Garmin | RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) | Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin RV 785 & Traffic (RV 785 MT-S) Īpašnieka rokasgrāmata
CAMPER 785 / RV 785 / RV 700
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2019 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™ un myTrends™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
ACSI™ ir Auto Camper Service International Holding B.V. prečzīme. Android™ ir Google Inc. prečzīme. Apple , iPhone un Mac ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Teksta
zīme Bluetooth un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare ir Foursquare Labs, Inc., prečzīme ASV
un citās valstīs. HISTORY un H logotips ir A+E Networks prečzīmes, un tās ir aizsargātas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs visā pasaulē. Visas tiesības paturētas. Izmantošana
atļauta. microSD un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC prečzīmes. PlanRV™ ir TruckDown Info International, Inc. prečzīme. TripAdvisor ir TripAdvisor LLC reģistrēta prečzīme. Wi‑Fi ir Wi-Fi
Alliance Corporation reģistrēta prečzīme. Windows ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta prečzīme.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Saturs
Darba sākšana ................................................................ 1
Garmin® pārskats ....................................................................... 1
Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana
transportlīdzeklī .......................................................................... 1
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 1
GPS signālu iegūšana ................................................................ 2
Sākuma ekrāns ........................................................................... 2
Lietotnes atvēršana ................................................................ 2
Saīšņu pievienošana sākuma ekrānam ................................. 2
Paziņojumu skatīšana ............................................................ 2
Statusa joslas ikonas ............................................................. 2
Skārienekrāna izmantošana ....................................................... 2
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 2
Transportlīdzekļa profili................................................. 2
Transportlīdzekļa profila pievienošana ....................................... 3
Vieglā automobiļa profils ............................................................. 3
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana ......................................... 3
Transportlīdzekļa profila rediģēšana .......................................... 3
Propāna tvertņu pievienošana ............................................... 3
Videoreģistrators............................................................ 3
Kameras izlīdzināšana ................................................................ 3
Videoreģistratora vadība ............................................................. 3
Videoreģistratora ierakstīšana ............................................... 3
Videoreģistratora ierakstu saglabāšana ................................ 4
Audio ierakstīšanas ieslēgšana un izslēgšana ...................... 4
Videoreģistratora galerijas lietošana .......................................... 4
Videoreģistratora videoieraksti jūsu datorā ................................ 4
Videoierakstu un fotoattēlu skatīšana viedtālrunī ....................... 4
Videoierakstu vai fotoattēlu dzēšana, izmantojot
viedtālruni ............................................................................... 4
Videoierakstu apgriešana un eksportēšana ........................... 4
Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa ................................. 4
Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana ...................... 5
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi......... 5
Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana ..................... 5
Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 5
Autovadītāja papildu atbalsta sistēma ........................................ 5
Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma ........................... 5
Joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS) ........................... 6
Brīdinājumu simboli .................................................................... 6
Ierobežojumu brīdinājumi ....................................................... 6
Ceļa apstākļu brīdinājumi ....................................................... 6
Brīdinājuma signāli ................................................................. 7
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana ............... 7
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 7
Adreses meklēšana .................................................................... 7
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti ....................................... 7
Meklēšanas rajona maiņa ...................................................... 7
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē ........................... 8
Meklēšanas teritorijas maiņa, izmantojot karti ....................... 8
Intereses objekti .......................................................................... 8
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ............................ 8
Kempingu meklēšana ............................................................ 8
Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana ............... 8
Nacionālo parku meklēšana ................................................... 8
Interesējošo objektu HISTORY atrašana ............................... 9
Foursquare ............................................................................. 9
TripAdvisor ............................................................................. 9
Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................... 9
Meklēšanas rīki ........................................................................... 9
Krustpunkta atrašana ........................................................... 10
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas .......... 10
Autostāvvieta ............................................................................ 10
Saturs
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā ................................................................................. 10
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas
tuvumā ................................................................................. 10
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums ....................... 10
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................. 10
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana ............. 10
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ............... 10
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana .......................... 10
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana .......... 10
Īsceļa pievienošana .................................................................. 10
Īsceļa noņemšana ................................................................ 10
Atrašanās vietu saglabāšana ................................................... 10
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................. 10
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana .......................... 10
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................. 11
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai .............. 11
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................. 11
Sekošana maršrutam ................................................... 11
Maršruti ..................................................................................... 11
Maršruta sākšana ..................................................................... 11
Maršruta sākšana, izmantojot karti ...................................... 11
Mājupceļš ............................................................................. 11
Jūsu maršruts kartē .................................................................. 11
Aktīvās braukšanas joslas vadība ....................................... 12
Pagriezienu un virzienu skatīšana ....................................... 12
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................. 12
Ierašanās galapunktā ............................................................... 12
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā ................................ 12
Aktīvā maršruta maiņa .............................................................. 12
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam .......................... 12
Maršruta koriģēšana ............................................................ 12
Nogriešanās uz apvedceļu .................................................. 12
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa ................................ 13
Apstāšanās maršrutā ................................................................ 13
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................. 13
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ...................... 13
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā ................ 13
Izvairīšanās no maksas ceļiem ............................................ 13
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm ......................................... 13
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ..................... 13
Izvairīšanās no vides zonām ................................................ 13
Pielāgotas izvairīšanās vietas .............................................. 13
Apvidus navigācija .................................................................... 14
Kartes lietošana ............................................................ 14
Karšu rīki ................................................................................... 14
Kartes rīka skatīšana ........................................................... 14
Priekšā ...................................................................................... 14
Nākamo atrašanās vietu skatīšana ...................................... 14
Kategoriju Priekšā pielāgošana ........................................... 14
Pilsētas priekšā ......................................................................... 15
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana .... 15
Brauciena informācija ............................................................... 15
Pielāgotas brauciena informācijas skatīšana kartē .............. 15
Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 15
Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 15
Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 15
Tālākas satiksmes skatīšana .................................................... 15
Satiksmes skatīšana kartē ................................................... 15
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 15
Kartes pielāgošana ................................................................... 15
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 15
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 15
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 15
i
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa
funkcijas........................................................................ 15
Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana ................................. 16
Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana ................... 16
Papildu Bluetooth ierīču savienošana pārī .......................... 16
Viedie paziņojumi ...................................................................... 16
Paziņojumu saņemšana ....................................................... 16
Paziņojumu saraksta skatīšana ........................................... 17
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist. .............................................. 17
Zvana veikšana .................................................................... 17
Zvana saņemšana ............................................................... 17
Ienākošā zvana opciju izmantošana .................................... 17
Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana .............. 17
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 17
Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana .............................. 17
Satiksme ........................................................................ 17
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni .................. 17
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju .. 18
Satiksmes iespējošana ............................................................. 18
Balss komanda............................................................. 18
Pamošanās frāzes iestatīšana ................................................. 18
Balss komandas aktivizēšana ................................................... 18
Balss komandu padomi ............................................................ 18
Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu ......................... 18
Skaņas izslēgšanas norādījumi ................................................ 18
Lietotņu izmantošana.................................................. 19
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē ............................... 19
Laikapstākļu prognožu apskatīšana ......................................... 19
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā .................. 19
Laikapstākļu radara apskatīšana ......................................... 19
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana ..................................... 19
Ceļa apstākļu pārbaude ....................................................... 19
Apkopes vēstures reģistrēšana ................................................ 19
Apkopes kategoriju pievienošana ........................................ 19
Apkopes kategoriju dzēšana ................................................ 19
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana .................................. 19
Apkopes ierakstu dzēšana ................................................... 19
Apkopes ieraksta rediģēšana .............................................. 19
Brauciena plānotājs .................................................................. 19
Brauciena plānošana ........................................................... 19
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ..... 20
Interesantāko vietu meklēšana braucienā ........................... 20
Brauciena maršruta opciju maiņa ........................................ 20
Saglabāta brauciena navigācija ........................................... 20
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana ...................... 20
photoLive satiksmes kameras .................................................. 20
photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana .... 20
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē ...................... 20
Satiksmes kameras saglabāšana ........................................ 20
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 20
Iestatījumi ...................................................................... 21
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 21
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ................................. 21
Maršruta izvēles iestatījumi .................................................. 21
Vadītāja palīdzības iestatījumi ............................................. 21
Satiksmes iestatījumi ........................................................... 21
Videoreģistratora iestatījumi ..................................................... 21
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija ............................. 21
Pievienošana bezvadu tīklam ................................................... 21
Displeja iestatījumi .................................................................... 22
Skaņu un paziņojumu iestatījumi .............................................. 22
Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana ....................... 22
Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana ...... 22
Teksta valodas iestatīšana ....................................................... 22
Datuma un laika iestatījumi ....................................................... 22
ii
Ierīces iestatījumi ...................................................................... 22
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 22
Datu un iestatījumu atiestatīšana ............................................. 22
Informācija par ierīci.................................................... 22
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas
skatīšana .................................................................................. 22
Specifikācijas ............................................................................ 23
Ierīces uzlādēšana .................................................................... 23
Ierīces apkope.............................................................. 23
Garmin atbalsta centrs .............................................................. 23
Kartes un programmatūras atjauninājumi ................................. 23
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi‑Fi
tīklu ...................................................................................... 23
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express ................................................................................ 23
Ierīces apkope .......................................................................... 24
Kameras objektīva tīrīšana .................................................. 24
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 24
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 24
Zādzību novēršana .............................................................. 24
Ierīces restartēšana .................................................................. 24
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 24
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 24
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 24
Pielikums....................................................................... 24
Rezerves kameras .................................................................... 24
Vadu savienojuma rezerves kameras pievienošana ........... 24
BC™ 35 rezerves kameras pāra savienojuma ar Garmin
navigācijas ierīci veidošana ................................................. 25
Rezerves kameras skatīšana ............................................... 25
Pievienošana bezvadu displejam ............................................. 25
Datu pārvaldība ........................................................................ 25
Par atmiņas kartēm .............................................................. 25
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem ..................... 25
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 25
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 25
Strāvas kabeļi ........................................................................... 26
Ierīces uzlādēšana ............................................................... 26
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī ............. 26
Atpūtas transportlīdzekļa uzlādes stacijas piederuma
uzstādīšana .............................................................................. 26
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 26
Ierīces noņemšana no stiprinājuma ..................................... 26
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 27
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 27
Papildu karšu iegāde ................................................................ 27
Piederumu iegāde .....................................................................27
Traucējummeklēšana ................................................... 27
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 27
Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci .................... 27
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 27
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 27
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 27
Mani videoieraksti ir neskaidri ................................................... 27
Mana atmiņas karte ir nolietojusies un ir jāmaina ..................... 27
Mani videoieraksti ir mainīgi vai nepilnīgi ................................. 27
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni ............................. 28
Dažas viedtālruņa funkcijas nedarbojas ................................... 28
Rādītājs......................................................................... 29
Saturs
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
• Ievietojiet atmiņas karti (Videoreģistratora atmiņas kartes
nomaiņa, 4. lappuse).
• Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (Kartes un
programmatūras atjauninājumi, 23. lappuse).
• Uzstādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to
elektropadevei (Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas
pievienošana transportlīdzeklī, 1. lappuse).
• Izlīdziniet videoreģistratoru (Kameras izlīdzināšana,
3. lappuse).
• Iegūstiet GPS signālus (GPS signālu iegūšana,
2. lappuse).
• Noregulējiet skaļumu (Garmin pārskats, 1. lappuse) un
ekrāna spilgtumu (Ekrāna spilgtuma regulēšana,
2. lappuse).
• Iestatiet transportlīdzekļa profilu savam dzīvojamajam
furgonam (Transportlīdzekļa profila pievienošana,
3. lappuse).
• Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
11. lappuse).
®
Garmin pārskats
®
Skaļrunis
Videoreģistratora atmiņas karte zem piekļuves paneļa (Videoreģis­
tratora atmiņas kartes nomaiņa, 4. lappuse)
Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas
pievienošana transportlīdzeklī
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos
apstākļos magnēti var radīt traucējumus dažām iekšējām
medicīnas ierīcēm, tostarp elektrokardiostimulatoriem un
insulīna pumpjiem. Neturiet ierīci un tās stiprinājumu šādu
medicīnas ierīču tuvumā.
IEVĒRĪBAI
Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos
apstākļos magnēti var radīt bojājumu dažām elektroniskām
ierīcēm, tostarp cietajiem diskiem klēpjdatoros. Ievērojiet
piesardzību, kad ierīce vai tās stiprinājums atrodas elektronisko
ierīču tuvumā.
Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir
jāuzlādē.
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli stiprinājuma
mini USB portā.
2 Spiediet stiprinājumu
Mikrofons zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu.
Mikrofons videoreģistratora ierakstīšanai
Skaļuma vadība
Kamera
Barošanas taustiņš
Mikro USB barošanas un datu ports
Kartes un datu atmiņas kartes slots
3,5 mm audio kontaktligzda
Magnetiskā stiprinājuma interfeiss ar 14 tapu savienotāju
Darba sākšana
uz piesūcējkausa , līdz tas iegulst
vietā.
PIEZĪME. iepakojumā esošais stiprinājums un piesūcējkauss
jau var būt samontēti.
Logotipam Garmin uz stiprinājuma ir jābūt vērstam uz augšu.
Stiprinājumu un piesūcējkausu vieglāk pievienot, ja viras
savienojumā pievienotā svira uz piesūcējkausa ir aizvērta.
Savienojums un piesūcējkauss savienojas ļoti stingri, tādēļ,
lai tos savienotu, iespējams ir cieši jāpiespiež.
3 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru
atpakaļ pret vējstiklu.
4 Novietojiet ierīces aizmugurējo daļu uz magnētiskā paliktņa.
5 Atlasiet opciju:
• Ja strāvas kabelim ir transportlīdzekļa elektrobarošanas
spraudnis, iespraudiet to transportlīdzekļa strāvas avotā.
• Ja strāvas kabelim ir neizolēti vadu savienojumi, ievērojiet
kabelim pievienoto vadu savienojumu shēmu, lai
pievienotu vadu transportlīdzekļa barošanas avotam.
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu
pievienojiet ierīci barošanai.
vai
1
Atlasiet opciju, lai atvērtu lietotni:
• Sākumā ekrānā atlasiet lietotnes saīsni.
• Atlasiet , atlasiet cilni un atlasiet lietotni.
Saīšņu pievienošana sākuma ekrānam
1 Atlasiet .
2 Atlasiet lietotņu cilni, lai skatītu papildu lietotnes.
3 Turiet lietotni un velciet to uz vajadzīgo atrašanās vietu
sākuma ekrānā.
Paziņojumu skatīšana
1 Velciet uz leju no augšas ekrānā.
• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet
barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce
izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot
lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu,
līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet Izslēgt.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts.
2 Atlasiet opciju:
• Lai palaistu paziņojumā minēto darbību vai lietotni, atlasiet
paziņojumu.
• Lai vairs nerādītu paziņojumu, velciet paziņojumu pa labi.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām.
Atrašanās vietu pakalpojumi ir iespējoti.
GPS signālu iegūšana
Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo
satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta
signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem
faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi
lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen
pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci
pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs
vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pārbaudiet, vai statusa joslā redzams , un iespējojiet
atrašanās vietu pakalpojumus, ja nav redzams.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegtu skatu
uz debesīm un prom no augstceltnēm un kokiem.
Līdz brīdim, kad ierīce nosaka jūsu atrašanās vietu,
navigācijas kartes augšdaļā redzamsSatelītu signālu
saņemšana.
Sākuma ekrāns
PIEZĪME. ja sākuma ekrāns ir pielāgots, tā izkārtojums vai
mainīties.
Bluetooth tehnoloģija ir iespējota.
®
Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci.
Izveidots savienojums ar Wi‑Fi tīklu (Pievienošana bezvadu tīklam,
21. lappuse).
®
Aktīvs transportlīdzekļa profils. Velciet uz leju divas reizes un
atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profila iestatījumus.
Akumulatora uzlādes līmenis.
Skārienekrāna izmantošana
•
•
•
•
Pieskarieties ekrānam un atlasiet vienumu.
Velciet pirkstu pa ekrānu, lai bīdītu vai ritinātu.
Lai tālinātu, velciet divus pirkstus kopā.
Lai tuvinātu, attāliniet divus pirkstus.
Ekrāna spilgtuma regulēšana
Ierīce izmanto apgaismojuma sensoru, lai automātiski regulētu
ekrāna spilgtumu atbilstoši jūsu transportlīdzekļa apstākļiem.
Spilgtumu varat regulēt arī manuāli, izmantojot paziņojumu
paneli vai iestatījumu izvēlni.
1 Atlasiet opciju:
• Divas reizes velciet lejup no ekrāna augšdaļas, lai
paplašinātu ātros iestatījumus paziņojumu panelī.
• Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtuma līmenis.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Transportlīdzekļa profili
Velciet uz leju, lai skatītu paziņojumus.
Velciet uz leju divas reizes, lai ātri mainītu iestatījumus un fona
apgaismojuma spilgtumu.
Turiet, lai pielāgotu tapeti vai pievienotu sākuma ekrānā logrīkus.
Atlasiet, lai atvērtu lietotņu atvilktni. Lietotņu atvilktnē ir saīsnes uz
visām jūsu ierīcē instalētajām lietotnēm.
Lietotnes atvēršana
Sākuma ekrānā ir iekļautas bieži izmantoto lietotņu saīsnes.
Lietotņu atvilktne ietver visas jūsu ierīcē instalētās lietotnes,
kārtotas divās cilnēs. Cilnē Navigācija ir Garmin lietotnes, kas
noderīgas naviģēšanai, nosūtīšanai un darba stundu
reģistrēšanai. Cilnē Rīki ir lietotnes, kas ir noderīgas saziņai un
citiem uzdevumiem.
2
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no
transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir
norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes
iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot
atsevišķi.
Transportlīdzekļa profili
Kad dzīvojamā furgona transportlīdzekļa profils ir aktivizēts,
ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas
vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa
izmēriem, svaru un citām īpašībām.
Transportlīdzekļa profila pievienošana
Katram dzīvojamajam furgonam, kuru izmantosit ar savu ierīci, ir
jāpievieno transportlīdzekļa profils.
1 Atlasiet Transportlīdzeklis.
2 Atlasiet transportlīdzekļa veidu:
• Lai pievienotu dzīvojamo piekabi pastāvīgi pievienotajam
dzīvojamajam furgonam, atlasiet Atpūtas
transportlīdzeklis.
• Lai pievienotu dzīvojamo piekabi, kas velk piekabi, atlasiet
Atp. tr. ar piekabi.
• Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, ko velk pasažieru
transportlīdzeklis, atlasiet Transportlīdzeklis ar piekabi.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet piekabe veidu:
• Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, kas tiek vilkts,
izmantojot standarta sakabi, atlasiet Dzīvojamā piekabe.
• Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, kas tiek vilkts,
izmantojot segvilcēja sakabes ierīci, atlasiet Piektais
ritenis.
PIEZĪME. šāda veida piekabe nav pieejama visos
reģionos.
• Lai pievienotu laivas piekabi, kas tiek vilkta, izmantojot
standarta sakabi, atlasiet Laivas piekabe.
• Lai pievienotu piekabi, kas tiek vilkta, izmantojot standarta
sakabi, atlasiet Autopiekabe.
Lai
ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā
4
redzamās norādes.
Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu,
lai ievadītu papildu sīkāku informāciju (Transportlīdzekļa profila
rediģēšana, 3. lappuse).
Vieglā automobiļa profils
• Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet
, un atlasiet rediģējamo lauku.
• Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
>
Pārdēvēt profilu.
• Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
>
Dzēst.
Propāna tvertņu pievienošana
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.
Kad pievienojat sava transportlīdzekļa profilam propāna
tvertnes, ierīce izvairās no maršrutiem cauri teritorijām ar
propāna tvertņu ierobežojumiem, kas var ietekmēt jūsu
maršrutu. Ierīce arī brīdina, kad tuvojaties teritorijām, kurās ir
jāizslēdz propāna tvertnes.
1 Transportlīdzekļa profilā atlasiet > Propāna tvertnes >
Pievienot tvertni.
2 Ievadiet propāna tvertnes svaru un atlasiet Saglabāt.
Videoreģistrators
Kameras izlīdzināšana
BRĪDINĀJUMS
Neveiciet kameras izlīdzināšanu, kamēr vadāt transportlīdzekli.
Katru reizi, kad uzstādāt ierīci vai pārvietojat to, jāveic
videoreģistratora izlīdzināšana.
1 Atlasiet Videoreģistrators.
2 Lieciet ierīci, lai izlīdzinātu kameru.
Mērķim ir jābūt vērstam taisni uz priekšu, un horizontālajai
līnijai jābūt centrētai starp ekrāna augšējo un apakšējo malu.
IETEIKUMS. ja piesūcējkauss atrodas videoreģistratora
skata laukā, viras savienojuma svira ir jāpārvieto
piesūcējkausa virzienā.
Videoreģistratora vadība
Vieglā automobiļa profils ir iepriekš ielādēts transportlīdzekļa
profils, kas paredzēts lietošanai automašīnā bez piekabes.
Izmantojot vieglā automobiļa profilu, ierīce aprēķina standarta
automobiļa maršrutus, un lielu transportlīdzekļu maršrutēšana
nav pieejama. Kamēr izmantojat vieglā automobiļa profilu, daži
lieliem transportlīdzekļiem specifiski iestatījumi nav pieejami.
IEVĒRĪBAI
Dažās jurisdikcijās šīs ierīces lietošanai tiek piemēroti noteikumi
vai tās lietošana ir aizliegta. Jūsu pienākums ir iepazīties ar
piemērojamajiem tiesību aktiem un privātuma tiesībām tajās
jurisdikcijās, kurās plānojat izmantot šo ierīci, un ievērot
attiecīgos noteikumus.
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana
Videoreģistratoru varat vadīt, izmantojot videoreģistratora lietotni
vai paziņojumu paneli.
Atlasiet > Videoreģistrators vai velciet uz leju no augšas
ekrānā.
Jebkurā laikā manuāli varat pārslēgt uz citu transportlīdzekļa
profilu.
1 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Transportlīdzeklis.
• No ekrāna augšdaļas divas reizes velciet lejup un atlasiet
transportlīdzekļa profila ikonu, piemēram, vai .
2 Atlasiet transportlīdzekļa profilu.
Parādās transportlīdzekļa profila informācija, tostarp mērījumi
un svars.
3 Atlasiet Atlasīt.
Transportlīdzekļa profila rediģēšana
Varat mainīt transportlīdzekļa profila pamatinformāciju vai
papildināt to ar sīkāku informāciju, piemēram, maksimālo
ātrumu.
1 Atlasiet Transportlīdzeklis.
2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
3 Atlasiet opciju:
Videoreģistrators
Atlasiet, lai saglabātu videoreģistratora ierakstu.
Atlasiet, lai apturētu videoreģistratora ierakstīšanu.
Atlasiet, lai sāktu videoreģistratora ierakstīšanu.
Atlasiet, lai iespējotu audio ierakstīšanu.
Atlasiet, lai atspējotu audio ierakstīšanu.
Videoreģistratora ierakstīšana
• Kamēr videoreģistrators ieraksta, tas ieraksta nepārtraukti,
pārrakstot vecos, nesaglabātos videoierakstus.
• Videoreģistratora ierakstīšanu varat sākt un apturēt,
izmantojot videoreģistratora vadību (Videoreģistratora
vadība, 3. lappuse).
• Ja iespējojat opciju Automātiska ierakstīšana
(Videoreģistratora iestatījumi, 21. lappuse), videoreģistrators
automātiski sāk ierakstīšanu, kad ierīce saņem jaudu
stiprinājumā ar barošanas avotu. Tas visnoderīgāk ir
gadījumā, kad stiprinājums ir pievienots ar aizdedzi
ieslēdzamam strāvas avotam.
3
• Kad ierīce ir noņemta no stiprinājuma vai stiprinājums zaudē
barošanas savienojumu, videoreģistrators ar 15 sekunžu
aizkavi automātiski aptur ierakstīšanu.
Videoreģistratora ierakstu saglabāšana
Daļu ierakstītā video varat saglabāt, lai jauns videoieraksts to
nevarētu pārrakstīt.
1 Kamēr videoreģistratora kamera ieraksta, atlasiet >
Videoreģistrators > .
Ierīce saglabā videoierakstus pirms un pēc atlases un
atlases laikā.
2 Lai pagarinātu saglabāto ierakstīšanas laiku (izvēles), vēlreiz
atlasiet ).
Ziņojums rāda, kāds videoieraksta apjoms saglabājams.
Atmiņas kartei ir ierobežotas saglabāšanas iespējas. Pēc
videoieraksta saglabāšanas tas pastāvīgai glabāšanai ir
jāpārsūta uz datoru vai citu ārēju glabāšanas vietu
(Videoreģistratora videoieraksti jūsu datorā, 4. lappuse).
Audio ierakstīšanas ieslēgšana un izslēgšana
IEVĒRĪBAI
Dažās jurisdikcijās šīs ierīces lietošanai var tikt piemēroti
noteikumi vai aizliegta audio ierakstīšana ar šo ierīci. Jūsu
pienākums ir iepazīties ar piemērojamajiem tiesību aktiem un
privātuma tiesībām tajās jurisdikcijās, kurās plānojat izmantot šo
ierīci, un ievērot attiecīgos noteikumus.
Izmantojot integrētu mikrofonu, ierīce video ierakstīšanas laikā
var ierakstīt skaņu. Audio ierakstīšanu jebkurā laikā varat ieslēgt
vai izslēgt.
1 Atlasiet > Videoreģistrators.
2 Atlasiet vai .
Videoreģistratora galerijas lietošana
Videoreģistratora galeriju varat izmantot, lai skatītu
videoreģistratora ierakstītos videomateriālus, dzēstu
nevajadzīgos videoierakstus un saglabātu klipus no uzņemtiem
nesaglabātiem videoierakstiem.
PIEZĪME. ierīce pārtrauc video ierakstīšanu, kamēr skatāt
videoierakstus.
1 Atlasiet > Videoreģistratora galerija > Labi.
2 Atlasiet saglabātos videoierakstus vai atlasiet Nesaglabāts.
Video atskaņošana tiek sākta automātiski.
3 Atlasiet opciju:
• Lai saglabātu nesaglabāta videoieraksta klipu, izmantojiet
slīdni, lai atlasītu saglabājamo video segmentu, un atlasiet
.
Ierīce saglabā video segmentu starp slīdņa oranžajiem
rādītājiem.
• Lai dzēstu video, atlasiet .
Videoierakstu un fotoattēlu skatīšana
viedtālrunī
Lai videoierakstus un fotoattēlus skatītu viedtālrunī, jāizveido
Garmin ierīces pāra savienojums ar lietotni Garmin Drive™
(Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 16. lappuse).
PIEZĪME. kamēr skatāt videoierakstus vai fotoattēlus, ierīce
pārtrauc video ierakstīšanu, un brīdinājumi tiek atspējoti.
1 Viedtālrunī lietotnē Garmin Drive atlasiet Review Footage.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu saglabāti fotoattēlu vai videoierakstu, atlasiet
failu kategorijā Saved Footage.
• Lai skatītu jaunāko uzņemto videoierakstu, kurš nav
saglabāts, atlasiet videoierakstu kategorijā Temporary
Footage.
Videoierakstu vai fotoattēlu dzēšana, izmantojot
viedtālruni
1 Kad viedtālrunī skatāt saglabāto videoierakstu vai fotoattēlu
sarakstu, atlasiet Select.
Atlasiet
vienu vai vairākus failus.
2
3 Atlasiet .
Videoierakstu apgriešana un eksportēšana
Pirms videoieraksta eksportēšanas jūs varat apgriezt tā garumu,
lai noņemtu nevajadzīgu ierakstu.
1 Lietotnē Garmin Drive atlasiet Review Footage.
2 Atlasiet video.
3 Velciet turus video progresa joslā pa kreisi vai pa labi, lai
apgrieztu videoierakst garumu.
4 Atlasiet Export.
PIEZĪME. eksportējot videoierakstu, lietotne ir jātur
priekšplānā.
Lietotne eksportē apgriezto videoierakstu uz jūsu viedtālruni.
Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa
Videoreģistra atmiņas karti varat mainīt, lai palielinātu atmiņas
apjomu vai nomainītu karti, kad tā sasniegusi derīguma laika
beigas. Videoreģistratoram ir vajadzīga microSD atmiņas karte
ar atmiņu no 4 līdz 64 GB un ātruma kategorijas klasi 10 vai
augstāku.
1 Spiediet divās atzīmētajās zonās un bīdiet aizmugures paneli
lejup, lai atvērtu.
®
Videoreģistratora videoieraksti jūsu datorā
Videoieraksti un fotoattēli tiek saglabāti mapē DCIM kameras
atmiņas kartē. Videoieraksti tiek saglabāti MP4 faila formātā, un
fotoattēli tiek saglabāti JPG formātā. Fotoattēlus un
videoierakstus varat skatīt un pārsūtīt, pievienojot atmiņas karti
vai ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram, 25. lappuse).
Videoieraksti un fotoattēli tiek kārtoti vairākās mapēs.
100EVENT: ietver videoierakstus, kas tiek automātiski saglabāti,
kad ierīce nosaka negadījumu.
101SAVED: ietver lietotāja manuāli saglabātus videoierakstus.
104UNSVD: ietver nesaglabātus videoierakstus. Kad vieta
nesaglabātajiem videoierakstiem ir pilna, ierīce pārraksta
vecāko nesaglabāto videoierakstu.
4
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā .
3 Spiediet esošo atmiņas karti, līdz tā noklikšķ, un atbrīvojiet to.
4
5
6
7
Esošā atmiņas karte tiek izstumta no slota.
Izņemiet esošo atmiņas karti no slota.
Ievietojiet jauno atmiņas karti slotā.
Piespiediet karti, līdz tā noklikšķ.
Uzlieciet atpakaļ paneli un bīdiet uz augšu, līdz panelis
noklikšķ vietā.
Videoreģistrators
Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana
Videoreģistratoram ir nepieciešama atmiņas karte, kura ir
formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu. Jūs varat lietot ierīci,
lai formatētu karti, izmantojot šo failu sistēmu.
Atmiņas kartes formatēšana ir jāveic vismaz reizi 6 mēnešos, lai
pagarinātu atmiņas kartes lietošanas laiku. Arī jauna zīmola
karte ir jāformatē, ja tā nav formatēta, izmantojot FAT32 failu
sistēmu.
PIEZĪME. atmiņas kartes formatēšana dzēš visus kartē esošos
videoierakstus, fotoattēlus un datus.
1 Atlasiet > Navigācija > Videoreģistratora galerija.
2 Atlasiet > Formatēt atmiņas karti.
Vadītāja informēšanas funkcijas un
brīdinājumi
UZMANĪBU
Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir
tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot
vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat
saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus
un ceļazīmes.
Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu
braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi
pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu
un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja
brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot.
Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.
Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un rāda ātruma
ierobežojumu (ja pieejams) pie priekšā esošās skolas vai
skolas zonā.
Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas
signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu
robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz
ceļa, pa kuru braucat.
Ātruma ierobežojuma maiņa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat
sagatavoties pielāgot ātrumu.
Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu
priekšā esošu dzelzceļa pārbrauktuvi.
Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo signālu, lai
norādītu priekšā esošu dzīvnieku šķērsošanas vietu.
Pagriezieni: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu ceļa līkumu.
Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu lēnāku
satiksmi, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā
ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju (Satiksme, 17. lappuse),
ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.
Pamatnes aizskaršanas risks: tuvojoties ceļam, uz kura ir ceļa
pamatnes aizskaršanas risks, ierīce atskaņo skaņas signālu
un parāda ziņojumu.
Sānvējš: tuvojoties ceļam, uz kura ir sānvēja risks, ierīce
atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Šaurs ceļš: tuvojoties ceļam, kurš jūsu transportlīdzeklim var
būt par šauru, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
ziņojumu.
Stāva nogāze: tuvojoties stāvai nogāzei, ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda ziņojumu.
Pavalstu un valsts robežas: tuvojoties pavalsts vai valsts
robežai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Izslēgt propānu: tuvojoties teritorijai, kurā propāns ir jāizslēdz,
ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
Priekšējas sadursmes brīdinājums: ierīce brīdina, kad tā
nosaka, ka nesaglabājat drošu braukšanas attālumu starp
savu un priekšā braucošo transportlīdzekli (Priekšējas
sadursmes brīdinājuma sistēma, 5. lappuse).
Brīdinājums par joslu maiņu: ierīce brīdina, kad tā nosaka, ka
jūs, iespējams, nejauši šķērsojat joslas robežu (Joslu maiņas
brīdinājuma sistēma (LDWS), 6. lappuse).
Vadītāja brīdinājumu iespējošana un
atspējošana
Vairākus vadītāja brīdinājuma veidus varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Vadītāja palīdzība >
Vadītāja brīdinājumi.
Atlasiet
vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
2
brīdinājumam.
Sarkanās gaismas un ātruma kameras
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma
kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām
noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos.
Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās
gaismas kamerai.
• Dažās teritorijās jūsu ierīce var saņemt aktuālos sarkanās
gaismas un ātruma kameras datus, kamēr tā ir savienojumā
ar viedtālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive.
• Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express)
varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras
datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce
ir bieži jāatjaunina.
Autovadītāja papildu atbalsta sistēma
Ierīce ietver autovadītāja papildu atbalsta sistēmu (ADAS), kas
izmanto integrētu videoreģistratoru, lai nodrošinātu brīdinājumu
signālus par braukšanas vidi.
Katru autovadītāja papildu atbalsta sistēmas funkciju varat
iespējot vai atspējot iestatījumos Vadītāja palīdzība (Vadītāja
palīdzības iestatījumi, 21. lappuse).
Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma
BRĪDINĀJUMS
Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmas (FCWS) funkcijai ir
tikai informatīvs raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visus ceļa un braukšanas apstākļus un satiksmes
noteikumus un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa.
Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmas darbība balstās uz
kameru, lai brīdinātu par transportlīdzekļiem, kuri tuvojas, tādēļ
sliktas redzamības apstākļos tās funkcija var būt ierobežota.
Papildinformāciju skatiet vietnē garmin.com/warnings.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem
produkta modeļiem.
FCWS funkcija brīdina, kad ierīce konstatē, ka nesaglabājat
drošu attālumu starp savu un priekšā esošu transportlīdzekli.
Izmantojot GPS, ierīce nosaka jūsu transportlīdzekļa ātrumu un,
pamatojoties uz to, aprēķina aplēsto drošo attālumu. FCWS
automātiski aktivizējas, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums
pārsniedz 48 km/h (30 mph).
Kad ierīce konstatē, ka esat pārāk tuvu priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, tā raida skaņas signālu, un ekrānā tiek
parādīts brīdinājums.
5
2 Atlasiet ierīces atrašanās vietu.
Padomi par priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēmas
darbību
Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēmas (FCWS) darbību
ietekmē vairāki faktori. Daži apstākļi var kavēt FCWS funkcijai
iespēju noteikt transportlīdzekli jums priekšā.
• FCWS funkcija tiek aktivizēta tikai tad, kad transportlīdzekļa
kustības ātrums pārsniedz 50 km/h (30 jūdzes/h).
• FCWS funkcija var nespēt noteikt transportlīdzekli jums
priekšā, ja kameras spēju pamanīt transportlīdzekli traucē
lietus, migla, sniegs, saules vai priekšējo lukturu žilbinoša
gaisma vai tumsa.
• FCWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kamera nav pareizi
izlīdzināta (Kameras izlīdzināšana, 3. lappuse).
• FCWS funkcija var nespēt noteikt transportlīdzekļus, kas ir
vairāk nekā 40 m (130 pēdu) attālumā vai tuvāk par 5 m
(16 pēdām).
• FCWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kameras
novietojuma iestatījumi nepareizi rāda transportlīdzekļa
augstumu vai kameras novietojumu transportlīdzeklī
(Kameras izlīdzināšana, 3. lappuse).
Padomi par joslu maiņas brīdinājuma darbību
Joslu maiņas brīdinājuma sistēmas (LDWS) darbību ietekmē
vairāki faktori. Daži apstākļi var kavēt LDWS funkcijai noteikt
joslu maiņu.
• LDWS funkcija raida brīdinājumus tikai tad, kad jūsu
transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 65 km/h (40 jūdzes/h).
• LDWS funkcija var nedarboties pareizi, ja kamera ir nepareizi
izlīdzināta.
• LDWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kameras
novietojuma iestatījumi nepareizi rāda transportlīdzekļa
augstumu vai kameras novietojumu transportlīdzeklī
(Kameras izlīdzināšana, 3. lappuse).
• LDWS funkcijai ir vajadzīgs skaidrs un pastāvīgs joslu
sadales līniju skats.
◦ Joslu maiņa var palikt nepamanīta, ja sadales līnijas kļūst
neskaidras lietus, miglas, sniega, izteiktu ēnu, saules vai
priekšējo lukturu žilbinošas gaismas, ceļu būves vai kāda
cita vizuāla šķēršļa dēļ.
◦ Joslu maiņa var palikt nepamanīta, ja joslu sadales līnijas
ir neprecīzas, to nav vai tās ir ļoti nodilušas.
• LDWS funkcija var nekonstatēt joslu maiņu uz ļoti platiem,
šauriem vai līkumainiem ceļiem.
Joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS)
Brīdinājumu simboli
BRĪDINĀJUMS
Joslu maiņas brīdinājuma sistēmas (LDWS) funkcijai ir tikai
informatīvs raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot
visus ceļa un braukšanas apstākļus un satiksmes noteikumus
un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Joslu maiņas
brīdinājuma sistēmas darbība balstās uz kameru, lai brīdinātu
par joslu līnijām, tādēļ sliktas redzamības apstākļos tās funkcija
var būt ierobežota. Papildinformāciju skatiet vietnē garmin.com
/warnings.
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
LDWS funkcija brīdina, kad ierīce nosaka, ka, iespējams,
nejauši šķērsojat joslas robežu. Piemēram, ierīce brīdina, ka
šķērsojat vienlaidu krāsojuma joslu. LDWS funkcija raida
brīdinājumus tikai tad, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums
pārsniedz 64 km/h (40 jūdzes/h). Brīdinājums ir redzams ekrāna
kreisajā vai labajā pusē, lai norādītu, kuru joslas robežu
šķērsojat.
Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs,
lai brīdinātu par iespējamu bīstamību un ceļa apstākļiem.
Ierobežojumu brīdinājumi
Augstums
Svars
Garums
Platums
Piekabes augstums
Piekabes svars
Piekabes garums
Piekabes platums
Laivu piekabes izmantot aizliegts
Dzīvojamajiem furgoniem braukt aizliegts
Aizliegts pārvadāt piekabes
Propānu izmantot aizliegts
Nogriezties pa kreisi nedrīkst
Nogriezties pa labi nedrīkst
PIEZĪME. lai LDWS funkcija vislabāk darbotos, jāiestata opcija
Kameras novietojums, lai norādītu ierīces atrašanās vietu
transportlīdzeklī.
Kameras novietojuma iestatīšana
Ierīci varat novietot uz vējstikla vai paneļa pa kreisi, centrā vai
pa labi. Lai LDWS funkcija vislabāk darbotos, jāiestata opcija
Kameras novietojums, lai norādītu ierīces atrašanās vietu
transportlīdzeklī.
1 Atlasiet Iestatījumi > Videoreģistrators > Kameras
novietojums > Horizontāla pozīcija.
6
U veida pagriezienu nedrīkst veikt
Ceļa apstākļu brīdinājumi
Pamatnes aizskaršanas risks
Sānvējš
Šaurs ceļš
Straujš pagrieziens
Stāva nogāze
Nokarens koks
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
Brīdinājuma signāli
Svaru stacija
Ceļš nav apstiprināts dzīvojamām piekabēm
Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
Galvenajā izvēlnē atlasiet Kurp?.
• Lai ātri meklētu visas atrašanās vietas ierīcē, atlasiet
Ievadīt meklējamo (Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu, 7. lappuse).
• Lai meklētu adresi, atlasiet Adrese (Adreses meklēšana,
7. lappuse).
• Lai pārlūkotu vai meklētu iepriekš ielādētus interesējošos
objektus pēc kategorijas, atlasiet Kategorijas (Atrašanās
vietas atrašana pēc kategorijas, 8. lappuse).
• Lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā, atlasiet
blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai (Meklēšanas rajona
maiņa, 7. lappuse).
• Lai skatītu vai rediģētu saglabātās atrašanās vietas, atlasiet
Saglabāta (Atrašanās vietu saglabāšana, 10. lappuse).
• Lai skatītu atrašanās vietas, kuras nesen atlasījāt
meklēšanas rezultātos, atlasiet Pēdējais (Nesen atrasto
atrašanās vietu skatīšana, 10. lappuse).
• Lai meklētu atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas un
kempingus, atlasiet Visi kempingi(Kempingu meklēšana,
8. lappuse).
• Lai pārlūkotu un meklētu Foursquare interesējošos objektus
un reģistrētos tajos, atlasiet Foursquare (Meklē Foursquare
interesējošos objektus, 9. lappuse).
• Lai pārlūkotu un meklētu TripAdvisor interesējošos objektus
un pārskatus, atlasiet TripAdvisor (TripAdvisor,
9. lappuse).
• Lai pārlūkotu un meklētu HISTORY interesējošos objektus,
fotoattēlus un informāciju, atlasiet History® (Interesējošo
objektu HISTORY atrašana, 9. lappuse).
• Lai meklētu nacionālos parkus un izpētītu parku kartes,
atlasiet Nacionālie parki (Nacionālo parku meklēšana,
8. lappuse).
• Lai naviģētu uz noteiktām ģeogrāfiskām koordinātām, atlasiet
Koordinātas (Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
koordinātas, 10. lappuse).
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
Atlasiet
opciju:
5
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Adreses meklēšana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai
teritorijas tuvumā.
3 Atlasiet Adrese.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
5 Atlasiet adresi.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti
Pēc noklusējuma atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami
sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Lai skatītu vairāk
rezultātu, varat ritināt lejup.
®
®
®
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadīt meklējamo.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās
vietu.
Atlasiet, lai meklētu autostāvvietas atrašanās vietas tuvumā.
Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās
vietām.
Sākt! Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus kartē.
Meklēšanas rajona maiņa
Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās
atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās,
piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu
aktīvā maršruta ceļā.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai .
7
3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.
4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu
noteiktu atrašanās vietu.
Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus . Kad meklējat
atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē Kurp?,
ierīce kā pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis
sarakstā.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet . Tuvākā
atrašanās vieta ir redzama kartes centrā, un pamatinformācija
par atlasīto atrašanās vietu ir parādīta kartes apakšējā daļā.
Velciet karti, lai skatītu papildu meklēšanas rezultātus.
Papildu meklēšanas rezultāti. Atlasiet, lai skatītu citu
atrašanās vietu.
Atlasītās atrašanās vietas kopsavilkums. Atlasiet, lai skatītu
sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
Sākt! Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus sarakstā.
Meklēšanas teritorijas maiņa, izmantojot karti
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
3 Velciet karti, lai skatītu jaunu meklēšanas teritoriju.
4 Atlasiet Meklēt šeit.
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
4 Atlasiet atrašanās vietu.
8
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet opciju:
• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet
galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā
kategorijā atrastās atrašanās vietas.
• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet
galamērķi.
Kempingu meklēšana
Atlasiet Kurp? > Visi kempingi.
Kempingu ar ērtībām meklēšana
Jūs varat meklēt atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas un
kempingus, pamatojoties uz pieejamajām ērtībām.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet atpūtas transportlīdzekļu stāvvietu un kempingu
meklēšanas pakalpojumu piedāvātāju, piemēram, PlanRV™
Parks, The Caravan and Motorhome Club vai ACSI™.
PIEZĪME. visi meklēšanas pakalpojumu sniedzēji nav
pieejami visu produktu modeļos.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet Filtrēt pēc ērtībām, atlasiet vienu vai
vairākas ērtības un atlasiet Saglabāt.
4 Atlasiet atrašanās vietu.
Interesējošo objektu iOverlander™ atrašana
Ierīce ietver iOverlander interesējošos objektus, kas ļauj jums
meklēt ceļojumiem pa sauszemi noderīgus interesējošos
objektus, piemēram, kempingus, remontdarbnīcas un
naktsmītnes.
1 Atlasiet Kurp? > iOverlander.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
Interesējošo objektu Ultimate Campgrounds atrašana
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Ierīce ietver Ultimate Campgrounds interesējošos objektus, kas
ļauj meklēt publiskus kempingus jūsu atrašanās vietas tuvumā.
1 Atlasiet Kurp? > Ultimate Public Campgrounds.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Meklēšanas filtri, atlasiet vienu vai
vairākus meklēšanas filtrus un atlasiet Meklēt.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Varat meklēt tuvumā esošās vietas, kas atpūtas
transportlīdzekļiem piedāvā remontu, vilkšanas pakalpojumu un
citus pakalpojumus.
Atlasiet Kurp? > PlanRV™ Services.
Nacionālo parku meklēšana
Ierīces modeļi, kas ietver kartes Ziemeļamerikai vai Amerikas
Savienotajām Valstīm, ietver arī sīku informāciju par
nacionālajiem parkiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Jūs varat
naviģēt uz nacionālo parku vai atrašanās vietu nacionālajā
parkā.
1 Atlasiet Kurp? > Nacionālie parki.
Tiek rādīts nacionālo parku saraksts ar tuvāko parku augšā.
2 Atlasiet Ievadīt meklējamo un ievadiet visu parka
nosaukumu vai tā daļu, lai sašaurinātu rezultātus (izvēles).
3 Atlasiet nacionālo parku.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Zem parka nosaukuma tiek rādīts parkā esošo objektu vai
ērtību atrašanās vietu kategoriju saraksts.
4 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu naviģēšanu uz parku, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu vairāk informācijas par parku vai izpētītu
objektus un ērtības, atlasiet .
• Lai ātri meklētu atrašanās vietu parkā, atlasiet kategoriju
zem parka nosaukuma redzamajā sarakstā un atlasiet
atrašanās vietu.
Nacionālā parka objektu un ērtību izpēte
Ziemeļamerikas produktu modeļos jūs varat izpētīt detalizētu
informāciju par nacionālajā parkā pieejamajiem objektiem un
ērtībām un naviģēt uz noteiktām vietām parkā. Piemēram, varat
meklēt kempingus, apskates vietas, apmeklētāju centrus un
populāras interesantākās vietas.
1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet nacionālo
parku un atlasiet .
Atlasiet
Izpētīt šo parku.
2
Tiek rādīts parka objektu un ērtību kategoriju saraksts.
3 Atlasiet kategoriju.
4 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Sākt!.
Interesējošo objektu HISTORY atrašana
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.
Jūsu ierīce ietver HISTORY interesējošos objektus, kas ļauj
jums meklēt vēsturiski nozīmīgas atrašanās vietas un
interesantākās vietas visā pasaulē, piemēram, vēsturiskas
celtnes, pieminekļus, muzejus un nozīmīgas vēsturisku
notikumu vietas, un iegūt par šīm vietām informāciju.
1 Atlasiet Kurp? > History®.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet , lai skatītu fotoattēlu un īsu kopsavilkumu par
atrašanās vietas vēsturi.
Foursquare
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
Jūs varat izveidot savienojumu ar savu Foursquare kontu,
izmantojot lietotni Garmin Drive saderīgā viedtālrunī. Tas ļauj
jums skatīt Foursquare atrašanās vietas detaļas, reģistrēties
atrašanās vietā un meklēt interesējošos objektus tiešsaistes
Foursquare datubāzē.
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 15. lappuse).
1 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Garmin Drive.
2 Atlasiet > Foursquare > Login.
3 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Kamēr ierīce ir savienojumā ar jūsu Foursquare kontu,
izmantojot lietotni Garmin Drive, meklēšanā iegūstat visjaunākos
rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus
rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta (Savienojuma ar
Foursquare kontu veidošana, 9. lappuse).
Atlasiet Kurp? > Foursquare.
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt pievienotai jūsu
Foursquare kontam, izmantojot lietotni Garmin Drive
(Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana, 9. lappuse).
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju,
piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām
un darba laiku.
1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet
Foursquare interesējošo objektu.
2 Atlasiet .
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt pievienotai jūsu
Foursquare kontam, izmantojot lietotni Garmin Drive
(Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana, 9. lappuse).
1 Atlasiet Kurp? > Foursquare > Reģistrēties.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet > Reģistrēties.
TripAdvisor
Ierīce ietver TripAdvisor interesējošus objektus un to
novērtējumus.Piemērotajiem interesējošajiem objektiem
meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski tiek parādīti
TripAdvisor novērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus
TripAdvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai
popularitātes.
Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana
1 Atlasiet Kurp? > TripAdvisor.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošoTripAdvisor kategorijas
interesējošo objektu saraksts.
3 Atlasiet Kārtot rezultātus, lai meklēšanas rezultātus kārtotu
pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
Interesējošo objektu naviģēšana vietā
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises
vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu
terminālu lidostā.
1 Atlasiet Kurp? > Ievadīt meklējamo.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas
nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.
• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā
objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.
3 Atlasiet norises vietu.
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts,
piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
4 Atlasiet kategoriju.
5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet Sākt!.
Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai
interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.
Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo
autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā
objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.
Norises vietas izpēte
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu
sarakstu.
1 Atlasiet norises vietu.
2 Atlasiet > Izpētīt šo vietu.
Meklēšanas rīki
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
9
Krustpunkta atrašana
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet Kurp? > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.
1 Atlasiet Kurp? > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Autostāvvieta
Garmin ierīce ietver sīkus autostāvvietas datus, kas var palīdzēt
meklēt tuvumā esošu autostāvvietu, pamatojoties uz
autostāvvietas vietu pieejamības varbūtību, autostāvvietas
veidu, cenu vai iespējamiem maksāšanas veidiem.
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos
vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās
vietas tuvumā
1 Atlasiet Kurp? > Autostāvvieta.
2 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas
tuvumā
1 Meklējiet atrašanās vietu.
2 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās
vietu.
3 Atlasiet
.
Tiek parādīts atlasītās atrašanās vietas tuvumā esošo
autostāvvietu saraksts.
4 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
5 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
6 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums
Autostāvvietas, kas ietver sīkākus autostāvvietas datus, ir
apzīmētas ar krāsu kodiem, lai norādītu varbūtību atrast
stāvvietu. Simboli norāda pieejamās autostāvvietas veidu (uz
ielas vai stāvlaukums).
Krāsu un simbolu skaidrojumu varat skatīt ierīcē.
Autostāvvietas meklēšanas rezultātos atlasiet .
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana
Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.
Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
10
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela vai Avārijas
dienests.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav
pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet > Norādījumi man.
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
4 Atlasiet Atlasīt.
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 AtlasietKurp? > > Noņemt saīsni(-es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Pabeigts.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
kategorijas, 8. lappuse).
2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet > Saglabāt.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
4 Atlasiet Labi.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pabeigts.
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
7 Atlasiet Pabeigts.
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst saglabātās vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
Sekošana maršrutam
Maršruti
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam
vai vairākiem galamērķiem.
• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim,
pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta
aprēķināšanas režīmu (Maršruta aprēķināšanas režīma
maiņa, 13. lappuse) and avoidances (Izvairīšanās no
kavēšanās, nodevām un vietām, 13. lappuse).
• Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri
aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto
maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (Maršruta
sākšana, 11. lappuse).
• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir
jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (Maršruta koriģēšana,
12. lappuse).
• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (Atrašanās
vietas pievienošana maršrutam, 12. lappuse).
Maršruta sākšana
1 Atlasiet Kurp? un meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu
meklēšana un saglabāšana, 7. lappuse).
Sekošana maršrutam
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet
Sākt!.
• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet
maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet > Rediģēt
maršrutu un pievienojiet pielāgošanas punktus
maršrutam (Maršruta koriģēšana, 12. lappuse).
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 11. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.
Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat
pievienot savam maršrutam (Atrašanās vietas pievienošana
maršrutam, 12. lappuse).
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
5 Atlasiet Sākt!.
Mājupceļš
Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs
ievadīt māju atrašanās vietu.
1 Atlasiet Kurp? > Doties mājup
2 Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.
Māju atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > > Iestatīt māju atraš. vietu.
2 Ievadiet māju atrašanās vietu.
Jūsu maršruts kartē
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo
pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes
augšdaļā.
Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai
citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
Attālums līdz nākamajai darbībai.
11
Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
Kartē izcelts maršruts.
Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību
atrašanās vietu.
Transportlīdzekļa ātrums.
Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. varat pieskarties šim laukam, lai mainītu tajā rādīto
informāciju (Kartes datu lauka maiņa, 15. lappuse).
Karšu rīki. Nodrošina rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu
maršrutu un apkārtni.
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai
krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta
sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija
norāda piemēroto
pagrieziena joslu.
Pagriezienu un virzienu skatīšana
Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu
maiņu vai citus virzienus maršrutā.
1 Kartē kā opciju atlasiet:
• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas
laikā, atlasiet > Pagriezieni.
Kartes rīks blakus kartei rāda vairākus nākamos
pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts
automātiski, kad naviģējat maršrutā.
• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā
maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem
var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Ierašanās galapunktā
Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt
pabeigt maršrutu.
•
norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne
paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
• Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu. Varat atlasīt Jā, lai meklētu tuvumā esošas
autostāvvietas (Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā,
12. lappuse).
• Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz
maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat
atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā
Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā.
Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu.
1 Atlasiet opciju:
12
• Kad ierīcē redzama uzvedne, atlasiet Jā, lai meklētu
tuvumā autostāvvietu.
• Ja ierīce nerāda uzvedni, atlasiet Kurp? > Kategorijas >
Autostāvvieta un atlasiet > Mans galamērķis.
Atlasiet
Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
2
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
Atlasiet
autostāvvietas atrašanās vietu un atlasiet Sākt! >
3
Pievienot kā nākamo pieturu.
Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.
Aktīvā maršruta maiņa
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 11. lappuse).
Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.
Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju
IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem
galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena
plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu
braucienu (Brauciena plānošana, 19. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Kurp?.
2 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana, 7. lappuse).
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi
maršrutā, atlasiet Pievienot kā nākamo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Pievienot kā pēdējo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās
vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.
Maršruta koriģēšana
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
11. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
Nogriešanās uz apvedceļu
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
Sekošana maršrutam
1 Kartē atlasiet > Mainīt maršrutu.
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā,
atlasiet Apvedceļš pēc attāluma.
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles >
Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
Apstāšanās maršrutā
• Kartē atlasiet > Apturēt.
• Sākuma ekrānā atlasiet Apturēt.
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces
iestatījumi, 22. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un
vietām
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes
informācija (Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni,
17. lappuse).
Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski
izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes
iestatījumos (Satiksmes iestatījumi, 21. lappuse) ir atspējota,
satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet Altern. maršr., ja pieejams.
3 Atlasiet Sākt!.
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles.
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
Sekošana maršrutam
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm
Ja ierīces kartes dati ietver sīku informāciju par nodevu
uzlīmēm, varat izvairīties no ceļiem, kuros katrā valstī
nepieciešamas nodevu uzlīmes, vai atļaut šādus ceļus.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles >
Nodevas un maksas > Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri teritorijai,
kurā nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet Vienmēr
jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no ceļiem, kuros nepieciešamas
nodevu uzlīmes, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu ceļus, kuros nepieciešamas nodevu
uzlīmes, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles >
Izvairīšanās.
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
un atlasiet Labi.
Izvairīšanās no vides zonām
Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu
ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli. Šī
opcija piemērojama transportlīdzekļa tipam aktīvajā
transportlīdzekļa profilā.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles >
Vides zonas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet Atļaut.
3 Atlasiet Saglabāt.
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa
posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu,
izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits
pieņemams maršruts.
Izvairīšanās no ceļa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles >
Pielāgotas izvairīšanās vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Tālāk.
5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Tālāk.
6 Atlasiet Pabeigts.
Izvairīšanās no zonas
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles >
Pielāgotas izvairīšanās vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievien. izvairīšanās vietu.
4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Tālāk.
13
5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Tālāk.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
6 Atlasiet Pabeigts.
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles >
Pielāgotas izvairīšanās vietas.
Atlasiet
izvairīšanās vietu.
2
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles >
Pielāgotas izvairīšanās vietas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet .
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.
Apvidus navigācija
Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles >
Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt.
Ierīce ignorē ceļus un aprēķina maršrutus, izmantojot taisnas
līnijas starp galapunktiem.
Kartes lietošana
Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (Jūsu maršruts kartē,
11. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
11. lappuse).
Karšu rīki
Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas
redzams panelī kartes malā.
Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.
Kamera: nodrošina videoreģistratora vadību un rāda priekšējās
sadursmes un joslu maiņas brīdinājumus. Arī ļauj piekļūt
videoreģistratora skata meklētājam un vadītāja palīdzības
iestatījumiem.
Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās
vietas maršrutā (Aktīvā maršruta maiņa, 12. lappuse).
Izslēgt skaņu: izslēdz galveno skaņu.
Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk
aktīvajā maršrutā vai maģistrālē (Pilsētas priekšā,
15. lappuse).
Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa,
pa kuru braucat (Priekšā, 14. lappuse).
Augstums: rāda augstuma izmaiņas priekšā.
14
Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā
(Tālākas satiksmes skatīšana, 15. lappuse). Šī funkcija nav
pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.
Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram,
ātrumu vai nobraukumu (Pielāgotas brauciena informācijas
skatīšana kartē, 15. lappuse).
Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu
(Pagriezienu un virzienu skatīšana, 12. lappuse).
Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī
ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs
(Ienākošā zvana opciju izmantošana, 17. lappuse).
Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.
photoLive: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides
satiksmes kameras (photoLive satiksmes kameras,
20. lappuse).
Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas
kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir
ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots
aktīvs savienojums ar lietotni Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas,
15. lappuse).
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet
.
Priekšā
Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās
vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos
interesējošos objektus pēc kategorijas, piemēram, restorānus,
degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.
Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.
Nākamo atrašanās vietu skatīšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu
ceļā vai maršrutā katrā no trim kategorijām. Kamēr jūs
nebraucat, kartes rīks rāda trīs kategoriju nosaukumus.
2 Atlasiet opciju:
• Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai
skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā
kategorijā.
• Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet
atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai
sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā
Priekšā.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
5 Atlasiet Saglabāt.
Kartes lietošana
Pilsētas priekšā
Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai naviģējat pa maršrutu,
kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju
par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai
pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles
nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir
līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu
skatīšana
1 Kartē atlasiet > Pilsētas priekšā.
Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes
rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un
nobrauktuvēm.
2 Atlasiet pilsētu.
Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktuvē esošo interesējošo
objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu vai
restorānu, sarakstu.
3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Sākt!, lai sāktu
naviģēšanu.
Brauciena informācija
Pielāgotas brauciena informācijas skatīšana kartē
Brauciena datu kartes rīku varat izmantot, lai rādītu kartē
pielāgotu brauciena informāciju.
1 Kartē atlasiet > Brauciena dati.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
Tālākas satiksmes skatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati
(Satiksme, 17. lappuse).
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet > Navigācija > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes apzīmējumu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet > Navigācija > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Karte un
transportlīdzeklis > Karšu slāņi.
Atzīmējiet
izvēles rūtiņu blakus katram slānim, kuru vēlaties
2
rādīt kartē.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
• Brauciena datu rīkā
atlasiet datu lauku un atlasiet laukā
rādāmo informāciju.
• Atlasiet pielāgojamo kartes datu lauku
un atlasiet laukā
rādāmo informāciju.
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
Kartē atlasiet Ātrums.
Brauciena žurnāla skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Karte un
transportlīdzeklis > Karšu slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
Atlasiet
datus, ko vēlaties rādīt.
2
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Karte un
transportlīdzeklis > Braukšanas kartes skats.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
• Atlasiet 3-D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
Live pakalpojumu, satiksmes un
viedtālruņa funkcijas
Lietotne Garmin Drive ļauj ierīcei saņemt viedos paziņojumus un
aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un
laikapstākļu informāciju.
Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes
datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un
kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (Satiksme,
17. lappuse).
Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu
prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu
15
radaru uz jūsu ierīci (Laikapstākļu prognožu apskatīšana,
19. lappuse).
Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un
ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un
saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot
ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni. Ja atlasītā valoda atbalsta
balss komandas funkciju, varat zvanīt, izmantojot balss
komandas.
Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas
no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.
Foursquare reģistrēšanās: ļauj reģistrēties Foursquare
atrašanās vietās, izmantojot navigācijas ierīci
(Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare, 9. lappuse).
Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana
Tagad varat veidot Garmin ierīces pāra savienojumu ar
viedtālruni un lietotni Garmin Drive, lai iespējotu papildu
funkcijas un piekļūtu aktuālai informācijai (Live pakalpojumu,
satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 15. lappuse) .
1 No sava viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Garmin
Drive.
2 Ieslēdziet Garmin ierīci un novietojiet ierīci un viedtālruni 3 m
(10 pēdu) attālumā vienu no otra.
3 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin
kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas
procesu.
Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču
pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir
ieslēgtas un atrodas diapazonā.
Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana
Pārī savienota viedtālruņa zvanīšanas brīvroku sistēmā un
Garmin Drive funkcijas varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Blakus tālruņa nosaukumam atlasiet .
3 Sadaļā Izmantot atlasiet opciju:
• Lai iespējotu savienojumu ar lietotni Garmin Drive, atlasiet
Garmin Drive.
• Lai iespējotu zvanīšanu brīvroku sistēmā, atlasiet
Brīvroku.
4 Atlasiet Labi.
Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android™)
Lietotni Garmin Drive varat izmantot, lai pielāgotu, kāda veida
viedtālruņa paziņojumus vēlaties skatīt savā Garmin ierīcē.
1 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
2 Atlasiet > Smart Notifications.
Tiek parādīts jūsu viedtālruņa lietotņu saraksts.
3 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi blakus lietotnei, lai tai iespējotu
vai atspējotu paziņojumus.
Jūsu Apple ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un
slēpšana
Ja jums ir savienojums ar Apple ierīci, varat filtrēt paziņojumus,
kas redzami Garmin ierīcē, rādot vai paslēpjot kategorijas.
1 Atlasiet > Navigācija > Viedie paziņojumi > .
2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam
paziņojumam.
®
Papildu Bluetooth ierīču savienošana pārī
1 Novietojiet austiņas vai tālruni un Bluetooth ierīci 10 m
(33 pēdu) atstatumā.
2 Ierīcē iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
16
3 Austiņās iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un dariet
tās redzamas citām Bluetooth ierīcēm.
4 Savā ierīcē atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču saraksts.
5 Sarakstā atlasiet savas austiņas vai tālruni.
6 Atlasiet Savienot pārī.
Viedie paziņojumi
Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Garmin Drive,
paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus,
ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā
Garmin ierīcē.
Paziņojumu saņemšana
BRĪDINĀJUMS
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 15. lappuse).
Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā
lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs
jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam
varēsiet skatīt paziņojumus.
PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet Labi.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet Skatīt.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Skatīt > Atskaņot.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietotnes atbalsts.
Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti
BRĪDINĀJUMS
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 15. lappuse).
Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna
malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat
pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt
paziņojumus.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet vai gaidiet, līdz
uznirstošais logs tiek aizvērts.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Atskaņot ziņojumu.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai noklausītos paziņojumu, izmantojot balss komandu,
sakiet Atskaņot ziņojumu.
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai gadījumā, ja atlasītā
valoda atbalsta balss komandas funkciju un ir redzams
kartes rīkā.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietotnes atbalsts.
Paziņojumu saraksta skatīšana
Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.
> Navigācija > Viedie paziņojumi.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs
redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi —
pelēkā krāsā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet .
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā
(no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama
visās valodās.
1 Atlasiet
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu un austiņu tiek atbalstīti un
var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka var izmantot konkrēto
tālruni vai austiņas. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas
funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var
savienot ar mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā
kļūtu par brīvroku ierīci. Lai noteiktu, vai ierīce ar Bluetooth
tehnoloģiju ir saderīga ar jūsu ierīci, apmeklējiet vietni
www.garmin.com/bluetooth.
Zvana veikšana
1 Atlasiet .
2 Atlasiet opciju:
• Lai sastādītu tālruņa numuru, atlasiet , ievadiet tālruņa
numuru un atlasiet .
• Lai zvanītu uz nesen zvanītu vai saņemta zvana tālruņa
numuru, atlasiet un atlasiet numuru.
• Lai zvanītu kontaktpersonai no savas tālruņu grāmatas,
atlasiet un atlasiet kontaktpersonu.
Zvana saņemšana
Kad saņemat zvanu, atlasiet Atbildēt vai Izbeigt.
Ienākošā zvana opciju izmantošana
Ienākošā zvana opcijas tiek rādītas, kad atbildat uz tālruņa
zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.
IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat
vēlreiz atvērt, atlasot galvenajā izvēlnē .
• Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet .
• Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju varat izmanto, ja vēlaties atvienot
Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja
nepieciešama konfidencialitāte.
• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās
sistēmas, piemēram, balss pastu.
• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
• Lai pabeigtu sarunu, atlasiet
.
Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana
Tālruņa tastatūrā līdz trim kontaktpersonām varat saglabāt kā
iepriekš iestatītas. Tas ļauj ātri zvanīt uz mājas tālruņa numuru,
ģimenes locekļiem vai kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt.
Satiksme
1 Atlasiet > .
2 Turiet nospiestu iepriekš iestatītu numuru, piemēram,
Sākotnējais iestatījums 1.
3 Atlasiet kontaktpersonu.
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no
pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām
automātiski var pievienot Garmin ierīcei.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana
Varat izdzēst pārī savienoto Bluetooth ierīci, lai tā turpmāk
netiktu automātiski savienota ar jūsu Garmin ierīci. Pārī
savienota viedtālruņa dzēšana dzēš arī visas sinhronizētās
tālruņu grāmatas kontaktpersonas un zvanu vēsturi no jūsu
Garmin ierīces.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Blakus Bluetooth ierīces nosaukumam atlasiet > Aizmirst.
Satiksme
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.
Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu
maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos
no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja
aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (Satiksmes
iestatījumi, 21. lappuse). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai
meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.
Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes
dati.
• Produkta modeļi, kuru nosaukums beidzas ar MT, var saņemt
satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu,
lietojot iebūvētu satiksmes uztvērēju un komplektā iekļauto
transportlīdzekļa strāvas kabeli (Satiksmes datu saņemšana,
izmantojot satiksmes uztvērēju, 18. lappuse).
• Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes
datus, izmantojot lietotni Garmin Drive (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot viedtālruni, 17. lappuse).
• Visi produkta modeļi var saņemt satiksmes datus, izmantojot
bezvadu satiksmes uztvērēja kabeli (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju, 18. lappuse).
Dodieties uz sava produkta lapu vietnē garmin.com, lai
meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes uztvērēja kabeli.
Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju
par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com
/traffic.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
viedtālruni
Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus,
ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne Garmin
Drive.
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar lietotni Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas,
15. lappuse).
2 Savā Garmin ierīcē atlasiet Iestatījumi > Navigācija >
Satiksme un pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa
Satiksme.
17
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
satiksmes uztvērēju
IEVĒRĪBAI
Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja
veiktspēju.
Satiksmes uztvērējs saņem satiksmes datus, izmantojot
bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams. Lai saņemtu
satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, ierīcei ir
jābūt pievienotai pie transportlīdzekļa barošanas avota,
izmantojot ar satiksmes datu pakalpojumu saderīgu strāvas
kabeli. Dažos produkta modeļos ir iekļauts satiksmes uztvērējs
(Satiksme, 17. lappuse). Ja produkta modelī nav iekļauts
satiksmes uztvērējs, varat doties uz sava produkta lapu vietnē
garmin.com, lai meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes
uztvērēja kabeli.
Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju
par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com
/traffic.
Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam,
izmantojot ar satiksmes datu pakalpojumu saderīgu strāvas
kabeli (Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana
transportlīdzeklī, 1. lappuse).
Ja jūsu produkta modelis ietver satiksmes datus, ierīces
komplektā iekļautais transportlīdzekļa strāvas kabelis ir
saderīgs ar satiksmes datu pakalpojumu. Ja iegādājāties
satiksmes uztvērēja kabeli kā piederumu, jums ir jāizmanto
šis kabelis, lai pievienotu ierīci pie transportlīdzekļa
barošanas avota.
Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes
informāciju un palīdzēs jums izvairīties no satiksmes kavēšanās.
Satiksmes iespējošana
Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Satiksme.
2 Atlasiet izvēles rūtiņu Satiksme.
Balss komanda
PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un
reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.
PIEZĪME. Balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo
izpildījumu trokšņainā vidē.
Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot
vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss
uzvednes un pieejamo komandu saraksts.
2 Pasakiet komandu no izvēlnes.
3 Lai pabeigtu meklēšanu vai darbību, atbildiet uz balss
uzvednēm.
Balss komandu padomi
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
• Palieliniet savas modināšanas frāzes stiprumu, lai
samazinātu nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju.
• Noklausieties divus toņus, lai apstiprinātu, kad ierīce ieiet
balss komandu režīmā un iziet no tā.
Maršruta sākšana, izmantojot balss
komandu
Varat pateikt populāru, labi zināmu atrašanās vietu
nosaukumus.
1 Sakiet OK, Garmin.
2 Sakiet Atrast vietu.
3 Noklausieties balss uzvedni un pasakiet atrašanās vietas
nosaukumu.
Ierīce rāda meklēšanas rezultātu sarakstu.
Pamošanās frāzes iestatīšana
Pamošanās frāze ir vārds vai teikums, kuru jūs varat pateikt, lai
aktivizētu balss komandu. Noklusējuma pamošanās frāze ir OK,
Garmin.
IETEIKUMS. jūs varat samazināt nejaušas balss komandas
aktivizācijas iespēju, izmantojot spēcīgu pamošanās frāzi.
1 Atlasiet > Balss komanda > > Pamošanās frāze.
2 Ievadiet jaunu pamošanās frāzi.
Ievadot frāzi, ierīce parāda pamošanās frāzes stiprumu.
3 Atlasiet Pabeigts.
Balss komandas aktivizēšana
1 Sakiet OK, Garmin.
Parādās balss komandas izvēlne.
18
4 Pasakiet jums vajadzīgās atrašanās vietas līnijas numuru.
Ierīce parādīs atrašanās vietu kartē.
5 Sakiet Naviģēt.
Skaņas izslēgšanas norādījumi
Balss komandas balss uzvednes varat atspējot bez ierīces
skaņas izslēgšanas.
1 Atlasiet > Navigācija > Balss komanda > .
2 Atlasiet Skaņas izslēgšanas norādījumi > Ieslēgts.
Balss komanda
Lietotņu izmantošana
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē
Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt
ierīces ekrānā.
1 Atlasiet > Īpašnieka rokasgrāmata.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir
programmatūras teksts (Teksta valodas iestatīšana,
22. lappuse).
2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).
Laikapstākļu prognožu apskatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati.
Ierīci varat pievienot lietotnei Garmin Drive, lai saņemtu
laikapstākļu datus (Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa
funkcijas, 15. lappuse).
1 Atlasiet > Laikapstākļi.
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām
nākamajām dienām.
2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā
1 Atlasiet > Laikapstākļi > Pašreiz. atrašanās vieta.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu
sarakstā.
• Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet Pievienot pilsētu
un ievadiet pilsētas nosaukumu.
Laikapstākļu radara apskatīšana
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 15. lappuse).
1 Atlasiet > Laikapstākļu radars.
2 Atlasiet , lai animētu radara karti.
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 15. lappuse).
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties
laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu
brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.
1 Atlasiet > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Brīdin. par laikapstāk..
Ceļa apstākļu pārbaude
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (Live
pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 15. lappuse).
Jūs varat skatīt ar laikapstākļiem saistītus ceļa apstākļus ceļiem
savā reģionā, maršrutā vai citā pilsētā.
1 Atlasiet > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Ceļa apstākļi.
Apkopes vēstures reģistrēšana
Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad
transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā
vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas
kategorijas (Apkopes kategoriju pievienošana, 19. lappuse).
Lietotņu izmantošana
1
2
3
4
5
6
Atlasiet > Apkopes vēsture.
Atlasiet apkopes kategoriju.
Atlasiet Pievienot ierakstu.
Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet Tālāk.
Ierakstiet komentāru (izvēles).
Atlasiet Pabeigts.
Apkopes kategoriju pievienošana
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet > Pievienot kategoriju.
3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Apkopes kategoriju dzēšana
Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti
kategorijā.
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet > Dzēst kategorijas.
3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
4 Atlasiet Dzēst.
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
3 Atlasiet > Pārdēvēt kategoriju.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Apkopes ierakstu dzēšana
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet > Dzēst ierakstus.
4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
5 Atlasiet Dzēst.
Apkopes ieraksta rediģēšana
Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes
ieraksta datumu.
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet lauku.
4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet Pabeigts.
Brauciena plānotājs
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu
braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot
piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.
Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp
varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību,
pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.
Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu
aktīvo maršrutu.
Brauciena plānošana
Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver
vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis.
Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat
sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās
vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma
atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta
un galamērķis var būt viens un tas pats.
1 Atlasiet > Brauciena plānotājs > Jauns brauciens.
2 Atlasiet Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Atlasīt galapunktu.
19
5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
6 Atlasiet Pievienot atrašanās vietu, lai pievienotu vairāk
atrašanās vietu (izvēles).
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz
pārējiem brauciena galamērķiem.
7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un
pārkārtošana
1 Atlasiet > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai
rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.
1 Atlasiet > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni >
Mans aktīvais maršruts.
2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja
funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
Atlasiet
Saglabāt, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru
3
varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).
Tālāk > Saglabāt.
8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet
un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās
atrašanās vietas, atlasiet .
• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .
Galamērķu secības optimizēšana braucienā
Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai
izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību,
sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.
Rediģējot braucienu, atlasiet > Optimizēt secību.
Interesantāko vietu meklēšana braucienā
Ierīce var ieteikt braucienam pievienot interesantas vai
populāras interesantākās vietas.
1 Rediģējot braucienu, atlasiet > Ieteikt interesantākās
vietas.
2 Atlasiet interesantāko vietu, lai skatītu papildu informāciju.
3 Lai pievienotu interesantāko vietu braucienam, atlasiet
Atlasīt.
Brauciena maršruta opciju maiņa
Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat
braucienu.
1 Atlasiet > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet
transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, naviģējot braucienā
(izvēles).
4 Atlasiet .
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet
Izveidot maršrutu un izpildiet ekrānā redzamās norādes
(Maršruta koriģēšana, 12. lappuse).
• Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet
Maršruta izvēle (Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa,
13. lappuse).
Saglabāta brauciena navigācija
Pirms sākat saglabātā brauciena naviģēšanu, aktīvajam
transportlīdzekļa profilam ierīcē ir jāatbilst atlasītajam
transportlīdzekļa profilam braucienam (Brauciena maršruta
opciju maiņa, 20. lappuse). Ja tas neatbilst, ierīce aicina jūs
mainīt transportlīdzekļa profilu, pirms varat sākt braucienu
(Transportlīdzekļa profila pārslēgšana, 3. lappuse).
1 Atlasiet > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam
atlasiet Sākt.
20
photoLive satiksmes kameras
Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar
lietotni Garmin Drive (Live pakalpojumu, satiksmes un
viedtālruņa funkcijas, 15. lappuse).
photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un
krustojumu tiešraides attēlus.
photoLive pakalpojums nav pieejams visās teritorijās.
photoLive satiksmes kameru skatīšana un
saglabāšana
Jūs varat skatīt tuvumā esošo satiksmes kameru tiešraides
attēlus. Varat arī saglabāt satiksmes kameras teritorijām, kurās
bieži ceļojat.
1 Atlasiet > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievien..
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet satiksmes kameras atrašanās vietu.
Kameras tiešraides attēla priekšskatījums ir redzams blakus
kameras atrašanās vietas kartei. Varat atlasīt attēla
priekšskatījumu, lai skatītu attēlu pilnā lielumā.
5 Lai saglabātu kameru, atlasiet Saglabāt (izvēles).
Kameras sīktēla attēla priekšskatījums tiek pievienots
lietojumprogrammas photoLive galvenajam ekrānam.
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē
photoLive kartes rīks rāda satiksmes kameras priekšā esošajā
ceļā.
1 Kartē atlasiet > photoLive.
Ierīce rāda tuvumā ceļā priekšā esošās kameras tiešraides
attēlu kopā ar attālumu līdz kamerai. Kad pabraucat kamerai
garām, ierīce ielādē nākamās ceļā priekšā esošās kameras
tiešraides attēlu.
2 Ja attiecīgajam ceļam nav atrodamas kameras, atlasiet
Meklēt kameras, lai skatītu vai saglabātu tuvumā esošās
satiksmes kameras (izvēles).
Satiksmes kameras saglabāšana
1 Atlasiet > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievien..
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet krustpunktu.
5 Atlasiet Saglabāt.
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces iestatījumi, 22. lappuse).
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet > Kur esmu bijis.
Lietotņu izmantošana
Iestatījumi
Navigācijas iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
Transportl. profils: iestata transportlīdzekļa profilu katram
transportlīdzeklim, ar kuru izmantosit ierīci.
Karte un transportlīdzeklis: iestata ierīcē rādāmo karšu detaļu
līmeni un transportlīdzekļa ikonu.
Maršruta izvēles: Iestata maršrutu izvēles naviģējot.
Vadītāja palīdzība: iestata vadītāja palīdzības brīdinājumus.
Satiksme: iestata satiksmes detaļas, kuras ierīce lieto. Varat
iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairās no satiksmes
un meklē jaunu maršrutu uz galapunktu, ja rodas satiksmes
aizkavēšanās (Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem
maršrutā, 13. lappuse).
Vienības: Mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Karte un transportlīdzeklis.
Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē
atspoguļo jūsu pozīciju.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 15. lappuse).
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Karte un
transportlīdzeklis > Manas kartes.
2 Atlasiet karti.
Maršruta izvēles iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles.
Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījumu, sākot navigāciju.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai
izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu
transportlīdzekli.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība.
Balss uzvednes valoda: iestata navigācijas balss uzvednes
valodu.
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju funkcijām
myTrends, Kur esmu bijis un Brauciena žurnāls.
Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi funkcijām
myTrends, Kur esmu bijis un Brauciena žurnāls.
Iestatījumi
Vadītāja palīdzības iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Vadītāja palīdzība.
Vadītāja brīdinājumi: ļauj iespējot vai atspējot brīdinājumus par
nākamajām zonām vai ceļa apstākļiem (Vadītāja
informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 5. lappuse).
Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma
kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.
Satiksmes iestatījumi
Galvenajā izvēlnē atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Satiksme.
Satiksme: iespējo satiksmi.
Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju,
lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos
pieejamos satiksmes datus.
Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.
Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma
iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus
(Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā,
13. lappuse).
Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma
sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.
Videoreģistratora iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Videoreģistrators.
Kameras novietojums: ļauj iestatīt transportlīdzekļa augstumu
un kameras pozīciju, kā arī izlīdzināt videoreģistratoru
(Kameras izlīdzināšana, 3. lappuse).
Automātiska ierakstīšana: ļauj videoreģistratoram automātiski
sākt video ierakstīšanu, kad ieslēdzat ierīci.
Vadītāja palīdzības brīdinājuma toņi: iespējo ierīci atskaņot
toni, kad ir aktivizēts priekšējas sadursmes vai joslu maiņas
brīdinājums.
Priekšējas sadursmes brīdinājums: ļauj iespējot un iestatīt
priekšējas sadursmes brīdinājuma jutību (Priekšējas
sadursmes brīdinājuma sistēma, 5. lappuse). Augstāks
jutīgums brīdina ātrāk nekā zemāks jutīgums.
Brīdinājums par joslu maiņu: iespējo brīdinājumu, kad ierīce
nosaka, iespējams, nejaušu joslas robežas šķērsošanu
(Joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS), 6. lappuse).
Video izšķirtspēja: iestata izšķirtspēju un kvalitāti
videoreģistratora ierakstiem.
Nesaglabāta metrāža: nosaka, kad ierīce dzēš nesaglabātu
videoierakstu. Kad ir atlasīta opcija Dzēst, kad pilns, ierīce
dzēš vecākos nesaglabātos videoierakstus, kad atmiņas
karte ir pilna. Kad ir atlasīta opcija Nekavējoties dzēst, ierīce
pastāvīgi dzēš nesaglabātos videoierakstus, kuri ir vecāki par
trim minūtēm, un dzēš visus nesaglabātos videoierakstus
katru reizi, kad tā tiek izslēgta. Tas ir noderīgi datu privātuma
aizsardzībai. Kamēr ir atlasīta opcija Nekavējoties dzēst, jūs
nevarat ierakstīt Travelapse™ videoierakstus vai skatīt
nesaglabātus videoierakstus galerijā.
Ierakstīt audio: iespējo vai atspējo audio ierakstīšanu
videoreģistratora ierakstīšanas laikā.
Datu pārklājums: ierakstītajā videomateriālā ietver datumu,
laiku, atrašanās vietas un ātruma informāciju.
Ierakstīt pēc strāvas padeves zuduma: turpina ierakstīt video
līdz atlasītajam laika periodam pēc ārējās strāvas padeves
zuduma.
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Pievienošana bezvadu tīklam
1 Atlasiet Iestatījumi > Wi-Fi.
21
2 Ja vajadzīgs, atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu
bezvadu tīkla tehnoloģiju.
3 Atlasiet bezvadu tīklu.
4 Ja vajadzīgs, ievadiet šifrēšanas atslēgu.
Ierīce pievienojas bezvadu tīklam. Ierīce atcerēsies tīkla
informāciju un automātiski izveidos savienojumu, kad
atgriezīsieties šajā vietā nākotnē.
Displeja iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Displejs.
Spilgtuma līmenis: iestata displeja spilgtuma līmeni ierīcē.
Tēma: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot
opciju Automātiski, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas
vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.
Tapete: iestata tapetes fonu ierīcē.
Miegs: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega
režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.
Ekrānsaudzētājs: iespējo vai atspējo režīma Daydream
ekrānsaudzētāju.
Fonta lielums: palielina vai samazina fonta lielumu ierīcē.
Apraide: ļauj rādīt ierīces ekrāna saturu saderīgā ārējā displejā
bezvadu savienojumā.
Skaņu un paziņojumu iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Skaņa un paziņojums.
Skaļuma slīdņi: iestatiet skaļuma līmeni naviģēšanai, multividei,
zvaniem, brīdinājumiem un paziņojumu brīdinājumiem.
Netraucēt: iestata noteikumus automātiskai funkcijai
Netraucēt. Šī funkcija ļauj atspējot skaņas brīdinājumus
noteiktā periodā vai pasākumu laikā.
Paziņojuma noklusējuma zvana tonis: iestata ierīcē
noklusējuma paziņojuma zvana toņa skaņu.
Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Skaņa un paziņojums.
2 Izmantojiet slīdņu joslas, lai regulētu skaņas un paziņojumu
skaļumu.
Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un
atspējošana
Lai atrastu jūsu atrašanās vietu, aprēķinātu maršrutus un
nodrošinātu navigācijas palīdzību, atrašanās vietu pakalpojumu
funkcija ierīcei ir jāiespējo. Jūs varat atspējot atrašanās vietas
pakalpojumus, lai plānotu maršrutu, kad GPS signāli nav
pieejami. Kad atrašanās vietu pakalpojumi ir atspējoti, ierīce
iespējo GPS simulatoru, lai aprēķinātu un simulētu maršrutus.
IETEIKUMS. atrašanās vietas pakalpojumu atspējošana var
palīdzēt taupīt akumulatora jaudu.
1 AtlasietIestatījumi > Atr. v..
2 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai iespējotu vai atspējotu
atrašanās vietu pakalpojumus.
PIEZĪME. lielākajā daļā lietošanas gadījumu jums nav jāmaina
iestatījums Režīms noklusējuma opcijā Tikai ierīce. Ierīce ietver
augstas veiktspējas GPS antenu, kas navigācijas laikā
nodrošina ļoti precīzus atrašanās vietas datus.
Teksta valodas iestatīšana
Ierīces programmatūrā varat atlasīt valodu tekstam.
1 Atlasiet Iestatījumi > Valoda un ievade > Val..
2 Atlasiet valodu.
Datuma un laika iestatījumi
Automātisks datums un laiks: automātiski iestata laiku,
pamatojoties uz informāciju no pievienotā tīkla.
Iestatīt datumu: iestata ierīcē mēnesi, dienu un gadu.
Iestatīt laiku: iestata laiku ierīcē.
Atlasīt laika joslu: iestata laika joslu ierīcē.
Izmantot 24 stundu formātu: iespējo vai atspējo 24 stundu
laika formātu.
Ierīces iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Par ierīci.
Sistēmas atjauninājumi: ļauj atjaunināt karti un ierīces
programmatūru.
Statuss: rāda akumulatora statusu un tīkla informāciju.
Juridiskā informācija: ļauj skatīt galalietotāja licences līgumu
(LLL) un programmatūras licences informāciju.
Reglamentējošs: rāda e-uzlīmju reglamentējošo un atbilstības
informāciju.
Informācija par Garmin ierīci: rāda aparatūras un
programmatūras versijas informāciju.
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju rūpnīcas noklusējuma
vērtībās.
1 Atlasiet Iestatījumi.
2 Atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Datu un iestatījumu atiestatīšana
Lietotāja datu dzēšanai un visu iestatījumu atiestatīšanai
rūpnīcas noklusējuma vērtību iestatījumos ierīce piedāvā
vairākas opcijas.
1 Atlasiet Iestatījumi.
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu savu brauciena vēsturi, atlasiet Navigācija >
Maršruta izvēles > Dzēst brauciena vēsturi.
Šī opcija dzēš visu to vietu ierakstus, pa kurām jūs
braucāt. Tā nedzēš saglabātās atrašanās vietas, kontus,
lietotnes vai instalētās kartes.
• Lai visus navigācijas iestatījumus atiestatītu rūpnīcas
noklusējuma vērtībās, atlasiet Navigācija > > Atjaunot.
Šī opcija nedzēš lietotāja datus.
• Lai noņemtu visus saglabātos bezvadu tīklus un pārī
savienotās ierīces, atlasiet Ierīces atiestatīšana > Tīkla
iestatījumu atiestatīšana.
Šī opcija nedzēš citus lietotāja datus.
• Lai dzēstu visus lietotāja datus un visus iestatījumus
atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet Ierīces
atiestatīšana > Factory Data Reset.
Šī opcija dzēš brauciena vēsturi, lietotnes, kontus,
iestatījumus, saglabātos tīklus, pārī savienotās ierīces un
citus lietotāja datus. Instalētās kartes netiek dzēstas.
Lietotāja faili Garmin mapē, iespējams, netiks dzēsti.
Informācija par ierīci
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības
informācijas skatīšana
1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.
2 Atlasiet Par ierīci > Reglamentējošs.
Atlasiet Iestatījumi > Datums un laiks.
22
Informācija par ierīci
Specifikācijas
Darba temperatūras
diapazons
No -10° līdz 55°C (no 14° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras
No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
diapazons (transportlīdzekļa barošanas avots)
Strāvas ievades veids
Transportlīdzekļa elektrobarošana, izmantojot izvēles piederumu. Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu, lietošanai tikai
mājās un birojā.
Akumulatora tips
Atkārtoti lādējams litija jonu
Ievade
Maksimālā līdzstrāva 5 V, 2 A
Bezvadu frekvences
2,4 GHz ar 19,5 dBm nominālu
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Uzstādiet ierīci stiprinājumā un pievienojiet transportlīdzekļa
barošanas avotam.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses
adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.
Ierīces apkope
Garmin atbalsta centrs
Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību
un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži
uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.
Kartes un programmatūras atjauninājumi
Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un
programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina.
Karšu atjauninājumi nodrošina jaunākās pieejamās ceļu un
atrašanās vietu izmaiņas jūsu ierīcē izmantotajās kartēs. Ja
kartes tiek regulāri atjauninātas, ierīcei ir vieglāk atrast pēdējās
pievienotās atrašanās vietas un aprēķināt precīzākus maršrutus.
Karšu atjauninājumi ir apjomīgi, un atjaunināšana var ilgt
vairākas stundas.
Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un
uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā. Programmatūras
atjauninājumi ir nelieli, un atjaunināšana ilgst dažas minūtes.
Ierīci varat atjaunināt divos veidos.
• Varat pievienot ierīci Wi‑Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu
tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to
nepievienojot datoram.
• Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot
lietojumprogrammu Garmin Express (garmin.com/express).
Šī izvēle ļauj instalēt karšu datus atmiņas kartē, ja
atjauninātās kartes ir pārāk lielas saglabāšanai iekšējā
atmiņā.
Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci
Wi‑Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj
atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
1 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci
ārējam strāvas avotam.
PIEZĪME. uSB strāvas adapters nav iekļauts. Lai iegādātos
strāvas adapteru, dodieties uz produktu lapu vietnē
garmin.com.
2 Pievienojiet ierīci Wi‑Fi tīklam (Pievienošana bezvadu tīklam,
21. lappuse).
Kamēr ierīce ir pievienota Wi‑Fi tīklam, tā automātiski
pārbauda pieejamos atjauninājumu un rāda paziņojumu, kad
atjauninājums ir pieejams.
3 Atlasiet opciju:
• Kad redzams atjauninājuma paziņojums, pavelciet uz leju
no ekrāna augšdaļas un atlasiet Pieejams
atjauninājums..
• Lai manuāli pārbaudītu atjauninājumus, atlasiet
Iestatījumi > Par ierīci > Sistēmas atjauninājumi.
Ierīce rāda pieejamos karšu un programmatūras
atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte
vai Programmatūra redzams Pieejami atjauninājumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet
Lejupielādēt.
• Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet Karte.
• Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet
Programmatūra.
5 Ja vajadzīgs, izlasiet licences līgumus un atlasiet Pieņemt
visus, lai pieņemtu līgumus.
PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt
Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu.
Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences
līgumi.
6 Saglabājiet ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi‑Fi
tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.
IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta,
pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu
trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina.
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai
lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un
programmatūru.
1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin
Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet
ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (Garmin Express
instalēšana, 24. lappuse).
2 Atveriet lietojumprogrammu Garmin Express.
3 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot micro-USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno Garmin ierīces micro-USB
portam , un lielais gals jāpievieno datora pieejamajam USB
portam.
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Wi‑Fi tīklu
IEVĒRĪBAI
Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies
lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma
sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu
papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām,
sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.
Ierīces apkope
23
4 Kad Garmin ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila
pārsūtīšanas režīmā, atlasiet Jā.
5 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz
Pievienot ierīci.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un
rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
6 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin
Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin
Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.
Lai uzlabotu ierakstītā videomateriāla kvalitāti, kameras
objektīvs ir regulāri jātīra.
1 Tīriet objektīvu ar objektīva lupatiņu, kas neatstāj švīkas un
kuru varat mitrināt izopropilspirtā.
Ļaujiet
objektīvam nožūt.
2
Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
Noslaukiet
ierīci sausu.
2
7 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet
uz Instalēt visu.
• Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz Skatīt
sīkāku informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Instalēt
blakus vajadzīgajam atjauninājumam.
Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir
pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD
karti, lai palielinātu atmiņu (Atmiņas kartes ievietošana
kartēm un datiem, 25. lappuse).
8 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet
atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.
Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma
Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot
ierīci.
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
• Reģistrējiet ierīci, izmantojot programmatūru Garmin Express
(garmin.com/express).
Ierīces restartēšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to restartēt.
12 sekundes turiet nospiestu barošanas taustiņu.
Garmin Express instalēšana
Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows un
Mac datoriem.
1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai
lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu
datoru, atlasiet Sistēmas prasības.
• Lai instalētu Windows datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Windows.
• Lai instalētu Mac datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Mac.
3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pabeigtu instalēšanu.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces apkope
Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām
pievienotajām rezerves kamerām.
®
®
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Pielikums
Rezerves kameras
Vadu savienojuma rezerves kameras pievienošana
Ierīces stiprinājums ietver 3,5 mm kompozīta video ievades
ligzdu. Varat pievienot vadu savienojuma rezerves kameru un
skatīt video ierīces ekrānā.
Iespraudiet kameras video kabeli stiprinājuma video ievades
ligzdā .
Kameras objektīva tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
24
Pielikums
Pievienošana bezvadu displejam
Ierīces ekrānā redzamo saturu bezvadu savienojumā varat rādīt
uz saderīga ārēja displeja.
1 Tuviniet ierīci bezvadu displejam.
2 Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Apraide.
3 Atlasiet bezvadu displeju.
4 Ja vajadzīgs, ievadiet PIN kodu.
BC™ 35 rezerves kameras pāra savienojuma ar
Garmin navigācijas ierīci veidošana
Lai pievienotu kameru, vispirms jāiespējo iestatījums Wi‑Fi
Garmin navigācijas ierīcē .
BC 35 bezvadu rezerves kamera ir saderīga ar dažām Garmin
navigācijas ierīcēm ar Android. Lai uzzinātu vairāk par ierīces
saderību, dodieties uz vietni garmin.com/bc35.
Pāra savienojumā ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci varat
iekļaut līdz četrām BC 35 bezvadu rezerves kamerām.
1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.
Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 35
kameru. Papildu informāciju par atjaunināšanu skatiet savas
navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
2 Ieslēdziet Garmin navigācijas ierīci un novietojiet to 3 m (10
pēdu) attālumā no kameras.
Atlasiet
> Atpakaļskats.
3
4 Atlasiet opciju:
• Ja šī ir pirmā kamera, kuru pievienojat navigācijas ierīcei,
atlasiet Pievienot jaunu kameru.
• Ja šī ir papildu kamera, kuru pievienojat navigācijas
ierīcei, atlasiet > Atlasiet kameru > Pievienot jaunu
kameru.
5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
PIEZĪME. pāra savienojuma kodu vai paroli skatiet uz
raidītāja vai kameras.
Kad pāra savienojuma ar kameru veidošanas process pirmo
reizi pabeigts, kamera automātiski izveido savienojumu ar
Garmin navigācijas ierīci.
Rezerves kameras skatīšana
Ierīce rāda video no pievienotās rezerves kameras dažādos
veidos atkarībā no tā, kā kamera ir pievienota barošanas
avotam.
1 Atlasiet opciju video rādīšanai:
• Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams),
pārslēdziet transportlīdzekli atpakaļgaitā.
Ierīce automātiski rāda video no rezerves kameras.
• Ja kamera ir pievienota pastāvīgam strāvas avotam,
atlasiet > Atpakaļskats, lai manuāli skatītu kameru.
2 Atlasiet opciju, lai atjaunotu parastu ierīces darbību:
• Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams),
izņemiet transportlīdzekli no atpakaļgaitas.
Ierīce automātiski atjauno parastu darbību.
• Ja raidītājs ir pievienots pastāvīgam strāvas avotam,
atlasiet , lai manuāli paslēptu kameru.
Kameru pārslēgšana
Ja vairākas rezerves kameras raida video uz jūsu ierīci, varat
pārslēgties starp kameru skatiem.
1 Atlasiet > Atpakaļskats.
2 Atlasiet > Atlasiet kameru.
3 Atlasiet kameru.
Tiek rādīta video plūsma no kameras, un ekrāna augšā ir
redzams kameras nosaukums.
Pielikums
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī
Mac OS 10.4 un jaunāku. Mac datoriem var būt nepieciešama
papildu trešās personas programmatūra, lai lasītu un rakstītu
failus Android ierīcēs.
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu,
ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem
Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un
citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko
preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai
nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas
programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar
atmiņu no 4 līdz 64 GB.
1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē
(Garmin pārskats, 1. lappuse).
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.
®
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
3 Kad Garmin ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila
pārsūtīšanas režīmā, atlasiet Jā.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
25. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai
sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu
zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva
ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:
• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un atlasiet savu ierīci.
25
• Apple datoriem atlasiet ierīci un atlasiet Fails > Izstumt.
2 Atvienojiet USB kabeli no datora.
Strāvas kabeļi
Jūsu ierīce var izmantot vairākus barošanas avotus.
• Transportlīdzekļa strāvas kabelis
• USB kabelis
• Maiņstrāvas adapteris (papildpiederums)
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Uzstādiet ierīci stiprinājumā un pievienojiet transportlīdzekļa
barošanas avotam.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses
adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.
garuma un tās nesabojās iekšējās sienas vai jebkurus citus
komponentus.
Lai uzstādītu atpūtas transportlīdzekļa uzlādes stacijas
piederumu, jums nepieciešams Philips skrūvgriezis un urbis ar
1,5 mm (1/16 collu) urbšanas uzgali.
Atpūtas transportlīdzekļa uzlādes stacijas piederums nodrošina
pastāvīgu, pie sienas stiprinātu uzlādes staciju jūsu ierīcei. Tas
ļauj lietot un uzlādēt ierīci atpūtas transportlīdzekļa dzīvojamajā
zonā.
1 Novietojiet stiprinājumu pie sienas un izmantojiet sešus
skrūvju caurumus, lai atzīmētu caurumu atrašanās vietas.
2 Noņemiet stiprinājumu no virsmas.
3 Izmantojiet sienas materiālam atbilstošu 1,5 mm (1/16 collas)
urbja uzgali, lai izurbtu caurumus sešos atzīmētajos punktos.
IEVĒRĪBAI
Neurbiet, turot stiprinājumu. Tas var sabojāt stiprinājumu vai
sienu.
4 Novietojiet sienas stiprinājumu tā, lai skrūvju atveres būtu uz
izurbtajiem caurumiem, un pieskrūvējiet stiprinājumu ar
sešām skrūvēm.
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai to atbrīvotu.
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu
un izņemiet drošinātāju .
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī
.
5 Spiediet ierīces stiprinājuma ligzdu uz sienas stiprinājuma
bumbas, līdz tā atrodas vietā.
6 Pievienojiet kailvadu savienotājus atpūtas transportlīdzekļa
akumulatoram vai 12 V strāvas avotam.
7 Pievienojiet melno vadu akumulatora negatīvajam (-)
terminālam, bet sarkano vadu — akumulatora pozitīvajam (+)
terminālam.
Atpūtas transportlīdzekļa uzlādes stacijas
piederuma uzstādīšana
IEVĒRĪBAI
Šo uzstādīšanas prasību neievērošanas gadījumā var radīt
bojājumus produktam vai transportlīdzeklim.
• Pirms caurumu urbšanas transportlīdzekļa sienā atrodiet
piemērotu uzlādes stacijas stiprinājuma vietu.
• Pārbaudiet, vai pie stiprinājuma virsmas var droši pievienot
stiprinājumu un stiprinājuma skrūves netraucē sienā
esošajiem vadiem un funkcijām.
• Izmantojiet sava transportlīdzekļa sienu materiālam
atbilstošas stiprinājuma skrūves. Komplektācijā iekļautās
skrūves ir paredzētas uzstādīšanai pie koka vai stikla šķiedru
sienām. Pirms skrūvēšanas pārbaudiet, vai skrūves ir pareizā
26
8 Pievienojiet strāvas kabeļa mini-USB galu pie elektrības
pieslēgtam ierīces stiprinājumam.
9 Novietojiet navigācijas ierīci uz ierīces stiprinājuma.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces noņemšana no stiprinājuma
1 Satveriet ierīci aiz augšējās un apakšējās daļas.
2 Velciet ierīces apakšējo malu savā virzienā, līdz tā atvienojas
no magnēta.
Pielikums
Velkot ierīci taisni savā virzienā, varat noraut stiprinājumu no
piesūcējkausa.
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (www.garmin.com).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz garmin.com/accessories.
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Ierīces Garmin uzstādīšana un
strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 1. lappuse).
Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā
ierīci
Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, turētājs transportlīdzeklī ir
jāuztur tīrs, un ierīce ir jānovieto tuvu piesūcējkausam.
Ja ierīce braukšanas laikā maina pozīciju, veiciet tālāk
aprakstītās darbības.
• Izņemiet strāvas avotam pievienoto stiprinājumu no
piesūcējkausa balsteņa un ar drānu noslaukiet lodīti un
ligzdu.
Putekļi un citi netīrumi var mazināt berzi lodītes un ligzdas
savienojumā, ļaujot savienojuma pozīcijai mainīties
transportlīdzekļa kustības laikā.
• Pagrieziet viras savienojumā pievienoto sviru pret
piesūcējkausu tik tālu, cik vējstikla leņķis atļauj.
Novietojot ierīci tuvāk vējstiklam, tiek mazināta ceļa izraisīto
triecienu un vibrācijas ietekme.
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai atrašanās vietu pakalpojumu funkcija ir
iespējota.
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
26. lappuse).
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir
specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
• Transportlīdzekļa drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai
transportlīdzekļa strāvas avota drošinātājs nav bojāts.
Traucējummeklēšana
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
22. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 22. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Garmin pārskats, 1. lappuse).
• Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (Pievienošana
bezvadu tīklam, 21. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas
režīmā (Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 1. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
®
Mani videoieraksti ir neskaidri
• Notīriet kameras objektīvu (Kameras objektīva tīrīšana,
24. lappuse).
• Notīriet vējstiklu kameras priekšā.
• Pārbaudiet, vai vējstikla tīrītājs notīra vējstikla zonu kameras
priekšā, un, ja vajadzīgs, pārvietojiet ierīci.
Mana atmiņas karte ir nolietojusies un ir
jāmaina
Visas microSD atmiņas kartes pēc daudzām pārrakstīšanas
reizēm nolietojas. Kartes periodiska formatēšana var pagarināt
tās lietošanas laiku un uzlabot darbību. Tā kā videoreģistrators
ierakstīšanu veic pastāvīgi, atmiņas karte, iespējams, palaikam
ir jāaizstāj ar jaunu (Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa,
4. lappuse). Ierīce automātiski nosaka atmiņas kartes kļūdas un
brīdina, kad pienācis laiks to formatēt vai aizstāt.
Lai pagarinātu atmiņas kartes lietošanas laiku, varat veikt tālāk
aprakstītās darbības.
• Formatējiet atmiņas karti vismaz reizi sešos mēnešos
(Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana, 5. lappuse).
• Ja ierīce rāda atmiņas kartes kļūdas brīdinājumu, vispirms
mēģiniet atmiņas karti formatēt (Videoreģistratora atmiņas
kartes formatēšana, 5. lappuse) un pēc tam, ja
nepieciešams, nomainiet to (Videoreģistratora atmiņas kartes
nomaiņa, 4. lappuse).
• Izslēdziet ierīci, kad transportlīdzekli neizmantojat.
Ja ierīce nav pievienota aizdedzes ieslēdzamai
transportlīdzekļa strāvas izejai, ierīce ir jāizslēdz laikā, kad
transportlīdzekli neizmantojat, lai kamera neierakstītu
nevajadzīgus videomateriālus.
• Saglabātos videomateriālus pārsūtiet uz datoru.
Atmiņas kartes lietošanas laiks pagarinās, ja atmiņas kartē ir
pieejams vairāk brīvas vietas.
• Izmantojiet atmiņas karti ar lielāku atmiņas apjomu.
Tā kā atmiņas kartes ar lielāku atmiņas apjomu tiek retāk
pārrakstītas, tās parasti ir izmantojamas ilgāk.
• Izmantojiet augstas kvalitātes atmiņas karti ar ātruma
kategorijas klasi 10 vai augstāku.
• Aizstāšanas atmiņas karti iegādājieties no augstas kvalitātes
ražotāja un vispāratzīta pārdevēja.
Mani videoieraksti ir mainīgi vai nepilnīgi
• Lai iegūtu vislabākos kameras darbības un videoierakstu
rezultātus, izmantojiet kvalitatīvu atmiņas karti ar ātruma
kategorijas klasi 10 vai augstāku.
Lēnāka atmiņas karte var neierakstīt videomateriālu
pietiekami ātri.
• Ja viedtālrunī skatāties videoierakstus, izmantojot bezvadu
savienojumu ar kameru, mēģiniet skatīt tos citā atrašanās
vietā, kur ir mazāk bezvadu traucējumu, vai mēģiniet pārsūtīt
videoierakstus uz viedtālruni (Videoierakstu apgriešana un
eksportēšana, 4. lappuse).
27
• Pārsūtiet svarīgos ierakstus uz datoru vai viedtālruni un
formatējiet atmiņas karti (Videoreģistratora atmiņas kartes
formatēšana, 5. lappuse).
• Ja ierīce rāda atmiņas kartes kļūdas brīdinājumu, vispirms
mēģiniet atmiņas karti formatēt (Videoreģistratora atmiņas
kartes formatēšana, 5. lappuse) un pēc tam, ja
nepieciešams, nomainiet to (Videoreģistratora atmiņas kartes
nomaiņa, 4. lappuse).
• Atjauniniet ierīci uz jaunāko programmatūru (Kartes un
programmatūras atjauninājumi, 23. lappuse).
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni
• Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni
www.garmin.com/bluetooth.
• Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis
un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (Pārī savienotās
ierīces Bluetooth dzēšana, 17. lappuse) un jāveic pāra
savienojuma veidošanas process (Live pakalpojumu,
satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 15. lappuse).
Dažas viedtālruņa funkcijas nedarbojas
Ja jums ir tālrunis pāra savienojumā, bet dažas viedtālruņa
funkcijas nedarbojas, varat izpildīt šīs darbības, lai novērstu
problēmu.
• Lietotņu veikalā viedtālrunī atjauniniet lietotni Garmin Drive
uz jaunāko versiju.
• Pārbaudiet, vai funkcija, kuru vēlaties izmantot, ierīcē vai
viedtālrunī ir iespējota (Bluetooth funkciju iespējošana un
atspējošana, 16. lappuse).
28
Traucējummeklēšana
Rādītājs
2D kartes skats 15
3D kartes skats 15
braukšanas virzieni 12
brīdinājuma ikonas 6, 7
brīdinājumi 5
audio 21
tuvuma punkti 21
brīdinājumu skaļums 22
A
C
Simboli
adreses, meklēšana 7
aktīvās braukšanas joslas vadība 12
akumulators
maksimizēšana 27
problēmas 27
uzlāde 1, 23, 26
apkopes vēsture
dzēšana 19
ieraksti 19
kategorijas 19
rediģēšana 19
apvedceļi 12
atbildēšana uz zvaniem 17
atiestatīšana
brauciena dati 15
ierīce 24
atjaunināšana
kartes 23
programmatūra 23
atmiņas karte 1, 4, 25, 27
formatēšana 5
ievietošana 25
atrašanās vieta 10
atrašanās vietas 7, 20
meklē 7
meklēšana 9
nesen atrasts 10
norises vietas 9
pašreizējā 10
saglabāšana 10
simulēts 22
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 8
atrašanās vietu meklēšana. 7–9 Skatiet arī
atrašanās vietas
adreses 7
koordinātas 10
krustpunkti 10
pilsētas 15
atrašanās vietu pakalpojumi 22
atvienošana, Bluetooth ierīce 17
audio, tuvuma punkti 21
Austiņas, savienošana pārī 16
autostāvvieta 7, 8, 10, 12
autovadīšanas papildu atbalsta sistēma
(ADAS) 5
autovadītāja papildu atbalsta sistēma (ADAS)
6
avārijas dienesti 10
B
balss komanda 18
aktivizēšana 18
navigācija ar 18
padomi lietošanai 18
pamošanās frāze 18
barošanas taustiņš 1
baterija, uzlāde 26, 27
bezceļu navigācija 14
bezvadu kamera. Skatiet kameras
Bluetooth tehnoloģija 15, 17, 28
iespējošana 21
notiek ierīces atvienošana 17
pāra savienojuma ar tālruni veidošana 16
pārī savienotās ierīces dzēšana 17
brauciena informācija
atiestatīšana 15
skatīšana 15
brauciena plānotājs 19, 20
brauciena rediģēšana 20
pielāgošanas punkti 20
brauciena vēsture 22
brauciena žurnāls, skatīšana 15
Rādītājs
ceļa apstākļi, laikapstākļi 19
D
dators, pievienošana 25
degviela, stacijas 10
displeja iestatījumi 22
drošinātājs, maiņa 26
dzēšana
apkopes ieraksti 19
apkopes kategorijas 19
braucieni 20
pārī savienotā Bluetooth ierīce 17
visi lietotāja dati 22
dzīvojamais furgons, profili 2, 3
E
ekrāns, spilgtums 2
F
faili, pārsūtīšana 25
fotouzņēmumi 4
Foursquare 9
G
galapunkti 20. Skatiet atrašanās vietas
ierašanās 12
Garmin Connect 15
Garmin Express 24
programmatūras atjaunināšana 23
GPS 2
simulators 22
I
ID numurs 22
ierīces apkope 24
ierīces atiestatīšana 22
ierīces ID 22
ierīces tīrīšana 24
ierīces uzlādēšana 1, 23, 26, 27
ierīces uzstādīšana 26, 27
automašīna 1
piesūcējkauss 1, 24, 27
stiprinājuma noņemšana 26
ierobežojumi, transportlīdzeklis 2
iestatījumi 21, 22
iestatījumu atjaunošana 22
ikonas, statusa josla 2
interesējoši objekti 8
Interesējoši objekti 8, 9
HISTORY 9
norises vietas 9
Iziet no pakalpojumiem 15
izvairīšanās
ceļš 13
nodevas 13
zona 13
izvairīšanās vietas 13
atspējošana 14
ceļš 13
ceļu iezīmes 13
dzēšana 14
nodevas 13
zona 13
J
joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS) 5, 6
K
Kabeļi, barošana 26
kamera, savienošana pārī 25
kameras 25
ātrums 5
dublējums 25
pārslēgšana 25
sarkanā gaisma 5
videoreģistrators 3, 21
kartes 8, 11, 14, 21
atjaunināšana 23
datu lauks 11, 15
detalizēts līmenis 21
iegāde 27
maršrutu skatīšana 11, 12
rīki 14
simboli 11
Slāņi 15
tēma 21
kartes skats
2D 15
3D 15
kartes slāņi, pielāgošana 15
koordinātas 10
krustpunkti, meklēšana 10
Kur es atrodos? 10
L
laika iestatījumi 22
laikapstākļi 19
ceļa apstākļi 19
radars 19
lietotnes 2
LLL 22
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 11
došanās 11
mājupceļš 11
maršruta koriģēšana 12
maršruti 11
aprēķināšana 13
aprēķināšanas režīms 20
apstāšanās 13
ieteiktie 13
koriģēšana 12
myTrends 13
punkta pievienošana 12, 20
sākšana 7, 8, 11
skatīšana kartē 11, 12
meklēšanas josla 7
meklēšanas zonas maiņa 7
microSD karte 1, 25, 27
ievietošana 4
miega režīms 1
myTrends, maršruti 13
multivides skaļums 22
N
nacionālie parki 8, 9
nākamais pagrieziens 11
navigācija 9, 11, 12
bezceļu 14
iestatījumi 21
nesen atrastās atrašanās vietas 10
nodevas, izvairīšanās 13
norises vietas 9
P
pagriezienu saraksts 12
pakalpojumu meklēšana 8
pašreizējā atrašanās vieta 10
paziņojumi 2, 16, 17
paziņojumu skaļums 22
photoLive 20
piederumi 27
piesūcējkauss 24, 27
priekšā 14, 15
pielāgošana 14
priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma
(FCWS) 5, 6
produkta atbalsts 19
profili, dzīvojamais furgons 2, 3
programmatūra
atjaunināšana 23
versija 22, 24
29
R
rediģēšana, saglabātie braucieni 20
rezerves kamera 24, 25. Skatiet kameras
rīki, kartes 14
runas atpazīšana 18
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 10
saglabātās atrašanās vietas 20
dzēšana 11
kategorijas 11
rediģēšana 11
saīsnes
dzēšana 10
pievienošana 2
sākuma ekrāns 2
pielāgošana 2
sarkanās gaismas kameras 5
satelīta signāli, iegūšana 2, 22
satiksme 15, 17, 18, 21
alternatīvs maršruts 13
kameras 20
karte 15
kavējumu meklēšana 15
satiksmes negadījumi 15
uztvērējs 18
satiksmes kameras, skatīšana 20
savienošana pārī
atvienošana 17
Austiņas 16
pārī savienotās ierīces dzēšana 17
tālrunis 16, 28
simulētas atrašanās vietas 22
skaļums 22
Skaņa 22
skaņas izslēgšana, audio 18
skārienekrāns 2
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 24
Smartphone Link 16
specifikācijas 23
spilgtums 2
stiprinājuma noņemšana 24, 27
stiprinājums, noņemšana 24, 27
strāvas kabeļi 23, 26
drošinātāja maiņa 26
transportlīdzeklis 1
viedtālruņa funkcijas 16
pievienošana 16
virzieni 12
W
Wi-Fi, pievienošana 21, 25
Wi‑Fi 23
Z
Zādzība, izvairīšanās 24
zvani 17
atbildēšana 17
zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu 16
T
tālrunis 28
savienošana pārī 16, 28
tālruņa zvani 17
atbildēšana 17
numura sastādīšana 17
skaņas izslēgšana 17
tīrīšana, ierīce 24, 27
transportlīdzekļa barošanas kabelis 1
transportlīdzekļa profils
dzīvojamais furgons 2, 3
vieglais automobilis 3
traucējummeklēšana 27, 28
TripAdvisor 9
U
USB, atvienošana 25
V
vadītāja brīdinājumi 5
valoda 22
video 4
atskaņošana 4
dzēšana 4
fotouzņēmumi, skatīšana 4
ierakstīšana 3, 4
kvalitāte 27
saglabāšana 4
videoreģistrators 21, 27
audio ierakstīšana 3, 4
izlīdzināšana 3
video atskaņošana 4
video ierakstīšana 3
30
Rādītājs
support.garmin.com
2019 gada Jūnijs
190-02505-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising