Garmin | RV 780 & Traffic (RV 780 MT) | Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin RV 780 & Traffic (RV 780 MT) Príručka používateľa (vo formáte PDF)
CAMPER 780 / RV 780 /
TOURER TWO
Príručka používateľa
© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú
používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu
spoločnosti Garmin.
ACSI™ je ochranná známka spoločnosti Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple , iPhone a Mac sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin
podlieha licencii. Foursquare je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. HISTORY a logo H logo sú ochranné známky spoločnosti A+E
Networks a sú chránené Spojenými štátmi a inými krajinami na celom svete. Všetky práva vyhradené. Použité so súhlasom. microSD a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti
SD-3C, LLC. PlanRV™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Wi‑Fi je
registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začíname......................................................................... 1
Prehľad zariadenia Garmin® ...................................................... 1
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle ..................... 1
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia ............................................ 1
Vyhľadávanie GPS signálov ....................................................... 1
Ikony na stavovej lište ................................................................. 1
Používanie tlačidiel na obrazovke .............................................. 2
Nastavenie hlasitosti ................................................................... 2
Používanie zmiešavača zvuku ............................................... 2
Nastavenie jasu obrazovky ......................................................... 2
Profily vozidla................................................................. 2
Pridanie profilu vozidla ................................................................ 2
Profil auta ....................................................................................2
Prepnutie profilu vozidla ............................................................. 2
Úprava profilu vozidla ................................................................. 2
Pridávanie nádrží na propán .................................................. 3
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča......... 3
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča ............. 3
Semaforové kamery a rýchlostné kamery .................................. 3
Symboly upozornení a výstrah ................................................... 4
Upozornenia na obmedzenia ................................................. 4
Upozornenia na podmienky na ceste .................................... 4
Upozornenia ........................................................................... 4
Vyhľadávanie a ukladanie polôh................................... 4
Spustenie trasy pomocou mapy ............................................. 8
Cesta domov .......................................................................... 9
Trasa na mape ............................................................................ 9
Aktívny asistent jazdných pruhov ........................................... 9
Zobrazenie odbočiek a smerov .............................................. 9
Zobrazenie celej cesty na mape ............................................ 9
Príchod do cieľa .......................................................................... 9
Parkovisko v blízkosti cieľa .................................................... 9
Zmena aktívnej cesty .................................................................. 9
Pridanie polohy do vašej trasy ............................................... 9
Tvarovanie trasy .................................................................. 10
Použitie obchádzky .............................................................. 10
Zmena režimu výpočtu trasy ................................................ 10
Zastavenie cesty ....................................................................... 10
Ako používať navrhované cesty ............................................... 10
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam ................................ 10
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase ........................ 10
Vyhýbanie sa cestám s mýtom ............................................ 10
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .................. 10
Vyhýbanie sa úsekom ciest ................................................. 11
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam ...................................... 11
Vlastné obmedzenia ............................................................ 11
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá ........................................ 11
Používanie mapy.......................................................... 11
Nástroje mapy ........................................................................... 11
Zobrazenie nástroja mapy ................................................... 12
Pred vami .................................................................................. 12
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh ..................................... 12
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami ............. 12
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami) ................................... 12
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri
výjazdoch ............................................................................. 12
Informácie o trase ..................................................................... 12
Zobrazenie údajov o trase na mape .................................... 12
Zobrazenie stránky s informáciami o trase .......................... 12
Zobrazenie záznamu jázd .................................................... 12
Vynulovanie informácií o trase ............................................. 12
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie ........................ 13
Zobrazenie cestnej premávky na mape ............................... 13
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 13
Prispôsobenie mapy ................................................................. 13
Prispôsobenie vrstiev mapy ................................................. 13
Ako zmeniť údajové pole mapy ............................................ 13
Zmena perspektívy mapy ..................................................... 13
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania ..................................... 4
Vyhľadanie adresy ...................................................................... 5
Výsledky vyhľadávania polohy ................................................... 5
Zmena oblasti vyhľadávania .................................................. 5
Výsledky vyhľadávania polohy na mape ................................ 5
Zmena oblasti vyhľadávania pomocou mapy ........................ 5
Body záujmu ............................................................................... 5
Vyhľadanie polohy podľa kategórie ....................................... 5
Vyhľadanie miest na kempovanie .......................................... 5
Vyhľadanie služieb pre karavany ........................................... 6
Vyhľadávanie národných parkov ........................................... 6
Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu .................................... 6
Foursquare ............................................................................. 6
TripAdvisor ............................................................................. 6
Navigácia k bodom záujmu na mieste ................................... 7
Nástroje vyhľadávania ................................................................ 7
Vyhľadanie križovatky ............................................................ 7
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ................................... 7
Parkovisko .................................................................................. 7
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy ..... 7
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej
polohy .................................................................................... 7
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania ............................. 7
Zobrazenie naposledy nájdených polôh ..................................... 7
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest ................... 7
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe ............................... 7
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc ................ 7
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe ......................... 8
Pridanie skratky .......................................................................... 8
Odstránenie skratky ............................................................... 8
Uloženie polôh ............................................................................ 8
Uloženie polohy ..................................................................... 8
Uloženie aktuálnej polohy ...................................................... 8
Upravenie uloženej polohy .................................................... 8
Priradenie kategórií k uloženej polohe ................................... 8
Odstránenie uloženej polohy ................................................. 8
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie
smartfónu...................................................................... 13
Nasledovanie cesty........................................................ 8
Cestná premávka .......................................................... 15
Cesty ...........................................................................................8
Spustenie cesty .......................................................................... 8
Obsah
Spárovanie so smartfónom ....................................................... 13
Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android™) ........................... 13
Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone®) ............................. 13
BluetoothIkony stavu funkcie .................................................... 14
Upozornenia Smart ................................................................... 14
Prijímanie upozornení .......................................................... 14
Zobrazenie zoznamu upozornení ........................................ 14
Navigácia na adresu alebo do lokality prostredníctvom aplikácie
Garmin Drive ............................................................................. 14
Volanie bez použitia rúk ........................................................... 15
Volanie ................................................................................. 15
Prijímanie hovoru ................................................................. 15
Používanie histórie volaní .................................................... 15
Používanie možností počas hovoru ..................................... 15
Uloženie domáceho telefónneho čísla ................................. 15
Odpojenie zariadenia Bluetooth ............................................... 15
Odstránenie spárovaného telefónu .......................................... 15
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu .. 16
i
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača
dopravných informácií ............................................................... 16
Odbery dopravných informácií ............................................. 16
Zapnutie cestnej premávky ....................................................... 16
Pridanie predplatného .............................................................. 16
Hlasový príkaz .............................................................. 16
Nastavenie frázy budenia ......................................................... 16
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy ............................................. 16
Tipy k používaniu hlasových príkazov ...................................... 17
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu ........................... 17
Stíšenie pokynov ...................................................................... 17
Ovládanie hlasom ..................................................................... 17
Konfigurácia ovládania hlasom ............................................ 17
Používanie ovládania hlasom .............................................. 17
Tipy pre ovládanie hlasom ................................................... 17
Používanie aplikácií..................................................... 17
Prezeranie príručky používateľa na zariadení .......................... 17
Zobrazenie predpovede počasia .............................................. 17
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta ...... 17
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia ......................... 17
Zobrazenie upozornení na počasie ..................................... 18
Kontrola podmienok na ceste .............................................. 18
Plánovač trasy .......................................................................... 18
Ako sa plánuje trasa ............................................................ 18
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase ..................... 18
Objavovanie atrakcií na trase .............................................. 18
Zmena možností cesty pre trasu .......................................... 18
Navigácia po uloženej trase ................................................. 18
Upravenie a uloženie aktívnej trasy ..................................... 18
Dopravné kamery služby photoLive ......................................... 19
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive ......... 19
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape ............ 19
Uloženie dopravnej kamery ................................................. 19
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov ............................. 19
Zabránenie krádeži .............................................................. 22
Reštartovanie zariadenia .......................................................... 22
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka ......... 22
Odstránenie zariadenia z držiaka ........................................ 22
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka ....................... 22
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .............. 22
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .............................. 23
Ťažkosti ......................................................................... 23
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle ...................... 23
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály ........................ 23
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .................................. 23
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ................................ 23
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu ............................... 23
Príloha........................................................................... 23
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje ............................ 23
Správa údajov ........................................................................... 23
O pamäťových kartách ......................................................... 23
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 23
Prenos údajov z vášho počítača .......................................... 23
Odpojenie kábla USB ........................................................... 24
Zobrazenie stavu signálu GPS ................................................. 24
Zakúpenie dodatočných máp ................................................... 24
Kúpa príslušenstva ................................................................... 24
Register ......................................................................... 25
Nastavenia .................................................................... 19
Nastavenia mapy a vozidla ....................................................... 19
Zapnutie máp ....................................................................... 19
Nastavenia navigácie ................................................................ 19
Nastavenia režimu výpočtu .................................................. 19
Nastavenie simulovanej polohy ........................................... 19
Nastavenia bezdrôtovej siete ................................................... 20
Nastavenia systému podpory riadenia ..................................... 20
Nastavenia výstrah blízkosti ................................................ 20
Nastavenia zobrazenia ............................................................. 20
Nastavenia cestnej premávky ................................................... 20
Nastavenia jednotiek a času ..................................................... 20
Nastavenie času .................................................................. 20
Nastavenia jazyka a klávesnice ................................................ 20
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia ............................. 20
Obnovenie nastavení ................................................................ 20
Informácie o zariadení................................................. 21
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a
ich dodržiavaní .......................................................................... 21
Technické údaje ........................................................................ 21
Nabíjanie zariadenia ................................................................. 21
Údržba zariadenia......................................................... 21
Aktualizácie máp a softvéru ...................................................... 21
Pripájanie k sieti Wi‑Fi ......................................................... 21
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi‑Fi ............... 21
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin
Express ................................................................................ 22
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 22
Čistenie vonkajšieho krytu ................................................... 22
Čistenie dotykovej obrazovky .............................................. 22
ii
Obsah
Začíname
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
• Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (Aktualizácie máp
a softvéru, strana 21).
• Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju
napájania (Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle,
strana 1).
• Vyhľadajte signály GPS (Vyhľadávanie GPS signálov,
strana 1).
• Nastavte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 2) a jas
displeja (Nastavenie jasu obrazovky, strana 2).
• Nastavte profil vozidla pre svoje kempingové vozidlo
(Pridanie profilu vozidla, strana 2).
• Nastavte navigáciu do cieľového miesta (Spustenie cesty,
strana 8).
Prehľad zariadenia Garmin
®
Tlačidlo napájania
Napájací a dátový port USB
Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo
vozidle
VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie,
je potrebné ho nabiť.
1 Napájací kábel vozidla pripojte do portu USB na zariadení.
5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým
nezacvakne.
6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej
zásuvky vo vozidle.
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia
• Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania
pripojením zariadenia k zdroju napájania.
alebo
• Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla
napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie
spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa
kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas
nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
• Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo
napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte
položku Vypnúť.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do úsporného režimu.
Vyhľadávanie GPS signálov
Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať
satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na
vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od
niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde
ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či
máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo,
odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď
zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie
satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.
1 Zapnite zariadenie.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od
vysokých budov a stromov.
v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď
je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na
navigáciu.
Ikony na stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony
stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.
Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo
zobraziť ďalšie informácie.
Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS
a získané informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu
GPS, strana 24).
Stav technológie Bluetooth . Výberom zobrazíte nastavenia
Bluetooth (Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 20).
®
2 Držiak
pritláčajte na prísavku , pokým nezapadne na
miesto.
3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku dozadu
smerom k čelnému sklu.
4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
Začíname
Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi
(Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 20).
Pripojené k volaniu bez použitia rúk. Výberom uskutočníte
telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 15).
1
Aktívny profil vozidla. Výberom zobrazíte nastavenia profilu
vozidla (Úprava profilu vozidla, strana 2).
Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času,
strana 20).
Úroveň nabitia batérie.
Stav pripojenia aplikácie Garmin Drive™ (Spárovanie so
smartfónom, strana 13).
Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie
predpovede počasia, strana 17).
Používanie tlačidiel na obrazovke
Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami,
ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.
• Výberom položky
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• Podržaním položky
sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
• Výberom položky alebo môžete prechádzať zoznamami
alebo ponukami.
• Podržaním položky alebo sa môžete rýchlejšie posúvať.
• Výberom položky
zobrazíte kontextovú ponuku možností
pre aktuálnu obrazovku.
Nastavenie hlasitosti
1 Vyberte Hlasitosť.
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
• Zariadenie stíšte výberom položky .
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.
Používanie zmiešavača zvuku
Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti
pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo
telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna
hodnota základnej hlasitosti.
1 Vyberte položku Hlasitosť.
2 Vyberte položku > Zmiešavač zvuku.
3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy
zvuku.
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.
Profily vozidla
VAROVANIE
Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa
s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých
návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia
ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať
obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch
vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri
rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné
značenie a prispôsobujte sa podmienkam na ceste.
Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe
vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v
stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno
prispôsobiť samostatne pre každý typ vozidla.
Po aktivácii profilu kempingového vozidla sa zariadenie vyhne
oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam
podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste
zadali pre svoje vozidlo.
2
Pridanie profilu vozidla
Profil vozidla je potrebné pridať pre každé kempingové vozidlo,
v ktorom budete používať zariadenie.
1 Vyberte položky Nastavenia > Profil vozidla > .
2 Vyberte typ vozidla:
• Ak chcete pridať obytné vozidlo s trvalo pripojeným
kempingovým vozidlom, vyberte položku Obytné vozidlo.
• Ak chcete pridať obytné vozidlo ťahajúce príves, vyberte
položku Motorhome with Trailer.
• Ak chcete pridať nákladné vozidlo s pripojeným
kempingovým vozidlom, vyberte položku Truck Camper.
• Ak chcete pridať nákladné vozidlo s pripojeným
kempingovým vozidlom ťahajúcim príves, vyberte položku
Truck Camper with Trailer.
• Ak chcete pridať vozidlo, vyberte položku Auto.
• Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané za osobným
vozidlom, vyberte položku S prívesom.
3 V prípade potreby vyberte typ prívesu:
• Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané pomocou
štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku
Obytný príves.
• Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané pomocou
návesného ťažného zariadenia, vyberte položku Obytný
náves.
POZNÁMKA: tento typ prívesu nie je dostupný vo
všetkých oblastiach.
• Ak chcete pridať lodný príves ťahaný pomocou
štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku Lodný
príves.
• Ak chcete pridať príves ťahaný pomocou štandardného
ťažného zariadenia, vyberte položku Obytný príves.
4 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.
Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať
dodatočné podrobné informácie (Úprava profilu vozidla,
strana 2).
Profil auta
Profil auta je predinštalovaný profil vozidla určený na používanie
v automobile bez prívesu. Keď sa používa profil auta, zariadenie
vypočítava štandardné automobilové trasy a tvorba trás pre
veľké vozidlá nie je k dispozícii. Počas používania profilu auta
nie sú dostupné niektoré funkcie a nastavenia špecifické pre
veľké vozidlá.
Prepnutie profilu vozidla
Zariadenie vás po prvom zapnutí vyzve, aby ste vybrali profil
vozidla. Profil vozidla môžete kedykoľvek manuálne prepnúť.
1 Na stavovej lište vyberte ikonu profilu vozidla, napríklad
alebo
.
2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a
hmotnosti.
3 Vyberte položku Vybrať.
Úprava profilu vozidla
Môžete zmeniť základné informácie o profile vozidla alebo pridať
podrobné informácie k profilu vozidla, ako napr. maximálnu
rýchlosť.
1 Vyberte položky Nastavenia > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte
položku a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
Profily vozidla
• Ak chcete premenovať profil vozidla, zvoľte možnosť >
> Premenovať profil.
• Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku >
> Vymazať.
Pridávanie nádrží na propán
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých
modeloch produktov.
Keď do profilu svojho vozidla pridáte nádrže na propán,
zariadenie vylúči z vyhľadávania trasy cez oblasti, v ktorých
platia obmedzenia pre nádrže na propán. Môže to mať dopad na
vašu trasu. Zariadenie vás tiež upozorní, keď sa budete blížiť
k oblasti, kde sa vyžaduje odpojenie nádrží na propán.
1 Vyberte položky Nastavenia > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
3 Stlačte tlačidlo .
4 Zvoľte Propánové nádrže > Pridať nádrž.
5 Zadajte hmotnosť nádrže na propán a zvoľte Uložiť.
Funkcie na informovanie
a upozornenie vodiča
Plánovanie prestávok: ak neprerušovane jazdíte dlhšiu dobu,
zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie
odpočívadlá.
Riziko kontaktu podvozka so zemou: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde
by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.
Postranný vietor: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného
vetra.
Úzka cesta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu,
keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť
príliš úzka.
Nebezpečné stúpanie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.
Hranice štátu a krajiny: zariadenie prehrá zvukový tón
a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo
krajiny.
Vypnúť používanie propánu: zariadenie prehrá zvukový tón
a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by ste mali
vypnúť používanie propánu.
Zapnutie alebo vypnutie zvukových
upozornení vodiča
UPOZORNENIE
Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú
len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti
dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na
dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým
úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné
pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za
nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.
Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo
vypnúť zvukové tóny. Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj
v prípade, že je zvuk vypnutý.
1 Vyberte položky Nastavenia > Asistent vodiča >
Upozornenia vodiča.
2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri
jednotlivých upozorneniach.
Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú
bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte
v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení
zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu.
Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo
vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo
všetkých oblastiach.
Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí rýchlostný limit
(v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú
zónu.
Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte
rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu,
zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného
obmedzenia sa zobrazí červený okraj.
Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový
tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa
pripravili na zmenu rýchlosti.
Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej
ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu
a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky
sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo
vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte
jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.
Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý
signalizuje blížiace sa železničné priecestie.
Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý
signalizuje oblasť prechodu divej zveri.
Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje
zákrutu na ceste.
Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti
priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou,
zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje pomalšiu
cestnú premávku. Ak má zariadenie používať túto funkciu,
musí prijímať dopravné informácie (Cestná premávka,
strana 15).
Semaforové kamery a rýchlostné kamery
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier
na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich
používania.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach a na všetkých modeloch produktov.
V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov
dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch
a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite
k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.
• V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje
o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude
pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.
• Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať
pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express).
Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste
dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.
• Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu
umiestnení semaforových a rýchlostných kamier, musí mať
aktívne predplatné na sťahovanie a ukladanie údajov
o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu,
prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu,
prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek
môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce
predplatenie.
POZNÁMKA: niektoré balíky produktov v niektorých
oblastiach zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových
a rýchlostných kamerách s nespoplatnenými aktualizáciami.
3
Symboly upozornení a výstrah
VAROVANIE
Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa
s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých
návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia
ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať
obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch
vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri
rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné
značenie a prispôsobujte sa podmienkam na ceste.
Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly
upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne
nebezpečenstvá a cestné podmienky.
Upozornenia na obmedzenia
Výška
Hmotnosť
Dĺžka
®
Šírka
Výška prívesu
Hmotnosť prívesu
Dĺžka prívesu
Šírka prívesu
Lodné prívesy nie sú povolené
Kempingové vozidlá nie sú povolené
Prívesy nie sú povolené
Žiadne propánové nádrže alebo fľaše
Nie je povolené odbočenie doľava
Nie je povolené odbočenie doprava
Nie je povolené obrátenie
Upozornenia na podmienky na ceste
Riziko zosuvu
Postranný vietor
Úzka cesta
Ostrá zákruta
Strmé klesanie
Prevísajúce stromy
Upozornenia
Vážiaca stanica
Cesta nie je overená pre obytné vozidlá
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o
uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto
pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania
a ukladania týchto informácií.
V hlavnej ponuke vyberte položku Kam viesť?.
4
• Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte
položku Vyhľadať (Vyhľadanie polohy: panel
vyhľadávania, strana 4).
• Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku Adresa (Vyhľadanie
adresy, strana 5).
• Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body
záujmu podľa kategórie, vyberte položku Kategórie
(Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 5).
• Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti,
vyberte položku vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania
(Zmena oblasti vyhľadávania, strana 5).
• Ak chcete zobraziť a upraviť uložené miesta, vyberte položku
Uložené (Uloženie polôh, strana 8).
• Ak chcete zobraziť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z
výsledkov vyhľadávania, vyberte položku Naposledy použité
(Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 7).
• Na vyhľadanie autokempov a miest na kempovanie vyberte
položku Všetky kempy(Vyhľadanie miest na kempovanie,
strana 5).
• Ak chcete prehľadávať, hľadať a zverejniť body záujmu
Foursquare , vyberte položku Foursquare® (Prehľadávanie
Foursquare bodov záujmu, strana 6).
• Ak chcete prehľadávať a hľadať body záujmu a hodnotenia
TripAdvisor , vyberte položku TripAdvisor (TripAdvisor,
strana 6).
• Ak chcete prehľadávať a hľadať body záujmu, fotografie
a informácie HISTORY , vyberte položku History®
(Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu, strana 6).
• Ak chcete nájsť národné parky a prezerať si mapy parkov,
vyberte položku Národné parky (Vyhľadávanie národných
parkov, strana 6).
• Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte
položku Súradnice (Vyhľadanie polohy pomocou súradníc,
strana 7).
®
®
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Vyhľadať.
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Vyhľadanie adresy
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
údajov mapy načítaných v zariadení.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 V prípade potreby vyberte položku na vyhľadávanie
v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
3 Vyberte položku Adresa.
4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
5 Vyberte adresu.
Výsledky vyhľadávania polohy na mape
Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname
zobraziť na mape.
Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia
poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa
uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.
Výsledky vyhľadávania polohy
Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú
v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po
prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.
Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú
polohu.
Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné
informácie o vybranej polohe.
Choď! Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej
ceste.
Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.
Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
Choď! Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej
ceste.
Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.
Zmena oblasti vyhľadávania
Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej
aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach,
napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného
mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte položku vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania .
3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a
vyberte konkrétnu polohu.
Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď
vyhľadávate polohu pomocou niektorej z možností v ponuke
Kam viesť?, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto
oblasti.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Zmena oblasti vyhľadávania pomocou mapy
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
3 Posuňte mapu na novú oblasť vyhľadávania.
4 Stlačte tlačidlo Vyhľadať tu.
Body záujmu
Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo
zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu
obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice,
reštaurácie, hotely a zábavné centrá.
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
4 Vyberte polohu.
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť
zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri
zvolené ciele.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte možnosť:
• V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti
obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam
naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
• V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové
miesto.
Vyhľadanie miest na kempovanie
Vyberte položky Kam viesť? > Všetky kempy.
5
Vyhľadanie miest na kempovanie s vybavenosťou
Môžete vyhľadávať autokempy a miesta na kempovanie na
základe dostupnej vybavenosti.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte poskytovateľa vyhľadávania autokempov a miest na
kempovanie, ako napríklad PlanRV™ Parks, The Caravan
and Motorhome Club alebo ACSI™.
POZNÁMKA: niektorí poskytovatelia vyhľadávania nie sú
dostupní na niektorých modeloch produktov.
3 V prípade potreby vyberte možnosť Filtrovať podľa
občianskej vybavenosti, vyberte jednu alebo viaceré služby
a vyberte položku Uložiť.
4 Vyberte polohu.
Vyhľadanie služieb pre karavany
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Môžete vyhľadávať blízke servisy, ktoré ponúkajú opravu,
odtiahnutie či iné služby pre karavany.
Vyberte Kam viesť? > PlanRV™ Services.
Vyhľadávanie národných parkov
Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky
alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné
informácie o národným parkoch v Spojených štátoch
amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku
alebo do polohy v rámci národného parku.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Národné parky.
Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší
národný park bude navrchu.
2 Vyberte položku Vyhľadať a zadajte celý názov parku alebo
jeho časť, aby ste obmedzili výsledky (voliteľné).
3 Vyberte národný park.
Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami
prvkov a vybavenia v rámci parku.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte
položku Choď!.
• Ak chcete zobraziť viac informácií o parku alebo
preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku .
• Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte
kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú
polohu.
Preskúmanie prvkov a vybavenosti národných parkov
Na modeloch produktov určených pre Severnú Ameriku môžete
preskúmať podrobné informácie o prvkoch a vybavenosti, ktoré
sú k dispozícii v národnom parku, a nechať sa navigovať na
konkrétne miesto v parku. Nájdete napríklad miesta na
kempovanie, orientačné body, centrá návštevníkov a obľúbené
atrakcie.
1 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte národný park a
vyberte položku .
2 Vyberte položku Preskúmať tento park.
Zobrazí sa zoznam kategórií prvkov a vybavenosti parku.
3 Vyberte kategóriu.
4 Vyberte polohu a následne položku Choď!.
Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých
modeloch produktov.
Zariadenie obsahuje body záujmu HISTORY, ktoré umožňujú
nájsť a dozvedieť sa o miestach a atrakciách s historickým
významom na celom svete, ako sú historické budovy, pomníky,
múzeá a miesta významných historických udalostí.
6
1
2
3
4
Vyberte položky Kam viesť? > History®.
Vyberte kategóriu.
Vyberte polohu.
Výberom položky zobrazíte fotografiu a stručný súhrn
histórie lokality.
Foursquare
Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom
zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare,
ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom
Foursquare.
Do svojho účtu Foursquare sa môžete prihlásiť pomocou
aplikácie Garmin Drive na kompatibilnom smartfóne. Toto vám
umožňuje pozrieť si podrobné informácie o polohe Foursquare,
oznámiť polohu a vyhľadať body záujmu v online databáze
Foursquare.
Pripojenie k účtu Foursquare
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 13).
1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
2 Vyberte položky > Foursquare® > Login.
3 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu
Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo
svojom zariadení. Kým je zariadenie pripojené k účtu
Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive, poskytuje
vyhľadávanie najaktuálnejšie výsledky z online databázy
Foursquare a prispôsobené výsledky z používateľského účtu
Foursquare (Pripojenie k účtu Foursquare, strana 6).
Vyberte položky Kam viesť? > Foursquare®.
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare
Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv
pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive
(Pripojenie k účtu Foursquare, strana 6).
Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako
sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v
reštauráciách a otváracie hodiny.
1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu
Foursquare.
2 Stlačte tlačidlo .
Zverejnenie polohy prostredníctvom Foursquare
Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv
pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive
(Pripojenie k účtu Foursquare, strana 6).
1 Vyberte položky Kam viesť? > Foursquare® > Prihlásenie.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku > Prihlásenie.
TripAdvisor
Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby
TripAdvisor.Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú
automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom
záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby
TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.
Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu
1 Vyberte položky Kam viesť? > TripAdvisor.
2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre
danú kategóriu.
3 Vyberte položku Zoradiť výsledky a zoraďte výsledky podľa
vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Navigácia k bodom záujmu na mieste
POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých
oblastiach alebo pre všetky modely produktov.
Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho
miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo
konkrétny terminál na letisku.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Vyhľadať.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu
miesta, vyberte položku a prejdite na krok 3.
• Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu
záujmu, vyberte položku a prejdite na krok 5.
Vyberte
miesto.
3
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad
reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
4 Vyberte kategóriu.
5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku Choď!.
Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu
na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do
cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené
šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu
záujmu na mieste.
Preskúmanie miesta
POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých
oblastiach alebo pre všetky modely produktov.
Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na
každom mieste.
1 Vyberte miesto.
2 Vyberte položku > Preskúmať toto miesto.
2 Vyberte možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
Vyberte
parkovacie miesto.
3
4 Vyberte položku Choď!.
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej
polohy
1 Vyhľadajte lokalitu.
2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
4 Vyberte možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
5 Vyberte parkovacie miesto.
6 Vyberte položku Choď!.
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania
Nástroje vyhľadávania
Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach
parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti
nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ
dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto),
relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.
Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť
v zariadení.
Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu .
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.
Zobrazenie naposledy nájdených polôh
Vyhľadanie križovatky
Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.
Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.
Vyberte položky Kam viesť? > Naposledy použité.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Križovatky.
2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
Na mape vyberte vozidlo.
na obrazovke.
3 Vyberte križovatku.
Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
geocache.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Súradnice.
2 V prípade potreby vyberte a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.
3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
4 Vyberte Zobraziť na mape.
Parkovisko
Vaše zariadenie Garmin disponuje podrobnými informáciami
o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké
parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného
parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných
spôsobov platby.
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej
polohy
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Parkovisko.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Vyberte Kam viesť? > Naposledy použité >
Vynulovať > Áno.
>
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc
Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a
čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte si Nemocnice, Policajné stanice, Palivo alebo
Asistenčná služba.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo
všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku
Choď!
• Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o
polohe, vyberte položku .
7
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položku > Smer ku mne.
3 Vyberte štartovaciu polohu.
4 Vyberte položku Vybrať.
Pridanie skratky
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.
2 Vyberte položku.
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.
2 Vyberte skratku na odstránenie.
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
4 Vyberte možnosť Hotovo.
Uloženie polôh
Uloženie polohy
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
strana 5).
2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
3 Vyberte položku > Uložiť.
4 Zadajte názov a vyberte položku Hotovo.
Uloženie aktuálnej polohy
1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
2 Vyberte položku Uložiť.
3 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
4 Vyberte OK.
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte položku > Upraviť.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.
• Vyberte Telefónne číslo.
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.
7 Upravte informácie.
8 Vyberte možnosť Hotovo.
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné
kategórie.
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
8
4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.
6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
7 Vyberte možnosť Hotovo.
Odstránenie uloženej polohy
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte > Vymazať uložené miesta.
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.
Nasledovanie cesty
Cesty
Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých
cieľových miest.
• Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta
podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu
trasy (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 10) a obmedzení
(Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 10).
• Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré
nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
• Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť
použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy
(Spustenie cesty, strana 8).
• Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete
použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu
prispôsobiť (Tvarovanie trasy, strana 10).
• Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (Pridanie
polohy do vašej trasy, strana 9).
Spustenie cesty
1 Vyberte položku Kam viesť? a vyhľadajte polohu
(Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 4).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy,
vyberte položku Choď!.
• Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu
a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
• Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku >
Upraviť trasu a pridajte do trasy tvarovacie body
(Tvarovanie trasy, strana 10).
Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás
pomocou hlasových výziev a informácií na mape (Trasa
na mape, strana 9). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy
zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.
Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete
tieto polohy pridať do svojej trasy (Pridanie polohy do vašej
trasy, strana 9).
Spustenie trasy pomocou mapy
Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.
3 V prípade potreby vyberte položku a použite možnosť
filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
Nasledovanie cesty
4 Vyberte možnosť:
Zobrazenie odbočiek a smerov
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
5 Vyberte Choď!.
Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky,
zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.
1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
• Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiace sa odbočky
a smery, vyberte položku > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky
alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas
navigácie po trase.
• Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov
pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa
ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok
križovatky.
Cesta domov
Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste
zadali domovskú polohu.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Naviguj Domov.
2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.
Upravenie domovskej polohy
1 Vyberte položku Kam viesť? >
2 Zadajte domovskú polohu.
> Nastaviť dom. polohu.
Trasa na mape
Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu
pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny
týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia
v hornej časti mapy.
Zobrazenie celej cesty na mape
1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na
mape.
2 Vyberte položku
.
Príchod do cieľa
Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie,
pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.
• Ikona označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový
pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
• Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás
automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom
možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti
(Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 9).
• Keď zastanete v cieli, zariadenie automaticky ukončí cestu.
Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete
cestu ukončiť výberom položky Stop.
Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje
nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by
ste mali jazdiť.
Vzdialenosť k ďalšej akcii.
Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
Trasa označená na mape.
Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu
najbližších akcií.
Rýchlosť vozidla.
Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
Odhadovaný čas príjazdu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené
informácie (Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 13).
Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete
zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.
Aktívny asistent jazdných pruhov
Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo
mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí
podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara
označuje správny jazdný pruh na odbočenie.
Nasledovanie cesty
Parkovisko v blízkosti cieľa
Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto
v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom,
zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.
1 Vyberte možnosť:
• Po výzve na zariadení výberom položky Áno vyhľadáte
parkovisko v blízkosti.
• Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky Kam
viesť? > Kategórie > Parkovisko a potom > Cieľa.
Vyberte
možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
2
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
3 Vyberte parkovisko a položky Choď! > Pridať ako ďalšiu
zastávku.
Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.
Zmena aktívnej cesty
Pridanie polohy do vašej trasy
Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy
(Spustenie cesty, strana 8).
Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do
trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie
cieľové miesto.
TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými
miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete
naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (Ako sa
plánuje trasa, strana 18).
9
1 Na mape vyberte položku > Kam viesť?.
2 Vyhľadajte polohu (Vyhľadávanie a ukladanie polôh,
strana 4).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť Choď!.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové
miesto, vyberte položku Pridať ako ďalšiu zastávku.
• Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku
Pridať ako poslednú zastávku.
• Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest
na trase, vyberte položku Pridať k aktívnej trase.
Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy
a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.
Tvarovanie trasy
Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (Spustenie cesty,
strana 8).
Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto
môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez
určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.
1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
2 Vyberte ikonu .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
3 Vyberte polohu na mape.
TIP: výberom ikony môžete mapu priblížiť a vybrať
presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
4 V prípade potreby vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte
na mape ďalšie polohy.
• Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku Choď!.
Použitie obchádzky
Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo
obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte
na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.
1 Na mape vyberte položku > Upraviť trasu.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku
Obchádzka úseku cesty.
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej
ceste, vyberte položku Obchádzka po inej ceste.
Zmena režimu výpočtu trasy
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnosť:
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť
dlhšie.
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať
dlhší čas.
Zastavenie cesty
Na mape vyberte položku > Stop.
10
Ako používať navrhované cesty
Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť
aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd (Nastavenia
zariadenia a ochrana súkromia, strana 20).
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa
táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu
s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do
danej polohy.
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase
Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať
informácie o cestnej premávke (Prijímanie dopravných
informácií prostredníctvom smartfónu, strana 16).
Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak,
aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach
cestnej premávky túto možnosť vypli (Nastavenia cestnej
premávky, strana 20), dopravné zdržania môžete zobraziť a
obísť manuálne.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
2 Ak je to možné, vyberte položku Altern. tr..
3 Vyberte možnosť Choď!.
Vyhýbanie sa cestám s mýtom
Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú
cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie
sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj
so spoplatneným úsekom.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a
mapových údajov vo vašom zariadení.
• Vyberte položku Cesty s mýtom.
• Vyberte položky Mýto > Cesty s mýtom.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte položku Uložiť.
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky
Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné
informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa
môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo
tieto cesty povoliť.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mýto >
Diaľničné nálepky.
2 Vyberte krajinu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie
pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte
položku Vždy sa pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými
diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť Vyhnúť sa.
Nasledovanie cesty
• Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými
nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť Povoliť.
4 Vyberte položku Uložiť.
Vyhýbanie sa úsekom ciest
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia.
2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť,
a vyberte položku OK.
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam
Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými
alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na
vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla
v aktívnom profile vozidla.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné
zóny.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť,
vyberte položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny,
vyberte položku Povoliť.
3 Vyberte položku Uložiť.
Vlastné obmedzenia
Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti
alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa
zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou
prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.
Vyhýbanie sa ceste
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Vlastné
obmedzenia.
2 V prípade potreby vyberte možnosť Pridať miesto vyhnutia
sa.
3 Vyberte Pridať cestu vyhnutia sa.
4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť,
a vyberte Ďalej.
5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte Ďalej.
6 Vyberte možnosť Hotovo.
Vyhýbanie sa oblasti
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Vlastné
obmedzenia.
2 V prípade potreby vyberte možnosť Pridať miesto vyhnutia
sa.
3 Vyberte Pridať oblasť vyhnutia sa.
4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
6 Vyberte možnosť Hotovo.
Vypnutie vlastných obmedzení
Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho
odstránili.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Vlastné
obmedzenia.
2 Vyberte obmedzenie.
3 Vyberte > Vypnúť.
Vymazanie vlastných obmedzení
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
• Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho
a zvoľte
> Vymazať.
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej
polohy.
Používanie mapy
Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (Trasa na mape,
strana 9) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie
je aktívna žiadna trasa.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
3 Vyberte možnosť:
• Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor
alebo nadol.
• Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo
.
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
• Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa
kategórie, vyberte položku .
• Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte
položku Choď! (Spustenie trasy pomocou mapy,
strana 8).
Nástroje mapy
Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám
a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete
nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.
Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.
Upraviť trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť
polohy na trase (Zmena aktívnej cesty, strana 9).
Stíšiť: slúži na stíšenie hlavnej hlasitosti.
Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž
aktívnej trasy alebo diaľnice (Nástroj Cities Ahead (Mestá
pred vami), strana 12).
Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste,
po ktorej práve cestujete (Pred vami, strana 12).
Elevation: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.
Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase
alebo vo vašej oblasti (Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie, strana 13). Táto funkcia nie je dostupná vo
všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.
Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr.
rýchlosť alebo najazdené kilometre (Zobrazenie údajov o
trase na mape, strana 12).
Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase
(Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 9).
Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov
uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti
počas hovoru, keď je telefón aktívny (Používanie možností
počas hovoru, strana 15).
Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Vlastné
obmedzenia.
Používanie mapy
11
photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej
predplatenej služby photoLive (Dopravné kamery služby
photoLive, strana 19).
Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu
dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento
nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení
údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a
rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii
Garmin Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie
smartfónu, strana 13).
Break Planner: zobrazuje pripomenutia prestávok
a navrhované zastávky.
Zobrazenie nástroja mapy
1 Na mape vyberte položku .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri
výjazdoch
1 Na mape vyberte položku > Mestá pred vami.
Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy
bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách
a východoch.
2 Vyberte mesto.
Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa
nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú
čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.
3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom
položky Choď!.
Informácie o trase
Zobrazenie údajov o trase na mape
.
Pred vami
Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách
na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť
nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad
reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.
V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú
zobrazovať.
Aby bolo možné zobraziť na mape údaje o trase, musíte pridať
nástroj do ponuky nástrojov mapy.
Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
Zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape
Nástroj mapy Údaje o trase môžete použiť na zobrazenie
prispôsobiteľných informácií o trase na mape.
1 Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
2 Vyberte možnosť:
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu
lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy vo všetkých troch
kategóriách. Ak necestujete, nástroj mapy bude zobrazovať
názvy troch kategórií.
2 Vyberte možnosť:
• Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na
zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti.
• Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte
miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila
trasa na toto miesto.
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami
Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami,
môžete zmeniť.
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie
alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie
a potiahnite ju.
• Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
• Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu,
vyberte položku Vlastné vyhľadávanie a zadajte názov
podniku alebo kategórie.
5 Vyberte položku Uložiť.
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)
Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá
obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o
nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto
zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice
a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na
cestných označeniach na diaľniciach.
12
• Vyberte dátové pole v nástroji údajov o trase
a potom
vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.
• Vyberte prispôsobiteľné dátové pole mapy
a potom
vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.
Zobrazenie stránky s informáciami o trase
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a
poskytuje štatistiky o vašej trase.
Na mape vyberte položku Rýchlosť.
Zobrazenie záznamu jázd
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam trás.
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.
2 Vyberte > Vynulovať polia.
3 Vyberte možnosť:
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.
• Výberom Vynulovať údaje o trase vynulujte informácie
na trasovom počítači.
Používanie mapy
• Výberom Vynulovať max. rýchlosť vynulujte maximálnu
rýchlosť.
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie
Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať
informácie o cestnej premávke (Cestná premávka, strana 15).
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda zobrazte
legendu dopravnej mapy.
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 Vyberte položku > Dopravné udalosti.
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Prispôsobenie mapy
Prispôsobenie vrstiev mapy
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete
zobraziť na mape.
Ako zmeniť údajové pole mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte položku Nastavenia > Mapa a vozidlo >
Zobrazenie mapy jazdy.
Vyberte
možnosť:
2
• Výberom položky Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia
aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie
o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných
prác a uzávierkach ciest (Cestná premávka, strana 15).
Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií
a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia
(Zobrazenie predpovede počasia, strana 17).
Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na
zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické
hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie
ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia
rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov,
telefónne hovory môžete uskutočňovať pomocou hlasových
príkazov.
Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať
polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.
Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť
vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou
navigačného zariadenia (Zverejnenie polohy prostredníctvom
Foursquare, strana 6).
Spárovanie so smartfónom
Svoje zariadenie Garmin môžete spárovať so svojím
smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie
funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (Služby
v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 13) .
1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Garmin Drive.
2 Zapnite zariadenie Garmin a umiestnite ho do vzdialenosti
najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
V
3 telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
4 Riaďte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin a
dokončite proces párovania a nastavenia.
Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia
automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú
nachádzať v dosahu.
Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android™)
Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné
funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne
funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 Vyberte názov telefónu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie
políčka Telefonické hovory.
• Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia smartfónu Garmin
Drive, zrušte začiarknutie políčka Garmin Drive.
Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android)
Pomocou aplikácie Garmin Drive môžete prispôsobiť, ktoré typy
upozornení smartfónu sa budú zobrazovať v zariadení Garmin.
1 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
2 Vyberte položku > Smart Notifications.
Zobrazí sa zoznam aplikácií v smartfóne.
3 Prepínačom vedľa aplikácie môžete zapnúť alebo vypnúť
upozornenia príslušnej aplikácie.
Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone )
®
Služby v reálnom čase, premávka
a funkcie smartfónu
Aplikácia Garmin Drive umožňuje vášmu zariadeniu prijímať
upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne
dopravné informácie a informácie o počasí.
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné
funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne
funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
13
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zvoľte názov telefónu a
zrušte začiarknutie políčka Telefonické hovory.
TIP: vedľa názvu telefónu, ktorý používate na hlasité
volanie, sa zobrazí farebná ikona .
• Ak chcete vypnúť dáta aplikácie a upozornenia smartfónu
pre Garmin Drive, zvoľte možnosť Služby pre smartfóny
a zrušte začiarknutie políčka Služby pre smartfóny.
TIP: keď sú služby aktívne, ikony a sa zobrazujú
farebne.
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení (iPhone)
Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že
zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 Vyberte možnosť Služby pre smartfóny.
TIP: keď sú služby aktívne, ikony a sa zobrazujú
farebne.
3 Vyberte položku Upozornenia Smart.
4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia,
ktoré sa má zobrazovať.
BluetoothIkony stavu funkcie
Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth
vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.
Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
• Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia
vypnutá alebo odpojená.
• Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia
pripojená a aktívna.
Volanie bez použitia rúk
Upozornenia Smart
Garmin DriveFunkcie a služby aplikácie
Upozornenia Smart
Keď je zariadenie Garmin pripojené k aplikácii Garmin Drive,
môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu,
napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia
v kalendári.
POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po
jeho pripojení k aplikácii Garmin Drive môže trvať niekoľko
minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne,
v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona
(BluetoothIkony stavu funkcie, strana 14).
Prijímanie upozornení
VAROVANIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 13).
V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia
zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo
pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak
nebudete môcť upozornenia zobraziť.
POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia
sa zobrazia v nástroji mapy.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku OK.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku Zobraziť.
14
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položky Zobraziť
> Prehrať.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy
VAROVANIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 13).
Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji
mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte
potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť
upozornenia zobraziť.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu alebo
počkajte, kým kontextové okno zmizne.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku Prehrať
správu.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť pomocou hlasového
príkazu, povedzte Prehrať správu.
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že
vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov
a v nástroji mapy je zobrazená ikona .
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
Zobrazenie zoznamu upozornení
Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.
1 Vyberte položky Aplikácie > Upozornenia Smart.
Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú
čierne a prečítané upozornenia sú sivé.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis
upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu .
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky
jazyky.
Navigácia na adresu alebo do lokality
prostredníctvom aplikácie Garmin Drive
Aplikáciu Garmin Drive môžete používať na vyhľadávanie
adries, obchodov alebo bodov záujmu a odosielať navigáciu k
nim do vášho zariadenia Garmin.
1 V aplikácii Garmin Drive vyberte položku Where To?.
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
Pod poľom vyhľadávania sa budú pri písaní zobrazovať tipy.
3 Zvoľte navrhovaný výsledok vyhľadávania.
Aplikácia zobrazí lokalitu na mape.
Voľbou
Go! spustíte navigáciu.
4
Zariadenie Garmin začne s navigáciou do zvolenej lokality a
lokalita sa pridá k posledným bodom vyhľadávania v ponuke
Where To?.
Volanie bez použitia rúk
POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno
zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón
nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše
zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo
zariadenie bez potreby použitia rúk (Služby v reálnom čase,
premávka a funkcie smartfónu, strana 13). Po pripojení môžete
prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.
Volanie
Vytáčanie čísla
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Vytočiť.
2 Zadajte číslo.
3 Vyberte položku Vytočiť.
Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď
sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať,
kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny
nepodporujú túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Vyberte položku Hovor.
Zavolanie na miesto
1 Vyberte Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku Hovor.
Prijímanie hovoru
Keď prijímate hovory, vyberte položku Odpovedať alebo
Ignorovať.
Používanie histórie volaní
História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa
váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým
bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú
túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > História volaní.
2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí
ako prvý.
3 Vyberte hovor.
Používanie možností počas hovoru
Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru na mape.
Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.
Cestná premávka
TIP: ak stránku s možnosťami hovoru zavriete, môžete ju znova
otvoriť výberom položky v hlavnej ponuke. Položku >
Telefón môžete tiež vybrať na mape.
• Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte položku
Pridať hovor.
• Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky Telefón.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie
Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak
potrebujete súkromie.
• Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku
Klávesnica.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť
automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
• Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku Stíšiť.
• Ak chcete zavesiť, vyberte položku Zložiť.
Uloženie domáceho telefónneho čísla
TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce
telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom
zozname uložených polôh (Upravenie uloženej polohy,
strana 8).
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > > Nast. ako
domáce číslo.
2 Zadajte vaše telefónne číslo.
3 Vyberte možnosť Hotovo.
Volanie domov
Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu
domovskú polohu.
Vyberte položku Aplikácie > Telefón > Volanie domov.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho
odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie
Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu
zariadeniu Garmin automaticky.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného
zariadenia.
Odstránenie spárovaného telefónu
Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho
automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.
1 Vyberte Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 Vyberte telefón a vyberte položku Zrušiť párovanie
zariadenia.
Cestná premávka
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť
informácií o cestnej premávke.
Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej
premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete
nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej
premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej
ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (Nastavenia cestnej
premávky, strana 20). Na dopravnej mape si môžete prezerať
dopravné zdržania vo svojej oblasti.
Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať
dopravné údaje.
• Modely produktu s koncovým označením MT môžu prijímať
dopravné údaje z oblasti signálu vysielaného bezdrôtovo
15
pomocou vstavaného prijímača dopravných informácií
a pribaleného napájacieho kábla do vozidla (Prijímanie
dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných
informácií, strana 16).
• Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené
dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive
(Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu,
strana 16).
Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.
Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií
nájdete na stránke garmin.com/traffic.
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu
Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez
potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou
aplikáciou Garmin Drive.
1 Pripojte zariadenie k aplikácii Garmin Drive (Služby
v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 13).
2 V zariadení Garmin vyberte položku Nastavenia > Cestná
premávka a skontrolujte, či je označené začiarkavacie
políčko Cestná premávka.
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií
OZNÁMENIE
Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon
prijímača dopravných informácií.
Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné
informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Zariadenie
musí byť pripojené k napájaniu vo vozidle pomocou napájacieho
kábla kompatibilného s dopravou, aby mohlo bezdrôtovo
prijímať dopravné informácie. Niektoré modely produktu sa
dodávajú s dopravným prijímačom (Cestná premávka,
strana 15). .
Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.
Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií
nájdete na stránke garmin.com/traffic.
Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla kompatibilného
s dopravou (Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo
vozidle, strana 1).
Ak model vášho výrobku obsahuje dopravné informácie,
napájací kábel vozidla dodaný so zariadením bude
kompatibilný s dopravou.
Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných
informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie,
ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.
Odbery dopravných informácií
Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi
regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných
informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie
informácie nájdete na stránke garmin.com/traffic.
Zobrazenie predplatného dopravných informácií
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka >
Predplatenia.
Pridanie predplatného
Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných
regiónov alebo krajín.
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Vyberte položku Predplatenia > .
3 Zapíšte si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete
zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
16
Kód predplatenie informácií o cestnej premávke sa nemôže
opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte
získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných
informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
5 V zariadení vyberte položku Ďalej.
6 Zadajte kód.
7 Vyberte možnosť Hotovo.
Zapnutie cestnej premávky
Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Označte začiarkavacie políčko Cestná premávka.
Pridanie predplatného
Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných
regiónov alebo krajín.
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Vyberte položku Predplatenia > .
3 Zapíšte si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete
zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatenie informácií o cestnej premávke sa nemôže
opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte
získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných
informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
5 V zariadení vyberte položku Ďalej.
6 Zadajte kód.
7 Vyberte možnosť Hotovo.
Hlasový príkaz
POZNÁMKA: funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky
jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých
modeloch.
POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v
hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.
Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať
vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke hlasových príkazov sa
nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.
Nastavenie frázy budenia
Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete
aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je OK
Garmin.
TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete
znížiť použitím silnej frázy budenia.
1 Vyberte položku Aplikácie > Hlasový príkaz > >
Zobúdzacia fráza.
2 Zadajte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
3 Vyberte možnosť Hotovo.
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy
1 Povedzte OK Garmin.
Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.
Hlasový príkaz
umožní ovládať zariadenie vaším hlasom. Predtým než začnete
funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na
váš hlas.
Konfigurácia ovládania hlasom
Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas
jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.
1 Vyberte Aplikácie > Hlasové ovládanie.
2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a
postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke.
Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.
Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť
príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.
2 Zadajte hlasový príkaz z ponuky.
3 Reagujte na hlasové výzvy a dokončite vyhľadávanie alebo
úkon.
Tipy k používaniu hlasových príkazov
• Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
• Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím
zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
• Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
• V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
• Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť
náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
• Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie
a vypnutie hlasových príkazov.
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu
Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.
1 Vyslovte príkaz OK Garmin.
2 Vyslovte príkaz Nájsť miesto.
3 Počkajte na hlasovú výzvu a vyslovte názov lokality.
V zariadení sa zobrazí zoznam výsledkov vyhľadávania.
Používanie ovládania hlasom
1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu Hlasové
ovládanie.
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Tipy pre ovládanie hlasom
• Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
• Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím
zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
• Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
• Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu
prístrojom.
Používanie aplikácií
Prezeranie príručky používateľa na zariadení
Na obrazovke zariadenia si môžete prezerať príručku
používateľa v mnohých jazykoch.
1 Vyberte položky Aplikácie > Príručka používateľa.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom
sa zobrazuje text softvéru (Nastavenia jazyka a klávesnice,
strana 20).
2 Výberom ikony vyhľadáte obsah v príručke používateľa
(nepovinné).
Zobrazenie predpovede počasia
4 Vyslovte číslo riadku požadovanej lokality.
V zariadení sa zobrazí lokalita na mape.
5 Vyslovte príkaz Navigovať.
Stíšenie pokynov
Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia
zariadenia.
1 Vyberte položku Aplikácie > Hlasový príkaz > .
2 Vyberte položky Pokyny na stíšenie > Zapnúť.
Ovládanie hlasom
V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je
aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám
Používanie aplikácií
Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať
informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí,
zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Garmin Drive (Služby
v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 13).
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky
a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného
mesta
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte
mesto v zozname.
• Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať
mesto a zadajte názov mesta.
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
17
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 13).
1 Vyberte položku Aplikácie > Sledovanie počasia.
2 Voľbou zobrazíte animáciu radarovej mapy.
Zobrazenie upozornení na počasie
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 13).
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na
počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť
mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy
alebo v blízkosti vybraného mesta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Upoz. na počasie.
Kontrola podmienok na ceste
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 13).
Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia
pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Podmienky na ceste.
Plánovač trasy
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po
ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní
trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete
dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť
usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne
pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.
Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie
aktívnej trasy.
Ako sa plánuje trasa
Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať
aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná
poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak
spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr
ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri
spiatočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto
rovnaké.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Nová trasa.
2 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku Vybrať.
4 Vyberte položku Vybrať cieľ.
5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku Vybrať.
6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku
Pridať polohu.
Po
pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky Ďalej
7
> Uložiť.
8 Zadajte názov a vyberte položku Hotovo.
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené
trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte polohu.
18
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte
položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
• Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte
položku .
• Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase
Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových
miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu.
Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii
poradia nezmenené.
Pri úprave trasy vyberte položku > Optimalizovať
poradie.
Objavovanie atrakcií na trase
Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne
atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.
1 Pri úprave trasy vyberte položku > Navrhnúť atrakcie.
2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
3 Výberom položky Vybrať pridáte atrakciu do svojej trasy.
Zmena možností cesty pre trasu
Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po
začatí trasy.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené
trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť
počas navigácie trasy (voliteľné).
4 Stlačte tlačidlo .
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku
Tvar trasy a postupujte podľa pokynov na obrazovke
(Tvarovanie trasy, strana 10).
• Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku
Spôsob výpočtu (Zmena režimu výpočtu trasy,
strana 10).
Navigácia po uloženej trase
Než začnete navigovať po uloženej trase, aktívny profil vozidla
na zariadení sa musí zhodovať s vybratým profilom vozidla trasy
(Zmena možností cesty pre trasu, strana 18). Ak sa nezhoduje,
prístroj vás vyzve na zmenu profilu vozidla predtým, než
začnete trasu (Prepnutie profilu vozidla, strana 2).
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené
trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte položku Choď!.
4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom
položku Štart.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej
polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam
trasy v príslušnom poradí.
Upravenie a uloženie aktívnej trasy
Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť
a uložiť ako cestu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené
trasy > Aktívne cesty.
2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
3 Výberom položky Uložiť uložte trasu ako cestu, po ktorej sa
môžete neskôr navigovať (voliteľné).
Používanie aplikácií
Dopravné kamery služby photoLive
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k aplikácii Garmin Drive (Služby v reálnom čase, premávka
a funkcie smartfónu, strana 13).
Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne
fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných
dopravných ťahoch a križovatkách.
Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 13).
Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne
priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto
možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude
zariadenie používať.
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive
Zapnutie máp
Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti.
Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené
v oblastiach, kadiaľ často cestujete.
1 Vyberte položky Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého
obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť
obraz v plnej veľkosti.
5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť Uložiť (voliteľné).
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra
náhľadu obrazu kamery.
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape
Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste
pred vami.
1 Na mape vyberte položku > photoLive.
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery
na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď
prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej
kamery na ceste.
2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte
položku Nájsť kamery a zobrazte alebo uložte dopravné
kamery v blízkosti (voliteľné).
Uloženie dopravnej kamery
1 Vyberte položku Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte križovatku.
5 Vyberte položku Uložiť.
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd (Nastavenia zariadenia a ochrana
súkromia, strana 20).
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.
Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.
Nastavenia
Nastavenia mapy a vozidla
Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu
polohu na mape.
Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.
Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.
Téma mapy: zmena farby údajov mapy.
Nastavenia
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http://buy.garmin.com.
1 Zvoľte možnosť Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavenia navigácie
Vyberte položku Nastavenia > Navigácia.
Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po
spustení navigácie.
Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.
Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.
Cesty s mýtom: nastavenie preferencií na vyhnutie sa
spoplatneným cestám.
Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným
cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa
vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými
obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.
Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú
výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.
Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia
a šetrí energiu batérie.
Nastavenia režimu výpočtu
Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a
údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.
Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci
môžu mať dlhšiu vzdialenosť.
Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu
vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.
Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa
nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.
Nastavenie simulovanej polohy
Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné
signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete
použiť simulátor GPS.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.
2 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.
3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
4 Vyberte popis polohy.
5 Vyberte Nastaviť polohu.
19
Nastavenia bezdrôtovej siete
Nastavenia bezdrôtovej siete umožňujú spravovať siete Wi‑Fi ,
spárované zariadenia Bluetooth a funkcie Bluetooth.
Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.
Názov spárovaného zariadenia: v ponuke sa zobrazia názvy
spárovaných zariadení Bluetooth. Môžete vybrať názov
zariadenia a zmeniť nastavenia funkcií Bluetooth daného
zariadenia.
Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth
v blízkosti.
Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré
identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach
s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
Wi-Fi: zapnutie rádia Wi‑Fi.
Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené
siete.
Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi‑Fi v blízkosti (Pripájanie
k sieti Wi‑Fi, strana 21).
®
Nastavenia systému podpory riadenia
Vyberte položky Nastavenia > Asistent vodiča.
Upozornenia vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu
upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky
(Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 3).
Upozor. na prekročenie povolenej rýchlosti: upozorní vás,
keď prekročíte povolenú rýchlosť.
Plánovanie prestávok: pripomenie vám, že si máte spraviť
prestávku a zobrazí nadchádzajúce služby, keď jazdíte dlhšiu
dobu. Pripomienky prestávok a návrhy nadchádzajúcich
služieb môžete aktivovať alebo deaktivovať.
Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným
alebo semaforovým kamerám.
Nastavenia výstrah blízkosti
POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte
načítať vlastné body záujmu (POI).
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Vyberte položky Nastavenia > Asistent vodiča > Blízke
výstrahy.
Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k
bodom v blízkosti.
Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa
výstraha prehrá.
Nastavenia zobrazenia
Vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.
Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný
režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude
automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami
na základe aktuálneho času.
Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.
Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe
nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je
napájané cez batériu.
Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia.
Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do
priečinka Screenshot.
Nastavenia cestnej premávky
V hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenia > Cestná
premávka.
Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.
20
Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ
dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov
o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie
dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.
Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných
dopravných informácií.
Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo
na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy
(Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 10).
Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania
cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o
cestnej premávke.
Nastavenia jednotiek a času
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v
hlavnej ponuke vyberte položku Nastavenia > Jednotky a čas.
Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.
Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24hodinového alebo UTC času.
Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.
Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané
pre geografické súradnice.
Nastavenie času
1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií
GPS, vyberte Automaticky.
• Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor
alebo nadol.
Nastavenia jazyka a klávesnice
Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.
Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený
jazyk.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia
Vyberte položky Nastavenia > Zariadenie.
Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky
a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.
Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií
o predpisoch.
Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým
používateľom.
POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii
softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.
Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov
s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.
História jázd: umožňuje, aby zariadenie ukladalo záznam
o miestach, kam idete. Umožňuje to zobraziť záznam jázd,
použiť funkciu Kde som bol a použiť navrhované cesty
myTrends.
Vynulovať: umožňuje vymazať história cestovania, vynulovať
nastavenia alebo odstrániť všetky používateľské údaje.
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na
výrobné predvolené hodnoty.
Nastavenia
1 Vyberte položku Nastavenia.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
3 Vyberte položku > Obnoviť.
Informácie o zariadení
Zobrazenie elektronického štítku s
informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní
1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
2 Vyberte položky Zariadenie > Regulačné.
Technické údaje
Pripájanie k sieti Wi‑Fi
Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili
k sieti Wi‑Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi‑Fi sa môžete
pripojiť aj cez ponuku nastavení.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 V prípade potreby výberom položky Wi-Fi povoľte
technológiu Wi‑Fi.
3 Vyberte položku Vyhľadať siete.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi‑Fi.
4 Vyberte sieť.
5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte
možnosť Hotovo.
Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu
uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať
automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.
Rozsah prevádzkovej
teploty
-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi‑Fi
Rádiová frekvencia/
protokol
2,4 GHz pri 13 dBm
Prívod napätia
Zdroj napájania vo vozidle s použitím
priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj
striedavého prúdu s použitím voliteľného
príslušenstva (len pri použití v domácnosti
alebo na pracovisku).
OZNÁMENIE
Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do
zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity
alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie
informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne
váš poskytovateľ internetových služieb.
Typ batérie
Nabíjateľná, lítium-iónová
Nabíjanie zariadenia
POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma
alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na
stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať
pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.
Údržba zariadenia
Aktualizácie máp a softvéru
Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení
by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.
Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce
sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení.
Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať
nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy.
Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko
hodín.
Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií
a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich
dokončenie zaberie niekoľko minút.
Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.
• Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi‑Fi a aktualizáciu vykonať
priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete
zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
• Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať
pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express).
Pri tejto možnosti môžete nainštalovať údaje máp na
pamäťovú kartu, ak sú aktualizované mapy príliš veľké
a nezmestia sa do interného úložiska.
Informácie o zariadení
Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti
Wi‑Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete
zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.
1 Pripojte sa k sieti Wi‑Fi (Pripájanie k sieti Wi‑Fi, strana 21).
Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi‑Fi, kontroluje, či nie sú
k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia,
v hlavnej ponuke sa na ikone Nastavenia zobrazí ikona .
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktualizácie.
Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak
je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér
sa zobrazí oznámenie Je dostupná aktualizácia.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
vyberte možnosť Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte
položky Mapa > Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte
položky Softvér > Inštalovať všetko.
4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky Prijať
všetky odsúhlaste všetky zmluvy.
POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte,
môžete vybrať možnosť Odmietnuť. Tým sa proces
aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať,
kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.
5 Pomocou priloženého USB kábla pripojte zariadenie
k externému zdroju napájania a vyberte položku Pokračovať
(Nabíjanie zariadenia, strana 21).
Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame
používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 1 A.
Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry
dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným
mediálnym zariadeniam.
6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania
a v dosahu siete Wi‑Fi, kým sa proces aktualizácie
nedokončí.
TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred
dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete
doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy
buď pomocou Wi‑Fi alebo aplikácie Garmin Express.
21
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie
Garmin Express
Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru
pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.
1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin
Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte
aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (Inštalácia aplikácie
Garmin Express, strana 22).
2 Otvorte aplikáciu Garmin Express.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla mini-USB.
Malú koncovku kábla zapojte do portu mini-USB
vo vašom
zariadení Garmin a veľkú koncovku zapojte do voľného portu
USB vo vašom počítači.
• Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je
aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším
počítačom, vyberte možnosť Systémové požiadavky.
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte
možnosť Prevziať pre systém Windows.
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte
možnosť Prevziať pre počítač Mac.
3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.
Čistenie vonkajšieho krytu
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
4 Keď sa na zariadení Garmin zobrazí výzva o prechode do
režimu prenosu súborov, vyberte možnosť Pokračovať.
V
5 aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť Pridať
zariadenie.
Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie
a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.
6 Kliknite na možnosť Pridať zariadenie a podľa pokynov na
obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.
Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí
aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2 Zariadenie utrite dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
Zabránenie krádeži
7 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
kliknite na Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na
možnosť Zobraziť podrobnosti a kliknite na možnosť
Inštalovať vedľa požadovanej aktualizácie.
Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje
aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi
veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže
tento proces trvať dlho.
POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko
zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste
zväčšili úložný priestor vložením karty microSD (Inštalácia
pamäťovej karty na mapy a údaje, strana 23).
8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa
pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu
aktualizácie.
Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás
aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili
a znova zapojili.
®
Inštalácia aplikácie Garmin Express
Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows
a Mac .
1 V počítači prejdite na stránku garmin.com/express.
2 Vyberte možnosť:
®
22
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
Nenechávajte zariadenie v priehradke.
Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express
(garmin.com/express).
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Odstránenie zariadenia, držiaka a
prísavkového držiaka
Odstránenie zariadenia z držiaka
1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie
z držiaka.
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka
1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na
prísavkovom držiaku.
®
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla
1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.
Údržba zariadenia
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
OZNÁMENIE
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.
1 Otočte koncovkou proti smeru hodinových ručičiek
a odistite ju.
2
3
4
5
TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať
mincu.
Odstráňte koncovku, strieborný hrot
a poistku .
Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A
alebo 2 A.
Vložte strieborný hrot do koncovky.
Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek,
aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla .
Ťažkosti
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
liehu.
2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
3 Namontujte prísavkový držiak (Montáž a zapojenie
zariadenia Garmin vo vozidle, strana 1).
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
• Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (Nastavenia
navigácie, strana 19).
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (Výmena
poistky v napájacom kábli vozidla, strana 23).
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.
• Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí
povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických
údajoch.
• Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke
vozidla.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho
• Znížte jas displeja (Nastavenia zobrazenia, strana 20).
• Skráťte časový limit displeja (Nastavenia zobrazenia,
strana 20).
• Znížte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 2).
• Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (Nastavenia bezdrôtovej
siete, strana 20).
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného
režimu (Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 1).
Ťažkosti
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu
• Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
• V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón
umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od
zariadenia.
• Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com
/bluetooth.
• Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť
párovanie telefónu a zariadenia (Odstránenie spárovaného
telefónu, strana 15) a dokončiť proces párovania (Služby
v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 13).
Príloha
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje
Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu
a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty
si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť
na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu,
ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin.
Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4
do 32 GB.
1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (Prehľad
zariadenia Garmin , strana 1).
2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.
®
Správa údajov
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows
7 a novším, a Mac OS 10.4 a novším.
O pamäťových kartách
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.
3 Keď sa na zariadení Garmin zobrazí výzva o prechode do
režimu prenosu súborov, vyberte možnosť Pokračovať.
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia
pripojeného k počítaču.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia
k počítaču, strana 23).
23
2
3
4
5
6
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako
prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie
zariadenia.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• V prípade počítačov Apple , vyberte zariadenia a vyberte
položky Súbor > Vysunúť.
2 Odpojte kábel od počítača.
®
Zobrazenie stavu signálu GPS
Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo
.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku
zariadenia.
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Kúpa príslušenstva
Prejdite na stránku garmin.com/accessories.
24
Príloha
Register
Symboly
2D pohľad na mapu 13
3D pohľad na mapu 13
A
adresy, vyhľadávanie 5, 14
aktívny asistent jazdných pruhov 9
aktualizácia
mapy 21, 22
softvér 21, 22
aktuálna poloha 7
B
batéria
maximalizácia 23
nabíjanie 1, 21, 23
ťažkosti 23
body záujmu (POI) 5–7
HISTORY 6
miesta 7
C
cesta domov 9
cestná premávka 13, 15, 16, 20
alternatívna trasa 10
kamery 19
mapa 13
nehody 13
pridanie predplatných 16
prijímač 16
vyhľadanie zdržaní 13
cesty 8
pridanie bodu 9
spustenie 5, 8
tvarovanie 10
zastavenie 10
ciele 19. Pozrite si polohy
príchod 9
Č
čerpacie, stanice 7
čistenie dotykovej obrazovky 22
čistenie zariadenia 22
D
Dokumenty EULA 20
domov
cesta 9
telefónne číslo 15
úprava polohy 9
volanie 15
dopravné informácie 16
dopravné kamery, zobraziť 19
F
Foursquare 6
funkcie smartfónu 13, 14
pripájanie 13
vypnutie hovorov 13
G
Garmin Connect 13
Garmin Express 22
aktualizácia softvéru 22
geocaching 7
GPS 1, 24
H
história jázd 20
hlasitosť, úprava 2
hlasový príkaz 16
fráza budenia 16
navigácia pomocou 17
tipy pre používanie 17
zapnutie 16
hovory 15
domov 15
história 15
kontakty 15
Register
prijímanie 15
volanie 15
vytáčanie 15
O
jas 2
jazyk
hlas 20
klávesnica 20
obchádzky 10
obmedzenia 11
cesta 11
mýto 10
oblasť 11
úseky ciest 11
vozidlo 2
vymazanie 11
vypína sa 11
obnovenie nastavení 20
obrazovka, jas 2
odpojenie, Bluetooth zariadenie 15
odstránenie, spárované zariadenie Bluetooth
15
odstránenie kolísky 22
ovládanie hlasom 17
tipy 17
K
P
I
ID jednotky 20
identifikačné číslo 20
ikony, stavová lišta 1
ikony upozornení 4
ikony varovania 4
informácie o trase 12
resetovanie 12
zobraziť 12
J
kamery
rýchlosť 3
semaforová kamera 3
karta microSD 1
Kde som? 7, 8
kempingové vozidlo, profily 2, 3
klávesnica
jazyk 20
rozloženie 20
kolíska, odstránenie 22
krádež, vyhnutie sa 22
križovatky, vyhľadávanie 7
L
lokality
aktuálne 7
naposledy nájdené 7
simulované 19
M
mapy 5, 8, 11, 12, 19
aktualizácia 21, 22
dátové pole 13
nástroje 11, 12
symboly 9
téma 19
údajové pole 9, 12
úroveň detailov 19
vrstvy 13
zakúpenie 24
zobrazenie trás 9
microSD karta 23
miesta 7
aktuálne 7
volanie 15
vyhľadávanie 7
montáž zariadenia
automobil 1
prísavka 1
vybratie z držiaka 22
mýto, vyhnutie sa 10
myTrends, trasy 10
N
nabíjanie zariadenia 1, 21, 23
napájací kábel do vozidla 1
napájacie káble 21
vozidlo 1
výmena poistky 23
národné parky 6
nastavenia 19, 20
nastavenia času 20
nastavenia displeja 20
nástroje, mapy 11, 12
navigácia 7, 9
mimo cesty 11
nastavenia 19
navigácia mimo cesty 11
nedávno nájdené polohy 7
núdzové služby 7
pamäťová karta 1, 23
inštalácia 23
panel vyhľadávania 4
parkovisko 5, 7, 9
párovanie
odpojenie 15
telefón 13, 23
photoLive 19
plánovač trasy 18
tvarovacie body 18
úprava cesty 18
počasie 17
podmienky na ceste 18
radar 17
počítač, pripájanie 23
podmienky na ceste, počasie 18
podpora pre produkty 17
poistka, výmena 23
poloha 7
polohy 5, 19
aktuálne 8
miesta 7
ukladanie 8
vyhľadávanie 4
pred vami 12
prispôsobenie 12
prijímanie hovorov 15
pripájanie 21
príručka používateľa 17
prísavka 22
príslušenstvo 24
profil vozidla
auto 2
kempingové vozidlo 2, 3
profily, kempingové vozidlo 2, 3
R
resetovanie, údaje o trase 12
režim spánku 1
riešenie problémov 23
rozpoznanie hlasu 16
Rýchle vyhľadávanie 5
rýchlostné kamery 3
S
satelitné signály
prehliada sa 24
vyhľadávanie 1
semaforové kamery 3
simulované polohy 19
skrátené príkazy, pridávanie 8
skratky, vymazanie 8
Služby pri výjazdoch 12
smery 9
smery jazdy 9
snímky obrazovky 20
softvér
aktualizácia 21, 22
verzia 20, 22
starostlivosť o zariadenie 22
25
stíšenie, zvuk 17
súbory, prenos 23
súradnice 7
T
technické údaje 21
technológia Bluetooth 13–15, 23
nastavenia 20
odpojenie zariadenia 15
spárovanie telefónu 13
vypnutie hovorov 13
telefón
odpojenie 15
párovanie 13, 23
telefónne hovory 15
hlasové vytáčanie 15
prijímanie 15
stíšenie 15
vytáčanie 15
telefónne hovory bez použitia rúk 13, 14
telefónny zoznam 15
tlačidlá na obrazovke 2
tlačidlo napájania 1
trasy
myTrends 10
navrhované 10
pridanie bodu 18
režim výpočtu 18, 19
spustenie 8
výpočet 10
zobrazenie na mape 9
Trasy, zobrazenie na mape 9
TripAdvisor 6
Tvarovanie trasy 10
U
ukladanie, aktuálna poloha 8
uložené polohy 18
kategórie 8
odstraňovanie 8
úprava 8
upevnenie zariadenia, prísavka 22
upozornenia 3, 13, 14
body v blízkosti 20
zvuk 20
upozornenia vodiča 3
USB, odpojenie 24
V
vaša aktuálna poloha 8
vrstvy mapy, prispôsobenie 13
vyhľadanie služieb 6
vyhľadávanie miest, kategórie 5
vyhľadávanie polôh. 4–6 Pozrite si aj polohy
adresy 5
križovatky 7
mestá 12
súradnice 7
vymazanie, trasy 18
vynulovanie, zariadenie 22
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia 20
vytáčanie 15
W
Wi‑Fi 20, 21
Z
záznam jázd, zobraziť 12
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 7
zmena oblasti vyhľadávania 5
zobrazenie mapy
2-D 13
3-D 13
zoznam odbočiek 9
zvuk, body v blízkosti 20
26
Register
support.garmin.com
Marec 2019
190-02504-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising