Garmin | dēzl™ 570LMT-D | Garmin dēzl™ 570LMT-D Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin dēzl™ 570LMT-D Īpašnieka rokasgrāmata
dēzl™ 570. sērija
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2015 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ un nüMaps Lifetime™ ir Garmin Ltd.
vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
Teksta zīme Bluetooth un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare ir Foursquare Labs, Inc.,
prečzīme ASV un citās valstīs. microSD™ un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC prečzīmes. Windows ,Windows Vista un Windows XP ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs
un citās valstīs reģistrētas prečzīmes. Mac ir Apple Inc. prečzīme, HD Radio™ un HD logotips ir iBiquity Digital Corporation prečzīmes. HD Radio tehnoloģija ir ražota saskaņā ar iBiquity Digital
Corporation licenci. Patenti ASV un citās valstīs.
®
®
®
®
®
®
Saturs
Darba sākšana ................................................................ 1
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam ......... 1
GPS signālu iegūšana ................................................................ 1
Statusa joslas ikonas .................................................................. 1
Ekrāna pogu izmantošana .......................................................... 1
Ieiešana miega režīmā un iziešana no tā ................................... 1
Ierīces izslēgšana .................................................................. 1
Skaļuma regulēšana ................................................................... 1
Automātiskā skaļuma iespējošana ......................................... 1
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 2
Transportlīdzekļa profili................................................. 2
Transportlīdzekļa profila pievienošana ....................................... 2
Transportlīdzekļa profila aktivizēšana ......................................... 2
Autopiekabes informācijas maiņa ............................................... 2
Transportlīdzekļa profila rediģēšana .......................................... 2
Navigācija uz galapunktu.............................................. 2
Maršruti ....................................................................................... 2
Maršruta sākšana ....................................................................... 2
Mājupceļš ............................................................................... 2
Jūsu maršruts kartē .................................................................... 3
Aktīvās braukšanas joslas vadība .......................................... 3
Pagriezienu saraksta skatīšana ............................................. 3
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................... 3
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ................................. 3
Maršruta koriģēšana ................................................................... 3
Nogriešanās uz apvedceļu ......................................................... 3
Apstāšanās maršrutā .................................................................. 3
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa ...................................... 3
Maršruta sākšana, izmantojot karti ............................................. 4
Vairāku maršrutu priekšskatīšana .............................................. 4
Brauciena plānotājs .................................................................... 4
Brauciena plānošana ............................................................. 4
Saglabāta brauciena navigācija ............................................. 4
Pieturu secības optimizēšana braucienā ............................... 4
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ....... 4
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana ........................ 4
Brauciena maršruta opciju maiņa .......................................... 4
Brauciena plānošana ............................................................. 4
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................... 5
Izvairīšanās no kavēšanās, maksas un vietām .......................... 5
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā .................. 5
Izvairīšanās no maksas ceļiem .............................................. 5
Izvairīties no nodevu uzlīmēm ............................................... 5
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ....................... 5
Izvairīšanās no vides zonām .................................................. 5
Pielāgotas izvairīšanās vietas ................................................ 5
Apvidus navigācija ...................................................................... 5
Atrašanās vietu meklēšana ........................................... 5
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 6
Meklēšanas zonas maiņa ........................................................... 6
Intereses objekti .......................................................................... 6
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ............................ 6
Meklēšana kategorijā ............................................................. 6
Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................... 6
Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo objektu
atrašana ................................................................................. 6
Interesējošo objektu TruckDown atrašana ............................ 6
Foursquare® .......................................................................... 7
Pielāgoti interesējoši objekti ................................................... 7
Meklēšanas rīki ........................................................................... 7
Adreses meklēšana ............................................................... 7
Krustpunkta atrašana ............................................................. 7
Pilsētas atrašana ................................................................... 7
Saturs
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas ............ 7
Nesen atrasto atrašanās vietu meklēšana ................................. 7
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana .............................. 7
Pēdējās autostāvvietas meklēšana ............................................ 7
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ................. 8
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana ............................ 8
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana ............ 8
Īsceļa pievienošana .................................................................... 8
Īsceļa noņemšana .................................................................. 8
Atrašanās vietu saglabāšana ..................................................... 8
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................... 8
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana ............................ 8
Māju atrašanās vietas saglabāšana ...................................... 8
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................... 8
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai ................ 8
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................... 8
Kartes lietošana .............................................................. 8
Karšu rīki ..................................................................................... 9
Kartes rīka skatīšana ............................................................. 9
Kartes rīku iespējošana ......................................................... 9
Priekšā ........................................................................................ 9
Nākamo interesējošo objektu meklēšana .............................. 9
Kategoriju Priekšā pielāgošana ............................................. 9
Brauciena informācija ................................................................. 9
Brauciena datu skatīšana kartē ............................................. 9
Brauciena informācijas lapas skatīšana ................................ 9
Brauciena žurnāla skatīšana .................................................. 9
Brauciena informācijas atiestatīšana ..................................... 9
Tālākas satiksmes skatīšana ...................................................... 9
Satiksmes skatīšana kartē ..................................................... 9
Satiksmes negadījumu meklēšana ........................................ 9
Kravas automašīnu kartes skatīšana ......................................... 9
Brīdinājumu simboli .................................................................. 10
Ierobežojumu brīdinājumi ..................................................... 10
Ceļa apstākļu brīdinājumi ..................................................... 10
Brīdinājuma signāli ............................................................... 10
Drošības kameras ..................................................................... 10
Kartes pielāgošana ................................................................... 10
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 10
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 10
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 10
Satiksme ........................................................................ 10
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju .. 11
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link ....... 11
Par satiksmes abonomentiem .................................................. 11
Abonementa aktivizēšana .................................................... 11
Satiksmes abonementu skatīšana ....................................... 11
Abonementa pievienošana .................................................. 11
Satiksmes iespējošana ............................................................. 11
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki........................ 11
IFTA .......................................................................................... 11
Degvielas datu ievadīšana ................................................... 11
Degvielas datu rediģēšana .................................................. 11
Jurisdikcijas kopsavilkuma skatīšana un eksportēšana ....... 11
Braucienu pārskatu rediģēšana un eksportēšana ............... 11
Eksportēto jurisdikciju kopsavilkumu un braucienu pārskatu
skatīšana .............................................................................. 12
Pakalpojuma darba stundas ..................................................... 12
Pienākumu statusa reģistrēšana ......................................... 12
Par vadītājiem ...................................................................... 12
Vadītāja žurnālu skatīšana un rediģēšana ........................... 12
Kravu pievienošana ............................................................. 12
Vadītāja žurnāla eksportēšana ............................................ 13
Garmin eLog ............................................................................. 13
Garmin eLog funkciju iestatīšana dēzl ierīcē ....................... 13
i
Garmin eLog informācijas skatīšana dēzl ierīcē .................. 13
Garmin eLog diagnostikas un kļūdainu darbību notikumu
skatīšana .............................................................................. 13
Apkopes vēstures reģistrēšana ................................................ 13
Apkopes kategoriju pievienošana ........................................ 13
Apkopes kategoriju dzēšana ................................................ 13
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana .................................. 13
Apkopes ierakstu dzēšana ................................................... 13
Apkopes ieraksta rediģēšana .............................................. 14
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist................................. 14
Tālruņa pāra savienojuma izveidošana .................................... 14
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija ........................ 14
Padomi pēc ierīču pāra savienojuma izveides ..................... 14
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana .................................. 14
Pārī savienotā tālruņa dzēšana ........................................... 14
Zvana veikšana ......................................................................... 14
Numura sastādīšana ............................................................ 14
Zvanīšana adresātam tālruņu grāmatā ................................ 14
Zvanīšana uz atrašanās vietu .............................................. 14
Zvana saņemšana .................................................................... 14
Zvanu vēstures izmantošana .................................................... 14
Ienākošā zvana opciju izmantošana ......................................... 14
Mājas tālruņa numura saglabāšana ......................................... 14
Zvanīšana uz mājām ............................................................ 14
Lietotņu izmantošana.................................................. 14
Palīdzības lietošana .................................................................. 14
Palīdzības tematu meklēšana .............................................. 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Smartphone Link lejupielādēšana ........................................ 15
Pievienošanās Smartphone Link ......................................... 15
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no jūsu tālruņa ............ 15
Zvanu atspējošana savienojuma ar Smartphone Link
laikā ...................................................................................... 15
Garmin Live Services ................................................................ 15
Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana ........................ 15
Par satiksmes kamerām ...................................................... 15
Par ecoRoute ............................................................................ 15
ecoRoute HD piederums ...................................................... 15
Transportlīdzekļa iestatīšana ............................................... 16
Degvielas cenas maiņa ........................................................ 16
Degvielas ekonomijas kalibrēšana ...................................... 16
Par ecoChallenge ................................................................ 16
Degvielas ekonomijas informācijas skatīšana ..................... 16
Nobraukuma atskaites ......................................................... 16
ecoRoute informācijas atiestatīšana .................................... 16
Braukšanas padomi ............................................................. 16
myGarmin ziņojumu skatīšana ................................................. 16
Laikapstākļu prognožu apskatīšana ......................................... 16
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā .................. 16
Laikapstākļu radara apskatīšana ......................................... 17
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana ..................................... 17
Ceļa apstākļu pārbaude ....................................................... 17
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 17
Valodas un tastatūras iestatījumi .............................................. 18
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi ................................................ 18
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi .................................... 18
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 18
Informācija par ierīci.................................................... 18
Ierīces apkope .......................................................................... 18
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 18
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 18
Zādzību novēršana .............................................................. 18
Ierīces atiestatīšana .................................................................. 18
Specifikācijas ............................................................................ 19
Pielikums....................................................................... 19
Atbalsts un atjauninājumi .......................................................... 19
Kā iestatīt Garmin Express .................................................. 19
nüMaps Guarantee™ ........................................................... 19
Pastāvīgi abonementi .......................................................... 19
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express ................................................................................ 19
Datu pārvaldība ........................................................................ 20
Failu veidi ............................................................................. 20
Par atmiņas kartēm .............................................................. 20
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 20
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 20
GPS signālu statusa skatīšana ................................................. 20
Strāvas kabeļi ........................................................................... 20
Ierīces uzlādēšana ............................................................... 20
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī ............. 20
Uzstādīšana uz paneļa ............................................................. 20
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 20
Ierīces noņemšana no stiprinājuma ..................................... 20
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 21
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 21
Papildu karšu iegāde ................................................................ 21
Piederumu iegāde .....................................................................21
Traucējummeklēšana ................................................... 21
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 21
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 21
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 21
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 21
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis ... 21
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce ............. 21
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī
noņemams diskdzinis vai sējums ............................................. 21
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci ............................. 21
Rādītājs......................................................................... 22
Ierīces pielāgošana...................................................... 17
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ...................................... 17
Karšu iespējošana ............................................................... 17
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 17
Aprēķināšanas režīma iestatījumi ........................................ 17
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana ............................... 17
Bluetooth Iestatījumi ................................................................. 17
Bluetooth atspējošana ......................................................... 17
Displeja iestatījumi .................................................................... 18
Satiksmes iestatījumi ................................................................ 18
Mērvienību un laika iestatījumi ................................................. 18
Laika iestatīšana .................................................................. 18
ii
Saturs
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
• Uzstādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to
elektropadevei (Ierīces pievienošana transportlīdzekļa
barošanas avotam, 1. lappuse).
• Iegūstiet GPS signālus (GPS signālu iegūšana,
1. lappuse).
• Noregulējiet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 1. lappuse) un
ekrāna spilgtumu (Ekrāna spilgtuma regulēšana,
2. lappuse).
• Iestatiet transportlīdzekļa profilu savai kravas automašīnai
(Transportlīdzekļa profila pievienošana, 2. lappuse).
• Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
2. lappuse).
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa
barošanas avotam
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir
jāuzlādē.
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli À ierīces USB
portā.
2 Spiediet stiprinājumu Á uz piesūcējkausa Â, līdz tas iegulst
vietā.
3 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru Ã
atpakaļ pret vējstiklu.
4 Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces
aizmugurē.
5 Spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams
klikšķis.
6 Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet
transportlīdzekļa strāvas izejai.
GPS signālu iegūšana
Lai ierīci izmantotu navigācijai, jāiegūst satelīta signāli.
statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Satelīta signālu
iegūšana var ilgt vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no
augstceltnēm un kokiem.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat
Darba sākšana
atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu
papildinformāciju.
GPS signāla statuss
Bluetooth tehnoloģijas statuss (redzams, kad Bluetooth ir
iespējots)
®
Transportlīdzekļa profila indikators
Laiks
Darba laika statusa saīsne
Garmin eLog™ statuss. Atlasiet, lai skatītu pašreizējo ELD
informāciju. Kad ikona ir zila, ierīce ir pievienota lietojumpro­
grammai Garmin eLog.
Pašreizējais laiks
Akumulatora uzlādes līmenis
Izveidots savienojums ar Smartphone Link
Temperatūra
Nelasīti myGarmin™ ziņojumi
Ekrāna pogu izmantošana
•
•
•
•
•
Atlasiet
, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet
Lai skatītu vairāk izvēļu, atlasiet vai .
Lai ātrāk ritinātu, nospiediet un turiet vai .
Lai skatītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .
.
Ieiešana miega režīmā un iziešana no tā
Jūs varat izmantot miega režīmu, kad jūsu ierīce netiek
izmantota, lai ietaupītu akumulatora enerģiju. Kamēr ierīce ir
miega režīmā, tā patērē ļoti maz enerģijas, un to var ātri
aktivizēt lietošanai.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot miega režīmā.
Nospiediet barošanas taustiņu À.
Ierīces izslēgšana
1 Nospiediet un turiet barošanas taustiņu, līdz ekrānā tiek
parādīta uzvedne.
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet
barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce
pāries miega režīmā.
2 Atlasiet Izslēgts.
Skaļuma regulēšana
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet opciju:
• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.
Automātiskā skaļuma iespējošana
Ierīce var automātiski palielināt vai samazināt skaļumu,
pamatojoties uz fona trokšņu līmeni.
1 Atlasiet Skaļums > .
2 Atlasiet Automātiskais skaļums.
1
Ekrāna spilgtuma regulēšana
• Lai izmantotu pēdējo autopiekabes konfigurāciju, atlasiet
sarakstā autopiekabes konfigurāciju.
• Lai ievadītu jaunu autopiekabes konfigurāciju, atlasiet
Jauna konfigurācija un ievadiet autopiekabes
informāciju.
1 Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Transportlīdzekļa profili
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no
transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir
norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes
iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot
atsevišķi.
Kad kravas automašīnas transportlīdzekļa profils ir aktivizēts,
ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas
vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa
izmēriem, svara un citām īpašībām.
Transportlīdzekļa profila pievienošana
Jāpievieno katras tās kravas automašīnas transportlīdzekļa
profils, kura izmantos dēzl ierīci.
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportl. profils > .
2 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu viendaļīgu kravas automašīnu ar pastāvīgi
pievienotu kravas telpu, atlasiet Viendaļīgs
transportlīdzeklis.
• Lai pievienotu traktoru vai traktora un autopiekabes
kombināciju, atlasiet Traktors.
3 Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu,
lai ievadītu papildu sīkāku informāciju, piemēram,
transportlīdzekļa identifikācijas vai autopiekabes numuru
(Transportlīdzekļa profila rediģēšana, 2. lappuse).
Transportlīdzekļa profila aktivizēšana
Lai varētu aktivizēt transportlīdzekļa profilu, profils ir jāpievieno
(Transportlīdzekļa profila pievienošana, 2. lappuse).
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportl. profils.
2 Atlasiet transportlīdzekļa profilu.
Tiek parādīta transportlīdzekļa profila informācija, tostarp
mērījumi, kopējais svars un bīstamie materiāli.
3 Atlasiet Atlasīt.
Autopiekabes informācijas maiņa
Lai varētu mainīt autopiekabes informāciju, jāievada traktora
transportlīdzekļa profils (Transportlīdzekļa profila pievienošana,
2. lappuse).
Kad tiek mainīta traktora autopiekabe, autopiekabes informāciju
transportlīdzekļa profilā var mainīt, nemainot traktora
informāciju. Varat vienkārši pārslēgties starp bieži izmantotajiem
traktoriem.
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportl. profils.
2 Atlasiet tā traktora transportlīdzekļa profilu, kuru izmantosiet
ar autopiekabi.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
2
Transportlīdzekļa profila rediģēšana
Transportlīdzekļa profilu varat rediģēt, lai mainītu kravas
automašīnas informāciju vai pievienotu jaunajam
transportlīdzekļa profilam sīkāku informāciju, piemēram,
transportlīdzekļa identifikācijas numuru, autopiekabes numuru
vai odometra rādījumu. Varat arī pārdēvēt vai dzēst
transportlīdzekļa profilu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportl. profils.
2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet
, un atlasiet rediģējamo lauku.
• Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
Pārdēvēt profilu.
• Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet > Dzēst.
Navigācija uz galapunktu
Maršruti
Maršruts ir ceļš no pašreizējās atrašanās vietas uz galapunktu.
Maršruts var ietvert vairākas atrašanās vietas vai pieturas ceļā
uz galapunktu (Atrašanās vietas pievienošana maršrutam,
3. lappuse). Ierīce aprēķina maršrutu uz galapunktu,
pamatojoties uz navigācijas iestatījumos izraudzītajām izvēlēm,
piemēram, maršruta aprēķināšanas režīmu (Maršruta
aprēķināšanas režīma maiņa, 3. lappuse) un izvairīšanās ceļu
(Izvairīšanās no kavēšanās, maksas un vietām, 5. lappuse).
Ierīce var izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri aktīvajam
transportlīdzekļa profilam nav piemēroti (Transportlīdzekļa
profili, 2. lappuse).
Maršruta sākšana
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet Ievadīt meklējamo, ievadiet meklējamo vārdu un
atlasiet (Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu, 6. lappuse).
IETEIKUMS. atrašanās vietas varat meklēt arī, izmantojot
kategorijas, meklēšanas rīkus vai citas metodes (Atrašanās
vietu meklēšana, 5. lappuse).
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 3. lappuse).
Ja jāapstājas papildu atrašanās vietās, tās varat pievienot
savam maršrutam (Atrašanās vietas pievienošana maršrutam,
3. lappuse). Maršrutu varat arī koriģēt, lai pielāgotu kursu
(Maršruta koriģēšana, 3. lappuse).
Mājupceļš
Atlasiet Kurp? > Doties mājup.
māju atrašanās vietas informācijas rediģēšana
Atlasiet Kurp? > Saglabāta > Mājas.
Atlasiet .
Atlasiet
> Rediģēt.
Ievadiet izmaiņas.
Atlasiet Pabeigts.
1
2
3
4
5
Transportlīdzekļa profili
Jūsu maršruts kartē
IEVĒRĪBAI
Ātruma ierobežojuma ikonas funkcijai ir tikai informatīvs
raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas
izliktās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi
izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda
naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot
visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē.
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo pieturu
maršrutā, atlasiet Piev. kā nāk. pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Piev. kā pēd. pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un koriģētu atrašanās vietu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķinās maršrutu, lai iekļautu papildu atrašanās vietu,
un vadīs jūs uz atrašanās vietām secībā.
Norādes par nākamo pagriezienu vai izeju, vai citu darbību ir
redzamas kartes augšdaļā. Simbols À norāda darbības veidu un
joslu vai joslas, kurās ir jābrauc, ja pieejama šāda informācija.
Ierīce arī rāda attālumu līdz nākamajai darbībai Á un ar šo
darbību  saistīto ielas nosaukumu vai izeju
Krāsaina līnija à izceļ maršruta kursu kartē. Bultas kartē Ä
norāda tuvojošos pagriezienus. Tuvojoties galapunktam, rūtains
karodziņš norāda galapunkta atrašanās vietu.
Kartes apakšējā daļā ir redzams jūsu transportlīdzekļa ātrums
Å, ceļš, pa kuru braucat Æ, un aplēstais ierašanās laiks Ç.
Ierašanās laika datu lauku varat pielāgot, lai būtu redzama arī
cita informācija (Kartes datu lauka maiņa, 10. lappuse).
Braucot pa galvenajiem ceļiem, var tikt parādīts datu lauks ar
ātruma ierobežojumu. Šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
2. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā pieturu vai galapunktu.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
®
Maršruta koriģēšana
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Ja, braucot maršrutā, tuvojaties pagriezienam, blakus kartei
parādās detalizēta ceļa simulācija (ja pieejama). Krāsaina līnija
norāda piemēroto pagrieziena joslu.
Pagriezienu saraksta skatīšana
Kad naviģējat maršrutu, varat skatīt visus maršruta pagriezienus
un manevrus visā savā maršrutā, kā arī attālumu starp
pagriezieniem.
1 Kad naviģējat maršrutu, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu.
Tiek parādīti pagrieziena dati. Ja pieejams, uz galvenajiem
ceļiem tiek parādīts krustojuma attēls.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 2. lappuse).
Ceļā uz galapunktu varat naviģēt uz papildu atrašanās vietām.
Piemēram, kā nākamo pieturu savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju Varat pievienot atrašanās vietu arī
maršruta beigās.
IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudzām
atrašanās vietām vai plānotām pieturām, varat izmantot
brauciena plānotāju, lai plānotu, rediģētu un saglabātu savu
maršrutu (Brauciena plānošana, 4. lappuse).
> Kurp?.
1 Kartē atlasiet
2 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu meklēšana,
5. lappuse).
3 Atlasiet atrašanās vietu.
Navigācija uz galapunktu
Nogriešanās uz apvedceļu
Lai varētu nogriezties uz apvedceļu, jums ir jābūt maršruta
navigācijas režīmā un apvedceļu rīks ir jāpievieno kartes rīku
izvēlnei (Kartes rīku iespējošana, 9. lappuse).
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
1 Kartē atlasiet > Mainīt maršrutu.
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā attālumā, atlasiet
Apvedceļš pēc attāluma.
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta ceļam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
Apstāšanās maršrutā
Kartē atlasiet
> Apturēt.
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāk degvielas , lai aprēķinātu maršrutus ar
lielāku degvielas ekonomiju.
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
3
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Rediģējot braucienu, atlasiet
> Optimizēt secību.
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
5 Atlasiet Sākt!.
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un
pārkārtošana
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
Vairāku maršrutu priekšskatīšana
Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai
rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Mans aktīvais
maršruts.
2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja
funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
3 Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru
varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
kategorijas, 6. lappuse).
2 Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.
3 Atlasiet Maršruti.
4 Atlasiet maršrutu.
Brauciena plānotājs
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu
braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot
piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.
Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp
varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību,
pievienot plānošanas informāciju un izveidošanas punktus.
Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu
aktīvo maršrutu.
Brauciena plānošana
Brauciens var ietvert daudzas atrašanās vietas, un tam ir
jāietver vismaz viens sākuma punkts un galapunkts. Sākuma
atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt
braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās vietas,
ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās
vietu. Galapunkts ir brauciena pēdējā atrašanās vieta. Apļveida
braucienam sākuma atrašanās vieta un galapunkts var būt viena
un tā pati. Starp sākuma atrašanās vietu un galapunktu varat
iekļaut arī papildu atrašanās vietas vai pieturas.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > > Izveidot
braucienu.
2 Atlasiet Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un pieskarieties
Atlasīt.
4 Atlasiet Atlasīt galapunktu.
5 Atlasiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot atrašanās vietu, lai
pievienotu papildu atrašanās vietas.
7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet
Nākamais > Saglabāt.
8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Saglabāta brauciena navigācija
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet nākamo galamērķi un atlasiet Sākt.
Pieturu secības optimizēšana braucienā
• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet
un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās
atrašanās vietas, atlasiet .
• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana
Brauciena maršruta opciju maiņa
Maršruta opcijas varat mainīt, lai mainītu to, kā maršruti jūsu
braucienam tiek aprēķināti.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
• Lai mainītu transportlīdzekļa profilu braucienam, atlasiet
transportlīdzekļa profila ikonu (Transportlīdzekļa profili,
2. lappuse).
• Lai pievienotu koriģējamos punktus maršrutam, atlasiet
> Brauciena iestatījumi > Izveidot maršrutu un izpildiet
ekrānā redzamās norādes (Maršruta koriģēšana,
3. lappuse).
• Lai mainītu braucienam aprēķināšanas režīmu, atlasiet
> Brauciena iestatījumi > Maršruta izvēle (Maršruta
aprēķināšanas režīma maiņa, 3. lappuse).
Brauciena plānošana
Katrai atrašanās vietai braucienā varat pievienot plānošanas
informāciju, tostarp vēlamo ierašanās laiku un uzturēšanās
ilgumu katrā atrašanās vietā. Tas palīdzēs plānot izbraukšanu,
lai laikus nonāktu brauciena atrašanās vietās.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet braucienu.
3 Atlasiet > Brauciena iestatījumi > Rediģēt plānu.
4 Atlasiet atrašanās vietu un sekojiet norādēm ekrānā, lai
ievadītu plāna informāciju.
IETEIKUMS. ja braucienā ir jāplāno vairākas atrašanās
vietas, jāsāk no brauciena sākumā un jāvirzās līdz galam.
5 Lai ievadītu plāna informāciju papildu atrašanās vietām,
atkārtojiet 4. darbību.
6 Kad pabeigsiet, atlasiet Saglabāt.
Naviģējot maršrutu, jāizbrauc līdz sākumpunktā parādītajam
laikam, lai pieturas un galapunktus sasniegtu plānotajā laikā.
Plāns ir tikai aplēses. Faktiskos ierašanās laikus var ietekmēt
satiksmes apstākļi, būvdarbi un cita veida kavēšanās.
Ierīce var automātiski optimizēt atrašanās vietu secību
braucienā, lai izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu.
Optimizējot secību, sākumpunkts un galapunkts netiek mainīti.
4
Navigācija uz galapunktu
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces un
konfidencialitātes iestatījumi, 18. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
Izvairīšanās no kavēšanās, maksas un
vietām
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes
informācija (Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes
uztvērēju, 11. lappuse).
Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski
izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes
iestatījumos (Satiksmes iestatījumi, 18. lappuse) ir atspējota,
satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet Alternatīvs maršruts, ja pieejams.
3 Atlasiet Sākt!.
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Izvairīšanās no vides zonām
Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu
ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli. Šī
opcija piemērojama transportlīdzekļa tipam aktīvajā
transportlīdzekļa profilā (Transportlīdzekļa profili, 2. lappuse).
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Vides zonas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur vides zonu
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet Atļaut.
3 Atlasiet Saglabāt.
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Izvairīšanās no ceļa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet Pievienot ceļu, no kura izvairīties.
3 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Nākamais.
4 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet Pabeigts.
Izvairīšanās no zonas
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
2
3
4
vietas.
Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
Atlasiet Pievienot vietu, no kuras izvairīties.
Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
Atlasiet Pabeigts.
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
Izvairīties no nodevu uzlīmēm
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Kartes dati jūsu ierīcē var ietvert sīku nodevu uzlīmju informāciju
dažām valstīm. Katrai valstij varat izvairīties no nodevu uzlīmēm
vai atļaut tās.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Nodevas un maksas >
Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur maksas teritoriju
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās.
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
un atlasiet Saglabāt.
Atrašanās vietu meklēšana
5
6
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
vietas.
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.
.
Apvidus navigācija
Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt.
Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz
atrašanās vietu.
Atrašanās vietu meklēšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galapunktu, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
5
• Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu
atrašanās vietas informāciju (Atrašanās vietas meklēšana,
izmantojot meklēšanas joslu, 6. lappuse).
• Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos
objektus pēc kategorijas (Intereses objekti, 6. lappuse).
• Meklējiet kravas automašīnu pieturas un pakalpojumus,
ietverot sīku TruckDown direktorijas informāciju, kur tā ir
pieejama (Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo
objektu atrašana, 6. lappuse).
• Meklējiet un pārbaudiet Foursquare interesējošos objektus
(Meklē Foursquare interesējošos objektus, 7. lappuse).
• Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās
vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās
koordinātas (Meklēšanas rīki, 7. lappuse).
• Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (Meklēšanas
zonas maiņa, 6. lappuse).
• Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri
atrastu (Atrašanās vietu saglabāšana, 8. lappuse).
• Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (Nesen
atrasto atrašanās vietu meklēšana, 7. lappuse).
®
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadīt meklējamo.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšanas zonas maiņa
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet Meklē tuvumā:.
3 Atlasiet opciju.
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
6
3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
4 Atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
3 Atlasiet kategoriju.
4 Ja piemērojams, ātrās meklēšanas sarakstā atlasiet
galapunktu.
5 Ja vajadzīgs, atlasiet attiecīgo galapunktu.
Interesējošo objektu naviģēšana vietā
Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises
vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu
terminālu lidostā.
1 Atlasiet Kurp? > Ievadīt meklējamo.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas
nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.
• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā
objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.
3 Atlasiet norises vietu.
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts,
piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
4 Atlasiet kategoriju.
5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet Sākt!.
Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai
interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.
Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo
autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā
objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.
Norises vietas izpēte
Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu
sarakstu.
1 Atlasiet norises vietu.
2 Atlasiet > Izpētīt šo vietu.
Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo objektu
atrašana
Ierīcē pieejamās detalizētās kartes satur kravas automašīnu
pakalpojumu interesējošos objektus, piemēram, kravas
automašīnu apstāšanās vietas, atpūtas vietas un svaru stacijas.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Kr. autom..
Interesējošo objektu TruckDown atrašana
Direktorija TruckDown ietver tādu kravu pārvadājumu nozares
uzņēmumu sarakstus, kuri, piemēram, veic automašīnu remontu
un riepu tirdzniecību.
Direktorija TruckDown nav pieejama visās teritorijās.
1 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Truck Locations, lai atrastu kravas automašīnām
atbilstošus interesējošos objektus.
Atrašanās vietu meklēšana
• Atlasiet Truck Services, lai atrastu pakalpojumu
atrašanās vietas savai kravas automašīnai.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Ja vajadzīgs atlasiet Filtrēt pēc ērtībām un zīmoliem,
atlasiet vienu vai vairākas ērtības un atlasiet Saglabāt.
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai kravas automašīnu
pieturām.
Atlasiet
galapunktu.
4
Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana
Pirms pielāgotu interesējošo objektu meklēšanas pielāgoti
interesējošie objekti ir jāielādē ierīcē, izmantojot interesējošo
objektu ielādes programmatūru (POI Loader instalēšana,
7. lappuse).
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Ritiniet uz sadaļu Citas kategorijas un atlasiet kategoriju.
Foursquare
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
®
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
Lai iegūtu papildu iezīmes, varat izveidot savienojumu ar savu
Foursquare kontu, izmantojot Smartphone Link saderīgā
viedtālrunī. Kad savienojums ar Foursquare kontu, izmantojot
Smartphone Link, ir izveidots, varat skatīt Foursquare atrašanās
vietas detaļas, reģistrēties atrašanās vietā un meklēt
interesējošos objektus tiešsaistes Foursquare datubāzē.
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Kad izveidojat savienojumu ar savu Foursquare kontu,
izmantojot Smartphone Link, meklēšanā iegūstat visjaunākos
rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus
rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Foursquare®.
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link
(Pievienošanās Smartphone Link, 15. lappuse).
2 Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
3 Atveriet lietotnes Smartphone Link iestatījumus un atveriet
Foursquare® > Pieteikties.
4 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju,
piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām
un darba laiku.
1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet
Foursquare interesējošo objektu.
2 Atlasiet .
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
1 Atlasiet Lietotnes > Foursquare® > Reģistrēties.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet > Reģistrēties.
Pielāgoti interesējoši objekti
Meklēšanas rīki
Adreses meklēšana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Ja nepieciešams, atlasiet Meklē tuvumā:, lai mainītu
meklēšanas zonu (Meklēšanas zonas maiņa, 6. lappuse).
3 Atlasiet Adrese.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
5 Atlasiet adresi.
Krustpunkta atrašana
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Pilsētas atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Pilsētas.
2 Atlasiet opciju:
• No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
• Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet Meklē
tuvumā: (Meklēšanas zonas maiņa, 6. lappuse).
• Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet Ievadīt
meklējamo, ievadiet pilsētas nosaukumu un atlasiet .
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Nesen atrasto atrašanās vietu meklēšana
Ierīce saglabā pēdējās 50 atrastās atrašanās vietas.
1 Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
Pielāgoti interesējoši objekti ir pielāgoti kartes punkti. Tie var
ietvert brīdinājumus, lai jūs informētu, ka esat noteikta punkta
tuvumā vai braucat ātrāk par noteikto ātrumu.
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana
POI Loader instalēšana
Varat izveidot vai lejupielādēt pielāgotu interesējošu objektu
sarakstus savā datorā un instalēt tos savā ierīcē, izmantojot POI
Loader programmatūru.
1 Dodieties uz www.garmin.com/poiloader.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir
ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā
autostāvvieta.
Atlasiet Lietotnes > Pēdējā vieta.
Atrašanās vietu meklēšana
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pēdējās autostāvvietas meklēšana
7
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi vai Degviela.
PIEZĪME. kad kravas automašīnas transportlīdzekļa profils ir
aktīvs, degvielas opcijas vietā ir redzama opcija kravas
automašīnu pieturām.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet > Norādījumi man.
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
4 Atlasiet Atlasīt.
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 Atlasiet Kurp? > > Noņemt saīsni(-es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Saglabāt.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
2
3
4
5
kategorijas, 6. lappuse).
Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.
Atlasiet .
Atlasiet Saglabāt.
Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
4 Atlasiet Labi.
8
Māju atrašanās vietas saglabāšana
Par māju atrašanās vietu varat iestatīt vietu, kurā visbiežāk
atgriežaties.
1 Atlasiet Kurp? > > Iestatīt māju atraš. vietu.
2 Atlasiet Ievadīt manu adresi, Lietot pašreizējo atrašanās
vietu vai Nesen atrasts.
Atrašanās vieta tiek saglabāta kā "Mājas" saglabātajā izvēlnē.
Mājupceļš
Atlasiet Kurp? > Doties mājup.
māju atrašanās vietas informācijas rediģēšana
Atlasiet Kurp? > Saglabāta > Mājas.
Atlasiet .
Atlasiet
> Rediģēt.
Ievadiet izmaiņas.
Atlasiet Pabeigts.
1
2
3
4
5
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pabeigts.
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
7 Atlasiet Pabeigts.
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst saglabātās vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
Kartes lietošana
Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (Jūsu maršruts kartē,
3. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
Kartes lietošana
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
4. lappuse).
Karšu rīki
Kartes rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Piemēram, varat skatīt satiksmes
informāciju, izvēlēties apvedceļu vai koriģēt ekrāna spilgtumu,
neizejot no kartes. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams
panelī kartes malā.
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad, izmantojot kartes rīku, pabeidzat darbību, atlasiet
.
Kartes rīku iespējošana
Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk
izmantotie kartes rīki. Jūs varat iespējot papildu rīkus.
1 Kartē atlasiet > .
2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.
3 Atlasiet Saglabāt.
Priekšā
Varat skatīt maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat, priekšā esošos
uzņēmumus un pakalpojumus. Pakalpojumi ir filtrēti pēc
kategorijas.
Nākamo interesējošo objektu meklēšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet kartē interesējošo objektu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt meklējamās kategorijas, pārkārtot kategoriju secību
un meklēt noteiktu uzņēmumu vai kategoriju.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet pakalpojuma ikonu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
5 Atlasiet Pabeigts.
Brauciena informācija
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē (Kartes rīku iespējošana, 9. lappuse).
Kartē atlasiet
> Brauciena dati.
Kartes lietošana
Brauciena datu lauku pielāgošana
Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu laukos redzamos datus,
kartes rīku izvēlnei ir jāpievieno rīks Brauciena dati (Kartes rīku
iespējošana, 9. lappuse).
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Atlasiet > Brauciena dati.
3 Atlasiet brauciena datu lauku.
4 Atlasiet opciju.
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu
sarakstā.
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var
precīzi izmērīt brauciena laiku.
Kartē atlasiet Ātrums.
Brauciena žurnāla skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
Tālākas satiksmes skatīšana
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Kravas automašīnu kartes skatīšana
Kravas automašīnu kartē ir izcelti atzītie kravas automašīnu
maršruti, piemēram, Sauszemes transporta atbalsta akta
(STAA) ieteiktie maršruti, TruckDown (TD) ieteiktie maršruti un
neradioaktīvo bīstamo materiālu pārvadāšanas maršruti. Atzītie
9
maršruti mainās atkarībā no konkrētās teritorijas un ierīcē
ielādētajiem kartes datiem.
Atlasiet Lietotnes > Kravas automašīnu karte.
Brīdinājumu simboli
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs,
lai brīdinātu par iespējamu bīstamību, ceļa apstākļiem un
nākamajām svaru stacijām.
Ierobežojumu brīdinājumi
Augstums
Svars
Ass svars
Garums
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet
Saglabāt.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
Platums
2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.
Aizliegts braukt ar kravas automašīnu
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis >
Aizliegts pārvadāt piekabes
Braukšanas kartes skats.
Aizliegts pārvadāt bīstamus materiālus
2 Atlasiet opciju:
Aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
• Atlasiet 3-D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
3 Atlasiet Saglabāt.
Aizliegts pārvadāt ūdeni piesārņojošus materiālus
Nevar nogriezties pa kreisi
Nevar nogriezties pa labi
Nevar veikt U veida pagriezienu
Ceļa apstākļu brīdinājumi
Pamatnes aizskaršanas risks
Sānvējš
Šaurs ceļš
Straujš pagrieziens
Stāva nogāze
Nokarens koks
Brīdinājuma signāli
Svaru stacija
Ceļš nav apstiprināts kravas automašīnām
Drošības kameras
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par precizitāti vai sekām,
izmantojot pielāgoto interesējošo objektu vai drošības kameras
datubāzi.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Dažos reģionos dažiem produkta modeļiem ir pieejama
informācija par drošības kameru atrašanās vietām un ātruma
10
ierobežojumiem. Dodieties uz www.garmin.com/safetycameras,
lai pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai iegādātos
abonementu vai vienreizēju atjauninājumu. Jebkurā laikā jūs
varat iegādāties jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo
abonementu.
Varat atjaunināt drošības kameras esošajam drošības kameru
abonementam, dodoties uz http://my.garmin.com. Lai saņemtu
visjaunāko drošības kameru informāciju, ierīce ir bieži
jāatjaunina.
Dažām ierīcēm un reģioniem drošības kameru pamatdati var būt
iekļauti jūsu ierīcē. Iekļautie dati neietver atjauninājumus vai
abonementu.
Satiksme
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.
Satiksmes informācija var nebūt pieejama visos reģionos vai
valstīs. Informāciju par satiksmes uztvērējiem un pārklājuma
zonām skatiet vietnē www.garmin.com/traffic.
Satiksmes uztvērējs ir ietverts dažās paketēs, iebūvēts
transportlīdzekļa strāvas vadā vai ierīcē, un tas ir papildu
piederums visiem modeļiem.
• Satiksmes brīdinājumi kartē tiek parādīti, ja jūsu maršrutā vai
tuvākajā teritorijā ir satiksmes negadījumi.
• Satiksmes informāciju varat saņemt, izmantojot satiksmes
uztvērēju, vai pakalpojuma abonementa veidā, izmantojot
Smartphone Link (Garmin Live Services, 15. lappuse).
• Ierīcei ir jābūt savienojumā ar Smartphone Link, izmantojot
aktīvu satiksmes abonementu, lai saņemtu satiksmes
informāciju, izmantojot Smartphone Link.
• Lai saņemtu informāciju, izmantojot satiksmes uztvērēju,
ierīcei ir jābūt pievienotai transportlīdzekļa strāvas kabelim.
• Lai saņemtu satiksmes informāciju, barošanas avotam
pievienotajam satiksmes uztvērējam un ierīcei ir jāatrodas tās
stacijas datu diapazonā, kura pārraida satiksmes datus.
• Jums nav jāaktivizē ierīces vai satiksmes uztvērēja
komplektā iekļautais abonements.
Satiksme
• Ja jūsu ierīcei ir ārējā satiksmes uztveršanas antena, tā
vienmēr ir jāatstāj iesprausta, lai nodrošinātu vislabāko
satiksmes uztveršanu.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
satiksmes uztvērēju
IEVĒRĪBAI
Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja
veiktspēju.
Lai saņemtu satiksmes datus, izmantojot satiksmes uztvērēju, ir
vajadzīgs ar to saderīgs strāvas kabelis. Ja jūsu ierīce ietver
pastāvīgu satiksmes uztvērēju, jāizmanto ierīces komplektā
iekļautais transportlīdzekļa strāvas kabelis. Ja ierīces modelis
neietver satiksmes uztvērēju, jāiegādājas Garmin satiksmes
uztvērēja piederums. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju, dodieties
uz www.garmin.com/traffic.
Jūsu ierīce var saņemt satiksmes signālus no stacijas, kura
pārraida satiksmes datus.
PIEZĪME. Dažās zonās satiksmes informāciju var saņemt no FM
radiostacijām, izmantojot HD Radio™ tehnoloģiju.
1 Ar satiksmes uztvērēju saderīgo strāvas kabeli pievienojiet
ārējam strāvas avotam.
2 Pievienojiet ar satiksmes uztvērēju saderīgo strāvas kabeli
ierīcei.
Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes
informāciju.
6 Ievadiet kodu.
7 Atlasiet Pabeigts.
Satiksmes iespējošana
Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
2 Atlasiet izvēles rūtiņu Satiksme.
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki
IFTA
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāaktivizē kravas
automašīnas profils.
Varat reģistrēt Starptautiskā degvielas nodokļa līguma
dokumentiem (IFTA) nepieciešamos datus, piemēram, degvielas
iegādes datus un nobraukumu kilometros.
Degvielas datu ievadīšana
1 Atlasiet Lietotnes > IFTA > Pie sūkņa.
2 Ievadiet degvielas cenu par litru.
3 Atlasiet lauku Izlietotā degviela.
4 Ievadiet iegādātās degvielas daudzumu.
5 Ja vajadzīgs, atlasiet degvielas veidu:
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
Smartphone Link
Aktuālās satiksmes informācijas pakalpojums piedāvā reāllaika
satiksmes datus.
1 Lejupielādējiet Smartphone Link savā saderīgajā tālrunī
(Smartphone Link lejupielādēšana, 15. lappuse).
2 Abonējiet aktuālās satiksmes informācijas pakalpojumu
(Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana, 15. lappuse).
Savienojiet
ierīci ar tālruni, izmantojot Smartphone Link
3
(Pievienošanās Smartphone Link, 15. lappuse).
Par satiksmes abonomentiem
Varat iegādāties papildu abonementus vai veikt atjaunošanu, ja
abonementam ir beidzies termiņš. Dodieties uz
http://www.garmin.com/traffic.
Abonementa aktivizēšana
Jums nav jāaktivizē FM satiksmes uztvērēja komplektā
iekļautais abonements. Abonements tiek aktivizēts automātiski,
kad ierīce iegūst satelītu signālus, saņemot satiksmes signālus
no maksas pakalpojumu piegādātāja.
Satiksmes abonementu skatīšana
Atlasiet Iestatījumi > Satiksme > Abonementi.
Abonementa pievienošana
Varat iegādāties satiksmes abonementus citiem reģioniem vai
valstīm.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Satiksme.
2 Atlasiet Abonementi > .
3 Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ierīces ID.
4 Dodieties uz www.garmin.com/fmtraffic, lai iegādātos
abonementu un iegūtu 25 rakstzīmju kodu.
Satiksmes abonementa kodu nevar izmantot atkārtoti. Ikreiz,
kad atjaunojat pakalpojumu, ir jāiegūst jauns kods. Ja jums ir
vairāki FM satiksmes uztvērēji, katram uztvērējam ir jāiegūst
jauns kods.
5 Ierīcē atlasiet Nākamais.
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki
6
7
8
9
• Lai reģistrētu daudzumu litros, atlasiet Galoni > Litri >
Saglabāt.
• Lai reģistrētu daudzumus galonos, atlasiet Litri > Galoni
> Saglabāt.
Ja nepieciešams, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ar nodokļiem.
Atlasiet Nākamais.
Atlasiet opciju, lai ierakstītu degvielas uzpildes staciju, kur
uzpildījāt degvielu:
• Atlasiet sarakstā tuvumā esošu degvielas uzpildes staciju.
• Atlasiet teksta lauku un ievadiet degvielas uzpildes
stacijas nosaukumu un adresi.
Atlasiet degvielas pircēju.
Degvielas datu rediģēšana
1 Atlasiet Lietotnes > IFTA > Degvielas žurnāli.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet transportlīdzekļa profilu.
3 Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
4 Atlasiet degvielas ierakstu.
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet lauku, lai rediģētu informāciju.
• Lai dzēstu ierakstu, atlasiet > Jā.
Jurisdikcijas kopsavilkuma skatīšana un
eksportēšana
Jurisdikcijas kopsavilkums parāda datus par katru pavalsti vai
provinci, kurā jūsu transportlīdzeklis ir izmantots katrā ceturksnī.
Jurisdikcijas kopsavilkums ir pieejams dažos reģionos.
1 Atlasiet Lietotnes > IFTA > Kopējās jurisdikcijas.
2 Ja nepieciešams, atlasiet kravas automašīnu.
3 Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
4 Lai eksportētu jurisdikcijas kopsavilkumu, atlasiet >
Eksportēt > Labi.
Ierīce eksportē kopsavilkumu uz a .csv failu un saglabā to
ierīces mapē Reports.
Braucienu pārskatu rediģēšana un eksportēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > IFTA > Braucienu
pārskati.
11
2
3
4
5
Ja nepieciešams, atlasiet kravas automašīnu.
Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
Atlasiet pārskatu.
Atlasiet opciju:
• Atlasiet
> Dzēst un atlasiet izvēles rūtiņu, lai dzēstu
pārskatu.
• Atlasiet
> Apvienot un atlasiet izvēles rūtiņas, lai
apvienotu pārskatus.
• Atlasiet
> Eksportēt > Labi. Ierīce eksportē pārskatu
uz .csv failu un saglabā to ierīces mapē Reports.
Eksportēto jurisdikciju kopsavilkumu un braucienu
pārskatu skatīšana
IEVĒRĪBAI
Ja nezināt kāda faila nozīmi, neizdzēsiet to. Ierīces atmiņā ir
svarīgi sistēmas faili, kurus nedrīkst izdzēst.
1 Pievienojiet ierīci datoram.
2 Izmantojot datorā failu pārlūku, pārlūkojiet ierīces iekšējo
atmiņu un atveriet mapi Pārskati.
3 Atveriet mapi IFTA.
4 Atveriet .csv failu.
PIEZĪME. vadītājs var būt pasažiera sēdvietas statusā līdz
divām stundām tūlīt pēc vai pirms astoņām secīgām
stundām atpūtas guļvietā.
5 Atlasiet Saglabāt.
Par vadītājiem
Ja 24 stundu periodā strādājāt vairāk nekā vienam
pārvadātājam, jāreģistrē katrs pārvadātājs.
Jums ir jāsaglabā sava mājas termināla laika zona arī tad, ja
šķērsojat citas laika zonas.
Vadītāju pievienošana
1 Atlasiet Lietotnes > Darba laiks.
2 Atlasiet .
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Vadītāja informācijas pārvaldība
Atlasiet Lietotnes > Darba laiks.
Atlasiet vadītāju.
Atlasiet Vadītāja informācija.
Atlasiet opciju:
• Lai rediģētu informāciju, atlasiet lauku.
• Lai dzēstu vadītāju, atlasiet
> Dzēst vadītāju > Jā.
1
2
3
4
Pakalpojuma darba stundas
Vadītāja žurnālu skatīšana un rediģēšana
IEVĒRĪBAI
Lai gan šī ierīce ir iespējota, lai reģistrētu darba stundu
informāciju, šī ierīce NAV apstiprināta, lai aizvietotu papīra
reģistrācijas žurnāla prasības saskaņā ar Federālo automobiļu
pārvadātāju drošības pārvaldes noteikumiem.
Vadītājiem ir jāievēro visas piemērojamās federālās un valsts
darba stundu reģistrācijas prasības.
Iebūvēta automātiskas reģistrēšanas ierīce (AOBRD)
Kad šī ierīce ir apvienota ar Garmin pilnvarotā partnera ražoto
telemātisko datu retranslatoru un izmantota vadītāja darba
stundu reģistrēšanai, tā ļauj autopārvadātājiem ievērot AOBRD
prasības.
Garmin neapstiprina, ka pilnvarota sadarbības partnera
risinājuma izmantošana atbilst 395.15. punkta prasībām. Šādu
apstiprinājumu var sniegt tikai sadarbības partneris, un
395. punkta prasību ievērošana ir galalietotāja atbildībā, ietverot
arī jebkuru šo noteikumu izmaiņu ievērošanu. Lai izpildītu
AOBRD prasības, kas noteiktas 395.15. punktā, iespējams,
varat iegūt papildu informāciju par Garmin AOBRD sadarbības
partnera izsniegto sertifikātu.
Vadītāja žurnāls ļauj skatīt un rediģēt darba stundu grafika
informāciju, kas katram vadītājam ievadīta.
PIEZĪME. vadītāja žurnāla informācijas rediģēšana var nebūt
pieejama visām ierīces konfigurācijām, piemēram, kad ierīce ir
iebūvēta automātiskas reģistrēšanas ierīcē (AOBRD).
1 Atlasiet Lietotnes > Darba laiks.
2 Atlasiet vadītāju.
3 Atlasiet Skatīt žurnālu.
Redzams pašreizējā datuma grafiks. Grafikā ir izcelts katrā
statusā pavadītais laiks.
4 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu citu datumu, atlasiet datumu ekrāna augšā.
• Lai skatītu sīkāku statusa informāciju, atlasiet grafikā
izcelto statusu.
• Lai reģistrētu jaunu statusu, atlasiet grafikā tukšu bloku un
rediģējiet statusu un laika informāciju.
IETEIKUMS. bloka atrašanās vieta grafikā nosaka
noklusējuma statusu un laika informāciju. Rinda nosaka
statusu, un kolonna nosaka laiku.
• Lai skatītu pārkāpuma informāciju, atlasiet .
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Lai varētu lietot Darba stundas, jābūt atvērtam kravas
automašīnas un ir jāizveido vadītāja profils (Vadītāju
pievienošana, 12. lappuse).
Ar darba stundu palīdzību varat saglabāt savu darba stundu
skaitu, un tas jums var palīdzēt ievērot drošības noteikumus.
Pienākumu statusa reģistrēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Darba laiks.
2 Atlasiet vadītāju.
3 Atlasiet Pienākumu statuss.
4 Atlasiet opciju:
• Lai reģistrētu laiku, kad esat atpūtā, atlasiet Atpūtā.
• Lai reģistrētu laiku, kad atpūšaties guļvietā, atlasiet
Gulēš..
• Lai reģistrētu laiku, kad braucat ar komerciālu
transportlīdzekli darba uzdevumā, atlasiet Braukš..
• Lai reģistrētu laiku, kad jūs strādājat, bet nevadāt
komerciālu transportlīdzekli, atlasiet Bez d..
• Lai reģistrētu laiku, kad otrs vadītājs ir pasažiera sēdvietā,
bet nestrādā, atlasiet Pasažiera sēdv..
12
Kravu pievienošana
1 Atlasiet Lietotnes > Darba laiks.
2 Atlasiet vadītāju.
3 Atlasiet Kravu pārvaldība > .
4 Ievadiet atsauces informāciju un atlasiet Pabeigts.
IETEIKUMS. atsauces numurs ir kravas dokumenta numurs
vai arī tā uzņēmuma un grupas nosaukums, kuram veicat
pārvadājumu.
5 Ja nepieciešams, atlasiet Sākuma diena.
6 Ja nepieciešams, atlasiet Beigu diena.
7 Atlasiet Saglabāt.
Kravas pārvaldība
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
1 Atlasiet Lietotnes > Darba laiks.
2 Atlasiet vadītāju.
3 Atlasiet Kravu pārvaldība.
4 Atlasiet kravu.
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki
5 Atlasiet opciju:
• Lai rediģētu kravas informāciju, atlasiet lauku.
> Dzēst kravu > Labi.
• Lai dzēstu kravas, atlasiet
Vadītāja žurnāla eksportēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Darba laiks.
2 Atlasiet vadītāju.
3 Atlasiet Eksportēt žurnālu.
4 Ja vajadzīgs, ievadiet traktora numuru, traktora reģistrācijas
numuru un autopiekabes numuru.
5 Ja vajadzīgs, atlasiet eksportējamo žurnālu.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet eksportējamā žurnāla glabāšanas vietu.
Ierīce eksportē žurnālu uz .csv failu un saglabā to ierīces
atmiņas mapē Atskaites.
Eksportēto vadītāja žurnālu skatīšana
IEVĒRĪBAI
Ja nezināt kāda faila nozīmi, neizdzēsiet to. Ierīces atmiņā ir
svarīgi sistēmas faili, kurus nedrīkst izdzēst.
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
20. lappuse).
2 Izmantojot datora failu pārlūku, pārlūkojiet ierīces atmiņu vai
atmiņas karti un atveriet mapi Atskaites.
3 Atveriet mapi HOSexports.
4 Atveriet .csv failu.
Garmin eLog
Garmin eLog adapteris ļauj autopārvadātājam ievērot darba
stundu un pārtraukumu reģistrēšanas prasības. Kad Garmin
eLog adapteris ir pāra savienojumā ar saderīgu mobilo ierīci,
darba stundu informāciju varat skatīt savā dēzl ierīcē. Garmin
eLog adapteris nav pieejams visās teritorijās. Lai iegūtu
pilnīgāku informāciju vai iegādātos Garmin eLog adapteri,
dodieties uz garmin.com/elog.
PIEZĪME. Garmin eLog funkcijas nav pieejamas, kad izmantojat
automašīnas transportlīdzekļa profilu.
Garmin eLog funkciju iestatīšana dēzl ierīcē
1 Izveidojiet Garmin eLog adaptera un lietotnes Garmin eLog
pāra savienojumu mobilajā ierīcē (Garmin eLog ierīces
iestatīšana, 13. lappuse).
2 Izveidojiet dēzl ierīces pāra savienojumu ar saderīgu mobilo
ierīci (Pievienošanās Smartphone Link, 15. lappuse).
3 Iespējojiet lietotni Garmin eLog, lai veidotu pāra savienojumu
ar dēzl ierīci (Lietotnes Garmin eLog iespējošana, lai
izveidotu pāra savienojumu ar dēzl ierīci, 13. lappuse).
4 Ja vajadzīgs, iespējojiet Garmin eLog savienojumu dēzl
ierīcē (Garmin eLog savienojuma iespējošana un
atspējošana jūsu dēzl ierīcē, 13. lappuse).
Garmin eLog ierīces iestatīšana
Lai lietotu ierīci, jāizveido Garmin eLog adaptera un lietotnes
Garmin eLog pāra savienojums.
1 No savas mobilās ierīces lietotņu veikala instalējiet un
atveriet lietotni Garmin eLog.
2 Mobilajā ierīcē izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai
iestatītu un konfigurētu Garmin eLog sistēmu.
PIEZĪME. iestatīšanas procesa laikā ierīces funkcionalitāte
būs ierobežota.
Lietotnes Garmin eLog iespējošana, lai izveidotu pāra
savienojumu ar dēzl ierīci
1 No lietotnes Garmin eLog piesakieties vadītāja profilā.
2 Atlasiet Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki
Garmin eLog savienojuma iespējošana un atspējošana jūsu
dēzl ierīcē
1 No dēzl ierīces atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet savas pārī savienotās mobilās ierīces nosaukumu.
3 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu Garmin eLog.
Garmin eLog informācijas skatīšana dēzl ierīcē
Pirms skatāt Garmin eLog informāciju dēzl ierīcē, jums ir
jāizpilda iestatīšanas process (Garmin eLog funkciju iestatīšana
dēzl ierīcē, 13. lappuse).
Kad vadāt transportlīdzekli, ierīce jūsu slodzes statusu un
kopējās braukšanas stundas rāda Garmin eLog kartes rīkā.
Atlasiet lauku, lai skatītu atlikušo braukšanas stundu
kopsavilkumu.
Garmin eLog diagnostikas un kļūdainu darbību
notikumu skatīšana
Kad Garmin eLog ierīce nosaka diagnostikas vai kļūdainas
darbības notikumu, tā rāda paziņojumu ierīces ekrānā.
Atlasiet diagnostikas vai kļūdainas darbības paziņojumu, lai
skatītu sīkāku informāciju par notikumu.
PIEZĪME. papildu informāciju par diagnostikas vai kļūdainas
darbības notikumu varat skatīt lietotnē Garmin eLog.
Apkopes vēstures reģistrēšana
Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad
transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā
vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas
kategorijas (Apkopes kategoriju pievienošana, 13. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet Pievienot ierakstu.
4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet Nākamais.
5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
6 Atlasiet Pabeigts.
Apkopes kategoriju pievienošana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet > Pievienot kategoriju.
3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Apkopes kategoriju dzēšana
Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti
kategorijā.
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet > Dzēst kategorijas.
3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
4 Atlasiet Dzēst.
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
3 Atlasiet > Pārdēvēt kategoriju.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Apkopes ierakstu dzēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet > Dzēst ierakstus.
4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
5 Atlasiet Dzēst.
13
Apkopes ieraksta rediģēšana
Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes
ieraksta datumu.
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet lauku.
4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet Pabeigts.
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu tiek atbalstīti un var tikt
izmantoti, nevar garantēt, ka konkrēto tālruni var izmantot. Jūsu
tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ierīci var savienot ar
mobilo tālruni, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Savienojuma laikā
varat zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot savu ierīci.
Tālruņa pāra savienojuma izveidošana
1 Novietojiet tālruni un ierīci dēzl10 m (33 pēdu) atstatumā.
2 Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un
iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.
3 Savā dēzl ierīcē atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
4 Sekojiet tālruņa ekrānā un jūsu dēzl ierīcē redzamajām
norādēm.
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet Bluetooth.
Padomi pēc ierīču pāra savienojuma izveides
• Pēc sākotnējā pāra savienojuma izveides divas ierīces var
automātiski savienoties katru reizi, kad tās ieslēdzat.
• Kad tālrunis ir savienots ar ierīci, viss ir gatavs balss zvanu
saņemšanai.
• Ieslēdzot ierīci, tā mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo
tālruni, kurai tā bija pievienota.
• Iespējams, varat iestatīt tālruni automātiskai savienojuma ar
ierīci izveidei, kad ierīce tiek ieslēgta.
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Varat īslaicīgi atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pārī
savienoto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām
automātiski var pievienot jūsu dēzl ierīcei.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
3 Notīriet ierīces izvēles rūtiņu.
Pārī savienotā tālruņa dzēšana
Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu
automātiski savienots ar jūsu ierīci.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tālruni, pēc tam atlasiet Noņemt pāra savienojumu
ierīcei.
Zvana veikšana
Numura sastādīšana
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt.
2 Ievadiet attiecīgo numuru.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana adresātam tālruņu grāmatā
Tālruņu grāmata no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Tālruņu grāmata ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
14
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Tālruņu grāmata.
2 Atlasiet kontaktpersonu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana uz atrašanās vietu
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategorijas.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvana saņemšana
Kad saņemat zvanu, atlasiet Atbildēt vai Ignorēt.
Zvanu vēstures izmantošana
Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanu vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem
sākumā.
3 Atlasiet zvanu.
Ienākošā zvana opciju izmantošana
Zvana laikā jūs kartē varat atlasīt ienākošo zvanu opcijas.
• Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .
IETEIKUMS. varat izmantot šo funkciju, ja vēlaties izslēgt
ierīci un turpināt sarunu pa tālruni vai ja vēlaties veikt privātu
sarunu.
• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās
sistēmas, piemēram, balss pastu.
• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
• Lai pabeigtu sarunu, atlasiet .
Mājas tālruņa numura saglabāšana
IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var
rediģēt, rediģējot “Mājas” saglabāto atrašanās vietu sarakstā
(Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana, 8. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > > Iestatīt mājas numuru.
2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
3 Atlasiet Pabeigts.
Zvanīšana uz mājām
Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada
tālruņa numurs.
Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt uz mājām.
Lietotņu izmantošana
Palīdzības lietošana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība, lai skatītu informāciju par
ierīces lietošanu.
Palīdzības tematu meklēšana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība >
.
Smartphone Link
Smartphone Link ir tālruņa programma, kas ļauj sinhronizēt
atrašanās vietas datus ar tālruni un piekļūt tiešsaistes
informācijai, izmantojot tālruņa datu savienojumu. Jūsu ierīce
pārsūta datus no Smartphone Link, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju. Tiešsaistes informācija ir pieejama,
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
izmantojot bezmaksas abonementu plānus, ko nodrošina
Garmin Live Services (Garmin Live Services, 15. lappuse).
Saglabātās un nesen atrastās atrašanās vietas tiek
sinhronizētas ar jūsu tālruni ik reizi, kad jūsu ierīce pievienojas
Smartphone Link.
Smartphone Link lejupielādēšana
Dažos viedtālruņos ir pieejama programma Smartphone Link.
Lai iegūtu informāciju par saderību un pieejamību, dodieties uz
www.garmin.com/smartphonelink vai skatiet lietotņu
piedāvājumu savai ierīcei.
Lejupielādējiet Smartphone Link no programmu piedāvājuma
klāsta savā atbalstītajā tālrunī.
Lai iegūtu informāciju par programmu lejupielādēšanu un
instalēšanu, skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu.
Pievienošanās Smartphone Link
Pirms varat sākt pievienoties Smartphone Link, jūsu tālrunī ir
jābūt lejupielādētai un instalētai Smartphone Link lietotnei.
1 Palaidiet Smartphone Link savā tālrunī.
2 Ierīcē atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Bluetooth.
4 Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un
meklējiet tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
5 Tālrunī atlasiet savu ierīci no tuvumā esošo ierīču saraksta.
6 Izpildiet sava tālruņa un ierīces ekrānā redzamos
norādījumus, lai apstiprinātu savienošanas pārī pieprasījumu.
tiek parādīta statusa joslā jūsu ierīcē, kad programma
Smartphone Link ir pievienota.
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no jūsu tālruņa
Smartphone Link jūsu tālrunī tiek reģistrēta kā navigācijas
lietotne.
1 Atlasiet no sava tālruņa pogu, lai sāktu navigāciju atrašanās
vietai (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu).
2 Lietotņu izvēlnē atlasiet Smartphone Link.
Nākamreiz, kad pievienosit savu ierīci tālrunim, atrašanās vieta
tiks pārsūtīta nesen atrastajiem vienumiem jūsu ierīcē.
Zvanu atspējošana savienojuma ar Smartphone Link
laikā
Kamēr ierīce ir savienota ar tālruni un saņem Garmin Live
Services, varat atspējot zvanus brīvroku režīmā.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet savu tālruni.
3 Notīriet izvēles rūtiņu Tālruņa zvani.
Garmin Live Services
Pirms varat sākt izmantot Garmin Live pakalpojumus, jūsu
ierīcei ir jābūt pievienotai viedtālruņa atbalstītai aktīvai
Smartphone Link (Pievienošanās Smartphone Link,
15. lappuse).
Savienošana ar Smartphone Link nodrošina piekļuvi Garmin
Live pakalpojumiem. Garmin Live pakalpojumi nodrošina brīvu
un uz abonēšanu pamatotu darbību, lai jūs ierīcē varat skatīt
aktuālos datus, piemēram, informāciju par satiksmes apstākļiem
un laikapstākļiem.
Daži pakalpojumi, piemēram, laikapstākļi, ierīcē ir pieejami kā
atsevišķas programmas. Citi pakalpojumi, piemēram, aktuālā
satiksmes informācija, uzlabo ierīces navigācijas funkcijas.
Funkcijas, kurām ir nepieciešama piekļuve Garmin Live
pakalpojumiem, parāda Smartphone Link simbolu un ir
redzamas tikai, ja ierīce ir savienota ar Smartphone Link.
Lietotņu izmantošana
Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana
Lai varētu abonēt Garmin Live pakalpojumus, vispirms tālrunī ir
jāinstalē lietotne Smartphone Link.
1 Palaidiet lietotni Smartphone Link savā tālrunī
(Pievienošanās Smartphone Link, 15. lappuse).
2 Atlasiet Mans konts.
Parādās pakalpojumu un abonēšanas cenu saraksts.
3 Atlasiet pakalpojumu.
4 Atlasiet cenu.
5 Atlasiet Abonēt.
6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Par satiksmes kamerām
Satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un krustojumu
tiešraides attēlus. Varat saglabāt tās kameras, kuras vēlaties
skatīt regulāri.
Satiksmes kameras saglabāšana
Lai izmantotu šo pakalpojumu, vispirms ir jāabonē photoLive
pakalpojums, un ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni
ar Smartphone Link (Smartphone Link, 14. lappuse).
Šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievienotu.
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet krustojumu.
5 Atlasiet Saglabāt.
Satiksmes kameras skatīšana
Pirms varat sākt skatīt satiksmes kameru, jums ir jāsaglabā
satiksmes kamera (Satiksmes kameras saglabāšana,
15. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet kameru.
Par ecoRoute
Dažos reģionos pirms. ecoRoute™ funkciju izmantošanas ir
jāiegādājas atbloķēšanas kods vai ecoRoute HD piederums.
Papildinformāciju skatiet tīmekļa vietnē www.garmin.com
/ecoroute.
PIEZĪME. funkcija ecoRoute ir pieejama tikai, kad ierīce ir
iestatīta automašīnas transportēšanas režīma izmantošanai.
Funkcija ecoRoute aprēķina degvielas ekonomiju un degvielas
cenu navigācijā uz galapunktu un piedāvā rīkus degvielas
efektivitātes uzlabošanai.
Funkcijas ecoRoute piedāvātie dati ir tikai aplēses. Dati netiek
faktiski nolasīti transportlīdzeklī, ja jūs neizmantojat ecoRoute
HD piederumu.
Lai iegūtu precīzākus degvielas patēriņa pārskatus par savu
transportlīdzekli un braukšanas ieradumiem, veiciet degvielas
ekonomijas kalibrēšanu Degvielas ekonomijas kalibrēšana,
16. lappuse.
ecoRoute HD piederums
Pēc savienojuma ar ecoRoute HD piederumu izveidošanas
ierīce var saņemt reāllaika transportlīdzekļa informāciju,
piemēram, kļūdu ziņojumus, dzinēja apgriezienu skaitu un
akumulatora spriegumu. Ierīcē ir dati, kas nolasīti
transportlīdzeklī ar ecoRoute HD piederumu, aprēķinot
ecoRoute datus.
Šis ecoRoute HD piederums ir saderīgs tikai ar ierīcēm, kam ir
Bluetooth bezvadu tehnoloģija.
Apmeklējiet vietni www.garmin.com/ecoRoute.
15
Transportlīdzekļa iestatīšana
Pirmo reizi izmantojot ecoRoute funkcijas, ir jāievada
transportlīdzekļa informācija.
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute™.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Degvielas cenas maiņa
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute™ > Pie sūkņa.
2 Ievadiet pašreizējo degvielas cenu un atlasiet Nākamais.
3 Atlasiet Jā.
Degvielas ekonomijas kalibrēšana
Varat kalibrēt degvielas ekonomiju, lai iegūtu precīzākus
degvielas patēriņa pārskatus par savu konkrēto transportlīdzekli
un braukšanas ieradumiem. Veiciet kalibrēšanu, uzpildot
degvielas tvertni.
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute™ > Pie sūkņa.
2 Ievadiet attiecīgo degvielas cenu.
3 Ievadiet kopš iepriekšējās uzpildes reizes izlietoto degvielas
daudzumu.
4 Ievadiet kopš pēdējās uzpildes reizes nobraukto attālumu.
5 Atlasiet Nākamais.
Ierīce aprēķina vidējo automašīnas degvielas ekonomiju.
6 Atlasiet Saglabāt.
Par ecoChallenge
EcoChallenge palīdz maksimāli palielināt transportlīdzekļa
degvielas ekonomiju, vērtējot vadītāja braukšanas ieradumus.
Jo augstāki ir jūsu ecoChallenge rezultāti, jo vairāk degvielas jūs
ietaupāt. Kad ierīce pārvietojas un atrodas automašīnas
transportēšanas režīmā, ecoChallenge uzkrāj datus un aprēķina
rezultātu.
ecoChallenge rezultātu skatīšana
Atlasiet Lietotnes > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Par ecoChallenge rezultātiem
Ātrums: parāda rezultātu jūsu transportlīdzekļa vadīšanai
optimālā ātrumā, lai taupītu degvielu.
Bremzēšana: parāda vienmērīgas un pakāpeniskas
bremzēšanas rezultātus. Par spēcīgu bremzēšanu jūs
zaudējat punktus.
Paātrinājums: parāda vienmērīgas un pakāpeniskas
paātrināšanas rezultātus. Par strauju paātrināšanu jūs
zaudējat punktus.
Vispārējais: parāda vidējo ātrumu, paātrinājumu un
bremzēšanas rezultātus.
ecoChallenge rezultātu atiestatīšana
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Atlasiet > Atiestatīt.
Degvielas ekonomijas informācijas skatīšana
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute™ > Degv. ekonomija.
2 Atlasiet grafika sadaļu, lai tuvinātu.
Nobraukuma atskaites
Nobraukuma atskaitēs tiek iekļauts attālums, laiks, vidējā
degvielas ekonomija un degvielas izmaksas, naviģējot līdz
galamērķim.
Katram nobrauktajam maršrutam tiek izveidota nobraukuma
atskaite. Ja maršruts ierīcē tiek pārtraukts, nobraukuma atskaite
tiek izveidota par nobraukto attālumu.
Nobraukuma atskaites skatīšana
Saglabātās nobraukuma atskaites varat skatīt ierīcē.
IETEIKUMS. jūs varat pievienot ierīci datoram un piekļūt ierīcē
nobraukuma atskaitēm mapē Atskaites.
16
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute™ > Nobrauk. atskaite.
2 Atlasiet pārskatu.
ecoRoute informācijas atiestatīšana
1 Atlasiet Lietotnes > ecoRoute™ > Transportl. profils.
2 Atlasiet Atiestatīt.
Braukšanas padomi
• Ievērojiet ātruma ierobežojumus. Lielākajai daļai
transportlīdzekļu optimāla degvielas ekonomija tiek sasniegta
starp 70 un 100 kilometriem stundā.
• Brauciet vienmērīgā ātrumā.
• Bremzējiet un paātriniet pakāpeniski un vienmērīgi.
• Izvairieties no sastrēgumiem un braukšanas
sastrēgumstundu laikā.
• Neturiet kāju uz bremžu pedāļa.
• Izmantojiet kruīza kontroli.
• Pagaidu apstāšanās laikā nedarbiniet transportlīdzekli
tukšgaitā, bet izslēdziet to.
• Mazus braucienus apvienojiet vienā garākā ar vairākām
apstāšanās reizēm.
• Ja nebraucat lielā ātrumā pa šoseju, izslēdziet gaisa
kondicionieri un atveriet logus.
• Nostipriniet gāzes tvertnes vāciņu.
• Novietojiet transportlīdzekli stāvēšanai ēnā vai garāžā.
• Izkraujiet lieko svaru. Izņemiet no transportlīdzekļa
nevajadzīgos priekšmetus.
• Izvairieties no priekšmetu pārvadāšanas uz jumta. Noņemiet
jumta bagāžniekus un noņemamos statīvus, ja tie netiek
izmantoti.
• Uzturiet ieteicamo gaisa spiedienu riepās. Regulāri un pirms
gariem braucieniem pārbaudiet gaisa spiedienu riepās.
• Uzturiet transportlīdzekli labā stāvoklī un ievērojiet ražotāja
ieteiktos apkopes intervālus.
• Regulāri mainiet eļļu, eļļas un gaisa filtrus.
• Izmantojiet zemākā līmeņa degvielu, kas piemērota
transportlīdzeklim. Kad iespējams, izmantojiet biodegvielas,
piemēram, E85 un biodīzeli.
myGarmin ziņojumu skatīšana
Pirms varat sākt izmantot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt
pievienotai viedtālruņa atbalstītai aktīvai Smartphone Link
(Pievienošanās Smartphone Link, 15. lappuse). Šī funkcija nav
pieejama visos reģionos.
Jūs varat skatīt ziņojumus no myGarmin, piemēram, informāciju
par programmatūru un kartes atjauninājumus.
1 Atlasiet Lietotnes > myGarmin™.
Ja jums ir neizlasīti ziņojumi, to skaits parādās uz myGarmin
ikonas.
2 Izvēlieties ziņojuma tematu.
Parādās pilns ziņojums.
Laikapstākļu prognožu apskatīšana
Pirms varat sākt izmantot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt
pievienotai viedtālruņa atbalstītai aktīvai Smartphone Link
(Pievienošanās Smartphone Link, 15. lappuse). Šī funkcija nav
pieejama visos reģionos.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi > Pašreiz. atrašanās
vieta.
Lietotņu izmantošana
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu
sarakstā.
• Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet Pievienot pilsētu
un ievadiet pilsētas nosaukumu.
Laikapstākļu radara apskatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
Jūs varat skatīt animētu, ar krāsām atzīmētu pašreizējo
laikapstākļu karti, kā arī laikapstākļu ikonu uz kartes.
Laikapstākļu ikona mainās, rādot tuvumā esošos laikapstākļus,
piemēram, lietu, sniegu un pērkona negaisus.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Laikapstākļu radars.
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties
laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu
brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Brīdinājums par laikapstākļiem.
Ceļa apstākļu pārbaude
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Ceļa apstākļi.
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi, 18. lappuse).
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet Lietotnes > Kur esmu bijis.
Ierīces pielāgošana
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis.
Transportlīdzeklis: iestata ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu
pozīciju. Lai iegūtu vairāk ikonu, dodieties uz
www.garmingarage.com.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu rīki: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 10. lappuse).
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
Ierīces pielāgošana
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Manas
kartes.
2 Atlasiet karti.
Navigācijas iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Navigācijas iestatījumi,
atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai
izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu
transportlīdzekli.
Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.
Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas
ceļiem un nodevu uzlīmēm.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kam vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība un kas brauciena laikā varētu
novērst uzmanību.
GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un
taupa enerģiju.
Aprēķināšanas režīma iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas
ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā
maršrutā.
Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie
varētu būt garāki.
Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru
veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
Mazāk degvielas: aprēķina maršrutus, kuru veikšanai varētu
būt nepieciešams mazāk degvielas nekā citos maršrutos.
Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam.
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana
Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, varat
izmantot GPS, lai iestatītu simulētu atrašanās vietu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators.
2 Galvenajā izvēlnē atlasiet Skatīt karti.
3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
5 Atlasiet Iestatīt atrašanās vietu.
Bluetooth Iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.
Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas
identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju.
Bluetooth atspējošana
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet Bluetooth.
17
Displeja iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Displeja iestatījumi,
atlasiet Iestatījumi > Displejs.
Krāsu režīms: iestata ierīci, lai rādītu displejā dienas vai nakts
krāsas. Varat atlasīt Auto, lai atļautu ierīcei automātiski
iestatīt dienas vai nakts krāsas atkarībā no diennakts laika.
Spilgtums: regulē displeja spilgtumu.
Displeja noildze: iestata dīkstāves laiku, pēc kura ierīce
pārslēdzas miega režīmā.
Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.
Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē
Ekrānuzņēmumi.
Satiksmes iestatījumi
Lai atvērtu satiksmes iestatījumu lapu no galvenās izvēlnes,
atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
Satiksme: iespējo satiksmi.
Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju,
lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos
pieejamos satiksmes datus automātiski.
Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.
Optimizējiet maršrutu: atlasa, vai izmantot optimizētus
alternatīvos maršrutus automātiski vai pēc pieprasījuma
(Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā,
5. lappuse).
Satiksmes brīdinājuma signāli: atlasa satiksmes kavējuma
sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.
Mērvienību un laika iestatījumi
Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par
kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi
Lai atvērtu ierīces iestatījumu lapu, atlasiet Iestatījumi > Ierīce.
Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces
ID numuru un informāciju par vairākām citām
programmatūras funkcijām.
LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.
PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt
sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu
datus.
Pozīcijas ziņošana: lai uzlabotu saturu, koplieto jūsu pozīcijas
informāciju ar Garmin.
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends,
Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.
Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi
myTrends, Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus
rūpnīcas noklusējuma vērtībās.
1 Atlasiet Iestatījumi.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Informācija par ierīci
Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās
izvēlnes, atlasiet Iestatījumi > Mērvienības un laiks.
Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.
Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika
joslu rādījumu.
Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām
izmantoto koordinātu formātu un datumu.
Ierīces apkope
Laika iestatīšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.
2 Atlasiet opciju:
Ārējā korpusa tīrīšana
• Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju,
atlasiet Automātiski.
• Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz
leju.
Valodas un tastatūras iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras
iestatījumi, atlasiet Iestatījumi > Valoda un tastatūra.
Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.
Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.
PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto
datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.
Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi
PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt
ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.
Atlasiet Iestatījumi > Tuvuma brīdinājuma signāli.
Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties
tuvuma punktiem.
18
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
2 Noslaukiet ierīci sausu.
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
• Reģistrējiet ierīci vietnē http://my.garmin.com.
Ierīces atiestatīšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.
Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.
Informācija par ierīci
Specifikācijas
Darba temperatūras
diapazons
no ­20° līdz 55°C (­4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras
diapazons
no 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Strāvas ievade
Transportlīdzekļa strāva, izmantojot
komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas
kabeli. Maiņstrāva, izmantojot papildu
piederumu (lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora darbības
laiks
Līdz 1 stundai atkarībā no lietošanas un iesta­
tījumiem
Akumulatora tips
Atkārtoti lādējams litija jonu
Garmin Express programmatūru. Karšu atjauninājumi piedāvā
jaunākos pieejamos karšu datus, lai nodrošinātu, ka jūsu ierīce
turpina aprēķināt precīzus un efektīvākos maršrutus uz jūsu
galapunktiem. Garmin Express ir pieejams Windows un Mac
datoriem.
1 Datorā dodieties uz vietni www.garmin.com/express.
®
®
Pielikums
Atbalsts un atjauninājumi
2 Atlasiet opciju:
Garmin Express™ nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem
pakalpojumiem Garmin ierīcēm.
• Produkta reģistrēšana
• Produkta rokasgrāmatas
• Lai instalētu Windows datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Windows.
• Lai instalētu Mac datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Mac.
3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pabeigtu instalēšanu.
4 Sākt Garmin Express.
5 Pievienojiet Garmin ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Kā iestatīt Garmin Express
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
2 Dodieties uz www.garmin.com/express.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
nüMaps Guarantee™
Iespējams, 90 dienas pēc satelītu signālu saņemšanas sākuma
jūsu ierīcei būs tiesības saņemt bezmaksas kartes jauninājumus
braukšanas laikā. Lai iepazītos ar noteikumiem un
nosacījumiem, dodieties uz vietni www.garmin.com/numaps.
Pastāvīgi abonementi
Daži modeļi ietver pastāvīgas abonēšanas iespējas.
Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/lmt.
LT: šis modelis ietver satiksmes datu pastāvīgu abonementu un
satiksmes uztvērēju.
LM: šis modelis ietver nüMaps Lifetime™ abonementu, kas
nodrošina kartes atjaunināšanu reizi ceturksnī visu ierīces
ekspluatācijas laiku. Noteikumus un nosacījumus skatiet
vietnē www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: šis modelis ietver nüMaps Lifetime abonementu,
satiksmes datu pastāvīgu abonementu un satiksmes
uztvērēju.
LMTHD vai LMT-D: šis modelis ietver nüMaps Lifetime
abonementu, satiksmes datu pastāvīgu abonementu un
digitālo satiksmes uztvērēju.
Lifetime karšu aktivizēšana
PIEZĪME. lifetime kartes nevar izmantot produktiem, kuriem nav
iepriekš ielādētu karšu.
PIEZĪME. lifetime kartes ļauj saņemt karšu atjauninājumus, ja un
kad šos atjauninājumus nodrošina uzņēmums Garmin viena
Garmin saderīga produkta lietošanas laikā vai kamēr Garmin
saņem karšu datus no trešās personas piegādātāja (nosacījums
ar īsāko laika periodu). Termina “lietošanas laiks” skaidrojumu
un citu svarīgu informāciju par noteikumiem un nosacījumiem
skatiet vietnē www.garmin.com/numapslifetime.
1 Dodieties uz www.garmin.com/express.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
PIEZĪME. ja reģistrējat ierīci, varat saņemt e­pasta
paziņojumus, kad ir pieejams kartes atjauninājums.
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
6 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
Programmatūra Garmin Express nosaka jūsu ierīci.
7 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
8 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci
programmatūrai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, programmatūra Garmin Express
meklē kartes un programmatūras atjauninājumus jūsu ierīcei.
9 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet
uz Instalēt visu.
• Lai instalētu atsevišķu atjauninājumu, noklikšķiniet uz
Skatīt sīkāku informāciju un atlasiet atjauninājumu.
Programmatūra Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
Lai lejupielādētu un instalētu jaunākos karšu un
programmatūras atjauninājumus savai ierīcei, varat izmantot
Pielikums
19
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.
®
Failu veidi
Ierīce atbalsta šādus failu veidus.
• Kartes un GPX ceļa punktu failus no myGarmin kartēšanas
programmatūras, tostarp MapSource , BaseCamp™ un
HomePort™ (Pielāgoti interesējoši objekti, 7. lappuse).
• GPI pielāgoti interesējošu objektu faili no Garmin POI Loader
(POI Loader instalēšana, 7. lappuse).
®
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu,
ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.
Atmiņas kartes ievietošana
Ierīce atbalsta microSD™ un microSDHC atmiņas kartes.
1 Ievietojiet atmiņas karti ierīces slotā.
2 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces
attēls.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
20. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai
sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu
zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva
ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:
• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un atlasiet savu ierīci.
• Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.
2 Atvienojiet USB kabeli no datora.
GPS signālu statusa skatīšana
Nospiediet un trīs sekundes turiet
.
Strāvas kabeļi
Jūsu ierīce var izmantot vairākus barošanas avotus.
• Transportlīdzekļa strāvas kabelis
20
• USB kabelis
• Maiņstrāvas adapteris (papildpiederums)
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas kabelim.
• Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Ja ierīce ir pievienota pie datora, tā, iespējams uzlādēsies
lēnām. Daži portatīvie datori var nenodrošināt ierīces uzlādi.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas­līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com.
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali À par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, lai to atbrīvotu.
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu Á un izņemiet drošinātāju Â.
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet par 90 grādiem
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu atpakaļ
transportlīdzekļa strāvas kabelī Ã.
Uzstādīšana uz paneļa
IEVĒRĪBAI
Pastāvīgās uzstādīšanas līmlenti pēc uzstādīšanas ir ārkārtīgi
grūti noņemt.
Lai uzstādītu ierīci uz paneļa un ievērotu noteiktus valsts
normatīvus, varat izmantot izvēles uzstādīšanas disku.
Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com.
1 Notīriet un nožāvējiet paneli, kur uzstādīsiet disku.
2 No diska pamatnes noņemiet līmes aizsargpārsegu.
3 Uzlieciet disku uz paneļa.
4 Noņemiet caurspīdīgo plastikāta pārvalku no diska
augšdaļas.
Diska
augšpusē novietojiet piesūcējkausa stiprinājumu.
5
6 Nolieciet sviru uz leju (diska virzienā).
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces noņemšana no stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
Pielikums
2 Nolieciet ierīci uz priekšu.
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (www.garmin.com).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz http://buy.garmin.com.
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Ierīces pievienošana
transportlīdzekļa barošanas avotam, 1. lappuse).
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (Navigācijas
iestatījumi, 17. lappuse).
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
atbalsta Windows 7, Windows Vista un Windows XP Service
Pack 3 ar Windows Media Player 10.
®
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
portatīva ierīce
Operētājsistēmas Mac datoros un dažos Windows datoros ierīce
veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas ierīces
režīmu. USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek parādīta
kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā portatīva ierīce.
Windows versijas pirms Windows XP Service Pack 3 izmanto
USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva
ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai
sējums
1 Atvienojiet USB kabeli no datora.
2 Izslēdziet ierīci.
3 Iespraudiet USB kabeli datora USB portā un savā ierīcē.
IETEIKUMS. ierīci nedrīkst tieši pievienot datora USB portam
un USB centrmezglam.
Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās
atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram
pievienotās ierīces attēls.
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci
• Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Lauks Bluetooth ir jāiestata kā Ieslēgts.
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz www.garmin.com
/bluetooth.
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
20. lappuse).
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir šādā
diapazonā: no 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F).
• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas
drošinātājs.
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
18. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 18. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 1. lappuse).
• Atspējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju (Bluetooth
atspējošana, 17. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to miega režīmā
(Ieiešana miega režīmā un iziešana no tā, 1. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
noņemams diskdzinis
Lielākajā daļā Windows datoru ierīce izmanto multivides
pārsūtīšanas protokolu (MTP). MTP režīmā ierīce tiek parādīta
kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis. MTP režīmu
Traucējummeklēšana
21
Rādītājs
Simboli
2D kartes skatījums 10
3D kartes skatījums 10
A
abonementi
Garmin Live pakalpojumi 15
nüMaps Lifetime 19
satiksme 19
adreses, meklēšana 7
aktīvās braukšanas joslas vadība 3
akumulators
maksimizēšana 21
problēmas 21
uzlāde 1, 20, 21
apkopes vēsture
dzēšana 13
ieraksti 13, 14
kategorijas 13
rediģēšana 14
apvedceļi 3
atbildēšana uz zvaniem 14
atiestatīšana
brauciena dati 9
ierīce 18
atjaunināšana
kartes 19
programmatūra 19
atmiņas karte 20
atrašanās vietas 7, 17
māju iestatīšana 8
meklēšana 5, 7
nesen atrasts 7
norises vietas 6
pašreizējā 8
pašreizējais 8
saglabāšana 8
simulēts 17
zvanīšana 14
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 6
atrašanās vietu meklēšana. 5 Skatiet arī
atrašanās vietas
adreses 7
koordinātas 7
krustpunkti 7
pilsētas 7
atskaites
brauciens 11
nobraukums 16
atvienošana, Bluetooth ierīce 14
audio, tuvuma punkti 18
automātiskais skaļums, iespējošana 1
autostāvvieta, pēdējā autostāvvieta 7
avārijas dienesti 8
B
barošanas taustiņš 1
bezceļu navigācija 5
Bluetooth tehnoloģija 13, 14, 21
atspējošana 17
iespējošana 14
iestatījumi 17
notiek ierīces atvienošana 14
bojājumu direktorija 6
brauciena informācija 9
atiestatīšana 9
skatīšana 9
brauciena plānotājs 4
brauciena rediģēšana 4
pielāgošanas punkti 4
brauciena vēsture 18
brauciena žurnāls, skatīšana 9
braukšanas virzieni 3
brīdinājuma ikonas 10
C
ceļa apstākļi, laikapstākļi 17
22
D
darba stundas 12, 13
kravas 12
pienākumu statuss 12
vadītāji 12
dators, pievienošana 20, 21
degviela
cenas 16
stacijas 8
degvielas cena, maiņa 16
degvielas dati 11
degvielas ekonomija. 16 Skatiet arī ecoRoute
degvielas ekonomijas kalibrēšana 16
diagnostika 13
displeja iestatījumi 18
drošības kameras, abonementi 10
drošinātājs, maiņa 20
dzēšana
apkopes ieraksti 13
apkopes kategorijas 13
braucieni 4
pārī savienota Bluetooth ierīce 14
E
ecoChallenge 16
ecoChallenge rezultāts 16
atiestatīšana 16
ecoRoute 15, 16
degvielas ekonomijas kalibrēšana 16
ecoChallenge rezultāts 16
nobraukuma atskaite 16
nobraukuma atskaites 16
transportlīdzekļa profils 16
ecoRoute HD, piederums 15
ekrāna pogas 1
ekrāns, spilgtums 2
ekrānuzņēmumi 18
eksportēšana
braucienu pārskati 11
jurisdikciju kopsavilkumi 11
vadītāja žurnāli 13
F
faili
atbalstītie veidi 20
pārsūtīšana 20
Foursquare 7
G
galapunkti. Skatiet atrašanās vietas
Garmin Express 19
ierīces reģistrēšana 19
programmatūras atjaunināšana 19
Garmin Live pakalpojumi, abonēšana 15
Garmin Live Services 15
GPS 1, 20
I
ID numurs 18
ierīces apkope 18
ierīces ID 18
ierīces pielāgošana 17
ierīces reģistrēšana 19
ierīces tīrīšana 18
ierīces uzlādēšana 1, 20, 21
ierīces uzstādīšana
automobilis 1
panelis 20
piesūcējkauss 1, 21
stiprinājuma noņemšana 20
ierobežojumi, transportlīdzeklis 2
iestatījumi 17, 18
iestatījumu atjaunošana 18
ikonas, statusa josla 1
interesējoši objekti 6, 7
kravas automašīnu pakalpojumi 6
norises vietas 6
papildinājumi 7
pielāgot 7
POI Loader 7
izvairīšanās 5
atspējošana 5
ceļš 5
ceļu iezīmes 5
dzēšana 5
nodevas 5
zona 5
J
jurisdikcijas kopsavilkums 11
K
Kabeļi, barošana 20
kameras, drošība 10
karte, rīki 9
kartes 4, 8, 9, 17
atjaunināšana 19
datu lauks 3, 9, 10
detalizēts līmenis 17
iegāde 21
kravas automašīna 9
lifetime 19
maršrutu skatīšana 3
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
simboli 3
Slāņi 10
tēma 17
kartes skatījums
2D 10
3D 10
kartes slāņi, pielāgošana 10
kļūdainas darbības 13
koordinātas 7
kravas 12
darba stundas 12
pievienošana 12
kravas automašīna
autopiekabe 2
interesējoši objekti 6
karte 9
kravas 12
profili 2
vadītāji 12
krustpunkti, meklēšana 7
Kur es atrodos? 8
L
laika iestatījumi 18
laikapstākļi 16
ceļa apstākļi 17
radars 17
Lietotāja licences līgumi 18
lifetime kartes 19
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 2, 8
atrašanās vietu iestatīšana 8
doties 2, 8
tālruņa numurs 14
zvanīšana 14
mājupceļš 2, 8
maršruta koriģēšana 3
maršruti 2
aprēķināšana 3
aprēķināšanas režīms 4, 17
apstāšanās 3
ieteiktie 5
koriģēšana 3
myTrends 5
priekšskatīšana 4
punkta pievienošana 3, 4
sākšana 2, 4
skatīšana kartē 3
meklēšanas josla 6
meklēšanas zonas maiņa 6
microSD karte, ievietošana 20
miega režīms 1
myGarmin, ziņojumi 16
myTrends, maršruti 5
Rādītājs
N
nākamais pagrieziens 3
navigācija 3, 6
bezceļu 5
iestatījumi 17
maršrutu priekšskatīšana 4
nesen atrastās atrašanās vietas 7
nobraukuma atskaites 16
nodevas, izvairīšanās 5
norises vietas 6
noteikumi, darba stundas 12
nüMaps Guarantee 19
nüMaps Lifetime 19
numura sastādīšana 14
P
pagriezienu saraksts 3
pakalpojumu meklēšana, priekšā 9
palīdzība. 14 Skatiet arī produkta atbalsts
papildinājumi, pielāgoti interesējoši objekti 7
pašreizējā atrašanās vieta 8
paziņojumi 13
piederumi 21
pielāgoti interesējoši objekti 7
pienākumu statuss 12
piesūcējkauss 21
POI Loader 7
priekšā
pakalpojumu meklēšana 9
pielāgošana 9
produkta atbalsts 14
produkta reģistrēšana 19
profili
aktivizēšana 2
kravas automašīna 2
programmatūra
atjaunināšana 19
versija 18
R
rediģēšana, saglabātie braucieni 4
rīki, karte 9
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 8
saglabātās atrašanās vietas 4
dzēšana 8
kategorijas 8
rediģēšana 8
sākotnēja iestatīšana 13
satelīta signāli
iegūšana 1
skatīšana 20
satiksme 9–11, 18
abonementa aktivizēšana 11
abonementu pievienošana 11
alternatīvs maršruts 5
kameras 15
karte 9
kavējumu meklēšana 9
pastāvīgi abonementi 19
satiksmes negadījumi 9
uztvērējs 11
satiksmes kameras 15
skatīšana 15
savienošana pārī 13, 14
atvienošana 14
tālrunis 14, 21
simulētas atrašanās vietas 17
skaļums, regulēšana 1
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 18
Smartphone Link 15
Garmin Live Services 14
pievienošana 15
zvanu atspējošana 15
specifikācijas 19
spilgtums 2
Starptautiskais degvielas nodokļa līgums
(IFTA) 11
braucienu pārskati 11, 12
Rādītājs
degvielas dati 11
eksportētie pārskati un kopsavilkumi 12
jurisdikcijas kopsavilkums 11
stiprinājuma noņemšana 21
stiprinājums, noņemšana 21
strāvas kabeļi 20
drošinātāja maiņa 20
transportlīdzeklis 1
T
tālrunis
atvienošana 14
savienošana pārī 14, 21
tālruņa zvani 14
atbildēšana 14
balss zvans 14
numura sastādīšana 14
skaņas izslēgšana 14
tālruņu grāmata 14
tastatūra
izkārtojums 18
valoda 18
transportlīdzekļa barošanas kabelis 1
transportlīdzekļa profils 16
kravas automašīna 2
traucējummeklēšana 21
tuvuma punktu brīdinājumi, iestatījumi 18
U
USB, atvienošana 20
uzstādīšana uz paneļa 20
V
vadītāja žurnāls 12, 13
vadītāji
kravas automašīna 12
pievienošana 12
valoda
balss 18
tastatūra 18
virzieni 3
Z
Zādzība, izvairīšanās 18
zvani 14
atbildēšana 14
atspējošana 15
kontaktpersonas 14
mājas 14
numura sastādīšana 14
veikšana 14
vēsture 14
23
support.garmin.com
2017 gada Oktobris
190-01804-15_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising