Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | User guide | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Podręcznik użytkownika

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Podręcznik użytkownika
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ oraz myTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
ACSI™ jest znakiem towarowym firmy Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple , iPhone oraz Mac są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega
warunkom licencji. Foursquare jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. HISTORY oraz logo H są znakami
towarowymi firmy A+E Networks zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystane za zgodą. microSD oraz logo microSDHC są znakami
towarowymi firmy SD-3C, LLC. PlanRV™ jest znakiem towarowym firmy TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TripAdvisor, LLC. Wi‑Fi jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Garmin® — informacje ogólne ................................................... 1
Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin w pojeździe ............ 1
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 2
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 2
Ekran główny .............................................................................. 2
Otwieranie aplikacji ................................................................ 2
Dodawanie skrótu do ekranu głównego ................................. 2
Wyświetlanie powiadomień .................................................... 2
Ikony na pasku stanu ............................................................. 2
Korzystanie z ekranu dotykowego .............................................. 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Profile pojazdów............................................................. 2
Dodawanie profilu pojazdu ......................................................... 3
Profil samochodu ........................................................................ 3
Przełączanie profilu pojazdu ....................................................... 3
Edycja profilu pojazdu ................................................................. 3
Dodawanie zbiorników propanu ............................................. 3
Parking ......................................................................................10
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji ............. 10
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji .......... 10
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów ............................ 10
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................. 11
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc ................... 11
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji .............................. 11
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ................... 11
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................. 11
Dodawanie skrótu ..................................................................... 11
Usuwanie skrótu .................................................................. 11
Zapisywanie pozycji .................................................................. 11
Zapisywanie pozycji ............................................................. 11
Zapisywanie aktualnej pozycji .............................................. 11
Edycja zapisanych pozycji ................................................... 11
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ...................... 11
Usuwanie zapisanych pozycji .............................................. 11
Podróż wyznaczoną trasą............................................ 11
Włączanie i wyłączanie alertów dla kierowcy ............................. 5
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 5
Zaawansowany system wspomagania kierowcy ........................ 6
System ostrzegania przed kolizją .......................................... 6
System ostrzegania o opuszczeniu pasa .............................. 6
Symbole ostrzeżeń i alertów ....................................................... 7
Ostrzeżenia o ograniczeniach ................................................ 7
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych ....................... 7
Alerty ...................................................................................... 7
Trasy ......................................................................................... 11
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................. 12
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy ............................ 12
Jazda do domu .................................................................... 12
Trasa na mapie ......................................................................... 12
Aktywny asystent pasa ruchu .............................................. 12
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ..................................... 12
Wyświetlanie całej trasy na mapie ....................................... 12
Przybycie do celu ...................................................................... 13
Parkingu w pobliżu celu podróży ......................................... 13
Zmiana aktywnej trasy .............................................................. 13
Dodawanie pozycji do trasy ................................................. 13
Kształtowanie trasy .............................................................. 13
Korzystanie z objazdu .......................................................... 13
Zmiana trybu obliczania trasy .............................................. 13
Zatrzymywanie trasy ................................................................. 13
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................. 13
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................. 14
Unikanie opóźnień przez korki na trasie .............................. 14
Unikanie dróg płatnych ........................................................ 14
Unikanie dróg wymagających winiet .................................... 14
Unikanie określonych cech dróg .......................................... 14
Unikanie stref środowiskowych ............................................ 14
Własne unikane ................................................................... 14
Nawigowanie poza drogami ..................................................... 14
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji............................ 7
Korzystanie z mapy ...................................................... 15
Kamera samochodowa .................................................. 3
Dostosowywanie kąta widzenia kamery ..................................... 3
Elementy sterujące kamery samochodowej ............................... 3
Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej ................ 4
Zapisywanie nagrania z kamery samochodowej ................... 4
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku ...................... 4
Korzystanie z galerii kamery samochodowej .............................. 4
Filmy z kamery samochodowej na komputerze .......................... 4
Przeglądanie filmów i zdjęć na smartfonie ................................. 4
Usuwanie filmu lub zdjęcia za pomocą smartfona ................. 4
Przycinanie i eksportowanie filmu .......................................... 4
Wymienianie pamięci kamery samochodowej ............................ 4
Formatowanie karty pamięci kamery samochodowej ............ 5
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy ....................... 5
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 7
Wyszukiwanie adresu ................................................................. 7
Wyniki wyszukiwania pozycji ...................................................... 8
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................ 8
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie .................................. 8
Zmiana przeszukiwanego obszaru za pomocą mapy ............ 8
Punkty szczególne ...................................................................... 8
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 8
Wyszukiwanie kempingów ..................................................... 8
Wyszukiwanie usług dla kamperów ....................................... 9
Wyszukiwanie parków narodowych ....................................... 9
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
HISTORY ............................................................................... 9
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ........................................................................... 10
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu ............................................................................ 10
Narzędzia wyszukiwania ........................................................... 10
Wyszukiwanie skrzyżowania ................................................ 10
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych .............. 10
Spis treści
Narzędzia mapy ........................................................................ 15
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 15
Przed tobą ................................................................................ 15
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 15
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 15
Miasta przed Tobą .................................................................... 15
Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami .. 15
Informacje o podróży ................................................................ 16
Wyświetlanie na mapie dostosowanych informacji
o podróży ............................................................................. 16
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 16
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 16
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 16
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 16
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 16
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 16
Dostosowywanie mapy ............................................................. 16
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 16
Zmiana pola danych mapy ................................................... 16
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 16
i
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje
smartfonu ...................................................................... 16
Parowanie urządzenia ze smartfonem ..................................... 17
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth ............................ 17
Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth ...................... 17
Powiadomienia z telefonu ......................................................... 17
Odbieranie powiadomień ..................................................... 17
Wyświetlanie listy powiadomień ........................................... 18
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący .................................. 18
Nawiązywanie połączenia .................................................... 18
Odbieranie połączenia ......................................................... 18
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy ............. 18
Zapamiętywanie numeru telefonu ........................................ 18
Odłączanie urządzenia Bluetooth ............................................. 18
Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth ........................ 18
Regulacja dźwięku i głośności powiadomień ....................... 23
Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji ................................... 23
Ustawianie języka tekstu .......................................................... 23
Ustawienia dotyczące daty i czasu ........................................... 23
Ustawienia urządzenia .............................................................. 23
Przywracanie ustawień ............................................................. 24
Resetowanie danych i ustawień ............................................... 24
Informacje o urządzeniu.............................................. 24
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami ........................................................ 24
Dane techniczne ....................................................................... 24
Ładowanie urządzenia .............................................................. 24
Konserwacja urządzenia.............................................. 24
Ustawianie frazy aktywacji ........................................................ 19
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 19
Polecenia głosowe — porady ................................................... 19
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................. 19
Wyciszanie instrukcji ................................................................. 20
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ....................................... 24
Aktualizowanie map i oprogramowania .................................... 24
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci
Wi‑Fi ..................................................................................... 24
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ................................................................... 25
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 26
Czyszczenie obiektywu aparatu ........................................... 26
Czyszczenie obudowy ......................................................... 26
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 26
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 26
Ponowne uruchamianie urządzenia ......................................... 26
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 26
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 26
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 26
Korzystanie z aplikacji................................................. 20
Załącznik....................................................................... 26
Utrudnienia drogowe....................................................18
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu
smartfona .................................................................................. 19
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 19
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 19
Polecenia głosowe....................................................... 19
Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia ................. 20
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 20
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 20
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 20
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 20
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 20
Rejestrowanie historii usług ...................................................... 20
Dodawanie kategorii usług ................................................... 20
Usuwanie kategorii usług ..................................................... 20
Zmiana nazw kategorii usług ............................................... 20
Usuwanie zapisów usług ...................................................... 20
Edycja zapisu usług ............................................................. 21
Funkcja planowania podróży .................................................... 21
Planowanie podróży ............................................................. 21
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży .. 21
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży ................................. 21
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży ............................ 21
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 21
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy ............................ 21
Kamery monitorujące photoLive ............................................... 21
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
photoLive Traffic Cameras ................................................... 21
Wyświetlanie kamer drogowych photoLive na mapie .......... 22
Zapisywanie kamery drogowej ............................................. 22
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 22
Ustawienia..................................................................... 22
Ustawienia nawigacji ................................................................ 22
Ustawienia mapy i pojazdu .................................................. 22
Ustawienia preferencji trasy ................................................. 22
Ustawienia asystenta kierowcy ............................................ 22
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ........................ 22
Ustawienia kamery samochodowej .......................................... 23
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth ................... 23
Łączenie z siecią bezprzewodową ........................................... 23
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 23
Ustawienia dźwięku i powiadomień .......................................... 23
ii
Kamery cofania ......................................................................... 26
Podłączanie przewodowej kamery cofania .......................... 26
Parowanie kamery cofania BC™ 35 z urządzeniem
nawigacyjnym Garmin .......................................................... 26
Podgląd z kamery cofania .................................................... 26
Łączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym .......................... 27
Zarządzanie danymi ................................................................. 27
Informacje o kartach pamięci ............................................... 27
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ................. 27
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 27
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 27
Przewody zasilające ................................................................. 27
Ładowanie urządzenia ......................................................... 27
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ........................................................................... 27
Instalacja dodatkowej stacji ładowania do kampera ................. 28
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 28
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 28
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 28
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 28
Zakup dodatkowych map .......................................................... 28
Zakup akcesoriów ..................................................................... 28
Rozwiązywanie problemów......................................... 28
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 28
Uchwyt nie utrzymuje urządzenia na swoim miejscu podczas
jazdy. ........................................................................................ 29
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 29
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 29
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 29
Moje nagrania wideo są rozmazane ......................................... 29
Zapis danych na karcie pamięci staje się coraz mniej pewny
i należy wymienić kartę ............................................................. 29
Moje nagrania są poprzerywane lub niekompletne .................. 29
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem ........................ 29
Niektóre funkcje smartfonu nie działają .................................... 30
Spis treści
Indeks............................................................................ 31
Spis treści
iii
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zainstaluj kartę pamięci (Wymienianie pamięci kamery
samochodowej, strona 4).
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia
(Aktualizowanie map i oprogramowania, strona 24).
• Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin w pojeździe,
strona 1).
• Dostosuj kąt kamery zamontowanej na desce rozdzielczej
(Dostosowywanie kąta widzenia kamery, strona 3).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 2).
• Wyreguluj głośność (Garmin — informacje ogólne,
strona 1) i jasność wyświetlacza (Regulowanie jasności
ekranu, strona 2).
• Skonfiguruj profil odpowiedni dla Twojego kampera
(Dodawanie profilu pojazdu, strona 3).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 12).
®
Garmin — informacje ogólne
®
Głośnik
Karta pamięci kamery schowana pod panelem (Wymienianie
pamięci kamery samochodowej, strona 4)
Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin
w pojeździe
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować zakłócenia
w pracy niektórych urządzeń medycznych, np. stymulatorów
serca czy pomp insulinowych. Dlatego urządzenie i jego uchwyt
należy trzymać z daleka od takich urządzeń.
NOTYFIKACJA
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować uszkodzenie
niektórych urządzeń elektronicznych, np. dysków twardych
w laptopach. Należy zachować ostrożność podczas korzystania
z takich urządzeń elektronicznych w pobliżu urządzenia i jego
uchwytu.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki do portu
mini-USB w uchwycie.
2 Umieść uchwyt
Mikrofon do prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący
Mikrofon kamery samochodowej
Regulacja głośności
Kamera
Przycisk zasilania
Gniazdo micro-USB do zasilania i przesyłu danych
Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
Gniazdo audio typu jack 3,5 mm
Interfejs uchwytu magnetycznego z 14-stykowym złączem
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
na ramieniu przyssawki , tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
UWAGA: Uchwyt i przyssawka mogą być już złożone
w opakowaniu.
Logo firmy Garmin na uchwycie powinno być zwrócone
prawą stroną do góry. Najłatwiej jest zmontować uchwyt
i przyssawkę, kiedy ruchome ramię przyssawki jest
zamknięte. Uchwyt i przyssawka są ściśle dopasowane
i konieczne może okazać się silne dociśnięcie w celu ich
połączenia.
3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię
do tyłu, w kierunku szyby.
4 Umieść urządzenie tyłem w uchwycie magnetycznym.
5 Wybierz opcję:
• Jeśli przewód zasilający jest wyposażony w końcówkę
samochodową, podłącz go do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
• Jeśli przewód zasilający posiada nieizolowane końcówki,
aby podłączyć przewód do zasilania w samochodzie,
zastosuj się do dołączonego do przewodu zasilającego
schematu podłączania.
1
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
Otwieranie aplikacji
lub
Ekran główny zawiera skróty do często używanych aplikacji.
Schowek aplikacji zawiera wszystkie aplikacje zainstalowane
w urządzeniu, zorganizowane w dwóch zakładkach. Zakładka
Nawigacja zawiera aplikacje Garmin przydatne do nawigacji,
wysyłania pojazdów i rejestrowania godzin pracy. Karta
Narzędzia zawiera aplikacje przydatne do komunikacji i innych
zadań.
Wybierz jedną z opcji, aby otworzyć aplikację:
• Wybierz skrót aplikacji na ekranie głównym.
• Wybierz , a następnie zakładkę i aplikację.
Dodawanie skrótu do ekranu głównego
1 Wybierz .
2 Wybierz kartę z aplikacjami, aby wyświetlić aplikacje
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Wyłącz.
dodatkowe.
3 Przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij przytrzymany
element do wybranej lokalizacji na ekranie głównym.
Wyświetlanie powiadomień
1 Przesuń palcem od góry w dół ekranu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień.
2 Wybierz opcję:
• Aby uruchomić czynność lub aplikację, o której mowa jest
w powiadomieniu, wybierz to powiadomienie.
• Aby odrzucić powiadomienie, przesuń palcem w prawo na
powiadomieniu.
Odbiór sygnałów GPS
Ikony na pasku stanu
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Opcja Sprawdź pojawi się na pasku stanu. Jeśli tak się nie
stanie, włącz usługi lokalizacyjne .
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z nieprzesłoniętym
widokiem nieba, z dala od wysokich budynków i drzew.
Akwizycja satelitów wyświetli się u góry mapy nawigacyjnej,
dopóki urządzenie nie ustali Twojej pozycji.
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Ekran główny
UWAGA: Układ ekranu głównego może się różnić, jeśli został
dostosowany.
Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić powiadomienia.
Przesuń palcem w dół dwa razy, aby szybko zmienić ustawienia
i jasność podświetlenia.
Przytrzymaj, aby dostosować tapetę lub dodać widżety do ekranu
głównego.
Wybierz, aby otworzyć szufladę aplikacji. Szuflada aplikacji zawiera
skróty klawiaturowe do wszystkich aplikacji zainstalowanych
w urządzeniu.
2
Usługi lokalizacji są włączone.
Technologia Bluetooth jest włączona.
®
Połącz z urządzeniem Bluetooth.
Połączono z siecią Wi‑Fi (Łączenie z siecią bezprzewodową,
strona 23).
®
Aktywny profil pojazdu. Przesuń dwukrotnie palcem w dół ekranu
i wybierz profil, aby otworzyć ustawienia profilu pojazdu.
Poziom naładowania baterii.
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Dotknij ekranu, aby wybrać element.
• Przeciągnij lub przesuń palcem po ekranie, aby przesunąć
lub przewinąć zawartość ekranu.
• Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
• Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.
Regulowanie jasności ekranu
Czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność
ekranu do warunków panujących w pojeździe. Ustawienia
jasności można zmienić ręcznie w panelu powiadomień lub
menu ustawień.
1 Wybierz opcję:
• Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu, aby
rozwinąć Szybką konfigurację w panelu powiadomień.
• Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Poziom
jasności.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Profile pojazdów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
Profile pojazdów
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Ikona
na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu.
Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować
oddzielnie dla każdego typu pojazdu.
Po aktywacji profilu dla kamperów urządzenie wyznacza trasy,
które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary
nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu
określone przez użytkownika.
Dodawanie profilu pojazdu
Dla każdego kampera, w którym będziesz używać swojego
urządzenia, trzeba dodać profil pojazdu.
1 Wybierz Pojazd.
2 Wybierz typ posiadanego pojazdu.
• Aby dodać kamper z integralną częścią użytkową, wybierz
Kamper.
• Aby dodać kamper ciągnący przyczepę, wybierz Kamper
z przyczepą.
• Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do
pojazdu pasażerskiego, wybierz Pojazd z przyczepą.
3 W razie potrzeby wybierz rodzaj przyczepy.
• Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do
pojazdu za pomocą zaczepu standardowego, wybierz
Przyczepa kempingowa.
• Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do
pojazdu za pomocą zaczepu siodłowego, wybierz
Naczepa Kempingowa.
UWAGA: ten rodzaj przyczepy nie jest dostępny na
wszystkich obszarach.
• Aby dodać przyczepę podłodziową dołączaną do pojazdu
za pomocą zaczepu standardowego, wybierz Przyczepa
podłodziowa.
• Aby dodać przyczepę dołączaną do pojazdu za pomocą
zaczepu standardowego, wybierz Przyczepa.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje o pojeździe.
Po dodaniu profilu pojazdu można dokonać jego edycji w celu
wprowadzenia dodatkowych szczegółowych informacji (Edycja
profilu pojazdu, strona 3).
Profil samochodu
Profil samochodu jest fabrycznie załadowanym profilem
przeznaczonym do użytku w samochodzie bez przyczepy.
Podczas korzystania z profilu samochodu urządzenie oblicza
standardowe trasy samochodowe, a wyznaczanie trasy dla
ciężarówek nie jest dostępne. Niektóre funkcje i ustawienia
dotyczące ciężarówek nie są dostępne podczas korzystania
z profilu samochodu.
Przełączanie profilu pojazdu
Możesz ręcznie przełączyć profil pojazdu na inny w dowolnym
momencie.
1 Wybierz opcję:
• Wybierz Pojazd.
• Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu
i wybierz ikonę profilu pojazdu, np. lub .
2 Wybierz profil pojazdu.
Kamera samochodowa
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego
wymiary i masa.
3 Wybierz Wybierz.
Edycja profilu pojazdu
Możesz zmienić podstawowe informacje w profilu pojazdu lub
dodać do niego szczegółowe informacje, np. maksymalną
prędkość.
1 Wybierz Pojazd.
2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
3 Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz
, a następnie pole, które chcesz zmienić.
• Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno >
> Zmień nazwę profilu.
• Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno >
>
Usuń.
Dodawanie zbiorników propanu
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia.
Po dodaniu zbiorników propanu do profilu pojazdu urządzenie
unika wyznaczania tras przez obszary z ograniczeniami
dotyczącymi propanu, które mogą mieć wpływ na podróż.
Urządzenie ostrzega również o zbliżaniu się do obszarów, na
których należy odciąć dopływ propanu ze zbiorników.
1 W profilu pojazdu wybierz kolejno > Zbiorniki propanu >
Dodaj zbiornik.
2 Podaj masę zbiornika propanu i wybierz Zapisz.
Kamera samochodowa
Dostosowywanie kąta widzenia kamery
OSTRZEŻENIE
Nie dostosowuj kąta widzenia kamery podczas jazdy.
Kąt widzenia kamery zainstalowanej na desce rozdzielczej
należy dostosować podczas jej montażu oraz przy każdej
zmianie miejsca jej instalacji.
1 Wybierz Kamera samochodowa.
2 Przechyl urządzenie, aby dostosować kąt widzenia kamery.
Celowniki powinny być zwrócone na wprost, a linia horyzontu
powinna znajdować się dokładnie pomiędzy górną a dolną
częścią ekranu.
PORADA: Jeśli przyssawka pojawia się w polu widzenia
kamery samochodowej, przesuń ramię uchylne w stronę
przyssawki.
Elementy sterujące kamery samochodowej
NOTYFIKACJA
W niektórych regionach używanie tego urządzenia jest prawnie
regulowane lub zabronione. Używanie go w danym regionie
wymaga znajomości i przestrzegania prawa i przepisów
dotyczących ochrony prywatności.
Możesz sterować kamerą, używając dedykowanej aplikacji lub
panelu powiadomień.
Wybierz kolejno > Kamera samochodowa lub przesuń
palcem z dołu do góry ekranu.
Wybierz, aby zapisać nagranie.
Wybierz, aby zakończyć rejestrowanie.
Wybierz, aby rozpocząć rejestrowanie.
3
Wybierz, aby aktywować rejestrowanie dźwięku.
Wybierz, aby zakończyć rejestrowanie dźwięku.
Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej
• Gdy kamera samochodowa jest włączona, rejestruje ona
nagrania w sposób ciągły, nadpisując najstarsze,
niezapisane nagrania.
• Można automatycznie uruchomić i zatrzymać kamerę za
pomocą elementów sterujących kamery samochodowej
(Elementy sterujące kamery samochodowej, strona 3).
• Włączenie opcji Autonagrywanie (Ustawienia kamery
samochodowej, strona 23) powoduje, że kamera zaczyna
nagrywać automatycznie po zamontowaniu jej w zasilanym
uchwycie. Jest to przydatne w przypadku, gdy uchwyt jest
podłączony do źródła zasilania włączanego wraz z zapłonem.
• W przypadku gdy urządzenie zostanie wyjęte z uchwytu lub
uchwyt montażowy straci zasilanie, kamera samochodowa
automatycznie zatrzyma nagrywanie po upływie 15 sekund.
Zapisywanie nagrania z kamery samochodowej
Można zapisać fragment nagrania, aby uniknąć nadpisania go
przez nowe nagranie.
1 Podczas pracy kamery samochodowej wybierz kolejno >
Kamera samochodowa > .
Urządzenie zapisze materiał wideo zarejestrowany podczas,
przed i po wybraniu .
2 Wybierz ponownie, aby wydłużyć czas zapisywanego
nagrania (opcjonalnie).
W komunikacie podana zostanie wielkość materiału wideo do
zapisania.
Pojemność karty pamięci jest ograniczona. Po zapisaniu
nagrania wideo należy przenieść je na komputer lub inny nośnik
zewnętrzny służący do długoterminowego przechowywania
plików (Filmy z kamery samochodowej na komputerze,
strona 4).
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku
NOTYFIKACJA
W niektórych regionach nagrywanie dźwięku za pomocą tego
urządzenia jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie
go w danym regionie wymaga znajomości i przestrzegania
prawa i przepisów dotyczących ochrony prywatności.
Urządzenie może rejestrować dźwięk wraz z obrazem wideo za
pomocą wbudowanego mikrofonu. Rejestrowanie dźwięku
można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć.
1 Wybierz kolejno > Kamera samochodowa.
2 Wybierz lub .
Korzystanie z galerii kamery samochodowej
Można korzystać z galerii kamery samochodowej, aby
przeglądać zarejestrowany materiał, usuwać niepotrzebne
nagrania i zapisywać fragmenty niezapisanych nagrań.
UWAGA: Podczas przeglądania nagrań urządzenie zatrzymuje
rejestrowanie obrazu.
1 Wybierz kolejno > Galeria kamery Dash Cam > OK.
2 Wybierz zapisane nagranie lub wybierz Niezapisane.
Nagranie zostanie odtworzone automatycznie.
3 Wybierz opcję:
• Aby zapisać fragment niezapisanego nagrania, zaznacz
żądany fragment za pomocą suwaka i wybierz .
Fragment nagrania znajdujący się pomiędzy
pomarańczowymi znacznikami na suwaku zostanie
zapisany.
• Aby usunąć nagranie, wybierz .
4
Filmy z kamery samochodowej na
komputerze
Filmy i zdjęcia przechowywane są w folderze DCIM na karcie
pamięci kamery. Filmy są zapisywane w formacie MP4,
a zdjęcia w formacie JPG. Zdjęcia i filmy można wyświetlać
i przenosić po podłączeniu karty pamięci lub urządzenia do
komputera (Podłączanie urządzenia do komputera, strona 27).
Filmy i zdjęcia są umieszczone w kliku folderach.
100EVENT: Zawiera filmy zapisywane automatycznie, gdy
urządzenie wykryje zdarzenie.
101SAVED: Zawiera filmy zapisane ręcznie przez użytkownika.
104UNSVD: Zawiera niezapisane nagrania wideo. Gdy skończy
się miejsce przeznaczone na niezapisane nagrania wideo,
urządzenie zacznie nadpisywać najstarsze niezapisane
nagrania wideo.
Przeglądanie filmów i zdjęć na smartfonie
Aby móc przeglądać filmy i zdjęcia na smartfonie, należy
sparować urządzenie Garmin z aplikacją Garmin Drive™
(Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 17).
UWAGA: Podczas przeglądania filmów i zdjęć urządzenie
zatrzymuje rejestrowanie oraz wyłącza alerty.
1 W aplikacji Garmin Drive w smartfonie wybierz Przejrzyj
nagrania.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić zapisane zdjęcie lub film, wybierz plik
z kategorii Zapisane nagrania.
• Aby wyświetlić ostatnio nagrany materiał wideo, który nie
został zapisany, wybierz film z kategorii Tymczasowe
nagrania.
Usuwanie filmu lub zdjęcia za pomocą smartfona
1 Podczas przeglądania listy zapisanych filmów lub zdjęć
w smartfonie wybierz Wybierz.
2 Wybierz jeden lub więcej plików.
3 Wybierz .
Przycinanie i eksportowanie filmu
Możesz przyciąć długość filmu, aby usunąć niepotrzebny
materiał przed wyeksportowaniem.
1 W aplikacji Garmin Drive wybierz Przejrzyj nagrania.
2 Wybierz film.
3 Przeciągnij wskaźniki na pasku postępu filmu w lewo lub
w prawo, aby przyciąć długość nagrania.
4 Wybierz Eksportuj.
UWAGA: Podczas eksportowania filmu aplikacja musi
znajdować się na pierwszym planie.
Aplikacja eksportuje wykadrowany film do smartfonu.
Wymienianie pamięci kamery samochodowej
Kartę pamięci kamery samochodowej można wymienić w celu
zwiększenia pojemności pamięci lub z powodu wygaśnięcia jej
zużycia. Kamera samochodowa obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 64 GB i klasie szybkości 10 lub
wyższej.
1 Naciśnij dwa zaznaczone obszary i przesuń tylny panel
w dół, aby go otworzyć.
®
Kamera samochodowa
2 Znajdź gniazdo karty pamięci .
3 Dociśnij kartę pamięci, aż się zatrzaśnie, a następnie puść ją.
4
5
6
7
Stara karta pamięci wysunie się z gniazda.
Wyjmij starą kartę z gniazda.
Włóż nową kartę pamięci do gniazda.
Dociskaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Nałóż panel i przesuń go w górę, aż zatrzaśnie się na swoim
miejscu.
Formatowanie karty pamięci kamery samochodowej
Kamera samochodowa wymaga karty pamięci sformatowanej
w systemie plików FAT32. Możesz użyć tego urządzenia do
sformatowania swojej karty za pomocą tego systemu plików.
Aby wydłużyć okres przydatności karty pamięci, należy ją
formatować co najmniej raz na sześć miesięcy. Za pomocą
systemu plików FAT32 należy sformatować również nową kartę
pamięci (jeśli nie jest już w ten sposób sformatowana).
UWAGA: Formatuje kartę pamięci i usuwa z niej wszystkie
filmy, zdjęcia i inne dane.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Galeria kamery Dash
Cam.
2 Wybierz kolejno > Formatuj kartę pamięci.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy
PRZESTROGA
Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy
obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów
alertów dla kierowcy. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Szkoły: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
ograniczenie prędkości na drodze do najbliższej szkoły lub
strefy wokół szkoły (jeśli takie dane są dostępne).
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Zmiana limitu prędkości: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
ograniczeniu prędkości, dając czas na przygotowanie się do
dostosowania prędkości.
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
informujący o zbliżającym się przejeździe kolejowym.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
informujący o zbliżającym się przejściu dla zwierząt.
Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy informujący
o zakręcie na drodze.
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
informujący o zbliżaniu się do miejsca spowolnienia ruchu,
jeśli zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Utrudnienia drogowe, strona 18).
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu: Urządzenie odtwarza
dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi,
gdzie ciężarówka mogłaby utknąć na nierównościach
nawierzchni.
Boczny wiatr: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie istnieje
niebezpieczeństwo wystąpienia bocznego wiatru.
Zwężona droga: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, która może być zbyt
wąska dla prowadzonego pojazdu.
Stromy zjazd: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do stromego zjazdu.
Granice stanowe i krajowe: Urządzenie odtwarza dźwięk
i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do granicy stanu lub
kraju.
Odetnij dopływ propanu: Urządzenie odtwarza dźwięk
i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do obszaru, na
którym dopływ propanu powinien być odcięty.
Ostrzeganie przed kolizją: Urządzenie wyświetla ostrzeżenia
w przypadku, gdy wykryje niebezpieczną odległość od
pojazdu jadącego z przodu (System ostrzegania przed
kolizją, strona 6).
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa: Urządzenie emituje
ostrzeżenie, gdy wykryje niezamierzone przekroczenie linii
oddzielającej pasy ruchu (System ostrzegania o opuszczeniu
pasa, strona 6).
Włączanie i wyłączanie alertów dla kierowcy
Można włączyć lub wyłączyć kilka rodzajów alertów dla
kierowcy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Asystent
kierowcy > Alerty dla kierowcy.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie
ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer
na światłach.
• W niektórych regionach po połączeniu urządzenia ze
smartfonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive można
odbierać dane o fotoradarach i kamerach na światłach.
• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™
(garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych
kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
5
Zaawansowany system wspomagania
kierowcy
Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany system
wspomagania kierowcy (ADAS), który na podstawie informacji
ze zintegrowanej kamery samochodowej generuje ostrzeżenia
i alerty o sytuacji na drodze.
Możesz włączyć lub wyłączyć każdą funkcję zaawansowanego
systemu wspomagania kierowcy w ustawieniach Asystent
kierowcy (Ustawienia asystenta kierowcy, strona 22).
System ostrzegania przed kolizją
OSTRZEŻENIE
Działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) ma
charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje z kierowcy
obowiązku zachowania ostrożności podczas niesprzyjających
warunków drogowych, przestrzegania wszelkich ograniczeń
podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad
bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. System FWCS
działa w oparciu o pracę kamery, emitując sygnał ostrzegawczy
w przypadku zbliżających się pojazdów. W związku z tym jego
funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej
widoczności. Więcej informacji znajduje się na stronie
garmin.com/warnings.
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów
i nie dla wszystkich modeli produktów.
System FCWS wyświetla ostrzeżenia w przypadku, gdy
urządzenie wykryje niebezpieczną odległość od pojazdu
jadącego z przodu. Urządzenie określa prędkość pojazdu
w oparciu o sygnał GPS i na tej podstawie oblicza bezpieczną
odległość. System FCWS włącza się automatycznie, gdy pojazd
porusza się z prędkością większą niż 48 km/h (30 mil/h).
W przypadku wykrycia niebezpiecznej odległości od pojazdu
jadącego z przodu urządzenie emituje alert dźwiękowy oraz
wyświetla ostrzeżenie na ekranie.
Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania przed kolizją
Na działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) wpływ
ma kilka czynników. W niektórych warunkach system FCWS
może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu.
• System FCWS włącza się dopiero, gdy pojazd porusza się
z prędkością większą niż 50 km/h (30 mil/h).
• System FCWS może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu,
jeśli pole widzenia kamery jest ograniczone przez deszcz,
mgłę, śnieg, światło słoneczne, światła pojazdów lub słabe
warunki oświetleniowe.
• System FCWS może działać nieprawidłowo, jeśli kąt kamery
nie został odpowiednio dostosowany (Dostosowywanie kąta
widzenia kamery, strona 3).
• System FCWS może nie wykryć pojazdów jadących z przodu
w odległości większej niż 40 m (130 stóp) lub mniejszej niż
5 m (16 stóp).
• System FCWS może działać nieprawidłowo, jeśli ustawienia
dotyczące umiejscowienia kamery nie wskazują wysokości
pojazdu lub faktycznego umiejscowienia urządzenia
w pojeździe (Dostosowywanie kąta widzenia kamery,
strona 3).
System ostrzegania o opuszczeniu pasa
OSTRZEŻENIE
Działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
(LDWS) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje
z kierowcy obowiązku zachowania ostrożności podczas
niesprzyjających warunków drogowych, przestrzegania
6
wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych
i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. System LDWS działa w oparciu o pracę
kamery, emitując sygnał ostrzegawczy w przypadku
przekroczenia linii dzielącej pasy ruchu. W związku z tym jego
funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej
widoczności. Więcej informacji znajduje się na stronie
garmin.com/warnings.
System LDWS wyświetla ostrzeżenie w przypadku, gdy
urządzenie wykryje niezamierzone przekroczenie linii
oddzielającej pas. Na przykład, urządzenie wyświetli ostrzeżenie
w przypadku przekroczenia linii ciągłej. System LDWS zapewnia
ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością
większą niż 64 km/h (40 mil/h). Ostrzeżenie pojawia się po lewej
lub prawej stronie ekranu, zależnie od tego, która linia (lewa czy
prawa) została przekroczona.
UWAGA: Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki, należy
ustawić opcję Umiejscowienie kamery, która określa miejsce
montażu urządzenia w pojeździe.
Ustawianie umiejscowienia kamery
Urządzenie można zamontować po lewej lub prawej stronie
szyby lub deski rozdzielczej, a także na ich środku. Aby uzyskać
możliwie najlepsze wyniki, należy ustawić opcję Umiejscowienie
kamery, która określa miejsce montażu urządzenia w pojeździe.
1 Wybierz kolejnoUstawienia > Kamera samochodowa >
Umiejscowienie kamery > Pozycja pozioma.
2 Wybierz miejsce, w którym zamontowane jest urządzenie.
Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania
o opuszczeniu pasa
Na działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa (LDWS)
wpływ ma kilka czynników. W niektórych warunkach system
LDWS może nie wykryć opuszczenia pasa ruchu, którym się
poruszasz.
• System LDWS zapewnia ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy
pojazd porusza się z prędkością większą niż 65 km/h
(40 mil/h).
• System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli kąt kamery
nie został odpowiednio dostosowany.
• System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli ustawienia
dotyczące umiejscowienia kamery nie wskazują wysokości
pojazdu lub faktycznego umiejscowienia urządzenia
w pojeździe (Dostosowywanie kąta widzenia kamery,
strona 3).
• Do prawidłowego działania systemu LDWS konieczny jest
przejrzysty, ciągły widok linii dzielących pasy ruchu.
◦ Opuszczenie pasa ruchu może nie zostać wykryte, jeśli
widok linii dzielących pasy ruchu jest ograniczony przez
deszcz, mgłę, duże zacienienie, światło słoneczne lub
światła pojazdów, roboty na drodze lub inne przeszkody
wizualne.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy
◦ Przypadki opuszczenia pasa ruchu mogą nie być
wykrywane, jeśli linie dzielące pasy ruchu są nierówne,
brakuje ich lub są mocno zniszczone.
• System LDWS może nie wykryć przypadków opuszczenia
pasa ruchu na bardzo szerokich, wąskich lub krętych
drogach.
Symbole ostrzeżeń i alertów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Symbole ostrzeżeń i alertów mogą pojawiać się na mapie lub we
wskazówkach dotyczących trasy, aby ostrzec przed
potencjalnym niebezpieczeństwem i warunkami drogowymi.
Ostrzeżenia o ograniczeniach
Wysokość
Masa
Długość
Szerokość
Wysokość przyczepy
Masa przyczepy
Długość przyczepy
Szerokość przyczepy
Zakaz ruchu przyczep podłodziowych
Zakaz ruchu kamperów
Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
Zakaz ruchu pojazdów ze zbiornikami propanu
Zakaz skrętu w lewo
Zakaz skrętu w prawo
Zakaz zawracania
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
Boczny wiatr
Zwężona droga
Ostry zakręt
Stromy zjazd
Nisko wiszące gałęzie
Alerty
Stacja ważenia
Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu kamperów
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
W menu głównym wybierz Dokąd?.
• Aby szybko wyszukać wszystkie pozycje z urządzenia,
wybierz kolejno Wpisz wyszukiwane (Wyszukiwanie
pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 7).
• Aby wyszukać adres, wybierz Adres (Wyszukiwanie adresu,
strona 7).
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
• Aby przeglądać lub wyszukać fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii, wybierz Kategorie
(Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 8).
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innych miast lub
obszarów, wybierz obok aktualnie wybranego obszaru
objętego wyszukiwaniem (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 8).
• Aby przeglądać i edytować zapisane pozycje, wybierz
Zapisane (Zapisywanie pozycji, strona 11).
• Aby wyświetlić pozycje wybrane przez Ciebie ostatnio
z wyników wyszukiwania, wybierz Ostatnie (Wyświetlanie
ostatnio znalezionych pozycji, strona 11).
• Aby wyszukać kempingi, wybierz Wszystkie
kempingi(Wyszukiwanie kempingów, strona 8).
• Aby przeglądać i wyszukiwać punkty szczególne Foursquare
i zgłaszać w nich swoją pozycję, wybierz Foursquare
(Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare,
strona 9).
• Aby przeglądać i wyszukiwać punkty szczególne i recenzje
z serwisu TripAdvisor , wybierz TripAdvisor (TripAdvisor,
strona 10).
• Aby przeglądać i wyszukiwać punkty szczególne, zdjęcia
i informacje z serwisu HISTORY , wybierz History®
(Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu HISTORY,
strona 9).
• Aby wyszukiwać parki narodowe i przeglądać ich mapy,
wybierz Parki narodowe (Wyszukiwanie parków
narodowych, strona 9).
• Aby nawigować do określonych współrzędnych
geograficznych, wybierz Współrzędne (Wyszukiwanie
pozycji przy użyciu współrzędnych, strona 10).
®
®
®
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
7
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz , aby wyszukać w pobliżu innego
miasta lub obszaru.
Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz . Najbliższa pozycja
wyświetla się na środku mapy, a na dole mapy wyświetlane są
podstawowe informacje na temat wybranej pozycji.
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyniki wyszukiwania pozycji
Domyślnie wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie
listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Przewiń w dół,
aby zobaczyć więcej wyników.
Przeciągnij mapę, aby wyświetlić dodatkowe wyniki wyszukiwania.
Dodatkowe wyniki wyszukiwania. Wybierz, aby wyświetlić
inną pozycję.
Podsumowanie wybranej pozycji. Wybierz, aby wyświetlić
więcej informacji o wybranej pozycji.
Jedź! Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na liście.
Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o wybranej pozycji.
Wybierz, aby znaleźć parkingi w pobliżu wybranej pozycji.
Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranych
pozycji.
Jedź! Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje lokalizacje w pobliżu aktualnej
pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na
przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub
wzdłuż aktualnej trasy.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz obok aktualnie przeszukiwanego obszaru .
3 Wybierz przeszukiwany obszar.
4 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać konkretną pozycję.
Obok ikony pojawi się wybrany obszar objęty wyszukiwaniem.
Podczas wyszukiwania przy użyciu dowolnej opcji z menu
Dokąd? urządzenie sugeruje w pierwszej kolejności pozycje
w pobliżu wybranego obszaru.
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
8
Zmiana przeszukiwanego obszaru za pomocą mapy
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
3 Przeciągnij mapę do nowego obszaru wyszukiwania.
4 Wybierz Szukaj tutaj.
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Wyszukiwanie kempingów
Wybierz kolejno Dokąd? > Wszystkie kempingi.
Wyszukiwanie kempingów z udogodnieniami
Umożliwia wyszukiwanie kempingów dla kamperów w oparciu
o dostępne na nich udogodnienia.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz dostawcę wyszukiwarki kempingów dla kamperów,
np. PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club
lub ACSI™.
UWAGA: Nie wszyscy dostawcy wyszukiwarek są dostępni
we wszystkich modelach produktów.
3 W razie potrzeby wybierz Filtruj wg udogodnień, wybierz co
najmniej jeden rodzaj udogodnień, a następnie wybierz
Zapisz.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
iOverlander™
To urządzenie obsługuje punkty szczególne z serwisu
iOverlander, dzięki którym możesz znaleźć miejsca przydatne
w podróży, takie jak pola namiotowe, punkty naprawy
i zakwaterowanie.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > iOverlander.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate
Campgrounds
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Urządzenie jest wyposażone w punkty szczególne z serwisu
Ultimate Campgrounds, dzięki którym możesz znaleźć kempingi
publiczne w pobliżu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ultimate Public Campgrounds.
2 W razie potrzeby wybierz Filtry wyszukiwania, wybierz co
najmniej jeden filtr wyszukiwania, a następnie wybierz
Szukaj.
3 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie usług dla kamperów
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Umożliwia wyszukanie pobliskich miejsc, w których oferowane
są naprawy, holowania i inne usługi dla kamperów.
Select Dokąd? > PlanRV™ Services.
Wyszukiwanie parków narodowych
Modele z mapami Ameryki Północnej lub Stanów
Zjednoczonych zawierają także szczegółowe informacje na
temat parków narodowych w USA. Można nawigować do parku
narodowego lub do lokalizacji leżącej w granicach paku.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Parki narodowe.
Zostanie wyświetlona lista parków narodowych, gdzie
najbliżej położony park będzie widoczny na górze.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane, a następnie wpisz całą nazwę
paku lub jej część, aby zawęzić wyniki wyszukiwania
(opcjonalnie).
3 Wybierz park narodowy.
Poniżej nazwy parku zostanie wyświetlona lisa kategorii
pozycji na terenie parku, w jakich znajdują się atrakcje i są
oferowane udogodnienia.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do parku, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat parku lub
sprawdzić, jakie atrakcje znajdują się na jego terenie
i jakie są dostępne udogodnienia, wybierz .
• Aby szybko wyszukać lokalizację na terenie parku,
wybierz kategorię z listy poniżej nazwy parku, a następnie
wybierz lokalizację.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Przeglądanie atrakcji i udogodnień dostępnych na terenie
parków narodowych
W modelach na rynek północnoamerykański można przeglądać
szczegółowe informacje na temat atrakcji w parkach
narodowych i oferowanych na ich terenie udogodnień, a także
nawigować do konkretnych lokalizacji na terenie parków. Na
przykład możesz wyszukiwać kempingi, punkty orientacyjne,
centra turystyczne i popularne atrakcje.
1 W obszarze wyników wyszukiwania pozycji wybierz park
narodowy, a następnie wybierz .
2 Wybierz Poznaj ten park.
Zostanie wyświetlona lista kategorii atrakcji i udogodnień.
3 Wybierz kategorię.
4 Wybierz pozycję, a następnie Jedź!.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
HISTORY
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia.
To urządzenie obsługuje punkty szczególne HISTORY, dzięki
czemu możesz wyszukiwać miejsca historyczne i atrakcje
z całego świata, a także wyświetlać szczegółowe informacje na
ich temat. Dotyczy to między innymi zabytkowych budynków,
pomników, muzeów i miejsc, w których w przeszłości miały
miejsce ważne wydarzenia.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > History®.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz , aby wyświetlić zdjęcie i krótkie podsumowanie
historii lokalizacji.
Foursquare
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Możesz połączyć się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji
Garmin Drive zainstalowanej w zgodnym smartfonie. To
umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących
pozycji Foursquare, zgłaszanie swojej obecności w danym
miejscu oraz wyszukiwanie punktów szczególnych
w internetowej bazie danych Foursquare.
Łączenie z kontem Foursquare
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone
z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin
Drive (Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu,
strona 16).
1 Otwórz aplikację Garmin Drive w smartfonie.
2 Wybierz kolejno > Foursquare > Logowanie
3 Podaj dane logowania do konta Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po
połączeniu urządzenia z kontem Foursquare za pomocą
aplikacji Garmin Drive można uzyskać najbardziej aktualne
wyniki wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare,
jak również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu
Foursquare (Łączenie z kontem Foursquare, strona 9).
Wybierz kolejno Dokąd? > Foursquare.
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Garmin Drive
(Łączenie z kontem Foursquare, strona 9).
9
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników,
ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.
1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt
szczególny z serwisu Foursquare.
2 Wybierz .
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Garmin Drive
(Łączenie z kontem Foursquare, strona 9).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Foursquare > Zamelduj się.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Zamelduj się.
TripAdvisor
W urządzeniu TripAdvisor zapisane są punkty szczególne wraz
z ocenami.Oceny z serwisu TripAdvisor wyświetlają się
automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla danych
punktów szczególnych. Możesz także wyszukiwać pobliskie
punkty szczególne z serwisu TripAdvisor i sortować je według
odległości lub popularności.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu TripAdvisor
1 Wybierz kolejno Dokąd? > TripAdvisor.
2 Wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych
z serwisu TripAdvisor dla tej kategorii.
3 Wybierz Wyniki sortowania, aby posortować wyniki
wyszukiwania według dystansu lub popularności
(opcjonalnie).
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Wpisz wyszukiwane.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Jedź!.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz kolejno > Poznaj to miejsce.
10
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Parking
Urządzenie Garmin zapewnia szczegółowe dane o parkingach
pomoce w znalezieniu pobliskiego parkingu w oparciu
o prawdopodobieństwo znalezienia wolnego miejsca, typ
parkingu, cenę lub metodę płatności.
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich parkingów.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Parking.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
4 Wybierz Jedź!.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji
1 Wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
Zostanie wyświetlona lista parkingów znajdujących się
w pobliżu wybranej pozycji.
4 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
5 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
6 Wybierz Jedź!.
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów
Parkingi, dla których dostępne są szczegółowe dane, są
oznaczone kolorami określającymi prawdopodobieństwo
znalezienia wolnego miejsca. Symbole oznaczają typ
dostępnych parkingów (przy ulicy czy na placu) oraz informacje
o opłatach i sposobach płatności.
Legendę kolorów i symboli można wyświetlić w urządzeniu.
Z wyników wyszukiwania parkingów wybierz .
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja, Paliwo lub Pomoc drogowa.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Gotowe.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 8).
Wybierz
pozycję z wyników wyszukiwania.
2
3 Wybierz kolejno > Zapisz.
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Podróż wyznaczoną trasą
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Podróż wyznaczoną trasą
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 13) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 14).
• Urządzenie może także unikać dróg, które nie są
odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu
pojazdu.
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 12).
11
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy
(Kształtowanie trasy, strona 13).
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (Dodawanie
pozycji do trasy, strona 13).
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd? i wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie
i zapisywanie pozycji, strona 7).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Jedź!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edytuj
trasę i dodaj do trasy punkty kształtowania (Kształtowanie
trasy, strona 13).
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 12). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy, strona 13).
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Trasa podświetlona na mapie.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Prędkość pojazdu.
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Możesz dotknąć tego pola, aby zmienić informacje, jakie
są w nim wyświetlane (Zmiana pola danych mapy, strona 16).
Narzędzia mapy. Zawiera narzędzia wyświetlające dodatkowe
informacje dotyczące trasy lub okolicy.
Aktywny asystent pasa ruchu
W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok
mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli
jest dostępna). Kolorowa linia
wskazuje prawidłowy pas do
skrętu.
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Podaj pozycję domową.
> Ustal pozycję domową.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Skręty.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy kilka najbliższych
skrętów lub wskazówek. Podczas podróży wyznaczoną
trasą lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
12
Podróż wyznaczoną trasą
2 Wybierz
.
Przybycie do celu
Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli
informacje pomocne w dotarciu na miejsce.
wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat
•
głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
• Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć
szukanie parkingu. Wybierz Tak, aby znaleźć pobliski parking
(Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 13).
• Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie
automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje
przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać Stop, aby
zakończyć trasę.
Parkingu w pobliżu celu podróży
Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu
podróży. Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie
parkingu.
1 Wybierz opcję:
• Kiedy urządzenie wyświetli monit, wybierz Tak, aby
rozpocząć wyszukiwanie pobliskiego parkingu.
• Jeśli urządzenie nie wyświetli monitu, wybierz kolejno
Dokąd? > Kategorie > Parking i wybierz > Celu
podróży.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz parking, a następnie wybierz kolejno Jedź! > Dodaj
jako następny postój.
Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.
Zmiana aktywnej trasy
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 12).
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu
i zapisywanie trasy (Planowanie podróży, strona 21).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji,
strona 7).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Dodaj jako następny postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ostatni postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
Podróż wyznaczoną trasą
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 12).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 WybierzUstawienia > Nawigacja > Preferencje trasy >
Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Zatrzymywanie trasy
• Na mapie wybierz kolejno > Stop.
• Na ekranie głównym wybierz Stop.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia urządzenia, strona 23).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
13
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu smartfona,
strona 19).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 22), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz opcję Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Preferencje
trasy.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu. Opcja ta ma
zastosowanie do typu pojazdu ustawionego w aktywnym profilu
pojazdu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Preferencje
trasy > Strefy środowiskowe.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Zezwól.
Wybierz
Zapisz.
3
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Preferencje
trasy > Własne unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
6 Wybierz Gotowe.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Preferencje
2
3
4
5
Unikanie dróg wymagających winiet
Jeśli mapa w urządzeniu zawiera szczegółowe informacje
dotyczące winiet, możesz unikać dróg, które wymagają winiet
w poszczególnych krajach, lub zezwalać na przejazd nimi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Preferencje
trasy > Opłaty > Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami wymagającymi winiet, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg wymagających winiet, wybierz
Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami wymagającymi
winiet, wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Preferencje
trasy > Unikane.
Wybierz
cechy dróg, których chcesz unikać na
2
wyznaczanych trasach, a następnie wybierz OK.
14
6
trasy > Własne unikane.
W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
Wybierz Dodaj unikany obszar.
Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Preferencje
trasy > Własne unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Preferencje
trasy > Własne unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
Podróż wyznaczoną trasą
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Preferencje
trasy > Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Urządzenie ignoruje drogi i oblicza trasy na podstawie linii
prostych między miejscami docelowymi.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 12) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 12).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Kamera: Umożliwia sterowanie kamerą samochodową
i wyświetla ostrzeżenia przed kolizją i opuszczeniem pasa
ruchu. Umożliwia także dostęp do wizjera kamery
samochodowej i ustawień asystenta kierowcy.
Zmień trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie
pozycji na trasie (Zmiana aktywnej trasy, strona 13).
Wycisz: Umożliwia wybór opcji wyciszenia dla głośności
ogólnej.
Miasta przed Tobą: Pokazuje zbliżające się miasta i usługi
położone wzdłuż aktywnej trasy lub autostrady (Miasta przed
Tobą, strona 15).
Przed tobą: Pokazuje zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 15).
Wysokość: Wyświetla zmiany w wysokości na drodze.
Utrudnienia drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze,
w którym się znajdujesz (Wyświetlanie zbliżających się
utrudnień drogowych, strona 16). Subskrypcja ta nie jest
dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich
modeli urządzeń.
Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie
jak prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie na mapie
dostosowanych informacji o podróży, strona 16).
Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 12).
Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych
z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje
dla trwającej rozmowy (Korzystanie z opcji dostępnych
w trakcie rozmowy, strona 18).
Pogoda: Wyświetla warunki pogodowe w obszarze, w którym
się znajdujesz.
photoLive: Zapewnia obraz na żywo z kamer monitorujących po
uzyskaniu subskrypcji photoLive (Kamery monitorujące
photoLive, strona 21).
Korzystanie z mapy
Zgłoś kamerę: Umożliwia zgłaszanie fotoradaru lub kamery
monitorującej przejazd na czerwonym świetle. To narzędzie
jest dostępne tylko wtedy, kiedy na Twoim urządzeniu
znajdują się dane o fotoradarach lub kamerach
monitorujących przejazd na czerwonym świetle oraz masz
aktywne połączenie z aplikacją Garmin Drive (Usługi Live,
informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 16).
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .
Przed tobą
Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub
drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się
punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub
miejsca obsługi podróżnych, według kategorii.
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Przed tobą.
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
W czasie trwania podróży narzędzie mapy pokazuje
następne położone na trasie lub drodze pozycje z trzech
różnych kategorii. Gdy w urządzeniu nie jest używana funkcja
nawigacji, narzędzie mapy wyświetla nazwy trzech kategorii.
2 Wybierz opcję:
• Wybór jednej z kategorii wyświetlanych przez narzędzie
mapy spowoduje wyświetlenie najbliższych pozycji z danej
kategorii.
• Jeśli narzędzie mapy pokazuje zbliżające się pozycje,
wybierz jedną z nich, aby wyświetlić jej szczegóły lub
wyznaczyć do niej trasę.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Przed tobą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Własne wyszukiwanie i pisz
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Zapisz.
Miasta przed Tobą
Podczas podróży autostradą lub trasą obejmującą autostradę
narzędzie Miasta przed Tobą dostarcza informacje na temat
kolnych miast położonych wzdłuż autostrady. Narzędzie mapy
wyświetla dla każdego z miast odległość od zjazdu z autostrady
oraz informacje o dostępnych usługach przypominające te, jakie
można zobaczyć na znakach drogowych.
Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów
z usługami
1 Na mapie wybierz kolejno > Miasta przed Tobą.
W czasie jazdy autostradą lub aktywną trasą narzędzie mapy
pokazuje informacje o miastach i zjazdach, do których zbliża
się użytkownik.
15
2 Wybierz miasto.
W urządzeniu wyświetli się lista punktów szczególnych
znajdujących się przy zjeździe, takich jak stacje benzynowe,
zakwaterowanie czy restauracje.
Wybierz
pozycję, a następnie Jedź!, aby rozpocząć
3
nawigację.
Informacje o podróży
Wyświetlanie na mapie dostosowanych informacji
o podróży
Za pomocą narzędzia mapy z danymi podróży możesz
wyświetlić na mapie dostosowane informacje o podróży.
1 Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
2 Wybierz opcję:
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno > Nawigacja >
Utrudnienia drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno > Nawigacja >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
• Wybierz pole danych w narzędziu mapy z danymi podróży
, a następnie wybierz informacje, które mają być
wyświetlane w wybranym polu.
• Wybierz pole danych mapy z możliwością dostosowania
, a następnie wybierz informacje, które mają być
wyświetlane w polu.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Mapa i pojazd >
Warstwy mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące ruchu drogowego (Utrudnienia drogowe, strona 18).
16
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Mapa i pojazd >
Warstwy mapy.
2 Zaznacz pole wyboru obok warstwy, która ma być widoczna
na mapie.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Mapa i pojazd >
Widok mapy podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Usługi Live, informacje drogowe
i funkcje smartfonu
Aplikacja Garmin Drive umożliwia urządzeniu otrzymywanie
powiadomień z telefonu i aktualnych informacji, takich jak
informacje drogowe i informacje o pogodzie.
Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do
urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym,
takich jak informacje o zdarzeniach drogowych
i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach
(Utrudnienia drogowe, strona 18).
Informacje o pogodzie: Przesyła aktualne prognozy pogody,
informacje o warunkach na drodze i dane radaru
pogodowego do urządzenia (Wyświetlanie prognozy pogody,
strona 20).
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie
jest dostępna dla wszystkich języków.
Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie
połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia oraz
używanie go jako zestawu głośnomówiącego. Jeśli wybrany
język obsługuje funkcję poleceń głosowych, możesz
nawiązywać połączenia za pomocą poleceń głosowych.
Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze
smartfonu na urządzenie nawigacyjne.
Zgłoś pozycję w Foursquare: Umożliwia zgłaszanie pozycji
w Foursquare za pomocą urządzenia nawigacyjnego
(Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare, strona 10).
Parowanie urządzenia ze smartfonem
Urządzenie Garmin można sparować ze smartfonem i z
aplikacją Garmin Drive, aby odblokować dodatkowe funkcje
i dostęp do aktualnych informacji (Usługi Live, informacje
drogowe i funkcje smartfonu, strona 16) .
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
aplikację Garmin Drive.
2 Włącz urządzenie Garmin i umieść je w odległości do 3
metrów (10 stóp) od swojego smartfona.
3 W telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby zalogować się do konta Garmin i zakończyć proces
parowania i konfiguracji.
Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu
urządzeń następuje automatyczne ich połączenie, jeśli
urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu.
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth
Możesz włączyć lub wyłączyć rozmowę przez zestaw
głośnomówiący i funkcje Garmin Drive sparowanego smartfonu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz obok nazwy telefonu.
3 W karcie Używaj z wybierz opcję:
• Aby włączyć połączenie z aplikacją Garmin Drive, wybierz
Garmin Drive.
• Aby włączyć tryb głośnomówiący, wybierz Zestaw
głośnomówiący.
4 Wybierz OK.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień aplikacji (Android™)
Korzystając z aplikacji Garmin Drive, wybierz typy powiadomień,
które mają być wyświetlane na urządzeniu Garmin.
1 W telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
2 Wybierz kolejno > Powiadomienia z telefonu.
Zostanie wyświetlona lista aplikacji dostępnych w smartfonie.
3 Użyj przełącznika obok aplikacji, żeby włączyć lub wyłączyć
otrzymywane z niej powiadomienia.
Wyświetlanie i ukrywanie kategorii powiadomień dla
urządzenia Apple .
Jeśli masz połączenie z urządzeniem Apple, możesz filtrować
powiadomienia na urządzeniu Garmin, wyświetlając lub
ukrywając kategorie.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Powiadomienia
z telefonu > .
2 Zaznacz pola wyboru obok powiadomień, które chcesz
wyświetlić.
®
Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth
1 Umieść zestaw słuchawkowy lub telefon w odległości do
10 m (33 stóp) od urządzenia Bluetooth.
W
urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
2
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
3 W zestawie słuchawkowym lub telefonie włącz
bezprzewodową technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był
widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
4 W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
5 Wybierz zestaw słuchawkowy lub telefon z listy.
6 Wybierz Paruj.
Powiadomienia z telefonu
Po połączeniu urządzenia Garmin z aplikacją Garmin Drive
można w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu
dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań
zapisanych w kalendarzu.
Odbieranie powiadomień
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive
(Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 16).
Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na
większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli
urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś
pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane
w narzędziu mapy.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz OK.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz Pokaż.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Pokaż > Odtwórz.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive
(Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 16).
W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są
w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Jeśli urządzenie jest
w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie
kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz lub zaczekaj, aż
wyskakujące okno wygaśnie.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Odtwórz
wiadomość.
17
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby odsłuchać powiadomienia, korzystając z polecenia
głosowego, powiedz Odtwórz wiadomość.
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy
wybrany język obsługuje funkcję poleceń głosowych i na
narzędziu mapy wyświetla się ikona .
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Wyświetlanie listy powiadomień
Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Powiadomienia
z telefonu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane
powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym,
a przeczytane — szarym.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
• Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz .
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych
jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że
konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał
z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne
w każdym telefonie.
Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się
z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem
słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią
Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź
stronę www.garmin.com/bluetooth.
Nawiązywanie połączenia
1 Wybierz .
2 Wybierz opcję:
• Aby wybrać numer, wybierz , podaj numer telefonu
i wybierz .
• Aby zadzwonić pod niedawno wybrany lub odebrany
numer telefonu, wybierz i wybierz numer.
• Aby zadzwonić do kontaktu ze spisu telefonów, wybierz
i wybierz kontakt.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Odrzuć.
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy
Po odebraniu połączenia wyświetlone zostaną opcje, z których
można korzystać w trakcie rozmowy. Niektóre opcje mogą nie
być obsługiwane przez różne telefony.
PORADA: W razie zamknięcia strony opcji dostępnych w trakcie
rozmowy można otworzyć ją ponownie, wybierając w menu
głównym.
• Aby skonfigurować połączenie konferencyjne, wybierz .
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .
18
PORADA: Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy
chcesz zerwać połączenie Bluetooth i dalej rozmawiać przez
telefon lub gdy potrzebujesz prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz
.
Zapamiętywanie numeru telefonu
Można zapisać maksymalnie trzy kontakty do zapamiętania na
klawiaturze numerycznej. Umożliwia to szybkie wybranie
numeru domowego, numeru do przyjaciół lub często wybierane
kontakty.
1 Wybierz kolejno > .
2 Przytrzymaj zaprogramowany numer, taki jak Zapamiętane
1.
3 Wybierz kontakt.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem Garmin.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
Usuwanie sparowanego urządzenia
Bluetooth
Można usunąć sparowane urządzenie Bluetooth, aby
uniemożliwić mu automatyczne łączenie się z urządzeniem
Garmin w przyszłości. Usunięcie sparowanego smartfona usuwa
również wszystkie zsynchronizowane kontakty ze spisu
telefonów i historię połączeń z urządzenia Garmin.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Obok nazwy urządzenia Bluetooth wybierz kolejno >
Zapomnij.
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach
drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie.
Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas
przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu
docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez
korki na aktywnej trasie (Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych, strona 22). Mapa utrudnień drogowych umożliwia
przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na
obszarze, w którym się znajdujesz.
Aby zapewnić informacje o utrudnieniach drogowych,
urządzenie musi odbierać dane o ruchu drogowym.
• Modele o nazwie kończącej się na MT mogą odbierać dane
o ruchu drogowym, wykorzystując sygnał transmisji
bezprzewodowej z wbudowanego cyfrowego odbiornika
informacji drogowych i dołączonego przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki (Odbieranie informacji o ruchu
drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych,
strona 19).
• Wszystkie modele urządzenia mogą odbierać bezpłatnie
dane o ruchu drogowym za pomocą aplikacji Garmin Drive
(Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu
smartfona, strona 19).
Utrudnienia drogowe
• Wszystkie modele mogą otrzymywać bezpłatnie dane
o ruchu drogowym za pośrednictwem odbiornika sygnałów
bezprzewodowych (Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych, strona 19).
Odwiedź stronę garmin.com, aby znaleźć i kupić zgodny,
przewodowy odbiornik informacji drogowych.
Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich
obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów
drogowych można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu smartfona
Urządzenie może odbierać bezpłatne informacje o ruchu
drogowym, gdy jest ono połączone ze smartfonem
z uruchomioną aplikacją Garmin Drive.
1 Połącz urządzenie z aplikacją Garmin Drive (Usługi Live,
informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 16).
2 W urządzeniu Garmin wybierz kolejno Ustawienia >
Nawigacja > Utrudnienia drogowe i sprawdź, czy pole
wyboru Utrudnienia drogowe jest zaznaczone.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Odbiornik komunikatów drogowych może odbierać dane o ruchu
drogowym, wykorzystując sygnał transmisji bezprzewodowej
tam, gdzie jest on dostępny. Aby odbierać informacje o ruchu
drogowym za pośrednictwem odbiornika sygnałów
bezprzewodowych, potrzebny jest przewód zasilający
obsługujący informacje o ruchu drogowym. Odbiornik
komunikatów drogowych jest dołączony do niektórych modeli
urządzenia (Utrudnienia drogowe, strona 18). Jeśli do
posiadanego modelu produktu nie został dołączony odbiornik
komunikatów drogowych, możesz odwiedzić stronę garmin.com,
na której możesz znaleźć i kupić zgodny przewodowy odbiornik
informacji drogowych..
Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich
obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów
drogowych można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.
Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe za
pomocą przewodu zasilającego obsługującego informacje
o ruchu drogowym (Montowanie i zasilanie urządzenia
Garmin w pojeździe, strona 1).
Przewód zasilający dołączany do modeli oferujących funkcję
komunikatów drogowych umożliwia odbiór informacji o ruchu
drogowym. Przewodu odbiornika komunikatów drogowych
zakupionego jako akcesorium należy użyć do podłączenia
urządzenia do źródła zasilania w pojeździe.
Jeśli znajdujesz się w zasięgu nadawania komunikatów
drogowych, urządzenie wyświetli informacje o ruchu drogowym,
aby uniknąć korków.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Utrudnienia
drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrudnienia drogowe.
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest OK Garmin (Polecenia głosowe).
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1 Wybierz kolejno > Polecenia głosowe > > Fraza
aktywacji.
Podaj
nową frazę aktywacji.
2
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
1 Powiedz OK Garmin.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
2 Użyj polecenia głosowego z menu.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
zakończyć wyszukiwanie lub czynność.
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1 Wymów OK Garmin.
Polecenia głosowe
19
2 Wymów Znajdź miejsce.
3 Wysłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Urządzenie wyświetli listę wyników wyszukiwania.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive
(Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 16).
1 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
2 Wybierz , aby włączyć animację mapy radarowej.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
4 Wymów numer wiersza, w którym znajduje się żądana
pozycja.
Urządzenie wskaże pozycję na mapie.
5 Wymów Nawiguj.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno > Nawigacja > Polecenia głosowe > .
2 Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włączone.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie podręcznika użytkownika
urządzenia
Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na
ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.
1 Wybierz kolejno > Podręcznik użytkownika.
Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku,
co oprogramowanie (Ustawianie języka tekstu, strona 23).
2 Wybierz , aby znaleźć podręcznik użytkownika
(opcjonalnie).
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody,
połącz urządzenie z aplikacją Garmin Drive (Usługi Live,
informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 16).
1 Wybierz kolejno > Pogoda.
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę
na kilka kolejnych dni.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
20
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive
(Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 16).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeż. pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive
(Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 16).
Możesz sprawdzić warunki pogodowe na drogach w Twojej
okolicy, na wyznaczonej trasie lub w innym mieście.
1 Wybierz kolejno > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe
Rejestrowanie historii usług
Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw
i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług.
Dodatkowo można też dodawać własne kategorie (Dodawanie
kategorii usług, strona 20).
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz Dodaj zapis.
4 Podaj stan licznika i wybierz Dalej.
5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
6 Wybierz Gotowe.
Dodawanie kategorii usług
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Dodaj kategorię.
3 Wpisz nazwę kategorii i wybierz Gotowe.
Usuwanie kategorii usług
W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług
z tej kategorii również zostaną usunięte.
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Usuń kategorie.
3 Wybierz kategorie usług do usunięcia.
4 Wybierz Usuń.
Zmiana nazw kategorii usług
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
3 Wybierz kolejno > Zmień nazwę kategorii.
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisów usług
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
Korzystanie z aplikacji
3 Wybierz > Usuń zapisy.
4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
5 Wybierz Usuń.
Edycja zapisu usług
Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.
1 Wybierz kolejno > Historia usług.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pole.
4 Podaj nowe informacje i wybierz Gotowe.
1 Podczas edycji podróży wybierz kolejno
> Zasugeruj
atrakcje.
2 Wybierz atrakcję, aby wyświetlić więcej informacji.
3 Wybierz opcję Wybierz, aby dodać atrakcję do wycieczki.
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie proponowanych
atrakcji czy dodanie punktów kształtowania trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania
trasy.
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Zapisane
podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz ikonę profilu pojazdu, a następnie wybierz pojazd,
którym planujesz odbyć podróż (opcjonalnie).
4 Wybierz .
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
Kształtuj trasę, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (Kształtowanie
trasy, strona 13).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz
Preferencje trasy (Zmiana trybu obliczania trasy,
strona 13).
Planowanie podróży
Podróż wg zapisanego planu podróży
Funkcja planowania podróży
Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden
punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie
strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Nowa podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie Wybierz.
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie Wybierz.
6 Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać więcej pozycji
(opcjonalnie).
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Dalej > Zapisz.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Zapisane
podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność celów
na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.
Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji
startowej ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno > Optymalizuj
kolejność.
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży
Urządzenie może proponować interesujące lub popularne
atrakcje, które możesz dodać do swojej podróży.
Korzystanie z aplikacji
Przed rozpoczęciem nawigacji do zapisanego celu podróży,
aktywny profil pojazdu w urządzeniu musi pasować do pojazdu
wybranego dla tej podróży (Zmiana opcji wyznaczania trasy
podróży, strona 21). Jeśli nie jest zgodny, przed rozpoczęciem
podróży, urządzenie wyświetli monit o zmianę profilu pojazdu
(Przełączanie profilu pojazdu, strona 3).
1 Wybierz > Planowanie podróży > Zapisane podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę,
i wybierz Start.
Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej
pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów podróży
w odpowiedniej kolejności.
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno > Planowanie podróży > Zapisane
podróże > Mojej aktywnej trasy.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
3 Wybierz Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Kamery monitorujące photoLive
Aby móc korzystać z tej funkcji, należy połączyć urządzenie
z aplikacją Garmin Drive (Usługi Live, informacje drogowe
i funkcje smartfonu, strona 16).
Kamery monitorujące photoLive zapewniają bieżący podgląd
warunków drogowych panujących na głównych drogach
i skrzyżowaniach.
Usługa photoLive nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
photoLive Traffic Cameras
Możesz wyświetlać aktualny widok z pobliskich kamer
drogowych. Możesz także zapisywać kamery drogowe dla
obszarów, po których często podróżujesz.
1 Wybierz kolejno > photoLive.
21
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz lokalizację kamery drogowej.
Podgląd obrazu z kamery na żywo wyświetlany jest obok
mapy z pozycją kamery. Możesz wybrać podgląd obrazu, aby
wyświetlić obraz w pełnym rozmiarze.
5 Wybierz Zapisz, aby zapisać kamerę (opcjonalnie).
Miniatura podglądu kamery zostanie dodana do ekranu
głównego aplikacji photoLive.
Wyświetlanie kamer drogowych photoLive na mapie
Narzędzie mapy photoLive wyświetla kamery drogowe na
drodze przed Tobą.
1 Na mapie wybierz > photoLive.
Urządzenie wyświetla aktualny obraz z najbliższej kamery
drogowej na drodze przed Tobą wraz z odległością pozostałą
do kamery. Po minięciu kamery urządzenie wczytuje aktualny
widok z następnej kamery na trasie.
2 Jeśli na drodze nie znaleziono żadnej kamery, wybierz
Zlokalizuj kamerę, aby wyświetlić lub zapisać znajdujące się
w pobliżu kamery drogowe (opcjonalnie).
Zapisywanie kamery drogowej
1 Wybierz > photoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia urządzenia,
strona 23).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno > Gdzie byłem.
Ustawienia
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Profil pojazdu: Ustawia profil pojazdu dla każdego pojazdu,
z którym urządzenie będzie wykorzystywane.
Mapa i pojazd: Ustawia stopień szczegółowości map i ikonę
pojazdu wyświetlaną na urządzeniu.
Preferencje trasy: Ustawia preferencje trasy podczas
nawigacji.
Asystent kierowcy: Pozwala ustawić alerty asystenta kierowcy.
Utrudnienia drogowe: Pozwala określić szczegółowe
informacje dotyczące utrudnień, które będą wykorzystywane
przez urządzenie. Możesz ustawić urządzenie tak, aby
unikało korków podczas przeliczania tras i wyszukiwało nową
trasę do punktu docelowego w przypadku wystąpienia
opóźnienia przez korki (Unikanie opóźnień przez korki na
trasie, strona 14).
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję
użytkownika na mapie.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
22
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 16).
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Mapa i pojazd >
Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia preferencji trasy
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Preferencje trasy.
Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.
Język głosu: Ustawia język komunikatów głosowych nawigacji.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennik
podróży.
Wyczyść historię podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.
Ustawienia asystenta kierowcy
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Asystent
kierowcy.
Alerty dla kierowcy: Pozwala włączyć lub wyłączyć alerty
o strefach i warunkach drogowych (Funkcje ostrzeżeń i alerty
dla kierowcy, strona 5).
Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do
fotoradarów lub kamer na światłach.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie czy na żądanie (Unikanie opóźnień przez
korki na trasie, strona 14).
Ustawienia
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
Ustawienia kamery samochodowej
Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera samochodowa.
Umiejscowienie kamery: Umożliwia ustawienie wysokości
pojazdu i pozycji kamery oraz wyrównywanie kąta widzenia
kamery (Dostosowywanie kąta widzenia kamery, strona 3).
Autonagrywanie: Kamera zaczyna rejestrować obraz
automatycznie, po każdym jej włączeniu.
Dźwięki alertów asystenta kierowcy: Umożliwia urządzeniu
odtwarzanie sygnału dźwiękowego przy uruchomieniu
ostrzeżenia przed kolizją lub opuszczeniem pasa.
Ostrzeganie przed kolizją: Umożliwia włączenie i ustawienie
czułości ostrzegania przed kolizją (System ostrzegania przed
kolizją, strona 6). Ustawienie wyższej czułości generuje alert
wcześniej, niż w przypadku niższej czułości.
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa: Aktywuje alert, jeśli
urządzenie wykryje niezamierzone przekroczenie linii
oddzielającej pas (System ostrzegania o opuszczeniu pasa,
strona 6).
Rozdzielczość filmu: Umożliwia określenie rozdzielczości
i jakości nagrań z kamery.
Niezapisane nagranie: Określa, kiedy urządzenie usuwa
niezapisane nagrania wideo. Po wybraniu opcji Usuń gdy
pełna urządzenie usuwa najstarsze niezapisane filmy, gdy
karta pamięci jest pełna. Po wybraniu opcji Usuń od razu
urządzenie nieprzerwanie usuwa niezapisane nagrania
starsze niż trzy minuty i usuwa wszystkie niezapisane
nagrania przy każdym wyłączeniu. Jest to przydatne w celu
ochrony prywatności danych. Po wybraniu opcji Usuń od razu
nie można nagrywać filmów Travelapse™ ani przeglądać
niezapisanych filmów w galerii.
Nagrywaj dźwięk: Umożliwia włączenie lub wyłączenie
nagrywania dźwięku podczas nagrywania przy pomocy
kamery samochodowej.
Nakładka danych: Dodaje datę, czas, pozycję i informację
o prędkości do rejestrowanego obrazu wideo.
Nagrywanie po utracie zasilania: Pozwala kontynuować pracę
do określonego momentu po utracie zasilania zewnętrznego.
Włączanie bezprzewodowej technologii
Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Łączenie z siecią bezprzewodową
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wi-Fi.
2 W razie potrzeby użyj przełącznika, aby włączyć obsługę
sieci bezprzewodowych.
3 Wybierz sieć bezprzewodową.
4 W razie potrzeby wprowadź klucz szyfrowania.
Urządzenie połączy się z siecią bezprzewodową. Urządzenie
zapamiętuje informacje o sieci i łączy się z nią automatycznie po
powrocie do danej lokalizacji w późniejszym terminie.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Poziom jasności: Umożliwia ustawienie poziomu jasności
wyświetlacza urządzenia.
Motyw: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych.
Wybranie Automatycznie powoduje, że urządzenie
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Tapeta: Pozwala ustawić tapetę tła w urządzeniu.
Ustawienia
Uśpij: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym
urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas
korzystania z zasilania bateryjnego.
Wygaszacz ekranu: Umożliwia włączenie lub wyłączenie
wygaszacza ekranu.
Rozmiar czcionki: Umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie
rozmiaru czcionki na ekranie urządzenia.
Przesyłaj: Umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie zawartości
ekranu urządzenia na zgodnym wyświetlaczu zewnętrznym.
Ustawienia dźwięku i powiadomień
Wybierz kolejno Ustawienia > Dźwięki i powiadomienia.
Suwaki głośności: Pozwala określić poziomy głośności dla
nawigacji, plików multimedialnych, połączeń, alarmów
i powiadomień alertów.
Nie przeszkadzać: Pozwala określić zasady automatycznego
włączania funkcji „Nie przeszkadzać”. Funkcja ta umożliwia
wyłączenie alertów dźwiękowych w określonym czasie lub
podczas określonych wydarzeń.
Domyślny dzwonek powiadomień: Umożliwia ustawienie
domyślnego dźwięku dzwonka powiadomień w urządzeniu.
Regulacja dźwięku i głośności powiadomień
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Dźwięki i powiadomienia.
2 Wyreguluj głośność ogólną i głośność powiadomień za
pomocą suwaka.
Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji
Funkcja usługi lokalizacji musi być włączona na urządzeniu, aby
określić lokalizację, obliczyć trasę i zapewnić pomoc
nawigacyjną. Możesz wyłączyć usługi lokalizacji, aby
zaplanować trasę, gdy sygnał GPS jest niedostępny. Gdy usługi
lokalizacji są wyłączone, urządzenie umożliwia obliczanie
i symulowanie tras przez symulator GPS.
PORADA: Wyłączenie usług lokalizacji może zaoszczędzić
energię baterii.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Pozycja.
2 Użyj przełącznika w celu włączania i wyłączania usług
lokalizacji.
UWAGA: W przypadku większości aktywności nie powinno się
zmieniać domyślnego ustawienia Tylko urządzenie dla opcji
Tryb. Urządzenie jest wyposażone w antenę GPS o wysokiej
wydajności, która zapewnia najbardziej precyzyjne dane
lokalizacyjne podczas nawigacji.
Ustawianie języka tekstu
Istnieje możliwość wyboru języka tekstu w oprogramowaniu
urządzenia.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Język i sposób
wprowadzania danych > Język.
2 Wybierz jezyk.
Ustawienia dotyczące daty i czasu
Wybierz kolejno Ustawienia > Data i czas.
Automatyczna data i czas: Automatycznie ustawia czas na
podstawie informacji z sieci, z którą jest połączone.
Ustaw datę: Ustawia miesiąc, dzień i rok w urządzeniu.
Ustaw czas: Ustawia godzinę w urządzeniu.
Wybierz strefę czasową: Ustawia strefę czasową
w urządzeniu.
Użyj formatu 24-godzinnego: Włącza lub wyłącza format 24godzinny.
Ustawienia urządzenia
Wybierz kolejno Ustawienia > Informacje o urządzeniu.
23
Aktualizacje systemowe: Umożliwia zaktualizowanie map
i oprogramowania urządzenia.
Stan: Wyświetla stan baterii i informacje o sieci.
Informacje prawne: Umożliwia wgląd w umowę licencyjną
użytkownika i informacje o licencji na oprogramowanie.
Informacje prawne: Wyświetla informacje dotyczące zgodności
i przepisów wiązanych z e-etykietami.
Informacje o urządzeniu Garmin: Wyświetla informacje
o wersji urządzenia i oprogramowania.
Dane techniczne
Przywracanie ustawień
Kategorię ustawień można przywrócić do wartości fabrycznych.
1 Wybierz Ustawienia.
2 Wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Resetowanie danych i ustawień
W urządzeniu dostępnych jest kilka opcji umożliwiających
usunięcie danych użytkownika i przywrócenie wartości
domyślnych wszystkich ustawień.
1 Wybierz kolejno Ustawienia.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyczyścić historię podróży, wybierz kolejno
Nawigacja > Preferencje trasy > Wyczyść historię
podróży.
Użycie tej opcji powoduje usunięcie wszelkich informacji
na temat odwiedzonych miejsc. Użycie tej opcji nie
powoduje usunięcia zapisanych pozycji, kont, aplikacji ani
zainstalowanych map.
• Aby przywrócić wszystkie ustawienia nawigacyjne do
wartości fabrycznych, wybierz kolejno Nawigacja > >
Przywróć.
Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia żadnych danych
użytkownika.
• Aby usunąć wszystkie zapisane sieci bezprzewodowe
i sparowane urządzenia, wybierz kolejno Zresetuj
urządzenie > Resetuj ustawienia sieci.
Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia żadnych innych
danych użytkownika.
• Aby usunąć wszystkie dane użytkownika i przywrócić
wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych, wybierz
kolejno Zresetuj urządzenie > Factory Data Reset.
Ta opcja powoduje usunięcie historii podróży, aplikacji,
kont, ustawień, zapisanych sieci, sparowanych urządzeń
i wszystkich innych danych wprowadzonych przez
użytkownika. Zainstalowane mapy nie zostaną usunięte.
Pliki użytkownika znajdujące się w folderze Garmin mogą
nie zostać usunięte.
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji dotyczących
zgodności i przepisów związanych z eetykietami
1 W menu ustawień przesuń palcem do samego dołu menu.
2 Wybierz kolejno Informacje o urządzeniu > Informacje
prawne.
Zakres temperatury
roboczej
Od -10°C do 55°C (od 14°F do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania (gniazdo
zapalniczki)
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Typ źródła zasilania
Gniazdo zapalniczki z użyciem opcjonalnego akcesorium. Zasilanie sieciowe
z użyciem opcjonalnego akcesorium do
użytku domowego lub biurowego.
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Prąd wejściowy
Maksymalnie 5 V DC, 2 A
Częstotliwości bezprzewodowe
2,4 GHz przy 19,5 dBm (nominalna)
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz
uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie
podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się
powoli.
Konserwacja urządzenia
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
Aktualizowanie map i oprogramowania
Aby zapewnić najlepsze działanie nawigacji, należy regularnie
aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia.
Aktualizacje map dostarczają najnowsze dostępne informacje
o zmianach na drogach i w lokalizacjach na mapach używanych
przez posiadane urządzenie. Regularne aktualizowanie map
pomaga urządzeniu znajdywać dodane niedawno miejsca
i wyznaczać lepsze trasy. Aktualizacje map są duże, więc cały
proces może potrwać kilka godzin.
Aktualizacje oprogramowania zawierają zmiany i ulepszenia
funkcji oraz usprawniają działanie urządzenia. Aktualizacje
oprogramowania są małe, więc cały proces trwa kilka minut.
Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.
• Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi‑Fi i przeprowadzić
aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja
umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania
go do komputera.
• Możesz podłączyć urządzenie do komputera i zaktualizować
je za pomocą aplikacji Garmin Express (garmin.com
/express). Ta opcja umożliwia zainstalowanie map na karcie
pamięci, jeśli aktualizacje map są zbyt duże, aby mogły się
zmieścić w pamięci wewnętrznej urządzenia.
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci
Wi‑Fi
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania
przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają
typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
24
Informacje o urządzeniu
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc
urządzenie z siecią Wi‑Fi zapewniającą dostęp do Internetu.
Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do
komputera.
1 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do
zewnętrznego źródła zasilania.
UWAGA: Zasilacz sieciowy USB nie jest dołączony. Odwiedź
stronę garmin.com, aby kupić opcjonalny zasilacz sieciowy.
2 Połącz urządzenie z siecią Wi‑Fi (Łączenie z siecią
bezprzewodową, strona 23).
Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi urządzenie
automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i wyświetla
powiadomienie, jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna.
3 Wybierz opcję:
• Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie o dostępności
aktualizacji oprogramowania, przesuń palcem od góry
w dół ekranu, a następnie wybierz pozycję Dostępna jest
aktualizacja..
• Aby sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, wybierz
kolejno Ustawienia > Informacje o urządzeniu >
Aktualizacje systemowe.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji map
i oprogramowania. Jeśli aktualizacja jest dostępna,
oznaczenie Dostępna aktualizacja zostanie wyświetlone
poniżej pozycji Mapa lub Oprogramowanie.
4 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz Pobierz.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz Mapa.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania,
wybierz Oprogramowanie.
5 W razie potrzeby przeczytaj umowy licencyjne i wybierz
Akceptuj, aby je zaakceptować.
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów
licencyjnych, wybierz Odrzuć. Spowoduje to zatrzymanie
procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez
akceptacji umów licencyjnych.
6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być
podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się
w zasięgu sieci Wi‑Fi.
PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana
przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do
niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane,
zaktualizuj mapy ponownie.
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu.
1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express
w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją
zainstalować (Instalowanie Garmin Express, strona 25).
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
micro-USB.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu micro-USB
w Garmin urządzeniu, a dużą do dostępnego portu USB
w komputerze.
Konserwacja urządzenia
4 Kiedy urządzenie Garmin wyświetli monit z prośbą
o włączenie trybu przesyłania plików, wybierz Tak.
5 W aplikacji Garmin Express kliknij Dodaj urządzenie.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli
jego nazwę oraz numer seryjny.
6 Kliknij Dodaj urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji
Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli
dostępne dla urządzenia aktualizacje.
7 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły, a następnie Instaluj obok aktualizacji, którą
chcesz zainstalować.
Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje
w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały
proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego
połączenia z Internetem.
UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby
zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja
wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do
urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie
danych (Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane,
strona 27).
8 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu
aktualizacji, aby zainstalować aktualizacje.
Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja
Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne
podłączenie urządzenia.
Instalowanie Garmin Express
Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić wymagania systemowe i sprawdzić, czy
aplikacja Garmin Express jest zgodna z danym modelem
komputera, wybierz Wymagania systemowe.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
®
®
25
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Czyszczenie obiektywu aparatu
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Załącznik
Kamery cofania
Urządzenie może wyświetlać obraz wideo z jednej lub wielu
podłączonych kamer cofania.
Podłączanie przewodowej kamery cofania
Uchwyt do montażu urządzenia jest wyposażony
w kompozytowe wejście wideo 3,5 mm. Można podłączyć
przewodową kamerę cofania i wyświetlać obraz na ekranie
urządzenia.
Podłącz przewód wideo kamery do wejścia wideo
na
uchwycie do montażu.
Aby poprawić jakość nagrań wideo, obiektyw kamery należy
regularnie czyścić.
1 Przetrzyj obiektyw niestrzępiącą się ściereczką do
obiektywów, ewentualnie zwilżoną alkoholem izopropylowym.
2 Pozostaw obiektyw do wyschnięcia.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
Wytrzyj
urządzenie do sucha.
2
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj swoje urządzenie za pomocą oprogramowania
Garmin Express (garmin.com/express).
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, należy je ponownie
uruchomić.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
26
Parowanie kamery cofania BC™ 35 z urządzeniem
nawigacyjnym Garmin
Przed połączeniem z kamerą należy włączyć ustawienie Wi‑Fi
w urządzeniu nawigacyjnym Garmin.
Bezprzewodowa kamera cofania BC 35 jest zgodna z niektórymi
urządzeniami nawigacyjnymi Android z systemem Garmin.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie
garmin.com/bc35.
Można parować maksymalnie cztery kamery bezprzewodowe
BC 35 ze zgodnym urządzeniem Garmin.
1 Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia nawigacyjnego do
najnowszej wersji.
Posiadane urządzenie może nie współpracować z kamerą
BC 35 z nieaktualnym oprogramowaniem. Więcej informacji
na temat aktualizowania znajduje się w podręczniku
użytkownika urządzenia nawigacyjnego.
2 Włącz urządzenie nawigacyjne Garmin i umieść je
w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
3 Wybierz > Widok z tyłu.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli łączysz pierwszą kamerę z urządzeniem
nawigacyjnym, wybierz Dodaj nową kamerę.
• Jeśli łączysz kolejną kamerę z urządzeniem
nawigacyjnym, wybierz kolejno > Wybierz kamerę >
Dodaj nową kamerę.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Kod parowania lub hasło znajduje się na nadajniku
lub kamerze.
Po zakończeniu pierwszego parowania kamera będzie łączyć
się automatycznie z urządzeniem nawigacyjnym Garmin.
Podgląd z kamery cofania
Twoje urządzenie pokazuje obraz z podłączonych kamer
cofania w różny sposób, w zależności od sposobu podłączenia
kamery do zasilania.
1 Wybierz opcję, aby wyświetlić obraz:
• Jeśli kamerę podłączono do lampy świateł cofania
(zalecane), należy włączyć bieg wsteczny.
Urządzenie automatycznie pokaże obraz z kamery
cofania.
Załącznik
• Jeżeli kamerę podłączono do stałego źródła zasilania,
wybierz > Widok z tyłu, aby włączyć ręcznie jej widok.
2 Wybierz opcję, aby powrócić do normalnej pracy urządzenia:
• Jeśli kamerę podłączono do lampy świateł cofania
(zalecane), należy wyłączyć bieg wsteczny.
Urządzenie automatycznie podejmie normalną pracę.
• Jeżeli podłączono nadajnik do stałego źródła zasilania,
wybierz , aby ręcznie ukryć kamerę.
Przełączanie kamer
Gdy wiele kamer cofania transmituje obraz do Twojego
urządzenia, możesz przełączać widok z kamer.
1 Wybierz > Widok z tyłu.
2 Wybierz > Wybierz kamerę.
3 Wybierz kamerę.
Wyświetli się obraz z kamery, a w górnej części ekranu
nazwa tej kamery.
Łączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym
Możesz bezprzewodowo wyświetlać zawartość ekranu
urządzenia na zgodnym wyświetlaczu zewnętrznym.
1 Umieść urządzenie obok wyświetlacza bezprzewodowego.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Przesyłaj.
3 Wybierz wyświetlacz bezprzewodowy.
4 W razie potrzeby wprowadź kod PIN.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: To urządzenie jest zgodne z systemami operacyjnymi
Windows 7 i nowszymi oraz Mac OS 10.4
i nowszymi.Komputery Mac mogą wymagać dodatkowego
oprogramowania innych firm, aby zapisywać i odczytywać pliki
na urządzeniach Android.
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 64 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (Garmin — informacje ogólne, strona 1).
2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
®
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
3 Kiedy urządzenie Garmin wyświetli monit z prośbą
o włączenie trybu przesyłania plików, wybierz Tak.
Załącznik
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 27).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie,
a następnie wybierz kolejno Plik > Odłącz.
Odłącz
kabel od komputera.
2
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz
uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie
podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się
powoli.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę w lewą stronę, aby ją odkręcić.
27
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę i bezpiecznik .
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić
z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
.
6 Poprowadź połączenia nieizolowanych przewodów do
akumulatora kampera lub źródła zasilania o napięciu 12 V.
7 Podłącz czarny przewód do ujemnego (-) złącza
akumulatora, a czerwony przewód do dodatniego (+) złącza
akumulatora.
Instalacja dodatkowej stacji ładowania do
kampera
NOTYFIKACJA
Zignorowanie poniższych wymogów może prowadzić do
uszkodzenia produktu lub pojazdu.
• Przed przystąpieniem do wiercenia otworów w ścianie
pojazdu należy wybrać odpowiednie miejsce do montażu
stacji ładowania.
• Należy sprawdzić, czy powierzchnia montażowa umożliwia
bezpieczne podłączenie uchwytu, a śruby montażowe nie
będą kolidować z okablowaniem lub elementami w ścianie
pojazdu.
• Należy korzystać ze śrub montażowych pasujących do
materiału, z którego wykonano ściany pojazdu. Dołączone
śruby są przeznaczone do montażu na ścianach wykonanych
z drewna lub włókna szklanego. Przed wkręceniem śrub
należy sprawdzić, czy są one prawidłowej długości i czy nie
spowodują uszkodzenia zewnętrznych ścian lub innych
elementów pojazdu.
Do zainstalowania dodatkowej stacji ładowania do kampera
potrzebny jest śrubokręt krzyżowy i wiertarka z wiertłem
o średnicy 1,5 mm (1/16 cala).
Stacja ładowania to akcesorium montowane na stałe na ścianie
kampera. Umożliwia ona korzystanie z urządzenia i ładowanie
go w części mieszkalnej kampera.
1 Umieść uchwyt na ścianie i zaznacz położenie otworów
prowadzących za pomocą sześciu otworów śrub.
2 Usuń uchwyt z powierzchni montażowej.
3 Używając wiertła o średnicy 1,5 mm (1/16 cala) pasującego
do materiału, z którego wykonano ściany pojazdu, wywierć
otwór prowadzący w sześciu zaznaczonych miejscach.
NOTYFIKACJA
Nie przewiercaj uchwytu. W przeciwnym razie może nastąpić
uszkodzenie uchwytu lub ściany.
4 Wyrównaj otwory śrub w uchwycie ściennym z otworami
prowadzącymi i przymocuj uchwyt do ściany za pomocą
sześciu śrub.
8 Podłącz wtyk mini-USB przewodu zasilającego do zasilanego
uchwytu urządzenia.
9 Umieść urządzenie nawigacyjne w uchwycie.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Chwyć urządzenie za górę i spód.
2 Pociągnij dolną krawędź urządzenia do siebie, aż odłączy się
od magnesu.
Pociągnięcie urządzenia prosto do siebie może spowodować
odłączenie się uchwytu od przyssawki.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Montowanie i zasilanie urządzenia
Garmin w pojeździe, strona 1).
5 Naciśnij gniazdo na kulce uchwytu urządzenia, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
28
Rozwiązywanie problemów
Uchwyt nie utrzymuje urządzenia na swoim
miejscu podczas jazdy.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy dbać o czystość
uchwytu i umieścić urządzenie w pobliżu przyssawki.
W przypadku zmiany położenia urządzenia podczas jazdy
należy wykonać poniższe czynności.
• Wyjmij zasilany uchwyt z ramienia przyssawki, a następnie
wytrzyj przegub kulowy za pomocą szmatki.
Obecność kurzu i innych zanieczyszczeń może zmniejszyć
przyczepność przegubu kulowego, w związku z czym
przesuwa się on podczas jazdy.
• Przesuń ramię uchylne w stronę przyssawki tak daleko, jak
umożliwia to kąt nachylenia przedniej szyby.
Przybliżenie urządzenia do przedniej szyby ogranicza wpływ
wstrząsów i wibracji obecnych podczas jazdy.
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy usługi lokalizacji są włączone.
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 27).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w skrzynce
bezpiecznikowej pojazdu jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 23).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 23).
• Zmniejsz głośność (Garmin — informacje ogólne, strona 1).
• Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane (Łączenie z siecią
bezprzewodową, strona 23).
• Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy
urządzenie nie jest używane (Włączanie i wyłączanie
urządzenia, strona 2).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
®
Moje nagrania wideo są rozmazane
• Wyczyść obiektyw kamery (Czyszczenie obiektywu aparatu,
strona 26).
• Wyczyść przednią szybę przed kamerą.
• Sprawdź, czy powierzchnia przedniej szyby znajdująca się
przed kamerą jest czyszczona przez wycieraczki. W razie
potrzeby przesuń urządzenie.
Zapis danych na karcie pamięci staje się
coraz mniej pewny i należy wymienić kartę
Po zapisaniu plików bardzo dużą liczbę razy wszystkie karty
pamięci microSD ulegają zużyciu. Okresowe formatowanie karty
może wydłużyć okres jej przydatności i zwiększyć wydajność.
Rozwiązywanie problemów
Ponieważ kamera samochodowa rejestruje nagrania w sposób
ciągły, może to wymagać wymiany karty pamięci co jakiś czas
(Wymienianie pamięci kamery samochodowej, strona 4).
Urządzenie automatycznie wykrywa błędy karty pamięci
i ostrzega użytkownika o konieczności sformatowania lub
wymiany karty pamięci.
Następujące czynności pomogą wydłużyć okres użytkowania
karty pamięci.
• Kartę pamięci należy formatować co najmniej raz na sześć
miesięcy (Formatowanie karty pamięci kamery
samochodowej, strona 5).
• Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o błędzie karty pamięci,
należy najpierw spróbować sformatować kartę pamięci
(Formatowanie karty pamięci kamery samochodowej,
strona 5), a następnie w razie potrzeby wymienić kartę
pamięci (Wymienianie pamięci kamery samochodowej,
strona 4).
• Wyłącz urządzenie, gdy nie korzystasz z pojazdu.
Jeśli urządzenie podłączono do gniazda zapalniczki
aktywowanego w momencie zapłonu, wyłącz urządzenie,
kiedy nie korzystasz z pojazdu, aby uniknąć zapisywania
zbędnego materiału przez kamerę samochodową.
• Przenoś zapisane nagrania na komputer.
Karta pamięci działa dłużej, gdy znajduje się na niej więcej
wolnego miejsca.
• Użyj karty pamięci o większej pojemności.
Ponieważ karty pamięci o większej pojemności są rzadziej
nadpisywane, zazwyczaj mają one dłuższy okres
przydatności.
• Używaj karty pamięci wysokiej jakości o klasie szybkości 10
lub wyższej.
• Zapasową kartę pamięci kup od zaufanych producentów
i sprzedawców.
Moje nagrania są poprzerywane lub
niekompletne
• Dla uzyskania jak najlepszej jakości obrazu oraz nagrań
używaj karty pamięci o klasie szybkości 10 lub wyższej.
Karty pamięci o niższej klasie mogą nie rejestrować nagrań
wystarczająco szybko.
• Jeśli wyświetlasz filmy na smartfonie, korzystając
z połączenia bezprzewodowego z kamerą, spróbuj wyświetlić
je w innym miejscu o lepszej jakości połączenia
bezprzewodowego lub spróbuj przesłać filmy do smartfonu
(Przycinanie i eksportowanie filmu, strona 4).
• Prześlij ważne nagrania do komputera lub smartfonu
i sformatuj kartę pamięci (Formatowanie karty pamięci
kamery samochodowej, strona 5).
• Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o błędzie karty pamięci,
należy najpierw spróbować sformatować kartę pamięci
(Formatowanie karty pamięci kamery samochodowej,
strona 5), a następnie w razie potrzeby wymienić kartę
pamięci (Wymienianie pamięci kamery samochodowej,
strona 4).
• Zaktualizuj urządzenie do najnowszej wersji oprogramowania
(Aktualizowanie map i oprogramowania, strona 24).
Urządzenie nie może połączyć się
z telefonem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
29
Przejdź do stronyhttp://www.garmin.com
/bluetoothwww.garmin.com/bluetooth, aby uzyskać więcej
informacji.
• Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, anuluj powiązanie telefonu
i urządzenia (Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth,
strona 18) i przeprowadź proces parowania do końca (Usługi
Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 16).
Niektóre funkcje smartfonu nie działają
Jeśli telefon został sparowany, ale niektóre funkcje smartfonu
nie działają, następujące czynności mogą rozwiązać ten
problem.
• W sklepie z aplikacjami w smartfonie zaktualizuj aplikację
Garmin Drive do najnowszej wersji.
• Sprawdź, czy funkcja, z której chcesz korzystać, jest
włączona w urządzeniu lub smartfonie (Włączanie
i wyłączanie funkcji Bluetooth, strona 17).
30
Rozwiązywanie problemów
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 7
akcesoria 28
aktualizowanie
mapy 24, 25
oprogramowanie 24, 25
aktualna pozycja 11
aktywny asystent pasa ruchu 12
alerty 5, 6
dźwięk 22
punkty alarmowe 22
alerty dla kierowcy 5, 6
aplikacje 2
B
bateria
ładowanie 1, 24, 27–29
maksymalizowanie 29
problemy 29
bezpiecznik, wymiana 27
C
cele 22. Patrz pozycje
przybycie 13
czyszczenie, urządzenie 26, 29
czyszczenie ekranu dotykowego 26
czyszczenie urządzenia 26
D
dane techniczne 24
długość i szerokość geograficzna 10
dom
edytowanie pozycji 12
jazda do 12
dziennik podróży, wyświetlanie 16
dźwięk 23
punkty alarmowe 22
E
edytowanie, zapisane podróże 21
ekran, jasność 2
ekran dotykowy 2
ekran główny 2
dostosowywanie 2
F
Foursquare 9
Funkcje Smartfona 17
łączenie 17
G
Garmin Connect 16
Garmin Express 25
aktualizowanie oprogramowania 25
Gdzie jestem? 11
geocaching 10
głośność 23
głośność alarmu 23
głośność mediów 23
głośność powiadomień 23
GPS 2
symulacja 23
H
historia podróży 23
historia usług
edytowanie 21
kategorie 20
usuwanie 20
zapisy 20, 21
I
identyfikator urządzenia 23
ikony, pasek stanu 2
ikony ostrzegawcze 7
informacje o podróży
resetowanie 16
wyświetlanie 16
Indeks
J
jasność 2
jazda do domu 12
język 23
K
kamera, parowanie urządzenia 26
kamera bezprzewodowa. Patrz kamery
kamera cofania 26, 27. Patrz kamery
kamera samochodowa 23, 29
dostosowywanie 3
nagrywanie dźwięku 3, 4
nagrywanie wideo 3, 4
odtwarzanie wideo 4
kamery 27
czerwone światło 5
kamera samochodowa 3, 23
kopia zapasowa 26
prędkość 5
przełączanie 27
kamery drogowe, wyświetlanie 21, 22
kamery monitorujące prędkość 5
kamery na światłach 5
kamper, profile 2, 3
karta microSD 1, 27, 29
instalacja 4
karta pamięci 1, 4, 27, 29
formatowanie 5
instalacja 27
kompleksy 10
komputer, łączenie 27
kradzież, unikanie 26
kształtowanie trasy 13
L
lista zwrotów 12
Ł
ładowanie urządzenia 1, 24, 27, 29
M
mapy 8, 12, 15, 22
aktualizowanie 24, 25
motyw 22
narzędzia 15
pole danych 12, 16
stopień szczegółowości 22
symbole 12
warstwy 16
wyświetlanie tras 12
zakup 28
montowanie, zdejmowanie 26, 28
montowanie urządzenia 28, 29
przyssawka 1, 26, 28
samochód 1
wyjmowanie z uchwytu 28
myTrends, trasy 13
N
narzędzia, mapy 15
następny zwrot 12
nawigacja 10, 12, 13
bezdroże 14
ustawienia 22
nawigacja po bezdrożach 14
numer identyfikatora 23
O
objazdy 13
odbieranie połączeń 18
odłączanie, Urządzenie Bluetooth 18
ograniczenia, pojazd 2
opłaty, unikanie 14
oprogramowanie
aktualizowanie 24, 25
wersja 23, 26
ostatnio znalezione pozycje 11
P
paliwo, stacje 11
parki narodowe 9
parking 8, 10, 13
parowanie
usuwanie sparowanego urządzenia 18
zestaw słuchawkowy 17
parowanie urządzenia
odłączanie 18
telefon 17, 29
pasek wyszukiwania 7
photoLive 21, 22
planowanie podróży 21
edytowanie podróży 21
punkty kształtowania 21
pliki, przesyłanie 27
Podręcznik użytkownika 20
pogoda 20
radar 20
warunki drogowe 20
polecenia głosowe 19
aktywowanie 19
fraza aktywacji 19
nawigacja z użyciem 19
porady dot. korzystania 19
połączenia 18
odbieranie 18
pomoc techniczna 20
powiadomienia 2, 17, 18
pozycja 10
pozycje 7, 22
aktualna 11
kompleksy 10
ostatnio znalezione 11
symulowane 23
wyszukiwanie 7, 10
zapisywanie 11
profil pojazdu
kamper 2, 3
samochód 3
profile, kamper 2, 3
Przed Tobą 15
dostosowywanie 15
przewody, zasilanie 27
przewody zasilające 24, 27
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 27
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 1, 2
przyssawka 26, 28
przywracanie ustawień 24
punkty szczególne (POI) 8–10
HISTORY 9
kompleksy 10
R
resetowanie
dane podróży 16
urządzenie 26
resetowanie urządzenia 24
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 17
rozmowy telefoniczne 18
odbieranie 18
wybieranie 18
wyciszanie 18
rozpoznawanie mowy 19
rozwiązywanie problemów 28–30
ruch drogowy 19, 22
mapa 16
wyszukiwanie opóźnień 16
zdarzenia 16
S
skróty
dodawanie 2, 11
usuwanie 11
skrzyżowania, wyszukiwanie 10
służby ratownicze 11
Smartphone Link 17
sygnały satelitarne, odbieranie 2, 23
symulowane pozycje 23
system ostrzegania o opuszczeniu pasa
(LDWS) 5, 6
31
system ostrzegania przed kolizją (FCWS) 5, 6
szybkie wyszukiwanie 8
T
technologia Bluetooth 16, 18, 29
odłączanie urządzenia 18
parowanie z telefonem 17
usuwanie sparowanego urządzenia 18
włączanie 23
telefon 30
parowanie 17
parowanie urządzenia 17, 29
trasy 11
dodawanie punktu 13, 21
kształtowanie 13
myTrends 13
obliczanie 13
przerywanie 13
rozpoczynanie 8, 12
sugerowane 13
tryb obliczania 21
wyświetlanie na mapie 12
TripAdvisor 10
tryb uśpienia 2
Z
zaawansowany system wspomagania kierowcy
(ADAS) 6
zapisane pozycje 21
edytowanie 11
kategorie 11
usuwanie 11
zapisywanie, aktualna pozycja 11
zdejmowanie uchwytu 26, 28
zdjęcie 4
zestaw słuchawkowy, parowanie 17
Zjazdy z usługami 15
zmiana przeszukiwanego obszaru 8
U
Umowy licencyjne 23
unikane 14
cechy dróg 14
droga 14
obszar 14
opłaty 14
usuwanie 14
wyłączanie 14
USB, odłączanie 27
usługi lokalizacji 23
ustawienia 22, 23
ustawienia czasu 23
ustawienia wyświetlania 23
usuwanie
kategorie usług 20
podróże 21
sparowane urządzenie Bluetooth 18
wszystkie dane użytkownika 24
zapisy usług 20
utrudnienia drogowe 16, 18, 19
kamery 21, 22
odbiornik 19
zmień trasę 14
W
warstwy mapy, dostosowywanie 16
warunki drogowe, pogoda 20
Wi-Fi, łączenie 23, 27
Wi‑Fi 24
wideo 4
jakość 29
odtwarzanie 4
rejestrowanie 3, 4
usuwanie 4
zapisywanie 4
zdjęcie, wyświetlanie 4
widok mapy
2D 16
3D 16
widok mapy 2D 16
widok mapy 3D 16
wskazówki 12
wskazówki dojazdu 12
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 26
współrzędne 10
wyciszanie, dźwięk 20
wyszukiwanie pozycji. 7–10 Patrz też pozycje
adresy 7
kategorie 8
miasta 15
skrzyżowania 10
współrzędne 10
wyszukiwanie usług 9
32
Indeks
support.garmin.com
Czerwiec 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising