Garmin | dēzl™ 770LMT-D | Garmin dēzl™ 770LMT-D Príručka používateľa

Garmin dēzl™ 770LMT-D Príručka používateľa
dēzl™ Séria 770
Príručka používateľa
© 2015 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú
používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
BaseCamp™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné
známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
Logotyp Bluetooth a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Foursquare je ochranná známka spoločnosti
Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista a Windows XP sú
registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. HD Radio™ a logo HD sú obchodné
známky vo vlastníctve spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a
zahraničné patenty.
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začíname......................................................................... 1
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle ................... 1
Vyhľadávanie GPS signálov ....................................................... 1
Ikony na stavovej lište ................................................................. 1
Používanie tlačidiel na obrazovke .............................................. 1
Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku ............ 1
Vypnutie zariadenia ............................................................... 1
Nastavenie hlasitosti ................................................................... 1
Zapnutie automatickej hlasitosti ............................................. 1
Nastavenie jasu obrazovky ......................................................... 2
Profily vozidla................................................................. 2
Pridanie profilu vozidla ................................................................ 2
Zapnutie profilu vozidla ............................................................... 2
Zmena informácií o prívese ........................................................ 2
Úprava profilu vozidla ................................................................. 2
Navigovanie do cieľa......................................................2
Cesty ...........................................................................................2
Spustenie cesty .......................................................................... 2
Cesta domov .......................................................................... 2
Trasa na mape ............................................................................ 3
Aktívny asistent jazdných pruhov ........................................... 3
Zobrazenie zoznamu odbočiek .............................................. 3
Zobrazenie celej cesty na mape ............................................ 3
Pridanie polohy do vašej trasy .................................................... 3
Tvarovanie trasy ......................................................................... 3
Použitie obchádzky ..................................................................... 3
Zastavenie cesty ......................................................................... 3
Zmena režimu výpočtu trasy ....................................................... 3
Spustenie trasy pomocou mapy ................................................. 4
Náhľad viacerých ciest ............................................................... 4
Plánovač trasy ............................................................................ 4
Ako sa plánuje trasa .............................................................. 4
Navigácia po uloženej trase ................................................... 4
Optimalizácia poradia zastávok na trase ............................... 4
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase ....................... 4
Upravenie a uloženie aktívnej trasy ....................................... 4
Zmena možností trasy ........................................................... 4
Plánovanie trasy .................................................................... 4
Ako používať navrhované cesty ................................................. 5
Vyhnutie sa zdržaniam, poplatkom a oblastiam ......................... 5
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase .......................... 5
Vyhýbanie sa cestám s mýtom .............................................. 5
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .................... 5
Vyhýbanie sa úsekom ciest ................................................... 5
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam ........................................ 5
Vlastné obmedzenia .............................................................. 5
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá .......................................... 6
Vyhľadávanie polôh....................................................... 6
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania ..................................... 6
Zmena oblasti vyhľadávania ....................................................... 6
Body záujmu ............................................................................... 6
Vyhľadanie polohy podľa kategórie ....................................... 6
Vyhľadávanie v rámci kategórie ............................................. 6
Navigácia k bodom záujmu na mieste ................................... 6
Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu .................. 7
Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu .................................. 7
Foursquare® .......................................................................... 7
Vlastné body záujmu (POI) .................................................... 7
Nástroje vyhľadávania ................................................................ 7
Vyhľadanie adresy ................................................................. 7
Vyhľadanie križovatky ............................................................ 7
Vyhľadanie mesta .................................................................. 7
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ................................... 7
Obsah
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov .................................... 8
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh ................... 8
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta ............................ 8
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe ............................... 8
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc ................ 8
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe ......................... 8
Pridanie skratky .......................................................................... 8
Odstránenie skratky ............................................................... 8
Uloženie polôh ............................................................................ 8
Ako sa uloží poloha ................................................................ 8
Ukladanie aktuálnej polohy .................................................... 8
Uloženie domovskej polohy ................................................... 8
Upravenie uloženej polohy .................................................... 8
Priradenie kategórií k uloženej polohe ................................... 8
Odstránenie uloženej polohy ................................................. 9
Používanie mapy............................................................ 9
Nástroje mapy ............................................................................. 9
Zobrazenie nástroja mapy ..................................................... 9
Zapnutie nástrojov mapy ........................................................ 9
Pred vami .................................................................................... 9
Vyhľadanie najbližších bodov záujmu .................................... 9
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami ............... 9
Informácie o trase ....................................................................... 9
Zobrazenie údajov o trase na mape ...................................... 9
Zobrazenie stránky s informáciami o trase ............................ 9
Zobrazenie záznamu jázd ...................................................... 9
Vynulovanie informácií o trase ............................................... 9
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie .......................... 9
Zobrazenie cestnej premávky na mape ............................... 10
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 10
Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá .................................... 10
Symboly upozornení a výstrah ................................................. 10
Varovania o obmedzeniach ................................................. 10
Upozornenia na podmienky na ceste .................................. 10
Výstrahy ............................................................................... 10
Bezpečnostné kamery .............................................................. 10
Prispôsobenie mapy ................................................................. 10
Prispôsobenie vrstiev mapy ................................................. 10
Ako zmeniť údajové pole mapy ............................................ 10
Zmena perspektívy mapy ..................................................... 10
Cestná premávka .......................................................... 11
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača
dopravných informácií ............................................................... 11
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania
Smartphone Link ....................................................................... 11
Prijímač dopravných informácií ................................................. 11
Umiestnenie prijímača dopravných informácií ..................... 11
O predplatnom dopravných informácií ...................................... 11
Aktivácia predplatného ......................................................... 11
Zobrazenie predplatného dopravných informácií ................. 11
Pridanie predplatného .......................................................... 11
Zapnutie cestnej premávky ....................................................... 12
Nástroje vozidla a vodiča............................................ 12
Palivová daň (IFTA) .................................................................. 12
Zadávanie údajov o palive ................................................... 12
Úprava údajov o palive ........................................................ 12
Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii .................... 12
Úprava a exportovanie správ o jazdách .............................. 12
Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o
jazdách ................................................................................. 12
O funkcii Pracovná aktivita ....................................................... 12
Záznam vášho služobného stavu ........................................ 13
O vodičoch ........................................................................... 13
Zobrazenie a úprava denníkov vodiča ................................. 13
Pridávanie zásielok .............................................................. 13
i
Exportovanie denníka vodiča ............................................... 13
Garmin eLog ............................................................................. 13
Nastavenie funkcií Garmin eLog v zariadení dēzl ............... 14
Zobrazenie informácií aplikácie Garmin eLog vo vašom
zariadení dēzl ....................................................................... 14
Zobrazenie diagnostických a poruchových udalostí Garmin
eLog ..................................................................................... 14
Záznamy histórie servisu .......................................................... 14
Pridávanie servisných kategórií ........................................... 14
Vymazanie servisných kategórií .......................................... 14
Premenovanie servisných kategórií ..................................... 14
Vymazanie servisných záznamov ........................................ 14
Úprava servisného záznamu ............................................... 14
Funkcie bez použitia rúk.............................................. 14
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie ............................ 14
O bezdrôtových náhlavných súpravách .................................... 14
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy ........................... 14
O volaní bez použitia rúk .......................................................... 15
Párovanie telefónu ............................................................... 15
Volanie ................................................................................. 15
Prijímanie hovoru ................................................................. 15
Používanie histórie volaní .................................................... 15
Používanie možností počas hovoru ..................................... 15
Uloženie domáceho telefónneho čísla ................................. 15
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení ..................................... 15
Odpojenie zariadenia Bluetooth ............................................... 15
Odstraňovanie spárovaného zariadenia Bluetooth ................... 15
Používanie aplikácií..................................................... 16
Používanie pomocníka ............................................................. 16
Vyhľadávanie tém pomocníka ............................................. 16
Aplikácia Smartphone Link ....................................................... 16
Preberanie aplikácie Smartphone Link ................................ 16
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link ................................ 16
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia ............ 16
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone
Link ...................................................................................... 16
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin ......................... 16
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin ................................................................................. 16
O dopravných kamerách ...................................................... 16
O funkcii ecoRoute ................................................................... 17
Príslušenstvo ecoRoute HD ................................................. 17
Nastavenie vozidla ............................................................... 17
Zmena ceny paliva ............................................................... 17
Kalibrácia spotreby paliva .................................................... 17
O funkcii ecoChallenge ........................................................ 17
Zobrazenie informácií o spotrebe paliva .............................. 17
Správy o najazdených kilometroch ...................................... 17
Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute ............................ 17
Tipy na jazdu ........................................................................ 17
Zobrazenie správ myGarmin .................................................... 18
Zobrazenie predpovede počasia .............................................. 18
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta ...... 18
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia ......................... 18
Zobrazenie upozornení na počasie ..................................... 18
Kontrola podmienok na ceste .............................................. 18
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov ............................. 18
Nastavenia zobrazenia ............................................................. 19
Nastavenia cestnej premávky ................................................... 19
Nastavenia jednotiek a času ..................................................... 19
Nastavenie času .................................................................. 19
Nastavenia jazyka a klávesnice ................................................ 19
Nastavenia výstrah blízkosti ..................................................... 19
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia ............................. 19
Obnovenie nastavení ................................................................ 19
Informácie o zariadení................................................. 20
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 20
Čistenie vonkajšieho krytu ................................................... 20
Čistenie dotykovej obrazovky .............................................. 20
Zabránenie krádeži .............................................................. 20
Reset zariadenia ....................................................................... 20
Technické údaje ........................................................................ 20
Príloha........................................................................... 20
Podpora a aktualizácie ............................................................. 20
Nastavenie Garmin Express ................................................ 20
nüMaps Guarantee™ ........................................................... 20
Predplatenia Lifetime ........................................................... 20
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express ...................... 20
Správa údajov ........................................................................... 21
Typy súborov ....................................................................... 21
O pamäťových kartách ......................................................... 21
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 21
Prenos údajov z vášho počítača .......................................... 21
Zobrazenie stavu signálu GPS ................................................. 21
Napájacie káble ........................................................................ 21
Nabíjanie zariadenia ............................................................ 21
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla ......................... 22
Upevnenie na palubnú dosku ................................................... 22
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka ......... 22
Odstránenie zariadenia z držiaka ........................................ 22
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka ....................... 22
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .............. 22
Zakúpenie dodatočných máp ................................................... 22
Kúpa príslušenstva ................................................................... 22
Ťažkosti......................................................................... 22
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle ...................... 22
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály ........................ 22
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .................................. 22
Moja batéria nezostane nabitá dlho .......................................... 22
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná
jednotka .................................................................................... 22
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie ................................................................................. 22
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika ..... 23
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu ...................... 23
Register ......................................................................... 24
Prispôsobenie zariadenia............................................ 18
Nastavenia mapy a vozidla ....................................................... 18
Zapnutie máp ....................................................................... 18
Nastavenia navigácie ................................................................ 18
Nastavenia režimu výpočtu .................................................. 18
Nastavenie simulovanej polohy ........................................... 19
Bluetooth Nastavenia ............................................................... 19
Bluetooth je vypnutý ............................................................. 19
ii
Obsah
Začíname
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
• Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju
napájania (Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo
vozidle, strana 1).
• Vyhľadajte signály GPS (Vyhľadávanie GPS signálov,
strana 1).
• Nastavte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 1) a jas
displeja (Nastavenie jasu obrazovky, strana 2).
• Nastavte profil vozidla pre svoje nákladné vozidlo (Pridanie
profilu vozidla, strana 2).
• Nastavte navigáciu do cieľového miesta (Spustenie cesty,
strana 2).
Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo
zobraziť ďalšie informácie.
Stav signálu GPS
Stav technológie Bluetooth (zobrazuje sa, keď je povolená
položka Bluetooth)
®
Indikátor profilu vozidla
HOS
Skratka stavu odpracovanej doby
Stav funkcie Garmin eLog™. Výberom zobrazíte aktuálne
informácie o zariadení ELD (elektronické záznamníkové
zariadenie). Keď je ikona modrá, zariadenie je pripojené
k aplikácii Garmin eLog.
Aktuálny čas
Stav batérie
Pripojené k aplikácii Smartphone Link
Teplota
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo
vozidle
Neprečítané myGarmin™ správy
VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Používanie tlačidiel na obrazovke
Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je
potrebné ho nabiť.
1 Napájací kábel vozidla À pripojte do portu USB na držiaku.
• Výberom položky
sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• Podržaním položky
sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
• Výberom položky alebo zobrazíte ďalšie možnosti.
• Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky alebo .
• Výberom položky
zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu
obrazovku.
Prechod do režimu spánku a ukončenie
režimu spánku
Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie,
keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku
využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek
prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania
batérie prepnete do režimu spánku.
Stlačte tlačidlo napájania À.
2 Držiak Á pritláčajte na prísavku Â, pokým nezapadne na
miesto.
Logo Garmin na držiaku by malo smerovať pravou stranou
nahor.
Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku à dozadu
smerom k čelnému sklu.
Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým
nezacvakne.
Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej
zásuvky vo vašom vozidle.
®
3
4
5
6
Vyhľadávanie GPS signálov
Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať
signál GPS.
v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného
signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.
1 Zapnite zariadenie.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde
sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
Ikony na stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony
stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.
Začíname
Vypnutie zariadenia
1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí
hlásenie.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do režimu spánku.
2 Vyberte Vypnúť.
Nastavenie hlasitosti
1 Vyberte Hlasitosť.
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
• Zariadenie stíšte výberom položky .
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.
Zapnutie automatickej hlasitosti
Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť
hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.
1 Vyberte položku Hlasitosť > .
1
2 Vyberte položku Automatická hlasitosť.
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.
Profily vozidla
VAROVANIE
Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s
charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých
návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia
ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať
obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch
vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri
rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné
značenie a prispôsobujte sa podmienkam na ceste.
Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe
vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v
stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno
prispôsobiť samostatne pre každý typ vozidla.
Po aktivácii profilu nákladného vozidla sa zariadenie vyhne
oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam
podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste
zadali pre svoje vozidlo.
Pridanie profilu vozidla
Profil vozidla je potrebné pridať pre každé nákladné vozidlo, v
ktorom budete zariadenie dēzl používať.
1 Vyberte položky Nastavenia > Profil vozidla > .
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete pridať samostatne jazdiace nákladné vozidlo s
trvalo pripojeným nakladacím priestorom, vyberte položku
Veľké nákladné vozidlo.
• Ak chcete pridať traktor alebo traktor kombinovaný s
prívesom, vyberte položku Ťahač.
3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.
Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať
dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo
vozidla alebo číslo prívesu (Úprava profilu vozidla, strana 2).
Zapnutie profilu vozidla
Pred zapnutím profilu vozidla musíte profil pridať (Pridanie
profilu vozidla, strana 2).
1 Vyberte položky Nastavenia > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov,
celkovej hmotnosti a nebezpečných materiálov.
3 Vyberte položku Vybrať.
Zmena informácií o prívese
Ak chcete zmeniť informácie o prívese, musíte najskôr zadať
profil vozidla pre traktor (Pridanie profilu vozidla, strana 2).
Keď zmeníte príves traktora, môžete zmeniť informácie o
prívese v profile vozidla bez zmeny informácií o traktore. Medzi
často používanými prívesmi môžete rýchlo prepínať.
1 Vyberte položky Nastavenia > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla traktora, ktorý chcete použiť s
prívesom.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete použiť nedávno použitú konfiguráciu prívesu,
konfiguráciu prívesu vyberte zo zoznamu.
2
• Ak chcete zadať novú konfiguráciu prívesu, vyberte
položku Nová konfigurácia a zadajte informácie o
prívese.
Úprava profilu vozidla
Môžete upraviť profil vozidla a zmeniť informácie o nákladnom
vozidle alebo pridať podrobné informácie k novému profilu
vozidla, ako napr. identifikačné číslo vozidla, číslo prívesu alebo
hodnotu počítadla kilometrov. Taktiež môžete premenovať alebo
vymazať profil vozidla.
1 Vyberte položky Nastavenia > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte
položku a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
• Ak chcete premenovať profil vozidla, vyberte položku >
Premenovať profil.
• Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku >
Vymazať.
Navigovanie do cieľa
Cesty
Trasa je cesta z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Trasa
môže na ceste do cieľového miesta zahŕňať niekoľko polôh
alebo zastávok (Pridanie polohy do vašej trasy, strana 3).
Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta podľa preferencií,
ktoré zadáte v nastaveniach navigácie, ako je napr. režim
výpočtu trasy (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 3) a
obmedzenia (Vyhnutie sa zdržaniam, poplatkom a oblastiam,
strana 5). Zariadenie sa môže taktiež vyhnúť cestám, ktoré
nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla (Profily vozidla, strana 2).
Spustenie cesty
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte položku Zadajte vyhľadávanie, zadajte
vyhľadávaný termín a vyberte položku (Vyhľadanie polohy:
panel vyhľadávania, strana 6).
TIP: polohy môžete taktiež vyhľadávať pomocou kategórií,
nástrojov vyhľadávania alebo iných metód (Vyhľadávanie
polôh, strana 6).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte Choď!.
Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás
pomocou hlasových výziev a informácií na mape (Trasa
na mape, strana 3).
Ak potrebujete zastaviť na ďalších miestach, môžete tieto polohy
pridať do svojej trasy (Pridanie polohy do vašej trasy,
strana 3). Trasu môžete taktiež vytvarovať a upraviť jej dráhu
(Tvarovanie trasy, strana 3).
Cesta domov
Vyberte Kam viesť? > Naviguj Domov.
Upravenie informácií o vašej domovskej polohe
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené > Domov.
2 Vyberte položku .
3 Vyberte > Upraviť.
4 Zadajte zmeny.
5 Vyberte Hotovo.
Profily vozidla
Trasa na mape
OZNÁMENIE
Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a
nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v
podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani
riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin nebude
niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne
predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a
dopravného značenia.
Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu
pomocou hlasových výziev a informácií na mape.
naplánovať, upraviť a uložiť svoju trasu (Ako sa plánuje trasa,
strana 4).
> Kam viesť?.
1 Na mape vyberte
2 Vyhľadajte polohu (Vyhľadávanie polôh, strana 6).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte Choď!.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšiu zastávku,
vyberte položku Pridať ako ďalšiu zast..
• Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku
Pridať ako posl. zastáv..
• Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie polôh na trase,
vyberte položku Pridať k aktívnej trase.
Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a
navedie vás k polohám v príslušnom poradí.
Tvarovanie trasy
Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa
zobrazia vo vrchnej časti mapy. Symbol À označuje typ postupu
a, ak je dostupný, jazdný pruh alebo jazdné pruhy, v ktorých by
ste mali ísť. Zariadenie taktiež zobrazuje vzdialenosť od
ďalšieho kroku postupu Á a názov ulice alebo výjazdu
spojeného s daným krokom postupu Â.
Farebná čiara à zvýrazňuje dráhu vašej trasy na mape. Šípky
na mape Ä označujú najbližšie odbočky. Keď sa priblížite k
cieľovému miestu, šachovnicová vlajka označuje polohu vášho
cieľa.
V spodnej časti mapy je zobrazená rýchlosť vozidla Å, cesta, na
ktorej sa nachádzate Æ, a odhadovaný čas príjazdu Ç. Údajové
pole času príjazdu môžete prispôsobiť a zobraziť ďalšie
informácie (Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 10).
Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole
zobrazujúce rýchlostné obmedzenie. Táto funkcia nie je
dostupná vo všetkých oblastiach.
Aktívny asistent jazdných pruhov
Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke,
vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je
k dispozícii. Farebná čiara označuje správny jazdný pruh na
odbočenie.
Zobrazenie zoznamu odbočiek
Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a
manévre na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.
1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti
mapy.
2 Vyberte odbočku.
Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade
dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí
obrázok križovatky.
Zobrazenie celej cesty na mape
1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na
mape.
2 Vyberte položku
.
Pridanie polohy do vašej trasy
Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy
(Spustenie cesty, strana 2).
Na ceste k cieľovému miestu môžete prechádzať cez ďalšie
polohy. Môžete napríklad do trasy pridať čerpaciu stanicu ako
ďalšiu zastávku. Taktiež môžete pridať polohu na koniec trasy.
TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými polohami
alebo plánovanými zastávkami, môžete použiť plánovač trasy a
Navigovanie do cieľa
Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (Spustenie cesty,
strana 2).
Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Umožňuje
vám to nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez
určité oblasti bez pridania zastávky alebo cieľového miesta do
trasy.
1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
2 Vyberte položku .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
3 Vyberte polohu na mape.
TIP: zvolením položky môžete mapu priblížiť a vybrať
presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
4 V prípade potreby vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte
na mape ďalšie polohy.
• Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte položku .
5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku Choď!.
Použitie obchádzky
Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do
ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou
trasou (Zapnutie nástrojov mapy, strana 9).
Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo
obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte
na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.
1 Na mape vyberte možnosť > Zmena cesty.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky,
vyberte možnosť Obchádzka úseku cesty.
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej
ceste, vyberte možnosť Obchádzka po inej ceste.
Zastavenie cesty
Na mape vyberte položku
> Stop.
Zmena režimu výpočtu trasy
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnosť:
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré prejdete rýchlejšie, ale ich vzdialenosť môže byť
dlhšia.
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).
3
• Výberom položky Menej paliva vypočítate trasy s
najmenšou spotrebou paliva.
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie, ale jazda môže zabrať dlhší čas.
Spustenie trasy pomocou mapy
Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.
3 V prípade potreby vyberte položku
a použite možnosť
filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
5 Vyberte Choď!.
Náhľad viacerých ciest
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
strana 6).
2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
3 Vyberte Trasy.
4 Vyberte trasu.
Plánovač trasy
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po
ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní
trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete
dodatočne upraviť a prispôsobiť vrátane zmeny usporiadania
polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o
časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.
Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie
aktívnej trasy.
Ako sa plánuje trasa
Trasa môže zahŕňať viacero polôh a musí obsahovať aspoň
počiatočný bod a cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje
polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu
trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť
trasy smerom k počiatočnej polohe. Cieľové miesto je konečná
poloha na trase. Pri spiatočnej ceste môžu byť počiatočná
poloha a cieľové miesto rovnaké. Medzi počiatočnú polohu a
cieľové miesto môžete taktiež zahrnúť ďalšie polohy alebo
zastávky.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > > Vytvoriť
trasu.
2 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
3 Vyberte polohu očiatočného bodu a vyberte položku Vybrať.
4 Vyberte položku Vybrať cieľ.
5 Vyberte polohu cieľového miesta a vyberte položku Vybrať.
6 V prípade potreby vyberte položku Pridať polohu a pridajte
ďalšie polohy.
7 Po pridaní všetkých potrebných polôh, vyberte položky Ďalej
> Uložiť.
8 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte Choď!.
4 Vyberte ďalšie cieľové miesto a zvoľte Štart.
4
Optimalizácia poradia zastávok na trase
Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie polôh na
trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočný bod
a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.
Pri upravovaní trasy vyberte položku
> Optimalizovať
poradie.
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte
položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
• Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte
položku .
• Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .
Upravenie a uloženie aktívnej trasy
Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť
a uložiť ako cestu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne
cesty.
2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
3 Výberom položky Uložiť uložte trasu ako cestu, po ktorej sa
môžete neskôr navigovať (voliteľné).
Zmena možností trasy
Zmenou možností cesty môžete zmeniť spôsob výpočtu trás pre
cestu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte jednu alebo viac možností:
• Ak chcete zmeniť profil vozidla pre trasu, vyberte ikonu
profilu vozidla (Profily vozidla, strana 2).
• Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položky
> Nastavenia trasy > Tvar trasy a postupujte podľa
pokynov na obrazovke (Tvarovanie trasy, strana 3).
• Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položky
> Nastavenia trasy > Spôsob výpočtu (Zmena režimu
výpočtu trasy, strana 3).
Plánovanie trasy
Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o
časovom plánovaní vrátane požadovaného času príjazdu a času
pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa
na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položky > Nastavenia trasy > Upraviť plán.
4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte
informácie o časovom plánovaní.
TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy,
odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom
ku koncu.
5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom
plánovaní pre ďalšie polohy.
6 Po dokončení vyberte položku Uložiť.
Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod
počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta
dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady.
Váš aktuálny čas príjazdu ovplyvňujú cestné podmienky,
stavebné práce a iné obmedzenia.
Navigovanie do cieľa
Ako používať navrhované cesty
Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť
aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd (Nastavenia
zariadenia a ochrana súkromia, strana 19).
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa
táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu
s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do
danej polohy.
Vyhnutie sa zdržaniam, poplatkom a
oblastiam
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase
Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať
informácie o cestnej premávke (Prijímanie dopravných
informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií,
strana 11).
Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak,
aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach
cestnej premávky túto možnosť vypli (Nastavenia cestnej
premávky, strana 19), dopravné zdržania môžete zobraziť a
obísť manuálne.
1 Počas navigovania po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
2 Ak je to možné, vyberte položku Alternatívna trasa.
3 Vyberte Choď!.
Vyhýbanie sa cestám s mýtom
Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú
cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie
sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj
so spoplatneným úsekom.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a
mapových údajov vo vašom zariadení.
• Vyberte položku Cesty s mýtom.
• Vyberte položku Mýto > Cesty s mýtom.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte položku Uložiť.
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné
informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V
každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo
nespoplatnené trasy.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mýto >
Diaľničné nálepky.
2 Vyberte krajinu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
Navigovanie do cieľa
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
Vyberte
Uložiť.
4
Vyhýbanie sa úsekom ciest
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia.
2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť,
a vyberte položku Uložiť.
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam
Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými
alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na
vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v
aktívnom profile vozidla (Profily vozidla, strana 2).
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné
zóny.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť nízkoemisným zónam, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny,
vyberte položku Povoliť.
3 Vyberte položku Uložiť.
Vlastné obmedzenia
Vyhýbanie sa ceste
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte Pridať cestu vyhnutia sa.
3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť,
a vyberte Ďalej.
4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte Ďalej.
5 Vyberte Hotovo.
Vyhýbanie sa oblasti
Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
V prípade potreby vyberte Pridať miesto vyhnutia sa.
Vyberte Pridať oblasť vyhnutia sa.
Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
6 Vyberte Hotovo.
1
2
3
4
Vypnutie vlastných obmedzení
Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho
odstránili.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte obmedzenie.
3 Vyberte > Vypnúť.
Odstránenie vlastných obmedzení
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte
.
• Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho
a zvoľte
> Vymazať.
5
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Zmena oblasti vyhľadávania
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej
polohy.
1 V hlavnej ponuke vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte Hľadať v blízkosti:.
3 Vyberte možnosť.
Body záujmu
Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo
zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu
obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice,
reštaurácie, hotely a zábavné centrá.
Vyhľadávanie polôh
Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o
uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľ pomocou
niekoľkých metód prehľadávania, vyhľadávania a ukladania
informácií.
• Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte
hľadané výrazy (Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania,
strana 6).
• Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu
podľa kategórie (Body záujmu, strana 6).
• Vyhľadajte zastávky a služby pre nákladné vozidlá vrátane
podrobných informácií o smere od spoločnosti TruckDown ,
ak sú dostupné (Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú
dopravu, strana 7).
• Vyhľadajte body záujmu v aplikácii Foursquare a zverejnite
svoju prítomnosť (Vyhľadávanie bodov záujmu Foursquare,
strana 7).
• Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických
miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice
(Nástroje vyhľadávania, strana 7).
• Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (Zmena
oblasti vyhľadávania, strana 6).
• Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti
ľahko našli (Uloženie polôh, strana 8).
• Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (Vyhľadanie
naposledy nájdených cieľov, strana 8).
®
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.
6
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
4 Vyberte polohu.
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť
zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri
zvolené ciele.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
3 Vyberte kategóriu.
4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho
vyhľadávania.
5 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.
Navigácia k bodom záujmu na mieste
Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho
miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo
konkrétny terminál na letisku.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Zadajte vyhľadávanie.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu
miesta, vyberte položku a prejdite na krok 3.
• Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu
záujmu, vyberte položku a prejdite na krok 5.
3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad
reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
4 Vyberte kategóriu.
5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku Choď!.
Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu
na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do
cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené
šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu
záujmu na mieste.
Preskúmanie miesta
Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na
každom mieste.
1 Vyberte miesto.
2 Vyberte položku > Preskúmať toto miesto.
Vyhľadávanie polôh
Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu
Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení obsahujú body
záujmu pre nákladnú dopravu, ako sú zastávky, odpočívadlá a
stanice na váženie.
Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Služby
nákladnej dopr..
Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu
Adresár TruckDown obsahuje zoznamy spoločností v rámci
odvetvia nákladných vozidiel, ako sú napr. servisy pre nákladné
vozidlá a predajne pneumatík.
Adresár TruckDown nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.
1 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Truck Locations a vyhľadajte body
záujmu kompatibilné s nákladnou dopravou.
• Vyberte položku Truck Services a vyhľadajte polohy
služieb pre nákladné vozidlo.
2 Vyberte kategóriu.
3 V prípade potreby vyberte Filtrovať podľa občianskej
vybavenosti a značiek, vyberte jednu alebo viaceré služby
a vyberte položku Uložiť.
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len pre zastávky pre
nákladné vozidlá.
4 Vyberte cieľ.
Foursquare
®
Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom
zariadení sa nachádzajú vopred nahraté body záujmu
Foursquare, ktoré sú označené logom Foursquare vo
výsledkoch vyhľadávania polohy.
Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta
Foursquare a použite aplikáciu Smartphone Link na
kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta
Foursquare s použitím aplikácie Smartphone Link, môžete
zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, zverejniť
prítomnosť v polohe a vyhľadávať body záujmu v online
databáze Foursquare.
Vyhľadávanie bodov záujmu Foursquare
Môžete vyhľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo vašom
zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie
Smartphone Link sa vám zobrazia najnovšie výsledky
vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôsobené
výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.
Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Foursquare®.
Pripojenie ku kontu Foursquare
1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (Pripojenie
k aplikácii Smartphone Link, strana 16).
2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte
položky Foursquare® > Prihlásenie.
4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare
Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o
polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu
so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do
svojho Foursquare konta.
Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako
sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v
reštauráciách a otváracie hodiny.
1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu
Foursquare.
2 Vyberte položku .
Vyhľadávanie polôh
Checking in with Foursquare
Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k
podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone
Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Foursquare® > Kontrola.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku > Kontrola.
Vlastné body záujmu (POI)
Vlastné POI sú prispôsobené body na mape. Môžu obsahovať
upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného
bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.
Inštalácia softvéru POI Loader
Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho
počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou
softvéru POI Loader.
1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Nájdenie vlastných bodov záujmu
Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou
softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho
zariadenia (Inštalácia softvéru POI Loader, strana 7).
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.
2 Presuňte sa do časti Ostatné kategórie a vyberte kategóriu.
Nástroje vyhľadávania
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.
Vyhľadanie adresy
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
údajov mapy načítaných v zariadení.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 V prípade potreby vybratím položky Hľadať v blízkosti:
zmeníte oblasť vyhľadávania (Zmena oblasti vyhľadávania,
strana 6).
3 Vyberte položku Adresa.
4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
5 Vyberte adresu.
Vyhľadanie križovatky
Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Križovatky.
2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
3 Vyberte križovatku.
Vyhľadanie mesta
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Mestá.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
• Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte
položku Hľadať v blízkosti: (Zmena oblasti vyhľadávania,
strana 6).
• Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku
Zadajte vyhľadávanie, zadajte názov mesta a vyberte
položku .
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
geocache.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Súradnice.
7
2 V prípade potreby vyberte
a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.
3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
4 Vyberte Zobraziť na mape.
Uloženie polôh
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov
2
3
4
5
Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.
1 Vyberte Kam viesť? > Posledné.
2 Vyberte polohu.
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh
Vyberte Kam viesť? > Posledné >
> Vynulovať > Áno.
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta
Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo
je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako
parkovacie miesto.
Vyberte Aplikácie > Posledný bod.
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
Na mape vyberte vozidlo.
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc
Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a
čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položky Nemocnice, Policajné stanice alebo
Palivo.
POZNÁMKA: ak je aktívny profil nákladného vozidla,
namiesto možnosti Čerpacie stanice sa zobrazuje možnosť
Zastávky pre nákladné vozidlá.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete navigovať k polohe, vyberte položku Choď!
• Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o
polohe, vyberte položku .
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položku > Smer ku mne.
3 Vyberte štartovaciu polohu.
4 Vyberte položku Vybrať.
Pridanie skratky
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.
2 Vyberte položku.
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.
2 Vyberte skratku na odstránenie.
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
4 Vyberte Uložiť.
8
Ako sa uloží poloha
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
strana 6).
Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
Vyberte ikonu .
Vyberte Uložiť.
V prípade potreby zadajte názov a vyberte Hotovo.
Ukladanie aktuálnej polohy
1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
2 Vyberte Uložiť.
3 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
4 Vyberte OK.
Uloženie domovskej polohy
Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa
najčastejšie vraciate.
1 Vyberte Kam viesť? > > Nastaviť dom. polohu.
2 Vyberte Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu
alebo Naposledy nájdené.
Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.
Cesta domov
Vyberte Kam viesť? > Naviguj Domov.
Upravenie informácií o vašej domovskej polohe
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené > Domov.
2 Vyberte položku .
3 Vyberte > Upraviť.
4 Zadajte zmeny.
5 Vyberte Hotovo.
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte .
5 Vyberte > Upraviť.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.
• Vyberte Telefónne číslo.
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.
7 Upravte informácie.
8 Vyberte Hotovo.
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné
kategórie.
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte .
4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.
6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
Vyhľadávanie polôh
7 Vyberte Hotovo.
2 Vyberte ikonu služby.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte možnosť:
Odstránenie uloženej polohy
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte > Vymazať ulož. miesta.
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.
Používanie mapy
Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (Trasa na mape,
strana 3) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie
je aktívna žiadna trasa.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
3 Vyberte možnosť:
• Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor
alebo nadol.
• Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo
.
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
• Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa
kategórie, vyberte položku .
• Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte
položku Choď! (Spustenie trasy pomocou mapy,
strana 4).
Nástroje mapy
Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a
funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Môžete napríklad
zobraziť informácie o cestnej premávke, použiť obchádzku alebo
nastaviť jas obrazovky bez zatvorenia mapy. Keď zapnete
nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.
Zobrazenie nástroja mapy
1 Na mape vyberte položku .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
3 Keď dokončíte používanie nástroja mapy, vyberte položku
Informácie o trase
Zobrazenie údajov o trase na mape
Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať
nástroj do ponuky nástrojov mapy (Zapnutie nástrojov mapy,
strana 9).
Na mape vyberte položku
> Údaje o trase.
Prispôsobenie dátových polí trasy
Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v
dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky nástrojov
mapy pridať nástroj Údaje o trase (Zapnutie nástrojov mapy,
strana 9).
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Vyberte položku > Údaje o trase.
3 Vyberte dátové pole trasy.
4 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.
Zobrazenie stránky s informáciami o trase
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a
poskytuje štatistiky o vašej trase.
POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte
zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.
Na mape vyberte položku Rýchlosť.
Zobrazenie záznamu jázd
.
Zapnutie nástrojov mapy
Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len
najčastejšie používané nástroje mapy. Môžete zapnúť ďalšie
nástroje.
1 Na mape vyberte položku > .
2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý
chcete pridať.
3 Vyberte položku Uložiť.
Pred vami
Môžete zobraziť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete. Služby sú filtrované podľa
kategórií.
Vyhľadanie najbližších bodov záujmu
1 Na mape vyberte > Pred vami.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte bod záujmu na mape.
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami
Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie
kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.
1 Na mape vyberte > Pred vami.
Používanie mapy
• Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie
alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie
a potiahnite ju.
• Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
• Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu,
vyberte Vlastné vyhľadávanie a zadajte názov podniku
alebo kategórie.
5 Vyberte Hotovo.
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam trás.
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.
2 Vyberte > Vynulovať polia.
3 Vyberte možnosť:
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.
• Výberom Vynulovať údaje o trase vynulujte informácie
na trasovom počítači.
• Výberom Vynulovať max. rýchlosť vynulujte maximálnu
rýchlosť.
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.
1 Počas navigovania po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
9
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Upozornenia na podmienky na ceste
Riziko zosuvu
Postranný vietor
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Úzka cesta
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda zobrazte
legendu dopravnej mapy.
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 Vyberte položku > Dopravné udalosti.
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá
Mapa pre nákladné vozidlá označuje na mape uznávané cesty
pre nákladné vozidlá, ako napr. uprednostňované trasy podľa
zákona o premávke na pozemných komunikáciách (STAA),
uprednostňované trasy TruckDown (TD) a trasy na prepravu
nerádioaktívneho nebezpečného materiálu (NRHM). Uznávané
trasy sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a údajov máp
uložených vo vašom zariadení.
Vyberte položku Aplikácie > Mapa pre nákladné vozidlá.
Symboly upozornení a výstrah
VAROVANIE
Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s
charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých
návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia
ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať
obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch
vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri
rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné
značenie a prispôsobujte sa podmienkam na ceste.
Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly
upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne
nebezpečenstvá, cestné podmienky a najbližšie stanice na
váženie.
Varovania o obmedzeniach
Výška
Hmotnosť
Hmotnosť na nápravu
Dĺžka
Šírka
Nie sú povolené nákladné vozidlá
Nie sú povolené prívesy
Nie sú povolené nebezpečné materiály
Nie sú povolené horľaviny
Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
Nie je povolené odbočenie doľava
Nie je povolené odbočenie doprava
Nie je povolené obrátenie
10
Ostrá zákruta
Strmé klesanie
Prevísajúce stromy
Výstrahy
Vážiaca stanica
Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá
Bezpečnostné kamery
OZNÁMENIE
Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania
databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy
bezpečnostných kamier.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach a na všetkých modeloch produktov.
V niektorých oblastiach a na niektorých modeloch produktov sú
dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a
obmedzeniach rýchlosti. Prejdite na stránku www.garmin.com
/safetycameras a skontrolujte dostupnosť a kompatibilitu alebo
si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu.
Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce
predplatenie.
Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim
predplatným bezpečnostných kamier prejdením na stránku
http://my.garmin.com. Vaše zariadenie by ste mali často
aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o
bezpečnostných kamerách.
Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o
bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia. Obsiahnuté
údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.
Prispôsobenie mapy
Prispôsobenie vrstiev mapy
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte
Uložiť.
Ako zmeniť údajové pole mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy
jazdy.
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
3 Vyberte Uložiť.
Používanie mapy
Cestná premávka
OZNÁMENIE
Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií
o cestnej premávke.
Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých
oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných
informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke
www.garmin.com/traffic.
Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení.
Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do
zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.
• Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď
sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné
nehody.
• Dopravné informácie môžete prijímať prostredníctvom
prijímača dopravných informácií alebo v rámci predplatenej
služby prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (Služby
v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 16).
• Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link
a mať aktívne dopravné predplatné, aby mohlo
prostredníctvom aplikácie Smartphone Link prijímať dopravné
informácie.
• Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle,
aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom
prijímača dopravných informácií.
• Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač
dopravných informácií a zariadenie možno budú musieť
nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej
údaje o cestnej premávke.
• Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo
prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.
• Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali
by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne
prijímanie správ o cestnej premávke.
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií
OZNÁMENIE
Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon
prijímača dopravných informácií.
Aby ste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom
prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel
kompatibilný s dopravnými informáciami. Ak model vášho
zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných
informácií, mali by ste použiť napájací kábel do vozidla pribalený
k zariadeniu. Ak model vášho zariadenia neobsahuje
celoživotné predplatenie dopravných informácií, musíte si
zakúpiť príslušenstvo prijímača dopravných informácií Garmin.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.
Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice
vysielajúcej dopravné informácie.
POZNÁMKA: V niektorých oblastiach je možné prijímať
dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom
technológie HD Radio™.
1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými
informáciami k externému zdroju napájania.
2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými
informáciami k zariadeniu.
Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi,
zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.
Cestná premávka
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link
Služba cestná premávka v reálnom čase poskytuje údaje o
cestnej premávke v reálnom čase.
1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu
Smartphone Link (Preberanie aplikácie Smartphone Link,
strana 16).
2 Predplaťte si službu cestná premávka v reálnom čase
(Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin,
strana 16).
3 Pripojte vaše zariadenie k telefónu, na ktorom je možné
spustiť aplikáciu Smartphone Link (Pripojenie k aplikácii
Smartphone Link, strana 16).
Prijímač dopravných informácií
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB konektor
Konektor externej antény
Interná anténa
LED indikátor napájania
Sieťový adaptér vozidla
Umiestnenie prijímača dopravných informácií
Napájací kábel prijímača dopravných informácií je možné
umiestniť do optimálnej pozície na prijímanie správ o cestnej
premávke.
1 Rozviňte kábel.
2 Umiestnite stred kábla na miesto, ktoré má neblokovaný
výhľad na oblohu, napríklad na palubnú dosku.
POZNÁMKA: kábel neumiestňujte na zásuvku, ktorá do sa
pripája k zdroju napájania vozidla.
Neumiestňujte kábel na podlahu ani pod akékoľvek
predmety.
O predplatnom dopravných informácií
Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak
vaše predplatenie exspiruje. Prejdite na http://www.garmin.com
/traffic.
Aktivácia predplatného
Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM
prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje
automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné
signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa
služby.
Zobrazenie predplatného dopravných informácií
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka >
Predplatenia.
Pridanie predplatného
Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných
regiónov alebo krajín.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Cestná premávka.
2 Vyberte položku Predplatenia > .
3 Zapíšte si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete
zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
11
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže
opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte
získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných
informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
5 V zariadení vyberte položku Ďalej.
6 Zadajte kód.
7 Vyberte Hotovo.
Zapnutie cestnej premávky
Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Označte začiarkavacie políčko Cestná premávka.
Nástroje vozidla a vodiča
Palivová daň (IFTA)
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Skôr ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte aktivovať profil
nákladného vozidla.
Môžete zaznamenávať údaje, ako sú napr. údaje o zakúpenom
palive a najazdených kilometroch potrebné pre dokumentáciu
palivovej dane (IFTA).
Zadávanie údajov o palive
1 Zvoľte možnosť Aplikácie > IFTA > Na čerpadle.
2 Zadajte cenu paliva za jeden galón.
3 Vyberte políčko Spotrebované palivo.
4 Zadajte množstvo zakúpeného paliva.
5 Ak je to potrebné, zvoľte typ paliva:
6
7
8
9
• Ak chcete množstvo zaznamenať v litroch, vyberte
položky Galóny > Litrov > Uložiť.
• Ak chcete množstvo zaznamenať v galónoch, vyberte
položky Litrov > Galóny > Uložiť.
V prípade potreby označte začiarkavacie políčko Zahrnutá
daň.
Vyberte položku Ďalej.
Zvoľte možnosť, prostredníctvom ktorej zaznamenáte
čerpaciu stanicu, na ktorej ste tankovali:
• Zo zoznamu zvoľte čerpaciu stanicu v blízkosti.
• Zvoľte textové pole a zadajte názov čerpacej stanice a jej
adresu.
Zvoľte osobu, ktorá zaplatila za palivo.
Úprava údajov o palive
1 Zvoľte možnosť Aplikácie > IFTA > Palivové denníky.
2 Ak je to potrebné, zvoľte profil vozidla.
3 V prípade potreby vyberte štvrťrok.
4 Zvoľte palivový záznam.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete informácie upraviť, vyberte príslušné pole.
• Ak chcete záznam vymazať, vyberte položku > Áno.
Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii
Súhrn o jurisdikcii uvádza údaje pre štáty alebo provincie, v
ktorých bolo vaše vozidlo prevádzkované v príslušnom
štvrťroku. Súhrn o jurisdikcii je k dispozícii len v niektorých
oblastiach.
1 Zvoľte možnosť Aplikácie > IFTA > Súhrn o jurisdikcii.
2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
3 V prípade potreby vyberte štvrťrok.
12
4 Ak chcete súhrn o jurisdikcii exportovať, vyberte položky
Exportovať > OK.
Zariadenie súhrn exportuje do súboru .csv a uloží ho do
priečinka Reports v zariadení.
>
Úprava a exportovanie správ o jazdách
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > IFTA >
2
3
4
5
Správy o jazdách.
V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
V prípade potreby vyberte štvrťrok.
Vyberte správu.
Vyberte možnosť:
• Ak chcete správu vymazať, vyberte položku
>
Vymazať a označte začiarkavacie políčko.
• Ak chcete správy skombinovať, vyberte položku
>
Kombinované a označte začiarkavacie políčka.
• Vyberte položky
> Exportovať > OK. Zariadenie
správu exportujte do súboru .csv a uloží ju do priečinka
Reports v zariadení.
Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a
správ o jazdách
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
2 Pomocou prehliadača súborov vo vašom počítači vyhľadajte
interné úložisko zariadenia a otvorte priečinok Reports
(Správy).
3 Otvorte priečinok IFTA.
4 Otvorte súbor .csv.
O funkcii Pracovná aktivita
OZNÁMENIE
Aj keď je v zariadení zapnuté zaznamenávanie informácií
o pracovnej aktivite, toto samotné zariadenie NIE je schválená
náhrada požiadaviek na záznam do denníka podľa predpisov
federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových prepravcov.
Vodiči musia konať v súlade so všetkými platnými federálnymi a
štátnymi požiadavkami na počet hodín pracovnej aktivity.
Zariadenie na automatické zaznamenávanie vo vozidle
(AOBRD)
Používaním tohto zariadenia spĺňa automobilový prepravca
v prípade integrácie s telematickým transpondérom údajov
vyrobeným oprávneným partnerom spoločnosti Garmin
a používania na zaznamenávanie počtu hodín pracovnej aktivity
vodiča požiadavky AOBRD.
Spoločnosť Garmin nevyhlasuje, že používanie zariadenia
od oprávneného partnera zaručuje súlad s predpismi §395.15.
Takéto vyhlásenia môže urobiť len partner a za súlad s §395
vrátane súladu s akýmikoľvek zmenami týchto predpisov je
naďalej zodpovedný koncový používateľ. Je potrebné
skontrolovať certifikát poskytnutý partnerom AOBRD spoločnosti
Garmin a overiť tak, či sú splnené požiadavky AOBRD
stanovené v časti §395.15.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Ak chcete používať funkciu Pracovná aktivita, musíte zapnúť
režim Nákladné vozidlo a musíte vytvoriť profil vodiča v časti
(Pridávanie vodičov, strana 13).
Funkciu Pracovná aktivita môžete použiť na evidenciu
služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými
nariadeniami.
Nástroje vozidla a vodiča
Záznam vášho služobného stavu
1 Vyberte položky Aplikácie > Pracovná doba.
2 Vyberte vodiča.
3 Vyberte položku Služobný stav.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zaznamenať dobu mimo služby, vyberte
položku Mimo sl..
• Ak chcete zaznamenať dobu odpočinku v priestore pre
spiacu osobu, vyberte položku Spánok.
• Ak chcete zaznamenať dobu jazdy s komerčným
motorovým vozidlom, vyberte položku Jazda.
• Ak chcete zaznamenať dobu v službe, avšak nie počas
jazdy s komerčným motorovým vozidlom, vyberte položku
V službe.
• Vyberte Sedadlo spoluj., ak chcete zaznamenať dobu,
počas ktorej je druhý vodič na sedadle spolujazdca, ale
nie je v službe.
POZNÁMKA: vodič môže byť v stave na sedadle
spolujazdca po dobu až dvoch hodín bezprostredne po
alebo pred ôsmymi po sebe idúcimi hodinami v priestore
pre spiacu osobu.
5 Vyberte Uložiť.
O vodičoch
Ak pracujete pre viac ako jedného dopravcu počas 24hodinového obdobia, musíte zaznamenávať každého dopravcu
samostatne.
Aj v prípade prechodu časovým pásmom musíte zaznamenávať
časové pásmo vášho domovského terminálu.
Pridávanie vodičov
1 Vyberte položky Aplikácie > Pracovná doba.
2 Vyberte .
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Spravovanie informácií o vodičovi
1 Vyberte položky Aplikácie > Pracovná doba.
2 Vyberte vodiča.
3 Vyberte položku Informácie o šoférovi.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete informáciu upraviť, vyberte políčko.
• Ak chcete vodiča vymazať, vyberte položky
> Vymazať
vodiča > Áno.
Zobrazenie a úprava denníkov vodiča
Denník vodiča umožňuje zobraziť a upraviť časovú os pracovnej
aktivity pre jednotlivých vodičov.
POZNÁMKA: úprava údajov denníka vodiča nemusí byť
dostupná vo všetkých konfiguráciách zariadení, napríklad keď je
v zariadení integrované zariadenie na automatické
zaznamenávanie vo vozidle (AOBRD).
1 Vyberte položky Aplikácie > Pracovná doba.
2 Vyberte vodiča.
3 Vyberte položku Zobraziť denník.
Zobrazí sa časová os pre aktuálny dátum. Na časovej osi
bude zvýraznený strávený čas pre jednotlivé stavy.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť iný dátum, želaný dátum vyberte
v hornej časti obrazovky.
• Ak chcete zobraziť podrobnosti stavu, vyberte zvýraznený
stav na časovej osi.
• Ak chcete zadať nový stav, vyberte prázdny blok časovej
osi a upravte údaje o stave a čase.
Nástroje vozidla a vodiča
TIP: poloha bloku na časovej osi určuje predvolený stav a
čas. Riadok určuje stav a stĺpec určuje čas.
• Ak chcete zobraziť informácie o narušení, vyberte ikonu .
Pridávanie zásielok
1 Vyberte položky Aplikácie > Pracovná doba.
2 Vyberte vodiča.
3 Vyberte položku Správa zásielok > .
4 Zadajte referenčné informácie a vyberte položku Hotovo.
TIP: referenčné číslo predstavuje číslo dodacieho dokumentu
alebo názov spoločnosti a skupiny, pre ktorú realizujete
prepravu.
5 V prípade potreby vyberte položku Začiatočný deň.
6 V prípade potreby vyberte položku Koncový deň.
7 Vyberte Uložiť.
Spravovanie zásielok
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
1 Vyberte položky Aplikácie > Pracovná doba.
2 Vyberte vodiča.
3 Vyberte položku Správa zásielok.
4 Vyberte zásielku.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete informáciu o zásielke upraviť, vyberte políčko.
• Ak chcete zásielky vymazať, vyberte položky
>
Vymazať zásielku > OK.
Exportovanie denníka vodiča
1 Vyberte položky Aplikácie > Pracovná doba.
2 Vyberte vodiča.
3 Vyberte položku Exportovať denník.
4 V prípade potreby zadajte číslo vášho ťahača, číslo VIN
ťahača a číslo prívesu.
5 V prípade potreby vyberte denník na export.
6 V prípade potreby vyberte umiestnenie pre exportovaný
denník.
Zariadenie exportuje denník do súboru .csv a uloží ho do
priečinka Správy v pamäti zariadenia.
Zobrazenie exportovaných denníkov vodiča
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia k
počítaču, strana 21).
2 Pomocou prehliadača súborov vo vašom počítači vyhľadajte
úložisko zariadenia alebo pamäťovú kartu a otvorte priečinok
Správy.
3 Otvorte priečinok HOSexports.
4 Otvorte súbor .csv.
Garmin eLog
Adaptér Garmin eLog umožňuje automobilovému prepravcovi
spĺňať požiadavky na zaznamenávanie služobných hodín a
prestávok. Po spárovaní adaptéra Garmin eLog s kompatibilným
mobilným zariadením môžete vo svojom zariadení dēzl zobraziť
informácie o pracovnej aktivite. Adaptér Garmin eLog nie je k
dispozícii vo všetkých oblastiach. Ďalšie informácie o adaptéri
Garmin eLog nájdete na stránke garmin.com/elog, kde ho
môžete aj zakúpiť.
POZNÁMKA: funkcie Garmin eLog nie sú dostupné, keď
používate profil automobilu.
13
Nastavenie funkcií Garmin eLog v zariadení dēzl
1 Spárujte adaptér Garmin eLog s aplikáciou Garmin eLog v
mobilnom telefóne (Nastavenie zariadenia Garmin eLog,
strana 14).
2 Spárujte zariadenie dēzl s kompatibilným mobilným
zariadením (Pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 16).
3 Povoľte párovanie aplikácie Garmin eLog so zariadením dēzl
(Povolenie párovania aplikácie Garmin eLog so zariadením
dēzl, strana 14).
4 V prípade potreby povoľte pripojenie Garmin eLog v
zariadení dēzl (Povolenie alebo zakázanie pripojenia Garmin
eLog vo vašom zariadení dēzl, strana 14).
Nastavenie zariadenia Garmin eLog
Ak chcete zariadenie používať, musíte nastaviť a spárovať
adaptér Garmin eLog s aplikáciou Garmin eLog.
1 Z obchodu App Store v mobilnom telefóne nainštalujte a
otvorte aplikáciu Garmin eLog.
2 V mobilnom telefóne nastavte a nakonfigurujte systém
Garmin eLog podľa zobrazených pokynov.
POZNÁMKA: funkcie zariadenia budú až do dokončenia
postupu nastavovania obmedzené.
Povolenie párovania aplikácie Garmin eLog so zariadením
dēzl
1 Prihláste sa do profilu vodiča cez aplikáciu Garmin eLog.
2 Vyberte položky Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Povolenie alebo zakázanie pripojenia Garmin eLog vo
vašom zariadení dēzl
1 V zariadení dēzl vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov spárovaného mobilného zariadenia.
3 Označte alebo zrušte označenie políčka položky Garmin
eLog.
Zobrazenie informácií aplikácie Garmin eLog vo
vašom zariadení dēzl
Ak chcete zobraziť informácie aplikácie Garmin eLog v zariadení
dēzl, musíte najskôr dokončiť proces nastavenia (Nastavenie
funkcií Garmin eLog v zariadení dēzl, strana 14).
Počas jazdy zariadenie zobrazuje v nástroji mapy Garmin eLog
služobný stav a celkový počet odjazdených hodín.
Výberom príslušného poľa zobrazíte súhrn ostávajúcich
odjazdených hodín.
Zobrazenie diagnostických a poruchových udalostí
Garmin eLog
Keď zariadenie Garmin eLog zistí diagnostickú alebo poruchovú
udalosť, na obrazovke zariadenia sa zobrazí upozornenie.
Výberom upozornenia diagnostiky alebo poruchy zobrazíte
podrobné informácie o udalosti.
POZNÁMKA: ďalšie informácie o diagnostických a
poruchových udalostiach môžete zobraziť v aplikácii Garmin
eLog.
Záznamy histórie servisu
Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete
zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie
poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať
vlastné kategórie (Pridávanie servisných kategórií, strana 14).
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte servisnú kategóriu.
3 Vyberte položku Pridať záznam.
4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku
Ďalej.
5 Zadajte poznámku (voliteľné).
14
6 Vyberte Hotovo.
Pridávanie servisných kategórií
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte položky > Pridať kategóriu.
3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku Hotovo.
Vymazanie servisných kategórií
Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné
záznamy v danej kategórii.
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte položku > Vymazať kategórie.
3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
4 Vyberte položku Vymazať.
Premenovanie servisných kategórií
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
3 Vyberte položku > Premenovať kategóriu.
4 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
Vymazanie servisných záznamov
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte servisnú kategóriu.
3 Vyberte položku > Vymazať záznamy.
4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
5 Vyberte položku Vymazať.
Úprava servisného záznamu
V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku,
hodnotu počítadla kilometrov a dátum.
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte políčko.
4 Zadajte nové údaje a vyberte položku Hotovo.
Funkcie bez použitia rúk
Zariadenie môžete pripojiť k bezdrôtovej náhlavnej súprave a
počúvať hlasové pokyny navigácie cez náhlavnú súpravu. Počas
pripojenia k náhlavnej súprave sa môžete pripojiť k mobilnému
telefónu, aby ste mohli telefonovať a prijímať hovory pomocou
zariadenia a náhlavnej súpravy.
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte Bluetooth.
O bezdrôtových náhlavných súpravách
Pomocou bezdrôtovej technológie vaše zariadenie dokáže
odosielať zvukové navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.garmin.com
/bluetooth.
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy
POZNÁMKA: navigačné pokyny a telefonické hovory naraz
môže príjmať len jedna náhlavná súprava. Na multimediálne
prehrávanie zvuku je možné použiť až dve náhlavné súpravy.
Predtým, ako budete môcť prijímať navigačné pokyny
prostredníctvom náhlavnej súpravy, musíte spárovať vaše
zariadenie s kompatibilnou mobilnou náhlavnou súpravou.
1 Náhlavnú súpravu a zariadenie Bluetooth dajte od seba do
vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth.
Funkcie bez použitia rúk
3 Vo vašom zariadení povoľte Bluetooth bezdrôtovú
technológiu a nastavte ho ako viditeľné pre ostatné Bluetooth
zariadenia.
4 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Vaše zariadenie vám bude počas navigácie po trase odosielať
navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.
bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú
túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > História volaní.
2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí
ako prvý.
3 Vyberte hovor.
O volaní bez použitia rúk
Používanie možností počas hovoru
POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je
podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť
konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón
nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie
pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme,
aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete
zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth
kompatibilné s vaším zariadením, navštívte lokalitu
www.garmin.com/bluetooth.
Párovanie telefónu
1 Telefón a zariadenie dēzl dajte od seba do vzdialenosti
maximálne 10 m (33 stôp).
2 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a telefón nastavte do režimu viditeľnosti.
3 Vo vašom dēzl zariadení, vyberte Nastavenia > Bluetooth.
4 Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu a zariadenia
dēzl.
Tipy po spárovaní zariadení
• Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu
pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
• Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste
pripravení na prijímanie hlasových hovorov.
• Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku
ktorému bolo pripojené naposledy.
• Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón
nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.
Volanie
Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru
z mapy.
• Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie
vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak
potrebujete súkromie.
• Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť
automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
• Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
• Ak chcete zložiť, vyberte položku .
Uloženie domáceho telefónneho čísla
TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce
telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom
zozname uložených polôh (Upravenie uloženej polohy,
strana 8).
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > > Nast. ako
domáce číslo.
2 Zadajte vaše telefónne číslo.
3 Vyberte Hotovo.
Volanie domov
Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu
domovskú polohu.
Vyberte položku Aplikácie > Telefón > Volanie domov.
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení
1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth
Vytáčanie čísla
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Vytočiť.
2 Zadajte číslo.
3 Vyberte položku Vytočiť.
2
Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď
sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať,
kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny
nepodporujú túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Vyberte položku Hovor.
4
Zavolanie na miesto
1 Vyberte Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku Hovor.
Prijímanie hovoru
Keď prijímate hovory, vyberte položku Odpovedať alebo
Ignorovať.
Používanie histórie volaní
História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa
váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým
Funkcie bez použitia rúk
3
5
6
zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth.
Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte
Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú
pre ostatné Bluetooth zariadenia.
Na vašom zariadení vyberte položku Nastavenia >
Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
Vyberte OK.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho
odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie
Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu
zariadeniu dēzl automaticky.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
3 Zrušte označenie políčka zariadenia.
Odstraňovanie spárovaného zariadenia
Bluetooth
Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho
automatickému pripájaniu k zariadeniu dēzl v budúcnosti.
15
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte zariadenia, ktoré chcete odstrániť.
3 Vyberte Zrušiť párovanie zariadenia.
Používanie aplikácií
Používanie pomocníka
Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte
položky Aplikácie > Nápoveda.
Vyhľadávanie tém pomocníka
Vyberte Aplikácie > Nápoveda >
.
Aplikácia Smartphone Link
Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje
synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získavať
prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového
pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie
Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie
Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné
prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb
v reálnom čase od spoločnosti Garmin (Služby v reálnom čase
od spoločnosti Garmin, strana 16).
Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať
s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii
Smartphone Link.
Preberanie aplikácie Smartphone Link
Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny.
Informácie o kompatibilite a dostupnosti nájdete na stránke
www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami
vášho telefónu.
Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne
s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.
Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete
v používateľskej príručke k vášmu telefónu.
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link
Ak sa chcete pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si
najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do
svojho telefónu.
1 Spustite aplikáciu Smartphone Link na svojom telefóne.
2 V zariadení vyberte Nastavenia > Bluetooth.
3 Označte začiarkavacie políčko Bluetooth.
4 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše
zariadenie.
6 Požiadavku na párovanie potvrďte postupovaním podľa
pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.
Ikona sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď
bude aplikácia Smartphone Link pripojená.
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia
Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná
ako navigačná aplikácia.
1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané
miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
2 V ponuke aplikácie vyberte položku Smartphone Link.
Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto
presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené
naposledy.
16
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii
Smartphone Link
Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie
pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte svoj telefón.
3 Zrušte označenie políčka Telefonické hovory.
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli
využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému
telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link
(Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 16).
Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup
k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby
v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie,
ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to,
aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom,
ako sú napr. stav dopravy a počasie.
Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení
dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad
cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie
vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup
k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú
symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je
zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase
od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať
aplikáciu Smartphone Link.
1 Spustite aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne
(Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 16).
2 Vyberte položku Moje konto.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte položku Predplatiť.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
O dopravných kamerách
Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných
podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.
Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.
Uloženie dopravnej kamery
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si
predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť
pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená
aplikácia Smartphone Link (Aplikácia Smartphone Link,
strana 16).
Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.
1 Vyberte Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte križovatku.
5 Vyberte Uložiť.
Zobrazenie dopravnej kamery
Aby ste mohli zobraziť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť,
pozrite si časť (Uloženie dopravnej kamery, strana 16).
1 Vyberte položky Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte kameru.
Používanie aplikácií
O funkcii ecoRoute
V niektorých oblastiach si predtým, než začnete používať
funkcie ecoRoute™, musíte zakúpiť odomykací kód alebo
príslušenstvo ecoRoute HD. Ďalšie informácie nájdete na
lokalite www.garmin.com/ecoroute.
POZNÁMKA: funkcia ecoRoute je dostupná len v prípade, že je
zariadenie nastavené na režim automobilovej prepravy.
Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady
vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho
ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.
Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady.
Údaje sa z vozidla neodčítavajú presne, pokým nepoužívate
príslušenstvo ecoRoute HD.
Ak chcete dostávať presnejšie správy o spotrebe paliva pre vaše
konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby
paliva (Kalibrácia spotreby paliva, strana 17).
Príslušenstvo ecoRoute HD
Po pripojení k príslušenstvu ecoRoute HD bude vaše zariadenie
môcť prijímať informácie o vozidle, ako napríklad chybové
hlásenia, počet ot./min. a napätie batérie, v reálnom čase. Údaje
načítané z vozidla pomocou príslušenstva ecoRoute HD zahrnie
vaše zariadenie do výpočtu údajov ecoRoute.
Príslušenstvo ecoRoute HD je kompatibilné len so zariadeniami,
ktoré majú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Prejdite na stránku www.garmin.com/ecoRoute.
Nastavenie vozidla
Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o
vozidle.
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zmena ceny paliva
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle.
2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku Ďalej.
3 Vyberte položku Áno.
Kalibrácia spotreby paliva
Spotrebu paliva môžete kalibrovať, aby ste obdržali presnejšie
správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde.
Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle.
2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od
posledného plnenia palivovej nádrže.
4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia
palivovej nádrže.
5 Vyberte položku Ďalej.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
6 Vyberte Uložiť.
O funkcii ecoChallenge
ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva
vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše
hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili.
Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava
hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v
režime automobilovej dopravy.
Zobrazenie hodnotení ecoChallenge
Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge.
O hodnotení ecoChallenge
Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné
zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.
Brzdenie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné
brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.
Používanie aplikácií
Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia
a brzdenia.
Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla
pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.
Vynulovanie hodnotení ecoChallenge
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Vyberte položku > Vynulovať.
Zobrazenie informácií o spotrebe paliva
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba
paliva.
2 Ak chcete zobraziť časť grafu, priblížte ju.
Správy o najazdených kilometroch
Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas,
priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.
Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu,
po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí
sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenú vzdialenosť.
Zobrazenie správy o najazdených kilometroch
Na zariadení môžete zobraziť uložené správy o najazdených
kilometroch.
TIP: môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať
prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku Správy
v zariadení.
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz.
km..
2 Vyberte výkaz.
Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla.
2 Vyberte položku Vynulovať.
Tipy na jazdu
• Neprekračujte povolenú rýchlosť. U väčšiny vozidiel
dosiahnete najnižšiu spotrebu paliva pri rýchlosti medzi
45 míľ/hod. a 60 míľ/hod.
• Jazdite pri konštantnej rýchlosti.
• Brzdite a zrýchľujte postupne a plynulo.
• Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a
dopravnej špičke.
• Nenechávajte nohu položenú na brzdovom pedáli.
• Používajte tempomat.
• Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor
vozidla.
• Krátke cesty skombinujte do jednej dlhej s viacerými
zastávkami.
• Pokiaľ nejdete po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite
klimatizáciu a otvorte okná.
• Zatiahnite palivový uzáver.
• Parkujte v tieni alebo v garáži.
• Vyložte nadmerný náklad. Z vozidla vyberte nepotrebné
predmety.
• Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche. Odstráňte
strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.
• Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách. Pravidelne
kontrolujte tlak v pneumatikách a obzvlášť pred dlhými
cestami.
• Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly
údržby odporúčané výrobcom.
• Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.
• Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným
stupňom. Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr.
E85 a bionafta.
17
Zobrazenie správ myGarmin
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť
pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť
aplikáciu Smartphone Link (Pripojenie k aplikácii Smartphone
Link, strana 16). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Môžete si prezerať správy z lokality myGarmin, ako napr.
upozornenia na softvér či aktualizácie máp.
1 Vyberte položky Aplikácie > myGarmin™.
Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa
zobrazí v ikone myGarmin.
2 Vyberte predmet správy.
Zobrazí sa celá správa.
Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd (Nastavenia zariadenia a ochrana
súkromia, strana 19).
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.
Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.
Zobrazenie predpovede počasia
Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť
pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť
aplikáciu Smartphone Link (Pripojenie k aplikácii Smartphone
Link, strana 16). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného
mesta
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte
mesto v zozname.
• Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať
mesto a zadajte názov mesta.
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu
s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona
počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom
okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Sledovanie počasia.
Zobrazenie upozornení na počasie
Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené
počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na
počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť
mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy
alebo v blízkosti vybraného mesta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola podmienok na ceste
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Podmienky na ceste.
18
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia mapy a vozidla
Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na
mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite
www.garmingarage.com.
Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.
Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.
Téma mapy: mení farbu údajov mapy.
Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v
ponuke nástrojov mapy.
Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 10).
myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie
používať.
Zapnutie máp
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavenia navigácie
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.
Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.
Nízkoemisné zóny: nastaví preferencie, vďaka ktorým sa
vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými
obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.
Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa
spoplatneným cestám.
Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným
cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému,
ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas
jazdy rozptyľovať pozornosť.
Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia
a šetrí energiu batérie.
Nastavenia režimu výpočtu
Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a
údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.
Prispôsobenie zariadenia
Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci
môžu mať dlhšiu vzdialenosť.
Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu
vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.
Menej paliva: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať
menej paliva ako na iných.
Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa
nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.
Nastavenie simulovanej polohy
Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné
signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.
2 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.
3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
4 Vyberte popis polohy.
5 Vyberte Nastaviť polohu.
Bluetooth Nastavenia
Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení
Bluetooth v blízkosti.
Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré
identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s
bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
Bluetooth je vypnutý
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte Bluetooth.
Nastavenia zobrazenia
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.
Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných
farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť Automaticky, aby
ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo
nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.
Jas: upravuje jas displeja.
Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako
sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.
Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia.
Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do
priečinka Screenshot.
Nastavenia cestnej premávky
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v
hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenia > Cestná
premávka.
Cestná premávka: povoľuje cestnú premávku.
Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ
dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov
o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie
dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.
Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných
dopravných informácií.
Optimalizovať trasu: vyberie, či chcete používať
optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na
požiadanie (Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase,
strana 5).
Upozornenia o cestnej premávke: vyberie vážnosť zdržania
cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o
cestnej premávke.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia jednotiek a času
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v
hlavnej ponuke vyberte položku Nastavenia > Jednotky a čas.
Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.
Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24hodinového alebo UTC času.
Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.
Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané
pre geografické súradnice.
Nastavenie času
1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií
GPS, vyberte Automaticky.
• Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor
alebo nadol.
Nastavenia jazyka a klávesnice
Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.
Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený
jazyk.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.
Nastavenia výstrah blízkosti
POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte
načítať vlastné body záujmu (POI).
Vyberte položky Nastavenia > Blízke výstrahy.
Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k
bodom v blízkosti.
Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa
výstraha prehrá.
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia
Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku
Nastavenia > Zariadenie.
Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a
informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.
Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým
používateľom.
POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii
softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.
Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s
Garmin na vylepšenie obsahu.
História jázd: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie
pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Vymazať históriu jázd: vymaže vašu históriu jázd pre položky
myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na
výrobné predvolené hodnoty.
1 Vyberte položku Nastavenia.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
3 Vyberte položku > Obnoviť.
19
Informácie o zariadení
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.
Čistenie vonkajšieho krytu
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2 Zariadenie utrite dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
Zabránenie krádeži
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
Nenechávajte zariadenie v priehradke.
Zaregistrujte svoj produkt na lokalite http://my.garmin.com.
Reset zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
nüMaps Guarantee™
Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete
získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše
zariadenie. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite
www.garmin.com/numaps.
Predplatenia Lifetime
Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenia funkcií
Lifetime. Viac informácií nájdete na lokalite www.garmin.com
/lmt.
LT: tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných
informácií a prijímača správ cestnej premávky.
LM: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime™, ktoré
poskytuje štvrťročné aktualizácie máp po celú dobu životnosti
vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime,
celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímač
správ cestnej premávky.
LMTHD alebo LMT-D: tento model obsahuje predplatenie
nüMaps Lifetime, celoživotné digitálne predplatenie
dopravných informácií a digitálny prijímač správ cestnej
premávky.
Aktivácia máp Lifetime
POZNÁMKA: mapy Lifetime nie je možné použiť v produktoch,
ktoré neobsahujú vopred nahraté mapy.
POZNÁMKA: vďaka mapám Lifetime budete dostávať
aktualizácie máp, keď ich Garmin sprístupní, počas používania
kompatibilného zariadenia Garmin alebo pokým bude Garmin
dostávať údaje o mapách od dodávateľa z tretej strany, podľa
toho, ktoré obdobie trvá kratšie. Informácie o tom, čo sa
považuje za používanie zariadenia a dôležité zmluvné
podmienky nájdete na www.garmin.com/numapslifetime.
1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/express.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v
prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové
oznámenie.
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express
Technické údaje
Rozsah prevádzkovej teploty
–20 ° až 55 °C (–4 ° až 131 °F)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F)
Prívod napätia
Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého
napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého
prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len
pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Výdrž batérie
Až 1 hodina podľa používania a nastavení
Typ batérie
Nabíjateľná, lítiová
Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu
najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie.
Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje,
aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne
trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows
a počítače Mac .
1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com
/express.
®
®
Príloha
Podpora a aktualizácie
Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám
pre zariadenia Garmin.
• Registrácia produktu
• Produktové príručky
Nastavenie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
20
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte
možnosť Prevziať pre systém Windows.
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte
možnosť Prevziať pre počítač Mac.
3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na
obrazovke na dokončenie inštalácie.
4 Štart Garmin Express.
Informácie o zariadení
5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.
2 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho
zariadenia pripojeného k počítaču.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
6 Kliknite na Pridať zariadenie.
Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.
7 Kliknite na Pridať zariadenie.
8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte svoje zariadenie
do softvéru Garmin Express.
Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá
aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.
9 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
kliknite na Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na
Zobraziť podrobnosti a vyberte aktualizáciu.
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia k
2
3
4
5
6
počítaču, strana 21).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.
Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do
vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade
pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho
trvať.
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču
Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné
odpojenie.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
2 Odpojte kábel od počítača.
Správa údajov
Zobrazenie stavu signálu GPS
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
Napájacie káble
®
Typy súborov
Zariadenie podporuje tieto typy súborov.
• Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho
softvéru myGarmin, a to vrátane MapSource , BaseCamp™ a
HomePort™ (Vlastné body záujmu (POI), strana 7).
• Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader
(Inštalácia softvéru POI Loader, strana 7).
®
O pamäťových kartách
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.
Inštalácia pamäťovej karty
Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.
1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.
Príloha
Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo
.
Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.
• Napájací kábel do vozidla
• Kábel USB
• Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)
Nabíjanie zariadenia
POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Zariadenie pripojte k napájaciemu káblu vo vozidle.
• Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k
počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie
nabiť.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný
pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na
stránke www.garmin.com.
21
Ťažkosti
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
OZNÁMENIE
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.
1 Otočte koncovku À o 90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek a odomknite jut.
liehu.
Osušte
pomocou čistej a suchej handry.
2
3 Namontujte prísavkový držiak (Pripojenie zariadenia k zdroju
napájania vo vozidle, strana 1).
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
2
3
4
5
TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať
mincu.
Odstráňte koncovku, strieborný hrot Á a poistku Â.
Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A
alebo 2 A.
Vložte strieborný hrot do koncovky.
Zatlačte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom
kábli vozidla Ã.
Upevnenie na palubnú dosku
OZNÁMENIE
Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko
odstraňuje.
Môžete použiť voliteľný disk na upevnenie vášho zariadenia
na palubnú dosku a dodržať náležité štátne predpisy. Ďalšie
informácie nájdete na stránke www.garmin.com.
1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete
disk pripevniť.
2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
3 Umiestnite disk na palubnú dosku.
4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).
Odstránenie zariadenia, držiaka a
prísavkového držiaka
Odstránenie zariadenia z držiaka
1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnej strane zariadenia.
2 Nakloňte zariadenie dopredu.
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka
1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na
prísavkovom držiaku.
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla
1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na
(www.garmin.com).
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (Nastavenia
navigácie, strana 18).
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (Výmena
poistky v napájacom kábli vozidla, strana 22).
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.
• Skontrolujte, či teplota vo vozidle je v tomto rozsahu: 0 ° až
45 °C (32 ° až 113 °F).
• Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke
vozidla.
Moja batéria nezostane nabitá dlho
• Znížte jas displeja (Nastavenia zobrazenia, strana 19).
• Skráťte časový limit displeja (Nastavenia zobrazenia,
strana 19).
• Znížte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 1).
• Vypnite Bluetooth bezdrôtovú technológiu (Bluetooth je
vypnutý, strana 19).
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku
(Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku,
strana 1).
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako vyberateľná jednotka
Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou
protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie
zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná
jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7,
Windows Vista a Windows XP Service Pack 3 s programom
Windows Media Player 10.
®
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie
V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa
zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného
zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná
jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie.
Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service
Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia
USB.
Kúpa príslušenstva
Prejdite na http://buy.garmin.com.
22
Ťažkosti
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie, ani ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika
1 Odpojte kábel USB od počítača.
2 Vypnite zariadenie.
3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel
USB.
TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača
a nie do rozbočovača USB.
Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP
alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na
obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia
pripojeného k počítaču.
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k
zariadeniu
• Vyberte položku Nastavenia > Bluetooth.
Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnúť.
• Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od
zariadenia.
• Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.
Ťažkosti
23
Register
Symboly
2D pohľad na mapu 10
3D pohľad na mapu 10
A
adhézny disk na palubnú dosku 22
adresár servisov 7
adresy, vyhľadávanie 7
aktívny asistent jazdných pruhov 3
aktualizácia
mapy 20
softvér 20
aktuálna poloha 8
aplikácia Smartphone Link, pripájanie 16
Aplikácia Smartphone Link 16
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin 16
vypnutie hovorov 16
automatická hlasitosť, zapnutie 1
B
batéria
maximalizácia 22
nabíjanie 1, 21, 22
ťažkosti 22
bezdrôtová náhlavná súprava 14
bezpečnostné kamery, predplatenia 10
Bluetooth technológia 15
nastavenia 19
odpojenie zariadenia 15
vypína sa 19
zapnutie 14
body záujmu (POI) 6, 7
miesta 6
POI Loader 7
rozšírenia 7
služby nákladnej dopravy 7
užívateľské 7
C
cena paliva, zmena 17
cesta domov 2, 8
cestná premávka 9, 11, 12, 19
aktivácia predplatného 11
alternatívna trasa 5
kamery 16
mapa 10
nehody 10
predplatenia Lifetime 20
pridanie predplatných 11
prijímač 11
vyhľadanie zdržaní 10
ciele. Pozrite si polohy
Č
čerpacie, stanice 8
čistenie dotykovej obrazovky 20
čistenie zariadenia 20
D
denník vodiča 13
diagnostika 14
Dokumenty EULA 19
domov
cesta 2, 8
nastavenie polôh 8
telefónne číslo 15
úprava polohy 2, 8
volanie 15
dopravné kamery 16
zobrazenie 16
E
ecoChallenge 17
ecoRoute 17
hodnotenie ecoChallenge 17
kalibrácia spotreby paliva 17
profil vozidla 17
24
správa o najazdených kilometroch 17
správy o najazdených kilometroch 17
ecoRoute HD, príslušenstvo 17
exportovanie
denníky vodiča 13
správy o jazdách 12
súhrny o jurisdikcii 12
F
Foursquare 7
G
Garmin Express 20
aktualizácia softvéru 20
registrácia zariadenia 20
geocaching 7
GPS 1, 21
H
história jázd 19
história servisu
kategórie 14
úprava 14
vymazanie 14
záznamy 14
hlasitosť, úprava 1
hlasový pokyn 14
hodnotenie ecoChallenge 17
vynulovanie 17
hovory 15
domov 15
história 15
kontakty 15
prijímanie 15
volanie 15
vypnutie 16
vytáčanie 15
I
ID jednotky 19
identifikačné číslo 19
ikony, stavová lišta 1
ikony upozornení 10
ikony varovania 10
informácie o trase 9
resetovanie 9
zobrazenie 9
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 12
exportované súhrny a správy 12
správy o jazdách 12
súhrn o jurisdikcii 12
údaje o palive 12
J
jas 2
jazyk
hlas 19
klávesnica 19
K
káble, napájanie 21
kalibrácia spotreby paliva 17
kamery, bezpečnostné 10
karta microSD, inštalácia 21
Kde som? 8
klávesnica
jazyk 19
rozloženie 19
kolíska, odstránenie 22
krádež, zabránenie 20
križovatky, vyhľadávanie 7
M
mapa, nástroje 9
mapy 4, 9, 18
aktualizácia 20
dátové pole 3, 9, 10
lifetime 20
nákladné vozidlo 10
nüMaps Guarantee 20
nüMaps Lifetime 20
symboly 3
téma 18
úroveň detailov 18
vrstvy 10
zakúpenie 22
zobrazenie trás 3
mapy Lifetime 20
miesta 6
aktuálne 8
nastavenie domovskej lokality 8
volanie 15
vyhľadávanie 7
myGarmin, správy 18
mýto, vyhnutie sa 5
myTrends, trasy 5
N
nabíjanie zariadenia 1, 21, 22
náhlavná súprava, párovanie 14, 15
nákladné vozidlo
body záujmu 7
mapa 10
príves 2
profily 2
vodiči 13
zásielky 13
napájací kábel do vozidla 1
napájacie káble 21
vozidlo 1
výmena poistky 22
nariadenia, pracovná aktivita 12
nastavenia 18, 19
nastavenia času 19
nastavenia displeja 19
nástroje, mapa 9
navigácia 3, 6
mimo cesty 6
náhľad na cesty 4
nastavenia 18
navigácia mimo cesty 6
nedávno nájdené polohy 8
núdzové služby 8
nüMaps Guarantee 20
nüMaps Lifetime 20
O
obchádzky 3
obmedzenia 5
cesta 5
mýto 5
oblasť 5
odstraňovanie 5
úseky ciest 5
vozidlo 2
vypína sa 5
obnovenie nastavení 19
obrazovka, jas 2
odpojenie, Bluetooth zariadenie 15
odstránenie kolísky 22
P
palivo, ceny 17
pamäťová karta 21
panel vyhľadávania 6
parkovisko, posledný bod 8
párovanie 14, 15
náhlavná súprava 14, 15
odpojenie 15
odstraňovanie spárovaného zariadenia 15
telefón 15, 23
plánovač trasy 4
tvarovacie body 4
úprava cesty 4
počasie 18
podmienky na ceste 18
radar 18
počítač, pripojenie 21–23
podmienky na ceste, počasie 18
podpora pre produkty 16
POI Loader 7
Register
poistka, výmena 22
polohy 7, 18
aktuálne 8
miesta 6
naposledy nájdené 8
simulované 19
ukladanie 8
vyhľadávanie 6
pomocník. 16 Pozrite si aj podpora pre
produkty
poruchy 14
pracovná aktivita 12–14
služobný stav 13
vodiči 13
zásielky 13
pred vami
prispôsobenie 9
vyhľadanie služieb 9
predplatenia
cestná premávka 20
nüMaps Lifetime 20
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin 16
prijímanie hovorov 15
prísavka 22
príslušenstvo 22
prispôsobenie zariadenia 18
profil vozidla 17
nákladné vozidlo 2
profily
nákladné vozidlo 2
zapnutie 2
prvotné nastavenie 14
R
registrácia produktu 20
registrácia zariadenia 20
resetovanie
údaje o trase 9
zariadenie 20
režim spánku 1
riešenie problémov 22, 23
rozšírenia, vlastné body záujmu (POI) 7
Rýchle vyhľadávanie 6
S
satelitné signály
prehliada sa 21
vyhľadávanie 1
simulované polohy 19
skrátené príkazy, pridávanie 8
skratky, vymazávanie 8
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin
16
predplatenie 16
služobný stav 13
smery 3
smery jazdy 3
snímky obrazovky 19
softvér
aktualizácia 20
verzia 19
spotreba paliva. 17 Pozrite si aj ecoRoute
správy
jazda 12
najazdené kilometre 17
správy o najazdených kilometroch 17
starostlivosť o zariadenie 20
súbory
podporované typy 21
prenos 21
súhrn o jurisdikcii 12
súradnice 7
telefónne hovory 15
hlasové vytáčanie 15
prijímanie 15
stíšenie 15
vytáčanie 15
telefónne hovory bez použitia rúk 14
telefónny zoznam 15
tlačidlá na obrazovke 1
tlačidlo napájania 1
trasy 2
myTrends 5
náhľad 4
navrhované 5
pridanie bodu 3, 4
režim výpočtu 4, 18
spustenie 2, 4
tvarovanie 3
zastavenie 3
zobrazenie na mape 3
Trasy
výpočet 3
zobrazenie na mape 3
Tvarovanie trasy 3
U
ukladanie, aktuálna poloha 8
uložené polohy 4
kategórie 8
odstraňovanie 9
úprava 8
upevnenie zariadenia
automobil 1
palubná doska 22
prísavka 1, 22
vybratie z držiaka 22
upozornenia 14
USB, odpojenie 21
V
vlastné POI 7
vodiči
nákladné vozidlo 13
pridávanie 13
vrstvy mapy, prispôsobenie 10
vyhľadanie služieb, pred vami 9
vyhľadávanie miest, kategórie 6
vyhľadávanie polôh. 6 Pozrite si aj polohy
adresy 7
križovatky 7
mestá 7
súradnice 7
vymazanie
servisné kategórie 14
servisné záznamy 14
vymazávanie
spárované zariadenie Bluetooth 15
trasy 4
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia 19
vytáčanie 15
Z
zásielky 13
pracovná aktivita 13
pridávanie 13
záznam trasy, zobrazenie 9
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 7
zmena oblasti vyhľadávania 6
zobrazenie mapy
2-D 10
3-D 10
zoznam odbočiek 3
zvuk, body v blízkosti 19
T
technické údaje 20
technológia Bluetooth 14, 23
odstraňovanie spárovaného zariadenia 15
telefón, párovanie 15, 23
Register
25
support.garmin.com
Október 2017
190-01805-44_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising