Garmin | dēzl™ 580 LMT-S | Garmin dēzl™ 580 LMT-S Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin dēzl™ 580 LMT-S Īpašnieka rokasgrāmata
DĒZL 580
™
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2017 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri saprotamas Garmin atļaujas.
®
dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ un nüMaps Lifetime™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri
saprotamas Garmin atļaujas.
Android™ ir Google Inc. prečzīme. Apple un Mac ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Teksta zīme Bluetooth un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin
šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare ir Foursquare Labs, Inc., prečzīme ASV un citās valstīs. microSD un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC
prečzīmes. TripAdvisor ir TripAdvisor LLC reģistrēta prečzīme. TruckDown irTruckDown Info International, Inc. prečzīme. Windows , Windows Vista un Windows XP ir Microsoft Corporation
Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrētas prečzīmes.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Saturs
Darba sākšana ................................................................ 1
dēzl 580 ierīces pārskats ............................................................ 1
Ierīces dēzl uzstādīšana un strāvas pievienošana
transportlīdzeklī .......................................................................... 1
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 1
GPS signālu iegūšana ................................................................ 1
Statusa joslas ikonas .................................................................. 1
Ekrāna pogu izmantošana .......................................................... 2
Skaļuma regulēšana ................................................................... 2
Automātiskā skaļuma iespējošana ......................................... 2
Audio miksēšanas izmantošana ............................................ 2
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 2
Transportlīdzekļa profili................................................. 2
Transportlīdzekļa profila pievienošana ....................................... 2
Transportlīdzekļa profila aktivizēšana ......................................... 2
Autopiekabes informācijas maiņa ............................................... 2
Transportlīdzekļa profila rediģēšana .......................................... 2
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi......... 3
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un atspējošana ......... 3
Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 3
Navigācija uz galapunktu.............................................. 3
Maršruti ....................................................................................... 3
Maršruta sākšana ....................................................................... 4
Maršruta sākšana, izmantojot karti ........................................ 4
Mājupceļš ............................................................................... 4
Jūsu maršruts kartē .................................................................... 4
Aktīvās braukšanas joslas vadība .......................................... 4
Pagriezienu un virzienu skatīšana ......................................... 4
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................... 4
Ierašanās galapunktā ................................................................. 4
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā .................................. 5
Pēdējās autostāvvietas meklēšana ....................................... 5
Aktīvā maršruta maiņa ................................................................ 5
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ............................ 5
Maršruta koriģēšana .............................................................. 5
Nogriešanās uz apvedceļu ..................................................... 5
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa .................................. 5
Apstāšanās maršrutā .................................................................. 5
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................... 5
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ........................ 6
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā .................. 6
Izvairīšanās no maksas ceļiem .............................................. 6
Izvairīties no nodevu uzlīmēm ............................................... 6
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ....................... 6
Izvairīšanās no vides zonām .................................................. 6
Pielāgotas izvairīšanās vietas ................................................ 6
Apvidus navigācija ...................................................................... 6
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana ............... 6
Intereses objekti .......................................................................... 7
Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo objektu
atrašana ...................................................................................... 7
Interesējošo objektu TruckDown atrašana ................................. 7
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 7
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ................................. 7
Meklēšana kategorijā ............................................................. 7
Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................... 7
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti ....................................... 7
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē ........................... 8
Meklēšanas rajona mainīšana .................................................... 8
Autostāvvieta .............................................................................. 8
Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana ............................ 8
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā ................................................................................... 8
Saturs
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas
tuvumā ................................................................................... 8
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums ......................... 8
Meklēšanas rīki ........................................................................... 8
Adreses meklēšana ............................................................... 8
Krustpunkta atrašana ............................................................. 9
Pilsētas atrašana ................................................................... 9
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas ............ 9
Foursquare ................................................................................. 9
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana ....................... 9
Meklē Foursquare interesējošos objektus ............................. 9
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare
skatīšana ................................................................................ 9
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare .................................. 9
TripAdvisor .................................................................................. 9
Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana ............................ 9
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................... 9
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana ............... 9
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ................. 9
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana ............................ 9
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana ............ 9
Īsceļa pievienošana .................................................................. 10
Īsceļa noņemšana ................................................................ 10
Atrašanās vietu saglabāšana ................................................... 10
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................. 10
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana .......................... 10
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................. 10
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai .............. 10
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................. 10
Kartes lietošana ............................................................ 10
Karšu rīki ................................................................................... 10
Kartes rīka skatīšana ........................................................... 11
Kartes rīku iespējošana ....................................................... 11
Priekšā ...................................................................................... 11
Nākamo atrašanās vietu skatīšana ...................................... 11
Kategoriju Priekšā pielāgošana ........................................... 11
Brīdinājumu simboli .................................................................. 11
Ierobežojumu brīdinājumi ..................................................... 11
Ceļa apstākļu brīdinājumi ..................................................... 11
Brīdinājuma signāli ............................................................... 11
Brauciena informācija ............................................................... 11
Brauciena datu skatīšana kartē ........................................... 11
Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 11
Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 11
Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 12
Tālākas satiksmes skatīšana .................................................... 12
Satiksmes skatīšana kartē ................................................... 12
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 12
Kartes pielāgošana ................................................................... 12
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 12
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 12
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 12
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa
funkcijas........................................................................ 12
Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link ....................................................................... 12
Bluetooth funkciju statusa ikonas ............................................. 13
Garmin Live Services ................................................................ 13
Garmin Live Services abonēšana ........................................ 13
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no viedtālruņa .................. 13
Viedie paziņojumi ...................................................................... 13
Paziņojumu saņemšana ....................................................... 13
Paziņojumu saraksta skatīšana ........................................... 14
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist. .............................................. 14
Zvana veikšana .................................................................... 14
Zvana saņemšana ............................................................... 14
i
Zvanu vēstures izmantošana ............................................... 14
Ienākošā zvana opciju izmantošana .................................... 14
Mājas tālruņa numura saglabāšana ..................................... 14
Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana Apple ierīcei ................ 14
Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple
ierīcē .................................................................................... 14
Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple
ierīcei ................................................................................... 14
Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos paziņojumus
jūsu Apple ierīcē .................................................................. 15
Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim ar Android™ ......... 15
Pievienošana lietotnei Smatphone Link jūsu Android
viedtālrunī ............................................................................ 15
Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar
Android ................................................................................. 15
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 15
Pārī savienotā tālruņa dzēšana ................................................ 15
Satiksme ........................................................................ 15
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link ....... 15
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju .. 16
Satiksmes uztvērēja abonementi ......................................... 16
Satiksmes iespējošana ............................................................. 16
Satiksmes skatīšana kartē ........................................................ 16
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 16
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki........................ 16
Pārtraukuma plānošana ........................................................... 16
Ieteiktā pārtraukuma izmantošana ....................................... 16
Pārtraukuma taimera palaišana ........................................... 16
Pārtraukuma taimera pauzēšana un atiestatīšana .............. 16
Braukšanas stundu koriģēšana ........................................... 16
Dienas braukšanas ierobežojuma koriģēšana ..................... 16
Garmin eLog ............................................................................. 17
Garmin eLog funkciju iestatīšana dēzl ierīcē ....................... 17
Garmin eLog informācijas skatīšana dēzl ierīcē .................. 17
Garmin eLog diagnostikas un kļūdainu darbību notikumu
skatīšana .............................................................................. 17
Nosūtīt un sekot ........................................................................ 17
Funkcijas Nosūtīt un sekot koplietošanas iestatīšana ......... 17
Sesijas Nosūtīt un sekot sākšana ........................................ 17
Nosūtīšanas ziņojuma sūtīšana uz dēzl ierīci ...................... 18
IFTA .......................................................................................... 18
Degvielas datu ievadīšana ................................................... 18
Degvielas datu rediģēšana .................................................. 18
Jurisdikcijas kopsavilkuma skatīšana un eksportēšana ....... 18
Braucienu pārskatu rediģēšana un eksportēšana ............... 18
Eksportēto jurisdikciju kopsavilkumu un braucienu pārskatu
skatīšana .............................................................................. 18
Apkopes vēstures reģistrēšana ................................................ 18
Apkopes kategoriju pievienošana ........................................ 18
Apkopes kategoriju dzēšana ................................................ 18
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana .................................. 19
Apkopes ierakstu dzēšana ................................................... 19
Apkopes ieraksta rediģēšana .............................................. 19
Balss komanda ............................................................. 19
Pamošanās frāzes iestatīšana ................................................. 19
Balss komandas aktivizēšana ................................................... 19
Balss komandu padomi ............................................................ 19
Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu ......................... 19
Skaņas izslēgšanas norādījumi ................................................ 19
Balss vadība ............................................................................. 19
Balss vadības konfigurēšana ............................................... 19
Balss vadības izmantošana ................................................. 19
Balss vadības padomi .......................................................... 19
Lietotņu izmantošana.................................................. 19
Kravas automašīnu kartes skatīšana ....................................... 19
Laikapstākļu prognožu apskatīšana ......................................... 20
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā .................. 20
Laikapstākļu radara apskatīšana ......................................... 20
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana ..................................... 20
Ceļa apstākļu pārbaude ....................................................... 20
Brauciena plānotājs .................................................................. 20
Brauciena plānošana ........................................................... 20
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ..... 20
Interesantāko vietu meklēšana braucienā ........................... 20
Brauciena maršruta opciju maiņa ........................................ 20
Saglabāta brauciena navigācija ........................................... 21
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana ...................... 21
photoLive satiksmes kameras .................................................. 21
photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana .... 21
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē ...................... 21
Satiksmes kameras saglabāšana ........................................ 21
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 21
dēzl Iestatījumi.............................................................. 21
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ...................................... 21
Karšu iespējošana ............................................................... 21
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 21
Aprēķināšanas režīma iestatījumi ........................................ 21
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana ............................... 22
Bezvadu tīkla iestatījumi ........................................................... 22
Vadītāja palīdzības iestatījumi .................................................. 22
Rezerves kameras iestatījumi ................................................... 22
Displeja iestatījumi .................................................................... 22
Satiksmes iestatījumi ................................................................ 22
Mērvienību un laika iestatījumi ................................................. 22
Laika iestatīšana .................................................................. 22
Valodas un tastatūras iestatījumi .............................................. 22
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi ................................................ 23
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi .................................... 23
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 23
Informācija par ierīci.................................................... 23
Reglamentējošas un atbilstības informācijas skatīšana ........... 23
Specifikācijas ............................................................................ 23
Ierīces uzlādēšana .................................................................... 23
Ierīces apkope .............................................................. 23
Garmin atbalsta centrs .............................................................. 23
Kartes un programmatūras atjauninājumi ................................. 23
Pievienošana Wi‑Fi tīklam ................................................... 23
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi‑Fi
tīklu ...................................................................................... 23
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express ................................................................................ 24
Ierīces apkope .......................................................................... 24
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 24
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 24
Zādzību novēršana .............................................................. 24
Ierīces atiestatīšana .................................................................. 25
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 25
Ierīces noņemšana no stiprinājuma ..................................... 25
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 25
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 25
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī .................. 25
Traucējummeklēšana ................................................... 25
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 25
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 25
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 25
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 25
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni vai Smartphone
Link ........................................................................................... 25
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē ............................... 19
ii
Saturs
Lietojumprogramma Smartphone Link ietekmē viedtālruņa
akumulatora uzlādes līmeni ...................................................... 25
Pielikums....................................................................... 26
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem .......................... 26
Datu pārvaldība ........................................................................ 26
Par atmiņas kartēm .............................................................. 26
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 26
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 26
USB kabeļa atvienošana ..................................................... 26
GPS signālu statusa skatīšana ................................................. 26
Papildu karšu iegāde ................................................................ 26
Piederumu iegāde .....................................................................26
Rādītājs......................................................................... 27
Saturs
iii
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
• Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (Kartes un
programmatūras atjauninājumi, 23. lappuse).
• Uzstādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to
elektropadevei (Ierīces dēzl uzstādīšana un strāvas
pievienošana transportlīdzeklī, 1. lappuse).
• Iegūstiet GPS signālus (GPS signālu iegūšana,
1. lappuse).
• Noregulējiet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 2. lappuse) un
ekrāna spilgtumu (Ekrāna spilgtuma regulēšana,
2. lappuse).
• Iestatiet transportlīdzekļa profilu savai kravas automašīnai.
• Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
4. lappuse).
dēzl 580 ierīces pārskats
2 Spiediet stiprinājumu Á uz piesūcējkausa Â, līdz tas iegulst
vietā.
3 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru Ã
atpakaļ pret vējstiklu.
4 Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces
aizmugurē.
5 Spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams
klikšķis.
6 Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet
transportlīdzekļa strāvas izejai.
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu vai
pievienojiet ierīci barošanai.
• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet
barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce
izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot
lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu,
līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet Izslēgts.
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet
barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce
pāries enerģijas taupīšanas režīmā.
GPS signālu iegūšana
À
Á
Â
Ã
Barošanas taustiņš
USB barošanas un datu ports
Kartes un datu atmiņas kartes slots
Mikrofons balss komandai vai zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu
Ierīces dēzl uzstādīšana un strāvas
pievienošana transportlīdzeklī
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir
jāuzlādē.
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli À ierīces USB
portā.
Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo
satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta
signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem
faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi
lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen
pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci
pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs
vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no
augstceltnēm un kokiem.
statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Kad vismaz
puse joslu ir aizpildītas, ierīce ir gatava navigācijai.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat
atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu
papildinformāciju.
GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS
precizitāti un iegūto satelīta informāciju (GPS signālu statusa
skatīšana, 26. lappuse).
Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth
iestatījumus (Bezvadu tīkla iestatījumi, 22. lappuse).
®
Darba sākšana
1
Wi-Fi signāla stiprums. Atlasiet, lai mainītu Wi-Fi iestatījumus
(Bezvadu tīkla iestatījumi, 22. lappuse).
Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (Zvanīšana, izmant. brīvroku
sist., 14. lappuse).
Aktīvs transportlīdzekļa profils. Atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profilu.
Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (Laika
iestatīšana, 22. lappuse).
Akumulatora uzlādes līmenis.
Funkcijas Nosūtīt un sekot datu koplietošana. Uzaicināto
skatītāju skaits ir redzams ikonā. Atlasiet, lai atvērtu lietotni
Nosūtīt un sekot (Nosūtīt un sekot, 17. lappuse).
Smartphone Link statuss. Atlasiet, lai pievienotu lietojumprogrammu Smartphone Link un saņemtu aktuālu satiksmes
informāciju un citus aktuālus pakalpojumus (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 12. lappuse). Kad ikona ir zila, ierīce ir
pievienota lietojumprogrammai Smartphone Link.
Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi
(Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 20. lappuse).
Ekrāna pogu izmantošana
Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēļņu
opcijām.
• Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
• Atlasiet vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
• Lai ātrāk ritinātu, turiet nospiestu vai .
• Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju
izvēlni, atlasiet .
Skaļuma regulēšana
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet opciju:
• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.
Automātiskā skaļuma iespējošana
Ierīce var automātiski palielināt vai samazināt skaļumu,
pamatojoties uz fona trokšņu līmeni.
1 Atlasiet Skaļums > .
2 Atlasiet Automātiskais skaļums.
Audio miksēšanas izmantošana
Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni
dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai
tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa
no galvenās skaņas.
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet > Audio miksēšana.
3 Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.
Ekrāna spilgtuma regulēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Transportlīdzekļa profili
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
2
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no
transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir
norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes
iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot
atsevišķi.
Kad kravas automašīnas transportlīdzekļa profils ir aktivizēts,
ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas
vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa
izmēriem, svara un citām īpašībām.
Transportlīdzekļa profila pievienošana
Jāpievieno katras tās kravas automašīnas vai automašīnas
transportlīdzekļa profils, kura izmantos dēzl ierīci.
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportlīdzekļa profils > .
2 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu viendaļīgu kravas automašīnu ar pastāvīgi
pievienotu kravas telpu, atlasiet Viendaļīgs
transportlīdzeklis.
• Lai pievienotu traktoru vai traktora un autopiekabes
kombināciju, atlasiet Traktors.
• Lai pievienotu autobusu, atlasiet Autobuss.
3 Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu,
lai ievadītu papildu sīkāku informāciju, piemēram,
transportlīdzekļa identifikācijas vai autopiekabes numuru.
Transportlīdzekļa profila aktivizēšana
Lai varētu aktivizēt transportlīdzekļa profilu, profils ir jāpievieno.
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportlīdzekļa profils.
2 Atlasiet transportlīdzekļa profilu.
Parādās transportlīdzekļa profila informācija, tostarp mērījumi
un svars.
3 Atlasiet Atlasīt.
Autopiekabes informācijas maiņa
Lai varētu mainīt autopiekabes informāciju, jāievada traktora
transportlīdzekļa profils.
Kad tiek mainīta traktora autopiekabe, autopiekabes informāciju
transportlīdzekļa profilā var mainīt, nemainot traktora
informāciju. Varat vienkārši pārslēgties starp bieži izmantotajiem
traktoriem.
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportlīdzekļa profils.
2 Atlasiet tā traktora transportlīdzekļa profilu, kuru izmantosiet
ar autopiekabi.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai izmantotu pēdējo autopiekabes konfigurāciju, atlasiet
sarakstā autopiekabes konfigurāciju.
• Lai ievadītu jaunu autopiekabes konfigurāciju, atlasiet
Jauna konfigurācija un ievadiet autopiekabes
informāciju.
Transportlīdzekļa profila rediģēšana
Transportlīdzekļa profilu varat rediģēt, lai mainītu
transportlīdzekļa informāciju vai pievienotu jaunajam
transportlīdzekļa profilam sīkāku informāciju, piemēram,
transportlīdzekļa identifikācijas numuru, autopiekabes numuru
Transportlīdzekļa profili
vai odometra rādījumu. Varat arī pārdēvēt vai dzēst
transportlīdzekļa profilu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Transportlīdzekļa profils.
2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet
, un atlasiet rediģējamo lauku.
• Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
>
Pārdēvēt profilu.
• Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet >
>
Dzēst.
Vadītāja informēšanas funkcijas un
brīdinājumi
IEVĒRĪBAI
Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir
tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot
vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat
saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus
un ceļazīmes.
®
Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu
braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi
pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu
un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja
brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot.
Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.
Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz
priekšā esošajai skolai vai skolas zonai, kā arī ātruma
ierobežojumu (ja pieejams).
Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai
varat sagatavoties samazināt ātrumu.
Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas
signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu
robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz
ceļa, pa kuru braucat.
Ātruma ierobežojuma maiņa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat
sagatavoties pielāgot ātrumu.
Nepareizs kustības virziens vienvirzienā ielā: ierīce atskaņo
ziņojumu un parāda pilnekrāna brīdinājumu, ja vienvirziena
ielā braucat nepareizā kustības virzienā. Ekrāna malas būs
redzamas sarkanā krāsā un ekrāna augšdaļā saglabāsies
brīdinājums, līdz izbrauksiet no vienvirziena ielas vai
mainīsiet braukšanas virzienu.
Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.
Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.
Pagriezieni: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu
līdz ceļa līkumam.
Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas
satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju,
ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija (Satiksme,
15. lappuse).
Brīdinājums par nogurumu: ierīce atskaņo skaņas signālu un
iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez
apstāšanās vairāk nekā divas stundas.
Aizliegts braukt ar kravas automašīnu: tuvojoties ceļam, pa
kuru kravas automašīnām aizliegts braukt, ierīce atskaņo
skaņas signālu.
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
Pamatnes aizskaršanas risks: tuvojoties ceļam, uz kura ir ceļa
pamatnes aizskaršanas risks, ierīce atskaņo skaņas signālu
un parāda ziņojumu.
Sānvējš: tuvojoties ceļam, uz kura ir sānvēja risks, ierīce
atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Šaurs ceļš: tuvojoties ceļam, kurš jūsu transportlīdzeklim var
būt par šauru, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
ziņojumu.
Stāva nogāze: tuvojoties stāvai nogāzei, ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda ziņojumu.
Pavalstu un valsts robežas: tuvojoties pavalsts vai valsts
robežai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un
atspējošana
Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat
iespējot vai atspējot. Vizuālais brīdinājums ir redzams pat tad,
kad skaņas brīdinājums ir atspējots.
1 Atlasiet Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Skaņas
brīdinājuma signāli vadītājam.
2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
brīdinājumam.
Sarkanās gaismas un ātruma kameras
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma
kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām
noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos.
Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās
gaismas kamerai.
• Aktuālie sarkanās gaismas un drošības kameras dati ir
pieejami kā Garmin Live pakalpojumu abonements,
izmantojot lietojumprogrammu Smartphone Link (Garmin Live
Services, 13. lappuse).
• Lai lejupielādētu un saglabātu drošības kameras datus ierīcē,
ir jāiegādājas abonements. Lai pārbaudītu pieejamību un
savietojamību vai iegādātos abonementu vai vienreizēju
atjauninājumu, dodieties uz garmin.com/speedcameras.
Jebkurā laikā jūs varat iegādāties jaunu reģionu vai pagarināt
jau esošo abonementu.
• Dažos reģionos dažu produktu paketes ietver iepriekš
ielādētus sarkanās gaismas un ātruma kameras datus ar
pastāvīgiem atjauninājumiem.
• Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express)
varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras
datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce
ir bieži jāatjaunina.
Navigācija uz galapunktu
Maršruti
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam
vai vairākiem galamērķiem.
• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim,
pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta
aprēķināšanas režīmu (Maršruta aprēķināšanas režīma
maiņa, 5. lappuse) and avoidances (Izvairīšanās no
kavēšanās, nodevām un vietām, 6. lappuse).
• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto
maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (Maršruta
sākšana, 4. lappuse).
3
• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir
jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (Maršruta koriģēšana,
5. lappuse).
• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (Atrašanās
vietas pievienošana maršrutam, 5. lappuse).
Maršruta sākšana
1 Atlasiet Kurp? un meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu
meklēšana un saglabāšana, 6. lappuse).
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet
Sākt!.
• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet
maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet > Rediģēt
maršrutu un pievienojiet pielāgošanas punktus
maršrutam (Maršruta koriģēšana, 5. lappuse).
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 4. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.
Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat
pievienot savam maršrutam (Atrašanās vietas pievienošana
maršrutam, 5. lappuse).
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
5 Atlasiet Sākt!.
Mājupceļš
Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs
ievadīt māju atrašanās vietu.
1 Atlasiet Kurp? > Doties mājup
2 Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.
Māju atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > > Iestatīt māju atraš. vietu.
2 Ievadiet māju atrašanās vietu.
Jūsu maršruts kartē
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo
pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes
augšdaļā.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai
citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
Attālums līdz nākamajai darbībai.
Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
Kartē izcelts maršruts.
Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību
atrašanās vietu.
Transportlīdzekļa ātrums.
Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto
informāciju (Kartes datu lauka maiņa, 12. lappuse).
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai
krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta
sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija À norāda piemēroto
pagrieziena joslu.
Pagriezienu un virzienu skatīšana
Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu
maiņu vai citus virzienus maršrutā.
1 Kartē kā opciju atlasiet:
• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas
laikā, atlasiet > Pagriezieni.
Kartes rīks blakus kartei rāda nākamos četrus
pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts
automātiski, kad naviģējat maršrutā.
• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā
maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem
var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Ierašanās galapunktā
Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt
pabeigt maršrutu.
•
norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne
paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
4
Navigācija uz galapunktu
• Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu. Varat atlasīt Jā, lai meklētu tuvumā esošas
autostāvvietas (Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā,
5. lappuse).
• Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz
maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat
atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā
Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā.
Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu.
PIEZĪME. šī funkcija ir jālieto tikai tad, kad izmantojat
automašīnas transportlīdzekļa profilu. Kamēr izmantojat kravas
automašīnas profilu, varat meklēt kravas automašīnu stāvvietu
sava galapunkta tuvumā (Kravas automašīnu stāvvietas
meklēšana, 8. lappuse).
1 Atlasiet opciju:
• Kad ierīcē redzama uzvedne, atlasiet Jā, lai meklētu
tuvumā autostāvvietu.
• Ja ierīce nerāda uzvedni, atlasiet Kurp? > Kategorijas >
Autostāvvieta un atlasiet > Mans galamērķis.
2 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu un atlasiet Sākt! >
Pievienot kā nākamo pieturu.
Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.
Pēdējās autostāvvietas meklēšana
Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir
ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā
autostāvvieta.
Atlasiet Lietotnes > Pēdējā vieta.
Aktīvā maršruta maiņa
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 4. lappuse).
Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.
Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju
IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem
galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena
plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu
braucienu (Brauciena plānošana, 20. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Kurp?.
2 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana, 6. lappuse).
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi
maršrutā, atlasiet Pievienot kā nākamo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Pievienot kā pēdējo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās
vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.
Navigācija uz galapunktu
Maršruta koriģēšana
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
4. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
Nogriešanās uz apvedceļu
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
1 Kartē atlasiet > Mainīt maršrutu.
IETEIKUMS. ja rīka Mainīt maršrutu kartes rīku izvēlnē nav,
to varat pievienot (Kartes rīku iespējošana, 11. lappuse).
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā,
atlasiet Apvedceļš pēc attāluma.
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
• Lai atrastu jaunu maršrutu, atlasiet Apvedceļš.
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
Apstāšanās maršrutā
Kartē atlasiet
> Apturēt.
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces un
konfidencialitātes iestatījumi, 23. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
5
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un
vietām
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes
informācija (Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone
Link, 15. lappuse).
Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski
izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes
iestatījumos (Satiksmes iestatījumi, 22. lappuse) ir atspējota,
satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet Alternatīvs maršruts, ja pieejams.
3 Atlasiet Sākt!.
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīties no nodevu uzlīmēm
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Kartes dati jūsu ierīcē var ietvert sīku nodevu uzlīmju informāciju
dažām valstīm. Katrai valstij varat izvairīties no nodevu uzlīmēm
vai atļaut tās.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Nodevas un maksas >
Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur maksas teritoriju
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās.
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
un atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no vides zonām
Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu
ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Vides zonas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet Atļaut.
3 Atlasiet Saglabāt.
6
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa
posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu,
izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits
pieņemams maršruts.
Izvairīšanās no ceļa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Nākamais.
4 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet Pabeigts.
Izvairīšanās no zonas
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievien. izvairīšanās vietu.
4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
6 Atlasiet Pabeigts.
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.
.
Apvidus navigācija
Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt.
Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz
atrašanās vietu.
Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
• Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu
atrašanās vietas informāciju (Atrašanās vietas meklēšana,
izmantojot meklēšanas joslu, 7. lappuse).
• Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos
objektus pēc kategorijas (Intereses objekti, 7. lappuse).
• Meklējiet kravas transportlīdzekļu pieturas un pakalpojumus,
ietverot sīku TruckDown direktorijas informāciju, kur tā ir
pieejama.
®
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
• Meklējiet un pārbaudiet Foursquare interesējošos objektus
(Meklē Foursquare interesējošos objektus, 9. lappuse).
• Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās
vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās
koordinātas (Meklēšanas rīki, 8. lappuse).
• Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (Meklēšanas
rajona mainīšana, 8. lappuse).
• Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri
atrastu (Atrašanās vietu saglabāšana, 10. lappuse).
• Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (Nesen
atrasto atrašanās vietu skatīšana, 9. lappuse).
®
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Kravas automašīnu pakalpojumu
interesējošo objektu atrašana
Ierīcē pieejamās detalizētās kartes satur kravas automašīnu
pakalpojumu interesējošos objektus, piemēram, kravas
automašīnu apstāšanās vietas, atpūtas vietas un svaru stacijas.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Kr. autom..
Interesējošo objektu TruckDown atrašana
Direktorija TruckDown ietver tādu kravu pārvadājumu nozares
uzņēmumu sarakstus, kuri, piemēram, veic automašīnu remontu
un riepu tirdzniecību.
Direktorija TruckDown nav pieejama visās teritorijās.
1 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Truck Locations, lai atrastu kravas automašīnām
atbilstošus interesējošos objektus.
• Atlasiet Truck Services, lai atrastu pakalpojumu
atrašanās vietas savai kravas automašīnai.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Ja vajadzīgs atlasiet Filtrēt pēc ērtībām un zīmoliem,
atlasiet vienu vai vairākas ērtības un atlasiet Saglabāt.
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai kravas automašīnu
pieturām.
4 Atlasiet galapunktu.
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadīt meklējamo.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1
2
3
4
Atlasiet Kurp?.
Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
Atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet opciju:
• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet
galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā
kategorijā atrastās atrašanās vietas.
• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet
galamērķi.
Interesējošo objektu naviģēšana vietā
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises
vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu
terminālu lidostā.
1 Atlasiet Kurp? > Ievadīt meklējamo.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas
nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.
• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā
objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.
3 Atlasiet norises vietu.
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts,
piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
4 Atlasiet kategoriju.
5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet Sākt!.
Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai
interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.
Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo
autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā
objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.
Norises vietas izpēte
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu
sarakstu.
1 Atlasiet norises vietu.
2 Atlasiet > Izpētīt šo vietu.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti
Pēc noklusējuma atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami
sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Lai skatītu vairāk
rezultātu, varat ritināt lejup.
7
12. lappuse). Kamēr ierīce saņem aktuālos autostāvvietas
datus, autostāvvietas tendences varat skatīt reāllaikā.
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos
vai visām autostāvvietu atrašanās vietām. Garmin neuzņemas
atbildību par aktuālo autostāvvietas datu precizitāti vai
savlaicīgumu.
Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana
1 Atlasiet Kurp? > Truck Locations > Autostāvvieta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Tikai ar lielu vietu skaitu, lai filtrētu
atrašanās vietas pēc vietu skaita autostāvvietā.
À
Á
Â
Ã
Ä Sākt!
Å
Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās
vietu.
Atlasiet, lai meklētu autostāvvietas atrašanās vietas tuvumā.
Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās
vietām.
Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus kartē.
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis
sarakstā.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet . Tuvākā
atrašanās vieta ir redzama kartes centrā, un pamatinformācija
par atlasīto atrašanās vietu ir parādīta kartes apakšējā daļā.
À
Á
Â
à Sākt!
Ä
Velciet karti, lai skatītu papildu meklēšanas rezultātus.
Papildu meklēšanas rezultāti. Atlasiet, lai skatītu citu
atrašanās vietu.
Atlasītās atrašanās vietas kopsavilkums. Atlasiet, lai skatītu
sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus sarakstā.
Meklēšanas rajona mainīšana
Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa
vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet .
3 Atlasiet opciju.
Autostāvvieta
dēzl ierīce ietver sīkus autostāvvietas datus, kas var palīdzēt
meklēt tuvumā esošu autostāvvietu, pamatojoties uz
autostāvvietas vietu pieejamības varbūtību, autostāvvietas
veidu, cenu vai iespējamiem maksāšanas veidiem.
Dažās teritorijās aktuālie autostāvvietas dati ir pieejami, kad dēzl
ierīce ir savienojumā ar Smartphone Link (Pāra savienojuma ar
tālruni veidošana un pievienošana Smartphone Link,
8
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās
vietas tuvumā
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Autostāvvieta.
2 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas
tuvumā
PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad izmantojat
automašīnas transportlīdzekļa profilu
1 Meklējiet atrašanās vietu.
2 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās
vietu.
3 Atlasiet .
Tiek parādīts atlasītās atrašanās vietas tuvumā esošo
autostāvvietu saraksts.
4 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
5 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
6 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums
Autostāvvietas, kas ietver sīkākus autostāvvietas datus, ir
apzīmētas ar krāsu kodiem, lai norādītu varbūtību atrast
stāvvietu. Simboli norāda pieejamās autostāvvietas veidu (uz
ielas vai stāvlaukums).
Krāsu un simbolu skaidrojumu varat skatīt ierīcē.
Autostāvvietas meklēšanas rezultātos atlasiet .
Meklēšanas rīki
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
Adreses meklēšana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Ja nepieciešams, atlasiet Meklē tuvumā:, lai mainītu
meklēšanas zonu (Meklēšanas rajona mainīšana,
8. lappuse).
3 Atlasiet Adrese.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
5 Atlasiet adresi.
2 Atlasiet
.
Krustpunkta atrašana
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
1 Atlasiet Lietotnes > Foursquare® > Reģistrēties.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet > Reģistrēties.
Pilsētas atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Pilsētas.
2 Atlasiet opciju:
TripAdvisor
• No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
• Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet Meklē
tuvumā: (Meklēšanas rajona mainīšana, 8. lappuse).
• Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet Ievadīt
meklējamo, ievadiet pilsētas nosaukumu un atlasiet .
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Foursquare
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
Lai iegūtu papildu iezīmes, varat izveidot savienojumu ar savu
Foursquare kontu, izmantojot Smartphone Link saderīgā
viedtālrunī. Kad, izmantojot Smartphone Link, savienojums ar
Foursquare kontu ir izveidots, varat skatīt Foursquare atrašanās
vietas detaļas, reģistrēties atrašanās vietā un meklēt
interesējošos objektus tiešsaistes Foursquare datubāzē.
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 12. lappuse).
2 Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
3 Atveriet lietotnes Smartphone Link iestatījumus un atveriet
Foursquare® > Login.
4 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Kad izveidojat savienojumu ar savu Foursquare kontu,
izmantojot Smartphone Link, meklēšanā iegūstat visjaunākos
rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus
rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Foursquare®.
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare
skatīšana
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju,
piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām
un darba laiku.
1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet
Foursquare interesējošo objektu.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Ierīce ietver TripAdvisor interesējošus objektus un to
novērtējumus.Piemērotajiem interesējošajiem objektiem
meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski tiek parādīti
TripAdvisor novērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus
TripAdvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai
popularitātes.
Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > TripAdvisor.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošoTripAdvisor kategorijas
interesējošo objektu saraksts.
3 Atlasiet Kārtot rezultātus, lai meklēšanas rezultātus kārtotu
pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana
Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.
Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela vai Avārijas
dienests.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav
pieejamas.
PIEZĪME. kad kravas automašīnas transportlīdzekļa profils ir
aktīvs, degvielas opcijas vietā ir redzama opcija kravas
automašīnu pieturām.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet > Norādījumi man.
9
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
4 Atlasiet Atlasīt.
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 AtlasietKurp? > > Noņemt saīsni(-es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Saglabāt.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
kategorijas, 7. lappuse).
2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet > Saglabāt.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
4 Atlasiet Labi.
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pabeigts.
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
7 Atlasiet Pabeigts.
10
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst sagl.vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
Kartes lietošana
Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (Jūsu maršruts kartē,
4. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
4. lappuse).
Karšu rīki
Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas
redzams panelī kartes malā.
Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.
Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās
vietas maršrutā.
Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa,
pa kuru braucat (Priekšā, 11. lappuse).
Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu
(Pagriezienu un virzienu skatīšana, 4. lappuse).
Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram,
ātrumu vai nobraukumu (Brauciena datu skatīšana kartē,
11. lappuse).
Skaļums: regulē galvenās audio skaņas.
Spilgtums: regulē ekrāna spilgtumu.
Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī
ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs
(Ienākošā zvana opciju izmantošana, 14. lappuse).
Nosūtīt un sekot: ļauj sākt un pārtraukt funkcijas Nosūtīt un
sekot koplietošanu (Nosūtīt un sekot, 17. lappuse).
Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā
(Tālākas satiksmes skatīšana, 12. lappuse).
Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.
photoLive: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides
satiksmes kameras (photoLive satiksmes kameras,
21. lappuse).
Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas
kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir
ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots
aktīvs savienojums ar lietotni Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 12. lappuse).
Augstums: rāda augstuma izmaiņas priekšā.
Pārtraukuma plānotājs: rāda pārtraukuma atgādinājumus un
ieteiktās pieturas.
Kartes lietošana
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet
Ierobežojumu brīdinājumi
Augstums
Svars
.
Kartes rīku iespējošana
Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk
izmantotie kartes rīki. Izvēlnē varat pievienot ne vairāk kā
12 rīku.
1 Kartē atlasiet > .
2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.
3 Atlasiet Saglabāt.
Priekšā
Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās
vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos
interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas
uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat
skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur
pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa
ceļazīmēm redzamajai.
Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.
Nākamo atrašanās vietu skatīšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā,
atlasiet , ja vajadzīgs.
• Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai
pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai, kamēr braucat pa
lielceļu vai kad jūsu maršruts ietver lielceļu.
3 Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai
pilsētas atrašanās vietu sarakstu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā
Priekšā.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
5 Atlasiet Pabeigts.
Brīdinājumu simboli
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka
transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz
visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos
saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes
datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā
attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties
braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un
ceļa stāvokli.
Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs,
lai brīdinātu par iespējamu bīstamību, ceļa apstākļiem un
nākamajām svaru stacijām.
Kartes lietošana
Ass svars
Garums
Platums
Aizliegts braukt ar kravas automašīnu
Aizliegts pārvadāt piekabes
Aizliegts pārvadāt bīstamus materiālus
Aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas
Aizliegts pārvadāt ūdeni piesārņojošus materiālus
Nevar nogriezties pa kreisi
Nevar nogriezties pa labi
Nevar veikt U veida pagriezienu
Ceļa apstākļu brīdinājumi
Pamatnes aizskaršanas risks
Sānvējš
Šaurs ceļš
Straujš pagrieziens
Stāva nogāze
Nokarens koks
Brīdinājuma signāli
Svaru stacija
Ceļš nav apstiprināts kravas automašīnām
Brauciena informācija
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē (Kartes rīku iespējošana, 11. lappuse).
Kartē atlasiet > Brauciena dati.
Brauciena datu lauku pielāgošana
Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos
datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei
(Kartes rīku iespējošana, 11. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Brauciena dati.
2 Atlasiet brauciena datu lauku.
3 Atlasiet opciju.
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu
kartes rīkā.
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var
precīzi izmērīt brauciena laiku.
Kartē atlasiet Ātrums.
Brauciena žurnāla skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
11
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
Tālākas satiksmes skatīšana
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet
Saglabāt.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis >
Braukšanas kartes skats.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
• Atlasiet 3-D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
3 Atlasiet Saglabāt.
12
Live pakalpojumu, satiksmes un
viedtālruņa funkcijas
Lai dēzl ierīci izmantotu maksimāli lietderīgi, jāizveido ierīces un
tālruņa pāra savienojums un savienojums ar lietotni Smartphone
Link. Lietotne Smartphone Link ļauj ierīcei saņemt aktuālos
datus, tostarp aktuālos satiksmes datus, autostāvvietu
tendenču, sarkanās gaismas un ātruma kameras datus un citus
aktuālos pakalpojumus. Tā ļauj izmantot arī pievienotās
funkcijas, piemēram, Nosūtīt un sekot brauciena koplietošanai
un ziņapmaiņai.
Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes
datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un
kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (Satiksme,
15. lappuse).
Aktuālā informācija par stāvvietām: sūta uz ierīci reāllaika
autostāvvietu tendences, kur pieejamas (Autostāvvieta,
8. lappuse).
Garmin Live Services: nodrošina bezmaksas un maksas
pakalpojumus aktuālo datu sūtīšanai uz ierīci, piemēram, par
sarkanās gaismas un ātruma kamerām vai satiksmes
kamerām (Garmin Live Services, 13. lappuse).
Informācija par laikapstākļiem: sūta uz ierīci reāllaika
laikapstākļu informāciju un brīdinājumus (Laikapstākļu
prognožu apskatīšana, 20. lappuse).
Nosūtīt un sekot: ļauj saņemt sūtījumus un reāllaikā koplietot
braucienu ar nosūtītāju un atlasītajām kontaktpersonām
(Nosūtīt un sekot, 17. lappuse).
Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un
ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visām valodām un
visiem ziņojumu veidiem.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un
saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot
ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni. Ja atlasītā valoda atbalsta
balss komandas funkciju, varat zvanīt un atbildēt uz zvaniem,
izmantojot balss komandas.
Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas
no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.
Foursquare reģistrēšanās: ļauj reģistrēties Foursquare
atrašanās vietās, izmantojot navigācijas ierīci
(Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare, 9. lappuse).
Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un
pievienošana Smartphone Link
Lai izmantotu tādas funkcijas kā aktuālā satiksmes un
autostāvvietu informācija, zvanīšana brīvroku sistēmā un citas
pievienotās funkcijas, dēzl ierīcei jāizveido pāra savienojums ar
tālruni un savienojums ar Smartphone Link.
Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski
pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link.
2 Novietojiet dēzl ierīci un tālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu
no otra.
3 Pēc tam dēzl ierīcē atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli un
atzīmējiet Bluetooth izvēles rūtiņu.
4 Atlasiet Ierīču meklēšana.
5 Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un
iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.
Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
6 Pēc tam dēzl ierīcē atlasiet Labi.
Tagad dēzl ierīce sāk meklēt tuvumā esošās Bluetooth
ierīces, un tiek parādīts Bluetooth ierīču saraksts. Jūsu
tālrunis būs redzams sarakstā aptuveni pēc minūtes vai
ātrāk.
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
7 Atlasiet sarakstā savu tālruni un pēc tam atlasiet Labi.
8 Savā tālrunī apstipriniet savienošanas pārī pieprasījumu.
9 Tālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link.
Ja veidojat pāra savienojumu ar Apple ierīci, ekrānā tiks
parādīts drošības kods dēzl.
10 Ja vajadzīgs, 30 sekunžu laikā ievadiet tālrunī drošības kodu.
®
Bluetooth funkciju statusa ikonas
Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus
katram pāra savienojumā esošajam tālrunim.
Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
• Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajam tālrunim šī funkcija ir
atspējota vai atvienota.
• Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajam tālrunim šī funkcija ir
pievienota un aktīva.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu
Viedie paziņojumi
Smartphone Link funkcijas un pakalpojumi
Garmin Live Services
Lai izmantotu Garmin Live pakalpojumus, ierīcei ir jābūt
savienotai ar Smartphone Link (Pāra savienojuma ar tālruni
veidošana un pievienošana Smartphone Link, 12. lappuse).
Garmin Live pakalpojumi nodrošina bezmaksas un uz
abonementu balstītus plānus, lai sūtītu uz jūsu ierīci aktuālos
datus, piemēram, satiksmes apstākļus, laikapstākļus un
sarkanās gaismas un ātruma kameras.
Daži pakalpojumi, piemēram, laikapstākļi, ierīcē ir pieejami kā
atsevišķas programmas. Citi pakalpojumi, piemēram, aktuālā
satiksmes informācija, uzlabo ierīces navigācijas funkcijas.
Funkcijas, kurām ir nepieciešama piekļuve Garmin Live
pakalpojumiem, parāda Smartphone Link simbolu un ir redzami
tikai, kad ierīce ir savienojumā ar Smartphone Link.
Garmin Live Services abonēšana
Dažiem dēzl Live pakalpojumiem ir vajadzīgs maksas
abonements. Lietojumprogrammā Smartphone Link varat
iegādāties pastāvīgu abonementu kā programmatūrā iekļautu
pirkumu. Abonements ir piesaistīts jūsu viedtālruņa
lietojumprogrammu veikala kontam.
1 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link.
2 Atlasiet My Account.
Parādās pieejamo pakalpojumu un abonēšanas cenu
saraksts.
3 Atlasiet pakalpojumu.
4 Atlasiet cenu.
5 Atlasiet Subscribe.
6 Lai pabeigtu pirkumu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no
viedtālruņa
Atrašanās vietu varat meklēt, savā tālrunī izmantojot
lietojumprogrammu Smartphone Link, un nosūtīt to uz savu dēzl
ierīci.
1 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu tuvumā esošu atrašanās vietu, atlasiet Find
Nearby Places un ievadiet visu adresi vai vietas
nosaukumu vai tās daļu.
• Lai meklētu tuvumā esošu Foursquare interesējošo
objektu, atlasiet Foursquare un atlasiet sarakstā
interesējošo objektu.
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
• Lai izvēlētos atrašanās vietu kartē, atlasiet Pick Location
un pieskarieties atrašanās vietai kartē.
• Lai meklētu adresi kontaktpersonu sarakstā, atlasiet
Search Contacts un atlasiet kontaktpersonas vārdu.
Atlasītais maršruts tiek parādīts kartē.
3 Atlasiet Send.
Lietojumprogramma Smartphone Link nosūta atrašanās vietu
uz jūsu dēzl.
4 Savā dēzl ierīcē atlasiet opciju:
• Lai sāktu naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet
Sākt!.
• Lai skatītu sīkāku informāciju par atrašanās vietu vai
saglabātu to izlasēs, atlasiet .
• Lai apstiprinātu atrašanās vietu, nesākot navigāciju,
atlasiet Labi.
Atrašanās vieta ir redzama nesen atrastajās atrašanās vietās
jūsu dēzl ierīcē.
Viedie paziņojumi
Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Smartphone Link,
paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus,
ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā dēzl
ierīcē.
PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz
saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei
Smartphone Link, un būs redzama krāsaina Bluetooth
iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi
(Bluetooth funkciju statusa ikonas, 13. lappuse).
Paziņojumu saņemšana
BRĪDINĀJUMS
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai dēzl ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno
viedtālrunim un lietojumprogrammai Smartphone Link.
Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā
lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs
jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam
varēsiet skatīt paziņojumus.
PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet Labi.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet Skatīt.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Skatīt > Atskaņot.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietojumprogrammas atbalsts.
Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti
BRĪDINĀJUMS
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai dēzl ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno
viedtālrunim un lietotnei Smartphone Link.
Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna
malā. Jūs nevarat skatīt paziņojumus, ja ierīce ir kustībā.
13
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet vai gaidiet, līdz
uznirstošais logs tiek aizvērts.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Atskaņot ziņojumu.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai noklausītos paziņojumu, izmantojot balss komandu,
sakiet Atskaņot ziņojumu.
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai gadījumā, ja atlasītā
valoda atbalsta balss komandas funkciju un ir redzams
kartes rīkā.
Paziņojumu saraksta skatīšana
Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.
1 Atlasiet Lietotnes > Viedie paziņojumi.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs
redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi —
pelēkā krāsā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet .
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā
(no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama
visās valodās.
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu tiek atbalstīti un var tikt
izmantoti, nevar garantēt, ka konkrēto tālruni var izmantot. Jūsu
tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ierīci var savienot ar
mobilo tālruni, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Savienojuma laikā
varat zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot savu ierīci.
Zvana veikšana
Numura sastādīšana
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt.
2 Ievadiet attiecīgo numuru.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana adresātam tālruņu grāmatā
Tālruņu grāmata no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Tālruņu grāmata ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Tālruņu grāmata.
2 Atlasiet kontaktpersonu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana uz atrašanās vietu
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategorijas.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvana saņemšana
Kad saņemat zvanu, atlasiet Atbildēt vai Ignorēt.
Zvanu vēstures izmantošana
Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanu vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
14
Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem
sākumā.
3 Atlasiet zvanu.
Ienākošā zvana opciju izmantošana
Zvana laikā jūs kartē varat atlasīt ienākošo zvanu opcijas.
• Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .
IETEIKUMS. varat izmantot šo funkciju, ja vēlaties izslēgt
ierīci un turpināt sarunu pa tālruni vai ja vēlaties veikt privātu
sarunu.
• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās
sistēmas, piemēram, balss pastu.
• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
• Lai pabeigtu sarunu, atlasiet .
Mājas tālruņa numura saglabāšana
IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var
rediģēt, rediģējot “Mājas” saglabāto atrašanās vietu sarakstā
(Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana, 10. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > > Iestatīt mājas numuru.
2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
3 Atlasiet Pabeigts.
Zvanīšana uz mājām
Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada
tālruņa numurs.
Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt uz mājām.
Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana
Apple ierīcei
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas
funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.
Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple
ierīcē
Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, jūsu dēzl ierīce ir
jāsavieno pāra savienojumā ar tālruni un pēc tam jāpievienojas.
Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma
veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu
Bluetooth funkcijas. Lietotne Smartphone Link veido sakarus ar
tālruni, izmantojot Bluetooth viedo tehnoloģiju. Pirmo reizi
pievienojoties lietotnei Smartphone Link jūsu Apple ierīcē, ir
jāievada Bluetooth viedais drošības kods.
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link.
2 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
Jūsu dēzl ierīces ekrānā tiks parādīts drošības kods.
3 Ievadiet kodu tālrunī.
Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple
ierīcei
Brīvroku zvanīšanas režīmu varat atspējot un saglabāt
savienojumu ar tālruni Smartphone Link datu un paziņojumu
saņemšanai.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet tā tālruņa nosaukumu, ko izmantojat zvanīšanai
brīvroku režīmā.
IETEIKUMS. jūsu tālrunis var pievienoties zvanīšanai
brīvroku režīmā un datu izmantošanai ar diviem dažādiem
nosaukumiem. tiek iekrāsota blakus tam tālruņa
nosaukumam, ko izmanto zvanīšanai brīvroku režīmā.
3 Notīriet izvēles rūtiņu Tālruņa zvani.
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos
paziņojumus jūsu Apple ierīcē
Jūs varat atspējot Smartphone Link datus un viedos
paziņojumus un saglabāt savienojumu ar tālruni zvanīšanai
brīvroku režīmā.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar
Smartphone Link datiem un paziņojumiem.
IETEIKUMS. tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku
režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus
nosaukumus. un būs redzamas krāsainas blakus tālruņa
nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.
3 Notīriet izvēles rūtiņu Viedtālruņa pakalpojumi.
Jūsu Apple ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un
slēpšana
Ierīcē redzamos paziņojumus varat filtrēt, rādot vai slēpjot
kategorijas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar
Smartphone Link datiem un paziņojumiem.
IETEIKUMS. tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku
režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus
nosaukumus. un būs redzamas krāsainas blakus tālruņa
nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.
3 Atlasiet Viedie paziņojumi.
4 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam
paziņojumam.
Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim
ar Android™
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas
funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.
Pievienošana lietotnei Smatphone Link jūsu Android
viedtālrunī
Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, ir jāizveido jūsu dēzl
ierīces un tālruņa pāra savienojums un jāpievienojas lietotnei.
Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma
veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu
Bluetooth funkcijas.
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link.
2 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar
Android
Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt
savienojumu ar citām funkcijām.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet tālruņa nosaukumu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai atspējotu zvanīšanu brīvroku režīmā, notīriet izvēles
rūtiņu Tālruņa zvani.
• Lai atspējotu Smartphone Link datu un viedo paziņojumu
saņemšanu, notīriet izvēles rūtiņu Smartphone Link.
• Lai atspējotu noteiktus lietotnes paziņojumus, izmantojiet
iestatījumus lietotnē Smartphone Link.
Kā rādīt un paslēpt paziņojumus jūsu viedtālrunim ar
Android
Lietotni Smartphone Link varat izmantot, lai atlasītu, kāda veida
paziņojumus vēlaties skatīt savā dēzl ierīcē.
1 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
2 Atlasiet .
Satiksme
3 Pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Viedie paziņojumi.
4 Sadaļā Paziņojumi atlasiet Settings.
Tiks parādīts paziņojumu kategoriju un lietotņu saraksts.
5 Atlasiet opciju:
• Lai paziņojumu iespējotu vai atspējotu, atlasiet
pārslēgšanas slēdzi blakus kategorijai vai lietotnes
nosaukumam.
• Lai pievienotu lietotni sarakstam, atlasiet .
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no
pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīce var pievienoties
jūsu dēzl ierīcei automātiski.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
3 Notīriet izvēles rūtiņu blakus jūsu pārī savienotajai ierīcei.
Pārī savienotā tālruņa dzēšana
Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu
automātiski savienots ar jūsu ierīci.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet tālruni, pēc tam atlasiet Noņemt pāra savienojumu
ierīcei.
Satiksme
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.
Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu
maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos
no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja
aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (Satiksmes
iestatījumi, 22. lappuse). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai
meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.
Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes
dati.
• Ierīce saņem bezmaksas satiksmes datus, izmantojot
lietojumprogrammu Smartphone Link (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot Smartphone Link, 15. lappuse).
• Visi produkta modeļi var saņemt satiksmes datus, izmantojot
bezvadu satiksmes uztvērēja kabeli (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju, 16. lappuse).
Dodieties uz sava produkta lapu vietnē garmin.com, lai
meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes uztvērēja kabeli.
Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju
par satiksmes uztvērēju pārklājuma zonām skatiet vietnē
www.garmin.com/traffic.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
Smartphone Link
Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot
lietojumprogrammu Smartphone Link.
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 12. lappuse).
2 Savā dēzl ierīcē atlasiet Iestatījumi > Satiksme un
pārbaudiet, vai atzīmēta izvēles rūtiņa Satiksme.
15
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
satiksmes uztvērēju
IEVĒRĪBAI
Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja
veiktspēju.
Satiksmes uztvērējs saņem satiksmes datus, izmantojot
bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams. Bezvadu
satiksmes uztvērēja kabelis kā papildu piederums ir pieejams
visiem produkta modeļiem. Dodieties uz sava produkta lapu
vietnē garmin.com, lai meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes
uztvērēja kabeli. Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos.
Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam,
izmantojot satiksmes uztvērēja kabeli (Ierīces dēzl
uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī,
1. lappuse).
Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes
informāciju un palīdzēs jums izvairīties no satiksmes kavēšanās.
Satiksmes uztvērēja abonementi
Lielākajai daļai satiksmes uztvērēju ir pievienots reģionāls
satiksmes datu abonements. Jūs varat pievienot satiksmes
uztvērējam abonementus papildu reģioniem. Pilnīgāku
informāciju skatiet vietnē garmin.com/traffic.
Satiksmes abonementu skatīšana
Atlasiet Iestatījumi > Satiksme > Abonementi.
Abonementa pievienošana
Varat iegādāties satiksmes abonementus citiem reģioniem vai
valstīm.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Satiksme.
2 Atlasiet Abonementi > .
3 Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ierīces ID.
4 Dodieties uz www.garmin.com/fmtraffic, lai iegādātos
abonementu un iegūtu 25 rakstzīmju kodu.
Satiksmes abonementa kodu nevar izmantot atkārtoti. Ikreiz,
kad atjaunojat pakalpojumu, ir jāiegūst jauns kods. Ja jums ir
vairāki FM satiksmes uztvērēji, katram uztvērējam ir jāiegūst
jauns kods.
5 Ierīcē atlasiet Nākamais.
6 Ievadiet kodu.
7 Atlasiet Pabeigts.
Satiksmes iespējošana
Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
2 Atlasiet izvēles rūtiņu Satiksme.
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
16
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki
Pārtraukuma plānošana
IEVĒRĪBAI
Šī ierīce NAV apstiprināta, lai aizstātu papīra reģistrācijas
žurnāla prasības saskaņā ar Federālo automobiļu pārvadātāju
drošības pārvaldes (FMCSA) noteikumiem. Vadītājiem ir
jāievēro visas piemērojamās federālās un valsts darba stundu
reģistrācijas prasības. Kad šī ierīce ir apvienota ar Garmin
eLog™ saderīgu elektronisku reģistrēšanas ierīci (ELD), tā ļauj
autopārvadātājam ievērot darba stundu reģistrēšanas un
pārtraukumu prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju vai
iegādātos Garmin eLog ierīci, dodieties uz garmin.com/elog.
Kad pārtraukuma plānošanas funkcija ir iespējota, ierīce brīdina
jūs vienu stundu pirms ieteiktā pārtraukuma laika un paziņo
darba stundu ierobežojumus, kā arī iesaka pārtraukuma
atrašanās vietas jūsu maršrutā. Izmantojot šo funkciju, varat
sekot savu darba stundu skaitam, un tas jums var palīdzēt
ievērot drošības noteikumus.
PIEZĪME. pārtraukuma plānošanas funkcijas nav pieejamas,
kad izmantojat automašīnas transportlīdzekļa profilu.
Ieteiktā pārtraukuma izmantošana
Kad pienācis pārtraukuma laiks, ierīce par to brīdina un rāda
ieteiktās pārtraukuma interesējošo objektu atrašanās vietas
maršrutā.
Atlasiet interesējošo objektu ieteikto pārtraukuma atrašanās
vietu sarakstā.
Ierīce pievieno pārtraukuma atrašanās vietu kā nākamo
galapunktu jūsu maršrutā.
Pārtraukuma taimera palaišana
Pārtraukuma taimeris automātiski tiek palaists, kad
transportlīdzeklis 30 sekundes brauc ar ātrumu vismaz 8 km/h
(5 jūdzes/h). Taimeri jebkurā laikā varat palaist manuāli.
1 Kartē atlasiet > Pārtraukuma plānotājs.
2 Atlasiet Palaist taimeri.
Pārtraukuma taimera pauzēšana un atiestatīšana
Pārtraukuma taimeris automātiski pauzē, kad transportlīdzeklis
stāv trīs minūtes vai ilgāk. Īsas apstāšanās gadījumā,
piemēram, autostāvvietā vai kravas automašīnu pieturā, taimeri
varat pauzēt manuāli. Brauciena beigās taimeri varat manuāli
atiestatīt.
1 Atlasiet Apturēt taimeri.
2 Atlasiet opciju:
• Lai pauzētu taimeri, atlasiet Pauzēt.
• Lai apturētu un atiestatītu taimeri, atlasiet Atiestatīt.
Braukšanas stundu koriģēšana
Jūs varat koriģēt kopējās nobrauktās stundas, lai precīzāk
saskaņotu darba stundu ierakstus.
1 Izmantojot pātraukumu plānotāja funkciju, atlasiet Kopā
nobrauktās st..
2 Ievadiet kopā nobrauktās stundas.
3 Atlasiet Saglabāt.
Dienas braukšanas ierobežojuma koriģēšana
Dienas braukšanas ierobežojumu varat koriģēt atbilstoši
attiecīgās teritorijas tiesiskajām prasībām.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
1 Izmantojot pātraukumu plānotāja funkciju, atlasiet Dienā
nobrauktās st..
2 Atlasiet attiecīgās teritorijas dienas braukšanas
ierobežojumu.
3 Atlasiet Saglabāt.
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki
Garmin eLog
Garmin eLog adapteris ļauj autopārvadātājam ievērot darba
stundu un pārtraukumu reģistrēšanas prasības. Kad Garmin
eLog adapteris ir pāra savienojumā ar saderīgu mobilo ierīci,
darba stundu informāciju varat skatīt savā dēzl ierīcē. Garmin
eLog adapteris nav pieejams visās teritorijās. Lai iegūtu
pilnīgāku informāciju vai iegādātos Garmin eLog adapteri,
dodieties uz garmin.com/elog.
PIEZĪME. Garmin eLog funkcijas nav pieejamas, kad izmantojat
automašīnas transportlīdzekļa profilu.
Garmin eLog funkciju iestatīšana dēzl ierīcē
1 Izveidojiet Garmin eLog adaptera un lietotnes Garmin eLog
pāra savienojumu mobilajā ierīcē (Garmin eLog ierīces
iestatīšana, 17. lappuse).
2 Izveidojiet dēzl ierīces pāra savienojumu ar saderīgu mobilo
ierīci (Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un
pievienošana Smartphone Link, 12. lappuse).
3 Iespējojiet lietotni Garmin eLog, lai veidotu pāra savienojumu
ar dēzl ierīci (Lietotnes Garmin eLog iespējošana, lai
izveidotu pāra savienojumu ar dēzl ierīci, 17. lappuse).
4 Ja vajadzīgs, iespējojiet Garmin eLog savienojumu dēzl
ierīcē (Garmin eLog savienojuma iespējošana un
atspējošana jūsu dēzl ierīcē, 17. lappuse).
Garmin eLog ierīces iestatīšana
Lai lietotu ierīci, jāizveido Garmin eLog adaptera un lietotnes
Garmin eLog pāra savienojums.
1 No savas mobilās ierīces lietotņu veikala instalējiet un
atveriet lietotni Garmin eLog.
2 Mobilajā ierīcē izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai
iestatītu un konfigurētu Garmin eLog sistēmu.
PIEZĪME. iestatīšanas procesa laikā ierīces funkcionalitāte
būs ierobežota.
Lietotnes Garmin eLog iespējošana, lai izveidotu pāra
savienojumu ar dēzl ierīci
1 No lietotnes Garmin eLog piesakieties vadītāja profilā.
2 Atlasiet Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl.
Garmin eLog savienojuma iespējošana un atspējošana jūsu
dēzl ierīcē
1 No dēzl ierīces atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Atlasiet savas pārī savienotās mobilās ierīces nosaukumu.
3 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu Garmin eLog.
Garmin eLog informācijas skatīšana dēzl ierīcē
Pirms skatāt Garmin eLog informāciju dēzl ierīcē, jums ir
jāizpilda iestatīšanas process (Garmin eLog funkciju iestatīšana
dēzl ierīcē, 17. lappuse).
Kad vadāt transportlīdzekli, ierīce jūsu slodzes statusu un
kopējās braukšanas stundas rāda Garmin eLog kartes rīkā.
Atlasiet lauku, lai skatītu atlikušo braukšanas stundu
kopsavilkumu.
Garmin eLog diagnostikas un kļūdainu darbību
notikumu skatīšana
Kad Garmin eLog ierīce nosaka diagnostikas vai kļūdainas
darbības notikumu, tā rāda paziņojumu ierīces ekrānā.
Atlasiet diagnostikas vai kļūdainas darbības paziņojumu, lai
skatītu sīkāku informāciju par notikumu.
PIEZĪME. papildu informāciju par diagnostikas vai kļūdainas
darbības notikumu varat skatīt lietotnē Garmin eLog.
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki
Nosūtīt un sekot
IEVĒRĪBAI
Esiet piesardzīgi, kopīgojot savas atrašanās vietas informāciju
ar citiem.
Funkcija Nosūtīt un sekot ļauj koplietot braucienu ar nosūtītāju
vai kontaktpersonām jūsu viedtālrunī un sociālo tīklu
kontaktpersonām. Kamēr jūs koplietojat, skatītāji var reāllaikā
sekot jūsu pašreizējai atrašanās vietai, nākamajam galapunktam
un jūsu pēdējo braucienu ceļam.
Šai funkcijai ir nepieciešams viedtālrunis ar Smartphone Link
lietotni.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama, kad izmantojat automašīnas
transportlīdzekļa profilu.
Funkcijas Nosūtīt un sekot koplietošanas iestatīšana
Kad pirmo reizi izmantojat funkciju Nosūtīt un sekot, tā ir
jāiestata un jāuzaicina nosūtītājs.
1 Izveidojiet savienojumu ar Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 12. lappuse).
2 Savā dēzl ierīcē atlasiet Lietotnes > Nosūtīt un sekot.
3 Lai pabeigtu funkcijas iestatīšanu, izpildiet dēzl ierīces
ekrānā redzamās norādes.
Sesijas Nosūtīt un sekot sākšana
IEVĒRĪBAI
Esiet piesardzīgi, koplietojot savas atrašanās vietas informāciju
ar citiem.
Lai varētu sākt koplietošanu, ir jāiestata funkcija Nosūtīt un
sekot (Funkcijas Nosūtīt un sekot koplietošanas iestatīšana,
17. lappuse).
Varat sākt koplietot funkcijas Nosūtīt un sekot datus, izmantojot
savu dēzl ierīci vai lietotni Smartphone Link.
• Savā dēzl ierīcē atlasiet Lietotnes > Nosūtīt un sekot >
Sākt.
• Savā dēzl ierīcē kartē atlasiet > Nosūtīt un sekot > Sākt.
• Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link un atlasiet
Nosūtīt un sekot > Start Dispatch and Track.
Saite, lai skatītu jūsu Nosūtīt un sekot datus, tiek ievietota jūsu
iespējotajos sociālo tīklu kontos, un e-pasta ziņojums ar saiti tiek
nosūtīts jūsu uzaicinātajām kontaktpersonām. Kamēr jūs
koplietojat, skatītāji var noklikšķināt uz saites, lai reāllaikā sekotu
jūsu pašreizējai atrašanās vietai un jūsu pēdējo braucienu
ceļam.
Kamēr funkcija Nosūtīt un sekot ir aktīva, dēzl statusa joslā ir
redzama
. Redzams arī uzaicināto skatītāju skaits.
IETEIKUMS. pēc noklusējuma funkcijas Nosūtīt un sekot
koplietošanas sesija automātiski beidzas pēc 24 stundām.
Lietotnē Smartphone Link varat atlasīt Nosūtīt un sekot > Keep
Activity Available, lai pagarinātu funkcijas Nosūtīt un sekot
koplietošanas sesiju, vai jebkurā laikā varat apturēt
koplietošanu.
Funkcijas Nosūtīt un sekot koplietošanas apturēšana
Funkcijas Nosūtīt un sekot koplietošanu jebkurā laikā varat
apturēt, izmantojot dēzl ierīci vai lietotni Smartphone Link.
• Savā dēzl ierīcē atlasiet Lietotnes > Nosūtīt un sekot >
Apturēt.
• Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link un atlasiet
Nosūtīt un sekot > Stop Dispatch and Track.
Skatītāji saņem ziņojumu, ka Nosūtīt un sekot sesija ir beigusies
un viņi vairs nevar sekot jūsu atrašanās vietai.
17
Nosūtīšanas ziņojuma sūtīšana uz dēzl ierīci
Lai varētu sūtīt nosūtīšanas ziņojumu, vadītājam ir jāiestata
funkcija Nosūtīt un sekot (Funkcijas Nosūtīt un sekot
koplietošanas iestatīšana, 17. lappuse).
Nosūtīšanas ziņojumu uz dēzl ierīci varat nosūtīt, izmantojot
funkciju Nosūtīt un sekot. Tas var būt noderīgi, lai nosūtītu
vadītājam atjauninātu informāciju.
PIEZĪME. šī funkcija nav saderīga ar visām viedtālruņu
ziņapmaiņas lietotnēm.
1 Sagatavojiet e-pasta vēstuli vai teksta ziņojumu ar
atjauninātu sūtīšanas informāciju.
2 Jebkurā vietā e-pasta vēstules vai teksta ziņojuma tēmas
rindiņā vai pamattekstā ietveriet vārdu "dezl".
PIEZĪME. vārds "dezl" nav reģistrsjutīgs.
3 Nosūtiet e-pasta vēstuli vai teksta ziņojumu uz vadītāja
viedtālruni.
Ziņojums ir redzams vadītāja dēzl ierīcē, un to var skatīt, kamēr
transportlīdzeklis ir kustībā.
Maršruta sākšana, izmantojot funkciju Nosūtīt ziņojumu
Kad saņemat ziņojumu no nosūtītāja, varat sākt jaunu maršrutu,
izmantojot saņemtās adreses informāciju, ja tā ir pieejama.
1 Atlasiet ziņojuma paziņojumu.
2 Atlasiet adreses saiti ziņojuma pamattekstā.
Ierīce meklē adresi.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
Ierīce aprēķina maršrutu uz galapunktu un sāk jaunu sesiju
Nosūtīt un sekot.
IFTA
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāaktivizē kravas
automašīnas profils.
Varat reģistrēt Starptautiskā degvielas nodokļa līguma
dokumentiem (IFTA) nepieciešamos datus, piemēram, degvielas
iegādes datus un nobraukumu kilometros.
Degvielas datu ievadīšana
1 Atlasiet Lietotnes > IFTA > Pie sūkņa.
2 Ievadiet degvielas cenu par litru.
3 Atlasiet lauku Izlietotā degviela.
4 Ievadiet iegādātās degvielas daudzumu.
5 Ja vajadzīgs, atlasiet degvielas veidu:
6
7
8
9
• Lai reģistrētu daudzumu litros, atlasiet Galoni > Litri >
Saglabāt.
• Lai reģistrētu daudzumus galonos, atlasiet Litri > Galoni
> Saglabāt.
Ja nepieciešams, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ar nodokļiem.
Atlasiet Nākamais.
Atlasiet opciju, lai ierakstītu degvielas uzpildes staciju, kur
uzpildījāt degvielu:
• Atlasiet sarakstā tuvumā esošu degvielas uzpildes staciju.
• Atlasiet teksta lauku un ievadiet degvielas uzpildes
stacijas nosaukumu un adresi.
Atlasiet degvielas pircēju.
Degvielas datu rediģēšana
1 Atlasiet Lietotnes > IFTA > Degvielas žurnāli.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet transportlīdzekļa profilu.
3 Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
4 Atlasiet degvielas ierakstu.
18
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet lauku, lai rediģētu informāciju.
• Lai dzēstu ierakstu, atlasiet > Jā.
Jurisdikcijas kopsavilkuma skatīšana un
eksportēšana
Jurisdikcijas kopsavilkums parāda datus par katru pavalsti vai
provinci, kurā jūsu transportlīdzeklis ir izmantots katrā ceturksnī.
Jurisdikcijas kopsavilkums ir pieejams dažos reģionos.
1 Atlasiet Lietotnes > IFTA > Kopējās jurisdikcijas.
2 Ja nepieciešams, atlasiet kravas automašīnu.
3 Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
4 Lai eksportētu jurisdikcijas kopsavilkumu, atlasiet >
Eksportēt > Labi.
Ierīce eksportē kopsavilkumu uz a .csv failu un saglabā to
ierīces mapē Reports.
Braucienu pārskatu rediģēšana un eksportēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > IFTA > Braucienu
2
3
4
5
pārskati.
Ja nepieciešams, atlasiet kravas automašīnu.
Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
Atlasiet pārskatu.
Atlasiet opciju:
• Atlasiet
> Dzēst un atlasiet izvēles rūtiņu, lai dzēstu
pārskatu.
• Atlasiet
> Apvienot un atlasiet izvēles rūtiņas, lai
apvienotu pārskatus.
• Atlasiet
> Eksportēt > Labi. Ierīce eksportē pārskatu
uz .csv failu un saglabā to ierīces mapē Reports.
Eksportēto jurisdikciju kopsavilkumu un braucienu
pārskatu skatīšana
IEVĒRĪBAI
Ja nezināt kāda faila nozīmi, neizdzēsiet to. Ierīces atmiņā ir
svarīgi sistēmas faili, kurus nedrīkst izdzēst.
1 Pievienojiet ierīci datoram.
2 Izmantojot datorā failu pārlūku, pārlūkojiet ierīces iekšējo
atmiņu un atveriet mapi Pārskati.
3 Atveriet mapi IFTA.
4 Atveriet .csv failu.
Apkopes vēstures reģistrēšana
Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad
transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā
vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas
kategorijas (Apkopes kategoriju pievienošana, 18. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet Pievienot ierakstu.
4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet Nākamais.
5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
6 Atlasiet Pabeigts.
Apkopes kategoriju pievienošana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet > Pievienot kategoriju.
3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Apkopes kategoriju dzēšana
Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti
kategorijā.
Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki
1
2
3
4
Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
Atlasiet
> Dzēst kategorijas.
Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
Atlasiet Dzēst.
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
3 Atlasiet > Pārdēvēt kategoriju.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Apkopes ierakstu dzēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet > Dzēst ierakstus.
4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
5 Atlasiet Dzēst.
Apkopes ieraksta rediģēšana
Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes
ieraksta datumu.
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet lauku.
4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet Pabeigts.
Maršruta sākšana, izmantojot balss
komandu
Varat pateikt populāru, labi zināmu atrašanās vietu
nosaukumus.
1 Pasakiet savu pamošanās frāzi (Pamošanās frāzes
iestatīšana, 19. lappuse).
2 Sakiet Atrast vietu.
3 Noklausieties balss uzvedni un pasakiet atrašanās vietas
nosaukumu.
4 Pasakiet līnijas numuru.
5 Sakiet Naviģēt.
Skaņas izslēgšanas norādījumi
Balss komandas balss uzvednes varat atspējot bez ierīces
skaņas izslēgšanas.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss komanda > .
2 Atlasiet Skaņas izslēgšanas norādījumi > Ieslēgts.
Balss vadība
Reģioniem, kur balss komandas funkcija nav pieejama, tiek
aktivizēta balss vadības funkcija. Balss vadība ļauj izmantot
balsi ierīces vadībai. Lai varētu izmantot balss vadības funkciju,
tā vispirms ir jākonfigurē jūsu balsij.
Balss vadības konfigurēšana
PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un
reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.
PIEZĪME. balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo
izpildījumu trokšņainā vidē.
Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot
vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss
uzvednes un pieejamo komandu saraksts.
Funkcija Balss vadība ir jākonfigurē atsevišķai lietotāja balsij, un
citi lietotāji to nevar izmantot.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss vadība.
2 Lai ierakstītu komandas katrai balss vadības frāzei, izpildiet
ekrānā redzamās norādes.
PIEZĪME. jums nav jālasa ekrānā tieši redzamā frāze. Pēc
savas izvēles jūs varat teikt alternatīvu komandu ar tādu
pašu nozīmi.
Lai izmantotu balss vadības funkciju, jums ir jāpasaka komanda,
kuru attiecīgai funkcijai ierakstījāt.
Pamošanās frāzes iestatīšana
Balss vadības izmantošana
1 Pasakiet komandu, kuru ierakstījāt Balss vadība frāzei.
Balss komanda
Pamošanās frāze ir vārds vai teikums, kuru jūs varat pateikt, lai
aktivizētu balss komandu. Noklusējuma pamošanās frāze ir
Balss komanda.
IETEIKUMS. jūs varat samazināt nejaušas balss komandas
aktivizācijas iespēju, izmantojot spēcīgu pamošanās frāzi.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss komanda > > Pamošanās
frāze.
2 Ievadiet jaunu pamošanās frāzi.
Ievadot frāzi, ierīce parāda pamošanās frāzes stiprumu.
Atlasiet
Pabeigts.
3
Balss komandas aktivizēšana
Pasakiet pamošanās frāzi.
Parādās balss komandas izvēlne.
Balss komandu padomi
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
• Palieliniet savas modināšanas frāzes stiprumu, lai
samazinātu nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju.
• Noklausieties divus toņus, lai apstiprinātu, kad ierīce ieiet
balss komandu režīmā un iziet no tā.
Balss komanda
Parādās balss vadības izvēlne.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Balss vadības padomi
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Klausieties signālu, lai apstiprinātu, kad ierīce sekmīgi saņem
komandu.
Lietotņu izmantošana
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē
Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt
ierīces ekrānā.
1 Atlasiet Lietotnes > Īpašnieka rokasgrāmata.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir
programmatūras teksts (Valodas un tastatūras iestatījumi,
22. lappuse).
2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).
Kravas automašīnu kartes skatīšana
Kravas automašīnu kartē ir izcelti atzītie kravas automašīnu
maršruti, piemēram, Sauszemes transporta atbalsta akta
19
(STAA) ieteiktie maršruti, TruckDown (TD) ieteiktie maršruti un
neradioaktīvo bīstamo materiālu pārvadāšanas maršruti. Atzītie
maršruti mainās atkarībā no konkrētās teritorijas un ierīcē
ielādētajiem kartes datiem.
Atlasiet Lietotnes > Kravas aut. karte.
Laikapstākļu prognožu apskatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati.
Ierīci varat pievienot lietotnei Smartphone Link, lai saņemtu
laikapstākļu datus (Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un
pievienošana Smartphone Link, 12. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām
nākamajām dienām.
2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi > Pašreizējā atrašanās
vieta.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu
sarakstā.
• Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet Pievienot pilsētu
un ievadiet pilsētas nosaukumu.
Laikapstākļu radara apskatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
Jūs varat skatīt animētu, ar krāsām atzīmētu pašreizējo
laikapstākļu karti, kā arī laikapstākļu ikonu uz kartes.
Laikapstākļu ikona mainās, rādot tuvumā esošos laikapstākļus,
piemēram, lietu, sniegu un pērkona negaisus.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Laikapstākļu radars.
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties
laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu
brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Brīdinājums par laikapstākļiem.
Ceļa apstākļu pārbaude
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Ceļa apstākļi.
Brauciena plānotājs
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu
braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot
piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.
Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp
varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību,
pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.
Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu
aktīvo maršrutu.
20
Brauciena plānošana
Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver
vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis.
Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat
sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās
vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma
atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta
un galamērķis var būt viens un tas pats.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Jauns
brauciens.
2 Atlasiet Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Atlasīt galapunktu.
5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
6 Atlasiet Pievienot atrašanās vietu, lai pievienotu vairāk
atrašanās vietu (izvēles).
7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet
Nākamais > Saglabāt.
8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts.
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un
pārkārtošana
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie
braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet
un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās
atrašanās vietas, atlasiet .
• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .
Galamērķu secības optimizēšana braucienā
Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai
izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību,
sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.
Rediģējot braucienu, atlasiet
> Optimizēt secību.
Interesantāko vietu meklēšana braucienā
Ierīce var ieteikt braucienam pievienot interesantas vai
populāras interesantākās vietas.
1 Rediģējot braucienu, atlasiet > Brauciena iestatījumi >
Ieteikt interesantākās vietas.
2 Atlasiet interesantāko vietu, lai skatītu papildu informāciju.
3 Lai pievienotu interesantāko vietu braucienam, atlasiet
Atlasīt.
Brauciena maršruta opciju maiņa
Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat
braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie
braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet > Brauciena iestatījumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet
Izveidot maršrutu un izpildiet ekrānā redzamās norādes
(Maršruta koriģēšana, 5. lappuse).
• Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet
Maršruta izvēle (Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa,
5. lappuse).
Lietotņu izmantošana
Saglabāta brauciena navigācija
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie
braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam
atlasiet Sākt.
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz
pārējiem brauciena galamērķiem.
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana
Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai
rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Mans aktīvais
maršruts.
2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja
funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
3 Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru
varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).
photoLive satiksmes kameras
Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāizveido savienojums ar
Smartphone Link un ir vajadzīgs photoLive pakalpojuma
abonements (Garmin Live Services abonēšana, 13. lappuse).
photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un
krustojumu tiešraides attēlus.
photoLive pakalpojums nav pieejams visās teritorijās.
photoLive satiksmes kameru skatīšana un
saglabāšana
Jūs varat skatīt tuvumā esošo satiksmes kameru tiešraides
attēlus. Varat arī saglabāt satiksmes kameras teritorijām, kurās
bieži ceļojat.
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievienotu.
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet satiksmes kameras atrašanās vietu.
Kameras tiešraides attēla priekšskatījums ir redzams blakus
kameras atrašanās vietas kartei. Varat atlasīt attēla
priekšskatījumu, lai skatītu attēlu pilnā lielumā.
5 Lai saglabātu kameru, atlasiet Saglabāt (izvēles).
Kameras sīktēla attēla priekšskatījums tiek pievienots
lietojumprogrammas photoLive galvenajam ekrānam.
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē
photoLive kartes rīks rāda satiksmes kameras priekšā esošajā
ceļā.
1 Kartē atlasiet > photoLive.
Ierīce rāda tuvumā ceļā priekšā esošās kameras tiešraides
attēlu kopā ar attālumu līdz kamerai. Kad pabraucat kamerai
garām, ierīce ielādē nākamās ceļā priekšā esošās kameras
tiešraides attēlu.
2 Ja attiecīgajam ceļam nav atrodamas kameras, atlasiet
Meklēt kameras, lai skatītu vai saglabātu tuvumā esošās
satiksmes kameras (izvēles).
Satiksmes kameras saglabāšana
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievienotu.
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet krustpunktu.
5 Atlasiet Saglabāt.
dēzl Iestatījumi
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi, 23. lappuse).
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet Lietotnes > Kur esmu bijis.
dēzl Iestatījumi
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis.
Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē
atspoguļo jūsu pozīciju.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu rīki: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 12. lappuse).
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Manas
kartes.
2 Atlasiet karti.
Navigācijas iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījumu, sākot navigāciju.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Pārtraukuma plānošana: rāda ieteiktos pārtraukumu laikus,
pamatojoties uz jūsu nobraukto laiku.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Nosūtīt un sekot Auto Start: iestata funkciju Nosūtīt un sekot,
lai to automātiski palaistu, sākot maršrutu.
Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.
Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas
ceļiem un nodevu uzlīmēm.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai
izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu
transportlīdzekli.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība.
GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un
taupa enerģiju.
Aprēķināšanas režīma iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
21
Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas
ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā
maršrutā.
Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie
varētu būt garāki.
Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru
veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam.
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana
Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, GPS
simulatoru varat izmantot, lai plānotu maršrutus no simulētas
atrašanās vietas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators.
2 Galvenajā izvēlnē atlasiet Skatīt karti.
3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
5 Atlasiet Iestatīt atrašanās vietu.
Bezvadu tīkla iestatījumi
Bezvadu tīkla iestatījumi ļauj pārvaldīt Wi‑Fi tīklus, pārī
savienotas Bluetooth ierīces un Bluetooth funkcijas.
Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Pārī savienotās ierīces nosaukums: pārī savienoto Bluetooth
ierīču nosaukumi ir redzami izvēlnē. Varat atlasīt ierīces
nosaukumu, lai mainītu Bluetooth funkciju iestatījumus šai
ierīcei.
Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.
Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas
identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju.
Wi-Fi: iespējo Wi‑Fi radio.
Saglabātie tīkli: ļauj rediģēt vai noņemt saglabātos tīklus.
Meklēt tīklus: meklē tuvumā esošos Wi‑Fi tīklus (Pievienošana
Wi‑Fi tīklam, 23. lappuse).
®
Vadītāja palīdzības iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Vadītāja palīdzība.
Skaņas brīdinājuma signāli vadītājam: iespējo skaņas
brīdinājumu katra veida brīdinājuma signālam vadītājam
(Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 3. lappuse).
Brīdinājums par nogurumu: brīdina jūs, kad ilgi esat vadījis
transportlīdzekli bez pārtraukuma.
Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties
pielāgotajiem interesējošajiem objektiem vai sarkanās
gaismas kamerām.
PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt
ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem. Šī funkcija
nav pieejama visos reģionos.
Rezerves kameras iestatījumi
Rezerves kameras iestatījumi ļauj pārvaldīt pārī savienotās
Garmin rezerves kameras un kameru iestatījumus. Šī izvēlne ir
redzama navigācijas ierīcē vienīgi tad, kad ierīce ir pievienota
bezvadu kameras uztvērēja kabelim. Sīkāku informāciju par
rezerves kameru savienošanu pārī un kameru iestatījumiem
skatiet savas kameras īpašnieka rokasgrāmatā. Dodieties uz
garmin.com/backupcamera, lai iegādātos Garmin rezerves
kameru.
Atlasiet Iestatījumi > Rezerves kamera un atlasiet pārī
savienoto kameru.
22
Noņemt pāra savienojumu: noņem pārī savienoto kameru. Lai
skatītu kameru, tā atkal ir jāsavieno pāra savienojumā,
izmantojot šo ierīci un kabeli.
Pārsaukt: ļauj pārdēvēt pārī savienoto kameru.
Uzvednes rindas: rāda vai paslēpj uzvednes rindas un ļauj
koriģēt uzvednes rindu pozīciju.
Displeja iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Displejs.
Orientācija: ļauj iestatīt displeja portreta (vertikālu) vai ainavas
(horizontālu) skatījumu.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.
Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu.
Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas
vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.
Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.
Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce
pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.
Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.
Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē
Ekrānuzņēmumi.
Satiksmes iestatījumi
Galvenajā izvēlnē atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
Satiksme: iespējo satiksmi.
Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju,
lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos
pieejamos satiksmes datus.
Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.
Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma
iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus
(Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā,
6. lappuse).
Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma
sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.
Mērvienību un laika iestatījumi
Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās
izvēlnes, atlasiet Iestatījumi > Mērvienības un laiks.
Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.
Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika
joslu rādījumu.
Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām
izmantoto koordinātu formātu un datumu.
Laika iestatīšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.
2 Atlasiet opciju:
• Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju,
atlasiet Automātiski.
• Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz
leju.
Valodas un tastatūras iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras
iestatījumi, atlasiet Iestatījumi > Valoda un tastatūra.
Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.
Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.
PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto
datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.
Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.
dēzl Iestatījumi
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi
PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt
ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Atlasiet Iestatījumi > Tuvuma brīdinājuma signāli.
Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties
tuvuma punktiem.
Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par
kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Ierīce.
Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces
ID numuru un informāciju par vairākām citām
programmatūras funkcijām.
Reglamentējošs: rāda reglamentējošas atzīmes un informāciju.
LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.
PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt
sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu
datus.
Ierīces datu ziņošana: koplieto anonīmus datus, lai uzlabotu
ierīci.
Pozīcijas ziņošana: lai uzlabotu saturu, koplieto jūsu pozīcijas
informāciju ar Garmin.
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends,
Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.
Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi
myTrends, Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus
rūpnīcas noklusējuma vērtībās.
1 Atlasiet Iestatījumi.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Informācija par ierīci
Reglamentējošas un atbilstības informācijas
skatīšana
1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.
2 Atlasiet Ierīce > Reglamentējošs.
Specifikācijas
Darba temperatūras
diapazons
No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras
diapazons
No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Strāvas ievade
Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā
iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli.
Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu
(lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora tips
Atkārtoti lādējams litija jonu
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Informācija par ierīci
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses
adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.
Ierīces apkope
Garmin atbalsta centrs
Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību
un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži
uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.
Kartes un programmatūras atjauninājumi
Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un
programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina. Karšu atjauninājumi
nodrošina, ka ierīcē ir jaunākie pieejamie karšu dati.
Programmatūras atjauninājumi nodrošina funkciju un veiktspējas
uzlabojumus.
Ierīci varat atjaunināt divos veidos.
• Varat pievienot ierīci Wi‑Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu
tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to
nepievienojot datoram.
• Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot
lietojumprogrammu Garmin Express. Šī izvēle ļauj instalēt
karšu datus atmiņas kartē, ja atjauninātās kartes ir pārāk
lielas saglabāšanai iekšējā atmiņā.
Pievienošana Wi‑Fi tīklam
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, uzvedne norāda veidot savienojumu
ar Wi‑Fi tīklu un reģistrēt ierīci. Savienojumu ar Wi‑Fi tīklu varat
veidot arī, izmantojot iestatījumu izvēlni.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Wi-Fi, lai iespējotu Wi‑Fi tehnoloģiju.
3 Atlasiet Meklēt tīklus.
Ierīce rāda tuvumā esošo Wi‑Fi tīklu sarakstu.
4 Atlasiet tīklu.
5 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli un atlasiet Pabeigts.
Ierīce pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu
sarakstam. Ierīce automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir
tā diapazonā.
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Wi‑Fi tīklu
IEVĒRĪBAI
Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies
lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma
sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu
papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām,
sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.
Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci
Wi‑Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj
atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
1 Pievienojiet ierīci Wi‑Fi tīklam (Pievienošana Wi‑Fi tīklam,
23. lappuse).
Kamēr ierīce ir pievienota Wi‑Fi tīklam, tā pārbauda
pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams,
galvenajā izvēlnē Iestatījumi ikonā redzams .
2 Atlasiet Iestatījumi > Atjauninājumi.
Ierīce pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad
atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra
redzams Pieejami atjauninājumi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet
Instalēt visu.
23
• Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet Karte >
Instalēt visu.
• Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet
Programmatūra > Instalēt visu.
Izlasiet
licences līgumus un atlasiet Pieņemt visus, lai
4
pieņemtu līgumus.
PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt
Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu.
Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences
līgumi.
5 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci
ārējam strāvas avotam un atlasiet Turpināt (Ierīces
uzlādēšana, 23. lappuse).
Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot USB sienas
lādētāju, kas nodrošina vismaz 1 A izejas jaudu. Daudzi
viedtālruņu, planšetdatoru vai portatīvo nesēju ierīču USB
strāvas adapteri var būt saderīgi.
6 Saglabājiet ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi‑Fi
tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.
IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta,
pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu
trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina, izmantojot
Wi‑Fi vai Garmin Express.
8 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
9 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai reģistrētu ierīci un
pievienotu to programmatūrai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, programmatūra Garmin Express
meklē kartes un programmatūras atjauninājumus jūsu ierīcei.
10 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet
uz Instalēt visu.
• Lai instalētu atsevišķu atjauninājumu, noklikšķiniet uz
Skatīt sīkāku informāciju un atlasiet atjauninājumu.
PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir
pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD
karti, lai palielinātu atmiņu (Atmiņas kartes ievietošana
kartēm un datiem, 26. lappuse).
®
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
Lai lejupielādētu un instalētu jaunākos karšu un
programmatūras atjauninājumus savai ierīcei, varat izmantot
Garmin Express programmatūru. Garmin Express ir pieejams
Windows un Mac datoriem.
1 Datorā dodieties uz vietni www.garmin.com/express.
®
®
Programmatūra Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
Ierīces apkope
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.
2 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu Windows datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Windows.
• Lai instalētu Mac datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Mac.
3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pabeigtu instalēšanu.
4 Sākt Garmin Express.
5 Pievienojiet dēzl ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
2 Noslaukiet ierīci sausu.
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
6 Kad dēzl ierīces uzvedne norāda ieiet faila pārsūtīšanas
režīmā, atlasiet Jā.
7 Datorā noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
• Reģistrējiet ierīci, izmantojot programmatūru Garmin Express
(garmin.com/express).
Programmatūra Garmin Express nosaka jūsu ierīci.
24
Ierīces apkope
Ierīces atiestatīšana
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.
Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
25. lappuse).
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir
specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas
drošinātājs.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces noņemšana no stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
2 Lieciet ierīces apakšējo daļu uz augšu un noņemiet ierīci no
stiprinājuma.
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas
kabelī
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali À pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai to atbrīvotu.
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu Á un izņemiet drošinātāju Â.
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī Ã.
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Ierīces dēzl uzstādīšana un
strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 1. lappuse).
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (Navigācijas
iestatījumi, 21. lappuse).
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Traucējummeklēšana
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
22. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 22. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 2. lappuse).
• Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (Bezvadu tīkla
iestatījumi, 22. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas
režīmā (Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 1. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni
vai Smartphone Link
• Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu tīkli.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link un
atlasiet > , lai restartētu Smartphone Link pamata
pakalpojumus.
• Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni
www.garmin.com/bluetooth.
• Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis
un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (Pārī savienotā
tālruņa dzēšana, 15. lappuse) un jāveic pāra savienojuma
veidošanas process (Pāra savienojuma ar tālruni veidošana
un pievienošana Smartphone Link, 12. lappuse).
Lietojumprogramma Smartphone Link
ietekmē viedtālruņa akumulatora uzlādes
līmeni
Lietojumprogramma Smartphone Link izmanto Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju, lai sūtītu datus uz ierīci un saņemtu no tās
datus. Parasti aktīvs Bluetooth savienojums patērē daļu
akumulatora jaudas. Turklāt lietojumprogramma regulāri
pārbauda atjauninājumus pieejamajiem pakalpojumiem, kas arī
var patērēt papildu akumulatora jaudu.
Lietojumprogrammā Smartphone Link varat mainīt akumulatora
lietojuma iestatījumus, lai samazinātu lietojumprogrammas
patērēto akumulatora jaudu.
1 Viedtālrunī lietojumprogrammā Smartphone Link atlasiet .
2 Ritiniet līdz sadaļai Battery Usage un atlasiet Settings.
3 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
• Notīriet izvēles rūtiņu Bluetooth Auto-Connect.
Šīs opcijas atspējošana var ietaupīt nelielu daļu
akumulatora jaudas, taču neļauj lietojumprogrammai
automātiski pievienoties jūsu dēzl ierīcei. Kamēr šī opcija
ir atspējota, jums Smartphone Link galvenajā izvēlnē ir
25
jāatlasa katru reizi, kad vēlaties pievienot ierīci
Smartphone Link.
• Notīriet izvēles rūtiņu Live Services Check.
Dažiem viedtālruņiem šīs opcijas atspējošana var būtiski
samazināt lietojumprogrammas patērēto akumulatora
jaudu. Kamēr šī opcija ir atspējota, jums manuāli
jāatsvaidzina Smartphone Link galvenā izvēlne, lai
saņemtu atjauninātu informāciju par pieejamajiem
aktuālajiem pakalpojumiem.
Pielikums
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem
Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un
citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko
preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai
nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas
programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar
atmiņu no 4 līdz 64 GB.
1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē (dēzl
580 ierīces pārskats, 1. lappuse).
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.
zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva
ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:
• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un atlasiet savu ierīci.
• Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.
2 Atvienojiet USB kabeli no datora.
GPS signālu statusa skatīšana
Nospiediet un trīs sekundes turiet
.
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (garmin.com).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz garmin.com/accessories.
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.
®
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu,
ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
3 Kad dēzl ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila
pārsūtīšanas režīmā, atlasiet Jā.
Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
26. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai
sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu
26
Pielikums
Rādītājs
2D kartes skatījums 12
3D kartes skatījums 12
brauciena žurnāls, skatīšana 11
braukšanas virzieni 4
brīdinājuma ikonas 11
brīdinājumi 3
audio 22
tuvuma punkti 22
A
C
Simboli
abonementi, Garmin Live pakalpojumi 13
adreses, meklēšana 8
aktīvās braukšanas joslas vadība 4
akumulators
maksimizēšana 25
problēmas 25
uzlāde 1, 23, 25
apkopes vēsture
dzēšana 18, 19
ieraksti 18, 19
kategorijas 18, 19
rediģēšana 19
apvedceļi 5
atbildēšana uz zvaniem 14
atiestatīšana
brauciena dati 12
ierīce 25
atjaunināšana
kartes 23, 24
programmatūra 23, 24
atmiņas karte 1, 26
ievietošana 26
atrašanās vieta 8
atrašanās vietas 8, 21
meklē 6
meklēšana 8
nesen atrasts 9
norises vietas 7
pašreizējā 9, 10
saglabāšana 10
simulēts 22
zvanīšana 14
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 7
atrašanās vietu meklēšana. 6–9, 13 Skatiet arī
atrašanās vietas
adreses 8
koordinātas 9
krustpunkti 9
pilsētas 9
atskaites, brauciens 18
atvienošana, Bluetooth ierīce 15
audio, tuvuma punkti 22, 23
automātiskais skaļums, iespējošana 2
autostāvvieta 5, 7, 8
pēdējā autostāvvieta 5
avārijas dienesti 9
B
balss komanda 19
aktivizēšana 19
navigācija ar 19
padomi lietošanai 19
pamošanās frāze 19
balss vadība, padomi 19
Balss vadība 19
barošanas taustiņš 1
bezceļu navigācija 6
bezvadu kamera 22
Bluetooth tehnoloģija 12–14, 17, 25
iestatījumi 22
notiek ierīces atvienošana 15
pāra savienojuma ar tālruni veidošana 12
tālruņu pārvaldība 14, 15
zvanu atspējošana 14, 15
bojājumu direktorija 7
brauciena informācija 11
atiestatīšana 12
skatīšana 11
brauciena plānotājs 20, 21
brauciena rediģēšana 20
pielāgošanas punkti 20
brauciena vēsture 23
Rādītājs
ceļa apstākļi, laikapstākļi 20
D
darba stundas 17
dators, pievienošana 26
degviela, stacijas 9
degvielas dati 18
diagnostika 17
displeja iestatījumi 22
drošinātājs, maiņa 25
dzēšana
apkopes ieraksti 19
apkopes kategorijas 18
braucieni 20
pārī savienota Bluetooth ierīce 15
E
ekrāna pogas 2
ekrāns, spilgtums 2
ekrānuzņēmumi 22
eksportēšana
braucienu pārskati 18
jurisdikciju kopsavilkumi 18
F
faili, pārsūtīšana 26
Foursquare 9
G
galapunkti 21. Skatiet atrašanās vietas
ierašanās 4, 5
Garmin Connect 12
Garmin Express, programmatūras
atjaunināšana 24
Garmin Live pakalpojumi, abonēšana 13
Garmin Live Services 13
GPS 1, 26
I
ID numurs 23
ierīces apkope 24
ierīces ID 23
ierīces tīrīšana 24
ierīces uzlādēšana 1, 23, 25
ierīces uzstādīšana
automašīna 1
noņemšana no stiprinājuma 25
piesūcējkauss 1, 25
ierobežojumi, transportlīdzeklis 2
iestatījumi 21–23
iestatījumu atjaunošana 23
ikonas, statusa josla 1
interesējoši objekti 7, 9
kravas automašīnu pakalpojumi 7
Interesējoši objekti 7, 9
norises vietas 7
izvairīšanās 6
atspējošana 6
ceļš 6
ceļu iezīmes 6
zona 6
izvairīšanās vietas
dzēšana 6
nodevas 6
J
jurisdikcijas kopsavilkums 18
K
kameras
ātrums 3
rezerves 22
sarkanā gaisma 3
kartes 4, 10, 11, 21
atjaunināšana 23, 24
datu lauks 4, 11, 12
detalizēts līmenis 21
iegāde 26
kravas automašīna 19
maršrutu skatīšana 4
rīki 10, 11
simboli 4
Slāņi 12
tēma 21
kartes skatījums
2D 12
3D 12
kartes slāņi, pielāgošana 12
kļūdainas darbības 17
koordinātas 9
koplietošana, Nosūtīt un sekot 17, 18
kravas automašīna
autopiekabe 2
interesējoši objekti 7
karte 19
profili 2
krustpunkti, meklēšana 9
Kur es atrodos? 9, 10
L
laika iestatījumi 22
laikapstākļi 20
ceļa apstākļi 20
radars 20
LLL 23
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 4
došanās 4
tālruņa numurs 14
zvanīšana 14
mājupceļš 4
maršruta koriģēšana 5
maršruti 3
aprēķināšana 5
aprēķināšanas režīms 20, 21
apstāšanās 5
ieteiktie 5
koriģēšana 5
myTrends 5
punkta pievienošana 5, 21
sākšana 4, 7, 8, 18
skatīšana kartē 4
meklēšanas josla 7
meklēšanas zonas maiņa 8
microSD karte 1, 26
miega režīms 1
myTrends, maršruti 5
N
nākamais pagrieziens 4
navigācija 4, 7
bezceļu 6
iestatījumi 21
nesen atrastās atrašanās vietas 9
nodevas, izvairīšanās 6
norises vietas 7
Nosūtīt un sekot 17, 18
numura sastādīšana 14
P
pagriezienu saraksts 4
pārtraukuma plānošana 16
pašreizējā atrašanās vieta 9
paziņojumi 13–15, 17
photoLive 21
piederumi 26
piesūcējkauss 25
pievienošana 23
priekšā 11
pielāgošana 11
produkta atbalsts 19
27
profili
aktivizēšana 2
kravas automašīna 2
programmatūra
atjaunināšana 23, 24
versija 23
V
R
W
rediģēšana, saglabātie braucieni 20
rezerves kamera 22
rīki, kartes 10, 11
runas atpazīšana 19
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 10
saglabātās atrašanās vietas 21
dzēšana 10
kategorijas 10
rediģēšana 10
sākotnēja iestatīšana 17
sarkanās gaismas kameras 3
satelīta signāli
iegūšana 1
skatīšana 26
satiksme 12, 15, 16, 22
abonementu pievienošana 16
alternatīvs maršruts 6
kameras 21
karte 12, 16
kavējumu meklēšana 12, 16
satiksmes negadījumi 12, 16
uztvērējs 16
satiksmes kameras, skatīšana 21
savienošana pārī 17
atvienošana 15
tālrunis 12, 25
simulētas atrašanās vietas 22
skaļums, regulēšana 2
skaņas izslēgšana, audio 19
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 24
Smartphone Link 13, 15
pievienošana 12, 14, 15
zvanu atspējošana 14, 15
specifikācijas 23
spilgtums 2
Starptautiskais degvielas nodokļa līgums
(IFTA) 18
braucienu pārskati 18
degvielas dati 18
eksportētie pārskati un kopsavilkumi 18
jurisdikcijas kopsavilkums 18
stiprinājuma noņemšana 25
stiprinājums, noņemšana 25
strāvas kabeļi 23
drošinātāja maiņa 25
transportlīdzeklis 1
vadītāja brīdinājumi 3
valoda
balss 22
tastatūra 22
virzieni 4
Wi‑Fi 22, 23
Z
Zādzība, izvairīšanās 24
zvani 14
atbildēšana 14
kontaktpersonas 14
mājas 14
numura sastādīšana 14
veikšana 14
vēsture 14
zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu 13–15
T
taimeris 16
tālrunis
atvienošana 15
savienošana pārī 12, 25
tālruņa zvani 14
atbildēšana 14
balss zvans 14
numura sastādīšana 14
skaņas izslēgšana 14
tālruņu grāmata 14
tastatūra
izkārtojums 22
valoda 22
transportlīdzekļa barošanas kabelis 1
transportlīdzekļa profils, kravas automašīna 2
traucējummeklēšana 25
TripAdvisor 9
tuvuma punktu brīdinājumi, iestatījumi 23
U
USB, atvienošana 26
28
Rādītājs
support.garmin.com
2018 gada Oktobris
190-02229-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising