Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S null

Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S null
DĒZLCAM 785
™
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2018 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ un myTrends™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
Android™ ir Google Inc. prečzīme. Apple un Mac ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Teksta zīme Bluetooth un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin
šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare ir Foursquare Labs, Inc., prečzīme ASV un citās valstīs. microSD un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC
prečzīmes. TripAdvisor ir TripAdvisor LLC reģistrēta prečzīme. TruckDown irTruckDown Info International, Inc. prečzīme. Windows un Windows XP ir Microsoft Corporation Amerikas
Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrētas prečzīmes. Wi‑Fi un Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ ir Wi-Fi Alliance Corporation reģistrētas prečzīmes.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Saturs
Darba sākšana ................................................................ 1
dēzlCam pārskats ....................................................................... 1
Ierīces dēzlCam uzstādīšana un strāvas pievienošana
transportlīdzeklī .......................................................................... 1
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 1
GPS signālu iegūšana ................................................................ 2
Sākuma ekrāns ........................................................................... 2
Lietotnes atvēršana ................................................................ 2
Saīšņu pievienošana sākuma ekrānam ................................. 2
Paziņojumu skatīšana ............................................................ 2
Statusa joslas ikonas ............................................................. 2
Skārienekrāna izmantošana ....................................................... 2
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 2
Transportlīdzekļa profili................................................. 2
Vieglā automobiļa profils ............................................................. 3
Transportlīdzekļa profila pievienošana ....................................... 3
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana ......................................... 3
Autopiekabes informācijas maiņa ............................................... 3
Transportlīdzekļa profila rediģēšana .......................................... 3
Videoreģistrators............................................................ 3
Kameras izlīdzināšana ................................................................ 3
Videoreģistratora vadība ............................................................. 3
Videoreģistratora ierakstīšana ............................................... 3
Videoreģistratora ierakstu saglabāšana ................................ 4
Audio ierakstīšanas ieslēgšana un izslēgšana ...................... 4
Videoreģistratora galerijas lietošana .......................................... 4
Lietojumprogramma Garmin VIRB® ........................................... 4
Videoierakstu un fotoattēlu skatīšana lietojumprogrammā
Garmin VIRB .......................................................................... 4
Videoieraksti un fotoattēli jūsu datorā ......................................... 4
Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa ................................. 4
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi......... 4
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un atspējošana ......... 5
Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 5
Autovadīšanas papildu atbalsta sistēma .................................... 5
Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma ........................... 5
Joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS) ........................... 6
Navigācija uz galapunktu.............................................. 6
Maršruti ....................................................................................... 6
Maršruta sākšana ....................................................................... 6
Maršruta sākšana, izmantojot karti ........................................ 7
Mājupceļš ............................................................................... 7
Jūsu maršruts kartē .................................................................... 7
Aktīvās braukšanas joslas vadība .......................................... 7
Pagriezienu un virzienu skatīšana ......................................... 7
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................... 7
Ierašanās galapunktā ................................................................. 7
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā .................................. 7
Pēdējās autostāvvietas meklēšana ....................................... 8
Aktīvā maršruta maiņa ................................................................ 8
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ............................ 8
Maršruta koriģēšana .............................................................. 8
Nogriešanās uz apvedceļu ..................................................... 8
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa .................................. 8
Apstāšanās maršrutā .................................................................. 8
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................... 8
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ........................ 8
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā .................. 8
Izvairīšanās no maksas ceļiem .............................................. 8
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm ........................................... 9
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ....................... 9
Izvairīšanās no vides zonām .................................................. 9
Pielāgotas izvairīšanās vietas ................................................ 9
Saturs
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana ............... 9
Intereses objekti .......................................................................... 9
Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo objektu
atrašana ...................................................................................... 9
Interesējošo objektu TruckDown atrašana ............................ 9
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ...... 10
Adreses meklēšana .................................................................. 10
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ............................... 10
Meklēšana kategorijā ........................................................... 10
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti ..................................... 10
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē ......................... 10
Meklēšanas rajona mainīšana .................................................. 11
Pielāgoti interesējoši objekti ..................................................... 11
POI Loader instalēšana ....................................................... 11
Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana .......................... 11
Autostāvvieta ............................................................................ 11
Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana .......................... 11
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā ................................................................................. 11
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums ....................... 11
Meklēšanas rīki ......................................................................... 11
Krustpunkta atrašana ........................................................... 11
Pilsētas atrašana ................................................................. 11
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas .......... 11
Foursquare ............................................................................... 11
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana ..................... 11
Meklē Foursquare interesējošos objektus ........................... 11
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare
skatīšana .............................................................................. 11
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare ................................ 12
TripAdvisor ................................................................................ 12
Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana .......................... 12
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................. 12
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana ............. 12
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ............... 12
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana .......................... 12
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana .......... 12
Īsceļa pievienošana .................................................................. 12
Īsceļa noņemšana ................................................................ 12
Atrašanās vietu saglabāšana ................................................... 12
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................. 12
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana .......................... 12
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................. 12
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai .............. 12
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................. 13
Kartes lietošana ............................................................ 13
Karšu rīki ................................................................................... 13
Kartes rīka skatīšana ........................................................... 13
Kartes rīku iespējošana ....................................................... 13
Priekšā ...................................................................................... 13
Nākamo atrašanās vietu skatīšana ...................................... 13
Kategoriju Priekšā pielāgošana ........................................... 13
Brīdinājumu simboli .................................................................. 13
Ierobežojumu brīdinājumi ..................................................... 14
Ceļa apstākļu brīdinājumi ..................................................... 14
Brīdinājuma signāli ............................................................... 14
Brauciena informācija ............................................................... 14
Brauciena datu skatīšana kartē ........................................... 14
Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 14
Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 14
Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 14
Tālākas satiksmes skatīšana .................................................... 14
Satiksmes skatīšana kartē ................................................... 14
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 14
Kartes pielāgošana ................................................................... 14
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 14
i
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 14
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 14
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa
funkcijas........................................................................ 15
Tālruņa pāra savienojuma izveidošana .................................... 15
Padomi pēc ierīču pāra savienojuma izveides ..................... 15
Papildu Bluetooth ierīču savienošana pārī .......................... 15
Garmin Live Services ................................................................ 15
Garmin Live Services abonēšana ........................................ 15
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no viedtālruņa .................. 15
Viedie paziņojumi ...................................................................... 16
Viedo paziņojumu saņemšana ............................................. 16
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist. .............................................. 16
Zvana veikšana .................................................................... 16
Zvana saņemšana ............................................................... 16
Ienākošā zvana opciju izmantošana .................................... 16
Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana .............. 16
Par bezvadu austiņām .............................................................. 16
Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana ........................ 16
Kā rādīt un paslēpt paziņojumus jūsu viedtālrunim ar
Android™ ............................................................................. 16
Jūsu Apple® ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un
slēpšana ............................................................................... 17
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 17
Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana .............................. 17
Pārī savienotā tālruņa dzēšana ................................................ 17
Satiksme ........................................................................ 17
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link ....... 17
Satiksmes iespējošana ............................................................. 17
Satiksmes skatīšana kartē ........................................................ 17
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 17
photoLive satiksmes kameras .................................................. 17
photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana .... 17
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē ...................... 17
Satiksmes kameras saglabāšana ........................................ 18
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki........................ 18
Pārtraukuma plānošana ........................................................... 18
Ieteiktā pārtraukuma izmantošana ....................................... 18
Pārtraukuma taimera palaišana ........................................... 18
Pārtraukuma taimera pauzēšana un atiestatīšana .............. 18
Braukšanas stundu koriģēšana ........................................... 18
Dienas braukšanas ierobežojuma koriģēšana ..................... 18
Nosūtīt un sekot ........................................................................ 18
Funkcijas Nosūtīt un sekot koplietošanas iestatīšana ......... 18
Sesijas Nosūtīt un sekot sākšana ........................................ 18
Nosūtīšanas ziņojuma sūtīšana uz dēzl ierīci ...................... 19
Apkopes vēstures reģistrēšana ................................................ 19
Apkopes kategoriju pievienošana ........................................ 19
Apkopes kategoriju dzēšana ................................................ 19
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana .................................. 19
Apkopes ierakstu dzēšana ................................................... 19
Apkopes ieraksta rediģēšana .............................................. 19
Balss komanda ............................................................. 19
Pamošanās frāzes iestatīšana ................................................. 19
Balss komandas aktivizēšana ................................................... 19
Balss komandu padomi ............................................................ 19
Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu ......................... 20
Skaņas izslēgšanas norādījumi ................................................ 20
Balss vadība ............................................................................. 20
Balss vadības konfigurēšana ............................................... 20
Balss vadības izmantošana ................................................. 20
Balss vadības padomi .......................................................... 20
Lietotņu izmantošana.................................................. 20
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē ............................... 20
ii
Kravas automašīnu kartes skatīšana ....................................... 20
Brauciena plānotājs .................................................................. 20
Brauciena plānošana ........................................................... 20
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ..... 20
Interesantāko vietu meklēšana braucienā ........................... 20
Brauciena maršruta opciju maiņa ........................................ 20
Saglabāta brauciena navigācija ........................................... 21
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana ...................... 21
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 21
Laikapstākļu prognožu apskatīšana ......................................... 21
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā .................. 21
dēzlCam Iestatījumi...................................................... 21
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 21
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ................................. 21
Maršruta izvēles iestatījumi .................................................. 21
Vadītāja palīdzības iestatījumi ............................................. 22
Satiksmes iestatījumi ........................................................... 22
Videoreģistratora iestatījumi ..................................................... 22
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija ............................. 22
Pievienošana bezvadu tīklam ................................................... 22
Displeja iestatījumi .................................................................... 22
Skaņu un paziņojumu iestatījumi .............................................. 22
Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana ....................... 22
Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana ...... 22
Teksta valodas iestatīšana ....................................................... 22
Kontu pievienošana .................................................................. 22
Datuma un laika iestatījumi ....................................................... 23
Ierīces iestatījumi ...................................................................... 23
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 23
Informācija par ierīci.................................................... 23
Reglamentējošas un atbilstības informācijas skatīšana ........... 23
Specifikācijas ............................................................................ 23
Ierīces uzlādēšana .................................................................... 23
Ierīces apkope.............................................................. 23
Garmin atbalsta centrs .............................................................. 23
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Wi‑Fi tīklu .................................................................................. 23
Ierīces apkope .......................................................................... 24
Kameras objektīva tīrīšana .................................................. 24
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 24
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 24
Zādzību novēršana .............................................................. 24
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī .................. 24
Ierīces atiestatīšana .................................................................. 24
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 24
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 24
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 24
Traucējummeklēšana ................................................... 24
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 24
Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci .................... 24
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 24
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 24
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 25
Mani videoieraksti ir neskaidri ................................................... 25
Mana atmiņas karte ir nolietojusies un ir jāmaina ..................... 25
Mani videoieraksti ir mainīgi vai nepilnīgi ................................. 25
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni vai Smartphone
Link ........................................................................................... 25
Pielikums....................................................................... 25
Rezerves kameras .................................................................... 25
Vadu savienojuma rezerves kameras pievienošana ........... 25
BC™ 35 rezerves kameras pāra savienojuma ar Garmin
navigācijas ierīci veidošana ................................................. 25
Rezerves kameras skatīšana ............................................... 26
Saturs
Pievienošana bezvadu displejam ............................................. 26
Datu pārvaldība ........................................................................ 26
Par atmiņas kartēm .............................................................. 26
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem ..................... 26
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 26
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 26
Papildu karšu iegāde ................................................................ 26
Piederumu iegāde ..................................................................... 26
Rādītājs......................................................................... 27
Saturs
iii
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
• Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (Karšu un
programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi‑Fi tīklu,
23. lappuse).
• Uzstādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to
elektropadevei (Ierīces dēzlCam uzstādīšana un strāvas
pievienošana transportlīdzeklī, 1. lappuse).
• Izlīdziniet videoreģistratoru (Kameras izlīdzināšana,
3. lappuse).
• Iegūstiet GPS signālus (GPS signālu iegūšana,
2. lappuse).
• Noregulējiet skaļumu (Skaņas un paziņojumu skaļuma
regulēšana, 22. lappuse) un ekrāna spilgtumu (Ekrāna
spilgtuma regulēšana, 2. lappuse).
• Iestatiet transportlīdzekļa profilu (Transportlīdzekļa profila
pievienošana, 3. lappuse).
• Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
6. lappuse).
Ierīces dēzlCam uzstādīšana un strāvas
pievienošana transportlīdzeklī
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos
apstākļos magnēti var radīt traucējumus dažām iekšējām
medicīnas ierīcēm, tostarp elektrokardiostimulatoriem un
insulīna pumpjiem. Neturiet ierīci un tās stiprinājumu šādu
medicīnas ierīču tuvumā.
IEVĒRĪBAI
Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos
apstākļos magnēti var radīt bojājumu dažām elektroniskām
ierīcēm, tostarp cietajiem diskiem klēpjdatoros. Ievērojiet
piesardzību, kad ierīce vai tās stiprinājums atrodas elektronisko
ierīču tuvumā.
Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir
jāuzlādē.
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli À stiprinājuma mini
USB portā.
dēzlCam pārskats
2 Spiediet stiprinājumu Á uz piesūcējkausa Â, līdz tas iegulst
vietā.
PIEZĪME. iepakojumā esošais stiprinājums un piesūcējkauss
jau var būt samontēti.
Logotipam Garmin uz stiprinājuma ir jābūt vērstam uz augšu.
Stiprinājumu un piesūcējkausu vieglāk pievienot, ja viras
savienojumā pievienotā svira uz piesūcējkausa ir aizvērta.
Savienojums un piesūcējkauss savienojas ļoti stingri, tādēļ,
lai tos savienotu, iespējams ir cieši jāpiespiež.
3 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru Ã
atpakaļ pret vējstiklu.
4 Novietojiet ierīces aizmugurējo daļu uz magnētiskā paliktņa.
5 Atlasiet opciju:
• Ja strāvas kabelim ir transportlīdzekļa elektrobarošanas
spraudnis, iespraudiet to transportlīdzekļa strāvas avotā.
• Ja strāvas kabelim ir neizolēti vadu savienojumi, ievērojiet
kabelim pievienoto vadu savienojumu shēmu, lai
pievienotu vadu transportlīdzekļa barošanas avotam.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Mikrofons zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu.
Mikrofons videoreģistratora ierakstīšanai
Skaļuma vadība
Kamera
Barošanas taustiņš
Mikro USB barošanas un datu ports
Kartes un datu atmiņas kartes slots
3,5 mm audio kontaktligzda
Magnetiskā stiprinājuma interfeiss ar 14 tapu savienotāju
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu À vai
pievienojiet ierīci barošanai.
Skaļrunis
Videoreģistratora atmiņas karte zem piekļuves paneļa (Videoreģis­
tratora atmiņas kartes nomaiņa, 4. lappuse)
Darba sākšana
1
reģistrēšanai. Cilnē Produktivitāte ir lietotnes, kas noderīgas
saziņai, dokumentu skatīšanai un citiem uzdevumiem.
Atlasiet opciju, lai palaistu lietotni:
• Sākumā ekrānā atlasiet lietotnes saīsni.
• Atlasiet , atlasiet cilni un atlasiet lietotni.
Saīšņu pievienošana sākuma ekrānam
1 Atlasiet .
2 Velciet augšup vai lejup, lai skatītu papildu lietotnes.
3 Turiet lietotni un velciet to uz vajadzīgo atrašanās vietu
sākuma ekrānā.
• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet
barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce
izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot
lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu,
līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet Izslēgt.
GPS signālu iegūšana
Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo
satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta
signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem
faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi
lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen
pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci
pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs
vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pārbaudiet, vai statusa joslā redzams , un iespējojiet
atrašanās vietu pakalpojumus, ja nav redzams (Atrašanās
vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana,
22. lappuse).
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegtu skatu
uz debesīm un prom no augstceltnēm un kokiem.
Līdz brīdim, kad ierīce nosaka jūsu atrašanās vietu,
navigācijas kartes augšdaļā redzamsSatelītu signālu
saņemšana.
Sākuma ekrāns
PIEZĪME. ja sākuma ekrāns ir pielāgots, tā izkārtojums vai
mainīties.
À
Á
Â
Velciet uz leju, lai skatītu paziņojumus.
Velciet uz leju divas reizes, lai ātri mainītu iestatījumus un fona
apgaismojuma spilgtumu.
Turiet, lai pielāgotu tapeti vai pievienotu sākuma ekrānā logrīkus.
Atlasiet, lai atvērtu lietotņu atvilktni. Lietotņu atvilktnē ir saīsnes uz
visām jūsu ierīcē instalētajām lietotnēm.
Lietotnes atvēršana
Sākuma ekrānā ir iekļautas bieži izmantoto lietotņu saīsnes.
Lietotņu atvilktne ietver visas jūsu ierīcē instalētās lietotnes,
kārtotas divās cilnēs. Cilnē Navigācija ir Garmin lietotnes, kas
noderīgas naviģēšanai, nosūtīšanai un darba stundu
2
Paziņojumu skatīšana
1 Velciet uz leju no augšas ekrānā.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts.
2 Atlasiet opciju:
• Lai palaistu paziņojumā minēto darbību vai lietotni, atlasiet
paziņojumu.
• Lai vairs nerādītu paziņojumu, velciet paziņojumu pa labi.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām.
Atrašanās vietu pakalpojumi ir iespējoti (Atrašanās vietu
pakalpojumu iespējošana un atspējošana, 22. lappuse).
Bluetooth tehnoloģija ir iespējota.
®
Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci.
Izveidots savienojums ar Wi‑Fi tīklu (Pievienošana bezvadu
tīklam, 22. lappuse).
®
Aktīvs transportlīdzekļa profils. Velciet uz leju divas reizes un
atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profila iestatījumus (Trans­
portlīdzekļa profili, 2. lappuse).
Akumulatora uzlādes līmenis.
Skārienekrāna izmantošana
•
•
•
•
Pieskarieties ekrānam un atlasiet vienumu.
Velciet pirkstu pa ekrānu, lai bīdītu vai ritinātu.
Lai tālinātu, velciet divus pirkstus kopā.
Lai tuvinātu, attāliniet divus pirkstus.
Ekrāna spilgtuma regulēšana
Ierīce izmanto apgaismojuma sensoru, lai automātiski regulētu
ekrāna spilgtumu atbilstoši jūsu transportlīdzekļa apstākļiem.
Spilgtumu varat regulēt arī manuāli, izmantojot paziņojumu
paneli vai iestatījumu izvēlni.
1 Atlasiet opciju:
• Divas reizes velciet lejup no ekrāna augšdaļas, lai
paplašinātu ātros iestatījumus paziņojumu panelī.
• Atlasiet > Displejs > Spilgtuma līmenis.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Transportlīdzekļa profili
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
Transportlīdzekļa profili
Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no
transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir
norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes
iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot
atsevišķi.
Kad kravas automašīnas transportlīdzekļa profils ir aktivizēts,
ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas
vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa
izmēriem, svara un citām īpašībām.
Vieglā automobiļa profils
Vieglā automobiļa profils ir iepriekš ielādēts transportlīdzekļa
profils, kas paredzēts lietošanai automašīnā. Izmantojot vieglā
automobiļa profilu, ierīce aprēķina standarta automobiļa
maršrutus, un kravas automobiļa maršrutēšana nav pieejama.
Kamēr izmantojat vieglā automobiļa profilu, daži kravas
automobiļiem specifiski iestatījumi un funkcijas nav pieejami.
Transportlīdzekļa profila pievienošana
Varat pievienot transportlīdzekļa profilu, kas ietver
transportlīdzekļa svaru, izmērus un citu raksturojumu.
1 Atlasiet > Navigācija > Transportl. profils > .
2 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu viendaļīgu kravas automašīnu ar pastāvīgi
pievienotu kravas telpu, atlasiet Viendaļīgs kravas
transportlīdzeklis.
• Lai pievienotu traktoru vai traktora un autopiekabes
kombināciju, atlasiet Traktors.
• Lai pievienotu autobusu, atlasiet Autobuss.
3 Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu,
lai ievadītu papildu sīkāku informāciju, piemēram,
transportlīdzekļa identifikācijas vai autopiekabes numuru
(Transportlīdzekļa profila rediģēšana, 3. lappuse).
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana
Katru reizi, kad ieslēdzat ierīci, tās uzvedne aicina atlasīt
transportlīdzekļa profilu. Jebkurā laikā manuāli varat pārslēgt
citu transportlīdzekļa profilu.
1 Atlasiet opciju:
• No ekrāna augšdaļas divas reizes velciet lejup un atlasiet
transportlīdzekļa profila ikonu, piemēram, vai
.
• Atlasiet > Navigācija > Transportl. profils.
2 Atlasiet transportlīdzekļa profilu.
Parādās transportlīdzekļa profila informācija, tostarp mērījumi
un svars.
3 Atlasiet Atlasīt.
Autopiekabes informācijas maiņa
Lai varētu mainīt autopiekabes informāciju, jāievada traktora
transportlīdzekļa profils (Transportlīdzekļa profila pievienošana,
3. lappuse).
Kad tiek mainīta traktora autopiekabe, autopiekabes informāciju
transportlīdzekļa profilā var mainīt, nemainot traktora
informāciju. Varat vienkārši pārslēgties starp bieži izmantotajiem
traktoriem.
1 Atlasiet > Navigācija > Transportl. profils.
2 Atlasiet tā traktora transportlīdzekļa profilu, kuru izmantosiet
ar autopiekabi.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai izmantotu pēdējo autopiekabes konfigurāciju, atlasiet
sarakstā autopiekabes konfigurāciju.
Videoreģistrators
• Lai ievadītu jaunu autopiekabes konfigurāciju, atlasiet
Jauna konfigurācija un ievadiet autopiekabes
informāciju.
Transportlīdzekļa profila rediģēšana
Transportlīdzekļa profilu varat rediģēt, lai mainītu
transportlīdzekļa informāciju vai pievienotu jaunajam
transportlīdzekļa profilam sīkāku informāciju, piemēram,
transportlīdzekļa identifikācijas numuru, autopiekabes numuru
vai odometra rādījumu. Varat arī pārdēvēt vai dzēst
transportlīdzekļa profilu.
1 Atlasiet > Navigācija > Transportl. profils.
2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet
, un atlasiet rediģējamo lauku.
• Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
>
Pārdēvēt profilu.
• Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
>
Dzēst.
Videoreģistrators
Kameras izlīdzināšana
BRĪDINĀJUMS
Neveiciet kameras izlīdzināšanu, kamēr vadāt transportlīdzekli.
Katru reizi, kad uzstādāt ierīci vai pārvietojat to, jāveic
videoreģistratora izlīdzināšana.
1 Atlasiet Videoreģistrators.
2 Lieciet ierīci, lai izlīdzinātu kameru.
Mērķim ir jābūt vērstam taisni uz priekšu, un horizontālajai
līnijai jābūt centrētai starp ekrāna augšējo un apakšējo malu.
IETEIKUMS. ja piesūcējkauss atrodas videoreģistratora
skata laukā, viras savienojuma svira ir jāpārvieto
piesūcējkausa virzienā.
Videoreģistratora vadība
IEVĒRĪBAI
Dažās jurisdikcijās šīs ierīces lietošanai tiek piemēroti noteikumi
vai tās lietošana ir aizliegta. Jūsu pienākums ir iepazīties ar
piemērojamajiem tiesību aktiem un privātuma tiesībām tajās
jurisdikcijās, kurās plānojat izmantot šo ierīci, un ievērot
attiecīgos noteikumus.
Videoreģistratoru varat vadīt, izmantojot videoreģistratora lietotni
vai paziņojumu paneli.
Atlasiet > Videoreģistrators vai velciet uz leju no augšas
ekrānā.
Atlasiet, lai saglabātu videoreģistratora ierakstu.
Atlasiet, lai apturētu videoreģistratora ierakstīšanu.
Atlasiet, lai sāktu videoreģistratora ierakstīšanu.
Atlasiet, lai iespējotu audio ierakstīšanu.
Atlasiet, lai atspējotu audio ierakstīšanu.
Videoreģistratora ierakstīšana
• Kamēr videoreģistrators ieraksta, tas ieraksta nepārtraukti,
pārrakstot vecos, nesaglabātos videoierakstus.
• Videoreģistratora ierakstīšanu varat sākt un apturēt,
izmantojot videoreģistratora vadību (Videoreģistratora
vadība, 3. lappuse).
3
• Videoreģistrators ieraksta vienīgi laikā, kad tas ir pievienots
stiprinājumam ar barošanas avotu. Kad ierīce ir noņemta no
stiprinājuma vai stiprinājums zaudē barošanas savienojumu,
videoreģistrators ar 15 sekunžu aizkavi automātiski aptur
ierakstīšanu.
• Ja iespējojat opciju Automātiska ierakstīšana
(Videoreģistratora iestatījumi, 22. lappuse), videoreģistrators
automātiski sāk ierakstīšanu, kad ierīce saņem jaudu
stiprinājumā ar barošanas avotu. Tas visnoderīgāk ir
gadījumā, kad stiprinājums ir pievienots ar aizdedzi
ieslēdzamam strāvas avotam.
Videoreģistratora ierakstu saglabāšana
Daļu ierakstītā video varat saglabāt, lai jauns videoieraksts to
nevarētu pārrakstīt.
1 Kamēr videoreģistratora kamera ieraksta, atlasiet >
Videoreģistrators > .
Ierīce saglabā videoierakstus pirms un pēc atlases un
atlases laikā.
2 Lai pagarinātu saglabāto ierakstīšanas laiku (izvēles), vēlreiz
atlasiet ).
Ziņojums rāda, kāds videoieraksta apjoms saglabājams.
Atmiņas kartei ir ierobežotas saglabāšanas iespējas. Pēc
videoieraksta saglabāšanas tas pastāvīgai glabāšanai ir
jāpārsūta uz datoru vai citu ārēju glabāšanas vietu (Videoieraksti
un fotoattēli jūsu datorā, 4. lappuse).
Audio ierakstīšanas ieslēgšana un izslēgšana
IEVĒRĪBAI
Dažās jurisdikcijās šīs ierīces lietošanai var tikt piemēroti
noteikumi vai aizliegta audio ierakstīšana ar šo ierīci. Jūsu
pienākums ir iepazīties ar piemērojamajiem tiesību aktiem un
privātuma tiesībām tajās jurisdikcijās, kurās plānojat izmantot šo
ierīci, un ievērot attiecīgos noteikumus.
Videoierakstu un fotoattēlu skatīšana lietojumpro­
grammā Garmin VIRB
1 No savas mobilās ierīces lietojumprogrammu veikala
2
3
4
5
instalējiet lietojumprogrammu Garmin VIRB.
Papildu informāciju skatiet vietnē garmin.com/virbapp.
Savā dēzlCam ierīcē atlasiet > Videoreģistratora galerija
> .
Savā viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Garmin VIRB.
Lietojumprogramma meklē jūsu dēzlCam ierīci un automātiski
izveido savienojumu.
Ja vajadzīgs, ievadiet dēzlCam ekrānā redzamā Wi-Fi paroli.
Viedtālrunī atlasiet videoierakstu vai fotoattēlu, ko vēlaties
skatīt vai koplietot.
Videoieraksti un fotoattēli jūsu datorā
Videoieraksti un fotoattēli tiek saglabāti mapē DCIM kameras
atmiņas kartē. Videoieraksti tiek saglabāti MP4 faila formātā, un
fotoattēli tiek saglabāti JPG formātā. Fotoattēlus un
videoierakstus varat skatīt un pārsūtīt, pievienojot atmiņas karti
vai ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram, 26. lappuse).
Videoieraksti un fotoattēli tiek kārtoti vairākās mapēs.
100EVENT: ietver videoierakstus, kas tiek automātiski saglabāti,
kad ierīce nosaka negadījumu.
101SAVED: ietver lietotāja manuāli saglabātus videoierakstus.
102PHOTO: ietver fotoattēlus.
104UNSVD: ietver nesaglabātus videoierakstus. Kad vieta
nesaglabātajiem videoierakstiem ir pilna, ierīce pārraksta
vecāko nesaglabāto videoierakstu.
Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa
Videoreģistra atmiņas karti varat mainīt, lai palielinātu atmiņas
apjomu vai nomainītu karti, kad tā sasniegusi derīguma laika
beigas. Videoreģistratoram ir vajadzīga microSD atmiņas karte
ar atmiņu no 4 līdz 64 GB un ātruma kategorijas klasi 10 vai
augstāku.
1 Spiediet divās atzīmētajās zonās un bīdiet aizmugures paneli
À lejup, lai atvērtu.
®
Izmantojot integrētu mikrofonu, ierīce video ierakstīšanas laikā
var ierakstīt skaņu. Audio ierakstīšanu jebkurā laikā varat ieslēgt
vai izslēgt.
1 Atlasiet > Videoreģistrators.
2 Atlasiet vai .
Videoreģistratora galerijas lietošana
Videoreģistratora galeriju varat izmantot, lai skatītu
videoreģistratora ierakstītos videomateriālus, dzēstu
nevajadzīgos videoierakstus un saglabātu klipus no uzņemtiem
nesaglabātiem videoierakstiem.
PIEZĪME. ierīce pārtrauc video ierakstīšanu, kamēr skatāt
videoierakstus.
1 Atlasiet > Videoreģistratora galerija > Labi.
2 Atlasiet saglabātos videoierakstus vai atlasiet Nesaglabāts.
Video atskaņošana tiek sākta automātiski.
3 Atlasiet opciju:
• Lai saglabātu nesaglabāta videoieraksta klipu, izmantojiet
slīdni, lai atlasītu saglabājamo video segmentu, un atlasiet
.
Ierīce saglabā video segmentu starp slīdņa oranžajiem
rādītājiem.
• Lai dzēstu video, atlasiet .
Lietojumprogramma Garmin VIRB
®
Bezmaksas lietojumprogramma Garmin VIRB ļauj viedtālrunī
skatīt un koplietot videoreģistratora ierakstītos videomateriālus
un fotoattēlus. Lai lejupielādētu lietojumprogrammu Garmin
VIRB vai iegūtu papildu informāciju, dodieties uz vietni
garmin.com/virbapp.
4
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā Á.
3 Spiediet esošo atmiņas karti, līdz tā noklikšķ, un atbrīvojiet to.
4
5
6
7
Esošā atmiņas karte tiek izstumta no slota.
Izņemiet esošo atmiņas karti no slota.
Ievietojiet jauno atmiņas karti slotā.
Piespiediet karti, līdz tā noklikšķ.
Uzlieciet atpakaļ paneli un bīdiet uz augšu, līdz panelis
noklikšķ vietā.
Vadītāja informēšanas funkcijas un
brīdinājumi
IEVĒRĪBAI
Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir
tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat
saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus
un ceļazīmes.
Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu
braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi
pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu
un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja
brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot.
Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.
Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz
priekšā esošajai skolai vai skolas zonai, kā arī ātruma
ierobežojumu (ja pieejams).
Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai
varat sagatavoties samazināt ātrumu.
Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas
signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu
robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz
ceļa, pa kuru braucat.
Ātruma ierobežojuma maiņa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat
sagatavoties pielāgot ātrumu.
Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.
Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.
Pagriezieni: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu
līdz ceļa līkumam.
Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas
satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju,
ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija (Satiksme,
17. lappuse).
Aizliegts braukt ar kravas automašīnu: tuvojoties ceļam, pa
kuru kravas automašīnām aizliegts braukt, ierīce atskaņo
skaņas signālu.
Pamatnes aizskaršanas risks: tuvojoties ceļam, uz kura ir ceļa
pamatnes aizskaršanas risks, ierīce atskaņo skaņas signālu
un parāda ziņojumu.
Sānvējš: tuvojoties ceļam, uz kura ir sānvēja risks, ierīce
atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Šaurs ceļš: tuvojoties ceļam, kurš jūsu transportlīdzeklim var
būt par šauru, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
ziņojumu.
Stāva nogāze: tuvojoties stāvai nogāzei, ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda ziņojumu.
Pavalstu un valsts robežas: tuvojoties pavalsts vai valsts
robežai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Priekšējas sadursmes brīdinājums: ierīce brīdina, kad tā
nosaka, ka nesaglabājat drošu braukšanas attālumu starp
savu un priekšā braucošo transportlīdzekli (Priekšējas
sadursmes brīdinājuma sistēma, 5. lappuse).
Brīdinājums par joslu maiņu: ierīce brīdina, kad tā nosaka, ka
jūs, iespējams, nejauši šķērsojat joslas robežu (Joslu maiņas
brīdinājuma sistēma (LDWS), 6. lappuse).
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un
atspējošana
2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
brīdinājumam.
Sarkanās gaismas un ātruma kameras
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma
kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām
noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos.
Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās
gaismas kamerai.
• Aktuālie sarkanās gaismas un drošības kameras dati ir
pieejami kā Garmin Live pakalpojumu abonements,
izmantojot lietotni Smartphone Link (Garmin Live Services,
15. lappuse).
• Lai uzturētu atjauninātu sarkanās gaismas un ātruma kameru
atrašanās vietu datubāzi, ierīcei ir nepieciešams aktīvs
abonements, lai lejupielādētu un glabātu drošības kameras
datus. Lai pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai
iegādātos abonementu vai vienreizēju atjauninājumu,
dodieties uz garmin.com/speedcameras. Jebkurā laikā jūs
varat iegādāties jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo
abonementu.
PIEZĪME. dažos reģionos dažu produktu paketes ietver
iepriekš ielādētus sarkanās gaismas un ātruma kameras
datus ar pastāvīgiem bezmaksas atjauninājumiem.
• Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express)
varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras
datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce
ir bieži jāatjaunina.
Autovadīšanas papildu atbalsta sistēma
Ierīce ietver autovadīšanas papildu atbalsta sistēmu (ADAS),
kas izmanto integrētu videoreģistratoru, lai nodrošinātu
brīdinājumu signālus par braukšanas vidi.
Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma
BRĪDINĀJUMS
Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmas (FCWS) funkcijai ir
tikai informatīvs raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visus ceļa un braukšanas apstākļus un satiksmes
noteikumus un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa.
Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmas darbība balstās uz
kameru, lai brīdinātu par transportlīdzekļiem, kuri tuvojas, tādēļ
sliktas redzamības apstākļos tās funkcija var būt ierobežota.
Papildinformāciju skatiet vietnē garmin.com/warnings.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem
produkta modeļiem.
FCWS funkcija brīdina, kad ierīce konstatē, ka nesaglabājat
drošu attālumu starp savu un priekšā esošu transportlīdzekli.
Izmantojot GPS, ierīce nosaka jūsu transportlīdzekļa ātrumu un,
pamatojoties uz to, aprēķina aplēsto drošo attālumu. FCWS
automātiski aktivizējas, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums
pārsniedz 48 km/h (30 mph).
Kad ierīce konstatē, ka esat pārāk tuvu priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, tā raida skaņas signālu, un ekrānā tiek
parādīts brīdinājums.
Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat
iespējot vai atspējot. Vizuālais brīdinājums ir redzams pat tad,
kad skaņas brīdinājums ir atspējots.
1 Atlasiet > Navigācija > Vadītāja palīdzība > Skaņas
brīdinājuma signāli vadītājam.
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
5
Kameras novietojuma iestatīšana
Ierīci varat novietot uz vējstikla vai paneļa pa kreisi, centrā vai
pa labi. Lai LDWS funkcija vislabāk darbotos, jāiestata opcija
Kameras novietojums, lai norādītu ierīces atrašanās vietu
transportlīdzeklī.
1 Atlasiet > Videoreģistrators > Kameras novietojums >
Horizontāla pozīcija.
2 Atlasiet ierīces atrašanās vietu.
Padomi par priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēmas
darbību
Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēmas (FCWS) darbību
ietekmē vairāki faktori. Daži apstākļi var kavēt FCWS funkcijai
iespēju noteikt transportlīdzekli jums priekšā.
• FCWS funkcija tiek aktivizēta tikai tad, kad transportlīdzekļa
kustības ātrums pārsniedz 50 km/h (30 jūdzes/h).
• FCWS funkcija var nespēt noteikt transportlīdzekli jums
priekšā, ja kameras spēju pamanīt transportlīdzekli traucē
lietus, migla, sniegs, saules vai priekšējo lukturu žilbinoša
gaisma vai tumsa.
• FCWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kamera nav pareizi
izlīdzināta (Kameras izlīdzināšana, 3. lappuse).
• FCWS funkcija var nespēt noteikt transportlīdzekļus, kas ir
vairāk nekā 40 m (130 pēdu) attālumā vai tuvāk par 5 m
(16 pēdām).
• FCWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kameras
novietojuma iestatījumi nepareizi rāda transportlīdzekļa
augstumu vai kameras novietojumu transportlīdzeklī
(Kameras izlīdzināšana, 3. lappuse).
Joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS)
BRĪDINĀJUMS
Joslu maiņas brīdinājuma sistēmas (LDWS) funkcijai ir tikai
informatīvs raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot
visus ceļa un braukšanas apstākļus un satiksmes noteikumus
un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Joslu maiņas
brīdinājuma sistēmas darbība balstās uz kameru, lai brīdinātu
par joslu līnijām, tādēļ sliktas redzamības apstākļos tās funkcija
var būt ierobežota. Papildinformāciju skatiet vietnē garmin.com
/warnings.
LDWS funkcija brīdina, kad ierīce nosaka, ka, iespējams,
nejauši šķērsojat joslas robežu. Piemēram, ierīce brīdina, ka
šķērsojat vienlaidu krāsojuma joslu. LDWS funkcija raida
brīdinājumus tikai tad, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums
pārsniedz 64 km/h (40 jūdzes/h). Brīdinājums ir redzams ekrāna
kreisajā vai labajā pusē, lai norādītu, kuru joslas robežu
šķērsojat.
Padomi par joslu maiņas brīdinājuma darbību
Joslu maiņas brīdinājuma sistēmas (LDWS) darbību ietekmē
vairāki faktori. Daži apstākļi var kavēt LDWS funkcijai noteikt
joslu maiņu.
• LDWS funkcija raida brīdinājumus tikai tad, kad jūsu
transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 65 km/h (40 jūdzes/h).
• LDWS funkcija var nedarboties pareizi, ja kamera ir nepareizi
izlīdzināta.
• LDWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kameras
novietojuma iestatījumi nepareizi rāda transportlīdzekļa
augstumu vai kameras novietojumu transportlīdzeklī
(Kameras izlīdzināšana, 3. lappuse).
• LDWS funkcijai ir vajadzīgs skaidrs un pastāvīgs joslu
sadales līniju skats.
◦ Joslu maiņa var palikt nepamanīta, ja sadales līnijas kļūst
neskaidras lietus, miglas, sniega, izteiktu ēnu, saules vai
priekšējo lukturu žilbinošas gaismas, ceļu būves vai kāda
cita vizuāla šķēršļa dēļ.
◦ Joslu maiņa var palikt nepamanīta, ja joslu sadales līnijas
ir neprecīzas, to nav vai tās ir ļoti nodilušas.
• LDWS funkcija var nekonstatēt joslu maiņu uz ļoti platiem,
šauriem vai līkumainiem ceļiem.
Navigācija uz galapunktu
Maršruti
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam
vai vairākiem galamērķiem.
• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim,
pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta
aprēķināšanas režīmu (Maršruta aprēķināšanas režīma
maiņa, 8. lappuse) and avoidances (Izvairīšanās no
kavēšanās, nodevām un vietām, 8. lappuse).
• Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri
aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto
maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (Maršruta
sākšana, 6. lappuse).
• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir
jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (Maršruta koriģēšana,
8. lappuse).
• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (Atrašanās
vietas pievienošana maršrutam, 8. lappuse).
Maršruta sākšana
1 Atlasiet Kurp? un meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu
meklēšana un saglabāšana, 9. lappuse).
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. lai LDWS funkcija vislabāk darbotos, jāiestata opcija
Kameras novietojums, lai norādītu ierīces atrašanās vietu
transportlīdzeklī.
6
• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet
Sākt!.
• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet
maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
Navigācija uz galapunktu
• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet > Rediģēt
maršrutu un pievienojiet pielāgošanas punktus
maršrutam (Maršruta koriģēšana, 8. lappuse).
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 7. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.
Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat
pievienot savam maršrutam (Atrašanās vietas pievienošana
maršrutam, 8. lappuse).
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai
krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta
sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija À norāda piemēroto
pagrieziena joslu.
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
Atlasiet
Sākt!.
5
Mājupceļš
Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs
ievadīt māju atrašanās vietu.
1 Atlasiet Kurp? > Doties mājup
2 Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.
Māju atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > > Iestatīt māju atraš. vietu.
2 Ievadiet māju atrašanās vietu.
Jūsu maršruts kartē
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo
pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes
augšdaļā.
Pagriezienu un virzienu skatīšana
Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu
maiņu vai citus virzienus maršrutā.
1 Kartē kā opciju atlasiet:
• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas
laikā, atlasiet > Pagriezieni.
Kartes rīks blakus kartei rāda nākamos četrus
pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts
automātiski, kad naviģējat maršrutā.
• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā
maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem
var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Ierašanās galapunktā
Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt
pabeigt maršrutu.
•
norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne
paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
• Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu. Varat atlasīt Jā, lai meklētu tuvumā esošas
autostāvvietas (Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā,
7. lappuse).
• Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz
maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat
atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai
citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
Attālums līdz nākamajai darbībai.
Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
Kartē izcelts maršruts.
Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību
atrašanās vietu.
Transportlīdzekļa ātrums.
Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. varat pieskarties šim laukam, lai mainītu tajā rādīto
informāciju (Kartes datu lauka maiņa, 14. lappuse).
Karšu rīki. Nodrošina rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu
maršrutu un apkārtni.
Navigācija uz galapunktu
Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā.
Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu.
PIEZĪME. šī funkcija ir jālieto tikai tad, kad izmantojat
automašīnas transportlīdzekļa profilu. Kamēr izmantojat kravas
automašīnas profilu, varat meklēt kravas automašīnu stāvvietu
sava galapunkta tuvumā (Kravas automašīnu stāvvietas
meklēšana, 11. lappuse).
1 Atlasiet opciju:
• Kad ierīcē redzama uzvedne, atlasiet Jā, lai meklētu
tuvumā autostāvvietu.
• Ja ierīce nerāda uzvedni, atlasiet Kurp? > Kategorijas >
Autostāvvieta un atlasiet > Mans galamērķis.
2 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu un atlasiet Sākt! >
Pievienot kā nākamo pieturu.
Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.
7
Pēdējās autostāvvietas meklēšana
Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir
ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā
autostāvvieta.
Atlasiet > Pēdējā vieta.
Aktīvā maršruta maiņa
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 6. lappuse).
Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.
Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju
IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem
galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena
plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu
braucienu (Brauciena plānošana, 20. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Kurp?.
2 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana, 9. lappuse).
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi
maršrutā, atlasiet Pievienot kā nākamo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Pievienot kā pēdējo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās
vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.
Maršruta koriģēšana
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
6. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
Nogriešanās uz apvedceļu
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
1 Kartē atlasiet > Mainīt maršrutu.
IETEIKUMS. ja rīka Mainīt maršrutu kartes rīku izvēlnē nav,
to varat pievienot (Kartes rīku iespējošana, 13. lappuse).
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā,
atlasiet Apvedceļš pēc attāluma.
8
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
• Lai atrastu jaunu maršrutu, atlasiet Apvedceļš.
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
1 Atlasiet > Navigācija > Maršruta izvēles >
Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
Apstāšanās maršrutā
• Kartē atlasiet > .
• No paziņojumu joslas velciet uz leju un atlasiet
Garmin navigācija.
paziņojumā
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces
iestatījumi, 23. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un
vietām
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes
informācija (Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone
Link, 17. lappuse).
Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski
izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes
iestatījumos (Satiksmes iestatījumi, 22. lappuse) ir atspējota,
satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet Alternatīvs maršruts, ja pieejams.
3 Atlasiet Sākt!.
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
1 Atlasiet > Navigācija > Maršruta izvēles.
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
Navigācija uz galapunktu
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm
Ja ierīces kartes dati ietver sīku informāciju par nodevu
uzlīmēm, varat izvairīties no ceļiem, kuros katrā valstī
nepieciešamas nodevu uzlīmes, vai atļaut šādus ceļus.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
1 Atlasiet > Navigācija > Maršruta izvēles > Nodevas un
maksas > Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri teritorijai,
kurā nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet Vienmēr
jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no ceļiem, kuros nepieciešamas
nodevu uzlīmes, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu ceļus, kuros nepieciešamas nodevu
uzlīmes, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
1 Atlasiet > Navigācija > Maršruta izvēles > Izvairīšanās.
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
un atlasiet Labi.
Izvairīšanās no vides zonām
Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu
ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli. Šī
opcija piemērojama transportlīdzekļa tipam aktīvajā
transportlīdzekļa profilā (Transportlīdzekļa profili, 2. lappuse).
1 Atlasiet > Navigācija > Maršruta izvēles > Vides zonas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet Atļaut.
3 Atlasiet Saglabāt.
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa
posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu,
izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits
pieņemams maršruts.
Izvairīšanās no ceļa
> Navigācija > Maršruta izvēles > Pielāgotas
izvairīšanās vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Nākamais.
6 Atlasiet Pabeigts.
1 Atlasiet
Izvairīšanās no zonas
> Navigācija > Maršruta izvēles > Pielāgotas
izvairīšanās vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievien. izvairīšanās vietu.
4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
6 Atlasiet Pabeigts.
1 Atlasiet
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
1 Atlasiet > Navigācija > Maršruta izvēles > Pielāgotas
izvairīšanās vietas.
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
> Navigācija > Maršruta izvēles > Pielāgotas
izvairīšanās vietas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet .
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.
1 Atlasiet
Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
• Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu
atrašanās vietas informāciju (Atrašanās vietas meklēšana,
izmantojot meklēšanas joslu, 10. lappuse).
• Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos
objektus pēc kategorijas (Intereses objekti, 9. lappuse).
• Meklējiet kravas transportlīdzekļu pieturas un pakalpojumus,
ietverot sīku TruckDown direktorijas informāciju, kur tā ir
pieejama (Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo
objektu atrašana, 9. lappuse).
• Meklējiet un pārbaudiet Foursquare interesējošos objektus
(Meklē Foursquare interesējošos objektus, 11. lappuse).
• Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās
vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās
koordinātas (Meklēšanas rīki, 11. lappuse).
• Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (Meklēšanas
rajona mainīšana, 11. lappuse).
• Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri
atrastu (Atrašanās vietu saglabāšana, 12. lappuse).
• Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (Nesen
atrasto atrašanās vietu skatīšana, 12. lappuse).
®
®
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Kravas automašīnu pakalpojumu
interesējošo objektu atrašana
Ierīcē pieejamās detalizētās kartes satur kravas automašīnu
pakalpojumu interesējošos objektus, piemēram, kravas
automašīnu apstāšanās vietas, atpūtas vietas un svaru stacijas.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Kr. autom..
Interesējošo objektu TruckDown atrašana
Direktorija TruckDown ietver tādu kravu pārvadājumu nozares
uzņēmumu sarakstus, kuri, piemēram, veic automašīnu remontu
un riepu tirdzniecību.
Direktorija TruckDown nav pieejama visās teritorijās.
9
1 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Truck Locations, lai atrastu kravas automašīnām
atbilstošus interesējošos objektus.
• Atlasiet Truck Services, lai atrastu pakalpojumu
atrašanās vietas savai kravas automašīnai.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Ja vajadzīgs atlasiet Filtrēt pēc ērtībām un zīmoliem,
atlasiet vienu vai vairākas ērtības un atlasiet Saglabāt.
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai kravas automašīnu
pieturām.
Atlasiet
galapunktu.
4
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadīt meklējamo.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Adreses meklēšana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet opciju:
• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet
galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā
kategorijā atrastās atrašanās vietas.
• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet
galamērķi.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti
Pēc noklusējuma atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami
sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Lai skatītu vairāk
rezultātu, varat ritināt lejup.
À
Á
Â
Ã
Ä Sākt!
Å
Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās
vietu.
Atlasiet, lai meklētu autostāvvietas atrašanās vietas tuvumā.
Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās
vietām.
Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus kartē.
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis
sarakstā.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet . Tuvākā
atrašanās vieta ir redzama kartes centrā, un pamatinformācija
par atlasīto atrašanās vietu ir parādīta kartes apakšējā daļā.
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Ja nepieciešams, atlasiet Meklē tuvumā:, lai mainītu
meklēšanas zonu (Meklēšanas rajona mainīšana,
11. lappuse).
3 Atlasiet Adrese.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
5 Atlasiet adresi.
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1
2
3
4
Atlasiet Kurp?.
Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
Atlasiet atrašanās vietu.
À
Á
Â
Meklēšana kategorijā
à Sākt!
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
Ä
10
Velciet karti, lai skatītu papildu meklēšanas rezultātus.
Papildu meklēšanas rezultāti. Atlasiet, lai skatītu citu
atrašanās vietu.
Atlasītās atrašanās vietas kopsavilkums. Atlasiet, lai skatītu
sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus sarakstā.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Meklēšanas rajona mainīšana
Meklēšanas rīki
Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa
vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet .
3 Atlasiet opciju.
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
Pielāgoti interesējoši objekti
Pielāgoti interesējoši objekti ir pielāgoti kartes punkti. Tie var
ietvert brīdinājumus, lai jūs informētu, ka esat noteikta punkta
tuvumā vai braucat ātrāk par noteikto ātrumu.
POI Loader instalēšana
Varat izveidot vai lejupielādēt pielāgotu interesējošu objektu
sarakstus savā datorā un instalēt tos savā ierīcē, izmantojot POI
Loader programmatūru.
1 Dodieties uz www.garmin.com/poiloader.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana
Pirms pielāgotu interesējošo objektu meklēšanas pielāgoti
interesējošie objekti ir jāielādē ierīcē, izmantojot interesējošo
objektu ielādes programmatūru (POI Loader instalēšana,
11. lappuse).
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Ritiniet uz sadaļu Citas kategorijas un atlasiet kategoriju.
Autostāvvieta
dēzlCam ierīce ietver sīkus autostāvvietas datus, kas var
palīdzēt meklēt tuvumā esošu autostāvvietu, pamatojoties uz
autostāvvietas vietu pieejamības varbūtību, autostāvvietas
veidu, cenu vai iespējamiem maksāšanas veidiem.
Dažās teritorijās aktuālie autostāvvietas dati ir pieejami, kad
dēzlCam ierīce ir savienojumā ar Smartphone Link. Kamēr
ierīce saņem aktuālos autostāvvietas datus, autostāvvietas
tendences varat skatīt reāllaikā.
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos
vai visām autostāvvietu atrašanās vietām. Garmin neuzņemas
atbildību par aktuālo autostāvvietas datu precizitāti vai
savlaicīgumu.
Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana
1 Atlasiet Kurp? > Truck Locations > Automašīnu
stāvvietas.
2 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
3 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās
vietas tuvumā
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Autostāvvieta.
2 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums
Autostāvvietas, kas ietver sīkākus autostāvvietas datus, ir
apzīmētas ar krāsu kodiem, lai norādītu varbūtību atrast
stāvvietu. Simboli norāda pieejamās autostāvvietas veidu (uz
ielas vai stāvlaukums).
Krāsu un simbolu skaidrojumu varat skatīt ierīcē.
Autostāvvietas meklēšanas rezultātos atlasiet .
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Krustpunkta atrašana
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Pilsētas atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Pilsētas.
2 Atlasiet opciju:
• No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
• Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet Meklē
tuvumā: (Meklēšanas rajona mainīšana, 11. lappuse).
• Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet Ievadīt
meklējamo, ievadiet pilsētas nosaukumu un atlasiet .
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Foursquare
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
Lai iegūtu papildu iezīmes, varat izveidot savienojumu ar savu
Foursquare kontu, izmantojot Smartphone Link saderīgā
viedtālrunī. Kad, izmantojot Smartphone Link, savienojums ar
Foursquare kontu ir izveidots, varat skatīt Foursquare atrašanās
vietas detaļas, reģistrēties atrašanās vietā un meklēt
interesējošos objektus tiešsaistes Foursquare datubāzē.
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link.
2 Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
3 Atveriet lietotnes Smartphone Link iestatījumus un atveriet
Foursquare > Login.
4 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Kad izveidojat savienojumu ar savu Foursquare kontu,
izmantojot Smartphone Link, meklēšanā iegūstat visjaunākos
rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus
rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Foursquare.
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare
skatīšana
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju,
piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām
un darba laiku.
11
1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet
Foursquare interesējošo objektu.
2 Atlasiet .
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
1 Atlasiet > Foursquare > Reģistrēties.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet > Reģistrēties.
TripAdvisor
Ierīce ietver TripAdvisor interesējošus objektus un to
novērtējumus.Piemērotajiem interesējošajiem objektiem
meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski tiek parādīti
TripAdvisor novērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus
TripAdvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai
popularitātes.
Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > TripAdvisor.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošoTripAdvisor kategorijas
interesējošo objektu saraksts.
3 Atlasiet Kārtot rezultātus, lai meklēšanas rezultātus kārtotu
pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana
Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.
Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela vai Avārijas
dienests.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav
pieejamas.
PIEZĪME. kad kravas automašīnas transportlīdzekļa profils ir
aktīvs, degvielas opcijas vietā ir redzama opcija kravas
automašīnu pieturām.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
12
1
2
3
4
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Atlasiet
> Norādījumi man.
Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
Atlasiet Atlasīt.
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 AtlasietKurp? > > Noņemt saīsni(­es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Pabeigts.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
kategorijas, 10. lappuse).
2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet > Saglabāt.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
4 Atlasiet Labi.
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pabeigts.
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
7 Atlasiet Pabeigts.
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst saglabātās vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
Pārtraukuma plānotājs: rāda pārtraukuma atgādinājumus un
ieteiktās pieturas.
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet
.
Kartes rīku iespējošana
Kartes lietošana
Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (Jūsu maršruts kartē,
7. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
7. lappuse).
Karšu rīki
Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas
redzams panelī kartes malā.
Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.
Kamera: nodrošina videoreģistratora vadību un rāda priekšējās
sadursmes un joslu maiņas brīdinājumus. Arī ļauj piekļūt
videoreģistratora skata meklētājam un vadītāja palīdzības
iestatījumiem.
Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās
vietas maršrutā.
Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa,
pa kuru braucat (Priekšā, 13. lappuse).
Augstums: rāda augstuma izmaiņas priekšā.
Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu
(Pagriezienu un virzienu skatīšana, 7. lappuse).
Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram,
ātrumu vai nobraukumu (Brauciena datu skatīšana kartē,
14. lappuse).
Skaļums: regulē galvenās audio skaņas.
Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī
ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs
(Ienākošā zvana opciju izmantošana, 16. lappuse).
Nosūtīt un sekot: ļauj sākt un pārtraukt funkcijas Nosūtīt un
sekot koplietošanu (Nosūtīt un sekot, 18. lappuse).
Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā
(Tālākas satiksmes skatīšana, 14. lappuse).
Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.
photoLive: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides
satiksmes kameras (photoLive satiksmes kameras,
17. lappuse).
Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas
kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir
ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots
aktīvs savienojums ar lietotni Smartphone Link .
Kartes lietošana
Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk
izmantotie kartes rīki. Izvēlnē varat pievienot ne vairāk kā
12 rīku.
1 Kartē atlasiet > .
2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.
3 Atlasiet Saglabāt.
Priekšā
Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās
vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos
interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas
uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat
skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur
pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa
ceļazīmēm redzamajai.
Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.
Nākamo atrašanās vietu skatīšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā,
atlasiet , ja vajadzīgs.
• Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai
pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai, kamēr braucat pa
lielceļu vai kad jūsu maršruts ietver lielceļu.
3 Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai
pilsētas atrašanās vietu sarakstu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā
Priekšā.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
Atlasiet
Saglabāt.
5
Brīdinājumu simboli
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
13
Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs,
lai brīdinātu par iespējamu bīstamību, ceļa apstākļiem un
nākamajām svaru stacijām.
Ierobežojumu brīdinājumi
Augstums
Svars
Ass svars
Garums
Platums
Aizliegts braukt ar kravas automašīnu
Aizliegts pārvadāt piekabes
Aizliegts pārvadāt bīstamus materiālus
Aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas
Aizliegts pārvadāt ūdeni piesārņojošus materiālus
Nevar nogriezties pa kreisi
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
1 Atlasiet > Navigācija > Karte un transportlīdzeklis >
Karšu slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(­s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
Tālākas satiksmes skatīšana
Sānvējš
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati
(Satiksme, 17. lappuse).
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.
Šaurs ceļš
Satiksmes skatīšana kartē
Nevar nogriezties pa labi
Nevar veikt U veida pagriezienu
Ceļa apstākļu brīdinājumi
Pamatnes aizskaršanas risks
Straujš pagrieziens
Stāva nogāze
Nokarens koks
Brīdinājuma signāli
Svaru stacija
Ceļš nav apstiprināts kravas automašīnām
Brauciena informācija
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē (Kartes rīku iespējošana, 13. lappuse).
Kartē atlasiet > Brauciena dati.
Brauciena datu lauku pielāgošana
Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos
datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei
(Kartes rīku iespējošana, 13. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Brauciena dati.
2 Atlasiet brauciena datu lauku.
3 Atlasiet opciju.
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu
kartes rīkā.
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var
precīzi izmērīt brauciena laiku.
Kartē atlasiet Ātrums.
14
Brauciena žurnāla skatīšana
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
1 Atlasiet > Navigācija > Karte un transportlīdzeklis >
Karšu slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram slānim, kuru vēlaties
rādīt kartē.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet > Navigācija > Karte un transportlīdzeklis >
Braukšanas kartes skats.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
Kartes lietošana
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
• Atlasiet 3­D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
Bluetooth iestatījumiem un jāiespējo kontaktpersonu
koplietošanas atļauja pārī savienotajai dēzlCam ierīcei. Papildu
informāciju skatiet tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā.
Padomi pēc ierīču pāra savienojuma izveides
Live pakalpojumu, satiksmes un
viedtālruņa funkcijas
Lai dēzlCam ierīci izmantotu maksimāli lietderīgi, jāizveido
ierīces un tālruņa pāra savienojums un savienojums ar lietotni
Smartphone Link. Lietotne Smartphone Link ļauj ierīcei saņemt
aktuālos datus, tostarp aktuālos satiksmes datus, autostāvvietu
tendenču, sarkanās gaismas un ātruma kameras datus un citus
aktuālos pakalpojumus. Tā ļauj izmantot arī pievienotās
funkcijas, piemēram, Nosūtīt un sekot brauciena koplietošanai
un ziņapmaiņai.
Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes
datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un
kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (Satiksme,
17. lappuse).
Aktuālā informācija par stāvvietām: sūta uz ierīci reāllaika
autostāvvietu tendences, kur pieejamas (Autostāvvieta,
11. lappuse).
Garmin Live Services: nodrošina bezmaksas un maksas
pakalpojumus aktuālo datu sūtīšanai uz ierīci, piemēram, par
sarkanās gaismas un ātruma kamerām vai satiksmes
kamerām (Garmin Live Services, 15. lappuse).
Informācija par laikapstākļiem: sūta uz ierīci reāllaika
laikapstākļu informāciju un brīdinājumus (Laikapstākļu
prognožu apskatīšana, 21. lappuse).
Nosūtīt un sekot: ļauj saņemt sūtījumus un reāllaikā koplietot
braucienu ar nosūtītāju un atlasītajām kontaktpersonām
(Nosūtīt un sekot, 18. lappuse).
Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un
ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visām valodām un
visiem ziņojumu veidiem.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un
saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot
ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni.
PIEZĪME. šai funkcijai nav vajadzīgs savienojums ar lietotni
Smartphone Link.
Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas
no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.
Foursquare reģistrēšanās: ļauj reģistrēties Foursquare
atrašanās vietās, izmantojot navigācijas ierīci
(Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare, 12. lappuse).
Tālruņa pāra savienojuma izveidošana
Lai varētu izmantot zvanīšanu brīvroku režīmā, ierīce ir
jāsavieno pārī ar saderīgu mobilo tālruni.
1 Novietojiet tālruni un dēzlCam 3 m (10 pēdu) atstatumā vienu
no otra.
2 Tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un iestatiet
tālruni tā, lai tas būtu redzams vai atrodams citām ierīcēm.
Papildu informāciju skatiet tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā.
3 Savā dēzlCam ierīcē atlasiet > Bluetooth.
4 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu Bluetooth
tehnoloģiju.
Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču saraksts.
5 Sarakstā atlasiet savu tālruni.
6 Ja vajadzīgs, pārbaudiet, vai tālrunī redzamais kods atbilst
kodam, kas redzams dēzlCam ierīcē.
7 Atlasiet Savienot pārī.
PIEZĪME. lai savā dēzlCam ierīcē skatītu kontaktpersonas un
zvanu žurnālus, iespējams, jums savā tālrunī jādodas uz
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
• Pēc sākotnējā pāra savienojuma izveides divas ierīces var
automātiski savienoties katru reizi, kad tās ieslēdzat.
• Kad tālrunis ir savienots ar ierīci, viss ir gatavs balss zvanu
saņemšanai.
• Ieslēdzot ierīci, tā mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo
tālruni, kurai tā bija pievienota.
• Iespējams, varat iestatīt tālruni automātiskai savienojuma ar
ierīci izveidei, kad ierīce tiek ieslēgta.
• Lai zvanītu, navigācijas ierīcei tālruņa Bluetooth iestatījumos
ir jāiespējo kontaktpersonu koplietošanas atļauja.
• Pārbaudiet, vai Bluetooth funkcijas, kuras vēlaties izmantot, ir
iespējotas (Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana,
16. lappuse).
Papildu Bluetooth ierīču savienošana pārī
1 Novietojiet austiņas vai tālruni un Bluetooth ierīci 10 m
2
3
4
5
6
(33 pēdu) atstatumā.
Ierīcē iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Austiņās iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un dariet
tās redzamas citām Bluetooth ierīcēm.
Ierīcē atlasiet > Bluetooth > Meklēt ierīces.
Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču saraksts.
Sarakstā atlasiet savas austiņas vai tālruni.
Atlasiet Labi.
Garmin Live Services
Lai izmantotu Garmin Live pakalpojumus, ierīcei ir jābūt
savienotai ar Smartphone Link.
Garmin Live pakalpojumi nodrošina bezmaksas un uz
abonementu balstītus plānus, lai sūtītu uz jūsu ierīci aktuālos
datus, piemēram, satiksmes apstākļus, laikapstākļus un
sarkanās gaismas un ātruma kameras.
Daži pakalpojumi, piemēram, laikapstākļi, ierīcē ir pieejami kā
atsevišķas programmas. Citi pakalpojumi, piemēram, aktuālā
satiksmes informācija, uzlabo ierīces navigācijas funkcijas.
Funkcijas, kurām ir nepieciešama piekļuve Garmin Live
pakalpojumiem, parāda Smartphone Link simbolu un ir redzami
tikai, kad ierīce ir savienojumā ar Smartphone Link.
Garmin Live Services abonēšana
Dažiem dēzlCam Live pakalpojumiem ir vajadzīgs maksas
abonements. Lietojumprogrammā Smartphone Link varat
iegādāties pastāvīgu abonementu kā programmatūrā iekļautu
pirkumu. Abonements ir piesaistīts jūsu viedtālruņa
lietojumprogrammu veikala kontam.
1 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link.
2 Atlasiet My Account.
Parādās pieejamo pakalpojumu un abonēšanas cenu
saraksts.
Atlasiet
pakalpojumu.
3
4 Atlasiet cenu.
5 Atlasiet Subscribe.
6 Lai pabeigtu pirkumu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no
viedtālruņa
Atrašanās vietu varat meklēt, savā tālrunī izmantojot
lietojumprogrammu Smartphone Link, un nosūtīt to uz savu
dēzlCam ierīci.
1 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link.
15
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu tuvumā esošu atrašanās vietu, atlasiet Find
Nearby Places un ievadiet visu adresi vai vietas
nosaukumu vai tās daļu.
• Lai meklētu tuvumā esošu Foursquare interesējošo
objektu, atlasiet Foursquare un atlasiet sarakstā
interesējošo objektu.
• Lai izvēlētos atrašanās vietu kartē, atlasiet Pick Location
un pieskarieties atrašanās vietai kartē.
• Lai meklētu adresi kontaktpersonu sarakstā, atlasiet
Search Contacts un atlasiet kontaktpersonas vārdu.
Atlasītais maršruts tiek parādīts kartē.
3 Atlasiet Send.
Lietojumprogramma Smartphone Link nosūta atrašanās vietu
uz jūsu dēzlCam.
4 Savā dēzlCam ierīcē atlasiet opciju:
• Lai sāktu naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet
Sākt!.
• Lai skatītu sīkāku informāciju par atrašanās vietu vai
saglabātu to izlasēs, atlasiet .
• Lai apstiprinātu atrašanās vietu, nesākot navigāciju,
atlasiet Labi.
Atrašanās vieta ir redzama nesen atrastajās atrašanās vietās
jūsu dēzlCam ierīcē.
Viedie paziņojumi
Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Smartphone Link,
paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus,
ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā
dēzlCam ierīcē.
Viedo paziņojumu saņemšana
BRĪDINĀJUMS
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai dēzlCam ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno
viedtālrunim un lietotnei Smartphone Link.
Kad dēzlCam ierīce saņem paziņojumu no viedtālruņa,
paziņojums redzams statusa joslā dēzlCam.
• Lai lasītu visu paziņojumu, atlasiet paziņojumu.
PIEZĪME. jūs nevarat lasīt viedo paziņojumu, kamēr
transportlīdzeklis pārvietojas.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Atskaņot.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai vairs nerādītu paziņojumu, velciet to pa kreisi vai pa labi.
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu un austiņu tiek atbalstīti un
var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka var izmantot konkrēto
tālruni vai austiņas. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas
funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var
savienot ar mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā
kļūtu par brīvroku ierīci. Lai noteiktu, vai ierīce ar Bluetooth
tehnoloģiju ir saderīga ar jūsu ierīci, apmeklējiet vietni
www.garmin.com/bluetooth.
Zvana veikšana
1 Atlasiet .
2 Atlasiet opciju:
16
• Lai sastādītu tālruņa numuru, atlasiet , ievadiet tālruņa
numuru un atlasiet .
• Lai zvanītu uz nesen zvanītu vai saņemta zvana tālruņa
numuru, atlasiet un atlasiet numuru.
• Lai zvanītu kontaktpersonai no savas tālruņu grāmatas,
atlasiet un atlasiet kontaktpersonu.
Zvana saņemšana
Kad saņemat zvanu, atlasiet Atbildēt vai Izbeigt.
Ienākošā zvana opciju izmantošana
Ienākošā zvana opcijas tiek rādītas, kad atbildat uz tālruņa
zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.
IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat
vēlreiz atvērt, atlasot galvenajā izvēlnē .
• Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet .
• Lai pārsūtītu audio uz savu tālruni, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju varat izmanto, ja vēlaties atvienot
Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja
nepieciešama konfidencialitāte.
• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās
sistēmas, piemēram, balss pastu.
• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
• Lai beigtu sarunu, atlasiet
.
Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana
Tālruņa tastatūrā līdz trim kontaktpersonām varat saglabāt kā
iepriekš iestatītas. Tas ļauj ātri zvanīt uz mājas tālruņa numuru,
ģimenes locekļiem vai kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt.
1 Atlasiet > .
2 Atlasiet iepriekš iestatītu numuru, piemēram, Sākotnējais
iestatījums 1, un atlasiet Labi.
3 Atlasiet kontaktpersonu.
Par bezvadu austiņām
Izmantojot bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīce var nosūtīt bezvadu
austiņām navigācijas audio uzvednes. Lai uzzinātu vairāk,
dodieties uz http://www.garmin.com/bluetooth.
Bluetooth funkciju iespējošana un
atspējošana
Pārī savienota viedtālruņa zvanīšanas brīvroku sistēmā un
Smartphone Link funkcijas varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet > Bluetooth.
2 Blakus tālruņa nosaukumam atlasiet .
3 Sadaļā Izmantot atlasiet opciju:
• Lai iespējotu savienojumu ar lietotni Smartphone Link,
atlasiet Smartphone Link.
• Lai iespējotu zvanīšanu brīvroku sistēmā, atlasiet
Brīvroku.
4 Atlasiet Labi.
Kā rādīt un paslēpt paziņojumus jūsu viedtālrunim ar
Android™
Lietotni Smartphone Link varat izmantot, lai atlasītu, kāda veida
paziņojumus vēlaties skatīt savā dēzlCam ierīcē.
1 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
2 Atlasiet .
3 Pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Smart
Notifications.
4 Sadaļā Notifications atlasiet Settings.
Tiks parādīts paziņojumu kategoriju un lietotņu saraksts.
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
5 Atlasiet opciju:
• Lai paziņojumu iespējotu vai atspējotu, atlasiet
pārslēgšanas slēdzi blakus kategorijai vai lietotnes
nosaukumam.
• Lai pievienotu lietotni sarakstam, atlasiet .
Jūsu Apple ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana
un slēpšana
®
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
Smartphone Link
Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot
lietojumprogrammu Smartphone Link.
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link.
2 SavādēzlCam ierīcē atlasiet > Navigācija > Satiksme un
pārbaudiet, vai izvēles rūtiņa Satiksme ir atzīmēta.
Ja jums ir savienojums ar Apple ierīci, varat filtrēt paziņojumus,
kas redzami dēzlCam ierīcē, rādot vai paslēpjot kategorijas.
1 Atlasiet > Viedie paziņojumi > .
2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam
paziņojumam.
1 Atlasiet > Navigācija > Satiksme.
2 Atlasiet izvēles rūtiņu Satiksme.
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Satiksmes skatīšana kartē
Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no
pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām
automātiski var pievienot dēzlCam ierīcei.
1 Atlasiet > Bluetooth.
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana
Varat arī dzēst pārī savienoto Bluetooth ierīci, lai tā turpmāk
netiktu automātiski savienota ar jūsu dēzlCam ierīci. Pārī
savienota viedtālruņa dzēšana dzēš arī visas sinhronizētās
tālruņu grāmatas kontaktpersonas un zvanu vēsturi no jūsu
dēzlCam ierīces.
1 Atlasiet > Bluetooth.
2 Blakus Bluetooth ierīces nosaukumam atlasiet > Aizmirst.
Pārī savienotā tālruņa dzēšana
Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu
automātiski savienots ar jūsu ierīci.
1 Atlasiet > Bluetooth.
2 Blakus tālruņa nosaukumam atlasiet > Aizmirst.
Satiksme
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.
Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu
maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos
no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja
aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (Satiksmes
iestatījumi, 22. lappuse). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai
meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.
Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes
dati.
• Ierīce saņem bezmaksas satiksmes datus, izmantojot
lietojumprogrammu Smartphone Link (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot Smartphone Link, 17. lappuse).
• Visi produkta modeļi var saņemt satiksmes datus, izmantojot
bezvadu satiksmes uztvērēja kabeli (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot Smartphone Link, 17. lappuse).
Dodieties uz sava produkta lapu vietnē garmin.com, lai
meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes uztvērēja kabeli.
Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju
par satiksmes uztvērēju pārklājuma zonām skatiet vietnē
www.garmin.com/traffic.
Satiksme
Satiksmes iespējošana
Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
photoLive satiksmes kameras
Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāizveido savienojums ar
Smartphone Link un ir vajadzīgs photoLive pakalpojuma
abonements (Garmin Live Services abonēšana, 15. lappuse).
photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un
krustojumu tiešraides attēlus.
photoLive pakalpojums nav pieejams visās teritorijās.
photoLive satiksmes kameru skatīšana un
saglabāšana
Jūs varat skatīt tuvumā esošo satiksmes kameru tiešraides
attēlus. Varat arī saglabāt satiksmes kameras teritorijām, kurās
bieži ceļojat.
1 Atlasiet > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievienotu.
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet satiksmes kameras atrašanās vietu.
Kameras tiešraides attēla priekšskatījums ir redzams blakus
kameras atrašanās vietas kartei. Varat atlasīt attēla
priekšskatījumu, lai skatītu attēlu pilnā lielumā.
5 Lai saglabātu kameru, atlasiet Saglabāt (izvēles).
Kameras sīktēla attēla priekšskatījums tiek pievienots
lietojumprogrammas photoLive galvenajam ekrānam.
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē
photoLive kartes rīks rāda satiksmes kameras priekšā esošajā
ceļā.
1 Kartē atlasiet > photoLive.
Ierīce rāda tuvumā ceļā priekšā esošās kameras tiešraides
attēlu kopā ar attālumu līdz kamerai. Kad pabraucat kamerai
garām, ierīce ielādē nākamās ceļā priekšā esošās kameras
tiešraides attēlu.
2 Ja attiecīgajam ceļam nav atrodamas kameras, atlasiet
Meklēt kameras, lai skatītu vai saglabātu tuvumā esošās
satiksmes kameras (izvēles).
17
Satiksmes kameras saglabāšana
1 Atlasiet > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievienotu.
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet krustpunktu.
5 Atlasiet Saglabāt.
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki
Dienas braukšanas ierobežojuma koriģēšana
Dienas braukšanas ierobežojumu varat koriģēt atbilstoši
attiecīgās teritorijas tiesiskajām prasībām.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
1 Izmantojot pātraukumu plānotāja funkciju, atlasiet Dienā
nobrauktās stundas.
2 Atlasiet attiecīgās teritorijas dienas braukšanas
ierobežojumu.
3 Atlasiet Saglabāt.
Pārtraukuma plānošana
Nosūtīt un sekot
IEVĒRĪBAI
Šī ierīce NAV apstiprināta, lai aizstātu papīra reģistrācijas
žurnāla prasības saskaņā ar Federālo automobiļu pārvadātāju
drošības pārvaldes (FMCSA) noteikumiem. Vadītājiem ir
jāievēro visas piemērojamās federālās un valsts darba stundu
reģistrācijas prasības. Kad šī ierīce ir apvienota ar Garmin
eLog™ saderīgu elektronisku reģistrēšanas ierīci (ELD), tā ļauj
autopārvadātājam ievērot darba stundu reģistrēšanas un
pārtraukumu prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju vai
iegādātos Garmin eLog ierīci, dodieties uz garmin.com/elog.
IEVĒRĪBAI
Esiet piesardzīgi, kopīgojot savas atrašanās vietas informāciju
ar citiem.
Kad pārtraukuma plānošanas funkcija ir iespējota, ierīce brīdina
jūs vienu stundu pirms ieteiktā pārtraukuma laika un paziņo
darba stundu ierobežojumus, kā arī iesaka pārtraukuma
atrašanās vietas jūsu maršrutā. Izmantojot šo funkciju, varat
sekot savu darba stundu skaitam, un tas jums var palīdzēt
ievērot drošības noteikumus.
PIEZĪME. pārtraukuma plānošanas funkcijas nav pieejamas,
kad izmantojat automašīnas transportlīdzekļa profilu.
Ieteiktā pārtraukuma izmantošana
Kad pienācis pārtraukuma laiks, ierīce par to brīdina un rāda
ieteiktās pārtraukuma interesējošo objektu atrašanās vietas
maršrutā.
Atlasiet interesējošo objektu ieteikto pārtraukuma atrašanās
vietu sarakstā.
Ierīce pievieno pārtraukuma atrašanās vietu kā nākamo
galapunktu jūsu maršrutā.
Pārtraukuma taimera palaišana
Pārtraukuma taimeris automātiski tiek palaists, kad
transportlīdzeklis 30 sekundes brauc ar ātrumu vismaz 8 km/h
(5 jūdzes/h). Taimeri jebkurā laikā varat palaist manuāli.
1 Kartē atlasiet > Pārtraukuma plānotājs.
2 Atlasiet Palaist taimeri.
Pārtraukuma taimera pauzēšana un atiestatīšana
Pārtraukuma taimeris automātiski pauzē, kad transportlīdzeklis
stāv trīs minūtes vai ilgāk. Īsas apstāšanās gadījumā,
piemēram, autostāvvietā vai kravas automašīnu pieturā, taimeri
varat pauzēt manuāli. Brauciena beigās taimeri varat manuāli
atiestatīt.
1 Atlasiet Apturēt taimeri.
2 Atlasiet opciju:
• Lai pauzētu taimeri, atlasiet Pauzēt.
• Lai apturētu un atiestatītu taimeri, atlasiet Atiestatīt.
Braukšanas stundu koriģēšana
Jūs varat koriģēt kopējās nobrauktās stundas, lai precīzāk
saskaņotu darba stundu ierakstus.
1 Izmantojot pātraukumu plānotāja funkciju, atlasiet Kopā
nobrauktās stundas.
2 Ievadiet kopā nobrauktās stundas.
3 Atlasiet Saglabāt.
18
Funkcija Nosūtīt un sekot ļauj koplietot braucienu ar nosūtītāju
vai kontaktpersonām jūsu viedtālrunī un sociālo tīklu
kontaktpersonām. Kamēr jūs koplietojat, skatītāji var reāllaikā
sekot jūsu pašreizējai atrašanās vietai, nākamajam galapunktam
un jūsu pēdējo braucienu ceļam.
Šai funkcijai ir nepieciešams viedtālrunis ar Smartphone Link
lietotni.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama, kad izmantojat automašīnas
transportlīdzekļa profilu.
Funkcijas Nosūtīt un sekot koplietošanas iestatīšana
Kad pirmo reizi izmantojat funkciju Nosūtīt un sekot, tā ir
jāiestata un jāuzaicina nosūtītājs.
1 Izveidojiet savienojumu ar Smartphone Link.
2 Savā dēzl™ ierīcē atlasiet > Nosūtīt un sekot.
3 Lai pabeigtu funkcijas iestatīšanu, izpildiet dēzl ierīces
ekrānā redzamās norādes.
Sesijas Nosūtīt un sekot sākšana
IEVĒRĪBAI
Esiet piesardzīgi, koplietojot savas atrašanās vietas informāciju
ar citiem.
Lai varētu sākt koplietošanu, ir jāiestata funkcija Nosūtīt un
sekot (Funkcijas Nosūtīt un sekot koplietošanas iestatīšana,
18. lappuse).
Varat sākt koplietot funkcijas Nosūtīt un sekot datus, izmantojot
savu dēzlCam ierīci vai lietotni Smartphone Link.
• Savā dēzlCam ierīcē atlasiet > Nosūtīt un sekot > Sākt.
• Savā dēzlCam ierīcē kartē atlasiet > Nosūtīt un sekot >
Sākt.
• Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link un atlasiet
Nosūtīt un sekot > Start Dispatch and Track.
Saite, lai skatītu jūsu Nosūtīt un sekot datus, tiek ievietota jūsu
iespējotajos sociālo tīklu kontos, un e-pasta ziņojums ar saiti tiek
nosūtīts jūsu uzaicinātajām kontaktpersonām. Kamēr jūs
koplietojat, skatītāji var noklikšķināt uz saites, lai reāllaikā sekotu
jūsu pašreizējai atrašanās vietai un jūsu pēdējo braucienu
ceļam.
Kamēr funkcija Nosūtīt un sekot ir aktīva, dēzlCam statusa joslā
ir redzama
. Redzams arī uzaicināto skatītāju skaits.
IETEIKUMS. pēc noklusējuma funkcijas Nosūtīt un sekot
koplietošanas sesija automātiski beidzas pēc 24 stundām.
Lietotnē Smartphone Link varat atlasīt Nosūtīt un sekot > Keep
Activity Available, lai pagarinātu funkcijas Nosūtīt un sekot
koplietošanas sesiju, vai jebkurā laikā varat apturēt
koplietošanu.
Funkcijas Nosūtīt un sekot koplietošanas apturēšana
Funkcijas Nosūtīt un sekot koplietošanu jebkurā laikā varat
apturēt, izmantojot dēzlCam ierīci vai lietotni Smartphone Link.
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki
• Savā dēzlCam ierīcē atlasiet > Nosūtīt un sekot >
Apturēt.
• Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link un atlasiet
Nosūtīt un sekot > Stop Dispatch and Track.
Skatītāji saņem ziņojumu, ka Nosūtīt un sekot sesija ir beigusies
un viņi vairs nevar sekot jūsu atrašanās vietai.
Sesijas Nosūtīt un sekot automātiska sākšana
Varat iespējot ierīci, lai automātiski sāktu sesiju Nosūtīt un sekot
katru reizi, kad sākat maršrutu.
1 Atlasiet > Navigācija > Maršruta izvēles.
2 Atlasiet Nosūtīt un sekot Auto Start.
Nosūtīšanas ziņojuma sūtīšana uz dēzl ierīci
Lai varētu sūtīt nosūtīšanas ziņojumu, vadītājam ir jāiestata
funkcija Nosūtīt un sekot (Funkcijas Nosūtīt un sekot
koplietošanas iestatīšana, 18. lappuse).
Nosūtīšanas ziņojumu uz dēzl ierīci varat nosūtīt, izmantojot
funkciju Nosūtīt un sekot. Tas var būt noderīgi, lai nosūtītu
vadītājam atjauninātu informāciju.
PIEZĪME. šī funkcija nav saderīga ar visām viedtālruņu
ziņapmaiņas lietotnēm.
1 Sagatavojiet e-pasta vēstuli vai teksta ziņojumu ar
atjauninātu sūtīšanas informāciju.
2 Jebkurā vietā e-pasta vēstules vai teksta ziņojuma tēmas
rindiņā vai pamattekstā ietveriet vārdu "dezl".
PIEZĪME. vārds "dezl" nav reģistrsjutīgs.
3 Nosūtiet e-pasta vēstuli vai teksta ziņojumu uz vadītāja
viedtālruni.
Ziņojums ir redzams vadītāja dēzl ierīcē, un to var skatīt, kamēr
transportlīdzeklis ir kustībā.
Maršruta sākšana, izmantojot funkciju Nosūtīt ziņojumu
Kad saņemat ziņojumu no nosūtītāja, varat sākt jaunu maršrutu,
izmantojot saņemtās adreses informāciju, ja tā ir pieejama.
1 Atlasiet ziņojuma paziņojumu.
2 Atlasiet adreses saiti ziņojuma pamattekstā.
Ierīce meklē adresi.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
Ierīce aprēķina maršrutu uz galapunktu un sāk jaunu sesiju
Nosūtīt un sekot.
Apkopes vēstures reģistrēšana
Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad
transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā
vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas
kategorijas (Apkopes kategoriju pievienošana, 19. lappuse).
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet Pievienot ierakstu.
4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet Nākamais.
5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
6 Atlasiet Pabeigts.
Apkopes kategoriju pievienošana
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet > Pievienot kategoriju.
3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Apkopes kategoriju dzēšana
Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti
kategorijā.
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
Balss komanda
2 Atlasiet > Dzēst kategorijas.
3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
4 Atlasiet Dzēst.
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
3 Atlasiet > Pārdēvēt kategoriju.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Apkopes ierakstu dzēšana
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet > Dzēst ierakstus.
4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
5 Atlasiet Dzēst.
Apkopes ieraksta rediģēšana
Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes
ieraksta datumu.
1 Atlasiet > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet lauku.
4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet Pabeigts.
Balss komanda
PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un
reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.
PIEZĪME. balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo
izpildījumu trokšņainā vidē.
Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot
vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss
uzvednes un pieejamo komandu saraksts.
Pamošanās frāzes iestatīšana
Pamošanās frāze ir vārds vai teikums, kuru jūs varat pateikt, lai
aktivizētu balss komandu. Noklusējuma pamošanās frāze ir
Balss komanda.
IETEIKUMS. jūs varat samazināt nejaušas balss komandas
aktivizācijas iespēju, izmantojot spēcīgu pamošanās frāzi.
1 Atlasiet > Balss komanda > > Pamošanās frāze.
2 Ievadiet jaunu pamošanās frāzi.
Ievadot frāzi, ierīce parāda pamošanās frāzes stiprumu.
3 Atlasiet Pabeigts.
Balss komandas aktivizēšana
Pasakiet pamošanās frāzi.
Parādās balss komandas izvēlne.
Balss komandu padomi
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
• Palieliniet savas modināšanas frāzes stiprumu, lai
samazinātu nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju.
• Noklausieties divus toņus, lai apstiprinātu, kad ierīce ieiet
balss komandu režīmā un iziet no tā.
19
Maršruta sākšana, izmantojot balss
komandu
Varat pateikt populāru, labi zināmu atrašanās vietu
nosaukumus.
1 Pasakiet savu pamošanās frāzi (Pamošanās frāzes
iestatīšana, 19. lappuse).
2 Sakiet Atrast vietu.
3 Noklausieties balss uzvedni un pasakiet atrašanās vietas
nosaukumu.
4 Pasakiet līnijas numuru.
5 Sakiet Naviģēt.
Skaņas izslēgšanas norādījumi
Balss komandas balss uzvednes varat atspējot bez ierīces
skaņas izslēgšanas.
1 Atlasiet > Balss komanda > .
2 Atlasiet Skaņas izslēgšanas norādījumi > Ieslēgts.
Balss vadība
Reģioniem, kur balss komandas funkcija nav pieejama, tiek
aktivizēta balss vadības funkcija. Balss vadība ļauj izmantot
balsi ierīces vadībai. Lai varētu izmantot balss vadības funkciju,
tā vispirms ir jākonfigurē jūsu balsij.
Balss vadības konfigurēšana
Funkcija Balss vadība ir jākonfigurē atsevišķai lietotāja balsij, un
citi lietotāji to nevar izmantot.
1 Atlasiet > Balss vadība.
2 Lai ierakstītu komandas katrai balss vadības frāzei, izpildiet
ekrānā redzamās norādes.
PIEZĪME. jums nav jālasa ekrānā tieši redzamā frāze. Pēc
savas izvēles jūs varat teikt alternatīvu komandu ar tādu
pašu nozīmi.
Lai izmantotu balss vadības funkciju, jums ir jāpasaka komanda,
kuru attiecīgai funkcijai ierakstījāt.
Balss vadības izmantošana
1 Pasakiet komandu, kuru ierakstījāt Balss vadība frāzei.
Parādās balss vadības izvēlne.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Balss vadības padomi
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Klausieties signālu, lai apstiprinātu, kad ierīce sekmīgi saņem
komandu.
Lietotņu izmantošana
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē
Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt
ierīces ekrānā.
1 Atlasiet > Palīdzība.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir
programmatūras teksts (Teksta valodas iestatīšana,
22. lappuse).
2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).
Kravas automašīnu kartes skatīšana
Kravas automašīnu kartē ir izcelti atzītie kravas automašīnu
maršruti, piemēram, Sauszemes transporta atbalsta akta
20
(STAA) ieteiktie maršruti, TruckDown (TD) ieteiktie maršruti un
neradioaktīvo bīstamo materiālu pārvadāšanas maršruti. Atzītie
maršruti mainās atkarībā no konkrētās teritorijas un ierīcē
ielādētajiem kartes datiem.
Atlasiet > Kravas automašīnu karte.
Brauciena plānotājs
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu
braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot
piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.
Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp
varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību,
pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.
Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu
aktīvo maršrutu.
Brauciena plānošana
Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver
vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis.
Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat
sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās
vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma
atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta
un galamērķis var būt viens un tas pats.
1 Atlasiet > Brauciena plānotājs > Jauns brauciens.
2 Atlasiet Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Atlasīt galapunktu.
5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
6 Atlasiet Pievienot atrašanās vietu, lai pievienotu vairāk
atrašanās vietu (izvēles).
7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet
Nākamais > Saglabāt.
8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un
pārkārtošana
1 Atlasiet > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet
un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās
atrašanās vietas, atlasiet .
• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .
Galamērķu secības optimizēšana braucienā
Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai
izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību,
sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.
Rediģējot braucienu, atlasiet
> Optimizēt secību.
Interesantāko vietu meklēšana braucienā
Ierīce var ieteikt braucienam pievienot interesantas vai
populāras interesantākās vietas.
1 Rediģējot braucienu, atlasiet > Brauciena iestatījumi >
Ieteikt interesantākās vietas.
2 Atlasiet interesantāko vietu, lai skatītu papildu informāciju.
3 Lai pievienotu interesantāko vietu braucienam, atlasiet
Atlasīt.
Brauciena maršruta opciju maiņa
Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat
braucienu.
1 Atlasiet > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni.
Lietotņu izmantošana
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet
transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, naviģējot braucienā
(izvēles).
4 Atlasiet > Brauciena iestatījumi.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet
Izveidot maršrutu un izpildiet ekrānā redzamās norādes
(Maršruta koriģēšana, 8. lappuse).
• Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet
Maršruta izvēle (Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa,
8. lappuse).
Saglabāta brauciena navigācija
Pirms sākat saglabātā brauciena naviģēšanu, aktīvajam
transportlīdzekļa profilam ierīcē ir jāatbilst atlasītajam
transportlīdzekļa profilam braucienam (Brauciena maršruta
opciju maiņa, 20. lappuse). Ja tas neatbilst, ierīce aicina jūs
mainīt transportlīdzekļa profilu, pirms varat sākt braucienu
(Transportlīdzekļa profila pārslēgšana, 3. lappuse).
1 Atlasiet > Brauciena plānotājs > Saglabātie braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam
atlasiet Sākt.
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz
pārējiem brauciena galamērķiem.
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana
Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai
rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.
1 Atlasiet > Brauciena plānotājs > Mans aktīvais
maršruts.
2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja
funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
3 Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru
varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces iestatījumi, 23. lappuse).
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet > Kur esmu bijis.
Laikapstākļu prognožu apskatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati.
Ierīci varat pievienot lietotnei Smartphone Link, lai saņemtu
laikapstākļu datus.
1 Atlasiet > Laikapstākļi.
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām
nākamajām dienām.
2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā
1 Atlasiet > Laikapstākļi > Pašreizējā atrašanās vieta.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu
sarakstā.
dēzlCam Iestatījumi
• Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet Pievienot pilsētu
un ievadiet pilsētas nosaukumu.
dēzlCam Iestatījumi
Navigācijas iestatījumi
Atlasiet > Navigācija.
Transportl. profils: iestata katras tās kravas automašīnas
transportlīdzekļa profilu, ar kuru izmantosit ierīci.
Karte un transportlīdzeklis: iestata ierīcē rādāmo karšu detaļu
līmeni un transportlīdzekļa ikonu.
Maršruta izvēles: Iestata maršrutu izvēles naviģējot.
Vadītāja palīdzība: iestata vadītāja palīdzības brīdinājumus.
Satiksme: iestata satiksmes detaļas, kuras ierīce lieto. Varat
iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairās no satiksmes
un meklē jaunu maršrutu uz galapunktu, ja rodas satiksmes
aizkavēšanās (Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem
maršrutā, 8. lappuse).
Vienības: Mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet > Navigācija > Karte un transportlīdzeklis.
Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē
atspoguļo jūsu pozīciju.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu rīki: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 14. lappuse).
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
1 Atlasiet > Navigācija > Karte un transportlīdzeklis >
Manas kartes.
2 Atlasiet karti.
Maršruta izvēles iestatījumi
Atlasiet > Navigācija > Maršruta izvēles.
Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījumu, sākot navigāciju.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Nosūtīt un sekot Auto Start: iespējo ierīci, lai automātiski sāktu
sesiju Nosūtīt un sekot katru reizi, kad sākat maršrutu.
Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai
izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu
transportlīdzekli.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība.
Balss uzvednes valoda: iestata navigācijas balss uzvednes
valodu.
21
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju funkcijām
myTrends, Kur esmu bijis un Brauciena žurnāls.
Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi funkcijām
myTrends, Kur esmu bijis un Brauciena žurnāls.
Vadītāja palīdzības iestatījumi
Atlasiet > Navigācija > Vadītāja palīdzība.
Skaņas brīdinājuma signāli vadītājam: iespējo skaņas
brīdinājumu katra veida brīdinājuma signālam vadītājam
(Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 4. lappuse).
Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma
kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.
Satiksmes iestatījumi
Galvenajā izvēlnē atlasiet > Navigācija > Satiksme.
Satiksme: iespējo satiksmi.
Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju,
lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos
pieejamos satiksmes datus.
Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.
Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma
iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus
(Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā,
8. lappuse).
Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma
sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.
Videoreģistratora iestatījumi
Atlasiet > Videoreģistrators.
Kameras novietojums: ļauj iestatīt transportlīdzekļa augstumu
un kameras pozīciju, kā arī izlīdzināt videoreģistratoru
(Kameras izlīdzināšana, 3. lappuse).
Automātiska ierakstīšana: ļauj videoreģistratoram automātiski
sākt video ierakstīšanu, kad ieslēdzat ierīci.
Priekšējas sadursmes brīdinājums: ļauj iespējot un iestatīt
priekšējās sadursmes brīdinājuma jutību (Priekšējas
sadursmes brīdinājuma sistēma, 5. lappuse). Augstāks
jutīgums brīdina ātrāk nekā zemāks jutīgums.
Brīdinājums par joslu maiņu: iespējo brīdinājumu, kad ierīce
nosaka, iespējams, nejaušu joslas robežas šķērsošanu
(Joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS), 6. lappuse).
Video izšķirtspēja: iestata izšķirtspēju un kvalitāti
videoreģistratora ierakstiem.
Ierakstīt audio: iespējo vai atspējo audio ierakstīšanu
videoreģistratora ierakstīšanas laikā.
Datu pārklājums: ierakstītajā videomateriālā ietver datumu,
laiku, atrašanās vietas un ātruma informāciju.
Ierakstīt pēc strāvas padeves zuduma: turpina ierakstīt video
līdz atlasītajam laika periodam pēc ārējās strāvas padeves
zuduma.
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija
Atlasiet
> Bluetooth.
Pievienošana bezvadu tīklam
1 Atlasiet > Wi­Fi.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu
bezvadu tīkla tehnoloģiju.
3 Atlasiet bezvadu tīklu.
4 Ja vajadzīgs, ievadiet šifrēšanas atslēgu.
Ierīce pievienojas bezvadu tīklam. Ierīce atcerēsies tīkla
informāciju un automātiski izveidos savienojumu, kad
atgriezīsieties šajā vietā nākotnē.
22
Displeja iestatījumi
Atlasiet > Displejs.
Spilgtuma līmenis: iestata displeja spilgtuma līmeni ierīcē.
Adaptīvs spilgtums: automātiski pielāgo fona apgaismojuma
spilgtumu, pamatojoties uz apgaismojumu, kad ierīce ir ārpus
stiprinājuma.
Tēma: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot
opciju Automātiski, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas
vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.
Tapete: iestata tapetes fonu ierīcē.
Gulēšanas laiks: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce
pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.
Ekrānsaudzētājs: iespējo vai atspējo režīma Daydream
ekrānsaudzētāju.
Fonta lielums: palielina vai samazina fonta lielumu ierīcē.
Kad ierīce ir pagriezta: iespējo ekrāna automātisku maiņu
starp portreta un ainavas rādīšanas režīmu, pamatojoties uz
ierīces pagriešanu vai saglabāšanu pašreizējā orientācijā.
PIEZĪME. kamēr ierīce ir pievienota pie transportlīdzekļa
stiprinājuma, tā atbalsta vienīgi ainavas režīmu.
Apraide: ļauj rādīt ierīces ekrāna saturu saderīgā ārējā displejā
bezvadu savienojumā.
Skaņu un paziņojumu iestatījumi
Atlasiet > Skaņa un paziņojums.
Skaļuma slīdņi: iestatiet skaļuma līmeni naviģēšanai, multividei,
zvaniem, brīdinājumiem un paziņojumu brīdinājumiem.
Netraucēt: iestata noteikumus automātiskai funkcijai
Netraucēt. Šī funkcija ļauj atspējot skaņas brīdinājumus
noteiktā periodā vai pasākumu laikā.
Paziņojuma noklusējuma zvana tonis: iestata ierīcē
noklusējuma paziņojuma zvana toņa skaņu.
Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana
1 Atlasiet > Skaņa un paziņojums.
2 Izmantojiet slīdņu joslas, lai regulētu skaņas un paziņojumu
skaļumu.
Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un
atspējošana
Lai atrastu jūsu atrašanās vietu, aprēķinātu maršrutus un
nodrošinātu navigācijas palīdzību, atrašanās vietu pakalpojumu
funkcija ierīcei ir jāiespējo. Atrašanās vietu pakalpojumus vara
atspējot, lai taupītu akumulatora jaudu vai plānotu maršrutu, kad
ierīce ir iekštelpās un nevar uztvert GPS signālus. Kad
atrašanās vietu pakalpojumi ir atspējoti, ierīce iespējo GPS
simulatoru, lai aprēķinātu un simulētu maršrutus.
1 Atlasiet > Atrašanās vieta.
2 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai iespējotu vai atspējotu
atrašanās vietu pakalpojumus.
PIEZĪME. lielākajā daļā lietošanas gadījumu jums nav jāmaina
iestatījums Režīms noklusējuma opcijā Tikai ierīce. Ierīce ietver
augstas veiktspējas GPS antenu, kas navigācijas laikā
nodrošina ļoti precīzus atrašanās vietas datus.
Teksta valodas iestatīšana
Ierīces programmatūrā varat atlasīt valodu tekstam.
1 Atlasiet > Valoda un ievade > Val..
2 Atlasiet valodu.
Kontu pievienošana
Lai sinhronizētu e-pasta ziņojumus, tikšanās un citus datus,
varat ierīcei pievienot kontus.
1 Atlasiet > Konti > Pievienot kontu.
dēzlCam Iestatījumi
2 Atlasiet konta veidu.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Datuma un laika iestatījumi
Atlasiet > Datums un laiks.
Automātisks datums un laiks: automātiski iestata laiku,
pamatojoties uz informāciju no pievienotā tīkla.
Iestatīt datumu: iestata ierīcē mēnesi, dienu un gadu.
Iestatīt laiku: iestata laiku ierīcē.
Atlasīt laika joslu: iestata laika joslu ierīcē.
Izmantot 24 stundu formātu: iespējo vai atspējo 24 stundu
laika formātu.
Ierīces iestatījumi
Atlasiet > Par ierīci.
Sistēmas atjauninājumi: ļauj atjaunināt karti un ierīces
programmatūru.
Statuss: rāda akumulatora statusu un tīkla informāciju.
Juridiskā informācija: ļauj skatīt galalietotāja licences līgumu
(LLL) un programmatūras licences informāciju.
Reglamentējošs: rāda e-uzlīmju reglamentējošo un atbilstības
informāciju.
Informācija par Garmin ierīci: rāda aparatūras un
programmatūras versijas informāciju.
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju rūpnīcas noklusējuma
vērtībās.
1 Atlasiet .
2 Atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Informācija par ierīci
Reglamentējošas un atbilstības informācijas
skatīšana
1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.
2 Atlasiet Par ierīci > Reglamentējošs.
Specifikācijas
Darba temperatūras
diapazons
No -10° līdz 55°C (no 14° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras
diapazons (transportlīdzekļa barošanas avots)
No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Strāvas ievades veids
Transportlīdzekļa elektrobarošana,
izmantojot izvēles piederumu. Maiņstrāva,
izmantojot papildu piederumu, lietošanai
tikai mājās un birojā.
Akumulatora tips
Atkārtoti lādējams litija jonu
Ievade
Maksimālā līdzstrāva 5 V, 2 A
Bezvadu frekvences/
protokoli
Wi‑Fi 2,4 GHz ar +3 dBm nominālu
Bluetooth 2,4 GHz
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Uzstādiet ierīci stiprinājumā un pievienojiet transportlīdzekļa
barošanas avotam.
Informācija par ierīci
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses
adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.
Ierīces apkope
Garmin atbalsta centrs
Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību
un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži
uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.
Karšu un programmatūras atjaunināšana,
izmantojot Wi‑Fi tīklu
IEVĒRĪBAI
Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies
lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma
sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu
papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām,
sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.
Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci
Wi‑Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj
atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
1 Pievienojiet ierīci Wi‑Fi tīklam (Pievienošana bezvadu tīklam,
22. lappuse).
Kamēr ierīce ir pievienota Wi‑Fi tīklam, tā automātiski
pārbauda pieejamos atjauninājumu un rāda paziņojumu, kad
atjauninājums ir pieejams.
2 Atlasiet opciju:
• Kad redzams atjauninājuma paziņojums, pavelciet uz leju
no ekrāna augšdaļas un atlasiet Pieejams
atjauninājums..
• Lai manuāli pārbaudītu atjauninājumus, atlasiet > Par
ierīci > Sistēmas atjauninājumi.
Ierīce rāda pieejamos karšu un programmatūras
atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte
vai Programmatūra redzams Pieejami atjauninājumi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet
Lejupielādēt.
• Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet Karte.
• Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet
Programmatūra.
Izlasiet
licences līgumus un atlasiet Pieņemt visus, lai
4
pieņemtu līgumus.
PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt
Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu.
Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences
līgumi.
5 Ar USB kabeli pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam un
atlasiet Turpināt (Ierīces uzlādēšana, 23. lappuse).
Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot USB sienas
lādētāju, kas nodrošina vismaz 1 A izejas jaudu. Daudzi
viedtālruņu, planšetdatoru vai portatīvo nesēju ierīču USB
strāvas adapteri var būt saderīgi.
6 Saglabājiet ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi‑Fi
tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.
IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta,
pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu
trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina.
23
Ierīces apkope
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.
Kameras objektīva tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet objekta tīrīšanai sausu lupatiņu. Izmantojot sausu
lupatiņu, varat bojāt objektīvu.
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
Lai uzlabotu ierakstītā videomateriāla kvalitāti, kameras
objektīvs ir regulāri jātīra.
1 Slaukiet objektīvu ar mīkstu, ūdenī vai spirtā mitrinātu
lupatiņu, kas nerada švīkas.
2 Ļaujiet objektīvam nožūt.
Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
2 Noslaukiet ierīci sausu.
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
• Reģistrējiet ierīci, izmantojot programmatūru Garmin Express
(garmin.com/express).
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas
kabelī
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali À pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai to atbrīvotu.
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu Á un izņemiet drošinātāju Â.
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī Ã.
Ierīces atiestatīšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.
Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Ierīces dēzlCam uzstādīšana un
strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 1. lappuse).
Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā
ierīci
Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, turētājs transportlīdzeklī ir
jāuztur tīrs, un ierīce ir jānovieto tuvu piesūcējkausam.
Ja ierīce braukšanas laikā maina pozīciju, veiciet tālāk
aprakstītās darbības.
• Izņemiet strāvas avotam pievienoto stiprinājumu no
piesūcējkausa balsteņa un ar drānu noslaukiet lodīti un
ligzdu.
Putekļi un citi netīrumi var mazināt berzi lodītes un ligzdas
savienojumā, ļaujot savienojuma pozīcijai mainīties
transportlīdzekļa kustības laikā.
• Pagrieziet viras savienojumā pievienoto sviru pret
piesūcējkausu tik tālu, cik vējstikla leņķis atļauj.
Novietojot ierīci tuvāk vējstiklam, tiek mazināta ceļa izraisīto
triecienu un vibrācijas ietekme.
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai atrašanās vietu pakalpojumu funkcija ir
iespējota (Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un
atspējošana, 22. lappuse).
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
24. lappuse).
24
Traucējummeklēšana
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir
specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas
drošinātājs.
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
22. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 22. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Skaņas un paziņojumu skaļuma
regulēšana, 22. lappuse).
• Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (Pievienošana
bezvadu tīklam, 22. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas
režīmā (Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 1. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
Mani videoieraksti ir neskaidri
• Notīriet kameras objektīvu (Kameras objektīva tīrīšana,
24. lappuse).
• Notīriet vējstiklu kameras priekšā.
• Pārbaudiet, vai vējstikla tīrītājs notīra vējstikla zonu kameras
priekšā, un, ja vajadzīgs, pārvietojiet ierīci.
Mana atmiņas karte ir nolietojusies un ir
jāmaina
Visas microSD atmiņas kartes pēc daudzām pārrakstīšanas
reizēm nolietojas. Tā kā videoreģistrators ierakstīšanu veic
pastāvīgi, atmiņas karte pēc laika ir jāaizstāj ar jaunu
(Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa, 4. lappuse). Ierīce
automātiski nosaka atmiņas kartes kļūdas un brīdina, kad
pienācis laiks to aizstāt.
Lai pagarinātu atmiņas kartes lietošanas laiku, varat veikt tālāk
aprakstītās darbības.
• Izslēdziet ierīci, kad transportlīdzekli neizmantojat.
Ja ierīce nav pievienota aizdedzes ieslēdzamai
transportlīdzekļa strāvas izejai, ierīce ir jāizslēdz laikā, kad
transportlīdzekli neizmantojat, lai kamera neierakstītu
nevajadzīgus videomateriālus.
• Saglabātos videomateriālus pārsūtiet uz datoru.
Atmiņas kartes lietošanas laiks pagarinās, ja atmiņas kartē ir
pieejams vairāk brīvas vietas.
• Izmantojiet augstas kvalitātes atmiņas karti ar ātruma
kategorijas klasi 10 vai augstāku.
Aizstāšanas atmiņas karti iegādājieties no augstas kvalitātes
ražotāja un vispāratzīta pārdevēja.
Mani videoieraksti ir mainīgi vai nepilnīgi
• Lai iegūtu vislabākos kameras darbības un videoierakstu
rezultātus, izmantojiet kvalitatīvu atmiņas karti ar ātruma
kategorijas klasi 10 vai augstāku.
Lēnāka atmiņas karte var neierakstīt videomateriālu
pietiekami ātri.
• Ja ierīce rāda atmiņas kartes kļūdas brīdinājumu, nomainiet
atmiņas karti (Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa,
4. lappuse).
• Atjauniniet ierīci ar jaunāko programmatūru (Karšu un
programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi‑Fi tīklu,
23. lappuse).
Pielikums
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni
vai Smartphone Link
• Atlasiet > Bluetooth.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link un
atlasiet > , lai restartētu Smartphone Link pamata
pakalpojumus.
• Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni
www.garmin.com/bluetooth.
• Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis
un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (Pārī savienotā
tālruņa dzēšana, 17. lappuse) un jāveic pāra savienojuma
veidošanas process.
Pielikums
Rezerves kameras
Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām
pievienotajām rezerves kamerām.
Vadu savienojuma rezerves kameras pievienošana
Lai pievienotu vadu savienojuma rezerves kameru, jāiegādājas
video stiprinājuma papildu aprīkojuma piederums, kas ietver 3,5
mm kompozīta video ievades ligzdu. Dodieties uz garmin.com,
lai iegādātos papildu stiprinājumu.
Varat pievienot vadu savienojuma rezerves kameru un skatīt
video ierīces ekrānā.
1 Oriģinālo ierīces stiprinājumu aizstājiet ar video stiprinājuma
piederumu.
2 Iespraudiet kameras video kabeli stiprinājuma video ievades
ligzdā À.
BC™ 35 rezerves kameras pāra savienojuma ar
Garmin navigācijas ierīci veidošana
Lai pievienotu kameru, vispirms jāiespējo iestatījums Wi‑Fi
Garmin navigācijas ierīcē .
BC 35 bezvadu rezerves kamera ir saderīga ar dažām Garmin
navigācijas ierīcēm ar Android. Lai uzzinātu vairāk par ierīces
saderību, dodieties uz vietni garmin.com/bc35.
Pāra savienojumā ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci varat
iekļaut līdz četrām BC 35 bezvadu rezerves kamerām.
1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.
Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 35
kameru. Papildu informāciju par atjaunināšanu skatiet savas
navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
2 Ieslēdziet Garmin navigācijas ierīci un novietojiet to 3 m (10
pēdu) attālumā no kameras.
3 Atlasiet > Atpakaļskats.
4 Atlasiet opciju:
• Ja šī ir pirmā kamera, kuru pievienojat navigācijas ierīcei,
atlasiet Pievienot jaunu kameru.
25
• Ja šī ir papildu kamera, kuru pievienojat navigācijas
ierīcei, atlasiet > Atlasiet kameru > Pievienot jaunu
kameru.
5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
PIEZĪME. pāra savienojuma kodu vai paroli skatiet uz
raidītāja vai kameras.
Kad pāra savienojuma ar kameru veidošanas process pirmo
reizi pabeigts, kamera automātiski izveido savienojumu ar
Garmin navigācijas ierīci.
Rezerves kameras skatīšana
Ierīce rāda video no pievienotās rezerves kameras dažādos
veidos atkarībā no tā, kā kamera ir pievienota barošanas
avotam.
1 Atlasiet opciju video rādīšanai:
• Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams),
pārslēdziet transportlīdzekli atpakaļgaitā.
Ierīce automātiski rāda video no rezerves kameras.
• Ja kamera ir pievienota pastāvīgam strāvas avotam,
atlasiet > Atpakaļskats, lai manuāli skatītu kameru.
Atlasiet
opciju, lai atjaunotu parastu ierīces darbību:
2
• Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams),
izņemiet transportlīdzekli no atpakaļgaitas.
Ierīce automātiski atjauno parastu darbību.
• Ja raidītājs ir pievienots pastāvīgam strāvas avotam,
atlasiet , lai manuāli paslēptu kameru.
Kameru pārslēgšana
Ja vairākas rezerves kameras raida video uz jūsu ierīci, varat
pārslēgties starp kameru skatiem.
1 Atlasiet > Atpakaļskats.
2 Atlasiet > Atlasiet kameru.
3 Atlasiet kameru.
Tiek rādīta video plūsma no kameras, un ekrāna augšā ir
redzams kameras nosaukums.
1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē
(dēzlCam pārskats, 1. lappuse).
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
26. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (garmin.com).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz garmin.com/accessories.
Pievienošana bezvadu displejam
Ierīces ekrānā redzamo saturu bezvadu savienojumā varat rādīt
uz saderīga ārēja displeja.
1 Tuviniet ierīci bezvadu displejam.
2 Atlasiet > Displejs > Apraide.
3 Atlasiet bezvadu displeju.
4 Ja vajadzīgs, ievadiet PIN kodu.
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.
®
®
®
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu,
ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem
Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un
citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko
preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai
nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas
programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar
atmiņu no 4 līdz 64 GB.
26
Pielikums
Rādītājs
Simboli
2D kartes skats 14
3D kartes skats 14
A
abonementi, Garmin Live pakalpojumi 15
adreses, meklēšana 10
aktīvās braukšanas joslas vadība 7
akumulators
maksimizēšana 25
problēmas 25
uzlāde 1, 23, 24
apkopes vēsture
dzēšana 19
ieraksti 19
kategorijas 19
rediģēšana 19
apvedceļi 8
atbildēšana uz zvaniem 16
atiestatīšana
brauciena dati 14
ierīce 24
atjaunināšana
kartes 23
programmatūra 23
atmiņas karte 1, 4, 25, 26
ievietošana 26
atrašanās vietas 10, 21
meklē 9
meklēšana 11
nesen atrasts 12
pašreizējā 12
saglabāšana 12
simulēts 22
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 10
atrašanās vietu meklēšana. 9, 10, 12, 15
Skatiet arī atrašanās vietas
adreses 10
koordinātas 11
krustpunkti 11
pilsētas 11
atrašanās vietu pakalpojumi 22
atvienošana, Bluetooth ierīce 17
audio, tuvuma punkti 22
austiņas, savienošana pārī 15
autostāvvieta 7, 10, 11
pēdējā autostāvvieta 8
autovadīšanas papildu atbalsta sistēma
(ADAS) 5
autovadītāja papildu atbalsta sistēma (ADAS)
6
avārijas dienesti 12
B
balss komanda 19
aktivizēšana 19
navigācija ar 20
padomi lietošanai 19
pamošanās frāze 19
balss uzvedne 16
balss vadība, padomi 20
Balss vadība 20
barošanas taustiņš 1
bezvadu austiņas 16
bezvadu kamera. Skatiet kameras
Bluetooth tehnoloģija 15, 16, 25
iespējošana 22
notiek ierīces atvienošana 17
pārī savienotās ierīces dzēšana 17
bojājumu direktorija 9
brauciena informācija 14
atiestatīšana 14
skatīšana 14
brauciena plānotājs 20, 21
brauciena rediģēšana 20
pielāgošanas punkti 20
brauciena vēsture 23
Rādītājs
brauciena žurnāls, skatīšana 14
braukšanas virzieni 7
brīdinājuma ikonas 13, 14
brīdinājumi 4, 5
audio 22
tuvuma punkti 22
brīdinājumu skaļums 22
D
dators, pievienošana 26
degviela, stacijas 12
displeja iestatījumi 22
drošinātājs, maiņa 24
dzēšana
apkopes ieraksti 19
apkopes kategorijas 19
braucieni 20
pārī savienota Bluetooth ierīce 17
pārī savienotā Bluetooth ierīce 17
E
ekrāns, spilgtums 2
F
faili, pārsūtīšana 26
fotoattēli, skatīšana 4
fotouzņēmumi 4
Foursquare 11
G
galapunkti 21. Skatiet atrašanās vietas
ierašanās 7
Garmin Connect 15
Garmin Live pakalpojumi, abonēšana 15
Garmin Live Services 15
GPS 2
simulators 22
I
ID numurs 23
ierīces apkope 24
ierīces ID 23
ierīces tīrīšana 24
ierīces uzlādēšana 1, 23, 24
ierīces uzstādīšana 24
automašīna 1
piesūcējkauss 1, 24
ierobežojumi, transportlīdzeklis 2
iestatījumi 21–23
iestatījumu atjaunošana 23
ikonas, statusa josla 2
interesējoši objekti 9, 11, 12
kravas automašīnu pakalpojumi 9
papildinājumi 11
pielāgot 11
POI Loader 11
Interesējoši objekti 12
izvairīšanās
ceļš 9
nodevas 9
zona 9
izvairīšanās vietas 9
atspējošana 9
ceļš 9
ceļu iezīmes 9
dzēšana 9
nodevas 8
zona 9
J
joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS) 4, 6
K
kamera, savienošana pārī 25
kameras 26
ātrums 5
dublējums 26
pārslēgšana 26
sarkanā gaisma 5
videoreģistrators 3, 22
kartes 7, 13, 14, 21
atjaunināšana 23
datu lauks 7, 14
detalizēts līmenis 21
iegāde 26
kravas automašīna 20
maršrutu skatīšana 7
rīki 13
simboli 7
Slāņi 14
tēma 21
kartes skats
2D 14
3D 14
kartes slāņi, pielāgošana 14
konti 22
koordinātas 11
koplietošana, Nosūtīt un sekot 18, 19
kravas automašīna
autopiekabe 3
interesējoši objekti 9
karte 20
profili 2, 3
krustpunkti, meklēšana 11
Kur es atrodos? 12
L
laika iestatījumi 23
laikapstākļi 21
lietotnes 2
LLL 23
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 7
došanās 7
mājupceļš 7
maršruta koriģēšana 8
maršruti 6
aprēķināšana 8
aprēķināšanas režīms 20
apstāšanās 8
ieteiktie 8
koriģēšana 8
myTrends 8
punkta pievienošana 8, 21
sākšana 6, 7, 10, 19
skatīšana kartē 7
meklēšanas josla 10
meklēšanas zonas maiņa 11
microSD karte 1, 25, 26
ievietošana 4
miega režīms 1
myTrends, maršruti 8
multivides skaļums 22
N
nākamais pagrieziens 7
navigācija 7
iestatījumi 21
nesen atrastās atrašanās vietas 12
nodevas, izvairīšanās 8
Nosūtīt un sekot 18, 19
P
pagriezienu saraksts 7
papildinājumi, pielāgoti interesējoši objekti 11
pārtraukuma plānošana 18
pašreizējā atrašanās vieta 12
paziņojumi 2, 16, 17
paziņojumu skaļums 22
photoLive 17
piederumi 26
pielāgoti interesējoši objekti 11
piesūcējkauss 24
POI Loader 11
priekšā 13
pielāgošana 13
priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma
(FCWS) 4–6
produkta atbalsts 20
27
profili
aktivizēšana 2, 3
kravas automašīna 2, 3
programmatūra
atjaunināšana 23
versija 23
R
rediģēšana, saglabātie braucieni 20
rezerves kamera 25, 26. Skatiet kameras
rīki, kartes 13
runas atpazīšana 19
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 12
saglabātās atrašanās vietas 21
dzēšana 13
kategorijas 12
rediģēšana 12
saīsnes
dzēšana 12
pievienošana 2
sākuma ekrāns 2
pielāgošana 2
sarkanās gaismas kameras 5
satelīta signāli, iegūšana 2, 22
satiksme 14, 17, 22
alternatīvs maršruts 8
kameras 17, 18
karte 14, 17
kavējumu meklēšana 14, 17
satiksmes negadījumi 14, 17
satiksmes kameras, skatīšana 17
savienošana pārī 15
atvienošana 17
austiņas 15
pārī savienotās ierīces dzēšana 17
tālrunis 15, 25
simulētas atrašanās vietas 22
skaļums 22
Skaņa 22
skaņas izslēgšana, audio 20
skārienekrāns 2
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 24
Smartphone Link 15–17
specifikācijas 23
spilgtums 2
stiprinājuma noņemšana 24
stiprinājums, noņemšana 24
strāvas kabeļi 23
drošinātāja maiņa 24
transportlīdzeklis 1
fotoattēli 4
izlīdzināšana 3
video atskaņošana 4
video ierakstīšana 3
virzieni 7
W
Wi-Fi, pievienošana 22, 26
Wi‑Fi 23
pievienošana 4
Z
Zādzība, izvairīšanās 24
zvani 16
atbildēšana 16
zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu 16
T
taimeris 18
tālrunis
atvienošana 17
savienošana pārī 15, 25
tālruņa zvani 16
atbildēšana 16
balss zvans 16
numura sastādīšana 16
skaņas izslēgšana 16
tīrīšana, ierīce 24, 25
transportlīdzekļa barošanas kabelis 1
transportlīdzekļa profils
kravas automašīna 2, 3
vieglais automobilis 3
traucējummeklēšana 24, 25
TripAdvisor 12
V
vadītāja brīdinājumi 4, 5
valoda 22
video 4
atskaņošana 4
ierakstīšana 3, 4
kvalitāte 25
saglabāšana 4
videoreģistrators 22, 25
audio ierakstīšana 3, 4
28
Rādītājs
support.garmin.com
2018 gada Maijs
190-02376-13_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement