Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | User guide | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Podręcznik użytkownika

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Podręcznik użytkownika
DĒZL 580
™
Podręcznik użytkownika
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ oraz nüMaps Lifetime™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków
bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo Bluetooth
stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc. zarejestrowanym
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. TripAdvisor jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TripAdvisor
LLC. TruckDown jest znakiem towarowym firmy TruckDown Info International, Inc. Windows , Windows Vista oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
dēzl 580 — informacje ogólne .................................................... 1
Montowanie i zasilanie urządzenia dēzl w pojeździe ................. 1
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 1
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 1
Ikony na pasku stanu .................................................................. 1
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 2
Regulowanie głośności ............................................................... 2
Włączanie funkcji automatycznej głośności ........................... 2
Korzystanie z miksera dźwięku .............................................. 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Profile pojazdów............................................................. 2
Dodawanie profilu pojazdu ......................................................... 2
Aktywowanie profilu pojazdu ...................................................... 2
Zmiana informacji o przyczepie .................................................. 2
Edycja profilu pojazdu ................................................................. 3
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy....................... 3
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych dla kierowcy ....... 3
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 3
Nawigacja do celu.......................................................... 4
Trasy ........................................................................................... 4
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 4
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 4
Jazda do domu ...................................................................... 4
Trasa na mapie ........................................................................... 4
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 4
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ....................................... 4
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 5
Przybycie do celu ........................................................................ 5
Parkingu w pobliżu celu podróży ........................................... 5
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ...................... 5
Zmiana aktywnej trasy ................................................................ 5
Dodawanie pozycji do trasy ................................................... 5
Kształtowanie trasy ................................................................ 5
Korzystanie z objazdu ............................................................ 5
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 5
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 6
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 6
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 6
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 6
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 6
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 6
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 6
Unikanie stref środowiskowych .............................................. 6
Własne unikane ..................................................................... 6
Nawigowanie poza drogami ........................................................ 7
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji............................ 7
Punkty szczególne ...................................................................... 7
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek ............... 7
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu TruckDown ..... 7
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 7
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ............................................. 7
Wyszukiwanie w ramach kategorii ......................................... 7
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu .............................................................................. 8
Wyniki wyszukiwania pozycji ...................................................... 8
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie .................................. 8
Zmiana przeszukiwanego obszaru ............................................. 8
Parking ........................................................................................8
Wyszukiwanie parkingów dla ciężarówek .............................. 8
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji ............... 9
Spis treści
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji ............ 9
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów .............................. 9
Narzędzia wyszukiwania ............................................................. 9
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 9
Wyszukiwanie skrzyżowania .................................................. 9
Wyszukiwanie miasta ............................................................. 9
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych ................ 9
Foursquare ................................................................................. 9
Łączenie z kontem Foursquare .............................................. 9
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare ................ 9
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare .................... 9
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare ............................. 9
TripAdvisor ................................................................................ 10
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TripAdvisor ........................................................................... 10
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................. 10
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc ................... 10
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji .............................. 10
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ................... 10
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................. 10
Dodawanie skrótu ..................................................................... 10
Usuwanie skrótu .................................................................. 10
Zapisywanie pozycji .................................................................. 10
Zapisywanie pozycji ............................................................. 10
Zapisywanie aktualnej pozycji .............................................. 10
Edycja zapisanych pozycji ................................................... 10
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ...................... 10
Usuwanie zapisanych pozycji .............................................. 10
Korzystanie z mapy ...................................................... 11
Narzędzia mapy ........................................................................ 11
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 11
Włączanie narzędzi mapy .................................................... 11
Przed tobą ................................................................................ 11
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 11
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 11
Symbole ostrzeżeń i alertów ..................................................... 11
Ostrzeżenia o ograniczeniach .............................................. 12
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych ..................... 12
Alerty .................................................................................... 12
Informacje o podróży ................................................................ 12
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 12
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 12
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 12
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 12
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 12
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 12
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 12
Dostosowywanie mapy ............................................................. 12
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 12
Zmiana pola danych mapy ................................................... 12
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 13
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje
smartfonu...................................................................... 13
Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone
Link ........................................................................................... 13
Ikony stanu funkcji Bluetooth .................................................... 13
Usługi Garmin Live ................................................................... 13
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 13
Wysyłanie pozycji ze smartfonu do urządzenia ........................ 14
Powiadomienia z telefonu ......................................................... 14
Odbieranie powiadomień ..................................................... 14
Wyświetlanie listy powiadomień ........................................... 14
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący .................................. 14
Nawiązywanie połączenia .................................................... 14
Odbieranie połączenia ......................................................... 15
i
Korzystanie z historii połączeń ............................................. 15
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ................................ 15
Zapisywanie domowego numeru telefonu ........................... 15
Konfigurowanie funkcji Bluetooth dla urządzenia Apple ........... 15
Łączenie z aplikacją Smartphone Link w urządzeniu
Apple .................................................................................... 15
Wyłączanie trybu głośnomówiącego w urządzeniu Apple ... 15
Wyłączanie danych z aplikacji Smartphone Link
i powiadomień z telefonu w urządzeniu Apple ..................... 15
Konfiguracja funkcji Bluetooth dla smartfonu z systemem
Android™ .................................................................................. 15
Łączenie z aplikacją Smartphone Link na smartfonie
z systemem Android ............................................................ 15
Wyłączanie funkcji Bluetooth dla smartfonu z systemem
Android ................................................................................. 16
Odłączanie urządzenia Bluetooth ............................................. 16
Usuwanie sparowanego telefonu ............................................. 16
Wyciszanie instrukcji ................................................................. 20
Sterowanie głosem ................................................................... 20
Konfigurowanie sterowania głosem ..................................... 20
Korzystanie ze sterowania głosem ...................................... 20
Sterowanie głosem — porady .............................................. 20
Korzystanie z aplikacji................................................. 20
Odbieranie danych o ruchu drogowym za pomocą Smartphone
Link ........................................................................................... 16
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 16
Subskrypcje odbiornika informacji drogowych ..................... 16
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 17
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie .......................... 17
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 17
Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia ................. 20
Wyświetlanie mapy ciężarówek ................................................ 20
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 21
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 21
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 21
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 21
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 21
Funkcja planowania podróży .................................................... 21
Planowanie podróży ............................................................. 21
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży .. 21
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży ................................. 21
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży ............................ 21
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 21
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy ............................ 22
Kamery monitorujące photoLive ............................................... 22
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
photoLive Traffic Cameras ................................................... 22
Wyświetlanie kamer drogowych photoLive na mapie .......... 22
Zapisywanie kamery drogowej ............................................. 22
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 22
Narzędzia pojazdu i kierowcy ...................................... 17
dēzlUstawienia.............................................................. 22
Planowanie przerw ................................................................... 17
Robienie sugerowanej przerwy ............................................ 17
Włączanie licznika przerw .................................................... 17
Wstrzymywanie i resetowanie licznika przerw ..................... 17
Dostosowywanie godzin jazdy ............................................. 17
Dostosowywanie dziennego limitu jazdy ............................. 17
Garmin eLog ............................................................................. 17
Konfigurowanie funkcji Garmin eLog w urządzeniu dēzl ..... 17
Wyświetlanie informacji Garmin eLog w urządzeniu dēzl. ... 18
Wyświetlanie zdarzeń dotyczących diagnostyki i wadliwego
działania Garmin eLog ......................................................... 18
Dispatch and Track ................................................................... 18
Konfigurowanie udostępniania w sesji Dispatch and
Track .................................................................................... 18
Rozpoczynanie sesji Dispatch and Track ............................ 18
Wysyłanie wiadomości o przydzielonym zadaniu do
urządzenia dēzl .................................................................... 18
IFTA .......................................................................................... 19
Wprowadzanie danych dotyczących paliwa ........................ 19
Edycja danych dotyczących paliwa ..................................... 19
Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla
jurysdykcji ............................................................................ 19
Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących
podróży ................................................................................ 19
Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla
jurysdykcji i raportów dotyczących podróży ......................... 19
Rejestrowanie historii usług ...................................................... 19
Dodawanie kategorii usług ................................................... 19
Usuwanie kategorii usług ..................................................... 19
Zmiana nazw kategorii usług ............................................... 19
Usuwanie zapisów usług ...................................................... 20
Edycja zapisu usług ............................................................. 20
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 22
Włączanie map .................................................................... 22
Ustawienia nawigacji ................................................................ 22
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 23
Ustawianie symulowanej pozycji .......................................... 23
Ustawienia sieci bezprzewodowej ............................................ 23
Ustawienia asystenta kierowcy ................................................. 23
Ustawienia dodatkowej kamery ................................................ 23
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 23
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 23
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 23
Ustawianie czasu ................................................................. 23
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 24
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 24
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 24
Przywracanie ustawień ............................................................. 24
Utrudnienia drogowe....................................................16
Polecenia głosowe....................................................... 20
Ustawianie frazy aktywacji ........................................................ 20
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 20
Polecenia głosowe — porady ................................................... 20
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................. 20
ii
Informacje o urządzeniu.............................................. 24
Wyświetlanie informacji prawnych i dotyczących zgodności .... 24
Dane techniczne ....................................................................... 24
Ładowanie urządzenia .............................................................. 24
Konserwacja urządzenia.............................................. 24
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ....................................... 24
Aktualizowanie map i oprogramowania .................................... 24
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi ............................. 24
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci
Wi‑Fi ..................................................................................... 25
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ................................................................... 25
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 26
Czyszczenie obudowy ......................................................... 26
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 26
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 26
Resetowanie urządzenia .......................................................... 26
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 26
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 26
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 26
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 26
Spis treści
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 26
Rozwiązywanie problemów......................................... 26
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 26
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 26
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 26
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 26
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem lub Smartphone
Link ........................................................................................... 27
Aplikacja Smartphone Link powoduje szybsze rozładowywanie
baterii smartfonu ....................................................................... 27
Załącznik....................................................................... 27
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ...................... 27
Zarządzanie danymi ................................................................. 27
Informacje o kartach pamięci ............................................... 27
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 27
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 27
Odłączanie kabla USB ......................................................... 27
Wyświetlanie stanu sygnału GPS ............................................. 28
Zakup dodatkowych map .......................................................... 28
Zakup akcesoriów ..................................................................... 28
Indeks............................................................................ 29
Spis treści
iii
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia
(Aktualizowanie map i oprogramowania, strona 24).
• Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Montowanie i zasilanie urządzenia dēzl w pojeździe,
strona 1).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 1).
• Wyreguluj głośność (Regulowanie głośności, strona 2)
i jasność wyświetlacza (Regulowanie jasności ekranu,
strona 2).
• Skonfiguruj profil odpowiedni dla Twojego pojazdu .
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 4).
dēzl 580 — informacje ogólne
2 Umieść uchwyt Á na ramieniu przyssawki Â, tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię Ã
do tyłu, w kierunku szyby.
4 Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyły urządzenia.
5 Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby
nastąpiło zatrzaśnięcie.
6 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Off.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
Odbiór sygnałów GPS
À
Á
Â
Ã
klawisz zasilania
Gniazdo USB do zasilania i przesyłu danych
Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
Mikrofon do poleceń głosowych lub prowadzenia rozmów w trybie
głośnomówiącym
Montowanie i zasilanie urządzenia dēzl
w pojeździe
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do portu
USB w urządzeniu.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
na pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Jeśli
co najmniej połowa słupków jest zapełniona, urządzenie jest
gotowe do nawigacji.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
1
Stan sygnału GPS. Przytrzymaj, aby zobaczyć dokładność
działania modułu GPS oraz informacje pobrane z satelitów
(Wyświetlanie stanu sygnału GPS, strona 28).
Stan funkcji Bluetooth . Wybierz, aby otworzyć ustawienia
Bluetooth (Ustawienia sieci bezprzewodowej, strona 23).
®
Moc sygnału Wi-Fi. Wybierz, aby zmienić ustawienia Wi-Fi
(Ustawienia sieci bezprzewodowej, strona 23).
Połączono z zestawem głośnomówiącym. Wybierz, aby
nawiązać połączenie (Rozmowa przez zestaw głośnomó­
wiący, strona 14).
Aktywny profil pojazdu. Wybierz, aby otworzyć ustawienia
profilu pojazdu.
Bieżący czas. Wybierz, aby ustawić czas (Ustawianie czasu,
strona 23).
Poziom naładowania baterii.
Udostępnianie danych sesji Dispatch and Track. Na ikonie
wyświetlana jest liczba zaproszonych widzów. Wybierz, aby
otworzyć aplikację Dispatch and Track (Dispatch and Track,
strona 18).
Stan aplikacji Smartphone Link. Wybierz, aby połączyć się
z aplikacją Smartphone Link i otrzymywać aktualne
informacje drogowe i inne usługi w czasie rzeczywistym
(Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone
Link, strona 13). Po połączeniu urządzenia z aplikacją
Smartphone Link ikona zmieni kolor na niebieski.
Temperatura. Wybierz, aby wyświetlić prognozę pogody
(Wyświetlanie prognozy pogody, strona 21).
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz
opcji menu w urządzeniu.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
• Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
• Wybierz lub , aby przewinąć listę lub menu.
• Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
• Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla
bieżącego ekranu.
Regulowanie głośności
1 Wybierz Volume.
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.
1 Wybierz kolejno Volume > .
2 Wybierz Automatic Volume.
Korzystanie z miksera dźwięku
Za pomocą miksera dźwięku możesz ustawić poziomy głośności
dla różnych typów dźwięków, takich jak komunikaty nawigacyjne
i połączenia telefoniczne. Poziom dla każdego typu dźwięku
stanowi wartość procentową głośności ogólnej.
1 Wybierz Volume.
2 Wybierz > Audio Mixer.
3 Za pomocą suwaków ustaw poziom głośności dla każdego
typu dźwięku.
Regulowanie jasności ekranu
Profile pojazdów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Ikona
na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu.
Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować
oddzielnie dla każdego typu pojazdu.
Po aktywacji profilu dla ciężarówek urządzenie wyznacza trasy,
które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary
nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu
określone przez użytkownika.
Dodawanie profilu pojazdu
Profil pojazdu należy dodać dla każdej ciężarówki lub
samochodu, z którymi będzie wykorzystywane urządzenie dēzl.
1 Wybierz kolejno Settings > Vehicle Profile > .
2 Wybierz opcję:
• Aby dodać samochód ciężarowy z integralną częścią
ładunkową, wybierz kolejno Straight Truck.
• Aby dodać sam ciągnik lub ciągnik z przyczepą, wybierz
Tractor.
• Aby dodać autobus, wybierzBus.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje o pojeździe.
Po dodaniu profilu pojazdu można dokonać jego edycji w celu
wprowadzenia dodatkowych szczegółowych informacji, takich
jak numer identyfikacyjny pojazdu lub numer przyczepy.
Aktywowanie profilu pojazdu
Aby móc aktywować profil, należy go najpierw dodać.
1 Wybierz kolejno Settings > Vehicle Profile.
2 Wybierz profil pojazdu.
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego
wymiary i masa.
3 Wybierz Select.
Zmiana informacji o przyczepie
Aby móc zmodyfikować informacje o przyczepie, należy
najpierw wprowadzić profil pojazdu dla ciągnika.
W przypadku zmiany przyczepy ciągnika informacje o niej
można zmodyfikować w profilu pojazdu, nie zmieniając danych
samego ciągnika. Istnieje możliwość szybkiego przełączania się
między często używanymi przyczepami.
1 Wybierz kolejno Settings > Vehicle Profile.
2 Wybierz profil ciągnika, którego chcesz użyć z przyczepą.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby użyć wykorzystanej ostatnio konfiguracji przyczepy,
wybierz konfigurację przyczepy z listy.
• Aby wprowadzić nową konfigurację przyczepy, wybierz
kolejno New Configuration, a następnie wprowadź dane
przyczepy.
1 Wybierz kolejno Settings > Display > Brightness.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
2
Profile pojazdów
Edycja profilu pojazdu
Profil pojazdu można edytować w celu zmiany danych pojazdu
lub w celu dodania do nowego profilu pojazdu szczegółowych
informacji, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu, numer
przyczepy czy stan licznika. Istnieje także możliwość zmiany
nazwy i usunięcia profilu pojazdu.
1 Wybierz kolejno Settings > Vehicle Profile.
2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
3 Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz
, a następnie pole, które chcesz zmienić.
• Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno >
> Rename Profile.
• Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno opcje >
>
Delete.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy
NOTYFIKACJA
Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy
obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
®
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów
alertów dla kierowcy. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Szkoły: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającej się szkoły lub strefy wokół szkoły oraz
ograniczenie prędkości (jeśli takie dane są dostępne).
Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na
przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Zmiana limitu prędkości: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
ograniczeniu prędkości, dając czas na przygotowanie się do
dostosowania prędkości.
Jedziesz pod prąd drogą jednokierunkową: Jeśli jedziesz pod
prąd drogą jednokierunkową, urządzenie emituje komunikat
i wyświetla na całym ekranie odpowiednie ostrzeżenie.
Krawędzie ekranu zmieniają kolor na czerwony i alert
pozostaje widoczny na górze ekranu do momentu
opuszczenia drogi jednokierunkowej lub zmiany kierunku
jazdy na prawidłowy.
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu
kolejowego.
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru
przechodzenia zwierząt przez drogę.
Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli
zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Utrudnienia drogowe, strona 16).
Ostrzeżenie o zmęczeniu: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i proponuje zbliżające się miejsca, gdzie możesz
się zatrzymać i odpocząć, jeśli prowadzisz pojazd przez
ponad dwie godziny bez przerwy.
Zakaz ruchu ciężarówek: Urządzenie odtwarza dźwięk, gdy
zbliżasz się do drogi, gdzie ruch ciężarówek jest zabroniony.
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu: Urządzenie odtwarza
dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi,
gdzie ciężarówka mogłaby utknąć na nierównościach
nawierzchni.
Boczny wiatr: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie istnieje
niebezpieczeństwo wystąpienia bocznego wiatru.
Zwężona droga: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, która może być zbyt
wąska dla prowadzonego pojazdu.
Stromy zjazd: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla
komunikat, gdy zbliżasz się do stromego zjazdu.
Granice stanowe i krajowe: Urządzenie odtwarza dźwięk
i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do granicy stanu lub
kraju.
Włączanie i wyłączanie alertów dźwiękowych
dla kierowcy
Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych
typów alertów dla kierowcy. Alerty wizualne pojawiają się nawet
po wyłączeniu dźwięku.
1 Wybierz kolejno Settings > Driver Assistance > Audible
Driver Alerts.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie
ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer
na światłach.
• Dane w czasie rzeczywistym na temat fotoradarów i kamer
na światłach są dostępne w ramach subskrypcji usług
Garmin Live w aplikacji Smartphone Link (Usługi Garmin
Live, strona 13).
• Musisz wykupić subskrypcję, aby móc pobierać
i przechowywać dane o fotoradarach w urządzeniu. Odwiedź
stronę garmin.com/speedcameras w celu sprawdzenia
dostępności i zgodności, a także zakupu subskrypcji lub
przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji. W dowolnej
chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą
subskrypcję.
• W niektórych regionach wybrane zestawy produktów mają
fabrycznie wgrane dane o fotoradarach i kamerach na
światłach z możliwością bezterminowej aktualizacji.
3
• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™
(garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych
kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
Nawigacja do celu
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 5) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 6).
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 4).
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy
(Kształtowanie trasy, strona 5).
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (Dodawanie
pozycji do trasy, strona 5).
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Where To? > Go Home.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Where To? >
2 Podaj pozycję domową.
> Set Home Location.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Where To? i wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie
i zapisywanie pozycji, strona 7).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Go!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edit
Route i dodaj do trasy punkty kształtowania
(Kształtowanie trasy, strona 5).
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 4). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy, strona 5).
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz View Map.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Go!.
4
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Trasa podświetlona na mapie.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Prędkość pojazdu.
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Dotknij tego pola, aby zmienić wyświetlane w nim
informacje (Zmiana pola danych mapy, strona 12).
Aktywny asystent pasa ruchu
W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok
mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli
jest dostępna). Kolorowa linia À wskazuje prawidłowy pas do
skrętu.
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Turns.
Nawigacja do celu
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery
skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą
lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
.
2 Wybierz
Przybycie do celu
Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli
informacje pomocne w dotarciu na miejsce.
•
wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat
głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
• Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć
szukanie parkingu. Wybierz Yes, aby znaleźć pobliski parking
(Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 5).
• Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie
automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje
przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać Stop, aby
zakończyć trasę.
Parkingu w pobliżu celu podróży
Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu
podróży. Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie
parkingu.
UWAGA: Ta funkcja powinna być wykorzystywana tylko
w przypadku korzystania z profilu samochodu. W przypadku
korzystania z profilu ciężarówki możesz wyszukać parking dla
ciężarówek w pobliżu miejsca docelowego (Wyszukiwanie
parkingów dla ciężarówek, strona 8).
1 Wybierz opcję:
• Kiedy urządzenie wyświetli monit, wybierz Yes, aby
rozpocząć wyszukiwanie pobliskiego parkingu.
• Jeśli urządzenie nie wyświetli monitu, wybierz kolejno
Where To? > Categories > Parking i wybierz > My
Destination.
Wybierz
Filter Parking i wybierz co najmniej jedną kategorię,
2
aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności, typu,
ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz parking, a następnie wybierz kolejno Go! > Add As
Next Stop.
Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Apps > Last Spot.
Zmiana aktywnej trasy
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 4).
Nawigacja do celu
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu
i zapisywanie trasy (Planowanie podróży, strona 21).
1 Na mapie wybierz kolejno > Where To?.
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji,
strona 7).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Go!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Add As Next Stop.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Add As Last
Stop.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Add to Active Route.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 4).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Go!.
Korzystanie z objazdu
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Change Route.
PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia
Change Route, możesz je tam dodać (Włączanie narzędzi
mapy, strona 11).
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Detour by Distance.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Detour by Road.
• Aby znaleźć nową trasę, wybierz Detour.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation > Calculation Mode.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Faster Time, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
5
• Wybierz Off Road, aby obliczać trasy od punktu do punktu
(bez względu na drogi).
• Wybierz Shorter Distance, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
> Stop.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności, strona 24).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie danych o ruchu drogowym za pomocą Smartphone
Link, strona 16).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 23), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Traffic.
2 Wybierz opcję Alternate Route, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Go!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Toll Roads.
• Wybierz kolejno Tolls and Fees > Toll Roads.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Always Ask.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Avoid.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Allow.
4 Wybierz Save.
Unikanie dróg wymagających winiet
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
6
Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na
temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub
zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie
winiet w poszczególnych krajach.
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation > Tolls and Fees >
Toll Stickers.
Wybierz
państwo.
2
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Always Ask.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Avoid.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Allow.
4 Wybierz Save.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation > Avoidances.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Save.
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation > Environmental
Zones.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Always Ask.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Avoid.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Allow.
3 Wybierz Save.
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation > Custom
Avoidances.
2 Wybierz Add Avoid Road.
3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Next.
4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Next.
5 Wybierz Done.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation > Custom
Avoidances.
2 W razie potrzeby wybierz Add Avoidance.
3 Wybierz Add Avoid Area.
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Next.
5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Next.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6 Wybierz Done.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
Nawigacja do celu
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation > Custom
Wyszukiwanie punktów szczególnych
z serwisu TruckDown
Avoidances.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Disable.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation > Custom
Avoidances.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Delete.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation.
2 Wybierz kolejno Calculation Mode > Off Road > Save.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Where To? pomaga odszukać cel
podróży, zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania
i zapisu informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 7).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne,
strona 7).
• Wyszukaj miejsca postoju i usług dla ciężarówek, w tym
szczegółowe informacje z katalogu TruckDown (jeśli są
dostępne).
• Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś
w nich swoją pozycję (Wyszukiwanie punktów szczególnych
Foursquare, strona 9).
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania, strona 9).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 8).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji, strona 10).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyświetlanie ostatnio
znalezionych pozycji, strona 10).
®
®
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla
ciężarówek
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają punkty
szczególne dla samochodów ciężarowych, takie jak postoje dla
ciężarówek, parkingi przy autostradzie czy stacje ważenia.
Wybierz kolejno Where To? > Categories > Trucking.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
W katalogu TruckDown znajdują się firmy świadczące usługi dla
transportu ciężarowego, takie jak warsztaty i sprzedawcy opon.
Katalog TruckDown nie jest dostępny na wszystkich obszarach.
1 Wybierz opcję:
• Wybierz Truck Locations, aby wyszukać punkty
szczególne odpowiednie dla ciężarówek.
• Wybierz Truck Services, aby wyszukać punkty usługowe
dla ciężarówek.
Wybierz
kategorię.
2
3 W razie potrzeby wybierz Filter by Amenities & Brands,
wybierz co najmniej jeden rodzaj udogodnień, a następnie
wybierz Save.
UWAGA: Ta opcja ma zastosowanie jedynie do postojów dla
ciężarówek.
4 Wybierz cel podróży.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Where To?.
2 Wybierz Enter Search w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1
2
3
4
Wybierz Where To?.
Zaznacz kategorię lub wybierz Categories.
W razie potrzeby wybierz podkategorię.
Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno Where To? > Categories.
2 Wybierz kategorię.
7
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno Where To? > Enter Search.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Go!.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz kolejno > Explore this Venue.
Wyniki wyszukiwania pozycji
Domyślnie wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie
listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Przewiń w dół,
aby zobaczyć więcej wyników.
À
Á
Â
Ã
8
Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o wybranej pozycji.
Wybierz, aby znaleźć parkingi w pobliżu wybranej pozycji.
Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranych
pozycji.
Ä Go!
Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie.
Å
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz . Najbliższa pozycja
wyświetla się na środku mapy, a na dole mapy wyświetlane są
podstawowe informacje na temat wybranej pozycji.
À
Przeciągnij mapę, aby wyświetlić dodatkowe wyniki wyszukiwania.
Á
Dodatkowe wyniki wyszukiwania. Wybierz, aby wyświetlić inną
pozycję.
Â
Podsumowanie wybranej pozycji. Wybierz, aby wyświetlić
więcej informacji o wybranej pozycji.
à Go!
Ä
Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na liście.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji.
Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład
w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż
aktualnej trasy.
1 Wybierz Where To?.
2 Wybierz .
3 Wybierz opcję.
Parking
Urządzenie dēzl zapewnia szczegółowe dane o parkingach
pomoce w znalezieniu pobliskiego parkingu w oparciu
o prawdopodobieństwo znalezienia wolnego miejsca, typ
parkingu, cenę lub metodę płatności.
W niektórych regionach aktualne dane o parkingach są
dostępne po połączeniu urządzenia dēzl z aplikacją Smartphone
Link (Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone
Link, strona 13). Kiedy urządzenie odbiera aktualne dane
o parkingach, możesz wyświetlać informacje dotyczące
parkingów w czasie rzeczywistym.
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani
aktualność danych o parkingach.
Wyszukiwanie parkingów dla ciężarówek
1 Wybierz kolejno Where To? > Truck Locations > Parking.
2 W razie potrzeby wybierz opcję High Capacity Only, aby
odfiltrować lokalizacje według pojemności parkingu.
3 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
4 Wybierz Go!.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji
1 Wybierz kolejno Where To? > Categories > Parking.
2 Wybierz Filter Parking i wybierz co najmniej jedną kategorię,
aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności, typu,
ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
4 Wybierz Go!.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku używania
profilu samochodu.
1 Wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
Zostanie wyświetlona lista parkingów znajdujących się
w pobliżu wybranej pozycji.
4 Wybierz Filter Parking i wybierz co najmniej jedną kategorię,
aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności, typu,
ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
Wybierz
pozycję, w której znajduje się parking.
5
6 Wybierz Go!.
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów
Parkingi, dla których dostępne są szczegółowe dane, są
oznaczone kolorami określającymi prawdopodobieństwo
znalezienia wolnego miejsca. Symbole oznaczają typ
dostępnych parkingów (przy ulicy czy na placu) oraz informacje
o opłatach i sposobach płatności.
Legendę kolorów i symboli można wyświetlić w urządzeniu.
Z wyników wyszukiwania parkingów wybierz .
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Where To?.
2 W razie potrzeby wybierz Searching near:, aby zmienić
przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 8).
3 Wybierz Address.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Where To? > Categories > Intersections.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Where To? > Categories > Cities.
2 Wybierz opcję:
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Searching near: (Zmiana przeszukiwanego
obszaru, strona 8).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Enter
Search, podaj nazwę miasta i wybierz .
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Where To? > Categories > Coordinates.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz View on Map.
Foursquare
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Aby korzystać z dodatkowych funkcji, można połączyć się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
zainstalowanej w zgodnym smartfonie. Po połączeniu się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pozycji
Foursquare, zgłosić swoją obecność w tym miejscu oraz
przeprowadzić wyszukiwanie punktów szczególnych
w internetowej bazie danych Foursquare.
Łączenie z kontem Foursquare
1 Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 13).
2 W smartfonie uruchom aplikację Smartphone Link.
3 Otwórz menu ustawień aplikacji Smartphone Link i wybierz
kolejno Foursquare® > Logowanie.
4 Podaj dane logowania do konta Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po
połączeniu się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji
Smartphone Link można uzyskać najbardziej aktualne wyniki
wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare, jak
również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu
Foursquare.
Wybierz kolejno Where To? > Categories > Foursquare®.
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare
Aby wyświetlić szczegóły pozycji w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników,
ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.
1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt
szczególny z serwisu Foursquare.
2 Wybierz .
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby zgłosić swoją pozycję w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
1 Wybierz kolejno Apps > Foursquare® > Check In.
9
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Check In.
Dodawanie skrótu
TripAdvisor
W urządzeniu TripAdvisor zapisane są punkty szczególne wraz
z ocenami.Oceny z serwisu TripAdvisor wyświetlają się
automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla danych
punktów szczególnych. Możesz także wyszukiwać pobliskie
punkty szczególne z serwisu TripAdvisor i sortować je według
odległości lub popularności.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TripAdvisor
1 Wybierz kolejno Where To? > Categories > TripAdvisor.
2 Wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych
z serwisu TripAdvisor dla tej kategorii.
3 Wybierz Sort Results, aby posortować wyniki wyszukiwania
według dystansu lub popularności (opcjonalnie).
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Where To? > Recent.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Where To? > Recent >
> Clear > Yes.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Hospitals, Police Stations, Fuel lub Roadside
Assist..
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
UWAGA: Po aktywowaniu profilu ciężarówki wyświetlana jest
opcja „Postój dla ciężarówek” zamiast opcji „Paliwo”.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
Wybierz
pozycję.
3
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Go!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Directions to Me.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Select.
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Where To? > Add Shortcut.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Where To? > > Remove Shortcut(s).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Save.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 7).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz kolejno > Save.
4 Wpisz nazwę i wybierz Done.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Save.
3 Wpisz nazwę i wybierz Done.
4 Wybierz OK.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Where To? > Saved.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edit.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Name.
• Wybierz Phone Number.
• Wybierz Categories, aby przypisać kategorie do
zapisanej pozycji.
• Wybierz Change Map Symbol, aby zmienić symbol
używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Done.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Where To? > Saved.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edit > Categories.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Done.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Where To? > Saved.
10
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
2 Wybierz kolejno > Delete Saved Places.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Delete.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 4) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz View Map.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Go! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 4).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Change Route: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub
pominięcie pozycji na trasie.
Up Ahead: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 11).
Turns: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 4).
Trip Data: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie jak
prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie danych
podróży z mapy, strona 12).
Volume: Umożliwia regulację głośności ogólnej.
Brightness: Umożliwia regulację jasności ekranu.
Phone: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych
z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje
dla trwającej rozmowy (Korzystanie z opcji w trakcie
rozmowy, strona 15).
Dispatch and Track: Umożliwia uruchomienie i zatrzymanie
udostępniania sesji Dispatch and Track (Dispatch and Track,
strona 18).
Traffic: Wyświetla informacje o utrudnieniach w ruchu
drogowym na trasie podróży lub w obszarze, w którym się
znajdujesz (Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych, strona 12).
Weather: Wyświetla warunki pogodowe w obszarze, w którym
się znajdujesz.
photoLive: Zapewnia obraz na żywo z kamer monitorujących po
uzyskaniu subskrypcji photoLive (Kamery monitorujące
photoLive, strona 22).
Report Camera: Umożliwia zgłaszanie fotoradaru lub kamery
monitorującej przejazd na czerwonym świetle. To narzędzie
jest dostępne tylko wtedy, kiedy na Twoim urządzeniu
znajdują się dane o fotoradarach lub kamerach
monitorujących przejazd na czerwonym świetle oraz masz
aktywne połączenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 13).
Korzystanie z mapy
Elevation: Wyświetla zmiany w wysokości na drodze.
Break Planner: Wyświetla przypomnienia o przerwach
i sugerowanych postojach.
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .
Włączanie narzędzi mapy
Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te
najczęściej używane. Do menu można dodać maksymalnie 12
narzędzi.
1 Na mapie wybierz > .
2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się
obok niego.
3 Wybierz Save.
Przed tobą
Narzędzie Up Ahead informuje o pozycjach na trasie lub drodze,
którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się punkty
szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub miejsca
obsługi podróżnych. Podróżując autostradą, możesz wyświetlać
informacje i dostępne usługi dla zbliżających się zjazdów i miast,
podobne do informacji prezentowanych na znakach drogowych
przy autostradach.
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Up Ahead.
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Up Ahead.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić następną zbliżającą się pozycję w każdej
kategorii, wybierz , jeśli jest taka potrzeba.
• Aby wyświetlić informacje i dostępne usługi dla
zbliżającego się zjazdu z autostrady lub miasta, wybierz
.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko podczas podróży
autostradą lub gdy wyznaczona trasa przewiduje przejazd
autostradą.
3 Wybierz element, aby wyświetlić listę pozycji dla danej
kategorii, zjazdu lub miasta.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Up Ahead.
1 Na mapie wybierz kolejno > Up Ahead.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Custom Search i pisz nazwę firmy
lub kategorii.
Wybierz
Done.
5
Symbole ostrzeżeń i alertów
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
11
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Symbole ostrzeżeń i alertów mogą pojawiać się na mapie lub we
wskazówkach dotyczących trasy, aby ostrzec przed
potencjalnym niebezpieczeństwem, warunkami drogowymi
i najbliższymi stacjami ważenia.
Ostrzeżenia o ograniczeniach
Wysokość
Masa
Waga osi
Długość
Szerokość
Zakaz ruchu ciężarówek
Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
Substancje niebezpieczne zabronione
Substancje łatwopalne zabronione
Substancje zanieczyszczające wodę zabronione
Zakaz skrętu w lewo
Zakaz skrętu w prawo
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Settings > Map & Vehicle > Map Layers.
2 Zaznacz pole Trip Log.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Speed.
2 Wybierz kolejno > Reset Field(s).
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Select All, aby
wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej
stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Reset Trip Data, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Reset Max. Speed, aby wyzerować prędkość
maksymalną.
• Wybierz Reset Trip B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Zwężona droga
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Traffic.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Ostry zakręt
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Zakaz zawracania
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
Boczny wiatr
Stromy zjazd
Nisko wiszące gałęzie
Alerty
Stacja ważenia
Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu ciężarowego
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi
mapy, strona 11).
Na mapie wybierz kolejno > Trip Data.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w narzędziu mapy
z danymi podróży należy dodać narzędzie Dane podróży do
menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy, strona 11).
1 Na mapie wybierz kolejno > Trip Data.
2 Wybierz pole danych podróży.
3 Wybierz opcję.
W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole
danych podróży.
12
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Speed.
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Apps > Traffic.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legend, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Apps > Traffic.
2 Wybierz kolejno > Incidents.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Settings > Map & Vehicle > Map Layers.
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Save.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Speed.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Korzystanie z mapy
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Settings > Map & Vehicle > Driving Map
View.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Track Up, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz North Up, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem północnym u góry.
• Wybierz 3-D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
3 Wybierz Save.
Usługi Live, informacje drogowe
i funkcje smartfonu
Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia dēzl, sparuj je
ze smartfonem i połącz z aplikacją Smartphone Link. Aplikacja
Smartphone Link umożliwia odbieranie w urządzeniu aktualnych
informacji drogowych oraz informacji o parkingach,
fotoradarach, kamerach na światłach, a także innych usług
w czasie rzeczywistym. To ustawienie umożliwia korzystanie
z funkcji online, takich jak udostępnianie podróży w sesji
Dispatch and Track i wysyłanie wiadomości.
Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do
urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym,
takich jak informacje o zdarzeniach drogowych
i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach
(Utrudnienia drogowe, strona 16).
Aktualne informacje o parkingach: Umożliwia wysyłanie do
urządzenia informacji o parkingach w czasie rzeczywistym,
jeśli są dostępne (Parking, strona 8).
Usługi Garmin Live: Zapewniają bezpłatnie oraz wymagające
płatnej subskrypcji usługi przesyłu aktualnych danych do
urządzenia, takich jak informacje o fotoradarach i kamerach
na światłach (Usługi Garmin Live, strona 13).
Informacje o pogodzie: Umożliwia wysyłanie informacji
o aktualnych warunkach pogodowych i ostrzeżeń do
urządzenia (Wyświetlanie prognozy pogody, strona 21).
Dispatch and Track: Umożliwia odbieranie dyspozycji
i udostępnianie trasy dyspozytorowi oraz wybranym
kontaktom w czasie rzeczywistym (Dispatch and Track,
strona 18).
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie
jest dostępna dla wszystkich języków i typów wiadomości.
Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie
połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia oraz
używanie go jako zestawu głośnomówiącego. Jeśli wybrany
język obsługuje funkcję poleceń głosowych, możesz wybierać
i odbierać połączenia za pomocą wymawianych przez siebie
poleceń.
Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze
smartfonu na urządzenie nawigacyjne.
Zgłoś pozycję w Foursquare: Umożliwia zgłaszanie pozycji
Foursquare za pomocą urządzenia nawigacyjnego
(Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare, strona 9).
Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją
Smartphone Link
Należy sparować urządzenie dēzl z telefonem i połączyć
z aplikacją Smartphone Link, aby móc korzystać z niektórych
funkcji, takich jak aktualne informacje o ruchu drogowym
i parkingach, tryb głośnomówiący oraz inne funkcje online.
Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich
połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się
w zasięgu.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
2 Umieść telefon w odległości do 3 m (10 stóp) od urządzenia
dēzl.
3 W urządzeniu dēzl wybierz kolejno Settings > Wireless
Networks i zaznacz pole wyboru Bluetooth.
4 Wybierz Search for Devices.
5 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
W
urządzeniu dēzl wybierz OK.
6
Urządzenie dēzl rozpoczyna wyszukiwanie znajdującego się
w pobliżu urządzenia Bluetooth i zostaje wyświetlona lista
urządzeń Bluetooth. Może potrwać chwilę, zanim Twój
telefon pojawi się na liście.
7 Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
8 Zaakceptuj sparowanie w telefonie.
9 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Podczas parowania z urządzeniem Apple , na ekranie dēzl
zostaje wyświetlony kod bezpieczeństwa.
10 Jeśli to konieczne, wpisz w telefonie kod bezpieczeństwa
w ciągu 30 sekund.
®
Ikony stanu funkcji Bluetooth
Ikony stanu są wyświetlane w ustawieniach Bluetooth obok
każdego sparowanego telefonu.
Wybierz kolejno Settings > Wireless Networks.
• Szara ikona oznacza, że funkcja jest wyłączona lub
odłączona dla tego telefonu.
• Kolorowa ikona oznacza, że funkcja jest podłączona
i aktywna dla tego telefonu.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
Powiadomienia z telefonu
Funkcje i usługi Smartphone Link
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone z aplikacją Smartphone Link (Parowanie z telefonem
i łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 13).
Usługi Garmin Live zapewniają bezpłatne oraz wymagające
subskrypcji pakiety umożliwiające przesyłanie do urządzenia
aktualnych danych, takich jak informacje o warunkach
drogowych, pogodzie, fotoradarach i kamerach na światłach.
Niektóre usługi, takie jak prognoza pogody, są dostępne jako
osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje
o ruchu drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia.
Funkcje, które wymagają dostępu do usług Garmin Live,
wyświetlają symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane
tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją
Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Niektóre usługi dēzl Live wymagają płatnej subskrypcji.
W aplikacji Smartphone Link możesz zakupić bezterminową
subskrypcję w ramach aplikacji. Subskrypcja jest przypisana do
konta sklepu z aplikacjami w smartfonie.
1 Otwórz aplikację Smartphone Link w smartfonie.
2 Wybierz Moje konto.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych usług i kosztów
subskrypcji.
3 Wybierz usługę.
4 Wybierz cenę.
13
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokonać
zakupu.
Wysyłanie pozycji ze smartfonu do
urządzenia
Możesz szukać pozycji za pomocą aplikacji Smartphone Link na
telefonie i wysłać ją do urządzenia dēzl.
1 Otwórz aplikację Smartphone Link w smartfonie.
2 Wybierz opcję:
• Aby znaleźć pobliską pozycję, wybierz Znajdź miejsca
w pobliżu i wprowadź cały adres, część adresu lub nazwę
miejsca.
• Aby znaleźć pobliski punkt szczególny Foursquare,
wybierz Foursquare i wybierz punkt szczególny z listy.
• Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz Wybierz pozycję
i dotknij pozycji na mapie.
• Aby znaleźć adres na liście kontaktów, wybierz Kontakty
i wybierz nazwę kontaktu.
Wybrana pozycja zostanie wyświetlona na mapie.
3 Wybierz Wyślij.
Aplikacja Smartphone Link wyśle pozycję do urządzenia dēzl.
4 Na urządzeniu dēzl wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Go!.
• Aby wyświetlić szczegóły pozycji lub zapisać pozycję
w ulubionych, wybierz .
• Aby potwierdzić pozycję, nie rozpoczynając nawigacji,
wybierz OK.
Pozycja zostanie wyświetlona na liście ostatnio wyszukiwanych
pozycji w urządzeniu dēzl.
Powiadomienia z telefonu
Po połączeniu urządzenia dēzl z aplikacją Smartphone Link
można w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu
dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań
zapisanych w kalendarzu.
UWAGA: Po połączeniu z aplikacją Smartphone Link może
upłynąć kilka minut, zanim urządzenie nawigacyjne zacznie
odbierać powiadomienia. Po udanym połączeniu i aktywowaniu
powiadomień z telefonu w ustawieniach Bluetooth zostanie
wyświetlona kolorowa ikona (Ikony stanu funkcji Bluetooth,
strona 13).
Odbieranie powiadomień
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie dēzl mogło odbierać powiadomienia, musisz
połączyć je ze smartfonem i aplikacją Smartphone Link.
Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na
większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli
urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś
pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane
w narzędziu mapy.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz OK.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz View.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz View > Play.
14
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz View, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie dēzl mogło odbierać powiadomienia, musisz
połączyć je ze smartfonem i aplikacją Smartphone Link.
W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są
w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Nie możesz wyświetlić
powiadomień, jeśli urządzenie się jest w ruchu.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz lub zaczekaj, aż
wyskakujące okno wygaśnie.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Play Message.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby odsłuchać powiadomienia, korzystając z polecenia
głosowego, powiedz Play Message.
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy
wybrany język obsługuje funkcję poleceń głosowych i na
narzędziu mapy wyświetla się ikona .
Wyświetlanie listy powiadomień
Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.
1 Wybierz kolejno Apps > Smart Notifications.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane
powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym,
a przeczytane — szarym.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
• Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz .
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów jest obsługiwana i może
być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon będzie
działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być
dostępne w każdym telefonie.
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może
łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Po podłączeniu urządzenie umożliwia
wykonywanie i odbieranie połączeń.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Apps > Phone > Dial.
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Dial.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Apps > Phone > Phone Book.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Call.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Apps > Phone > Browse Categories.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz Call.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Answer lub
Ignore.
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Apps > Phone > Call History.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3 Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
Podczas rozmowy można korzystać z opcji dostępnych
w widoku mapy.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz
prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz .
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji, strona 10).
1 Wybierz kolejno Apps > Phone > > Set Home Number.
2 Wprowadź swój numer telefonu.
3 Wybierz Done.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Apps > Phone > Call Home.
Konfigurowanie funkcji Bluetooth dla
urządzenia Apple
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz włączać i wyłączać lub
dostosowywać określone funkcje.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link w urządzeniu
Apple
Przed nawiązaniem połączenia z aplikacją Smartphone Link,
musisz sparować i połączyć urządzenie dēzl z telefonem.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Jeśli podczas procesu parowania połączenie z aplikacją
Smartphone Link nie zostało nawiązane, możesz się z nią
połączyć, korzystając z dodatkowych funkcji Bluetooth. Aplikacja
Smartphone Link komunikuje się z telefonem za pomocą
technologii Bluetooth Smart. Przy pierwszym łączeniu
z aplikacją Smartphone Link na urządzeniu Apple musisz podać
kod bezpieczeństwa funkcji Bluetooth Smart.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
2 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Kod bezpieczeństwa zostanie wyświetlony na ekranie
urządzenia dēzl.
3 Wpisz ten kod w telefonie.
Wyłączanie trybu głośnomówiącego w urządzeniu
Apple
Możesz wyłączyć tryb głośnomówiący, zachowując połączenie
z telefonem w celu otrzymywania danych i powiadomień
Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Settings > Wireless Networks.
2 Wybierz nazwę telefonu, który będzie używany w trybie
głośnomówiącym.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Kolorowa ikona wyświetli się obok
nazwy telefonu używanego w trybie głośnomówiącym.
3 Usuń zaznaczenie pola Phone calls.
Wyłączanie danych z aplikacji Smartphone Link
i powiadomień z telefonu w urządzeniu Apple
Możesz wyłączyć dane i powiadomienia z telefonu Smartphone
Link, zachowując połączenie z telefonem w celu obsługi trybu
głośnomówiącego.
1 Wybierz kolejno Settings > Wireless Networks.
2 Wybierz nazwę telefonu połączoną z danymi
i powiadomieniami Smartphone Link.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Obok nazwy telefonu korzystającego
z danych i powiadomień wyświetlą się kolorowe ikony i .
3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Smartphone services.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla urządzenia
Apple
Możesz filtrować powiadomienia na urządzeniu, wyświetlając
lub ukrywając kategorie.
1 Wybierz kolejno Settings > Wireless Networks.
2 Wybierz nazwę telefonu połączoną z danymi
i powiadomieniami Smartphone Link.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Obok nazwy telefonu korzystającego
z danych i powiadomień wyświetlą się kolorowe ikony i .
3 Wybierz Smart Notifications.
4 Zaznacz pola wyboru obok powiadomień, które chcesz
wyświetlić.
Konfiguracja funkcji Bluetooth dla smartfonu
z systemem Android™
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz włączać i wyłączać lub
dostosowywać określone funkcje.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link na smartfonie
z systemem Android
Przed nawiązaniem połączenia z aplikacją Smartphone Link,
musisz sparować i połączyć urządzenie dēzl z telefonem.
15
Jeśli podczas procesu parowania połączenie z aplikacją
Smartphone Link nie zostało nawiązane, możesz się z nią
połączyć, korzystając z dodatkowych funkcji Bluetooth.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
2 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Wyłączanie funkcji Bluetooth dla smartfonu
z systemem Android
Możesz wyłączyć pewne funkcje Bluetooth, zachowując
połączenie z innymi.
1 Wybierz kolejno Settings > Wireless Networks.
2 Wybierz nazwę telefonu.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, usuń zaznaczenie pola
wyboru Phone calls.
• Aby wyłączyć dane Smartphone Link i powiadomienia
z telefonu, usuń zaznaczenie pola wyboru Smartphone
Link.
• Aby wyłączyć określone powiadomienia aplikacji,
skorzystaj z ustawień aplikacji Smartphone Link.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla smartfonu
z systemem Android
Korzystając z aplikacji Smartphone Link, wybierz typy
powiadomień, które mają być wyświetlane na urządzeniu dēzl.
1 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
2 Wybierz .
3 Sprawdź, czy pole wyboru Powiadomienia z telefonu jest
zaznaczone.
4 W sekcji Powiadomienia wybierz Ustawienia.
Zostanie wyświetlona lista kategorii powiadomień i aplikacji.
5 Wybierz opcję:
• Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie, zmień
ustawienie przełącznika obok nazwy kategorii lub aplikacji.
• Aby dodać aplikację do listy, wybierz .
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem dēzl.
1 Wybierz kolejno Settings > Wireless Networks.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
3 Usuń zaznaczenie pola obok nazwy sparowanego
urządzenia.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz kolejno Settings > Wireless Networks.
2 Wybierz telefon i wybierz Unpair device.
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach
drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie.
Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas
przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu
docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez
16
korki na aktywnej trasie (Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych, strona 23). Mapa utrudnień drogowych umożliwia
przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na
obszarze, w którym się znajdujesz.
Aby zapewnić informacje o utrudnieniach drogowych,
urządzenie musi odbierać dane o ruchu drogowym.
• Urządzenie odbiera bezpłatnie dane o ruchu drogowym za
pomocą aplikacji Smartphone Link (Odbieranie danych
o ruchu drogowym za pomocą Smartphone Link, strona 16).
• Wszystkie modele mogą otrzymywać bezpłatnie dane
o ruchu drogowym za pośrednictwem odbiornika sygnałów
bezprzewodowych (Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych, strona 16).
Odwiedź stronę garmin.com, aby znaleźć i kupić zgodny,
przewodowy odbiornik informacji drogowych.
Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich
obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów
drogowych można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Odbieranie danych o ruchu drogowym za
pomocą Smartphone Link
To urządzenie może odbierać bezpłatne informacje drogowe za
pomocą aplikacji Smartphone Link.
1 Połącz urządzenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 13).
2 W urządzeniu dēzl wybierz kolejno Settings > Traffic
i sprawdź, czy pole wyboru Traffic jest zaznaczone.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Odbiornik komunikatów drogowych może odbierać dane o ruchu
drogowym, wykorzystując sygnał transmisji bezprzewodowej
tam, gdzie jest on dostępny. Przewód odbiornika informacji
drogowych jest dostępny jako akcesorium do wszystkich modeli
produktu. Odwiedź stronę garmin.com, aby znaleźć i kupić
zgodny, przewodowy odbiornik informacji drogowych. Informacje
o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach.
Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe za
pomocą kabla odbiornika informacji drogowych (Montowanie
i zasilanie urządzenia dēzl w pojeździe, strona 1).
Jeśli znajdujesz się w zasięgu nadawania komunikatów
drogowych, urządzenie wyświetli informacje o ruchu drogowym,
aby uniknąć korków.
Subskrypcje odbiornika informacji drogowych
Regionalna subskrypcja informacji drogowych dołączona jest do
większości odbiorników informacji drogowych. Istnieje
możliwość dodania subskrypcji informacji drogowych dla innych
regionów, z których można korzystać w odbiorniku informacji
drogowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Settings > Traffic > Subscriptions.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Traffic.
2 Wybierz kolejno Subscriptions > .
Utrudnienia drogowe
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Next w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Done.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
1 Wybierz kolejno Settings > Traffic.
2 Zaznacz pole opcji Traffic.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Apps > Traffic.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legend, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Apps > Traffic.
2 Wybierz kolejno > Incidents.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Narzędzia pojazdu i kierowcy
Planowanie przerw
NOTYFIKACJA
To urządzenie NIE jest dopuszczane jako substytut karty
drogowej, której prowadzenie jest konieczne zgodnie
z przepisami amerykańskiej Krajowej Administracji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (FMCSA). Kierowcy powinni
stosować się do wszystkich obowiązujących federalnych
i stanowych wymogów dotyczących godzin pracy. Po
zintegrowaniu z urządzeniem elektronicznym do rejestrowania
(ELD) zgodnym z Garmin eLog™ urządzenie to umożliwia
przewoźnikowi spełnienie wymagań związanych z zapisem
godzin pracy i przerw. Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić
urządzenie Garmin eLog, odwiedź stronę garmin.com/elog.
Jeśli funkcja planowania przerw jest włączona, urządzenie
wyświetli powiadomienie na godzinę przed sugerowanym
czasem przerwy oraz osiągnięciem limitu czasu jazdy, a także
zasugeruje miejsce na przerwę na trasie. Można używać tej
funkcji do śledzenia godzin pracy, co ułatwi przestrzeganie
przepisów bezpieczeństwa.
UWAGA: Funkcje planowania przerw są niedostępne
w przypadku używania profilu samochodu.
Robienie sugerowanej przerwy
Gdy nadejdzie czas na przerwę, urządzenie wyświetli
powiadomienie i sugerowane miejsca na przerwę na trasie.
Wybierz punkt POI z listy sugerowanych miejsc na przerwę.
Narzędzia pojazdu i kierowcy
Urządzenie doda miejsce na przerwę jako kolejny punkt
docelowy na trasie.
Włączanie licznika przerw
Licznik przerw uruchamia się automatycznie, gdy pojazd
porusza się z prędkością co najmniej 8 km/h (5 mph) przez 30
sekund. Możesz uruchomić minutnik ręcznie w dowolnym
momencie.
1 Na mapie wybierz kolejno > Break Planner.
2 Wybierz Start Timer.
Wstrzymywanie i resetowanie licznika przerw
Licznika przerw zatrzymuje się automatycznie, gdy pojazd
zatrzyma się na co najmniej trzy minuty. Możesz zatrzymać
minutnik ręcznie w przypadku krótkich postojów, np. podczas
parkowania lub zatrzymywania się na postoju dla ciężarówek.
Po zakończeniu jazdy możesz ręcznie zresetować minutnik.
1 Wybierz opcję Stop Timer.
2 Wybierz opcję:
• Aby wstrzymać minutnik, wybierz opcję Pause.
• Aby zatrzymać i zresetować minutnik, wybierz opcję
Reset.
Dostosowywanie godzin jazdy
Możesz dostosować łączne godziny jazdy, aby lepiej
dopasować je do zapisów dotyczących godzin pracy.
1 Podczas korzystania z funkcji planowania przerw wybierz
opcję Total Hours Driven.
2 Podaj całkowitą liczbę godzin jazdy.
3 Wybierz Save.
Dostosowywanie dziennego limitu jazdy
Możesz dostosować dzienny limit jazdy, aby był zgodny
z lokalnymi wymogami prawnymi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Podczas korzystania z funkcji planowania przerw wybierz
opcję Daily Hours Driven.
2 Wybierz obowiązujący dzienny limit jazdy.
3 Wybierz Save.
Garmin eLog
Adapter urządzenia Garmin eLog umożliwia przewoźnikowi
spełnienie wymagań związanych z zapisem godzin pracy
i przerw. Kiedy adapter Garmin eLog jest sparowany ze
zgodnym urządzeniem mobilnym, informacje dotyczące czasu
pracy można wyświetlać na urządzeniu dēzl. Adapter Garmin
eLog nie jest dostępny na wszystkich obszarach. Aby uzyskać
więcej informacji lub zakupić adapter Garmin eLog, odwiedź
stronę garmin.com/elog.
UWAGA: Funkcje Garmin eLog są niedostępne w przypadku
używania profilu samochodu.
Konfigurowanie funkcji Garmin eLog w urządzeniu
dēzl
1 Sparuj adapter Garmin eLog z aplikacją Garmin eLog
w urządzeniu mobilnym (Konfigurowanie urządzenia Garmin
eLog, strona 18).
2 Sparuj urządzenie dēzl ze zgodnym urządzeniem mobilnym
(Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone
Link, strona 13).
3 Włącz możliwość parowania aplikacji Garmin eLog
z urządzeniem dēzl (Włączenie możliwości parowania
aplikacji Garmin eLog z urządzeniem dēzl., strona 18).
4 W razie potrzeby włącz połączenie Garmin eLog
w urządzeniu dēzl (Włączanie i wyłączenia połączenia
Garmin eLog w urządzeniu dēzl, strona 18).
17
Konfigurowanie urządzenia Garmin eLog
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
skonfigurować i sparować zasilacz Garmin eLog z aplikacją
Garmin eLog.
1 Ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu mobilnym zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin eLog.
2 W urządzeniu mobilnym wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie, aby skonfigurować system urządzenia Garmin eLog.
UWAGA: Do momentu ukończenia procesu konfiguracji
dostępne będą wyłącznie jego ograniczone funkcje.
Włączenie możliwości parowania aplikacji Garmin eLog
z urządzeniem dēzl.
1 W aplikacji Garmin eLog zaloguj się do profilu kierowcy.
2 Wybierz kolejno Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Włączanie i wyłączenia połączenia Garmin eLog
w urządzeniu dēzl
1 W urządzeniu dēzl wybierz kolejno Settings > Wireless
Networks.
2 Wybierz nazwę sparowanego urządzenia mobilnego.
3 Zaznacz lub odznacz pole wyboru Garmin eLog.
Wyświetlanie informacji Garmin eLog w urządzeniu
dēzl.
Zanim będzie możliwe wyświetlanie informacji Garmin eLog
w urządzeniu dēzl, należy zakończyć proces konfiguracji
(Konfigurowanie funkcji Garmin eLog w urządzeniu dēzl,
strona 17).
Podczas jazdy pojazdem urządzenie wyświetla stan pracy
i całkowity czas jazdy w narzędziu mapy Garmin eLog.
Wybierz pole, aby wyświetlić podsumowanie pozostałego
czasu jazdy.
Wyświetlanie zdarzeń dotyczących diagnostyki
i wadliwego działania Garmin eLog
Kiedy urządzenie Garmin eLog wykryje zdarzenie dotyczące
diagnostyki lub wadliwego działania, wyświetli powiadomienie
na ekranie.
Wybierz powiadomienie o zdarzeniu dotyczącym diagnostyki
lub wadliwego działania, aby wyświetlić jego szczegóły.
UWAGA: Dodatkowe informacje na temat zdarzeń
dotyczących diagnostyki i wadliwego działania można
wyświetlać w aplikacji Garmin eLog.
Dispatch and Track
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność, udostępniając informacje o swojej
pozycji innym osobom.
Funkcja Dispatch and Track umożliwia udostępnianie trasy
dyspozytorowi lub kontaktom ze smartfona, a także przesyłanie
jej do kont w serwisach społecznościowych. Podczas
udostępniania obserwujący mogą śledzić Twoją aktualną
pozycję, następny cel i trasę podróży w czasie rzeczywistym.
Funkcja ta wymaga smartfona z aplikacją Smartphone Link.
UWAGA: Funkcja ta jest niedostępna w przypadku używania
profilu samochodu.
Konfigurowanie udostępniania w sesji Dispatch and
Track
Przy pierwszym użyciu funkcji Dispatch and Track trzeba
skonfigurować tę funkcję i zaprosić dyspozytora.
1 Połącz się z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 13).
2 W urządzeniu dēzl wybierz kolejno Apps > Dispatch and
Track.
18
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na urządzeniu dēzl, aby
zakończyć konfigurowanie funkcji.
Rozpoczynanie sesji Dispatch and Track
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność, udostępniając informacje o swojej
pozycji innym osobom.
Zanim rozpoczniesz udostępnianie, skonfiguruj funkcję Dispatch
and Track (Konfigurowanie udostępniania w sesji Dispatch and
Track, strona 18).
Możesz rozpocząć udostępnianie danych w sesji Dispatch and
Track za pomocą urządzenia dēzl lub aplikacji Smartphone Link.
• W urządzeniu dēzl wybierz kolejno Apps > Dispatch and
Track > Start.
• Z poziomu mapy w urządzeniu dēzl wybierz kolejno >
Dispatch and Track > Start.
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
kolejno Dispatch and Track > Rozpocznij sesję Wyślij
i monitoruj.
Łącze do Twoich danych sesji Dispatch and Track jest wysyłane
do powiązanych kont w mediach społecznościowych,
a wiadomość e-mail z łączem wysyłany jest do zaproszonych
kontaktów. Podczas udostępniania obserwujący mogą klikać
łącze, aby śledzić Twoją aktualną pozycję i trasy ostatnich
podróży w czasie rzeczywistym.
Gdy udostępnianie sesji Dispatch and Track jest aktywne, na
pasku stanu urządzenia dēzl wyświetlany jest symbol
.
Wyświetli się także liczba zaproszonych widzów.
PORADA: Domyślnie udostępniana sesja Dispatch and Track
kończy się automatycznie po upływie 24 godzin. W aplikacji
Smartphone Link wybierz kolejno Dispatch and Track > Dalej
udostępniaj aktywność, aby przedłużyć czas udostępniania
sesji Dispatch and Track. Udostępnianie możesz przerwać
w dowolnym momencie.
Zatrzymywanie udostępniania sesji Dispatch and Track
Możesz zakończyć udostępnianie sesji Dispatch and Track
w dowolnym momencie za pomocą urządzenia dēzl lub aplikacji
Smartphone Link.
• W urządzeniu dēzl wybierz kolejno Apps > Dispatch and
Track > Stop.
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
kolejno Dispatch and Track > Przerwij sesję Wyślij
i monitoruj.
Widzowie otrzymają wiadomość o zakończeniu sesji Dispatch
and Track i nie będą już mogli śledzić Twojej pozycji.
Wysyłanie wiadomości o przydzielonym zadaniu do
urządzenia dēzl
Zanim będzie można wysłać wiadomość o przydzielonym
zadaniu, kierowca musi skonfigurować funkcję Dispatch and
Track (Konfigurowanie udostępniania w sesji Dispatch and
Track, strona 18).
Możesz wysłać wiadomość o przydzielonym zadaniu
bezpośrednio do urządzenia dēzl przy użyciu funkcji Dispatch
and Track. Funkcja może być przydatna w przypadku
konieczności wysłania do kierowcy zaktualizowanych informacji.
UWAGA: Ta funkcja nie jest zgodna ze wszystkimi aplikacjami
obsługującymi wiadomości w smartfonach.
1 Przygotuj wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową ze
zaktualizowanymi informacjami o przydzielonym zadaniu.
2 Dołącz frazę „dezl” w dowolnym miejscu w temacie lub
w treści wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej.
UWAGA: We frazie „dezl” nie jest rozróżniana wielkość liter.
3 Wyślij wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową na
smartfon kierowcy.
Narzędzia pojazdu i kierowcy
Wiadomość pojawi się w urządzeniu dēzl kierowcy, który będzie
mógł odczytać ją podczas jazdy.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą wiadomości
o przydzielonym zadaniu
Gdy odbierzesz wiadomość od dyspozytora, możesz rozpocząć
nową trasę przy użyciu otrzymanych informacji, jeśli są
dostępne.
1 Wybierz powiadomienie o wiadomości.
2 Z treści wiadomości wybierz łącze z adresem.
Urządzenie wyszuka adres.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Go!.
Urządzenie obliczy trasę do celu i rozpocznie nową sesję
Dispatch and Track.
IFTA
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Aby korzystać z tej funkcji, należy aktywować profil ciężarówki.
Można rejestrować dane potrzebne do dokumentacji IFTA
(International Fuel Tax Agreement), takich jak daty zakupu
paliwa i liczba przejechanych mil.
Wprowadzanie danych dotyczących paliwa
1 Wybierz kolejno Apps > IFTA > At the Pump.
2 Podaj cenę paliwa.
3 Wybierz pole Fuel Used.
4 Podaj ilość zakupionego paliwa.
5 W razie potrzeby wybierz rodzaj paliwa:
6
7
8
9
• Aby zapisać ilość w litrach, wybierz kolejno Gallons >
Liters > Save.
• Aby zapisać ilość w galonach, wybierz kolejno Liters >
Gallons > Save.
W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Tax Included.
Wybierz Next.
Wybierz opcję, aby zarejestrować stację benzynową, na
której zatankowano pojazd:
• Wybierz pobliską stację benzynową z listy.
• Wybierz pole tekstowe i wprowadź nazwę oraz adres
stacji paliw.
Wybierz osobę kupującą paliwo.
Edycja danych dotyczących paliwa
1 Wybierz kolejno Apps > IFTA > Fuel Journals.
2 W razie potrzeby wybierz profil pojazdu.
3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
4 Wybierz zapis dotyczący paliwa.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz pole, aby edytować zawarte w nim informacje.
• Wybierz kolejno > Yes, aby usunąć zapis.
Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla
jurysdykcji
W podsumowaniu dla jurysdykcji znajdują się dane dla każdego
stanu lub regionu, w którym pojazd był używany w danym
kwartale. Podsumowanie dla jurysdykcji jest dostępne tylko dla
niektórych obszarów.
1 Wybierz kolejno Apps > IFTA > Jurisdiction Summary.
2 W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
4 Wybierz kolejno > Export > OK, aby wyeksportować
podsumowanie dla jurysdykcji.
Narzędzia pojazdu i kierowcy
Urządzenie eksportuje podsumowanie do pliku .csv i zapisuje
je w folderze Reports w urządzeniu.
Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących
podróży
1 W menu głównym wybierz kolejno Apps > IFTA > Trip
2
3
4
5
Reports.
W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
W razie potrzeby wybierz kwartał.
Wybierz raport.
Wybierz opcję:
> Delete, a następnie zaznacz pole
• Wybierz kolejno
wyboru, aby usunąć raport.
• Wybierz kolejno
> Combine, a następnie zaznacz pole
wyboru, aby połączyć raporty.
• Wybierz kolejno
> Export > OK. Urządzenie eksportuje
raport do pliku .csv i zapisuje go w folderze Reports
w urządzeniu.
Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla
jurysdykcji i raportów dotyczących podróży
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Z poziomu przeglądarki plików na komputerze przejdź do
wewnętrznej pamięci i otwórz folder Raporty.
3 Otwórz folder IFTA.
4 Otwórz plik .csv.
Rejestrowanie historii usług
Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw
i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług.
Dodatkowo można też dodawać własne kategorie (Dodawanie
kategorii usług, strona 19).
1 Wybierz kolejno Apps > Service History.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz Add Record.
4 Podaj stan licznika i wybierz Next.
5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
6 Wybierz Done.
Dodawanie kategorii usług
1 Wybierz kolejno Apps > Service History.
2 Wybierz kolejno > Add Category.
3 Wpisz nazwę kategorii i wybierz Done.
Usuwanie kategorii usług
W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług
z tej kategorii również zostaną usunięte.
1 Wybierz kolejno Apps > Service History.
2 Wybierz kolejno > Delete Categories.
3 Wybierz kategorie usług do usunięcia.
4 Wybierz Delete.
Zmiana nazw kategorii usług
1 Wybierz kolejno Apps > Service History.
2 Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
3 Wybierz kolejno > Rename Category.
4 Wpisz nazwę i wybierz Done.
19
Usuwanie zapisów usług
1 Wybierz kolejno Apps > Service History.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz > Delete Records.
4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
5 Wybierz Delete.
Edycja zapisu usług
Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.
1 Wybierz kolejno Apps > Service History.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pole.
4 Podaj nowe informacje i wybierz Done.
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest Voice Command (Polecenia
głosowe).
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1 Wybierz kolejno Apps > Voice Command > > Wake Up
Phrase.
2 Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Done.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1 Wymów frazę aktywacji (Ustawianie frazy aktywacji,
strona 20).
20
2
3
4
5
Wymów Find Place.
Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Wymów numer linii.
Wymów Navigate.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Apps > Voice Command > .
2 Wybierz kolejno Mute Instructions > Enabled.
Sterowanie głosem
W regionach, w których funkcja poleceń głosowych nie jest
dostępna, włączona jest funkcja sterowania głosem. Sterowanie
głosem pozwala sterować urządzeniem poprzez wymawianie
komend. Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw
skonfigurować pod kątem własnego głosu.
Konfigurowanie sterowania głosem
Funkcja Voice Control musi zostać skonfigurowana dla głosu
jednego użytkownika i nie działa w przypadku innych
użytkowników.
1 Wybierz kolejno Apps > Voice Control.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby nagrać polecenia dla każdej frazy sterowania głosowego.
UWAGA: Nie musisz odczytywać dokładnej treści frazy
wyświetlonej na ekranie. Możesz wymówić alternatywną,
preferowaną przez ciebie wersję polecenia o tym samym
znaczeniu.
Aby korzystać z funkcji sterowania głosowego, należy wymówić
polecenie nagrane na użytek tej funkcji.
Korzystanie ze sterowania głosem
1 Wymów polecenie nagrane dla odpowiedniej frazy Voice
Control.
Zostanie wyświetlone menu funkcji sterowania głosem.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Sterowanie głosem — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający odebranie
polecenia przez urządzenie.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie podręcznika użytkownika
urządzenia
Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na
ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.
1 Wybierz kolejno Apps > Owner's Manual.
Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku,
co oprogramowanie (Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury, strona 24).
2 Wybierz , aby znaleźć podręcznik użytkownika
(opcjonalnie).
Wyświetlanie mapy ciężarówek
Na mapie ciężarówek zaznaczone są zatwierdzone trasy dla
ciężarówek, takie jak trasy rekomendowane przez Surface
Polecenia głosowe
Transportation Assistance Act (STAA) TruckDown, trasy
zalecane dla ciężarówek czy trasy odpowiednie do przewozu
niebezpiecznych substancji nieradioaktywnych (NRHM).
Zatwierdzone trasy mogą się różnić w zależności od otoczenia
i map załadowanych do urządzenia.
Wybierz kolejno Apps > Truck Map.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody,
połącz urządzenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 13).
1 Wybierz kolejno Apps > Weather.
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę
na kilka kolejnych dni.
Wybierz
dzień.
2
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Apps > Weather > Current Location.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Add City i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Apps > Weather.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Weather Radar.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Apps > Weather.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Weather Alerts.
Sprawdzanie warunków drogowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Apps > Weather.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Road Conditions.
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie proponowanych
atrakcji czy dodanie punktów kształtowania trasy.
Korzystanie z aplikacji
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden
punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie
strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.
1 Wybierz kolejno Apps > Trip Planner > New Trip.
2 Wybierz Select Start Location.
3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie Select.
4 Wybierz Select Destination.
5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie Select.
6 Wybierz Add Location, aby dodać więcej pozycji
(opcjonalnie).
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Next > Save.
8 Wpisz nazwę i wybierz Done.
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno Apps > Trip Planner > Saved Trips.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność celów
na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.
Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji
startowej ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno
> Optimize
Order.
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży
Urządzenie może proponować interesujące lub popularne
atrakcje, które możesz dodać do swojej podróży.
1 Podczas edycji podróży wybierz kolejno > Trip Settings >
Suggest Attractions.
2 Wybierz atrakcję, aby wyświetlić więcej informacji.
3 Wybierz opcję Select, aby dodać atrakcję do wycieczki.
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania
trasy.
1 Wybierz kolejno Apps > Trip Planner > Saved Trips.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz > Trip Settings.
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
Shape Route, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (Kształtowanie
trasy, strona 5).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz Route
Preference (Zmiana trybu obliczania trasy, strona 5).
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Apps > Trip Planner > Saved Trips.
2 Wybierz zapisaną podróż.
21
3 Wybierz Go!.
4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę,
i wybierz Start.
Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej
pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów podróży
w odpowiedniej kolejności.
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno Apps > Trip Planner > My Active Route.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
3 Wybierz Save, aby zapisać trasę jako podróż, w którą będzie
można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Kamery monitorujące photoLive
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji trzeba nawiązać
połączenie z aplikacją Smartphone Link i mieć wykupioną
subskrypcję usługi photoLive (Subskrypcja usług Garmin Live,
strona 13).
Kamery monitorujące photoLive zapewniają bieżący podgląd
warunków drogowych panujących na głównych drogach
i skrzyżowaniach.
Usługa photoLive nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
photoLive Traffic Cameras
Możesz wyświetlać aktualny widok z pobliskich kamer
drogowych. Możesz także zapisywać kamery drogowe dla
obszarów, po których często podróżujesz.
1 Wybierz kolejno Apps > photoLive.
2 Wybierz Touch to Add.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz lokalizację kamery drogowej.
Podgląd obrazu z kamery na żywo wyświetlany jest obok
mapy z pozycją kamery. Możesz wybrać podgląd obrazu, aby
wyświetlić obraz w pełnym rozmiarze.
5 Wybierz Save, aby zapisać kamerę (opcjonalnie).
Miniatura podglądu kamery zostanie dodana do ekranu
głównego aplikacji photoLive.
Wyświetlanie kamer drogowych photoLive na mapie
Narzędzie mapy photoLive wyświetla kamery drogowe na
drodze przed Tobą.
1 Na mapie wybierz > photoLive.
Urządzenie wyświetla aktualny obraz z najbliższej kamery
drogowej na drodze przed Tobą wraz z odległością pozostałą
do kamery. Po minięciu kamery urządzenie wczytuje aktualny
widok z następnej kamery na trasie.
Jeśli
na drodze nie znaleziono żadnej kamery, wybierz Find
2
Cameras, aby wyświetlić lub zapisać znajdujące się
w pobliżu kamery drogowe (opcjonalnie).
Zapisywanie kamery drogowej
1 Wybierz Apps > photoLive.
2 Wybierz Touch to Add.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Save.
22
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności, strona 24).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Apps > Where I've Been.
dēzlUstawienia
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Settings > Map & Vehicle.
Vehicle: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję
użytkownika na mapie.
Driving Map View: Ustawia perspektywę używaną na mapie.
Map Detail: Ustawia poziom szczegółowości mapy. Większa
ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Map Theme: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Map Tools: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Map Layers: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na mapie
(Dostosowywanie warstw mapy, strona 12).
Auto Zoom: Automatycznie wybiera poziom powiększenia
zapewniający optymalne korzystania z mapy. W przypadku
wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba
wykonywać ręcznie.
myMaps: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Settings > Map & Vehicle > myMaps.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Settings > Navigation.
Route Preview: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Calculation Mode: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Break Planning: Pokazuje sugerowane czasy przerw na
podstawie czasu prowadzenia pojazdu.
Avoidances: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Custom Avoidances: Umożliwia unikanie określonych
obszarów i odcinków dróg.
Dispatch and Track Auto Start: Umożliwia ustawienie funkcji
Dispatch and Track, aby była uruchamiana automatycznie po
rozpoczęciu trasy.
Toll Roads: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Tolls and Fees: Ustawianie preferencji dla unikania dróg
płatnych i dróg wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Environmental Zones: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Restricted Mode: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.
dēzlUstawienia
GPS Simulator: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Settings > Navigation > Calculation Mode.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Faster Time: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Shorter Distance: Obliczanie krótszych tras, których
przejechanie może zabrać więcej czasu.
Off Road: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć symulacji GPS,
aby planować trasy z symulowanej pozycji.
1 Wybierz kolejno Settings > Navigation > GPS Simulator.
2 W menu głównym wybierz View Map.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Set Location.
Ustawienia sieci bezprzewodowej
Ustawienia sieci bezprzewodowej umożliwiają zarządzanie
sieciami Wi‑Fi , sparowanymi urządzeniami Bluetooth oraz
funkcjami Bluetooth.
Wybierz kolejno Settings > Wireless Networks.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Nazwa sparowanego urządzenia: Nazwa sparowanego
urządzenia Bluetooth wyświetlana jest w menu. Możesz
wybrać nazwę urządzenia, aby zmienić ustawienia funkcji
Bluetooth dla tego urządzenia.
Search for Devices: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Friendly Name: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wi-Fi: Umożliwia włączenie radia Wi‑Fi.
Saved Networks: Umożliwia edytowanie i usuwanie zapisanych
sieci.
Search for Networks: Umożliwia wyszukiwanie pobliskich sieci
Wi‑Fi (Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi, strona 24).
®
Ustawienia asystenta kierowcy
Wybierz kolejno Settings > Driver Assistance.
Audible Driver Alerts: Włącza alert dźwiękowy dla każdego
typu ostrzeżenia dla kierowcy (Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy, strona 3).
Fatigue Warning: Ostrzega o długiej jeździe bez odpoczynku.
Proximity Alerts: Powiadamia, że użytkownik znajduje się
w pobliżu własnych punktów szczególnych lub kamer na
światłach.
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Ustawienia dodatkowej kamery
urządzenie jest podłączone do przewodu odbiornika kamery
bezprzewodowej. Więcej informacji na temat parowania kamer
cofania i ich ustawień znajduje się w podręczniku użytkownika
kamery. Aby zakupić kamerę cofania Garmin, odwiedź stronę
garmin.com/backupcamera.
Wybierz kolejno Settings > Backup Camera, a następnie
wybierz sparowaną kamerę.
Unpair: Usuwa sparowaną kamerę. Aby odzyskać podgląd
obrazu z kamery za pomocą tego urządzenia i przewodu,
musisz ponownie sparować kamerę.
Rename: Umożliwia zmianę nazwy spawanej kamery.
Guidance Lines: Wyświetla i ukrywa linie nawigacji oraz
umożliwia dostosowanie ich położenia.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Settings > Display.
Orientation: Umożliwia ustawienie wyświetlanego obrazu
w układzie pionowym lub poziomym.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia.
Color Mode: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub
nocnych. Wybranie Auto powoduje, że urządzenie
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Brightness: Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.
Display Timeout: Pozwala ustawić czas bezczynności, po
którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas
korzystania z zasilania bateryjnego.
Screenshot: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno Settings > Traffic.
Traffic: Włącza informacje o utrudnieniach drogowych.
Current Provider: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subscriptions: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optimize Route: Określenie, czy urządzenie ma używać
zoptymalizowanych tras alternatywnych automatycznie czy
na żądanie (Unikanie opóźnień przez korki na trasie,
strona 6).
Traffic Alerts: Określenie, dla jak znacznych opóźnień
związanych z utrudnieniami w ruchu mają być wyświetlane
alerty o utrudnieniach drogowych.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Settings > Units & Time.
Current Time: Ustawia czas w urządzeniu.
Time Format: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Units: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Position Format: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
Ustawienia kamery cofania umożliwiają zarządzanie
sparowanymi kamerami Garmin i ich ustawieniami. To menu
pojawia się w urządzeniu nawigacyjnym tylko w przypadku, gdy
dēzlUstawienia
23
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Automatic.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Settings > Language & Keyboard.
Voice Language: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Text Language: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego
na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Keyboard Language: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wybierz kolejno Settings > Proximity Alerts.
Audio: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerts: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Wybierz kolejno Settings > Device.
About: Wyświetla numer wersji oprogramowania, identyfikatora
(ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach
oprogramowania.
Regulatory: Wyświetla informacje prawne i oznaczenia.
EULAs: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Device Data Reporting: Udostępnia anonimowe dane, aby
usprawnić korzystanie z urządzenia.
Position Reporting: Udostępnia informacje o pozycji firmie
Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.
Travel History: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennik
podróży.
Clear Travel History: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Settings.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Restore.
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji prawnych
i dotyczących zgodności
1 W menu ustawień przesuń palcem do samego dołu menu.
2 Wybierz kolejno Device > Regulatory.
24
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa
Zasilanie z samochodu przez przewód
zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie
sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium
do użytku domowego i biurowego.
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie
podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się
powoli.
Konserwacja urządzenia
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
Aktualizowanie map i oprogramowania
Aby zapewnić najlepsze działanie nawigacji, należy regularnie
aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia. Aktualizacje
map gwarantują, że urządzenie korzysta z najnowszych
dostępnych map. Aktualizacje oprogramowania zawierają
ulepszenia funkcji i poprawiają wydajność.
Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.
• Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi‑Fi i przeprowadzić
aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja
umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania
go do komputera.
• Możesz podłączyć urządzenie do komputera i zaktualizować
je za pomocą aplikacji Garmin Express. Ta opcja umożliwia
zainstalowanie map na karcie pamięci, jeśli aktualizacje map
są zbyt duże, aby mogły się zmieścić w pamięci wewnętrznej
urządzenia.
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi
Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony
monit z prośbą o połączenie z siecią Wi‑Fi i zarejestrowanie
urządzenia. Z siecią Wi‑Fi można się połączyć także za pomocą
menu ustawień.
1 Wybierz kolejno Settings > Wireless Networks.
2 W razie potrzeby wybierz Wi-Fi, aby włączyć technologię
Wi‑Fi.
3 Wybierz Search for Networks.
Urządzenie wyświetli listę dostępnych w pobliżu sieci Wi‑Fi.
4 Wybierz sieć.
5 W razie potrzeby podaj hasło do sieci i wybierz Done.
Urządzenie połączy się z siecią, a sieć zostanie dodana do listy
zapisanych sieci. Urządzenie automatycznie ponownie połączy
się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu.
Informacje o urządzeniu
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci
Wi‑Fi
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania
przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają
typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc
urządzenie z siecią Wi‑Fi zapewniającą dostęp do Internetu.
Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do
komputera.
1 Podłącz urządzenie do sieci Wi‑Fi (Nawiązywanie połączenia
z siecią Wi‑Fi, strona 24).
Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi urządzenie
sprawdza dostępność aktualizacji. Jeśli dostępna jest
aktualizacja, na ikonie Settings w menu głównym zostanie
wyświetlona ikona .
2 Wybierz kolejno Settings > Updates.
Urządzenie sprawdzi dostępność aktualizacji. Jeśli
aktualizacja jest dostępna, oznaczenie Update Available
zostanie wyświetlone poniżej pozycji Map lub Software.
3 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz
Install All.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz kolejno
Map > Install All.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania,
wybierz kolejno Software > Install All.
4 Przeczytaj umowy licencyjne i wybierz opcję Accept All, aby
je zaakceptować.
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów
licencyjnych, wybierz Reject. Spowoduje to zatrzymanie
procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez
akceptacji umów licencyjnych.
5 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do
zewnętrznego źródła zasilania i wybierz Continue
(Ładowanie urządzenia, strona 24).
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ładowarka USB podłączana
do gniazdka elektrycznego powinna zapewniać co najmniej
1 A mocy wyjściowej. Kompatybilnych jest wiele ładowarek
USB do smartfonów, tabletów i innych przenośnych urządzeń
multimedialnych.
6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być
podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się
w zasięgu sieci Wi‑Fi.
PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana
przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do
niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane,
zaktualizuj mapy ponownie za pomocą Wi‑Fi lub Garmin
Express.
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
2 Wybierz opcję:
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
4 Uruchom aplikację Garmin Express.
5 Podłącz urządzenie dēzl do komputera za pomocą przewodu
USB.
6 Kiedy urządzenie dēzl wyświetli monit z prośbą o włączenie
trybu przesyłania plików, wybierz Yes.
7 W komputerze kliknij Dodaj urządzenie.
Oprogramowanie Garmin Express wykryje urządzenie.
8 Kliknij Dodaj urządzenie.
9 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
zarejestrować urządzenie i dodać je do programu Garmin
Express.
Oprogramowanie Garmin Express można używać do
wyszukiwania najnowszych aktualizacji map
i oprogramowania w urządzeniu.
10 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować pojedynczą aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły i wybierz żądaną aktualizację.
UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby
zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja
wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do
urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie
danych (Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane,
strona 27).
®
Oprogramowanie Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu. Garmin ExpressAplikacja jest dostępna dla
komputerów z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony www.garmin.com/express.
®
Konserwacja urządzenia
®
25
Oprogramowanie Garmin Express pobierze i zainstaluje
aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże,
dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku
wolniejszego połączenia z Internetem.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À w lewą stronę, aby ją odkręcić.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj swoje urządzenie za pomocą oprogramowania
Garmin Express (garmin.com/express).
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
2 Przechyl dolną część urządzenia ku górze i wyjmij
urządzenie z uchwytu.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
26
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić
z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
Ã.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Montowanie i zasilanie urządzenia
dēzl w pojeździe, strona 1).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 22).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 26).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 23).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 23).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 2).
Rozwiązywanie problemów
• Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane (Ustawienia sieci
bezprzewodowej, strona 23).
• Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy
urządzenie nie jest używane (Włączanie i wyłączanie
urządzenia, strona 1).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie nie może połączyć się
z telefonem lub Smartphone Link
• Wybierz kolejno Settings > Wireless Networks.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
> , aby ponownie uruchomić usługi Smartphone Link
działające w tle.
• Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
Przejdź do stronyhttp://www.garmin.com
/bluetoothwww.garmin.com/bluetooth, aby uzyskać więcej
informacji.
• Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, rozłącz telefon
i urządzenie (Usuwanie sparowanego telefonu, strona 16)
i przeprowadź proces parowania do końca (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 13).
Aplikacja Smartphone Link powoduje
szybsze rozładowywanie baterii smartfonu
Aplikacja Smartphone Link korzysta z bezprzewodowej sieci
Bluetooth do pobierania i wysyłania danych do
urządzenia. Zużywanie pewnej ilości energii przez aktywne
połączenie Bluetooth jest zjawiskiem normalnym. Aplikacja
sprawdza także okresowo dostępność aktualizacji i usług, co
dodatkowo może zwiększyć zapotrzebowanie na energię.
Możesz zmienić ustawienia użytkowania baterii w aplikacji
Smartphone Link, aby obniżyć zużycie energii pobieranej przez
aplikację.
1 W aplikacji Smartphone Link w smartfonie wybierz .
2 Przewiń do sekcji Użytkowanie baterii i wybierz Ustawienia.
3 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Usuń zaznaczenie pola wyboru Autołączenie przez
Bluetooth.
Wyłączenie tej opcji może oszczędzić niewielką ilość
energii, ale uniemożliwi to automatyczne łączenie się
aplikacji z urządzeniem dēzl. Jeśli opcja ta jest wyłączona,
musisz wybierać z menu głównego Smartphone Link za
każdym razem, kiedy chcesz połączyć urządzenie
z Smartphone Link.
• Usuń zaznaczenie pola wyboru Sprawdzanie
dostępności usług Live.
W niektórych smartfonach wyłączenie tej opcji może
znacznie obniżyć zużycie energii przez aplikację. Po
wyłączeniu tej opcji musisz ręcznie odświeżać menu
główne Smartphone Link, aby otrzymywać aktualne
informacje o dostępności usług Live.
Załącznik
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne
dane
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 64 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (dēzl 580 — informacje ogólne, strona 1).
2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
3 Kiedy urządzenie dēzl wyświetli monit z prośbą o włączenie
trybu przesyłania plików, wybierz Yes.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 27).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
Załącznik
27
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
28
Załącznik
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 9
akcesoria 28
aktualizowanie
mapy 24, 25
oprogramowanie 24, 25
aktualna pozycja 10
aktywny asystent pasa ruchu 4
alerty 3
dźwięk 23
punkty alarmowe 23
alerty dla kierowcy 3
alerty punktów alarmowych, ustawienia 24
automatyczna głośność, włączanie 2
B
bateria
ładowanie 1, 24, 26
maksymalizowanie 26
problemy 26
bezpiecznik, wymiana 26
C
cele 22. Patrz pozycje
przybycie 5
ciężarówka
mapa 20
profile 2, 3
przyczepa 2
punkty szczególne 7
czyszczenie ekranu dotykowego 26
czyszczenie urządzenia 26
D
dane dotyczące paliwa 19
dane techniczne 24
diagnostyka 18
długość i szerokość geograficzna 9
dom
dzwonienie 15
edytowanie pozycji 4
jazda do 4
numer telefonu 15
dziennik podróży, wyświetlanie 12
dźwięk, punkty alarmowe 23, 24
E
edytowanie, zapisane podróże 21
ekran, jasność 2
eksportowanie
podsumowania dla jurysdykcji 19
raporty dotyczące podróży 19
F
Foursquare 9
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, aktualizowanie
oprogramowania 25
Gdzie jestem? 10
geocaching 9
głośność, regulowanie 2
godziny pracy 17, 18
GPS 1, 28
H
historia podróży 24
historia usług
edytowanie 20
kategorie 19
usuwanie 19, 20
zapisy 19, 20
I
identyfikator urządzenia 24
ikony, pasek stanu 1
ikony ostrzegawcze 11, 12
Indeks
informacje o podróży 12
resetowanie 12
wyświetlanie 12
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 19
dane dotyczące paliwa 19
podsumowanie dla jurysdykcji 19
raporty dotyczące podróży 19
wyeksportowane podsumowania i raporty
19
opłaty, unikanie 6
oprogramowanie
aktualizowanie 24, 25
wersja 24
ostatnio znalezione pozycje 10
P
mapy 4, 11, 12, 22
aktualizowanie 24, 25
ciężarówka 20
motyw 22
narzędzia 11
pole danych 4, 12
stopień szczegółowości 22
symbole 4
warstwy 12
wyświetlanie tras 4, 5
zakup 28
minutnik 17
montowanie, zdejmowanie 26
montowanie urządzenia
przyssawka 1, 26
samochód 1
wyjmowanie z uchwytu 26
myTrends, trasy 6
paliwo, stacje 10
parking 5, 8, 9
ostatnie miejsce 5
parowanie, odłączanie 16
parowanie urządzenia 17, 18
telefon 13, 27
pasek wyszukiwania 7
photoLive 22
planowanie podróży 21, 22
edytowanie podróży 21
punkty kształtowania 21
planowanie przerw 17
pliki, przesyłanie 27
Podręcznik użytkownika 20
podsumowanie dla jurysdykcji 19
pogoda 21
radar 21
warunki drogowe 21
polecenia głosowe 20
aktywowanie 20
fraza aktywacji 20
nawigacja z użyciem 20
porady dot. korzystania 20
połączenia 14, 15
dom 15
historia 15
kontakty 15
nawiązywanie 14
odbieranie 15
wybieranie 14
pomoc techniczna 20
powiadomienia 13–16, 18
pozycja 9
pozycje 9, 22
aktualna 10
dzwonienie 15
kompleksy 8
ostatnio znalezione 10
symulowane 23
wyszukiwanie 7, 9
zapisywanie 10
profil pojazdu, ciężarówka 2, 3
profile
aktywowanie 2
ciężarówka 2, 3
Przed tobą 11
dostosowywanie 11
przewody zasilające 24
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 26
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 1
przyciski na ekranie 2
przyssawka 26
przywracanie ustawień 24
punkty szczególne (POI) 7–10
kompleksy 8
usługi ciężarowe 7
N
R
J
jasność 2
jazda do domu 4
język
głos 24
klawiatura 24
K
kamera bezprzewodowa 23
kamera cofania 23
kamery
czerwone światło 3
kopia zapasowa 23
prędkość 3
kamery drogowe, wyświetlanie 22
kamery monitorujące prędkość 3
kamery monitorujące przejazd na czerwonym
świetle 3
karta microSD 1, 27
karta pamięci 1, 27
instalacja 27
katalog pomocy drogowej 7
klawiatura
język 24
układ 24
kompleksy 8
komputer, łączenie 27
kradzież, unikanie 26
kształtowanie trasy 5
L
lista zwrotów 4
Ł
ładowanie urządzenia 1, 24, 26
łączenie 24
M
narzędzia, mapy 11
następny zwrot 4
nawigacja 4, 5, 8
bezdroże 7
ustawienia 22
nawigacja po bezdrożach 7
numer identyfikatora 24
O
objazdy 5
odbieranie połączeń 15
odłączanie, urządzenie Bluetooth 16
ograniczenia, pojazd 2
raporty, podróż 19
resetowanie
dane podróży 12
urządzenie 26
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 13, 15,
16
rozmowy telefoniczne 14
odbieranie 15
wybieranie 15
wybieranie głosowe 15
wyciszanie 15
rozpoznawanie mowy 20
rozwiązywanie problemów 26, 27
29
S
skróty
dodawanie 10
usuwanie 10
skrzyżowania, wyszukiwanie 9
służby ratownicze 10
Smartphone Link 13–16
łączenie 13, 15
wyłączanie połączeń 15, 16
spis telefonów 15
sterowanie głosem 20
porady 20
subskrypcje, usługi Garmin Live 13
sygnały satelitarne
odbieranie 1
wyświetlanie 28
symulowane pozycje 23
szybkie wyszukiwanie 7
T
technologia Bluetooth 13, 14, 18, 27
odłączanie urządzenia 16
parowanie z telefonem 13
ustawienia 23
wyłączanie połączeń 15, 16
zarządzanie telefonami 15
telefon
odłączanie 16
parowanie urządzenia 13, 27
trasy 4
dodawanie punktu 5, 22
kształtowanie 5
myTrends 6
obliczanie 5
przerywanie 6
rozpoczynanie 4, 8, 19
sugerowane 6
tryb obliczania 21, 23
wyświetlanie na mapie 4, 5
TripAdvisor 10
tryb snu 1
3D 13
widok mapy 2D 13
widok mapy 3D 13
wskazówki 4
wskazówki dojazdu 4
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 26
współrzędne 9
wybieranie 14
wyciszanie, dźwięk 20
wyszukiwanie pozycji. 7, 8, 10, 14 Patrz też
pozycje
adresy 9
kategorie 7
miasta 9
skrzyżowania 9
współrzędne 9
Wyślij i monitoruj 18, 19
Z
zapisane pozycje 21
edytowanie 10
kategorie 10
usuwanie 10
zapisywanie, aktualna pozycja 10
zdejmowanie uchwytu 26
zmiana przeszukiwanego obszaru 8
zrzuty ekranowe 23
U
udostępnianie, Wyślij i monitoruj 18
Umowy licencyjne 24
unikane 6
cechy dróg 6
droga 6
obszar 6
opłaty 6
usuwanie 7
wyłączanie 6
USB, odłączanie 27
usługi Garmin Live, subskrypcja 13
Usługi Garmin Live 13
ustawienia 22–24
ustawienia czasu 23
ustawienia początkowe 18
ustawienia wyświetlania 23
usuwanie
kategorie usług 19
podróże 21
sparowane urządzenie Bluetooth 16
zapisy usług 20
utrudnienia drogowe 12, 16, 17, 23
dodawanie subskrypcji 16
kamery 22
mapa 12, 17
odbiornik 16
wypadki 12, 17
wyszukiwanie opóźnień 12, 17
zmień trasę 6
W
wadliwe działanie 18
warstwy mapy, dostosowywanie 12
warunki drogowe, pogoda 21
Wi‑Fi 23–25
widok mapy
2D 13
30
Indeks
support.garmin.com
Październik 2018
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising