Garmin | GPSMAP® 66i | Garmin GPSMAP® 66i Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin GPSMAP® 66i Príručka používateľa (vo formáte PDF)
GPSMAP 66i
®
Príručka používateľa
© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack a VIRB sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností
registrované v USA a v iných krajinách. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™, a Xero sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej
dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Slovnú známku a logá Bluetooth
vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. microSD a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. NMEA
je registrovaná ochranná známka asociácie National Marine Electronics Association. Wi‑Fi je registrovaná obchodná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná
ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začíname pracovať ........................................................ 1
O zariadení ................................................................................. 1
Stavová LED dióda ................................................................ 1
Informačné ikony .................................................................... 1
Tlačidlá ....................................................................................... 1
Zapnutie zariadenia ............................................................... 1
Uzamknutie tlačidiel ............................................................... 1
Zapnutie podsvietenia ............................................................ 1
Nastavenie podsvietenia ........................................................ 1
Nabíjanie zariadenia ................................................................... 1
Aktivácia zariadenia .................................................................... 2
Satelitná sieť Iridium ................................................................... 2
inReach Funkcie............................................................. 2
Správy .........................................................................................2
Odoslanie prednastavenej správy ......................................... 2
Odoslanie textovej správy ...................................................... 2
Používanie klávesových skratiek ........................................... 2
Odpovedanie na správy ......................................................... 2
Kontrola správ ........................................................................ 2
Zobrazenie podrobností správy ............................................. 2
Navigácia do polohy správy ................................................... 2
Zahrnutie súradníc polohy do správy ..................................... 2
Odstránenie správ .................................................................. 3
Nastavenia správ ................................................................... 3
LiveTrack .................................................................................... 3
Spustenie LiveTrack .............................................................. 3
Zastavenie LiveTrack ............................................................. 3
Zdieľanie webovej stránky MapShare™ ................................ 3
Nastavenia LiveTrack ............................................................ 3
SOS ............................................................................................ 3
Vyslanie SOS záchrany ......................................................... 3
Odosielanie vlastnej správy SOS ........................................... 3
Zrušenie SOS záchrany ......................................................... 3
Testovanie zariadenia.................................................... 3
Synchronizácia údajov inReach................................... 3
Používanie hlavných stránok........................................ 3
Otvorenie hlavnej ponuky ........................................................... 4
Mapa ........................................................................................... 4
Zmena orientácie mapy ......................................................... 4
Meranie vzdialeností na mape ............................................... 4
Nastavenia strany mapy ........................................................ 4
Kompas .......................................................................................4
Používanie kompasu .............................................................. 4
Ukazovateľ kurzu ................................................................... 4
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť ......................................... 4
Nastavenia kompasu ............................................................. 4
Trasový počítač .......................................................................... 5
Nastavenia trasového počítača ............................................. 5
Výškomer .................................................................................... 5
Nastavenia grafu výškomera ................................................. 5
Funkcie s pripojením..................................................... 6
Požiadavky funkcií s pripojením ................................................. 6
Spárovanie smartfónu so zariadením ......................................... 6
Upozornenia z telefónu ............................................................... 6
Zobrazenie upozornení z telefónu ......................................... 6
Skrytie upozornení ................................................................. 6
Správa upozornení ................................................................. 6
Pripojenie k bezdrôtovej sieti ...................................................... 6
Connect IQ Funkcie .................................................................... 6
Preberanie funkcií Connect IQ ............................................... 6
Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača ................ 7
Zobrazenie miniaplikácií Connect IQ ..................................... 7
Obsah
Garmin Explore ........................................................................... 7
Navigácia ......................................................................... 7
Navigovanie do cieľa .................................................................. 7
Navigácia podľa mapy ........................................................... 7
Navigácia pomocou kompasu ................................................ 7
Zastavenie navigácie ............................................................. 7
Zemepisné body ......................................................................... 7
Vytvorenie zemepisného bodu .............................................. 7
Navigácia k zemepisnému bodu ............................................ 7
Úprava zemepisného bodu .................................................... 7
Odstránenie zemepisného bodu ............................................ 7
Priemerovanie zemepisných bodov ....................................... 7
Premietnutie zemepisného bodu ........................................... 7
Presunutie zemepisného bodu na mape ............................... 7
Vyhľadanie polohy v blízkosti zemepisného bodu ................. 8
Nastavenie výstrahy na priblíženie sa k zemepisnému
bodu ....................................................................................... 8
Pridanie zemepisného bodu na trasu .................................... 8
Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu
polohu .................................................................................... 8
Cesty ........................................................................................... 8
Vytvorenie trasy ..................................................................... 8
Navigácia po uloženej trase ................................................... 8
Úprava trasy ........................................................................... 8
Zobrazenie trasy na mape ..................................................... 8
Zobrazenie grafov výšky/tlaku trasy ....................................... 8
Zmena názvu trasy ................................................................ 8
Obrátenie trasy ...................................................................... 8
Odstránenie trasy ................................................................... 8
Záznamy ..................................................................................... 8
Nastavenia záznamu ............................................................. 8
Zobrazenie aktuálnej aktivity .................................................. 9
Navigácia pomocou funkcie TracBack® ................................ 9
Zastavenie aktuálnej aktivity .................................................. 9
Navigácia podľa uloženej aktivity ........................................... 9
Odstránenie uloženej aktivity ................................................. 9
Obrátenie aktivity ................................................................... 9
Vytvorenie trasy z uloženej aktivity ........................................ 9
Mapa ........................................................................................... 9
Zmena orientácie mapy ......................................................... 9
Kompas .......................................................................................9
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť ......................................... 9
Trasový počítač .......................................................................... 9
Počasie............................................................................ 9
Pridanie lokality počasia ............................................................. 9
Vyžiadanie predpovede počasia ................................................. 9
Aktualizácia predpovede počasia ............................................. 10
Úprava lokality počasia ............................................................. 10
Vymazanie lokality počasia ....................................................... 10
Používanie údajov a história....................................... 10
Zobrazenie spotreby dát ........................................................... 10
Vynulovanie počítadla spotreby dát ..................................... 10
Zobrazenie histórie údajov ....................................................... 10
Navigovanie do položku v Histórií ........................................ 10
Označenie položky histórie ako zemepisný bod .................. 10
Odstránenie histórie dát ....................................................... 10
Nástroje na hlavnej stránke ......................................... 10
BirdsEyeSnímky ....................................................................... 11
Sťahovanie snímok BirdsEye ............................................... 11
Skrýše geocache ...................................................................... 11
Registrácia zariadenia na webovej lokalite
Geocaching.com .................................................................. 11
Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača ............................. 11
Vyhľadávanie geoskrýš ........................................................ 11
Filtrovanie zoznamu geoskrýš ............................................. 11
i
Zobrazenie podrobností o geoskrýši .................................... 12
Navigácia ku geoskrýši ........................................................ 12
Zaznamenanie pokusu ......................................................... 12
chirp ..................................................................................... 12
Odstránenie údajov o geoskrýšach v reálnom čase zo
zariadenia ............................................................................ 12
Zrušenie registrácie zariadenia na webovej lokalite
Geocaching.com .................................................................. 12
Nastavenie upozornenia na priblíženie sa ................................ 12
Úprava alebo odstránenie upozornenia na priblíženie sa .... 12
Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov ............................. 13
Výber profilu .............................................................................. 13
Výpočet rozlohy oblasti ............................................................. 13
Používanie diaľkového ovládača VIRB ..................................... 13
Používanie baterky ................................................................... 13
Stránka satelitu ......................................................................... 13
Nastavenia satelitu GPS ...................................................... 13
Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením
Garmin ................................................................................. 20
Riešenie problémov .................................................................. 20
Reštartovanie zariadenia ..................................................... 20
Informácie o zónach srdcového tepu ........................................ 20
Kondičné ciele ...................................................................... 20
Výpočty zón srdcového tepu ................................................ 21
Register ......................................................................... 22
Prispôsobenie zariadenia............................................ 13
Prispôsobenie dátových polí ..................................................... 13
Ponuka Nastavenie ................................................................... 13
Nastavenia systému ............................................................. 14
Nastavenia displeja .............................................................. 14
Nastavenia Bluetooth ........................................................... 14
Nastavenia Wi‑Fi .................................................................. 14
Nastavenia vypočítavania trasy ........................................... 14
Nastavenie zvukov zariadenia ............................................. 14
Nastavenia geoskrýš ............................................................ 15
Bezdrôtové snímače ............................................................ 15
Nastavenia kondície ............................................................. 15
Námorné nastavenia ............................................................ 15
Nastavenia ponuky .............................................................. 15
Nastavenia formátu pozície ................................................. 16
Zmena merných jednotiek .................................................... 16
Nastavenia času .................................................................. 16
Profily ................................................................................... 16
Vynulovanie dát a nastavení ................................................ 16
Informácie o zariadení................................................. 16
Aktualizácie produktov .............................................................. 16
Nastavenie aplikácie Garmin Express ................................. 16
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 16
Informácie o batérii ................................................................... 17
Maximalizácia výdrže batérie ............................................... 17
Zapnutie úsporného režimu batérie ..................................... 17
Zapnutie expedičného režimu .............................................. 17
Dlhodobé uskladnenie ......................................................... 17
Pripevnenie karabíny ................................................................ 17
Odstránenie karabíny ........................................................... 17
Pripevnenie pútka ..................................................................... 17
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 17
Čistenie zariadenia .............................................................. 17
Správa údajov ........................................................................... 17
Typy súborov ....................................................................... 17
Inštalácia pamäťovej karty ................................................... 18
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 18
Prenos súborov do zariadenia ............................................. 18
Vymazávanie súborov .......................................................... 18
Odpojenie kábla USB ........................................................... 18
Technické údaje ........................................................................ 18
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a
ich dodržiavaní .......................................................................... 18
Príloha ........................................................................... 18
Dátové polia .............................................................................. 18
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 20
Voliteľné príslušenstvo ............................................................. 20
tempe ................................................................................... 20
ii
Obsah
Začíname pracovať
Tlačidlá
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
O zariadení
FIND
Stlačením otvoríte ponuku vyhľadávania.
MARK
Stlačením uložíte svoju aktuálnu polohu ako zemepisný bod.
QUIT
Stlačením zrušíte výber alebo sa vrátite na predchádzajúcu
ponuku či stránku.
Stlačením môžete prechádzať hlavnými stránkami.
ENTER
Stlačením vyberiete možnosť a potvrdíte hlásenia.
Stlačením môžete ovládať záznam aktuálnej aktivity (na
stránkach Mapa, Kompas, Výškomer a Trasový počítač).
MENU
Stlačením otvoríte ponuku možností pre aktuálne otvorenú
stránku.
Dvoma stlačeniami otvoríte hlavnú ponuku (z ľubovoľnej
stránky).
PAGE
Stlačením môžete prechádzať hlavnými stránkami.
Stláčaním tlačidiel , ,
a posúvate kurzor mapy.
a
vyberáte možnosti ponuky
Stlačením priblížite mapu.
Stlačením oddialite mapu.
Zapnutie zariadenia
Interný Iridium a anténa GNSS
®
Podržte tlačidlo
tlačidlo napájania
Uzamknutie tlačidiel
Tlačidlo SOS
Tlačidlá
Port Micro-USB (pod ochranným krytom)
Baterka
Zásuvka na kartu microSD (pod ochranným krytom)
®
Upevňovacia plocha
Tlačidlá môžete uzamknúť a zabrániť tak ich neúmyselnému
stlačeniu.
Vyberte položku > Tlačidlá uzamknutia.
Zapnutie podsvietenia
Podsvietenie zapnete výberom ľubovoľného tlačidla.
Podsvietenie sa automaticky zapne pri zobrazení upozornení
a hlásení.
Nastavenie podsvietenia
1 Výberom položky otvorte stavovú stránku.
2 Pomocou položiek a môžete upraviť jas.
Stavová LED dióda
Aktivita LED diódy
Stav
Dvojité bliknutie nazeleno
Máte neprečítanú správu.
Blikanie nazeleno
Zariadenie je v expedičnom režime.
Blikanie načerveno
Zariadenie nemá priamy výhľad na
oblohu.
Batéria zariadenia je nabitá na menej ako
10 %.
Striedanie červenej
a zelenej
.
Zariadenie je v režime SOS.
TIP: výberom položky NV znížite intenzitu podsvietenia
v záujme zlepšenia kompatibility s okuliarmi na nočné
videnie.
Nabíjanie zariadenia
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa
zariadenie nebude nabíjať (Technické údaje, strana 18).
1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom .
Informačné ikony
Stav technológie ANT+
®
Sila signálu GPS
Nabíjanie batérie
Nabíjanie je ukončené
Stav technológie Bluetooth
®
Stav pripojenia Wi-Fi
Odosielanie správ inReach
®
Neprečítané správy inReach
2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do nabíjacieho portu
na zariadení.
3 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do kompatibilného
sieťového adaptéra.
Začíname pracovať
1
4 Pripojte sieťový napájací adaptér do štandardnej stenovej
3 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo zadajte
zásuvky.
5 Úplne nabite zariadenie.
kontaktné informácie príjemcu.
4 Po dokončení správy vyberte položku Odoslať správu.
Aktivácia zariadenia
Používanie klávesových skratiek
Aby ste mohli používať funkcie inReach svojho GPSMAP 66i,
musíte ho aktivovať.
1 Vytvorte si účet a vyberte satelitnú predplatenú službu na
lokalite explore.garmin.com.
2 Zapnite zariadenie.
POZNÁMKA: musíte zadať číslo IMEI zariadenia a kód
AUTH, aby ste dokončili on-line časť aktivácie pred
odchodom vonku.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 V hlavnej ponuke vyberte položku Aktivovaťa vyjdite von na
otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu.
5 Počkajte, kým zariadenie nadobudne komunikáciu so
satelitnou sieťouIridium.
POZNÁMKA: aktivácia zariadenia môže trvať až 20 minút.
Zariadenie musí odoslať a prijať niekoľko správ, čo trvá
dlhšie ako odoslanie jednej správy počas bežného
používania.
Satelitná sieť Iridium
Na prenos správ a bodov na trase satelitnou sieťou Iridium
vyžaduje vaše zariadenie priamy výhľad na oblohu. Bez
priameho výhľadu na oblohu sa zariadenie pokúša odosielať
informácie, kým nezíska satelitné signály.
TIP: pre čo najlepšie spojenie so satelitmi pripojte zariadenie k
batohu alebo k hornej časti tela.
inReach Funkcie
Ak chcete z vášho zariadenia vyťažiť čo najviac, mali by ste ho
aktivovať. Aktivácia zariadenia vám umožňuje používať funkcie
inReach vrátane správ, SOS a LiveTrack.
Správy
Vaše zariadenie GPSMAP 66i odosiela a prijíma textové správy
pomocou satelitnej siete Iridium. Môžete posielať správy na
telefónne číslo SMS, e-mailovú adresu alebo iné zariadenie s
technológiou inReach. Každá odoslaná správa obsahuje
podrobnosti o vašej polohe.
POZNÁMKA: prednastavená správa obsahuje preddefinovaný
text s vopred určenými príjemcami a musíte ho nastaviť na
webovej lokalite Garmin Explore™.
Odoslanie prednastavenej správy
Prednastavené správy sú správy, ktoré ste vytvorili na lokalite
explore.garmin.com. Prednastavené správy majú
preddefinovaný text a príjemcov.
1 Na stránke Správy vyberte položku Poslať predvolené.
2 Vyberte prednastavenú správu a stlačte tlačidlo ENTER.
3 Stlačením tlačidla ENTER odošlete správu.
Odoslanie textovej správy
1 Na stránke Správy vyberte položku Nová správa.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete začať s prednastavenou správou, vyberte
položku Odoslať rýchlu správu.
POZNÁMKA: na webovej stránke Garmin Explore môžete
pridávať a upravovať rýchle textové správy.
• Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku
Napíšte správu.
2
• Ak chcete vybrať prvú možnosť automatického
dokončovania, vyberte polžku FIND.
• Ak chcete prechádzať cez klávesnice, vyberte položku
MARK.
• Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte PAGE raz a ak
chcete písať stále veľkými písmenami, stlačte PAGE dvakrát.
• Ak chcete vymazať posledy znak, vyberte položku .
• Ak chcete vložiť medzeru, vyberte položku .
Odpovedanie na správy
1 Na stránke Správy vyberte konverzáciu.
2 Vyberte možnosť Odpovedať.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku
Napíšte správu.
• Ak chcete začať s nahratou správou, vyberte položku
Odoslať rýchlu správu a vyberte správu.
4 Po dokončení správy vyberte položku Odoslať správu.
Kontrola správ
Keď odošlete správu, zariadenie počúva odpovede po dobu 10
minút. Zariadenie tiež každú hodinu kontroluje nové správy. Keď
používate funkciu LiveTrack, zariadenie automaticky kontroluje
správy v intervale sledovania.
POZNÁMKA: aby mohlo vaše zariadenie prijímať správy, musí
byť počas celej doby v dosahu satelitu.
Kontrolu správ môžete vynútiť manuálnou kontrolou správ,
odoslaním správy alebo odoslaním bodu trasy. Počas kontroly
sa zariadenie pripojí k satelitom a prijíma správy čakajúce na
odoslanie do zariadenia.
V hlavnej ponuke vyberte položku Nástroje inReach >
Kontrola e-mailu > Skontrolujte si poštu.
Zobrazenie podrobností správy
1 Vyberte položku Správy.
2 Vyberte konverzáciu.
3 Vyberte správu.
4 Vyberte kartu s informáciami.
Navigácia do polohy správy
Keď dostanete správu z iného zariadenia s technológiou
inReach, správa môže obsahovať informácie o polohe. Na
základe týchto správ sa môžete dostať na miesto, z ktorého bola
správa odoslaná.
1 Vyberte položku Správy.
2 Vyberte konverzáciu s informáciou o polohe.
3 Vyberte kartu mapy.
4 Vyberte položku Choď.
Zahrnutie súradníc polohy do správy
Ak posielate správu príjemcovi, ktorý nemá prístup na internet,
môžete do správy zahrnúť súradnice svojej polohy. Napríklad v
prípade, ak má príjemca starší model mobilného telefónu, ktorý
nepodporuje zobrazovanie máp alebo sa nachádza mimo oblasti
pokrytia mobilnými údajmi a nemôže zobraziť webovú stránku.
1 Na stránke Správy vyberte položku Nová správa > Odoslať
polohu.
2 Zadajte jedného alebo viacerých príjemcov.
3 V prípade potreby vložte správu.
4 Vyberte položku Odoslať správu.
inReach Funkcie
Odstránenie správ
1 Na stránke Správy vyberte konverzáciu.
2 Vyberte položky MENU > Odstrániť vlákno.
Nastavenia správ
Vyberte položky Nastavenie > Správy.
Zvoniť do prečítania: nastaví zariadenie, aby zvonilo, kým si
neprečítate novú správu. Táto funkcia je užitočná, ak sa
nachádzate v hlučnom prostredí.
Upozornenia: upozorní vás na prichádzajúce správy inReach.
LiveTrack
Funkciu LiveTrack môžete použiť na zaznamenávanie bodov na
trase a ich odosielanie satelitnou sieťou Iridium
v špecifikovaných intervaloch odosielania.
Spustenie LiveTrack
Na stránke LiveTrack vyberte položku Spustiť LiveTrack.
POZNÁMKA: spustením funkcie LiveTrack sa tiež aktivujú
ovládacie prvky nahrávania.
Zastavenie LiveTrack
Na stránke LiveTrack vyberte položku Vyp. f. LiveTrack.
Zdieľanie webovej stránky MapShare™
Na svojej webovej stránke MapShare môžete s ostatnými
používateľmi zdieľať prepojenie. Systém na konci vašej správy
automaticky pridá text vrátane informácií o prepojení.
1 Na stránke LiveTrack vyberte položky Odoslať MapShare >
Zdieľať.
2 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo zadajte
kontaktné informácie príjemcu.
3 Vyberte položku Odoslať správu.
Nastavenia LiveTrack
Vyberte položky Nastavenie > LiveTrack.
Automatická trasa: nastaví zariadenie na spustenie sledovania
po zapnutí zariadenia.
Interval pri pohybe: nastaví frekvenciu, ktorou zariadenie
zaznamenáva body na trase a odosiela ich prostredníctvom
satelitnej siete, keď sa pohybujete. Ak ste profesionálny
zákazník, môžete určiť interval, keď sa nepohybujete.
SOS
V prípade núdze môžete kontaktovať stredisko GEOS
International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC)
a požiadať o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu do
strediska Rescue Coordination Center a oni upozornia
príslušných záchranárov o vašej situácii. V prípade núdze
môžete komunikovať so strediskom Rescue Coordination
Center, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by
ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.
Vyslanie SOS záchrany
POZNÁMKA: v režime SOS nemožno zariadenie vypnúť.
1 Nadvihnite ochranný kryt z tlačidla SOS .
2 Držte tlačidlo SOS.
3 Počkajte na odpočítavanie SOS.
Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej službe s
podrobnosťami o vašej polohe.
4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.
Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že
ste počas záchrany schopní interakcie.
Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu
odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej službe. Aby sa šetrila
úroveň nabitia batérie, po prvých 10 minútach bude
aktualizovaná poloha odoslaná každých 10 minút v prípade
pohybu. Ak sa nepohybujete, poloha sa odošle každých 30
minút.
Odosielanie vlastnej správy SOS
Po stlačení tlačidla SOS na spustenie SOS záchrany môžete
odpovedať pomocou vlastnej správy na stránke SOS.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky SOS > Odpovedať.
2 Výberom položky Napíšte správu napíšete vlastnú správu
SOS.
3 Vyberte položku Odoslať správu.
Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste
počas záchrany schopní interakcie.
Zrušenie SOS záchrany
Ak už nepotrebujete pomoc, SOS záchranu môžete zrušiť aj po
odoslaní službe reakcie na tiesňovú situáciu.
1 Nadvihnite ochranný kryt a držte tlačidlo SOS.
2 Vyberte položku Zrušiť signál SOS.
3 Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie žiadosti o zrušenie,
vyberte položku Zrušiť signál SOS.
Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového
dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa
vráti do normálnej prevádzky.
Testovanie zariadenia
Pred použitím zariadenia na cestách by ste ho mali otestovať
vonku, aby ste sa uistili, že je vaša satelitná predplatená služba
aktívna.
V hlavnej ponuke vyberte položku Nástroje inReach > Test
predplatného > Test.
Počkajte, kým zariadenie odošle testovaciu správu. Po prijatí
potvrdzujúcej správy je zariadenie pripravené na použitie.
Synchronizácia údajov inReach
Pomocou aplikácie Garmin Explore môžete synchronizovať
údaje z účtu Garmin Explore do zariadenia. Po úprave údajov,
napríklad kontaktov, prednastavených správ alebo rýchlych
textových správ, ich musíte synchronizovať so zariadením
pomocou mobilnej aplikácie.
Otvorte aplikáciu Garmin Explore.
Zmeny v údajoch, ako sú zbierky, zemepisné body, cesty a
trasy, sa aktualizujú automaticky.
Teraz môžete údaje synchronizovať so zariadením GPSMAP
66i.
Používanie hlavných stránok
Informácie potrebné na ovládanie tohto zariadenia nájdete na
stránkach hlavnej ponuky, mapy, kompasu a trasového
počítača.
1 Vyberte položku PAGE.
2 Vyberte aktívnu hlavnú stránku.
Testovanie zariadenia
3
Otvorenie hlavnej ponuky
Hlavná ponuka umožňuje prístup k nástrojom a obrazovkám
nastavenia zemepisných bodov, aktivít, trás a ďalších položiek
(Nástroje na hlavnej stránke, strana 10, Ponuka Nastavenie,
strana 13).
Na ľubovoľnej strane dvakrát stlačte tlačidlo MENU.
Mapa
predstavuje vašu polohu na mape. Keď sa pohybujete, symbol
sa posúva a znázorňuje vašu trasu. Na mape sa zobrazia
názvy a symboly zemepisných bodov. Pri navigovaní k cieľu sa
vaša trasa označí farebnou čiarou na mape.
Zmena orientácie mapy
1 Na mape vyberte položku MENU.
2 Vyberte položky Konfigurácia mapy > Orientácia.
3 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Sever hore sa zobrazí sever v hornej
časti stránky.
• Výberom položky Trasa hore sa zobrazí váš aktuálny
smer pohybu v hornej časti stránky.
• Výberom položky Automobilový režim zobrazíte pohľad
na polohu automobilu so smerom jazdy vo vrchnej časti.
Meranie vzdialeností na mape
Môžete odmerať vzdialenosť medzi viacerými miestami.
1 Na mape presuňte kurzor na niektoré miesto.
2 Vyberte položky MENU > Merať vzdialenosť.
3 Vyberte ďalšie miesta na mape.
Nastavenia strany mapy
Na mape vyberte položku MENU.
Zastaviť navigáciu: zastavenie navigácie po aktuálnej trase.
Konfigurácia mapy: umožňuje otvoriť doplňujúce nastavenia
mapy (Nastavenia mapy, strana 4).
Merať vzdialenosť: umožňuje odmerať vzdialenosť medzi
viacerými miestami (Meranie vzdialeností na mape, strana 4).
Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných
nastavení mapy.
Nastavenia mapy
Na mape stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku Konfigurácia
mapy.
Nakonfigurovať mapy: zapína alebo vypína mapy, ktoré sú v
zariadení aktuálne načítané.
Orientácia: nastavenie toho, akým spôsobom sa mapa
zobrazuje na stránke. Možnosť Sever hore zobrazí sever
v hornej časti stránky. Možnosť Trasa hore zobrazí váš
aktuálny smer pohybu otočený k hornej časti stránky.
Možnosť Automobilový režim zobrazuje pohľad na polohu
automobilu so smerom jazdy vo vrchnej časti.
Ovládací panel: slúži na nastavenie zobrazenia infopanelu na
mape. Každý infopanel zobrazuje iné informácie o trase
alebo cieli.
Text navádzania: nastavenie toho, kedy sa na mape má
zobraziť textové navádzanie.
Rozšírené nastavenie: umožňuje otvoriť rozšírené nastavenia
mapy (Rozšírené nastavenia mapy, strana 4).
Rozšírené nastavenia mapy
Na mape stlačte tlačidlo MENU a vyberte položky Konfigurácia
mapy > Rozšírené nastavenie.
Automatické zväčšovanie: automaticky vybrať vhodnú úroveň
zväčšovania na optimálne použitie na mape. Keď je vybratá
možnosť Vypnúť, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
4
Podrobnosti: slúži na nastavenie množstva detailov
zobrazených na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže
spôsobiť pomalšie posúvanie mapy.
Tieňovaný reliéf: zobrazí podrobný reliéf mapy (ak je
k dispozícii) alebo tieňovanie vypne.
Vozidlo: nastavenie ikony polohy, ktorá predstavuje vašu
polohu na mape. Prednastavená je ikona malého modrého
trojuholníka.
Úrovne priblíženia: slúži na nastavenie úrovne priblíženia, na
ktorej sa zobrazujú položky mapy. Položky mapy sa
nezobrazujú, pokiaľ je úroveň priblíženia mapy vyššia, než je
nastavená úroveň.
Veľkosť textu: slúži na nastavenie veľkosti textu položiek mapy.
Kompas
Pri navigovaní symbol ukazuje smer vášho cieľa bez ohľadu
na to, ktorým smerom sa pohybujete. Keď symbol smeruje na
vrchnú časť elektronického kompasu, smerujete priamo ku
svojmu cieľu. Ak symbol smeruje akýmkoľvek iným smerom,
otočte sa tak, aby smeroval na vrchnú časť kompasu.
Používanie kompasu
Kompas je možné využiť na navigáciu po aktívnej trase.
1 Vyberte ikonu PAGE.
2 Držte zariadenie vodorovne.
3 Symbol smeruje na váš cieľ.
Ukazovateľ kurzu
Ukazovateľ kurzu je najvhodnejšie používať pri navigácii na
vode alebo na miestach, kde sa v ceste nenachádzajú
zásadnejšie prekážky. Taktiež vám pomôže vyhnúť sa rizikovým
miestam v okolí trasy, ako sú plytčiny či skaly pod vodou.
Ak chcete aktivovať ukazovateľ kurzu, na kompase vyberte
položky MENU > Nastavenie kompasu > Prejsť na líniu/
kurzor > Kurz (CDI).
Ukazovateľ kurzu
indikuje váš vzťah voči línii kurzu, ktorá
vedie do vášho cieľa. Indikátor odchýlenia sa od kurzu (CDI)
označuje odchýlenie (napravo alebo naľavo) od daného kurzu.
Mierka
znázorňuje vzdialenosť medzi bodmi
indikátora
odchýlenia sa od kurzu, na základe čoho môžete určiť, ako
ďaleko mimo kurzu sa nachádzate.
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť
Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný
smer a potom navigovať k danému objektu.
1 Vyberte položku Zobraziť a ísť.
2 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
3 Vyberte položky Smer uzamknutia > Nastaviť kurz.
4 Navigujte za pomoci kompasu.
Nastavenia kompasu
Na kompase vyberte položku MENU.
Zobraziť a ísť: umožňuje namieriť zariadenie na objekt v diaľke
a navigovať pomocou tohto objektu ako referenčného bodu
(Navigácia s funkciou Ukázať a ísť, strana 4).
Zastaviť navigáciu: zastavenie navigácie po aktuálnej trase.
Používanie hlavných stránok
Zmeniť infopanel: zmena témy a informácií zobrazených na
infopaneli.
Nastaviť mierku: nastavte mierku pre vzdialenosť medzi
bodkami na indikátore odchýlenia sa od kurzu.
Kalibrovať kompas: umožňuje kalibrovať kompas, ak
nereaguje správne, napr. po presune na veľké vzdialenosti
alebo po extrémnych zmenách teploty (Kalibrácia kompasu,
strana 5).
Nastavenie kompasu: umožňuje upraviť nastavenia kurzu
kompasu (Nastavenia kurzu, strana 5).
Zmeniť dátové polia: slúži na prispôsobenie dátových polí
kompasu.
Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných
nastavení kompasu.
Kalibrácia kompasu
Než začnete s kalibráciou elektronického kompasu, musíte sa
nachádzať v exteriéri a ďalej od objektov, ktoré vplývajú na
magnetické polia, ako sú autá, budovy či drôty elektrického
vedenia.
Zariadenie disponuje 3-osovým elektronickým kompasom.
Kompas by ste mali kalibrovať po prejdení veľkej vzdialenosti
alebo po zmenách teploty.
1 V kompase stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Kalibrovať kompas > Štart.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Nastavenia kurzu
Na kompase stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku
Nastavenie kompasu.
Zobraziť: slúži na nastavenie typu smerového kurzu, ktorý sa
zobrazuje na kompase.
Referenčný sever: slúži na nastavenie referenčného severu,
ktorý sa zobrazuje v kompase.
Prejsť na líniu/kurzor: nastaví správanie ukazovateľa, ktorý sa
zobrazuje na mape. Smer k cieľu ukazuje smer vášho cieľa.
Kurz zobrazuje váš vzťah k línii kurzu, ktorá vedie do cieľa.
Kompas: slúži na automatické prepnutie z elektronického
kompasu na GPS kompas, keď sa dlhší čas pohybujete
vyššou rýchlosťou.
Kalibrovať kompas: umožňuje kalibrovať kompas, ak
nereaguje správne, napr. po presune na veľké vzdialenosti
alebo po extrémnych zmenách teploty (Kalibrácia kompasu,
strana 5).
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú
rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky.
Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si
môžete prispôsobiť.
Nastavenia trasového počítača
Na trasovom počítači stlačte tlačidlo MENU.
Vynulovať: vynulovanie všetkých hodnôt na trasovom počítači.
V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred
začiatkom trasy informácie o trase.
Zmeniť dátové polia: prispôsobenie dátových polí trasového
počítača.
Zmeniť infopanel: zmena témy a informácií zobrazených na
infopaneli.
POZNÁMKA: infopanel zaznamená vaše prispôsobené
nastavenia. Pri zmene profilu (Profily, strana 16) sa vaše
nastavenia nevymažú.
Vložiť stranu: vloženie ďalšej strany s prispôsobiteľnými
dátovými poľami.
Používanie hlavných stránok
TIP: stranami môžete prechádzať pomocou tlačidiel so
šípkami.
Odstrániť stranu: odstránenie ďalšej strany s prispôsobiteľnými
dátovými poľami.
Ďalšie údaje: pridanie ďalších dátových polí do trasového
počítača.
Menej údajov: odstránenie dátových polí z trasového počítača.
Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných
nastavení trasového počítača.
Výškomer
Výškomer prednastavene zobrazuje nadmorskú výšku
v priebehu prejdenej vzdialenosti. Nastavenia výškomera je
možné upraviť (Nastavenia výškomeru, strana 5). Výberom
ľubovoľného bodu na grafe môžete zobraziť podrobné
informácie o danom bode.
Nastavenia grafu výškomera
Vo výškomere vyberte položku MENU.
Vynulovať: slúži na vynulovanie údajov výškomera vrátane
zemepisných bodov, sledovania a trasy.
Nastavenie výškomera: zobrazenie ďalších nastavení
výškomera (Nastavenia výškomeru, strana 5).
Upraviť rozsahy zoomu: slúži na upravenie rozsahov
priblíženia zobrazených na stránke výškomera.
Zmeniť dátové polia: umožňuje prispôsobiť dátové polia
výškomera.
Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných
nastavení výškomera.
Nastavenia výškomeru
Vo výškomere vyberte položky MENU > Nastavenie
výškomera.
Automatická kalibrácia: automatická kalibrácia výškomera
vždy pri zapnutí zariadenia.
Režim barometra: Premen. nadm. výška umožňuje barometru
merať zmeny nadmorskej výšky počas pohybu. Pevná nadm.
výška predpokladá, že zariadenie je nehybne umiestnené
v stálej nadmorskej výške, preto sa barometrický tlak mení
iba v dôsledku zmeny počasia.
Zameranie tlaku: nastavuje spôsob zaznamenávania údajov
o tlaku v zariadení. Možnosť Vždy uložiť zaznamenáva
všetky údaje o tlaku, ktoré môžete uplatniť pri sledovaní
tlakových frontov.
Typ grafu: zaznamenáva zmeny nadmorskej výšky za určitý čas
alebo vzdialenosť, zaznamenáva barometrický tlak za určitý
čas alebo zaznamenáva zmeny okolitého tlaku za určitý čas.
Kalibrovať výškomer: umožňuje vykonať manuálnu kalibráciu
barometrického výškomera (Kalibrácia barometrického
výškomera, strana 5).
Kalibrácia barometrického výškomera
Barometrický výškomer môžete manuálne kalibrovať, ak
poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny barometrický
tlak.
1 Prejdite na miesto, ktorého nadmorskú výšku alebo
barometrický tlak poznáte.
2 Vo výškomere stlačte tlačidlo MENU.
3 Vyberte položky Nastavenie výškomera > Kalibrovať
výškomer.
4 Prostredníctvom položky Metóda vyberte mieru, ktorú chcete
použiť na kalibráciu.
5 Zadajte mieru.
6 Vyberte položku Kalibrovať.
5
Funkcie s pripojením
4 Podľa pokynov na obrazovke v aplikácii Garmin Connect
Funkcie s pripojením sú pre zariadenie GPSMAP 66 series
dostupné, keď ho spárujete s kompatibilným smartfónom
pomocou aplikácie Garmin Connect™. Ďalšie funkcie sú
dostupné po pripojení spárovaného zariadenia k aplikácii
Garmin Explore v smartfóne. Ďalšie informácie nájdete na
stránke garmin.com/apps.
Snímače Bluetooth: používanie aplikácie Garmin Connect
umožňuje pripojenie k snímačom kompatibilným
s technológiou Bluetooth, napríklad monitoru srdcového tepu.
Connect IQ™: používanie aplikácie Garmin Connect umožňuje
rozšíriť funkcie zariadenia pomocou miniaplikácií, dátových
polí a aplikácií.
Súbory EPO na stiahnutie: používanie aplikácie Garmin
Connect umožňuje stiahnuť súbor s rozšírenou predikciou
obežnej dráhy na rýchlejšiu lokalizáciu satelitov GPS
a skrátenie času úvodného určenia polohy pomocou signálu
GPS.
Garmin Explore: aplikácia Garmin Explore synchronizuje
a zdieľa zemepisné body, trasy a prejdené trasy s vaším
zariadením. Okrem toho si môžete mapy stiahnuť do
smartfónu a mať k nim prístup offline.
Údaje o geoskrýšach v reálnom čase: používanie aplikácie
Garmin Connect ponúka platené služby alebo služby bez
predplatného slúžiace na zobrazenie údajov o geoskrýšach
v reálnom čase z webovej lokality www.geocaching.com.
LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať
vaše aktivity v reálnom čase. Osoby, ktorým chcete umožniť
sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo
sociálnych médií alebo odoslaním správy inReach z poľa.
Táto funkcia umožňuje vašim sledovateľom zobraziť vaše
živé údaje na stránke sledovania MapShare pomocou vášho
účtu Garmin Explore.
Upozornenia z telefónu: používanie aplikácie Garmin Connect
umožňuje zobrazovať na zariadení GPSMAP 66 series
upozornenia a správy z telefónu.
Aktualizácie softvéru: používanie aplikácie Garmin Connect
umožňuje prijímať aktualizácie softvéru zariadenia.
Požiadavky funkcií s pripojením
Niektoré funkcie vyžadujú smartfón a konkrétnu aplikáciu
v smartfóne.
Funkcia
Pripojenie k spárovanému smartfónu
pomocou aplikácie
Garmin Connect
Pripojenie k sieti
Wi‑Fi
Aktualizácie softvéru
Áno
Áno
Súbory EPO na stiahnutie
Áno
Áno
Údaje o geoskrýšach
v reálnom čase
Áno
Áno
Počasie
Áno
Áno
Upozornenia z telefónu
Áno1
Nie
Connect IQ
Áno
Nie
Snímky BirdsEye Direct
Nie
Áno
®
Spárovanie smartfónu so zariadením
1 Kompatibilný smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac
10 m (33 stôp) od zariadenia.
2 V hlavnej ponuke zariadenia vyberte položky Nastavenie >
Bluetooth.
3 V kompatibilnom smartfóne povoľte technológiu Bluetooth
a otvorte aplikáciu Garmin Connect alebo Garmin Explore.
1
6
alebo Garmin Explore spárujte zariadenie.
Upozornenia z telefónu
Upozornenia z telefónu vyžadujú, aby bol v dosahu spárovaný
telefón kompatibilný so zariadením. Keď telefón prijme správy,
odošle upozornenia do vášho zariadenia.
Zobrazenie upozornení z telefónu
Ak si chcete zobraziť upozornenia, musíte svoje zariadenie
spárovať s kompatibilným smartfónom.
1 Vyberte položku > Upozornenia.
2 Vyberte požadované upozornenie.
Skrytie upozornení
Predvolene sa upozornenia po prijatí zobrazujú na obrazovke
zariadenia. Upozornenia môžete skryť a zamedziť tak ich
zobrazovaniu.
Vyberte položky Nastavenie > Bluetooth > Upozornenia >
Skryť.
Správa upozornení
Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať
upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení GPSMAP 66i.
Vyberte možnosť:
• Ak používate zariadenie iPhone , prejdite do nastavení
upozornení, kde vyberte položky, ktoré sa majú zobraziť
na zariadení.
• Ak používate smartfón so systémom Android, z aplikácie
Garmin Connect vyberte položky Nastavenia >
Upozornenia Smart.
®
Pripojenie k bezdrôtovej sieti
1
2
3
4
Vyberte položku Nastavenie > Wi-Fi.
V prípade potreby prepínačom zapnite technológiu Wi‑Fi.
Vyberte položku Pridať sieť.
V zozname vyberte bezdrôtovú sieť a v prípade potreby
zadajte heslo.
Zariadenie uloží informácie o sieti, a keď sa na dané miesto
vrátite, prihlási sa automaticky.
Connect IQ Funkcie
Pomocou aplikácie Connect IQ Mobile si môžete do svojho
zariadenia od spoločnosti Garmin a iných poskytovateľov pridať
funkcie aplikácie Connect IQ. Svoje zariadenie si môžete
prispôsobiť pomocou dátových polí, miniaplikácií a aplikácií.
Dátové polia: umožňuje prevziať nové dátové políčka, ktoré
poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít
a údajov histórie. Dátové políčka aplikácie Connect IQ
môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.
Miniaplikácie: poskytuje okamžité informácie vrátane údajov
snímača a upozornení.
Aplikácie: umožňuje pridať do vášho zariadenia interaktívne
funkcie, ako napr. nové typy exteriérových a fitnes aktivít.
®
Preberanie funkcií Connect IQ
Pred prevzatím funkcií z aplikácie Connect IQ musíte spárovať
zariadenie GPSMAP 66i so smartfónom (Spárovanie smartfónu
so zariadením, strana 6).
1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu
Connect IQ a otvorte ju.
2 V prípade potreby vyberte svoje zariadenie.
3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ.
Zariadenie prijíma upozornenia priamo zo spárovaného telefónu so systémom iOS a v prípade telefónu so systémom
Android™ cez aplikáciu Garmin Connect.
®
Funkcie s pripojením
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na lokalitu apps.garmin.com a prihláste sa.
3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ a prevezmite ju.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zobrazenie miniaplikácií Connect IQ
1 Stlačte tlačidlo .
2 Výberom tlačidiel alebo sa môžete posúvať v zozname
miniaplikácií.
Garmin Explore
Webová lokalita Garmin Explore a mobilná aplikácia vám
umožňujú plánovať výlety a používať cloudové úložisko pre vaše
zemepisné body, cesty a trasy. Ponúkajú rozšírené možnosti
plánovania online aj offline a umožňujú vám zdieľať a
synchronizovať údaje s vaším kompatibilným zariadením
Garmin. Pomocou mobilnej aplikácie si môžete stiahnuť mapy,
aby ste k nim mali prístup aj offline, a potom navigovať
kdekoľvek bez použitia mobilných dát.
Aplikáciu Garmin Explore si môžete stiahnuť z obchodu s
aplikáciami vo vašom smartfóne alebo môžete prejsť na webovú
lokalitu explore.garmin.com.
Navigácia
Navigovanie do cieľa
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo FIND.
Vyberte kategóriu.
Vyberte cieľ.
Vyberte položku Choď.
Cesta sa na mape zobrazí ako purpurová čiara.
Použite
navigáciu podľa mapy (Navigácia podľa mapy,
5
strana 7) alebo kompasu (Navigácia pomocou kompasu,
strana 7).
Navigácia podľa mapy
1 Aktivujte navigáciu do cieľa (Navigovanie do cieľa, strana 7).
2 Vyberte položku Mapa.
Modrý trojuholník znázorňuje vašu polohu na mape. Keď sa
pohybujete, posúva sa aj modrý trojuholník a znázorňuje
vašu trasu.
3 Dokončite jeden alebo viacero úkonov:
• Ak chcete zobraziť iné časti mapy, vyberte položku , ,
alebo .
• Zobrazenie mapy môžete priblížiť a oddialiť pomocou
tlačidiel a .
Navigácia pomocou kompasu
Pri navigovaní do cieľa symbol ukazuje smer vášho cieľa bez
ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete.
1 Aktivujte navigáciu do cieľa (Navigovanie do cieľa, strana 7).
2 Vyberte položku Kompas.
3 Otáčajte sa dovtedy, kým nebude ukazovať smerom
k vrchnej časti kompasu, a potom pokračujte týmto smerom
až k cieľu.
Zastavenie navigácie
Vyberte položky FIND > Zastaviť navigáciu.
Zemepisné body
Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo
svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu
Navigácia
polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili.
Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov,
výška a hĺbka.
Vytvorenie zemepisného bodu
Vašu aktuálnu polohu môžete uložiť ako zemepisný bod.
1 Stlačte tlačidlo MARK.
2 V prípade potreby vyberte pole, v ktorom chcete vykonať
zmenu zemepisného bodu.
3 Vyberte položku Uložiť.
Navigácia k zemepisnému bodu
1 Vyberte položky FIND > Zemepisné body.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku Choď.
Úprava zemepisného bodu
Pred úpravou zemepisného bodu, musíte takýto bod vytvoriť.
1 Vyberte položku Správca zem. bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov.
4 Zadajte nové údaje a vyberte položku Hotovo.
Odstránenie zemepisného bodu
1 Vyberte položku Správca zem. bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku MENU > Vymazať.
Priemerovanie zemepisných bodov
Umiestnenie zemepisného bodu môžete spresniť. Pri
priemerovaní zariadenie zaznamená niekoľko meraní toho
istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta
presnejšie umiestnenie.
1 Vyberte položku Správca zem. bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku MENU > Priemerná poloha.
4 Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
5 Vyberte položku Štart.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
7 Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %,
vyberte položku Uložiť.
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod
zhromaždite štyri až osem vzoriek, pričom medzi odbermi
jednotlivých vzoriek počkajte aspoň 90 minút.
Premietnutie zemepisného bodu
Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru
k cieľu z označenej polohy na nové miesto.
1 Vyberte položku Správca zem. bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položky MENU > Premiet. zem.bod.
4 Zadajte smer k cieľu a vyberte položku Hotovo.
5 Vyberte mernú jednotku.
6 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku Hotovo.
7 Vyberte položku Uložiť.
Presunutie zemepisného bodu na mape
1 Vyberte položku Správca zem. bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku MENU > Presunúť zem. bod.
4 Vyberte polohu na mape.
5 Vyberte položku Presunúť.
7
Vyhľadanie polohy v blízkosti zemepisného bodu
1 Vyberte položku Správca zem. bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku MENU > Nájsť v blízkosti.
4 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam miest v blízkosti vybraného zemepisného
bodu.
Nastavenie výstrahy na priblíženie sa k zemepisnému
bodu
Pre zemepisný bod je možné nastaviť upozornenie na
priblíženie sa. Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď
sa nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta.
1 Vyberte položku Správca zem. bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku MENU > Nastaviť blízkosť.
4 Zadajte okruh.
Keď vstúpite do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na
priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.
Pridanie zemepisného bodu na trasu
1 Vyberte položku Správca zem. bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku MENU > Pridať k ceste.
4 Vyberte trasu.
Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu
polohu
Umiestnenie zemepisného bodu je možné zmeniť. Ak napríklad
premiestnite vozidlo, môžete umiestnenie zmeniť na vašu
aktuálnu polohu.
1 Vyberte položku Správca zem. bodu.
2 Vyberte zemepisný bod.
3 Vyberte položku MENU > Premiestniť sem.
Umiestnenie zemepisného bodu sa zmení na vašu aktuálnu
polohu.
2 Vyberte možnosť Upraviť trasu.
3 Vyberte bod.
4 Vyberte možnosť:
• Bod na mape zobrazíte stlačením tlačidla Prehľad.
• Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, vyberte položku
Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.
• Ak chcete vložiť ďalší bod na trasu, vyberte položku
Vložiť.
Ďalší bod sa vloží pred bod, ktorý práve upravujete.
• Ak chcete odstrániť bod z trasy, vyberte položku
Odstrániť.
5 Výberom položky QUIT uložíte trasu.
Zobrazenie trasy na mape
1 Vyberte položku Plánovač trás.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Zobraziť mapu.
Zobrazenie grafov výšky/tlaku trasy
1 Vyberte položku Plánovač trás.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Graf nadmorskej výšky.
Zmena názvu trasy
Názov trasy môžete upraviť tak, aby bola odlišná.
1 Vyberte trasu.
2 Vyberte položku Zmeniť názov.
3 Zadajte nový názov.
Obrátenie trasy
Začiatočný a koncový bod trasy môžete vzájomne vymeniť
a využiť ju na navigáciu v spätnom smere.
1 Vyberte trasu.
2 Vyberte položku Spiatočná cesta.
Cesty
Odstránenie trasy
1 Vyberte trasu.
2 Vyberte položku Vymazať cestu.
Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú
do požadovaného cieľa.
Záznamy
Vytvorenie trasy
1 Vyberte položku Plánovač trás > Vytvoriť trasu > Vyberte
2
3
4
5
6
prvý bod.
Vyberte kategóriu.
Vyberte prvý bod na trase.
Vyberte položku Použiť.
Výberom položky Vyberte ďalší bod pridáte na trasu ďalšie
body.
Výberom položky QUIT uložíte trasu.
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky FIND > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položku Choď.
Zobrazenie aktívnej trasy
1 Počas navigácie po trase vyberte položku Aktívna cesta:.
2 Vyberte bod na trase, o ktorom chcete zobraziť podrobnejšie
informácie.
Úprava trasy
Môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť usporiadanie bodov
na trase.
1 Vyberte trasu.
8
Zariadenie zaznamenáva vašu cestu ako aktivitu. Aktivity
obsahujú informácie o bodoch pozdĺž zaznamenanej cesty
vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov.
Nastavenia záznamu
Vyberte položky Nastavenie > Zaznamenávanie.
Metóda nahrávania: slúži na nastavenie spôsobu
zaznamenania. Možnosť Automaticky zaznamenáva body
variabilne tak, aby vytvorila optimálny záznam vašej trasy.
Body je taktiež možné zaznamenávať v konkrétnych
časových alebo vzdialenostných intervaloch.
Interval: slúži na nastavenie frekvencie zaznamenávania.
Častejším zaznamenaním bodov vzniká podrobnejší záznam
trasy, no denník sa taktiež zaplní rýchlejšie.
Auto Pause: nastavenie zariadenia tak, aby prestalo trasu
zaznamenávať, keď sa prestanete pohybovať.
Auto štart: nastavenie zariadenia tak, aby začalo nový záznam
automaticky, keď skončí predchádzajúci záznam.
Typ aktivity: pre zariadenie nastaví predvolený typ aktivity.
Rozšírené nastavenie: umožňuje otvoriť doplňujúce nastavenia
záznamu (Rozšírené nastavenia záznamu, strana 8).
Rozšírené nastavenia záznamu
Vyberte položky Nastavenie > Zaznamenávanie > Rozšírené
nastavenie.
Navigácia
Formát výstupu
Formát výstupu: slúži na nastavenie zariadenia na záznam vo
formáte súboru FIT alebo GPX/FIT (Typy súborov,
strana 17).
• Možnosť FIT zaznamenáva aktivitu s údajmi o kondícii,
ktoré sú určené pre aplikáciu Garmin Connect a je ich
možné využiť na navigáciu.
• Možnosť FIT a PX zaznamenáva aktivitu ako tradičnú
trasu, ktorú je možné zobraziť na mape a využiť na
navigáciu, a zároveň ako aktivitu s údajmi o kondícii.
Automatické archivovanie GPX: slúži na nastavenie spôsobu
automatického archivovania na organizovanie záznamov.
Záznamy sa ukladajú a vymazávajú automaticky.
Záznam trasy: nastavenie možnosti záznamu trasy.
Vynulovanie nahratých údajov: slúži na nastavenie možnosti
vynulovania. Možnosť Aktivita a trasa slúži na vynulovanie
údajov záznamu a trasy po dokončení aktívneho záznamu.
Možnosť Na dotaz vás vyzve na výber údajov, ktoré sa majú
vynulovať.
Zobrazenie aktuálnej aktivity
1 Vyberte položku Ovlád. nahr..
2 Výberom položiek a zobrazíte možnosť:
• Ak chcete regulovať záznam aktuálnej aktivity, vyberte
položku .
• Ak chcete zobraziť dátové polia aktivity, vyberte položku
.
• Aktuálnu aktivitu zobrazíte na mape výberom položky .
• Graf výšky aktuálnej aktivity zobrazíte výberom položky
.
Navigácia pomocou funkcie TracBack
®
Počas záznamu môžete využiť navigáciu späť na začiatočné
miesto aktivity. Môže to byť užitočné na vyhľadanie cesty späť
do tábora či vrátenie sa na začiatok turistického chodníka.
1 Vyberte položku Ovlád. nahr..
2 Výberom položky zobrazíte kartu mapy.
3 Vyberte položku TracBack.
Na mape sa vaša trasa zobrazuje pomocou purpurovej čiary
so začiatočným bodom a koncovým bodom.
4 Na navigáciu môžete využiť mapu alebo kompas.
Zastavenie aktuálnej aktivity
1 Na hlavných stránkach vyberte položky ENTER > Stop.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete obnoviť záznam, vyberte položku Pokračovať.
• Aktivitu uložíte výberom ikony .
• Ak chcete odstrániť aktivitu a vynulovať trasový počítač,
vyberte položku .
Navigácia podľa uloženej aktivity
1 Vyberte položky FIND > Zaznamenané aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte položku Choď.
Odstránenie uloženej aktivity
1 Vyberte položku Zaznamenané aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte položky MENU > Vymazať.
Obrátenie aktivity
Začiatočný a koncový bod aktivity môžete vzájomne vymeniť
a využiť ju na navigáciu v spätnom smere.
1 Vyberte položku Zaznamenané aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
Počasie
3 Vyberte položky MENU > Kopírovať obrátene.
Vytvorenie trasy z uloženej aktivity
Z uloženej aktivity je možné vytvoriť trasu. Trasu je tak možné
bezdrôtovo poskytnúť iným kompatibilným zariadeniam Garmin.
1 Vyberte položku Zaznamenané aktivity.
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte položky MENU > Uložiť ako trasu.
Mapa
predstavuje vašu polohu na mape. Keď sa pohybujete, symbol
sa posúva a znázorňuje vašu trasu. Na mape sa zobrazia
názvy a symboly zemepisných bodov. Pri navigovaní k cieľu sa
vaša trasa označí farebnou čiarou na mape.
Zmena orientácie mapy
1 Na mape vyberte položku MENU.
2 Vyberte položky Konfigurácia mapy > Orientácia.
3 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Sever hore sa zobrazí sever v hornej
časti stránky.
• Výberom položky Trasa hore sa zobrazí váš aktuálny
smer pohybu v hornej časti stránky.
• Výberom položky Automobilový režim zobrazíte pohľad
na polohu automobilu so smerom jazdy vo vrchnej časti.
Kompas
Pri navigovaní symbol ukazuje smer vášho cieľa bez ohľadu
na to, ktorým smerom sa pohybujete. Keď symbol smeruje na
vrchnú časť elektronického kompasu, smerujete priamo ku
svojmu cieľu. Ak symbol smeruje akýmkoľvek iným smerom,
otočte sa tak, aby smeroval na vrchnú časť kompasu.
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť
Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný
smer a potom navigovať k danému objektu.
1 Vyberte položku Zobraziť a ísť.
2 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
3 Vyberte položky Smer uzamknutia > Nastaviť kurz.
4 Navigujte za pomoci kompasu.
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú
rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky.
Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si
môžete prispôsobiť.
Počasie
Vaše zariadenie GPSMAP 66 môže odoslať správu s
požiadavkou na základnú, prémiovú alebo námornú predpoveď
počasia. Môžete prijímať predpovede počasia pre vašu aktuálnu
polohu, zemepisný bod alebo súradnice GPS. Predpovede
počasia spôsobujú zaúčtovanie poplatkov za používanie údajov.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite explore.garmin.com.
Pridanie lokality počasia
1 Vyberte položky Počasie > Nová poloha.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Use My Location.
• Vyberte položku Manually Enter Coordinates.
• Vyberte položku Select a Waypoint.
Vyžiadanie predpovede počasia
1 Vyberte položku Počasie.
9
2 Vyberte polohu.
3 V prípade potreby vyberte položky Počasie > Forecast Type
a vyberte z možností Základné alebo Prémiová predpoveď
počasia.
V
4 prípade potreby vyberte položky Lodná doprava > Lodná
doprava > Zapnúť a získate tak námornú predpoveď
počasia.
POZNÁMKA: najlepšie výsledky dosiahnete, ak požiadate o
námornú predpoveď pre lokalitu ďaleko od pobrežia a nad
veľkým objemom vody.
5 Vyberte položku Get Forecast.
Aktualizácia predpovede počasia
1 Vyberte miesto s neaktuálnou predpoveďou počasia.
2 V prípade potreby zmeňte typ predpovede počasia.
3 Vyberte položku Aktualizovať.
Úprava lokality počasia
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo Počasie.
Vyberte lokalitu počasia.
Stlačte tlačidlo MENU.
Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov.
Zadajte nové informácie.
Vymazanie lokality počasia
1 Vyberte položku Počasie.
2 Vyberte lokalitu počasia.
3 Vyberte položku MENU > Vymazať.
Používanie údajov a história
Zobrazenie spotreby dát
Môžete zobraziť podrobnosti plánu a počet správ,
prednastavených správ a bodov na trase odoslaných počas
aktuálneho fakturačného obdobia. Počítadlo spotreby dát sa
automaticky vynuluje na začiatku každého fakturačného
obdobia.
Vyberte položku Spotreba dát.
Vynulovanie počítadla spotreby dát
Ak ste profesionálny zákazník, môžete vynulovať počítadlo
spotreby dát, aby ste monitorovali vašu spotrebu.
Vyberte položky Spotreba dát > Vynulovať počítadlo.
Zobrazenie histórie údajov
Môžete si prezrieť históriu správ a bodov na trase odoslaných
vaším zariadením.
1 Vyberte položku História.
2 Vyberte deň.
3 Vyberte rekord.
4 Výberom položky MENU > Zobraziť na mape zobrazíte vašu
históriu na mape.
Navigovanie do položku v Histórií
1 Vyberte položku História.
2 Vyberte deň.
3 Vyberte záznam.
4 Vyberte položku Navigovať.
Označenie položky histórie ako zemepisný bod
1 Vyberte položku História.
2 Vyberte deň.
10
3 Vyberte rekord.
4 Vyberte položku MENU > Označiť zemepisný bod.
Odstránenie histórie dát
1 Vyberte položku História.
2 Vyberte deň.
3 Vyberte položku Vymazať.
Nástroje na hlavnej stránke
Dvakrát stlačte tlačidlo MENU.
Ovlád. nahr.: umožňuje zobraziť podrobnosti o aktuálnej aktivite
a ovládať jej zaznamenávanie (Zobrazenie aktuálnej aktivity,
strana 9).
Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové
správy, novinky na sociálnych sieťach a ďalšie informácie na
základe nastavení upozornení smartfónu (Upozornenia
z telefónu, strana 6).
Počasie: zobrazí aktuálnu teplotu, teplotnú predpoveď,
predpoveď počasia, meteoradar, oblačnosť a veterné
podmienky.
Správca zem. bodu: zobrazí všetky zemepisné body uložené
v zariadení (Zemepisné body, strana 7).
Connect IQ: zobrazí zoznam nainštalovaných aplikácií Connect
IQ (Connect IQ Funkcie, strana 6).
BirdsEye Priamo: umožňuje vám stiahnuť si snímky BirdsEye
Satellite Imagery do zariadenia (BirdsEyeSnímky,
strana 11).
Geoskrýše: zobrazí zoznam stiahnutých geoskrýš (Skrýše
geocache, strana 11).
Zaznamenané aktivity: zobrazí vašu aktuálnu aktivitu
a zoznam zaznamenaných aktivít (Záznamy, strana 8).
Aktívna cesta:: zobrazí vašu aktívnu trasu a nadchádzajúce
zemepisné body (Cesty, strana 8).
Plánovač trás: zobrazí zoznam uložených trás a umožňuje
vytvárať nové trasy (Vytvorenie trasy, strana 8).
Uložené trasy: zobrazí zoznam uložených trás (Vytvorenie
trasy z uloženej aktivity, strana 9).
Zobraziť a ísť: umožňuje namieriť zariadenie na objekt v diaľke
a použiť tento objekt ako referenčný bod pri navigácii
(Navigácia s funkciou Ukázať a ísť, strana 4).
Alarmy blízkosti: umožňuje nastaviť zvukové upozornenia,
ktoré sa spustia v okruhu konkrétnych miest (Nastavenie
upozornenia na priblíženie sa, strana 12).
Zdieľať bezšnúrovo: umožňuje bezdrôtovo prenášať súbory do
iného kompatibilného zariadenia (Bezdrôtové odosielanie
a prijímanie údajov, strana 13).
Zmena profilu: umožňuje zmeniť profil zariadenia a prispôsobiť
nastavenia a dátové polia podľa konkrétnej aktivity alebo
trasy (Výber profilu, strana 13).
Výpočet oblasti: umožňuje vypočítať rozlohu určitej oblasti
(Výpočet rozlohy oblasti, strana 13).
Kalendár: zobrazí kalendár.
Lov a rybárčenie: zobrazí predpokladané najlepšie dátumy
a časy na lov a rybolov v mieste, kde sa aktuálne
nachádzate.
Slnko a Mesiac: zobrazí čas východu a západu slnka a k tomu
fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.
Prehliadač fotografií: zobrazí uložené fotografie.
Priem. bod.: umožňuje presnejšie vymedzenie polohy
zemepisného bodu (Priemerovanie zemepisných bodov,
strana 7).
Kalkulačka: zobrazí kalkulačku.
Používanie údajov a história
Budík: slúži na nastavenie zvukového alarmu. Ak zariadenie
práve nepoužívate, môžete ho nastaviť tak, aby sa
v konkrétny čas zaplo.
Ovládať VIRB: poskytuje ovládacie prvky kamery, keď máte so
zariadením GPSMAP 66 series spárované zariadenie VIRB
(Používanie diaľkového ovládača VIRB, strana 13).
Stopky: umožňuje používať časovač, sledovať kolá a stopovať
kolá.
Baterka: zapne baterku (Používanie baterky, strana 13).
Miesta XERO: zobrazuje informácie o polohe lasera, keď máte
so zariadením GPSMAP 66 series spárovaný zameriavač
luku Xero .
Satelit: zobrazí informácie o vašom aktuálnom satelite GPS
(Stránka satelitu, strana 13).
®
®
BirdsEyeSnímky
Pomocou snímok BirdsEye získate snímky máp vo vysokom
rozlíšení, ktoré možno prevziať, vrátane detailných satelitných
snímok a rastrových topografických máp. Snímky BirdsEye si
môžete stiahnuť priamo do svojho kompatibilného zariadenia
Garmin.
Sťahovanie snímok BirdsEye
Ak si chcete stiahnuť snímky BirdsEye priamo do svojho
zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti
(Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 6).
1 Vyberte položky BirdsEye Priamo > Stiahnuť snímku.
2 Vyberte možnosť:
• Ak si chcete stiahnuť súbory so snímkami BirdsEye
konkrétneho miesta alebo oblasti, vyberte položku Poloha
a zvoľte kategóriu.
POZNÁMKA: ako poloha sa predvolene zobrazí vaša
aktuálna poloha.
• Ak chcete zmeniť názov stiahnutých súborov so
snímkami, vyberte položku Názov.
• Ak chcete vybrať iné nastavenie kvality snímok, vyberte
položku Podrobnosti.
• Ak chcete vymedziť rozlohu oblasti zobrazenej
v stiahnutých súboroch so snímkami, vyberte položku
Polomer a zadajte vzdialenosť od vybratej polohy.
Zobrazí sa odhadovaná veľkosť súboru pre vybratú kvalitu
snímok a okruh. Mali by ste skontrolovať, či je v zariadení
dosť miesta na súbor so snímkami.
Vyberte
položku Prevziať.
3
Skrýše geocache
Hľadanie geoskrýš je aktivita na princípe pátrania po pokladoch,
v ktorej hráči ukrývajú alebo hľadajú ukryté skrýše pomocou
stôp a súradníc GPS.
Registrácia zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com
Svoje zariadenie môžete zaregistrovať na webovej lokalite
www.geocaching.com a vyhľadať si zoznam geoskrýš nablízku
alebo vyhľadávať aktuálne zverejnené informácie o miliónoch
geoskrýš.
1 Pripojte sa k bezdrôtovej sieti (Pripojenie k bezdrôtovej sieti,
strana 6) alebo k Garmin Connect aplikácii (Spárovanie
smartfónu so zariadením, strana 6).
2 Vyberte položky Nastavenie > Geoskrýše > Zaregistrovať
zariad..
Zobrazí sa aktivačný kód.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 Vyberte položku Potvrdiť registráciu.
Nástroje na hlavnej stránke
Pripojenie sa na webovú lokalitu Geocaching.com
Po registrácii si môžete geoskrýše prezerať na webovej lokalite
www.geocaching.com vo svojom zariadení, keď je bezdrôtovo
pripojené k sieti.
• Pripojte sa k aplikácii Garmin Connect.
• Pripojte sa k sieti Wi‑Fi.
Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača
Geoskrýše môžete manuálne nahrať do svojho zariadenia
pomocou počítača (Prenos súborov do zariadenia, strana 18).
Súbory geoskrýš môžete umiestniť do súboru GPX a importovať
ich do priečinka GPX v zariadení. Vďaka prémiovému členstvu,
ktoré možno získať na stránke geocaching.com, môžete
využívať funkciu „Pocket Query“, ktorá slúži na nahrávanie
veľkej skupiny geoskrýš do vášho zariadenia ako jediného
súboru GPX.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.geocaching.com.
3 V prípade potreby si vytvorte konto.
4 Prihláste sa.
5 Postupujte podľa pokynov na stránke geocaching.com
a vyhľadajte a prevezmite skrýše geocache do svojho
zariadenia.
Vyhľadávanie geoskrýš
Môžete vyhľadávať geoskrýše načítané vo vašom zariadení. Po
pripojení sa k webovej lokalite geocaching.com môžete
vyhľadávať údaje o geoskrýšach v reálnom čase a stiahnuť si
geoskrýše.
POZNÁMKA: každý deň si môžete stiahnuť podrobné
informácie o určitom obmedzenom počte geoskrýš. Ak si ich
chcete stiahnuť viac, môžete si zakúpiť prémiové predplatné.
Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite
www.geocaching.com.
1 Vyberte položku Geoskrýše.
> MENU.
2 Stlačte tlačidlo
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať geoskrýše načítané v zariadení podľa
názvu, vyberte položku Hľadať názov a zadajte hľadaný
výraz.
• Ak chcete vyhľadávať geoskrýše vo vašej blízkosti alebo
v blízkosti iného miesta, vyberte položku Hľadať v
blízkosti a vyberte miesto.
Po pripojení sa k webovej lokalite geocaching.com nájdete
medzi výsledkami vyhľadávania aj údaje o geoskrýšach
v reálnom čase získané pomocou funkcie Preberanie GC
Live.
• Ak chcete vyhľadať zverejnené geoskrýše podľa kódu,
vyberte položku Preberanie GC Live.
Táto funkcia vám umožňuje stiahnuť si z webovej lokality
geocaching.com konkrétnu geoskrýšu, ak viete jej kód.
4 Výberom tlačidiel MENU > Filtrovať môžete výsledky
vyhľadávania filtrovať (voliteľné).
5 Výberom položky > Prevziať geo-skrýše môžete
vyhľadať a stiahnuť si geoskrýše v blízkosti zobrazené na
mape (voliteľné).
6 Vyberte geoskrýšu.
Zobrazia sa podrobnosti geoskrýše. Ak ste vybrali zverejnenú
geoskrýšu a máte pripojenie, zariadenie v prípade potreby
stiahne kompletné podrobnosti geoskrýše do interného
úložiska.
Filtrovanie zoznamu geoskrýš
Zoznam geoskrýš môžete filtrovať na základe určitých faktorov,
napríklad podľa úrovne náročnosti.
1 Vyberte položky Geoskrýše > MENU > Filtrovať.
11
2 Vyberte jednu alebo viac možností, na základe ktorých sa
majú výsledky filtrovať:
• Ak chcete filtrovať podľa kategórie geoskrýš (napr.
hlavolam alebo udalosť), vyberte položku Typ.
• Ak chcete filtrovať podľa veľkosti schránky geoskrýše,
vyberte položku Veľkosť skrýše.
• Ak chcete filtrovať podľa stavu geoskrýš
(Nesprevádzkované, Nenašla sa alebo Nájdené),
vyberte položku Stav.
• Ak chcete filtrovať podľa úrovne náročnosti vypátrania
geoskrýše alebo podľa náročnosti terénu, vyberte úroveň
1 až 5.
3 Stlačením tlačidla QUIT zobrazíte filtrovaný zoznam
geoskrýš.
Uloženie vlastného filtra geoskrýš
Na základe konkrétnych faktorov si môžete vytvoriť a uložiť
vlastné filtre geoskrýš.
1 Vyberte, na základe čoho sa majú výsledky filtrovať.
2 Stlačte tlačidlo QUIT.
Nový filter sa predvolene automaticky uloží ako Filtrovať
s číslom. Napríklad Filtrovať 2. Filter geoskrýš sa dá upraviť
a premenovať (Úprava vlastného filtra geoskrýš, strana 12).
Úprava vlastného filtra geoskrýš
1 Vyberte filter.
2 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
Zobrazenie podrobností o geoskrýši
1 Vyberte položku Geoskrýše.
2 Vyberte geoskrýšu.
3 Vyberte položky MENU > Prehľad bodu.
Zobrazí sa popis geoskrýše spolu s príslušnými záznamami.
Navigácia ku geoskrýši
1 Vyberte položku Geoskrýše.
2 Vyberte geoskrýšu.
3 Vyberte položku Choď.
Používanie tipov a stopy pri hľadaní geoskrýše
Pri hľadaní geoskrýše môžete ako pomôcky využívať tipy alebo
stopy, napríklad popis alebo súradnice.
1 Pri navigovaní ku geoskrýši vyberte názov geoskrýše.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť podrobnosti o geoskrýši, vyberte
položku Popis.
• Ak chcete zobraziť pomôcku s informáciami o polohe
geoskrýše, vyberte položku Rada.
• Ak chcete zobraziť zemepisnú šírku a dĺžku geoskrýše,
vyberte položku Súradnice.
• Ak chcete zobraziť spätnú väzbu ku geoskrýši od
predchádzajúcich pátračov, vyberte položku Záznam.
• Ak chcete zapnúť vyhľadávanie chirp™, vyberte položku
chirp™.
Zaznamenanie pokusu
Keď sa pokúsite nájsť geoskrýšu, svoje výsledky môžete
zaznamenať. Niektoré geoskrýše si môžete overiť na webovej
lokalite www.geocaching.com.
1 Vyberte položky Geoskrýše > Záznam.
2 Vyberte položku Nájdené, Nenašla sa, Potrebuje opravu
alebo Nesprevádzkované.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku
Hotovo.
12
• Ak chcete spustiť navigáciu k najbližšej geoskrýši, vyberte
položku Nájsť ďalšie najbližšie.
• Ak chcete zadať komentár o tom, ako ste skrýšu hľadali
alebo komentár k samotnej skrýši, vyberte položku
Upraviť komentár, zadajte komentár a vyberte položku
Hotovo.
Ak ste sa prihlásili na webovú lokalitu www.geocaching.com,
záznam sa automaticky nahrá do vášho účtu na webovej lokalite
www.geocaching.com.
chirp
chirp je malé príslušenstvo Garmin, ktoré je naprogramované
a ponechané v geoskrýši. Vaše zariadenie môžete použiť na
objavenie príslušenstva chirp v geoskrýši. Ďalšie informácie
o príslušenstve chirp nájdete v príručne používateľa
príslušenstva chirp na stránke www.garmin.com.
Zapnutie vyhľadávania chirp
1 Vyberte položky Nastavenie > Geoskrýše.
2 Vyberte položky Vyhľadávanie chirp™ > Zapnúť.
Hľadanie geoskrýše so zariadením chirp
1 So zapnutým vyhľadávaním chirp sa nechajte navigovať ku
geoskrýši.
Keď sa budete nachádzať približne 10 m (33 stôp) od
geoskrýše, ktorá obsahuje chirp, zobrazia sa podrobnosti
o tomto zariadení chirp.
2 Vyberte položku Zobraziť podrobn..
3 V prípade potreby vyberte položku Choď a nechajte sa
navigovať k ďalšej zastávke geoskrýše.
Odstránenie údajov o geoskrýšach v reálnom čase zo
zariadenia
Údaje o geoskrýšach v reálnom čase môžete odstrániť, aby sa
v zariadení zobrazovali iba geoskrýše manuálne načítané
pomocou počítača.
Vyberte položky Nastavenie > Geoskrýše > Geoskrýše
naživo > Odstrániť aktuálne údaje.
Údaje o geoskrýšach v reálnom čase sa zo zariadenia
odstránia a v zozname geoskrýš sa viac nebudú zobrazovať.
Zrušenie registrácie zariadenia na webovej lokalite
Geocaching.com
Ak prevádzate vlastníctvo zariadenia na inú osobu, môžete
zrušiť registráciu tohto zariadenia na webovej lokalite
geocaching.com.
Vyberte položky Nastavenie > Geoskrýše > Geoskrýše
naživo > Zrušiť registráciu zariadenia.
Nastavenie upozornenia na priblíženie sa
Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa
nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta.
1 Vyberte položky Alarmy blízkosti > Vytvoriť alarm.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte položku Použiť.
5 Zadajte okruh.
Keď vstúpite do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na
priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.
Úprava alebo odstránenie upozornenia na priblíženie
sa
1 Vyberte položku Alarmy blízkosti.
2 Vyberte upozornenie.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete upraviť okruh, vyberte položku Zmeniť rádius.
Nástroje na hlavnej stránke
• Ak chcete upozornenie zobraziť na mape, vyberte položku
Zobraziť mapu.
• Ak chcete upozornenie odstrániť, vyberte položku
Vymazať.
Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov
Ak chcete bezdrôtovo zdieľať údaje, musíte sa nachádzať
v okruhu 3 m (10 stôp) od kompatibilného zariadenia.
Vaše zariadenie dokáže po spárovaní s iným kompatibilným
zariadením pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo
ANT+ odosielať a prijímať údaje. Môžete tak zdieľať zemepisné
body, geoskrýše, trasy či prejdené trasy.
1 Vyberte položku Zdieľať bezšnúrovo.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Odoslať a vyberte typ údajov.
• Ak chcete prijať údaje z iného zariadenia, vyberte
možnosť Prijať. Iné kompatibilné zariadenie sa musí
pokúšať údaje odoslať.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Výber profilu
Pri zmene aktivít môžete prepnutím profilu zmeniť nastavenie
zariadenia.
1 Vyberte položku Zmena profilu.
2 Vyberte profil.
Výpočet rozlohy oblasti
1 Vyberte položku Výpočet oblasti > Štart.
2 Potom prejdite po obvode oblasti, ktorej rozlohu chcete
vypočítať.
Keď
skončíte, vyberte položku Vypočítať.
3
Používanie diaľkového ovládača VIRB
Pred použitím funkcie diaľkového ovládača VIRB musíte
aktivovať nastavenie diaľkového ovládania na vašej VIRB
kamere. Ďalšie informácie nájdete v VIRB príručke používateľa.
Funkcia diaľkového ovládača VIRB vám umožní ovládať vašu
akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia.
1 Zapnite VIRB kameru.
2 V zariadení GPSMAP 66 series vyberte položku Ovládať
VIRB.
3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí ku kamere VIRB.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nahrávať video, vyberte položku .
• Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte položku
.
Používanie baterky
POZNÁMKA: používaním baterky môžete skrátiť výdrž batérií.
Ak chcete predĺžiť výdrž batérií, môžete znížiť jas svetla alebo
frekvenciu blikania.
1 Vyberte položky Baterka > ENTER.
2 V prípade potreby pomocou posúvača jasu upravte jas.
3 V prípade potreby vyberte iný typ blikania.
0
Žiadne blikanie, konštantný lúč.
1 až 9 Počet bliknutí za sekundu.
SOS
Núdzové blikanie
POZNÁMKA: v režime SOS sú pripojenia cez Wi‑Fi,
Bluetooth a ANT+ deaktivované.
Stránka satelitu
Na stránke satelitu sa zobrazuje vaša aktuálna poloha, presnosť
GPS, polohy satelitov a intenzita signálu.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia satelitu GPS
Vyberte položku Satelit > MENU.
Použív. so zap.GPS: umožňuje zapnúť systém GPS.
Trasa hore: indikuje, či sa satelity zobrazujú s krúžkom, na
ktorom sever smeruje navrch obrazovky, alebo tak, že
aktuálna trasa smeruje navrch obrazovky.
Samostatná farba: umožňuje vybrať, či sa stránka satelitu bude
zobrazovať viacfarebne alebo jednofarebne.
Nastaviť pol.na mape: umožňuje označiť vašu aktuálnu polohu
na mape. Na základe tejto polohy môžete vytvárať trasy
alebo vyhľadávať uložené polohy.
Pozícia AutoLocate: vypočíta vašu polohu GPS pomocou
funkcie Garmin AutoLocate .
Nastavenie satelitu: slúži na nastavenie možností satelitného
systému (Nastavenia satelitu, strana 14).
®
Prispôsobenie zariadenia
Prispôsobenie dátových polí
Dátové polia zobrazené na jednotlivých hlavných stránkach sa
dajú prispôsobiť.
1 Otvorte stránku, ktorej dátové polia chcete zmeniť.
2 Vyberte ikonu MENU.
3 Vyberte položku Zmeniť dátové polia.
4 Vyberte nové dátové pole.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ponuka Nastavenie
Dvakrát stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku Nastavenie.
Systém: umožňuje prispôsobiť nastavenia systému (Nastavenia
systému, strana 14).
Zobraziť: slúži na úpravu podsvietenia a nastavení displeja
(Nastavenia displeja, strana 14).
Bluetooth: slúži na spárovanie zariadenia so smartfónom
a umožňuje prispôsobiť nastavenia Bluetooth (Nastavenia
Bluetooth, strana 14).
Wi-Fi: umožňuje pripojiť zariadenie k bezdrôtovým sieťam
(Nastavenia Wi‑Fi, strana 14).
Mapa: slúži na nastavenie vzhľadu mapy (Nastavenia mapy,
strana 4).
Zaznamenávanie: umožňuje prispôsobiť nastavenia
zaznamenávania aktivít (Nastavenia záznamu, strana 8).
Smerovanie: umožňuje prispôsobiť, ako zariadenie počíta trasy
pri jednotlivých aktivitách (Nastavenia vypočítavania trasy,
strana 14).
R.níz.spotr.: umožňuje prispôsobiť nastavenia pri zapnutí
expedičného režimu (Zapnutie expedičného režimu,
strana 17).
Tóny: slúži na nastavenie zvukov zariadenia, ako sú napr. tóny
klávesov a upozornenia (Nastavenie zvukov zariadenia,
strana 14).
Kurz: umožňuje upraviť nastavenia kurzu kompasu (Nastavenia
kurzu, strana 5).
Výškomer: umožňuje prispôsobiť nastavenia výškomera
(Nastavenia výškomeru, strana 5).
Geoskrýše: umožňuje prispôsobiť nastavenia geoskrýš
(Nastavenia geoskrýš, strana 15).
Snímače: slúži na spárovanie snímačov so zariadením
(Bezdrôtové snímače, strana 15).
Fitnes: umožňuje prispôsobiť nastavenia zaznamenávania
kondičných aktivít (Nastavenia kondície, strana 15).
13
Lodná doprava: umožňuje nastaviť, ako sa budú na mape
zobrazovať námorné údaje (Námorné nastavenia,
strana 15).
Ponuky: umožňuje prispôsobiť poradie stránok a hlavnú ponuku
(Nastavenia ponuky, strana 15).
Formát pozície: slúži na nastavenie formátu geografickej
pozície a možností dátumu (Nastavenia formátu pozície,
strana 16).
Jednotky: slúži na nastavenie merných jednotiek používaných
na zariadení (Zmena merných jednotiek, strana 16).
Čas: slúži na nastavenie času (Nastavenia času, strana 16).
Profily: umožňuje prispôsobiť a vytvoriť nové profily aktivít
(Profily, strana 16).
Vynulovať: umožňuje obnoviť všetky údaje a nastavenia
(Vynulovanie dát a nastavení, strana 16).
Info: zobrazí informácie o zariadení, napríklad ID jednotky,
verziu softvéru, regulačné informácie a licenčnú zmluvu
(Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o
predpisoch a ich dodržiavaní, strana 18).
Zemepisné body: umožňuje zadať vlastnú predponu pred
automaticky pomenované zemepisné body.
Nastavenia systému
Vyberte položky Nastavenie > Systém.
Satelit: slúži na nastavenie možností satelitného systému
(Nastavenia satelitu, strana 14).
Jazyk textu: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného
v zariadení.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Rozhranie: slúži na nastavenie formátu sériového rozhrania
(Nastavenia sériového rozhrania, strana 14).
Zápis zázn. vo form. RINEX: umožňuje zariadeniu zapisovať
do systémového súboru údaje vo formáte Receiver
Independent Exchange Format (RINEX). RINEX je formát
výmeny údajov určený pre nespracované údaje satelitných
navigačných systémov.
Nastavenia satelitu
Vyberte položky Nastavenie > Systém > Satelit.
Satelitný systém: nastaví satelitný systém na GPS alebo
Demonštračný režim (GPS vypnutý).
WAAS/EGNOS: umožňuje systému používať údaje zo
spresňujúceho systému pre rozsiahlu oblasť/Európskej
geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (WAAS/
EGNOS).
Nastavenia sériového rozhrania
Vyberte položky Nastavenie > Systém > Rozhranie.
Garmin Spanner: umožňuje používať port USB zariadenia
s väčšinou mapovacích programov spĺňajúcich normu NMEA
0183 vytvorením virtuálneho sériového portu.
Sériové číslo Garmin: nastaví zariadenie tak, aby na výmenu
údajov zemepisných bodov, trás a prejdených trás
s počítačom používalo patentovaný formát Garmin.
NMEA In/Out: nastaví zariadenie tak, aby používalo štandardný
výstup a vstup v súlade s normou NMEA 0183.
Textový výstup: poskytuje jednoduchý textový výstup vo
formáte ASCII s informáciami o polohe a rýchlosti.
MTP: nastaví zariadenie tak, aby sa na prístup k systému
súborov v zariadení používal namiesto režimu
veľkokapacitného úložného zariadenia protokol Media
Transfer Protocol (MTP).
Nastavenia displeja
Čas podsvietenia: umožňuje upraviť čas do vypnutia
podsvietenia.
Úspora batérie: šetrí energiu batérie a predlžuje výdrž batérie
tým, že po uplynutí času podsvietenia vypne obrazovku.
Vzhľad: Slúži na zmenu vzhľadu pozadia displeja a zvýraznenia
pri výbere (Zmena farebného režimu, strana 14).
Snímka obrazovky: umožňuje uložiť snímku obrazovky
zariadenia.
Zobraziť veľkosť textu: umožňuje zmeniť veľkosť textu na
obrazovke.
Zmena farebného režimu
1 Vyberte položky Nastavenie > Zobraziť > Vzhľad.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby zariadenie automaticky zobrazovalo denné
alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa, vyberte
položky Režim > Automaticky.
• Ak chcete použiť svetlé pozadie, vyberte položky Režim >
Deň.
• Ak chcete použiť tmavé pozadie, vyberte položky Režim >
Noc.
• Ak chcete prispôsobiť dennú farebnú schému, vyberte
možnosť Denná farba.
• Ak chcete prispôsobiť nočnú farebnú schému, vyberte
možnosť Nočná farba.
Nastavenia Bluetooth
Vyberte položky Nastavenie > Bluetooth.
Stav: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth a zobrazuje
aktuálny stav pripojenia.
Upozornenia: zobrazí alebo skryje upozornenia smartfónu.
Nepamätať si telefón: odstráni pripojené zariadenie zo
zoznamu spárovaných zariadení. Táto možnosť je k
dispozícii až po spárovaní zariadenia.
Nastavenia Wi‑Fi
Vyberte položku Nastavenie > Wi-Fi.
Wi-Fi: zapína bezdrôtovú technológiu.
Pridať sieť: umožňuje vyhľadávanie a pripojenie k bezdrôtovej
sieti.
Nastavenia vypočítavania trasy
Dostupné nastavenia trás sa líšia podľa zvolenej aktivity.
Vyberte položky Nastavenie > Smerovanie.
Aktivita: nastaví aktivitu pre výpočet trasy. Zariadenie vypočíta
trasy optimalizované pre aktivitu, ktorú robíte.
Spôsob výpočtu: nastavuje spôsob použitý na výpočet vašej
trasy.
Uzamknúť na cestu: uzamkne modrý trojuholník, ktorý
predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu. Je to
užitočné pri jazde alebo navigácii po cestách.
Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania
pri navigácii mimo aktívnej cesty.
Nastavenie obmedzení: nastavuje typy ciest, terénu a spôsobu
dopravy, aby ste sa im vyhli počas navigácie.
Presuny po trase: nastavuje, ako zariadenie prejde z jedného
bodu na trase k ďalšiemu. Toto nastavenie je k dispozícii len
pre určité aktivity. Možnosť Vzdialenosť vás bude navigovať
do ďalšieho bodu trasy, keď sa nachádzate v určenej
vzdialenosti od aktuálneho bodu.
Nastavenie zvukov zariadenia
Môžete prispôsobiť zvuky správ, tlačidiel, upozornení na
odbočky a budíkov.
Vyberte nastavenie jednotlivých typov zvukov.
Vyberte položky Nastavenie > Zobraziť.
14
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia geoskrýš
Vyberte položky Nastavenie > Geoskrýše.
Geoskrýše naživo: umožňuje odstrániť dáta geoskrýš v
reálnom čase zo zariadenia a odstrániť registráciu zariadenia
z lokality geocaching.com (Odstránenie údajov
o geoskrýšach v reálnom čase zo zariadenia, strana 12,
Zrušenie registrácie zariadenia na webovej lokalite
Geocaching.com, strana 12).
Štýl skrýše geocache: nastaví zariadenie na zobrazovanie
zoznamu geoskrýš pomocou názvov alebo kódov.
Vyhľadávanie chirp™: umožňuje, aby zariadenie vyhľadalo
geoskrýšu s príslušenstvom chirp (Zapnutie vyhľadávania
chirp, strana 12).
Programovať chirp™: programuje príslušenstvo chirp. Prezrite
si príručku používateľa chirp na lokalite www.garmin.com.
Nastavenie filtra: umožňuje vytvoriť a uložiť vlastné filtre pre
geoskrýše (Uloženie vlastného filtra geoskrýš, strana 12).
Nájdené geoskrýše: umožňuje upraviť počet nájdených
geoskrýš. Tento počet sa automaticky zvýši po zaznamenaní
nálezu (Zaznamenanie pokusu, strana 12).
Bezdrôtové snímače
Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi
ANT+ alebo Bluetooth. Ďalšie informácie o kompatibilite
a zakúpení voliteľných snímačov nájdete na webovej stránke
buy.garmin.com.
Párovanie bezdrôtových snímačov
Pred párovaním si musíte nasadiť monitor srdcového tepu alebo
nainštalovať snímač.
Párovať znamená prepojiť bezdrôtové snímače používajúce
technológiu ANT+ alebo Bluetooth, napríklad pripojiť zariadenie
k monitoru srdcového tepu.
1 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od
snímača.
POZNÁMKA: počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m
(33 stôp) od ďalších snímačov.
2 Vyberte položky Nastavenie > Snímače.
3 Vyberte typ snímača.
4 Vyberte položku Hľadá sa nové.
Po spárovaní snímača s vašim zariadením sa zmení stav
snímača z Hľadá sa na Pripojené.
Nastavenia kondície
Vyberte položky Nastavenie > Fitnes.
Auto Lap: nastavuje v zariadení automatické označovanie
okruhu po určitej vzdialenosti.
Typ aktivity: nastavuje kondičnú aktivitu na turistiku, beh,
cyklistiku a ďalšie. To umožňuje, aby sa zobrazil správny typ
aktivity pri jej prenose do aplikácie Garmin Connect.
Používateľ: nastavuje informácie používateľského profilu.
Zariadenie využíva tieto informácie na výpočet presných
tréningových údajov v aplikácii Garmin Connect.
Zóny tepu: nastavuje päť zón tepov a váš maximálny tep pre
kondičné aktivity.
Označovanie okruhov podľa vzdialenosti
Funkciu Auto Lap môžete použiť na automatické označovanie
okruhu po určitej vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pri
porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov aktivity.
1 Vyberte položky Nastavenie > Fitnes > Auto Lap.
2 Zadajte hodnotu a vyberte položku Hotovo.
®
Režim Námorná mapa: nastaví typ grafu, ktorý používa
zariadenie pri zobrazovaní námorných dát. Možnosť
Námorné zobrazí rôzne prvky na mape inými farbami, aby
boli body záujmu relevantné pre námorníctvo lepšie čitateľné
a aby mapa pripomínala schému nákresov na papierových
mapách. Možnosť Rybolov (vyžaduje námorné mapy)
zobrazuje podrobný pohľad s vrstevnicami dna a hĺbkovými
sondami a zjednodušuje zobrazenie mapy na optimálne
použitie pri rybárčení.
Vzhľad: nastaví vzhľad námorných navigačných pomôcok na
mape.
Nastavenie námorného alarmu: nastavuje alarm, keď
prekročíte stanovenú vzdialenosť posunu pri ukotvení, keď
vybočíte z kurzu na určenú vzdialenosť a keď vstúpite do
vody s určitou hĺbkou.
Nastavenie námorných budíkov
1 Vyberte položky Nastavenie > Lodná doprava >
Nastavenie námorného alarmu.
Vyberte
typ budíka.
2
3 Vyberte možnosť Zapnúť.
4 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku Hotovo.
Nastavenia ponuky
Vyberte položky Nastavenie > Ponuky.
Štýl ponuky: zmení vzhľad hlavnej ponuky.
Hlavná ponuka: umožňuje posunúť, pridať a odstrániť položky z
hlavnej ponuky (Prispôsobenie hlavnej ponuky, strana 15).
Postupnosť strán: umožňuje posunúť, pridať a odstrániť
položky z postupnosti strán (Zmena postupnosti strán,
strana 15).
Nastavenie: zmení poradie položiek v ponuke nastavenia.
Kam viesť?: zmení poradie položiek v ponuke vyhľadávania
Prispôsobenie hlavnej ponuky
Môžete posunúť, pridať alebo odstrániť položky v hlavnej
ponuke.
1 V hlavnej ponuke vyberte MENU > Zmeniť por.polož..
2 Vyberte položku ponuky.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zmeniť umiestnenie položky v zozname,
vyberte položku Presunúť.
• Ak chcete do zoznamu pridať novú položku, vyberte
možnosť Vložiť.
• Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, vyberte
možnosť Odstrániť.
Zmena postupnosti strán
1 Vyberte položky Nastavenie > Ponuky > Postupnosť strán
> Upraviť postup. strán.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete stránku posunúť nahor alebo nadol v zozname,
vyberte položku Presunúť.
• Ak chcete do poradia stránok pridať novú stránku, vyberte
položku Vložiť a vyberte kategóriu.
• Ak chcete z poradia stránok odstrániť stránku, vyberte
položku Odstrániť.
TIP: ak chcete zobraziť postupnosť strán, vyberte PAGE.
Námorné nastavenia
Vo vysúvacom paneli aplikácií vyberte položky Nastavenie >
Lodná doprava.
Prispôsobenie zariadenia
15
2 Vyberte profil.
3 Vyberte položku Vymazať.
Vynulovanie dát a nastavení
1 Vyberte položky Nastavenie > Vynulovať.
2 Vyberte možnosť:
Nastavenia formátu pozície
POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy
by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf,
ktorý vyžaduje iný formát pozície.
Formát pozície: nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazí
hodnota pozície.
Dátum mapy: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa
štruktúrovaná.
Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný
zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.
Zmena merných jednotiek
Môžete prispôsobiť merné jednotky vzdialenosti a rýchlosti,
nadmorskej výšky, hĺbky, teploty, tlaku a vertikálnej rýchlosti.
1 Vyberte typ merania.
2 Vyberte mernú jednotku.
Nastavenia času
Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby
zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom
formáte.
Časové pásmo: Umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané
zariadenie. Pomocou voľby Automaticky sa časové pásmo
nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.
Profily
Profily sú kolekcie nastavení, ktoré optimalizujú vaše zariadenie
na základe toho, akým spôsobom ho používate. Nastavenia a
zobrazenia sa napríklad líšia pri používaní zariadenia na lov a
na geoskrýše.
Profily sú spojené s obrazovkami aktivít, vrátane domovskej
obrazovky.
Keď používate profil a zmeníte nastavenia napríklad dátových
polí alebo meracích jednotiek, zmeny sa automaticky uložia ako
súčasť profilu.
Vytvorenie vlastného profilu
Môžete prispôsobiť nastavenia a údajovú polia pre určitú aktivitu
alebo trasu.
1 Vyberte položky Nastavenie > Profily > Vytvoriť profil >
OK.
2 Prispôsobte nastavenia a dátové polia.
Úprava názvu profilu
Vyberte položky Nastavenie > Profily.
Vyberte profil.
Vyberte položku Upraviť názov.
Zadajte nový názov.
1
2
3
4
Odstránenie profilu
POZNÁMKA: pred odstránením profilu musíte aktivovať iný
profil. Nemôžete odstrániť aktívny profil.
1 Vyberte položky Nastavenie > Profily.
16
• Ak chcete vynulovať dáta pre konkrétnu trasu, napríklad
vzdialenosť a priemerné údaje, vyberte položku
Vynulovať údaje o trase.
• Ak chcete odstrániť všetky geografické body, vyberte
položku Vymazať všetky zem. body.
• Ak chcete vymazať údaje zaznamenané od spustenia
aktuálnej aktivity, vyberte položku Vymazať aktuálnu
aktivitu.
POZNÁMKA: zariadenie naďalej zaznamenáva nové
údaje pre aktuálnu aktivitu.
• Ak chcete na predvolené výrobné hodnoty obnoviť iba
nastavenia pre aktuálny profil aktivít, vyberte položku
Vynul. nast. pr..
• Ak chcete obnoviť všetky nastavenia a profily zariadenia
na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku
Vynulovať všetky nast..
POZNÁMKA: obnovením všetkých nastavení sa z vášho
zariadenia vymaže všetka aktivita geoskrýš. Neodstránia
sa používateľské údaje, napríklad trasy a zemepisné
body.
• Ak chcete odstrániť všetky uložené používateľské údaje a
obnoviť všetky nastavenia v zariadení na predvolené
výrobné hodnoty, vyberte položku Vymazať všetko.
POZNÁMKA: odstránením všetkých nastavení sa vymažú
vaše osobné údaje, história a uložené používateľské
údaje vrátane trás a zemepisných bodov.
Obnova predvolených nastavení stránky
1 Otvorte stránku, pre ktorú chcete obnoviť nastavenia.
2 Vyberte položky MENU > Obnova predv. nast..
Informácie o zariadení
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Na smartfóne môžete nainštalovať
aplikáciu Garmin Explore na nahratie zemepisných bodov, ciest,
prejdených trás a aktivít.
Garmin Express poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám
pre zariadenia Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Registrácia produktu
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ako získať ďalšie informácie
Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke
Garmin.
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
Informácie o zariadení
Informácie o batérii
Skutočná životnosť batérie závisí od nastavení zariadenia, ako
sú intervaly sledovania a kontrolovania správ.
Výdrž batérie Režim
Až 200 hodín Expedičný režim s 30-minútovým LiveTrack intervalom
Až 35 hodín
Predvolený režim s 10-minútovým LiveTrack intervalom
s automatickým nahrávaním
Až 1 rok
Vypnuté
Maximalizácia výdrže batérie
• Zapnite nastavenie Predĺžené sledovanie (Nastavenia
LiveTrack, strana 3).
• Nastavte Automaticky nastavenie jasu podsvietenia alebo
znížte časový limit podsvietenia (Nastavenia displeja,
strana 14).
• Znížte nastavenie Interval načítania správ (Nastavenia
správ, strana 3).
• Znížte hodnotu nastavení Interval protokolovania a Interval
odosielania (Nastavenia LiveTrack, strana 3).
• Vypnite Bluetooth bezdrôtovú technológiu (Nastavenia
Bluetooth, strana 14).
2 Posuňte karabínu nahor, kým zapadne na mieste.
Odstránenie karabíny
Zdvihnite spodok karabíny a vysuňte karabínu z upevňovacej
plochy.
Pripevnenie pútka
1 Vložte slučku pútka do otvoru v zariadení.
Zapnutie úsporného režimu batérie
Pomocou úsporného režimu batérie môžete predĺžiť životnosť
batérie.
Vyberte položky Nastavenie > Zobraziť > Úspora batérie >
Zapnúť.
V úspornom režime batérie sa obrazovka vypne, keď uplynie
čas podsvietenia. Obrazovku môžete zapnúť stlačením tlačidla
napájania.
Zapnutie expedičného režimu
Pomocou expedičného režimu môžete predĺžiť životnosť batérie.
V expedičnom režime sa obrazovka vypne, zariadenie sa
prepne do režimu slabého napájania a zaznamenáva menej
bodov GPS na trase.
1 Vyberte položky Nastavenie > R.níz.spotr..
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby vás zariadenie upozornilo, že máte zapnúť
expedičný režim, keď zariadenie vypínate, vyberte
položku Na dotaz.
• Ak chcete, aby sa expedičný režim automaticky zapol po
dvoch minútach nečinnosti, vyberte položku Automaticky.
• Ak nechcete, aby sa expedičný režim zapínal, vyberte
položku Nikdy.
V expedičnom režime občasne bliká červená kontrolka LED
vedľa tlačidla napájania.
Dlhodobé uskladnenie
Ak neplánujete zariadenie používať niekoľko mesiacov, pred
jeho uložením by ste mali batériu nabiť najmenej na 50 %.
Zariadenie by ste mali skladovať na chladnom a suchom mieste
s teplotami typickými pre bežné domácnosti. Po uskladnení
zariadenia a pred jeho používaním by ste mali zariadenie úplne
nabiť.
2 Prestrčte druhý koniec pútka cez slučku a pevne ju utiahnite.
3 Ak je to potrebné, pripojte pútko k oblečeniu alebo k batohu
počas aktivity.
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Toto zariadenie je odolné voči vode podľa normy IEC 60529
IPX7. Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na
30 minút. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť. Po
ponorení zariadenie pred používaním alebo nabíjaním utrite
a nechajte voľne vyschnúť.
Po kontakte zariadenia s chlórovanou alebo slanou vodou
zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.
Čistenie zariadenia
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
čistiaceho prostriedku.
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
Správa údajov
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
Pripevnenie karabíny
1 Umiestnite karabínu
zariadenia.
Informácie o zariadení
do drážok na upevňovacej ploche
®
®
Typy súborov
Príručné zariadenie podporuje tieto typy súborov:
• Súbory zo zariadenia Garmin Explore.
• Súbory GPX trás, ciest a zemepisných bodov.
• Súbory GPX geoskrýš (Sťahovanie geoskrýš pomocou
počítača, strana 11).
• Súbory JPEG fotografií.
17
• Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader.
Prejdite na lokalitu www.garmin.com/products/poiloader.
4 Na klávesnici stlačte kláves Vymazať.
Inštalácia pamäťovej karty
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako
prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie
zariadenia.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• V prípade počítačov Apple , vyberte zariadenia a vyberte
položky Súbor > Vysunúť.
2 Odpojte kábel od počítača.
Na zvýšenie pamäte alebo pre vopred nahraté mapy môžete
nainštalovať pamäťovú kartu microSD.
1 Zodvihnite ochranný kryt na boku zariadenia .
Odpojenie kábla USB
®
2 Vložte pamäťovú kartu zlatými kontaktmi smerom von.
Pripojenie zariadenia k počítaču
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.
1 Potiahnite nahor ochranný kryt portu USB.
2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB na zariadení.
3 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.
Zariadenie a pamäťová karta (voliteľné) sa zobrazia ako
vymeniteľné jednotky v položke Tento počítač pri počítačoch
s operačným systémom Windows a ako pripojené oddiely pri
počítačoch Mac.
Prenos súborov do zariadenia
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
2
3
4
5
6
7
Na počítačoch s operačným systémom Windows sa
zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné
zariadenie a pamäťová karta sa môže zobraziť ako druhá
vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie
a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.
POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými
jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne.
Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste
sa naučili, ako mapovať jednotku.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Otvorte prenosné zariadenie, jednotku alebo oddiel
zariadenia alebo pamäťovej karty.
Prejdite na priečinok.
Vyberte položky Upraviť > Prilepiť.
Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia
alebo na pamäťovej karte.
Vymazávanie súborov
OZNÁMENIE
Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho
zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa
nemali vymazávať.
1 Otvorte mechaniku alebo jednotku Garmin.
2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
3 Vyberte súbor.
2
18
Technické údaje
Typ batérie
Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová
batéria
Životnosť batérie
Až 35 hodín v predvolenom režime
Až 200 hodín v expedičnom režime
Odolnosť voči vode
IEC 60529 IPX72
Rozsah prevádzkovej
teploty
-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Bezpečná vzdialenosť
kompasu
17,5 cm (7 palcov)
Bezdrôtová frekvencia/
protokol
2,4 GHz pri menovitom výkone 14,9 dBm
Zobrazenie elektronického štítku s
informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní
Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky.
Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch,
ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne
označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a
licenciách.
1 Vyberte položku Nastavenie.
2 Vyberte položku Info.
Príloha
Dátové polia
V určitých dátových poliach sa zobrazujú dáta iba počas
navigácie alebo po pripojení bezdrôtového príslušenstva.
% srdc. tepu počas kola: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.
Aktuálny okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
Barometer: kalibrovaný aktuálny tlak.
Čas cesty - pohyb: priebežný prehľad celkového času
stráveného pohybom od posledného vynulovania.
Čas cesty - zastavenie: priebežný prehľad celkového času
stráveného v pokoji od posledného vynulovania.
Čas do cieľa: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do
cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do
príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Čas - nasl. bod: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho
zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase
Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Príloha
zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Časovač alarmu: aktuálny čas na odpočítavači.
Časovač stopiek: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.
Čas posledného okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný
dokončený okruh.
Čas trasy: priebežný prehľad celkového času stráveného
pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.
Dátum: aktuálny deň, mesiac a rok.
Hĺbka: hĺbka vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku
zariadeniu NMEA 0183 so schopnosťou získavania údajov o
hĺbke vody.
Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo, letný čas).
Kad. posl. okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
posledného dokončeného okruhu.
Kadencia: cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete,
aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť
pripojené k príslušenstvu kadencie.
Kadencia okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
aktuálneho okruhu.
Kalórie: celkový počet spálených kalórií.
Klesanie - celkovo: vzdialenosť celkového klesania nadmorskej
výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.
Klesanie - maximálne: maximálna rýchlosť klesania v stopách
za minútu alebo v metroch za minútu od posledného
vynulovania.
Klesanie - priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť
prekonaná klesaním od posledného vynulovania.
Klesanie v kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním
v rámci posledného okruhu.
Klesanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná
klesaním v rámci posledného dokončeného okruhu.
Kĺzavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej
vzdialenosti.
Kĺzavosť do cieľa: kĺzavosť potrebná na zostup z aktuálneho
miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú,
len keď používate navigáciu.
Kolo celkovo: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené
okruhy.
Kurz: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu
možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Kurz: smer vášho pohybu.
Kurz GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.
Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.
Kurzor: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného bodu
alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate
navigáciu.
Max tepl. za posled.24 h: najvyššia teplota zaznamenaná
kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.
Miesto (šírka/dĺžka): aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou
šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybraté nastavenie formátu
pozície.
Miesto (zvolené): aktuálna poloha vyjadrená na základe
vybratého nastavenia formátu pozície.
Mimo kurzu: vzdialenosť smerom doľava alebo doprava,
o ktorú ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje
sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Min tepl. za posled. 24h: najnižšia teplota zaznamenaná
kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad alebo pod morskou hladinou.
®
Príloha
Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy
nad úrovňou terénu.
Nadmorská výška GPS: nadmorská výška miesta vašej
aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.
Na kurz: smer, v ktorom sa musíte presunúť, aby ste sa dostali
späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate
navigáciu.
Nasl. zemep. bod: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Obmedz.rýchl.: nahlásené rýchlostné obmedzenie cesty. K
dispozícii iba v niektorých mapách a oblastiach. Ohľadom
aktuálnych rýchlostných obmedzení sa vždy riaďte značkami
na cestách.
Odbočenie vozidla: smer najbližšieho odbočenia na trase.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Odbočka: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a
aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená
odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď
používate navigáciu.
Odhadovaný čas v cieli: odhadovaný čas príchodu do
konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Okolitý tlak: nekalibrovaný okolitý tlak.
Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.
Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti
za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase
nevymaže.
Počítadlo vzd.: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti od
posledného vynulovania.
Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej
polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/3,65 m (12 stôp).
Priem.tep % max.: priemerná percentuálna hodnota
maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerná kadencia: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci
aktuálnej aktivity.
Priemerné kolo: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.
Priemerný tep: priemerný srdcový tep v rámci aktuálnej aktivity.
Rýchl. – celk. priem.: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas
pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.
Rýchl. – jazda priem.: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas
pohybu od posledného vynulovania.
Rýchl. posl. okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.
Rýchlosť do cieľa: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na
trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Rýchlosť - maximálna: najvyššia rýchlosť dosiahnutá od
posledného vynulovania.
Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.
Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu
(vzdialenosť). Ak napríklad vystúpate 3 m (10 stôp) na
každých prejdených 60 m (200 stôp), sklon je 5 %.
Smer k cieľu: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta.
Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).
Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru
srdcového tepu.
19
Srdcový tep - %Max.: percentuálna hodnota maximálneho
srdcového tepu.
ST okruhu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho okruhu.
Stúpanie - celkovo: vzdialenosť celkového stúpania
nadmorskej výšky počas aktivity alebo od posledného
vynulovania.
Stúpanie - maximálne: maximálna rýchlosť stúpania v stopách
za minútu alebo v metroch za minútu od posledného
vynulovania.
Stúpanie - priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť
prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.
Stúpanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním
v rámci posledného okruhu.
Stúpanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná
stúpaním v rámci posledného dokončeného okruhu.
Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje
teplotný snímač. Tieto dáta sa zobrazia iba po pripojení
zariadenia ku snímaču tempe™.
Teplota - voda: teplota vody. Vaše zariadenie musí byť
pripojené ku zariadeniu NMEA 0183 so schopnosťou
získavania údajov o teplote vody.
Tep posl.okr.: priemerný srdcový tep v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Uplynutý čas aktivity: celkový zaznamenaný čas. Napríklad:
Ak spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na
5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút,
váš uplynutý čas je 35 minút.
Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.
Ver.vzd.do cieľa: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou
polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len
keď používate navigáciu.
Ver.vzd.k nas.b.: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou
polohou a ďalším zemepisným bodom na trase. Tieto údaje
sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vertik. vzdial. k cieľu: rýchlosť stúpania alebo klesania
k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa
zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania
v priebehu času.
Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS
polohy.
Výška - maximálna: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od
posledného vynulovania.
Výška - minimálna: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od
posledného vynulovania.
Vzdial. k nasled.: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu
zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len
keď používate navigáciu.
Vzdial.posl.okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci posledného
dokončeného okruhu.
Vzdialenosť aktivity: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej
trasy alebo aktivity.
Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného
cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho
okruhu.
Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
Zemepisný bod v cieli: posledný bod na trase do cieľa. Tieto
údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Žiadne: toto je prázdne dátové pole.
Zóna srdcového tepu: aktuálny výkonný rozsah vášho
srdcového tepu (1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené
podľa vášho používateľského profilu a maximálneho
srdcového tepu (220 mínus váš vek).
20
Ako získať ďalšie informácie
Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke
Garmin.
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
Voliteľné príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo, ako sú držiaky, mapy, kondičné doplnky
a náhradné diely sú k dispozícii na lokalite http://buy.garmin.com
alebo od vášho Garmin predajcu.
tempe
Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač
môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude
vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj
poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa
zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie
tempe spárovať s vaším zariadením.
Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením
Garmin
• Overte, či je príslušenstvo ANT+ kompatibilné so zariadením
Garmin.
• Pred spárovaním príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin
sa posuňte 10 m (33 stôp) od ďalšieho príslušenstva ANT+.
• Zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp)
od príslušenstva ANT+.
• Po prvom spárovaní zariadenie Garmin automaticky
rozpozná príslušenstvo ANT+ vždy po jeho aktivácii. Tento
postup sa vykoná automaticky po zapnutí zariadenia Garmin
a ak je príslušenstvo aktivované a funguje správne, trvá iba
niekoľko sekúnd.
• Po spárovaní zariadenie Garmin prijíma dáta iba z vášho
príslušenstva a môžete sa priblížiť k ďalším príslušenstvám.
Riešenie problémov
Reštartovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť
reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani
nastavenia.
Tlačidlo napájania podržte stlačené približne 30 sekúnd.
Informácie o zónach srdcového tepu
Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie
a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna
srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť
bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1
po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo
všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt
maximálneho srdcového tepu.
Kondičné ciele
Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu
pochopením a aplikovaním týchto zásad.
• Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
• Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže
pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.
Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej
najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku
(Výpočty zón srdcového tepu, strana 21).
Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu
z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne
a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny
srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.
Príloha
Výpočty zón srdcového tepu
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50 – 60 %
Uvoľnené a nenáročné tempo,
rytmické dýchanie
Počiatočná úroveň
aeróbneho tréningu,
znižuje stres
2
60 – 70 %
Pozvoľné tempo,
mierne hlbšie
dýchanie, rozhovor
stále možný
Základný kardiovaskulárny tréning,
dobré tempo zotavovania
3
70 – 80 %
Priemerné tempo,
náročnejšie udržiavanie rozhovoru
Zlepšovanie aeróbnej
kapacity, optimálny
kardiovaskulárny
tréning
4
80 – 90 %
Rýchle tempo, ktoré
môže byť mierne
náročné, intenzívne
dýchanie
Zlepšovanie aeróbnej
kapacity a prahu,
zlepšovanie rýchlosti
5
90 – 100 %
Šprintovanie, dlhodo- Anaeróbny tréning
bejšie neudržateľné a odolnosť svalstva,
tempo, namáhavé
zvyšovanie sily
dýchanie
Príloha
21
Register
A
aktivity 8, 9
aplikácie 6, 7
Auto Lap 15
B
batéria 17
maximalizácia 14, 17
nabíjanie 1
úroveň 1
uskladnenie 17
životnosť 17
baterka 10, 13
body trasy, navigovanie 10
budíky
hodiny 10
námorné 15
priblíženie sa 8, 12
zvuky 14
navigovanie 7
kondícia 15
kurzy, ukazovateľ 4
M
mapa 3
mapy 9
aktualizácia 16
lupa 4
meranie vzdialeností 4
nastavenia 4
navigovanie 4, 7, 9
orientácia 4, 9
Snímky BirdsEye 11
meranie vzdialeností 4
merné jednotky 16
miniaplikácie 6, 7
snímače Bluetooth 15
Snímky BirdsEye 10
softvér, aktualizácia 16
SOS 1–3
odosielanie 3
zrušenie 3
Spotreba dát 10
správy 1–3, 10
navigovanie 2, 10
odstránenie 3
srdcový tep, zóny 20, 21
stopky 10
stránka satelitu 13
súbory, prenos 11, 17, 18
Š
špecifikácie 18
N
T
dátové polia 6, 13, 18
Diaľkový ovládač VIRB 10, 13
nadmorská výška 5
graf 8
nahrávanie 9
námorné
nastavenia 15
nastavenie budíkov 15
nastavenia 3–5, 13–16
nahrávanie 8
zariadenie 14
nastavenia času 16
nastavenia displeja 14
nastavenia systému 14
navigácia 4, 7, 9
kompas 7
zastavenie 7
navigovanie 4
technológia Bluetooth 1, 6, 14
tempe 20
teplota 20
testovanie zariadenia 3
tlačidlá 1
uzamknutie 1
tlačidlo napájania 1
TracBack 9
trasový počítač 5, 9
trasy 8, 9
nastavenia 14
navigovanie 8, 9
odstránenie 8
úprava 8
vytvorenie 8
zobrazenie na mape 8
F
O
U
obrazovka
jas 1
nastavenia 14
odstránenie, všetkých údajov používateľa 18
Ukázať a ísť 4, 9
ukazovatele, jazda 3
ukazovatele jazdy 3
ukladanie údajov 7, 18
upozornenia 6, 10
upozornenia na priblíženie sa 10, 12
upozornenie na priblíženie sa 8
USB 14
konektor 1
odpojenie 18
prenos súborov 17
režim veľkokapacitného úložného
zariadenia 17
uzamknutie, tlačidlá 1
C
cesty 8
Connect IQ 6, 7, 10
Č
čas, pásma a formáty 16
časy lovu a rybolovu 10
časy východu a západu slnka 10
čistenie zariadenia 17
D
formát pozície 16
G
Garmin Connect 6
Garmin Explore 17
Garmin Express 16
aktualizácia softvéru 16
geoskrýše 10–12, 17
nastavenia 15
navigovanie k 12
preberanie 11
GPS 1, 10, 13
nastavenia 14
stránka satelitu 13
H
história 10
odosielanie do počítača 7
odstránenie 10
zobraziť 10
hlavná ponuka 4
prispôsobenie 15
CH
chirp 12, 15
I
ikony 1
infopanely 5
informácie o trase, zobraziť 5, 9
J
jas 1
K
kalendár 10
kalibrácia, výškomer 5
kalkulačka 10
karabína 17
karta microSD. Pozrite si pamäťová karta
klávesnica 2
kompas 3, 4, 9
kalibrácia 5
nastavenia 4, 5
22
P
pamäťová karta 18
párovanie
smartfón 6
snímače 15
Snímače ANT+ 20
plánovač trasy. Pozrite si cesty
počasie 9, 10
počítač, pripájanie 18
podsvietenie 1, 14, 17
polohy
ukladanie 7
úprava 7
používateľské údaje, odstránenie 18
preberanie, geoskrýše 11
prenos
súbory 11, 13, 17
trasy 13
príslušenstvo 15, 16, 20
prispôsobenie zariadenia 13, 15
profily 10, 13, 16
prvotné nastavenie 2
pútko na zápästie 17
R
registrácia produktu 12
registrácia zariadenia 11
resetovanie zariadenia 16
riešenie problémov 16, 20
V
výpočet rozlohy 10, 13
výškomer 5
kalibrácia 5
W
WAAS 14
Wi‑Fi 6
pripájanie 6, 14
Z
zdieľanie údajov 9, 10, 13
zemepisné body 7, 8, 10
navigovanie 7
odstránenie 7
premietnutie 7
ukladanie 7
úprava 7, 8
zvuky 14
S
satelitné signály 2, 10, 13
sledovanie 2, 3
smartfón 6, 7, 13
aplikácie 6
párovanie 6
snímače ANT+ 15
párovanie 15
Snímače ANT+, párovanie 20
Register
support.garmin.com
Júl 2019
190-02336-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising