέξτε Περιοχή.
Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς
αποφυγή και πατήστε Επόμενο.
Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή
και πατήστε Επόμενο.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
Επιλέξτε Τέλος.
Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο
αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα
σημεία αποφυγής.
2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
3 Επιλέξτε > Απενεργοποίηση.
Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα
σημεία αποφυγής.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία
αποφυγής, επιλέξτε .
• Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής,
επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε
>
Διαγραφή.
Πλοήγηση εκτός δρόμου
Εάν κατά την πλοήγηση δεν ακολουθείτε δρόμους, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εκτός δρόμου.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση.
2 Επιλέξτε Υπολογισμός διαδρομής > Εκτός δρόμου >
Αποθήκ..
Η επόμενη πορεία θα υπολογιστεί ως ευθεία γραμμή προς τη
θέση.
Χρήση του χάρτη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε
μια πορεία (Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 9) ή για να
προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν
υπάρχει ενεργή πορεία.
1 Επιλέξτε Προβολή χάρτη.
2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε
αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
• Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή .
• Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3D", επιλέξτε .
• Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που
εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε .
• Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβ.! (Έναρξη πορείας με τη
χρήση του χάρτη, σελίδα 9).
Εργαλεία χάρτη
Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε
πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή
του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο,
εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.
Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια
παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας
(Αλλαγή της ενεργής πορείας σας, σελίδα 10).
Σίγαση: Θέτει σε σίγαση την κύρια ένταση ήχου.
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες
πόλεις και υπηρεσίες στην ενεργή πορεία σας ή σε εθνική
οδό (Επόμενες πόλεις στη διαδρομή, σελίδα 13).
Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της
πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (Μπροστά σας,
σελίδα 13).
Elevation: Εμφανίζει τις αλλαγές υψομέτρου μπροστά.
Χρήση του χάρτη
Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της
πορείας ή στην περιοχή σας (Προβολή κίνησης που θα
συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 14). Αυτή η λειτουργία
δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα
συσκευών.
Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα
ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση
(Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 13).
Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της
πορείας σας (Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 10).
Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών
κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και
προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια
τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (Χρήση επιλογών κατά τη
διάρκεια της κλήσης, σελίδα 16).
Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.
photoLive: Εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης σε πραγματικό
χρόνο από τη συνδρομή σας photoLive (Κάμερες ελέγχου
κίνησης photoLive, σελίδα 21).
Αναφορά κάμερας: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα
ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.
Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα
κάμερας ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή
ταχύτητας στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση
στην εφαρμογή Garmin Drive (Υπηρεσίες σε πραγματικό
χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone,
σελίδα 14).
Break Planner: Εμφανίζει υπενθυμίσεις διαλειμμάτων και
προτεινόμενες στάσεις.
Προβολή εργαλείου χάρτη
1 Από το χάρτη, επιλέξτε .
2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο
του χάρτη.
3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .
Μπροστά σας
Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις
επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον
οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία
ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια
καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τρεις κατηγορίες που θα
προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.
Προβολή επερχόμενων θέσεων
1 Στον χάρτη, επιλέξτε > Μπροστά σας.
3 Επιλέξτε .
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς
τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα
στο όνομα της κατηγορίας.
• Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
• Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία,
επιλέξτε Προσαρμοσμένη αναζήτηση και εισαγάγετε το
όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.
5 Επιλέξτε Αποθήκ..
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή
Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία
που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη
διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις
κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη
δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις
διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που
εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών
εξόδου
1 Στον χάρτη, επιλέξτε > Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.
Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το
εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με
επερχόμενες πόλεις και εξόδους.
2 Επιλέξτε μια πόλη.
Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που
βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια
καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.
3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και
κατόπιν Μετάβ.!
Πληροφορίες ταξιδιού
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη
Για να μπορέσετε να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού στον χάρτη,
πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο στο μενού εργαλείων χάρτη.
Στον χάρτη, επιλέξτε > Δεδομένα ταξιδιού.
Προβολή προσαρμοσμένων πληροφοριών ταξιδιού στον
χάρτη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο χάρτη δεδομένων
ταξιδιού, για να εμφανίσετε προσαρμοσμένες πληροφορίες
ταξιδιού στον χάρτη.
1 Στον χάρτη, επιλέξτε > Δεδομένα ταξιδιού.
2 Ορίστε μια επιλογή:
Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη
τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας σε
καθεμία από τις τρεις κατηγορίες. Όταν δεν ταξιδεύετε, το
εργαλείο χάρτη εμφανίζει τα τρία ονόματα κατηγοριών.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια
κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη
συγκεκριμένη κατηγορία.
• Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες,
επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της
τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την
τοποθεσία.
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας
Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες των θέσεων που θα
προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.
1 Στο χάρτη, επιλέξτε > Μπροστά σας.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
Χρήση του χάρτη
• Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων στο εργαλείο δεδομένων
ταξιδιού
και κατόπιν επιλέξτε τις πληροφορίες που
θέλετε να εμφανιστούν στο πεδίο.
• Επιλέξτε το πεδίο προσαρμόσιμων δεδομένων χάρτη
και κατόπιν επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να
εμφανιστούν στο πεδίο.
13
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού
Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ
παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.
Από τον χάρτη, επιλέξτε Ταχύτητα.
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού
Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το
οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε
διανύσει.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη.
2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού
1 Στο χάρτη, επιλέξτε Ταχύτητα.
2 Επιλέξτε > Μηδενισμός πεδίων.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε
Επιλογή όλων για να μηδενίσετε όλα τα πεδία
δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
• Επιλέξτε Μηδενισμός δεδομένων ταξιδιού για να
μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
• Επιλέξτε Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας για να
μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
• Επιλέξτε Μηδενισμός ταξιδιού B για να μηδενίσετε το
οδόμετρο.
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε
μπροστά σας
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης (Πληροφορίες κίνησης,
σελίδα 17).
Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε
μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον
οποίο ταξιδεύετε.
1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε > Κυκλοφορία.
Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε
μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά
του χάρτη.
2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες
λεπτομέρειες.
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη
Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις
καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.
1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε Εφαρμογές > Κυκλοφορία.
2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε > Συντομογραφίες για να δείτε
το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης
1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε Εφαρμογές > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε > Συμβάντα.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα,
χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.
Προσαρμογή του χάρτη
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη
Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο
χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες
δρόμου.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη.
2 Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο που θέλετε
να εμφανίζεται στον χάρτη.
14
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη
1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
Επιλέξτε
έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.
2
Αλλαγή προοπτικής χάρτη
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Προβολή χάρτη
οδήγησης.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Προς πορεία για να δείτε το χάρτη σε δύο
διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω
πλευρά.
• Επιλέξτε Προς Βορρά για να δείτε το χάρτη σε 2-D με το
Βορρά στην επάνω πλευρά.
• Επιλέξτε 3-D για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο,
πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες
smartphone
Η εφαρμογή Garmin Drive επιτρέπει στη συσκευή σας να
λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό
χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.
Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε
πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα
κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και
κλεισμένους δρόμους (Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 17).
Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε
πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το
μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας (Προβολή της
πρόγνωσης καιρού, σελίδα 19).
Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα
του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι
διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να
λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας
επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free
ανοικτής ακρόασης. Αν η επιλεγμένη γλώσσα υποστηρίζει τη
λειτουργία φωνητικών εντολών, μπορείτε να κάνετε κλήσεις
χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.
Αποστολή θέσεων στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε
θέσεις από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.
Κοινοποίηση παρουσίας Foursquare: Σας επιτρέπει να
κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε τοποθεσίες Foursquare
χρησιμοποιώντας τη συσκευή πλοήγησής σας (Κοινοποίηση
παρουσίας με το Foursquare, σελίδα 7).
Αντιστοίχιση με το smartphone σας
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής σας
Garmin με το smartphone που διαθέτετε και την εφαρμογή
Garmin Drive, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες
και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό
χρόνο (Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης
και λειτουργίες smartphone, σελίδα 14) .
1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του smartphone
σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Drive.
2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας Garmin, και τοποθετήστε τη
συσκευή και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10
πόδια) μεταξύ τους.
3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε
έναν λογαριασμό Garmin και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
αντιστοίχισης και ρύθμισης.
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone
Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις
ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται
αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (Android™)
Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι
ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το
τηλέφωνό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες
λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες
λειτουργίες.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα.
2 Επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να απενεργοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης,
αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τηλεφωνικές κλήσεις.
• Για να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα Garmin Drive και
τις ειδοποιήσεις για smartphone, καταργήστε την επιλογή
του πλαισίου ελέγχου Garmin Drive.
Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive για
να προσαρμόσετε τους τύπους ειδοποιήσεων για smartphone
που θα εμφανίζονται στη συσκευή Garmin.
1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
2 Επιλέξτε > Smart Notifications.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του smartphone σας.
3 Επιλέξτε τον διακόπτη εναλλαγής δίπλα από μια εφαρμογή,
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις
για την εφαρμογή.
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (iPhone )
®
Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι
ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το
τηλέφωνό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες
λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες
λειτουργίες.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να απενεργοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας,
επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου και καταργήστε την
επιλογή του πλαισίου ελέγχου Τηλεφωνικές κλήσεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το εικονίδιο εμφανίζεται έγχρωμο δίπλα
στο όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για κλήσεις
ανοικτής ακρόασης.
• Για να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα της εφαρμογής
Garmin Drive και τις ειδοποιήσεις για smartphone,
επιλέξτε Υπηρεσίες smartphone και καταργήστε την
επιλογή του πλαισίου ελέγχου Υπηρεσίες smartphone.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα εικονίδια και εμφανίζονται με χρώμα
όταν οι υπηρεσίες είναι ενεργές.
Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων (iPhone)
Μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη
συσκευή σας μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης
κατηγοριών.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα.
2 Επιλέξτε Υπηρεσίες smartphone.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα εικονίδια και εμφανίζονται με χρώμα
όταν οι υπηρεσίες είναι ενεργές.
3 Επιλέξτε Έξυπνες ειδοποιήσεις.
4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε
ειδοποίηση, για να την προβάλετε.
BluetoothΕικονίδια κατάστασης λειτουργίας
Στις ρυθμίσεις Bluetooth, δίπλα σε κάθε αντιστοιχισμένη
συσκευή, εμφανίζονται εικονίδια κατάστασης.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα.
• Ένα γκρι εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι
απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη για τη συγκεκριμένη
συσκευή.
• Ένα έγχρωμο εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι
συνδεδεμένη και ενεργή για τη συγκεκριμένη συσκευή.
Κλήσεις ανοικτής ακρόασης
Έξυπνες ειδοποιήσεις
Garmin DriveΛειτουργίες και υπηρεσίες
Έξυπνες ειδοποιήσεις
Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Garmin
Drive, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη
συσκευή Garmin, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες
κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά
για να λάβετε ειδοποιήσεις στη συσκευή πλοήγησης από τη
στιγμή που θα συνδεθεί με την εφαρμογή Garmin Drive. Το
εικονίδιο εμφανίζεται έγχρωμο στις ρυθμίσεις Bluetooth όταν
οι έξυπνες ειδοποιήσεις είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες
(BluetoothΕικονίδια κατάστασης λειτουργίας, σελίδα 15).
Λήψη ειδοποιήσεων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της
οδήγησης.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με
εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive (Υπηρεσίες σε
πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες
smartphone, σελίδα 14).
Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο
παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το
smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις,
πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται
σε ένα εργαλείο χάρτη.
• Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε ΟΚ.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση
παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
• Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε Προβολή.
• Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε Προβολή >
Αναπαραγ.:.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας
τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία
δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
• Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη
ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε
Προβολή και ορίστε μια επιλογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για
μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται
από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.
Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της
οδήγησης.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με
εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive (Υπηρεσίες σε
πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες
smartphone, σελίδα 14).
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone
15
Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε
ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή
κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι
είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.
• Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε ή περιμένετε να
λήξει το αναδυόμενο παράθυρο.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση
παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
• Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της
ειδοποίησης.
• Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε Αναπαραγωγή
μηνύματος.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας
τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία
δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
• Για να ακούσετε την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας μια
φωνητική εντολή, πείτε Αναπαραγωγή μηνύματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η
επιλεγμένη γλώσσα υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής
εντολής και το εικονίδιο εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη.
• Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη
ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε
Προβολή και ορίστε μια επιλογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για
μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται
από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων
Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών
ειδοποιήσεων.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Έξυπνες ειδοποιήσεις.
Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες
ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι
ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.
Ορίστε
μια επιλογή:
2
• Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή
της ειδοποίησης.
• Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας
τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η
λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
Μετάβαση σε μια διεύθυνση ή τοποθεσία
μέσω της εφαρμογής Garmin Drive
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive, για
να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας διεύθυνσης, επιχείρησης,
ενός σημείου ενδιαφέροντος και να την αποστείλετε στη
συσκευή σας Garmin για πλοήγηση.
1 Από την εφαρμογή Garmin Drive, επιλέξτε Where To?.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση
κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα
της οδού.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε
κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα
της οδού, την πόλη και το νομό.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα
επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος
αυτού.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη,
εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις κάτω από το
πεδίο αναζήτησης.
3 Επιλέξτε ένα προτεινόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.
16
Η εφαρμογή εμφανίζει την τοποθεσία σε έναν χάρτη.
4 Επιλέξτε Go! για να ξεκινήσετε μια πορεία.
Η συσκευή Garmin ξεκινά την πλοήγηση στην επιλεγμένη θέση
και η θέση προστίθεται στις πρόσφατες αναζητήσεις σας στο
μενού Where To?.
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα υποστηρίζονται
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η
δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου. Ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.
Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να
συνδέσετε τη συσκευή με το κινητό σας τηλέφωνο, προκειμένου
να τη μετατρέψετε σε συσκευή με δυνατότητα ανοικτής
συνομιλίας (Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες
κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 14). Ενώ είστε
συνδεδεμένοι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε
σε κλήσεις με τη συσκευή σας.
Πραγματοποίηση κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης σε αριθμό
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Κλήση.
2 Εισαγάγετε τον αριθμό.
3 Επιλέξτε Κλήση.
Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή του τηλεφωνικού
καταλόγου
Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, ο τηλεφωνικός
σας κατάλογος φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας.
Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμος
ο τηλεφωνικός κατάλογος. Ορισμένα τηλέφωνα δεν
υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Τηλ. κατάλογος.
2 Επιλέξτε μια επαφή.
3 Επιλέξτε Κλήση.
Πραγματοποίηση κλήσης σε θέση
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Αναζήτηση στις
κατηγορίες.
2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
3 Επιλέξτε Κλήση.
Λήψη κλήσης
Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε Απάντηση ή
Παράβλεψη.
Χρήση του ιστορικού κλήσεων
Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, το ιστορικό
κλήσεων φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας.
Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμο
το ιστορικό κλήσεων. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν
αυτή τη λειτουργία.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Ιστορικό κλήσεων.
2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα κλήσεων στην κορυφή της οποία
παρατίθενται οι πιο πρόσφατες κλήσεις.
3 Επιλέξτε μια κλήση.
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης
Οι επιλογές κλήσεων εμφανίζονται στο χάρτη όταν απαντάτε μια
κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το
τηλέφωνό σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων,
μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας από το κύριο
μενού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε > Τηλέφωνο από το
χάρτη.
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone
• Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε
Προσθήκη κλήσης.
• Για μεταφορά ήχου στο τηλέφωνο, επιλέξτε Ακουστικό.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη
λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να
συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε
μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.
• Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε
Πληκτρολόγιο.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων,
όπως ο τηλεφωνητής.
• Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε Σίγαση.
• Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε Τερμ. κλήσης.
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας
• Τα μοντέλα προϊόντων με την κατάληξη MT μπορούν να
λαμβάνουν δεδομένα κίνησης από ένα εναέριο σήμα
μετάδοσης χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο δέκτη
πληροφοριών κίνησης και το παρεχόμενο καλώδιο
τροφοδοσίας αυτοκινήτου (Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω
δέκτη πληροφοριών κίνησης, σελίδα 17).
• Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν
δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής
Garmin Drive (Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του
smartphone σας, σελίδα 17).
Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.
Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του
smartphone σας
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου
οικίας, μπορείτε να τον τροποποιήσετε με επεξεργασία του
στοιχείου "Οικία" στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων
(Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης, σελίδα 9).
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > > Ορισμός αρ. τηλ.
οικίας.
2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.
3 Επιλέξτε Τέλος.
Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς
συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με
εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive.
1 Συνδέστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive
(Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και
λειτουργίες smartphone, σελίδα 14).
2 Στη συσκευή σας Garmin, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία
και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Κυκλοφορία είναι
επιλεγμένο.
Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας
Για να καλέσετε την οικία σας, πρέπει προηγουμένως να
εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό για τη θέση της οικίας σας.
Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Κλήση προς οικία.
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη
πληροφοριών κίνησης
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth
Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth
χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα συζευγμένων συσκευών.
Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί
αυτόματα στη συσκευή Garmin στο μέλλον.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα.
2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το όνομα της
συζευγμένης συσκευής.
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου
Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να
αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο
μέλλον.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα.
2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Κατάργηση σύζευξης συσκευής.
Πληροφορίες κίνησης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των
πληροφοριών κίνησης.
Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την
κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε
να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον
υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον
προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω
κίνησης στην ενεργή πορεία σας (Ρυθμίσεις πληροφοριών
κίνησης, σελίδα 22). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να
πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις
λόγω κίνησης στην περιοχή σας.
Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να
λαμβάνει δεδομένα κίνησης.
Πληροφορίες κίνησης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα θερμαινόμενα (επιμεταλλωμένα) παρμπρίζ ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δέκτη πληροφοριών
κίνησης.
Ένας δέκτης πληροφοριών κίνησης λαμβάνει δεδομένα κίνησης
από ένα εναέριο σήμα μετάδοσης, όπου είναι διαθέσιμο. Για να
λαμβάνετε δεδομένα κίνησης εναέριας μετάδοσης, η συσκευή
πρέπει να συνδεθεί στην τροφοδοσία του οχήματος
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο τροφοδοσίας που είναι συμβατό
με δεδομένα κίνησης. Ένας δέκτης πληροφοριών κίνησης
παρέχεται μαζί με ορισμένα μοντέλα προϊόντων (Πληροφορίες
κίνησης, σελίδα 17). .
Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.
Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.
Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία του οχήματος
χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας που είναι
συμβατό με δεδομένα κίνησης (Τοποθέτηση και
ενεργοποίηση της συσκευής Garmin στο όχημά σας,
σελίδα 1).
Αν το μοντέλο προϊόντος σας περιλαμβάνει δεδομένα
κίνησης, το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου που
παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας είναι συμβατό με
δεδομένα κίνησης.
Όταν βρίσκεστε εντός μιας περιοχής κάλυψης της κίνησης, η
συσκευή σας μπορεί να προβάλει πληροφορίες κίνησης και να
σας βοηθάει να αποφεύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης.
Συνδρομές σε υπηρεσίες δέκτη πληροφοριών
κίνησης
Μια συνδρομή σε τοπική υπηρεσία δεδομένων κίνησης
περιλαμβάνεται με τους περισσότερους δέκτες πληροφοριών
κίνησης. Μπορείτε να προσθέσετε συνδρομές για πρόσθετες
περιοχές στο δέκτη πληροφοριών κίνησης. Για περισσότερες
πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/traffic.
Προβολή συνδρομών σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία > Συνδρομές.
17
Προσθήκη συνδρομής
Μπορείτε να αγοράσετε συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών
κίνησης για άλλες περιοχές ή χώρες.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε Συνδρομές > .
3 Σημειώστε το ID του δέκτη πληροφοριών κίνησης FM.
4 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/fmtraffic για να
αγοράσετε μια συνδρομή και να λάβετε έναν κωδικό 25
χαρακτήρων.
Ο κωδικός συνδρομής σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Απαιτείται η λήψη νέου
κωδικού κάθε φορά που ανανεώνετε την υπηρεσία. Εάν
διαθέτετε πολλούς δέκτες πληροφοριών κίνησης FM, πρέπει
να λάβετε ένα νέο κωδικό για κάθε δέκτη.
5 Επιλέξτε Επόμενο στη συσκευή.
6 Πληκτρολογήστε τον κωδικό.
7 Επιλέξτε Τέλος.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Λειτουργία φωνητικών εντολών >
> Φράση ενεργοποίησης.
2 Εισαγάγετε μια νέα φράση ενεργοποίησης.
Κατά την εισαγωγή της, η συσκευή υποδεικνύει την ισχύ της
φράσης.
3 Επιλέξτε Τέλος.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών
εντολών
1 Πείτε OK Garmin.
Εμφανίζεται το μενού φωνητικών εντολών.
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα
δεδομένα κίνησης.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κυκλοφορία.
Προσθήκη συνδρομής
Μπορείτε να αγοράσετε συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών
κίνησης για άλλες περιοχές ή χώρες.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε Συνδρομές > .
3 Σημειώστε το ID του δέκτη πληροφοριών κίνησης FM.
4 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/fmtraffic για να
αγοράσετε μια συνδρομή και να λάβετε έναν κωδικό 25
χαρακτήρων.
Ο κωδικός συνδρομής σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Απαιτείται η λήψη νέου
κωδικού κάθε φορά που ανανεώνετε την υπηρεσία. Εάν
διαθέτετε πολλούς δέκτες πληροφοριών κίνησης FM, πρέπει
να λάβετε ένα νέο κωδικό για κάθε δέκτη.
5 Επιλέξτε Επόμενο στη συσκευή.
6 Πληκτρολογήστε τον κωδικό.
7 Επιλέξτε Τέλος.
Λειτουργία φωνητικών εντολών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι
διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και τις περιοχές και ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής
ενδέχεται να μην επιτύχει την επιθυμητή απόδοση σε
θορυβώδες περιβάλλον.
Η λειτουργία φωνητικών εντολών σάς δίνει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκφωνώντας λέξεις και εντολές.
Το μενού φωνητικών εντολών παρέχει φωνητικά μηνύματα και
μια λίστα διαθέσιμων εντολών.
2 Εκφωνήστε μια εντολή από το μενού.
3 Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα, για να ολοκληρώσετε
την αναζήτηση ή την ενέργεια.
Συμβουλές φωνητικών εντολών
• Μιλήστε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη
συσκευή.
• Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή
ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης
φωνής.
• Εκφωνήστε τις εντολές όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
• Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα από τη συσκευή όπως
απαιτείται.
• Αυξήστε το μέγεθος της φράσης ενεργοποίησης, για να
μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας ενεργοποίησης της
λειτουργίας φωνητικών εντολών.
• Περιμένετε να ακούσετε τους δύο χαρακτηριστικούς τόνους
για να επιβεβαιώσετε την είσοδο και την έξοδο της συσκευής
από τη λειτουργία φωνητικών εντολών.
Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών
εντολών
Μπορείτε να πείτε τα ονόματα δημοφιλών, γνωστών θέσεων.
1 Πείτε OK Garmin.
2 Πείτε Εύρεση τοποθεσίας.
3 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα και εκφωνήστε το όνομα μιας
θέσης.
Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα αποτελέσματα
αναζήτησης.
Ορισμός φράσης ενεργοποίησης
Η φράση ενεργοποίησης είναι μια λέξη ή φράση που μπορείτε
να πείτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής
εντολής. Η προεπιλεγμένη φράση ενεργοποίησης είναι OK
Garmin.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας
ενεργοποίησης της λειτουργίας φωνητικών εντολών
χρησιμοποιώντας μια ισχυρή φράση ενεργοποίησης.
18
Λειτουργία φωνητικών εντολών
Χρήση των εφαρμογών
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη
συσκευή σας
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη
της συσκευής σε πολλές γλώσσες.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Εγχειρίδιο κατόχου.
Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το
κείμενο του λογισμικού (Ρυθμίσεις γλώσσας και
πληκτρολογίου, σελίδα 22).
2 Επιλέξτε για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου
(προαιρετικά).
4 Πείτε τον αριθμό γραμμής της θέσης που θέλετε.
Η συσκευή εμφανίζει την τοποθεσία στον χάρτη.
5 Πείτε Πλοήγηση.
Σίγαση οδηγιών
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα φωνητικά μηνύματα για τη
λειτουργία φωνητικών εντολών χωρίς σίγαση της συσκευής.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Λειτουργία φωνητικών εντολών >
.
2 Επιλέξτε Σίγαση οδηγιών > Ενεργοποιημένη.
Φωνητικός έλεγχος
Στις περιοχές όπου η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι
διαθέσιμη, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη
λειτουργία φωνητικού ελέγχου. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία
μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή με τη φωνή σας. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου, πρέπει
πρώτα να την ρυθμίσετε ειδικά για τη φωνή σας.
Ρύθμιση φωνητικού ελέγχου
Η λειτουργία Φωνητικός έλεγχος πρέπει να ρυθμιστεί για έναν
μόνο χρήστη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Φωνητικός έλεγχος.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να
ηχογραφήσετε εντολές για κάθε φράση φωνητικού ελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να πείτε τη φράση όπως ακριβώς
εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να εκφωνήσετε μια
εναλλακτική εντολή με το ίδιο νόημα, σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
Για να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία φωνητικού ελέγχου,
πρέπει να εκφωνήσετε την εντολή που έχετε ηχογραφήσει για τη
συγκεκριμένη λειτουργία.
Χρήση φωνητικού ελέγχου
1 Πείτε την εντολή που έχετε ηχογραφήσει για τη φράση
Φωνητικός έλεγχος.
Εμφανίζεται το μενού φωνητικού ελέγχου.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Συμβουλές φωνητικού ελέγχου
• Μιλήστε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη
συσκευή.
• Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή
ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης
φωνής.
• Εκφωνήστε τις εντολές όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
• Περιμένετε μέχρι να ακουστεί ο ήχος που επιβεβαιώνει ότι η
συσκευή έλαβε με επιτυχία την εντολή.
Χρήση των εφαρμογών
Προβολή της πρόγνωσης καιρού
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη
συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive, για να λαμβάνετε
δεδομένα καιρού (Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο,
πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 14).
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Καιρός.
Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια
πρόγνωση για αρκετές ημέρες.
2 Επιλέξτε ημέρα.
Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη
ημέρα.
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Καιρός > Τρέχουσα θέση.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε
μια πόλη από τη λίστα.
• Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε
Προσθήκη πόλης και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.
Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με
εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive (Υπηρεσίες σε
πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες
smartphone, σελίδα 14).
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Μετεωρολογικό ραντάρ.
2 Επιλέξτε το εικονίδιο για να μετακινήσετε τον χάρτη
ραντάρ.
Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με
εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive (Υπηρεσίες σε
πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες
smartphone, σελίδα 14).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
περιοχές.
Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται
στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού. Μπορείτε να προβάλετε
ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα
θέση σας ή σε μια επιλεγμένη πόλη.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Καιρός.
2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
3 Επιλέξτε > Ειδοποιήσεις καιρού.
Έλεγχος συνθηκών δρόμου
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με
εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive (Υπηρεσίες σε
πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες
smartphone, σελίδα 14).
19
Μπορείτε να προβάλετε τις καιρικές συνθήκες σε δρόμους στην
περιοχή σας, στην πορεία σας ή σε μια άλλη πόλη.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Καιρός.
2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
3 Επιλέξτε > Συνθήκες δρόμου.
Προγραμματιστής ταξιδιού
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για
να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή, στην
οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι
χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων,
διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια
αποθηκευμένη διαδρομή για να την προσαρμόσετε περαιτέρω,
όπως για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων, να
βελτιστοποιήσετε τη σειρά των στάσεων και να προσθέσετε
προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία διαμόρφωσης.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή
ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή
σας πορεία.
Προγραμματισμός ταξιδιού
Ένα ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς, ενώ
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και
έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία
σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Αν ξεκινήσετε την
πλοήγηση του ταξιδιού από διαφορετική θέση, η συσκευή σάς
προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία
προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση
εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγραμματιστής ταξιδιού > Νέο
ταξίδι.
2 Επιλέξτε Επιλογή θέσης εκκίνησης.
3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης
και πατήστε Επιλογή.
4 Πατήστε Επιλογή προορισμού.
5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και
πατήστε Επιλογή.
6 Επιλέξτε Προσθήκη τοποθεσίας για να προσθέσετε
περισσότερες θέσεις (προαιρετικά).
Αφού
προσθέσετε όλες τις απαραίτητες θέσεις, επιλέξτε
7
διαδοχικά Επόμενο > Αποθήκ..
8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Τέλος.
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια
διαδρομή
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγραμματιστής ταξιδιού >
Αποθηκευμένα ταξίδια.
2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
3 Επιλέξτε μια θέση.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να μετακινήσετε τη θέση προς τα επάνω ή προς τα
κάτω, επιλέξτε και μεταφέρετέ την σε ένα νέο σημείο της
διαδρομής.
• Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη
θέση, επιλέξτε .
• Για να καταργήσετε τη θέση, επιλέξτε .
Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια
διαδρομή
Η συσκευή μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτόματα τη σειρά των
προορισμών στη διαδρομή σας, για να δημιουργήσει μια
συντομότερη και πιο αποτελεσματική πορεία. Όταν
βελτιστοποιείτε τη σειρά, η θέση εκκίνησης και ο τελικός
προορισμός δεν αλλάζουν.
Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε >
Βελτιστοποίηση σειράς.
20
Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας
Η συσκευή μπορεί να προτείνει ενδιαφέροντα ή δημοφιλή
αξιοθέατα που μπορείτε να προσθέσετε στο ταξίδι σας.
1 Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε >
Προτάσεις για αξιοθέατα.
2 Επιλέξτε ένα αξιοθέατο για να δείτε περισσότερες
πληροφορίες.
3 Επιλέξτε Επιλογή για να προσθέσετε το αξιοθέατο στο ταξίδι
σας.
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια
διαδρομή
Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή
υπολογίζει την πορεία όταν ξεκινάτε τη διαδρομή σας.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγραμματιστής ταξιδιού >
Αποθηκευμένα ταξίδια.
2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
3 Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος και επιλέξτε το
όχημα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κατά την
πλοήγηση της διαδρομής (προαιρετικά).
Επιλέξτε
.
4
5 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσθέσετε σημεία διαχείρισης στη διαδρομή σας,
επιλέξτε Διαμόρφωση πορείας και ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη (Διαχείριση της
πορείας σας, σελίδα 11).
• Για να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού της διαδρομής,
επιλέξτε Προτίμηση πορείας (Αλλαγή της λειτουργίας
υπολογισμού πορείας, σελίδα 11).
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή
Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή,
πρέπει το ενεργό προφίλ οχήματος στη συσκευή να αντιστοιχεί
στο επιλεγμένο προφίλ οχήματος για τη διαδρομή (Αλλαγή των
επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή, σελίδα 20). Αν
δεν αντιστοιχεί, η συσκευή σάς ενημερώνει ότι πρέπει να
αλλάξετε το προφίλ οχήματος για να ξεκινήσετε τη διαδρομή
(Αλλαγή του προφίλ οχήματος, σελίδα 3).
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγραμματιστής ταξιδιού >
Αποθηκευμένα ταξίδια.
2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
3 Επιλέξτε Μετάβ.!.
4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να
πλοηγηθείτε και επιλέξτε Έναρξη.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση
σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας
καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς του ταξιδιού με
τη σειρά.
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής
Εάν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να
αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγραμματιστής ταξιδιού >
Αποθηκευμένα ταξίδια > Στην πορεία μου.
2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας
οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή
ταξιδιού.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια
αλλαγή.
3 Επιλέξτε Αποθήκ. για να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως
διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά
αργότερα (προαιρετικά).
Χρήση των εφαρμογών
Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή Garmin Drive
(Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και
λειτουργίες smartphone, σελίδα 14).
Οι κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive παρέχουν, σε
πραγματικό χρόνο, εικόνες των συνθηκών κίνησης που
επικρατούν σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και διασταυρώσεις.
Η υπηρεσία photoLive δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.
Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης
photoLive
Μπορείτε να δείτε εικόνες σε πραγματικό χρόνο από κοντινές
κάμερες ελέγχου κίνησης. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε
κάμερες ελέγχου κίνησης για περιοχές στις οποίες ταξιδεύετε
συχνά.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > photoLive.
2 Επιλέξτε Πατήστε για Προσθήκη
3 Επιλέξτε μια οδό.
4 Επιλέξτε μια θέση κάμερας ελέγχου κυκλοφορίας.
Μια προεπισκόπηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο από
την κάμερα εμφανίζεται δίπλα σε ένα χάρτη της θέσης της
κάμερας. Μπορείτε να επιλέξετε την προεπισκόπηση εικόνας
για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος.
5 Επιλέξτε Αποθήκ. για να αποθηκεύσετε την κάμερα
(προαιρετικά).
Μια προεπισκόπηση εικόνας σε μικρογραφία της κάμερας
προστίθεται στην κύρια οθόνη της εφαρμογής photoLive.
Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο
χάρτη
Το εργαλείο χάρτη photoLive εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης
από το δρόμο μπροστά σας.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε > photoLive.
Η συσκευή εμφανίζει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο από
την πλησιέστερη κάμερα ελέγχου κίνησης στο δρόμο
μπροστά σας, μαζί με την απόσταση μέχρι την κάμερα. Όταν
περάσετε από την κάμερα, η συσκευή φορτώνει την εικόνα
σε πραγματικό χρόνο της επόμενης κάμερας στο δρόμο.
2 Εάν δεν εντοπιστούν κάμερες στο δρόμο, επιλέξτε Εύρεση
καμερών για να δείτε ή να αποθηκεύσετε κοντινές κάμερες
ελέγχου κίνησης (προαιρετικά).
Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης
1 ΕπιλέξτεΕφαρμογές > photoLive.
2 Επιλέξτε Πατήστε για Προσθήκη.
3 Επιλέξτε μια οδό.
4 Επιλέξτε έναν κόμβο.
5 Επιλέξτε Αποθήκ..
Προβολή προηγούμενων πορειών και
προορισμών
Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία,
θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (Ρυθμίσεις
συσκευής και απορρήτου, σελίδα 23).
Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς
και τις θέσεις όπου σταματήσατε.
Επιλέξτε Εφαρμογές > Προηγούμενες θέσεις μου.
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα.
Ρυθμίσεις
Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη
θέση σας στον χάρτη.
Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.
Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο
χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να
επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.
Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.
Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη
σελίδα χάρτη (Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 14).
Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για
βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή
την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη
μόνοι σας.
Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα
χρησιμοποιεί η συσκευή.
Ενεργοποίηση χαρτών
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι
εγκατεστημένα στη συσκευή σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://buy.garmin.com.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες μου.
2 Επιλέξτε ένα χάρτη.
Ρυθμίσεις πλοήγησης
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση.
Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των
κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την
πλοήγηση.
Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού
πορείας.
Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς
αποφυγή σε μια πορεία.
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να
αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.
Δρόμοι με διόδια: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή
διοδίων.
Διόδια και τέλη: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή
διοδίων και σημείων διέλευσης με αυτοκόλλητα διοδίων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες
τις περιοχές.
Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για
περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις
εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.
Περιορισμένη λειτ.: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που
απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.
Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη
συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.
Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής.
Ο υπολογισμός πορείας βασίζεται στα όρια ταχύτητας και τα
δεδομένα επιτάχυνσης του οχήματος για μια συγκεκριμένη
πορεία.
Συντομότερος χρόνος: Υπολογίζει τις πορείες που είναι πιο
σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να
καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε
απόσταση.
Μικρότερη απόσταση: Υπολογίζει τις πορείες που είναι
μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να απαιτούν
περισσότερο χρόνο για να καλυφθούν.
Εκτός δρόμου: Υπολογίζει μια απευθείας πορεία από την
τρέχουσα θέση έως τον προορισμό σας.
21
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης
Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά
σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Προσομοίωση GPS για να σχεδιάσετε πορείες από μια
προσομοιωμένη θέση.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσομοίωση GPS.
2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε Προβολή χάρτη.
3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή.
Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της
οθόνης.
4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.
5 Επιλέξτε Ορισμός θέσης.
Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου
Οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σάς επιτρέπουν να
διαχειρίζεστε δίκτυα Wi‑Fi , συζευγμένες συσκευές Bluetooth και
λειτουργίες Bluetooth.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα.
Bluetooth: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
Όνομα συζευγμένης συσκευής: Τα ονόματα των συζευγμένων
συσκευών Bluetooth εμφανίζονται στο μενού. Μπορείτε να
επιλέξετε ένα όνομα συσκευής για να αλλάξετε ρυθμίσεις
λειτουργίας Bluetooth για τη συγκεκριμένη συσκευή.
Αναζήτηση για συσκευές: Γίνεται αναζήτηση για συσκευές
Bluetooth σε κοντινή θέση.
Φιλικό όνομα: Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ένα φιλικό
όνομα που προσδιορίζει τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές
με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
Wi-Fi: Ενεργοποιεί το ασύρματο Wi‑Fi.
Αποθηκευμένα δίκτυα: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να
καταργήσετε αποθηκευμένα δίκτυα.
Αναζήτηση για δίκτυα: Αναζητά κοντινά δίκτυα Wi‑Fi (Σύνδεση
σε δίκτυο Wi‑Fi, σελίδα 23).
®
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού.
Ειδοποιήσεις οδηγού: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε/
απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για επερχόμενες ζώνες ή
συνθήκες δρόμου (Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης
οδηγού, σελίδα 3).
Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας: Σας ειδοποιεί όταν
υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.
Προγραμματισμός διαλείμματος: Σας υπενθυμίζει να κάνετε
διάλειμμα και εμφανίζει επερχόμενες υπηρεσίες όταν έχετε
οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να
ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τις υπενθυμίσεις διαλείμματος
και τις προτάσεις επερχόμενων υπηρεσιών.
Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε
κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη.
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία
ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις
σημείων εγγύτητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
περιοχές.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού >
Ειδοποιήσεις εγγύτητας.
Ήχος: Ρυθμίζει την ειδοποίηση που εκπέμπεται καθώς
πλησιάζετε σε σημεία εγγύτητας.
Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει τον τύπο σημείων εγγύτητας για τα
οποία αναπαράγονται ειδοποιήσεις.
22
Ρυθμίσεις οθόνης
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Οθόνη.
Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων
ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η
συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας
ανάλογα με την ώρα της ημέρας.
Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα
της οθόνης.
Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε
το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε
κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την
ισχύ της μπαταρίας.
Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια
φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα
οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της
συσκευής σας.
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης
Στο κύριο μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία.
Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης.
Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί
για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση
Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή
δεδομένων κίνησης.
Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες
πληροφοριών κίνησης.
Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να
χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες
αυτόματα ή όταν ζητηθούν (Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω
κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 11).
Ειδοποιήσεις κίνησης: Επιλέγει τη σοβαρότητα της
καθυστέρησης λόγω κίνησης για την οποία η συσκευή θα
εμφανίζει μια ειδοποίηση κίνησης.
Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας
Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την
ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Μονάδες και
ώρα.
Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.
Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12
ωρών, 24 ωρών ή UTC.
Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που
χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.
Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το
σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές
συντεταγμένες.
Ρύθμιση της ώρας
1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας
πληροφορίες GPS, επιλέξτε Αυτόματα.
• Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους
αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου
Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και
πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις >
Γλώσσα και πληκτρολόγιο
Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις
φωνητικές εντολές.
Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που
εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων
που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων
Ρυθμίσεις
του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν
αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.
Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες
πληκτρολογίου.
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευή.
Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον
αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες
άλλες λειτουργίες του λογισμικού.
Κανονισμοί: Εμφανίζει κανονιστικές σημάνσεις και
πληροφορίες.
Άδειες χρήσης τελικού χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες
χρήσης τελικού χρήστη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την
ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά
πρόσθετων δεδομένων χάρτη.
Αναφορά δεδομένων συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα
δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.
Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύσει ένα
αρχείο με τις τοποθεσίες στις οποίες πηγαίνετε. Έτσι,
μπορείτε να βλέπετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, να
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Προηγούμενες θέσεις μου" και
τις προτεινόμενες πορείες myTrends.
Μηδενισμός: Σας επιτρέπει να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών
σας, να επαναφέρετε ρυθμίσεις ή να διαγράψετε όλα τα
δεδομένα χρήστη.
Επαναφορά ρυθμίσεων
Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων ή όλες τις
ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
3 Επιλέξτε > Επαναφορά.
Στοιχεία συσκευής
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και
πληροφοριών συμμόρφωσης για την
ηλεκτρονική ετικέτα
1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.
2 Επιλέξτε Συσκευή > Κανονισμοί.
Προδιαγραφές
Εύρος θερμοκρασιών
λειτουργίας
Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών
φόρτισης
Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ραδιοσυχνότητα/
πρωτόκολλο
2,4 GHz στα 13 dBm
Ισχύς εισόδου
Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο
καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία
εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό
αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το
γραφείο).
Τύπος μπαταρίας
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Φόρτιση της συσκευής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να
τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).
Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από
αυτές τις μεθόδους.
• Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
Στοιχεία συσκευής
• Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ
προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για
επιτοίχια πρίζα.
Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα ACDC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για
χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από
τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να
φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα
τρίτου κατασκευαστή.
Συντήρηση συσκευής
Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού
Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους
χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα.
Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες
αλλαγές σε δρόμους και τοποθεσίες στους χάρτες που
χρησιμοποιούνται από τη συσκευή σας. Όταν έχετε στη διάθεσή
σας ενημερωμένους χάρτες, η συσκευή μπορεί να βρίσκει τις
τοποθεσίες που προστέθηκαν πιο πρόσφατα και να υπολογίζει
διαδρομές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενημερώσεις χαρτών
έχουν μεγάλο μέγεθος και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες
για να ολοκληρωθούν.
Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνουν αλλαγές και
βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της συσκευής.
Οι ενημερώσεις λογισμικού έχουν μικρό μέγεθος και χρειάζονται
λίγη ώρα για να ολοκληρωθούν.
Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.
• Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi‑Fi για
απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν
την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα
χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
• Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή και να την
ενημερώσετε με την εφαρμογή Garmin Express (garmin.com
/express). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εγκαταστήσετε
δεδομένα χαρτών σε κάρτα μνήμης, εάν οι ενημερωμένοι
χάρτες είναι πολύ μεγάλοι για να χωρέσουν στον εσωτερικό
χώρο αποθήκευσης.
Σύνδεση σε δίκτυο Wi‑Fi
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα σας
ενημερώσει ότι πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi‑Fi και να
δηλώσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε
δίκτυο Wi‑Fi χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε
την τεχνολογία Wi‑Fi.
3 Επιλέξτε Αναζήτηση για δίκτυα.
Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα κοντινά δίκτυα Wi‑Fi.
4 Επιλέξτε ένα δίκτυο.
5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για
το δίκτυο και επιλέξτε Τέλος.
Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο και το δίκτυο προστίθεται στη
λίστα αποθηκευμένων δικτύων. Η συσκευή επανασυνδέεται σε
αυτό το δίκτυο αυτόματα όταν είναι εντός εμβέλειας.
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου
Wi‑Fi
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη
λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα
συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο
υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών
Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια
δεδομένων ή τις χρεώσεις.
23
Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό
συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi‑Fi που παρέχει
πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να
διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την
συνδέσετε με υπολογιστή.
1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi‑Fi (Σύνδεση σε δίκτυο
Wi‑Fi, σελίδα 23).
Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi‑Fi, η συσκευή ελέγχει
για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι
διαθέσιμη, η ένδειξη εμφανίζεται στο εικονίδιο Ρυθμίσεις
στο κύριο μενού.
2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημερώσεις.
Η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια
ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη Διαθέσιμη ενημέρωση
εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις,
επιλέξτε Εγκατάσταση όλων.
• Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε
Χάρτης > Εγκατάσταση όλων.
• Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού,
επιλέξτε Λογισμικό > Εγκατάσταση όλων.
4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξετε Αποδοχή όλων για
να τις αποδεχτείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας
χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την
επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν
μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις εάν δεν αποδεχτείτε
τις άδειες χρήσης.
5 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία με το
παρεχόμενο καλώδιο USB και επιλέξτε Συνέχεια (Φόρτιση
της συσκευής, σελίδα 23).
Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος
φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 1 A.
Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές
συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.
6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική
τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi‑Fi μέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί
πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ελλιπή
δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα
χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά μέσω Wi‑Fi ή
με το Garmin Express.
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin
Express
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express
για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων
ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.
1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express
στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com
/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη για να την εγκαταστήσετε (Εγκατάσταση Garmin
Express, σελίδα 24).
2 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Express.
3 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο mini-USB.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα mini-USB
της συσκευής Garmin, ενώ το μεγάλο άκρο συνδέεται σε
μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή.
24
4 Όταν η συσκευή Garmin σάς ειδοποιήσει να μεταβείτε στη
λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε Συνέχεια.
5 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε Προσθήκη
συσκευής.
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και
εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
6 Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην
εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express
εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη
συσκευή σας.
7 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις,
κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση όλων.
• Για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης ενημέρωσης,
επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών και Εγκατάσταση
δίπλα στην ενημέρωση που θέλετε.
Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση
των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών
έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να
διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι
χαμηλής ταχύτητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη
για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το
λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να
εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD στη συσκευή σας, για να
προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (Τοποθέτηση κάρτας
μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 26).
8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί
η εγκατάσταση των ενημερώσεων.
Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας
ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή
σας.
®
Εγκατάσταση Garmin Express
Η εφαρμογή Garmin Express είναι διαθέσιμη για υπολογιστές
Windows και Mac .
1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση
garmin.com/express.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να δείτε τις απαιτήσεις συστήματος και να βεβαιωθείτε
ότι η εφαρμογή Garmin Express είναι συμβατή με τον
υπολογιστή σας, επιλέξτε Απαιτήσεις συστήματος.
• Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε Λήψη
για Windows.
• Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε Λήψη για
Mac.
®
®
Συντήρηση συσκευής
3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Φροντίδα της συσκευής σας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.
Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να
εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό
διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη
λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί
βλάβη.
Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο
τροφοδοσίας αυτοκινήτου
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην
χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι
έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο
τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν
συναρμολογηθεί σωστά.
Αν η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημα, ίσως χρειαστεί να
αντικαταστήσετε την ασφάλεια στην άκρη του φορτιστή
αυτοκινήτου.
1 Περιστρέψτε το ακριανό τμήμα αριστερόστροφα για να το
απασφαλίσετε.
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που
ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.
1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την
οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο
απορρυπαντικό διάλυμα.
Σκουπίστε
τη συσκευή.
2
Καθαρισμός της οθόνης αφής
1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει
χνούδια.
2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.
Αποφυγή κλοπής
• Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή
σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
• Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το
παρμπρίζ.
• Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
• Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό
Garmin Express (garmin.com/express).
Επανεκκίνηση της συσκευής
Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να
λειτουργεί.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 12
δευτερόλεπτα.
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της
βεντούζας στήριξης
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση
1 Πιέστε την προεξοχή ή το κουμπί απελευθέρωσης στη βάση.
2 Γείρετε το κάτω μέρος της συσκευής προς τα πάνω και
σηκώστε τη συσκευή από τη βάση.
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης
1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο
της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ
1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος
σας.
2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το
μέρος σας.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
2
3
4
5
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα
για να αφαιρέσετε την άκρη.
Αφαιρέστε την άκρη, το ασημένιο στέλεχος
και την
ασφάλεια .
Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την
ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
Τοποθετήστε το ασημένιο στέλεχος στην άκρη.
Πιέστε προς τα μέσα το ακριανό τμήμα και περιστρέψτε το
δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε πίσω στη θέση του, μέσα
στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου .
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο
παρμπρίζ
1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με
οινόπνευμα.
2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (Τοποθέτηση και
ενεργοποίηση της συσκευής Garmin στο όχημά σας,
σελίδα 1).
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά
σήματα
• Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι
απενεργοποιημένη (Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 21).
• Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους
στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
• Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου
• Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας του
οχήματος (Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας
αυτοκινήτου, σελίδα 25).
• Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι
λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος
βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που
αναφέρεται στις προδιαγραφές.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν έχει σπάσει στην έξοδο
τροφοδοσίας του οχήματος.
25
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη
για πολλή ώρα
• Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (Ρυθμίσεις οθόνης,
σελίδα 22).
• Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (Ρυθμίσεις
οθόνης, σελίδα 22).
• Μειώστε την ένταση ήχου (Προσαρμογή της έντασης ήχου,
σελίδα 2).
• Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το
χρησιμοποιείτε (Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 22).
• Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
όταν δεν την χρησιμοποιείτε (Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 1).
• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες
θερμοκρασίας.
• Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή
ακτινοβολία.
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το
τηλέφωνό μου
• Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα.
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
• Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο
τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε
απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.garmin.com/bluetooth.
• Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, πρέπει να
καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με τη συσκευή
(Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου, σελίδα 17), και να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης (Υπηρεσίες σε
πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες
smartphone, σελίδα 14).
Παράρτημα
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και
δεδομένα
Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το
χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή
σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα
ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με
προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η
συσκευή υποστηρίζει microSDκάρτες μνήμης χωρητικότητας
από 4 έως 32 GB.
1 Εντοπίστε τον χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης
δεδομένων στη συσκευή σας (Garmin DriveLuxe™
Παρουσίαση συσκευής Garmin , σελίδα 1).
2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".
®
Διαχείριση δεδομένων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή
διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να
αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση
δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με τα Windows 7 και
νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac OS 10.4 και νεότερες
εκδόσεις.
26
Σχετικά με τις κάρτες μνήμης
Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε
κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο
λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com).
Εκτός από την αποθήκευση χαρτών και δεδομένων, η κάρτα
μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρχείων,
όπως χάρτες, εικόνες, geocache, πορείες, σημεία και
προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος.
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της
συσκευής.
Συνδέστε
τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια
2
θύρα στον υπολογιστή σας.
3 Όταν η συσκευή Garmin σάς ειδοποιήσει να μεταβείτε στη
λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε Συνέχεια.
Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής
σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή.
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η
συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως
αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας
1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή (Σύνδεση της
2
3
4
5
6
συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 26).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η
συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως
αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή
σας.
Επιλέξτε ένα αρχείο.
Επιλέξτε Επεξεργασία > Αντιγραφή.
Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να
τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
Επιλέξτε Επεξεργασία > Επικόλληση.
Αποσύνδεση του καλωδίου USB
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως
αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε
με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να
αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι
συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή
συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με
ασφάλεια.
1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
• Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο
Ασφαλής κατάργηση υλικού στη γραμμή εργασιών και
επιλέξτε τη συσκευή.
• Για υπολογιστές Apple , επιλέξτε τη συσκευή, Αρχείο >
Εξαγωγή.
2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.
®
Προβολή κατάστασης σήματος GPS
Πατήστε παρατεταμένα το
για τρία δευτερόλεπτα.
Αγορά πρόσθετων χαρτών
1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη
διεύθυνση garmin.com.
Κάντε
κλικ στην καρτέλα Χάρτες.
2
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Παράρτημα
Αγορά αξεσουάρ
Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.
Παράρτημα
27
Ευρετήριο
photoLive 21
εικονίδια, γραμμή κατάστασης 1
εικονίδια προειδοποίησης 4
ενημέρωση
λογισμικό 23, 24
χάρτες 23, 24
ένταση ήχου, προσαρμογή 2
επαναφορά ρυθμίσεων 23
επεξεργασία, αποθηκευμένες διαδρομές 20
επίπεδα χάρτη, προσαρμογή 14
επόμενη στροφή 9
εργαλεία, χάρτες 12, 13
εύρεση θέσεων 6
κατηγορίες 6
εύρεση τοποθεσιών. 4–7 Δείτε επίσης
τοποθεσίες
διευθύνσεις 5
κόμβοι 7
πόλεις 13
συντεταγμένες 8
εύρεση υπηρεσιών 6
T
Θ
F
Foursquare 7
G
Garmin Connect 14
Garmin Express 24
ενημέρωση λογισμικού 24
geocaching 8
GPS 1, 26
I
ID μονάδας 23
M
myTrends, πορείες 11
P
TripAdvisor 7
U
USB, αποσύνδεση 26
W
Wi‑Fi 22, 23
Α
αλλαγή της περιοχής αναζήτησης 5
αναγνώριση ομιλίας 18
αντιμετώπιση προβλημάτων 25, 26
αντιστοίχιση
αποσύνδεση 17
τηλέφωνο 14, 26
αξεσουάρ 27
απάντηση σε κλήσεις 16
αποθηκευμένες θέσεις 20
διαγραφή 9
επεξεργασία 9
κατηγορίες 9
αποθήκευση, τρέχουσα θέση 9
αποσύνδεση, συσκευή Bluetooth 17
αριθμός ID 23
αρχεία, μεταφορά 26
αρχείο καταγραφής ταξιδιού, προβολή 14
ασφάλεια, αλλαγή 25
αφαίρεση βάσης 25
Β
βάση, αφαίρεση 25
βεντούζα στήριξης 25
Γ
γεωγραφικό μήκος και πλάτος 8
γλώσσα
πληκτρολόγιο 22
φωνή 22
γραμμή αναζήτησης 5
Γρήγορη αναζήτηση 6
Δ
διαγραφή
διαδρομές 20
συζευγμένη συσκευή Bluetooth 17
διαχείριση πορείας 11
διευθύνσεις, εύρεση 5, 16
διόδια, αποφυγή 11
δορυφορικά σήματα
λήψη 1
προβολή 26
Ε
εγχειρίδιο κατόχου 19
εθνικοί δρυμοί 6
ειδοποιήσεις 3, 15, 16
ήχος 22
σημεία εγγύτητας 22
ειδοποιήσεις οδηγού 3
ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας, ρυθμίσεις 22
28
θέσεις 21
αναζήτηση για 7
αποθήκευση 8
κλήση 16
προσομοιωμένες 22
πρόσφατα εντοπισμένες 8
τρέχουσα 8, 9
χώροι 7
θέση 8
Ι
ιστορικό ταξιδιών 23
Κ
καθαρισμός της οθόνης αφής 25
καθαρισμός της συσκευής 25
καθοδήγηση ενεργής λωρίδας 10
καιρός 19
ραντάρ 19
συνθήκες δρόμου 19
καλώδια τροφοδοσίας 23
αλλαγή της ασφάλειας 25
όχημα 1
καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου 1
κάμερες
κόκκινος σηματοδότης 4
ταχύτητα 4
κάμερες ελέγχου κίνησης, προβολή 21
κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη 4
κάμερες ελέγχου ταχύτητας 4
κάρτα microSD 1
Κάρτα microSD 26
κάρτα μνήμης 1, 26
τοποθέτηση 26
καύσιμα, σταθμοί 8
κλήσεις 16
αποδοχή κλήσης 16
επαφές 16
ιστορικό 16
οικία 17
πραγματοποίηση 16
πραγματοποίηση κλήσης 16
κλοπή, αποφυγή 25
κόμβοι, εύρεση 7
κουμπιά οθόνης 2
Λ
λειτουργία παρακολούθησης ύπνου 1
λειτουργία φωνητικών εντολών 18
ενεργοποίηση 18
πλοήγηση με 18
συμβουλές για τη χρήση 18
φράση ενεργοποίησης 18
λειτουργίες smartphone 15
απενεργοποίηση κλήσεων 15
σύνδεση 14
λίστα στροφών 10
λογισμικό
έκδοση 23, 25
ενημέρωση 23, 24
Μ
μετάβαση στην οικία 9
μηδενισμός
δεδομένα ταξιδιού 14
συσκευή 25
μπαταρία
μεγιστοποίηση 26
προβλήματα 26
φόρτιση 1, 23, 25
μπροστά σας 13
προσαρμογή 13
Ο
οδηγίες 10
οδηγίες οδήγησης 10
οθόνη, φωτεινότητα 2
οικία
αριθμός τηλεφώνου 17
επεξεργασία θέσης 9
κλήση 17
μετάβαση 9
Π
παρακάμψεις 11
πάρκινγκ 5, 8, 10
περιορισμοί, όχημα 2
πλήκτρο λειτουργίας 1
πληκτρολόγιο
γλώσσα 22
διάταξη 22
πληροφορίες κίνησης 14, 17, 18, 22
αναζήτηση καθυστερήσεων 14
δέκτης 17
εναλλακτική πορεία 11
κάμερες 21
προσθήκη συνδρομών 18
συμβάντα 14
χάρτης 14
πληροφορίες ταξιδιού 13
μηδενισμός 14
προβολή 14
πλοήγηση 7, 9, 10
πορεία εκτός δρόμου 12
ρυθμίσεις 21
πλοήγηση εκτός δρόμου 12
πορείες 9
myTrends 11
διακοπή 11
διαχείριση 11
έναρξη 5, 9
λειτουργία υπολογισμού 20, 21
προβολή στο χάρτη 9, 10
προσθήκη σημείου 10, 20
προτεινόμενες 11
υπολογισμός 11
πραγματοποίηση κλήσης 16
προβολή χάρτη
2-D 14
3-D 14
προβολή χάρτη 2-D 14
προβολή χάρτη 3-D 14
προγραμματιστής ταξιδιού 20
επεξεργασία ταξιδιού 20
σημεία διαχείρισης 20
προδιαγραφές 23
προορισμοί 21. Δείτε θέσεις
άφιξη 10
Προσδιορισμός θέσης 8, 9
προσομοιωμένες θέσεις 22
πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις 8
προφίλ, τροχόσπιτο 2, 3
προφίλ οχήματος
αυτοκίνητο 2
τροχόσπιτο 2, 3
Ρ
ρυθμίσεις 21–23
Ευρετήριο
ρυθμίσεις οθόνης 22
ρυθμίσεις ώρας 22
Σ
Σ.Ε.Α. 13
σημεία αποφυγής 12
απενεργοποίηση 12
διαγραφή 12
διόδια 11
δρόμος 12
περιοχή 12
χαρακτηριστικά δρόμου 12
σημεία ενδιαφέροντος (POI) 6, 7
HISTORY 7
χώροι 7
σίγαση, ήχος 19
στιγμιότυπα οθόνης 22
σύνδεση 23
συνθήκες δρόμου, καιρός 19
συντεταγμένες 8
συντομεύσεις
διαγραφή 8
προσθήκη 8
Τ
τεχνολογία Bluetooth, σύζευξη με τηλέφωνο
14
Τεχνολογία Bluetooth 14–16, 26
απενεργοποίηση κλήσεων 15
αποσύνδεση συσκευής 17
ρυθμίσεις 22
τηλεφωνικές κλήσεις 16
αποδοχή κλήσης 16
πραγματοποίηση κλήσης 16
σίγαση 16
φωνητική κλήση 16
τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης 15
τηλεφωνικός κατάλογος 16
τηλέφωνο
αντιστοίχιση 14, 26
αποσύνδεση 17
τοποθεσίες 5
αναζήτηση για 4
τοποθέτηση της συσκευής
αυτοκίνητο 1
αφαίρεση από τη βάση 25
βεντούζα στήριξης 1, 25
τρέχουσα θέση 8
τροχόσπιτο, προφίλ 2, 3
Υ
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 8
υπολογιστής, σύνδεση 26
υποστήριξη προϊόντων 19
Φ
φόρτιση της συσκευής 25
φόρτιση της συσκευής σας 1, 23
φροντίδα της συσκευής σας 25
φωνητικός έλεγχος 19
συμβουλές 19
φωτεινότητα 2
Χ
χάρτες 6, 9, 12, 13, 21
αγορά 26
ενημέρωση 23, 24
επίπεδα 14
επίπεδο λεπτομερειών 21
εργαλεία 12, 13
θέμα 21
πεδίο δεδομένων 9, 13, 14
προβολή πορειών 9, 10
σύμβολα 9
χώροι 7
Ευρετήριο
29
support.garmin.com
Μάρτιος 2019
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising