Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Príručka používateľa (vo formáte PDF)
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Príručka používateľa
© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú
používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu
spoločnosti Garmin.
ACSI™ je ochranná známka spoločnosti Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple , iPhone a Mac sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin
podlieha licencii. Foursquare je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. HISTORY a logo H logo sú ochranné známky spoločnosti A+E
Networks a sú chránené Spojenými štátmi a inými krajinami na celom svete. Všetky práva vyhradené. Použité so súhlasom. microSD a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti
SD-3C, LLC. PlanRV™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Wi‑Fi je
registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začíname......................................................................... 1
Prehľad zariadenia Garmin® ...................................................... 1
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle ..................... 1
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia ............................................ 1
Vyhľadávanie GPS signálov ....................................................... 2
Domovská obrazovka ................................................................. 2
Otvorenie aplikácie ................................................................ 2
Pridanie odkazov na domovskú obrazovku ........................... 2
Zobrazenie upozornení .......................................................... 2
Ikony na stavovej lište ............................................................ 2
Používanie dotykovej obrazovky ................................................ 2
Nastavenie jasu obrazovky ......................................................... 2
Profily vozidla................................................................. 2
Pridanie profilu vozidla ................................................................ 3
Profil auta ....................................................................................3
Prepnutie profilu vozidla ............................................................. 3
Úprava profilu vozidla ................................................................. 3
Pridávanie nádrží na propán .................................................. 3
Palubná kamera.............................................................. 3
Vyrovnanie kamery ..................................................................... 3
Ovládanie palubnej kamery ........................................................ 3
Nahrávanie palubnou kamerou .............................................. 3
Uloženie záznamu palubnej kamery ...................................... 4
Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku ........................... 4
Používanie galérie palubnej kamery ........................................... 4
Videá palubnej kamery v počítači ............................................... 4
Zobrazenie videí a fotografií v smartfóne ................................... 4
Odstránenie videa alebo fotografie pomocou smartfónu ....... 4
Strihanie a exportovanie videa .............................................. 4
Výmena pamäťovej karty palubnej kamery ................................ 4
Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery ................... 5
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča......... 5
Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča ............................... 5
Semaforové kamery a rýchlostné kamery .................................. 5
Pokročilý systém podpory riadenia ............................................. 5
Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu .............. 5
Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu ....... 6
Symboly upozornení a výstrah ................................................... 6
Upozornenia na obmedzenia ................................................. 6
Upozornenia na podmienky na ceste .................................... 7
Upozornenia ........................................................................... 7
Vyhľadávanie a ukladanie polôh................................... 7
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania ..................................... 7
Vyhľadanie adresy ...................................................................... 7
Výsledky vyhľadávania polohy ................................................... 7
Zmena oblasti vyhľadávania .................................................. 7
Výsledky vyhľadávania polohy na mape ................................ 8
Zmena oblasti vyhľadávania pomocou mapy ........................ 8
Body záujmu ............................................................................... 8
Vyhľadanie polohy podľa kategórie ....................................... 8
Vyhľadanie miest na kempovanie .......................................... 8
Vyhľadanie služieb pre karavany ........................................... 8
Vyhľadávanie národných parkov ........................................... 8
Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu .................................... 9
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Navigácia k bodom záujmu na mieste ................................... 9
Nástroje vyhľadávania .............................................................. 10
Vyhľadanie križovatky .......................................................... 10
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ................................. 10
Parkovisko ................................................................................ 10
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy ... 10
Obsah
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej
polohy .................................................................................. 10
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania ........................... 10
Zobrazenie naposledy nájdených polôh ................................... 10
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest ................. 10
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe ............................. 10
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc .............. 10
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe ....................... 10
Pridanie skratky ........................................................................ 10
Odstránenie skratky ............................................................. 10
Uloženie polôh .......................................................................... 11
Uloženie polohy ................................................................... 11
Uloženie aktuálnej polohy .................................................... 11
Upravenie uloženej polohy .................................................. 11
Priradenie kategórií k uloženej polohe ................................. 11
Odstránenie uloženej polohy ............................................... 11
Nasledovanie cesty ...................................................... 11
Cesty ......................................................................................... 11
Spustenie cesty ........................................................................ 11
Spustenie trasy pomocou mapy ........................................... 11
Cesta domov ........................................................................ 11
Trasa na mape .......................................................................... 11
Aktívny asistent jazdných pruhov ......................................... 12
Zobrazenie odbočiek a smerov ............................................ 12
Zobrazenie celej cesty na mape .......................................... 12
Príchod do cieľa ........................................................................ 12
Parkovisko v blízkosti cieľa .................................................. 12
Zmena aktívnej cesty ................................................................ 12
Pridanie polohy do vašej trasy ............................................. 12
Tvarovanie trasy .................................................................. 12
Použitie obchádzky .............................................................. 13
Zmena režimu výpočtu trasy ................................................ 13
Zastavenie cesty ....................................................................... 13
Ako používať navrhované cesty ............................................... 13
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam ................................ 13
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase ........................ 13
Vyhýbanie sa cestám s mýtom ............................................ 13
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .................. 13
Vyhýbanie sa úsekom ciest ................................................. 13
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam ...................................... 13
Vlastné obmedzenia ............................................................ 14
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá ........................................ 14
Používanie mapy.......................................................... 14
Nástroje mapy ........................................................................... 14
Zobrazenie nástroja mapy ................................................... 14
Pred vami .................................................................................. 15
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh ..................................... 15
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami ............. 15
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami) ................................... 15
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri
výjazdoch ............................................................................. 15
Informácie o trase ..................................................................... 15
Zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape .. 15
Zobrazenie stránky s informáciami o trase .......................... 15
Zobrazenie záznamu jázd .................................................... 15
Vynulovanie informácií o trase ............................................. 15
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie ........................ 15
Zobrazenie cestnej premávky na mape ............................... 15
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 16
Prispôsobenie mapy ................................................................. 16
Prispôsobenie vrstiev mapy ................................................. 16
Ako zmeniť údajové pole mapy ............................................ 16
Zmena perspektívy mapy ..................................................... 16
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie
smartfónu...................................................................... 16
i
Spárovanie so smartfónom ....................................................... 16
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth .................................. 16
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení ................................ 16
Upozornenia Smart ................................................................... 16
Prijímanie upozornení .......................................................... 16
Zobrazenie zoznamu upozornení ........................................ 17
Volanie bez použitia rúk ........................................................... 17
Volanie ................................................................................. 17
Prijímanie hovoru ................................................................. 17
Používanie možností počas hovoru ..................................... 17
Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby ........................... 17
Odpojenie zariadenia Bluetooth ............................................... 17
Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth ...................... 18
Cestná premávka .......................................................... 18
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu .. 18
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača
dopravných informácií ............................................................... 18
Zapnutie cestnej premávky ....................................................... 18
Hlasový príkaz .............................................................. 18
Nastavenie frázy budenia ......................................................... 18
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy ............................................. 18
Tipy k používaniu hlasových príkazov ...................................... 19
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu ........................... 19
Stíšenie pokynov ...................................................................... 19
Používanie aplikácií..................................................... 19
Prezeranie príručky používateľa na zariadení .......................... 19
Zobrazenie predpovede počasia .............................................. 19
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta ...... 19
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia ......................... 19
Zobrazenie upozornení na počasie ..................................... 19
Kontrola podmienok na ceste .............................................. 19
Záznamy histórie servisu .......................................................... 20
Pridávanie servisných kategórií ........................................... 20
Vymazanie servisných kategórií .......................................... 20
Premenovanie servisných kategórií ..................................... 20
Vymazanie servisných záznamov ........................................ 20
Úprava servisného záznamu ............................................... 20
Plánovač trasy .......................................................................... 20
Ako sa plánuje trasa ............................................................ 20
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase ..................... 20
Objavovanie atrakcií na trase .............................................. 20
Zmena možností cesty pre trasu .......................................... 20
Navigácia po uloženej trase ................................................. 20
Upravenie a uloženie aktívnej trasy ..................................... 21
Dopravné kamery služby photoLive ......................................... 21
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive ......... 21
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape ............ 21
Uloženie dopravnej kamery ................................................. 21
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov ............................. 21
Nastavenia .................................................................... 21
Nastavenia navigácie ................................................................ 21
Nastavenia mapy a vozidla .................................................. 21
Nastavenia preferencie trasy ............................................... 21
Nastavenia systému podpory riadenia ................................. 22
Nastavenia cestnej premávky .............................................. 22
Nastavenia palubnej kamery .................................................... 22
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie ............................ 22
Pripojenie k bezdrôtovej sieti .................................................... 22
Nastavenia displeja ................................................................... 22
Nastavenia zvuku a upozornení ............................................... 22
Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení .......................... 22
Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy .............. 22
Nastavenie jazyka textu ............................................................ 22
Nastavenia dátumu a času ....................................................... 23
Nastavenia zariadenia .............................................................. 23
ii
Obnovenie nastavení ................................................................ 23
Vynulovanie dát a nastavení .................................................... 23
Informácie o zariadení................................................. 23
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a
ich dodržiavaní .......................................................................... 23
Technické údaje ........................................................................ 23
Nabíjanie zariadenia ................................................................. 23
Údržba zariadenia......................................................... 23
Stredisko podpory Garmin ........................................................ 23
Aktualizácie máp a softvéru ...................................................... 23
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi‑Fi ............... 24
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin
Express ................................................................................ 24
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 24
Čistenie objektívu kamery .................................................... 25
Čistenie vonkajšieho krytu ................................................... 25
Čistenie dotykovej obrazovky .............................................. 25
Zabránenie krádeži .............................................................. 25
Reštartovanie zariadenia .......................................................... 25
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka ......... 25
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka ....................... 25
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .............. 25
Príloha........................................................................... 25
Parkovacie kamery ................................................................... 25
Pripojenie káblovej cúvacej kamery ..................................... 25
Párovanie cúvacej kamery BC™ 35 s navigačným
zariadením Garmin .............................................................. 25
Zobrazenie cúvacej kamery ................................................. 25
Pripojenie k bezdrôtovému displeju .......................................... 26
Správa údajov ........................................................................... 26
O pamäťových kartách ......................................................... 26
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje ....................... 26
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 26
Prenos údajov z vášho počítača .......................................... 26
Napájacie káble ........................................................................ 26
Nabíjanie zariadenia ............................................................ 26
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla ......................... 26
Inštalácia príslušenstva nabíjacej stanice karavanu ................. 27
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka ......... 27
Odstránenie zariadenia z držiaka ........................................ 27
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka ....................... 27
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .............. 27
Zakúpenie dodatočných máp ................................................... 27
Kúpa príslušenstva ................................................................... 27
Ťažkosti ......................................................................... 27
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle ...................... 27
Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaku ............... 27
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály ........................ 28
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .................................. 28
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ................................ 28
Moje videozáznamy sú rozmazané .......................................... 28
Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť .. 28
Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné ................ 28
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu ............................... 28
Niektoré funkcie smartfónu nefungujú ...................................... 28
Register ......................................................................... 29
Obsah
Začíname
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
• Nainštalujte pamäťovú kartu kamery (Výmena pamäťovej
karty palubnej kamery, strana 4).
• Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (Aktualizácie máp
a softvéru, strana 23).
• Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju
napájania (Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle,
strana 1).
• Vycentrujte kameru (Vyrovnanie kamery, strana 3).
• Vyhľadajte signály GPS (Vyhľadávanie GPS signálov,
strana 2).
• Nastavte hlasitosť (Prehľad zariadenia Garmin , strana 1)
a jas displeja (Nastavenie jasu obrazovky, strana 2).
• Nastavte profil vozidla pre svoje kempingové vozidlo
(Pridanie profilu vozidla, strana 3).
• Nastavte navigáciu do cieľového miesta (Spustenie cesty,
strana 11).
®
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo
vozidle
VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok
môžu magnety spôsobiť rušenie niektorých vnútorných
lekárskych pomôcok vrátane kardiostimulátorov a inzulínových
púmp. Zariadenie a držiak držte mimo dosah takýchto
lekárskych pomôcok.
OZNÁMENIE
Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok
môžu magnety poškodiť niektoré elektronické zariadenia vrátane
pevných diskov v prenosných počítačoch. Buďte opatrní, ak sa
zariadenie alebo držiak nachádzajú v blízkosti elektronických
zariadení.
Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie,
je potrebné ho nabiť.
1 Napájací kábel vozidla pripojte do portu mini-USB na
držiaku.
Prehľad zariadenia Garmin
®
2 Držiak
Mikrofón na volania s hlasitým odposluchom
Mikrofón na nahrávanie palubnou kamerou
Ovládanie hlasitosti
Kamera
Tlačidlo napájania
Napájací a dátový port micro-USB
Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
3,5 mm zvukový konektor
pritláčajte na prísavku , pokým nezapadne na
miesto.
POZNÁMKA: v balení môžu byť držiak a prísavka už
zložené.
Logo Garmin na držiaku by malo smerovať pravou stranou
nahor. Držiak sa najľahšie pripája k prísavke, keď je kĺbové
rameno na prísavke zatvorené. Držiak a prísavka do seba
tesne zapadajú, a preto možno bude potrebné na ne silnejšie
zatlačiť.
3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku dozadu
smerom k čelnému sklu.
4 Priložte zadnú časť zariadenia na magnetický držiak.
5 Vyberte možnosť:
• Ak má napájací kábel zástrčku do vozidla, zapojte ju do
zásuvky napájania vo vozidle.
• Ak má kábel napájania konektory s odizolovanými
vodičmi, pripojte ho k zdroju napájania vo vozidle podľa
schémy zapojenia dodanej s káblom.
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia
• Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania
pripojením zariadenia k zdroju napájania.
alebo
Magnetické rozhranie na pripojenie k držiaku so 14-kolíkovým
konektorom
Reproduktor
Pamäťová karta palubnej kamery pod prístupovým panelom
(Výmena pamäťovej karty palubnej kamery, strana 4)
Začíname
1
kartách. Karta Navigácia obsahuje aplikácie Garmin slúžiace na
navigáciu, dispečing alebo zaznamenávanie odpracovanej doby.
Karta Nástroje obsahuje aplikácie na komunikáciu a iné úlohy.
Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte niektorú možnosť:
• Na domovskej obrazovke vyberte odkaz na aplikáciu.
• Vyberte ikonu , vyberte kartu a potom aplikáciu.
Pridanie odkazov na domovskú obrazovku
1 Stlačte tlačidlo .
2 Zvoľte kartu aplikácií, kde nájdete ďalšie aplikácie.
3 Podržte aplikáciu a presuňte ju na požadované miesto na
• Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla
napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie
spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa
kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas
nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
• Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo
napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte
položku Vypnúť.
Vyhľadávanie GPS signálov
Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať
satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na
vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od
niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde
ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či
máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo,
odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď
zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie
satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.
1 Zapnite zariadenie.
2 Skontrolujte, či je na stavovej lište zobrazená ikona . Ak nie
je, zapnite služby určovania polohy.
3 V prípade potreby prejdite na otvorené priestranstvo
s priamym výhľadom na oblohu a ďalej od vysokých budov
a stromov.
Kým zariadenie neurčí vašu polohu, v hornej časti navigačnej
mapy sa bude zobrazovať hlásenie Vyhľadávanie satelitov.
Domovská obrazovka
POZNÁMKA: rozloženie domovskej obrazovky sa môže po
prispôsobení líšiť.
domovskej obrazovke.
Zobrazenie upozornení
1 Potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.
Zobrazí sa zoznam upozornení.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť akciu alebo aplikáciu uvedenú
v upozornení, vyberte upozornenie.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, potiahnite ho doprava.
Ikony na stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony
stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.
Služby určovania polohy sú zapnuté.
Je zapnutá technológia Bluetooth .
®
Je pripojené zariadenie Bluetooth.
Zariadenie je pripojené k sieti Wi‑Fi (Pripojenie k bezdrôtovej sieti,
strana 22).
®
Aktívny profil vozidla. Potiahnite prstom dvakrát nadol a vyberte
možnosť zobrazenia nastavení profilu vozidla.
Úroveň nabitia batérie.
Používanie dotykovej obrazovky
• Ťuknutím na obrazovku zvoľte položku.
• Pretiahnutím alebo potiahnutím prsta cez obrazovku môžete
položky presúvať alebo rolovať obsah.
• Oddialenie vykonajte pritlačením dvoch prstov k sebe.
• Priblíženie vykonajte potiahnutím dvoch prstov od seba.
Nastavenie jasu obrazovky
Zariadenie pomocou snímača okolitého svetla automaticky
upravuje jas obrazovky podľa podmienok vo vozidle. Jas môžete
upraviť aj manuálne na paneli upozornení alebo v ponuke
nastavení.
1 Vyberte možnosť:
• Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke, čím
na paneli upozornení rozbalíte rýchle nastavenia.
• Vyberte položky Nastavenia > Zobraziť > Úroveň jasu.
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.
Profily vozidla
Potiahnutím prstom nadol zobrazíte upozornenia.
Potiahnutím prstom nadol dvakrát môžete rýchlo zmeniť nastavenia
a jas podsvietenia.
Podržaním môžete prispôsobiť tapetu alebo pridať na domovskú
obrazovku miniaplikácie.
Výberom otvoríte vysúvací panel aplikácií. Vysúvací panel aplikácií
obsahuje odkazy na všetky aplikácie nainštalované v zariadení.
Otvorenie aplikácie
Na domovskej obrazovke sa nachádzajú odkazy na často
používané aplikácie. Vysúvací panel aplikácií obsahuje všetky
aplikácie nainštalované v zariadení. Sú usporiadané na dvoch
2
VAROVANIE
Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa
s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých
návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia
ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať
obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch
vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri
rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné
značenie a prispôsobujte sa podmienkam na ceste.
Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe
vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v
Profily vozidla
stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno
prispôsobiť samostatne pre každý typ vozidla.
Po aktivácii profilu kempingového vozidla sa zariadenie vyhne
oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam
podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste
zadali pre svoje vozidlo.
Pridanie profilu vozidla
Profil vozidla je potrebné pridať pre každé kempingové vozidlo,
v ktorom budete používať zariadenie.
1 Stlačte tlačidlo Vozidlo.
2 Vyberte typ vozidla:
• Ak chcete pridať obytné vozidlo s trvalo pripojeným
kempingovým vozidlom, vyberte položku Obytné vozidlo.
• Ak chcete pridať obytné vozidlo ťahajúce príves, vyberte
položku Obytné vozidlo s prívesom.
• Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané za osobným
vozidlom, vyberte položku Vozidlo s prívesom.
3 V prípade potreby vyberte typ prívesu:
• Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané pomocou
štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku
Obytný príves.
• Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané pomocou
návesného ťažného zariadenia, vyberte položku Obytný
náves.
POZNÁMKA: tento typ prívesu nie je dostupný vo
všetkých oblastiach.
• Ak chcete pridať lodný príves ťahaný pomocou
štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku Lodný
príves.
• Ak chcete pridať príves ťahaný pomocou štandardného
ťažného zariadenia, vyberte položku Obytný príves.
4 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.
Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať
dodatočné podrobné informácie (Úprava profilu vozidla,
strana 3).
Profil auta
Profil auta je predinštalovaný profil vozidla určený na používanie
v automobile bez prívesu. Keď sa používa profil auta, zariadenie
vypočítava štandardné automobilové trasy a tvorba trás pre
veľké vozidlá nie je k dispozícii. Počas používania profilu auta
nie sú dostupné niektoré funkcie a nastavenia špecifické pre
veľké vozidlá.
Prepnutie profilu vozidla
Profil vozidla môžete kedykoľvek manuálne prepnúť.
1 Vyberte možnosť:
• Stlačte tlačidlo Vozidlo.
• Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke
a vyberte ikonu profilu vozidla, napríklad alebo .
2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a
hmotnosti.
3 Vyberte položku Vybrať.
Úprava profilu vozidla
Môžete zmeniť základné informácie o profile vozidla alebo pridať
podrobné informácie k profilu vozidla, ako napr. maximálnu
rýchlosť.
1 Stlačte tlačidlo Vozidlo.
2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
3 Vyberte možnosť:
Palubná kamera
• Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte
položku a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
• Ak chcete premenovať profil vozidla, zvoľte možnosť >
> Premenovať profil.
• Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku >
> Vymazať.
Pridávanie nádrží na propán
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých
modeloch produktov.
Keď do profilu svojho vozidla pridáte nádrže na propán,
zariadenie vylúči z vyhľadávania trasy cez oblasti, v ktorých
platia obmedzenia pre nádrže na propán. Môže to mať dopad na
vašu trasu. Zariadenie vás tiež upozorní, keď sa budete blížiť
k oblasti, kde sa vyžaduje odpojenie nádrží na propán.
1 Z profilu vozidla vyberte položky > Propánové nádrže >
Pridať nádrž.
2 Zadajte hmotnosť nádrže na propán a zvoľte Uložiť.
Palubná kamera
Vyrovnanie kamery
VAROVANIE
Nepokúšajte sa kameru vyrovnať počas jazdy.
Kameru by ste mali vyrovnať po každom upevnení alebo
premiestnení zariadenia.
1 Vyberte položku Palubná kamera.
2 Zariadenie nakloňte a zarovnajte kameru.
Osový kríž by mal smerovať dopredu a línia horizontu by
mala pretínať obrazovku presne uprostred medzi horným
a dolným okrajom obrazovky.
TIP: ak sa v zornom poli palubnej kamery zobrazuje
prísavka, kĺbové rameno by ste mali posunúť smerom
k prísavke.
Ovládanie palubnej kamery
OZNÁMENIE
V niektorých štátoch je používanie tohto zariadenia obmedzené
alebo zakázané. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať
platné zákony a právo na súkromie v štátoch, v ktorých
plánujete použiť toto zariadenie.
Palubnú kameru môžete ovládať pomocou aplikácie palubnej
kamery alebo na paneli upozornení.
Vyberte položku > Palubná kamera alebo potiahnite prstom
po obrazovke zhora nadol.
Výberom uložíte záznam palubnej kamery.
Výberom zastavíte záznam palubnej kamery.
Výberom spustíte nahrávanie palubnou kamerou.
Výberom zapnete nahrávanie zvuku.
Výberom vypnete nahrávanie zvuku.
Nahrávanie palubnou kamerou
• Keď palubná kamera nahráva, robí to nepretržite tak, že
prepisuje starý, neuložený videozáznam.
• Nahrávanie palubnou kamerou môžete spustiť a zastaviť
pomocou jej ovládacích prvkov (Ovládanie palubnej kamery,
strana 3).
• Ak povolíte možnosť Automatické nahrávanie (Nastavenia
palubnej kamery, strana 22), palubná kamera automaticky
spustí nahrávanie, keď sa do zariadenia začne privádzať
prúd cez napájaný držiak. Táto možnosť je praktická najmä
3
vtedy, keď je držiak pripojený k zdroju napájania
aktivovaného štartérom.
• Keď sa zariadenie z držiaka vyberie alebo sa do držiaka
prestane privádzať prúd, po 15 sekundách palubná kamera
automaticky prestane nahrávať.
Uloženie záznamu palubnej kamery
Ak nechcete, aby sa niektorá časť nahraného videozáznamu
prepísala novým videom, danú časť môžete uložiť.
1 Keď palubná kamera nahráva, vyberte položku > Palubná
kamera > .
Zariadenie uloží videozáznam nahratý pred tým, počas toho
a po tom, ako ste vybrali ikonu .
2 Ak chcete, aby sa uložil dlhší videozáznam, vyberte položku
(voliteľné).
Informácia o dĺžke ukladaných video záberov sa zobrazí
v správe.
Pamäťová karta má obmedzenú kapacitu. Ak si chcete
videozáznam uchovať natrvalo, po uložení by ste ho mali
preniesť do počítača alebo na iné externé úložisko (Videá
palubnej kamery v počítači, strana 4).
Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku
OZNÁMENIE
V niektorých jurisdikciách sa môžu na nahrávanie zvuku
pomocou tohto zariadenia vzťahovať obmedzenia alebo zákaz.
Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony
a právo na súkromie v štátoch, v ktorých plánujete použiť toto
zariadenie.
Zariadenie dokáže počas nahrávania videa nahrávať zvuk
pomocou integrovaného mikrofónu. Nahrávanie zvuku môžete
kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.
1 Vyberte položku > Palubná kamera.
2 Vyberte ikonu alebo .
Používanie galérie palubnej kamery
V galérii palubnej kamery si môžete pozrieť video nahrané
palubnou kamerou, odstrániť nepotrebné videá a uložiť klip
z neuloženého videozáznamu.
POZNÁMKA: počas prezerania videí zariadenie nebude
nahrávať videozáznam.
1 Vyberte položky > Galéria palubnej kamery > OK.
2 Vyberte uložené video alebo možnosť Neuložené.
Video sa začne automaticky prehrávať.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete uložiť klip z neuloženého videozáznamu,
pomocou posúvača vyberte úsek videa, ktorý chcete
uložiť, a vyberte ikonu .
Zariadenie uloží úsek videa označený medzi dvomi
oranžovými ukazovateľmi na posúvači.
• Ak chcete odstrániť video, vyberte ikonu .
104UNSVD: obsahuje neuložený videozáznam. Keď sa úložný
priestor priečinka pre neuložené videá zaplní, zariadenie
prepíše najstaršie neuložené video.
Zobrazenie videí a fotografií v smartfóne
Pred zobrazením videí a fotografií v smartfóne musíte spárovať
zariadenie Garmin s aplikáciou Garmin Drive™ (Spárovanie so
smartfónom, strana 16).
POZNÁMKA: zariadenie zastaví nahrávanie. Upozornenia budú
počas prezerania videí a fotografií vypnuté.
1 V aplikácii Garmin Drive v smartfóne vyberte položku Pozrite
si záznam.
2 Vyberte možnosť:
• Ak si chcete prezrieť uloženú fotografiu alebo video,
vyberte súbor z kategórie Uložený záznam.
• Ak si chcete prezrieť nedávny videozáznam, ktorý nebol
uložený, vyberte video z kategórie Dočasný záznam.
Odstránenie videa alebo fotografie pomocou
smartfónu
1 Keď si vo svojom smartfóne prezeráte zoznam uložených
videí alebo fotografií, zvoľte položku Vybrať.
2 Vyberte jeden alebo viacero súborov.
3 Stlačte tlačidlo .
Strihanie a exportovanie videa
Pred exportovaním videa môžete odstrániť nepotrebné zábery a
skrátiť jeho dĺžku.
1 V aplikácii Garmin Drive vyberte položku Pozrite si záznam.
2 Vyberte video.
3 Ak chcete skrátiť dĺžku videa, presuňte rukoväte na lište
priebehu videa doľava alebo doprava.
4 Vyberte položku Exportovať.
POZNÁMKA: počas exportu videa musí aplikácia zostať v
popredí.
Aplikácia exportuje zostrihané video na smartfón.
Výmena pamäťovej karty palubnej kamery
Pamäťovú kartu palubnej kamery môžete vymeniť a zväčšiť tak
úložný priestor alebo nahradiť kartu, ktorá dosiahla hranicu
svojej životnosti. Palubná kamera vyžaduje pamäťovú kartu
microSD s kapacitou od 4 do 64 GB rýchlostnej triedy 10 alebo
vyššej.
1 Zatlačte na dve označené miesta a posunutím otvorte zadný
panel .
®
Videá palubnej kamery v počítači
Videá a fotografie sa ukladajú do priečinka DCIM na pamäťovej
karte kamery. Videá sa ukladajú vo formáte súboru MP4
a fotografie vo formáte JPG. Fotografie a videá môžete zobraziť
a preniesť pripojením pamäťovej karty alebo zariadenia
k počítaču (Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 26).
Videá a fotografie sú rozdelené do niekoľkých priečinkov.
100EVENT: obsahuje videá uložené automaticky po tom, čo
zariadenie rozpoznalo dopravnú nehodu.
101SAVED: obsahuje videá uložené manuálne používateľom.
4
2 Nájdite otvor na pamäťovú kartu .
3 Zatlačte súčasnú pamäťovú kartu dovnútra, kým necvakne, a
4
5
6
7
potom ju pusťte.
Súčasná pamäťová karta sa vysunie z otvoru.
Vyberte súčasnú pamäťovú kartu z otvoru.
Do otvoru na pamäťovú kartu vložte novú kartu.
Kartu vtláčajte, pokým nezacvakne.
Vráťte panel späť a posuňte ho smerom nahor, kým
s cvaknutím nezapadne na miesto.
Palubná kamera
Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery
Palubná karta vyžaduje pamäťovú kartu naformátovanú na
súborový systém FAT32. Kartu môžete na tento súborový
systém naformátovať pomocou zariadenia.
Pamäťovú kartu by ste mali formátovať aspoň raz za šesť
mesiacov. Predĺžite tak životnosť pamäťovej karty. Ak nová
pamäťová karta používa iný súborový systém než FAT32,
musíte ju taktiež naformátovať.
POZNÁMKA: formátovaním pamäťovej karty odstránite všetky
videá, fotografie a údaje na karte.
1 Vyberte položky > Navigácia > Galéria palubnej kamery.
2 Vyberte položku > Formátovať pamäťovú kartu.
Funkcie na informovanie
a upozornenie vodiča
UPOZORNENIE
Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú
len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti
dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na
dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým
úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné
pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za
nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.
Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú
bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte
v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení
zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu.
Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo
vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo
všetkých oblastiach.
Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí rýchlostný limit
(v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú
zónu.
Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte
rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu,
zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného
obmedzenia sa zobrazí červený okraj.
Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový
tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa
pripravili na zmenu rýchlosti.
Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý
signalizuje blížiace sa železničné priecestie.
Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý
signalizuje oblasť prechodu divej zveri.
Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje
zákrutu na ceste.
Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti
priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou,
zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje pomalšiu
cestnú premávku. Ak má zariadenie používať túto funkciu,
musí prijímať dopravné informácie (Cestná premávka,
strana 18).
Riziko kontaktu podvozka so zemou: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde
by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.
Postranný vietor: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného
vetra.
Úzka cesta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu,
keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť
príliš úzka.
Nebezpečné stúpanie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča
Hranice štátu a krajiny: zariadenie prehrá zvukový tón
a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo
krajiny.
Vypnúť používanie propánu: zariadenie prehrá zvukový tón
a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by ste mali
vypnúť používanie propánu.
Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu: zariadenie vás
upozorní, ak zistí, že medzi vaším vozidlom a vozidlom
vpredu nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť (Systém
varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu, strana 5).
Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu: zariadenie vás
upozorní na možné neúmyselné prekročenie hranice
jazdného pruhu (Systém upozorňovania na vybočenie
z jazdného pruhu, strana 6).
Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča
Môžete zapnúť a vypnúť viacero typov upozornení vodiča.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Asistent vodiča
> Upozornenia vodiča.
2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri
jednotlivých upozorneniach.
Semaforové kamery a rýchlostné kamery
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier
na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich
používania.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach a na všetkých modeloch produktov.
V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov
dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch
a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite
k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.
• V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje
o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude
pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.
• Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať
pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express).
Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste
dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.
Pokročilý systém podpory riadenia
Súčasťou vášho zariadenia je pokročilý systém podpory riadenia
(ADAS), ktorý počas jazdy využíva integrovanú kameru na
varovania a upozornenia týkajúce sa na okolitej premávky.
Jednotlivé funkcie pokročilého systému podpory riadenia
môžete povoliť alebo zakázať v nastaveniach položky Asistent
vodiča (Nastavenia systému podpory riadenia, strana 22).
Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu
VAROVANIE
Funkcia varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) má
len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za
sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie,
dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa
zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia FCWS využíva pri
upozorňovaní na blížiace sa vozidlá kameru, a preto môže byť
jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie
informácie nájdete na stránke garmin.com/warnings.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach alebo pre všetky modely produktov.
Funkcia FCWS vás upozorní, keď zariadenie zistí, že
nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť medzi svojím vozidlom
a vozidlom pred vami. Zariadenie určí rýchlosť vášho vozidla
pomocou systému GPS a na základe vašej rýchlosti vypočíta
5
odhadovanú bezpečnú vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred
vami. Funkcia FCWS sa aktivuje automaticky, keď vozidlo
prekročí rýchlosť 48 km/h (30 míľ/h).
Keď zariadenie zistí, že ste príliš blízko za vozidlom pred vami,
vydá varovný zvukový signál a na obrazovke sa zobrazí
upozornenie.
Tipy na používanie systému varovania pred zrážkou
s vozidlom vpredu
Na výkonnosť systému varovania pred zrážkou s vozidlom
vpredu (FCWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach
nemusí funkcia FCWS vozidlo pred vami zistiť.
• Funkcia FCWS sa aktivuje, až keď vozidlo prekročí rýchlosť
50 km/h (30 míľ/h).
• Funkcia FCWS nemusí vozidlo pred vami zistiť, ak kamere
bráni vo výhľade dážď, hmla, sneženie, ostré slnečné svetlo
alebo prudké svetlo reflektorov, či tma.
• Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak kamera nie je
správne vyrovnaná (Vyrovnanie kamery, strana 3).
• Funkcia FCWS nemusí zistiť vozidlo, ktoré je ďalej ako 40 m
(130 ft) alebo bližšie ako 5 m (16 ft).
• Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak nastavenia
umiestnenia kamery nesprávne uvádzajú výšku vozidla alebo
umiestnenie zariadenia vo vozidle (Vyrovnanie kamery,
strana 3).
Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného
pruhu
VAROVANIE
Funkcia upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS)
má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť
za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie,
dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa
zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia LDWS využíva pri
upozorňovaní na prekročenie deliacich pruhov kameru, a preto
môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená.
Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/warnings.
Funkcia LDWS vás upozorní, ak zistí, že zrejme neúmyselne
prekračujete hranicu jazdného pruhu. Zariadenie vás upozorní
napríklad v prípade, že prekročíte súvislé namaľované cestné
čiary. Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo
prekročí rýchlosť 64 km/h (40 míľ/h). Upozornenie sa zobrazí na
ľavej alebo pravej strane obrazovky podľa toho, ktorú hranicu
jazdného pruhu ste prekročili.
Nastavenie umiestnenia kamery
Zariadenie môžete upevniť na ľavej alebo pravej strane čelného
skla alebo palubnej dosky, prípadne uprostred. Ak chcete, aby
funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť
položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je
zariadenie umiestnené.
1 Vyberte položky Nastavenia > Palubná kamera >
Umiestnenie kamery > Horizontálna poloha.
2 Vyberte, kde je zariadenie umiestnené.
Tipy na používanie systému upozorňovania na vybočenie
z jazdného pruhu
Na výkonnosť systému upozorňovania na vybočenie z jazdného
pruhu (LDWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach
nemusí funkcia LDWS zistiť vybočenie z jazdného pruhu.
• Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo
prekročí rýchlosť 65 km/h (40 míľ/h).
• Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak kamera nie je
správne vyrovnaná.
• Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak v nastaveniach
umiestnenia kamery nie je správne zadaná výška vozidla
alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle (Vyrovnanie kamery,
strana 3).
• Funkcia LDWS vyžaduje, aby kamera nepretržite a jasne
snímala deliace čiary jazdného pruhu.
◦ Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace
čiary nie sú dobre viditeľné pre dážď, hmlu, sneženie,
mimoriadne tmavé tiene, ostré slnečné svetlo alebo
prudké svetlo reflektorov, práce na ceste alebo iné
prekážky sťažujúce viditeľnosť.
◦ Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace
čiary jazdných pruhov nie sú rovné, ak chýbajú alebo sú
výrazne vyjazdené.
• Funkcia LDWS nemusí zistiť vybočenie z jazdného pruhu na
mimoriadne širokých a úzkych cestách alebo na cestách
s početnými zákrutami.
Symboly upozornení a výstrah
VAROVANIE
Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa
s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých
návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia
ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať
obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch
vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri
rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné
značenie a prispôsobujte sa podmienkam na ceste.
Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly
upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne
nebezpečenstvá a cestné podmienky.
Upozornenia na obmedzenia
Výška
Hmotnosť
Dĺžka
Šírka
Výška prívesu
Hmotnosť prívesu
Dĺžka prívesu
Šírka prívesu
POZNÁMKA: ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo
najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery
podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.
Lodné prívesy nie sú povolené
Kempingové vozidlá nie sú povolené
Prívesy nie sú povolené
Žiadne propánové nádrže alebo fľaše
6
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča
Nie je povolené odbočenie doľava
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Nie je povolené odbočenie doprava
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.
Nie je povolené obrátenie
Upozornenia na podmienky na ceste
Riziko zosuvu
Postranný vietor
Úzka cesta
Ostrá zákruta
Strmé klesanie
Prevísajúce stromy
Upozornenia
Vážiaca stanica
Cesta nie je overená pre obytné vozidlá
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o
uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto
pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania
a ukladania týchto informácií.
V hlavnej ponuke vyberte položku Kam viesť?.
• Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte
položku Zadajte vyhľadávanie (Vyhľadanie polohy: panel
vyhľadávania, strana 7).
• Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku Adresa (Vyhľadanie
adresy, strana 7).
• Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body
záujmu podľa kategórie, vyberte položku Kategórie
(Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 8).
• Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti,
vyberte položku vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania
(Zmena oblasti vyhľadávania, strana 7).
• Ak chcete zobraziť a upraviť uložené miesta, vyberte položku
Uložené (Uloženie polôh, strana 11).
• Ak chcete zobraziť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z
výsledkov vyhľadávania, vyberte položku Naposledy použité
(Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 10).
• Na vyhľadanie autokempov a miest na kempovanie vyberte
položku Všetky kempy(Vyhľadanie miest na kempovanie,
strana 8).
• Ak chcete prehľadávať, hľadať a zverejniť body záujmu
Foursquare , vyberte položku Foursquare (Prehľadávanie
Foursquare bodov záujmu, strana 9).
• Ak chcete prehľadávať a hľadať body záujmu a hodnotenia
TripAdvisor , vyberte položku TripAdvisor (TripAdvisor,
strana 9).
• Ak chcete prehľadávať a hľadať body záujmu, fotografie
a informácie HISTORY , vyberte položku History®
(Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu, strana 9).
• Ak chcete nájsť národné parky a prezerať si mapy parkov,
vyberte položku Národné parky (Vyhľadávanie národných
parkov, strana 8).
• Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte
položku Súradnice (Vyhľadanie polohy pomocou súradníc,
strana 10).
Vyhľadanie adresy
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
údajov mapy načítaných v zariadení.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 V prípade potreby vyberte položku na vyhľadávanie
v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
3 Vyberte položku Adresa.
4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
5 Vyberte adresu.
Výsledky vyhľadávania polohy
Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú
v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po
prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.
®
®
®
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
Choď! Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej
ceste.
Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.
Zmena oblasti vyhľadávania
Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej
aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach,
7
napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného
mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte položku vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania .
3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a
vyberte konkrétnu polohu.
Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď
vyhľadávate polohu pomocou niektorej z možností v ponuke
Kam viesť?, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto
oblasti.
Výsledky vyhľadávania polohy na mape
Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname
zobraziť na mape.
Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia
poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa
uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.
3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
4 Vyberte polohu.
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť
zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri
zvolené ciele.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte možnosť:
• V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti
obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam
naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
• V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové
miesto.
Vyhľadanie miest na kempovanie
Vyberte položky Kam viesť? > Všetky kempy.
Vyhľadanie miest na kempovanie s vybavenosťou
Môžete vyhľadávať autokempy a miesta na kempovanie na
základe dostupnej vybavenosti.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte poskytovateľa vyhľadávania autokempov a miest na
kempovanie, ako napríklad PlanRV™ Parks, The Caravan
and Motorhome Club alebo ACSI™.
POZNÁMKA: niektorí poskytovatelia vyhľadávania nie sú
dostupní na niektorých modeloch produktov.
3 V prípade potreby vyberte možnosť Filtrovať podľa
občianskej vybavenosti, vyberte jednu alebo viaceré služby
a vyberte položku Uložiť.
4 Vyberte polohu.
Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu
Zariadenie zahŕňa body záujmu iOverlander, ktoré umožňujú
vyhľadať body záujmu užitočné pri mototuristike, ako sú kempy,
opravárenské servisy a ubytovanie.
1 Vyberte položku Kam viesť? > iOverlander.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú
polohu.
Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné
informácie o vybranej polohe.
Choď! Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej
ceste.
Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.
Zmena oblasti vyhľadávania pomocou mapy
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
3 Posuňte mapu na novú oblasť vyhľadávania.
4 Stlačte tlačidlo Vyhľadať tu.
Body záujmu
Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo
zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu
obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice,
reštaurácie, hotely a zábavné centrá.
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
8
Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Vaše zariadenie zahŕňa body záujmu Ultimate Campgrounds,
pomocou ktorých nájdete verejné autokempy blízko vašej
polohy.
1 Zvoľte možnosť Kam viesť? > Ultimate Public
Campgrounds.
2 V prípade potreby zvoľte možnosť Filtre vyhľadávania,
vyberte jeden alebo viac filtrov vyhľadávania a zvoľte
možnosť Vyhľadať.
3 Vyberte polohu.
Vyhľadanie služieb pre karavany
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Môžete vyhľadávať blízke servisy, ktoré ponúkajú opravu,
odtiahnutie či iné služby pre karavany.
Vyberte Kam viesť? > PlanRV™ Services.
Vyhľadávanie národných parkov
Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky
alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné
informácie o národným parkoch v Spojených štátoch
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku
alebo do polohy v rámci národného parku.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Národné parky.
Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší
národný park bude navrchu.
2 Vyberte položku Zadajte vyhľadávanie a zadajte celý názov
parku alebo jeho časť, aby ste obmedzili výsledky (voliteľné).
Vyberte
národný park.
3
Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami
prvkov a vybavenia v rámci parku.
Vyberte
možnosť:
4
• Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte
položku Choď!.
• Ak chcete zobraziť viac informácií o parku alebo
preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku .
• Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte
kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú
polohu.
Preskúmanie prvkov a vybavenosti národných parkov
Na modeloch produktov určených pre Severnú Ameriku môžete
preskúmať podrobné informácie o prvkoch a vybavenosti, ktoré
sú k dispozícii v národnom parku, a nechať sa navigovať na
konkrétne miesto v parku. Nájdete napríklad miesta na
kempovanie, orientačné body, centrá návštevníkov a obľúbené
atrakcie.
1 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte národný park a
vyberte položku .
2 Vyberte položku Preskúmať tento park.
Zobrazí sa zoznam kategórií prvkov a vybavenosti parku.
3 Vyberte kategóriu.
4 Vyberte polohu a následne položku Choď!.
Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých
modeloch produktov.
Zariadenie obsahuje body záujmu HISTORY, ktoré umožňujú
nájsť a dozvedieť sa o miestach a atrakciách s historickým
významom na celom svete, ako sú historické budovy, pomníky,
múzeá a miesta významných historických udalostí.
1 Vyberte položky Kam viesť? > History®.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Výberom položky zobrazíte fotografiu a stručný súhrn
histórie lokality.
Foursquare
Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom
zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare,
ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom
Foursquare.
Do svojho účtu Foursquare sa môžete prihlásiť pomocou
aplikácie Garmin Drive na kompatibilnom smartfóne. Toto vám
umožňuje pozrieť si podrobné informácie o polohe Foursquare,
oznámiť polohu a vyhľadať body záujmu v online databáze
Foursquare.
Pripojenie k účtu Foursquare
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 16).
1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
2 Vyberte položky > Foursquare > Prihlásenie.
3 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu
Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo
svojom zariadení. Kým je zariadenie pripojené k účtu
Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive, poskytuje
vyhľadávanie najaktuálnejšie výsledky z online databázy
Foursquare a prispôsobené výsledky z používateľského účtu
Foursquare (Pripojenie k účtu Foursquare, strana 9).
Vyberte položky Kam viesť? > Foursquare.
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare
Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv
pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive
(Pripojenie k účtu Foursquare, strana 9).
Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako
sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v
reštauráciách a otváracie hodiny.
1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu
Foursquare.
2 Stlačte tlačidlo .
Zverejnenie polohy prostredníctvom Foursquare
Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv
pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive
(Pripojenie k účtu Foursquare, strana 9).
1 Vyberte položky Kam viesť? > Foursquare > Prihlásenie.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku > Prihlásenie.
TripAdvisor
Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby
TripAdvisor.Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú
automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom
záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby
TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.
Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu
1 Vyberte položky Kam viesť? > TripAdvisor.
2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre
danú kategóriu.
3 Vyberte položku Zoradiť výsledky a zoraďte výsledky podľa
vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).
Navigácia k bodom záujmu na mieste
POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých
oblastiach alebo pre všetky modely produktov.
Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho
miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo
konkrétny terminál na letisku.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Zadajte vyhľadávanie.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu
miesta, vyberte položku a prejdite na krok 3.
• Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu
záujmu, vyberte položku a prejdite na krok 5.
3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad
reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
4 Vyberte kategóriu.
5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku Choď!.
Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu
na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do
cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené
šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu
záujmu na mieste.
9
Preskúmanie miesta
POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých
oblastiach alebo pre všetky modely produktov.
Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na
každom mieste.
1 Vyberte miesto.
2 Vyberte položku > Preskúmať toto miesto.
Nástroje vyhľadávania
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.
Vyhľadanie križovatky
Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Križovatky.
2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania
Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach
parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti
nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ
dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto),
relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.
Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť
v zariadení.
Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu .
Zobrazenie naposledy nájdených polôh
Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.
Vyberte položky Kam viesť? > Naposledy použité.
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest
Vyberte Kam viesť? > Naposledy použité >
Vynulovať > Áno.
>
3 Vyberte križovatku.
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
Na mape vyberte vozidlo.
Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
(geocaching).
1 Vyberte položky Kam viesť? > Súradnice.
2 V prípade potreby vyberte a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.
3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
4 Vyberte položku Zobraziť na mape.
Parkovisko
Vaše zariadenie Garmin disponuje podrobnými informáciami
o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké
parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného
parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných
spôsobov platby.
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej
polohy
1 Vyberte položky Kam viesť? > Parkovisko.
2 Vyberte možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
3 Vyberte parkovacie miesto.
4 Vyberte položku Choď!.
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej
polohy
1 Vyhľadajte lokalitu.
2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
4 Vyberte možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
5 Vyberte parkovacie miesto.
6 Vyberte položku Choď!.
10
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc
Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a
čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte si Nemocnice, Policajné stanice, Palivo alebo
Asistenčná služba.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo
všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku
Choď!
• Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o
polohe, vyberte položku .
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položku > Smer ku mne.
3 Vyberte štartovaciu polohu.
4 Vyberte položku Vybrať.
Pridanie skratky
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.
2 Vyberte položku.
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.
2 Vyberte skratku na odstránenie.
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
4 Vyberte možnosť Hotovo.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Uloženie polôh
Uloženie polohy
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
strana 8).
2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
3 Vyberte položku > Uložiť.
4 Zadajte názov a vyberte položku Hotovo.
Uloženie aktuálnej polohy
1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
2 Vyberte položku Uložiť.
3 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
4 Vyberte OK.
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte položku > Upraviť.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.
• Vyberte Telefónne číslo.
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.
7 Upravte informácie.
8 Vyberte možnosť Hotovo.
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné
kategórie.
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.
6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
7 Vyberte možnosť Hotovo.
Odstránenie uloženej polohy
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte > Vymazať uložené miesta.
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.
Nasledovanie cesty
Cesty
Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých
cieľových miest.
• Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta
podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu
trasy (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 13) a obmedzení
(Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 13).
Nasledovanie cesty
• Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré
nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
• Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť
použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy
(Spustenie cesty, strana 11).
• Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete
použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu
prispôsobiť (Tvarovanie trasy, strana 12).
• Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (Pridanie
polohy do vašej trasy, strana 12).
Spustenie cesty
1 Vyberte položku Kam viesť? a vyhľadajte polohu
(Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 7).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy,
vyberte položku Choď!.
• Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu
a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
• Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku >
Upraviť trasu a pridajte do trasy tvarovacie body
(Tvarovanie trasy, strana 12).
Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás
pomocou hlasových výziev a informácií na mape (Trasa
na mape, strana 11). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy
zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.
Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete
tieto polohy pridať do svojej trasy (Pridanie polohy do vašej
trasy, strana 12).
Spustenie trasy pomocou mapy
Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.
3 V prípade potreby vyberte položku a použite možnosť
filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
5 Vyberte Choď!.
Cesta domov
Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste
zadali domovskú polohu.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Naviguj Domov.
2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.
Upravenie domovskej polohy
1 Vyberte položku Kam viesť? >
2 Zadajte domovskú polohu.
> Nastaviť dom. polohu.
Trasa na mape
Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu
pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny
týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia
v hornej časti mapy.
11
Príchod do cieľa
Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie,
pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.
• Ikona označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový
pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
• Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás
automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom
možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti
(Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 12).
• Keď zastanete v cieli, zariadenie automaticky ukončí cestu.
Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete
cestu ukončiť výberom položky Stop.
Parkovisko v blízkosti cieľa
Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali
jazdiť.
Vzdialenosť k ďalšej akcii.
Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
Trasa označená na mape.
Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu
najbližších akcií.
Rýchlosť vozidla.
Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
Odhadovaný čas príjazdu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené
informácie (Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 16).
Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete
zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.
Aktívny asistent jazdných pruhov
Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo
mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí
podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara
označuje správny jazdný pruh na odbočenie.
Zobrazenie odbočiek a smerov
Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky,
zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.
1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
• Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiace sa odbočky
a smery, vyberte položku > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko
odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky
aktualizuje počas navigácie po trase.
• Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov
pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa
ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok
križovatky.
Zobrazenie celej cesty na mape
1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na
mape.
2 Vyberte položku
12
.
Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto
v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom,
zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.
1 Vyberte možnosť:
• Po výzve na zariadení výberom položky Áno vyhľadáte
parkovisko v blízkosti.
• Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky Kam
viesť? > Kategórie > Parkovisko a potom > Cieľa.
2 Vyberte možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
3 Vyberte parkovisko a položky Choď! > Pridať ako ďalšiu
zastávku.
Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.
Zmena aktívnej cesty
Pridanie polohy do vašej trasy
Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy
(Spustenie cesty, strana 11).
Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do
trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie
cieľové miesto.
TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými
miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete
naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (Ako sa
plánuje trasa, strana 20).
1 Na mape vyberte položku > Kam viesť?.
2 Vyhľadajte polohu (Vyhľadávanie a ukladanie polôh,
strana 7).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť Choď!.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové
miesto, vyberte položku Pridať ako ďalšiu zastávku.
• Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku
Pridať ako poslednú zastávku.
• Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest
na trase, vyberte položku Pridať k aktívnej trase.
Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy
a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.
Tvarovanie trasy
Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (Spustenie cesty,
strana 11).
Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto
môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez
určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.
Nasledovanie cesty
1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
2 Vyberte ikonu .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
3 Vyberte polohu na mape.
TIP: výberom ikony môžete mapu priblížiť a vybrať
presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
4 V prípade potreby vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte
na mape ďalšie polohy.
• Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku Choď!.
Použitie obchádzky
Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo
obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte
na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.
1 Na mape vyberte položku > Zmena cesty.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku
Obchádzka úseku cesty.
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej
ceste, vyberte položku Obchádzka po inej ceste.
Zmena režimu výpočtu trasy
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie
trasy > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnosť:
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť
dlhšie.
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať
dlhší čas.
Zastavenie cesty
• Na mape vyberte položku > Stop.
• Na domovskej obrazovke vyberte položku Stop.
Ako používať navrhované cesty
Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť
aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd (Nastavenia
zariadenia, strana 23).
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa
táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu
s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do
danej polohy.
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase
Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať
informácie o cestnej premávke (Prijímanie dopravných
informácií prostredníctvom smartfónu, strana 18).
Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak,
aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach
cestnej premávky túto možnosť vypli (Nastavenia cestnej
premávky, strana 22), dopravné zdržania môžete zobraziť a
obísť manuálne.
Nasledovanie cesty
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
2 Ak je to možné, vyberte položku Altern. tr..
3 Vyberte možnosť Choď!.
Vyhýbanie sa cestám s mýtom
Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú
cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie
sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj
so spoplatneným úsekom.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie
trasy.
2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a
mapových údajov vo vašom zariadení.
• Vyberte položku Cesty s mýtom.
• Vyberte položky Mýto > Cesty s mýtom.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte položku Uložiť.
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky
Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné
informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa
môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo
tieto cesty povoliť.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie
trasy > Mýto > Diaľničné nálepky.
2 Vyberte krajinu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie
pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte
položku Vždy sa pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými
diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť Vyhnúť sa.
• Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými
nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť Povoliť.
4 Vyberte položku Uložiť.
Vyhýbanie sa úsekom ciest
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie
trasy > Obmedzenia.
Vyberte
úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť,
2
a vyberte položku OK.
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam
Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými
alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na
vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla
v aktívnom profile vozidla.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie
trasy > Nízkoemisné zóny.
Vyberte
možnosť:
2
• Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
13
• Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť,
vyberte položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny,
vyberte položku Povoliť.
Vyberte
položku Uložiť.
3
Vlastné obmedzenia
Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti
alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa
zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou
prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.
Vyhýbanie sa ceste
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie
trasy > Vlastné obmedzenia.
2 V prípade potreby vyberte možnosť Pridať miesto vyhnutia
sa.
3 Vyberte Pridať cestu vyhnutia sa.
4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť,
a vyberte Ďalej.
5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte Ďalej.
6 Vyberte možnosť Hotovo.
Vyhýbanie sa oblasti
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie
2
3
4
5
6
trasy > Vlastné obmedzenia.
V prípade potreby vyberte možnosť Pridať miesto vyhnutia
sa.
Vyberte Pridať oblasť vyhnutia sa.
Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
Vyberte možnosť Hotovo.
Vypnutie vlastných obmedzení
Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho
odstránili.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie
trasy > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte obmedzenie.
3 Vyberte > Vypnúť.
Vymazanie vlastných obmedzení
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie
trasy > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
• Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho
a zvoľte
> Vymazať.
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.
Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie
trasy > Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.
Zariadenie ignoruje cesty a vypočíta trasy pomocou priamych
línií medzi cieľovými miestami.
Používanie mapy
Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (Trasa na mape,
strana 11) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že
nie je aktívna žiadna trasa.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
14
2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
3 Vyberte možnosť:
• Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor
alebo nadol.
• Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo
.
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
• Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa
kategórie, vyberte položku .
• Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte
položku Choď! (Spustenie trasy pomocou mapy,
strana 11).
Nástroje mapy
Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám
a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete
nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.
Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.
Kamera: poskytuje ovládacie prvky palubnej kamery
a zobrazuje upozornenia na riziko zrážky vpredu a na
vybočenie z jazdného pruhu. Umožňuje tiež prístup
k hľadáčiku palubnej kamery a nastaveniam podpory
riadenia.
Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť
polohy na trase (Zmena aktívnej cesty, strana 12).
Stíšiť: slúži na stíšenie hlavnej hlasitosti.
Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž
aktívnej trasy alebo diaľnice (Nástroj Cities Ahead (Mestá
pred vami), strana 15).
Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste,
po ktorej práve cestujete (Pred vami, strana 15).
Nadmorská výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na
trase.
Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase
alebo vo vašej oblasti (Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie, strana 15). Táto funkcia nie je dostupná vo
všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.
Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr.
rýchlosť alebo najazdené kilometre (Zobrazenie
prispôsobiteľných informácií o trase na mape, strana 15).
Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase
(Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 12).
Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov
uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti
počas hovoru, keď je telefón aktívny (Používanie možností
počas hovoru, strana 17).
Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.
photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej
predplatenej služby photoLive (Dopravné kamery služby
photoLive, strana 21).
Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu
dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento
nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení
údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a
rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii
Garmin Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie
smartfónu, strana 16).
Zobrazenie nástroja mapy
1 Na mape vyberte položku .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu
.
Používanie mapy
Pred vami
2 Vyberte možnosť:
Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách
na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť
nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad
reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.
V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú
zobrazovať.
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu
lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy vo všetkých troch
kategóriách. Ak necestujete, nástroj mapy bude zobrazovať
názvy troch kategórií.
2 Vyberte možnosť:
• Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na
zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti.
• Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte
miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila
trasa na toto miesto.
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami
Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami,
môžete zmeniť.
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie
alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie
a potiahnite ju.
• Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
• Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu,
vyberte položku Vlastné vyhľadávanie a zadajte názov
podniku alebo kategórie.
5 Vyberte položku Uložiť.
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)
Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá
obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o
nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto
zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice
a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na
cestných označeniach na diaľniciach.
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri
výjazdoch
1 Na mape vyberte položku > Mestá pred vami.
Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy
bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách
a východoch.
2 Vyberte mesto.
Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa
nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú
čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.
3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom
položky Choď!.
Informácie o trase
Zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na
mape
Nástroj mapy Údaje o trase môžete použiť na zobrazenie
prispôsobiteľných informácií o trase na mape.
1 Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
Používanie mapy
• Vyberte dátové pole v nástroji údajov o trase
a potom
vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.
• Vyberte prispôsobiteľné dátové pole mapy
a potom
vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.
Zobrazenie stránky s informáciami o trase
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a
poskytuje štatistiky o vašej trase.
Na mape vyberte položku Rýchlosť.
Zobrazenie záznamu jázd
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo
> Vrstvy mapy.
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam trás.
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.
2 Vyberte > Vynulovať polia.
3 Vyberte možnosť:
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.
• Výberom Vynulovať údaje o trase vynulujte informácie
na trasovom počítači.
• Výberom Vynulovať max. rýchlosť vynulujte maximálnu
rýchlosť.
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie
Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať
informácie o cestnej premávke (Cestná premávka, strana 18).
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 V hlavnej ponuke vyberte položku > Navigácia > Cestná
premávka.
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda zobrazte
legendu mapy cestnej premávky.
15
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položku > Navigácia > Cestná
premávka.
2 Vyberte > Dopravné udalosti.
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Prispôsobenie mapy
Prispôsobenie vrstiev mapy
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo
> Vrstvy mapy.
2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete
zobraziť na mape.
Ako zmeniť údajové pole mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte položku Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo
> Zobrazenie mapy jazdy.
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
Služby v reálnom čase, premávka
a funkcie smartfónu
Aplikácia Garmin Drive umožňuje vášmu zariadeniu prijímať
upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne
dopravné informácie a informácie o počasí.
Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia
aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie
o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných
prác a uzávierkach ciest (Cestná premávka, strana 18).
Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií
a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia
(Zobrazenie predpovede počasia, strana 19).
Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na
zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické
hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie
ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia
rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov,
telefónne hovory môžete uskutočňovať pomocou hlasových
príkazov.
Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať
polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.
Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť
vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou
navigačného zariadenia (Zverejnenie polohy prostredníctvom
Foursquare, strana 9).
funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (Služby
v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 16) .
1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Garmin Drive.
Zapnite
zariadenie Garmin a umiestnite ho do vzdialenosti
2
najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
3 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
4 Riaďte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin a
dokončite proces párovania a nastavenia.
Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia
automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú
nachádzať v dosahu.
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth
Môžete zapnúť a vypnúť hlasitý odposluch a funkcie Garmin
Drive pre spárovaný telefón.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte vedľa názvu telefónu.
3 V časti Použiť pre vyberte požadovanú možnosť:
• Ak chcete zapnúť pripojenie k aplikácii Garmin Drive,
vyberte položku Garmin Drive.
• Ak chcete zapnúť funkcie hlasitého odposluchu, vyberte
položku Hands-free.
4 Vyberte položku OK.
Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android™)
Pomocou aplikácie Garmin Drive môžete prispôsobiť, ktoré typy
upozornení smartfónu sa budú zobrazovať v zariadení Garmin.
1 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
2 Vyberte položku > Smart notifikácie.
Zobrazí sa zoznam aplikácií v smartfóne.
3 Prepínačom vedľa aplikácie môžete zapnúť alebo vypnúť
upozornenia príslušnej aplikácie.
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení
Apple
Ak ste sa pripojili k zariadeniu Apple, môžete filtrovať
upozornenia zobrazené v zariadení Garmin zobrazením alebo
skrytím určitých kategórií.
1 Vyberte položky > Navigácia > Smart upozornenia > .
2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia,
ktoré sa má zobrazovať.
®
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení
1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth
zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
2 Vo svojom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu
3
4
5
6
Bluetooth.
Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte
Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú
pre ostatné Bluetooth zariadenia.
V zariadení vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
Vyberte možnosť Párovať.
Upozornenia Smart
Keď je zariadenie Garmin pripojené k aplikácii Garmin Drive,
môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu,
napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia
v kalendári.
Spárovanie so smartfónom
Prijímanie upozornení
Svoje zariadenie Garmin môžete spárovať so svojím
smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie
VAROVANIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
16
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 16).
V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia
zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo
pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak
nebudete môcť upozornenia zobraziť.
POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia
sa zobrazia v nástroji mapy.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku OK.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku Zobraziť.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položky Zobraziť
> Prehrať.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy
VAROVANIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 16).
Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji
mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte
potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť
upozornenia zobraziť.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu alebo
počkajte, kým kontextové okno zmizne.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku Prehrať
správu.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť pomocou hlasového
príkazu, povedzte Prehrať správu.
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že
vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov
a v nástroji mapy je zobrazená ikona .
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
Zobrazenie zoznamu upozornení
Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.
> Navigácia > Smart upozornenia.
Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú
čierne a prečítané upozornenia sú sivé.
2 Vyberte možnosť:
1 Vyberte položky
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis
upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu .
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky
jazyky.
Volanie bez použitia rúk
POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je
podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť
konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón
nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie
pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme,
aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete
zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth
kompatibilné s vaším zariadením, navštívte stránku
www.garmin.com/bluetooth.
Volanie
1 Vyberte položku .
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vytočiť číslo, vyberte položku , zadajte
telefónne číslo a vyberte možnosť .
• Ak chcete zavolať naposledy vytočené alebo prijaté
telefónne číslo, vyberte položku a vyberte číslo.
• Ak chcete zavolať kontakt z telefónneho zoznamu, vyberte
položku a vyberte kontakt.
Prijímanie hovoru
Keď prijímate hovory, vyberte položku Odpovedať alebo
Vypnúť.
Používanie možností počas hovoru
Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru. Niektoré
možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.
TIP: ak stránku s možnosťami hovoru zavriete, môžete ju znova
otvoriť výberom položky v hlavnej ponuke.
• Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte položku .
• Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie
Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak
potrebujete súkromie.
• Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť
automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
• Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
• Ak chcete zložiť, vyberte položku
.
Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby
Môžete uložiť až tri kontakty ako predvoľby na numerickej
klávesnici. To vám umožní rýchlo zavolať na domáce telefónne
číslo, členom rodiny alebo často volaným kontaktom.
1 Vyberte položky > .
2 Podržte číslo predvoľby, napr. Predvoľba 1.
3 Vyberte kontakt.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho
odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie
Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu
zariadeniu Garmin automaticky.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
17
Odstránenie spárovaného zariadenia
Bluetooth
Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho
automatickému pripájaniu k zariadeniu Garmin v budúcnosti.
Odstránením spárovaného smartfónu sa zo zariadenia Garmin
odstránia tiež všetky synchronizované kontakty z adresára
telefónu a história hovorov.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vedľa názvu zariadenia Bluetooth vyberte položku >
Zabudnúť.
Cestná premávka
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť
informácií o cestnej premávke.
Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej
premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete
nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej
premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej
ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (Nastavenia cestnej
premávky, strana 22). Na dopravnej mape si môžete prezerať
dopravné zdržania vo svojej oblasti.
Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať
dopravné údaje.
• Modely produktu s koncovým označením MT môžu prijímať
dopravné údaje z oblasti signálu vysielaného bezdrôtovo
pomocou vstavaného prijímača dopravných informácií
a pribaleného napájacieho kábla do vozidla (Prijímanie
dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných
informácií, strana 18).
• Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené
dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive
(Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu,
strana 18).
• Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje
pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných
informácií (príslušenstvo) (Prijímanie dopravných informácií
prostredníctvom prijímača dopravných informácií,
strana 18). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom
dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť
si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.
Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.
Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií
nájdete na stránke garmin.com/traffic.
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu
Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez
potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou
aplikáciou Garmin Drive.
1 Pripojte zariadenie k aplikácii Garmin Drive (Služby
v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 16).
2 V zariadení Garmin vyberte položku Nastavenia > Navigácia
> Cestná premávka a skontrolujte, či je označené
začiarkavacie políčko Cestná premávka.
musí byť pripojené k napájaniu vo vozidle pomocou napájacieho
kábla kompatibilného s dopravou, aby mohlo bezdrôtovo
prijímať dopravné informácie. Niektoré modely produktu sa
dodávajú s dopravným prijímačom (Cestná premávka,
strana 18). Ak výrobok neobsahuje dopravný prijímač, môžete
navštíviť stránku s výrobkami na adrese garmin.com a vyhľadať
a objednať si kompatibilný kábel s prijímačom dopravných
informácií.
Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.
Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií
nájdete na stránke garmin.com/traffic.
Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla kompatibilného
s dopravou (Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo
vozidle, strana 1).
Ak model vášho výrobku obsahuje dopravné informácie,
napájací kábel vozidla dodaný so zariadením bude
kompatibilný s dopravou. Ak ste si ako príslušenstvo
objednali kábel s prijímačom dopravných informácií, mali by
ste na pripojenie zariadenia k napájaniu vo vozidle používať
tento kábel.
Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných
informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie,
ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.
Zapnutie cestnej premávky
Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Cestná
premávka.
2 Označte začiarkavacie políčko Cestná premávka.
Hlasový príkaz
POZNÁMKA: funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky
jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých
modeloch.
POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v
hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.
Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať
vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke hlasových príkazov sa
nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.
Nastavenie frázy budenia
Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete
aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je OK
Garmin.
TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete
znížiť použitím silnej frázy budenia.
1 Vyberte položku > Hlasový príkaz > > Zobúdzacia
fráza.
2 Zadajte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
3 Vyberte možnosť Hotovo.
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy
1 Povedzte OK Garmin.
Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií
OZNÁMENIE
Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon
prijímača dopravných informácií.
Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné
informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Zariadenie
18
Cestná premávka
Používanie aplikácií
Prezeranie príručky používateľa na zariadení
Na obrazovke zariadenia si môžete prezerať príručku
používateľa v mnohých jazykoch.
1 Vyberte položky > Príručka používateľa.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom
sa zobrazuje text softvéru (Nastavenie jazyka textu,
strana 22).
2 Výberom ikony vyhľadáte obsah v príručke používateľa
(nepovinné).
Zobrazenie predpovede počasia
2 Zadajte hlasový príkaz z ponuky.
3 Reagujte na hlasové výzvy a dokončite vyhľadávanie alebo
úkon.
Tipy k používaniu hlasových príkazov
• Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
• Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím
zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
• Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
• V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
• Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť
náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
• Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie
a vypnutie hlasových príkazov.
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu
Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.
1 Vyslovte príkaz OK Garmin.
2 Vyslovte príkaz Nájsť miesto.
3 Počkajte na hlasovú výzvu a vyslovte názov lokality.
V zariadení sa zobrazí zoznam výsledkov vyhľadávania.
Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať
informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí,
zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Garmin Drive (Služby
v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 16).
1 Vyberte položky > Počasie.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky
a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného
mesta
1 Vyberte položky > Počasie > Aktuálna poloha.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte
mesto v zozname.
• Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať
mesto a zadajte názov mesta.
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 16).
1 Vyberte položku > Sledovanie počasia.
2 Voľbou zobrazíte animáciu radarovej mapy.
Zobrazenie upozornení na počasie
4 Vyslovte číslo riadku požadovanej lokality.
V zariadení sa zobrazí lokalita na mape.
5 Vyslovte príkaz Navigovať.
Stíšenie pokynov
Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia
zariadenia.
1 Vyberte položku > Navigácia > Hlasový príkaz > .
2 Vyberte položky Pokyny na stíšenie > Zapnúť.
Používanie aplikácií
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 16).
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na
počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť
mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy
alebo v blízkosti vybraného mesta.
1 Vyberte položky > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Upoz. na počasie.
Kontrola podmienok na ceste
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin
Drive (Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 16).
Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia
pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.
1 Vyberte položky > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Podmienky na ceste.
19
Záznamy histórie servisu
Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete
zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie
poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať
vlastné kategórie (Pridávanie servisných kategórií, strana 20).
1 Vyberte položky > História servisu.
2 Vyberte servisnú kategóriu.
3 Vyberte položku Pridať záznam.
4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku
Ďalej.
5 Zadajte poznámku (voliteľné).
6 Vyberte Hotovo.
Pridávanie servisných kategórií
1 Vyberte položky > História servisu.
2 Vyberte položky > Pridať kategóriu.
3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku Hotovo.
Vymazanie servisných kategórií
Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné
záznamy v danej kategórii.
1 Vyberte položky > História servisu.
2 Vyberte položku > Vymazať kategórie.
3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
4 Vyberte položku Vymazať.
Premenovanie servisných kategórií
1 Vyberte položky > História servisu.
2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
3 Vyberte položku > Premenovať kategóriu.
4 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
Vymazanie servisných záznamov
1 Vyberte položky > História servisu.
2 Vyberte servisnú kategóriu.
3 Vyberte položku > Vymazať záznamy.
4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
5 Vyberte položku Vymazať.
Úprava servisného záznamu
V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku,
hodnotu počítadla kilometrov a dátum.
1 Vyberte položky > História servisu.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte políčko.
4 Zadajte nové údaje a vyberte položku Hotovo.
Plánovač trasy
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po
ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní
trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete
dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť
usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne
pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.
Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie
aktívnej trasy.
Ako sa plánuje trasa
Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať
aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná
poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak
spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr
ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri
20
spiatočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto
rovnaké.
1 Vyberte položky > Plánovač trasy > Nová trasa.
2 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku Vybrať.
4 Vyberte položku Vybrať cieľ.
5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku Vybrať.
6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku
Pridať polohu.
7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky Ďalej
> Uložiť.
8 Zadajte názov a vyberte položku Hotovo.
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase
1 Vyberte položky > Plánovač trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte
položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
• Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte
položku .
• Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase
Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových
miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu.
Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii
poradia nezmenené.
Pri úprave trasy vyberte položku > Optimalizovať
poradie.
Objavovanie atrakcií na trase
Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne
atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.
1 Pri úprave trasy vyberte položku > Navrhnúť atrakcie.
2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
3 Výberom položky Vybrať pridáte atrakciu do svojej trasy.
Zmena možností cesty pre trasu
Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po
začatí trasy.
1 Vyberte položky > Plánovač trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť
počas navigácie trasy (voliteľné).
4 Stlačte tlačidlo .
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku
Tvar trasy a postupujte podľa pokynov na obrazovke
(Tvarovanie trasy, strana 12).
• Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku
Spôsob výpočtu (Zmena režimu výpočtu trasy,
strana 13).
Navigácia po uloženej trase
Než začnete navigovať po uloženej trase, aktívny profil vozidla
na zariadení sa musí zhodovať s vybratým profilom vozidla trasy
(Zmena možností cesty pre trasu, strana 20). Ak sa nezhoduje,
prístroj vás vyzve na zmenu profilu vozidla predtým, než
začnete trasu (Prepnutie profilu vozidla, strana 3).
1 Vyberte položky > Plánovač trasy > Uložené trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte položku Choď!.
Používanie aplikácií
4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom
položku Štart.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej
polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam
trasy v príslušnom poradí.
Upravenie a uloženie aktívnej trasy
Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť
a uložiť ako cestu.
1 Vyberte položky > Plánovač trasy > Uložené trasy >
Aktívne cesty.
2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
3 Výberom položky Uložiť uložte trasu ako cestu, po ktorej sa
môžete neskôr navigovať (voliteľné).
Dopravné kamery služby photoLive
Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť
k aplikácii Garmin Drive (Služby v reálnom čase, premávka
a funkcie smartfónu, strana 16).
Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne
fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných
dopravných ťahoch a križovatkách.
Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive
Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti.
Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené
v oblastiach, kadiaľ často cestujete.
1 Vyberte položky > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého
obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť
obraz v plnej veľkosti.
5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť Uložiť (voliteľné).
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra
náhľadu obrazu kamery.
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape
Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste
pred vami.
1 Na mape vyberte položku > photoLive.
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery
na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď
prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej
kamery na ceste.
2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte
položku Nájsť kamery a zobrazte alebo uložte dopravné
kamery v blízkosti (voliteľné).
Uloženie dopravnej kamery
1 Vyberte položku > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte križovatku.
5 Vyberte položku Uložiť.
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd (Nastavenia zariadenia, strana 23).
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.
Vyberte položky > História cestovania.
Nastavenia
Nastavenia
Nastavenia navigácie
Vyberte položku Nastavenia > Navigácia.
Profil vozidla: nastaví profil vozidla pre každé vozidlo, v ktorom
budete zariadenie používať.
Mapa a vozidlo: nastaví úroveň detailov na mape a
zobrazovanie ikony vozidla v zariadení.
Preferencie trasy: Nastaví preferencie trasy počas navigácie.
Asistent vodiča: nastaví upozornenia podpory riadenia.
Cestná premávka: nastaví podrobnosti cestnej premávky
používané zariadením. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby
pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby
v prípade výrazného zdržania na aktívnej ceste vyhľadalo
novú cestu do cieľa (Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na
trase, strana 13).
Jednotky: Nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.
Nastavenia mapy a vozidla
Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu
polohu na mape.
Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.
Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.
Téma mapy: zmena farby údajov mapy.
Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 16).
Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne
priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto
možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude
zariadenie používať.
Zapnutie máp
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http://buy.garmin.com.
1 Zvoľte možnosť Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo
> myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavenia preferencie trasy
Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy.
Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po
spustení navigácie.
Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.
Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.
Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa
vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými
obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.
Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú
výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny navigácie.
História jázd: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie
pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trás.
Vymazať históriu jázd: vymazanie vašej histórie jázd pre
funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trás.
21
Nastavenia systému podpory riadenia
Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Asistent vodiča.
Upozornenia vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu
upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky
(Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 5).
Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným
alebo semaforovým kamerám.
Nastavenia cestnej premávky
V hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenia > Navigácia >
Cestná premávka.
Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.
Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ
dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov
o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie
dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.
Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných
dopravných informácií.
Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo
na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy
(Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 13).
Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania
cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o
cestnej premávke.
Nastavenia palubnej kamery
Vyberte položky Nastavenia > Palubná kamera.
Umiestnenie kamery: umožňuje nastaviť výšku vozidla, polohu
kamery a vyrovnať palubnú kameru (Vyrovnanie kamery,
strana 3).
Automatické nahrávanie: kamera môže začať nahrávať video
automaticky po spustení.
Zvuky upozornení asistenta vodiča: povolí v zariadení
prehrávanie zvuku v prípade varovania pred zrážkou s
vozidlom vpred alebo varovania na vybočenie z jazdného
pruhu.
Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu: umožňuje zapnúť
varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu a nastaviť jeho
citlivosť (Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu,
strana 5). Pri vyššom nastavení citlivosti vás systém upozorní
skôr než pri nižšej citlivosti.
Varovanie o vybočení z jazdného pruhu: zapnutie
upozornenia v prípade, že zariadenie zistí možné
neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu (Systém
upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu, strana 6).
Rozlíšenie obrazu: slúži na nastavenie rozlíšenia a kvality
videa zaznamenaného pomocou palubnej kamery.
Neuložený záznam: určuje, kedy zariadenie odstráni neuložené
videozáznamy. Keď je vybratá možnosť Odstrániť, keď
bude pamäť plná, zariadenie odstráni najstaršie neuložené
videá v prípade naplnenia úložnej kapacity pamäťovej karty.
Keď je vybratá možnosť Rýchlo odstrániť, zariadenie bude
priebežne odstraňovať neuložené videá staršie než tri minúty
a odstráni všetky neuložené videá pri vypnutí zariadenia.
Táto možnosť je užitočná na ochranu súkromia údajov. Keď
je vybratá možnosť Rýchlo odstrániť, nemôžete
zaznamenávať videá Travelapse™ ani si prezerať v galérii
neuložené videá.
Záznam zvuku: zapnutie alebo vypnutie zaznamenávania
zvuku počas nahrávania pomocou palubnej kamery.
Prekrytie údajov: vloženie dátumu, času, polohy a informácie
o rýchlosti do nahratého videa.
Nahrávať po strate napájania: po strate externého napájania
pokračuje nahrávanie videa po určitú zvolenú dobu.
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie
Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti
1 Zvoľte možnosť Nastavenia > Wi-Fi.
2 V prípade potreby pomocou prepínača zapnite technológiu
bezdrôtovej siete.
3 Vyberte bezdrôtovú sieť.
4 V prípade potreby zadajte šifrovací kľúč.
Zariadenie sa pripojí k bezdrôtovej sieti. Zariadenie si zapamätá
informácie o sieti a pri budúcej návšteve tejto lokality sa prihlási
automaticky.
Nastavenia displeja
Vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.
Úroveň jasu: nastavuje úroveň jasu displeja zariadenia.
Motív: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak
zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky
prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe
aktuálneho času.
Tapeta: nastaví tapetu na pozadí zariadenia.
Spánok: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa
zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez
batériu.
Denné snenie: zapína a vypína šetrič obrazovky Denné snenie.
Veľkosť písma: zvyšuje a znižuje veľkosť písma v zariadení.
Prenos: obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo
zobraziť na kompatibilnom externom displeji.
Nastavenia zvuku a upozornení
Vyberte Nastavenia > Zvuk a upozornenia.
Posúvače hlasitosti: nastavte úrovne hlasitosti pre navigáciu,
médiá, hovory, alarmy a upozornenia.
Nerušiť: nastavuje pravidlá pre automatickú funkciu
Nerušiť. Táto funkcia umožňuje vypnúť zvukové upozornenia
v určitých časoch alebo v priebehu udalostí.
Predvolený tón upozornení: nastaví predvolenú melódiu
upozornenia na zariadení.
Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení
1 Vyberte položky Nastavenia > Zvuk a upozornenia.
2 Pomocou posuvníkov upravte hlasitosť zvukov a upozornení.
Povolenie alebo zakázanie služieb určovania
polohy
Funkcia služieb určovania polohy musí byť povolená, aby
zariadenie mohlo vyhľadať vašu polohu, vypočítať trasy a
poskytovať pomoc pri navigácii. Ak chcete naplánovať trasu,
keď nie je k dispozícii signál GPS, môžete vypnúť služby
určovania polohy. Keď sú služby určovania polohy zakázané,
zariadenie umožňuje simuláciu signálu GPS na výpočet a
simuláciu trás.
TIP: vypnutím služieb určovania polohy ušetríte energiu batérie.
1 Vyberte položku Nastavenia > Poloha.
2 Služby určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať
pomocou prepínača.
POZNÁMKA: vo väčšine prípadov by ste mali nastavenie Režim
ponechať na predvolenej možnosti Iba zariadenie. Zariadenie
obsahuje vysoko výkonnú anténu GPS, ktorá poskytuje počas
navigácie tie najpresnejšie údaje o polohe.
Nastavenie jazyka textu
Jazyk textu môžete vybrať v softvéri zariadenia.
22
Nastavenia
1 Vyberte položky Nastavenia > Jazyk a vstup > Jazyk.
2 Vyberte jazyk.
Nastavenia dátumu a času
Vyberte položku Nastavenia > Dátum a čas.
Automatický dátum a čas: automaticky nastavuje čas na
základe informácií z pripojenej siete.
Nastaviť dátum: nastaví v zariadení mesiac, deň a rok.
Nastaviť čas: nastaví čas v zariadení.
Vybrať časové pásmo: nastaví časové pásmo zariadenia.
Používať 24-hodinový formát: zapne alebo vypne 24-hodinový
formát času.
Nastavenia zariadenia
Vyberte položku Nastavenia > Informácie o zariadení.
Aktualizácie systému: slúži na aktualizáciu mapy a softvéru
zariadenia.
Stav: zobrazuje stav batérie a informácie o sieti.
Právne informácie: umožňuje zobraziť informácie o licenčnej
zmluve koncového používateľa (EULA) a softvérovej licencii.
Regulačné: zobrazuje elektronický štítok s informáciami
o predpisoch a ich dodržiavaní
Informácie o zariadení Garmin: zobrazuje informácie
o hardvéri a verzii softvéru.
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení môžete obnoviť na predvolené výrobné
hodnoty.
1 Vyberte ikonu Nastavenia.
2 Vyberte kategóriu nastavení.
3 Vyberte položku > Obnoviť.
Vynulovanie dát a nastavení
Zariadenie ponúka niekoľko možností vymazania vašich
používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na
predvolené výrobné hodnoty.
1 Vyberte položku Nastavenia.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vymazať históriu jázd, vyberte položku
Navigácia > Preferencie trasy > Vymazať históriu jázd.
Táto možnosť vymaže záznamy o všetkých miestach, na
ktoré ste cestovali. Nevymaže uložené miesta, účty,
aplikácie ani nainštalované mapy.
• Ak chcete obnoviť všetky nastavenia navigácie na
predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku Navigácia
> > Obnoviť.
Táto možnosť nevymaže žiadne používateľské údaje.
• Ak chcete vymazať všetky uložené bezdrôtové siete
a spárované zariadenia, vyberte položku Vynulovanie
zariadenia > Obnoviť nastavenia siete.
Táto možnosť nevymaže žiadne ďalšie používateľské
údaje.
• Ak chcete vymazať všetky používateľské údaje a obnoviť
všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie,
vyberte položku Vynulovanie zariadenia > Factory Data
Reset.
Táto možnosť vymaže vašu históriu jázd, aplikácie, účty,
nastavenia, uložené siete, spárované zariadenia a všetky
ostatné používateľské údaje. Nainštalované mapy sa
nevymažú. Používateľské súbory v priečinku Garmin
nemusia byť odstránené.
Informácie o zariadení
Informácie o zariadení
Zobrazenie elektronického štítku s
informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní
1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
2 Vyberte položky Informácie o zariadení > Regulačné.
Technické údaje
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od –10° do 55 °C (od 14° do 131 °F)
Rozsah teploty pri
nabíjaní (napájanie
vozidla)
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Typ prívodu napájania
Napájanie vozidla pomocou voliteľného
príslušenstva. Zdroj striedavého prúdu
s použitím voliteľného príslušenstva (len pri
použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie
Nabíjateľná, lítium-iónová
Prívod
Max. jednosmerný prúd 5 V, 2 A
Frekvencie bezdrôtového rozhrania
2,4 GHz pri menovitom výkone 19,5 dBm
Nabíjanie zariadenia
POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju
napájania vo vozidle.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma
alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na
stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať
pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.
Údržba zariadenia
Stredisko podpory Garmin
Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc
a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky,
videá a zákaznícka podpora.
Aktualizácie máp a softvéru
Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení
by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.
Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce
sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení.
Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať
nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy.
Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko
hodín.
Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií
a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich
dokončenie zaberie niekoľko minút.
Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.
• Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi‑Fi a aktualizáciu vykonať
priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete
zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
• Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať
pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express).
Pri tejto možnosti môžete nainštalovať údaje máp na
pamäťovú kartu, ak sú aktualizované mapy príliš veľké
a nezmestia sa do interného úložiska.
23
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi‑Fi
OZNÁMENIE
Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do
zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity
alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie
informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne
váš poskytovateľ internetových služieb.
Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti
Wi‑Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete
zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.
1 Pomocou pribaleného USB kábla pripojte zariadenie
k externému zdroju napájania.
POZNÁMKA: napájací USB adaptér nie je súčasťou. Prejdite
na stránku produktov garmin.com a zakúpte si príslušenstvo
napájacieho adaptéra.
2 Pripojte zariadenie k sieti Wi‑Fi (Pripojenie k bezdrôtovej
sieti, strana 22).
Počas pripojenia k sieti Wi‑Fi zariadenie automaticky
skontroluje, či nie sú dostupné aktualizácie, a v prípade, že
sú, zobrazí sa upozornenie.
3 Vyberte možnosť:
• Po zobrazení upozornenia na aktualizácie potiahnite
prstom zhora obrazovky a zvoľte K dispozícii je
aktualizácia..
• Ak chcete aktualizácie skontrolovať ručne, zvoľte položky
Nastavenia > Informácie o zariadení > Aktualizácie
systému.
Na zariadení sa zobrazia dostupné aktualizácie máp a
softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa
alebo Softvér sa zobrazí oznámenie Je dostupná
aktualizácia.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
vyberte možnosť Prevziať.
• Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte
položku Mapa.
• Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte
položku Softvér.
5 V prípade potreby si prečítajte licenčné zmluvy a výberom
položky Prijať všetky odsúhlaste všetky zmluvy.
POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte,
môžete vybrať možnosť Odmietnuť. Tým sa proces
aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať,
kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.
Zariadenie
nechajte zapojené do externého zdroja napájania
6
a v dosahu siete Wi‑Fi, kým sa proces aktualizácie
nedokončí.
TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred
dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete
doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova mapy aktualizovať.
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie
Garmin Express
Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru
pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.
1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin
Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte
aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (Inštalácia aplikácie
Garmin Express, strana 24).
2 Otvorte aplikáciu Garmin Express.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla micro-USB.
Malú koncovku kábla zapojte do portu micro-USB
vo
vašom zariadení Garmin a veľkú koncovku zapojte do
voľného portu USB vo vašom počítači.
24
4 Keď sa na zariadení Garmin zobrazí výzva o prechode do
režimu prenosu súborov, vyberte možnosť Áno.
5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť Pridať
zariadenie.
Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie
a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.
6 Kliknite na možnosť Pridať zariadenie a podľa pokynov na
obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.
Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí
aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.
7 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
kliknite na Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na
možnosť Zobraziť podrobnosti a kliknite na možnosť
Inštalovať vedľa požadovanej aktualizácie.
Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje
aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi
veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže
tento proces trvať dlho.
POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko
zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste
zväčšili úložný priestor vložením karty microSD (Inštalácia
pamäťovej karty na mapy a údaje, strana 26).
8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa
pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu
aktualizácie.
Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás
aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili
a znova zapojili.
Inštalácia aplikácie Garmin Express
Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows
a Mac .
1 V počítači prejdite na stránku garmin.com/express.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je
aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším
počítačom, vyberte možnosť Systémové požiadavky.
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte
možnosť Prevziať pre systém Windows.
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte
možnosť Prevziať pre počítač Mac.
3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
®
®
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.
Údržba zariadenia
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.
Pripojenie káblovej cúvacej kamery
Držiak zariadenia obsahuje 3,5 mm kompozitný vstupný video
konektor. Môžete pripojiť káblovú cúvaciu kameru a výstup
sledovať na obrazovke zariadenia.
Video kábel kamery zapojte do vstupného video konektora
na držiaku.
Čistenie objektívu kamery
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
Objektív kamery treba pravidelne čistiť, aby sa zlepšila kvalita
zaznamenávaného videa.
1 Objektív očistite handričkou, ktorá nezanecháva škrabance,
prípadne ju i navlhčite v izopropylalkohole.
2 Objektív nechajte vyschnúť na vzduchu.
Čistenie vonkajšieho krytu
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2 Zariadenie utrite dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
Zabránenie krádeži
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
Nenechávajte zariadenie v priehradke.
Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express
(garmin.com/express).
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Odstránenie zariadenia, držiaka a
prísavkového držiaka
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka
1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na
prísavkovom držiaku.
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla
1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.
Príloha
Parkovacie kamery
Vaše zariadenie môže zobraziť kanál videa z jednej alebo
viacerých pripojených cúvacích kamier.
Príloha
Párovanie cúvacej kamery BC™ 35 s navigačným
zariadením Garmin
Pred pripojením ku kamere musíte zapnúť nastavenie Wi‑Fi na
navigačnom zariadení Garmin.
Bezdrôtová cúvacia kamera BC 35 je kompatibilná s niektorými
navigačnými zariadeniami Garmin so systémom Android. Ďalšie
informácie o kompatibilite zariadenia nájdete na stránke
garmin.com/bc35.
S kompatibilným navigačným zariadením Garmin môžete
spárovať až štyri bezdrôtové cúvacie kamery BC 35.
1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.
Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 35 bez
najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách
nájdete v príručke používateľa svojho navigačného
zariadenia.
2 Zapnite navigačné zariadenie Garmin a umiestnite ho do
blízkosti 3 m (10 ft.) od kamery.
Vyberte
položku > Rear View.
3
4 Vyberte možnosť:
• Ak k navigačnému systému pripájate prvú kameru,
vyberte položku Pridať novú kameru.
• Ak k navigačnému systému pripájate ďalšiu kameru,
vyberte položky > Vybrať kameru > Pridať novú
kameru
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: párovací kód alebo heslo sa nachádza na
vysielači kamery.
Po dokončení procesu párovania prvej kamery sa automaticky
pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin.
Zobrazenie cúvacej kamery
Vaše zariadenie zobrazuje video z pripojenej cúvacej kamery
rôznymi spôsobmi v závislosti od spôsobu pripojenia kamery
k napájaniu.
1 Vyberte spôsob zobrazenia videa:
• Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané),
zaraďte vo vozidle spiatočku.
Na zariadení sa automaticky zobrazí video z cúvacej
kamery.
• Ak je kamera pripojená k stabilnému zdroju napájania,
výberom možnosti > Rear View ručne spustíte
zobrazenie z kamery.
2 Vyberte možnosť na obnovenie bežnej prevádzky zariadenia:
• Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané),
vyraďte vo vozidle spiatočku.
Na zariadení sa automaticky obnoví bežná prevádzka.
• Ak je vysielač pripojený k stabilnému zdroju napájania,
výberom možnosti
ručne skryjete zobrazenie z kamery.
25
Prepínanie medzi kamerami
Ak do zariadenia vysiela viacero cúvacích kamier, môžete si
prepínať zobrazenia z jednotlivých kamier.
1 Vyberte položku > Rear View.
2 Vyberte položku > Vybrať kameru.
3 Vyberte kameru.
Zobrazí sa kanál videa kamery a v hornej časti obrazovky sa
zobrazí názov danej kamery.
Pripojenie k bezdrôtovému displeju
Obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobraziť
na kompatibilnom externom displeji.
1 Umiestnite zariadenie do blízkosti bezdrôtového displeja.
2 Vyberte položky Nastavenia > Zobraziť > Prenos.
3 Vyberte bezdrôtový displej.
4 V prípade potreby zadajte kód PIN.
Správa údajov
4 Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
5 Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
6 Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako
prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie
zariadenia.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte
položky Súbor > Vysunúť.
2 Odpojte kábel od počítača.
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows
7 a novším, a Mac OS 10.4 a novším.Počítače Mac môžu na
čítanie a zápis súborov na zariadenia Android vyžadovať
dodatočný softvér tretej strany.
Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.
• Napájací kábel do vozidla
• Kábel USB
• Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)
O pamäťových kartách
Nabíjanie zariadenia
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje
Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu
a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty
si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť
na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu,
ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin.
Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4
do 64 GB.
1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (Prehľad
zariadenia Garmin , strana 1).
2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.
®
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.
3 Keď sa na zariadení Garmin zobrazí výzva o prechode do
režimu prenosu súborov, vyberte možnosť Áno.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia
k počítaču, strana 26).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
3 Vyberte súbor.
26
Napájacie káble
POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju
napájania vo vozidle.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma
alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na
stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať
pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
OZNÁMENIE
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.
1 Otočte koncovkou proti smeru hodinových ručičiek
a odistite ju.
2
3
4
5
TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať
mincu.
Odstráňte koncovku, strieborný hrot
a poistku .
Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A
alebo 2 A.
Vložte strieborný hrot do koncovky.
Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek,
aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla .
Príloha
Inštalácia príslušenstva nabíjacej stanice
karavanu
OZNÁMENIE
Nedodržanie týchto požiadaviek na inštaláciu môže spôsobiť
poškodenie produktu alebo vozidla.
• Pred vyvŕtaním otvorov do steny vozidla si musíte zvoliť
vhodné miesto na montáž nabíjacej stanice.
• Musíte si overiť, či povrch, na ktorý montujete, umožňuje
bezpečné upevnenie držiaka a či montážne skrutky
nezasahujú do kabeláže alebo funkcií v stene.
• Musíte použiť vhodné montážne skrutky pre materiál steny
vozidla. Dodané skrutky sú určené na inštaláciu na steny
z dreva alebo sklolaminátu. Pred inštaláciou skrutiek si
musíte overiť, či majú skrutky správnu dĺžku a nepoškodia
vonkajšie steny alebo akékoľvek iné komponenty.
Na inštaláciou príslušenstva nabíjacej stanice karavanu
potrebujete krížový skrutkovač a vŕtačku s vrtákom s priemerom
1,5 mm (1/16 palca).
Príslušenstvo nabíjacej stanice karavanu poskytuje trvalú
nástennú nabíjaciu stanicu pre vaše zariadenie. Táto vám
umožní používať a nabíjať zariadenie v obytnom priestore
karavanu.
1 Priložte držiak k stene a pomocou šiestich otvorov na skrutky
označte miesta vodiacich otvorov.
Odstráňte
držiak z povrchu.
2
3 Pomocou vrtáka s priemerom 1,5 mm (1/16 palca), ktorý je
vhodný do materiálu steny, vyvŕtajte vodiaci otvor v každom
zo šiestich miest, ktoré ste označili.
OZNÁMENIE
Nevŕtajte cez držiak. Mohlo by tak dôjsť k poškodeniu držiaka
alebo steny.
4 Zarovnajte otvory na skrutky v držiaku na stenu s vodiacimi
otvormi a pomocou šiestich skrutiek pripevnite držiak na
stenu.
8 Zapojte koncovku mini-USB napájacieho kábla do
napájaného držiaka zariadenia.
9 Umiestnite navigačné zariadenie na držiak zariadenia.
Odstránenie zariadenia, držiaka a
prísavkového držiaka
Odstránenie zariadenia z držiaka
1 Uchopte zariadenie za vrchnú a spodnú časť.
2 Potiahnite spodný okraj zariadenia smerom k sebe, až kým
sa neuvoľní z magnetu.
Potiahnutím zariadenia priamo smerom k sebe sa môže
držiak uvoľniť z prísavkového držiaka.
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka
1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na
prísavkovom držiaku.
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla
1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na
(www.garmin.com).
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Kúpa príslušenstva
Prejdite na stránku garmin.com/accessories.
Ťažkosti
5 Zatláčajte lôžko v držiaku zariadenia na guľu držiaka na
stenu, kým sa nezaistí.
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
liehu.
2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
3 Namontujte prísavkový držiak (Montáž a zapojenie
zariadenia Garmin vo vozidle, strana 1).
6 Nasmerujte konektory s odizolovanými vodičmi
k akumulátoru karavanu alebo 12 V zdroju napájania.
Pripojte
čierny kábel k negatívnemu (-) pólu akumulátora
7
a červený kábel ku kladnému (+) pólu akumulátora.
Ťažkosti
Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží
v držiaku
Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete držiak udržiavať
v čistote a zariadenie umiestnite do blízkosti prísavky.
Ak sa zariadenie počas jazdy posunie, vykonajte nasledujúce
kroky.
• Napájaný držiak vytiahnite z ramena s prísavkou
a handričkou utrite guľový diel a zásuvku.
Prach a ďalšie nečistoty môžu znížiť trenie v guľovozásuvkovom kĺbe a spôsobiť pohyby kĺbu počas jazdy.
• Kĺbové rameno otočte smerom k prísavke najviac, ako vám
sklon čelného skla dovolí.
27
Umiestnenie zariadenia bližšie k čelnému sklu pomôže znížiť
následky trasenia a vibrácií z cesty.
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
• Overte, či je funkcia služieb určovania polohy zapnutá.
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (Výmena
poistky v napájacom kábli vozidla, strana 26).
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.
• Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí
povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických
údajoch.
• V poistkovej skrinke vozidla skontrolujte, či nie je poškodená
poistka zásuvky napájania vozidla.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho
•
•
•
•
Znížte jas displeja (Nastavenia displeja, strana 22).
Skráťte časový limit displeja (Nastavenia displeja, strana 22).
Znížte hlasitosť (Prehľad zariadenia Garmin , strana 1).
Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (Pripojenie k bezdrôtovej
sieti, strana 22).
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného
režimu (Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 1).
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
®
Moje videozáznamy sú rozmazané
• Očistite objektív kamery (Čistenie objektívu kamery,
strana 25).
• Očistite si čelné sklo pred kamerou.
• Skontrolujte, či čelné sklo pred kamerou čistia stierače, a v
prípade potreby zariadenie presuňte.
Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je
potrebné vymeniť
Všetky pamäťové karty microSD sa opotrebúvajú, keď sa
veľakrát prepisuje ich obsah. Pravidelné formátovanie karty
dokáže predĺžiť jej životnosť a vylepšiť výkon. Keďže palubná
kamera nahráva nepretržite, pamäťovú kartu môže byť nutné
pravidelne meniť (Výmena pamäťovej karty palubnej kamery,
strana 4). Zariadenie identifikuje chyby pamäťovej karty
automaticky a upozorní vás, keď nastane čas pamäťovú kartu
naformátovať alebo vymeniť.
Prostredníctvom nasledujúcich krokov môžete predĺžiť dobu
životnosti pamäťovej karty.
• Naformátujte pamäťovú kartu aspoň raz za šesť mesiacov
(Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery, strana 5).
• Ak sa v zariadení zobrazuje upozornenie na chybu
pamäťovej karty, skúste najskôr pamäťovú kartu
naformátovať (Formátovanie pamäťovej karty palubnej
kamery, strana 5) a potom v prípade potreby pamäťovú kartu
vymeňte (Výmena pamäťovej karty palubnej kamery,
strana 4).
• Keď vozidlo nepoužívate, zariadenie vypnite.
Ak zariadenie nemáte pripojené k zásuvke aktivovanej
pomocou štartéra, mali by ste zariadenie vypnúť, keď sa
vozidlo nepoužíva, aby ste zabránili kamere nahrávať
nepotrebný videozáznam.
28
• Uložený videozáznam si preneste do počítača.
Pamäťovú kartu možno používať dlhšie, keď je na nej k
dispozícii viac voľného priestoru.
• Používajte pamäťovú kartu s vyššou úložnou kapacitou.
Keďže k prepísaniu pamäťových kariet s vyššou úložnou
kapacitou dochádza menej často, obvykle majú dlhšiu
životnosť.
• Používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou
triedou 10 alebo vyššou.
• Náhradnú pamäťovú kartu si kúpte od kvalitného výrobcu a u
spoľahlivého predajcu.
Moje videozáznamy sú prerušované alebo
neúplné
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní kamery a
videa používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s
rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
Pomalšia pamäťová karta nemusí zaznamenávať video
dostatočne rýchlo.
• Ak sledujete videá na svojom smartfóne pomocou
bezdrôtového pripojenia ku kamere, skúste si ich prezrieť z
iného miesta, kde je menej rušenia bezdrôtového signálu,
alebo skúste videá preniesť do smartfónu (Strihanie a
exportovanie videa, strana 4).
• Preneste dôležité záznamy do počítača alebo smartfónu a
naformátujte pamäťovú kartu (Formátovanie pamäťovej karty
palubnej kamery, strana 5).
• Ak sa v zariadení zobrazuje upozornenie na chybu
pamäťovej karty, skúste najskôr pamäťovú kartu
naformátovať (Formátovanie pamäťovej karty palubnej
kamery, strana 5) a potom v prípade potreby pamäťovú kartu
vymeňte (Výmena pamäťovej karty palubnej kamery,
strana 4).
• Aktualizujte softvér na najnovšiu verziu (Aktualizácie máp
a softvéru, strana 23).
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu
• Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
• V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón
umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od
zariadenia.
• Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com
/bluetooth.
• Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť
párovanie telefónu a zariadenia (Odstránenie spárovaného
zariadenia Bluetooth, strana 18) a dokončiť proces párovania
(Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu,
strana 16).
Niektoré funkcie smartfónu nefungujú
Ak ste spárovali svoj telefón, ale niektoré jeho funkcie
nefungujú, môžete problém vyriešiť pomocou nasledujúcich
krokov.
• V obchode sa aplikáciami vo svojom smartfóne aktualizujte
aplikáciu Garmin Drive na najnovšiu verziu.
• Skontrolujte, či je požadovaná funkcia v zariadení alebo
smartfóne povolená (Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth,
strana 16).
Ťažkosti
Register
Symboly
2D pohľad na mapu 16
3D pohľad na mapu 16
A
adresy, vyhľadávanie 7
aktívny asistent jazdných pruhov 12
aktualizácia
mapy 23, 24
softvér 23, 24
aktuálna poloha 10
akumulátor, nabíjanie 27
aplikácie 2
B
záznamy 20
hlasitosť 22
hlasitosť alarmu 22
hlasitosť médií 22
hlasitosť upozornení 22
hlasový príkaz 18
fráza budenia 18
navigácia pomocou 19
tipy pre používanie 19
zapnutie 18
hovory 17
prijímanie 17
I
ID jednotky 23
identifikačné číslo 23
ikony, stavová lišta 2
ikony upozornení 6, 7
ikony varovania 7
informácie o trase
resetovanie 15
zobraziť 15
batéria
maximalizácia 28
nabíjanie 1, 23, 26, 28
ťažkosti 28
bezdrôtová kamera. Pozrite si kamery
body záujmu (POI) 8, 9
HISTORY 9
miesta 10
jas 2
jazyk 22
C
K
cesta domov 11
cestná premávka 15, 18
alternatívna trasa 13
kamery 21
prijímač 18
cesty 11
pridanie bodu 12
spustenie 7, 8, 11
tvarovanie 12
ciele 21. Pozrite si polohy
príchod 12
cúvacia kamera 25, 26. Pozrite si kamery
Č
čerpacie, stanice 10
čistenie, zariadenie 25, 28
čistenie dotykovej obrazovky 25
čistenie zariadenia 25
D
Dokumenty EULA 23
domov
cesta 11
úprava polohy 11
domovská obrazovka 2
prispôsobenie 2
dopravné informácie 18, 22
mapa 15
nehody 16
vyhľadanie zdržaní 16
dopravné kamery, zobraziť 21
dotyková obrazovka 2
F
fotoaparát, párovanie 25
fotografia 4
Foursquare 9
funkcie smartfónu 16
pripájanie 16
G
Garmin Connect 16
Garmin Express 24
aktualizácia softvéru 24
geocaching 10
GPS 2
simulácia 22
H
história jázd 23
história servisu
kategórie 20
úprava 20
vymazanie 20
Register
J
káble, napájanie 26
kamery 26
palubná kamera 3, 22
prepínanie 26
rýchlosť 5
semaforová kamera 5
záloha 25
karta microSD 1
inštalácia 4
Kde som? 10, 11
kempingové vozidlo, profily 2, 3
kolíska, odstránenie 25, 27
krádež, vyhnutie sa 25
križovatky, vyhľadávanie 10
L
lokality
aktuálne 10
naposledy nájdené 10
M
mapy 8, 11, 14, 21
aktualizácia 23, 24
dátové pole 16
nástroje 14
symboly 11
téma 21
údajové pole 11, 15
úroveň detailov 21
vrstvy 16
zakúpenie 27
zobrazenie trás 11, 12
microSD karta 26, 28
miesta 10
aktuálne 10
vyhľadávanie 10
montáž zariadenia 27
automobil 1
prísavka 1
mýto, vyhnutie sa 13
myTrends, trasy 13
N
nabíjanie zariadenia 1, 23, 26, 28
Náhlavná súprava, párovanie 16
napájací kábel do vozidla 1
napájacie káble 23, 26
vozidlo 1
výmena poistky 26
národné parky 8, 9
nastavenia 21–23
nastavenia času 23
nastavenia displeja 22
nástroje, mapy 14
navigácia 9, 11, 12
mimo cesty 14
nastavenia 21
navigácia off-road 14
nedávno nájdené polohy 10
núdzové služby 10
O
obchádzky 13
obmedzenia 13
cesta 14
mýto 13
oblasť 14
úseky ciest 13
vozidlo 2
vymazanie 14
vypína sa 14
obnovenie nastavení 23
obrazovka, jas 2
odpojenie, Bluetooth zariadenie 17
odstránenie
spárované zariadenie Bluetooth 18
všetkých údajov používateľa 23
odstránenie kolísky 25, 27
P
palubná kamera 22, 28
nahrávanie videa 3
nahrávanie zvuku 3, 4
prehrávanie videa 4
vyrovnanie 3
pamäťová karta 1, 4, 26, 28
formátovanie 5
inštalácia 26
panel vyhľadávania 7
parkovisko 7, 8, 10, 12
párovanie
Náhlavná súprava 16
odpojenie 17
odstránenie spárovaného zariadenia 18
telefón 16, 28
photoLive 21
plánovač trasy 20, 21
tvarovacie body 20
úprava cesty 20
počasie 19
podmienky na ceste 19
radar 19
počítač, pripájanie 26
podmienky na ceste, počasie 19
podpora pre produkty 19
poistka, výmena 26
pokročilý systém podpory riadenia (ADAS) 5, 6
poloha 10
polohy 7, 21
aktuálne 10, 11
miesta 10
simulované 22
ukladanie 11
vyhľadávanie 7
pred vami 15
prispôsobenie 15
prijímanie hovorov 17
príručka používateľa 19
prísavka 25, 27
príslušenstvo 27
profil vozidla
auto 3
kempingové vozidlo 2, 3
profily, kempingové vozidlo 2, 3
R
resetovanie, údaje o trase 15
resetovanie zariadenia 23
režim spánku 1
riešenie problémov 27, 28
rozpoznanie hlasu 18
Rýchle vyhľadávanie 8
rýchlostné kamery 5
29
S
satelitné signály, vyhľadávanie 2, 22
semaforové kamery 5
simulované polohy 22
skrátené príkazy, pridávanie 10
skratky
pridávanie 2
vymazanie 10
Služby pri výjazdoch 15
služby určovania polohy 22
Smartphone Link 16
smery 12
smery jazdy 12
softvér
aktualizácia 23, 24
verzia 23, 25
starostlivosť o zariadenie 24
stíšenie, zvuk 19
súbory, prenos 26
súradnice 10
systém upozorňovania na vybočenie
z jazdného pruhu (LDWS) 5, 6
systém varovania pred zrážkou s vozidlom
vpredu (FCWS) 5, 6
vyhľadávanie polôh. 7–9 Pozrite si aj polohy
adresy 7
križovatky 10
mestá 15
súradnice 10
vymazanie
servisné kategórie 20
servisné záznamy 20
trasy 20
vynulovanie, zariadenie 25
W
Wi-Fi, pripájanie 22, 26
Wi‑Fi 24
Z
záznam jázd, zobraziť 15
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 10
zmena oblasti vyhľadávania 7
zobrazenie mapy
2-D 16
3-D 16
zoznam odbočiek 12
zvuk 22
body v blízkosti 22
T
technické údaje 23
technológia Bluetooth 16, 17, 28
odpojenie zariadenia 17
odstránenie spárovaného zariadenia 18
spárovanie telefónu 16
zapnutie 22
telefón 28
párovanie 16, 28
telefónne hovory 17
prijímanie 17
stíšenie 17
vytáčanie 17
telefónne hovory bez použitia rúk 16
tlačidlo napájania 1
trasy
myTrends 13
navrhované 13
pridanie bodu 21
režim výpočtu 20
spustenie 11
výpočet 13
zastavenie 13
zobrazenie na mape 11
Trasy, zobrazenie na mape 12
TripAdvisor 9
Tvarovanie trasy 12
U
ukladanie, aktuálna poloha 11
uložené polohy 20
kategórie 11
odstraňovanie 11
úprava 11
upevnenie zariadenia
prísavka 25, 27
vybratie z držiaka 27
upozornenia 2, 5, 16, 17
body v blízkosti 22
zvuk 22
upozornenia vodiča 5
USB, odpojenie 26
V
vaša aktuálna poloha 10
video 4
fotografia, zobraziť 4
hranie 4
kvalita 28
nahrávanie 3, 4
odstránenie 4
ukladanie 4
vrstvy mapy, prispôsobenie 16
vyhľadanie služieb 8
vyhľadávanie miest, kategórie 8
30
Register
support.garmin.com
Jún 2019
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising