Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | User guide | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Podręcznik użytkownika

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Podręcznik użytkownika
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ oraz myTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
ACSI™ jest znakiem towarowym firmy Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple , iPhone oraz Mac są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega
warunkom licencji. Foursquare jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. HISTORY oraz logo H są znakami
towarowymi firmy A+E Networks zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystane za zgodą. microSD oraz logo microSDHC są znakami
towarowymi firmy SD-3C, LLC. PlanRV™ jest znakiem towarowym firmy TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TripAdvisor, LLC. Wi‑Fi jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Podróż wyznaczoną trasą.............................................. 8
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych dla kierowcy ....... 3
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 3
Symbole ostrzeżeń i alertów ....................................................... 4
Ostrzeżenia o ograniczeniach ................................................ 4
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych ....................... 4
Alerty ...................................................................................... 4
Trasy ........................................................................................... 8
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 8
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 9
Jazda do domu ...................................................................... 9
Trasa na mapie ........................................................................... 9
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 9
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ....................................... 9
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 9
Przybycie do celu ........................................................................ 9
Parkingu w pobliżu celu podróży ......................................... 10
Zmiana aktywnej trasy .............................................................. 10
Dodawanie pozycji do trasy ................................................. 10
Kształtowanie trasy .............................................................. 10
Korzystanie z objazdu .......................................................... 10
Zmiana trybu obliczania trasy .............................................. 10
Zatrzymywanie trasy ................................................................. 10
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................. 10
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................. 10
Unikanie opóźnień przez korki na trasie .............................. 10
Unikanie dróg płatnych ........................................................ 11
Unikanie dróg wymagających winiet .................................... 11
Unikanie określonych cech dróg .......................................... 11
Unikanie stref środowiskowych ............................................ 11
Własne unikane ................................................................... 11
Nawigowanie poza drogami ..................................................... 11
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji............................ 4
Korzystanie z mapy...................................................... 11
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 4
Wyszukiwanie adresu ................................................................. 5
Wyniki wyszukiwania pozycji ...................................................... 5
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................ 5
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie .................................. 5
Zmiana przeszukiwanego obszaru za pomocą mapy ............ 5
Punkty szczególne ...................................................................... 5
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 5
Wyszukiwanie kempingów ..................................................... 6
Wyszukiwanie usług dla kamperów ....................................... 6
Wyszukiwanie parków narodowych ....................................... 6
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
HISTORY ............................................................................... 6
Foursquare ............................................................................. 6
TripAdvisor ............................................................................. 7
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu .............................................................................. 7
Narzędzia wyszukiwania ............................................................. 7
Wyszukiwanie skrzyżowania .................................................. 7
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych ................ 7
Parking ........................................................................................7
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji ............... 7
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji ............ 7
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów .............................. 7
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................... 7
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc ..................... 8
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ................................ 8
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ..................... 8
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................... 8
Dodawanie skrótu ....................................................................... 8
Usuwanie skrótu .................................................................... 8
Zapisywanie pozycji .................................................................... 8
Zapisywanie pozycji ............................................................... 8
Zapisywanie aktualnej pozycji ................................................ 8
Edycja zapisanych pozycji ..................................................... 8
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ........................ 8
Usuwanie zapisanych pozycji ................................................ 8
Narzędzia mapy ........................................................................ 12
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 12
Przed tobą ................................................................................ 12
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 12
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 12
Miasta przed Tobą .................................................................... 12
Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami .. 12
Informacje o podróży ................................................................ 12
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 12
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 13
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 13
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 13
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 13
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 13
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 13
Dostosowywanie mapy ............................................................. 13
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 13
Zmiana pola danych mapy ................................................... 13
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 13
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Garmin® — informacje ogólne ................................................... 1
Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin w pojeździe ............ 1
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 1
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 1
Ikony na pasku stanu .................................................................. 1
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 2
Regulowanie głośności ............................................................... 2
Korzystanie z miksera dźwięku .............................................. 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Profile pojazdów............................................................. 2
Dodawanie profilu pojazdu ......................................................... 2
Profil samochodu ........................................................................ 2
Przełączanie profilu pojazdu ....................................................... 2
Edycja profilu pojazdu ................................................................. 3
Dodawanie zbiorników propanu ............................................. 3
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy ....................... 3
Spis treści
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje
smartfonu...................................................................... 13
Parowanie urządzenia ze smartfonem ..................................... 14
Wyłączanie funkcji Bluetooth (Android™) ............................ 14
Wyłączanie funkcji Bluetooth (iPhone®) .............................. 14
BluetoothIkony stanu funkcji ..................................................... 14
Powiadomienia z telefonu ......................................................... 14
Odbieranie powiadomień ..................................................... 14
Wyświetlanie listy powiadomień ........................................... 15
Podróż do adresu lub pozycji za pomocą aplikacji Garmin
Drive ......................................................................................... 15
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący .................................. 15
Nawiązywanie połączenia .................................................... 15
Odbieranie połączenia ......................................................... 15
Korzystanie z historii połączeń ............................................. 15
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy ............. 15
Zapisywanie domowego numeru telefonu ........................... 16
Odłączanie urządzenia Bluetooth ............................................. 16
i
Usuwanie sparowanego telefonu ............................................. 16
Utrudnienia drogowe....................................................16
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu
smartfona .................................................................................. 16
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 16
Subskrypcje odbiornika informacji drogowych ..................... 16
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 17
Dodawanie subskrypcji ............................................................. 17
Polecenia głosowe....................................................... 17
Ustawianie frazy aktywacji ........................................................ 17
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 17
Polecenia głosowe — porady ................................................... 17
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................. 17
Wyciszanie instrukcji ................................................................. 17
Sterowanie głosem ................................................................... 18
Konfigurowanie sterowania głosem ..................................... 18
Korzystanie ze sterowania głosem ...................................... 18
Sterowanie głosem — porady .............................................. 18
Korzystanie z aplikacji................................................. 18
Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia ................. 18
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 18
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 18
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 18
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 18
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 18
Funkcja planowania podróży .................................................... 18
Planowanie podróży ............................................................. 18
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży .. 19
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży ................................. 19
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży ............................ 19
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 19
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy ............................ 19
Kamery monitorujące PhotoLive ............................................... 19
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
PhotoLive Traffic Cameras .................................................. 19
Wyświetlanie kamer drogowych PhotoLive na mapie .......... 19
Zapisywanie kamery drogowej ............................................. 19
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 19
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci
Wi‑Fi ..................................................................................... 22
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ................................................................... 22
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 23
Czyszczenie obudowy ......................................................... 23
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 23
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 23
Ponowne uruchamianie urządzenia ......................................... 23
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 23
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 23
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 23
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 23
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 23
Rozwiązywanie problemów......................................... 24
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 24
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 24
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 24
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 24
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem ........................ 24
Załącznik....................................................................... 24
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ...................... 24
Zarządzanie danymi ................................................................. 24
Informacje o kartach pamięci ............................................... 24
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 24
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 24
Odłączanie kabla USB ......................................................... 24
Wyświetlanie stanu sygnału GPS ............................................. 25
Zakup dodatkowych map .......................................................... 25
Zakup akcesoriów ..................................................................... 25
Indeks............................................................................ 26
Ustawienia ..................................................................... 20
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 20
Włączanie map .................................................................... 20
Ustawienia nawigacji ................................................................ 20
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 20
Ustawianie symulowanej pozycji .......................................... 20
Ustawienia sieci bezprzewodowej ............................................ 20
Ustawienia asystenta kierowcy ................................................. 20
Ustawienia alertów punktów alarmowych ............................ 20
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 20
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 21
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 21
Ustawianie czasu ................................................................. 21
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 21
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 21
Przywracanie ustawień ............................................................. 21
Informacje o urządzeniu.............................................. 21
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami ........................................................ 21
Dane techniczne ....................................................................... 21
Ładowanie urządzenia .............................................................. 21
Konserwacja urządzenia.............................................. 22
Aktualizowanie map i oprogramowania .................................... 22
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi ............................. 22
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia
(Aktualizowanie map i oprogramowania, strona 22).
• Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin w pojeździe,
strona 1).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 1).
• Wyreguluj głośność (Regulowanie głośności, strona 2)
i jasność wyświetlacza (Regulowanie jasności ekranu,
strona 2).
• Skonfiguruj profil odpowiedni dla Twojego kampera
(Dodawanie profilu pojazdu, strona 2).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 8).
3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię
do tyłu, w kierunku szyby.
4 Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyły urządzenia.
5 Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby
nastąpiło zatrzaśnięcie.
6 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
lub
Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Wyłącz.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
Mikrofon do poleceń głosowych lub prowadzenia rozmów w trybie
głośnomówiącym
Odbiór sygnałów GPS
Garmin — informacje ogólne
®
klawisz zasilania
Gniazdo USB do zasilania i przesyłu danych
Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin
w pojeździe
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki do portu
USB w urządzeniu.
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
na pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Jeśli
co najmniej połowa słupków jest zapełniona, urządzenie jest
gotowe do nawigacji.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS. Przytrzymaj, aby zobaczyć dokładność
działania modułu GPS oraz informacje pobrane z satelitów
(Wyświetlanie stanu sygnału GPS, strona 25).
Stan funkcji Bluetooth . Wybierz, aby otworzyć ustawienia
Bluetooth (Ustawienia sieci bezprzewodowej, strona 20).
®
2 Umieść uchwyt
na ramieniu przyssawki
zatrzasnął się na swoim miejscu.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
, tak aby
1
Moc sygnału Wi-Fi. Wybierz, aby zmienić ustawienia Wi-Fi
(Ustawienia sieci bezprzewodowej, strona 20).
Połączono z zestawem głośnomówiącym. Wybierz, aby
nawiązać połączenie (Rozmowa przez zestaw głośnomó­
wiący, strona 15).
Aktywny profil pojazdu. Wybierz, aby otworzyć ustawienia
profilu pojazdu (Edycja profilu pojazdu, strona 3).
Bieżący czas. Wybierz, aby ustawić czas (Ustawianie czasu,
strona 21).
Poziom naładowania baterii.
Stan połączenia aplikacji Garmin Drive™(Parowanie
urządzenia ze smartfonem, strona 14).
Temperatura. Wybierz, aby wyświetlić prognozę pogody
(Wyświetlanie prognozy pogody, strona 18).
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz
opcji menu w urządzeniu.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
• Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
• Wybierz lub , aby przewinąć listę lub menu.
• Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
• Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla
bieżącego ekranu.
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Korzystanie z miksera dźwięku
Za pomocą miksera dźwięku możesz ustawić poziomy głośności
dla różnych typów dźwięków, takich jak komunikaty nawigacyjne
i połączenia telefoniczne. Poziom dla każdego typu dźwięku
stanowi wartość procentową głośności ogólnej.
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz > Mikser dźwięku.
3 Za pomocą suwaków ustaw poziom głośności dla każdego
typu dźwięku.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Profile pojazdów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Ikona
na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu.
Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować
oddzielnie dla każdego typu pojazdu.
2
Po aktywacji profilu dla kamperów urządzenie wyznacza trasy,
które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary
nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu
określone przez użytkownika.
Dodawanie profilu pojazdu
Dla każdego kampera, w którym będziesz używać swojego
urządzenia, trzeba dodać profil pojazdu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil pojazdu > .
2 Wybierz typ posiadanego pojazdu.
• Aby dodać kamper z integralną częścią użytkową, wybierz
Kamper.
• Aby dodać kamper ciągnący przyczepę, wybierz
Motorhome with Trailer.
• Aby dodać ciężarówkę z dołączoną przyczepą
kempingową, wybierz Truck Camper.
• Aby dodać ciężarówkę kempingową z przyczepą, wybierz
Truck Camper with Trailer.
• Aby dodać samochód, wybierz Samochód.
• Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do
pojazdu pasażerskiego, wybierz Z przyczepą.
3 W razie potrzeby wybierz rodzaj przyczepy.
• Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do
pojazdu za pomocą zaczepu standardowego, wybierz
Przyczepa kempingowa.
• Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do
pojazdu za pomocą zaczepu siodłowego, wybierz
Naczepa Kempingowa.
UWAGA: ten rodzaj przyczepy nie jest dostępny na
wszystkich obszarach.
• Aby dodać przyczepę podłodziową dołączaną do pojazdu
za pomocą zaczepu standardowego, wybierz Przyczepa
podłodziowa.
• Aby dodać przyczepę dołączaną do pojazdu za pomocą
zaczepu standardowego, wybierz Przyczepa.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje o pojeździe.
Po dodaniu profilu pojazdu można dokonać jego edycji w celu
wprowadzenia dodatkowych szczegółowych informacji (Edycja
profilu pojazdu, strona 3).
Profil samochodu
Profil samochodu jest fabrycznie załadowanym profilem
przeznaczonym do użytku w samochodzie bez przyczepy.
Podczas korzystania z profilu samochodu urządzenie oblicza
standardowe trasy samochodowe, a wyznaczanie trasy dla
ciężarówek nie jest dostępne. Niektóre funkcje i ustawienia
dotyczące ciężarówek nie są dostępne podczas korzystania
z profilu samochodu.
Przełączanie profilu pojazdu
Po pierwszym uruchomieniu urządzenia pojawi się monit
o wybranie profilu pojazdu. Możesz ręcznie przełączyć profil
pojazdu na inny w dowolnym momencie.
lub
1 W pasku stanu wybierz ikonę profilu pojazdu, np.
.
2 Wybierz profil pojazdu.
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego
wymiary i masa.
Wybierz
Wybierz.
3
Profile pojazdów
Edycja profilu pojazdu
Możesz zmienić podstawowe informacje w profilu pojazdu lub
dodać do niego szczegółowe informacje, np. maksymalną
prędkość.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
3 Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz
, a następnie pole, które chcesz zmienić.
• Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno >
> Zmień nazwę profilu.
• Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno opcje >
>
Usuń.
Dodawanie zbiorników propanu
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia.
Po dodaniu zbiorników propanu do profilu pojazdu urządzenie
unika wyznaczania tras przez obszary z ograniczeniami
dotyczącymi propanu, które mogą mieć wpływ na podróż.
Urządzenie ostrzega również o zbliżaniu się do obszarów, na
których należy odciąć dopływ propanu ze zbiorników.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno Zbiorniki propanu > Dodaj zbiornik.
5 Podaj masę zbiornika propanu i wybierz Zapisz.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy
PRZESTROGA
Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy
obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów
alertów dla kierowcy. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Szkoły: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
ograniczenie prędkości na drodze do najbliższej szkoły lub
strefy wokół szkoły (jeśli takie dane są dostępne).
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Zmiana limitu prędkości: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
ograniczeniu prędkości, dając czas na przygotowanie się do
dostosowania prędkości.
Jedziesz pod prąd drogą jednokierunkową: Jeśli jedziesz pod
prąd drogą jednokierunkową, urządzenie emituje komunikat
i wyświetla na całym ekranie odpowiednie ostrzeżenie.
Krawędzie ekranu zmieniają kolor na czerwony i alert
pozostaje widoczny na górze ekranu do momentu
opuszczenia drogi jednokierunkowej lub zmiany kierunku
jazdy na prawidłowy.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
informujący o zbliżającym się przejeździe kolejowym.
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
informujący o zbliżającym się przejściu dla zwierząt.
Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy informujący
o zakręcie na drodze.
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
informujący o zbliżaniu się do miejsca spowolnienia ruchu,
jeśli zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Utrudnienia drogowe, strona 16).
Planowanie przerw: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i proponuje zbliżające się miejsca, gdzie możesz się
zatrzymać i odpocząć, jeśli prowadzisz pojazd już od
dłuższego czasu.
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu: Urządzenie odtwarza
dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi,
gdzie ciężarówka mogłaby utknąć na nierównościach
nawierzchni.
Boczny wiatr: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie istnieje
niebezpieczeństwo wystąpienia bocznego wiatru.
Zwężona droga: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, która może być zbyt
wąska dla prowadzonego pojazdu.
Stromy zjazd: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do stromego zjazdu.
Granice stanowe i krajowe: Urządzenie odtwarza dźwięk
i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do granicy stanu lub
kraju.
Odetnij dopływ propanu: Urządzenie odtwarza dźwięk
i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do obszaru, na
którym dopływ propanu powinien być odcięty.
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych
dla kierowcy
Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych
typów alertów dla kierowcy. Alerty wizualne pojawiają się nawet
po wyłączeniu dźwięku.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Asystent kierowcy > Alerty
dla kierowcy.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie
ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer
na światłach.
• W niektórych regionach po połączeniu urządzenia ze
smartfonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive można
odbierać dane o fotoradarach i kamerach na światłach.
• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™
(garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych
kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne
3
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
• Aby zachować aktualność bazy danych lokalizacji kamer na
światłach i fotoradarów, należy mieć aktywną subskrypcję,
która pozwoli pobierać i przechowywać dane o fotoradarach.
Odwiedź stronę garmin.com/speedcameras w celu
sprawdzenia dostępności i zgodności, a także zakupu
subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
UWAGA: W niektórych regionach wybrane zestawy
produktów mają fabrycznie wgrane dane o fotoradarach
i kamerach na światłach z możliwością bezpłatnej
aktualizacji.
Symbole ostrzeżeń i alertów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Symbole ostrzeżeń i alertów mogą pojawiać się na mapie lub we
wskazówkach dotyczących trasy, aby ostrzec przed
potencjalnym niebezpieczeństwem i warunkami drogowymi.
Ostrzeżenia o ograniczeniach
Wysokość
Masa
Długość
Szerokość
Wysokość przyczepy
Masa przyczepy
Długość przyczepy
Szerokość przyczepy
Zakaz ruchu przyczep podłodziowych
Zakaz ruchu kamperów
Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
Zakaz ruchu pojazdów ze zbiornikami propanu
Zakaz skrętu w lewo
Zakaz skrętu w prawo
Zakaz zawracania
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
Boczny wiatr
Zwężona droga
Ostry zakręt
Stromy zjazd
Nisko wiszące gałęzie
4
Alerty
Stacja ważenia
Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu kamperów
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
W menu głównym wybierz Dokąd?.
• Aby szybko wyszukać wszystkie pozycje z urządzenia,
wybierz kolejno Szukaj (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 4).
• Aby wyszukać adres, wybierz Adres (Wyszukiwanie adresu,
strona 5).
• Aby przeglądać lub wyszukać fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii, wybierz Kategorie
(Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 5).
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innych miast lub
obszarów, wybierz obok aktualnie wybranego obszaru
objętego wyszukiwaniem (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 5).
• Aby przeglądać i edytować zapisane pozycje, wybierz
Zapisane (Zapisywanie pozycji, strona 8).
• Aby wyświetlić pozycje wybrane przez Ciebie ostatnio
z wyników wyszukiwania, wybierz Ostatnie (Wyświetlanie
ostatnio znalezionych pozycji, strona 7).
• Aby wyszukać kempingi, wybierz Wszystkie
kempingi(Wyszukiwanie kempingów, strona 6).
• Aby przeglądać i wyszukiwać punkty szczególne Foursquare
i zgłaszać w nich swoją pozycję, wybierz Foursquare®
(Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare,
strona 6).
• Aby przeglądać i wyszukiwać punkty szczególne i recenzje
z serwisu TripAdvisor , wybierz TripAdvisor (TripAdvisor,
strona 7).
• Aby przeglądać i wyszukiwać punkty szczególne, zdjęcia
i informacje z serwisu HISTORY , wybierz History®
(Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu HISTORY,
strona 6).
• Aby wyszukiwać parki narodowe i przeglądać ich mapy,
wybierz Parki narodowe (Wyszukiwanie parków
narodowych, strona 6).
• Aby nawigować do określonych współrzędnych
geograficznych, wybierz Współrzędne (Wyszukiwanie
pozycji przy użyciu współrzędnych, strona 7).
®
®
®
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Szukaj w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
Wybierz
opcję:
4
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz , aby wyszukać w pobliżu innego
miasta lub obszaru.
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
3 Wybierz przeszukiwany obszar.
4 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać konkretną pozycję.
Obok ikony pojawi się wybrany obszar objęty wyszukiwaniem.
Podczas wyszukiwania przy użyciu dowolnej opcji z menu
Dokąd? urządzenie sugeruje w pierwszej kolejności pozycje
w pobliżu wybranego obszaru.
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz . Najbliższa pozycja
wyświetla się na środku mapy, a na dole mapy wyświetlane są
podstawowe informacje na temat wybranej pozycji.
Wyniki wyszukiwania pozycji
Domyślnie wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie
listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Przewiń w dół,
aby zobaczyć więcej wyników.
Przeciągnij mapę, aby wyświetlić dodatkowe wyniki wyszukiwania.
Dodatkowe wyniki wyszukiwania. Wybierz, aby wyświetlić
inną pozycję.
Podsumowanie wybranej pozycji. Wybierz, aby wyświetlić
więcej informacji o wybranej pozycji.
Jedź! Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o wybranej pozycji.
Wybierz, aby znaleźć parkingi w pobliżu wybranej pozycji.
Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranych
pozycji.
Jedź! Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje lokalizacje w pobliżu aktualnej
pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na
przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub
wzdłuż aktualnej trasy.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz obok aktualnie przeszukiwanego obszaru .
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na liście.
Zmiana przeszukiwanego obszaru za pomocą mapy
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
3 Przeciągnij mapę do nowego obszaru wyszukiwania.
4 Wybierz Szukaj tutaj.
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
5
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Wyszukiwanie kempingów
Wybierz kolejno Dokąd? > Wszystkie kempingi.
Wyszukiwanie kempingów z udogodnieniami
Umożliwia wyszukiwanie kempingów dla kamperów w oparciu
o dostępne na nich udogodnienia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz dostawcę wyszukiwarki kempingów dla kamperów,
np. PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club
lub ACSI™.
UWAGA: Nie wszyscy dostawcy wyszukiwarek są dostępni
we wszystkich modelach produktów.
3 W razie potrzeby wybierz Filtruj wg udogodnień, wybierz co
najmniej jeden rodzaj udogodnień, a następnie wybierz
Zapisz.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie usług dla kamperów
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Umożliwia wyszukanie pobliskich miejsc, w których oferowane
są naprawy, holowania i inne usługi dla kamperów.
Select Dokąd? > PlanRV™ Services.
Wyszukiwanie parków narodowych
Modele z mapami Ameryki Północnej lub Stanów
Zjednoczonych zawierają także szczegółowe informacje na
temat parków narodowych w USA. Można nawigować do parku
narodowego lub do lokalizacji leżącej w granicach paku.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Parki narodowe.
Zostanie wyświetlona lista parków narodowych, gdzie
najbliżej położony park będzie widoczny na górze.
Wybierz
Szukaj, a następnie wpisz całą nazwę paku lub jej
2
część, aby zawęzić wyniki wyszukiwania (opcjonalnie).
3 Wybierz park narodowy.
Poniżej nazwy parku zostanie wyświetlona lisa kategorii
pozycji na terenie parku, w jakich znajdują się atrakcje i są
oferowane udogodnienia.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do parku, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat parku lub
sprawdzić, jakie atrakcje znajdują się na jego terenie
i jakie są dostępne udogodnienia, wybierz .
• Aby szybko wyszukać lokalizację na terenie parku,
wybierz kategorię z listy poniżej nazwy parku, a następnie
wybierz lokalizację.
Przeglądanie atrakcji i udogodnień dostępnych na terenie
parków narodowych
W modelach na rynek północnoamerykański można przeglądać
szczegółowe informacje na temat atrakcji w parkach
narodowych i oferowanych na ich terenie udogodnień, a także
6
nawigować do konkretnych lokalizacji na terenie parków. Na
przykład możesz wyszukiwać kempingi, punkty orientacyjne,
centra turystyczne i popularne atrakcje.
1 W obszarze wyników wyszukiwania pozycji wybierz park
narodowy, a następnie wybierz .
2 Wybierz Poznaj ten park.
Zostanie wyświetlona lista kategorii atrakcji i udogodnień.
3 Wybierz kategorię.
4 Wybierz pozycję, a następnie Jedź!.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
HISTORY
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia.
To urządzenie obsługuje punkty szczególne HISTORY, dzięki
czemu możesz wyszukiwać miejsca historyczne i atrakcje
z całego świata, a także wyświetlać szczegółowe informacje na
ich temat. Dotyczy to między innymi zabytkowych budynków,
pomników, muzeów i miejsc, w których w przeszłości miały
miejsce ważne wydarzenia.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > History®.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz , aby wyświetlić zdjęcie i krótkie podsumowanie
historii lokalizacji.
Foursquare
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Możesz połączyć się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji
Garmin Drive zainstalowanej w zgodnym smartfonie. To
umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących
pozycji Foursquare, zgłaszanie swojej obecności w danym
miejscu oraz wyszukiwanie punktów szczególnych
w internetowej bazie danych Foursquare.
Łączenie z kontem Foursquare
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone
z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin
Drive (Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu,
strona 13).
1 Otwórz aplikację Garmin Drive w smartfonie.
2 Wybierz kolejno > Foursquare® > Login
3 Podaj dane logowania do konta Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po
połączeniu urządzenia z kontem Foursquare za pomocą
aplikacji Garmin Drive można uzyskać najbardziej aktualne
wyniki wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare,
jak również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu
Foursquare (Łączenie z kontem Foursquare, strona 6).
Wybierz kolejno Dokąd? > Foursquare®.
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Garmin Drive
(Łączenie z kontem Foursquare, strona 6).
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników,
ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.
1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt
szczególny z serwisu Foursquare.
2 Wybierz .
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Garmin Drive
(Łączenie z kontem Foursquare, strona 6).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Foursquare® > Zamelduj się.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Zamelduj się.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
TripAdvisor
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
W urządzeniu TripAdvisor zapisane są punkty szczególne wraz
z ocenami.Oceny z serwisu TripAdvisor wyświetlają się
automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla danych
punktów szczególnych. Możesz także wyszukiwać pobliskie
punkty szczególne z serwisu TripAdvisor i sortować je według
odległości lub popularności.
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu TripAdvisor
1 Wybierz kolejno Dokąd? > TripAdvisor.
2 Wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych
z serwisu TripAdvisor dla tej kategorii.
3 Wybierz Wyniki sortowania, aby posortować wyniki
wyszukiwania według dystansu lub popularności
(opcjonalnie).
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Szukaj.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Jedź!.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz kolejno > Poznaj to miejsce.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Parking
Urządzenie Garmin zapewnia szczegółowe dane o parkingach
pomoce w znalezieniu pobliskiego parkingu w oparciu
o prawdopodobieństwo znalezienia wolnego miejsca, typ
parkingu, cenę lub metodę płatności.
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich parkingów.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
4 Wybierz Jedź!.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji
1 Wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
Zostanie wyświetlona lista parkingów znajdujących się
w pobliżu wybranej pozycji.
4 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
5 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
6 Wybierz Jedź!.
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów
Parkingi, dla których dostępne są szczegółowe dane, są
oznaczone kolorami określającymi prawdopodobieństwo
znalezienia wolnego miejsca. Symbole oznaczają typ
dostępnych parkingów (przy ulicy czy na placu) oraz informacje
o opłatach i sposobach płatności.
Legendę kolorów i symboli można wyświetlić w urządzeniu.
Z wyników wyszukiwania parkingów wybierz .
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
7
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja, Paliwo lub Pomoc drogowa.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Gotowe.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 5).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz kolejno > Zapisz.
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
8
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Podróż wyznaczoną trasą
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 10) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 10).
• Urządzenie może także unikać dróg, które nie są
odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu
pojazdu.
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 8).
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy
(Kształtowanie trasy, strona 10).
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (Dodawanie
pozycji do trasy, strona 10).
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd? i wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie
i zapisywanie pozycji, strona 4).
Podróż wyznaczoną trasą
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Jedź!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edytuj
trasę i dodaj do trasy punkty kształtowania (Kształtowanie
trasy, strona 10).
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 9). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy, strona 10).
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Podaj pozycję domową.
> Ustal pozycję domową.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Trasa podświetlona na mapie.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Prędkość pojazdu.
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Możesz dotknąć tego pola, aby zmienić informacje, jakie
są w nim wyświetlane (Zmiana pola danych mapy, strona 13).
Narzędzia mapy. Zawiera narzędzia wyświetlające dodatkowe
informacje dotyczące trasy lub okolicy.
Aktywny asystent pasa ruchu
W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok
mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli
jest dostępna). Kolorowa linia
wskazuje prawidłowy pas do
skrętu.
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Skręty.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery
skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą
lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
.
2 Wybierz
Przybycie do celu
Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli
informacje pomocne w dotarciu na miejsce.
•
wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat
głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
• Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć
szukanie parkingu. Wybierz Tak, aby znaleźć pobliski parking
(Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 10).
Podróż wyznaczoną trasą
9
• Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie
automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje
przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać Stop, aby
zakończyć trasę.
Parkingu w pobliżu celu podróży
Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu
podróży. Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie
parkingu.
1 Wybierz opcję:
• Kiedy urządzenie wyświetli monit, wybierz Tak, aby
rozpocząć wyszukiwanie pobliskiego parkingu.
• Jeśli urządzenie nie wyświetli monitu, wybierz kolejno
Dokąd? > Kategorie > Parking i wybierz > Celu
podróży.
Wybierz
Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
2
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz parking, a następnie wybierz kolejno Jedź! > Dodaj
jako następny postój.
Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.
Zmiana aktywnej trasy
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 8).
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu
i zapisywanie trasy (Planowanie podróży, strona 18).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji,
strona 4).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Dodaj jako następny postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ostatni postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 8).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
10
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Edytuj trasę.
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 WybierzUstawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno > Stop.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności, strona 21).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu smartfona,
strona 16).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 21), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Podróż wyznaczoną trasą
2 Wybierz opcję Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
Jeśli mapa w urządzeniu zawiera szczegółowe informacje
dotyczące winiet, możesz unikać dróg, które wymagają winiet
w poszczególnych krajach, lub zezwalać na przejazd nimi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Opłaty >
Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami wymagającymi winiet, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg wymagających winiet, wybierz
Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami wymagającymi
winiet, wybierz Zezwól.
Wybierz
Zapisz.
4
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać na
wyznaczanych trasach, a następnie wybierz OK.
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu. Opcja ta ma
zastosowanie do typu pojazdu ustawionego w aktywnym profilu
pojazdu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Strefy
środowiskowe.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Zezwól.
3 Wybierz Zapisz.
Korzystanie z mapy
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
6 Wybierz Gotowe.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikany obszar.
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybierz
prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
5
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
Wybierz
Gotowe.
6
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 9) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
11
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 9).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Edytuj trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie
pozycji na trasie (Zmiana aktywnej trasy, strona 10).
Wycisz: Umożliwia wybór opcji wyciszenia dla głośności
ogólnej.
Miasta przed Tobą: Pokazuje zbliżające się miasta i usługi
położone wzdłuż aktywnej trasy lub autostrady (Miasta przed
Tobą, strona 12).
Przed tobą: Pokazuje zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 12).
Elevation: Wyświetla zmiany w wysokości na drodze.
Utrudnienia drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze,
w którym się znajdujesz (Wyświetlanie zbliżających się
utrudnień drogowych, strona 13). Subskrypcja ta nie jest
dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich
modeli urządzeń.
Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie
jak prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie danych
podróży z mapy, strona 12).
Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 9).
Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych
z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje
dla trwającej rozmowy (Korzystanie z opcji dostępnych
w trakcie rozmowy, strona 15).
Pogoda: Wyświetla warunki pogodowe w obszarze, w którym
się znajdujesz.
PhotoLive: Zapewnia obraz na żywo z kamer monitorujących
po uzyskaniu subskrypcji photoLive (Kamery monitorujące
PhotoLive, strona 19).
Zgłoś kamerę: Umożliwia zgłaszanie fotoradaru lub kamery
monitorującej przejazd na czerwonym świetle. To narzędzie
jest dostępne tylko wtedy, kiedy na Twoim urządzeniu
znajdują się dane o fotoradarach lub kamerach
monitorujących przejazd na czerwonym świetle oraz masz
aktywne połączenie z aplikacją Garmin Drive (Usługi Live,
informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 13).
Break Planner: Wyświetla przypomnienia o przerwach
i sugerowanych postojach.
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .
Przed tobą
Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub
drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się
punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub
miejsca obsługi podróżnych, według kategorii.
12
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Przed tobą.
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
W czasie trwania podróży narzędzie mapy pokazuje
następne położone na trasie lub drodze pozycje z trzech
różnych kategorii. Gdy w urządzeniu nie jest używana funkcja
nawigacji, narzędzie mapy wyświetla nazwy trzech kategorii.
2 Wybierz opcję:
• Wybór jednej z kategorii wyświetlanych przez narzędzie
mapy spowoduje wyświetlenie najbliższych pozycji z danej
kategorii.
• Jeśli narzędzie mapy pokazuje zbliżające się pozycje,
wybierz jedną z nich, aby wyświetlić jej szczegóły lub
wyznaczyć do niej trasę.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Przed tobą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Własne wyszukiwanie i pisz
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Zapisz.
Miasta przed Tobą
Podczas podróży autostradą lub trasą obejmującą autostradę
narzędzie Miasta przed Tobą dostarcza informacje na temat
kolnych miast położonych wzdłuż autostrady. Narzędzie mapy
wyświetla dla każdego z miast odległość od zjazdu z autostrady
oraz informacje o dostępnych usługach przypominające te, jakie
można zobaczyć na znakach drogowych.
Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów
z usługami
1 Na mapie wybierz kolejno > Miasta przed Tobą.
W czasie jazdy autostradą lub aktywną trasą narzędzie mapy
pokazuje informacje o miastach i zjazdach, do których zbliża
się użytkownik.
2 Wybierz miasto.
W urządzeniu wyświetli się lista punktów szczególnych
znajdujących się przy zjeździe, takich jak stacje benzynowe,
zakwaterowanie czy restauracje.
3 Wybierz pozycję, a następnie Jedź!, aby rozpocząć
nawigację.
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
narzędzia do menu narzędzi mapy.
Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
Wyświetlanie na mapie dostosowanych informacji
o podróży
Za pomocą narzędzia mapy z danymi podróży możesz
wyświetlić na mapie dostosowane informacje o podróży.
1 Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
Korzystanie z mapy
2 Wybierz opcję:
2 W razie potrzeby wybierz kolejno
wyświetlić legendę mapy ruchu.
> Legenda, aby
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
• Wybierz pole danych w narzędziu mapy z danymi podróży
, a następnie wybierz informacje, które mają być
wyświetlane w wybranym polu.
• Wybierz pole danych mapy z możliwością dostosowania
, a następnie wybierz informacje, które mają być
wyświetlane w polu.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące ruchu drogowego (Utrudnienia drogowe, strona 16).
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole wyboru obok warstwy, która ma być widoczna
na mapie.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Usługi Live, informacje drogowe
i funkcje smartfonu
Aplikacja Garmin Drive umożliwia urządzeniu otrzymywanie
powiadomień z telefonu i aktualnych informacji, takich jak
informacje drogowe i informacje o pogodzie.
Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do
urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym,
takich jak informacje o zdarzeniach drogowych
i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach
(Utrudnienia drogowe, strona 16).
Informacje o pogodzie: Przesyła aktualne prognozy pogody,
informacje o warunkach na drodze i dane radaru
pogodowego do urządzenia (Wyświetlanie prognozy pogody,
strona 18).
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie
jest dostępna dla wszystkich języków.
Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie
połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia oraz
używanie go jako zestawu głośnomówiącego. Jeśli wybrany
język obsługuje funkcję poleceń głosowych, możesz
nawiązywać połączenia za pomocą poleceń głosowych.
Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze
smartfonu na urządzenie nawigacyjne.
Zgłoś pozycję w Foursquare: Umożliwia zgłaszanie pozycji
w Foursquare za pomocą urządzenia nawigacyjnego
(Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare, strona 7).
13
Parowanie urządzenia ze smartfonem
BluetoothIkony stanu funkcji
Urządzenie Garmin można sparować ze smartfonem i z
aplikacją Garmin Drive, aby odblokować dodatkowe funkcje
i dostęp do aktualnych informacji (Usługi Live, informacje
drogowe i funkcje smartfonu, strona 13) .
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
aplikację Garmin Drive.
2 Włącz urządzenie Garmin i umieść je w odległości do 3
metrów (10 stóp) od swojego smartfona.
3 W telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby zalogować się do konta Garmin i zakończyć proces
parowania i konfiguracji.
Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu
urządzeń następuje automatyczne ich połączenie, jeśli
urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu.
Ikony stanu są wyświetlane w ustawieniach Bluetooth obok
każdego sparowanego urządzenia.
Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
• Szara ikona oznacza, że funkcja jest wyłączona lub
odłączona dla tego urządzenia.
• Kolorowa ikona oznacza, że funkcja jest podłączona
i aktywna dla tego urządzenia.
Wyłączanie funkcji Bluetooth (Android™)
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz wyłączyć pewne
funkcje Bluetooth, zachowując połączenie z innymi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz nazwę telefonu.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, usuń zaznaczenie pola
wyboru Rozmowy telefoniczne.
• Aby wyłączyć dane aplikacji Garmin Drive i powiadomienia
ze smartfona, odznacz pole wyboru Garmin Drive.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień aplikacji (Android)
Korzystając z aplikacji Garmin Drive, wybierz typy powiadomień,
które mają być wyświetlane na urządzeniu Garmin.
1 W telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
2 Wybierz kolejno > Smart Notifications.
Zostanie wyświetlona lista aplikacji dostępnych w smartfonie.
3 Użyj przełącznika obok aplikacji, żeby włączyć lub wyłączyć
otrzymywane z niej powiadomienia.
Wyłączanie funkcji Bluetooth (iPhone )
®
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz wyłączyć pewne
funkcje Bluetooth, zachowując połączenie z innymi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, wybierz nazwę
telefonu i odznacz pole wyboru Rozmowy telefoniczne.
PORADA: Kolorowa ikona wyświetli się obok nazwy
telefonu używanego w trybie głośnomówiącym.
• Aby wyłączyć dane aplikacji Garmin Drive i powiadomienia
ze smartfona, wybierz Usługi na smartfony i odznacz
pole wyboru Usługi na smartfony.
PORADA: Jeżeli usługi są aktywne, pojawią się kolorowe
ikony i .
Wyświetlanie i ukrywanie kategorii powiadomień (iPhone)
Możesz filtrować powiadomienia na urządzeniu, wyświetlając
lub ukrywając kategorie.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz Usługi na smartfony.
PORADA: Jeżeli usługi są aktywne, pojawią się kolorowe
ikony i .
3 Wybierz Powiadomienia z telefonu.
4 Zaznacz pola wyboru obok powiadomień, które chcesz
wyświetlić.
14
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
Powiadomienia z telefonu
Garmin DriveFunkcje i usługi
Powiadomienia z telefonu
Po połączeniu urządzenia Garmin z aplikacją Garmin Drive
można w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu
dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań
zapisanych w kalendarzu.
UWAGA: Po połączeniu z aplikacją Garmin Drive może upłynąć
kilka minut, zanim urządzenie nawigacyjne zacznie odbierać
powiadomienia. Po udanym połączeniu i aktywowaniu
powiadomień z telefonu w ustawieniach Bluetooth zostanie
wyświetlona kolorowa ikona (BluetoothIkony stanu funkcji,
strona 14).
Odbieranie powiadomień
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive
(Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 13).
Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na
większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli
urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś
pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane
w narzędziu mapy.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz OK.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz Pokaż.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Pokaż > Odtwórz.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive
(Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 13).
W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są
w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Jeśli urządzenie jest
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie
kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz lub zaczekaj, aż
wyskakujące okno wygaśnie.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Odtwórz
wiadomość.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby odsłuchać powiadomienia, korzystając z polecenia
głosowego, powiedz Odtwórz wiadomość.
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy
wybrany język obsługuje funkcję poleceń głosowych i na
narzędziu mapy wyświetla się ikona .
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Wyświetlanie listy powiadomień
Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Powiadomienia z telefonu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane
powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym,
a przeczytane — szarym.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
• Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz .
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
Podróż do adresu lub pozycji za pomocą
aplikacji Garmin Drive
Możesz używać aplikacji Garmin Drive do wyszukiwania
adresów, firm lub punktów szczególnych, a następnie przesłania
ich do urządzenia Garmin, aby do nich nawigować.
1 W aplikacji Garmin Drive, wybierz Where To?.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
Wpisując adres lub nazwę, sugestie będą pojawiać się pod
polem wyszukiwania.
3 Wybierz sugerowany wynik wyszukiwania.
Aplikacja wskaże pozycję na mapie.
4 Wybierz Go!, aby rozpocząć podróż wyznaczoną trasą.
Urządzenie Garmin zacznie prowadzić Cię do wybranej pozycji,
która zostanie dodana do listy ostatnich wyszukiwań w menu
Where To?.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów jest obsługiwana i może
być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon będzie
działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być
dostępne w każdym telefonie.
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może
łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego (Usługi Live, informacje drogowe i funkcje
smartfonu, strona 13). Po podłączeniu urządzenie umożliwia
wykonywanie i odbieranie połączeń.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Wybierz numer.
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Wybierz numer.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Przeglądaj
kategorie.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz Połącz.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3 Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy
Po odebraniu połączenia na mapie wyświetlone zostaną opcje,
z których można korzystać w trakcie rozmowy. Niektóre opcje
mogą nie być obsługiwane przez różne telefony.
PORADA: W razie zamknięcia strony opcji dostępnych w trakcie
rozmowy można otworzyć ją ponownie, wybierając w menu
głównym. Można również wybrać kolejno > Telefon na mapie.
• Aby skonfigurować połączenie konferencyjne, wybierz Dodaj
połączenie.
• Aby przekazać dźwięk do telefonu, wybierz Telefon.
PORADA: Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy
chcesz zerwać połączenie Bluetooth i dalej rozmawiać przez
telefon lub gdy potrzebujesz prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz Klawiatura.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz Wycisz.
• Aby się rozłączyć, wybierz Zakończ.
15
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji, strona 8).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > > Ustaw numer
domowy.
2 Wprowadź swój numer telefonu.
3 Wybierz Gotowe.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Dzwoń do domu.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem Garmin.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
3 Usuń zaznaczenie pola obok nazwy sparowanego
urządzenia.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz nazwę telefonu i wybierz Anuluj parowanie
urządzenia.
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach
drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie.
Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas
przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu
docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez
korki na aktywnej trasie (Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych, strona 21). Mapa utrudnień drogowych umożliwia
przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na
obszarze, w którym się znajdujesz.
Aby zapewnić informacje o utrudnieniach drogowych,
urządzenie musi odbierać dane o ruchu drogowym.
• Modele o nazwie kończącej się na MT mogą odbierać dane
o ruchu drogowym, wykorzystując sygnał transmisji
bezprzewodowej z wbudowanego cyfrowego odbiornika
informacji drogowych i dołączonego przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki (Odbieranie informacji o ruchu
drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych,
strona 16).
• Wszystkie modele urządzenia mogą odbierać bezpłatnie
dane o ruchu drogowym za pomocą aplikacji Garmin Drive
(Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu
smartfona, strona 16).
Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich
obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów
drogowych można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.
16
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu smartfona
Urządzenie może odbierać bezpłatne informacje o ruchu
drogowym, gdy jest ono połączone ze smartfonem
z uruchomioną aplikacją Garmin Drive.
1 Połącz urządzenie z aplikacją Garmin Drive (Usługi Live,
informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 13).
2 W urządzeniu Garmin wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe i sprawdź, czy pole wyboru
Utrudnienia drogowe jest zaznaczone.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Odbiornik komunikatów drogowych może odbierać dane o ruchu
drogowym, wykorzystując sygnał transmisji bezprzewodowej
tam, gdzie jest on dostępny. Aby odbierać informacje o ruchu
drogowym za pośrednictwem odbiornika sygnałów
bezprzewodowych, potrzebny jest przewód zasilający
obsługujący informacje o ruchu drogowym. Odbiornik
komunikatów drogowych jest dołączony do niektórych modeli
urządzenia (Utrudnienia drogowe, strona 16). .
Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich
obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów
drogowych można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.
Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe za
pomocą przewodu zasilającego obsługującego informacje
o ruchu drogowym (Montowanie i zasilanie urządzenia
Garmin w pojeździe, strona 1).
Przewód zasilający dołączany do modeli oferujących funkcję
komunikatów drogowych umożliwia odbiór informacji o ruchu
drogowym.
Jeśli znajdujesz się w zasięgu nadawania komunikatów
drogowych, urządzenie wyświetli informacje o ruchu drogowym,
aby uniknąć korków.
Subskrypcje odbiornika informacji drogowych
Regionalna subskrypcja informacji drogowych dołączona jest do
większości odbiorników informacji drogowych. Istnieje
możliwość dodania subskrypcji informacji drogowych dla innych
regionów, z których można korzystać w odbiorniku informacji
drogowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 WybierzUstawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
Utrudnienia drogowe
5 Wybierz Dalej w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotowe.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrudnienia drogowe.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 WybierzUstawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Dalej w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotowe.
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
2 Użyj polecenia głosowego z menu.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
zakończyć wyszukiwanie lub czynność.
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1 Wymów OK Garmin.
2 Wymów Znajdź miejsce.
3 Wysłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Urządzenie wyświetli listę wyników wyszukiwania.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest OK Garmin (Polecenia głosowe).
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > >
Fraza aktywacji.
2 Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
1 Powiedz OK Garmin.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
4 Wymów numer wiersza, w którym znajduje się żądana
pozycja.
Urządzenie wskaże pozycję na mapie.
5 Wymów Nawiguj.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
Polecenia głosowe
17
2 Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włączone.
Sterowanie głosem
W regionach, w których funkcja poleceń głosowych nie jest
dostępna, włączona jest funkcja sterowania głosem. Sterowanie
głosem pozwala sterować urządzeniem poprzez wymawianie
komend. Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw
skonfigurować pod kątem własnego głosu.
Konfigurowanie sterowania głosem
Funkcja Sterowanie głosem musi zostać skonfigurowana dla
głosu jednego użytkownika i nie działa w przypadku innych
użytkowników.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Sterowanie głosem.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby nagrać polecenia dla każdej frazy sterowania głosowego.
UWAGA: Nie musisz odczytywać dokładnej treści frazy
wyświetlonej na ekranie. Możesz wymówić alternatywną,
preferowaną przez ciebie wersję polecenia o tym samym
znaczeniu.
Aby korzystać z funkcji sterowania głosowego, należy wymówić
polecenie nagrane na użytek tej funkcji.
Korzystanie ze sterowania głosem
1 Wymów polecenie nagrane dla odpowiedniej frazy
Sterowanie głosem.
Zostanie wyświetlone menu funkcji sterowania głosem.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Sterowanie głosem — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający odebranie
polecenia przez urządzenie.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie podręcznika użytkownika
urządzenia
Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na
ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Podręcznik użytkownika.
Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku,
co oprogramowanie (Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury, strona 21).
2 Wybierz , aby znaleźć podręcznik użytkownika
(opcjonalnie).
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody,
połącz urządzenie z aplikacją Garmin Drive (Usługi Live,
informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 13).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę
na kilka kolejnych dni.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
18
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive
(Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 13).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Radar pogodowy.
2 Wybierz , aby włączyć animację mapy radarowej.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive
(Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 13).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeż. pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive
(Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 13).
Możesz sprawdzić warunki pogodowe na drogach w Twojej
okolicy, na wyznaczonej trasie lub w innym mieście.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie proponowanych
atrakcji czy dodanie punktów kształtowania trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden
punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie
strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > Nowa
podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie Wybierz.
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie Wybierz.
6 Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać więcej pozycji
(opcjonalnie).
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Dalej > Zapisz.
Korzystanie z aplikacji
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży >
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży >
Zapisane podróże > Mojej aktywnej trasy.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
Wybierz
Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
3
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Zapisane podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Kamery monitorujące PhotoLive
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność celów
na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.
Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji
startowej ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno > Optymalizuj
kolejność.
Aby móc korzystać z tej funkcji, należy połączyć urządzenie
z aplikacją Garmin Drive (Usługi Live, informacje drogowe
i funkcje smartfonu, strona 13).
Kamery monitorujące PhotoLive zapewniają bieżący podgląd
warunków drogowych panujących na głównych drogach
i skrzyżowaniach.
Usługa PhotoLive nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
PhotoLive Traffic Cameras
Urządzenie może proponować interesujące lub popularne
atrakcje, które możesz dodać do swojej podróży.
1 Podczas edycji podróży wybierz kolejno > Zasugeruj
atrakcje.
2 Wybierz atrakcję, aby wyświetlić więcej informacji.
3 Wybierz opcję Wybierz, aby dodać atrakcję do wycieczki.
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania
trasy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży >
Zapisane podróże.
Wybierz
zapisaną podróż.
2
3 Wybierz ikonę profilu pojazdu, a następnie wybierz pojazd,
którym planujesz odbyć podróż (opcjonalnie).
4 Wybierz .
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
Kształtuj trasę, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (Kształtowanie
trasy, strona 10).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz
Preferencje trasy (Zmiana trybu obliczania trasy,
strona 10).
Podróż wg zapisanego planu podróży
Przed rozpoczęciem nawigacji do zapisanego celu podróży,
aktywny profil pojazdu w urządzeniu musi pasować do pojazdu
wybranego dla tej podróży (Zmiana opcji wyznaczania trasy
podróży, strona 19). Jeśli nie jest zgodny, przed rozpoczęciem
podróży, urządzenie wyświetli monit o zmianę profilu pojazdu
(Przełączanie profilu pojazdu, strona 2).
1 WybierzAplikacje > Planowanie podróży > Zapisane
podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę,
i wybierz Start.
Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej
pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów podróży
w odpowiedniej kolejności.
Korzystanie z aplikacji
Możesz wyświetlać aktualny widok z pobliskich kamer
drogowych. Możesz także zapisywać kamery drogowe dla
obszarów, po których często podróżujesz.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz lokalizację kamery drogowej.
Podgląd obrazu z kamery na żywo wyświetlany jest obok
mapy z pozycją kamery. Możesz wybrać podgląd obrazu, aby
wyświetlić obraz w pełnym rozmiarze.
5 Wybierz Zapisz, aby zapisać kamerę (opcjonalnie).
Miniatura podglądu kamery zostanie dodana do ekranu
głównego aplikacji PhotoLive.
Wyświetlanie kamer drogowych PhotoLive na mapie
Narzędzie mapy PhotoLive wyświetla kamery drogowe na
drodze przed Tobą.
1 Na mapie wybierz > PhotoLive.
Urządzenie wyświetla aktualny obraz z najbliższej kamery
drogowej na drodze przed Tobą wraz z odległością pozostałą
do kamery. Po minięciu kamery urządzenie wczytuje aktualny
widok z następnej kamery na trasie.
2 Jeśli na drodze nie znaleziono żadnej kamery, wybierz
Zlokalizuj kamerę, aby wyświetlić lub zapisać znajdujące się
w pobliżu kamery drogowe (opcjonalnie).
Zapisywanie kamery drogowej
1 Wybierz Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności, strona 21).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
19
Ustawienia
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję
użytkownika na mapie.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 13).
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
20
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć symulacji GPS,
aby planować trasy z symulowanej pozycji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Ustawienia sieci bezprzewodowej
Ustawienia sieci bezprzewodowej umożliwiają zarządzanie
sieciami Wi‑Fi , sparowanymi urządzeniami Bluetooth oraz
funkcjami Bluetooth.
Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Nazwa sparowanego urządzenia: Nazwa sparowanego
urządzenia Bluetooth wyświetlana jest w menu. Możesz
wybrać nazwę urządzenia, aby zmienić ustawienia funkcji
Bluetooth dla tego urządzenia.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wi-Fi: Umożliwia włączenie radia Wi‑Fi.
Zapisane sieci: Umożliwia edytowanie i usuwanie zapisanych
sieci.
Szukaj sieci: Umożliwia wyszukiwanie pobliskich sieci Wi‑Fi
(Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi, strona 22).
®
Ustawienia asystenta kierowcy
Wybierz kolejno Ustawienia > Asystent kierowcy.
Alerty dla kierowcy: Pozwala włączyć lub wyłączyć alerty
o strefach i warunkach drogowych (Funkcje ostrzeżeń i alerty
dla kierowcy, strona 3).
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości: Ostrzega o jeździe
z prędkością większą od dozwolonej.
Planowanie przerw: Po dłuższym czasie jazdy przypomina
o konieczności zrobienia sobie przerwy i wyświetla
informacje o usługach dostępnych na kolejnych etapach
podróży. Możesz włączyć lub wyłączyć przypomnienia
o przerwach i sugestie dotyczące usług dostępnych na
kolejnych etapach podróży.
Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do
fotoradarów lub kamer na światłach.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wybierz kolejno Ustawienia > Asystent kierowcy > Alerty
punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych
lub nocnych. Wybranie Auto powoduje, że urządzenie
Ustawienia
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Jasność: Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.
Czas do wygaszenia ekranu: Pozwala ustawić czas
bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb
uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia
drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie czy na żądanie (Unikanie opóźnień przez
korki na trasie, strona 10).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na
ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
O systemie: Wyświetla numer wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Informacje prawne: Wyświetla informacje prawne i oznaczenia.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie danych urządzenia: Udostępnia anonimowe
dane, aby usprawnić korzystanie z urządzenia.
Historia podróży: Umożliwia przechowywanie w urządzeniu
informacji na temat odwiedzonych miejsc. Dzięki temu
możesz wyświetlać dziennik podróży oraz korzystać z funkcji
Gdzie byłem i sugerowanych tras myTrends.
Zeruj: Umożliwia wyczyszczenie historii podróży, zresetowanie
ustawień lub usunięcie wszystkich danych użytkownika.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji dotyczących
zgodności i przepisów związanych z eetykietami
1 W menu ustawień przesuń palcem do samego dołu menu.
2 Wybierz kolejno Urządzenie > Informacje prawne.
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
2.4 GHz przy 13 dBm
Moc wejściowa
Zasilanie z samochodu przez przewód
zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie
sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium
do użytku domowego i biurowego.
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie
podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się
powoli.
Wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.
Informacje o urządzeniu
21
Konserwacja urządzenia
Aktualizowanie map i oprogramowania
Aby zapewnić najlepsze działanie nawigacji, należy regularnie
aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia.
Aktualizacje map dostarczają najnowsze dostępne informacje
o zmianach na drogach i w lokalizacjach na mapach używanych
przez posiadane urządzenie. Regularne aktualizowanie map
pomaga urządzeniu znajdywać dodane niedawno miejsca
i wyznaczać lepsze trasy. Aktualizacje map są duże, więc cały
proces może potrwać kilka godzin.
Aktualizacje oprogramowania zawierają zmiany i ulepszenia
funkcji oraz usprawniają działanie urządzenia. Aktualizacje
oprogramowania są małe, więc cały proces trwa kilka minut.
Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.
• Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi‑Fi i przeprowadzić
aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja
umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania
go do komputera.
• Możesz podłączyć urządzenie do komputera i zaktualizować
je za pomocą aplikacji Garmin Express (garmin.com
/express). Ta opcja umożliwia zainstalowanie map na karcie
pamięci, jeśli aktualizacje map są zbyt duże, aby mogły się
zmieścić w pamięci wewnętrznej urządzenia.
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi
Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony
monit z prośbą o połączenie z siecią Wi‑Fi i zarejestrowanie
urządzenia. Z siecią Wi‑Fi można się połączyć także za pomocą
menu ustawień.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
2 W razie potrzeby wybierz Wi-Fi, aby włączyć technologię
Wi‑Fi.
3 Wybierz Szukaj sieci.
Urządzenie wyświetli listę dostępnych w pobliżu sieci Wi‑Fi.
4 Wybierz sieć.
5 W razie potrzeby podaj hasło do sieci i wybierz Gotowe.
Urządzenie połączy się z siecią, a sieć zostanie dodana do listy
zapisanych sieci. Urządzenie automatycznie ponownie połączy
się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu.
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci
Wi‑Fi
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania
przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają
typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc
urządzenie z siecią Wi‑Fi zapewniającą dostęp do Internetu.
Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do
komputera.
1 Podłącz urządzenie do sieci Wi‑Fi (Nawiązywanie połączenia
z siecią Wi‑Fi, strona 22).
Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi urządzenie
sprawdza dostępność aktualizacji. Jeśli dostępna jest
aktualizacja, na ikonie Ustawienia w menu głównym zostanie
wyświetlona ikona .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktualizacje.
Urządzenie sprawdzi dostępność aktualizacji. Jeśli
aktualizacja jest dostępna, oznaczenie Dostępna
aktualizacja zostanie wyświetlone poniżej pozycji Mapa lub
Oprogramowanie.
22
3 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz kolejno
Mapa > Instaluj wszystko.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania,
wybierz kolejno Oprogramowanie > Instaluj wszystko.
Przeczytaj
umowy licencyjne i wybierz opcję Akceptuj, aby je
4
zaakceptować.
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów
licencyjnych, wybierz Odrzuć. Spowoduje to zatrzymanie
procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez
akceptacji umów licencyjnych.
5 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do
zewnętrznego źródła zasilania i wybierz Kontynuuj
(Ładowanie urządzenia, strona 21).
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ładowarka USB podłączana
do gniazdka elektrycznego powinna zapewniać co najmniej
1 A mocy wyjściowej. Kompatybilnych jest wiele ładowarek
USB do smartfonów, tabletów i innych przenośnych urządzeń
multimedialnych.
Do
zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być
6
podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się
w zasięgu sieci Wi‑Fi.
PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana
przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do
niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane,
zaktualizuj mapy ponownie za pomocą Wi‑Fi lub Garmin
Express.
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu.
1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express
w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją
zainstalować (Instalowanie Garmin Express, strona 23).
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
mini-USB.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu mini-USB
w Garmin urządzeniu, a dużą do dostępnego portu USB
w komputerze.
4 Kiedy urządzenie Garmin wyświetli monit z prośbą
o włączenie trybu przesyłania plików, wybierz Kontynuuj.
5 W aplikacji Garmin Express kliknij Dodaj urządzenie.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli
jego nazwę oraz numer seryjny.
6 Kliknij Dodaj urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji
Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli
dostępne dla urządzenia aktualizacje.
Konserwacja urządzenia
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
7 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły, a następnie Instaluj obok aktualizacji, którą
chcesz zainstalować.
Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje
w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały
proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego
połączenia z Internetem.
UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby
zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja
wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do
urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie
danych (Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane,
strona 24).
8 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu
aktualizacji, aby zainstalować aktualizacje.
Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja
Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne
podłączenie urządzenia.
®
Instalowanie Garmin Express
Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić wymagania systemowe i sprawdzić, czy
aplikacja Garmin Express jest zgodna z danym modelem
komputera, wybierz Wymagania systemowe.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
Uruchom
pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
3
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
®
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj swoje urządzenie za pomocą oprogramowania
Garmin Express (garmin.com/express).
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, należy je ponownie
uruchomić.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
2 Przechyl dolną część urządzenia ku górze i wyjmij
urządzenie z uchwytu.
®
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę w lewą stronę, aby ją odkręcić.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Konserwacja urządzenia
2
3
4
5
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę
i bezpiecznik .
Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić
z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
.
23
Rozwiązywanie problemów
Załącznik
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne
dane
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Montowanie i zasilanie urządzenia
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 32 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (Garmin — informacje ogólne, strona 1).
2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Garmin w pojeździe, strona 1).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 20).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 23).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 20).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 20).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 2).
• Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane (Ustawienia sieci
bezprzewodowej, strona 20).
• Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy
urządzenie nie jest używane (Włączanie i wyłączanie
urządzenia, strona 1).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie nie może połączyć się
z telefonem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Sieci bezprzewodowe.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
Przejdź do stronyhttp://www.garmin.com
/bluetoothwww.garmin.com/bluetooth, aby uzyskać więcej
informacji.
• Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, anuluj powiązanie telefonu
i urządzenia (Usuwanie sparowanego telefonu, strona 16)
i przeprowadź proces parowania do końca (Usługi Live,
informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 13).
24
®
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: To urządzenie jest zgodne z systemami operacyjnymi
Windows 7 i nowszymi oraz Mac OS 10.4 i nowszymi.
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
3 Kiedy urządzenie Garmin wyświetli monit z prośbą
o włączenie trybu przesyłania plików, wybierz Kontynuuj.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 24).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
Rozwiązywanie problemów
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie,
a następnie wybierz kolejno Plik > Odłącz.
2 Odłącz kabel od komputera.
®
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
Załącznik
25
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 5, 15
akcesoria 25
aktualizowanie
mapy 22
oprogramowanie 22
aktualna pozycja 8
aktywny asystent pasa ruchu 9
alerty 3
dźwięk 20
punkty alarmowe 20
alerty dla kierowcy 3
alerty punktów alarmowych, ustawienia 20
B
prędkość 3
kamery drogowe, wyświetlanie 19
kamery monitorujące prędkość 3
kamery monitorujące przejazd na czerwonym
świetle 3
kamper, profile 2, 3
karta microSD 1, 24
karta pamięci 1, 24
instalacja 24
klawiatura
język 21
układ 21
kompleksy 7
komputer, łączenie 24
kradzież, unikanie 23
kształtowanie trasy 10
L
bateria
ładowanie 1, 21, 24
maksymalizowanie 24
problemy 24
bezpiecznik, wymiana 23
lista zwrotów 9
C
M
cele 19. Patrz pozycje
przybycie 9, 10
czyszczenie ekranu dotykowego 23
czyszczenie urządzenia 23
mapy 5, 9, 11, 12, 20
aktualizowanie 22
motyw 20
narzędzia 12
pole danych 9, 12, 13
stopień szczegółowości 20
symbole 9
warstwy 13
wyświetlanie tras 9
zakup 25
montowanie, zdejmowanie 23
montowanie urządzenia
przyssawka 1, 23
samochód 1
wyjmowanie z uchwytu 23
myTrends, trasy 10
D
dane techniczne 21
długość i szerokość geograficzna 7
dom
dzwonienie 16
edytowanie pozycji 9
jazda do 9
numer telefonu 16
dziennik podróży, wyświetlanie 13
dźwięk, punkty alarmowe 20
E
edytowanie, zapisane podróże 19
ekran, jasność 2
F
Foursquare 6
funkcje smartfona, wyłączanie połączeń 14
Funkcje Smartfona 14
łączenie 14
wyłączanie połączeń 14
G
Ł
ładowanie urządzenia 1, 21, 24
łączenie 22
N
narzędzia, mapy 12
następny zwrot 9
nawigacja 7, 9
bezdroże 11
ustawienia 20
nawigacja po bezdrożach 11
numer identyfikatora 21
O
H
objazdy 10
odbieranie połączeń 15
odłączanie, Urządzenie Bluetooth 16
ograniczenia, pojazd 2
opłaty, unikanie 11
oprogramowanie
aktualizowanie 22
wersja 21, 23
ostatnio znalezione pozycje 7
historia podróży 21
P
I
paliwo, stacje 8
parki narodowe 6
parking 5, 7, 10
parowanie urządzenia
odłączanie 16
telefon 14, 24
pasek wyszukiwania 4
photoLive 19
planowanie podróży 18, 19
edytowanie podróży 19
punkty kształtowania 19
pliki, przesyłanie 24
Podręcznik użytkownika 18
pogoda 18
radar 18
warunki drogowe 18
polecenia głosowe 17
aktywowanie 17
Garmin Connect 13
Garmin Express 23
aktualizowanie oprogramowania 22
Gdzie jestem? 8
geocaching 7
głośność, regulowanie 2
GPS 1, 25
identyfikator urządzenia 21
ikony, pasek stanu 1
ikony ostrzegawcze 4
informacje o podróży 12
resetowanie 13
wyświetlanie 13
J
jasność 2
jazda do domu 9
język
głos 21
klawiatura 21
K
kamery
czerwone światło 3
26
fraza aktywacji 17
nawigacja z użyciem 17
porady dot. korzystania 17
połączenia 15
dom 16
historia 15
kontakty 15
nawiązywanie 15
odbieranie 15
wybieranie 15
pomoc techniczna 18
powiadomienia 14, 15
pozycja 7
pozycje 5, 19
aktualna 8
dzwonienie 15
kompleksy 7
ostatnio znalezione 7
symulowane 20
wyszukiwanie 4, 7
zapisywanie 8
profil pojazdu
kamper 2, 3
samochód 2
profile, kamper 2, 3
Przed Tobą 12
dostosowywanie 12
przewody zasilające 21
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 23
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 1
przyciski na ekranie 2
przyssawka 23
przywracanie ustawień 21
punkty szczególne (POI) 5–7
HISTORY 6
kompleksy 7
R
resetowanie
dane podróży 13
urządzenie 23
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 14
rozmowy telefoniczne 15
odbieranie 15
wybieranie 15
wybieranie głosowe 15
wyciszanie 15
rozpoznawanie mowy 17
rozwiązywanie problemów 24
ruch drogowy 16
S
skróty
dodawanie 8
usuwanie 8
skrzyżowania, wyszukiwanie 7
służby ratownicze 8
spis telefonów 15
sterowanie głosem 18
porady 18
sygnały satelitarne
odbieranie 1
wyświetlanie 25
symulowane pozycje 20
szybkie wyszukiwanie 6
T
technologia Bluetooth 13–15, 24
odłączanie urządzenia 16
parowanie z telefonem 14
ustawienia 20
wyłączanie połączeń 14
telefon
odłączanie 16
parowanie urządzenia 14, 24
trasy 8
dodawanie punktu 10, 19
kształtowanie 10
Indeks
myTrends 10
obliczanie 10
przerywanie 10
rozpoczynanie 5, 8, 9
sugerowane 10
tryb obliczania 19, 20
wyświetlanie na mapie 9
TripAdvisor 7
tryb uśpienia 1
U
Umowy licencyjne 21
unikane 11
cechy dróg 11
droga 11
obszar 11
opłaty 11
usuwanie 11
wyłączanie 11
USB, odłączanie 24
ustawienia 20, 21
ustawienia czasu 21
ustawienia wyświetlania 20
usuwanie
podróże 19
sparowane urządzenie Bluetooth 16
utrudnienia drogowe 13, 16, 17, 21
dodawanie subskrypcji 16, 17
kamery 19
mapa 13
odbiornik 16
wypadki 13
wyszukiwanie opóźnień 13
zmień trasę 10
W
warstwy mapy, dostosowywanie 13
warunki drogowe, pogoda 18
Wi‑Fi 20, 22
widok mapy
2D 13
3D 13
widok mapy 2D 13
widok mapy 3D 13
wskazówki 9
wskazówki dojazdu 9
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 23
współrzędne 7
wybieranie 15
wyciszanie, dźwięk 17
wyszukiwanie pozycji. 4–7 Patrz też pozycje
adresy 5
kategorie 5
miasta 12
skrzyżowania 7
współrzędne 7
wyszukiwanie usług 6
Z
zapisane pozycje 19
edytowanie 8
kategorie 8
usuwanie 8
zapisywanie, aktualna pozycja 8
zdejmowanie uchwytu 23
Zjazdy z usługami 12
zmiana przeszukiwanego obszaru 5
zrzuty ekranowe 20
Indeks
27
support.garmin.com
Marzec 2019
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising