Garmin | dēzl™ 570LMT-D | User guide | Garmin dēzl™ 570LMT-D Podręcznik użytkownika

Garmin dēzl™ 570LMT-D Podręcznik użytkownika
dēzl™ Seria 570
Podręcznik użytkownika
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ oraz nüMaps Lifetime™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs,
Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista oraz Windows XP są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. HD Radio™ oraz logo HD są
znakami towarowymi firmy iBiquity Digital Corporation. Technologia HD Radio wyprodukowana na licencji firmy iBiquity Digital Corporation. Patenty amerykańskie i zagraniczne.
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu .......... 1
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 1
Ikony na pasku stanu .................................................................. 1
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 1
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia ....................................... 1
Wyłączanie urządzenia .......................................................... 1
Regulowanie głośności ............................................................... 1
Włączanie funkcji automatycznej głośności ........................... 1
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Profile pojazdów............................................................. 2
Dodawanie profilu pojazdu ......................................................... 2
Aktywowanie profilu pojazdu ...................................................... 2
Zmiana informacji o przyczepie .................................................. 2
Edycja profilu pojazdu ................................................................. 2
Nawigacja do celu.......................................................... 2
Trasy ........................................................................................... 2
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 2
Jazda do domu ...................................................................... 2
Trasa na mapie ........................................................................... 3
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 3
Wyświetlanie listy zwrotów ..................................................... 3
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 3
Dodawanie pozycji do trasy ........................................................ 3
Kształtowanie trasy ..................................................................... 3
Korzystanie z objazdu ................................................................. 3
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 4
Zmiana trybu obliczania trasy ..................................................... 4
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy ................................... 4
Wyświetlanie podglądu kilku tras ................................................ 4
Funkcja planowania podróży ...................................................... 4
Planowanie podróży ............................................................... 4
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................... 4
Optymalizowanie kolejności postojów w podróży .................. 4
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży .... 4
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy .............................. 4
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży .............................. 4
Tworzenie harmonogramu podróży ....................................... 4
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 5
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 5
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 5
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 5
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 5
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 5
Unikanie stref środowiskowych .............................................. 5
Własne unikane ..................................................................... 5
Nawigowanie poza drogami ........................................................ 6
Wyszukiwanie pozycji.................................................... 6
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 6
Zmiana przeszukiwanego obszaru ............................................. 6
Punkty szczególne ...................................................................... 6
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 6
Wyszukiwanie w ramach kategorii ......................................... 6
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu .............................................................................. 7
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek .......... 7
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TruckDown ............................................................................. 7
Foursquare® .......................................................................... 7
Własne POI ............................................................................ 7
Narzędzia wyszukiwania ............................................................. 8
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 8
Spis treści
Wyszukiwanie skrzyżowania .................................................. 8
Wyszukiwanie miasta ............................................................. 8
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych ................ 8
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży ................. 8
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji .................... 8
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ........................... 8
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ................................ 8
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ..................... 8
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................... 8
Dodawanie skrótu ....................................................................... 8
Usuwanie skrótu .................................................................... 8
Zapisywanie pozycji .................................................................... 8
Zapisywanie pozycji ............................................................... 8
Zapisywanie aktualnej pozycji ................................................ 9
Zapisywanie pozycji domowej ................................................ 9
Edycja zapisanych pozycji ..................................................... 9
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ........................ 9
Usuwanie zapisanych pozycji ................................................ 9
Korzystanie z mapy ........................................................ 9
Narzędzia mapy .......................................................................... 9
Wyświetlanie narzędzi mapy .................................................. 9
Włączanie narzędzi mapy ...................................................... 9
Przed tobą .................................................................................. 9
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych ......... 9
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ........ 9
Informacje o podróży ................................................................ 10
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 10
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 10
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 10
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 10
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 10
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 10
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 10
Wyświetlanie mapy ciężarówek ................................................ 10
Symbole ostrzeżeń i alertów ..................................................... 10
Ostrzeżenia o ograniczeniach .............................................. 10
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych ..................... 10
Alerty .................................................................................... 11
Kamery monitorujące ................................................................ 11
Dostosowywanie mapy ............................................................. 11
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 11
Zmiana pola danych mapy ................................................... 11
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 11
Utrudnienia drogowe....................................................11
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 11
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu aplikacji
Smartphone Link ....................................................................... 12
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych ................... 12
Aktywacja subskrypcji .......................................................... 12
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych ............. 12
Dodawanie subskrypcji ........................................................ 12
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 12
Narzędzia pojazdu i kierowcy...................................... 12
IFTA .......................................................................................... 12
Wprowadzanie danych dotyczących paliwa ........................ 12
Edycja danych dotyczących paliwa ..................................... 12
Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla
jurysdykcji ............................................................................ 12
Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących
podróży ................................................................................ 12
Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla
jurysdykcji i raportów dotyczących podróży ......................... 12
Informacje dotyczące godzin pracy .......................................... 13
i
Rejestrowanie stanu pracy ................................................... 13
Informacje dotyczące kierowców ......................................... 13
Wyświetlanie i edycja dzienników kierowcy ......................... 13
Dodawanie wysyłek ............................................................. 13
Eksportowanie dziennika kierowcy ...................................... 14
Garmin eLog ............................................................................. 14
Konfigurowanie funkcji Garmin eLog w urządzeniu dēzl ..... 14
Wyświetlanie informacji Garmin eLog w urządzeniu dēzl. ... 14
Wyświetlanie zdarzeń dotyczących diagnostyki i wadliwego
działania Garmin eLog ......................................................... 14
Rejestrowanie historii usług ...................................................... 14
Dodawanie kategorii usług ................................................... 14
Usuwanie kategorii usług ..................................................... 14
Zmiana nazw kategorii usług ............................................... 14
Usuwanie zapisów usług ...................................................... 14
Edycja zapisu usług ............................................................. 15
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący.................... 15
Parowanie telefonu ................................................................... 15
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth .............. 15
Po sparowaniu urządzeń — porady ..................................... 15
Odłączanie urządzenia Bluetooth ........................................ 15
Usuwanie sparowanego telefonu ......................................... 15
Nawiązywanie połączenia ......................................................... 15
Wybieranie numeru .............................................................. 15
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów .............................................................................. 15
Wykonywanie połączenia z pozycją ..................................... 15
Odbieranie połączenia .............................................................. 15
Korzystanie z historii połączeń ................................................. 15
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ..................................... 15
Zapisywanie domowego numeru telefonu ................................ 15
Dzwonienie do domu ........................................................... 15
Korzystanie z aplikacji................................................. 15
Korzystanie z Pomocy .............................................................. 15
Wyszukiwanie tematów pomocy .......................................... 16
Smartphone Link ....................................................................... 16
Pobieranie aplikacji Smartphone Link .................................. 16
Łączenie z aplikacją Smartphone Link ................................ 16
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia ........................ 16
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone
Link ...................................................................................... 16
Usługi Garmin Live ................................................................... 16
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 16
Informacje o kamerach drogowych ...................................... 16
Informacje o ecoRoute .............................................................. 16
Urządzenie ecoRoute HD .................................................... 17
Konfigurowanie pojazdu ...................................................... 17
Zmiana ceny paliwa ............................................................. 17
Kalibracja zużycia paliwa ..................................................... 17
Informacje o narzędziu ecoChallenge ................................. 17
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa ............................ 17
Raporty o przebiegu ............................................................. 17
Zerowanie danych ecoRoute ............................................... 17
Porady dotyczące jazdy ....................................................... 17
Wyświetlanie wiadomości myGarmin ....................................... 17
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 18
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 18
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 18
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 18
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 18
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 18
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 18
Ustawianie symulowanej pozycji .......................................... 18
Ustawienia Bluetooth ................................................................ 19
Wyłączanie komunikacji Bluetooth ....................................... 19
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 19
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 19
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 19
Ustawianie czasu ................................................................. 19
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 19
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 19
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 19
Przywracanie ustawień ............................................................. 19
Informacje o urządzeniu.............................................. 19
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 19
Czyszczenie obudowy ......................................................... 20
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 20
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 20
Resetowanie urządzenia .......................................................... 20
Dane techniczne ....................................................................... 20
Załącznik....................................................................... 20
Pomoc techniczna i aktualizacje ............................................... 20
Konfigurowanie Garmin Express ......................................... 20
nüMaps Guarantee™ ........................................................... 20
Subskrypcje bezterminowe .................................................. 20
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ................................................................... 20
Zarządzanie danymi ................................................................. 21
Typy plików .......................................................................... 21
Informacje o kartach pamięci ............................................... 21
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 21
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 21
Wyświetlanie stanu sygnału GPS ............................................. 21
Przewody zasilające ................................................................. 21
Ładowanie urządzenia ......................................................... 21
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ........................................................................... 22
Montaż na desce rozdzielczej ................................................... 22
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 22
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 22
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 22
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 22
Zakup dodatkowych map .......................................................... 22
Zakup akcesoriów ..................................................................... 22
Rozwiązywanie problemów......................................... 22
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 22
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 22
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 22
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 22
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 23
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 23
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 23
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 23
Indeks ............................................................................ 24
Dostosowywanie urządzenia....................................... 18
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 18
Włączanie map .................................................................... 18
Ustawienia nawigacji ................................................................ 18
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu,
strona 1).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 1).
• Wyreguluj głośność (Regulowanie głośności, strona 1)
i jasność wyświetlacza (Regulowanie jasności ekranu,
strona 2).
• Skonfiguruj profil odpowiedni dla Twojego pojazdu
(Dodawanie profilu pojazdu, strona 2).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 2).
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS
Stan funkcji Bluetooth (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth
jest włączona)
®
Wskaźnik profilu pojazdu
Cz. pr.
Stan aplikacji Garmin eLog™. Wybierz, aby wyświetlić
bieżące informacje z urządzenia elektronicznego do rejestrowania (ELD) Po połączeniu urządzenia z aplikacją Garmin
eLog ikona zmieni kolor na niebieski.
Bieżący czas
Stan naładowania baterii
Połączono z aplikacją Smartphone Link
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do portu
USB w urządzeniu.
Skrót do wskazania czasu pracy
Temperatura
Nieprzeczytane komunikaty myGarmin™
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
•
•
•
•
•
Wybierz
, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
Przytrzymaj
, aby szybko powrócić do menu głównego.
Wybierz lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii i może zostać z niego bardzo
szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można
przełączyć w tryb uśpienia podczas ładowania baterii.
Naciśnij przycisk zasilania À.
2 Umieść uchwyt Á na ramieniu przyssawki Â, tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię Ã
do tyłu, w kierunku szyby.
4 Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyły urządzenia.
5 Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby
nastąpiło zatrzaśnięcie.
6 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
Odbiór sygnałów GPS
W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu
konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.
na pasku
stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Odebranie sygnału
z satelitów może potrwać kilka minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
Wyłączanie urządzenia
1 Przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się monit.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.
2 Wybierz Wyłącz.
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
1 Wybierz kolejno Głośność > .
2 Wybierz Automatyczna głośność.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Profile pojazdów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Ikona
na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu.
Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować
oddzielnie dla każdego typu pojazdu.
Po aktywacji profilu dla ciężarówek urządzenie wyznacza trasy,
które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary
nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu
określone przez użytkownika.
Dodawanie profilu pojazdu
Profil pojazdu należy dodać dla każdej ciężarówki, z którą
będzie wykorzystywane urządzenie dēzl.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil pojazdu > .
2 Wybierz opcję:
• Aby dodać samochód ciężarowy z integralną częścią
ładunkową, wybierz kolejno Samochód ciężarowy.
• Aby dodać sam ciągnik lub ciągnik z przyczepą, wybierz
Ciągnik.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje o pojeździe.
Po dodaniu profilu pojazdu można dokonać jego edycji w celu
wprowadzenia dodatkowych szczegółowych informacji, takich
jak numer identyfikacyjny pojazdu lub numer przyczepy (Edycja
profilu pojazdu, strona 2).
Aktywowanie profilu pojazdu
Aby móc aktywować profil, należy go najpierw dodać
(Dodawanie profilu pojazdu, strona 2).
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil pojazdu.
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego
wymiary, łączna masa i przewożone niebezpieczne
materiały.
3 Wybierz Wybierz.
Zmiana informacji o przyczepie
Aby móc zmodyfikować informacje o przyczepie, należy
najpierw wprowadzić profil pojazdu dla ciągnika (Dodawanie
profilu pojazdu, strona 2).
W przypadku zmiany przyczepy ciągnika informacje o niej
można zmodyfikować w profilu pojazdu, nie zmieniając danych
samego ciągnika. Istnieje możliwość szybkiego przełączania się
między często używanymi przyczepami.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil ciągnika, którego chcesz użyć z przyczepą.
2
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby użyć wykorzystanej ostatnio konfiguracji przyczepy,
wybierz konfigurację przyczepy z listy.
• Aby wprowadzić nową konfigurację przyczepy, wybierz
kolejno Nowa konfiguracja, a następnie wprowadź dane
przyczepy.
Edycja profilu pojazdu
Profil pojazdu można edytować w celu zmiany danych
ciężarówki lub w celu dodania do nowego profilu pojazdu
szczegółowych informacji, takich jak numer identyfikacyjny
pojazdu, numer przyczepy czy stan licznika. Istnieje także
możliwość zmiany nazwy i usunięcia profilu pojazdu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil pojazdu.
2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
3 Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz
, a następnie pole, które chcesz zmienić.
• Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno opcje
> Zmień nazwę profilu.
• Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno opcje >
Usuń.
Nawigacja do celu
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do celu
podróży. Trasa może obejmować wiele pozycji lub postojów
położonych wzdłuż drogi do celu (Dodawanie pozycji do trasy,
strona 3). Urządzenie oblicza trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o preferencje określone w ustawieniach nawigacji, np.
tryb obliczania trasy (Zmiana trybu obliczania trasy, strona 4)
oraz unikanych obiektów (Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów, strona 5). Urządzenie może także
unikać dróg, które nie są odpowiednie do jazdy z punktu
widzenia wybranego profilu pojazdu (Profile pojazdów, strona 2).
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwanie, wpisz szukane hasło
i wybierz (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania, strona 6).
PORADA: Możesz także wyszukiwać pozycje, korzystając
z kategorii i narzędzi wyszukiwania oraz innych metod
(Wyszukiwanie pozycji, strona 6).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 3).
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy, strona 3). Można także zmienić kształt trasy, aby
dostosować jej przebieg do swoich potrzeb (Kształtowanie trasy,
strona 3).
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
2 Wybierz .
3 Wybierz kolejno > Edytuj.
4 Dokonaj zmian.
Profile pojazdów
5 Wybierz Gotowe.
Dodawanie pozycji do trasy
Trasa na mapie
NOTYFIKACJA
Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
®
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie.
Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy. Symbol À wskazuje rodzaj czynności,
jaką należy wykonać, oraz pasy, którymi należy podróżować
(jeśli dostępnych jest kilka). Urządzenie wyświetla także dystans
do następnego miejsca, w którym należy wykonać określoną
czynność Á oraz nazwę ulicy lub zjazdu związanych z tą
czynnością Â.
Kolorowa linia à wskazuje na mapie przebieg trasy. Strzałki na
mapie Ä wskazują zbliżające się zwroty. Blisko celu widoczna
będzie flaga w szachownicę, która oznacza lokalizację celu
podróży.
Prędkość pojazdu Å, droga, którą się poruszasz Æ, oraz
szacunkowy czas przybycia Ç są wyświetlone u dołu mapy.
Można dostosować pole czasu przybycia, aby wyświetlało
również inne informacje (Zmiana pola danych mapy,
strona 11).
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone
pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące
na danej drodze. Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Aktywny asystent pasa ruchu
Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do
zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa
symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Prawidłowy pas do skrętu
zostanie oznaczony kolorową linią.
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy
u góry mapy.
Wybierz
zwrot.
2
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne,
zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych
drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
Wybierz
.
2
Nawigacja do celu
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 2).
W drodze do celu podróży można również udać się
w dodatkowe, niezaplanowane miejsca. Jako następny postój
można dodać np. stację benzynową. Można także dodać
pozycję końca trasy.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma pozycjami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, edytowanie i zapisywanie
tras (Planowanie podróży, strona 4).
> Dokąd?.
1 Na mapie wybierz kolejno
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji, strona 6).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny postój na trasie, wybierz
Dodaj jako nast. postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ost. postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność pozycji na trasie,
wybierz Dodaj do aktyw. trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do pozycji w odpowiedniej kolejności.
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 2).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnych postojów lub obszarów.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Aby można było wybrać objazd, użytkownik musi podróżować
wyznaczoną trasą oraz mieć dodane narzędzie zmiany trasy do
menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy, strona 9).
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
3
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
> Stop.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Mniej paliwa, aby obliczyć trasy, które są
bardziej efektywne pod względem zużycia paliwa.
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 6).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz Trasy.
4 Wybierz trasę.
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie informacji
o harmonogramie podróży czy dodanie punktów kształtowania
trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele pozycji, w tym co najmniej
jeden punkt startowy i cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. Cel podróży to ostatnia
pozycja na trasie podróży. W przypadku podróży w obie strony
pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same. Na
odcinku pomiędzy pozycją startową a celem podróży można
wstawiać dodatkowe pozycje lub postoje.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > >
Utwórz podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Znajdź lokalizację punktu startowego i wybierz Wybierz.
4
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży i wybierz Wybierz.
6 W razie potrzeby wybierz Dodaj pozycję, aby dodać kolejne
pozycje.
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Dalej > Zapisz.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Określ następny cel podróży i wybierz Start.
Optymalizowanie kolejności postojów w podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność
pozycji na trasie podróży w celu wyznaczenia krótszej,
wydajniejszej trasy. Optymalizacja tej kolejności nie powoduje
zmiany punktu startowego ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno
> Optymalizuj
kolejność.
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > Mojej
aktywnej trasy.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
3 Wybierz Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Można zmienić opcje wyznaczania trasy, aby zmienić sposób
obliczania tras podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby zmienić profil pojazdu na potrzeby podróży, wybierz
ikonę profilu pojazdu (Profile pojazdów, strona 2).
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
>
Ustawienia podróży > Kształtuj trasę, a następnie
postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami
(Kształtowanie trasy, strona 3).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz kolejno
> Ustawienia podróży > Preferencje trasy (Zmiana
trybu obliczania trasy, strona 4).
Tworzenie harmonogramu podróży
Do każdej pozycji na trasie podróży można dodać informacje
o harmonogramie podróży, w tym planowany czas przybycia
i czas trwania przerw w każdej z pozycji. Może to pomóc
Nawigacja do celu
zaplanowaniu czas wyjazdu, tak aby dotrzeć na czas do
poszczególnych pozycji na trasie.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz kolejno > Ustawienia podróży > Edytuj
harmonogram.
4 Wybierz pozycję i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić odpowiednie
informacje do harmonogramu.
PORADA: Aby w harmonogramie podróży uwzględnić kilka
pozycji, wprowadzaj wymagane pozycje, zaczynając od
początku podróży.
5 Powtórz krok 4, aby wprowadzić do harmonogramu
informacje o dodatkowych pozycjach.
6 Gdy skończysz, wybierz Zapisz.
Aby dotrzeć do wyznaczonych miejsc postojów i celów podróży
w zaplanowanym czasie, musisz wyruszyć najpóźniej do
godziny wyświetlonej przy punkcie startowym. Harmonogram
podaje wyłącznie dane szacunkowe. Warunki drogowe, roboty
na drogach i inne przyczyny opóźnień w ruchu mogą wpłynąć na
rzeczywisty czas przybycia.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności, strona 19).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych, strona 11).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 19), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
Nawigacja do celu
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na
temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub
zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie
winiet w poszczególnych krajach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Opłaty >
Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu. Opcja ta ma
zastosowanie do typu pojazdu ustawionego w aktywnym profilu
pojazdu (Profile pojazdów, strona 2).
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Strefy
środowiskowe.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Zezwól.
3 Wybierz Zapisz.
Własne unikane
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz Gotowe.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
5
3 Wybierz Dodaj unikany obszar.
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6 Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Wyszukiwanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 6).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne,
strona 6).
• Wyszukuj miejsca postoju i usługi dla ciężarówek, w tym —
jeśli są dostępne — szczegółowe informacje z katalogu
TruckDown (Wyszukiwanie punktów szczególnych dla
ciężarówek, strona 7).
• Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś
w nich swoją pozycję (Wyszukiwanie punktów szczególnych
Foursquare, strona 7).
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania, strona 8).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 6).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji, strona 8).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyszukiwanie
ostatnio znalezionych celów podróży, strona 8).
®
6
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwanie w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wyszukiwanie w pobliżu:.
3 Wybierz opcję.
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 Wybierz kategorię.
4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
Wyszukiwanie pozycji
Foursquare
®
5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Wpisz wyszukiwanie.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Jedź!.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz > Poznaj to miejsce.
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają punkty
szczególne dla samochodów ciężarowych, takie jak postoje dla
ciężarówek, parkingi przy autostradzie czy stacje ważenia.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Usługi ciężarowe.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TruckDown
W katalogu TruckDown znajdują się firmy świadczące usługi dla
transportu ciężarowego, takie jak warsztaty i sprzedawcy opon.
Katalog TruckDown nie jest dostępny na wszystkich obszarach.
1 Wybierz opcję:
• Wybierz Truck Locations, aby wyszukać punkty
szczególne odpowiednie dla ciężarówek.
• Wybierz Truck Services, aby wyszukać punkty usługowe
dla ciężarówek.
2 Wybierz kategorię.
3 W razie potrzeby wybierz Filtruj wg udogodnień i marek,
wybierz co najmniej jeden rodzaj udogodnień, a następnie
wybierz Zapisz.
UWAGA: Ta opcja ma zastosowanie jedynie do postojów dla
ciężarówek.
4 Wybierz cel podróży.
Wyszukiwanie pozycji
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Aby korzystać z dodatkowych funkcji, można połączyć się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
zainstalowanej w zgodnym smartfonie. Po połączeniu się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pozycji
Foursquare, zgłosić swoją obecność w tym miejscu oraz
przeprowadzić wyszukiwanie punktów szczególnych
w internetowej bazie danych Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po
połączeniu się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji
Smartphone Link można uzyskać najbardziej aktualne wyniki
wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare, jak
również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu
Foursquare.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Foursquare®.
Łączenie z kontem Foursquare
1 Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link (Łączenie
z aplikacją Smartphone Link, strona 16).
2 W smartfonie uruchom aplikację Smartphone Link.
3 Otwórz menu ustawień aplikacji Smartphone Link i wybierz
kolejno Foursquare® > Logowanie.
4 Podaj dane logowania do konta Foursquare.
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare
Aby wyświetlić szczegóły pozycji w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników,
ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.
1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt
szczególny z serwisu Foursquare.
2 Wybierz .
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby zgłosić swoją pozycję w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Foursquare® > Zgłoś pozycję.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Zgłoś pozycję.
Własne POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyszukiwanie własnych punktów POI
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
7
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader, strona 7).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w pobliżu:, aby
zmienić przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego
obszaru, strona 6).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Wyszukiwanie w pobliżu: (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 6).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Wpisz
wyszukiwanie, podaj nazwę miasta i wybierz .
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów
podróży
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celów podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2 Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
8
> Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja lub Paliwo.
UWAGA: Po aktywowaniu profilu ciężarówki wyświetlana jest
opcja „Postój dla ciężarówek” zamiast opcji „Paliwo”.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Zapisz.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
2
3
4
5
strona 6).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz .
Wybierz Zapisz.
W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Wyszukiwanie pozycji
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową.
2 Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami.
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
Wybierz .
Wybierz kolejno
> Edytuj.
Dokonaj zmian.
Wybierz Gotowe.
1
2
3
4
5
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Korzystanie z mapy
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 3) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 4).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Na
przykład, można przeglądać informacje o ruchu drogowym,
wybrać objazd lub dostosować jasność ekranu bez zamykania
mapy. Po aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono
w panelu, na krawędzi mapy.
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz
.
Włączanie narzędzi mapy
Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te
najczęściej używane. Możesz włączyć dodatkowe narzędzia.
1 Na mapie wybierz kolejno > .
2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się
obok niego.
3 Wybierz Zapisz.
Przed tobą
Można wyświetlić zbliżające się firmy i punkty usługowe
położone wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.
Usługi są filtrowane według kategorii.
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Zaznacz punkty szczególne na mapie.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Można zmienić wyszukiwane kategorie, zmieniać ich kolejność
i wyszukiwać konkretne firmy lub kategorie.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz ikonę usługi.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz kategorię,
wybierz Własne wyszukiwanie, a następnie wprowadź
nazwę firmy lub kategorii.
9
5 Wybierz Gotowe.
Informacje o podróży
2 W razie potrzeby wybierz kolejno
wyświetlić legendę mapy ruchu.
> Legenda, aby
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi
mapy, strona 9).
Na mapie wybierz kolejno
> Dane podróży.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w polach danych
na mapie należy dodać narzędzie Dane podróży do menu
narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy, strona 9).
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wybierz kolejno > Dane podróży.
3 Wybierz pole danych podróży.
4 Wybierz opcję.
Na liście danych podróży pojawi się nowe pole danych
podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
10
drogowe.
wyświetlić pozostałe wypadki.
Wyświetlanie mapy ciężarówek
Na mapie ciężarówek zaznaczone są zatwierdzone trasy dla
ciężarówek, takie jak trasy rekomendowane przez Surface
Transportation Assistance Act (STAA) TruckDown, trasy
zalecane dla ciężarówek czy trasy odpowiednie do przewozu
niebezpiecznych substancji nieradioaktywnych (NRHM).
Zatwierdzone trasy mogą się różnić w zależności od otoczenia
i map załadowanych do urządzenia.
Wybierz kolejno Aplikacje > Mapa ciężarówek.
Symbole ostrzeżeń i alertów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Symbole ostrzeżeń i alertów mogą pojawiać się na mapie lub we
wskazówkach dotyczących trasy, aby ostrzec przed
potencjalnym niebezpieczeństwem, warunkami drogowymi
i najbliższymi stacjami ważenia.
Ostrzeżenia o ograniczeniach
Wysokość
Masa
Waga osi
Długość
Szerokość
Zakaz ruchu ciężarówek
Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
Substancje niebezpieczne zabronione
Substancje łatwopalne zabronione
Substancje zanieczyszczające wodę zabronione
Zakaz skrętu w lewo
Zakaz skrętu w prawo
Zakaz zawracania
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
Boczny wiatr
Zwężona droga
Ostry zakręt
Korzystanie z mapy
Stromy zjazd
Nisko wiszące gałęzie
Alerty
Stacja ważenia
Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu ciężarowego
Kamery monitorujące
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Dla niektórych obszarów w przypadku niektórych modeli
urządzenia są dostępne informacje o kamerach monitorujących
i ograniczeniach prędkości. Odwiedź stronę www.garmin.com
/safetycameras w celu sprawdzenia dostępności i zgodności,
a także zakupu subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej
aktualizacji. W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
Informacje o kamerach monitorujących dla istniejącej
subskrypcji można zaktualizować na stronie
http://my.garmin.com. Aby otrzymywać najbardziej aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe
dane o kamerach monitorujących mogą być dołączone do
urządzenia. Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani
subskrypcji.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zapisz.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
3 Wybierz Zapisz.
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Utrudnienia drogowe
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na
temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu
można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami. Odbiornik jest wbudowany w przewód
zasilający z gniazda zapalniczki lub w urządzenie i stanowi
opcjonalne wyposażenie dla wszystkich modeli.
• Alerty o utrudnieniach drogowych pojawiają się na mapie
w przypadku wystąpienia na Twojej trasie lub w Twoim
obszarze wypadków drogowych.
• Informacje o ruchu drogowym można otrzymywać za
pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych lub
w ramach subskrypcji do usługi Smartphone Link (Usługi
Garmin Live, strona 16).
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za
pośrednictwem aplikacji Smartphone Link, urządzenie musi
być połączone z usługą Smartphone Link, a użytkownik musi
posiadać aktywną subskrypcję komunikatów drogowych.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za
pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych,
urządzenie musi być podłączone do układu zasilającego
pojazdu.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym,
odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być
włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje o ruchu drogowym.
• Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
urządzenia lub do odbiornika komunikatów drogowych.
• Jeżeli urządzenie jest wyposażone w antenę zewnętrzną,
powinna ona być zawsze podłączona, by zagwarantować jak
najlepszy odbiór komunikatów drogowych.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Aby odbierać informacje o ruchu drogowym przy użyciu
odbiornika komunikatów drogowych, potrzebny jest przewód
zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym. Jeśli
w urządzeniu dostępna jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych, należy skorzystać z przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki dołączonego do urządzenia.
Jeśli posiadany model urządzenia nie oferuje komunikatów
drogowych, należy kupić odbiornik komunikatów drogowych
Garmin jako akcesorium. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/traffic.
Urządzenie może odbierać sygnały komunikatów drogowych ze
stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
UWAGA: Na niektórych obszarach informacje o ruchu
drogowym można odbierać za pośrednictwem stacji radiowych
FM przy użyciu funkcji HD Radio™.
1 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do zewnętrznego źródła zasilania.
2 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do urządzenia.
Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu komunikatów
drogowych, na jego ekranie są wyświetlane informacje o ruchu
drogowym.
11
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu aplikacji Smartphone Link
Usługa Ruch drogowy na żywo dostarcza informacje o ruchu
drogowym w czasie rzeczywistym.
1 Pobierz aplikację Smartphone Link do zgodnego telefonu
(Pobieranie aplikacji Smartphone Link, strona 16).
2 Wykup subskrypcję usługi Ruch drogowy na żywo
(Subskrypcja usług Garmin Live, strona 16).
3 Podłącz urządzenie do telefonu z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (Łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 16).
Informacje o subskrypcji komunikatów
drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
http://www.garmin.com/traffic.
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest
aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały
z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
2
3
4
5
6
7
8
9
Edycja danych dotyczących paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > IFTA > Dzienniki paliwa.
2 W razie potrzeby wybierz profil pojazdu.
3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
4 Wybierz zapis dotyczący paliwa.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz pole, aby edytować zawarte w nim informacje.
• Wybierz kolejno > Tak, aby usunąć zapis.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Dalej w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotowe.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrudnienia drogowe.
Narzędzia pojazdu i kierowcy
IFTA
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Aby korzystać z tej funkcji, należy aktywować profil ciężarówki.
Można rejestrować dane potrzebne do dokumentacji IFTA
(International Fuel Tax Agreement), takich jak daty zakupu
paliwa i liczba przejechanych mil.
Wprowadzanie danych dotyczących paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > IFTA > Na stacji.
12
Podaj cenę paliwa.
Wybierz pole Zużyte paliwo.
Podaj ilość zakupionego paliwa.
W razie potrzeby wybierz rodzaj paliwa:
• Aby zapisać ilość w litrach, wybierz kolejno Galony >
Litry > Zapisz.
• Aby zapisać ilość w galonach, wybierz kolejno Litry >
Galony > Zapisz.
W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Podatek w cenie.
Wybierz Dalej.
Wybierz opcję, aby zarejestrować stację benzynową, na
której zatankowano pojazd:
• Wybierz pobliską stację benzynową z listy.
• Wybierz pole tekstowe i wprowadź nazwę oraz adres
stacji paliw.
Wybierz osobę kupującą paliwo.
Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla
jurysdykcji
W podsumowaniu dla jurysdykcji znajdują się dane dla każdego
stanu lub regionu, w którym pojazd był używany w danym
kwartale. Podsumowanie dla jurysdykcji jest dostępne tylko dla
niektórych obszarów.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > IFTA > Podsumowanie dla
jurysdykcji.
2 W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
4 Wybierz kolejno > Eksportuj > OK, aby wyeksportować
podsumowanie dla jurysdykcji.
Urządzenie eksportuje podsumowanie do pliku .csv i zapisuje
je w folderze Reports w urządzeniu.
Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących
podróży
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > IFTA >
2
3
4
5
Raporty dotyczące podróży.
W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
W razie potrzeby wybierz kwartał.
Wybierz raport.
Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno
> Usuń, a następnie zaznacz pole
wyboru, aby usunąć raport.
• Wybierz kolejno
> Połącz, a następnie zaznacz pole
wyboru, aby połączyć raporty.
• Wybierz kolejno
> Eksportuj > OK. Urządzenie
eksportuje raport do pliku .csv i zapisuje go w folderze
Reports w urządzeniu.
Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla
jurysdykcji i raportów dotyczących podróży
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
Narzędzia pojazdu i kierowcy
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Z poziomu przeglądarki plików na komputerze przejdź do
2 Wybierz .
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Otwórz folder IFTA.
4 Otwórz plik .csv.
1
2
3
4
wewnętrznej pamięci i otwórz folder Raporty.
Informacje dotyczące godzin pracy
NOTYFIKACJA
Choć urządzenie to ma możliwość zapisywania informacji
dotyczących godzin pracy, to NIE jest ono dopuszczane jako
substytut karty drogowej, której prowadzenie jest konieczne
zgodnie z przepisami amerykańskiej Krajowej Administracji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (FMCSA).
Kierowcy powinni stosować się do wszystkich obowiązujących
federalnych i stanowych wymogów dotyczących godzin pracy.
Automatyczne pokładowe urządzenie rejestrujące (AOBRD)
Po zintegrowaniu z przekaźnikiem danych telemetrycznych
produkcji autoryzowanego partnera Garmin i zastosowaniu
w celu zapisu godzin pracy kierowcy, urządzenie umożliwia
przewoźnikowi spełnienie wymagań AOBRD.
Garmin nie gwarantuje, że wykorzystanie rozwiązania
autoryzowanego partnera zapewni zgodność ze specyfikacją
określoną w artykule §395.15. Taka gwarancja może zostać
zapewniona wyłącznie przez partnera, a zapewnienie zgodności
z artykułem §395 oraz ze wszystkimi późniejszymi jego
zmianami pozostaje w gestii użytkownika końcowego. Może
okazać się konieczne sprawdzenie treści certyfikatu partnera
AOBRD Garmin w celu weryfikacji pod kątem spełnienia
wymagań AOBRD zawartych w artykule §395.15.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Przed użyciem funkcji Godziny pracy urządzenie musi
znajdować się w trybie ciężarówki i należy utworzyć profil
kierowcy (Dodawanie kierowców, strona 13).
Funkcji Godziny pracy można używać do rejestrowania godzin
pracy, co ułatwi przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.
Rejestrowanie stanu pracy
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
2 Wybierz kierowcę.
3 Wybierz Stan pracy.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Po prac., aby zarejestrować czas po pracy.
• Wybierz Sen, aby zarejestrować czas odpoczynku
w miejscu do spania.
• Wybierz Jazda, aby zarejestrować czas jazdy firmowym
pojazdem podczas pracy.
• Dotknij Praca, aby zarejestrować czas, kiedy jesteś
w pracy, ale nie prowadzisz firmowego pojazdu.
• Wybierz opcję Pasażer, aby rejestrować czas spędzany
przez drugiego kierowcę na siedzeniu kierowcy, gdy nie
pracuje.
UWAGA: Kierowca może korzystać ze stanu Pasażer
przez maks. 2 godziny, bezpośrednio po 8 godzinach
spędzonych w miejscu do spania lub bezpośrednio przed
nimi.
5 Wybierz Zapisz.
Informacje dotyczące kierowców
Jeśli w ciągu 24 godzin pracujesz dla więcej niż jednego
przewoźnika, musisz zapisać każdego z nich.
Musisz zapisać strefę czasową, w której znajduje się siedziba
firmy, nawet jeśli przekraczasz inne strefy czasowe.
Dodawanie kierowców
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
Narzędzia pojazdu i kierowcy
Zarządzanie danymi kierowcy
Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
Wybierz kierowcę.
Wybierz Informacje o kierowcy.
Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji, wybierz pole.
• Aby usunąć sterownik, wybierz kolejno
> Usuń
kierowcę > Tak.
Wyświetlanie i edycja dzienników kierowcy
Dziennik kierowcy umożliwia wyświetlanie i edycję osi czasu
informacji o godzinach pracy wprowadzonych dla każdego
kierowcy.
UWAGA: Opcja edycji informacji zawartych w dzienniku
kierowcy może nie być dostępna dla wszystkich konfiguracji
urządzenia, np. kiedy jest ono zintegrowane z automatycznym
pokładowym urządzeniem rejestrującym (AOBRD).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
2 Wybierz kierowcę.
3 Wybierz Pokaż dziennik.
Zostanie wyświetlona oś czasu dla danego dnia. Czas
spędzony w określonym stanie będzie podświetlony na osi
czasu.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić inny dzień, wybierz datę u góry ekranu.
• Aby wyświetlić szczegóły, wybierz stan podświetlony na
osi czasu.
• Aby zapisać nowy stan, wybierz pusty obszar na osi
czasu, a następnie wprowadź informacje dotyczące stanu
i czasu.
PORADA: Pozycja obszaru na osi czasu określa
domyślny stan i czas jego trwania. Wiersz odpowiada
stanowi, natomiast w kolumnach wyświetlane są
informacje na temat czasu.
• Dotknij , aby wyświetlić informacje o naruszeniu
przepisów.
Dodawanie wysyłek
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
2 Wybierz kierowcę.
3 Wybierz Zarządzanie wysyłkami > .
4 Podaj informacje i wybierz Gotowe.
PORADA: Numer referencyjny to numer dokumentu wysyłki
lub nazwa firmy oraz przewożonej grupy.
5 W razie potrzeby wybierz Dzień rozpoczęcia.
6 W razie potrzeby wybierz Dzień zakończenia.
7 Wybierz Zapisz.
Zarządzanie wysyłkami
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
2 Wybierz kierowcę.
3 Wybierz Zarządzanie wysyłkami.
4 Wybierz wysyłkę.
5 Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji o wysyłce, wybierz pole.
• Aby usunąć wysyłkę, wybierz kolejno
> Usuń wysyłkę
> OK.
13
Eksportowanie dziennika kierowcy
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
2 Wybierz kierowcę.
3 Wybierz Eksportuj dziennik.
4 W razie potrzeby wprowadź numer ciągnika, numer VIN
ciągnika i numer przyczepy.
5 W razie potrzeby wybierz dziennik do wyeksportowania.
6 W razie potrzeby wybierz lokalizację do zapisania
wyeksportowanego dziennika.
Urządzenie eksportuje dziennik do pliku .csv i zapisuje go
w folderze Reports w pamięci urządzenia.
Wyświetlanie wyeksportowanych dzienników kierowcy
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
do komputera, strona 21).
2 Z poziomu przeglądarki plików na komputerze przejdź do
pamięci urządzenia lub karty pamięci i otwórz folder Reports.
3 Otwórz folder HOSexports.
4 Otwórz plik .csv.
Garmin eLog
Adapter urządzenia Garmin eLog umożliwia przewoźnikowi
spełnienie wymagań związanych z zapisem godzin pracy
i przerw. Kiedy adapter Garmin eLog jest sparowany ze
zgodnym urządzeniem mobilnym, informacje dotyczące czasu
pracy można wyświetlać na urządzeniu dēzl. Adapter Garmin
eLog nie jest dostępny na wszystkich obszarach. Aby uzyskać
więcej informacji lub zakupić adapter Garmin eLog, odwiedź
stronę garmin.com/elog.
UWAGA: Funkcje Garmin eLog są niedostępne w przypadku
używania profilu samochodu.
Konfigurowanie funkcji Garmin eLog w urządzeniu
dēzl
1 Sparuj adapter Garmin eLog z aplikacją Garmin eLog
w urządzeniu mobilnym (Konfigurowanie urządzenia Garmin
eLog, strona 14).
2 Sparuj urządzenie dēzl ze zgodnym urządzeniem mobilnym
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 16).
3 Włącz możliwość parowania aplikacji Garmin eLog
z urządzeniem dēzl (Włączenie możliwości parowania
aplikacji Garmin eLog z urządzeniem dēzl., strona 14).
4 W razie potrzeby włącz połączenie Garmin eLog
w urządzeniu dēzl (Włączanie i wyłączenia połączenia
Garmin eLog w urządzeniu dēzl, strona 14).
Konfigurowanie urządzenia Garmin eLog
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
skonfigurować i sparować zasilacz Garmin eLog z aplikacją
Garmin eLog.
1 Ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu mobilnym zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin eLog.
2 W urządzeniu mobilnym wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie, aby skonfigurować system urządzenia Garmin eLog.
UWAGA: Do momentu ukończenia procesu konfiguracji
dostępne będą wyłącznie jego ograniczone funkcje.
Włączenie możliwości parowania aplikacji Garmin eLog
z urządzeniem dēzl.
1 W aplikacji Garmin eLog zaloguj się do profilu kierowcy.
2 Wybierz kolejno Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
14
Włączanie i wyłączenia połączenia Garmin eLog
w urządzeniu dēzl
1 W urządzeniu dēzl wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę sparowanego urządzenia mobilnego.
3 Zaznacz lub odznacz pole wyboru Garmin eLog.
Wyświetlanie informacji Garmin eLog w urządzeniu
dēzl.
Zanim będzie możliwe wyświetlanie informacji Garmin eLog
w urządzeniu dēzl, należy zakończyć proces konfiguracji
(Konfigurowanie funkcji Garmin eLog w urządzeniu dēzl,
strona 14).
Podczas jazdy pojazdem urządzenie wyświetla stan pracy
i całkowity czas jazdy w narzędziu mapy Garmin eLog.
Wybierz pole, aby wyświetlić podsumowanie pozostałego
czasu jazdy.
Wyświetlanie zdarzeń dotyczących diagnostyki
i wadliwego działania Garmin eLog
Kiedy urządzenie Garmin eLog wykryje zdarzenie dotyczące
diagnostyki lub wadliwego działania, wyświetli powiadomienie
na ekranie.
Wybierz powiadomienie o zdarzeniu dotyczącym diagnostyki
lub wadliwego działania, aby wyświetlić jego szczegóły.
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat zdarzeń
dotyczących diagnostyki i wadliwego działania można
wyświetlać w aplikacji Garmin eLog.
Rejestrowanie historii usług
Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw
i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług.
Dodatkowo można też dodawać własne kategorie (Dodawanie
kategorii usług, strona 14).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz Dodaj zapis.
4 Podaj stan licznika i wybierz Dalej.
5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
6 Wybierz Gotowe.
Dodawanie kategorii usług
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Dodaj kategorię.
3 Wpisz nazwę kategorii i wybierz Gotowe.
Usuwanie kategorii usług
W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług
z tej kategorii również zostaną usunięte.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Usuń kategorie.
3 Wybierz kategorie usług do usunięcia.
4 Wybierz Usuń.
Zmiana nazw kategorii usług
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
3 Wybierz kolejno > Zmień nazwę kategorii.
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisów usług
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz > Usuń zapisy.
4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
Narzędzia pojazdu i kierowcy
5 Wybierz Usuń.
Edycja zapisu usług
Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pole.
4 Podaj nowe informacje i wybierz Gotowe.
Rozmowa przez zestaw
głośnomówiący
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Przeglądaj
kategorie.
UWAGA: Choć większość telefonów jest obsługiwana i może
być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon będzie
działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być
dostępne w każdym telefonie.
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może
łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Po podłączeniu urządzenie umożliwia
wykonywanie i odbieranie połączeń.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz Połącz.
Parowanie telefonu
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3 Wybierz połączenie.
1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia
dēzl.
2 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
3 W urządzeniu dēzl wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
i urządzeniu dēzl.
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
• Po nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem
można odbierać połączenia głosowe.
• Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
• Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie
łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem dēzl.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie, które chcesz rozłączyć.
3 Usuń zaznaczenie pola przy tym urządzeniu.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon i wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
Podczas rozmowy można korzystać z opcji dostępnych
w widoku mapy.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz
prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz .
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji, strona 9).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > > Ustaw numer
domowy.
2 Wprowadź swój numer telefonu.
3 Wybierz Gotowe.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Dzwoń do domu.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Wybierz numer.
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Wybierz numer.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
15
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych
o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji
Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie
przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą
technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są
dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających
subskrypcji pakietów usługi Garmin Live (Usługi Garmin Live,
strona 16).
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są
z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych
smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności
można znaleźć na stronie www.garmin.com/smartphonelink lub
w sklepie z aplikacjami dla posiadanego telefonu.
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego
telefonu ze sklepu z aplikacjami.
Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji
znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link
Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać
i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
2 W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
3 Zaznacz pole Bluetooth.
4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
5 W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących
się w zasięgu.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.
zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy
aplikacja Smartphone Link jest połączona.
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia
Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja
nawigacyjna w telefonie.
1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do
pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu).
2 W menu aplikacji wybierz Smartphone Link.
Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja
zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów
w urządzeniu.
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją
Smartphone Link
Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu odbierania
usług Garmin Live można wyłączyć funkcję prowadzenia
rozmów przez zestaw głośnomówiący.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon.
3 Usuń zaznaczenie pola Rozmowy telefoniczne.
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
16
Smartphone Link (Łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 16).
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do
usług Garmin Live. Usługa Garmin Live zapewnia bezpłatne
oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym i pogodzie.
Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne
aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu
drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje,
które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają
symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy,
gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować
w telefonie aplikację Smartphone Link.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie (Łączenie
z aplikacją Smartphone Link, strona 16).
2 Wybierz Moje konto.
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
Wybierz
usługę.
3
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Informacje o kamerach drogowych
Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków
drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach.
Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.
Zapisywanie kamery drogowej
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną
usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (Smartphone
Link, strona 16).
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej
Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw
zapisać tę kamerę (Zapisywanie kamery drogowej, strona 16).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz kamerę.
Informacje o ecoRoute
W przypadku niektórych obszarów zanim będzie można
korzystać z funkcji ecoRoute™, należy najpierw zakupić kod
odblokowania lub urządzenie ecoRoute HD. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.
UWAGA: Funkcja ecoRoute jest dostępna tylko wtedy, gdy
urządzenie działa w trybie samochodu.
Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt
paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia
pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter
szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu,
jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute HD.
Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia
paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i stylu jazdy,
należy dokonać kalibracji zużycia paliwa (Kalibracja zużycia
paliwa, strona 17).
Korzystanie z aplikacji
Urządzenie ecoRoute HD
Raporty o przebiegu
Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji
może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie
rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy
napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane odczytywane
z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania
danych ecoRoute.
Urządzenie ecoRoute HD jest zgodne wyłącznie z urządzeniami
obsługującymi technologię bezprzewodową Bluetooth.
Odwiedź stronę www.garmin.com/ecoRoute.
W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak:
dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy.
W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony
raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
Konfigurowanie pojazdu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać
informacje o pojeździe.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.
PORADA: Można podłączyć urządzenie do komputera
i przeglądać raporty o przebiegu w folderze „Reports”
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Raport
o przebiegu.
2 Wybierz raport.
Zmiana ceny paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2 Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Dalej.
3 Wybierz Tak.
Zerowanie danych ecoRoute
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Profil pojazdu.
2 Wybierz Zeruj.
Kalibracja zużycia paliwa
• Przestrzegaj ograniczeń prędkości. Większość samochodów
zużywa najmniej paliwa podczas jazdy z prędkością 70–
100 km/h (45–60 mil/h).
• Utrzymuj stałą prędkość jazdy.
• Hamuj i przyspieszaj stopniowo i zdecydowanie.
• Unikaj jazdy w godzinach szczytu i w miejskich korkach.
• Nie opieraj stopy na pedale hamulca.
• Korzystaj z tempomatu.
• Podczas krótkich postojów wyłączaj silnik. To lepsze
rozwiązanie niż pozostawienie silnika na biegu jałowym.
• Unikaj krótkich tras — lepiej wybrać się w jedną dłuższą
podróż z kilkoma przystankami.
• Jeśli nie jedziesz z dużą prędkością (np. po autostradzie),
wyłącz klimatyzację i opuść szyby.
• Dokręcaj do oporu korek wlewu paliwa.
• Parkuj w garażu lub w cieniu.
• Zmniejsz maksymalnie masę pojazdu. Usuń z samochodu
zbędne przedmioty.
• Unikaj przewożenia bagaży na dachu. Wymontuj relingi
i bagażniki dachowe, jeśli nie są w danej chwili potrzebne.
• Dbaj o to, aby ciśnienie powietrza w oponach zawsze miało
zalecaną przez producenta wartość. Sprawdzaj ciśnienie
powietrza w oponach – okresowo i przed każdą dłuższą
trasą.
• Pamiętaj o okresowej regulacji silnika i przestrzegaj
harmonogramu przeglądów wyznaczonego przez producenta
samochodu.
• Wymieniaj regularnie olej, a także filtry oleju i powietrza.
• Tankuj paliwo o najniższej dozwolonej przez producenta
samochodu liczbie oktanowej. Jeśli jest to możliwe, używaj
biopaliw, takich jak E85 czy biodiesel.
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie
dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu
jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2 Podaj bieżącą cenę paliwa.
3 Wprowadź ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu
ostatniego tankowania.
4 Wprowadź odległość, jaką pojazd przejechał od czasu
ostatniego tankowania.
5 Wybierz Dalej.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6 Wybierz Zapisz.
Informacje o narzędziu ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając
maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im
wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa.
Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze,
gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie
samochodu.
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Informacje o wyniku ecoChallenge
Hamowanie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.
Prędkość: Wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością
pod kątem zużycia paliwa.
Przyspieszenie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się
punkty.
Razem: Wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za
przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
Zerowanie wyników ecoChallenge
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Wybierz kolejno > Zeruj.
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Zużycie paliwa.
2 Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.
Korzystanie z aplikacji
Porady dotyczące jazdy
Wyświetlanie wiadomości myGarmin
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 16). Funkcja nie
jest dostępna na wszystkich obszarach.
Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak
powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > myGarmin™.
Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się
na ikonie myGarmin.
17
2 Wybierz temat wiadomości.
Zostanie wyświetlona cała wiadomość.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 16). Funkcja nie
jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności, strona 19).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
18
Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 11).
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Mniej paliwa: Obliczanie tras, na których zużycie paliwa może
być mniejsze niż na innych trasach.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
Dostosowywanie urządzenia
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Ustawienia Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Ustawienia wyświetlania
Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Jasność: Dostosowanie jasności wyświetlacza.
Czas do wygaszenia ekranu: Ustawianie czasu bezczynności,
po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących komunikatów
drogowych, w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o ruchu drogowym.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie czy na żądanie (Unikanie opóźnień przez
korki na trasie, strona 5).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Informacje o urządzeniu
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno
Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie
Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika
podróży.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Informacje o urządzeniu
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
19
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -20° do 55°C (od -4° do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Moc wejściowa
Zasilanie z samochodu przez przewód
zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie
sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium
do użytku domowego i biurowego.
Czas działania baterii
Do 1 godziny w zależności od trybu pracy
i ustawień
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
nüMaps Guarantee™
Urządzenie może być uprawnione do bezpłatnej aktualizacji
w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
satelitarnej. Zapoznaj się z warunkami na stronie
www.garmin.com/numaps.
Subskrypcje bezterminowe
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje
aktywne bezterminowo. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/lmt.
LT: Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów
drogowych.
LM: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps
Lifetime™, która umożliwia do czterech aktualizacji map
w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zapoznaj
się z warunkami na stronie www.garmin.com/us/maps
/numaps_lifetime.
LMT: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja usługi
nüMaps Lifetime, bezterminowa subskrypcja komunikatów
drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.
LMTHD lub LMT-D: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja
usługi nüMaps Lifetime, bezterminowa cyfrowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz cyfrowy odbiornik
komunikatów drogowych.
Aktywacja bezterminowej subskrypcji map
UWAGA: Bezterminowe subskrypcje map nie dotyczą
produktów, które nie mają fabrycznie załadowanych map.
UWAGA: Bezterminowe aktualizacje map upoważniają do
otrzymania, gdy takie aktualizacje zostaną udostępnione przez
Garmin przez cały okres eksploatacji zgodnego produktu
Garmin albo dopóki firma Garmin będzie odbierała dane map od
dostawców zewnętrznych, w zależności od tego, który
z wymienionych warunków nastąpi szybciej. Aby poznać
znaczenie terminu „okres eksploatacji” produktu oraz uzyskać
informacje na temat innych ważnych warunków, odwiedź stronę
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Po zarejestrowaniu urządzenia możesz
otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy zostanie
udostępniona aktualizacja map.
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Oprogramowanie Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu. Aktualizacje map dostarczają najnowszych
danych, na podstawie których posiadane urządzenie może
obliczać dokładne i racjonalne trasy do wyznaczanych celów.
Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony www.garmin.com/express.
®
Załącznik
®
Pomoc techniczna i aktualizacje
Aplikacja Garmin Express™ umożliwia łatwy dostęp do tych
usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
20
2 Wybierz opcję:
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
Załącznik
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
Uruchom
aplikację Garmin Express.
4
5 Podłącz urządzenie Garmin do komputera za pomocą
przewodu USB.
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
6 Kliknij Dodaj urządzenie.
Oprogramowanie Garmin Express wykryje urządzenie.
7 Kliknij Dodaj urządzenie.
8 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dodać
swoje urządzenie do oprogramowania Garmin Express.
Oprogramowanie Garmin Express można używać do
wyszukiwania najnowszych aktualizacji map
i oprogramowania w urządzeniu.
9 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować pojedynczą aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły i wybierz żądaną aktualizację.
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
Oprogramowanie Garmin Express pobierze i zainstaluje
aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże,
dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku
wolniejszego połączenia z Internetem.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików.
• Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map
myGarmin, w tym MapSource , BaseCamp™ i HomePort™
(Własne POI, strona 7).
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (Instalacja programu POI Loader, strona 7).
®
Załącznik
do komputera, strona 21).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
21
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Urządzenie podłączone do komputera może ładować się
powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą
w ogóle nie ładować urządzenia.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À o 90 stopni w lewą stronę, aby ją odkręcić.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu, strona 1).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją o 90 stopni w prawo, aby ją
dokręcić z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki Ã.
Montaż na desce rozdzielczej
NOTYFIKACJA
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest
usunąć z powierzchni deski.
Można użyć opcjonalnej podkładki do zamontowania urządzenia
na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie
z lokalnymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na
stronie www.garmin.com.
1 Oczyść i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym
zamierzasz umieścić podkładkę.
2 Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie
podkładki.
3 Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
2 Przechyl urządzenie do przodu.
22
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 18).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 22).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F).
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 19).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 19).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 1).
• Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth, strona 19).
• Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest
używane (Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia, strona 1).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
®
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
urządzenia.
PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone
bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do
koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
Rozwiązywanie problemów
23
Indeks
wysyłki 13
GPS 1, 21
A
H
adresy, wyszukiwanie 8
akcesoria 22
aktualizowanie
mapy 20
oprogramowanie 20
aktualna pozycja 8
aktywny asystent pasa ruchu 3
alerty punktów alarmowych, ustawienia 19
automatyczna głośność, włączanie 1
historia podróży 19
historia usług
edytowanie 15
kategorie 14
usuwanie 14
zapisy 14, 15
B
bateria
ładowanie 1, 21, 22
maksymalizowanie 22
problemy 22
bezpiecznik, wymiana 22
bezterminowa subskrypcja map 20
C
cele. Patrz pozycje
cena paliwa, zmiana 17
ciężarówka
kierowcy 13
mapa 10
profile 2
przyczepa 2
punkty szczególne 7
wysyłki 13
czyszczenie ekranu dotykowego 20
czyszczenie urządzenia 20
I
identyfikator urządzenia 19
ikony, pasek stanu 1
ikony ostrzegawcze 10, 11
informacje o podróży 10
resetowanie 10
wyświetlanie 10
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 12
dane dotyczące paliwa 12
podsumowanie dla jurysdykcji 12
raporty dotyczące podróży 12
wyeksportowane podsumowania i raporty
12
J
jasność 2
jazda do domu 2, 9
język
głos 19
klawiatura 19
K
dane dotyczące paliwa 12
dane techniczne 20
diagnostyka 14
długość i szerokość geograficzna 8
dodatki, własne punkty POI 7
dom
dzwonienie 15
edytowanie pozycji 2, 9
jazda do 2, 9
numer telefonu 15
ustawianie pozycji 9
dostosowywanie urządzenia 18
dziennik kierowcy 13, 14
dziennik podróży, wyświetlanie 10
dźwięk, punkty alarmowe 19
kalibracja zużycia paliwa 17
kamery, monitorujące 11
kamery drogowe 16
wyświetlanie 16
kamery monitorujące, subskrypcje 11
karta microSD, instalacja 21
karta pamięci 21
katalog pomocy drogowej 7
kierowcy
ciężarówka 13
dodawanie 13
klawiatura
język 19
układ 19
kompleksy 7
komputer, łączenie 21, 23
kradzież, unikanie 20
kształtowanie trasy 3
E
L
ecoChallenge 17
ecoRoute 16, 17
kalibracja zużycia paliwa 17
profil pojazdu 17
raport o przebiegu 17
raporty o przebiegu 17
wynik ecoChallenge 17
ecoRoute HD, urządzenie 17
edytowanie, zapisane podróże 4
ekran, jasność 2
eksportowanie
dzienniki kierowcy 14
podsumowania dla jurysdykcji 12
raporty dotyczące podróży 12
lista zwrotów 3
D
F
Foursquare 7
G
Garmin Express 20
aktualizowanie oprogramowania 20
rejestrowanie urządzenia 20
Gdzie jestem? 8, 9
geocaching 8
głośność, regulowanie 1
godziny pracy 13, 14
kierowcy 13
stan pracy 13
24
Ł
ładowanie urządzenia 1, 21, 22
M
mapa, narzędzia 9
mapy 4, 9, 10, 18
aktualizowanie 20
bezterminowo 20
ciężarówka 10
motyw 18
nüMaps Guarantee 20
nüMaps Lifetime 20
pole danych 3, 10, 11
stopień szczegółowości 18
symbole 3
warstwy 11
wyświetlanie tras 3
zakup 22
montowanie, zdejmowanie 22
montowanie urządzenia
deska rozdzielcza 22
przyssawka 1, 22
samochód 1
wyjmowanie z uchwytu 22
myGarmin, wiadomości 17
myTrends, trasy 5
N
narzędzia, mapa 9
następny zwrot 3
nawigacja 3, 7
bezdroże 6
ustawienia 18
wyświetlanie podglądu trasy 4
nawigacja po bezdrożach 6
nüMaps Guarantee 20
nüMaps Lifetime 20
numer identyfikatora 19
O
objazdy 3
odbieranie połączeń 15
odłączanie, urządzenie Bluetooth 15
ograniczenia, pojazd 2
opłaty, unikanie 5
oprogramowanie
aktualizowanie 20
wersja 19
ostatnio znalezione pozycje 8
P
paliwo
ceny 17
stacje 8
parking, ostatnie miejsce 8
parowanie 15
odłączanie 15
telefon 15, 23
parowanie urządzenia 14
pasek wyszukiwania 6
planowanie podróży 4
edytowanie podróży 4
punkty kształtowania 4
pliki
obsługiwane typy 21
przesyłanie 21
podsumowanie dla jurysdykcji 12
pogoda 18
radar 18
warunki drogowe 18
POI Loader 7
połączenia 15
dom 15
historia 15
kontakty 15
nawiązywanie 15
odbieranie 15
wybieranie 15
wyłączanie 16
pomoc. 15, 16 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 15
powiadomienia 14
pozycje 8, 18
aktualna 8, 9
dzwonienie 15
kompleksy 7
ostatnio znalezione 8
symulowane 18
ustalanie pozycji domowej 9
wyszukiwanie 6, 8
zapisywanie 8
profil pojazdu 17
ciężarówka 2
profile
aktywowanie 2
ciężarówka 2
Przed tobą
dostosowywanie 9
wyszukiwanie usług 9
przepisy, godziny pracy 13
przewody, zasilanie 21
przewody zasilające 21
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 22
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 1
przyciski na ekranie 1
Indeks
przyssawka 22
przywracanie ustawień 19
punkty szczególne (POI) 6, 7
dodatki 7
kompleksy 7
POI Loader 7
usługi ciężarowe 7
własne 7
R
raporty
podróż 12
przebieg 17
raporty o przebiegu 17
rejestracja produktu 20
rejestrowanie urządzenia 20
resetowanie
dane podróży 10
urządzenie 20
rozmowy telefoniczne 15
odbieranie 15
wybieranie 15
wybieranie głosowe 15
wyciszanie 15
rozwiązywanie problemów 22, 23
S
skróty
dodawanie 8
usuwanie 8
skrzyżowania, wyszukiwanie 8
służby ratownicze 8
Smartphone Link 16
łączenie 16
Usługi Garmin Live 16
wyłączanie połączeń 16
spis telefonów 15
stan pracy 13
subskrypcje
nüMaps Lifetime 20
usługi Garmin Live 16
utrudnienia drogowe 20
sygnały satelitarne
odbieranie 1
wyświetlanie 21
symulowane pozycje 18
szybkie wyszukiwanie 6
T
technologia Bluetooth 14, 15, 23
odłączanie urządzenia 15
ustawienia 19
włączanie 15
wyłączanie 19
telefon
odłączanie 15
parowanie 15, 23
trasy 2
dodawanie punktu 3, 4
kształtowanie 3
myTrends 5
obliczanie 4
przerywanie 4
rozpoczynanie 2, 4
sugerowane 5
tryb obliczania 4, 18
wyświetlanie na mapie 3
wyświetlanie podglądu 4
tryb uśpienia 1
usługi Garmin Live, subskrypcja 16
Usługi Garmin Live 16
ustawienia 18, 19
ustawienia czasu 19
ustawienia początkowe 14
ustawienia wyświetlania 19
usuwanie
kategorie usług 14
podróże 4
sparowane urządzenie Bluetooth 15
zapisy usług 14
utrudnienia drogowe 10–12, 19
aktywowanie subskrypcji 12
dodawanie subskrypcji 12
kamery 16
mapa 10
odbiornik 11
subskrypcje bezterminowe 20
wypadki 10
wyszukiwanie opóźnień 10
zmień trasę 5
W
wadliwe działanie 14
warstwy mapy, dostosowywanie 11
warunki drogowe, pogoda 18
widok mapy
2D 11
3D 11
widok mapy 2D 11
widok mapy 3D 11
własne punkty POI 7
wskazówki 3
wskazówki dojazdu 3
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 19
współrzędne 8
wybieranie 15
wynik ecoChallenge 17
resetowanie 17
wysyłki 13
dodawanie 13
godziny pracy 13
wyszukiwanie pozycji. 6 Patrz też pozycje
adresy 8
kategorie 6
miasta 8
skrzyżowania 8
współrzędne 8
wyszukiwanie usług, Przed tobą 9
Z
zapisane pozycje 4
edytowanie 9
kategorie 9
usuwanie 9
zapisywanie, aktualna pozycja 9
zdejmowanie uchwytu 22
zmiana przeszukiwanego obszaru 6
zrzuty ekranowe 19
zużycie paliwa. 17 Patrz też ecoRoute
U
uchwyt na deskę rozdzielczą 22
umowy licencyjne 19
unikane 5
cechy dróg 5
droga 5
obszar 5
opłaty 5
usuwanie 6
wyłączanie 6
USB, odłączanie 21
Indeks
25
support.garmin.com
Październik 2017
190-01804-40_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising