Garmin | dēzlCam™ 785 LMT-S | Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Εγχειρίδιο κατόχου

Garmin dēzlCam™ 785 LMT-S Εγχειρίδιο κατόχου
DĒZLCAM 785
™
Εγχειρίδιο κατόχου
© 2018 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να
είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και
επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.
Η ονομασία Garmin και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των
εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
®
Οι ονομασίες BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των
εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple και Mac αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc και είναι καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση ανάλογων λεκτικών σημάτων ή λογότυπων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας.Το
Foursquare αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.Η ονομασία microSD και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C,
LLC. Η ονομασία TripAdvisor είναι σήμα κατατεθέν της TripAdvisor LLC. Η ονομασία TruckDown είναι εμπορικό σήμα της TruckDown Info International, Inc. Οι ονομασίες Windows και
Windows XP είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.Οι ονομασίες Wi‑Fi και Wi‑Fi CERTIFIED MiraCast™ αποτελούν σήματα
κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Πίνακας περιεχομένων
Έναρξη χρήσης.............................................................. 1
Επισκόπηση του dēzlCam .......................................................... 1
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής dēzlCam στο
όχημά σας ................................................................................... 1
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής ....................... 2
Λήψη σημάτων GPS ................................................................... 2
Αρχική οθόνη .............................................................................. 2
Άνοιγμα εφαρμογής ............................................................... 2
Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη ....................... 2
Προβολή ειδοποιήσεων ......................................................... 2
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης ....................................... 2
Χρήση της οθόνης αφής ............................................................. 2
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης ................................................... 3
Προφίλ οχήματος........................................................... 3
Προφίλ αυτοκινήτου .................................................................... 3
Προσθήκη προφίλ οχήματος ...................................................... 3
Αλλαγή του προφίλ οχήματος ..................................................... 3
Αλλαγή πληροφοριών ρυμουλκούμενου ..................................... 3
Επεξεργασία προφίλ οχήματος .................................................. 3
Dash Cam ........................................................................ 4
Ευθυγράμμιση της κάμερας ........................................................ 4
Στοιχεία ελέγχου dash cam ......................................................... 4
Εγγραφή dash cam ................................................................ 4
Αποθήκευση εγγραφής dash cam ......................................... 4
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου ......... 4
Χρήση της συλλογής dash cam .................................................. 4
Εφαρμογή Garmin VIRB® .......................................................... 4
Προβολή βίντεο και φωτογραφιών στην εφαρμογή Garmin
VIRB ....................................................................................... 4
Βίντεο και φωτογραφίες στον υπολογιστή σας ........................... 5
Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης της dash cam ...................... 5
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού...... 5
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων
οδηγού ........................................................................................ 6
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη ................................................................................ 6
Προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης ........................... 6
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο
όχημα ..................................................................................... 6
Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα
κυκλοφορίας ........................................................................... 7
Πλοήγηση στον προορισμό σας.................................. 7
Πορείες ....................................................................................... 7
Έναρξη μιας πορείας .................................................................. 7
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη ................................ 7
Μετάβαση στην οικία .............................................................. 8
Η πορεία σας στο χάρτη ............................................................. 8
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας ............................................... 8
Προβολή στροφών και οδηγιών ............................................. 8
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη ................................... 8
Άφιξη στον προορισμό σας ........................................................ 8
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας .................................... 8
Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ ................................. 9
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας ............................................... 9
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας .................................. 9
Διαχείριση της πορείας σας ................................................... 9
Παράκαμψη ............................................................................ 9
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας ...................... 9
Διακοπή της πορείας .................................................................. 9
Χρήση προτεινόμενων πορειών ................................................. 9
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών ...................... 9
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία
σας ......................................................................................... 9
Πίνακας περιεχομένων
Αποφυγή δρόμων με διόδια ................................................. 10
Αποφυγή καρτών διοδίων .................................................... 10
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου ..................................... 10
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών ...................................... 10
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής ..................................... 10
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων................................ 10
Σημεία ενδιαφέροντος ............................................................... 11
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος (POI) φορτηγών .................... 11
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος για TruckDown ................. 11
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης ........................ 11
Εύρεση διεύθυνσης .................................................................. 11
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας .............................................. 11
Αναζήτηση σε κατηγορία ...................................................... 11
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης ............................................ 12
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη ...................... 12
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης ............................................ 12
Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος ................................... 12
Εγκατάσταση POI Loader .................................................... 12
Εύρεση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI) .. 12
Πάρκινγκ ................................................................................... 12
Εύρεση πάρκινγκ φορτηγών ................................................ 12
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας .... 12
Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης ............. 13
Εργαλεία αναζήτησης ............................................................... 13
Εύρεση κόμβου .................................................................... 13
Εύρεση πόλης ...................................................................... 13
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων ........................ 13
Foursquare ............................................................................... 13
Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare ................................. 13
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare ................. 13
Προβολή λεπτομερειών θέσης Foursquare ......................... 13
Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare ......................... 13
TripAdvisor ................................................................................ 13
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor ....................... 13
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων ............................. 13
Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων ...... 13
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης ................................ 13
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων
καυσίμων ............................................................................. 14
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση ....................................... 14
Προσθήκη συντόμευσης ........................................................... 14
Κατάργηση συντόμευσης ..................................................... 14
Αποθήκευση θέσεων ................................................................ 14
Αποθήκευση θέσης .............................................................. 14
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης ............................................ 14
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης ................................... 14
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση ............... 14
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης ......................................... 14
Χρήση του χάρτη.......................................................... 14
Εργαλεία χάρτη ......................................................................... 14
Προβολή εργαλείου χάρτη ................................................... 15
Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη .......................................... 15
Μπροστά σας ........................................................................... 15
Προβολή επερχόμενων θέσεων ........................................... 15
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας ........ 15
Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων ........................... 15
Προειδοποιήσεις περιορισμού ............................................. 15
Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου .................................... 16
Ειδοποιήσεις ........................................................................ 16
Πληροφορίες ταξιδιού ............................................................... 16
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη ........................ 16
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού ...................... 16
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού ......................... 16
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού ..................................... 16
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας .............. 16
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη ......................... 16
i
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης ........................................... 16
Προσαρμογή του χάρτη ............................................................ 16
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη ...................................... 16
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη ........................................ 16
Αλλαγή προοπτικής χάρτη ................................................... 16
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες
κίνησης και λειτουργίες smartphone.......................... 17
Αντιστοίχιση τηλεφώνου ........................................................... 17
Συμβουλές μετά τη σύζευξη των συσκευών ........................ 17
Σύζευξη επιπλέον συσκευών Bluetooth ............................... 17
Live υπηρεσίες Garmin ............................................................. 17
Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin ................................. 18
Αποστολή τοποθεσίας από το smartphone στη συσκευή ......... 18
Έξυπνες ειδοποιήσεις ............................................................... 18
Λήψη έξυπνων ειδοποιήσεων .............................................. 18
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας ...................................................... 18
Πραγματοποίηση κλήσης ..................................................... 18
Λήψη κλήσης ....................................................................... 18
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης .................... 18
Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή ............ 19
Σχετικά με τα ασύρματα ακουστικά ........................................... 19
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth ........ 19
Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων για το Smartphone με
Android™ ............................................................................. 19
Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη
συσκευή Apple® .................................................................. 19
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth ............................................ 19
Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth ............................ 19
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου .......................................... 19
Πληροφορίες κίνησης.................................................. 19
Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link ................... 19
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης ...................................... 20
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη .............................. 20
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης ........................................... 20
Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive ......................................... 20
Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης
photoLive ............................................................................. 20
Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη .. 20
Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης ............................... 20
Εργαλεία οχήματος και οδηγού.................................. 20
Προγραμματισμός διαλείμματος ............................................... 20
Πραγματοποίηση προτεινόμενου διαλείμματος ................... 20
Έναρξη του χρονομέτρου διαλείμματος ............................... 20
Παύση και επαναφορά του χρονομέτρου διαλείμματος ....... 20
Προσαρμογή ωρών οδήγησης ............................................. 21
Προσαρμογή του ημερήσιου ορίου οδήγησης ..................... 21
Αποστολή και παρακολούθηση ................................................ 21
Ρύθμιση κοινής χρήσης της λειτουργίας Αποστολή και
παρακολούθηση .................................................................. 21
Εκκίνηση μιας περιόδου λειτουργίας Αποστολή και
παρακολούθηση .................................................................. 21
Αποστολή μηνύματος αποστολής σε μια συσκευή dēzl ....... 21
Καταγραφή ιστορικού σέρβις .................................................... 22
Προσθήκη κατηγοριών σέρβις ............................................. 22
Διαγραφή κατηγοριών σέρβις .............................................. 22
Μετονομασία κατηγοριών σέρβις ......................................... 22
Διαγραφή αρχείων σέρβις .................................................... 22
Επεξεργασία αρχείου σέρβις ............................................... 22
Λειτουργία φωνητικών εντολών................................. 22
Ορισμός φράσης ενεργοποίησης .............................................. 22
Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών ................. 22
Συμβουλές φωνητικών εντολών ............................................... 22
Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών εντολών ................... 22
Σίγαση οδηγιών ........................................................................ 23
Φωνητικός έλεγχος ................................................................... 23
ii
Ρύθμιση φωνητικού ελέγχου ................................................ 23
Χρήση φωνητικού ελέγχου ................................................... 23
Συμβουλές φωνητικού ελέγχου ............................................ 23
Χρήση των εφαρμογών............................................... 23
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας ................ 23
Προβολή του χάρτη φορτηγού .................................................. 23
Προγραμματιστής ταξιδιού ........................................................ 23
Προγραμματισμός ταξιδιού .................................................. 23
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια
διαδρομή .............................................................................. 23
Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας ...................................... 23
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια
διαδρομή .............................................................................. 24
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή ............................... 24
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής ........ 24
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών ................ 24
Προβολή της πρόγνωσης καιρού ............................................. 24
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη ....................... 24
Ρυθμίσεις dēzlCam....................................................... 24
Ρυθμίσεις πλοήγησης ............................................................... 24
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος ............................................. 24
Ρυθμίσεις προτιμήσεων πορείας ......................................... 25
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού ................................................. 25
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης ......................................... 25
Ρυθμίσεις dash cam .................................................................. 25
Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth .................... 25
Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο ................................................... 25
Ρυθμίσεις οθόνης ...................................................................... 25
Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων ............................................ 26
Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων ................ 26
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας ...... 26
Ορισμός της γλώσσας κειμένου ................................................ 26
Προσθήκη λογαριασμών ........................................................... 26
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας .............................................. 26
Ρυθμίσεις συσκευής .................................................................. 26
Επαναφορά ρυθμίσεων ............................................................ 26
Στοιχεία συσκευής........................................................ 26
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών
συμμόρφωσης .......................................................................... 26
Προδιαγραφές ........................................................................... 26
Φόρτιση της συσκευής .............................................................. 26
Συντήρηση συσκευής.................................................. 27
Κέντρο υποστήριξης Garmin .................................................... 27
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi‑Fi .......... 27
Φροντίδα της συσκευής σας ..................................................... 27
Καθαρισμός του φακού της κάμερας ................................... 27
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος ......................... 27
Καθαρισμός της οθόνης αφής .............................................. 27
Αποφυγή κλοπής ................................................................. 27
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας
αυτοκινήτου .............................................................................. 28
Επαναφορά της συσκευής ........................................................ 28
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας
στήριξης .................................................................................... 28
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης .................. 28
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ ........... 28
Αντιμετώπιση προβλημάτων...................................... 28
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ .................. 28
Η βάση στήριξης δεν συγκρατεί τη συσκευή μου στη θέση της
ενώ οδηγώ ................................................................................ 28
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα ................... 28
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου .................................... 28
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα .... 28
Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές ................................................. 28
Πίνακας περιεχομένων
Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να
αντικατασταθεί .......................................................................... 29
Οι εγγραφές βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ή δεν είναι
ολοκληρωμένες ......................................................................... 29
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου ή το
Smartphone Link ....................................................................... 29
Παράρτημα.................................................................... 29
Κάμερες οπισθοπορείας ........................................................... 29
Σύνδεση μιας ασύρματης κάμερας οπισθοπορείας ............. 29
Αντιστοίχιση μιας κάμερας οπισθοπορείας BC™ 35 με μια
συσκευή πλοήγησης Garmin ............................................... 29
Προβολή της οπίσθιας κάμερας ........................................... 29
Σύνδεση με ασύρματη οθόνη .................................................... 30
Διαχείριση δεδομένων .............................................................. 30
Σχετικά με τις κάρτες μνήμης ............................................... 30
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα ......... 30
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή ................................ 30
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας ................. 30
Αγορά πρόσθετων χαρτών ....................................................... 30
Αγορά αξεσουάρ ....................................................................... 30
Ευρετήριο...................................................................... 31
Πίνακας περιεχομένων
iii
Έναρξη χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες
σημαντικές πληροφορίες.
• Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας
(Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi‑Fi,
σελίδα 27).
• Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημά σας και συνδέστε την
στην τροφοδοσία (Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της
συσκευής dēzlCam στο όχημά σας, σελίδα 1).
• Ευθυγραμμίστε την dash cam (Ευθυγράμμιση της κάμερας,
σελίδα 4).
• Λάβετε σήματα GPS (Λήψη σημάτων GPS, σελίδα 2).
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου (Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και
ειδοποιήσεων, σελίδα 26) και τη φωτεινότητα της οθόνης
(Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης, σελίδα 3).
• Ρυθμίστε ένα προφίλ οχήματος (Προσθήκη προφίλ οχήματος,
σελίδα 3).
• Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (Έναρξη μιας πορείας,
σελίδα 7).
Επισκόπηση του dēzlCam
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της
συσκευής dēzlCam στο όχημά σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να
αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του
προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές
θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν
έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.
Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της περιέχουν μαγνήτες. Σε
ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν
παρεμβολές με κάποιες εσωτερικές ιατρικές συσκευές, όπως
βηματοδότες και αντλίες ινσουλίνης. Κρατήστε τη συσκευή και τη
βάση της μακριά από τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της περιέχουν μαγνήτες. Σε
ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν
ζημιά σε κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σκληρούς
δίσκους φορητών υπολογιστών. Να είστε προσεκτικοί όταν η
συσκευή ή η βάση της βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρονικές
συσκευές.
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα
πρέπει να την φορτίσετε.
1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος À στη θύρα
mini-USB στη βάση στήριξης.
2 Πιέστε τη βάση στήριξης Á στη βεντούζα στήριξης Â μέχρι
να ασφαλίσει στη θέση της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση στήριξης και η βεντούζα στήριξης
μπορεί να είναι ήδη συναρμολογημένες μέσα στη
συσκευασία.
Το λογότυπο Garmin στη βάση στήριξης θα πρέπει να είναι
τοποθετημένο με τη δεξιά πλευρά προς τα επάνω. Είναι
ευκολότερο να συνδέσετε τη βάση στήριξης και τη βεντούζα
στήριξης όταν είναι κλειστός ο ενωμένος βραχίονας στη
βεντούζα στήριξης. Η βάση στήριξης και η βεντούζα στήριξης
εφαρμόζουν σφιχτά και μπορεί να χρειαστεί να πιέσετε
δυνατά για να τις συνδέσετε.
3 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και χαμηλώστε το
μοχλό Ã προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.
4 Τοποθετήστε το πίσω μέρος της συσκευής επάνω στη
μαγνητική βάση στήριξης.
5 Ορίστε μια επιλογή:
• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει βύσμα τροφοδοσίας
οχήματος, συνδέστε το στην υποδοχή τροφοδοσίας του
οχήματός σας.
• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει γυμνές επαφές
καλωδίων, ακολουθήστε το διάγραμμα καλωδίωσης που
παρέχεται με το καλώδιο για να συνδέσετε το καλώδιο
στην τροφοδοσία του οχήματος.
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Μικρόφωνο για κλήση ανοικτής ακρόασης
Μικρόφωνο για εγγραφή dash cam
Έλεγχος έντασης ήχου
Κάμερα
Πλήκτρο λειτουργίας
Θύρα micro USB τροφοδοσίας και δεδομένων
Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων
Υποδοχή ήχου 3,5mm
Διεπαφή μαγνητικής βάσης στήριξης με υποδοχή στήριξης 14
ακίδων
Ηχείο
Κάρτα μνήμης dash cam κάτω από τον πίνακα πρόσβασης (Αντικα­
τάσταση της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 5)
Έναρξη χρήσης
1
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής
• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο
λειτουργίας À ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
À
Á
Â
• Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή
είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η
οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί
πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για
χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας
γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
• Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί
ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξτε Απενεργοποίηση.
Λήψη σημάτων GPS
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS
πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει
την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη
δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που
βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη
συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει
ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που
έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη
συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη
συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για
τη λήψη δορυφορικών σημάτων.
1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Επαληθεύστε ότι εμφανίζεται το στη γραμμή κατάστασης
και, αν δεν εμφανίζεται, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες
τοποθεσίας (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών
τοποθεσίας, σελίδα 26).
3 Αν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο με ανεμπόδιστο
οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, μακριά από ψηλά κτήρια και
δέντρα.
Εμφανίζεται το μήνυμα Λήψη δορυφόρων... στο επάνω
μέρος του χάρτη πλοήγησης μέχρι να καθοριστεί η τοποθεσία
σας από τη συσκευή.
Αρχική οθόνη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη της αρχικής οθόνης μπορεί να διαφέρει
αν έχει προσαρμοστεί.
Σύρετε προς τα κάτω για προβολή ειδοποιήσεων.
Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές για γρήγορη αλλαγή των
ρυθμίσεων και της φωτεινότητας φωτισμού.
Πατήστε παρατεταμένα για προσαρμογή της ταπετσαρίας ή
προσθήκη widget στην αρχική οθόνη.
Επιλέξτε για άνοιγμα του πλαισίου εφαρμογών. Το πλαίσιο
εφαρμογών περιέχει συντομεύσεις για όλες τις εγκατεστημένες
εφαρμογές της συσκευής σας.
Άνοιγμα εφαρμογής
Η αρχική οθόνη περιέχει συντομεύσεις για τις εφαρμογές που
χρησιμοποιούνται συχνά. Το πλαίσιο εφαρμογών περιέχει όλες
τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας, οργανωμένες
σε δύο καρτέλες. Η καρτέλα Πλοήγηση περιέχει εφαρμογές
Garmin που είναι χρήσιμες για την πλοήγηση, την αποστολή και
την καταγραφή των ωρών υπηρεσίας. Η καρτέλα
Παραγωγικότητα περιέχει εφαρμογές που είναι χρήσιμες για την
επικοινωνία, την προβολή εγγράφων και άλλες εργασίες.
Ορίστε μια επιλογή για εκκίνηση μιας εφαρμογής:
• Επιλέξτε μια συντόμευση εφαρμογής από την αρχική
οθόνη.
• Επιλέξτε , επιλέξτε μια καρτέλα και, στη συνέχεια,
επιλέξτε μια εφαρμογή.
Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη
1 Επιλέξτε .
2 Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα επάνω ή κάτω για να
προβάλετε πρόσθετες εφαρμογές.
3 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε
μια θέση στην αρχική οθόνη.
Προβολή ειδοποιήσεων
1 Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για εκκίνηση της ενέργειας ή της εφαρμογής που
αναφέρεται στην ειδοποίηση, επιλέξτε την ειδοποίηση.
• Για απόρριψη μιας ειδοποίησης, σύρετε την ειδοποίηση
προς τα δεξιά.
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης
Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου
μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν
πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής.
Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες (Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 26).
Η τεχνολογία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
®
Συνδέθηκε σε μια συσκευή Bluetooth.
Συνδέθηκε σε δίκτυο Wi‑Fi (Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο,
σελίδα 25).
®
Ενεργό προφίλ οχήματος. Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές και
επιλέξτε για προβολή των ρυθμίσεων προφίλ οχήματος (Προφίλ
οχήματος, σελίδα 3).
Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
Χρήση της οθόνης αφής
• Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
2
Έναρξη χρήσης
• Σύρετε ή μετακινήστε το δάκτυλό σας κατά μήκος της οθόνης
για μετακίνηση ή κύλιση.
• Ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.
• Απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.
Αφού προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος, μπορείτε να
επεξεργαστείτε το προφίλ για να καταχωρήσετε πρόσθετες
αναλυτικές πληροφορίες, όπως τον αριθμό αναγνώρισης
οχήματος ή τον αριθμό του ρυμουλκούμενου (Επεξεργασία
προφίλ οχήματος, σελίδα 3).
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης
Αλλαγή του προφίλ οχήματος
Η συσκευή χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα φωτισμού
περιβάλλοντος για την αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της
οθόνης στις συνθήκες του οχήματος. Μπορείτε επίσης να
ρυθμίσετε τη φωτεινότητα μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας τον
πίνακα ειδοποιήσεων ή το μενού ρυθμίσεων.
1 Ορίστε μια επιλογή:
• Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, για
να αναπτύξετε τις γρήγορες ρυθμίσεις στον πίνακα
ειδοποιήσεων.
• Επιλέξτε > Οθόνη > Επίπεδο φωτεινότητας.
2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε
τη φωτεινότητα.
Προφίλ οχήματος
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας
δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα
λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα
λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις.
Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως
ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους
περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις.
Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές
συνθήκες κατά την οδήγηση.
Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή, σας ενημερώνει ότι
πρέπει να επιλέξετε ένα προφίλ οχήματος. Μπορείτε να
μεταβείτε μη αυτόματα σε άλλο προφίλ οχήματος οποιαδήποτε
στιγμή.
1 Ορίστε μια επιλογή:
• Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το επάνω μέρος της
οθόνης και επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ οχήματος, όπως
ή
.
• Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προφίλ οχήματος.
2 Επιλέξτε ένα προφίλ οχήματος.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες προφίλ οχήματος,
συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων και του βάρους.
3 Επιλέξτε Επιλογή.
Αλλαγή πληροφοριών ρυμουλκούμενου
Η σχεδίαση και η πλοήγηση υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα
με το προφίλ του οχήματός σας. Το ενεργό προφίλ οχήματος
υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Οι
ρυθμίσεις πλοήγησης και χάρτη στη συσκευή σας μπορούν να
προσαρμοστούν ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήματος.
Όταν ενεργοποιείτε ένα προφίλ φορτηγού, η συσκευή αποφεύγει
στις πορείες τις περιοχές με περιορισμούς ή τις περιοχές στις
οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης, βάσει των
διαστάσεων, του βάρους και άλλων χαρακτηριστικών που έχετε
καταχωρήσει για το όχημά σας.
Για να μπορέσετε να αλλάξετε τις πληροφορίες του
ρυμουλκούμενου, πρέπει να καταχωρίσετε ένα προφίλ οχήματος
για ένα τρακτέρ (Προσθήκη προφίλ οχήματος, σελίδα 3).
Όταν αλλάξετε το ρυμουλκούμενο στον τράκτορα, μπορείτε να
αλλάξετε τις πληροφορίες στο προφίλ του οχήματός σας χωρίς
να αλλάξετε τις πληροφορίες του τράκτορα. Μπορείτε να
εναλλάσσεστε γρήγορα μεταξύ των ρυμουλκούμενων που
χρησιμοποιείτε συχνότερα.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προφίλ οχήματος.
2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος του τράκτορα που θα
χρησιμοποιηθεί με το ρυμουλκούμενο.
3 Επιλέξτε .
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να χρησιμοποιήσετε μια πρόσφατη διαμόρφωση
ρυμουλκούμενου, επιλέξτε μια διαμόρφωση από τη λίστα.
• Για να καταχωρήσετε μια νέα διαμόρφωση
ρυμουλκούμενου, επιλέξτε Νέα διαμόρφωση και
συμπληρώστε τις πληροφορίες του ρυμουλκούμενου.
Προφίλ αυτοκινήτου
Επεξεργασία προφίλ οχήματος
Το προφίλ αυτοκινήτου είναι ένα προφορτωμένο προφίλ
οχήματος που προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητο. Κατά τη
χρήση του προφίλ αυτοκινήτου, η συσκευή υπολογίζει τις
τυπικές πορείες αυτοκινήτου και δεν είναι διαθέσιμη η
δρομολόγηση οχήματος. Ορισμένες καθορισμένες για το όχημα
λειτουργίες και ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του
προφίλ αυτοκινήτου.
Προσθήκη προφίλ οχήματος
Μπορείτε να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος που
περιλαμβάνει το βάρος, τις διαστάσεις και άλλα χαρακτηριστικά
του οχήματός σας.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προφίλ οχήματος > .
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσθέσετε ένα φορτηγό με αμάξωμα και μόνιμα
συνδεδεμένο χώρο φόρτωσης, επιλέξτε Μη αρθρωτό
φορτηγό.
• Για να προσθέσετε έναν τράκτορα ή ένα συνδυασμό
τράκτορα-ρυμουλκούμενου, επιλέξτε Τράκτορας.
• Για να προσθέσετε ένα λεωφορείο, επιλέξτε Λεωφορείο.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συμπληρώσετε
τα χαρακτηριστικά του οχήματος.
Προφίλ οχήματος
Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα προφίλ οχήματος για να
αλλάξετε τις πληροφορίες οχήματος ή για να προσθέσετε
αναλυτικές πληροφορίες σε ένα νέο προφίλ οχήματος, όπως τον
αριθμό αναγνώρισης οχήματος, τον αριθμό του
ρυμουλκούμενου ή τις ενδείξεις του μετρητή. Μπορείτε επίσης
να μετονομάσετε ή να διαγράψετε ένα προφίλ οχήματος.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προφίλ οχήματος.
2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ
οχήματος, επιλέξτε και κατόπιν επιλέξτε ένα προφίλ για
επεξεργασία.
• Για να μετονομάσετε ένα προφίλ οχήματος, επιλέξτε >
> Μετονομασία προφίλ.
• Για να διαγράψετε το προφίλ οχήματος, επιλέξτε >
>
Διαγραφή.
3
Dash Cam
Ευθυγράμμιση της κάμερας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην επιχειρείτε να ευθυγραμμίσετε την κάμερα την ώρα που
οδηγείτε.
Θα πρέπει να ευθυγραμμίζετε την dash cam κάθε φορά που
τοποθετείτε ή επανατοποθετείτε τη συσκευή.
1 Επιλέξτε Κάμερα ταμπλό.
2 Για να ευθυγραμμίσετε την κάμερα, γείρετε τη συσκευή.
Το σταυρόνημα θα πρέπει να δείχνει ευθεία προς τα εμπρός
και η γραμμή του ορίζοντα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο
μεταξύ του επάνω και του κάτω μέρους της οθόνης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν εμφανίζεται η βεντούζα στήριξης στο πεδίο
προβολής της dash cam, θα πρέπει να μετακινήσετε τον
ενωμένο βραχίονα προς τη βεντούζα στήριξης.
Στοιχεία ελέγχου dash cam
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη
χρήση της συγκεκριμένης συσκευής. Οφείλετε να γνωρίζετε και
να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τα
δικαιώματα προστασίας απορρήτου στις περιοχές δικαιοδοσίας
όπου σκοπεύετε να κάνετε χρήση αυτής της συσκευής.
Μπορείτε να ελέγξετε την dash cam χρησιμοποιώντας την
εφαρμογή της dash cam ή τον πίνακα ειδοποιήσεων.
Επιλέξτε > Κάμερα ταμπλό ή σύρετε προς τα κάτω από το
επάνω μέρος της οθόνης.
Επιλέξτε για αποθήκευση μιας εγγραφής της dash cam.
Επιλέξτε για διακοπή μιας εγγραφής της dash cam.
Επιλέξτε για εκκίνηση μιας εγγραφής της dash cam.
Επιλέξτε για ενεργοποίηση της εγγραφής ήχου.
Επιλέξτε για απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου.
Εγγραφή dash cam
• Η εγγραφή από την dash cam είναι συνεχής και αντικαθιστά
τα παλαιότερα, μη αποθηκευμένα βίντεο.
• Μπορείτε να ξεκινήσετε και να διακόψετε την εγγραφή της
dash cam χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια ελέγχου της
(Στοιχεία ελέγχου dash cam, σελίδα 4).
• Η dash cam εγγράφει μόνο όταν η συσκευή είναι
τοποθετημένη στην ενεργή βάση στήριξης. Όταν αφαιρείται η
συσκευή από τη βάση στήριξης ή όταν διακόπτεται η
τροφοδοσία της βάσης στήριξης, διακόπτεται αυτόματα η
εγγραφή της dash cam μετά από 15 δευτερόλεπτα.
• Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόματης εγγραφή
(Ρυθμίσεις dash cam, σελίδα 25), η εγγραφή της dash cam
ξεκινά αυτόματα μόλις συνδεθεί η συσκευή σε τροφοδοσία
μέσω της ενεργής βάσης στήριξης. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο
όταν η βάση στήριξης είναι συνδεδεμένη σε πηγή
τροφοδοσίας που ενεργοποιείται με τον κινητήρα.
Αποθήκευση εγγραφής dash cam
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μέρος του εγγεγραμμένου
βίντεο, για να αποφύγετε την αντικατάστασή του από κάποιο νέο
βίντεο.
1 Κατά τη διάρκεια εγγραφής της dash cam, επιλέξτε >
Κάμερα ταμπλό > .
Η συσκευή αποθηκεύει τις λήψεις βίντεο πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την επιλογή του .
4
2 Επιλέξτε ξανά
για να αυξήσετε το χρόνο της
αποθηκευμένης εγγραφής (προαιρετικό).
Εμφανίζεται ένα μήνυμα με τη διάρκεια του υλικού βίντεο που
θα αποθηκευτεί.
Η κάρτα μνήμης διαθέτει περιορισμένο χώρο αποθήκευσης.
Αφού αποθηκεύσετε μια εγγραφή βίντεο, θα πρέπει να τη
μεταφέρετε στον υπολογιστή σας ή σε άλλη εξωτερική θέση
αποθήκευσης για μόνιμη αποθήκευση (Βίντεο και φωτογραφίες
στον υπολογιστή σας, σελίδα 5).
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής
ήχου
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας μπορεί να ελέγχουν ή να
απαγορεύουν την εγγραφή ήχου με αυτήν τη συσκευή. Οφείλετε
να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία
και τα δικαιώματα προστασίας απορρήτου στις περιοχές
δικαιοδοσίας όπου σκοπεύετε να κάνετε χρήση αυτής της
συσκευής.
Κατά την εγγραφή του βίντεο είναι δυνατή η εγγραφή ήχου από
τη συσκευή με τη χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου.
1 Επιλέξτε > Κάμερα ταμπλό.
2 Επιλέξτε ή .
Χρήση της συλλογής dash cam
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συλλογή dash cam για
προβολή των εγγεγραμμένων βίντεο της dash cam, για
διαγραφή των βίντεο που δεν χρειάζεστε και για αποθήκευση
ενός αποσπάσματος από μια μη αποθηκευμένη λήψη βίντεο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή σταματά την εγγραφή βίντεο κατά την
προβολή βίντεο.
1 Επιλέξτε > Συλλογή dash cam > ΟΚ.
2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο βίντεο ή επιλέξτε Μη
αποθηκευμ..
Η αναπαραγωγή του βίντεο ξεκινά αυτόματα.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για την αποθήκευση μιας μη αποθηκευμένης λήψης
βίντεο, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για επιλογή του
αποσπάσματος βίντεο προς αποθήκευση και επιλέξτε .
Η συσκευή αποθηκεύει το απόσπασμα του βίντεο
ανάμεσα στους πορτοκαλί δείκτες στο ρυθμιστικό.
• Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε .
Εφαρμογή Garmin VIRB
®
Η δωρεάν εφαρμογή Garmin VIRB σάς επιτρέπει να προβάλετε
και να κοινοποιείτε εγγεγραμμένα βίντεο και φωτογραφίες από
την κάμερα ταμπλό στο smartphone σας. Για να κάνετε λήψη
της εφαρμογής Garmin VIRB ή για περισσότερες πληροφορίες,
μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/virbapp.
Προβολή βίντεο και φωτογραφιών στην εφαρμογή
Garmin VIRB
1 Από το κατάστημα εφαρμογών της φορητής συσκευής σας,
εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin VIRB.
Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση
garmin.com/virbapp.
2 Στη συσκευή dēzlCam, επιλέξτε > Συλλογή dash cam >
.
3 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin VIRB.
Η εφαρμογή αναζητά τη συσκευή dēzlCam και συνδέεται
αυτόματα.
4 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης wifi που εμφανίζεται στην οθόνη dēzlCam.
Dash Cam
5 Στο smartphone, επιλέξτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία για
προβολή ή κοινή χρήση.
Βίντεο και φωτογραφίες στον υπολογιστή
σας
Τα βίντεο και οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο DCIM
στην κάρτα μνήμης της κάμερας. Τα βίντεο αποθηκεύονται σε
μορφή αρχείου MP4 και οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε
μορφή JPG. Μπορείτε να προβάλετε και να μεταφέρετε
φωτογραφίες και βίντεο συνδέοντας την κάρτα μνήμης ή τη
συσκευή με τον υπολογιστή σας (Σύνδεση της συσκευής σε
υπολογιστή, σελίδα 30).
Τα βίντεο και οι φωτογραφίες ταξινομούνται σε διάφορους
φακέλους.
100EVENT: Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται αυτόματα όταν
η συσκευή εντοπίσει ένα συμβάν.
101SAVED: Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται μη αυτόματα
από το χρήστη.
102PHOTO: Περιέχει φωτογραφίες.
104UNSVD: Περιέχει μη αποθηκευμένες λήψεις βίντεο. Η
συσκευή αντικαθιστά το παλαιότερο μη αποθηκευμένο βίντεο
όταν ο χώρος αποθήκευσης για το μη αποθηκευμένο βίντεο
είναι πλήρης.
Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης της dash
cam
Μπορείτε να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης της dash cam
για να αυξήσετε τον αποθηκευτικό χώρο ή για να
αντικαταστήσετε μια κάρτα μνήμης που έχει εξαντλήσει τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της. Η dash cam απαιτεί μια κάρτα
μνήμης microSD χωρητικότητας από 4 έως και 64 GB,
κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης.
1 Πιέστε στις δύο επισημασμένες περιοχές και σύρετε το πίσω
κάλυμμα À προς τα κάτω για να ανοίξει.
®
2 Εντοπίστε την υποδοχή της κάρτας μνήμης Á.
3 Πιέστε την υπάρχουσα κάρτα μνήμης μέχρι να κάνει "κλικ" και
4
5
6
7
αποδεσμεύστε την.
Η υπάρχουσα κάρτα μνήμης βγαίνει από την υποδοχή.
Αφαιρέστε την υπάρχουσα κάρτα μνήμης από την υποδοχή
Τοποθετήστε τη νέα κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
Πιέστε την κάρτα για να ασφαλίσει στη θέση της μέχρι να
ακουστεί το χαρακτηριστικό "κλικ".
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και σύρετέ το προς τα επάνω
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις
επίγνωσης οδηγού
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας
διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν
υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις
αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση
να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση.Η
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού
Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή
κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας
και τις σχετικές πινακίδες.
Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να
βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και
την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε
σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό
σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν
διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.
Σχολεία: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και
εμφανίζει την απόσταση και το όριο ταχύτητας (αν είναι
διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.
Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο μειωμένο όριο
ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να μειώσετε την
ταχύτητά σας.
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο
ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο
ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.
Αλλαγή ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο όριο ταχύτητας,
ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την
ταχύτητά σας.
Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια
επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.
Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα
και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη περιοχή
διέλευσης ζώων.
Στροφές: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και
εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια στροφή του δρόμου.
Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και
εμφανίζει την απόσταση μέχρι την πυκνή κίνηση, όταν
προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Η
συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης, για
να χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία (Πληροφορίες κίνησης,
σελίδα 19).
Απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών: Η συσκευή αναπαράγει
ένα ηχητικό σήμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου
απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών.
Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος: Η συσκευή αναπαράγει
ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε
σε δρόμο όπου υπάρχει ενδεχόμενο πρόσκρουσης του
οχήματος στο έδαφος.
Πλευρικός άνεμος: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα
και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου
υπάρχει κίνδυνος πλευρικού ανέμου.
Στενός δρόμος: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και
εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο ο οποίος
μπορεί να είναι πολύ στενός για το όχημά σας.
Απότομη κλίση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα
και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε απότομη κλίση.
Σύνορα χωρών και όρια νομών: Η συσκευή αναπαραγάγει
ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε
στα όρια ενός νομού ή τα σύνορα μιας χώρας.
Προειδοποίηση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα: Η
συσκευή σάς ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει ότι δεν τηρείτε
απόσταση ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας και του
προπορευόμενου οχήματος (Σύστημα προειδοποίησης
σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα, σελίδα 6).
Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας:
Η συσκευή σάς ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει ότι ίσως περνάτε
5
ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας (Σύστημα
προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας,
σελίδα 7).
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών
ειδοποιήσεων οδηγού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Η οπτική
ειδοποίηση εμφανίζεται ακόμα και όταν το ηχητικό σήμα είναι
απενεργοποιημένο.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού
> Ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού.
2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου
που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης
κόκκινου σηματοδότη
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις
συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες
ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.
Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για
τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη
και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σάς ειδοποιεί
όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη που έχει αναφερθεί.
• Τα δεδομένα από κάμερες ασφαλείας και παραβίασης
κόκκινου σηματοδότη σε πραγματικό χρόνο είναι διαθέσιμα
με συνδρομή από τις Live υπηρεσίες Garmin με την
εφαρμογή Smartphone Link ( (Live υπηρεσίες Garmin,
σελίδα 17)).
• Για τη διατήρηση μιας ενημερωμένης βάσης δεδομένων για
τις τοποθεσίες με κάμερες ελέγχου ταχύτητας και
παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, η συσκευή σας πρέπει να
έχει ενεργή συνδρομή για τη λήψη και την αποθήκευση
δεδομένων από κάμερες ασφαλείας. Για να ελέγξετε τη
διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα ή για να αγοράσετε μια
συνδρομή ή μια ενημέρωση μίας φοράς, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση garmin.com/speedcameras. Μπορείτε να
αγοράσετε συνδρομή για μια νέα περιοχή ή να επεκτείνετε
μια υπάρχουσα συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, μερικά πακέτα
προϊόντων περιλαμβάνουν προφορτωμένα δεδομένα από
κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη με δωρεάν ενημερώσεις εφ' όρου ζωής.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™
(garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση
δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή
σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή
σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες για κάμερες.
Προηγμένο σύστημα υποβοήθησης
οδήγησης
Η συσκευή περιλαμβάνει ένα προηγμένο σύστημα
υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), το οποίο χρησιμοποιεί την
ενσωματωμένη κάμερα ταμπλό για την παροχή
προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων σχετικά με το περιβάλλον
οδήγησης.
6
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με
προπορευόμενο όχημα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η λειτουργία FCWS (σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με
προπορευόμενο όχημα) παρέχεται μόνο για λόγους
ενημέρωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη σας
να ελέγχετε όλες τις οδικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης,
να συμμορφώνεστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να
φέρεστε υπεύθυνα ενώ οδηγείτε. Η λειτουργία FCWS βασίζεται
στην κάμερα για την παροχή προειδοποίησης για επερχόμενα
οχήματα και, ως αποτέλεσμα, οι δυνατότητές της ίσως να είναι
περιορισμένες σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Για
περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση
garmin.com/warnings.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.
Η λειτουργία FCWS σάς προειδοποιεί όταν η συσκευή ανιχνεύει
ότι δεν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας
και του προπορευόμενου οχήματος. Η συσκευή καθορίζει την
ταχύτητα του οχήματός σας με τη χρήση του GPS και υπολογίζει
μια κατ' εκτίμηση απόσταση ασφαλείας με βάση την ταχύτητα με
την οποία κινείστε. Η λειτουργία FCWS ενεργοποιείται
αυτόματα, όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 48
χλμ./ώρα (30 μίλια/ώρα).
Όταν η συσκευή ανιχνεύει ότι βρίσκεστε πολύ κοντά στο
προπορευόμενο όχημα, εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση και
στην οθόνη εμφανίζεται μια προειδοποίηση.
Συμβουλές για βελτιωμένες επιδόσεις του συστήματος
προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις
του συστήματος προειδοποίησης σύγκρουσης με
προπορευόμενο όχημα (FCWS). Ορισμένες συνθήκες μπορεί να
μην επιτρέπουν την ανίχνευση κάποιου προπορευόμενου
οχήματος μέσω της λειτουργίας FCWS.
• Η λειτουργία FCWS ενεργοποιείται μόνο όταν το όχημά σας
υπερβαίνει την ταχύτητα των 50 km/h (30 mph).
• Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην ανιχνεύσει ένα
προπορευόμενο όχημα, όταν η κάμερα δεν έχει οπτική
επαφή με το όχημα λόγω βροχής, ομίχλης, ήλιου,
αντανακλάσεων προβολέων ή σκότους.
• Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν η
κάμερα δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά (Ευθυγράμμιση της
κάμερας, σελίδα 4).
• Η λειτουργία FCWS ενδέχεται να μην εντοπίζει οχήματα
μεγαλύτερα από 40 μέτρα (130 πόδια) σε απόσταση
μεγαλύτερη ή μικρότερη από 5 μέτρα (16 πόδια).
• Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν οι
ρυθμίσεις τοποθέτησης κάμερας δεν υποδεικνύουν σωστά το
ύψος του οχήματός σας ή την τοποθέτηση της συσκευής στο
όχημα (Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 4).
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού
Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη
λωρίδα κυκλοφορίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η λειτουργία LDWS (σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης
από τη λωρίδα κυκλοφορίας) παρέχεται μόνο για λόγους
ενημέρωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη σας
να ελέγχετε όλες τις οδικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης,
να συμμορφώνεστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να
φέρεστε υπεύθυνα ενώ οδηγείτε. Η λειτουργία LDWS βασίζεται
στην κάμερα για την παροχή προειδοποιήσεων για τη
διαγράμμιση των ορίων των λωρίδων κυκλοφορίας και, ως
αποτέλεσμα, οι δυνατότητές της ίσως να είναι περιορισμένες σε
συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Για περισσότερες πληροφορίες
μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/warnings.
Η λειτουργία LDWS σάς ειδοποιεί όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι
περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας. Για
παράδειγμα, η συσκευή σάς ειδοποιεί αν περάσετε τη
διαγράμμιση του ορίου της λωρίδας κυκλοφορίας. Η λειτουργία
LDWS παρέχει ειδοποιήσεις μόνο όταν η ταχύτητα του
οχήματός σας υπερβαίνει τα 64 χλμ/ώρα (40 μίλια/ώρα). Η
ειδοποίηση εμφανίζεται στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της
οθόνης, υποδηλώνοντας αντίστοιχα το όριο της λωρίδας
κυκλοφορίας που περάσατε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερες επιδόσεις του συστήματος LDWS,
θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Θέση κάμερας ώστε να
υποδεικνύει τη θέση της συσκευής στο όχημά σας.
Ρύθμιση θέσης της κάμερας
Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή στα αριστερά, στο
κέντρο ή στα δεξιά του παρμπρίζ ή του ταμπλό. Για καλύτερες
επιδόσεις του συστήματος LDWS θα πρέπει να ρυθμίσετε την
επιλογή Θέση κάμερας ώστε να υποδεικνύει τη θέση της
συσκευής σας στο όχημα.
1 Επιλέξτε > Κάμερα ταμπλό > Θέση κάμερας >
Οριζόντια θέση.
2 Επιλέξτε τη θέση της συσκευής.
Συμβουλές για βελτιωμένες επιδόσεις του συστήματος
προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις
του συστήματος προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα
κυκλοφορίας (LDWS). Ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να
εμποδίζουν τη λειτουργία LDWS να εντοπίσει παρεκκλίσεις από
λωρίδες κυκλοφορίας.
• Η λειτουργία LDWS παρέχει ειδοποιήσεις μόνο όταν η
ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 65 χλμ/ώρα
(40 μίλια/ώρα).
• Η λειτουργία LDWS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, εάν η
κάμερα δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.
• Η λειτουργία LDWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν οι
ρυθμίσεις τοποθέτησης κάμερας δεν υποδεικνύουν σωστά το
ύψος του οχήματός σας ή την τοποθέτηση της συσκευής στο
όχημα (Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 4).
• Για τη λειτουργία LDWS απαιτείται καθαρή, συνεχή
ορατότητα των διαχωριστικών γραμμών των λωρίδων.
Πλοήγηση στον προορισμό σας
◦ Οι παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας ενδέχεται να
μην εντοπίζονται, όταν οι διαχωριστικές γραμμές
αποκρύπτονται λόγω βροχής, ομίχλης, χιονιού, ακραίων
σκιάσεων, ήλιου ή αντανάκλασης προβολέα, έργων
οδοποιίας, ή τυχόν άλλου οπτικού εμποδίου.
◦ Οι παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας ενδέχεται να
μην εντοπίζονται εάν οι διαχωριστικές γραμμές λωρίδων
δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, λείπουν ή έχουν
φθαρεί σε μεγάλο βαθμό.
• Η λειτουργία LDWS ενδέχεται να μην εντοπίζει παρεκκλίσεις
από τη λωρίδα κυκλοφορίας σε εξαιρετικά ευρείς, στενούς ή
δρόμους με στροφές.
Πλοήγηση στον προορισμό σας
Πορείες
Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς
έναν ή περισσότερους προορισμούς.
• Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον
προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως
είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (Αλλαγή της
λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 9) και τα σημεία
αποφυγής (Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών,
σελίδα 9).
• Η συσκευή μπορεί να αποφύγει αυτόματα δρόμους που δεν
είναι κατάλληλοι για το ενεργό προφίλ οχήματος.
• Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό
σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή
μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (Έναρξη μιας
πορείας, σελίδα 7).
• Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να
προσαρμόσετε την πορεία (Διαχείριση της πορείας σας,
σελίδα 9).
• Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία
πορεία (Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 9).
Έναρξη μιας πορείας
1 Επιλέξτε Προς τα πού; και αναζητήστε μια τοποθεσία
(Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 10).
Επιλέξτε
μια τοποθεσία.
2
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την
προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε Μετάβαση!.
• Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, επιλέξτε και
επιλέξτε μια πορεία.
Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά
του χάρτη.
• Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε >
Επεξεργασία πορείας και προσθέστε σημεία διαχείρισης
στην πορεία (Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 9).
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας
καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο
χάρτη (Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 8). Στην άκρη του
χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων
της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.
Εάν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς,
μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (Προθήκη
τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 9).
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη
Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια θέση στο
χάρτη.
1 Επιλέξτε Προβολή χάρτη.
7
2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή
στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε για να φιλτράρετε τα σημεία
ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία.
Οι δείκτες θέσης ( ή μπλε κουκκίδα) εμφανίζονται στο
χάρτη.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
• Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή
διεύθυνσης.
Επιλέξτε
Μετάβαση!.
5
Μετάβαση στην οικία
Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η
συσκευή σάς ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Μτβ. σε οικία.
2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.
Επεξεργασία της θέσης οικίας σας
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > > Ορισμός θέσης οικίας.
2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.
Η πορεία σας στο χάρτη
Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σάς καθοδηγεί προς τον
προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο
χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες
ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή,
έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να
οδηγείτε, αν υπάρχει.
Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν
τη θέση των επόμενων ενεργειών.
Ταχύτητα οχήματος.
Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
Εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε
τις πληροφορίες που εμφανίζει (Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη,
σελίδα 16).
Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα
χώρο.
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας
Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή
διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής
προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη.
Μια έγχρωμη γραμμή À υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα
κυκλοφορίας για τη στροφή.
8
Προβολή στροφών και οδηγιών
Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να προβάλετε
επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την
πορεία σας.
1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:
• Για να προβάλετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά
την πλοήγησή σας, επιλέξτε > Στροφές.
Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει τις επόμενες τέσσερις
στροφές ή οδηγίες δίπλα από το χάρτη. Η λίστα
ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
• Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών
ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο
επάνω μέρος του χάρτη.
2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).
Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις
διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται
να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι
διαθέσιμη.
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη
1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε
σημείο του χάρτη.
.
2 Επιλέξτε
Άφιξη στον προορισμό σας
Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει
πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την
πορεία σας.
• Η ένδειξη υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στο
χάρτη και ένα φωνητικό μήνυμα σάς ανακοινώνει ότι
πλησιάζετε στον προορισμό σας.
• Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή
σάς ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης
πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε Ναι για να βρείτε κοντινές
θέσεις πάρκινγκ (Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας,
σελίδα 8).
• Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή
ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Εάν η συσκευή δεν
ανιχνεύσει την άφιξή σας αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε
Διακοπή για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας
Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση
πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε
ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σάς ειδοποιεί αυτόματα
για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ οχήματος "Αυτοκίνητο".
Όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ οχήματος "Φορτηγό", μπορείτε
να αναζητήσετε πάρκινγκ για φορτηγό κοντά στον προορισμό
σας (Εύρεση πάρκινγκ φορτηγών, σελίδα 12).
1 Ορίστε μια επιλογή:
• Όταν η συσκευή σάς ειδοποιήσει, επιλέξτε Ναι για να
αναζητήσει μια κοντινή θέση πάρκινγκ.
• Εάν η συσκευή δεν σας ειδοποιήσει, επιλέξτε Προς τα
πού; > Κατηγορίες > Πάρκινγκ και επιλέξτε > Στον
προορισμό μου.
2 Επιλέξτε Φιλτράρισμα πάρκινγκ και κατόπιν επιλέξτε μία ή
περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά
διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα
πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ και κατόπιν επιλέξτε Μετάβαση!
> Προσθήκη ως επόμενο σταθμό.
Η συσκευή σάς καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.
Πλοήγηση στον προορισμό σας
Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ
Παράκαμψη
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και την αποσυνδέετε από
την τροφοδοσία οχήματος, η τρέχουσα θέση σας αποθηκεύεται
ως θέση πάρκινγκ.
Επιλέξτε > Τελευταία θέση.
Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη
απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε
συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς
δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε > Αλλαγή πορείας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν το εργαλείο Αλλαγή πορείας δεν βρίσκεται
στο μενού εργαλείων χάρτη, μπορείτε να το προσθέσετε
(Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 15).
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για
συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε Παράκαμψη βάσει
απόστασης.
• Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από ένα συγκεκριμένο
δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε Παράκαμψη βάσει
οδού.
• Για να βρείτε μια νέα πορεία, επιλέξτε Παράκαμψη.
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας
Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας,
η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη (Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 7).
Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της
πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα
πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία
σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με
πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να
προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι
σας (Προγραμματισμός ταξιδιού, σελίδα 23).
1 Από το χάρτη, επιλέξτε > Προς τα πού;.
2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (Εύρεση και
αποθήκευση θέσεων, σελίδα 10).
3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
4 Επιλέξτε Μετάβαση!
5 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό
στην πορεία σας, επιλέξτε Προσθήκη ως επόμενο
σταθμό.
• Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας,
επιλέξτε Προσθήκη ως τελευταίο σταθμό.
• Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά
των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε Προσθήκη
στην ενεργή πορεία.
Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη
θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς
με την καθορισμένη σειρά.
Διαχείριση της πορείας σας
Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία
πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (Έναρξη
μιας πορείας, σελίδα 7).
Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο
τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να
κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου
δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να
προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.
1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
2 Επιλέξτε .
Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.
3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε για να κάνετε
μεγέθυνση στο χάρτη και να επιλέξετε μια θέση με
μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση
στην επιλεγμένη θέση.
4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην
πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
• Για να καταργήσετε ένα σημείο διαχείρισης, επιλέξτε .
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαχείριση της πορείας, επιλέξτε
Μετάβαση!.
Πλοήγηση στον προορισμό σας
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας >
Υπολογισμός διαδρομής.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Συντομότερος χρόνος για να υπολογίσετε
πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που
απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι
μεγαλύτερες σε απόσταση.
• Επιλέξτε Εκτός δρόμου για να υπολογίσετε πορείες
σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).
• Επιλέξτε Μικρότερη απόστασηγια να υπολογίσετε
πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά
ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες ως προς το χρόνο που
απαιτείται για να καλυφθούν.
Διακοπή της πορείας
• Στο χάρτη, επιλέξτε > .
• Από τη γραμμή ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα κάτω και
επιλέξτε στην ειδοποίηση Πλοήγηση Garmin.
Χρήση προτεινόμενων πορειών
Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία,
θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να
ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (Ρυθμίσεις συσκευής,
σελίδα 26).
Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει
τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας
της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει
αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή
ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη,
μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες
κίνησης.
Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη
πορεία προς τη θέση.
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και
περιοχών
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία
σας
Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να
λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (Λήψη
δεδομένων κίνησης με το Smartphone Link, σελίδα 19).
Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για
την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν
έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις
κίνησης (Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 25),
9
μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις
λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.
1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε Εναλλακτική πορεία, εάν είναι διαθέσιμη.
3 Επιλέξτε Μετάβαση!
Αποφυγή δρόμων με διόδια
Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω
περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με
διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή
μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν
υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας.
2 Ορίστε μια επιλογή:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα
δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.
• Επιλέξτε Δρόμοι με διόδια.
• Επιλέξτε Διόδια και τέλη > Δρόμοι με διόδια.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη
δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε Να
ερωτώμαι πάντα.
• Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε
Αποφυγή.
• Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε Να
επιτρέπεται.
Επιλέξτε
Αποθήκευση.
4
Αποφυγή καρτών διοδίων
Αν τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας περιέχουν λεπτομερείς
πληροφορίες κάρτας διοδίων, μπορείτε να αποφεύγετε ή να
επιτρέπετε τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε
χώρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
περιοχές.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Διόδια
και τέλη > Κάρτες διοδίων.
2 Επιλέξτε μια χώρα.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη
δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής που απαιτεί κάρτες
διοδίων, επιλέξτε Να ερωτώμαι πάντα.
• Για να αποφεύγετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν
κάρτες διοδίων, επιλέξτε Αποφυγή.
• Για να επιτρέπετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν
κάρτες διοδίων, επιλέξτε Να επιτρέπεται.
4 Επιλέξτε Αποθήκευση.
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Σημεία
αποφυγής.
2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου που θέλετε να
αποφεύγετε στις πορείες σας και επιλέξτε ΟΚ.
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών
Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που
αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να
ισχύουν για το όχημά σας. Αυτή η επιλογή ισχύει για τον τύπο
οχήματος στο ενεργό προφίλ οχήματος (Προφίλ οχήματος,
σελίδα 3).
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας >
Περιβαλλοντικές ζώνες.
2 Ορίστε μια επιλογή:
10
• Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη
δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε
Να ερωτώμαι πάντα.
• Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες,
επιλέξτε Αποφυγή.
• Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες,
επιλέξτε Να επιτρέπεται.
3 Επιλέξτε Αποθήκευση.
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής
Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σάς επιτρέπουν να
επιλέγετε συγκεκριμένες περιοχές ή να αποφεύγετε τμήματα του
δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει
αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει
άλλη κατάλληλη πορεία.
Αποφυγή δρόμου
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας >
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
3 Επιλέξτε Δρόμος.
4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που
θέλετε να αποφύγετε και πατήστε Επόμενο.
5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που
θέλετε να αποφύγετε και πατήστε Επόμενο.
6 Επιλέξτε Τέλος.
Αποφυγή περιοχής
> Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας >
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
3 Επιλέξτε Περιοχή.
4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς
αποφυγή και πατήστε Επόμενο.
5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή
και πατήστε Επόμενο.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
6 Επιλέξτε Τέλος.
1 Επιλέξτε
Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο
αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας >
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
3 Επιλέξτε > Απενεργοποίηση.
Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής
> Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας >
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία
αποφυγής, επιλέξτε .
• Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής,
επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε
>
Διαγραφή.
1 Επιλέξτε
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις,
όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και
αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας
βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές
μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις
πληροφορίες.
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
• Πληκτρολογήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα
όλες τις πληροφορίες θέσης (Εύρεση θέσης μέσω της
γραμμής αναζήτησης, σελίδα 11).
• Δείτε ή βρείτε τα προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος
ανά κατηγορία (Σημεία ενδιαφέροντος, σελίδα 11).
• Βρείτε χώρους στάθμευσης/ανεφοδιασμού φορτηγών και
υπηρεσίες, όπως αναλυτικές πληροφορίες καταλόγου
TruckDown , όπου είναι διαθέσιμες (Εύρεση σημείων
ενδιαφέροντος (POI) φορτηγών, σελίδα 11).
• Βρείτε και κοινοποιήστε την παρουσία σας σε σημεία
ενδιαφέροντος του Foursquare (Αναζήτηση σημείων
ενδιαφέροντος Foursquare, σελίδα 13).
• Χρησιμοποιήστε εργαλεία αναζήτησης για να βρείτε
συγκεκριμένες θέσεις, όπως διευθύνσεις, κόμβους ή
γεωγραφικές συντεταγμένες (Εργαλεία αναζήτησης,
σελίδα 13).
• Κάντε αναζήτηση για σημεία κοντά σε διαφορετική πόλη ή
περιοχή (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 12).
• Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας θέσεις για να τις βρίσκετε
εύκολα στο μέλλον (Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 14).
• Επιστρέψτε σε πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις (Προβολή
πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 13).
2 Επιλέξτε Εισαγωγή όρου αναζήτησης στη γραμμή
3
4
®
®
Σημεία ενδιαφέροντος
Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να
βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία
ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να
περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως
πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους
ψυχαγωγίας.
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος (POI)
φορτηγών
Οι λεπτομερείς χάρτες που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή
σας περιέχουν σημεία ενδιαφέροντος (POI) φορτηγών, όπως
στάσεις φορτηγών, περιοχές προσωρινής στάθμευσης και
ξεκούρασης και σταθμούς ζύγισης.
Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Φορτηγά.
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος για TruckDown
Ο κατάλογος TruckDown περιλαμβάνει επιχειρήσεις για
φορτηγά, όπως συνεργεία φορτηγών και σημεία πώλησης
ελαστικών.
Ο κατάλογος TruckDown δεν είναι διαθέσιμος σε όλες τις
περιοχές.
1 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Truck Locations για να βρείτε σημεία
ενδιαφέροντος που αφορούν τα φορτηγά.
• Επιλέξτε Truck Services για να βρείτε τοποθεσίες
υπηρεσιών για το φορτηγό σας.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Φιλτράρισμα βάσει
υπηρεσιών και επωνυμιών, επιλέξτε μία ή περισσότερες
υπηρεσίες και πατήστε Αποθήκευση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για
χώρους στάθμευσης/ανεφοδιασμού φορτηγών.
4 Επιλέξτε προορισμό.
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής
αναζήτησης
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την
εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια
διεύθυνση ή μια πόλη.
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
5
6
αναζήτησης.
Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται
προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο
επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για
παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα
επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος
αυτού.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση
κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα
της οδού.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε
κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα
της οδού, την πόλη και το νομό.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη,
εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες,
εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και
μήκους.
Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας
έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το
κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε .
Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.
Εύρεση διεύθυνσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη
συσκευή.
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Αναζήτηση κοντά σε: Για να
αλλάξετε την περιοχή αναζήτησης (Αλλαγή της περιοχής
αναζήτησης, σελίδα 12).
3 Επιλέξτε Διεύθυνση.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα
στοιχεία διεύθυνσης.
5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας
1
2
3
4
Επιλέξτε Προς τα πού;.
Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε Κατηγορίες.
Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
Επιλέξτε μια θέση.
Αναζήτηση σε κατηγορία
Αφού κάνετε αναζήτηση για ένα σημείο ενδιαφέροντος, σε
ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα
Γρήγορης αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει τους τέσσερις
τελευταίους προορισμούς που επιλέξατε.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης
αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα
πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη
κατηγορία.
11
• Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν
προορισμό.
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης
Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης
εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή.
Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε
περισσότερα αποτελέσματα.
και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό
σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας
σας.
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
2 Επιλέξτε .
3 Ορίστε μια επιλογή.
Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος
Τα προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POI) είναι
προσαρμοσμένα σημεία στο χάρτη. Ενδέχεται να περιέχουν
ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν αν βρίσκεστε κοντά σε ένα
καθορισμένο σημείο ή αν ταξιδεύετε ταχύτερα από μια
καθορισμένη ταχύτητα.
Εγκατάσταση POI Loader
Επιλέξτε μια θέση για να δείτε το μενού επιλογών.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη
λιστών με προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος στον
υπολογιστή σας και να τα εγκαταστήσετε στη συσκευή σας
χρησιμοποιώντας το λογισμικό POI Loader.
1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/poiloader.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
Εύρεση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος
(POI)
Â
Επιλέξτε το για να βρείτε θέσεις πάρκινγκ κοντά στη
θέση.
Ã
Επιλέξτε το για να δείτε εναλλακτικές πορείες στις
θέσεις.
Για να μπορέσετε να βρείτε προσαρμοσμένα σημεία
ενδιαφέροντος, θα πρέπει να φορτώσετε στη συσκευή σας
προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος με χρήση του
λογισμικού POI Loader (Εγκατάσταση POI Loader, σελίδα 12).
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες.
2 Μεταβείτε στην ενότητα "Λοιπές κατηγορίες" και επιλέξτε μία
κατηγορία.
À
Á
Ä Μετάβαση!
Å
Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση
χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης
στο χάρτη.
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη
Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας
θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.
Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε . Η
κοντινότερη θέση εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη και οι
βασικές πληροφορίες για την επιλεγμένη θέση εμφανίζονται στο
κάτω μέρος του χάρτη.
Πάρκινγκ
Η συσκευή dēzlCam περιλαμβάνει λεπτομερή δεδομένα
πάρκινγκ, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε
κοντινή θέση πάρκινγκ, με βάση την πιθανότητα διαθέσιμων
θέσεων πάρκινγκ, τον τύπο της θέσης πάρκινγκ, την τιμή ή τις
αποδεκτές μεθόδους πληρωμής.
Σε ορισμένες περιοχές, υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πάρκινγκ
σε πραγματικό χρόνο όταν η συσκευή dēzlCam είναι
συνδεδεμένη στο Smartphone Link. Όταν η συσκευή σας
λαμβάνει δεδομένα πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να
δείτε τάσεις πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα
πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.Η
Garmin δεν φέρει ευθύνη για το βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης
των δεδομένων πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο.
Εύρεση πάρκινγκ φορτηγών
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Truck Locations > Χώροι
στάθμευσης.
À
Σύρετε το χάρτη για να δείτε πρόσθετα αποτελέσματα
αναζήτησης.
Á
Πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης. Επιλέξτε το για
να δείτε μια άλλη θέση.
Â
à Μετάβαση!
Ä
Επιλεγμένη σύνοψη θέσης. Επιλέξτε το για να δείτε
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη
θέση.
Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση
χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης
σε λίστα.
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης
2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
3 Επιλέξτε Μετάβαση!.
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση
σας
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Πάρκινγκ.
2 Επιλέξτε Φιλτράρισμα πάρκινγκ και κατόπιν επιλέξτε μία ή
περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά
διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα
πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
Επιλέξτε
μια θέση πάρκινγκ.
3
4 Επιλέξτε Μετάβαση!.
Από προεπιλογή, η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση κοντά
στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση
12
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης
Οι θέσεις στάθμευσης που περιλαμβάνουν λεπτομερή δεδομένα
στάθμευσης είναι χρωματικά κωδικοποιημένες, ώστε να
εμφανίζουν την πιθανότητα εύρεσης θέσης στάθμευσης. Τα
σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο της διαθέσιμης θέσης
στάθμευσης (στο δρόμο ή σε χώρο στάθμευσης), σχετικές
πληροφορίες για τις τιμές και τον τύπο πληρωμής.
Μπορείτε να δείτε το υπόμνημα για αυτά τα χρώματα και
σύμβολα στη συσκευή.
Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στάθμευσης,
επιλέξτε .
Εργαλεία αναζήτησης
Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε
αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω
ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Εύρεση κόμβου
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση
μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή
άλλων δρόμων.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Κόμβοι.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να
συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
3 Επιλέξτε τον κόμβο.
Εύρεση πόλης
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Πόλεις.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα με τις κοντινές πόλεις.
• Για να βρείτε κάποια άλλη τοποθεσία, επιλέξτε
Αναζήτηση κοντά σε: (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης,
σελίδα 12).
• Για να βρείτε μια πόλη ανά όνομα, επιλέξτε Εισαγωγή
όρου αναζήτησης, πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης
και επιλέξτε .
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων
Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις
συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Αυτό μπορεί
να είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία geocaching.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Συντεταγμένες.
2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το και αλλάξτε τη μορφή των
συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και
μήκους.
4 Επιλέξτε Προβολή στο χάρτη.
Foursquare
Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον
εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει προεγκατεστημένα
σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται
από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης
θέσης.
Για πρόσθετες λειτουργίες, μπορείτε να συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone
Link από ένα συμβατό smartphone. Όταν συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone
Link, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της θέσης Foursquare,
να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε μια θέση και να βρείτε
σημεία ενδιαφέροντος στην online βάση δεδομένων του
Foursquare.
Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare
1 Συνδέστε τη συσκευή σας στο Smartphone Link.
2 Στο smartphone, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
3 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Smartphone Link και
επιλέξτε Foursquare > Σύνδεση.
4 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης στο Foursquare.
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare
Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που
έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας. Όταν συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone
Link, η αναζήτηση παρέχει τα πιο ενημερωμένα αποτελέσματα
από την online βάση δεδομένων του Foursquare, καθώς και
προσαρμοσμένα αποτελέσματα από το λογαριασμό χρήστη
Foursquare που διαθέτετε.
Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Foursquare.
Προβολή λεπτομερειών θέσης Foursquare
Για να μπορέσετε να δείτε τις λεπτομέρειες θέσης του
Foursquare, πρέπει να διαθέτετε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο
με Smartphone Link και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο
Foursquare.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες θέσης του
Foursquare, όπως αξιολογήσεις χρηστών, πληροφορίες σχετικά
με τις τιμές εστιατορίων και ώρες λειτουργίας.
1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα
αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.
2 Επιλέξτε .
Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare
Για να μπορέσετε να κοινοποιήσετε την παρουσία σας με το
Foursquare, πρέπει να διαθέτετε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο
με Smartphone Link και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο
Foursquare.
1 Επιλέξτε > Foursquare > Κοινοποίηση παρουσίας.
2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
3 Επιλέξτε > Κοινοποίηση παρουσίας.
TripAdvisor
Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος και
αξιολογήσεις TripAdvisor.Οι αξιολογήσεις TripAdvisor
εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης
για το αντίστοιχο σημείο ενδιαφέροντος. Μπορείτε επίσης να
αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor και να τα
ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > TripAdvisor.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος
TripAdvisor για την κατηγορία.
3 Επιλέξτε Ταξινόμηση αποτελεσμάτων για να ταξινομήσετε
τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει απόστασης ή
δημοτικότητας (προαιρετικά).
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων
Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες
θέσεις που έχετε εντοπίσει.
Επιλέξτε Προς τα πού; > Πρόσφατα.
Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων
θέσεων
Επιλέξτε Προς τα πού; > Πρόσφατα >
Ναι.
> Διαγραφή >
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης"
για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε
κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.
13
Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων
καυσίμων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης"
για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία,
αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
2 Επιλέξτε Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ., Καύσιμα ή Οδική
βοήθεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι
διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ένα προφίλ φορτηγού οχήματος είναι
ενεργό, εμφανίζεται η επιλογή για τους χώρους στάθμευσης/
ανεφοδιασμού φορτηγών αντί για τα πρατήρια καυσίμων.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία,
με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.
3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε Μετάβαση!
• Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε .
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση
Η συσκευή σάς παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που
θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη
θέση στην οποία βρίσκεστε.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
2 Επιλέξτε > Οδηγίες στην τρέχουσα θέση μου.
3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
4 Επιλέξτε Επιλογή.
Προσθήκη συντόμευσης
Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα
πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια
κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.
Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια
συντομεύσεων.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Προσθήκη συντόμευσης.
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.
Κατάργηση συντόμευσης
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > > Κατάργηση συντομεύσεων.
2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
4 Επιλέξτε Τέλος.
Αποθήκευση θέσεων
Αποθήκευση θέσης
1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (Εύρεση θέσης
βάσει κατηγορίας, σελίδα 11).
2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
3 Επιλέξτε > Αποθήκευση.
4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Τέλος.
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης
1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
2 Επιλέξτε Αποθήκευση.
3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Τέλος.
4 Επιλέξτε ΟΚ.
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Αποθηκευμένα.
14
2
3
4
5
6
Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
Επιλέξτε μια θέση.
Επιλέξτε .
Επιλέξτε
> Επεξεργασία.
Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Όνομα.
• Επιλέξτε Αριθμός τηλεφώνου.
• Επιλέξτε Κατηγορίες για αντιστοίχιση κατηγοριών στην
αποθηκευμένη θέση.
• Επιλέξτε Αλλαγή συμβόλου χάρτη για να αλλάξετε το
σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της
αποθηκευμένης θέσης σε ένα χάρτη.
7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
8 Επιλέξτε Τέλος.
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση
Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να
οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού
αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από
12 θέσεις.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Αποθηκευμένα.
2 Επιλέξτε μια θέση.
3 Επιλέξτε .
4 Επιλέξτε > Επεξεργασία > Κατηγορίες.
5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών,
διαχωρισμένα με κόμμα.
6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
7 Επιλέξτε Τέλος.
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν
διαγραφεί.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Αποθηκευμένα.
2 Επιλέξτε > Διαγραφή αποθηκευμένων τοποθεσιών.
3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες
θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε Διαγραφή.
Χρήση του χάρτη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε
μια πορεία (Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 8) ή για να
προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν
υπάρχει ενεργή πορεία.
1 Επιλέξτε Προβολή χάρτη.
2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε
αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
• Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή .
• Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3D", επιλέξτε .
• Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που
εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε .
• Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση! (Έναρξη πορείας
με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 7).
Εργαλεία χάρτη
Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε
πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή
Χρήση του χάρτη
του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο,
εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.
Φωτογραφική μηχανή: Παρέχει στοιχεία ελέγχου κάμερας
ταμπλό και εμφανίζει ειδοποιήσεις σύγκρουσης με
προπορευόμενο όχημα και παρέκκλισης από τη λωρίδα
κυκλοφορίας. Επίσης, σας επιτρέπει να αποκτήσετε
πρόσβαση στο σκόπευτρο κάμερας ταμπλό και στις
ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.
Αλλαγή πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε παράκαμψη ή να
προσπεράσετε θέσεις της πορείας σας.
Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της
πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (Μπροστά σας,
σελίδα 15).
Υψόμετρο: Εμφανίζει τις αλλαγές υψομέτρου μπροστά.
Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της
πορείας σας (Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 8).
Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα
ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση
(Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη, σελίδα 16).
Ένταση: Προσαρμόζει την κύρια ένταση ήχου.
Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών
κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και
προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια
τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (Χρήση επιλογών κατά τη
διάρκεια της κλήσης, σελίδα 18).
Αποστολή και παρακολούθηση: Σας επιτρέπει να ξεκινήσετε
και να σταματήσετε την κοινή χρήση της λειτουργίας
Αποστολή και παρακολούθηση (Αποστολή και
παρακολούθηση, σελίδα 21).
Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της
πορείας ή στην περιοχή σας (Προβολή κίνησης που θα
συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 16).
Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.
photoLive: Εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης σε πραγματικό
χρόνο από τη συνδρομή σας photoLive (Κάμερες ελέγχου
κίνησης photoLive, σελίδα 20).
Αναφορά κάμερας: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα
ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας. Το
εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα
κάμερας ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση
στην εφαρμογή Smartphone Link .
Προγραμματισμός διαλείμματος: Εμφανίζει υπενθυμίσεις
διαλειμμάτων και προτεινόμενες στάσεις.
Προβολή εργαλείου χάρτη
1 Από το χάρτη, επιλέξτε .
2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο
του χάρτη.
Όταν
δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .
3
Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη
Από προεπιλογή, στο μενού των εργαλείων χάρτη είναι
ενεργοποιημένα μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται
συχνότερα. Μπορείτε να προσθέσετε έως 12 εργαλεία στο
μενού.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε > .
2 Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε
κάθε εργαλείο για να το προσθέσετε.
3 Επιλέξτε Αποθήκευση.
Μπροστά σας
Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις
επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον
οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να προβάλετε επερχόμενα σημεία
ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή
περιοχές προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης. Όταν
οδηγείτε σε εθνική οδό, μπορείτε επίσης να προβάλετε
πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες για επερχόμενες εξόδους
και πόλεις, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις
πινακίδες της εθνικής οδού.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τρεις κατηγορίες που θα
προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.
Προβολή επερχόμενων θέσεων
1 Στο χάρτη, επιλέξτε > Μπροστά σας.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προβάλετε την επόμενη επερχόμενη θέση κάθε
κατηγορίας, επιλέξτε , αν χρειαστεί.
• Για να προβάλετε πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες
για επερχόμενες εξόδους εθνικής οδού ή πόλεις, επιλέξτε
.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν
οδηγείτε σε εθνική οδό ή όταν η πορεία σας περιλαμβάνει
εθνική οδό.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να προβάλετε μια λίστα θέσεων για
τη συγκεκριμένη κατηγορία, έξοδο ή πόλη.
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας
Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες των θέσεων που θα
προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.
1 Στο χάρτη, επιλέξτε > Μπροστά σας.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
3 Επιλέξτε .
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς
τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα
στο όνομα της κατηγορίας.
• Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
• Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία,
επιλέξτε Προσαρμοσμένη αναζήτηση και εισαγάγετε το
όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.
5 Επιλέξτε Αποθήκευση.
Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας
δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα
λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα
λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις.
Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως
ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους
περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις.
Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές
συνθήκες κατά την οδήγηση.
Τα σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων ενδέχεται να
εμφανίζονται στο χάρτη ή σε οδηγίες της πορείας σας,
προκειμένου να σας προειδοποιήσουν για πιθανούς κινδύνους,
οδικές συνθήκες και προσεχείς σταθμούς ζύγισης.
Προειδοποιήσεις περιορισμού
Ύψος
Βάρος
Βάρος άξονα
Χρήση του χάρτη
15
Μήκος
Πλάτος
Απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών
Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα οχήματα
Απαγορεύονται τα επικίνδυνα υλικά
Απαγορεύονται τα εύφλεκτα υλικά
Απαγορεύονται οι ρύποι υδάτων
Απαγορεύεται η στροφή αριστερά
Απαγορεύεται η στροφή δεξιά
Απαγορεύεται η αναστροφή
Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου
Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος
Πλευρικός άνεμος
Στενός δρόμος
Κλειστή στροφή
Έντονη κατηφορική κλίση
Δέντρο που προεξέχει
Ειδοποιήσεις
Σταθμός ζύγισης
Μη επαληθευμένος δρόμος για φορτηγά
Πληροφορίες ταξιδιού
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη
Για να μπορέσετε να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού στο χάρτη, θα
πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο στο μενού εργαλείων χάρτη
(Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 15).
Στο χάρτη, επιλέξτε > Δεδομένα ταξιδιού.
Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού
Για να μπορέσετε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που
εμφανίζονται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού, πρέπει να
προσθέσετε το εργαλείο δεδομένων ταξιδιού στο μενού
εργαλείων χάρτη (Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 15).
1 Στο χάρτη, επιλέξτε > Δεδομένα ταξιδιού.
2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.
3 Ορίστε μια επιλογή.
Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο
χάρτη δεδομένων ταξιδιού.
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού
Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ
παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε συχνές στάσεις, μην απενεργοποιείτε
τη συσκευή, ώστε να μπορεί να μετρά με ακρίβεια το χρόνο που
έχει παρέλθει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Στο χάρτη, επιλέξτε Ταχύτητα.
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού
Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το
οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε
διανύσει.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα
χάρτη.
2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
16
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού
1 Στο χάρτη, επιλέξτε Ταχύτητα.
2 Επιλέξτε > Μηδενισμός πεδίων.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε
Επιλογή όλων για να μηδενίσετε όλα τα πεδία
δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
• Επιλέξτε Μηδενισμός δεδομένων ταξιδιού για να
μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
• Επιλέξτε Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας για να
μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
• Επιλέξτε Μηδενισμός ταξιδιού B για να μηδενίσετε το
οδόμετρο.
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε
μπροστά σας
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης (Πληροφορίες κίνησης,
σελίδα 19).
Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε
μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον
οποίο ταξιδεύετε.
1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε > Κυκλοφορία.
Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε
μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά
του χάρτη.
2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες
λεπτομέρειες.
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη
Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις
καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.
1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε > Κυκλοφορία.
2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε > Συντομογραφίες για να δείτε
το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης
1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε > Συμβάντα.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα,
χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.
Προσαρμογή του χάρτη
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη
Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο
χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες
δρόμου.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα
χάρτη.
2 Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο που θέλετε
να εμφανίζεται στον χάρτη.
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη
1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.
Αλλαγή προοπτικής χάρτη
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα > Προβολή
χάρτη οδήγησης.
Χρήση του χάρτη
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Προς πορεία για να δείτε το χάρτη σε δύο
διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω
πλευρά.
• Επιλέξτε Προς Βορρά για να δείτε το χάρτη σε 2-D με το
Βορρά στην επάνω πλευρά.
• Επιλέξτε 3-D για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο,
πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες
smartphone
Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή dēzlCam που
διαθέτετε, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής με το
smartphone σας και να συνδεθείτε με την εφαρμογή
Smartphone Link. Η εφαρμογή Smartphone Link επιτρέπει στη
συσκευή σας να λαμβάνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο,
συμπεριλαμβανομένων των live πληροφοριών κίνησης, τάσεις
στάθμευσης, κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη, καθώς και άλλες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο.
Σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε συνδεδεμένες
λειτουργίες, όπως η κοινή χρήση ταξιδιού Αποστολή και
παρακολούθηση και η αποστολή μηνυμάτων.
Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε
πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα
κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και
κλεισμένους δρόμους (Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 19).
Πληροφορίες στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο: Αποστέλλει
τάσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας,
όπου είναι διαθέσιμες (Πάρκινγκ, σελίδα 12).
GarminLive υπηρεσίες: Παρέχει δωρεάν και συνδρομητικές
υπηρεσίες για την αποστολή δεδομένων σε πραγματικό
χρόνο στη συσκευή σας, όπως κάμερες ταχύτητας και
παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή κάμερες ελέγχου
κίνησης (Live υπηρεσίες Garmin, σελίδα 17).
Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις καιρικές συνθήκες σε
πραγματικό χρόνο και προειδοποιήσεις στη συσκευή σας
(Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 24).
Αποστολή και παρακολούθηση: Σας επιτρέπει να λαμβάνετε
αποστολές και να πραγματοποιείτε κοινή χρήση του ταξιδιού
σας με έναν αποστολέα και επιλεγμένες επαφές σε
πραγματικό χρόνο (Αποστολή και παρακολούθηση,
σελίδα 21).
Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα
του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι
διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες ή για όλους τους τύπους
μηνυμάτων.
Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να
λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας
επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free
ανοικτής ακρόασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν απαιτεί σύνδεση στην
εφαρμογή Smartphone Link.
Αποστολή θέσεων στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε
θέσεις από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.
Κοινοποίηση παρουσίας Foursquare: Σας επιτρέπει να
κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε τοποθεσίες Foursquare
χρησιμοποιώντας τη συσκευή πλοήγησής σας (Κοινοποίηση
παρουσίας με το Foursquare, σελίδα 13).
Αντιστοίχιση τηλεφώνου
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης ανοικτής
ακρόασης, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής
σας με ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο.
1 Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε απόσταση που δεν υπερβαίνει
τα 3 m (10 ft) από τη συσκευή dēzlCam.
2 Στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία
Bluetooth και ρυθμίστε το τηλέφωνό σας ώστε να είναι ορατό
ή να μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
κατόχου για το τηλέφωνό σας.
3 Στη συσκευή dēzlCam, επιλέξτε > Bluetooth.
4 Επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής, για να ενεργοποιήσετε την
τεχνολογία Bluetooth.
Εμφανίζεται μια λίστα συσκευών Bluetooth που βρίσκονται σε
κοντινή απόσταση.
5 Επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα.
6 Επιβεβαιώστε ότι ο κωδικός πρόσβασης που εμφανίζεται στο
τηλέφωνό σας αντιστοιχεί στον κωδικό που εμφανίζεται στη
συσκευή dēzlCam, αν είναι απαραίτητο.
7 Επιλέξτε Σύζευξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για προβολή επαφών και αρχείων καταγραφής
κλήσεων στη συσκευή dēzlCam, μπορεί να χρειαστεί να
μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου και να
ενεργοποιήσετε την άδεια κοινής χρήσης επαφών για τη
συζευγμένη συσκευή dēzlCam. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για το τηλέφωνό σας.
Συμβουλές μετά τη σύζευξη των συσκευών
• Μετά την αρχική σύζευξη, οι δύο συσκευές μπορούν να
συνδέονται αυτόματα κάθε φορά που τις ενεργοποιείτε.
• Όταν το τηλέφωνό σας συνδεθεί στη συσκευή, είστε έτοιμοι
να λάβετε φωνητικές κλήσεις.
• Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, αυτή επιχειρεί να
συνδεθεί με το τηλέφωνο που συνδέθηκε την τελευταία φορά.
• Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να
συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή κατά την ενεργοποίησή
της.
• Για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, πρέπει να
είναι ενεργοποιημένη η άδεια κοινής χρήσης επαφών για τη
συσκευή πλοήγησης στις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου
σας.
• Πρέπει να επαληθεύσετε ότι οι λειτουργίες Bluetooth που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες
(Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth,
σελίδα 19).
Σύζευξη επιπλέον συσκευών Bluetooth
1 Τοποθετήστε τα ακουστικά ή το τηλέφωνο σε απόσταση
2
3
4
5
6
μικρότερη από 10 m (33 πόδια) από τη συσκευή Bluetooth.
Στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth
ασύρματης τεχνολογίας.
Στα ακουστικά ή στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και τη δυνατότητα
εντοπισμού από άλλες συσκευές Bluetooth.
Στη συσκευή, επιλέξτε > Bluetooth > Αναζήτηση για
συσκευές.
Εμφανίζεται μια λίστα συσκευών Bluetooth που βρίσκονται σε
κοντινή απόσταση.
Επιλέξτε τα ακουστικά ή το τηλέφωνο από τη λίστα.
Επιλέξτε ΟΚ.
Live υπηρεσίες Garmin
Για να χρησιμοποιήσετε τις Live υπηρεσίες Garmin, η συσκευή
σας πρέπει να έχει συνδεθεί με το Smartphone Link.
Οι Live υπηρεσίες Garmin παρέχουν δωρεάν και συνδρομητικά
προγράμματα που αποστέλλουν δεδομένα σε πραγματικό
χρόνο στη συσκευή σας, όπως συνθήκες κίνησης, καιρικές
συνθήκες και κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη.
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone
17
Ορισμένες υπηρεσίες, όπως ο καιρός, διατίθενται ως ξεχωριστές
εφαρμογές στη συσκευή σας. Άλλες υπηρεσίες, όπως οι
πληροφορίες κίνησης, βελτιώνουν τις υφιστάμενες λειτουργίες
πλοήγησης στη συσκευή σας. Για τις λειτουργίες για τις οποίες
απαιτείται πρόσβαση στις live υπηρεσίες Garmin, εμφανίζεται το
σύμβολο του Smartphone Link. Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται
μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Smartphone Link.
Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin
Για ορισμένες Live υπηρεσίες dēzlCam απαιτείται συνδρομή με
χρέωση. Στην εφαρμογή Smartphone Link, μπορείτε να
αγοράσετε συνδρομή εφ' όρου ζωής ως αγορά μέσα από την
εφαρμογή. Η συνδρομή συνδέεται με το λογαριασμό του App
Store για το smartphone σας.
1 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone
Link.
2 Επιλέξτε Ο λογαριασμός μου.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις
τιμές συνδρομής.
3 Επιλέξτε μια υπηρεσία.
4 Επιλέξτε τη χρέωση.
5 Επιλέξτε Συνδρομή.
6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να
ολοκληρώσετε την αγορά.
Αποστολή τοποθεσίας από το smartphone
στη συσκευή
Μπορείτε να αναζητήσετε μια θέση χρησιμοποιώντας την
εφαρμογή Smartphone Link στο τηλέφωνό σας και να την
στείλετε στη συσκευή dēzlCam.
1 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone
Link.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να βρείτε μια κοντινή τοποθεσία, επιλέξτε Εύρεση
κοντινών θέσεων και εισαγάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση
ή το όνομα μιας τοποθεσίας ή ένα μέρος αυτών.
• Για να βρείτε ένα κοντινό σημείο ενδιαφέροντος
Foursquare, επιλέξτε Foursquare και κατόπιν ένα σημείο
ενδιαφέροντος από τη λίστα.
• Για να διαλέξετε μια τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε
Επιλογή θέσης και αγγίξτε την τοποθεσία στο χάρτη.
• Για να βρείτε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών σας,
επιλέξτε Επαφές και κατόπιν ένα όνομα επαφής.
Η επιλεγμένη τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη.
3 Επιλέξτε Αποστολή.
Η εφαρμογή Smartphone Link αποστέλλει την τοποθεσία στο
dēzlCam.
4 Στη συσκευή dēzlCam, ορίστε μια επιλογή:
• Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς την τοποθεσία,
επιλέξτε Μετάβαση!.
• Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία ή για
να αποθηκεύσετε την τοποθεσία στα αγαπημένα σας,
επιλέξτε .
• Για να αποδεχτείτε την τοποθεσία χωρίς να ξεκινήσει η
πλοήγηση, επιλέξτε ΟΚ.
Η τοποθεσία εμφανίζεται στις πρόσφατα εντοπισμένες
τοποθεσίες στη συσκευή dēzlCam.
Έξυπνες ειδοποιήσεις
Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή
Smartphone Link, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το
smartphone στη συσκευή dēzlCam, όπως μηνύματα κειμένου,
εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.
18
Λήψη έξυπνων ειδοποιήσεων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της
οδήγησης.
Για να λαμβάνει ειδοποιήσεις η συσκευή dēzlCam, πρέπει
πρώτα να τη συνδέσετε με το smartphone και την εφαρμογή
Smartphone Link.
Όταν η συσκευή dēzlCam λαμβάνει μια ειδοποίηση από το
smartphone σας, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στη γραμμή
κατάστασης dēzlCam.
• Για να διαβάσετε ολόκληρη την ειδοποίηση, επιλέξτε την
ειδοποίηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση έξυπνων
ειδοποιήσεων όταν το όχημα κινείται.
• Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε Αναπαραγ.:.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας
τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία
δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
• Για απόρριψη της ειδοποίησης, σύρετέ την προς τα αριστερά
ή τα δεξιά.
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι τα περισσότερα τηλέφωνα και σετ
ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου
τηλεφώνου ή σετ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.
Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε
τη συσκευή σας σε κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή
κράνος, μετατρέποντάς τα σε συσκευή hands-free. Για να δείτε
αν η συσκευή σας με τεχνολογία Bluetooth είναι συμβατή με τη
συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com
/bluetooth.
Πραγματοποίηση κλήσης
1 Επιλέξτε .
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να καλέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε , εισαγάγετε έναν
αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε .
• Για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που καλέσατε ή
σας κάλεσε πρόσφατα, επιλέξτε και επιλέξτε έναν
αριθμό.
• Για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο,
επιλέξτε και επιλέξτε μια επαφή.
Λήψη κλήσης
Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε Απάντηση ή
Ματαίωση.
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης
Οι επιλογές κλήσεων εμφανίζονται όταν απαντάτε μια κλήση.
Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το
τηλέφωνό σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων,
μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας από το κύριο
μενού.
• Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .
• Για μεταφορά ήχου στο τηλέφωνο, επιλέξτε .
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη
λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να
συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε
μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.
• Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε .
Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων,
όπως ο τηλεφωνητής.
• Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε .
• Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε
.
Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και τρεις επαφές ως
προεπιλογές στο πληκτρολόγιο κλήσης. Επιτρέπει τη γρήγορη
κλήση του αριθμού τηλεφώνου του σπιτιού σας, των μελών της
οικογένειάς σας ή των επαφών που καλείτε συχνά.
1 Επιλέξτε > .
2 Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο αριθμό, όπως Προεπιλογή 1,
και επιλέξτε ΟΚ.
3 Επιλέξτε μια επαφή.
Σχετικά με τα ασύρματα ακουστικά
Με τη χρήση ασύρματης τεχνολογίας, η συσκευή μπορεί να
στείλει φωνητικές εντολές πλοήγησης σε ασύρματα ακουστικά.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.garmin.com/bluetooth.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
λειτουργιών Bluetooth
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις
λειτουργίες τηλεφωνικής κλήσης ανοικτής ακρόασης και
Smartphone Link για το συζευγμένο smartphone.
1 Επιλέξτε > Bluetooth.
2 Επιλέξτε δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου σας.
3 Στην ενότητα Χρήση για, ορίστε μια επιλογή:
• Για ενεργοποίηση μιας σύνδεσης στην εφαρμογή
Smartphone Link, επιλέξτε Smartphone Link.
• Για ενεργοποίηση των λειτουργιών ανοικτής ακρόασης,
επιλέξτε Hands-free.
4 Επιλέξτε ΟΚ.
Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων για το
Smartphone με Android™
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Smartphone Link
για να επιλέξετε ποιοι τύποι ειδοποιήσεων θα εμφανίζονται στη
συσκευή dēzlCam.
1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
2 Επιλέξτε .
3 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Έξυπνες
ειδοποιήσεις.
4 Στην ενότητα Ειδοποιήσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
Τότε εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών ειδοποιήσεων και
εφαρμογών.
5 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια
ειδοποίηση, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής δίπλα από το
όνομα της κατηγορίας ή της εφαρμογής.
• Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στη λίστα, επιλέξτε .
Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων
για τη συσκευή Apple
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth
Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth
χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα συζευγμένων συσκευών.
Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί
αυτόματα στη συσκευή dēzlCam στο μέλλον.
1 Επιλέξτε > Bluetooth.
2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth
Μπορείτε να διαγράψετε μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth,
ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεσή της με τη συσκευή
dēzlCam στο μέλλον. Η διαγραφή ενός συζευγμένου
smartphone διαγράφει επίσης όλες τις συγχρονισμένες επαφές
τηλεφωνικού καταλόγου και το ιστορικό κλήσεων από τη
συσκευή dēzlCam.
1 Επιλέξτε > Bluetooth.
2 Δίπλα στο όνομα της συσκευής Bluetooth, επιλέξτε >
Κατάργηση.
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου
Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να
αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο
μέλλον.
1 Επιλέξτε > Bluetooth.
2 Δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου, επιλέξτε > Κατάργηση.
Πληροφορίες κίνησης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των
πληροφοριών κίνησης.
Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την
κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε
να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον
υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον
προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω
κίνησης στην ενεργή πορεία σας (Ρυθμίσεις πληροφοριών
κίνησης, σελίδα 25). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να
πραγματοποιείτε αναζήτηση στο χάρτη για καθυστερήσεις λόγω
κίνησης στην περιοχή σας.
Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να
λαμβάνει δεδομένα κίνησης.
• Η συσκευή σας λαμβάνει δωρεάν δεδομένα κίνησης μέσω
της εφαρμογής Smartphone Link (Λήψη δεδομένων κίνησης
με το Smartphone Link, σελίδα 19).
• Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν
δεδομένα κίνησης χρησιμοποιώντας ένα αξεσουάρ καλωδίου
εναέριου δέκτη πληροφοριών κίνησης (Λήψη δεδομένων
κίνησης με το Smartphone Link, σελίδα 19). Μεταβείτε στη
σελίδα του προϊόντος σας στη διεύθυνση garmin.com για να
βρείτε και να αγοράσετε ένα συμβατό αξεσουάρ καλωδίου
του δέκτη πληροφοριών κίνησης.
Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές.
Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/traffic.
®
Αν είστε συνδεδεμένοι με μια συσκευή Apple, μπορείτε να
φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή
dēzlCam μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης κατηγοριών.
1 Επιλέξτε > Έξυπνες ειδοποιήσεις > .
2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε
ειδοποίηση, για να την προβάλετε.
Πληροφορίες κίνησης
Λήψη δεδομένων κίνησης με το Smartphone
Link
Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δωρεάν δεδομένα κίνησης
μέσω της εφαρμογής Smartphone Link.
1 Συνδέστε τη συσκευή στο Smartphone Link.
2 Στη συσκευή dēzlCam, επιλέξτε > Πλοήγηση >
Κυκλοφορία και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου
Κυκλοφορία είναι επιλεγμένο.
19
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα
δεδομένα κίνησης.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κυκλοφορία.
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη
Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις
καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.
1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε > Κυκλοφορία.
2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε > Συντομογραφίες για να δείτε
το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης
1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε > Συμβάντα.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα,
χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.
Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να έχετε
συνδεθεί με το Smartphone Link και να διαθέτετε συνδρομή στην
υπηρεσία photoLive (Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin,
σελίδα 18).
Οι κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive παρέχουν, σε
πραγματικό χρόνο, εικόνες των συνθηκών κίνησης που
επικρατούν σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και διασταυρώσεις.
Η υπηρεσία photoLive δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.
Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης
photoLive
Μπορείτε να δείτε εικόνες σε πραγματικό χρόνο από κοντινές
κάμερες ελέγχου κίνησης. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε
κάμερες ελέγχου κίνησης για περιοχές στις οποίες ταξιδεύετε
συχνά.
1 Επιλέξτε > photoLive.
2 Επιλέξτε Πατήστε για Προσθήκη
3 Επιλέξτε μια οδό.
4 Επιλέξτε μια θέση κάμερας ελέγχου κυκλοφορίας.
Μια προεπισκόπηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο από
την κάμερα εμφανίζεται δίπλα σε ένα χάρτη της θέσης της
κάμερας. Μπορείτε να επιλέξετε την προεπισκόπηση εικόνας
για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος.
Επιλέξτε
Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την κάμερα
5
(προαιρετικά).
Μια προεπισκόπηση εικόνας σε μικρογραφία της κάμερας
προστίθεται στην κύρια οθόνη της εφαρμογής photoLive.
Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο
χάρτη
Το εργαλείο χάρτη photoLive εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης
από το δρόμο μπροστά σας.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε > photoLive.
Η συσκευή εμφανίζει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο από
την πλησιέστερη κάμερα ελέγχου κίνησης στο δρόμο
μπροστά σας, μαζί με την απόσταση μέχρι την κάμερα. Όταν
περάσετε από την κάμερα, η συσκευή φορτώνει την εικόνα
σε πραγματικό χρόνο της επόμενης κάμερας στο δρόμο.
2 Εάν δεν εντοπιστούν κάμερες στο δρόμο, επιλέξτε Εύρεση
καμερών για να δείτε ή να αποθηκεύσετε κοντινές κάμερες
ελέγχου κίνησης (προαιρετικά).
Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης
1 Επιλέξτε > photoLive.
20
2
3
4
5
Επιλέξτε Πατήστε για Προσθήκη.
Επιλέξτε μια οδό.
Επιλέξτε έναν κόμβο.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Εργαλεία οχήματος και οδηγού
Προγραμματισμός διαλείμματος
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η συσκευή από μόνη της ΔΕΝ αποτελεί εγκεκριμένο
υποκατάστατο για τις απαιτήσεις καταγραφής ημερολογίου στο
πλαίσιο των κανονισμών Federal Motor Carrier Safety
Administration (FMCSA). Οι οδηγοί θα πρέπει να
συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες ομοσπονδιακές και
πολιτειακές απαιτήσεις περί ωρών υπηρεσίας. Όταν
ενσωματώνεται με μια συμβατή συσκευή ηλεκτρονικής
καταγραφής (ELD) Garmin eLog™, η παρούσα συσκευή
επιτρέπει σε μια εταιρεία παροχής μηχανοκίνητων υπηρεσιών
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ως προς την καταγραφή
των ωρών υπηρεσίας και τα διαλείμματα. Για περισσότερες
πληροφορίες ή για να αγοράσετε μια συσκευή Garmin eLog,
μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/elog.
Όταν η λειτουργία προγραμματισμού διαλείμματος είναι
ενεργοποιημένη, η συσκευή σάς ειδοποιεί μία ώρα πριν από τις
προτεινόμενες ώρες διαλείμματος και τα όρια ωρών οδήγησης
και προτείνει θέσεις διαλείμματος στην πορεία σας. Μπορείτε να
χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία για να παρακολουθείτε τις
ώρες εργασίας σας, το οποίο ενδέχεται να σας βοηθήσει να
συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς ασφαλείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες προγραμματισμού διαλείμματος δεν
είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ οχήματος
"Αυτοκίνητο".
Πραγματοποίηση προτεινόμενου διαλείμματος
Όταν έρχεται η ώρα για διάλειμμα, η συσκευή σάς ειδοποιεί και
προβάλλει προτεινόμενα σημεία ενδιαφέροντος (POI) θέσεων
διαλείμματος κατά μήκος της πορείας σας.
Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) από τη λίστα των
προτεινόμενων θέσεων διαλείμματος.
Η συσκευή προσθέτει τη θέση διαλείμματος ως τον επόμενο
προορισμό στην πορεία σας.
Έναρξη του χρονομέτρου διαλείμματος
Το χρονόμετρο διαλείμματος ξεκινά αυτόματα όταν το όχημα
κινείται με τουλάχιστον 8 χλμ./ώρα (5 μίλια/ώρα) για 30
δευτερόλεπτα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσετε το
χρονόμετρο με μη αυτόματο τρόπο.
1 Από τον χάρτη, επιλέξτε > Προγραμματισμός
διαλείμματος.
2 Επιλέξτε Έναρξη αντίστροφης μέτρησης.
Παύση και επαναφορά του χρονομέτρου
διαλείμματος
Το χρονόμετρο διαλείμματος πραγματοποιεί αυτόματη παύση
όταν το όχημα σταματά για τρία λεπτά ή περισσότερο. Μπορείτε
να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη παύση του χρονομέτρου για
σύντομες στάσεις, όπως κατά τη στάθμευση ή τη στάση σε
χώρο στάθμευσης/ανεφοδιασμού φορτηγών. Στο τέλος της
οδήγησής σας, μπορείτε να επαναφέρετε μη αυτόματα το
χρονόμετρο.
1 Επιλέξτε Λήξη αντίστροφης μέτρησης.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για παύση του χρονομέτρου, επιλέξτε Παύση.
• Για διακοπή και επαναφορά του χρονομέτρου, επιλέξτε
Μηδενισμός.
Εργαλεία οχήματος και οδηγού
Προσαρμογή ωρών οδήγησης
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις συνολικές ώρες οδήγησης, ώστε
να αντιστοιχούν περισσότερο στις εγγραφές ωρών υπηρεσίας.
1 Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προγραμματισμού
διαλείμματος, επιλέξτε Συνολικές ώρες οδήγησης.
Εισαγάγετε
τις συνολικές ώρες οδήγησης.
2
3 Επιλέξτε Αποθήκευση.
Προσαρμογή του ημερήσιου ορίου οδήγησης
Μπορείτε να προσαρμόσετε το ημερήσιο όριο οδήγησης, ώστε
να ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις της περιοχής σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
περιοχές.
1 Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προγραμματισμού
διαλείμματος, επιλέξτε Ημερήσιες ώρες οδήγησης.
2 Επιλέξτε το ημερήσιο όριο οδήγησης για την περιοχή σας.
3 Επιλέξτε Αποθήκευση.
Αποστολή και παρακολούθηση
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να είστε προσεκτικοί όταν γνωστοποιείτε πληροφορίες θέσης σε
άλλους.
Η λειτουργία Αποστολή και παρακολούθηση σάς επιτρέπει να
πραγματοποιείτε κοινή χρήση του ταξιδιού σας με έναν
αποστολέα ή με επαφές από το smartphone και τους
λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Κατά
τη διάρκεια της κοινής χρήσης, οι θεατές μπορούν να
παρακολουθούν την τρέχουσα θέση σας, τον επόμενο
προορισμό σας και την πορεία των πρόσφατων διαδρομών σας
σε πραγματικό χρόνο.
Αυτή η λειτουργία χρειάζεται ένα smartphone που εκτελεί την
εφαρμογή Smartphone Link.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν
χρησιμοποιείτε το προφίλ οχήματος "Αυτοκίνητο".
Ρύθμιση κοινής χρήσης της λειτουργίας Αποστολή
και παρακολούθηση
Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αποστολή
και παρακολούθηση, πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία και να
προσκαλέσετε έναν αποστολέα.
1 Συνδεθείτε στο Smartphone Link.
2 Στη συσκευή dēzl™, επιλέξτε > Αποστολή και
παρακολούθηση.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της
συσκευής dēzl για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της
λειτουργίας.
Εκκίνηση μιας περιόδου λειτουργίας Αποστολή και
παρακολούθηση
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να είστε προσεκτικοί όταν γνωστοποιείτε πληροφορίες θέσης σε
άλλους.
Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε την κοινή χρήση, πρέπει να
ρυθμίσετε τη λειτουργία Αποστολή και παρακολούθηση
(Ρύθμιση κοινής χρήσης της λειτουργίας Αποστολή και
παρακολούθηση, σελίδα 21).
Μπορείτε να ξεκινήσετε την κοινή χρήση των δεδομένων της
λειτουργίας Αποστολή και παρακολούθηση χρησιμοποιώντας τη
συσκευή dēzlCam ή την εφαρμογή Smartphone Link.
• Στη συσκευή dēzlCam, επιλέξτε > Αποστολή και
παρακολούθηση > Έναρξη.
• Από τον χάρτη στη συσκευή dēzlCam, επιλέξτε >
Αποστολή και παρακολούθηση > Έναρξη.
Εργαλεία οχήματος και οδηγού
• Στο smartphone, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και
επιλέξτε Αποστολή και παρακολούθηση > Έναρξη
αποστολής και παρακολούθησης.
Ένας σύνδεσμος για την προβολή των δεδομένων της
λειτουργίας Αποστολή και παρακολούθηση δημοσιεύεται στους
ενεργοποιημένους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα και
ένα email με τον σύνδεσμο αποστέλλεται στις προσκεκλημένες
επαφές σας. Κατά τη διάρκεια της κοινής χρήσης, οι θεατές
μπορούν να κάνουν κλικ στον σύνδεσμο για να
παρακολουθήσουν την τρέχουσα θέση σας και την πορεία των
πρόσφατων διαδρομών σας σε πραγματικό χρόνο.
Η ένδειξη
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης dēzlCam ενώ
είναι ενεργή η κοινή χρήση της λειτουργίας Αποστολή και
παρακολούθηση. Ο αριθμός των προσκεκλημένων θεατών
επίσης εμφανίζεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Από προεπιλογή, η περίοδος κοινής χρήσης της
λειτουργίας Αποστολή και παρακολούθηση διακόπτεται
αυτόματα μετά από 24 ώρες. Στην εφαρμογή Smartphone Link,
μπορείτε να επιλέξετε Αποστολή και παρακολούθηση >
Διατήρηση διαθεσιμότητας δραστηριότητας για να
επεκτείνετε τη διάρκεια της περιόδου κοινής χρήσης της
λειτουργίας Αποστολή και παρακολούθηση ή μπορείτε να
διακόψετε την κοινή χρήση ανά πάσα στιγμή.
Διακοπή κοινής χρήσης της λειτουργίας Αποστολή και
παρακολούθηση
Μπορείτε να διακόψετε την κοινή χρήση της λειτουργίας
Αποστολή και παρακολούθηση ανά πάσα στιγμή
χρησιμοποιώντας τη συσκευή dēzlCam ή την εφαρμογή
Smartphone Link.
• Στη συσκευή dēzlCam, επιλέξτε > Αποστολή και
παρακολούθηση > Διακοπή.
• Στο smartphone, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link και
επιλέξτε Αποστολή και παρακολούθηση > Διακοπή
αποστολής και παρακολούθησης.
Οι θεατές λαμβάνουν ένα μήνυμα που τους ενημερώνει ότι η
περίοδος λειτουργίας Αποστολή και παρακολούθηση έχει λήξει
και ότι δεν μπορούν πλέον να παρακολουθούν τη θέση σας.
Αυτόματη εκκίνηση περιόδου λειτουργίας "Αποστολή και
παρακολούθηση"
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εκκίνηση μιας
περιόδου Αποστολή και παρακολούθηση κάθε φορά που
ξεκινάτε μια πορεία.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας.
2 Επιλέξτε Αυτόματη έναρξη Αποστολής και
παρακολούθησης.
Αποστολή μηνύματος αποστολής σε μια συσκευή
dēzl
Για να μπορέσετε να στείλετε ένα μήνυμα αποστολής, ο οδηγός
πρέπει να ρυθμίσει τη λειτουργία Αποστολή και παρακολούθηση
(Ρύθμιση κοινής χρήσης της λειτουργίας Αποστολή και
παρακολούθηση, σελίδα 21).
Μπορείτε να στέλνετε ένα μήνυμα αποστολής απευθείας σε μια
συσκευή dēzl μέσω της λειτουργίας Αποστολή και
παρακολούθηση. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη για
την αποστολή ενημερωμένων πληροφοριών σε έναν οδηγό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με όλες τις
εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων smartphone.
1 Συντάξτε ένα email ή ένα μήνυμα κειμένου με ενημερωμένες
πληροφορίες αποστολής.
2 Συμπεριλάβετε τη λέξη "dezl" οπουδήποτε στη γραμμή
θέματος ή στο σώμα του email ή στο μήνυμα κειμένου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη "dezl" δεν κάνει διάκριση πεζώνκεφαλαίων.
3 Στείλτε το email ή το μήνυμα κειμένου στο smartphone του
οδηγού.
21
Το μήνυμα εμφανίζεται στη συσκευή dēzl του οδηγού και ο
οδηγός μπορεί να το δει ενώ το όχημα κινείται.
Έναρξη πορείας με τη χρήση ενός μηνύματος αποστολής
Μόλις λάβετε ένα μήνυμα από τον αποστολέα σας, μπορείτε να
ξεκινήσετε μια νέα πορεία χρησιμοποιώντας τα ληφθέντα
στοιχεία διεύθυνσης, αν υπάρχουν.
1 Επιλέξτε την ειδοποίηση μηνύματος.
2 Επιλέξτε τον σύνδεσμο διεύθυνσης από το σώμα του
μηνύματος.
Η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση της διεύθυνσης.
3 Επιλέξτε μια θέση.
4 Επιλέξτε Μετάβαση!.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τον προορισμό και
ξεκινά μια νέα περίοδο λειτουργίας Αποστολή και
παρακολούθηση.
Καταγραφή ιστορικού σέρβις
Μπορείτε να καταγράψετε την ημερομηνία και την ένδειξη
οδόμετρου κατά το σέρβις ή τη συντήρηση του οχήματός σας. Η
συσκευή περιλαμβάνει αρκετές κατηγορίες σέρβις και μπορείτε
να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες (Προσθήκη
κατηγοριών σέρβις, σελίδα 22).
1 Επιλέξτε > Ιστορικό σέρβις.
2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
3 Επιλέξτε Προσθήκη καταχώρισης.
4 Πληκτρολογήστε την ένδειξη οδόμετρου και επιλέξτε
Επόμενο.
5 Πληκτρολογήστε ένα σχόλιο (προαιρετικά).
6 Επιλέξτε Τέλος.
Προσθήκη κατηγοριών σέρβις
1 Επιλέξτε > Ιστορικό σέρβις.
2 Επιλέξτε > Προσθήκη κατηγορίας.
3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα κατηγορίας και επιλέξτε Τέλος.
Διαγραφή κατηγοριών σέρβις
Όταν διαγράφετε μια κατηγορία σέρβις, διαγράφονται και όλα τα
αρχεία σέρβις που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη
κατηγορία.
1 Επιλέξτε > Ιστορικό σέρβις.
2 Επιλέξτε > Διαγραφή κατηγοριών.
3 Επιλέξτε τις κατηγορίες σέρβις που θέλετε να διαγράψετε.
4 Επιλέξτε Διαγραφή.
Μετονομασία κατηγοριών σέρβις
1 Επιλέξτε > Ιστορικό σέρβις.
2 Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μετονομάσετε.
3 Επιλέξτε > Μετονομασία κατηγορίας.
4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Τέλος.
Διαγραφή αρχείων σέρβις
1 Επιλέξτε > Ιστορικό σέρβις.
2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
3 Επιλέξτε > Διαγραφή καταχωρίσεων.
4 Επιλέξτε τα αρχεία σέρβις που θέλετε να διαγραφούν.
5 Επιλέξτε Διαγραφή.
Επεξεργασία αρχείου σέρβις
Μπορείτε να επεξεργαστείτε το σχόλιο, την ένδειξη οδόμετρου
και την ημερομηνία ενός αρχείου σέρβις.
1 Επιλέξτε > Ιστορικό σέρβις.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
3 Επιλέξτε πεδίο.
22
4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες και επιλέξτε Τέλος.
Λειτουργία φωνητικών εντολών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι
διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και τις περιοχές και ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής
ενδέχεται να μην επιτύχει την επιθυμητή απόδοση σε
θορυβώδες περιβάλλον.
Η λειτουργία φωνητικών εντολών σάς δίνει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκφωνώντας λέξεις και εντολές.
Το μενού φωνητικών εντολών παρέχει φωνητικά μηνύματα και
μια λίστα διαθέσιμων εντολών.
Ορισμός φράσης ενεργοποίησης
Η φράση ενεργοποίησης είναι μια λέξη ή φράση που μπορείτε
να πείτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής
εντολής. Η προεπιλεγμένη φράση ενεργοποίησης είναι
Λειτουργία φωνητικών εντολών.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας
ενεργοποίησης της λειτουργίας φωνητικών εντολών
χρησιμοποιώντας μια ισχυρή φράση ενεργοποίησης.
1 Επιλέξτε > Λειτουργία φωνητικών εντολών > >
Φράση ενεργοποίησης.
Εισαγάγετε
μια νέα φράση ενεργοποίησης.
2
Κατά την εισαγωγή της, η συσκευή υποδεικνύει την ισχύ της
φράσης.
3 Επιλέξτε Τέλος.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών
εντολών
Εκφωνήστε τη φράση ενεργοποίησης.
Εμφανίζεται το μενού φωνητικών εντολών.
Συμβουλές φωνητικών εντολών
• Μιλάτε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη
συσκευή.
• Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή
ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης
φωνής.
• Εκφωνήστε τις εντολές όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
• Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα από τη συσκευή όπως
απαιτείται.
• Αυξήστε το μέγεθος της φράσης ενεργοποίησης, για να
μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας ενεργοποίησης της
λειτουργίας φωνητικών εντολών.
• Περιμένετε να ακούσετε τους δύο χαρακτηριστικούς τόνους
για να επιβεβαιώσετε την είσοδο και την έξοδο της συσκευής
από τη λειτουργία φωνητικών εντολών.
Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών
εντολών
Μπορείτε να πείτε τα ονόματα δημοφιλών, γνωστών θέσεων.
1 Εκφωνήστε τη φράση ενεργοποίησης (Ορισμός φράσης
ενεργοποίησης, σελίδα 22).
2 Πείτε Εύρεση τοποθεσίας.
3 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα και εκφωνήστε το όνομα της
θέσης.
4 Εκφωνήστε τον αριθμό γραμμής.
5 Πείτε Πλοήγηση.
Λειτουργία φωνητικών εντολών
Σίγαση οδηγιών
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα φωνητικά μηνύματα για τη
λειτουργία φωνητικών εντολών χωρίς σίγαση της συσκευής.
1 Επιλέξτε > Λειτουργία φωνητικών εντολών > .
2 Επιλέξτε Σίγαση οδηγιών > Ενεργοποιημένη.
Φωνητικός έλεγχος
Στις περιοχές όπου η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι
διαθέσιμη, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη
λειτουργία φωνητικού ελέγχου. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία
μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή με τη φωνή σας. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου, πρέπει
πρώτα να την ρυθμίσετε ειδικά για τη φωνή σας.
Ρύθμιση φωνητικού ελέγχου
Η λειτουργία Φωνητικός έλεγχος πρέπει να ρυθμιστεί για έναν
μόνο χρήστη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους.
1 Επιλέξτε > Φωνητικός έλεγχος.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να
ηχογραφήσετε εντολές για κάθε φράση φωνητικού ελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να πείτε τη φράση όπως ακριβώς
εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να εκφωνήσετε μια
εναλλακτική εντολή με το ίδιο νόημα, σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
Για να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία φωνητικού ελέγχου,
πρέπει να εκφωνήσετε την εντολή που έχετε ηχογραφήσει για τη
συγκεκριμένη λειτουργία.
Χρήση φωνητικού ελέγχου
1 Πείτε την εντολή που έχετε ηχογραφήσει για τη φράση
Φωνητικός έλεγχος.
Εμφανίζεται το μενού φωνητικού ελέγχου.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Συμβουλές φωνητικού ελέγχου
• Μιλήστε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη
συσκευή.
• Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή
ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης
φωνής.
• Εκφωνήστε τις εντολές όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
• Περιμένετε μέχρι να ακουστεί ο ήχος που επιβεβαιώνει ότι η
συσκευή έλαβε με επιτυχία την εντολή.
Χρήση των εφαρμογών
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη
συσκευή σας
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη
της συσκευής σε πολλές γλώσσες.
1 Επιλέξτε > Βοήθεια.
Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το
κείμενο του λογισμικού (Ορισμός της γλώσσας κειμένου,
σελίδα 26).
2 Επιλέξτε για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου
(προαιρετικά).
Προβολή του χάρτη φορτηγού
Ο χάρτης φορτηγού επισημαίνει τις αναγνωρισμένες πορείες του
φορτηγού στο χάρτη, όπως οι προτιμώμενες πορείες σύμφωνα
με τη νομοθετική πράξη STAA (Surface Transportation
Assistance Act), τις προτιμώμενες διαδρομές TruckDown (TD)
και τις πορείες για μη ραδιενεργά επικίνδυνα υλικά (NRHM). Οι
αναγνωρισμένες διαδρομές διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή
και τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή σας.
Χρήση των εφαρμογών
Επιλέξτε
> Χάρτης για φορτηγά.
Προγραμματιστής ταξιδιού
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για
να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή, στην
οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι
χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων,
διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια
αποθηκευμένη διαδρομή για να την προσαρμόσετε περαιτέρω,
όπως για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων, να
βελτιστοποιήσετε τη σειρά των στάσεων και να προσθέσετε
προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία διαμόρφωσης.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή
ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή
σας πορεία.
Προγραμματισμός ταξιδιού
Ένα ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς, ενώ
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και
έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία
σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Αν ξεκινήσετε την
πλοήγηση του ταξιδιού από διαφορετική θέση, η συσκευή σάς
προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία
προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση
εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.
1 Επιλέξτε > Προγραμματιστής ταξιδιού > Νέο ταξίδι.
2 Επιλέξτε Επιλογή θέσης εκκίνησης.
3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης
και πατήστε Επιλογή.
4 Πατήστε Επιλογή προορισμού.
5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και
πατήστε Επιλογή.
6 Επιλέξτε Προσθήκη τοποθεσίας για να προσθέσετε
περισσότερες θέσεις (προαιρετικά).
7 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες θέσεις, επιλέξτε
διαδοχικά Επόμενο > Αποθήκευση.
8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Τέλος.
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια
διαδρομή
1 Επιλέξτε > Προγραμματιστής ταξιδιού > Αποθηκευμένα
ταξίδια.
2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
3 Επιλέξτε μια θέση.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να μετακινήσετε τη θέση προς τα επάνω ή προς τα
κάτω, επιλέξτε και μεταφέρετέ την σε ένα νέο σημείο της
διαδρομής.
• Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη
θέση, επιλέξτε .
• Για να καταργήσετε τη θέση, επιλέξτε .
Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια
διαδρομή
Η συσκευή μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτόματα τη σειρά των
προορισμών στη διαδρομή σας, για να δημιουργήσει μια
συντομότερη και πιο αποτελεσματική πορεία. Όταν
βελτιστοποιείτε τη σειρά, η θέση εκκίνησης και ο τελικός
προορισμός δεν αλλάζουν.
Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε
>
Βελτιστοποίηση σειράς.
Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας
Η συσκευή μπορεί να προτείνει ενδιαφέροντα ή δημοφιλή
αξιοθέατα που μπορείτε να προσθέσετε στο ταξίδι σας.
1 Κατά την επεξεργασία ενός ταξιδιού, επιλέξτε > Ρυθμίσεις
ταξιδιού > Προτάσεις για αξιοθέατα.
23
2 Επιλέξτε ένα αξιοθέατο για να δείτε περισσότερες
πληροφορίες.
3 Επιλέξτε Επιλογή για να προσθέσετε το αξιοθέατο στο ταξίδι
σας.
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια
διαδρομή
Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή
υπολογίζει την πορεία όταν ξεκινάτε τη διαδρομή σας.
1 Επιλέξτε > Προγραμματιστής ταξιδιού > Αποθηκευμένα
ταξίδια.
2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
3 Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος και επιλέξτε το
όχημα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κατά την
πλοήγηση της διαδρομής (προαιρετικά).
4 Επιλέξτε > Ρυθμίσεις ταξιδιού.
5 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσθέσετε σημεία διαχείρισης στη διαδρομή σας,
επιλέξτε Διαμόρφωση πορείας και ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη (Διαχείριση της
πορείας σας, σελίδα 9).
• Για να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού της διαδρομής,
επιλέξτε Προτίμηση πορείας (Αλλαγή της λειτουργίας
υπολογισμού πορείας, σελίδα 9).
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή
Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή,
πρέπει το ενεργό προφίλ οχήματος στη συσκευή να αντιστοιχεί
στο επιλεγμένο προφίλ οχήματος για τη διαδρομή (Αλλαγή των
επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή, σελίδα 24). Αν
δεν αντιστοιχεί, η συσκευή σάς ενημερώνει ότι πρέπει να
αλλάξετε το προφίλ οχήματος για να ξεκινήσετε τη διαδρομή
(Αλλαγή του προφίλ οχήματος, σελίδα 3).
1 Επιλέξτε > Προγραμματιστής ταξιδιού > Αποθηκευμένα
ταξίδια.
2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
3 Επιλέξτε Μετάβαση!.
4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να
πλοηγηθείτε και επιλέξτε Έναρξη.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση
σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας
καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς του ταξιδιού με
τη σειρά.
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής
Εάν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να
αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή.
1 Επιλέξτε > Προγραμματιστής ταξιδιού > Στην πορεία
μου.
2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας
οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή
ταξιδιού.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια
αλλαγή.
3 Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την πορεία σας
ως διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά
αργότερα (προαιρετικά).
Προβολή προηγούμενων πορειών και
προορισμών
Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία,
θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (Ρυθμίσεις
συσκευής, σελίδα 26).
Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς
και τις θέσεις όπου σταματήσατε.
24
Επιλέξτε
> Προηγούμενες θέσεις μου.
Προβολή της πρόγνωσης καιρού
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη
συσκευή σας με την εφαρμογή Smartphone Link, για να
λαμβάνετε δεδομένα καιρού.
1 Επιλέξτε > Καιρός.
Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια
πρόγνωση για αρκετές ημέρες.
2 Επιλέξτε ημέρα.
Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη
ημέρα.
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη
1 Επιλέξτε > Καιρός > Τρέχουσα θέση.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε
μια πόλη από τη λίστα.
• Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε
Προσθήκη πόλης και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.
Ρυθμίσεις dēzlCam
Ρυθμίσεις πλοήγησης
Επιλέξτε > Πλοήγηση.
Προφίλ οχήματος: Ορίζει το προφίλ οχήματος για κάθε όχημα
με το οποίο θα χρησιμοποιείται η συσκευή σας.
Χάρτης και όχημα: Ορίζει το επίπεδο λεπτομερειών του χάρτη
και το εικονίδιο οχήματος που θα εμφανίζεται στη συσκευή
σας.
Προτιμήσεις πορείας: Ορίζει τις προτιμήσεις πορείας κατά την
πλοήγηση.
Σύστημα υποβοήθησης οδηγού: Ορίζει τις ειδοποιήσεις
βοήθειας οδηγού.
Κυκλοφορία: Ορίζει τις λεπτομέρειες κίνησης που χρησιμοποιεί
η συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να
αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να
βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας, αν σημειωθεί
καθυστέρηση λόγω κίνησης (Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω
κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 9).
Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που
χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος
Επιλέξτε > Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα.
Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη
θέση σας στον χάρτη.
Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.
Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο
χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να
επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.
Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.
Εργαλεία χάρτη: Ρυθμίζει τις συντομεύσεις που εμφανίζονται
στο μενού των εργαλείων χάρτη.
Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη
σελίδα χάρτη (Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 16).
Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για
βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή
την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη
μόνοι σας.
Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα
χρησιμοποιεί η συσκευή.
Ρυθμίσεις dēzlCam
Ενεργοποίηση χαρτών
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι
εγκατεστημένα στη συσκευή σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://buy.garmin.com.
1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες
μου.
2 Επιλέξτε ένα χάρτη.
Ρυθμίσεις προτιμήσεων πορείας
Επιλέξτε > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας.
Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των
κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την
πλοήγηση.
Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού
πορείας.
Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς
αποφυγή σε μια πορεία.
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να
αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.
Αυτόματη έναρξη Αποστολής και παρακολούθησης:
Ενεργοποιεί την αυτόματη εκκίνηση μιας περιόδου Αποστολή
και παρακολούθηση κάθε φορά που ξεκινάτε μια πορεία.
Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για
περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις
εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.
Περιορισμένη λειτ.: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που
απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.
Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ορίζει τη γλώσσα για τις
φωνητικές εντολές πλοήγησης.
Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να καταγράφει
πληροφορίες για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες
θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
Απαλοιφή ιστορικού ταξιδιών: Διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών
για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και
Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού
Επιλέξτε > Πλοήγηση > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού.
Ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού: Ενεργοποιεί μια ηχητική
ειδοποίηση για κάθε τύπο ειδοποίησης οδηγού (Λειτουργίες
και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού, σελίδα 5).
Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε
κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη.
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης
Στο κύριο μενού, επιλέξτε > Πλοήγηση > Κυκλοφορία.
Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης.
Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί
για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση
Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή
δεδομένων κίνησης.
Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες
πληροφοριών κίνησης.
Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να
χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες
αυτόματα ή όταν ζητηθούν (Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω
κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 9).
Ειδοποιήσεις κίνησης: Επιλέγει τη σοβαρότητα της
καθυστέρησης λόγω κίνησης για την οποία η συσκευή θα
εμφανίζει μια ειδοποίηση κίνησης.
Ρυθμίσεις dash cam
Επιλέξτε
> Κάμερα ταμπλό.
Ρυθμίσεις dēzlCam
Θέση κάμερας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ύψος του
οχήματος και τη θέση της κάμερας, καθώς και να
ευθυγραμμίσετε την dash cam (Ευθυγράμμιση της κάμερας,
σελίδα 4).
Αυτόματης εγγραφή: Επιτρέπει στην dash cam να ξεκινήσει
την εγγραφή βίντεο αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της
συσκευής.
Προειδοποίηση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα:
Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε την
ευαισθησία της προειδοποίησης σύγκρουσης με
προπορευόμενο όχημα (Σύστημα προειδοποίησης
σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα, σελίδα 6). Μια
υψηλότερη ευαισθησία σάς ειδοποιεί νωρίτερα από ό,τι μια
χαμηλότερη ευαισθησία.
Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα: Ενεργοποιεί
μια ειδοποίηση όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι ίσως περνάτε
ακούσια ένα όριο λωρίδας κυκλοφορίας (Σύστημα
προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας,
σελίδα 7).
Ανάλυση βίντεο: Ρυθμίζει την ανάλυση και την ποιότητα της
εγγραφής της dash cam.
Εγγραφή ήχου: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εγγραφή ήχου
κατά την εγγραφή με την dash cam.
Εμφάνιση δεδομένων σε υπέρθεση: Περιλαμβάνει
πληροφορίες ημερομηνίας, ώρας, θέσης και ταχύτητας στην
εγγραφή βίντεο.
Εγγραφή μετά από διακοπή τροφοδοσίας: Η εγγραφή βίντεο
συνεχίζεται για επιλεγμένο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή
της εξωτερικής τροφοδοσίας.
Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας
Bluetooth
Επιλέξτε
> Bluetooth.
Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο
1 Επιλέξτε > Wi-Fi.
2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να
ενεργοποιήσετε την τεχνολογία ασύρματου δικτύου.
3 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο.
4 Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό
κρυπτογράφησης.
Η συσκευή συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Η συσκευή
απομνημονεύει τα στοιχεία δικτύου και συνδέεται αυτόματα την
επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην ίδια τοποθεσία.
Ρυθμίσεις οθόνης
Επιλέξτε > Οθόνη.
Επίπεδο φωτεινότητας: Ορίζει το επίπεδο φωτεινότητας της
οθόνης στη συσκευή σας.
Προσαρμοστική φωτεινότητα: Προσαρμόζει αυτόματα τη
φωτεινότητα φωτισμού βάσει του φωτός περιβάλλοντος όταν
η συσκευή βρίσκεται εκτός της βάσης στήριξης.
Θέμα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων
ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η
συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας
ανάλογα με την ώρα της ημέρας.
Ταπετσαρίες: Ορίζει την ταπετσαρία φόντου στη συσκευή σας.
Χρόνος αδράνειας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο
αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση
αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της
μπαταρίας.
Daydream: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την προφύλαξη
οθόνης daydream.
Μέγεθος γραμματοσειράς: Αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος
γραμματοσειράς στη συσκευή σας.
25
Κατά την περιστροφή της συσκευής: Βάσει του
προσανατολισμού της συσκευής, ενεργοποιεί την αυτόματη
περιστροφή οθόνης μεταξύ του κάθετου και του οριζόντιου
προσανατολισμού ή παραμένει στον τρέχοντα
προσανατολισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στη βάση
στήριξης του οχήματος, υποστηρίζεται μόνο ο οριζόντιος
προσανατολισμός.
Μετάδοση: Σας επιτρέπει να εμφανίσετε τα περιεχόμενα της
οθόνης της συσκευής σε μια συμβατή εξωτερική οθόνη
ασύρματα.
Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων
Επιλέξτε > Ήχος και ειδοποίηση.
Ρυθμιστικά έντασης ήχου: Ορίστε τα επίπεδα της έντασης
ήχου για την πλοήγηση, τα μέσα, τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις
και τα μηνύματα ειδοποιήσεων.
Μην ενοχλείτε: Ορίζει τους κανόνες για την αυτόματη
λειτουργία "Μην ενοχλείτε". Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει
να απενεργοποιείτε τις ηχητικές ειδοποιήσεις κατά τη
διάρκεια συγκεκριμένων ωρών ή συμβάντων.
Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης: Ορίζει τον
προεπιλεγμένο ήχο ειδοποιήσεων στη συσκευή σας.
Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων
1 Επιλέξτε > Ήχος και ειδοποίηση.
2 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να ρυθμίσετε την ένταση
του ήχου και των ειδοποιήσεων.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
υπηρεσιών τοποθεσίας
Η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη για να είναι δυνατός ο εντοπισμός της
τοποθεσίας, ο υπολογισμός της πορείας και η παροχή βοήθειας
πλοήγησης από τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιείτε τις
υπηρεσίες τοποθεσίας για λόγους εξοικονόμησης μπαταρίας ή
για το σχεδιασμό μιας πορείας όταν η συσκευή βρίσκεται σε
εσωτερικό χώρο, μακριά από σήματα GPS. Όταν είναι
απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας, η συσκευή
ενεργοποιεί μια προσομοίωση GPS για τον υπολογισμό και την
προσομοίωση της πορείας.
1 Επιλέξτε > Θέση.
2 Επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις περισσότερες χρήσεις, δεν θα έπρεπε να
αλλάξετε τη ρύθμιση Λειτουργία από την προεπιλεγμένη επιλογή
Μόνο στη συσκευή. Η συσκευή περιλαμβάνει μια κεραία GPS
υψηλής απόδοσης που παρέχει τα πιο ακριβή δεδομένα
τοποθεσίας κατά την πλοήγηση.
Αυτόματη ημερομηνία και ώρα: Ορίζει αυτόματα την ώρα
βάσει των πληροφοριών από το συνδεδεμένο δίκτυο.
Ορισμός ημερομηνίας: Ορίζει το μήνα, την ημέρα και το έτος
στη συσκευή σας.
Ορισμός ώρας: Ορίζει την ώρα στη συσκευή σας.
Επιλογή ζώνης ώρας: Ορίζει τη ζώνη ώρας στη συσκευή σας.
Χρήση μορφής 24ώρου: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την
24ωρη μορφή ώρας.
Ρυθμίσεις συσκευής
Επιλέξτε > Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.
Ενημερώσεις συστήματος: Σας επιτρέπει να ενημερώνετε το
λογισμικό του χάρτη και της συσκευής.
Κατάσταση: Εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας και τις
πληροφορίες δικτύου.
Νομικές πληροφορίες: Σας επιτρέπει να δείτε τις άδειες
χρήσης τελικού χρήστη (EULA) και πληροφορίες της άδειας
του λογισμικού.
Κανονισμοί: Εμφανίζει τις κανονιστικές πληροφορίες και τις
πληροφορίες συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.
Πληροφορίες συσκευής Garmin: Εμφανίζει πληροφορίες
έκδοσης υλικού και λογισμικού.
Επαναφορά ρυθμίσεων
Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.
1 Επιλέξτε .
2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
3 Επιλέξτε > Επαναφορά.
Στοιχεία συσκευής
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και
πληροφοριών συμμόρφωσης
1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.
2 Επιλέξτε Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή >
Κανονισμοί.
Προδιαγραφές
Εύρος θερμοκρασιών
λειτουργίας
Από -10° έως 55°C (από 14° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών
φόρτισης (τροφοδοσία
οχήματος)
Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Τύπος εισόδου
τροφοδοσίας
Τροφοδοσία οχήματος χρησιμοποιώντας ένα
προαιρετικό αξεσουάρ. Τροφοδοσία AC
χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό αξεσουάρ
μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο.
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα κειμένου στο λογισμικό της
συσκευής.
1 Επιλέξτε > Γλώσσα και εισαγωγή > Γλώσσα.
2 Επιλέξτε γλώσσα.
Τύπος μπαταρίας
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Είσοδος
Μέγιστη τάση DC 5 V, 2 A
Προσθήκη λογαριασμών
Φόρτιση της συσκευής
Μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς στη συσκευή σας για να
συγχρονίσετε τα email, τα ραντεβού και άλλα δεδομένα σας.
1 Επιλέξτε > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού.
2 Επιλέξτε έναν τύπο λογαριασμού.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να
τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).
Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από
αυτές τις μεθόδους.
• Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη
βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
• Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ
προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για
επιτοίχια πρίζα.
Ορισμός της γλώσσας κειμένου
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας
Επιλέξτε
26
> Ημερομηνία και ώρα.
Ασύρματες συχνότητες/ Wi‑Fi 2,4 GHz με ονομαστική τιμή +3 dBm
πρωτόκολλα
Bluetooth 2,4 GHz
Στοιχεία συσκευής
Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα ACDC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για
χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από
τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να
φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα
τρίτου κατασκευαστή.
Συντήρηση συσκευής
Κέντρο υποστήριξης Garmin
Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και
πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις,
βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω
δικτύου Wi‑Fi
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη
λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα
συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο
υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών
Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια
δεδομένων ή τις χρεώσεις.
Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό
συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi‑Fi που παρέχει
πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να
διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την
συνδέσετε με υπολογιστή.
1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi‑Fi (Σύνδεση με ασύρματο
δίκτυο, σελίδα 25).
Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi‑Fi, η συσκευή ελέγχει
αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις και εμφανίζει μια
ειδοποίηση όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση ενημέρωσης, σύρετε
προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και
επιλέξτε Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση..
• Για μη αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις, επιλέξτε >
Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή > Ενημερώσεις
συστήματος.
Η συσκευή εμφανίζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις χαρτών και
λογισμικού. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη
Διαθέσιμη ενημέρωση εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο
Χάρτης ή Λογισμικό.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις,
επιλέξτε Λήψη.
• Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε
Χάρτης.
• Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού,
επιλέξτε Λογισμικό.
4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξετε Αποδοχή όλων για
να τις αποδεχτείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας
χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την
επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν
μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις εάν δεν αποδεχτείτε
τις άδειες χρήσης.
5 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, συνδέστε τη συσκευή
σε εξωτερική τροφοδοσία και επιλέξτε Συνέχεια (Φόρτιση της
συσκευής, σελίδα 26).
Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος
φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 1 A.
Συντήρηση συσκευής
Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές
συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.
6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική
τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi‑Fi μέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί
πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ελλιπή
δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα
χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά.
Φροντίδα της συσκευής σας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.
Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να
εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό
διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη
λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί
βλάβη.
Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.
Καθαρισμός του φακού της κάμερας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε στεγνό πανί για να καθαρίσετε το φακό. Η
χρήση στεγνού πανιού ενδέχεται να καταστρέψει το φακό.
Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που
ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.
Θα πρέπει να καθαρίζετε το φακό της κάμερας τακτικά, για να
βελτιώσετε την ποιότητα του εγγεγραμμένου βίντεο.
1 Σκουπίστε το φακό με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει
γρατζουνιές, βρεγμένο με νερό ή αλκοόλη.
2 Αφήστε το φακό να στεγνώσει με τον αέρα.
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που
ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.
1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την
οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο
απορρυπαντικό διάλυμα.
2 Σκουπίστε τη συσκευή.
Καθαρισμός της οθόνης αφής
1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει
χνούδια.
2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.
Αποφυγή κλοπής
• Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή
σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
• Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το
παρμπρίζ.
• Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
• Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό
Garmin Express (garmin.com/express).
27
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο
τροφοδοσίας αυτοκινήτου
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην
χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι
έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο
τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν
συναρμολογηθεί σωστά.
Αν η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημα, ίσως χρειαστεί να
αντικαταστήσετε την ασφάλεια στην άκρη του φορτιστή
αυτοκινήτου.
1 Περιστρέψτε το ακριανό τμήμα À αριστερόστροφα για να το
απασφαλίσετε.
2
3
4
5
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα
για να αφαιρέσετε την άκρη.
Αφαιρέστε την άκρη, το ασημένιο στέλεχος Á και την
ασφάλεια Â.
Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την
ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
Τοποθετήστε το ασημένιο στέλεχος στην άκρη.
Πιέστε προς τα μέσα το ακριανό τμήμα και περιστρέψτε το
δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε πίσω στη θέση του, μέσα
στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου Ã.
Επαναφορά της συσκευής
Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή εάν σταματήσει να
λειτουργεί.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12
δευτερόλεπτα.
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της
βεντούζας στήριξης
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης
1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο
της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ
1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος
σας.
2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το
μέρος σας.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο
παρμπρίζ
1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με
οινόπνευμα.
2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (Τοποθέτηση και
ενεργοποίηση της συσκευής dēzlCam στο όχημά σας,
σελίδα 1).
28
Η βάση στήριξης δεν συγκρατεί τη συσκευή
μου στη θέση της ενώ οδηγώ
Για καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να διατηρείτε τη βάση
στήριξης του οχήματος καθαρή και να τοποθετείτε τη συσκευή
κοντά στη βεντούζα στήριξης.
Αν η συσκευή δεν παραμένει σταθερή στη θέση της ενώ
οδηγείτε, πρέπει να κάνετε τα εξής.
• Αφαιρέστε την ενεργή βάση από το βραχίονα στήριξης και
σκουπίστε την μπίλια και την υποδοχή με ένα πανί.
Η σκόνη και τυχόν άλλα υπολείμματα μπορεί να μειώσουν
την τριβή στην μπίλια και το σύνδεσμο της υποδοχής, με
αποτέλεσμα ο σύνδεσμος να μετατοπίζεται κατά την
οδήγηση.
• Περιστρέψτε τον αρθρωτό βραχίονα προς τη βεντούζα
στήριξης όσο περισσότερο επιτρέπεται από τη γωνία του
παρμπρίζ.
Η αίσθηση τραντάγματος και δόνησης από το δρόμο
μειώνεται με την τοποθέτηση της συσκευής όσο το δυνατόν
πιο κοντά στο παρμπρίζ.
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά
σήματα
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας είναι
ενεργοποιημένη (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 26).
• Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους
στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
• Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου
• Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας του
οχήματος (Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας
αυτοκινήτου, σελίδα 28).
• Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι
λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος
βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που
αναφέρεται στις προδιαγραφές.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν έχει σπάσει στην έξοδο
τροφοδοσίας του οχήματος.
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη
για πολλή ώρα
• Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (Ρυθμίσεις οθόνης,
σελίδα 25).
• Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (Ρυθμίσεις
οθόνης, σελίδα 25).
• Μειώστε την ένταση ήχου (Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και
ειδοποιήσεων, σελίδα 26).
• Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το
χρησιμοποιείτε (Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 25).
• Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
όταν δεν την χρησιμοποιείτε (Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 2).
• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες
θερμοκρασίας.
• Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή
ακτινοβολία.
Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές
• Καθαρίστε το φακό της κάμερας (Καθαρισμός του φακού της
κάμερας, σελίδα 27).
• Καθαρίστε το παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του παρμπρίζ μπροστά από την
κάμερα δεν εμποδίζεται από τους υαλοκαθαριστήρες.
Μετακινήστε τη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο.
Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει
να αντικατασταθεί
Όλες οι κάρτες μνήμης microSD φθείρονται όταν το
αποθηκευμένο περιεχόμενό τους έχει αντικατασταθεί πολλές
φορές. Επειδή η dash cam πραγματοποιεί συνεχώς εγγραφή,
θα πρέπει να αντικαθιστάτε περιοδικά την κάρτα μνήμης
(Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 5). Η
συσκευή σας ανιχνεύει αυτόματα σφάλματα κάρτας και σας
ειδοποιεί όταν πρέπει να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης.
Μπορείτε να λάβετε αυτά τα μέτρα, για να παρατείνετε την
ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
• Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν το όχημα δεν βρίσκεται σε
λειτουργία.
Αν η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη σε έξοδο
τροφοδοσίας που ενεργοποιείται με το διακόπτη του κινητήρα
του οχήματος, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
όταν το όχημά σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία, για να
αποφύγετε την εγγραφή περιττού υλικού από την dash
camera.
• Μεταφέρετε το αποθηκευμένο υλικό βίντεο σε υπολογιστή.
Η κάρτα μνήμης διαρκεί περισσότερο, όταν υπάρχει
περισσότερος ελεύθερος χώρος διαθέσιμος στην κάρτα.
• Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης υψηλής ποιότητας,
κατηγορίας ταχύτητας10 ή ανώτερης.
Αγοράστε την ανταλλακτική κάρτα μνήμης από έναν
κατασκευαστή υψηλής ποιότητας και έναν αξιόπιστο
προμηθευτή.
Οι εγγραφές βίντεο δεν είναι καλής
ποιότητας ή δεν είναι ολοκληρωμένες
• Για βέλτιστα αποτελέσματα κάμερας και βίντεο,
χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης υψηλής ποιότητας,
κατηγορίας ταχύτητας10 ή ανώτερης.
Μια πιο αργή κάρτα μνήμης ενδέχεται να μην εγγράφει βίντεο
αρκετά γρήγορα.
• Αν η συσκευή εμφανίζει μια ειδοποίηση σφάλματος κάρτας
μνήμης, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης (Αντικατάσταση
της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 5).
• Ενημερώστε τη συσκευή σας στην τελευταία έκδοση
λογισμικού (Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου
Wi‑Fi, σελίδα 27).
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το
τηλέφωνό μου ή το Smartphone Link
• Επιλέξτε > Bluetooth.
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
• Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο
τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε
απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
• Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link
και επιλέξτε > για να επανεκκινήσετε τις υπηρεσίες
παρασκηνίου του Smartphone Link.
• Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.garmin.com/bluetooth.
• Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, πρέπει να
καταργήσετε τη σύζευξη με το τηλέφωνο και τη συσκευή
(Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου, σελίδα 19) και να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης.
Παράρτημα
Παράρτημα
Κάμερες οπισθοπορείας
Η συσκευή σας μπορεί να δείχνει σήμα βίντεο από μία ή
περισσότερες συνδεδεμένες κάμερες οπισθοπορείας.
Σύνδεση μιας ασύρματης κάμερας οπισθοπορείας
Για τη σύνδεση μιας ασύρματης κάμερας οπισθοπορείας,
πρέπει να αγοράσετε ένα προαιρετικό αξεσουάρ βάσης στήριξης
βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει μια υποδοχή εισόδου σύνθετου
σήματος βίντεο 3,5 mm. Για να αγοράσετε μια προαιρετική βάση
στήριξης, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com.
Μπορείτε να συνδέσετε μια ασύρματη κάμερα οπισθοπορείας
και να δείτε το περιεχόμενό της στην οθόνη της συσκευής.
1 Αντικαταστήστε την αυθεντική βάση στήριξης της συσκευής
με το αξεσουάρ βάσης στήριξης βίντεο.
2 Συνδέστε το καλώδιο της κάμερας στην υποδοχή εισόδου
βίντεο À στη βάση στήριξης.
Αντιστοίχιση μιας κάμερας οπισθοπορείας BC™ 35 με
μια συσκευή πλοήγησης Garmin
Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια κάμερα, πρέπει να
ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Wi‑Fi στη συσκευή πλοήγησης
Garmin.
Η ασύρματη κάμερα οπισθοπορείας BC 35 είναι συμβατή με
ορισμένες συσκευές πλοήγησης Garmin με Android. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της
συσκευής, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/bc35.
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και τέσσερις ασύρματες κάμερες
οπισθοπορείας BC 35 με τη συμβατή συσκευή πλοήγησης
Garmin που έχετε στη διάθεσή σας.
1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο
λογισμικό.
Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC 35
χωρίς το πιο πρόσφατο λογισμικό. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησής σας.
2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης Garminκαι φέρτε την
σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) από την κάμερα.
Επιλέξτε
> Οπίσθια προβολή.
3
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Αν αυτή είναι η πρώτη κάμερα που συνδέετε με τη
συσκευή πλοήγησης, επιλέξτε Προσθήκη νέας κάμερας.
• Αν πρόκειται για πρόσθετη κάμερα που συνδέετε με τη
συσκευή πλοήγησης, επιλέξτε > Επιλογή κάμερας >
Προσθήκη νέας κάμερας.
5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κωδικός αντιστοίχισης ή ο κωδικός
πρόσβασης βρίσκεται στον αναμεταδότη ή στην κάμερα.
Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με μια κάμερα
για πρώτη φορά, μετά συνδέεται αυτόματα στη συσκευή
πλοήγησης Garmin.
Προβολή της οπίσθιας κάμερας
Η συσκευή εμφανίζει βίντεο από τη συνδεδεμένη κάμερα
οπισθοπορείας με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τον
τρόπο σύνδεσης της κάμερας με την πηγή τροφοδοσίας.
29
1 Ορίστε μια επιλογή για την εμφάνιση βίντεο:
• Αν η κάμερα είναι συνδεδεμένη με έναν φανό
οπισθοπορείας (συνιστάται), βάλτε όπισθεν στο όχημα.
Η συσκευή εμφανίζει αυτόματα βίντεο από την κάμερα
οπισθοπορείας.
• Αν η κάμερα είναι συνδεδεμένη με σταθερή πηγή
τροφοδοσίας, επιλέξτε > Οπίσθια προβολή για μη
αυτόματη προβολή της κάμερας.
2 Ορίστε μια επιλογή για συνέχιση στην κανονική λειτουργία
της συσκευής:
• Αν η κάμερα είναι συνδεδεμένη με έναν φανό
οπισθοπορείας (συνιστάται), βγάλτε την όπισθεν στο
όχημα.
Η συσκευή συνεχίζει αυτόματα την κανονική της
λειτουργία.
• Αν ο αναμεταδότης είναι συνδεδεμένος με σταθερή πηγή
τροφοδοσίας, επιλέξτε για μη αυτόματη απόκρυψη της
κάμερας.
Εναλλαγή κάμερας
Όταν γίνεται αναμετάδοση στη συσκευή από πολλές κάμερες
οπισθοπορείας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή
μεταξύ των προβολών από τις κάμερες.
1 Επιλέξτε > Οπίσθια προβολή.
2 Επιλέξτε > Επιλογή κάμερας.
3 Επιλέξτε μια κάμερα.
Εμφανίζεται το σήμα του βίντεο από την οθόνη, καθώς και το
όνομα της κάμερας στο επάνω μέρος της οθόνης.
2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της
συσκευής.
2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια
θύρα στον υπολογιστή σας.
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η
συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως
αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας
1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή (Σύνδεση της
2
3
4
5
6
συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 30).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η
συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως
αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή
σας.
Επιλέξτε ένα αρχείο.
Επιλέξτε Επεξεργασία > Αντιγραφή.
Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να
τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
Επιλέξτε Επεξεργασία > Επικόλληση.
Σύνδεση με ασύρματη οθόνη
Αγορά πρόσθετων χαρτών
Μπορείτε να εμφανίσετε με ασύρματο τρόπο τα περιεχόμενα της
οθόνης της συσκευής σε μια συμβατή εξωτερική οθόνη.
1 Φέρτε τη συσκευή κοντά στην ασύρματη οθόνη.
2 Επιλέξτε > Οθόνη > Μετάδοση.
3 Επιλέξτε μια ασύρματη οθόνη.
4 Πληκτρολογήστε το PIN, εάν απαιτείται.
1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη
διεύθυνση garmin.com.
2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Χάρτες.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Αγορά αξεσουάρ
Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.
Διαχείριση δεδομένων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή
διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να
αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση
δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν είναι συμβατή με Windows 95, 98,
Me, Windows NT και Mac OS 10.3 ή παλαιότερες εκδόσεις.
®
®
®
Σχετικά με τις κάρτες μνήμης
Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε
κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο
λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com).
Εκτός από την αποθήκευση χαρτών και δεδομένων, η κάρτα
μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρχείων,
όπως χάρτες, εικόνες, geocache, πορείες, σημεία και
προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος.
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα
Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το
χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή
σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα
ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με
προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η
συσκευή υποστηρίζει microSDκάρτες μνήμης χωρητικότητας
από 4 έως 64 GB.
1 Εντοπίστε τον χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης
δεδομένων στη συσκευή σας (Επισκόπηση του dēzlCam,
σελίδα 1).
30
Παράρτημα
Ευρετήριο
D
dash cam 25, 29
αναπαραγωγή βίντεο 4
εγγραφή βίντεο 4
εγγραφή ήχου 4
ευθυγράμμιση 4
F
Foursquare 13
G
Garmin Connect 17
geocaching 13
GPS 2
προσομοίωση 26
I
ID μονάδας 26
L
Live υπηρεσίες Garmin 17
συνδρομή 18
M
myTrends, πορείες 9
P
photoLive 20
POI Loader 12
S
Smartphone Link 18, 19
T
TripAdvisor 13
W
Wi-Fi, σύνδεση 25, 30
Wi‑Fi 27
σύνδεση 4
Α
ακουστικά, σύζευξη 17
αλλαγή της περιοχής αναζήτησης 12
αναγνώριση ομιλίας 22
αντιμετώπιση προβλημάτων 28, 29
αντιστοίχιση 17
αποσύνδεση 19
διαγραφή συζευγμένης συσκευής 19
τηλέφωνο 17, 29
αξεσουάρ 30
απάντηση σε κλήσεις 18
αποθηκευμένες θέσεις 24
διαγραφή 14
επεξεργασία 14
κατηγορίες 14
αποθήκευση, τρέχουσα θέση 14
Αποστολή και παρακολούθηση 21, 22
αποσύνδεση, συσκευή Bluetooth 19
αριθμός ID 26
αρχεία, μεταφορά 30
αρχείο καταγραφής ταξιδιού, προβολή 16
αρχική οθόνη 2
προσαρμογή 2
ασύρματα ακουστικά 19
ασύρματη κάμερα. Δείτε κάμερες
ασφάλεια, αλλαγή 28
αφαίρεση βάσης 28
Β
βάση, αφαίρεση 28
βεντούζα στήριξης 28
βίντεο 5
αναπαραγωγή 4
αποθήκευση 4
εγγραφή 4
ποιότητα 28, 29
Γ
γεωγραφικό μήκος και πλάτος 13
Ευρετήριο
γλώσσα 26
γραμμή αναζήτησης 11
Γρήγορη αναζήτηση 11
Δ
διαγραφή
αρχεία σέρβις 22
διαδρομές 23
κατηγορίες σέρβις 22
συζευγμένη συσκευή Bluetooth 19
διαχείριση πορείας 9
διευθύνσεις, εύρεση 11
διόδια, αποφυγή 10
δορυφορικά σήματα, λήψη 2, 26
Ε
εγχειρίδιο κατόχου 23
ειδοποιήσεις 2, 5, 6, 18, 19
ήχος 25
σημεία εγγύτητας 25
ειδοποιήσεις οδηγού 5, 6
εικονίδια, γραμμή κατάστασης 2
εικονίδια προειδοποίησης 15, 16
ενημέρωση
λογισμικό 27
χάρτες 27
ένταση ήχου 26
ένταση ήχου ειδοποίησης 26
ένταση ήχου μέσων 26
επαναφορά, συσκευή 28
επαναφορά ρυθμίσεων 26
επεξεργασία, αποθηκευμένες διαδρομές 24
επίπεδα χάρτη, προσαρμογή 16
επόμενη στροφή 8
εργαλεία, χάρτες 14, 15
εύρεση θέσεων. Δείτε επίσης θέσεις
διευθύνσεις 11
κατηγορίες 11
εύρεση τοποθεσιών 10, 12, 13, 18
κόμβοι 13
πόλεις 13
συντεταγμένες 13
εφαρμογές 2
Θ
θέσεις 11, 24
αναζήτηση για 10, 13
αποθήκευση 14
προσομοιωμένες 26
πρόσφατα εντοπισμένες 13
τρέχουσα 13, 14
Ι
ιστορικό σέρβις
αρχεία 22
διαγραφή 22
επεξεργασία 22
κατηγορίες 22
ιστορικό ταξιδιών 26
Κ
καθαρισμός, συσκευή 27, 28
καθαρισμός της οθόνης αφής 27
καθαρισμός της συσκευής 27
καθοδήγηση ενεργής λωρίδας 8
καιρός 24
καλώδια τροφοδοσίας 26
αλλαγή της ασφάλειας 28
όχημα 1
καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου 1
κάμερα, αντιστοίχιση 29
κάμερα οπισθοπορείας 29, 30. Δείτε κάμερες
κάμερα ταμπλό
αναπαραγωγή βίντεο 4
φωτογραφία 4
κάμερες 30
dash cam 4, 25
αντίγραφο ασφαλείας 29
εναλλαγή 30
κόκκινος σηματοδότης 6
ταχύτητα 6
κάμερες ελέγχου κίνησης, προβολή 20
κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη 6
κάμερες ελέγχου ταχύτητας 6
κάρτα microSD 1
τοποθέτηση 5
Κάρτα microSD 29, 30
κάρτα μνήμης 1, 5, 29, 30
τοποθέτηση 30
κατάλογος μηχανικών βλαβών 11
καύσιμα, σταθμοί 14
κλήσεις 18
αποδοχή κλήσης 18
κλοπή, αποφυγή 27
κοινή χρήση, Αποστολή και παρακολούθηση
21
κόμβοι, εύρεση 13
Λ
λειτουργία παρακολούθησης ύπνου 2
λειτουργία φωνητικών εντολών 22
ενεργοποίηση 22
πλοήγηση με 22
συμβουλές για τη χρήση 22
φράση ενεργοποίησης 22
λίστα στροφών 8
λογαριασμοί 26
λογισμικό
έκδοση 26
ενημέρωση 27
Μ
μετάβαση στην οικία 8
μηδενισμός, δεδομένα ταξιδιού 16
μπαταρία
μεγιστοποίηση 28
προβλήματα 28
φόρτιση 1, 26, 28
μπροστά σας 15
προσαρμογή 15
Ο
οδηγίες 8
οδηγίες οδήγησης 8
οθόνη, φωτεινότητα 3
οθόνη αφής 2
οικία
επεξεργασία θέσης 8
μετάβαση 8
Π
παρακάμψεις 9
πάρκινγκ 8, 12, 13
τελευταία θέση 9
περιορισμοί, όχημα 3
πλήκτρο λειτουργίας 1, 2
πληροφορίες κίνησης 16, 19, 20, 25
αναζήτηση καθυστερήσεων 16, 20
εναλλακτική πορεία 9
κάμερες 20
συμβάντα 16, 20
χάρτης 16, 20
πληροφορίες ταξιδιού 16
μηδενισμός 16
προβολή 16
πλοήγηση 8
ρυθμίσεις 24, 25
πορείες 7
myTrends 9
διακοπή 9
διαχείριση 9
έναρξη 7, 12, 22
λειτουργία υπολογισμού 24
προβολή στο χάρτη 8
προσθήκη σημείου 9, 24
προτεινόμενες 9
υπολογισμός 9
προβολή χάρτη
2-D 16
3-D 16
προβολή χάρτη 2-D 16
31
προβολή χάρτη 3-D 16
προγραμματισμός διαλείμματος 20, 21
προγραμματιστής ταξιδιού 23, 24
επεξεργασία ταξιδιού 23
σημεία διαχείρισης 24
προδιαγραφές 26
προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης
(ADAS) 6, 7
προορισμοί 24. Δείτε θέσεις
άφιξη 8
προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος 12
Προσδιορισμός θέσης 13, 14
πρόσθετα, προσαρμοσμένα σημεία
ενδιαφέροντος 12
προσομοιωμένες θέσεις 26
πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις 13
προφίλ
ενεργοποίηση 3
φορτηγό 3
προφίλ οχήματος
αυτοκίνητο 3
φορτηγό 3
Ρ
ρυθμίσεις 24–26
ρυθμίσεις οθόνης 25
ρυθμίσεις ώρας 26
Σ
σημεία αποφυγής 10
απενεργοποίηση 10
διαγραφή 10
διόδια 10
δρόμος 10
περιοχή 10
χαρακτηριστικά δρόμου 10
σημεία ενδιαφέροντος (POI) 11, 13
POI Loader 12
προσαρμογή 12
πρόσθετα 12
φορτηγά 11
σίγαση, ήχος 23
σύζευξη, ακουστικά 17
συνδρομές, Live υπηρεσίες Garmin 18
συντεταγμένες 13
συντομεύσεις
διαγραφή 14
προσθήκη 2, 14
σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη
λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS) 5, 7
σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με
προπορευόμενο όχημα (FCWS) 5, 6
Φ
φορτηγό
προφίλ 3
ρυμουλκούμενο 3
σημεία ενδιαφέροντος 11
χάρτης 23
φόρτιση της συσκευής 28
φόρτιση της συσκευής σας 1, 26
φροντίδα της συσκευής σας 27
φωνητική εντολή 19
φωνητικός έλεγχος 23
συμβουλές 23
φωτεινότητα 3
φωτογραφία 5
προβολή 4
Χ
χάρτες 7, 14, 16, 25
αγορά 30
ενημέρωση 27
επίπεδα 16
επίπεδο λεπτομερειών 24
εργαλεία 14, 15
θέμα 24
πεδίο δεδομένων 8, 16
προβολή πορειών 8
σύμβολα 8
φορτηγό 23
χρονόμετρο 20
Τ
Τεχνολογία Bluetooth 17, 18, 29
αποσύνδεση συσκευής 19
διαγραφή συζευγμένης συσκευής 19
ενεργοποίηση 25
τηλεφωνικές κλήσεις 18, 19
αποδοχή κλήσης 18
πραγματοποίηση κλήσης 18
σίγαση 18
φωνητική κλήση 18
τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης 19
τηλέφωνο
αντιστοίχιση 17, 29
αποσύνδεση 19
σύζευξη 17
τοποθέτηση της συσκευής 28
αυτοκίνητο 1
βεντούζα στήριξης 1, 28
τρέχουσα θέση 13, 14
Υ
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 14
υπηρεσίες τοποθεσίας 26
υπολογιστής, σύνδεση 30
υποστήριξη προϊόντων 23
32
Ευρετήριο
support.garmin.com
Μάιος 2018
190-02376-47_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising