Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Príručka používateľa (vo formáte PDF)
DĒZL 580
™
Príručka používateľa
© 2017 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú
používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné
známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth a logá vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Foursquare je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná
v USA a v ďalších krajinách. microSD a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. TruckDown
je ochrannou známkou spoločnosti TruckDown Info International, Inc. Windows , Windows Vista a Windows XP sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA
a iných krajinách.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začíname......................................................................... 1
Prehľad zariadenia dēzl 580 ....................................................... 1
Montáž a zapojenie zariadenia dēzl vo vozidle .......................... 1
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia ............................................ 1
Vyhľadávanie GPS signálov ....................................................... 1
Ikony na stavovej lište ................................................................. 1
Používanie tlačidiel na obrazovke .............................................. 2
Nastavenie hlasitosti ................................................................... 2
Zapnutie automatickej hlasitosti ............................................. 2
Používanie zmiešavača zvuku ............................................... 2
Nastavenie jasu obrazovky ......................................................... 2
Profily vozidla................................................................. 2
Pridanie profilu vozidla ................................................................ 2
Zapnutie profilu vozidla ............................................................... 2
Zmena informácií o prívese ........................................................ 2
Úprava profilu vozidla ................................................................. 2
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča......... 3
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča ............. 3
Semaforové kamery a rýchlostné kamery .................................. 3
Navigovanie do cieľa......................................................3
Cesty ...........................................................................................3
Spustenie cesty .......................................................................... 4
Spustenie trasy pomocou mapy ............................................. 4
Cesta domov .......................................................................... 4
Trasa na mape ............................................................................ 4
Aktívny asistent jazdných pruhov ........................................... 4
Zobrazenie odbočiek a smerov .............................................. 4
Zobrazenie celej cesty na mape ............................................ 4
Príchod do cieľa .......................................................................... 4
Parkovisko v blízkosti cieľa .................................................... 5
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta ....................... 5
Zmena aktívnej cesty .................................................................. 5
Pridanie polohy do vašej trasy ............................................... 5
Tvarovanie trasy .................................................................... 5
Použitie obchádzky ................................................................ 5
Zmena režimu výpočtu trasy .................................................. 5
Zastavenie cesty ......................................................................... 5
Ako používať navrhované cesty ................................................. 5
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam .................................. 5
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase .......................... 5
Vyhýbanie sa cestám s mýtom .............................................. 6
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .................... 6
Vyhýbanie sa úsekom ciest ................................................... 6
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam ........................................ 6
Vlastné obmedzenia .............................................................. 6
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá .......................................... 6
Nástroje vyhľadávania ................................................................ 8
Vyhľadanie adresy ................................................................. 9
Vyhľadanie križovatky ............................................................ 9
Vyhľadanie mesta .................................................................. 9
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ................................... 9
Foursquare ................................................................................. 9
Pripojenie ku kontu Foursquare ............................................. 9
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu ............................. 9
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare ...... 9
Checking in with Foursquare ................................................. 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu .................................. 9
Zobrazenie naposledy nájdených polôh ..................................... 9
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest ................... 9
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe ............................... 9
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc ................ 9
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe ....................... 10
Pridanie skratky ........................................................................ 10
Odstránenie skratky ............................................................. 10
Uloženie polôh .......................................................................... 10
Uloženie polohy ................................................................... 10
Uloženie aktuálnej polohy .................................................... 10
Upravenie uloženej polohy .................................................. 10
Priradenie kategórií k uloženej polohe ................................. 10
Odstránenie uloženej polohy ............................................... 10
Používanie mapy.......................................................... 10
Nástroje mapy ........................................................................... 10
Zobrazenie nástroja mapy ................................................... 11
Zapnutie nástrojov mapy ...................................................... 11
Pred vami .................................................................................. 11
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh ..................................... 11
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami ............. 11
Symboly upozornení a výstrah ................................................. 11
Varovania o obmedzeniach ................................................. 11
Upozornenia na podmienky na ceste .................................. 11
Výstrahy ............................................................................... 11
Informácie o trase ..................................................................... 12
Zobrazenie údajov o trase na mape .................................... 12
Zobrazenie stránky s informáciami o trase .......................... 12
Zobrazenie záznamu jázd .................................................... 12
Vynulovanie informácií o trase ............................................. 12
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie ........................ 12
Zobrazenie cestnej premávky na mape ............................... 12
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 12
Prispôsobenie mapy ................................................................. 12
Prispôsobenie vrstiev mapy ................................................. 12
Ako zmeniť údajové pole mapy ............................................ 12
Zmena perspektívy mapy ..................................................... 12
Vyhľadávanie a ukladanie polôh................................... 6
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie
smartfónu...................................................................... 12
Body záujmu ............................................................................... 7
Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu ...................... 7
Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu ....................................... 7
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania ..................................... 7
Vyhľadanie polohy podľa kategórie ............................................ 7
Vyhľadávanie v rámci kategórie ............................................. 7
Navigácia k bodom záujmu na mieste ................................... 7
Výsledky vyhľadávania polohy ................................................... 8
Výsledky vyhľadávania polohy na mape ................................ 8
Zmena oblasti vyhľadávania ....................................................... 8
Parkovisko .................................................................................. 8
Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo ............ 8
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy ..... 8
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej
polohy .................................................................................... 8
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania ............................. 8
Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link ........................................................................................... 13
Ikony stavu funkcie Bluetooth ................................................... 13
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin ......................... 13
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin ................................................................................. 13
Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia ....................... 13
Upozornenia Smart ................................................................... 13
Prijímanie upozornení .......................................................... 14
Zobrazenie zoznamu upozornení ........................................ 14
Volanie bez použitia rúk ........................................................... 14
Volanie ................................................................................. 14
Prijímanie hovoru ................................................................. 14
Používanie histórie volaní .................................................... 14
Používanie možností počas hovoru ..................................... 14
Uloženie domáceho telefónneho čísla ................................. 15
Obsah
i
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple ....... 15
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple ... 15
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple ................. 15
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone
Link v zariadení Apple .......................................................... 15
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android™ ........................................... 15
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne
s operačným systémom Android .......................................... 15
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android .......................................... 15
Odpojenie zariadenia Bluetooth ............................................... 15
Odstránenie spárovaného telefónu .......................................... 16
Cestná premávka .......................................................... 16
Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone
Link ........................................................................................... 16
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača
dopravných informácií ............................................................... 16
Odbery dopravných informácií ............................................. 16
Zapnutie cestnej premávky ....................................................... 16
Zobrazenie cestnej premávky na mape .................................... 16
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 16
Nástroje vozidla a vodiča............................................ 16
Plánovanie prestávok ............................................................... 16
Odporúčaná prestávka ......................................................... 17
Spustenie časovača prestávok ............................................ 17
Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok ................ 17
Nastavenie odjazdených hodín ............................................ 17
Nastavenie denného limitu odjazdených hodín ................... 17
Garmin eLog ............................................................................. 17
Nastavenie funkcií Garmin eLog v zariadení dēzl ............... 17
Zobrazenie informácií aplikácie Garmin eLog vo vašom
zariadení dēzl ....................................................................... 17
Zobrazenie diagnostických a poruchových udalostí Garmin
eLog ..................................................................................... 17
Dispečing a monitorovanie ....................................................... 17
Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie .... 18
Spustenie relácie Dispečing a monitorovanie ...................... 18
Odoslanie dispečingovej správy do zariadenia dēzl ............ 18
Palivová daň (IFTA) .................................................................. 18
Zadávanie údajov o palive ................................................... 18
Úprava údajov o palive ........................................................ 18
Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii .................... 19
Úprava a exportovanie správ o jazdách .............................. 19
Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o
jazdách ................................................................................. 19
Záznamy histórie servisu .......................................................... 19
Pridávanie servisných kategórií ........................................... 19
Vymazanie servisných kategórií .......................................... 19
Premenovanie servisných kategórií ..................................... 19
Vymazanie servisných záznamov ........................................ 19
Úprava servisného záznamu ............................................... 19
Hlasový príkaz .............................................................. 19
Nastavenie frázy budenia ......................................................... 19
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy ............................................. 19
Tipy k používaniu hlasových príkazov ...................................... 19
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu ........................... 20
Stíšenie pokynov ...................................................................... 20
Ovládanie hlasom ..................................................................... 20
Konfigurácia ovládania hlasom ............................................ 20
Používanie ovládania hlasom .............................................. 20
Tipy pre ovládanie hlasom ................................................... 20
Používanie aplikácií..................................................... 20
Prezeranie príručky používateľa na zariadení .......................... 20
Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá .................................... 20
ii
Zobrazenie predpovede počasia .............................................. 20
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta ...... 20
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia ......................... 20
Zobrazenie upozornení na počasie ..................................... 20
Kontrola podmienok na ceste .............................................. 20
Plánovač trasy .......................................................................... 20
Ako sa plánuje trasa ............................................................ 21
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase ..................... 21
Objavovanie atrakcií na trase .............................................. 21
Zmena možností cesty pre trasu .......................................... 21
Navigácia po uloženej trase ................................................. 21
Upravenie a uloženie aktívnej trasy ..................................... 21
Dopravné kamery služby photoLive ......................................... 21
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive ......... 21
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape ............ 21
Uloženie dopravnej kamery ................................................. 21
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov ............................. 22
Nastavenia dēzl ............................................................ 22
Nastavenia mapy a vozidla ....................................................... 22
Zapnutie máp ....................................................................... 22
Nastavenia navigácie ................................................................ 22
Nastavenia režimu výpočtu .................................................. 22
Nastavenie simulovanej polohy ........................................... 22
Nastavenia bezdrôtovej siete ................................................... 22
Nastavenia systému podpory riadenia ..................................... 22
Nastavenia cúvacej kamery ...................................................... 22
Nastavenia zobrazenia ............................................................. 23
Nastavenia cestnej premávky ................................................... 23
Nastavenia jednotiek a času ..................................................... 23
Nastavenie času .................................................................. 23
Nastavenia jazyka a klávesnice ................................................ 23
Nastavenia výstrah blízkosti ..................................................... 23
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia ............................. 23
Obnovenie nastavení ................................................................ 23
Informácie o zariadení................................................. 23
Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní ............. 23
Technické údaje ........................................................................ 23
Nabíjanie zariadenia ................................................................. 24
Údržba zariadenia......................................................... 24
Stredisko podpory Garmin ........................................................ 24
Aktualizácie máp a softvéru ...................................................... 24
Pripájanie k sieti Wi‑Fi ......................................................... 24
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi‑Fi ............... 24
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin
Express ................................................................................ 24
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 25
Čistenie vonkajšieho krytu ................................................... 25
Čistenie dotykovej obrazovky .............................................. 25
Zabránenie krádeži .............................................................. 25
Reset zariadenia ....................................................................... 25
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka ......... 25
Odstránenie zariadenia z držiaka ........................................ 25
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka ....................... 25
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .............. 25
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .............................. 25
Ťažkosti......................................................................... 26
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle ...................... 26
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály ........................ 26
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .................................. 26
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ................................ 26
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii
Smartphone Link ....................................................................... 26
Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie
smartfónu .................................................................................. 26
Obsah
Príloha........................................................................... 26
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje ............................ 26
Správa údajov ........................................................................... 26
O pamäťových kartách ......................................................... 26
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 26
Prenos údajov z vášho počítača .......................................... 27
Odpojenie kábla USB ........................................................... 27
Zobrazenie stavu signálu GPS ................................................. 27
Zakúpenie dodatočných máp ................................................... 27
Kúpa príslušenstva ................................................................... 27
Register......................................................................... 28
Obsah
iii
Začíname
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
• Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (Aktualizácie máp
a softvéru, strana 24).
• Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju
napájania (Montáž a zapojenie zariadenia dēzl vo vozidle,
strana 1).
• Vyhľadajte signály GPS (Vyhľadávanie GPS signálov,
strana 1).
• Nastavte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 2) a jas
displeja (Nastavenie jasu obrazovky, strana 2).
• Nastavte profil vozidla pre svoje nákladné vozidlo.
• Nastavte navigáciu do cieľového miesta (Spustenie cesty,
strana 4).
Prehľad zariadenia dēzl 580
2 Držiak Á pritláčajte na prísavku Â, pokým nezapadne na
3
4
5
6
miesto.
Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku à dozadu
smerom k čelnému sklu.
Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým
nezacvakne.
Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej
zásuvky vo vozidle.
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia
• Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo
pripojením zariadenia k zdroju napájania.
• Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla
napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie
spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa
kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas
nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
• Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania,
kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku
Vypnúť.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do úsporného režimu.
Vyhľadávanie GPS signálov
À
Á
Â
Ã
Tlačidlo napájania
Napájací a dátový port USB
Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie
Montáž a zapojenie zariadenia dēzl vo
vozidle
VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie,
je potrebné ho nabiť.
1 Napájací kábel vozidla À pripojte do portu USB na zariadení.
Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať
satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na
vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od
niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde
ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či
máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo,
odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď
zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie
satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.
1 Zapnite zariadenie.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od
vysokých budov a stromov.
v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď
je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na
navigáciu.
Ikony na stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony
stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.
Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo
zobraziť ďalšie informácie.
Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS
a získané informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu
GPS, strana 27).
Stav technológie Bluetooth . Výberom zobrazíte nastavenia
Bluetooth (Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 22).
®
Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi
(Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 22).
Pripojené k volaniu bez použitia rúk. Výberom uskutočníte
telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 14).
Aktívny profil vozidla. Výberom zobrazíte nastavenia profilu
vozidla.
Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času,
strana 23).
Úroveň nabitia batérie.
Začíname
1
Zdieľanie údajov funkcie Dispečing a monitorovanie. Na
ikone sa zobrazí počet pozvaných divákov. Vyberte a otvorte
aplikáciu Dispečing a monitorovanie (Dispečing a monitoro­
vanie, strana 17).
Stav funkcie Smartphone Link Výberom sa pripojíte
k aplikácii Smartphone Link a budete prijímať aktuálne údaje
o doprave a ďalšie služby v reálnom čase (Spárovanie
s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 13). Keď je ikona modrá, zariadenie je pripojené
k aplikácii Smartphone Link.
Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie
predpovede počasia, strana 20).
Používanie tlačidiel na obrazovke
Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami,
ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.
• Výberom položky
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• Podržaním položky
sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
• Výberom položky alebo môžete prechádzať zoznamami
alebo ponukami.
• Podržaním položky alebo sa môžete rýchlejšie posúvať.
• Výberom položky
zobrazíte kontextovú ponuku možností
pre aktuálnu obrazovku.
Nastavenie hlasitosti
1 Vyberte Hlasitosť.
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
• Zariadenie stíšte výberom položky .
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.
Zapnutie automatickej hlasitosti
Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť
hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.
1 Vyberte položku Hlasitosť > .
2 Vyberte položku Automatická hlasitosť.
Používanie zmiešavača zvuku
Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti
pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo
telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna
hodnota základnej hlasitosti.
1 Vyberte položku Hlasitosť.
2 Vyberte položku > Zmiešavač zvuku.
3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy
zvuku.
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.
Profily vozidla
VAROVANIE
Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa
s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých
návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia
ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať
obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch
vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri
rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné
značenie a prispôsobujte sa podmienkam na ceste.
Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe
vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v
2
stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno
prispôsobiť samostatne pre každý typ vozidla.
Po aktivácii profilu nákladného vozidla sa zariadenie vyhne
oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam
podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste
zadali pre svoje vozidlo.
Pridanie profilu vozidla
Profil vozidla je potrebné pridať pre každé nákladné alebo
osobné vozidlo, v ktorom budete zariadenie dēzl používať.
1 Zvoľte možnosť Nastavenia > Profil vozidla > .
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete pridať samostatne jazdiace nákladné vozidlo s
trvalo pripojeným nakladacím priestorom, vyberte položku
Veľké nákladné vozidlo.
• Ak chcete pridať traktor alebo traktor kombinovaný s
prívesom, vyberte položku Ťahač.
• Ak chcete pridať autobus, zvoľte možnosť Autobus.
3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.
Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať
dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo
vozidla alebo číslo prívesu
Zapnutie profilu vozidla
Pred zapnutím profilu vozidla musíte profil pridať.
1 Vyberte položky Nastavenia > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a
hmotnosti.
3 Vyberte položku Vybrať.
Zmena informácií o prívese
Ak chcete zmeniť informácie o prívese, musíte najskôr zadať
profil vozidla pre traktor.
Keď zmeníte príves traktora, môžete zmeniť informácie o
prívese v profile vozidla bez zmeny informácií o traktore. Medzi
často používanými prívesmi môžete rýchlo prepínať.
1 Vyberte položky Nastavenia > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla traktora, ktorý chcete použiť s
prívesom.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete použiť nedávno použitú konfiguráciu prívesu,
konfiguráciu prívesu vyberte zo zoznamu.
• Ak chcete zadať novú konfiguráciu prívesu, vyberte
položku Nová konfigurácia a zadajte informácie o
prívese.
Úprava profilu vozidla
Môžete upraviť profil vozidla a zmeniť informácie o vozidle alebo
pridať podrobné informácie k novému profilu vozidla, ako napr.
identifikačné číslo vozidla, číslo prívesu alebo hodnotu počítadla
kilometrov. Taktiež môžete premenovať alebo vymazať profil
vozidla.
1 Zvoľte možnosť Nastavenia > Profil vozidla.
2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte
položku a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
• Ak chcete premenovať profil vozidla, zvoľte možnosť >
> Premenovať profil.
Profily vozidla
• Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku
> Vymazať.
>
Funkcie na informovanie
a upozornenie vodiča
OZNÁMENIE
Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú
len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti
dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na
dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým
úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné
pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za
nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.
®
Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú
bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte
v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení
zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu.
Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo
vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo
všetkých oblastiach.
Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť
a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu
alebo školskú zónu.
Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné
obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.
Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte
rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu,
zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného
obmedzenia sa zobrazí červený okraj.
Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový
tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa
pripravili na zmenu rýchlosti.
Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej
ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu
a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky
sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo
vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte
jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.
Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.
Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.
Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť
k zákrute na ceste.
Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti
priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou,
zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto
miestu. Aby mohlo zariadenie používať túto funkciu, musí
prijímať dopravné informácie (Cestná premávka, strana 16).
Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez
zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne
najbližšie odpočívadlá.
Nie sú povolené nákladné vozidlá: zariadenie prehrá zvukový
tón, keď sa priblížite k ceste, kde nie sú povolené nákladné
vozidlá.
Riziko kontaktu podvozka so zemou: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde
by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.
Postranný vietor: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného
vetra.
Úzka cesta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu,
keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť
príliš úzka.
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča
Nebezpečné stúpanie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.
Hranice štátu a krajiny: zariadenie prehrá zvukový tón
a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo
krajiny.
Zapnutie alebo vypnutie zvukových
upozornení vodiča
Pri niektorých typoch upozornení vodiča môžete zapnúť alebo
vypnúť zvukové tóny. Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj
v prípade, že je zvuk vypnutý.
1 Vyberte položky Nastavenia > Asistent vodiča > Zvukové
výstrahy pre vodiča.
2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri
jednotlivých upozorneniach.
Semaforové kamery a rýchlostné kamery
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier
na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich
používania.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach a na všetkých modeloch produktov.
V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov
dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch
a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite
k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.
• Aktuálne informácie o semaforových alebo bezpečnostných
kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb
v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom
aplikácie Smartphone Link (Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin, strana 13).
• Ak si chcete stiahnuť a uložiť údaje o bezpečnostných
kamerách do svojho zariadenia, musíte si kúpiť predplatné.
Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne
zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite
na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek môžete
zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.
• V niektorých oblastiach niektoré balíky produktov zahŕňajú
vopred nahrané údaje o semaforových a rýchlostných
kamerách s celoživotnými aktualizáciami.
• Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať
pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express).
Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste
dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.
Navigovanie do cieľa
Cesty
Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých
cieľových miest.
• Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta
podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu
trasy (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5) a obmedzení
(Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 5).
• Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť
použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy
(Spustenie cesty, strana 4).
• Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete
použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu
prispôsobiť (Tvarovanie trasy, strana 5).
• Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (Pridanie
polohy do vašej trasy, strana 5).
3
Spustenie cesty
À
1 Vyberte položku Kam viesť? a vyhľadajte polohu
(Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 6).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy,
vyberte položku Choď!.
• Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu
a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
• Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku >
Upraviť trasu a pridajte do trasy tvarovacie body
(Tvarovanie trasy, strana 5).
Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás
pomocou hlasových výziev a informácií na mape (Trasa
na mape, strana 4). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy
zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.
Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete
tieto polohy pridať do svojej trasy (Pridanie polohy do vašej
trasy, strana 5).
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje
nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by
ste mali jazdiť.
Vzdialenosť k ďalšej akcii.
Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
Trasa označená na mape.
Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu
najbližších akcií.
Rýchlosť vozidla.
Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
Odhadovaný čas príjazdu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené
informácie (Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 12).
Aktívny asistent jazdných pruhov
Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo
mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí
podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara À
označuje správny jazdný pruh na odbočenie.
Spustenie trasy pomocou mapy
Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.
3 V prípade potreby vyberte položku a použite možnosť
filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
5 Vyberte Choď!.
Cesta domov
Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste
zadali domovskú polohu.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Naviguj Domov.
2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.
Upravenie domovskej polohy
1 Vyberte položku Kam viesť? >
2 Zadajte domovskú polohu.
> Nastaviť dom. polohu.
Trasa na mape
Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu
pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny
týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia
v hornej časti mapy.
Zobrazenie odbočiek a smerov
Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky,
zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.
1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
• Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiace sa odbočky
a smery, vyberte položku > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky
alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas
navigácie po trase.
• Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov
pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
Vyberte
odbočku alebo smer (voliteľné).
2
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa
ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok
križovatky.
Zobrazenie celej cesty na mape
1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na
mape.
2 Vyberte položku
.
Príchod do cieľa
Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie,
pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.
• Ikona označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový
pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
• Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás
automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom
možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti
(Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 5).
• Keď zastanete v cieli, zariadenie automaticky ukončí cestu.
Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete
cestu ukončiť výberom položky Stop.
4
Navigovanie do cieľa
Parkovisko v blízkosti cieľa
Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto
v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom,
zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.
POZNÁMKA: túto funkciu používajte len v prípade, že
používate profil automobilu. Keď používate profil nákladného
vozidla, môžete vyhľadať parkovacie miesta pre nákladné
vozidlá v blízkosti vášho cieľa (Hľadanie parkovacieho miesta
pre nákladné vozidlo, strana 8).
1 Vyberte možnosť:
• Po výzve na zariadení výberom položky Áno vyhľadáte
parkovisko v blízkosti.
• Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky Kam
viesť? > Kategórie > Parkovisko a potom > Cieľa.
2 Vyberte možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
3 Vyberte parkovisko a položky Choď! > Pridať ako ďalšiu
zastávku.
Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta
Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo
je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako
parkovacie miesto.
Vyberte Aplikácie > Posledný bod.
Zmena aktívnej cesty
Pridanie polohy do vašej trasy
Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy
(Spustenie cesty, strana 4).
Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do
trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie
cieľové miesto.
TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými
miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete
naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (Ako sa
plánuje trasa, strana 21).
1 Na mape vyberte položku > Kam viesť?.
2 Vyhľadajte polohu (Vyhľadávanie a ukladanie polôh,
strana 6).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť Choď!.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové
miesto, vyberte položku Pridať ako ďalšiu zastávku.
• Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku
Pridať ako poslednú zastávku.
• Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest
na trase, vyberte položku Pridať k aktívnej trase.
Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy
a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.
Tvarovanie trasy
Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (Spustenie cesty,
strana 4).
Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto
môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez
určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.
1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
2 Vyberte ikonu .
Navigovanie do cieľa
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
3 Vyberte polohu na mape.
TIP: výberom ikony môžete mapu priblížiť a vybrať
presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
4 V prípade potreby vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte
na mape ďalšie polohy.
• Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku Choď!.
Použitie obchádzky
Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo
obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte
na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.
1 Na mape vyberte položku > Zmena cesty.
TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke
nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (Zapnutie nástrojov
mapy, strana 11).
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku
Obchádzka úseku cesty.
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej
ceste, vyberte položku Obchádzka po inej ceste.
• Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku Obchádzka.
Zmena režimu výpočtu trasy
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnosť:
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť
dlhšie.
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať
dlhší čas.
Zastavenie cesty
Na mape vyberte položku
> Stop.
Ako používať navrhované cesty
Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť
aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd (Nastavenia
zariadenia a ochrana súkromia, strana 23).
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa
táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu
s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do
danej polohy.
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase
Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať
informácie o cestnej premávke (Príjem dopravných údajov
pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 16).
Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak,
aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach
cestnej premávky túto možnosť vypli (Nastavenia cestnej
premávky, strana 23), dopravné zdržania môžete zobraziť a
obísť manuálne.
5
1 Počas navigácie po trase vyberte položku
> Cestná
premávka.
2 Ak je to možné, vyberte položku Alternatívna trasa.
3 Vyberte možnosť Choď!.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny,
vyberte položku Povoliť.
3 Vyberte položku Uložiť.
Vyhýbanie sa cestám s mýtom
Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti
alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa
zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou
prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.
Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú
cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie
sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj
so spoplatneným úsekom.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a
mapových údajov vo vašom zariadení.
• Vyberte položku Cesty s mýtom.
• Vyberte položky Mýto > Cesty s mýtom.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte položku Uložiť.
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné
informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V
každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo
nespoplatnené trasy.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mýto >
Diaľničné nálepky.
2 Vyberte krajinu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte Uložiť.
Vyhýbanie sa úsekom ciest
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia.
2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť,
a vyberte položku Uložiť.
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam
Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými
alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na
vaše vozidlo.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné
zóny.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť,
vyberte položku Vyhnúť sa.
6
Vlastné obmedzenia
Vyhýbanie sa ceste
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte Pridať cestu vyhnutia sa.
3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť,
a vyberte Ďalej.
4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte Ďalej.
5 Vyberte možnosť Hotovo.
Vyhýbanie sa oblasti
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 V prípade potreby vyberte možnosť Pridať miesto vyhnutia
sa.
3 Vyberte Pridať oblasť vyhnutia sa.
4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
6 Vyberte možnosť Hotovo.
Vypnutie vlastných obmedzení
Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho
odstránili.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte obmedzenie.
3 Vyberte > Vypnúť.
Vymazanie vlastných obmedzení
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte
.
• Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho
a zvoľte
> Vymazať.
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej
polohy.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o
uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto
pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania
a ukladania týchto informácií.
• Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte
hľadané výrazy (Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania,
strana 7).
• Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu
podľa kategórie (Body záujmu, strana 7).
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
• Vyhľadajte odpočívadlá a služby pre nákladné vozidlá
vrátane podrobných informácií adresára TruckDown , ak sú
dostupné.
• Vyhľadajte Foursquare body záujmu (Prehľadávanie
Foursquare bodov záujmu, strana 9).
• Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických
miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice
(Nástroje vyhľadávania, strana 8).
• Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (Zmena
oblasti vyhľadávania, strana 8).
• Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti
ľahko našli (Uloženie polôh, strana 10).
• Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (Zobrazenie
naposledy nájdených polôh, strana 9).
®
®
Body záujmu
Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo
zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu
obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice,
reštaurácie, hotely a zábavné centrá.
Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú
dopravu
Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení obsahujú body
záujmu pre nákladnú dopravu, ako sú zastávky, odpočívadlá a
stanice na váženie.
Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Služby
nákladnej dopravy.
Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu
Adresár TruckDown obsahuje zoznamy spoločností v rámci
odvetvia nákladných vozidiel, ako sú napr. servisy pre nákladné
vozidlá a predajne pneumatík.
Adresár TruckDown nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.
1 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Truck Locations a vyhľadajte body
záujmu kompatibilné s nákladnou dopravou.
• Vyberte položku Truck Services a vyhľadajte polohy
služieb pre nákladné vozidlo.
Vyberte
kategóriu.
2
3 V prípade potreby vyberte Filtr. podľa obč. vybav. a znač.,
vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku Uložiť.
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len pre zastávky pre
nákladné vozidlá.
4 Vyberte cieľ.
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1
2
3
4
Vyberte Kam viesť?.
Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
V prípade potreby vyberte podkategóriu.
Vyberte polohu.
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť
zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri
zvolené ciele.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte možnosť:
• V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti
obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam
naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
• V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové
miesto.
Navigácia k bodom záujmu na mieste
POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých
oblastiach alebo pre všetky modely produktov.
Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho
miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo
konkrétny terminál na letisku.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Zadajte vyhľadávanie.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu
miesta, vyberte položku a prejdite na krok 3.
• Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu
záujmu, vyberte položku a prejdite na krok 5.
3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad
reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
4 Vyberte kategóriu.
5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku Choď!.
Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu
na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do
cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené
šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu
záujmu na mieste.
Preskúmanie miesta
POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých
oblastiach alebo pre všetky modely produktov.
Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na
každom mieste.
1 Vyberte miesto.
2 Vyberte položku > Preskúmať toto miesto.
7
Výsledky vyhľadávania polohy
Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú
v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po
prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.
parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných
spôsobov platby.
V niektorých oblastiach sú k dispozícii živé údaje o parkovaní,
pokiaľ je zariadenie dēzl pripojené k aplikácii Smartphone Link
(Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link, strana 13). Kým zariadenie prijíma živé údaje
o parkovaní, môžete sledovať informácie o možnostiach
parkovania v reálnom čase.
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani
aktuálnosť živých údajov o parkovaní.
Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo
1 Zvoľte možnosť Kam viesť? > Truck Locations >
À
Á
Â
Ã
Ä Choď!
Å
Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej
ceste.
Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.
Výsledky vyhľadávania polohy na mape
Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname
zobraziť na mape.
Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia
poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa
uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.
Parkovisko.
2 Ak je to potrebné, použite filter lokalít podľa voľných
parkovacích miest prostredníctvom možnosti Iba vysoká
kapacita.
3 Vyberte parkovacie miesto.
4 Vyberte položku Choď!.
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej
polohy
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Parkovisko.
2 Vyberte možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
3 Vyberte parkovacie miesto.
4 Vyberte položku Choď!.
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej
polohy
À
Á
Â
à Choď!
Ä
Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú
polohu.
Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné
informácie o vybranej polohe.
Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej
ceste.
Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.
Zmena oblasti vyhľadávania
Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej
polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad
v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo
pozdĺž vašej aktívnej cesty.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte .
3 Vyberte možnosť.
Parkovisko
Vaše zariadenie dēzl disponuje podrobnými informáciami
o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké
parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného
8
POZNÁMKA: táto funkcia je dostupná len v prípade, že
používate profil automobilu.
1 Vyhľadajte lokalitu.
2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
4 Vyberte možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
5 Vyberte parkovacie miesto.
6 Vyberte položku Choď!.
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania
Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach
parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti
nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ
dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto),
relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.
Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť
v zariadení.
Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu .
Nástroje vyhľadávania
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Vyhľadanie adresy
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
údajov mapy načítaných v zariadení.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 V prípade potreby vybratím položky Hľadať v blízkosti:
zmeníte oblasť vyhľadávania (Zmena oblasti vyhľadávania,
strana 8).
3 Vyberte položku Adresa.
4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
5 Vyberte adresu.
Vyhľadanie križovatky
Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Križovatky.
2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
3 Vyberte križovatku.
Vyhľadanie mesta
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Mestá.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
• Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte
položku Hľadať v blízkosti: (Zmena oblasti vyhľadávania,
strana 8).
• Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku
Zadajte vyhľadávanie, zadajte názov mesta a vyberte
položku .
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
geocache.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Súradnice.
2 V prípade potreby vyberte a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.
3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
4 Vyberte Zobraziť na mape.
Foursquare
Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom
zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare,
ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom
Foursquare.
Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta
Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na
kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta
Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete
zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare,
zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online
databáze Foursquare.
Pripojenie ku kontu Foursquare
1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie
s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 13).
2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte
položky Foursquare® > Prihlásenie.
4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu
Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo
svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou
aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare
a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta
Foursquare.
Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Foursquare®.
Zobrazenie podrobných informácií o polohe
Foursquare
Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o
polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu
so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do
svojho Foursquare konta.
Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako
sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v
reštauráciách a otváracie hodiny.
1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu
Foursquare.
2 Vyberte položku .
Checking in with Foursquare
Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k
podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone
Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Foursquare® > Kontrola.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku > Kontrola.
TripAdvisor
Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby
TripAdvisor.Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú
automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom
záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby
TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.
Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > TripAdvisor.
2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre
danú kategóriu.
3 Vyberte položku Zoradiť výsledky a zoraďte výsledky podľa
vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).
Zobrazenie naposledy nájdených polôh
Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.
Vyberte položky Kam viesť? > Naposledy použité.
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest
Vyberte Kam viesť? > Naposledy použité >
Vynulovať > Áno.
>
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
Na mape vyberte vozidlo.
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc
Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a
čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte si Nemocnice, Policajné stanice, Palivo alebo
Asistenčná služba.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo
všetkých oblastiach.
POZNÁMKA: ak je aktívny profil nákladného vozidla,
namiesto možnosti Čerpacie stanice sa zobrazuje možnosť
Zastávky pre nákladné vozidlá.
9
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku
Choď!
• Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o
polohe, vyberte položku .
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položku > Smer ku mne.
3 Vyberte štartovaciu polohu.
4 Vyberte položku Vybrať.
Pridanie skratky
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.
2 Vyberte položku.
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.
2 Vyberte skratku na odstránenie.
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
4 Vyberte položku Uložiť.
Uloženie polôh
Uloženie polohy
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
strana 7).
2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
3 Vyberte položku > Uložiť.
4 Zadajte názov a vyberte položku Hotovo.
Uloženie aktuálnej polohy
1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
2 Vyberte položku Uložiť.
3 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
4 Vyberte OK.
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte položku > Upraviť.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.
• Vyberte Telefónne číslo.
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.
7 Upravte informácie.
8 Vyberte možnosť Hotovo.
10
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné
kategórie.
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.
V
6 prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
7 Vyberte možnosť Hotovo.
Odstránenie uloženej polohy
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte > Vym. ul. miesta.
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.
Používanie mapy
Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (Trasa na mape,
strana 4) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie
je aktívna žiadna trasa.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
3 Vyberte možnosť:
• Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor
alebo nadol.
• Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo
.
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
• Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa
kategórie, vyberte položku .
• Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte
položku Choď! (Spustenie trasy pomocou mapy,
strana 4).
Nástroje mapy
Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám
a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete
nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.
Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.
Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť
polohy na trase.
Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste,
po ktorej práve cestujete (Pred vami, strana 11).
Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase
(Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 4).
Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr.
rýchlosť alebo najazdené kilometre (Zobrazenie údajov o
trase na mape, strana 12).
Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.
Jas: slúži na upravenie jasu obrazovky.
Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov
uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti
počas hovoru, keď je telefón aktívny (Používanie možností
počas hovoru, strana 14).
Používanie mapy
Dispečing a monitorovanie: umožňuje spúšťanie a
zastavovanie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie
sharing (Dispečing a monitorovanie, strana 17).
Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase
alebo vo vašej oblasti (Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie, strana 12).
Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.
photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej
predplatenej služby photoLive (Dopravné kamery služby
photoLive, strana 21).
Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu
dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento
nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení
údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a
rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii
Smartphone Link (Spárovanie s telefónom a pripojenie
k aplikácii Smartphone Link, strana 13).
Nadm. výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.
Plánovač prestávok: zobrazuje pripomenutia prestávok
a navrhované zastávky.
Zobrazenie nástroja mapy
1 Na mape vyberte položku .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu
.
Zapnutie nástrojov mapy
Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len
najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať
až 12 nástrojov.
1 Na mape vyberte položku > .
2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý
chcete pridať.
3 Vyberte Uložiť.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie
alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie
a potiahnite ju.
• Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
• Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu,
vyberte položku Vlastné vyhľadávanie a zadajte názov
podniku alebo kategórie.
5 Vyberte možnosť Hotovo.
Symboly upozornení a výstrah
VAROVANIE
Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa
s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých
návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia
ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať
obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch
vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri
rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné
značenie a prispôsobujte sa podmienkam na ceste.
Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly
upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne
nebezpečenstvá, cestné podmienky a najbližšie stanice na
váženie.
Varovania o obmedzeniach
Výška
Hmotnosť
Hmotnosť na nápravu
Dĺžka
Šírka
Pred vami
Nie sú povolené nákladné vozidlá
Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách
na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť
nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie
stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete
zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám
a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú
uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.
V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú
zobrazovať.
Nie sú povolené prívesy
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte možnosť:
Nie je povolené obrátenie
• Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu
v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
• Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim
diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby
v ich blízkosti, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že
sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa
jazdu po diaľnici.
3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii,
výjazdu alebo mestu.
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami
Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami,
môžete zmeniť.
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte kategóriu.
Používanie mapy
Nie sú povolené nebezpečné materiály
Nie sú povolené horľaviny
Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
Nie je povolené odbočenie doľava
Nie je povolené odbočenie doprava
Upozornenia na podmienky na ceste
Riziko zosuvu
Postranný vietor
Úzka cesta
Ostrá zákruta
Strmé klesanie
Prevísajúce stromy
Výstrahy
Vážiaca stanica
Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá
11
Informácie o trase
Zobrazenie údajov o trase na mape
Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať
nástroj do ponuky nástrojov mapy (Zapnutie nástrojov mapy,
strana 11).
Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
Prispôsobenie dátových polí trasy
Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch
o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať
nástroj Údaje o trase (Zapnutie nástrojov mapy, strana 11).
1 Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
2 Vyberte dátové pole trasy.
3 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje
o trase.
2 Vyberte položku > Dopravné udalosti.
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Prispôsobenie mapy
Prispôsobenie vrstiev mapy
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte
Uložiť.
Ako zmeniť údajové pole mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
Zobrazenie stránky s informáciami o trase
2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a
poskytuje štatistiky o vašej trase.
POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte
zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.
Na mape vyberte položku Rýchlosť.
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy
Zobrazenie záznamu jázd
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam trás.
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.
2 Vyberte > Vynulovať polia.
3 Vyberte možnosť:
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.
• Výberom Vynulovať údaje o trase vynulujte informácie
na trasovom počítači.
• Výberom Vynulovať max. rýchlosť vynulujte maximálnu
rýchlosť.
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda zobrazte
legendu dopravnej mapy.
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
12
jazdy.
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
3 Vyberte položku Uložiť.
Služby v reálnom čase, premávka
a funkcie smartfónu
Ak chcete zo svojho zariadenia dēzl vyťažiť čo najviac, mali by
ste ho spárovať so smartfónom a pripojiť k aplikácii Smartphone
Link. Aplikácia Smartphone Link umožňuje zariadeniu prijímať
údaje v reálnom čase vrátane aktuálnych dopravných informácií,
aktuálnych informácií o parkovaní, informácií o semaforových
a rýchlostných kamerách a údajov iných služieb v reálnom čase.
Taktiež vám umožňuje používať prepojené funkcie, napríklad
funkciu Dispečing a monitorovanie na zdieľanie a odosielanie
správ.
Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia
aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie
o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných
prác a uzávierkach ciest (Cestná premávka, strana 16).
Aktuálne informácie o parkovaní: odosiela do vášho
zariadenia informácie o možnostiach parkovania v reálnom
čase, ak sú k dispozícii (Parkovisko, strana 8).
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin: poskytuje
bezplatné a platené služby odosielania aktuálnych informácií
do vášho zariadenia (napr. informácie o semaforových
a rýchlostných kamerách alebo dopravných kamerách)
(Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 13).
Informácie o počasí: odosiela do vášho zariadenia aktuálne
informácie a výstrahy o počasí (Zobrazenie predpovede
počasia, strana 20).
Dispečing a monitorovanie: umožňuje vám prijímať správy z
dispečingu a zdieľať svoju trasu s dispečerom a zvolenými
kontaktmi v reálnom čase (Dispečing a monitorovanie,
strana 17).
Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na
zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky
alebo typy správ.
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické
hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie
ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia
rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov,
telefónne hovory môžete uskutočňovať a prijímať pomocou
hlasových príkazov.
Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať
polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.
Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť
vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou
navigačného zariadenia (Checking in with Foursquare,
strana 9).
Spárovanie s telefónom a pripojenie
k aplikácii Smartphone Link
Ak chcete používať niektoré funkcie, ako napríklad aktuálne
informácie o premávke a parkovaní, hlasité volanie a iné funkcie
vyžadujúce pripojenie, musíte spárovať svoje zariadenie dēzl
s telefónom a pripojiť ho k aplikácii Smartphone Link.
Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich
zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link.
2 Zariadenie dēzl a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m
(10 ft) od seba.
3 V zariadení dēzl vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové
siete a označte začiarkavacie políčko Bluetooth.
Vyberte
položku Vyhľadávanie zariadení.
4
5 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
6 V zariadení dēzl vyberte možnosť OK.
Zariadenie dēzl spustí vyhľadávanie zariadení Bluetooth
v blízkosti a zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth.
Zobrazenie vášho telefónu v zozname môže trvať až
1 minútu.
7 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku
OK.
V
8 telefóne potvrďte žiadosť o spárovanie.
9 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Ak zariadenie párujete so zariadením Apple , na obrazovke
zariadenia dēzl sa zobrazí bezpečnostný kód.
10 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd
bezpečnostný kód.
®
Ikony stavu funkcie Bluetooth
Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth
vedľa jednotlivých spárovaných telefónov.
Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
• Sivá ikona znamená, že je funkcia daného telefónu vypnutá
alebo odpojená.
• Farebná ikona znamená, že je funkcia daného telefónu
pripojená a aktívna.
Volanie bez použitia rúk
Upozornenia Smart
Funkcie a služby aplikácie Smartphone Link
Smartphone Link (Spárovanie s telefónom a pripojenie
k aplikácii Smartphone Link, strana 13).
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú
bezplatné programy alebo programy na základe predplatného,
ktoré slúžia na odosielanie údajov v reálnom čase do vášho
zariadenia (môžu to byť napr. údaje o dopravných podmienkach,
počasí a semaforových a rýchlostných kamerách).
Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení
dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad
cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie
vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám
v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol
aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je
zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Niektoré služby v reálnom čase od spoločnosti dēzl je potrebné
si predplatiť. V aplikácii Smartphone Link si môžete kúpiť
celoživotné predplatné formou nákupu v aplikácii. Predplatné sa
viaže na účet v obchode s aplikáciami aktivovaný vo vašom
smartfóne.
1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone
Link.
2 Vyberte položku Moje konto.
Objaví sa zoznam dostupných služieb s cenami
predplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte položku Subscribe.
6 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nákup.
Odosielanie polohy zo smartfónu do
zariadenia
V telefóne môžete pomocou aplikácie Smartphone Link
vyhľadať polohu a odoslať ju do zariadenia dēzl.
1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nájsť blízku polohu, vyberte položku Vyhľadať
miesta v blízkosti a zadajte celú adresu alebo jej časť,
alebo názov miesta.
• Ak chcete nájsť blízky bod záujmu Foursquare vyberte
položku Foursquare a vyberte bod záujmu zo zoznamu.
• Ak chcete vybrať polohu na mape, vyberte položku
Vybrať polohu a dotknite sa polohy na mape.
• Ak chcete nájsť adresu zo zoznamu kontaktov, vyberte
položku Search Contacts a vyberte meno kontaktu.
Na mape sa zobrazí vybraná poloha.
3 Vyberte položku Odoslať.
Aplikácia Smartphone Link odošle polohu do zariadenia dēzl.
4 Na zariadení dēzl vyberte jednu z možností:
• Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte
položku Choď!
• Ak chcete zobraziť podrobnosti polohy alebo uložiť polohu
medzi obľúbené položky, vyberte ikonu .
• Ak chcete prijať polohu bez spustenia navigácie, vyberte
položku OK.
Poloha sa zobrazí v zozname naposledy nájdených miest
v zariadení dēzl.
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Upozornenia Smart
Skôr ako budete používať služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k aplikácii
Keď je zariadenie dēzl pripojené k aplikácii Smartphone Link,
môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu,
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
13
napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia
v kalendári.
POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po
jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko
minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne,
v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona
(Ikony stavu funkcie Bluetooth, strana 13).
Prijímanie upozornení
VAROVANIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Aby zariadenie dēzl mohlo prijímať upozornenia, musíte ho
pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.
V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia
zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo
pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak
nebudete môcť upozornenia zobraziť.
POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia
sa zobrazia v nástroji mapy.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku OK.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku Zobraziť.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položky Zobraziť
> Prehrať.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy
VAROVANIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Aby zariadenie dēzl mohlo prijímať upozornenia, musíte ho
pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.
Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji
mapy na okraji obrazovky. Upozornenia nemôžete zobraziť za
jazdy.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu alebo
počkajte, kým kontextové okno zmizne.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku Prehrať
správu.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť pomocou hlasového
príkazu, povedzte Prehrať správu.
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že
vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov
a v nástroji mapy je zobrazená ikona .
Zobrazenie zoznamu upozornení
Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.
1 Vyberte položky Aplikácie > Upozornenia Smart.
Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú
čierne a prečítané upozornenia sú sivé.
2 Vyberte možnosť:
14
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis
upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu .
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky
jazyky.
Volanie bez použitia rúk
POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno
zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón
nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše
zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo
zariadenie bez potreby použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať
a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.
Volanie
Vytáčanie čísla
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Vytočiť.
2 Zadajte číslo.
3 Vyberte položku Vytočiť.
Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď
sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať,
kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny
nepodporujú túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Vyberte položku Hovor.
Zavolanie na miesto
1 Vyberte Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku Hovor.
Prijímanie hovoru
Keď prijímate hovory, vyberte položku Odpovedať alebo
Ignorovať.
Používanie histórie volaní
História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa
váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým
bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú
túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > História volaní.
2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí
ako prvý.
3 Vyberte hovor.
Používanie možností počas hovoru
Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru
z mapy.
• Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie
vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak
potrebujete súkromie.
• Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť
automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
• Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
• Ak chcete zložiť, vyberte položku .
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
Uloženie domáceho telefónneho čísla
TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce
telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom
zozname uložených polôh (Upravenie uloženej polohy,
strana 10).
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > > Nast. ako
domáce číslo.
2 Zadajte vaše telefónne číslo.
3 Vyberte možnosť Hotovo.
Volanie domov
Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu
domovskú polohu.
Vyberte položku Aplikácie > Telefón > Volanie domov.
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth
v zariadení Apple
Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné
funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete
zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení
Apple
Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie
dēzl spárovať a prepojiť s telefónom.
Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas
párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším
funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link
komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie
Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link
na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie
Bluetooth Smart.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link.
2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Na obrazovke zariadenia dēzl sa zobrazí bezpečnostný kód.
3 Zadajte kód na telefóne.
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple
Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené
k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie
Smartphone Link.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.
TIP: telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania
údajov používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu telefónu, ktorý
používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona .
3 Zrušte označenie políčka Telefonické hovory.
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie
Smartphone Link v zariadení Apple
Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie
Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého
volania.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom
a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom
a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu
telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení,
sa zobrazia farebné ikony a .
3 Zrušte začiarknutie políčka Služby pre smartfóny.
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení
Apple
Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že
zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
1 Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom
a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom
a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu
telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení,
sa zobrazia farebné ikony a .
3 Vyberte položku Upozornenia Smart.
4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia,
ktoré sa má zobrazovať.
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth
v smartfóne s operačným systémom
Android™
Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné
funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete
zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne
s operačným systémom Android
Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie
dēzl spárovať a prepojiť s telefónom.
Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas
párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším
funkciám pripojenia Bluetooth.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link.
2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android
Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať
pripojení a používať ďalšie funkcie.
1 Vyberte položku Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 Vyberte názov telefónu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie
políčka Telefonické hovory.
• Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie
Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka
Smartphone Link.
• Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte
tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.
Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne
s operačným systémom Android
Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy
upozornení sa budú zobrazovať na zariadení dēzl.
1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
2 Vyberte ikonu .
3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko Smart
notifikácie.
4 V časti Upozornenia vyberte položku Nastavenia.
Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite
prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
• Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku
.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho
odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie
Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu
zariadeniu dēzl automaticky.
15
1 Vyberte Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného
zariadenia.
Odstránenie spárovaného telefónu
Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho
automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 Vyberte telefón a vyberte položku Zrušiť párovanie
zariadenia.
Cestná premávka
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť
informácií o cestnej premávke.
Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej
premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete
nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej
premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej
ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (Nastavenia cestnej
premávky, strana 23). Na dopravnej mape si môžete prezerať
dopravné zdržania vo svojej oblasti.
Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať
dopravné údaje.
• Zariadenie prijíma bezplatné dopravné údaje prostredníctvom
aplikácie Smartphone Link (Príjem dopravných údajov
pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 16).
• Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje
pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných
informácií (príslušenstvo) (Prijímanie dopravných informácií
prostredníctvom prijímača dopravných informácií,
strana 16). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom
dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť
si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.
Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.
Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií
nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.
Príjem dopravných údajov pomocou
aplikácie Smartphone Link
Vaše zariadenie môže prijímať bezplatné dopravné údaje
prostredníctvom aplikácie Smartphone Link.
1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie
s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 13).
2 Na zariadení dēzl vyberte položky Nastavenia > Cestná
premávka a skontrolujte, či je označené začiarkavacie
políčko Cestná premávka.
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií
Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla s prijímačom
dopravných informácií (Montáž a zapojenie zariadenia dēzl
vo vozidle, strana 1).
Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných
informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie,
ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.
Odbery dopravných informácií
Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi
regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných
informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie
informácie nájdete na stránke garmin.com/traffic.
Zobrazenie predplatného dopravných informácií
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka >
Predplatenia.
Pridanie predplatného
Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných
regiónov alebo krajín.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Cestná premávka.
2 Vyberte položku Predplatenia > .
3 Zapíšte si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete
zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže
opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte
získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných
informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
5 V zariadení vyberte položku Ďalej.
6 Zadajte kód.
7 Vyberte Hotovo.
Zapnutie cestnej premávky
Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Označte začiarkavacie políčko Cestná premávka.
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda zobrazte
legendu dopravnej mapy.
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 Vyberte položku > Dopravné udalosti.
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Nástroje vozidla a vodiča
OZNÁMENIE
Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon
prijímača dopravných informácií.
Plánovanie prestávok
Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné
informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Bezdrôtový
prijímač dopravných informácií je k dispozícii ako príslušenstvo
ku všetkým modelom produktu. Kompatibilný kábel
s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo)
môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke
garmin.com. Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých
oblastiach.
OZNÁMENIE
Toto samotné zariadenie NIE JE schválenou náhradou
požiadaviek na záznam do denníka podľa predpisov
federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových prepravcov.
Vodiči musia konať v súlade so všetkými platnými federálnymi
a štátnymi požiadavkami na počet hodín pracovnej aktivity.
Ak automobilový prepravca využíva zariadenie integrované
s elektronickým záznamníkovým zariadením v zhode s Garmin
16
Cestná premávka
eLog™, spĺňa tým požiadavky na zaznamenávanie služobných
hodín a prestávok. Ohľadom ďalších informácií alebo zakúpenia
zariadenia Garmin eLog prejdite na stránku garmin.com/elog.
Keď je funkcia plánovania prestávok zapnutá, zariadenie vás
upozorní hodinu pred odporúčanou prestávkou a dosiahnutím
limitu odjazdených hodín, pričom odporučí miesta odpočinku na
vašej trase. Túto funkciu môžete použiť na evidenciu služobných
hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými nariadeniami.
POZNÁMKA: funkcie plánovania prestávok nie sú dostupné,
keď používate profil automobilu.
Odporúčaná prestávka
Keď nastane čas na prestávku, zariadenie vás upozorní a
zobrazí odporúčané miesta odpočinku na vašej trase.
Zo zoznamu odporúčaných miest na odpočinok zvoľte
príslušné miesto.
Zariadenie pridá miesto odpočinku ako ďalší cieľ na vašej trase.
Spustenie časovača prestávok
Časovač prestávok sa automaticky spustí, keď sa vozidlo
pohybuje rýchlosťou aspoň 8 km/h (5 mph) po dobu 30 sekúnd.
Časovač môžete kedykoľvek spustiť aj manuálne.
1 V zobrazení mapy zvoľte možnosť > Plánovač prestávok.
2 Zvoľte možnosť Spustiť časovač.
Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok
Časovač prestávok sa automaticky pozastaví, keď vozidlo
zastaví na tri minúty alebo dlhšie. V prípade krátkych zastavení,
napr. pri zaparkovaní alebo zastavení sa na odpočívadlách,
môžete pozastaviť časovač manuálne. Na konci svojej jazdy
môžete manuálne vynulovať časovač.
1 Zvoľte možnosť Zastaviť časovač.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete pozastaviť časovač, zvoľte možnosť
Pozastaviť.
• Ak chcete pozastaviť a vynulovať časovač, zvoľte
možnosť Vynulovať.
Nastavenie odjazdených hodín
Môžete nastaviť svoje celkové odjazdené hodiny tak, aby
presnejšie zodpovedali vašim hodinám v servisných
záznamoch.
1 Vo funkcii plánovača prestávok zvoľte možnosť Cel. poč.
najazd. hod..
2 Zadajte celkový počet odjazdených hodín.
3 Vyberte položku Uložiť.
Nastavenie denného limitu odjazdených hodín
POZNÁMKA: funkcie Garmin eLog nie sú dostupné, keď
používate profil automobilu.
Nastavenie funkcií Garmin eLog v zariadení dēzl
1 Spárujte adaptér Garmin eLog s aplikáciou Garmin eLog v
mobilnom telefóne (Nastavenie zariadenia Garmin eLog,
strana 17).
2 Spárujte zariadenie dēzl s kompatibilným mobilným
zariadením (Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii
Smartphone Link, strana 13).
3 Povoľte párovanie aplikácie Garmin eLog so zariadením dēzl
(Povolenie párovania aplikácie Garmin eLog so zariadením
dēzl, strana 17).
4 V prípade potreby povoľte pripojenie Garmin eLog v
zariadení dēzl (Povolenie alebo zakázanie pripojenia Garmin
eLog vo vašom zariadení dēzl, strana 17).
Nastavenie zariadenia Garmin eLog
Ak chcete zariadenie používať, musíte nastaviť a spárovať
adaptér Garmin eLog s aplikáciou Garmin eLog.
1 Z obchodu App Store v mobilnom telefóne nainštalujte a
otvorte aplikáciu Garmin eLog.
2 V mobilnom telefóne nastavte a nakonfigurujte systém
Garmin eLog podľa zobrazených pokynov.
POZNÁMKA: funkcie zariadenia budú až do dokončenia
postupu nastavovania obmedzené.
Povolenie párovania aplikácie Garmin eLog so zariadením
dēzl
1 Prihláste sa do profilu vodiča cez aplikáciu Garmin eLog.
2 Vyberte položky Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Povolenie alebo zakázanie pripojenia Garmin eLog vo
vašom zariadení dēzl
1 V zariadení dēzl vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové
siete.
2 Vyberte názov spárovaného mobilného zariadenia.
3 Označte alebo zrušte označenie políčka položky Garmin
eLog.
Zobrazenie informácií aplikácie Garmin eLog vo
vašom zariadení dēzl
Ak chcete zobraziť informácie aplikácie Garmin eLog v zariadení
dēzl, musíte najskôr dokončiť proces nastavenia (Nastavenie
funkcií Garmin eLog v zariadení dēzl, strana 17).
Počas jazdy zariadenie zobrazuje v nástroji mapy Garmin eLog
služobný stav a celkový počet odjazdených hodín.
Výberom príslušného poľa zobrazíte súhrn ostávajúcich
odjazdených hodín.
Denný limit odjazdených hodín môžete nastaviť tak, aby
zodpovedal legislatívnym požiadavkám v príslušnom regióne.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
1 Vo funkcii plánovača prestávok zvoľte možnosť Najazd. hod.
za deň.
2 Zvoľte denný limit odjazdených hodín platný pre príslušný
región.
3 Vyberte položku Uložiť.
Zobrazenie diagnostických a poruchových udalostí
Garmin eLog
Garmin eLog
Dispečing a monitorovanie
Adaptér Garmin eLog umožňuje automobilovému prepravcovi
spĺňať požiadavky na zaznamenávanie služobných hodín a
prestávok. Po spárovaní adaptéra Garmin eLog s kompatibilným
mobilným zariadením môžete vo svojom zariadení dēzl zobraziť
informácie o pracovnej aktivite. Adaptér Garmin eLog nie je k
dispozícii vo všetkých oblastiach. Ďalšie informácie o adaptéri
Garmin eLog nájdete na stránke garmin.com/elog, kde ho
môžete aj zakúpiť.
OZNÁMENIE
Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi
postupujte opatrne.
Nástroje vozidla a vodiča
Keď zariadenie Garmin eLog zistí diagnostickú alebo poruchovú
udalosť, na obrazovke zariadenia sa zobrazí upozornenie.
Výberom upozornenia diagnostiky alebo poruchy zobrazíte
podrobné informácie o udalosti.
POZNÁMKA: ďalšie informácie o diagnostických a
poruchových udalostiach môžete zobraziť v aplikácii Garmin
eLog.
Funkcia Dispečing a monitorovanie vám umožňuje zdieľať svoju
trasu s dispečerom alebo kontaktmi vo vašom smartfóne a na
účtoch sociálnych sietí. Keď máte spustené zdieľanie, diváci
17
môžu v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, váš ďalší
cieľ a trasu vašich posledných ciest.
Táto funkcia vyžaduje smartfón s funkčnou aplikáciou
Smartphone Link.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná, keď používate profil
automobilu.
Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a
monitorovanie
Keď funkciu Dispečing a monitorovanie používate prvýkrát,
musíte ju nastaviť a pozvať dispečera.
1 Pripojte sa k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie
s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 13).
2 V zariadení dēzl zvoľte možnosť Aplikácie > Dispečing a
monitorovanie.
Riaďte
sa inštrukciami na obrazovke zariadenia dēzl
3
a dokončite proces nastavenia funkcie.
Spustenie relácie Dispečing a monitorovanie
OZNÁMENIE
Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi
postupujte opatrne.
Skôr ako budete môcť začať so zdieľaním, musíte nastaviť
funkciu Dispečing a monitorovanie (Nastavenie zdieľania funkcie
Dispečing a monitorovanie, strana 18).
Zdieľanie údajov funkcie Dispečing a monitorovanie môžete
spustiť pomocou zariadenia dēzl alebo aplikácie Smartphone
Link.
• V zariadení dēzl zvoľte Aplikácie > Dispečing a
monitorovanie > Štart.
• Z mapy zariadenia dēzl zvoľte > Dispečing a
monitorovanie > Štart.
• V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a zvoľte
možnosť Dispečing a monitorovanie > Spustiť funkciu
Dispečing a sledovanie.
Vo vašich aktivovaných účtoch na sociálnych sieťach sa zverejní
odkaz na zobrazenie údajov Dispečing a monitorovanie
a pozvaným kontaktom sa odošle e-mail s týmto odkazom.
Počas zdieľania môžu diváci kliknúť na odkaz a v reálnom čase
sledovať vašu aktuálnu polohu a trasu vašich posledných ciest.
Kým je aktívne zdieľanie funkcie Dispečing a monitorovanie, na
stavovej lište zariadenia dēzl sa zobrazuje ikona
. Zobrazuje
sa aj počet pozvaných divákov.
TIP: relácia zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie
predvolene automaticky skončí po 24 hodinách. V aplikácii
Smartphone Link môžete zvoliť možnosť Dispečing a
monitorovanie > Zachovať dostupnosť aktivity a predĺžiť tak
trvanie relácie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie,
prípadne môžete zdieľanie kedykoľvek zastaviť.
Zastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie
Zdieľanie funkcie Dispečing a monitorovanie môžete kedykoľvek
zastaviť pomocou zariadenia dēzl alebo aplikácie Smartphone
Link.
• V zariadení dēzl zvoľte Aplikácie > Dispečing a
monitorovanie > Stop.
• V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a zvoľte
možnosť Dispečing a monitorovanie > Zastaviť funkciu
Dispečing a sledovanie.
Diváci dostanú správu, že relácia Dispečing a monitorovanie sa
skončila a nemôžu viac sledovať vašu polohu.
Odoslanie dispečingovej správy do zariadenia dēzl
Skôr ako budete môcť odoslať dispečingovú správu, musíte
nastaviť funkciu Dispečing a monitorovanie (Nastavenie
zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie, strana 18).
18
Dispečingovú správu do zariadenia dēzl môžete odoslať
prostredníctvom funkcie Dispečing a monitorovanie. Môže to byť
užitočné, ako potrebujete poslať vodičovi aktualizované
informácie.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je kompatibilná so všetkými
smartfónovými aplikáciami na odosielanie správ.
1 Pripravte si e-mail alebo textovú správu s aktualizovanými
dispečingovými informáciami.
2 Kamkoľvek do riadka predmetu alebo hlavnej časti e-mailu či
textovej správy vložte slovo „dezl“.
POZNÁMKA: na veľkosti písma v slove „dezl“ nezáleží.
3 E-mail alebo textovú správu odošlite na smartfón vodiča.
Správa sa zobrazí na vodičovom zariadení dēzl a bude si ju
môcť prečítať za jazdy.
Spustenie trasy prostredníctvom správy z dispečingu
Keď obdržíte správu do dispečera, môžete spustiť novú trasu
pomocou prijatých údajov o adrese, ak je k dispozícii.
1 Zvoľte upozornenie prostredníctvom správy.
2 Z hlavnej časti správy zvoľte odkaz s adresou.
Zariadenie vyhľadá adresu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte položku Choď!.
Zariadenie vypočíta trasu do cieľa a spustí novú reláciu
Dispečing a monitorovanie.
Palivová daň (IFTA)
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Skôr ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte aktivovať profil
nákladného vozidla.
Môžete zaznamenávať údaje, ako sú napr. údaje o zakúpenom
palive a najazdených kilometroch potrebné pre dokumentáciu
palivovej dane (IFTA).
Zadávanie údajov o palive
1 Zvoľte možnosť Aplikácie > IFTA > Na čerpadle.
2 Zadajte cenu paliva za jeden galón.
3 Vyberte políčko Spotrebované palivo.
4 Zadajte množstvo zakúpeného paliva.
5 Ak je to potrebné, zvoľte typ paliva:
6
7
8
9
• Ak chcete množstvo zaznamenať v litroch, vyberte
položky Galóny > Litrov > Uložiť.
• Ak chcete množstvo zaznamenať v galónoch, vyberte
položky Litrov > Galóny > Uložiť.
V prípade potreby označte začiarkavacie políčko Zahrnutá
daň.
Vyberte položku Ďalej.
Zvoľte možnosť, prostredníctvom ktorej zaznamenáte
čerpaciu stanicu, na ktorej ste tankovali:
• Zo zoznamu zvoľte čerpaciu stanicu v blízkosti.
• Zvoľte textové pole a zadajte názov čerpacej stanice a jej
adresu.
Zvoľte osobu, ktorá zaplatila za palivo.
Úprava údajov o palive
1 Zvoľte možnosť Aplikácie > IFTA > Palivové denníky.
2 Ak je to potrebné, zvoľte profil vozidla.
3 V prípade potreby vyberte štvrťrok.
4 Zvoľte palivový záznam.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete informácie upraviť, vyberte príslušné pole.
Nástroje vozidla a vodiča
• Ak chcete záznam vymazať, vyberte položku
Vymazanie servisných kategórií
> Áno.
Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné
záznamy v danej kategórii.
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte položku > Vymazať kategórie.
3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
4 Vyberte položku Vymazať.
Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii
Súhrn o jurisdikcii uvádza údaje pre štáty alebo provincie, v
ktorých bolo vaše vozidlo prevádzkované v príslušnom
štvrťroku. Súhrn o jurisdikcii je k dispozícii len v niektorých
oblastiach.
1 Zvoľte možnosť Aplikácie > IFTA > Súhrn o jurisdikcii.
2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
3 V prípade potreby vyberte štvrťrok.
4 Ak chcete súhrn o jurisdikcii exportovať, vyberte položky
Exportovať > OK.
Zariadenie súhrn exportuje do súboru .csv a uloží ho do
priečinka Reports v zariadení.
>
Úprava a exportovanie správ o jazdách
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > IFTA >
2
3
4
5
Správy o jazdách.
V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
V prípade potreby vyberte štvrťrok.
Vyberte správu.
Vyberte možnosť:
• Ak chcete správu vymazať, vyberte položku
>
Vymazať a označte začiarkavacie políčko.
• Ak chcete správy skombinovať, vyberte položku
>
Kombinované a označte začiarkavacie políčka.
• Vyberte položky
> Exportovať > OK. Zariadenie
správu exportujte do súboru .csv a uloží ju do priečinka
Reports v zariadení.
Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a
správ o jazdách
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
2 Pomocou prehliadača súborov vo vašom počítači vyhľadajte
interné úložisko zariadenia a otvorte priečinok Reports
(Správy).
3 Otvorte priečinok IFTA.
4 Otvorte súbor .csv.
Záznamy histórie servisu
Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete
zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie
poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať
vlastné kategórie (Pridávanie servisných kategórií, strana 19).
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte servisnú kategóriu.
3 Vyberte položku Pridať záznam.
4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku
Ďalej.
5 Zadajte poznámku (voliteľné).
6 Vyberte Hotovo.
Pridávanie servisných kategórií
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte položky > Pridať kategóriu.
3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku Hotovo.
Hlasový príkaz
Premenovanie servisných kategórií
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
3 Vyberte položku > Premenovať kategóriu.
4 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
Vymazanie servisných záznamov
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte servisnú kategóriu.
3 Vyberte položku > Vymazať záznamy.
4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
5 Vyberte položku Vymazať.
Úprava servisného záznamu
V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku,
hodnotu počítadla kilometrov a dátum.
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte políčko.
4 Zadajte nové údaje a vyberte položku Hotovo.
Hlasový príkaz
POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky
jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých
modeloch.
POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v
hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.
Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať
vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa
nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.
Nastavenie frázy budenia
Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete
aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je Hlasový
príkaz.
TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete
znížiť použitím silnej frázy budenia.
1 Vyberte položku Aplikácie > Hlasový príkaz > >
Zobúdzacia fráza.
2 Zadajte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
3 Vyberte možnosť Hotovo.
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy
Vyslovte vašu aktivačnú frázu.
Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.
Tipy k používaniu hlasových príkazov
• Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
• Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím
zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
• Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
• V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
19
• Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť
náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
• Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie
a vypnutie hlasových príkazov.
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu
Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.
1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (Nastavenie frázy budenia,
2
3
4
5
strana 19).
Vyslovte príkaz Nájsť miesto.
Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
Vyslovte číslo linky.
Vyslovte príkaz Navigovať.
Stíšenie pokynov
Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia
zariadenia.
1 Vyberte položku Aplikácie > Hlasový príkaz > .
2 Vyberte položky Pokyny na stíšenie > Zapnúť.
Ovládanie hlasom
V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je
aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám
umožní ovládať zariadenie vaším hlasom. Predtým než začnete
funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na
váš hlas.
Konfigurácia ovládania hlasom
Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas
jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.
1 Vyberte Aplikácie > Hlasové ovládanie.
2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a
postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke.
Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.
Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť
príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.
Používanie ovládania hlasom
1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu Hlasové
ovládanie.
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Tipy pre ovládanie hlasom
• Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
• Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím
zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
• Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
• Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu
prístrojom.
Používanie aplikácií
Prezeranie príručky používateľa na zariadení
Na obrazovke zariadenia si môžete prezerať príručku
používateľa v mnohých jazykoch.
1 Vyberte položky Aplikácie > Príručka používateľa.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom
sa zobrazuje text softvéru (Nastavenia jazyka a klávesnice,
strana 23).
2 Výberom ikony vyhľadáte obsah v príručke používateľa
(nepovinné).
20
Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá
Mapa pre nákladné vozidlá označuje na mape uznávané cesty
pre nákladné vozidlá, ako napr. uprednostňované trasy podľa
zákona o premávke na pozemných komunikáciách (STAA),
uprednostňované trasy TruckDown (TD) a trasy na prepravu
nerádioaktívneho nebezpečného materiálu (NRHM). Uznávané
trasy sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a údajov máp
uložených vo vašom zariadení.
Vyberte položku Aplikácie > Mapa nákl. voz..
Zobrazenie predpovede počasia
Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať
informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí,
zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link
(Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link, strana 13).
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky
a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
Vyberte
deň.
2
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného
mesta
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte
mesto v zozname.
• Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať
mesto a zadajte názov mesta.
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu
s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona
počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom
okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Sledovanie počasia.
Zobrazenie upozornení na počasie
Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené
počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na
počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť
mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy
alebo v blízkosti vybraného mesta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola podmienok na ceste
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Podmienky na ceste.
Plánovač trasy
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po
ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní
trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete
dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť
Používanie aplikácií
usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne
pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.
Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie
aktívnej trasy.
Ako sa plánuje trasa
Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať
aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná
poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak
spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr
ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri
spiatočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto
rovnaké.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Nová trasa.
2 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku Vybrať.
4 Vyberte položku Vybrať cieľ.
5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku Vybrať.
6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku
Pridať polohu.
7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky Ďalej
> Uložiť.
8 Zadajte názov a vyberte položku Hotovo.
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené
trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte
položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
• Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte
položku .
• Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase
Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových
miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu.
Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii
poradia nezmenené.
Pri úprave trasy vyberte položku
> Optimalizovať
poradie.
Objavovanie atrakcií na trase
Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne
atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.
1 Pri úprave trasy vyberte položky > Nastavenia trasy >
Navrhnúť atrakcie.
2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
3 Výberom položky Vybrať pridáte atrakciu do svojej trasy.
Zmena možností cesty pre trasu
Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po
začatí trasy.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené
trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte položku > Nastavenia trasy.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku
Tvar trasy a postupujte podľa pokynov na obrazovke
(Tvarovanie trasy, strana 5).
• Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku
Spôsob výpočtu (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5).
Používanie aplikácií
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené
trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte položku Choď!.
4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom
položku Štart.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej
polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam
trasy v príslušnom poradí.
Upravenie a uloženie aktívnej trasy
Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť
a uložiť ako cestu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne
cesty.
2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
3 Výberom položky Uložiť uložte trasu ako cestu, po ktorej sa
môžete neskôr navigovať (voliteľné).
Dopravné kamery služby photoLive
Ak chcete používať túto funkciu, najskôr sa musíte pripojiť
k aplikácii Smartphone Link a musíte mať predplatné služby
photoLive (Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin, strana 13).
Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne
fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných
dopravných ťahoch a križovatkách.
Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive
Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti.
Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené
v oblastiach, kadiaľ často cestujete.
1 Vyberte položky Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého
obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť
obraz v plnej veľkosti.
5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť Uložiť (voliteľné).
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra
náhľadu obrazu kamery.
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape
Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste
pred vami.
1 Na mape vyberte položku > photoLive.
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery
na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď
prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej
kamery na ceste.
2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte
položku Nájsť kamery a zobrazte alebo uložte dopravné
kamery v blízkosti (voliteľné).
Uloženie dopravnej kamery
1 Vyberte položku Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte križovatku.
5 Vyberte položku Uložiť.
21
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd (Nastavenia zariadenia a ochrana
súkromia, strana 23).
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.
Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.
Nastavenia dēzl
Nastavenia mapy a vozidla
Zvoľte možnosť Nastavenia > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu
polohu na mape.
Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.
Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.
Téma mapy: zmena farby údajov mapy.
Nástroje mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke
nástrojov mapy.
Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 12).
Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne
priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto
možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude
zariadenie používať.
Zapnutie máp
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http://buy.garmin.com.
1 Zvoľte možnosť Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavenia navigácie
Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po
spustení navigácie.
Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.
Plánovanie prestávok: zobrazí odporúčané prestávky na
základe doby jazdy.
Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.
Autom. spustenie dispečingu a sledov.: nastaví funkciu
Dispečing a monitorovanie tak, že sa automaticky spustí po
začatí trasy.
Cesty s mýtom: nastavenie preferencií na vyhnutie sa
spoplatneným cestám.
Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným
cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa
vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými
obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.
Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú
výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.
22
Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia
a šetrí energiu batérie.
Nastavenia režimu výpočtu
Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a
údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.
Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci
môžu mať dlhšiu vzdialenosť.
Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu
vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.
Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa
nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.
Nastavenie simulovanej polohy
Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné
signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete
použiť simulátor GPS.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.
2 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.
3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
4 Vyberte popis polohy.
5 Vyberte Nastaviť polohu.
Nastavenia bezdrôtovej siete
Nastavenia bezdrôtovej siete umožňujú spravovať siete Wi‑Fi ,
spárované zariadenia Bluetooth a funkcie Bluetooth.
Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.
Názov spárovaného zariadenia: v ponuke sa zobrazia názvy
spárovaných zariadení Bluetooth. Môžete vybrať názov
zariadenia a zmeniť nastavenia funkcií Bluetooth daného
zariadenia.
Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth
v blízkosti.
Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré
identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach
s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
Wi-Fi: zapnutie rádia Wi‑Fi.
Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené
siete.
Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi‑Fi v blízkosti (Pripájanie
k sieti Wi‑Fi, strana 24).
®
Nastavenia systému podpory riadenia
Vyberte položky Nastavenia > Asistent vodiča.
Zvukové výstrahy pre vodiča: zapnutie zvukových upozornení
pre jednotlivé typy upozornení vodiča (Funkcie na
informovanie a upozornenie vodiča, strana 3).
Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu
jazdiť bez prestávky.
Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa ocitnete v blízkosti
vlastných bodov záujmu alebo semaforových kamier.
POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte
načítať vlastné body záujmu (POI). Táto funkcia nie je
dostupná vo všetkých oblastiach.
Nastavenia cúvacej kamery
Nastavenia cúvacej kamery vám umožňujú spravovať
spárované cúvacie kamery Garmin a nastavenia kamery. Táto
ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení len
v prípade, že je zariadenie pripojené ku káblu prijímača
bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania
Nastavenia dēzl
kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa
k cúvacej kamere. Ak si chcete zakúpiť cúvaciu kameru Garmin,
prejdite na stránku garmin.com/backupcamera.
Vyberte položky Nastavenia > Parkovacia kamera a vyberte
spárovanú kameru.
Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru. Skôr než budete
môcť zobraziť kameru pomocou tohto zariadenia a kábla,
musíte ju znovu spárovať.
Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.
Jazdné pruhy: zobrazí alebo skryje jazdné pruhy a umožňuje
upraviť polohu jazdných pruhov.
Nastavenia zobrazenia
Vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.
Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne)
alebo na šírku (horizontálne).
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých
modeloch produktov.
Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný
režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude
automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami
na základe aktuálneho času.
Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.
Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe
nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je
napájané cez batériu.
Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia.
Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do
priečinka Screenshot.
Nastavenia cestnej premávky
V hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenia > Cestná
premávka.
Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.
Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ
dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov
o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie
dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.
Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných
dopravných informácií.
Optimalizovať trasu: umožňuje používať v zariadení
alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (Vyhnutie
sa dopravným zdržaniam na trase, strana 5).
Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania
cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o
cestnej premávke.
Nastavenia jednotiek a času
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v
hlavnej ponuke vyberte položku Nastavenia > Jednotky a čas.
Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.
Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24hodinového alebo UTC času.
Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.
Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané
pre geografické súradnice.
Nastavenie času
1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií
GPS, vyberte Automaticky.
• Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor
alebo nadol.
Informácie o zariadení
Nastavenia jazyka a klávesnice
Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.
Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený
jazyk.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.
Nastavenia výstrah blízkosti
POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte
načítať vlastné body záujmu (POI).
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Vyberte položky Nastavenia > Blízke výstrahy.
Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k
bodom v blízkosti.
Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa
výstraha prehrá.
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia
Vyberte položky Nastavenia > Zariadenie.
Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky
a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.
Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií
o predpisoch.
Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým
používateľom.
POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii
softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.
Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov
s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.
Ohlasovanie polohy: zdieľanie informácií o vašej polohe so
spoločnosťou Garmin na vylepšenie obsahu.
História jázd: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie
pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Vymazať históriu jázd: vymazanie vašej histórie jázd pre
položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na
výrobné predvolené hodnoty.
1 Vyberte položku Nastavenia.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
3 Vyberte položku > Obnoviť.
Informácie o zariadení
Zobrazenie informácií o predpisoch a ich
dodržiavaní
1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
2 Vyberte položky Zariadenie > Regulačné.
Technické údaje
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
23
Prívod napätia
Zdroj napájania vo vozidle s použitím
priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj
striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na
pracovisku).
Typ batérie
Nabíjateľná, lítium-iónová
Nabíjanie zariadenia
POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma
alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na
stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať
pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.
Údržba zariadenia
Stredisko podpory Garmin
Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc
a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky,
videá a zákaznícka podpora.
Aktualizácie máp a softvéru
Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení
by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér. Úlohou
aktualizácií máp je zaistiť, aby zariadenie disponovalo
najaktuálnejšími dostupnými údajmi máp. Aktualizácie softvéru
prinášajú vylepšenia funkcií a výkonu.
Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.
• Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi‑Fi a aktualizáciu vykonať
priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete
zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
• Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať
pomocou aplikácie Garmin Express. Pri tejto možnosti
môžete nainštalovať údaje máp na pamäťovú kartu, ak sú
aktualizované mapy príliš veľké a nezmestia sa do interného
úložiska.
Pripájanie k sieti Wi‑Fi
Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili
k sieti Wi‑Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi‑Fi sa môžete
pripojiť aj cez ponuku nastavení.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
2 V prípade potreby výberom položky Wi-Fi povoľte
technológiu Wi‑Fi.
3 Vyberte položku Vyhľadať siete.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi‑Fi.
4 Vyberte sieť.
5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte
možnosť Hotovo.
Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu
uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať
automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi‑Fi
OZNÁMENIE
Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do
zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity
alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie
informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne
váš poskytovateľ internetových služieb.
24
Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti
Wi‑Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete
zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.
1 Pripojte sa k sieti Wi‑Fi (Pripájanie k sieti Wi‑Fi, strana 24).
Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi‑Fi, kontroluje, či nie sú
k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia,
v hlavnej ponuke sa na ikone Nastavenia zobrazí ikona .
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktualizácie.
Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak
je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér
sa zobrazí oznámenie Je dostupná aktualizácia.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
vyberte možnosť Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte
položky Mapa > Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte
položky Softvér > Inštalovať všetko.
4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky Prijať
všetky odsúhlaste všetky zmluvy.
POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte,
môžete vybrať možnosť Odmietnuť. Tým sa proces
aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať,
kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.
5 Pomocou priloženého kábla USB pripojte zariadenie
k externému zdroju napájania a vyberte položku Pokračovať
(Nabíjanie zariadenia, strana 24).
Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame
používať sieťovú nabíjačku USB s výstupom minimálne 1 A.
Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové adaptéry USB
dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným
mediálnym zariadeniam.
6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania
a v dosahu siete Wi‑Fi, kým sa proces aktualizácie
nedokončí.
TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred
dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete
doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy
buď pomocou Wi‑Fi alebo aplikácie Garmin Express.
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie
Garmin Express
Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu
najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie.
Garmin Express je dostupná pre Windows a počítače Mac .
1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com
/express.
®
®
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte
možnosť Prevziať pre systém Windows.
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte
možnosť Prevziať pre počítač Mac.
3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
4 Spustite aplikáciu Garmin Express.
Údržba zariadenia
5 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie dēzl k počítaču.
2 Zariadenie utrite dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
Zabránenie krádeži
6 Keď sa na zariadení dēzl zobrazí výzva o prechode do
režimu prenosu súborov, vyberte možnosť Áno.
7 Na počítači kliknite na položku Pridať zariadenie.
Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.
8 Kliknite na Pridať zariadenie.
9 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoje zariadenie
a pridajte ho do softvéru Garmin Express.
Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá
aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.
10 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
kliknite na Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na
Zobraziť podrobnosti a vyberte aktualizáciu.
POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko
zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste
zväčšili úložný priestor vložením karty microSD (Inštalácia
pamäťovej karty na mapy a údaje, strana 26).
®
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
Nenechávajte zariadenie v priehradke.
Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express
(garmin.com/express).
Reset zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Odstránenie zariadenia, držiaka a
prísavkového držiaka
Odstránenie zariadenia z držiaka
1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie
z držiaka.
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka
1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na
prísavkovom držiaku.
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla
1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
OZNÁMENIE
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.
Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do
vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade
pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho
trvať.
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.
1 Otočte koncovkou À proti smeru hodinových ručičiek
a odistite ju.
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.
Čistenie vonkajšieho krytu
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
2
3
4
5
TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať
mincu.
Odstráňte koncovku, strieborný hrot Á a poistku Â.
Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A
alebo 2 A.
Vložte strieborný hrot do koncovky.
Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek,
aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla Ã.
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Údržba zariadenia
25
Ťažkosti
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
liehu.
Osušte
pomocou čistej a suchej handry.
2
3 Namontujte prísavkový držiak (Montáž a zapojenie
zariadenia dēzl vo vozidle, strana 1).
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
• Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (Nastavenia
navigácie, strana 22).
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (Výmena
poistky v napájacom kábli vozidla, strana 25).
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.
• Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí
povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických
údajoch.
• Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke
vozidla.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho
• Znížte jas displeja (Nastavenia zobrazenia, strana 23).
• Skráťte časový limit displeja (Nastavenia zobrazenia,
strana 23).
• Znížte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 2).
• Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (Nastavenia bezdrôtovej
siete, strana 22).
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného
režimu (Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 1).
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu
alebo k aplikácii Smartphone Link
• Vyberte položky Nastavenia > Bezdrôtové siete.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
• V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón
umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od
zariadenia.
• V smartfóne vyberte aplikáciu Smartphone Link a ikonou >
reštartujte služby Smartphone Link na pozadí.
• Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com
/bluetooth.
• Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť
párovanie telefónu a zariadenia (Odstránenie spárovaného
telefónu, strana 16) a vykonať postup párovania (Spárovanie
s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 13).
Aplikácia Smartphone Link má vplyv na
úroveň nabitia batérie smartfónu
Aplikácia Smartphone Link využíva bezdrôtovú technológiu
Bluetooth na odosielanie a prijímanie údajov z/do zariadenia. Je
normálne, že pri aktívnom pripojení Bluetooth sa energia batérie
spotrebúva. Aplikácia zároveň pravidelne kontroluje, či nie sú
k dispozícii aktualizácie dostupných služieb, čím sa môže
spotrebúvať ešte viac energie.
V aplikácii Smartphone Link môžete zmeniť nastavenia spotreby
batérie a znížiť tak množstvo energie batérie, ktoré aplikácia
spotrebuje.
1 V aplikácii Smartphone Link v smartfóne vyberte ikonu .
2 Prejdite na časť Používanie batérie a vyberte položku
Nastavenia.
3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
• Zrušte označenie začiarkavacieho políčka Bluetooth
Auto-Connect.
Vypnutím tejto možnosti môžete ušetriť malé množstvo
energie batérie, ale aplikácia sa nebude môcť automaticky
pripájať k zariadeniu dēzl. Kým je táto možnosť vypnutá,
na pripojenie zariadenia k aplikácii Smartphone Link
musíte zakaždým použiť ikonu v hlavnej ponuke
aplikácie Smartphone Link.
• Zrušte označenie začiarkavacieho políčka Live Services
Check.
Pri niektorých smartfónoch sa vypnutím tejto možnosti
môže výrazne znížiť množstvo energie batérie
spotrebovanej aplikáciou. Kým je táto možnosť vypnutá,
na získanie aktuálnych informácií o dostupných službách
v reálnom čase musíte manuálne obnoviť hlavnú ponuku
aplikácie Smartphone Link.
Príloha
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje
Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu
a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty
si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť
na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu,
ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin.
Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4
do 64 GB.
1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (Prehľad
zariadenia dēzl 580, strana 1).
2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.
Správa údajov
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
O pamäťových kartách
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
26
Ťažkosti
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.
3 Keď sa na zariadení dēzl zobrazí výzva o prechode do
režimu prenosu súborov, vyberte možnosť Áno.
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia
pripojeného k počítaču.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia
2
3
4
5
6
k počítaču, strana 26).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču
Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné
odpojenie.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
2 Odpojte kábel od počítača.
Zobrazenie stavu signálu GPS
Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo
.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku
zariadenia.
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Kúpa príslušenstva
Prejdite na stránku garmin.com/accessories.
Príloha
27
Register
Symboly
2D pohľad na mapu 12
3D pohľad na mapu 12
A
adresár servisov 7
adresy, vyhľadávanie 9
aktívny asistent jazdných pruhov 4
aktualizácia
mapy 24
softvér 24
aktuálna poloha 9
aplikácia Smartphone Link 13, 15, 16
pripájanie 13, 15
vypnutie hovorov 15
automatická hlasitosť, zapnutie 2
B
batéria
maximalizácia 26
nabíjanie 1, 24, 26
ťažkosti 26
bezdrôtová kamera 22
body záujmu (POI) 7, 9
miesta 7
služby nákladnej dopravy 7
C
cesta domov 4
cestná premávka 12, 16, 23
alternatívna trasa 5
kamery 21
mapa 12, 16
nehody 12, 16
pridanie predplatných 16
prijímač 16
vyhľadanie zdržaní 12, 16
cesty 3
pridanie bodu 5
režim výpočtu 21
spustenie 4, 8, 18
tvarovanie 5
zastavenie 5
zobrazenie na mape 4
ciele 22. Pozrite si polohy
príchod 4, 5
cúvacia kamera 22
H
história jázd 23
história servisu
kategórie 19
úprava 19
vymazanie 19
záznamy 19
hlasitosť, úprava 2
hlasový príkaz 19
fráza budenia 19
navigácia pomocou 20
tipy pre používanie 19
zapnutie 19
hovory 14
domov 15
história 14
kontakty 14
prijímanie 14
volanie 14
vytáčanie 14
I
ID jednotky 23
identifikačné číslo 23
ikony, stavová lišta 1
ikony upozornení 11
ikony varovania 11
informácie o trase 12
resetovanie 12
zobrazenie 12
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 18
exportované súhrny a správy 19
správy o jazdách 19
súhrn o jurisdikcii 19
údaje o palive 18
J
jas 2
jazyk
hlas 23
klávesnica 23
K
časovač 17
čerpacie, stanice 9
čistenie dotykovej obrazovky 25
čistenie zariadenia 25
kamery
cúvanie 22
rýchlosť 3
semaforová kamera 3
karta microSD 1
Kde som? 9, 10
klávesnica
jazyk 23
rozloženie 23
kolíska, odstránenie 25
krádež, vyhnutie sa 25
križovatky, vyhľadávanie 9
D
L
Č
diagnostika 17
Dispečing a monitorovanie 17, 18
Dokumenty EULA 23
domov
cesta 4
telefónne číslo 15
úprava polohy 4
volanie 15
dopravné kamery, zobraziť 21
E
exportovanie
správy o jazdách 19
súhrny o jurisdikcii 19
F
Foursquare 9
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, aktualizácia softvéru 24
geocaching 9
GPS 1, 27
28
lokality
aktuálne 9
naposledy nájdené 9
simulované 22
vyhľadávanie 6
M
mapy 4, 10, 12, 22
aktualizácia 24
dátové pole 4, 12
nákladné vozidlo 20
nástroje 10, 11
symboly 4
téma 22
úroveň detailov 22
vrstvy 12
zakúpenie 27
zobrazenie trás 4
microSD karta 26
miesta 7
aktuálne 9
volanie 14
vyhľadávanie 8
montáž zariadenia
automobil 1
prísavka 1
vybratie z držiaka 25
mýto, vyhnutie sa 6
myTrends, trasy 5
N
nabíjanie zariadenia 1, 24, 26
nákladné vozidlo
body záujmu 7
mapa 20
príves 2
profily 2
napájací kábel do vozidla 1
napájacie káble 24
vozidlo 1
výmena poistky 25
nastavenia 22, 23
nastavenia času 23
nastavenia displeja 23
nástroje, mapy 10, 11
navigácia 4, 7
mimo cesty 6
nastavenia 22
navigácia mimo cesty 6
nedávno nájdené polohy 9
núdzové služby 9
O
obchádzky 5
obmedzenia 6
cesta 6
mýto 6
oblasť 6
úseky ciest 6
vozidlo 2
vymazanie 6
vypína sa 6
obnovenie nastavení 23
obrazovka, jas 2
odpojenie, Bluetooth zariadenie 15
odstránenie kolísky 25
ovládanie hlasom 20
tipy 20
P
pamäťová karta 1, 26
inštalácia 26
panel vyhľadávania 7
parkovisko 5, 8
posledný bod 5
párovanie 17
odpojenie 15
telefón 13, 26
photoLive 21
plánovač trasy 20, 21
tvarovacie body 21
úprava cesty 21
plánovanie prestávok 16, 17
počasie 20
podmienky na ceste 20
radar 20
počítač, pripájanie 26
podmienky na ceste, počasie 20
podpora pre produkty 20
poistka, výmena 25
poloha 8
polohy 9, 22
aktuálne 10
miesta 7
ukladanie 10
poruchy 17
pracovná aktivita 17
pred vami 11
prispôsobenie 11
predplatenia, Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 13
prijímanie hovorov 14
pripájanie 24
Register
príručka používateľa 20
prísavka 25
príslušenstvo 27
profil vozidla, nákladné vozidlo 2
profily
nákladné vozidlo 2
zapnutie 2
prvotné nastavenie 17
R
resetovanie
údaje o trase 12
zariadenie 25
režim spánku 1
riešenie problémov 26
rozpoznanie hlasu 19
Rýchle vyhľadávanie 7
rýchlostné kamery 3
S
satelitné signály
prehliada sa 27
vyhľadávanie 1
semaforové kamery 3
simulované polohy 22
skrátené príkazy
pridávanie 10
vymazanie 10
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin
13
predplatenie 13
Smartphone Link 13
smery 4
smery jazdy 4
snímky obrazovky 23
softvér
aktualizácia 24
verzia 23
správy, jazda 19
starostlivosť o zariadenie 25
stíšenie, zvuk 20
súbory, prenos 27
súhrn o jurisdikcii 19
súradnice 9
úprava 10
upevnenie zariadenia, prísavka 25
upozornenia 3, 13–15, 17
body v blízkosti 22
zvuk 22
upozornenia vodiča 3
USB, odpojenie 27
V
vaša aktuálna poloha 10
vrstvy mapy, prispôsobenie 12
vyhľadávanie lokalít 6
vyhľadávanie miest, kategórie 7
vyhľadávanie polôh. 8, 9, 13 Pozrite si aj
polohy
adresy 9
križovatky 9
mestá 9
súradnice 9
vymazanie
servisné kategórie 19
servisné záznamy 19
spárované zariadenie Bluetooth 16
trasy 21
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia 23
vytáčanie 14
W
Wi‑Fi 22, 24
Z
záznam trasy, zobrazenie 12
zdieľanie, Dispečing a monitorovanie 17, 18
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 9
zmena oblasti vyhľadávania 8
zobrazenie mapy
2-D 12
3-D 12
zoznam odbočiek 4
zvuk
body v blízkosti 23
body v blízkosti 22
T
technické údaje 23
technológia Bluetooth 12–14, 17, 26
nastavenia 22
odpojenie zariadenia 15
spárovanie telefónu 13
správa telefónov 15
vypnutie hovorov 15
telefón
odpojenie 16
párovanie 13, 26
telefónne hovory 14
hlasové vytáčanie 14
prijímanie 14
stíšenie 14
vytáčanie 14
telefónne hovory bez použitia rúk 13, 15
telefónny zoznam 14
tlačidlá na obrazovke 2
tlačidlo napájania 1
trasy
myTrends 5
navrhované 5
pridanie bodu 21
režim výpočtu 22
spustenie 4
výpočet 5
Trasy, zobrazenie na mape 4
TripAdvisor 9
Tvarovanie trasy 5
U
ukladanie, aktuálna poloha 10
uložené polohy 21
kategórie 10
odstraňovanie 10
Register
29
support.garmin.com
Október 2018
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising