Garmin | GPSMAP® 66i | Operating instructions | Garmin GPSMAP® 66i Návod k obsluze

Garmin GPSMAP® 66i Návod k obsluze
GPSMAP 66i
®
Návod k obsluze
© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack a VIRB jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností registrované v USA a dalších zemích. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ a Xero jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd.
nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth
a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C,
LLC. NMEA je registrovaná ochranná známka společnosti National Marine Electronics Association. Wi‑Fi je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je
registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Stavová dioda LED ................................................................ 1
Ikony stavu ............................................................................. 1
Tlačítka ....................................................................................... 1
Zapnutí zařízení ..................................................................... 1
Uzamčení kláves .................................................................... 1
Zapnutí podsvícení ................................................................ 1
Úprava podsvícení ................................................................. 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Aktivace zařízení ........................................................................ 2
Satelitní síť Iridium ...................................................................... 2
Funkce inReach.............................................................. 2
Zprávy ......................................................................................... 2
Odeslání přednastavené zprávy ............................................ 2
Odeslání textové zprávy ........................................................ 2
Použití klávesových zkratek ................................................... 2
Odpověď na zprávu ............................................................... 2
Kontrola zpráv ........................................................................ 2
Zobrazení podrobností zprávy ............................................... 2
Navigace k poloze ze zprávy ................................................. 2
Vložení souřadnic polohy do zprávy ...................................... 2
Odstranění zpráv ................................................................... 2
Nastavení zpráv ..................................................................... 3
LiveTrack .................................................................................... 3
Spuštění služby LiveTrack ..................................................... 3
Zastavení služby LiveTrack ................................................... 3
Sdílení vaší webové stránky MapShare™ ............................. 3
Nastavení služby LiveTrack ................................................... 3
SOS ............................................................................................ 3
Aktivace nouzového volání .................................................... 3
Odeslání vlastní nouzové zprávy ........................................... 3
Zrušení nouzového volání ...................................................... 3
Testování zařízení.......................................................... 3
Synchronizace dat inReach........................................... 3
Používání hlavních stránek........................................... 3
Otevření hlavního menu ............................................................. 4
Mapa ........................................................................................... 4
Změna orientace mapy .......................................................... 4
Měření vzdálenosti na mapě .................................................. 4
Nastavení stránky mapy ........................................................ 4
Kompas .......................................................................................4
Používání kompasu ............................................................... 4
Ukazatel kurzu ....................................................................... 4
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi .......................... 4
Nastavení kompasu ............................................................... 4
Trasový počítač .......................................................................... 5
Nastavení trasového počítače ............................................... 5
Výškoměr .................................................................................... 5
Nastavení grafu výškoměru ................................................... 5
Připojené funkce............................................................ 5
Požadavky na připojené funkce .................................................. 6
Spárování zařízení se smartphonem .......................................... 6
Oznámení z telefonu ................................................................... 6
Zobrazení oznámení z telefonu ............................................. 6
Skrytí oznámení ..................................................................... 6
Správa oznámení ................................................................... 6
Připojení k bezdrátové síti .......................................................... 6
Funkce Connect IQ ..................................................................... 6
Stahování funkcí Connect IQ ................................................. 6
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ..................... 6
Zobrazení doplňků Connect IQ .............................................. 6
Obsah
Garmin Explore ........................................................................... 7
Navigace .......................................................................... 7
Navigace k cíli ............................................................................. 7
Navigace s mapou ................................................................. 7
Navigace s kompasem ........................................................... 7
Zastavení navigace ................................................................ 7
Trasové body .............................................................................. 7
Vytvoření trasového bodu ...................................................... 7
Navigace k trasovému bodu .................................................. 7
Úprava trasového bodu .......................................................... 7
Odstranění trasového bodu ................................................... 7
Průměrování trasového bodu ................................................. 7
Projekce trasového bodu ....................................................... 7
Posunutí trasového bodu na mapě ........................................ 7
Hledání polohy v blízkosti trasového bodu ............................ 7
Nastavení varovného alarmu pro trasový bod ....................... 7
Přidání trasového bodu k trase .............................................. 8
Přemístění trasového bodu do aktuální polohy ..................... 8
Trasy ........................................................................................... 8
Vytvoření trasy ....................................................................... 8
Navigace podle uložené trasy ................................................ 8
Úprava trasy ........................................................................... 8
Zobrazení trasy na mapě ....................................................... 8
Zobrazení grafu nadmořské výšky trasy ................................ 8
Úprava názvu trasy ................................................................ 8
Obrácení trasy ....................................................................... 8
Odstranění trasy .................................................................... 8
Záznamy ..................................................................................... 8
Nastavení záznamu ............................................................... 8
Zobrazení aktuální aktivity ..................................................... 8
Navigace pomocí funkce TracBack® ..................................... 9
Zastavení aktuální aktivity ...................................................... 9
Navigace uloženou aktivitou .................................................. 9
Odstranění uložené aktivity .................................................... 9
Změna směru aktivity ............................................................. 9
Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity ................................ 9
Mapa ........................................................................................... 9
Změna orientace mapy .......................................................... 9
Kompas .......................................................................................9
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi .......................... 9
Trasový počítač .......................................................................... 9
Počasí.............................................................................. 9
Přidání polohy pro počasí ........................................................... 9
Žádost o předpověď počasí ........................................................ 9
Aktualizace předpovědi počasí ................................................... 9
Úprava polohy pro počasí ........................................................... 9
Odstranění polohy pro počasí .................................................. 10
Využití dat a historie.................................................... 10
Zobrazení využití dat ................................................................ 10
Vynulování počítadla využití dat .......................................... 10
Prohlížení dat z historie ............................................................ 10
Navigace na položku z historie ............................................ 10
Označení položky z historie jako trasového bodu ............... 10
Odstranění historie dat ......................................................... 10
Nástroje hlavního menu............................................... 10
BirdsEyeSnímky ....................................................................... 10
Stahování BirdsEye snímků ................................................. 10
Poklady ..................................................................................... 11
Registrace zařízení na portálu Geocaching.com ................. 11
Stahování pokladů pomocí počítače .................................... 11
Hledání pokladu ................................................................... 11
Filtrování seznamu pokladů ................................................. 11
Zobrazení podrobností pokladů ........................................... 11
Navigace ke schránce s pokladem ...................................... 11
Zaznamenání pokusu .......................................................... 12
i
chirp ..................................................................................... 12
Odebrání Live dat o pokladech ............................................ 12
Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com .... 12
Nastavení varovného alarmu .................................................... 12
Úprava a odstranění varovného alarmu .............................. 12
Bezdrátový příjem a odesílání dat ............................................ 12
Výběr profilu .............................................................................. 12
Výpočet velikosti plochy ............................................................ 12
Použití dálkového ovládání VIRB ............................................. 12
Použití svítilny ........................................................................... 13
Stránka Satelit .......................................................................... 13
Nastavení satelitů GPS ........................................................ 13
Cíle aktivit typu fitness ......................................................... 20
Výpočty rozsahů srdečního tepu ......................................... 20
Rejstřík .......................................................................... 21
Přizpůsobení zařízení................................................... 13
Přizpůsobení datových polí ...................................................... 13
Menu nastavení ........................................................................ 13
Nastavení systému .............................................................. 13
Nastavení displeje ................................................................ 14
BluetoothNastavení .............................................................. 14
Wi‑FiNastavení .................................................................... 14
Nastavení trasování ............................................................. 14
Nastavení tónů zařízení ....................................................... 14
Nastavení pro geocaching ................................................... 14
Bezdrátové snímače ............................................................ 14
Nastavení aktivit typu fitness ............................................... 14
Námořní nastavení ............................................................... 15
Nastavení menu ................................................................... 15
Nastavení formátu souřadnic ............................................... 15
Změna měrných jednotek .................................................... 15
Nastavení času .................................................................... 15
Profily ................................................................................... 15
Vynulování dat a nastavení ................................................. 16
Informace o zařízení..................................................... 16
Aktualizace produktů ................................................................ 16
Nastavení Garmin Express .................................................. 16
Další informace ......................................................................... 16
Informace o baterii .................................................................... 16
Maximalizace výdrže baterie ................................................ 16
Zapínání režimu úspory baterie ........................................... 16
Zapnutí režimu Expedice ..................................................... 16
Dlouhodobé skladování ....................................................... 16
Připnutí karabinové svorky ....................................................... 16
Odepnutí karabinové svorky ................................................ 17
Upevnění poutka .......................................................................17
Péče o zařízení ......................................................................... 17
Čištění zařízení .................................................................... 17
Správa dat ................................................................................ 17
Typy souborů ....................................................................... 17
Instalace paměťové karty ..................................................... 17
Připojení zařízení k počítači ................................................. 17
Přenos souborů do zařízení ................................................. 17
Odstranění souborů ............................................................. 18
Odpojení kabelu USB .......................................................... 18
Technické údaje ........................................................................ 18
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě ............................................................... 18
Dodatek ......................................................................... 18
Datová pole ...............................................................................18
Další informace ......................................................................... 20
Volitelné příslušenství ............................................................... 20
tempe ................................................................................... 20
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin ................................................................................. 20
Odstranění problémů ................................................................ 20
Restartování zařízení ........................................................... 20
Rozsahy srdečního tepu ........................................................... 20
ii
Obsah
Začínáme
Tlačítka
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přehled zařízení
FIND
Výběrem otevřete menu vyhledávání.
MARK
Výběrem uložte aktuální polohu jako trasový bod.
QUIT
Výběrem proveďte zrušení nebo se vraťte do předchozího
menu či na stránku.
Výběrem procházejte hlavní stránky.
ENTER
Výběrem provedete volbu možnosti a potvrdíte zprávy.
Vyberte možnost ovládání záznamu aktuální aktivity (na
stránce Mapa, Kompas, Výškoměr a Trasový počítač).
MENU
Výběrem otevřete menu možností pro aktuálně otevřenou
stránku.
Dvojitým výběrem otevřete hlavní menu (z libovolné
stránky).
PAGE
Výběrem procházejte hlavní stránky.
Výběrem ikony , ,
nebo
přesuňte kurzor mapy.
vyberte možnosti menu a
Stisknutím přiblížíte na mapě.
Stisknutím oddálíte na mapě.
Interní anténa Iridium a GNSS
®
Zapínací tlačítko
Zapnutí zařízení
Podržte tlačítko
.
Uzamčení kláves
Tlačítko SOS
Tlačítka
Port micro-USB (pod ochranným krytem)
Svítilna
Slot na kartu microSD (pod ochranou krytkou)
®
Upevňovací spona
Stavová dioda LED
Aktivita diody LED
Stav
Dvě opakovaná rychlá bliknutí
zeleně
Máte nepřečtenou zprávu.
Bliká zeleně
Zařízení je v režimu expedice.
Bliká červeně
Zařízení nemá volný výhled na
oblohu.
Zbývající energie baterie zařízení je
nižší než 10 %.
Střídavě bliká červeně a zeleně Zařízení je v režimu SOS.
Klávesy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému
stisknutí.
Vyberte možnost > Uzamknout tlačítka.
Zapnutí podsvícení
Stisknutím libovolného tlačítka zapnete podsvícení.
Podsvícení se zapne automaticky při zobrazení alarmů a
zpráv.
Úprava podsvícení
1 Výběrem ikony otevřete stránku stavu..
2 Použitím ikony a nastavíte jas.
TIP: Chcete-li snížit intenzitu podsvícení, aby bylo možné
používat brýle pro noční vidění, vyberte možnost NV.
Nabíjení zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní
rozsah, nebude se nabíjet (Technické údaje, strana 18).
1 Zvedněte ochranný kryt .
Ikony stavu
Stav ANT+
®
Síla signálu GPS
Nabíjení baterie
Nabíjení dokončeno
Stav Bluetooth
®
Stav sítě Wi-Fi
Odesílání zpráv inReach
®
Nepřečtené zprávy inReach
2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do nabíjecího
portu
zařízení.
3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do kompatibilního
napájecího adaptéru.
Začínáme
1
4 Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky.
5 Zařízení zcela nabijte.
Aktivace zařízení
Abyste mohli používat funkce inReach zařízení GPSMAP 66i,
musíte jej aktivovat.
1 Na webu explore.garmin.com si vytvořte účet a vyberte
vhodné předplatné satelitních služeb.
2 Zapněte zařízení.
POZNÁMKA: Než vyrazíte ven, musíte pro dokončení online
části aktivace zadat číslo IMEI a kód AUTH zařízení.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 V hlavním menu vyberte možnost Aktivovat a jděte ven do
oblasti s volným výhledem na oblohu.
5 Vyčkejte, až se zařízení spojí se satelitní sítí Iridium.
POZNÁMKA: Aktivace zařízení může trvat až 20 minut.
Zařízení musí během tohoto procesu odeslat a přijmout
několik zpráv, což trvá déle než odeslání jedné zprávy při
běžném provozu.
Satelitní síť Iridium
Aby mohlo zařízení přenášet zprávy a trasové body
prostřednictvím sítě Iridium, musí mít volný výhled na oblohu.
Pokud nebude volný výhled na oblohu, bude zařízení zkoušet
informace odesílat tak dlouho, dokud nezachytí satelitní signál.
TIP: Nejlepšího spojení se satelitem dosáhnete v případě, když
si zařízení upevníte na batoh nebo na horní část těla.
Funkce inReach
Aktivujte své zařízení, abyste jej využili na maximum. Aktivace
zařízení vám umožní využívat funkce inReach, včetně zpráv,
SOS a LiveTrack.
Zprávy
Zařízení GPSMAP 66i odesílá a přijímá zprávy prostřednictvím
satelitní sítě Iridium. Můžete odeslat zprávu na telefonní číslo
(SMS), na e-mailovou adresu nebo do jiného zařízení
s technologií inReach. Každá odeslaná zpráva obsahuje údaje o
vaší poloze.
POZNÁMKA: Přednastavená zpráva obsahuje pevně daný text
s předem určenými příjemci a je nutné ji nastavit na webu
Garmin Explore™.
Odeslání přednastavené zprávy
Přednastavené zprávy jsou zprávy, které si předem vytvoříte na
webu explore.garmin.com. Přednastavené zprávy mají pevně
daný text a příjemce.
1 Na stránce Zprávy vyberte možnostOdeslat předn. zpr..
2 Vyberte přednastavenou zprávu a stiskněte tlačítko ENTER.
3 Stisknutím tlačítka ENTER zprávu odešlete.
Odeslání textové zprávy
1 Na stránce Zprávy vyberte možnost Nová zpráva.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte
možnost Odeslat rychlou zprávu.
POZNÁMKA: Rychlé zprávy můžete přidávat a upravovat
na webu Garmin Explore.
• Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost Zadat
zprávu.
3 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo zadejte
kontaktní údaje příjemce.
4 Až budete mít hotovo, vyberte možnost Odeslat zprávu.
2
Použití klávesových zkratek
• Pro výběr první možnosti automatického doplnění stiskněte
tlačítko FIND.
• Pro změnu klávesnice stiskněte tlačítko MARK.
• Pro změnu velikosti písma stiskněte tlačítko PAGE jednou
a pro zapnutí funkce Caps Lock stiskněte tlačítko PAGE
dvakrát.
• Pro návrat na předchozí znak stiskněte tlačítko .
• Pro vložení mezery stiskněte tlačítko .
Odpověď na zprávu
1 Na stránce Zprávy vyberte konverzaci.
2 Vyberte možnost Odpověď.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost Zadat
zprávu.
• Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte
možnost Odeslat rychlou zprávu a zvolte zprávu.
4 Až budete mít hotovo, vyberte možnost Odeslat zprávu.
Kontrola zpráv
Když odesíláte zprávu, zařízení 10 minut čeká na odpověď.
Zařízení také každou hodinu vyhledává nové zprávy. Používáteli funkci LiveTrack, zařízení automaticky vyhledává zprávy
v daném intervalu sledování.
POZNÁMKA: Aby zařízení mohlo zprávy zkontrolovat, musí mít
v okamžiku naslouchání výhled na satelit.
Zprávy si také můžete zkontrolovat sami – ruční kontrolou zpráv,
odesláním zprávy nebo odesláním trasového bodu. Během
kontroly se zařízení připojí k satelitům a přijme zprávy, které
čekají na doručení.
V hlavním menu vyberte možnost Pomůcky inReach >
Kontrola pošty > Kontrola pošty.
Zobrazení podrobností zprávy
1 Vyberte možnost Zprávy.
2 Vyberte konverzaci.
3 Vyberte zprávu.
4 Vyberte kartu s informacemi.
Navigace k poloze ze zprávy
Obdržíte-li zprávu od jiného zařízení s technologií inReach,
může tato zpráva obsahovat údaje o poloze. U těchto zpráv
můžete navigovat do polohy, ze které byla zpráva odeslána.
1 Vyberte možnost Zprávy.
2 Vyberte konverzaci s údaji o poloze.
3 Vyberte kartu mapy.
4 Vyberte možnost Jet.
Vložení souřadnic polohy do zprávy
Pokud zasíláte zprávu příjemci, který možná nemá přístup
k internetu, můžete do zprávy vložit své souřadnice. Např.
příjemce má starší model mobilního telefonu, který nepodporuje
prohlížení map, nebo se příjemce nachází mimo oblast pokrytí
mobilními daty a nemůže si zobrazit webovou stránku.
1 Na stránce Zprávy vyberte možnost Nová zpráva > Odeslat
polohu.
2 Zadejte požadované příjemce.
3 V případě potřeby napište zprávu.
4 Vyberte možnost Odeslat zprávu.
Odstranění zpráv
1 Na stránce Zprávy vyberte konverzaci.
2 Vyberte možnost MENU > Odstranit vlákno.
Funkce inReach
Nastavení zpráv
3 Vyčkejte na nouzové odpočítávání.
Vyberte možnost Nastavení > Zprávy.
Vyzvánět do přečtení: Zařízení bude vydávat zvukový signál,
dokud si novou zprávu nepřečtete. Tato funkce je užitečná
především v hlučném prostředí.
Oznámení: Upozorní vás na příchozí zprávy inReach.
Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu
s informacemi o vaší poloze.
4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle
pohotovostní středisko.
Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude
vědět, že jste během záchranné operace schopni
komunikovat.
Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace
o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku
každou minutu. Po uplynutí prvních deseti minut jsou údaje
o poloze odesílány každých deset (pokud se pohybujete) nebo
třicet minut (pokud jste v klidu). Tento postup šetří výdrž baterie.
LiveTrack
Službu LiveTrack LiveTrack můžete použít k zaznamenávání
bodů prošlé trasy a jejich odesílání v nastavených pravidelných
intervalech přes satelitní síť Iridium.
Spuštění služby LiveTrack
Na stránce služby LiveTrack vyberte možnost Spustit
LiveTrack.
POZNÁMKA: Spuštěním služby LiveTrack se aktivují
ovládací prvky záznamu.
Zastavení služby LiveTrack
Na stránce služby LiveTrack vyberte možnost Zastav.
LiveTrack.
Sdílení vaší webové stránky MapShare™
Odkaz na svoji webovou stránku MapShare můžete sdílet
s dalšími lidmi. Na konec vaší zprávy systém automaticky vloží
text včetně informací o odkazu.
1 Na stránce LiveTrack vyberte možnost Odeslat MapShare >
Sdílet.
2 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo zadejte
kontaktní údaje příjemce.
3 Vyberte možnost Odeslat zprávu.
Nastavení služby LiveTrack
Vyberte možnost Nastavení > LiveTrack.
Automatická prošlá trasa: Nastavení aktivace sledování při
zapnutí zařízení.
Interval pohybu: Nastavení frekvence záznamu trasových bodů
a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě, když jste
v pohybu. Pokud jste profesionálním zákazníkem, můžete si
také nastavit interval, kdy se nepohybujete.
SOS
V případě nouze se můžete obrátit na středisko IERCC
(International Emergency Rescue Coordination Center) služby
GEOS a požádat o pomoc. Tlačítkem SOS můžete odeslat
zprávu do koordinačního záchranného centra a uvědomit o své
nouzové situaci nastavené kontakty. Během nouzové situace
a při čekání na pomoc můžete s koordinačním centrem
komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně
nouzové situaci.
Aktivace nouzového volání
POZNÁMKA: Je-li zařízení v režimu SOS, nelze je vypnout.
1 Zvedněte z tlačítka SOS ochrannou krytku .
Odeslání vlastní nouzové zprávy
Po stisknutí tlačítka SOS pro spuštění záchranné akce můžete
ze stránky SOS odeslat vlastní zprávu.
1 V hlavním menu vyberte možnost SOS > Odpověď.
2 Vyberte možnost Zadat zprávu a napište vlastní zprávu
SOS.
3 Vyberte možnost Odeslat zprávu.
Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět,
že jste během záchranné operace schopni komunikovat.
Zrušení nouzového volání
Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete nouzovou zprávu
odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.
1 Zvedněte ochranný kryt a přidržte tlačítko SOS.
2 Vyberte možnost Zrušit SOS.
3 Po zobrazení výzvy k potvrzení požadavku na zrušení
vyberte možnost Zrušit SOS.
Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží
potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do
běžného provozního režimu.
Testování zařízení
Než se vydáte na cestu, zařízení nejprve otestuje, abyste měli
jistotu, že je vaše předplatné satelitních služeb aktivní.
V hlavním menu vyberte možnost Pomůcky inReach > Test
předplatného > Zkouška.
Vyčkejte na odeslání testovací zprávy. Jakmile obdržíte
potvrzující zprávu, je zařízení připraveno k použití.
Synchronizace dat inReach
Data z účtu Garmin Explore můžete synchronizovat se svým
zařízením pomocí aplikace Garmin Explore. Poté, co provedete
úpravu údajů, jako jsou kontakty, přednastavené zprávy či
rychlé zprávy, je třeba, abyste je se svým zařízením
synchronizovali pomocí mobilní aplikace.
Otevřete aplikaci Garmin Explore.
Data, jako jsou sbírky, trasové body a prošlé trasy, se
aktualizují automaticky.
Data nyní můžete synchronizovat se zařízením GPSMAP 66i.
Používání hlavních stránek
Informace potřebné pro ovládání tohoto zařízení naleznete
v hlavním menu a na stránkách mapy, kompasu a trasového
počítače.
1 Vyberte možnost PAGE.
2 Vyberte aktivní hlavní stránku.
2 Přidržte tlačítko SOS.
Testování zařízení
3
Otevření hlavního menu
Hlavní menu umožňuje přístup k nástrojům a stránkám
nastavení trasových bodů, aktivit, prošlých tras apod. (Nástroje
hlavního menu, strana 10, Menu nastavení, strana 13).
Z libovolné stránky vyberte dvakrát možnost MENU.
Mapa
Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je
dostupný) nebo vypne stínování.
Vozidlo: Slouží k nastavení ikony pozice, která představuje vaši
pozici na mapě. Ve výchozím nastavení je to ikona malého
modrého trojúhelníku.
Úrovně přiblížení: Upravuje úroveň přiblížení pro zobrazování
položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je
úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.
Velikost textu: Vybere velikost textu pro položky na mapě.
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Při cestování se
pohybuje a zobrazuje vaši trasu. Na mapě se také zobrazí
názvy a symboly trasových bodů. Při navigaci do cílového bodu
se trasa se na mapě zobrazuje jako barevná čára.
Kompas
Změna orientace mapy
1 Na mapě zvolte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení mapy > Orientace.
3 Vyberte možnost:
Během navigace ukazuje na cíl bez ohledu na směr pohybu.
Pokud ukazuje k horní části elektronického kompasu, jedete
přímo do cíle. Pokud ukazuje jakýmkoli jiným směrem,
otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní části
kompasu.
• Výběrem možnosti Sever nahoře zobrazíte u horního
okraje stránky sever.
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u
horního okraje stránky aktuální směr trasy.
• Výběrem možnosti Režim Automobil zobrazíte pohled
z automobilu a v horní části směr jízdy.
Měření vzdálenosti na mapě
Můžete měřit vzdálenost mezi více polohami.
1 Z mapy přejděte kurzorem na polohu.
2 Vyberte možnost MENU > Měření vzdálenosti.
3 Na mapě vyberte další polohy.
Nastavení stránky mapy
Na mapě zvolte ikonu MENU.
Ukončit navigaci: Zastaví navigaci aktuální trasy.
Nastavení mapy: Umožňuje otevřít další nastavení map
(Nastavení mapy, strana 4).
Měření vzdálenosti: Umožňuje měřit vzdálenost mezi více
polohami (Měření vzdálenosti na mapě, strana 4).
Obn.vých.hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení mapy.
Nastavení mapy
Na mapě vyberte ikonu MENU a vyberte možnost Nastavení
mapy.
Konfigurovat mapy: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na
stránce. Výběrem možnosti Sever nahoře zobrazíte u
horního okraje obrazovky sever. Výběrem možnosti Prošlá
trasa nahoře zobrazíte u horního okraje obrazovky aktuální
směr trasy. Výběrem možnosti Režim Automobil zobrazíte
pohled z automobilu a v horní části směr jízdy.
Palubní deska: Umožňuje vybrat palubní desku, která se bude
zobrazovat na mapě. V každé palubní desce se zobrazují jiné
informace o trase nebo vaší poloze.
Navigační text: Umožňuje nastavit, kdy se na mapě zobrazí
navigační text.
Rozšířené nastavení: Umožňuje otevřít pokročilé nastavení
map (Rozšířené nastavení mapy, strana 4).
Rozšířené nastavení mapy
Na mapě vyberte ikonu MENU a zvolte možnost Nastavení
mapy > Rozšířené nastavení.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá odpovídající úroveň
přiblížení pro optimální použití na mapě. Po výběru možnosti
Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.
Detail: Vybere množství podrobností zobrazených na mapě.
Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
4
Používání kompasu
Kompas můžete použít k navigaci po aktivní trase.
1 Vyberte možnost PAGE.
2 Držte zařízení vodorovně.
3 Pro navigaci do cíle použijte .
Ukazatel kurzu
Ukazatel kurzu je nejvhodnější použít v případě, že navigujete
na vodě, nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky.
Může vám také pomoci vyhnout se nebezpečím, jako jsou
mělčiny nebo skály pod hladinou.
Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu
možnost MENU > Nastavit směr > Navigacni cara/Ukazatel >
Kurz (CDI).
Ukazatel kurzu
ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu
vedoucí k cíli. Indikátor odchylky od kurzu (CDI)
vás
informuje o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Měřítko
představuje vzdálenost mezi body
na indikátoru odchylky
od kurzu, která vám říká, jak daleko od kurzu se nacházíte.
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr
a navigovat k tomuto objektu.
1 Vyberte možnost Zadej směr a jdi.
2 Zaměřte zařízení na objekt.
3 Vyberte možnost Uzamknout směr > Nastavit kurz.
4 Navigujte pomocí kompasu.
Nastavení kompasu
V kompasu vyberte možnost MENU.
Zadej směr a jdi: Umožňuje zaměřit zařízení na vzdálený objekt
a při navigaci použít tento objekt jako referenční bod
(Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi, strana 4).
Ukončit navigaci: Zastaví navigaci aktuální trasy.
Změnit palubní desku: Umožňuje změnit vzhled a informace
zobrazené na palubní desce.
Nastavit měřítko: Nastaví stupnici na vzdálenost mezi body na
indikátoru odchylky od kurzu.
Kalibrace kompasu: Umožňuje provedení kalibrace kompasu,
jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na
Používání hlavních stránek
dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty
(Kalibrace kompasu, strana 5).
Nastavit směr: Umožňuje přizpůsobit si nastavení směru
pohybu kompasu (Nastavení směru pohybu, strana 5).
Změnit datová pole: Přizpůsobí datová pole kompasu.
Obn.vých.hodnoty: Obnovení kompasu do továrního
nastavení.
Kalibrace kompasu
Při kalibraci elektronického kompasu musíte být venku a
v dostatečné vzdálenosti od objektů, které ovlivňují magnetické
pole, například automobilů, budov nebo nadzemního
elektrického vedení.
Zařízení je vybaveno tříosým elektronickým kompasem.
Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé
vzdálenosti nebo po změnách teploty.
1 V kompasu vyberte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Kalibrace kompasu > Spustit.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení směru pohybu
Z kompasu vyberte MENU a dále možnost Nastavit směr.
Displej: Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na
kompasu.
Směr k severu: Nastavení směru k severu použitého na
kompasu.
Navigacni cara/Ukazatel: Nastaví chování ukazatele, který se
zobrazuje na mapě. Směr k cíli ukazuje ve směru vedoucím
k vašemu cíli. Kurz ukazuje, v jaké jste pozici vzhledem k linii
kurzu vedoucí k cíli.
Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na
kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší
rychlostí.
Kalibrace kompasu: Umožňuje provedení kalibrace kompasu,
jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na
dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty
(Kalibrace kompasu, strana 5).
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou
rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické
údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, palubní
desku a datová pole.
Nastavení trasového počítače
V trasovém počítači vyberte možnost MENU.
Vynulovat: Zajistí vynulování všech hodnot trasového počítače.
K získání přesných informací je potřebné před zahájením
cesty vynulovat informace o cestě.
Změnit datová pole: Přizpůsobí datová pole trasového
počítače.
Změnit palubní desku: Umožňuje změnit vzhled a informace
zobrazené na palubní desce.
POZNÁMKA: Přizpůsobená nastavení si palubní deska
zapamatuje. Když změníte profil, nastavení nebudou
ztracena (Profily, strana 15).
Vložit stránku: Vloží se dodatečná stránka nastavitelných
datových polí.
TIP: Jednotlivé stránky můžete procházet pomocí šipek.
Odebrat stránku: Dodatečná stránka nastavitelných datových
polí bude odebrána.
Více dat: Do trasového počítače budou přidána dodatečná
datová pole.
Méně dat: Z trasového počítače budou odebrána datová pole.
Obn.vých.hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení
trasového počítače.
Připojené funkce
Výškoměr
Ve výchozím nastavení zobrazí výškoměr nadmořskou výšku za
ujetou vzdálenost. Nastavení výškoměru si můžete přizpůsobit
(Nastavení výškoměru, strana 5). Pokud chcete zobrazit
podrobnosti o bodu, můžete vybrat libovolný bod v grafu.
Nastavení grafu výškoměru
Ve výškoměru zvolte možnost MENU.
Vynulovat: Vynuluje data výškoměru včetně údajů o trasách,
trasových bodech a prošlých trasách.
Nastavení výškoměru: Získejte přístup k dalším nastavením
výškoměru (Nastavení výškoměru, strana 5).
Uprav. rozsahy měřítka: Slouží k úpravě rozsahů měřítka
zobrazených na stránce výškoměru.
Změnit datová pole: Umožňuje přizpůsobit si datová pole
výškoměru.
Obn.vých.hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení
výškoměru.
Nastavení výškoměru
Z výškoměru vyberte možnost MENU > Nastavení výškoměru.
Automatická kalibrace: Slouží k automatické kalibraci
výškoměru při každém zapnutí zařízení.
Režim barometru: Proměnná výška umožňuje barometru měřit
změny nadmořské výšky při pohybu. Konstatní výška
předpokládá, že zařízení je stacionární s konstantní
nadmořskou výškou, takže tlak vzduchu by se měl měnit
pouze při změně počasí.
Záznam vývoje tlaku: Umožňuje nastavit způsob, jakým
zařízení ukládá údaje o tlaku. Uložit vždy zaznamená
všechny údaje o tlaku, které mohou být užitečné, pokud
sledujete tlakové fronty.
Typ grafu: Zaznamenávají se změny nadmořské výšky
v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak
v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.
Kalibrace výškoměru: Umožňuje manuálně kalibrovat
barometrický výškoměr (Kalibrace barometrického
výškoměru, strana 5).
Kalibrace barometrického výškoměru
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný
atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr
ručně.
1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo
atmosférický tlak znáte
2 Ve výškoměru vyberte možnost MENU.
3 Vyberte možnost Nastavení výškoměru > Kalibrace
výškoměru.
4 Vyberte možnost Metoda a zvolte míru, která bude použita
při kalibraci.
5 Zadejte míru.
6 Zvolte možnost Kalibrovat.
Připojené funkce
Připojené funkce zařízení GPSMAP 66 series lze využívat po
spárování zařízení s kompatibilním smartphonem pomocí
aplikace Garmin Connect™. Další funkce jsou k dispozici po
připojení spárovaného zařízení k aplikaci Garmin Explore ve
smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce
garmin.com/apps.
Snímače Bluetooth: Umožňuje připojení kompatibilních
snímačů Bluetooth, například snímače srdečního tepu,
pomocí aplikace Garmin Connect.
Connect IQ™: Umožňuje rozšířit funkce zařízení o doplňky,
datová pole a aplikace pomocí aplikace Garmin Connect.
5
Stahování souborů EPO: Umožňuje stáhnout soubor EPO
(Extended Prediction Orbit) pro rychlé vyhledání satelitů
systému GPS a zkrácení doby pro získání počátečního
pevného bodu GPS pomocí aplikace Garmin Connect.
Garmin Explore: Aplikace Garmin Explore synchronizuje a sdílí
trasové body, prošlé trasy a trasy s vaším zařízením. Můžete
také do svého smartphonu stahovat mapy pro offline přístup.
Live data o pokladech: Poskytuje placené nebo bezplatné
služby umožňující zobrazit aktuální geocachingová data ze
stránek www.geocaching.com pomocí aplikace Garmin
Connect.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
aktivity v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby
pomocí e-mailu či sociálních sítí nebo zasláním zprávy
inReach z terénu. Tato funkce umožňuje sledujícím osobám
zobrazit vaše aktuální data na stránce sledování MapShare
pomocí účtu Garmin Explore.
Oznámení z telefonu: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu
na zařízení GPSMAP 66 series pomocí aplikace Garmin
Connect.
Aktualizace softwaru: Umožňuje získávat aktualizace softwaru
pomocí aplikace Garmin Connect.
Požadavky na připojené funkce
Některé funkce vyžadují smartphone a konkrétní aplikaci ve
smartphonu.
Funkce
Připojeno ke
spárovanému
smartphonu pomocí
aplikace Garmin
Connect
Připojeno se
k síti Wi‑Fi .
Aktualizace softwaru
Ano
Ano
Stahování souborů
EPO
Ano
Ano
Live data o pokladech
Ano
Ano
Počasí
Ano
Ano
Oznámení z telefonu
Ano1
Ne
Connect IQ
Ano
Ne
Stahování snímků
BirdsEye
Ne
Ano
Skrytí oznámení
Ve výchozím nastavení se oznámení zobrazí na obrazovce
zařízení, když jsou přijata. Oznámení můžete skrýt a zbránit,
aby se zobrazovala.
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Oznámení >
Skrýt.
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení GPSMAP 66i zobrazovat.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte zařízení iPhone , přejděte do nastavení
oznámení k výběru položek, které se zobrazí v zařízení.
• Pokud používáte smartphone Android, vyberte v aplikaci
Garmin Connect možnost Nastavení > Inteligentní
oznámení.
®
Připojení k bezdrátové síti
1 Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
2 V případě potřeby aktivujte technologii pomocí přepínače
Wi‑Fi.
3 Vyberte možnost Přidat síť.
4 Vyberte ze seznamu bezdrátovou síť a v případě potřeby
zadejte heslo.
Zařízení si uloží informace o síti a při vaší příští návštěvě
daného místa se automaticky připojí.
®
Funkce Connect IQ
Prostřednictvím aplikace Connect IQ Mobile můžete do zařízení
přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin a od jiných
společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého úpravou
datových polí, doplňků a aplikací.
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
®
Spárování zařízení se smartphonem
Stahování funkcí Connect IQ
1 Umístěte kompatibilní smartphone do vzdálenosti 10 m
Před stažením funkcí z aplikace Connect IQ je potřeba spárovat
vaše zařízení GPSMAP 66i se smartphonem (Spárování
zařízení se smartphonem, strana 6).
1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete
aplikaci Connect IQ.
2 V případě potřeby vyberte zařízení.
3 Vyberte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Oznámení z telefonu
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
(33 stop) od zařízení.
2 V hlavním menu zařízení vyberte možnost Nastavení >
Bluetooth.
3 Na kompatibilním smartphonu povolte technologii Bluetooth
a otevřete možnost Garmin Connect nebo Garmin Explore.
4 Chcete-li spárovat své zařízení, postupujte podle pokynů na
obrazovce v Garmin Connect nebo Garmin Explore.
Oznámení z telefonu vyžadují, aby byl v dosahu spárovaný
kompatibilní smartphone. Telefon po přijetí zpráv zašle
oznámení do vašeho zařízení.
Zobrazení oznámení z telefonu
Pro zobrazování oznámení je třeba nejprve spárovat vaše
zařízení s kompatibilním smartphonem.
1 Vyberte možnost > Oznámení.
2 Vyberte oznámení.
1
6
Zobrazení doplňků Connect IQ
1 Vyberte možnost .
2 Doplňky procházejte výběrem možnosti
nebo
.
Zařízení přímo přijímá upozornění na telefonní události ze spárovaného telefonu iOS a pomocí aplikace Garmin Connect na
telefonu se systémem Android™.
®
Připojené funkce
Garmin Explore
Mobilní aplikace a web Garmin Explore umožňují plánování cest
a ukládání trasových bodů, tras a prošlých tras do cloudu.
Nabízejí možnost plánování online i offline a sdílet a
synchronizovat data s kompatibilním zařízením Garmin. Pomocí
mobilní aplikace si můžete stáhnout mapy přístupné offline
a podle nich navigovat i bez připojení k datové síti.
Aplikaci Garmin Explore si můžete stáhnout do smartphonu
z obchodu s aplikacemi, případně ze stránky
explore.garmin.com.
1
2
3
4
Vyberte možnost Waypoint Manager.
Vyberte trasový bod.
Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
Zadejte novou informaci a zvolte možnost Hotovo.
Odstranění trasového bodu
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Odstranit.
Průměrování trasového bodu
Navigace
Navigace k cíli
1
2
3
4
Vyberte možnost FIND.
Vyberte kategorii.
Vyberte cíl.
Vyberte možnost Jet.
Trasa se na mapě zobrazuje jako fialová čára.
5 Navigujte pomocí mapy (Navigace s mapou, strana 7)
nebo kompasu (Navigace s kompasem, strana 7).
Navigace s mapou
1 Začněte navigaci k cílovému bodu (Navigace k cíli, strana 7).
2 Vyberte možnost Mapa.
Modrý trojúhelník představuje vaši polohu na mapě. Během
cesty se modrý trojúhelník přesouvá a zobrazuje vaši trasu.
3 Dokončete jednu nebo více akcí:
• Chcete-li zobrazit různé oblasti mapy, zvolte možnost , ,
nebo .
• Pomocí tlačítek a provedete přiblížení nebo
oddálení.
Navigace s kompasem
Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona na cíl bez ohledu
na směr pohybu.
1 Začněte navigaci k cílovému bodu (Navigace k cíli, strana 7).
2 Vyberte možnost Kompas.
3 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní
části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru
k cílovému bodu.
Zastavení navigace
Vyberte možnost FIND > Ukončit navigaci.
Trasové body
Trasové body jsou polohy, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o
poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.
Vytvoření trasového bodu
Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.
1 Vyberte možnost MARK.
2 V případě potřeby proveďte změny trasového bodu výběrem
pole.
3 Vyberte možnost Uložit.
Navigace k trasovému bodu
1 Vyberte možnost FIND > Trasové body.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost Jet.
Úprava trasového bodu
Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší
celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení
větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Průměrov. polohy.
4 Přejděte na polohu trasového bodu.
5 Vyberte možnost Spustit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku
spolehlivosti možnost Uložit.
Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme získat čtyři až
osm vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi
jednotlivými vzorky.
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Projekt. tras. bodu.
4 Zadejte směr a vyberte možnost Hotovo.
5 Vyberte měrnou jednotku.
6 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hotovo.
7 Vyberte možnost Uložit.
Posunutí trasového bodu na mapě
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Přes. tras. bod.
4 Vyberte polohu na mapě.
5 Vyberte možnost Přesunout.
Hledání polohy v blízkosti trasového bodu
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Vyhledat poblíž.
4 Vyberte kategorii.
Seznam zobrazuje polohy poblíž zvoleného trasového bodu.
Nastavení varovného alarmu pro trasový bod
Můžete přidat varovný alarm pro trasový bod. Varovné alarmy
vás upozorní, když budete ve stanovené vzdálenosti od
konkrétní polohy.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Zvolte MENU > Nastavit přiblížení.
4 Zadejte poloměr.
Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný
alarm, ze zařízení zazní zvuk.
Než budete moci upravit trasový bod, musíte jej vytvořit.
Navigace
7
Přidání trasového bodu k trase
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost MENU > Přidat do trasy.
4 Vyberte trasu.
Přemístění trasového bodu do aktuální polohy
Můžete změnit pozici trasového bodu. Pokud například
přesunujete své vozidlo, můžete změnit jeho polohu na aktuální
pozici.
1 Vyberte možnost Waypoint Manager.
2 Vyberte trasový bod.
3 Zvolte možnost MENU > Přemístit sem.
Poloha trasového bodu se změní na vaši stávající polohu.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras > Vytvořit trasu > Vyberte
první bod.
Vyberte kategorii.
Vyberte první bod trasy.
Vyberte možnost Použít.
Výběrem možnosti Vyberte příští bod přidejte k trase další
body.
6 Výběrem ikony QUIT trasu uložíte.
2
3
4
5
Navigace podle uložené trasy
1 Vyberte možnost FIND > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Jet.
Prohlížení aktivní trasy
1 Při navigaci po trase vyberte možnost Aktivní trasa.
2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další
podrobnosti.
Úprava trasy
Body na trase můžete přidávat, odebírat a měnit jejich pořadí.
Vyberte trasu.
Vyberte možnost Upravit trasu.
Vyberte bod.
Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost
Zobrazit.
• Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vybere možnost
Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.
• Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost
Vložit.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
• Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost
Odebrat.
5 Výběrem ikony QUIT trasu uložíte.
1
2
3
4
Zobrazení trasy na mapě
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Mapa.
Zobrazení grafu nadmořské výšky trasy
1 Vyberte možnost Plánovač tras.
2 Vyberte trasu.
8
3 Vyberte možnost Graf nadmořské výšky.
Úprava názvu trasy
Název trasy si můžete nastavit podle svého, abyste ji lépe
odlišili.
1 Vyberte trasu.
2 Vyberte možnost Změnit název.
3 Zadejte nový název.
Obrácení trasy
Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po
trase v obráceném směru.
1 Vyberte trasu.
2 Vyberte možnost Obrátit trasu.
Odstranění trasy
1 Vyberte trasu.
2 Vyberte možnost Odstranit trasu.
Záznamy
Vaše zařízení zaznamenává vaši cestu jako aktivitu. Aktivity
obsahují informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, polohy a nadmořské výšky každého bodu.
Nastavení záznamu
Zvolte Nastavení > Nahrávání.
Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu.
Možnost Automaticky slouží k zaznamenávání bodů
proměnnou rychlostí a umožňuje tak vytvořit optimální
znázornění trasy. Body můžete také zaznamenávat
v konkrétních časových či vzdálenostních intervalech.
Interval: Slouží k nastavení frekvence záznamů. Častější
záznam bodů vytváří podrobnější trasu, ale rychleji zaplní
záznamový protokol.
Auto Pause: Slouží k nastavení zařízení tak, aby přestalo
zaznamenávat trasu, když se nepohybujete.
Automatické spuštění: Nastaví zařízení tak, aby automaticky
zahájilo nové nahrávání, jakmile předchozí skončí.
Typ aktivity: Nastaví pro zařízení výchozí typ aktivity.
Rozšířené nastavení: Umožňuje otevřít další nastavení
nahrávání (Pokročilá nastavení nahrávání, strana 8).
Pokročilá nastavení nahrávání
Vyberte možnost Nastavení > Nahrávání > Rozšířené
nastavení.
Formát výstupu
Formát výstupu: Slouží k nastavení zařízení tak, aby uložilo
záznam jako soubor FIT nebo GPX/FIT (Typy souborů,
strana 17).
• Funkce FIT zaznamenává vaši aktivitu s informacemi typu
fitness, které jsou přizpůsobeny pro aplikaci Garmin
Connect a lze je použít při navigaci.
• Funkce FIT a GPX zaznamenává vaši aktivitu jako tradiční
prošlou trasu, kterou je možné prohlížet na mapě a použít
pro navigaci, a jako aktivitu včetně informací typu fitness.
Aut. archivace souborů GPX: Slouží k nastavení způsobu
automatické archivace umožňující uspořádání záznamů.
Záznamy trasy jsou ukládány a mazány automaticky.
Záznam cesty: Nastaví možnost záznamu trasy.
Vynulování zazn. dat: Nastaví možnost vynulování. Možnost
Aktivita a cesta vynuluje údaje o záznamu a trase, jakmile
dorazíte na konec aktivního záznamu. Možnost Na dotaz vás
vyzve, abyste vybrali data, která chcete vynulovat.
Zobrazení aktuální aktivity
1 Vyberte možnost Ovládání záznamu.
Navigace
2 Výběrem možností
a zobrazte možnost:
• K regulaci záznamu stávající aktivity vyberte možnost .
• Chcete-li zobrazit datová pole aktivity, vyberte možnost .
• Chcete-li zobrazit stávající aktivitu na mapě, vyberte
možnost
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky stávající aktivity,
vyberte možnost .
Navigace pomocí funkce TracBack
®
Při nahrávání se můžete nechat navigovat zpět na začátek
aktivity. To může být užitečné například při hledání cesty zpět
do kempu nebo začátku stezky.
1 Vyberte možnost Ovládání záznamu.
2 Vyberte možnost a přepněte na kartu mapy.
3 Vyberte možnost TracBack.
Mapa zobrazí vaši trasu pomocí purpurové čáry od
výchozího do koncového bodu.
4 Navigujte pomocí mapy nebo kompasu.
Zastavení aktuální aktivity
1 Z hlavních stránek vyberte možnost ENTER > Ukončit.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li pokračovat v záznamu, vyberte
možnostObnovit.
• Chcete-li aktivitu uložit, vyberte možnost .
• Chcete-li odstranit aktivitu a trasový počítač resetovat,
zvolte možnost .
Navigace uloženou aktivitou
1 Vyberte možnost FIND > Zazn. aktiv..
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost Jet.
Odstranění uložené aktivity
1 Vyberte možnost Zazn. aktiv..
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU > Odstranit.
Změna směru aktivity
Můžete zaměnit počáteční a koncový bod aktivity a navigovat
aktivitou v obráceném směru.
1 Vyberte možnost Zazn. aktiv..
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU > Kopírovat obrácené.
Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity
Z uložené aktivity můžete vytvořit prošlou trasu. Umožní vám to
prošlou trasu bezdrátově sdílet s jinými kompatibilními
zařízeními Garmin.
1 Vyberte možnost Zazn. aktiv..
2 Vyberte aktivitu.
3 Vyberte možnost MENU > Ulož. jako tr..
Mapa
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Při cestování se
pohybuje a zobrazuje vaši trasu. Na mapě se také zobrazí
názvy a symboly trasových bodů. Při navigaci do cílového bodu
se trasa se na mapě zobrazuje jako barevná čára.
Změna orientace mapy
1 Na mapě zvolte možnost MENU.
2 Vyberte možnost Nastavení mapy > Orientace.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Sever nahoře zobrazíte u horního
okraje stránky sever.
Počasí
• Výběrem možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte u
horního okraje stránky aktuální směr trasy.
• Výběrem možnosti Režim Automobil zobrazíte pohled
z automobilu a v horní části směr jízdy.
Kompas
Během navigace ukazuje na cíl bez ohledu na směr pohybu.
Pokud ukazuje k horní části elektronického kompasu, jedete
přímo do cíle. Pokud ukazuje jakýmkoli jiným směrem,
otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní části
kompasu.
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr
a navigovat k tomuto objektu.
1 Vyberte možnost Zadej směr a jdi.
2 Zaměřte zařízení na objekt.
3 Vyberte možnost Uzamknout směr > Nastavit kurz.
4 Navigujte pomocí kompasu.
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou
rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické
údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, palubní
desku a datová pole.
Počasí
Zařízení GPSMAP 66 může odeslat zprávu se žádostí
o předpověď počasí – základní, prémiovou nebo námořní.
Můžete požádat o předpověď pro svou aktuální polohu, pro
vybraný trasový bod nebo pro vybrané souřadnice GPS. Na
předpověď počasí se vztahují poplatky za využívání dat. Další
informace naleznete na webových stránkách
explore.garmin.com.
Přidání polohy pro počasí
1 Vyberte možnost Počasí > Nová pozice.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Použít mou polohu.
• Vyberte možnost Zadat souřadnice ručně.
• Vyberte možnost Vybrat trasový bod.
Žádost o předpověď počasí
1 Vyberte možnost Počasí.
2 Vyberte polohu.
3 V případě potřeby vyberte možnost Počasí > Typ
předpovědi a zvolte typ Základní nebo Prémiové.
4 Pokud potřebujete námořní předpověď, vyberte možnost
Námořní > Námořní > Zapnuto.
POZNÁMKA: Nejlepší výsledky námořní předpovědi získáte,
pokud požádáte o předpověď pro místo vzdálené od pobřeží
a nad větší hloubkou vody.
5 Vyberte možnost Získat předpověď.
Aktualizace předpovědi počasí
1 Vyberte polohu se zastaralou předpovědí.
2 V případě potřeby změňte typ předpovědi.
3 Vyberte možnost Aktualizovat.
Úprava polohy pro počasí
1 Vyberte ikonu Počasí.
2 Vyberte požadovanou polohu.
9
3 Vyberte ikonu MENU.
4 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
5 Zadejte nové informace.
Odstranění polohy pro počasí
1 Vyberte možnost Počasí.
2 Vyberte požadovanou polohu pro počasí.
3 Vyberte možnost MENU > Odstranit.
Využití dat a historie
Zobrazení využití dat
Můžete si zobrazit údaje o tarifu a počet zpráv a upravit
předvolby pro zprávy a trasové body odesílané během
aktuálního fakturačního cyklu. Počítadlo dat se automaticky
vynuluje vždy na začátku fakturačního cyklu.
Vyberte možnost Využití dat.
Vynulování počítadla využití dat
Pokud jste profesionálním zákazníkem, můžete vynulovat
počítadlo dat a sledovat tak využívání zařízení.
Vyberte možnost Využití dat > Vynulovat počítadlo.
Prohlížení dat z historie
Můžete si prohlédnout historii zpráv a trasových bodů
odeslaných zařízením.
1 Vyberte možnost Historie.
2 Vyberte den.
3 Vyberte záznam.
4 Volbou možnosti MENU > Zobrazit na mapě si zobrazíte
historii na mapě.
Navigace na položku z historie
1 Vyberte možnost Historie.
2 Vyberte den.
3 Vyberte záznam.
4 Vyberte možnost Navigovat.
Označení položky z historie jako trasového bodu
1 Vyberte možnost Historie.
2 Vyberte den.
3 Vyberte záznam.
4 Vyberte možnost MENU > Označit trasový bod.
Odstranění historie dat
1 Vyberte možnost Historie.
2 Vyberte den.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Nástroje hlavního menu
Dvakrát stiskněte ikonu MENU.
Ovládání záznamu: Umožňuje zobrazit si podrobnosti
o stávající aktivitě a ovládat její záznam (Zobrazení aktuální
aktivity, strana 8).
Oznámení: Upozorní mimo jiné na příchozí hovory, textové
zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích podle nastavení
smartphonu (Oznámení z telefonu, strana 6).
Počasí: Zobrazuje aktuální teplotu, teplotní předpověď,
předpověď počasí, meteorologický radar, oblačnost a
povětrnostní podmínky.
Waypoint Manager: Zobrazuje všechny trasové body uložené
na zařízení (Trasové body, strana 7).
10
Connect IQ: Zobrazuje seznam instalovaných Connect IQ
aplikací (Funkce Connect IQ, strana 6).
BirdsEye Direct: Umožňuje stáhnout si BirdsEye Satellite
Imagery na zařízení (BirdsEyeSnímky, strana 10).
Geocaching: Zobrazuje seznam stažených pokladů (Poklady,
strana 11).
Zazn. aktiv.: Zobrazuje vaši stávající aktivitu a seznam
zaznamenávaných aktivit (Záznamy, strana 8).
Aktivní trasa: Zobrazuje vaši aktivní trasu a nadcházející
trasové body (Trasy, strana 8).
Plánovač tras: Zobrazuje seznam uložených tras a umožňuje
vytvářet nové trasy (Vytvoření trasy, strana 8).
Uložené trasy: Zobrazuje seznam uložených prošlých tras
(Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity, strana 9).
Zadej směr a jdi: Umožňuje zaměřit zařízení na vzdálený objekt
a při navigaci použít tento objekt jako referenční bod
(Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi, strana 4).
Varovné alarmy: Umožňuje nastavit alarmy, které se spustí
v dosahu konkrétních poloh (Nastavení varovného alarmu,
strana 12).
Sdílet bezdrátově: Umožňuje bezdrátový přenos souborů na
jiné kompatibilní zařízení (Bezdrátový příjem a odesílání dat,
strana 12).
Změna profilu: Umožňuje změnit profil zařízení, abyste
přizpůsobili svá nastavení a datová pole konkrétní aktivitě
nebo cestě (Výběr profilu, strana 12).
Výpočet plochy: Umožňuje vypočítat velikost oblasti (Výpočet
velikosti plochy, strana 12).
Kalendář: Zobrazí kalendář.
Lov a rybolov: Zobrazí nejlepší předpokládaná data a časy pro
lov a rybolov na vaší aktuální polohu.
Slunce a Měsíc: Zobrazí časy východu a západu slunce a fázi
měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.
Prohlížeč fotografií: Zobrazuje uložené fotografie.
Prům. tras. bodu: Polohu trasového bodu můžete upřesnit
a dosáhnout tak větší celkové přesnosti (Průměrování
trasového bodu, strana 7).
Kalkulačka: Zobrazí kalkulačku.
Budík: Nastaví zvukový alarm. Pokud zařízení v současné době
nepoužíváte, můžete je nastavit tak, aby se zapnulo ve
stanoveném čase.
Dál. ov. VIRB: Poskytuje ovládání kamery, když máte
spárované zařízení VIRB se svým zařízením GPSMAP 66
series (Použití dálkového ovládání VIRB, strana 12).
Stopky: Umožňuje použít stopky, označit okruhy a změřit časy
na okruh.
Svítilna: Zapne svítilnu (Použití svítilny, strana 13).
Polohy XERO: Pokud jsou mířidla Xero spárovaná se
zařízením GPSMAP 66 series, zobrazuje údaje o postavení
laseru.
Satelitní: Zobrazuje aktuální satelitní informace GPS (Stránka
Satelit, strana 13).
®
®
BirdsEyeSnímky
Snímky BirdsEye jsou mapové snímky s možností stahování ve
vysokém rozlišení, včetně detailních satelitních snímků a
topografických map na rastrové bázi. Snímek BirdsEye si
můžete stáhnout přímo do svého kompatibilního zařízení
Garmin.
Stahování BirdsEye snímků
Než začnete stahovat snímky BirdsEye přímo do svého
zařízení, musíte se připojit k bezdrátové síti (Připojení
k bezdrátové síti, strana 6).
Využití dat a historie
1 Vyberte možnost BirdsEye Direct > Stáhnout snímky.
2 Vyberte možnost:
2 Vyberte možnost
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li stáhnout soubory snímků BirdsEye pro konkrétní
polohu nebo oblast, vyberte možnost Poloha a zvolte
kategorii.
POZNÁMKA: Poloha se změní na vaši stávající polohu.
• Název stažených souborů snímků upravíte volbou Název.
• Chcete-li vybrat možnost pro kvalitu snímků, vyberte
Detail.
• Chcete-li definovat velikost oblasti zobrazené ve
stahovaných souborech snímků, vyberte možnost Okruh
a zadejte vzdálenost od vybrané polohy.
Zobrazí se odhadovaná velikost souboru pro vybranou kvalitu
snímku a poloměr. Je třeba si ověřit, že má vaše zařízení
dostatek úložné kapacity na soubor snímku.
3 Vyberte možnost Stáhnout.
• Chcete-li vyhledávat poklady uložené v zařízení podle
názvu, vyberte možnost Hledání podle názvu a zadejte
vyhledávaný výraz.
• Chcete-li vyhledávat poklady ve vaší blízkosti nebo
v blízkosti jiného bodu, vyberte možnost Vyhledat
v blízkosti a zadejte požadovanou polohu.
Jste-li připojeni na portál geocaching.com, budou do
vyhledávání zahrnuta také Live data o pokladech ze
služby Stahování GC Live.
• Chcete-li hledat poklady prostřednictvím Live dat podle
kódu, vyberte možnost Stahování GC Live.
Pomocí této funkce můžete vyhledat konkrétní poklad na
portálu geocaching.com, pokud znáte jeho kód.
4 Vyberte možnost MENU > Filtr a nastavte filtr výsledků
(volitelně).
5 Vyberte možnost > Stáhnout poklady a vyhledejte a
stáhněte si nejbližší poklady na mapě (volitelné).
6 Vyberte poklad.
Zobrazí se podrobnosti pokladu. Pokud zvolíte poklad z Live
dat a jste připojeni k portálu, zařízení v případě potřeby
stáhne kompletní podrobnosti o daném pokladu do vnitřní
paměti.
Poklady
Geocaching je druh hledání pokladů, při kterém hráči ukryjí
poklady nebo pátrají po ukrytých pokladech za pomocí
souřadnic GPS.
Registrace zařízení na portálu Geocaching.com
Svoje zařízení můžete zaregistrovat na stránkách
www.geocaching.com a vyhledat seznam pokladů a aktuální
informace o nich ve vašem okolí a milionech dalších.
1 Připojte se k bezdrátové síti (Připojení k bezdrátové síti,
strana 6) nebo k aplikaci Garmin Connect (Spárování
zařízení se smartphonem, strana 6).
2 Vyberte možnost Nastavení > Geocaching > Zaregistrovat
zařízení.
Zobrazí se aktivační kód.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyberte možnost Potvrdit registraci.
Připojení na portál Geocaching.com
Když se zaregistrujete, můžete si na svém zařízení po připojení
k bezdrátové síti zobrazit seznam pokladů na portálu
www.geocaching.com.
• Připojte se k aplikaci Garmin Connect.
• Připojte se k síti Wi‑Fi.
Stahování pokladů pomocí počítače
Poklady můžete do zařízení nahrát ručně prostřednictvím
počítače (Přenos souborů do zařízení, strana 17). Soubory
pokladů uložte do souboru GPX a importujte je do složky GPX
v zařízení. Pokud máte portálu geocaching.com prémiové
členství, můžete využít funkci Pocket Query a nahrát do zařízení
větší počet pokladů najednou v jediném souboru GPX.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.geocaching.com.
3 V případě potřeby vytvořte účet.
4 Přihlaste se.
5 Podle pokynů na portálu geocaching.com vyhledejte
a stáhněte informace o pokladech do zařízení.
Hledání pokladu
Můžete vyhledávat v pokladech uložených ve vašem zařízení.
Když se připojíte k portálu geocaching.com, můžete vyhledávat
v Live datech s poklady a stahovat si vybrané poklady do
zařízení.
POZNÁMKA: Můžete si stáhnout podrobné informace pro
omezený počet pokladů za den. Zakoupíte-li si předplatné,
můžete jich stáhnout více. Další informace naleznete na
stránkách www.geocaching.com.
1 Vyberte možnost Geocaching.
Nástroje hlavního menu
> MENU.
Filtrování seznamu pokladů
Seznam pokladů můžete filtrovat na základě určitých faktorů,
například podle úrovně obtížnosti.
1 Vyberte možnost Geocaching > MENU > Filtr.
2 Vyberte jednu nebo více položek, které chcete filtrovat:
• Chcete-li filtrovat podle kategorie pokladů, jako je
například hádanka nebo událost, vyberte možnost Typ.
• Chcete-li filtrovat podle velikosti pokladu, vyberte možnost
Velikost keše.
• Chcete-li filtrovat podle stavu (Žádný pokus, Nenalezeno
nebo Nalezeno), vyberte možnost Stav.
• Chcete-li filtrovat podle obtížnosti vyhledání pokladu nebo
terénu, vyberte úroveň mezi 1 a 5.
3 Chcete-li zobrazit filtrovaný seznam pokladů, vyberte
možnost QUIT.
Uložení vlastního filtru pokladů
Na základě konkrétních faktorů můžete pro poklady vytvořit
a uložit vlastní filtry.
1 Vyberte položky, které chcete filtrovat.
2 Vyberte možnost QUIT.
Nový filtr se automaticky uloží pod názvem Filtr s číslem
(například Filtr 2). Filtr můžete upravit a název změnit
(Úprava vlastního filtru pokladů, strana 11).
Úprava vlastního filtru pokladů
1 Vyberte filtr.
2 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
Zobrazení podrobností pokladů
1 Vyberte možnost Geocaching.
2 Vyberte poklad.
3 Vyberte tlačítko MENU > Zobrazit bod.
Objeví se popis pokladu a záznamy.
Navigace ke schránce s pokladem
1 Vyberte možnost Geocaching.
2 Vyberte poklad.
3 Vyberte možnost Jet.
11
Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu
Při hledání umístění pokladu můžete využít nápovědu a tipy,
například popis nebo souřadnice.
1 Během navigování k pokladu vyberte název tohoto pokladu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit podrobnosti o pokladu, vyberte možnost
Popis.
• Chcete-li zobrazit nápovědu k pozici pokladu, vyberte
možnost Rada.
• Chcete-li zobrazit zeměpisné souřadnice pokladu, vyberte
možnost Souřadnice.
• Chcete-li zobrazit postřehy ostatních uživatelů o daném
pokladu, vyberte možnost Záznam.
• Chcete-li zapnout vyhledávání chirp™, vyberte možnost
chirp™.
Zaznamenání pokusu
Po pokusu o nalezení schránky s pokladem můžete zaznamenat
výsledky. Některé poklady můžete ověřit na webové stránce
www.geocaching.com.
1 Vyberte možnost Geocaching > Záznam.
2 Vyberte možnost Nalezeno, Nenalezeno, Vyžaduje opravu
nebo Žádný pokus.
3 Vyberte možnost:
• Přihlašování zastavíte výběrem možnost Hotovo.
• Chcete-li se začít nechat navigovat k pokladu, který je
vám nejblíže, vyberte možnost Najít další nejbližší.
• Chcete-li zadat komentář k hledání pokladu nebo
o pokladu samotném, vyberte možnost Upravit komentář,
zadejte komentář a vyberte možnost Hotovo.
Jste-li přihlášení na portál www.geocaching.com, nahraje se
záznam na váš účet www.geocaching.com automaticky.
chirp
Zařízení chirp je malé příslušenství společnosti Garmin, které je
naprogramováno a ponecháno v pokladu. K nalezení zařízení
chirp v pokladu můžete použít své zařízení. Další informace
o zařízení chirpnaleznete v chirp Návodu k obsluze na webové
adrese www.garmin.com.
Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp
1 Vyberte možnost Nastavení > Geocaching.
2 Vyberte možnost chirp™ Vyhledávání > Zapnuto.
Hledání pokladu se zařízením chirp
1 Zapněte vyhledávání zařízení chirp a nechte se navigovat
k pokladu.
Jakmile budete v okruhu přibližně 10 metrů (33 stop)
od pokladu, který obsahuje zařízení chirp, zobrazí se
podrobnosti o zařízení chirp.
2 Vyberte možnost Zobrazit detaily.
3 V případě potřeby vyberte možnost Jet a navigujte se
k dalšímu bodu na cestě k pokladu.
Odebrání Live dat o pokladech
Můžete odebrat Live data o pokladech a nechat si zobrazovat
pouze poklady, které jste do zařízení nahráli ručně
prostřednictvím počítače.
Vyberte možnost Nastavení > Geocaching > Geocaching
Live > Odebrat Live data.
Live data o pokladech budou ze zařízení odebrána a
nebudou se nadále zobrazovat v seznamu pokladů.
Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com
Pokud zařízení darujete nebo prodáte někomu jinému, můžete
odstranit jeho registraci na portálu geocaching.
12
Vyberte možnost Nastavení > Geocaching > Geocaching
Live > Zrušit registraci zařízení.
Nastavení varovného alarmu
Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené
vzdálenosti od konkrétní polohy.
1 Vyberte možnost Varovné alarmy > Vytvořit alarm.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Použít.
5 Zadejte poloměr.
Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný
alarm, ze zařízení zazní zvuk.
Úprava a odstranění varovného alarmu
1 Vyberte možnost Varovné alarmy.
2 Vyberte alarm.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li upravit poloměr, vyberte možnost Změnit okruh.
• Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost
Mapa.
• Chcete-li odstranit alarm, vyberte možnost Odstranit.
Bezdrátový příjem a odesílání dat
Než budete moci bezdrátově sdílet data, musíte se přemístit do
vzdálenosti maximálně 3 metry (10 stop) od kompatibilního
zařízení.
Vaše zařízení může odesílat a přijímat data, jestliže je
spárované s jiným kompatibilním zařízením nebo smartphonem
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo ANT+.
Podle potřeby můžete sdílet trasové body, poklady, trasy
a prošlé trasy.
1 Vyberte možnost Sdílet bezdrátově.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Odeslat a vyberte typ dat.
• Výběr možnosti Přijmout vám umožní přijmout data
z jiného zařízení. Druhé kompatibilní zařízení se musí
pokoušet o odeslání dat.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Výběr profilu
Při změně aktivit můžete změnit nastavení zařízení změnou
profilu.
1 Vyberte možnost Změna profilu.
2 Vyberte profil.
Výpočet velikosti plochy
1 Vyberte možnost Výpočet plochy > Spustit.
2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
3 Po dokončení vyberte možnost Vypočítat.
Použití dálkového ovládání VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB.
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení.
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na svém zařízení GPSMAP 66 series vyberte možnost Dál.
ov. VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
Nástroje hlavního menu
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko
• Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko
.
.
Použití svítilny
POZNÁMKA: Použití svítilny může snížit životnost baterií.
Chcete-li životnost baterií prodloužit, můžete snížit jas nebo
frekvenci světla.
1 Vyberte možnost Svítilna > ENTER.
2 V případě potřeby upravte jas pomocí posuvníku.
3 V případě potřeby vyberte jiný typ blesku.
0
Žádné přerušování, stálé světlo.
1 až 9 Počet záblesků za sekundu.
SOS
Tísňové bleskové světlo.
POZNÁMKA: Připojení Wi‑Fi, Bluetooth a ANT+ jsou
v režimu SOS vypnuty.
Stránka Satelit
Na této stránce se zobrazují vaše současná poloha, přesnost
systému GPS, polohy satelitů a síla signálu.
Nastavení satelitů GPS
Vyberte možnost Satelitní > MENU.
Použít při zap. GPS: Umožňuje zapnout přijímač GPS.
Prošlá trasa nahoře: Určuje, zda jsou satelity zobrazeny
s kruhy orientovanými podle severu směrem k hornímu okraji
obrazovky nebo orientovanými podle aktuální prošlé trasy
směrem k hornímu okraji obrazovky.
Jednobarevný: Umožňuje vybrat, zda se stránka Satelit zobrazí
ve více barvách nebo jednobarevně.
Nastavit polohu: Umožní vám označit vaši aktuální polohu na
mapě. Tuto polohu můžete použít k vytváření tras nebo
vyhledávání uložených poloh.
Vyhledat AutoLocate: Vypočítá vaši polohu GPS pomocí
funkce Garmin AutoLocate .
Nastavení sat. připojení: Nastaví možnosti satelitního systému
(Nastavení satelitů, strana 13).
®
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení datových polí
Můžete přizpůsobit datová pole zobrazená na jednotlivých
hlavních stránkách.
1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
2 Vyberte možnost MENU.
3 Vyberte možnost Změnit datová pole.
4 Vyberte nové datové pole.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Menu nastavení
Zvolte dvakrát možnost MENU a vyberte možnost Nastavení.
Systém: Umožňuje přizpůsobit si nastavení systému (Nastavení
systému, strana 13).
Displej: Upravuje nastavení podsvícení a displeje (Nastavení
displeje, strana 14).
Bluetooth: Páruje vaše zařízení se smartphonem a umožňuje
přizpůsobit si nastavení Bluetooth (BluetoothNastavení,
strana 14).
Wi-Fi: Umožňuje připojit se k bezdrátovým sítím
(Wi‑FiNastavení, strana 14).
Mapa: Nastavuje vzhled map (Nastavení mapy, strana 4).
Přizpůsobení zařízení
Nahrávání: Umožňuje vám přizpůsobit si nastavení záznamu
aktivit (Nastavení záznamu, strana 8).
Trasování: Umožňuje vám přizpůsobit si, jak zařízení počítá pro
každou aktivitu prošlé trasy (Nastavení trasování,
strana 14).
Režim Expedice: Umožňuje přizpůsobit si nastavení pro
zapnutí režimu Expedice (Zapnutí režimu Expedice,
strana 16).
Tóny: Nastavuje zvuky zařízení, například tóny tlačítek nebo
upozornění (Nastavení tónů zařízení, strana 14).
Směr jízdy: Umožňuje přizpůsobit si nastavení směru pohybu
kompasu (Nastavení směru pohybu, strana 5).
Výškoměr: Umožňuje přizpůsobit si nastavení výškoměru
(Nastavení výškoměru, strana 5).
Geocaching: Umožňuje přizpůsobit si nastavení pokladů
(Nastavení pro geocaching, strana 14).
Snímače: Spáruje bezdrátové snímače s vaším zařízením
(Bezdrátové snímače, strana 14).
Fitness: Umožňuje přizpůsobit si nastavení záznamu aktivit
fitness (Nastavení aktivit typu fitness, strana 14).
Námořní: Nastaví vzhled námořních dat na mapě (Námořní
nastavení, strana 15).
Menu: Umožňuje přizpůsobit si sled stránek a hlavní nabídku
(Nastavení menu, strana 15).
Formát souřadnic: Nastaví formát geografických souřadnic a
možnosti data (Nastavení formátu souřadnic, strana 15).
Jednotky: Slouží k nastavení měrných jednotek používaných
v zařízení (Změna měrných jednotek, strana 15).
Čas: Upraví nastavení času (Nastavení času, strana 15).
Profily: Umožňuje vám přizpůsobit si a vytvářet nové profily
aktivit (Profily, strana 15).
Vynulovat: Umožňuje vynulování uživatelských dat a nastavení
(Vynulování dat a nastavení, strana 16).
Informace: Zobrazí informace o zařízení, jako je ID zařízení,
verze softwaru, informace o předpisech a licenční dohodu
(Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech
a údaji o kompatibilitě, strana 18).
Trasové body: Umožňuje vám zadat vlastní předponu
u automaticky pojmenovaných trasových bodů.
Nastavení systému
Vyberte možnost Nastavení > Systém.
Satelitní: Nastaví možnosti satelitního systému (Nastavení
satelitů, strana 13).
Jazyk textu: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Rozhraní: Slouží k nastavení formátu sériového rozhraní
(Nastavení sériového rozhraní, strana 13).
Záznam RINEX: Umožňuje zařízení zapisovat data Receiver
Independent Exchange Format (RINEX) do systémového
souboru. RINEX je formát výměny dat pro nezpracovaná
data satelitního navigačního systému.
Nastavení satelitů
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Satelitní.
Satelitní systém: Slouží k nastavení satelitního systému na
režim GPS nebo Ukázkový režim (GPS vypnuto).
WAAS/EGNOS: Umožní systému používat data WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service).
Nastavení sériového rozhraní
Vyberte možnost Nastavení > Systém > Rozhraní.
13
Garmin Spanner: Umožňuje použít port USB zařízení ve
většině mapovacích programů podporujících normu NMEA
0183 vytvořením virtuálního sériového portu.
Sériový režim Garmin: Slouží k nastavení vlastního formátu
společnosti Garmin pro výměnu dat trasových bodů, tras
a prošlých tras s počítačem.
Vstup/výstup NMEA: Slouží k nastavení zařízení pro použití
vstupu a výstupu podle normy NMEA 0183.
Textový výstup: Poskytuje prostý textový výstup informací
o poloze a rychlosti ve formátu ASCII.
MTP: Pro přístup k souborovému systému zařízení nastaví
použití protokolu MTP (Media Transfer Protocol) namísto
režimu velkokapacitního paměťového úložiště.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu
podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie
a prodlužuje její životnost.
Vzhled: Slouží ke změně vzhledu pozadí displeje a zvýraznění
výběru (Změna barevného režimu, strana 14).
Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Zobrazit velikost textu: Změní velikost textu na obrazovce.
Změna barevného režimu
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Vzhled.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li, aby zařízení zobrazovalo denní nebo noční
barvy automaticky podle času, vyberte možnost Režim >
Automaticky.
• K použití světlého pozadí vyberte možnost Režim > Den.
• K použití tmavého pozadí vyberte možnost Režim >
Noční.
• Chcete-li si přizpůsobit barevné schéma pro denní dobu,
vyberte možnost Denní barvy.
• Chcete-li si přizpůsobit barevné schéma pro noční dobu,
vyberte možnost Noční barvy.
BluetoothNastavení
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Stav: Podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth a ukazuje
aktuální stav připojení.
Oznámení: Ukazuje a skrývá upozornění pro smartphone.
Zapomenout telefon: Odstraní připojené zařízení ze seznamu
spárovaných zařízení. Tato možnost je k dispozici pouze po
spárování zařízení.
Wi‑FiNastavení
Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktivuje bezdrátovou technologii.
Přidat síť: Umožňuje vyhledat bezdrátovou síť a připojit se k ní.
Nastavení trasování
Dostupné nastavení trasování se bude lišit podle vybrané
aktivity.
Vyberte možnost Nastavení > Trasování.
Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování Zařízení
vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.
Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.
Zamknout na silnici: Uzamkne modrý trojúhelník, který
představuje vaši pozici na mapě, na nejbližší silnici. Tato
funkce je vhodná především při jízdě nebo navigování po
silnici.
14
Přepočet trasy: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo
aktivní trasu.
Nastavení objížděk: Určuje typy silnic, terénu a způsobů
pohybu, které chcete při navigování vyloučit.
Přechody trasy: Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení
trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto nastavení je
k dispozici pouze pro některé aktivity. Možnost Vzdálenost
zajišťuje nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se
nacházíte ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.
Nastavení tónů zařízení
Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění před
odbočkou a alarmy.
Vyberte tón pro každý zvukový signál.
Nastavení pro geocaching
Vyberte možnost Nastavení > Geocaching.
Geocaching Live: Umožňuje odstranit ze zařízení aktuální data
o pokladech a odstranit registraci zařízení ze stránky
geocaching.com (Odebrání Live dat o pokladech, strana 12,
Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com,
strana 12).
Styl pokladu: Umožňuje zobrazit seznam pokladů podle názvů
nebo kódů.
chirp™ Vyhledávání: Umožňuje zařízení vyhledat poklad
obsahující příslušenství chirp (Povolení chirp vyhledávání
zařízení chirp, strana 12).
Naprogramovat chirp™: Programuje příslušenství chirp . Další
informace naleznete v návodu k obsluze zařízení chirp na
webu www.garmin.com.
Nastavení filtru: Můžete si vytvořit a uložit vlastní filtry pro
poklady (Uložení vlastního filtru pokladů, strana 11).
Nalezené poklady: Umožňuje zadat počet nalezených pokladů.
Tento počet se automaticky zvyšuje se zvyšujícím se počtem
zaznamenaných nalezených pokladů (Zaznamenání pokusu,
strana 12).
Bezdrátové snímače
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+ a
Bluetooth Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných
snímačů najdete na webu buy.garmin.com.
Párování bezdrátových snímačů
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů pomocí
technologie ANT+ nebo Bluetooth, například připojení monitoru
srdečního tepu k zařízení.
1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od ostatních snímačů.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače.
3 Vyberte typ snímače.
4 Vyberte možnost Vyhledávání nových.
Pokud dojde ke spárování snímače s vaším zařízení, změní
se stav snímače zVyhledávání na Připojeno.
Nastavení aktivit typu fitness
Vyberte možnost Nastavení > Fitness.
Auto Lap: Nastaví automatické označování okruhu po určité
vzdálenosti.
Typ aktivity: Nastaví fitness aktivitu na turistiku, běh, cyklistiku
a podobně. Aktivita se pak po přesunu do služby Garmin
Connect zobrazí pod správným typem.
Uživatel: Nastaví profilové informace uživatele. Zařízení pomocí
těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku v Garmin
Connect.
Přizpůsobení zařízení
Zóny ST: Nastaví pět zón srdečního tepu a váš maximální
srdeční tep pro aktivity fitness.
Označování kol podle vzdálenosti
Funkci Auto Lap můžete použít pro automatické označování kol
po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro srovnávání
vašich výkonů v různých částech aktivity.
1 Vyberte možnost Nastavení > Fitness > Auto Lap.
2 Zadejte hodnotu a vyberte možnost Hotovo.
®
• Chcete-li do pořadí stránek přidat novou stránku, vyberte
možnost Vložit a zvolte kategorii.
• Chcete-li odstranit stránku z pořadí stránek, vyberte
možnost Odebrat.
TIP: Můžete vybrat možnost PAGE a zobrazit tak pořadí
stránek.
Námořní nastavení
V seznamu aplikací vyberte možnost Nastavení > Námořní.
Režim námořní mapy: Slouží k nastavení typu mapy, kterou
zařízení používá při zobrazování námořních dat. Námořní
slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách,
takže jsou námořní body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá
způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy. Rybolov
(vyžaduje námořní mapy) slouží k zobrazení podrobných
obrysů dna a naměřené hloubky a jednoduššímu zobrazení
mapy pro optimální použití při rybolovu.
Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace
na mapě.
Námořní alarmy: Slouží k nastavení výstrahy po překročení
zadané vzdálenosti nesení proudem při zakotvení, při
odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost a v případě, že se
dostanete do oblasti s určitou hloubkou.
Nastavení námořních výstrah
1 Vyberte možnost Nastavení > Námořní > Námořní alarmy.
2 Vyberte typ výstrahy.
3 Vyberte možnost Zapnuto.
4 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hotovo.
Nastavení formátu souřadnic
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se objeví souřadnice polohy.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena.
Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením.
Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.
Nastavení menu
Změna měrných jednotek
Vyberte možnost Nastavení > Menu.
Styl menu: Změny vzhledu hlavního menu.
Hlavní menu: Umožňuje přesunovat, přidávat a odstraňovat
položky v hlavním menu (Vlastní přizpůsobení hlavního
menu, strana 15).
Pořadí stránek: Umožňuje přesunovat, přidávat a odstraňovat
položky v pořadí stránek (Změna pořadí stránek, strana 15).
Nastavení: Mění pořadí položek v menu nastavení.
Kam vést?: Mění pořadí položek v menu Najít.
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro
vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu, tlak
a vertikální rychlost.
1 Vyberte typ měrné jednotky.
2 Vyberte měrnou jednotku.
Vlastní přizpůsobení hlavního menu
Položky hlavního menu můžete přesouvat, přidávat nebo
odstraňovat.
1 V hlavním menu vyberte možnost MENU > Změnit pořadí
položek.
2 Vyberte položku menu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Přesunout změníte polohu položky
v seznamu.
• Výběrem možnosti Vložit přidáte novou položku na
seznam.
• Výběrem možnosti Odebrat odstraníte položku ze
seznamu.
Změna pořadí stránek
1 Vyberte možnost Nastavení > Menu > Pořadí stránek >
Upravit pořadí stránek.
2 Vyberte stránku.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li přesunout stránku v seznamu nahoru nebo dolů,
vyberte možnost Přesunout.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení času
Časový formát: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový
nebo 24hodinový formát.
Časové pásmo: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Automatický nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Profily
Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení
podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení
používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné, než
když je používáte pro geocaching.
Profily jsou přidruženy k obrazovkám aktivit (včetně domovské
obrazovky).
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole
nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy jako
součást profilu.
Vytvoření vlastního profilu
Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní
aktivitu nebo cestu.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily > Vytvořit profil >
OK.
2 Přizpůsobte svá nastavení a datová pole.
Úprava názvu profilu
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
2 Vyberte profil.
15
3 Vyberte možnost Upravit název.
4 Zadejte nový název.
Odstranění profilu
POZNÁMKA: Před odstraněním aktivního profilu musíte
aktivovat jiný profil. Profil nelze odstranit, pokud je aktivní.
1 Vyberte možnost Nastavení > Profily.
2 Vyberte profil.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Vynulování dat a nastavení
1 Vyberte možnost Nastavení > Vynulovat.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vynulovat data z konkrétní cesty, například
vzdálenost nebo průměrné hodnoty, vyberte možnost
Vynulovat data trasy.
• Chcete-li vymazat všechny trasové body, vyberte možnost
Odstr. všechny tras. body.
• Chcete-li vymazat data od zahájení současné aktivity,
vyberte možnost Vymazat aktuální aktivitu.
POZNÁMKA: Zařízení bude data pro danou aktivitu i
nadále nahrávat.
• Chcete-li pouze obnovit nastavení aktuálního profilu
aktivity na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost
Smazat nast. pr..
• Chcete-li obnovit veškerá nastavení a profily zařízení na
výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost Smazat všech.
nast..
POZNÁMKA: Smazáním všech nastavení dojde
k odstranění všech aktivit hledání pokladů ze zařízení.
Neodstraní se tím uložená uživatelská data, jako jsou
prošlé trasy a trasové body.
• Chcete-li odstranit veškerá uložená uživatelská data a
obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí tovární
hodnoty, vyberte možnost Odstranit vše.
POZNÁMKA: Odstraněním všech nastavení dojde ke
smazání vašich osobních údajů, historie a uložených
uživatelských dat včetně prošlých tras a trasových bodů.
Obnovení výchozích nastavení stránky
1 Otevřete stránku, pro kterou budete obnovovat nastavení.
2 Vyberte možnost MENU > Obn.vých.hodnoty.
Informace o zařízení
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
(www.garmin.com/express). Na smartphonu si můžete
nainstalovat aplikaci Garmin Explore a nahrávat své trasové
body, trasy, prošlé trasy a aktivity.
Služba Garmin Express poskytuje snadný přístup k následujícím
službám pro zařízení Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Registrace produktu
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
Informace o baterii
Skutečná výdrž baterie závisí na nastavení zařízení, například
na intervalech sledování a kontroly zpráv.
Výdrž baterie Režim
Až 200 hodin Režim Expedice s 30minutovým intervalem LiveTrack
Až 35 hodin
Výchozí režim s 10minutovým intervalem LiveTrack
a automatickým záznamem
Až 1 rok
Vypnuto
Maximalizace výdrže baterie
• Zapněte nastavení Prodloužené sledování (Nastavení
služby LiveTrack, strana 3).
• Zapněte Automatický nastavení jasu podsvícení nebo
zkraťte prodlevu podsvícení (Nastavení displeje, strana 14).
• Prodlužte Interval naslouchání pro zprávy (Nastavení zpráv,
strana 3).
• Snižte nastavení hodnoty pro Interval protokolu a Interval
odesílání (Nastavení služby LiveTrack, strana 3).
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth
(BluetoothNastavení, strana 14).
Zapínání režimu úspory baterie
Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim
úspory baterie.
Vyberte možnost Nastavení > Displej > Úspora energie
baterie > Zapnuto.
Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory
baterie k vypnutí obrazovky. Obrazovku zapnete zapínacím
tlačítkem.
Zapnutí režimu Expedice
Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim
Expedice. V režimu Expedice se obrazovka vypne, zařízení
přejde do úsporného režimu a bude shromažďovat méně bodů
GPS prošlé trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Režim Expedice.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li, aby vás zařízení vyzvalo k zapnutí režimu
Expedice, když je vypnete, zvolte možnost Na dotaz.
• Chcete-li, aby se režim Expedice zapnul automaticky po
dvou minutách nečinnosti, zvolte možnost Automaticky.
• Chcete-li, aby se režim Expedice nezapínal nikdy, zvolte
možnost Nikdy.
V režimu Expedice občas problikne červená kontrolka LED
vedle zapínacího tlačítka.
Dlouhodobé skladování
Pokud neplánujete zařízení používat po několik měsíců, před
jeho uskladněním byste měli nabít baterii alespoň na 50 %.
Zařízení uchovávejte na chladném, suchém místě s běžnou
pokojovou teplotou. Pokud budete chtít zařízení znovu používat,
nejprve jej plně nabijte.
Připnutí karabinové svorky
1 Uložte karabinovou svorku
sponě
do drážek na upevňovací
umístěné na zařízení.
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
16
Informace o zařízení
• Soubory s poklady ve formátu GPX (Stahování pokladů
pomocí počítače, strana 11).
• Soubory fotografií ve formátu JPEG.
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin
POI Loader. Přejděte na adresu www.garmin.com/products
/poiloader.
Instalace paměťové karty
Můžete instalovat microSD paměťovou kartu jako doplňkové
úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.
1 Zvedněte ochrannou krytku na boku zařízení .
2 Posunujte karabinovou svorku nahoru, dokud nebude
zajištěna.
Odepnutí karabinové svorky
Zvedněte dolní část karabinové svorky a vysuňte ji
z upevňovací spony.
Upevnění poutka
1 Zasuňte smyčku poutka do otvoru na zařízení.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly od
vás.
Připojení zařízení k počítači
2 Provlékněte druhý konec poutka smyčkou a zatažením
utáhněte.
3 Pomocí poutka můžete zařízení během aktivity zavěsit na
batoh nebo oblečení.
Péče o zařízení
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
Typy souborů
Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů:
• Soubory z Garmin Explore.
• Soubory tras, prošlých tras a trasových bodů ve formátu
GPX.
Informace o zařízení
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB
v zařízení.
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7.
Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr
po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto
podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení
spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením
otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované nebo slané
vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.
®
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB
v počítači.
Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako
vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se
systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se
systémem Mac.
Přenos souborů do zařízení
1 Připojte zařízení k počítači.
2
3
4
5
6
7
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako
vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta
se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů
Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené
svazky.
POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami
nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o
mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu
systému.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro
zařízení nebo paměťovou kartu.
Procházením vyhledejte složku.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo
na paměťové kartě.
17
Odstranění souborů
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost File >
Eject.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
®
Technické údaje
®
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie
Až 35 hodin ve výchozím režimu
Až 200 hodin v režimu Expedice
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX72
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
17,5 cm (7 palců)
Bezdrátová frekvence/
protokol
Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při
14,9 dBm
Zobrazení elektronického štítku
s informacemi o předpisech a údaji o kompatibilitě
Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě.
Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech,
například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo
regionální označení shody, a také příslušné licenční informace
a údaje o produktu.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 Vyberte možnost Informace.
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují vaši navigaci nebo bezdrátové
příslušenství, aby mohla zobrazovat data.
Aktuální okruh: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Barometr: Kalibrovaný aktuální tlak.
Čas cesty: Průběžný celkový čas strávený a nestrávený
pohybem od posledního vynulování.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
2
18
Čas k příštímu bodu: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Časovač alarmu: Aktuální čas odpočítávače času.
Časovač stopek: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.
Čas posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Celkový okruh: Čas změřený stopkami pro všechny dokončené
okruhy.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu
během aktivity nebo od posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu
během aktivity nebo od posledního vynulování.
Datum: Aktuální den, měsíc a rok.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posl okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený
okruh.
Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od
posledního vynulování.
Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od
posledního vynulování.
Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili
na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Hloubka: Hloubka vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení
NMEA 0183, které dokáže zjistit hloubku vody.
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kadence pos okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
poslední dokončený okruh.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Trasa
může být zobrazena jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Max. nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská výška
od posledního vynulování.
Max. teplota za 24 h: Maximální teplota zaznamenaná během
posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního
vynulování.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu v metrech za
minutu nebo stopách za minutu od posledního vynulování.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Mimo trasu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se
odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Min. nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská výška
od posledního vynulování.
Min. teplota za 24 h: Minimální teplota zaznamenaná během
posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Dodatek
Nadm. výška nad zemí: Nadmořská výška vaší aktuální polohy
nad úrovní terénu.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
N výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí
zařízení GPS.
Odbočení vozidla: Směr další odbočky na trase. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším
současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená
otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odh. čas v MC: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odhadovaný čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte
do cílové destinace (upravená pro místní čas dané
destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Poč. km cesty: Průběžná vzdálenost uražená od posledního
vynulování.
Počítadlo kilom.: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny
cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete
data cesty.
Poloha (šířka/délka): Aktuální pozice dle zeměpisné délky
a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Poloha (vybraná): Aktuální pozice používající vybrané
nastavení formátu souřadnic.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Procento ST pro okruh: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.
Prům. rych. pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od
posledního vynulování.
Průměrná kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při
zastavení od posledního vynulování.
Průměrný okruh: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Prům ST %max: Průměrné procento maximálního srdečního
tepu pro aktuální aktivitu.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlostní limit: Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici.
Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech.
Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle
aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost PO: Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.
Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase
k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Sestup pro okruh: Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
Sestup pro p.o.: Převýšení při sestupu pro poslední dokončený
okruh.
Dodatek
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Směr jízdy: Směr, kterým se pohybujete.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Směr pohybu GPS: Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení
GPS.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
Srdeční tep – %Max.: Procento maximálního srdečního tepu.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
ST pos. okruhu: Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený
okruh.
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Například, vystoupáte-li 3 m (10 stop) na
každých uražených 60 m (200 stop), bude sklon 5 %.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty. Zařízení musí být připojeno k snímači
tempe™, aby se zobrazila tato data.
Teplota vody: Teplota vody. Zařízení musí být připojeno
k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit teplotu vody.
Trasový bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Trasový bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo
odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Umístění cíle: Pozice cílové destinace. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Uplynulý čas aktivity: Celkový zaznamenaný čas. Například,
pokud spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vert. rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vert. vzd. do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou
destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Vert. vzd. k př. b.: Převýšení mezi aktuální pozicí a dalším
trasovým bodem na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výstup/okruh: Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Výstup pro p.o.: Převýšení při výstupu pro poslední dokončený
okruh.
Vzdál. k příští: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu
na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost v aktivitě: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou
trasu nebo aktivitu.
Žádná: Toto je prázdné datové pole.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zóna srdečního tepu: Zóna výkonu vašeho aktuálního
srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho
uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220
minus váš věk).
19
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování konverzace je obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné, intenkapacita a hranice,
zivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a
neudržitelné po delší svalová vytrvalost,
dobu, namáhavé
zvýšená výkonnost
dýchání
Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství, jako například držáky, mapy,
příslušenství typu fitness a náhradní díly, můžete objednat na
webu na adrese http://buy.garmin.com nebo od prodejce
společnosti Garmin.
tempe
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším
zařízením Garmin
• Ověřte, zda je příslušenství ANT+ kompatibilní s vaším
zařízením Garmin.
• Před spárováním příslušenství ANT+ se zařízením Garmin se
přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m (33 stop) od jiného
příslušenství ANT+.
• Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop)
příslušenství ANT+.
• Po prvním spárování zařízení Garmin automaticky rozpozná
příslušenství ANT+ pokaždé, když je aktivováno. Tento
proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení Garmin a
trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství aktivováno
a pracuje správně.
• Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze
z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti
jiného příslušenství.
Odstranění problémů
Restartování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
restartovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani
nastavení.
Po dobu asi 30 sekund podržte zapínací tlačítko.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 20) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
20
Dodatek
Rejstřík
A
aktivity 8, 9
alarmy
hodiny 10
námořní 15
tóny 14
varovné body 7, 12
aplikace 5–7
Auto Lap 15
B
baterie 17
maximalizace 14, 16
nabíjení 1
skladování 16
vodorovná hladina 1
výdrž 16
body prošlé trasy, navigace 10
C
Connect IQ 6, 10
Č
čas, zóny a formáty 15
časy pro lov a rybolov 10
časy východu a západu Slunce 10
čištění zařízení 17
D
Dálkové ovládání VIRB 12
data 10
přenos 7, 17
sdílení 9
ukládání 7
datová pole 6, 13, 18
doplňky 6
F
fitness 14
formát souřadnic 15
G
Garmin Connect 5, 6
Garmin Explore 17
Garmin Express 16
aktualizace softwaru 16
GPS 1, 10, 13
nastavení 13
stránka Satelit 13
H
historie 10
odeslání do počítače 7
odstranění 10
zobrazení 10
hlavní menu 4
přizpůsobení 15
CH
chirp 12, 14
I
ikony 1
informace o trase, zobrazení 5, 9
J
jas 1
K
kalendář 10
kalibrace, výškoměr 5
kalkulačka 10
karabinová svorka 16, 17
klávesnice 2
kompas 3, 4, 9
kalibrace 5
nastavení 4, 5
navigace 7
kurzy, ukazatel 4
Rejstřík
M
mapa 3
mapy 8
aktualizace 16
měření vzdálenosti 4
nastavení 4
navigace 4, 7, 9
orientace 4, 9
přiblížení nebo oddálení 4
Snímky BirdsEye 10
měrné jednotky 15
měření vzdálenosti 4
měřidla, trasa 3
měřidla trasy 3
N
nadmořská výška 5
graf 8
nahrávání 9
námořní
nastavení 15
nastavení výstrah 15
nastavení 3–5, 13–15
nahrávání 8
zařízení 14
nastavení času 15
nastavení displeje 14
nastavení systému 13
navigace 4, 7, 9
kompas 7
zastavení 7
O
obrazovka
jas 1
nastavení 14
odstranění, všechna uživatelská data 18
odstranění problémů 16, 20
oznámení 6, 10
P
palubní desky 5
paměťová karta 17
paměťová karta microSD. Viz paměťová karta
párování
smartphone 6
snímače 14
snímače ANT+ 20
plánovač cesty. Viz trasy
počasí 9, 10
počítač, připojení 17
podsvícení 1, 14, 16
poklady 10–12, 17
nastavení 14
navigace k 12
stahování 11
polohy
uložení 7
úprava 7
profily 10, 12, 15, 16
prošlé trasy 8, 9
navigace 9
přenos
prošlé trasy 12
soubory 11, 12, 17
příslušenství 14, 16, 20
přizpůsobení zařízení 13, 15
R
registrace produktu 12
registrace zařízení 11
resetování zařízení 16
S
satelitní signály 2, 10, 13
sdílení dat 9, 10, 12
sledování 2, 3
smartphone 6, 7, 12
aplikace 5, 6
párování 6
snímače ANT+, párování 14, 20
Snímače ANT+ 14
Snímače Bluetooth 14
Snímky BirdsEye 10
software, aktualizace 16
SOS 1–3
odesílání 3
zrušení 3
soubory, přenos 11, 17
srdeční tep
rozsahy 20
zóny 20
stahování, poklady 11
stopky 10
stránka Satelit 13
svítilna 10, 13
Š
šňůrka na zápěstí 17
T
technické údaje 18
Technologie Bluetooth 1, 6, 14
tempe 20
teplota 20
testování zařízení 3
tlačítka 1
uzamčení 1
tóny 14
TracBack 9
trasové body 7, 8, 10
navigace 7
odstranění 7
projekce 7
uložení 7
úprava 7, 8
trasový počítač 5, 9
trasy 8
nastavení 14
navigace 8
odstranění 8
úprava 8
vytvoření 8
zobrazení na mapě 8
U
ukládání dat 7, 17
USB 13
konektor 1
odpojení 18
přenos souborů 17
režim velkokapacitního paměťového
zařízení 17
uzamčení, tlačítka 1
uživatelská data, odstranění 18
V
varovné alarmy 7, 10, 12
VIRBDálkové ovládání 10
výchozí nastavení 2
výpočet plochy 10, 12
výškoměr 5
kalibrace 5
využití dat 10
W
WAAS 13
Wi‑Fi 6
připojení 6, 14
Z
Zadej směr a jdi 4, 9
zapínací tlačítko 1
zprávy 1–3, 10
navigace 2, 10
odstranění 2
21
support.garmin.com
Červenec 2019
190-02336-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising