Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Īpašnieka rokasgrāmata
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2019 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ un myTrends™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
ACSI™ ir Auto Camper Service International Holding B.V. prečzīme. Android™ ir Google Inc. prečzīme. Apple , iPhone un Mac ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Teksta
zīme Bluetooth un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare ir Foursquare Labs, Inc., prečzīme ASV
un citās valstīs. HISTORY un H logotips ir A+E Networks prečzīmes, un tās ir aizsargātas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs visā pasaulē. Visas tiesības paturētas. Izmantošana
atļauta. microSD un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC prečzīmes. PlanRV™ ir TruckDown Info International, Inc. prečzīme. TripAdvisor ir TripAdvisor LLC reģistrēta prečzīme. Wi‑Fi ir Wi-Fi
Alliance Corporation reģistrēta prečzīme. Windows ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta prečzīme.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Saturs
Darba sākšana ................................................................ 1
Garmin® ierīces pārskats ........................................................... 1
Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana
transportlīdzeklī .......................................................................... 1
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 1
GPS signālu iegūšana ................................................................ 1
Statusa joslas ikonas .................................................................. 1
Ekrāna pogu izmantošana .......................................................... 2
Skaļuma regulēšana ................................................................... 2
Audio miksēšanas izmantošana ............................................ 2
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 2
Transportlīdzekļa profili................................................. 2
Transportlīdzekļa profila pievienošana ....................................... 2
Vieglā automobiļa profils ............................................................. 2
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana ......................................... 2
Transportlīdzekļa profila rediģēšana .......................................... 2
Propāna tvertņu pievienošana ............................................... 3
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi......... 3
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un atspējošana ......... 3
Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 3
Brīdinājumu simboli .................................................................... 3
Ierobežojumu brīdinājumi ....................................................... 4
Ceļa apstākļu brīdinājumi ....................................................... 4
Brīdinājuma signāli ................................................................. 4
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana ............... 4
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 4
Adreses meklēšana .................................................................... 4
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti ....................................... 5
Meklēšanas rajona maiņa ...................................................... 5
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē ........................... 5
Meklēšanas teritorijas maiņa, izmantojot karti ....................... 5
Intereses objekti .......................................................................... 5
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ............................ 5
Kempingu meklēšana ............................................................ 5
Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana ............... 6
Nacionālo parku meklēšana ................................................... 6
Interesējošo objektu HISTORY atrašana ............................... 6
Foursquare ............................................................................. 6
TripAdvisor ............................................................................. 6
Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................... 6
Meklēšanas rīki ........................................................................... 7
Krustpunkta atrašana ............................................................. 7
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas ............ 7
Autostāvvieta .............................................................................. 7
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā ................................................................................... 7
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas
tuvumā ................................................................................... 7
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums ......................... 7
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................... 7
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana ............... 7
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ................. 7
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana ............................ 7
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana ............ 7
Īsceļa pievienošana .................................................................... 7
Īsceļa noņemšana .................................................................. 8
Atrašanās vietu saglabāšana ..................................................... 8
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................... 8
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana ............................ 8
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................... 8
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai ................ 8
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................... 8
Sekošana maršrutam ..................................................... 8
Saturs
Maršruti ....................................................................................... 8
Maršruta sākšana ....................................................................... 8
Maršruta sākšana, izmantojot karti ........................................ 8
Mājupceļš ............................................................................... 8
Jūsu maršruts kartē .................................................................... 9
Aktīvās braukšanas joslas vadība .......................................... 9
Pagriezienu un virzienu skatīšana ......................................... 9
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................... 9
Ierašanās galapunktā ................................................................. 9
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā .................................. 9
Aktīvā maršruta maiņa ................................................................ 9
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ............................ 9
Maršruta koriģēšana ............................................................ 10
Nogriešanās uz apvedceļu .................................................. 10
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa ................................ 10
Apstāšanās maršrutā ................................................................ 10
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................. 10
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ...................... 10
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā ................ 10
Izvairīšanās no maksas ceļiem ............................................ 10
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm ......................................... 10
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ..................... 10
Izvairīšanās no vides zonām ................................................ 10
Pielāgotas izvairīšanās vietas .............................................. 11
Apvidus navigācija .................................................................... 11
Kartes lietošana ............................................................ 11
Karšu rīki ................................................................................... 11
Kartes rīka skatīšana ........................................................... 11
Priekšā ...................................................................................... 11
Nākamo atrašanās vietu skatīšana ...................................... 11
Kategoriju Priekšā pielāgošana ........................................... 12
Pilsētas priekšā ......................................................................... 12
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana .... 12
Brauciena informācija ............................................................... 12
Brauciena datu skatīšana kartē ........................................... 12
Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 12
Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 12
Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 12
Tālākas satiksmes skatīšana .................................................... 12
Satiksmes skatīšana kartē ................................................... 12
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 12
Kartes pielāgošana ................................................................... 12
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 12
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 12
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 13
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa
funkcijas........................................................................ 13
Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana ................................. 13
Bluetooth funkciju atspējošana (Android™) ......................... 13
Bluetooth funkciju atspējošana (iPhone®) ........................... 13
Bluetooth funkciju statusa ikonas ............................................. 13
Viedie paziņojumi ...................................................................... 13
Paziņojumu saņemšana ....................................................... 14
Paziņojumu saraksta skatīšana ........................................... 14
Došanās uz adresi vai atrašanās vietu, izmantojot lietotni
Garmin Drive ............................................................................. 14
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist. .............................................. 14
Zvana veikšana .................................................................... 14
Zvana saņemšana ............................................................... 14
Zvanu vēstures izmantošana ............................................... 15
Ienākošā zvana opciju izmantošana .................................... 15
Mājas tālruņa numura saglabāšana ..................................... 15
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 15
Pārī savienotā tālruņa dzēšana ................................................ 15
Satiksme ........................................................................ 15
i
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni .................. 15
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju .. 15
Satiksmes uztvērēja abonementi ......................................... 15
Satiksmes iespējošana ............................................................. 16
Abonementa pievienošana ....................................................... 16
Balss komanda ............................................................. 16
Pamošanās frāzes iestatīšana ................................................. 16
Balss komandas aktivizēšana ................................................... 16
Balss komandu padomi ............................................................ 16
Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu ......................... 16
Skaņas izslēgšanas norādījumi ................................................ 16
Balss vadība ............................................................................. 17
Balss vadības konfigurēšana ............................................... 17
Balss vadības izmantošana ................................................. 17
Balss vadības padomi .......................................................... 17
Lietotņu izmantošana.................................................. 17
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē ............................... 17
Laikapstākļu prognožu apskatīšana ......................................... 17
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā .................. 17
Laikapstākļu radara apskatīšana ......................................... 17
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana ..................................... 17
Ceļa apstākļu pārbaude ....................................................... 17
Brauciena plānotājs .................................................................. 17
Brauciena plānošana ........................................................... 17
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ..... 17
Interesantāko vietu meklēšana braucienā ........................... 18
Brauciena maršruta opciju maiņa ........................................ 18
Saglabāta brauciena navigācija ........................................... 18
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana ...................... 18
photoLive satiksmes kameras .................................................. 18
photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana .... 18
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē ...................... 18
Satiksmes kameras saglabāšana ........................................ 18
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 18
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 22
Zādzību novēršana .............................................................. 22
Ierīces restartēšana .................................................................. 22
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 22
Ierīces noņemšana no stiprinājuma ..................................... 22
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 22
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 22
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī .................. 22
Traucējummeklēšana ................................................... 22
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 22
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 22
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 22
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 22
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni ............................. 22
Pielikums....................................................................... 23
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem .......................... 23
Datu pārvaldība ........................................................................ 23
Par atmiņas kartēm .............................................................. 23
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 23
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 23
USB kabeļa atvienošana ..................................................... 23
GPS signālu statusa skatīšana ................................................. 23
Papildu karšu iegāde ................................................................ 23
Piederumu iegāde .....................................................................23
Rādītājs......................................................................... 24
Iestatījumi...................................................................... 18
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ...................................... 18
Karšu iespējošana ............................................................... 19
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 19
Aprēķināšanas režīma iestatījumi ........................................ 19
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana ............................... 19
Bezvadu tīkla iestatījumi ........................................................... 19
Vadītāja palīdzības iestatījumi .................................................. 19
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi ........................................... 19
Displeja iestatījumi .................................................................... 19
Satiksmes iestatījumi ................................................................ 19
Mērvienību un laika iestatījumi ................................................. 20
Laika iestatīšana .................................................................. 20
Valodas un tastatūras iestatījumi .............................................. 20
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi .................................... 20
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 20
Informācija par ierīci .................................................... 20
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas
skatīšana .................................................................................. 20
Specifikācijas ............................................................................ 20
Ierīces uzlādēšana .................................................................... 20
Ierīces apkope .............................................................. 20
Kartes un programmatūras atjauninājumi ................................. 20
Pievienošana Wi‑Fi tīklam ................................................... 20
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi‑Fi
tīklu ...................................................................................... 21
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express ................................................................................ 21
Ierīces apkope .......................................................................... 21
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 22
ii
Saturs
Darba sākšana
3 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
• Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (Kartes un
programmatūras atjauninājumi, 20. lappuse).
• Uzstādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to
elektropadevei (Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas
pievienošana transportlīdzeklī, 1. lappuse).
• Iegūstiet GPS signālus (GPS signālu iegūšana,
1. lappuse).
• Noregulējiet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 2. lappuse) un
ekrāna spilgtumu (Ekrāna spilgtuma regulēšana,
2. lappuse).
• Iestatiet transportlīdzekļa profilu savam dzīvojamajam
furgonam (Transportlīdzekļa profila pievienošana,
2. lappuse).
• Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
8. lappuse).
Garmin ierīces pārskats
®
atpakaļ pret vējstiklu.
4 Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces
aizmugurē.
Spiediet
stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams
5
klikšķis.
6 Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet
transportlīdzekļa strāvas izejai.
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu
pievienojiet ierīci barošanai.
vai
• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet
barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce
izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot
lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu,
līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet Izslēgts.
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet
barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce
pāries enerģijas taupīšanas režīmā.
Barošanas taustiņš
USB barošanas un datu ports
Kartes un datu atmiņas kartes slots
Mikrofons balss komandai vai zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu
Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas
pievienošana transportlīdzeklī
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir
jāuzlādē.
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ierīces USB
portā.
GPS signālu iegūšana
Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo
satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta
signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem
faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi
lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen
pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci
pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs
vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no
augstceltnēm un kokiem.
statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Kad vismaz
puse joslu ir aizpildītas, ierīce ir gatava navigācijai.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat
atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu
papildinformāciju.
GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS
precizitāti un iegūto satelīta informāciju (GPS signālu statusa
skatīšana, 23. lappuse).
Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth
iestatījumus (Bezvadu tīkla iestatījumi, 19. lappuse).
®
2 Spiediet stiprinājumu
vietā.
Darba sākšana
uz piesūcējkausa
, līdz tas iegulst
Wi-Fi signāla stiprums. Atlasiet, lai mainītu Wi-Fi iestatījumus
(Bezvadu tīkla iestatījumi, 19. lappuse).
1
Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.,
14. lappuse).
Aktīvs transportlīdzekļa profils. Atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profilu (Transportlīdzekļa profila rediģēšana,
2. lappuse).
Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (Laika iestatīšana,
20. lappuse).
Akumulatora uzlādes līmenis.
Lietotnes Garmin Drive™ savienojum statuss(Viedtālruņa pāra
savienojuma veidošana, 13. lappuse).
Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi
(Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 17. lappuse).
Ekrāna pogu izmantošana
Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēļņu
opcijām.
• Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
• Atlasiet vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
• Lai ātrāk ritinātu, turiet nospiestu vai .
• Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju
izvēlni, atlasiet .
Skaļuma regulēšana
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet opciju:
• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.
Audio miksēšanas izmantošana
Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni
dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai
tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa
no galvenās skaņas.
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet > Audio miksēšana.
3 Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.
Ekrāna spilgtuma regulēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Transportlīdzekļa profili
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no
transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir
norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes
iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot
atsevišķi.
Kad dzīvojamā furgona transportlīdzekļa profils ir aktivizēts,
ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas
vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa
izmēriem, svaru un citām īpašībām.
2
Transportlīdzekļa profila pievienošana
Katram dzīvojamajam furgonam, kuru izmantosit ar savu ierīci, ir
jāpievieno transportlīdzekļa profils.
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportlīdzekļa profils > .
2 Atlasiet transportlīdzekļa veidu:
• Lai pievienotu dzīvojamo piekabi pastāvīgi pievienotajam
dzīvojamajam furgonam, atlasiet Atpūtas
transportlīdzeklis.
• Lai pievienotu dzīvojamo piekabi, kas velk piekabi, atlasiet
Motorhome with Trailer.
• Lai ievadītu kravas automašīnu ar pievienotu dzīvojamo
furgonu, atlasiet Truck Camper.
• Lai ievadītu kravas automašīnu ar pievienotu dzīvojamo
furgonu, kas velk piekabi, atlasiet Truck Camper with
Trailer.
• Lai pievienotu vieglo automobili, atlasiet Auto.
• Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, ko velk pasažieru
transportlīdzeklis, atlasiet Ar piekabi.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet piekabe veidu:
• Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, kas tiek vilkts,
izmantojot standarta sakabi, atlasiet Dzīvojamā piekabe.
• Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, kas tiek vilkts,
izmantojot segvilcēja sakabes ierīci, atlasiet Piektais
ritenis.
PIEZĪME. šāda veida piekabe nav pieejama visos
reģionos.
• Lai pievienotu laivas piekabi, kas tiek vilkta, izmantojot
standarta sakabi, atlasiet Laivas piekabe.
• Lai pievienotu piekabi, kas tiek vilkta, izmantojot standarta
sakabi, atlasiet Autopiekabe.
4 Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu,
lai ievadītu papildu sīkāku informāciju (Transportlīdzekļa profila
rediģēšana, 2. lappuse).
Vieglā automobiļa profils
Vieglā automobiļa profils ir iepriekš ielādēts transportlīdzekļa
profils, kas paredzēts lietošanai automašīnā bez piekabes.
Izmantojot vieglā automobiļa profilu, ierīce aprēķina standarta
automobiļa maršrutus, un lielu transportlīdzekļu maršrutēšana
nav pieejama. Kamēr izmantojat vieglā automobiļa profilu, daži
lieliem transportlīdzekļiem specifiski iestatījumi nav pieejami.
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana
Kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci, tās uzvedne aicina atlasīt
transportlīdzekļa profilu. Jebkurā laikā manuāli varat pārslēgt
citu transportlīdzekļa profilu.
1 Statusa joslā atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu,
piemēram,
vai
.
Atlasiet
transportlīdzekļa
profilu.
2
Parādās transportlīdzekļa profila informācija, tostarp mērījumi
un svars.
3 Atlasiet Atlasīt.
Transportlīdzekļa profila rediģēšana
Varat mainīt transportlīdzekļa profila pamatinformāciju vai
papildināt to ar sīkāku informāciju, piemēram, maksimālo
ātrumu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportlīdzekļa profils.
2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
Transportlīdzekļa profili
3 Atlasiet opciju:
• Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet
, un atlasiet rediģējamo lauku.
• Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
>
Pārdēvēt profilu.
• Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
>
Dzēst.
Propāna tvertņu pievienošana
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.
Kad pievienojat sava transportlīdzekļa profilam propāna
tvertnes, ierīce izvairās no maršrutiem cauri teritorijām ar
propāna tvertņu ierobežojumiem, kas var ietekmēt jūsu
maršrutu. Ierīce arī brīdina, kad tuvojaties teritorijām, kurās ir
jāizslēdz propāna tvertnes.
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportlīdzekļa profils.
2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet Propāna tvertnes > Pievienot tvertni.
5 Ievadiet propāna tvertnes svaru un atlasiet Saglabāt.
Vadītāja informēšanas funkcijas un
brīdinājumi
UZMANĪBU
Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir
tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot
vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat
saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus
un ceļazīmes.
Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu
braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi
pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu
un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja
brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot.
Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.
Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un rāda ātruma
ierobežojumu (ja pieejams) pie priekšā esošās skolas vai
skolas zonā.
Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas
signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu
robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz
ceļa, pa kuru braucat.
Ātruma ierobežojuma maiņa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat
sagatavoties pielāgot ātrumu.
Nepareizs kustības virziens vienvirzienā ielā: ierīce atskaņo
ziņojumu un parāda pilnekrāna brīdinājumu, ja vienvirziena
ielā braucat nepareizā kustības virzienā. Ekrāna malas būs
redzamas sarkanā krāsā un ekrāna augšdaļā saglabāsies
brīdinājums, līdz izbrauksiet no vienvirziena ielas vai
mainīsiet braukšanas virzienu.
Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu
priekšā esošu dzelzceļa pārbrauktuvi.
Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo signālu, lai
norādītu priekšā esošu dzīvnieku šķērsošanas vietu.
Pagriezieni: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu ceļa līkumu.
Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu lēnāku
satiksmi, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā
ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju (Satiksme, 15. lappuse),
ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
Pārtraukuma plānošana: ierīce atskaņo signālu un iesaka
nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat ilgāku laiku.
Pamatnes aizskaršanas risks: tuvojoties ceļam, uz kura ir ceļa
pamatnes aizskaršanas risks, ierīce atskaņo skaņas signālu
un parāda ziņojumu.
Sānvējš: tuvojoties ceļam, uz kura ir sānvēja risks, ierīce
atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Šaurs ceļš: tuvojoties ceļam, kurš jūsu transportlīdzeklim var
būt par šauru, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
ziņojumu.
Stāva nogāze: tuvojoties stāvai nogāzei, ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda ziņojumu.
Pavalstu un valsts robežas: tuvojoties pavalsts vai valsts
robežai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Izslēgt propānu: tuvojoties teritorijai, kurā propāns ir jāizslēdz,
ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un
atspējošana
Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat
iespējot vai atspējot. Vizuālais brīdinājums ir redzams pat tad,
kad skaņas brīdinājums ir atspējots.
1 Atlasiet Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Vadītāja
brīdinājumi.
2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
brīdinājumam.
Sarkanās gaismas un ātruma kameras
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma
kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām
noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos.
Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās
gaismas kamerai.
• Dažās teritorijās jūsu ierīce var saņemt aktuālos sarkanās
gaismas un ātruma kameras datus, kamēr tā ir savienojumā
ar viedtālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive.
• Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express)
varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras
datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce
ir bieži jāatjaunina.
• Lai uzturētu atjauninātu sarkanās gaismas un ātruma kameru
atrašanās vietu datubāzi, ierīcei ir nepieciešams aktīvs
abonements, lai lejupielādētu un glabātu drošības kameras
datus. Lai pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai
iegādātos abonementu vai vienreizēju atjauninājumu,
dodieties uz garmin.com/speedcameras. Jebkurā laikā jūs
varat iegādāties jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo
abonementu.
PIEZĪME. dažos reģionos dažu produktu paketes ietver
iepriekš ielādētus sarkanās gaismas un ātruma kameras
datus ar bezmaksas abonementa atjauninājumiem.
Brīdinājumu simboli
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
3
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs,
lai brīdinātu par iespējamu bīstamību un ceļa apstākļiem.
Ierobežojumu brīdinājumi
Augstums
Svars
Garums
Platums
Piekabes augstums
Piekabes svars
Piekabes garums
Piekabes platums
Laivu piekabes izmantot aizliegts
Dzīvojamajiem furgoniem braukt aizliegts
Aizliegts pārvadāt piekabes
Propānu izmantot aizliegts
Nogriezties pa kreisi nedrīkst
Nogriezties pa labi nedrīkst
U veida pagriezienu nedrīkst veikt
Ceļa apstākļu brīdinājumi
Pamatnes aizskaršanas risks
Sānvējš
Šaurs ceļš
Straujš pagrieziens
Stāva nogāze
Nokarens koks
Brīdinājuma signāli
Svaru stacija
Ceļš nav apstiprināts dzīvojamām piekabēm
Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
Galvenajā izvēlnē atlasiet Kurp?.
• Lai ātri meklētu visas atrašanās vietas ierīcē, atlasiet
Meklēt (Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas
joslu, 4. lappuse).
• Lai meklētu adresi, atlasiet Adrese (Adreses meklēšana,
4. lappuse).
• Lai pārlūkotu vai meklētu iepriekš ielādētus interesējošos
objektus pēc kategorijas, atlasiet Kategorijas (Atrašanās
vietas atrašana pēc kategorijas, 5. lappuse).
4
• Lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā, atlasiet
blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai (Meklēšanas rajona
maiņa, 5. lappuse).
• Lai skatītu vai rediģētu saglabātās atrašanās vietas, atlasiet
Saglabāta (Atrašanās vietu saglabāšana, 8. lappuse).
• Lai skatītu atrašanās vietas, kuras nesen atlasījāt
meklēšanas rezultātos, atlasiet Pēdējais (Nesen atrasto
atrašanās vietu skatīšana, 7. lappuse).
• Lai meklētu atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas un
kempingus, atlasiet Visi kempingi(Kempingu meklēšana,
5. lappuse).
• Lai pārlūkotu un meklētu Foursquare interesējošos objektus
un reģistrētos tajos, atlasiet Foursquare® (Meklē
Foursquare interesējošos objektus, 6. lappuse).
• Lai pārlūkotu un meklētu TripAdvisor interesējošos objektus
un pārskatus, atlasiet TripAdvisor (TripAdvisor,
6. lappuse).
• Lai pārlūkotu un meklētu HISTORY interesējošos objektus,
fotoattēlus un informāciju, atlasiet History® (Interesējošo
objektu HISTORY atrašana, 6. lappuse).
• Lai meklētu nacionālos parkus un izpētītu parku kartes,
atlasiet Nacionālie parki (Nacionālo parku meklēšana,
6. lappuse).
• Lai naviģētu uz noteiktām ģeogrāfiskām koordinātām, atlasiet
Koordinātas (Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
koordinātas, 7. lappuse).
®
®
®
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Meklēšanas joslā atlasiet Meklēt.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Adreses meklēšana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai
teritorijas tuvumā.
3 Atlasiet Adrese.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
5 Atlasiet adresi.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti
Pēc noklusējuma atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami
sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Lai skatītu vairāk
rezultātu, varat ritināt lejup.
Velciet karti, lai skatītu papildu meklēšanas rezultātus.
Papildu meklēšanas rezultāti. Atlasiet, lai skatītu citu
atrašanās vietu.
Atlasītās atrašanās vietas kopsavilkums. Atlasiet, lai skatītu
sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
Sākt! Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus sarakstā.
Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās
vietu.
Atlasiet, lai meklētu autostāvvietas atrašanās vietas tuvumā.
Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās
vietām.
Sākt! Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus kartē.
Meklēšanas rajona maiņa
Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās
atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās,
piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu
aktīvā maršruta ceļā.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai .
3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.
4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu
noteiktu atrašanās vietu.
Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus . Kad meklējat
atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē Kurp?,
ierīce kā pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis
sarakstā.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet . Tuvākā
atrašanās vieta ir redzama kartes centrā, un pamatinformācija
par atlasīto atrašanās vietu ir parādīta kartes apakšējā daļā.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Meklēšanas teritorijas maiņa, izmantojot karti
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
3 Velciet karti, lai skatītu jaunu meklēšanas teritoriju.
4 Atlasiet Meklēt šeit.
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
4 Atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet opciju:
• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet
galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā
kategorijā atrastās atrašanās vietas.
• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet
galamērķi.
Kempingu meklēšana
Atlasiet Kurp? > Visi kempingi.
Kempingu ar ērtībām meklēšana
Jūs varat meklēt atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas un
kempingus, pamatojoties uz pieejamajām ērtībām.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet atpūtas transportlīdzekļu stāvvietu un kempingu
meklēšanas pakalpojumu piedāvātāju, piemēram, PlanRV™
Parks, The Caravan and Motorhome Club vai ACSI™.
5
PIEZĪME. visi meklēšanas pakalpojumu sniedzēji nav
pieejami visu produktu modeļos.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet Filtrēt pēc ērtībām, atlasiet vienu vai
vairākas ērtības un atlasiet Saglabāt.
4 Atlasiet atrašanās vietu.
Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Varat meklēt tuvumā esošās vietas, kas atpūtas
transportlīdzekļiem piedāvā remontu, vilkšanas pakalpojumu un
citus pakalpojumus.
Atlasiet Kurp? > PlanRV™ Services.
Nacionālo parku meklēšana
Ierīces modeļi, kas ietver kartes Ziemeļamerikai vai Amerikas
Savienotajām Valstīm, ietver arī sīku informāciju par
nacionālajiem parkiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Jūs varat
naviģēt uz nacionālo parku vai atrašanās vietu nacionālajā
parkā.
1 Atlasiet Kurp? > Nacionālie parki.
Tiek rādīts nacionālo parku saraksts ar tuvāko parku augšā.
2 Atlasiet Meklēt un ievadiet visu parka nosaukumu vai tā daļu,
lai sašaurinātu rezultātus (izvēles).
3 Atlasiet nacionālo parku.
Zem parka nosaukuma tiek rādīts parkā esošo objektu vai
ērtību atrašanās vietu kategoriju saraksts.
4 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu naviģēšanu uz parku, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu vairāk informācijas par parku vai izpētītu
objektus un ērtības, atlasiet .
• Lai ātri meklētu atrašanās vietu parkā, atlasiet kategoriju
zem parka nosaukuma redzamajā sarakstā un atlasiet
atrašanās vietu.
Nacionālā parka objektu un ērtību izpēte
Ziemeļamerikas produktu modeļos jūs varat izpētīt detalizētu
informāciju par nacionālajā parkā pieejamajiem objektiem un
ērtībām un naviģēt uz noteiktām vietām parkā. Piemēram, varat
meklēt kempingus, apskates vietas, apmeklētāju centrus un
populāras interesantākās vietas.
1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet nacionālo
parku un atlasiet .
2 Atlasiet Izpētīt šo parku.
Tiek rādīts parka objektu un ērtību kategoriju saraksts.
3 Atlasiet kategoriju.
4 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Sākt!.
Interesējošo objektu HISTORY atrašana
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.
Jūsu ierīce ietver HISTORY interesējošos objektus, kas ļauj
jums meklēt vēsturiski nozīmīgas atrašanās vietas un
interesantākās vietas visā pasaulē, piemēram, vēsturiskas
celtnes, pieminekļus, muzejus un nozīmīgas vēsturisku
notikumu vietas, un iegūt par šīm vietām informāciju.
1 Atlasiet Kurp? > History®.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet , lai skatītu fotoattēlu un īsu kopsavilkumu par
atrašanās vietas vēsturi.
Foursquare
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
6
Jūs varat izveidot savienojumu ar savu Foursquare kontu,
izmantojot lietotni Garmin Drive saderīgā viedtālrunī. Tas ļauj
jums skatīt Foursquare atrašanās vietas detaļas, reģistrēties
atrašanās vietā un meklēt interesējošos objektus tiešsaistes
Foursquare datubāzē.
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 13. lappuse).
1 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Garmin Drive.
2 Atlasiet > Foursquare® > Login.
3 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Kamēr ierīce ir savienojumā ar jūsu Foursquare kontu,
izmantojot lietotni Garmin Drive, meklēšanā iegūstat visjaunākos
rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus
rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta (Savienojuma ar
Foursquare kontu veidošana, 6. lappuse).
Atlasiet Kurp? > Foursquare®.
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt pievienotai jūsu
Foursquare kontam, izmantojot lietotni Garmin Drive
(Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana, 6. lappuse).
Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju,
piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām
un darba laiku.
1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet
Foursquare interesējošo objektu.
2 Atlasiet .
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt pievienotai jūsu
Foursquare kontam, izmantojot lietotni Garmin Drive
(Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana, 6. lappuse).
1 Atlasiet Kurp? > Foursquare® > Reģistrēties.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet > Reģistrēties.
TripAdvisor
Ierīce ietver TripAdvisor interesējošus objektus un to
novērtējumus.Piemērotajiem interesējošajiem objektiem
meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski tiek parādīti
TripAdvisor novērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus
TripAdvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai
popularitātes.
Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana
1 Atlasiet Kurp? > TripAdvisor.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošoTripAdvisor kategorijas
interesējošo objektu saraksts.
3 Atlasiet Kārtot rezultātus, lai meklēšanas rezultātus kārtotu
pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
Interesējošo objektu naviģēšana vietā
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises
vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu
terminālu lidostā.
1 Atlasiet Kurp? > Meklēt.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas
nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā
objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.
3 Atlasiet norises vietu.
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts,
piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
4 Atlasiet kategoriju.
5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet Sākt!.
Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai
interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.
Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo
autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā
objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.
2 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās
3
4
5
6
vietu.
Atlasiet .
Tiek parādīts atlasītās atrašanās vietas tuvumā esošo
autostāvvietu saraksts.
Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
Atlasiet Sākt!.
Norises vietas izpēte
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu
sarakstu.
1 Atlasiet norises vietu.
2 Atlasiet > Izpētīt šo vietu.
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums
Meklēšanas rīki
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.
Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
Krustpunkta atrašana
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Autostāvvieta
Garmin ierīce ietver sīkus autostāvvietas datus, kas var palīdzēt
meklēt tuvumā esošu autostāvvietu, pamatojoties uz
autostāvvietas vietu pieejamības varbūtību, autostāvvietas
veidu, cenu vai iespējamiem maksāšanas veidiem.
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos
vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās
vietas tuvumā
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Autostāvvieta.
2 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas
tuvumā
1 Meklējiet atrašanās vietu.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Autostāvvietas, kas ietver sīkākus autostāvvietas datus, ir
apzīmētas ar krāsu kodiem, lai norādītu varbūtību atrast
stāvvietu. Simboli norāda pieejamās autostāvvietas veidu (uz
ielas vai stāvlaukums).
Krāsu un simbolu skaidrojumu varat skatīt ierīcē.
Autostāvvietas meklēšanas rezultātos atlasiet .
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela vai Avārijas
dienests.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav
pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet > Norādījumi man.
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
4 Atlasiet Atlasīt.
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
7
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 AtlasietKurp? > > Noņemt saīsni(-es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Pabeigts.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
kategorijas, 5. lappuse).
2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet > Saglabāt.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
4 Atlasiet Labi.
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pabeigts.
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
7 Atlasiet Pabeigts.
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst saglabātās vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
8
Sekošana maršrutam
Maršruti
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam
vai vairākiem galamērķiem.
• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim,
pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta
aprēķināšanas režīmu (Maršruta aprēķināšanas režīma
maiņa, 10. lappuse) and avoidances (Izvairīšanās no
kavēšanās, nodevām un vietām, 10. lappuse).
• Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri
aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto
maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (Maršruta
sākšana, 8. lappuse).
• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir
jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (Maršruta koriģēšana,
10. lappuse).
• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (Atrašanās
vietas pievienošana maršrutam, 9. lappuse).
Maršruta sākšana
1 Atlasiet Kurp? un meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu
meklēšana un saglabāšana, 4. lappuse).
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet
Sākt!.
• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet
maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet > Rediģēt
maršrutu un pievienojiet pielāgošanas punktus
maršrutam (Maršruta koriģēšana, 10. lappuse).
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 9. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.
Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat
pievienot savam maršrutam (Atrašanās vietas pievienošana
maršrutam, 9. lappuse).
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
5 Atlasiet Sākt!.
Mājupceļš
Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs
ievadīt māju atrašanās vietu.
1 Atlasiet Kurp? > Doties mājup
2 Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.
Māju atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > > Iestatīt māju atraš. vietu.
Sekošana maršrutam
2 Ievadiet māju atrašanās vietu.
Jūsu maršruts kartē
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo
pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes
augšdaļā.
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem
var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Ierašanās galapunktā
Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt
pabeigt maršrutu.
•
norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne
paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
• Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu. Varat atlasīt Jā, lai meklētu tuvumā esošas
autostāvvietas (Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā,
9. lappuse).
• Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz
maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat
atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā
Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai
citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
Attālums līdz nākamajai darbībai.
Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
Kartē izcelts maršruts.
Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību
atrašanās vietu.
Transportlīdzekļa ātrums.
Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. varat pieskarties šim laukam, lai mainītu tajā rādīto
informāciju (Kartes datu lauka maiņa, 12. lappuse).
Karšu rīki. Nodrošina rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu
maršrutu un apkārtni.
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai
krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta
sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija
norāda piemēroto
pagrieziena joslu.
Pagriezienu un virzienu skatīšana
Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu
maiņu vai citus virzienus maršrutā.
1 Kartē kā opciju atlasiet:
• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas
laikā, atlasiet > Pagriezieni.
Kartes rīks blakus kartei rāda nākamos četrus
pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts
automātiski, kad naviģējat maršrutā.
• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā
maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).
Sekošana maršrutam
Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā.
Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu.
1 Atlasiet opciju:
• Kad ierīcē redzama uzvedne, atlasiet Jā, lai meklētu
tuvumā autostāvvietu.
• Ja ierīce nerāda uzvedni, atlasiet Kurp? > Kategorijas >
Autostāvvieta un atlasiet > Mans galamērķis.
2 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu un atlasiet Sākt! >
Pievienot kā nākamo pieturu.
Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.
Aktīvā maršruta maiņa
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 8. lappuse).
Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.
Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju
IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem
galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena
plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu
braucienu (Brauciena plānošana, 17. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Kurp?.
2 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana, 4. lappuse).
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi
maršrutā, atlasiet Pievienot kā nākamo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Pievienot kā pēdējo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās
vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.
9
Maršruta koriģēšana
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
8. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
Nogriešanās uz apvedceļu
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
1 Kartē atlasiet > Rediģēt maršrutu.
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā,
atlasiet Apvedceļš pēc attāluma.
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
Apstāšanās maršrutā
Kartē atlasiet > Apturēt.
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces un
konfidencialitātes iestatījumi, 20. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un
vietām
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes
informācija (Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni,
15. lappuse).
10
Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski
izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes
iestatījumos (Satiksmes iestatījumi, 19. lappuse) ir atspējota,
satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet Altern. maršr., ja pieejams.
3 Atlasiet Sākt!.
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm
Ja ierīces kartes dati ietver sīku informāciju par nodevu
uzlīmēm, varat izvairīties no ceļiem, kuros katrā valstī
nepieciešamas nodevu uzlīmes, vai atļaut šādus ceļus.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Nodevas un maksas >
Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri teritorijai,
kurā nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet Vienmēr
jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no ceļiem, kuros nepieciešamas
nodevu uzlīmes, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu ceļus, kuros nepieciešamas nodevu
uzlīmes, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās.
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
un atlasiet Labi.
Izvairīšanās no vides zonām
Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu
ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli. Šī
opcija piemērojama transportlīdzekļa tipam aktīvajā
transportlīdzekļa profilā.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Vides zonas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet Atļaut.
Atlasiet
Saglabāt.
3
Sekošana maršrutam
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa
posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu,
izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits
pieņemams maršruts.
Izvairīšanās no ceļa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Tālāk.
5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Tālāk.
6 Atlasiet Pabeigts.
Izvairīšanās no zonas
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievien. izvairīšanās vietu.
4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Tālāk.
5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Tālāk.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
6 Atlasiet Pabeigts.
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet .
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.
Apvidus navigācija
Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt.
Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz
atrašanās vietu.
Kartes lietošana
Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (Jūsu maršruts kartē,
9. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
Kartes lietošana
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
8. lappuse).
Karšu rīki
Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas
redzams panelī kartes malā.
Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.
Rediģēt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās
vietas maršrutā (Aktīvā maršruta maiņa, 9. lappuse).
Izslēgt skaņu: izslēdz galveno skaņu.
Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk
aktīvajā maršrutā vai maģistrālē (Pilsētas priekšā,
12. lappuse).
Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa,
pa kuru braucat (Priekšā, 11. lappuse).
Elevation: rāda augstuma izmaiņas priekšā.
Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā
(Tālākas satiksmes skatīšana, 12. lappuse). Šī funkcija nav
pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.
Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram,
ātrumu vai nobraukumu (Brauciena datu skatīšana kartē,
12. lappuse).
Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu
(Pagriezienu un virzienu skatīšana, 9. lappuse).
Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī
ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs
(Ienākošā zvana opciju izmantošana, 15. lappuse).
Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.
photoLive: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides
satiksmes kameras (photoLive satiksmes kameras,
18. lappuse).
Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas
kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir
ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots
aktīvs savienojums ar lietotni Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas,
13. lappuse).
Break Planner: rāda pārtraukuma atgādinājumus un ieteiktās
pieturas.
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet
.
Priekšā
Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās
vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos
interesējošos objektus pēc kategorijas, piemēram, restorānus,
degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.
Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.
Nākamo atrašanās vietu skatīšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu
ceļā vai maršrutā katrā no trim kategorijām. Kamēr jūs
nebraucat, kartes rīks rāda trīs kategoriju nosaukumus.
2 Atlasiet opciju:
• Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai
skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā
kategorijā.
11
• Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet
atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai
sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā
Priekšā.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
5 Atlasiet Saglabāt.
Pilsētas priekšā
Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai naviģējat pa maršrutu,
kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju
par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai
pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles
nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir
līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu
skatīšana
1 Kartē atlasiet > Pilsētas priekšā.
Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes
rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un
nobrauktuvēm.
2 Atlasiet pilsētu.
Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktuvē esošo interesējošo
objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu vai
restorānu, sarakstu.
3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Sākt!, lai sāktu
naviģēšanu.
Brauciena informācija
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē.
Kartē atlasiet > Brauciena dati.
Pielāgotas brauciena informācijas skatīšana kartē
Brauciena datu kartes rīku varat izmantot, lai rādītu kartē
pielāgotu brauciena informāciju.
1 Kartē atlasiet > Brauciena dati.
2 Atlasiet opciju:
• Brauciena datu rīkā
atlasiet datu lauku un atlasiet laukā
rādāmo informāciju.
• Atlasiet pielāgojamo kartes datu lauku
un atlasiet laukā
rādāmo informāciju.
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
Kartē atlasiet Ātrums.
Brauciena žurnāla skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
Atzīmējiet
izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
2
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
Tālākas satiksmes skatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati
(Satiksme, 15. lappuse).
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
Atzīmējiet
izvēles rūtiņu blakus katram slānim, kuru vēlaties
2
rādīt kartē.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
12
Kartes lietošana
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis >
Braukšanas kartes skats.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
• Atlasiet 3-D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
Live pakalpojumu, satiksmes un
viedtālruņa funkcijas
Lietotne Garmin Drive ļauj ierīcei saņemt viedos paziņojumus un
aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un
laikapstākļu informāciju.
Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes
datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un
kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (Satiksme,
15. lappuse).
Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu
prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu
radaru uz jūsu ierīci (Laikapstākļu prognožu apskatīšana,
17. lappuse).
Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un
ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un
saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot
ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni. Ja atlasītā valoda atbalsta
balss komandas funkciju, varat zvanīt, izmantojot balss
komandas.
Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas
no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.
Foursquare reģistrēšanās: ļauj reģistrēties Foursquare
atrašanās vietās, izmantojot navigācijas ierīci
(Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare, 6. lappuse).
Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana
Tagad varat veidot Garmin ierīces pāra savienojumu ar
viedtālruni un lietotni Garmin Drive, lai iespējotu papildu
funkcijas un piekļūtu aktuālai informācijai (Live pakalpojumu,
satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 13. lappuse) .
1 No sava viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Garmin
Drive.
2 Ieslēdziet Garmin ierīci un novietojiet ierīci un viedtālruni 3 m
(10 pēdu) attālumā vienu no otra.
3 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin
kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas
procesu.
Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču
pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir
ieslēgtas un atrodas diapazonā.
Bluetooth funkciju atspējošana (Android™)
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas
Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt savienojumu ar
citām funkcijām.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet tālruņa nosaukumu.
3 Atlasiet opciju:
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
• Lai atspējotu zvanīšanu brīvroku režīmā, notīriet izvēles
rūtiņu Tālruņa zvani.
• Lai atspējotu Garmin Drive datu un viedtālruņa
paziņojumu saņemšanu, notīriet izvēles rūtiņuGarmin
Drive.
Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android)
Lietotni Garmin Drive varat izmantot, lai pielāgotu, kāda veida
viedtālruņa paziņojumus vēlaties skatīt savā Garmin ierīcē.
1 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
2 Atlasiet > Smart Notifications.
Tiek parādīts jūsu viedtālruņa lietotņu saraksts.
3 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi blakus lietotnei, lai tai iespējotu
vai atspējotu paziņojumus.
Bluetooth funkciju atspējošana (iPhone )
®
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas
Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt savienojumu ar
citām funkcijām.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet opciju:
• Lai atspējotu zvanīšanu brīvroku režīmā, atlasiet tālruņa
nosaukumu un notīriet izvēles rūtiņu Tālruņa zvani.
IETEIKUMS. tiek iekrāsota blakus tam tālruņa
nosaukumam, ko izmanto zvanīšanai brīvroku režīmā.
• Lai atspējotu Garmin Drive lietotnes datu un viedtālruņa
paziņojumu saņemšanu, atlasiet Viedtālruņa
pakalpojumi un notīriet izvēles rūtiņu Viedtālruņa
pakalpojumi.
IETEIKUMS. kad pakalpojumi būs aktīvi, un būs
redzamas krāsainas.
Paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana (iPhone)
Ierīcē redzamos paziņojumus varat filtrēt, rādot vai slēpjot
kategorijas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet Viedtālruņa pakalpojumi.
IETEIKUMS. kad pakalpojumi būs aktīvi, un būs
redzamas krāsainas.
3 Atlasiet Viedie paziņojumi.
4 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam
paziņojumam.
Bluetooth funkciju statusa ikonas
Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus katrai
pāra savienojumā esošajai ierīcei.
Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
• Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir
atspējota vai atvienota.
• Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir
pievienota un aktīva.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu
Viedie paziņojumi
Garmin Drive funkcijas un pakalpojumi
Viedie paziņojumi
Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Garmin Drive,
paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus,
ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā
Garmin ierīcē.
PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz
saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei
Garmin Drive, un būs redzama krāsaina Bluetooth
13
iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi
(Bluetooth funkciju statusa ikonas, 13. lappuse).
Paziņojumu saņemšana
BRĪDINĀJUMS
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 13. lappuse).
Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā
lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs
jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam
varēsiet skatīt paziņojumus.
PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet Labi.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet Skatīt.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Skatīt > Atskaņot.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietotnes atbalsts.
Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti
BRĪDINĀJUMS
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 13. lappuse).
Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna
malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat
pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt
paziņojumus.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet vai gaidiet, līdz
uznirstošais logs tiek aizvērts.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Atskaņot ziņojumu.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai noklausītos paziņojumu, izmantojot balss komandu,
sakiet Atskaņot ziņojumu.
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai gadījumā, ja atlasītā
valoda atbalsta balss komandas funkciju un ir redzams
kartes rīkā.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietotnes atbalsts.
Paziņojumu saraksta skatīšana
Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.
1 Atlasiet Lietotnes > Viedie paziņojumi.
14
Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs
redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi —
pelēkā krāsā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet .
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā
(no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama
visās valodās.
Došanās uz adresi vai atrašanās vietu,
izmantojot lietotni Garmin Drive
Lietotni Garmin Drive varat izmantot, lai meklētu adresi,
orgnizāciju vai interesējošu objektu un nosūtītu to uz savu
Garmin ierīci naviģēšanai.
1 Lietotnē Garmin Drive atlasiet Where To?.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
Rakstīšanas laikā zem meklēšanas lauka tiks parādīti
ieteikumi.
3 Atlasiet ieteikto meklēšanas rezultātu.
Lietotne parādīs atrašanās vietu kartē.
4 Lai sāktu maršrutu, atlasiet Go!
Garmin Ierīce sāk naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, un
atrašanās vieta tiek pievienota jūsu pēdējām meklēšanām
izvēlnē Where To?
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu tiek atbalstīti un var tikt
izmantoti, nevar garantēt, ka konkrēto tālruni var izmantot. Jūsu
tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ierīci var savienot ar
mobilo tālruni, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci (Live pakalpojumu,
satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 13. lappuse). Savienojuma
laikā varat zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot savu ierīci.
Zvana veikšana
Numura sastādīšana
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt.
2 Ievadiet attiecīgo numuru.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana adresātam tālruņu grāmatā
Tālruņu grāmata no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Tālruņu grāmata ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Tālruņu grāmata.
2 Atlasiet kontaktpersonu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana uz atrašanās vietu
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategorijas.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvana saņemšana
Kad saņemat zvanu, atlasiet Atbildēt vai Ignorēt.
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
Zvanu vēstures izmantošana
Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanu vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem
sākumā.
Atlasiet
zvanu.
3
Ienākošā zvana opciju izmantošana
Ienākošā zvana opcijas tiek rādītas kartē, kad atbildat uz tālruņa
zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.
IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat
vēlreiz atvērt, atlasot galvenajā izvēlnē . Varat arī kartē atlasīt
> Tālrunis.
• Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet Pievienot zvanu.
• Lai pārsūtītu audio uz savu tālruni, atlasiet Klausule.
IETEIKUMS. šo funkciju varat izmanto, ja vēlaties atvienot
Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja
nepieciešama konfidencialitāte.
• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet Tastatūra.
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās
sistēmas, piemēram, balss pastu.
• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet Izslēgt skaņu.
• Lai beigtu sarunu, atlasiet Zvana beigas.
Mājas tālruņa numura saglabāšana
IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var
rediģēt, rediģējot “Mājas” saglabāto atrašanās vietu sarakstā
(Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana, 8. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > > Iestatīt mājas numuru.
2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
3 Atlasiet Pabeigts.
Zvanīšana uz mājām
Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada
tālruņa numurs.
Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt uz mājām.
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no
pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām
automātiski var pievienot Garmin ierīcei.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
3 Notīriet izvēles rūtiņu blakus jūsu pārī savienotajai ierīcei.
Pārī savienotā tālruņa dzēšana
Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu
automātiski savienots ar jūsu ierīci.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet tālruni un atlasiet Noņemt pāra savienojumu
ierīcei.
Satiksme
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.
Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu
maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos
no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja
Satiksme
aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (Satiksmes
iestatījumi, 19. lappuse). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai
meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.
Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes
dati.
• Produkta modeļi, kuru nosaukums beidzas ar MT, var saņemt
satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu,
lietojot iebūvētu satiksmes uztvērēju un komplektā iekļauto
transportlīdzekļa strāvas kabeli (Satiksmes datu saņemšana,
izmantojot satiksmes uztvērēju, 15. lappuse).
• Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes
datus, izmantojot lietotni Garmin Drive (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot viedtālruni, 15. lappuse).
Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju
par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com
/traffic.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
viedtālruni
Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus,
ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne Garmin
Drive.
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar lietotni Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas,
13. lappuse).
2 Savā Garmin ierīcē atlasiet Iestatījumi > Satiksme un
pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Satiksme.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
satiksmes uztvērēju
IEVĒRĪBAI
Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja
veiktspēju.
Satiksmes uztvērējs saņem satiksmes datus, izmantojot
bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams. Lai saņemtu
satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, ierīcei ir
jābūt pievienotai pie transportlīdzekļa barošanas avota,
izmantojot ar satiksmes datu pakalpojumu saderīgu strāvas
kabeli. Dažos produkta modeļos ir iekļauts satiksmes uztvērējs
(Satiksme, 15. lappuse). .
Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju
par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com
/traffic.
Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam,
izmantojot ar satiksmes datu pakalpojumu saderīgu strāvas
kabeli (Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana
transportlīdzeklī, 1. lappuse).
Ja jūsu produkta modelis ietver satiksmes datus, ierīces
komplektā iekļautais transportlīdzekļa strāvas kabelis ir
saderīgs ar satiksmes datu pakalpojumu.
Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes
informāciju un palīdzēs jums izvairīties no satiksmes kavēšanās.
Satiksmes uztvērēja abonementi
Lielākajai daļai satiksmes uztvērēju ir pievienots reģionāls
satiksmes datu abonements. Jūs varat pievienot satiksmes
uztvērējam abonementus papildu reģioniem. Pilnīgāku
informāciju skatiet vietnē garmin.com/traffic.
Satiksmes abonementu skatīšana
Atlasiet Iestatījumi > Satiksme > Abonementi.
Abonementa pievienošana
Varat iegādāties satiksmes abonementus citiem reģioniem vai
valstīm.
1 Atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
15
2 Atlasiet Abonementi > .
3 Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ierīces ID.
4 Dodieties uz www.garmin.com/fmtraffic, lai iegādātos
abonementu un iegūtu 25 rakstzīmju kodu.
Satiksmes abonementa kodu nevar izmantot atkārtoti. Ikreiz,
kad atjaunojat pakalpojumu, ir jāiegūst jauns kods. Ja jums ir
vairāki FM satiksmes uztvērēji, katram uztvērējam ir jāiegūst
jauns kods.
5 Ierīcē atlasiet Tālāk.
6 Ievadiet kodu.
7 Atlasiet Pabeigts.
Satiksmes iespējošana
Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
2 Atlasiet izvēles rūtiņu Satiksme.
2 Pasakiet komandu no izvēlnes.
3 Lai pabeigtu meklēšanu vai darbību, atbildiet uz balss
Abonementa pievienošana
Balss komandu padomi
Varat iegādāties satiksmes abonementus citiem reģioniem vai
valstīm.
1 Atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
2 Atlasiet Abonementi > .
3 Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ierīces ID.
4 Dodieties uz www.garmin.com/fmtraffic, lai iegādātos
abonementu un iegūtu 25 rakstzīmju kodu.
Satiksmes abonementa kodu nevar izmantot atkārtoti. Ikreiz,
kad atjaunojat pakalpojumu, ir jāiegūst jauns kods. Ja jums ir
vairāki FM satiksmes uztvērēji, katram uztvērējam ir jāiegūst
jauns kods.
5 Ierīcē atlasiet Tālāk.
6 Ievadiet kodu.
7 Atlasiet Pabeigts.
Balss komanda
PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un
reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.
PIEZĪME. Balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo
izpildījumu trokšņainā vidē.
Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot
vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss
uzvednes un pieejamo komandu saraksts.
uzvednēm.
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
• Palieliniet savas modināšanas frāzes stiprumu, lai
samazinātu nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju.
• Noklausieties divus toņus, lai apstiprinātu, kad ierīce ieiet
balss komandu režīmā un iziet no tā.
Maršruta sākšana, izmantojot balss
komandu
Varat pateikt populāru, labi zināmu atrašanās vietu
nosaukumus.
1 Sakiet OK, Garmin.
2 Sakiet Atrast vietu.
3 Noklausieties balss uzvedni un pasakiet atrašanās vietas
nosaukumu.
Ierīce rāda meklēšanas rezultātu sarakstu.
Pamošanās frāzes iestatīšana
Pamošanās frāze ir vārds vai teikums, kuru jūs varat pateikt, lai
aktivizētu balss komandu. Noklusējuma pamošanās frāze ir OK,
Garmin.
IETEIKUMS. jūs varat samazināt nejaušas balss komandas
aktivizācijas iespēju, izmantojot spēcīgu pamošanās frāzi.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss komanda > > Pamošanās
frāze.
2 Ievadiet jaunu pamošanās frāzi.
Ievadot frāzi, ierīce parāda pamošanās frāzes stiprumu.
3 Atlasiet Pabeigts.
Balss komandas aktivizēšana
1 Sakiet OK, Garmin.
Parādās balss komandas izvēlne.
16
4 Pasakiet jums vajadzīgās atrašanās vietas līnijas numuru.
Ierīce parādīs atrašanās vietu kartē.
5 Sakiet Naviģēt.
Skaņas izslēgšanas norādījumi
Balss komandas balss uzvednes varat atspējot bez ierīces
skaņas izslēgšanas.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss komanda > .
2 Atlasiet Skaņas izslēgšanas norādījumi > Ieslēgts.
Balss komanda
Balss vadība
Reģioniem, kur balss komandas funkcija nav pieejama, tiek
aktivizēta balss vadības funkcija. Balss vadība ļauj izmantot
balsi ierīces vadībai. Lai varētu izmantot balss vadības funkciju,
tā vispirms ir jākonfigurē jūsu balsij.
Balss vadības konfigurēšana
Funkcija Balss vadība ir jākonfigurē atsevišķai lietotāja balsij, un
citi lietotāji to nevar izmantot.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss vadība.
2 Lai ierakstītu komandas katrai balss vadības frāzei, izpildiet
ekrānā redzamās norādes.
PIEZĪME. jums nav jālasa ekrānā tieši redzamā frāze. Pēc
savas izvēles jūs varat teikt alternatīvu komandu ar tādu
pašu nozīmi.
Lai izmantotu balss vadības funkciju, jums ir jāpasaka komanda,
kuru attiecīgai funkcijai ierakstījāt.
Balss vadības izmantošana
1 Pasakiet komandu, kuru ierakstījāt Balss vadība frāzei.
Parādās balss vadības izvēlne.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Balss vadības padomi
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Klausieties signālu, lai apstiprinātu, kad ierīce sekmīgi saņem
komandu.
Lietotņu izmantošana
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē
Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt
ierīces ekrānā.
1 Atlasiet Lietotnes > Īpašnieka rokasgrāmata.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir
programmatūras teksts (Valodas un tastatūras iestatījumi,
20. lappuse).
2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).
Laikapstākļu prognožu apskatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati.
Ierīci varat pievienot lietotnei Garmin Drive, lai saņemtu
laikapstākļu datus (Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa
funkcijas, 13. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām
nākamajām dienām.
2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi > Pašreiz. atrašanās
vieta.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu
sarakstā.
• Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet Pievienot pilsētu
un ievadiet pilsētas nosaukumu.
Laikapstākļu radara apskatīšana
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 13. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļu radars.
2 Atlasiet , lai animētu radara karti.
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 13. lappuse).
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties
laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu
brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Brīdin. par laikapstāk..
Ceļa apstākļu pārbaude
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 13. lappuse).
Jūs varat skatīt ar laikapstākļiem saistītus ceļa apstākļus ceļiem
savā reģionā, maršrutā vai citā pilsētā.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Ceļa apstākļi.
Brauciena plānotājs
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu
braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot
piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.
Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp
varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību,
pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.
Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu
aktīvo maršrutu.
Brauciena plānošana
Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver
vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis.
Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat
sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās
vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma
atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta
un galamērķis var būt viens un tas pats.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Jauns
brauciens.
2 Atlasiet Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Atlasīt galapunktu.
5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
6 Atlasiet Pievienot atrašanās vietu, lai pievienotu vairāk
atrašanās vietu (izvēles).
7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet
Tālāk > Saglabāt.
8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un
pārkārtošana
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie
braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
Lietotņu izmantošana
17
4 Atlasiet opciju:
• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet
un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās
atrašanās vietas, atlasiet .
• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .
Galamērķu secības optimizēšana braucienā
Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai
izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību,
sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.
Rediģējot braucienu, atlasiet > Optimizēt secību.
Interesantāko vietu meklēšana braucienā
Ierīce var ieteikt braucienam pievienot interesantas vai
populāras interesantākās vietas.
1 Rediģējot braucienu, atlasiet > Ieteikt interesantākās
vietas.
2 Atlasiet interesantāko vietu, lai skatītu papildu informāciju.
3 Lai pievienotu interesantāko vietu braucienam, atlasiet
Atlasīt.
Brauciena maršruta opciju maiņa
Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat
braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie
braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet
transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, naviģējot braucienā
(izvēles).
4 Atlasiet .
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet
Izveidot maršrutu un izpildiet ekrānā redzamās norādes
(Maršruta koriģēšana, 10. lappuse).
• Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet
Maršruta izvēle (Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa,
10. lappuse).
Saglabāta brauciena navigācija
Pirms sākat saglabātā brauciena naviģēšanu, aktīvajam
transportlīdzekļa profilam ierīcē ir jāatbilst atlasītajam
transportlīdzekļa profilam braucienam (Brauciena maršruta
opciju maiņa, 18. lappuse). Ja tas neatbilst, ierīce aicina jūs
mainīt transportlīdzekļa profilu, pirms varat sākt braucienu
(Transportlīdzekļa profila pārslēgšana, 2. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie
braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam
atlasiet Sākt.
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz
pārējiem brauciena galamērķiem.
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana
Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai
rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie
braucieni > Mans aktīvais maršruts.
2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja
funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
18
3 Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru
varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).
photoLive satiksmes kameras
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
lietotni Garmin Drive (Live pakalpojumu, satiksmes un
viedtālruņa funkcijas, 13. lappuse).
photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un
krustojumu tiešraides attēlus.
photoLive pakalpojums nav pieejams visās teritorijās.
photoLive satiksmes kameru skatīšana un
saglabāšana
Jūs varat skatīt tuvumā esošo satiksmes kameru tiešraides
attēlus. Varat arī saglabāt satiksmes kameras teritorijām, kurās
bieži ceļojat.
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievien..
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet satiksmes kameras atrašanās vietu.
Kameras tiešraides attēla priekšskatījums ir redzams blakus
kameras atrašanās vietas kartei. Varat atlasīt attēla
priekšskatījumu, lai skatītu attēlu pilnā lielumā.
5 Lai saglabātu kameru, atlasiet Saglabāt (izvēles).
Kameras sīktēla attēla priekšskatījums tiek pievienots
lietojumprogrammas photoLive galvenajam ekrānam.
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē
photoLive kartes rīks rāda satiksmes kameras priekšā esošajā
ceļā.
1 Kartē atlasiet > photoLive.
Ierīce rāda tuvumā ceļā priekšā esošās kameras tiešraides
attēlu kopā ar attālumu līdz kamerai. Kad pabraucat kamerai
garām, ierīce ielādē nākamās ceļā priekšā esošās kameras
tiešraides attēlu.
2 Ja attiecīgajam ceļam nav atrodamas kameras, atlasiet
Meklēt kameras, lai skatītu vai saglabātu tuvumā esošās
satiksmes kameras (izvēles).
Satiksmes kameras saglabāšana
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievien..
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet krustpunktu.
5 Atlasiet Saglabāt.
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi, 20. lappuse).
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet Lietotnes > Kur esmu bijis.
Iestatījumi
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis.
Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē
atspoguļo jūsu pozīciju.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Iestatījumi
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 12. lappuse).
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Manas
kartes.
2 Atlasiet karti.
Vadītāja palīdzības iestatījumi
Navigācijas iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījumu, sākot navigāciju.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.
Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas
ceļiem un nodevu uzlīmēm.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai
izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu
transportlīdzekli.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība.
GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un
taupa enerģiju.
Aprēķināšanas režīma iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas
ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā
maršrutā.
Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie
varētu būt garāki.
Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru
veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam.
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana
Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, GPS
simulatoru varat izmantot, lai plānotu maršrutus no simulētas
atrašanās vietas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators.
2 Galvenajā izvēlnē atlasiet Skatīt karti.
3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
5 Atlasiet Iestatīt atrašanās vietu.
Bezvadu tīkla iestatījumi
Bezvadu tīkla iestatījumi ļauj pārvaldīt Wi‑Fi tīklus, pārī
savienotas Bluetooth ierīces un Bluetooth funkcijas.
®
Iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Pārī savienotās ierīces nosaukums: pārī savienoto Bluetooth
ierīču nosaukumi ir redzami izvēlnē. Varat atlasīt ierīces
nosaukumu, lai mainītu Bluetooth funkciju iestatījumus šai
ierīcei.
Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.
Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas
identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju.
Wi-Fi: iespējo Wi‑Fi radio.
Saglabātie tīkli: ļauj rediģēt vai noņemt saglabātos tīklus.
Meklēt tīklus: meklē tuvumā esošos Wi‑Fi tīklus (Pievienošana
Wi‑Fi tīklam, 20. lappuse).
Atlasiet Iestatījumi > Vadītāja palīdzība.
Vadītāja brīdinājumi: ļauj iespējot vai atspējot brīdinājumus par
nākamajām zonām vai ceļa apstākļiem (Vadītāja
informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 3. lappuse).
Ātruma brīdinājums: brīdina, kad jūs pārsniedzat ātruma
ierobežojumu.
Pārtraukuma plānošana: atgādina, ka nepieciešams
pārtraukums, un rāda nākamos pakalpojumus, kad braucat
ilgāku laiku. Pārtraukuma atgādinājumus un nākamo
pakalpojumu ieteikumus varat iespējot vai atspējot.
Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma
kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi
PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt
ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Atlasiet Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Tuvuma
brīdinājuma signāli.
Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties
tuvuma punktiem.
Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par
kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.
Displeja iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Displejs.
Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu.
Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas
vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.
Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.
Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce
pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.
Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.
Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē
Ekrānuzņēmumi.
Satiksmes iestatījumi
Galvenajā izvēlnē atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
Satiksme: iespējo satiksmi.
Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju,
lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos
pieejamos satiksmes datus.
Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.
Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma
iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus
(Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā,
10. lappuse).
19
Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma
sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.
Mērvienību un laika iestatījumi
Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās
izvēlnes, atlasiet Iestatījumi > Mērvienības un laiks.
Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.
Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika
joslu rādījumu.
Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām
izmantoto koordinātu formātu un datumu.
Laika iestatīšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.
2 Atlasiet opciju:
• Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju,
atlasiet Automātiski.
• Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz
leju.
Valodas un tastatūras iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras
iestatījumi, atlasiet Iestatījumi > Valoda un tastatūra.
Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.
Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.
PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto
datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.
Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Ierīce.
Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces
ID numuru un informāciju par vairākām citām
programmatūras funkcijām.
Reglamentējošs: rāda reglamentējošas atzīmes un informāciju.
LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.
PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt
sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu
datus.
Ierīces datu ziņošana: koplieto anonīmus datus, lai uzlabotu
ierīci.
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei saglabāt to vietu ierakstu, kurp
jūs dodaties. Tas ļauj skatīt brauciena žurnālu, izmantot
funkciju Kur es biju un lietot myTrends ieteiktos maršrutus.
Atiestatīt: ļauj dzēst brauciena vēsturi, atiestatīt iestatījumus vai
dzēst visus lietotāja datus.
Specifikācijas
Darba temperatūras
diapazons
No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras
diapazons
No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Radiofrekvences
protokols
2,4 GHz pie 13 dBm
Strāvas ievade
Transportlīdzekļa strāva, izmantojot
komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas
kabeli. Maiņstrāva, izmantojot papildu
piederumu (lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora tips
Atkārtoti lādējams litija jonu
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses
adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.
Ierīces apkope
Kartes un programmatūras atjauninājumi
Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un
programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina.
Karšu atjauninājumi nodrošina jaunākās pieejamās ceļu un
atrašanās vietu izmaiņas jūsu ierīcē izmantotajās kartēs. Ja
kartes tiek regulāri atjauninātas, ierīcei ir vieglāk atrast pēdējās
pievienotās atrašanās vietas un aprēķināt precīzākus maršrutus.
Karšu atjauninājumi ir apjomīgi, un atjaunināšana var ilgt
vairākas stundas.
Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un
uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā. Programmatūras
atjauninājumi ir nelieli, un atjaunināšana ilgst dažas minūtes.
Ierīci varat atjaunināt divos veidos.
• Varat pievienot ierīci Wi‑Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu
tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to
nepievienojot datoram.
• Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot
lietojumprogrammu Garmin Express (garmin.com/express).
Šī izvēle ļauj instalēt karšu datus atmiņas kartē, ja
atjauninātās kartes ir pārāk lielas saglabāšanai iekšējā
atmiņā.
Iestatījumu atjaunošana
Pievienošana Wi‑Fi tīklam
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus
rūpnīcas noklusējuma vērtībās.
1 Atlasiet Iestatījumi.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, uzvedne norāda veidot savienojumu
ar Wi‑Fi tīklu un reģistrēt ierīci. Savienojumu ar Wi‑Fi tīklu varat
veidot arī, izmantojot iestatījumu izvēlni.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Wi-Fi, lai iespējotu Wi‑Fi tehnoloģiju.
3 Atlasiet Meklēt tīklus.
Ierīce rāda tuvumā esošo Wi‑Fi tīklu sarakstu.
4 Atlasiet tīklu.
5 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli un atlasiet Pabeigts.
Ierīce pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu
sarakstam. Ierīce automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir
tā diapazonā.
Informācija par ierīci
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības
informācijas skatīšana
1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.
2 Atlasiet Ierīce > Reglamentējošs.
20
Informācija par ierīci
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Wi‑Fi tīklu
IEVĒRĪBAI
Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies
lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma
sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu
papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām,
sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.
Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci
Wi‑Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj
atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
1 Pievienojiet ierīci Wi‑Fi tīklam (Pievienošana Wi‑Fi tīklam,
20. lappuse).
Kamēr ierīce ir pievienota Wi‑Fi tīklam, tā pārbauda
pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams,
galvenajā izvēlnē Iestatījumi ikonā redzams .
2 Atlasiet Iestatījumi > Atjauninājumi.
Ierīce pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad
atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra
redzams Pieejami atjauninājumi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet
Instalēt visu.
• Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet Karte >
Instalēt visu.
• Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet
Programmatūra > Instalēt visu.
4 Izlasiet licences līgumus un atlasiet Pieņemt visus, lai
pieņemtu līgumus.
PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt
Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu.
Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences
līgumi.
5 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci
ārējam strāvas avotam un atlasiet Turpināt (Ierīces
uzlādēšana, 20. lappuse).
Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot USB sienas
lādētāju, kas nodrošina vismaz 1 A izejas jaudu. Daudzi
viedtālruņu, planšetdatoru vai portatīvo nesēju ierīču USB
strāvas adapteri var būt saderīgi.
6 Saglabājiet ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi‑Fi
tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.
IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta,
pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu
trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina, izmantojot
Wi‑Fi vai Garmin Express.
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai
lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un
programmatūru.
1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin
Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet
ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (Garmin Express
instalēšana, 21. lappuse).
2 Atveriet lietojumprogrammu Garmin Express.
3 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot mini-USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno Garmin ierīces mini-USB
portam , un lielais gals jāpievieno datora pieejamajam USB
portam.
4 Kad Garmin ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila
pārsūtīšanas režīmā, atlasiet Turpināt.
5 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz
Pievienot ierīci.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un
rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
6 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin
Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin
Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.
7 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet
uz Instalēt visu.
• Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz Skatīt
sīkāku informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Instalēt
blakus vajadzīgajam atjauninājumam.
Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir
pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD
karti, lai palielinātu atmiņu (Atmiņas kartes ievietošana
kartēm un datiem, 23. lappuse).
8 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet
atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.
Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma
Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot
ierīci.
®
Garmin Express instalēšana
Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows un
Mac datoriem.
1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai
lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu
datoru, atlasiet Sistēmas prasības.
• Lai instalētu Windows datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Windows.
• Lai instalētu Mac datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Mac.
3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pabeigtu instalēšanu.
®
®
Ierīces apkope
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Ierīces apkope
21
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.
Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
2 Noslaukiet ierīci sausu.
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
• Reģistrējiet ierīci, izmantojot programmatūru Garmin Express
(garmin.com/express).
Ierīces restartēšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to restartēt.
12 sekundes turiet nospiestu barošanas taustiņu.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces noņemšana no stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
2 Lieciet ierīces apakšējo daļu uz augšu un noņemiet ierīci no
stiprinājuma.
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas
kabelī
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai to atbrīvotu.
22
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu
un izņemiet drošinātāju .
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī
.
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Ierīces Garmin uzstādīšana un
strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 1. lappuse).
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (Navigācijas
iestatījumi, 19. lappuse).
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
22. lappuse).
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir
specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas
drošinātājs.
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
19. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 19. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 2. lappuse).
• Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (Bezvadu tīkla
iestatījumi, 19. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas
režīmā (Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 1. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni
• Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni
www.garmin.com/bluetooth.
Traucējummeklēšana
• Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis
un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (Pārī savienotā
tālruņa dzēšana, 15. lappuse) un jāveic pāra savienojuma
veidošanas process (Live pakalpojumu, satiksmes un
viedtālruņa funkcijas, 13. lappuse).
Pielikums
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem
Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un
citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko
preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai
nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas
programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar
atmiņu no 4 līdz 32 GB.
1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē
(Garmin ierīces pārskats, 1. lappuse).
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.
• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un atlasiet savu ierīci.
• Apple datoriem atlasiet ierīci un atlasiet Fails > Izstumt.
2 Atvienojiet USB kabeli no datora.
®
GPS signālu statusa skatīšana
Nospiediet un trīs sekundes turiet
.
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (garmin.com).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz garmin.com/accessories.
®
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī
Mac OS 10.4 un jaunāku.
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu,
ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
3 Kad Garmin ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila
pārsūtīšanas režīmā, atlasiet Turpināt.
Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
23. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai
sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu
zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva
ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:
Pielikums
23
Rādītājs
2D kartes skats 13
3D kartes skats 13
displeja iestatījumi 19
drošinātājs, maiņa 22
dzēšana
braucieni 17
pārī savienota Bluetooth ierīce 15
dzīvojamais furgons, profili 2, 3
A
E
Simboli
adreses, meklēšana 4, 14
aktīvās braukšanas joslas vadība 9
akumulators
maksimizēšana 22
problēmas 22
uzlāde 1, 20, 22
apvedceļi 10
atbildēšana uz zvaniem 14
atiestatīšana
brauciena dati 12
ierīce 22
atjaunināšana
kartes 20, 21
programmatūra 20, 21
atmiņas karte 1, 23
ievietošana 23
atrašanās vieta 7
atrašanās vietas 4, 18
meklē 4
meklēšana 7
nesen atrasts 7
norises vietas 7
pašreizējā 7, 8
saglabāšana 8
simulēts 19
zvanīšana 14
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 5
atrašanās vietu meklēšana. 4–6 Skatiet arī
atrašanās vietas
adreses 4
koordinātas 7
krustpunkti 7
pilsētas 12
atvienošana, Bluetooth ierīce 15
audio, tuvuma punkti 19
autostāvvieta 5, 7, 9
avārijas dienesti 7
B
balss komanda 16
aktivizēšana 16
navigācija ar 16
padomi lietošanai 16
pamošanās frāze 16
balss vadība, padomi 17
Balss vadība 17
barošanas taustiņš 1
bezceļu navigācija 11
Bluetooth tehnoloģija 13, 14, 22
iestatījumi 19
notiek ierīces atvienošana 15
pāra savienojuma ar tālruni veidošana 13
zvanu atspējošana 13
brauciena informācija 12
atiestatīšana 12
skatīšana 12
brauciena plānotājs 17, 18
brauciena rediģēšana 17
pielāgošanas punkti 18
brauciena vēsture 20
brauciena žurnāls, skatīšana 12
braukšanas virzieni 9
brīdinājuma ikonas 3, 4
brīdinājumi 3
audio 19
tuvuma punkti 19
C
ekrāna pogas 2
ekrāns, spilgtums 2
ekrānuzņēmumi 19
F
faili, pārsūtīšana 23
Foursquare 6
G
galapunkti 18. Skatiet atrašanās vietas
ierašanās 9
Garmin Connect 13
Garmin Express 21
programmatūras atjaunināšana 21
GPS 1, 23
I
ID numurs 20
ierīces apkope 21
ierīces ID 20
ierīces tīrīšana 22
ierīces uzlādēšana 1, 20, 22
ierīces uzstādīšana
automašīna 1
noņemšana no stiprinājuma 22
piesūcējkauss 1, 22
ierobežojumi, transportlīdzeklis 2
iestatījumi 19, 20
iestatījumu atjaunošana 20
ikonas, statusa josla 1
interesējoši objekti 5
Interesējoši objekti 6
HISTORY 6
norises vietas 7
Iziet no pakalpojumiem 12
izvairīšanās
ceļš 11
nodevas 10
zona 11
izvairīšanās vietas 10
atspējošana 11
ceļš 11
ceļu iezīmes 10
dzēšana 11
nodevas 10
zona 11
K
kameras
ātrums 3
sarkanā gaisma 3
kartes 5, 8, 11, 12, 19
atjaunināšana 20, 21
datu lauks 9, 12
detalizēts līmenis 18
iegāde 23
maršrutu skatīšana 9
rīki 11
simboli 9
Slāņi 12
tēma 18
kartes skats
2D 13
3D 13
kartes slāņi, pielāgošana 12
koordinātas 7
krustpunkti, meklēšana 7
Kur es atrodos? 7, 8
ceļa apstākļi, laikapstākļi 17
L
D
laika iestatījumi 20
laikapstākļi 17
ceļa apstākļi 17
dators, pievienošana 23
degviela, stacijas 7
24
radars 17
LLL 20
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 8
došanās 8
tālruņa numurs 15
zvanīšana 15
mājupceļš 8
maršruta koriģēšana 10
maršruti 8
aprēķināšana 10
aprēķināšanas režīms 18, 19
apstāšanās 10
ieteiktie 10
koriģēšana 10
myTrends 10
punkta pievienošana 9, 18
sākšana 5, 8
skatīšana kartē 9
meklēšanas josla 4
meklēšanas zonas maiņa 5
microSD karte 1, 23
miega režīms 1
myTrends, maršruti 10
N
nacionālie parki 6
nākamais pagrieziens 9
navigācija 6, 9
bezceļu 11
iestatījumi 19
nesen atrastās atrašanās vietas 7
nodevas, izvairīšanās 10
norises vietas 7
numura sastādīšana 14
P
pagriezienu saraksts 9
pakalpojumu meklēšana 6
pašreizējā atrašanās vieta 7
paziņojumi 13, 14
photoLive 18
piederumi 23
piesūcējkauss 22
pievienošana 20
priekšā 11, 12
pielāgošana 12
produkta atbalsts 17
profili, dzīvojamais furgons 2, 3
programmatūra
atjaunināšana 20, 21
versija 20, 22
R
rediģēšana, saglabātie braucieni 18
rīki, kartes 11
runas atpazīšana 16
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 8
saglabātās atrašanās vietas 18
dzēšana 8
kategorijas 8
rediģēšana 8
saīsnes, dzēšana 8
sarkanās gaismas kameras 3
satelīta signāli
iegūšana 1
skatīšana 23
satiksme 12, 15, 16, 19
abonementu pievienošana 15, 16
alternatīvs maršruts 10
kameras 18
karte 12
kavējumu meklēšana 12
satiksmes negadījumi 12
uztvērējs 15
satiksmes kameras, skatīšana 18
Rādītājs
savienošana pārī
atvienošana 15
tālrunis 13, 22
simulētas atrašanās vietas 19
skaļums, regulēšana 2
skaņas izslēgšana, audio 16
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 22
specifikācijas 20
spilgtums 2
stiprinājuma noņemšana 22
stiprinājums, noņemšana 22
strāvas kabeļi 20
drošinātāja maiņa 22
transportlīdzeklis 1
T
tālrunis
atvienošana 15
savienošana pārī 13, 22
tālruņa zvani 14
atbildēšana 14, 15
balss zvans 15
numura sastādīšana 15
skaņas izslēgšana 15
tālruņu grāmata 14
tastatūra
izkārtojums 20
valoda 20
transportlīdzekļa barošanas kabelis 1
transportlīdzekļa profils
dzīvojamais furgons 2, 3
vieglais automobilis 2
traucējummeklēšana 22
TripAdvisor 6
tuvuma punktu brīdinājumi, iestatījumi 19
U
USB, atvienošana 23
V
vadītāja brīdinājumi 3
valoda
balss 20
tastatūra 20
viedtālruņa funkcijas 13
pievienošana 13
zvanu atspējošana 13
virzieni 9
W
Wi‑Fi 19–21
Z
Zādzība, izvairīšanās 22
zvani 14, 15
atbildēšana 14
kontaktpersonas 14
mājas 15
numura sastādīšana 14
veikšana 14
vēsture 15
zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu 13
Rādītājs
25
support.garmin.com
2019 gada Marts
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising