Garmin | GPSMAP® 66i | User guide | Garmin GPSMAP® 66i Podręcznik użytkownika

Garmin GPSMAP® 66i Podręcznik użytkownika
GPSMAP 66i
®
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack oraz VIRB są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ oraz Xero są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple oraz Mac są znakami towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo
Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C,
LLC. NMEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Marine Electronics Association. Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation.
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich
właścicieli.
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Dioda LED stanu .................................................................... 1
Ikony stanu ............................................................................. 1
Przyciski ...................................................................................... 1
Włączanie urządzenia ............................................................ 1
Blokowanie przycisków .......................................................... 1
Włączanie podświetlenia ........................................................ 1
Regulowanie podświetlenia ................................................... 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 1
Aktywowanie urządzenia ............................................................ 2
Sieć satelitarna Iridium ............................................................... 2
inReachFunkcje .............................................................. 2
Wiadomości ................................................................................ 2
Wysyłanie zapamiętanej wiadomości .................................... 2
Wysyłanie wiadomości SMS .................................................. 2
Korzystanie ze skrótów klawiaturowych ................................. 2
Odpowiadanie na wiadomość ................................................ 2
Sprawdzanie wiadomości ...................................................... 2
Wyświetlanie szczegółów wiadomości ................................... 2
Podróż do pozycji wysłania wiadomości ................................ 2
Dołączanie współrzędnych pozycji do wiadomości ............... 2
Usuwanie wiadomości ........................................................... 3
Ustawienia wiadomości .......................................................... 3
LiveTrack .................................................................................... 3
Uruchamianie funkcji śledzenia LiveTrack ............................. 3
Wyłączanie śledzenia LiveTrack ............................................ 3
Udostępnianie strony internetowej MapShare™ ................... 3
LiveTrackUstawienia .............................................................. 3
SOS ............................................................................................ 3
Inicjowanie sygnału SOS ....................................................... 3
Wysyłanie własnej wiadomości SMS ..................................... 3
Anulowanie sygnału SOS ...................................................... 3
Testowanie urządzenia.................................................. 3
Synchronizowanie danych inReach............................. 4
Korzystanie ze stron głównych..................................... 4
Otwieranie menu głównego ........................................................ 4
Mapa ........................................................................................... 4
Zmiana orientacji mapy .......................................................... 4
Pomiar dystansu na mapie .................................................... 4
Ustawienia ekranu mapy ........................................................ 4
Kompas .......................................................................................4
Korzystanie z kompasu .......................................................... 4
Wskaźnik kursu ...................................................................... 4
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź ................................ 5
Ustawienia kompasu .............................................................. 5
Komputer podróży ...................................................................... 5
Ustawienia komputera podróży .............................................. 5
Wysokościomierz ........................................................................ 5
Ustawienia wykresu wysokościomierza ................................. 5
Funkcje online................................................................ 6
Wymagania funkcji online ........................................................... 6
Parowanie smartfonu z urządzeniem ......................................... 6
Powiadomienia z telefonu ........................................................... 6
Wyświetlanie powiadomień z telefonu ................................... 6
Ukrywanie powiadomień ........................................................ 6
Zarządzanie powiadomieniami .............................................. 6
Łączenie z siecią bezprzewodową ............................................. 7
Connect IQFunkcje ..................................................................... 7
Pobieranie funkcji Connect IQ ............................................... 7
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera .......... 7
Wyświetlanie widżetów Connect IQ ....................................... 7
Spis treści
Garmin Explore ........................................................................... 7
Nawigacja........................................................................ 7
Podróżowanie do celu ................................................................ 7
Nawigacja z użyciem mapy .................................................... 7
Nawigacja z użyciem kompasu .............................................. 7
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą ................................ 7
Punkty ......................................................................................... 7
Tworzenie punktu ................................................................... 7
Podróżowanie do punktu ....................................................... 7
Edytowanie punktu ................................................................. 7
Usuwanie punktu pośredniego .............................................. 7
Uśrednianie punktu ................................................................ 7
Odwzorowanie punktu ........................................................... 8
Przenoszenie punktów na mapie ........................................... 8
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu punktu trasy ........................ 8
Ustawianie punktu alarmowego trasy .................................... 8
Dodawanie punktu do trasy ................................................... 8
Przenoszenie punktu do aktualnej pozycji ............................. 8
Trasy ........................................................................................... 8
Wyznaczanie trasy ................................................................. 8
Podróż zapisaną trasą ........................................................... 8
Edytowanie trasy .................................................................... 8
Wyświetlanie trasy na mapie ................................................. 8
Wyświetlanie wykresu wysokości trasy .................................. 8
Edytowanie nazwy trasy ........................................................ 8
Odwracanie trasy ................................................................... 8
Usuwanie trasy ...................................................................... 9
Rejestrowanie ............................................................................. 9
Ustawienia rejestracji ............................................................. 9
Wyświetlanie bieżącej aktywności ......................................... 9
Nawigacja z użyciem funkcji TracBack® ............................... 9
Zatrzymywanie bieżącej aktywności ...................................... 9
Podróż wg zapisanej aktywności ........................................... 9
Usuwanie zapisanych aktywności .......................................... 9
Odwracanie aktywności ......................................................... 9
Tworzenie śladu z zapisanej aktywności ............................... 9
Mapa ........................................................................................... 9
Zmiana orientacji mapy .......................................................... 9
Kompas .....................................................................................10
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź .............................. 10
Komputer podróży .................................................................... 10
Pogoda.......................................................................... 10
Dodawanie pozycji dla prognozy pogody ................................. 10
Żądanie prognozy pogody ........................................................ 10
Aktualizacja prognozy pogody .................................................. 10
Edytowanie pozycji dla prognozy pogody ................................. 10
Usuwanie pozycji dla prognozy pogody ................................... 10
Zużycie danych i historia............................................. 10
Wyświetlanie zużycia danych ................................................... 10
Resetowanie licznika zużycia danych .................................. 10
Wyświetlanie historii danych ..................................................... 10
Podróż do elementu z Historii .............................................. 10
Oznaczanie elementu z Historii jako punktu trasy ............... 10
Usuwanie historii danych ..................................................... 10
Narzędzia w menu głównym........................................ 10
BirdsEyeObrazy ........................................................................ 11
Pobieranie obrazów BirdsEye .............................................. 11
Skrzynki .................................................................................... 11
Rejestracja urządzenia na stronie Geocaching.com ........... 11
Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera ........................ 11
Wyszukiwanie skrzynek ....................................................... 11
Filtrowanie listy skrzynek ..................................................... 12
Wyświetlanie szczegółów skrzynek ..................................... 12
Podróżowanie do skrzynki ................................................... 12
Zapisywanie próby odnalezienia .......................................... 12
i
chirp ..................................................................................... 12
Usuwanie bieżących danych skrzynek z urządzenia ........... 12
Wyrejestrowanie urządzenia z serwisu Geocaching.com .... 13
Ustawianie punktu alarmowego ................................................ 13
Edytowanie i usuwanie punktów alarmowych ...................... 13
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych ...................... 13
Wybór profilu ............................................................................. 13
Obliczanie powierzchni obszaru ............................................... 13
Korzystanie z pilota VIRB ......................................................... 13
Korzystanie z latarki .................................................................. 13
Strona satelitów ........................................................................ 13
Ustawienia satelitów GPS .................................................... 13
Cele fitness .......................................................................... 21
Obliczanie strefy tętna ......................................................... 21
Indeks............................................................................ 22
Dostosowywanie urządzenia ....................................... 13
Dostosowywanie pól danych .................................................... 13
Menu ustawień .......................................................................... 13
Ustawienia systemowe ........................................................ 14
Ustawienia wyświetlania ...................................................... 14
BluetoothUstawienia ............................................................ 14
Wi‑FiUstawienia ................................................................... 14
Ustawienia wyznaczania trasy ............................................. 15
Ustawianie dźwięków urządzenia ........................................ 15
Ustawienia geocachingu ...................................................... 15
Czujniki bezprzewodowe ..................................................... 15
Ustawienia fitness ................................................................ 15
Ustawienia morskie .............................................................. 15
Ustawienia menu ................................................................. 15
Ustawienia formatu pozycji .................................................. 16
Zmienianie jednostek miary ................................................. 16
Ustawienia czasu ................................................................. 16
Profile ................................................................................... 16
Resetowanie danych i ustawień .......................................... 16
Informacje o urządzeniu.............................................. 17
Aktualizacje produktów ............................................................. 17
Konfigurowanie Garmin Express ......................................... 17
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 17
Informacje o baterii ................................................................... 17
Maksymalizowanie czasu działania baterii .......................... 17
Włączanie trybu oszczędności baterii .................................. 17
Włączanie trybu wycieczki ................................................... 17
Przechowywanie przez dłuższy czas ................................... 17
Mocowanie zaczepu z karabińczykiem ..................................... 17
Zdejmowanie zaczepu z karabińczykiem ............................. 17
Przypięcie urządzenia do smyczy ............................................. 17
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 17
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 18
Zarządzanie danymi ................................................................. 18
Typy plików .......................................................................... 18
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 18
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 18
Przesyłanie plików do urządzenia ........................................ 18
Usuwanie plików .................................................................. 18
Odłączanie kabla USB ......................................................... 18
Dane techniczne ....................................................................... 18
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami ........................................................ 19
Załącznik....................................................................... 19
Pola danych .............................................................................. 19
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 20
Dodatkowe akcesoria ............................................................... 20
tempe ................................................................................... 20
Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+
z urządzeniem Garmin ......................................................... 21
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 21
Ponowne uruchamianie urządzenia ..................................... 21
Informacje o strefach tętna ....................................................... 21
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Przyciski
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Ogólne informacje o urządzeniu
FIND
Wybierz, aby otworzyć menu wyszukiwania.
MARK
Wybierz, aby zapisać aktualną pozycję jako punkt.
QUIT
Wybierz, aby anulować lub wrócić do poprzedniego menu
bądź strony.
Wybierz, aby przewijać strony główne.
ENTER
Użyj tego przycisku, aby wybrać opcje i potwierdzić komunikaty.
Wybierz, aby sterować rejestrowaniem bieżącej aktywności
(z poziomu stron Mapa, Kompas, Wysokościomierz
i Komputer podróży).
MENU
Wybierz, aby otworzyć menu opcji dotyczących aktualnie
wyświetlanej strony.
Wybierz dwukrotnie, aby otworzyć menu główne (z dowolnej
strony).
PAGE
Wybierz, aby przewijać strony główne.
Wybierz , ,
kursor mapy.
lub
, aby wybrać opcje menu i przesunąć
Użyj tego przycisku, aby powiększać mapę.
Użyj tego przycisku, aby pomniejszać mapę.
Wewnętrzna antena Iridium i GNSS
®
Włączanie urządzenia
Przytrzymaj
Przycisk zasilania
.
Blokowanie przycisków
Przycisk SOS
Port micro-USB (pod osłoną zabezpieczającą)
Przyciski można zablokować, aby zapobiec ich przypadkowemu
naciśnięciu.
Wybierz kolejno > Zablokuj przyciski.
Latarka
Włączanie podświetlenia
Przyciski
Gniazdo kart microSD (pod osłoną zabezpieczającą)
®
Grzbiet montażowy
Dioda LED stanu
Działanie diody LED
Stan działania
Dwa razy miga na zielono
Masz nieprzeczytaną wiadomość.
Miga na zielono
Urządzenie działa w trybie wycieczki.
Miga na czerwono
Urządzanie znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności nieba.
Poziom naładowania baterii urządzenia
wynosi mniej niż 10%.
Miga na czerwono i zielono Urządzenie działa w trybie SOS.
Ikony stanu
ANT+ Stan funkcji
®
Moc sygnału GPS
Ładowanie baterii
Ładowanie zakończone
Bluetooth Stan funkcji
®
Wybierz dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie.
Podświetlenie włącza się automatycznie po wyświetleniu się
alertu lub wiadomości.
Regulowanie podświetlenia
1 Wybierz , aby otworzyć stronę stanu.
2 Użyj i , aby dostosować jasność.
PORADA: Wybierz NV, aby zmniejszyć jasność
podświetlania, tak aby nie raziło ono podczas korzystania
z noktowizora.
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia jest poza dopuszczalnym zakresem (Dane
techniczne, strona 18).
1 Unieś osłonę zabezpieczającą .
Stan Wi-Fi
Wysyłanie inReach wiadomości
®
Nieprzeczytane wiadomości: inReach
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego do portu
w urządzeniu.
ładowania
3 Podłącz drugą wtyczkę przewodu zasilającego do zgodnego
zasilacza sieciowego.
4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
5 Całkowicie naładuj urządzenie.
Aktywowanie urządzenia
Przed użyciem funkcji inReach urządzenia GPSMAP 66i należy
dokonać jego aktywacji.
1 Utwórz konto i wybierz subskrypcję usługi satelitarnej na
stronie explore.garmin.com.
2 Włącz urządzenie.
UWAGA: Przed wyruszeniem w teren należy wprowadzić
numer IMEI urządzenia i kod AUTH, aby ukończyć
internetową część aktywacji.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 W menu głównym wybierz Aktywuj i wyjdź na zewnątrz
w miejsce z nieprzesłoniętym widokiem nieba.
5 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z siecią satelitarną
Iridium.
UWAGA: Aktywacja urządzenia może zająć maksymalnie
20 minut. Urządzenie musi wysłać i odebrać kilka
wiadomości, co trwa dłużej niż wysłanie jednej wiadomości
w trakcie normalnego użytkowania.
Sieć satelitarna Iridium
Urządzenie musi mieć czysty widok nieba, aby przesyłać
wiadomości i punkty śledzenia za pomocą sieci satelitarnej
Iridium. Bez czystego widoku nieba urządzanie będzie
podejmować próby wysłania informacji aż do czasu odebrania
sygnałów satelitarnych.
PORADA: Aby uzyskać najlepszą łączność z satelitami,
przymocuj urządzenie do plecaka lub górnej części ciała.
inReachFunkcje
Aby w pełni wykorzystać zakupione urządzenie, należy je
aktywować. Po aktywacji urządzenia można korzystać z funkcji
inReach, takich jak wiadomości, SOS i LiveTrack.
Wiadomości
Urządzenie GPSMAP 66i wysyła i odbiera wiadomości SMS za
pośrednictwem sieci satelitarnej Iridium. Wiadomości można
wysłać na numer telefonu, adres e-mail lub do innego
urządzenia obsługującego technologię inReach. Każda wysłana
wiadomość zawiera szczegółowe dane o pozycji.
UWAGA: Zapamiętana wiadomość zawiera wstępnie ustalony
tekst z wcześniej określonymi odbiorcami i należy ją
skonfigurować w witrynie internetowej Garmin Explore™.
Wysyłanie zapamiętanej wiadomości
Zapamiętane wiadomości to wiadomości utworzone przez
użytkownika na stronie explore.garmin.com. Zapamiętane
wiadomości mają wcześniej ustalony tekst i odbiorców.
1 Na stronie Wiadomości wybierz Wyśl. zapam. wiad..
2 Wybierz zapamiętaną wiadomość, a następnie naciśnij
ENTER.
3 Naciśnij ENTER, aby wysłać wiadomość.
Wysyłanie wiadomości SMS
1 Na stronie Wiadomości wybierz Nowa wiadomość.
2 Wybierz opcję:
2
• Aby użyć wstępnie napisanej wiadomości, wybierz opcję
Wyślij gotową wiadom..
UWAGA: Na stronie Garmin Explore można dodawać
oraz edytować gotowe wiadomości SMS.
• Aby napisać własną wiadomość, wybierz opcję Wpisz
wiadomość.
3 Wybierz odbiorców z listy kontaktów lub podaj informacje
kontaktowe odbiorcy.
4 Po napisaniu wiadomości wybierz Wyślij wiadomość.
Korzystanie ze skrótów klawiaturowych
• Aby wybrać pierwszą automatycznie wypełnioną opcję,
wybierz FIND.
• Aby przełączać się pomiędzy klawiaturami, wybierz MARK.
• Aby zmienić wielkość znaków, wybierz PAGE jeden raz,
a aby włączyć kapitaliki, wybierz PAGE dwa razy.
• Aby usunąć znak przed kursorem, wybierz .
• Aby wstawić spację, wybierz .
Odpowiadanie na wiadomość
1 Na stronie Wiadomości wybierz rozmowę.
2 Wybierz Odpowiedz.
3 Wybierz opcję:
• Aby napisać własną wiadomość, wybierz opcję Wpisz
wiadomość.
• Aby użyć wstępnie napisanej wiadomości, wybierz opcję
Wyślij gotową wiadom., a następnie wybierz wiadomość.
4 Po napisaniu wiadomości wybierz Wyślij wiadomość.
Sprawdzanie wiadomości
Po wysłaniu wiadomości urządzenie czeka na wiadomości przez
10 minut. Urządzenie sprawdza również nowe wiadomości co
godzinę. Podczas korzystania z funkcji LiveTrack urządzenie
automatycznie sprawdza nowe wiadomości w ustawionym
interwale śledzenia.
UWAGA: Urządzenie musi być widoczne dla satelity w czasie
nasłuchu, aby mogło odebrać wiadomości.
Można wymusić sprawdzenie wiadomości, sprawdzając je
ręcznie lub wysyłając punkt śladu. W trakcie sprawdzania
urządzenie łączy się z satelitami oraz odbiera wiadomości
oczekujące na przesłanie do urządzenia.
W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia inReach >
Sprawdzanie poczty > Sprawdź pocztę.
Wyświetlanie szczegółów wiadomości
1 Wybierz Wiadomości.
2 Wybierz rozmowę.
3 Wybierz wiadomość.
4 Wybierz kartę informacji.
Podróż do pozycji wysłania wiadomości
Wiadomość odebrana od innego urządzenia z technologią
inReach może zawierać informacje o lokalizacji. Po jej
odebraniu można nawigować do pozycji, z której wiadomość
została wysłana.
1 Wybierz Wiadomości.
2 Wybierz rozmowę z lokalnymi informacjami.
3 Wybierz kartę mapy.
4 Wybierz Jedź!.
Dołączanie współrzędnych pozycji do wiadomości
Jeśli wysyłasz wiadomość do odbiorcy, który może nie mieć
dostępu do Internetu, możesz dołączyć do wiadomości
współrzędne pozycji. Na przykład, jeśli odbiorca korzysta ze
starszego modelu telefonu komórkowego, który nie obsługuje
inReachFunkcje
wyświetlania map lub znajduje się poza zasięgiem sieci
komórkowej i nie może wyświetlić strony internetowej.
1 Na stronie Wiadomości wybierz kolejno Nowa wiadomość
> Wyślij pozycję.
2 Wprowadź co najmniej jeden kontakt.
3 W razie potrzeby napisz wiadomość.
4 Wybierz Wyślij wiadomość.
1 Podnieś osłonę ochronną
z przycisku SOS
.
Usuwanie wiadomości
1 Na stronie Wiadomości wybierz rozmowę.
2 Wybierz kolejno MENU > Usuń wątek.
Ustawienia wiadomości
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wiadomości.
Dzwoń do przeczytania: Urządzenie odtwarza dźwięki, dopóki
nie przeczytasz nowych komuników. Ta funkcja przydaje się
w hałaśliwym miejscu.
Powiadomienia: Informuje o przychodzących wiadomościach
inReach.
LiveTrack
Korzystając z funkcji LiveTrack, można zapisywać punkty ścieżki
i co określony interwał wysyłania przesyłać je za pośrednictwem
sieci satelitarnej Iridium.
Uruchamianie funkcji śledzenia LiveTrack
Na stronie LiveTrack wybierz Uruchom LiveTrack.
UWAGA: Uruchomienie funkcji LiveTrack spowoduje również
uruchomienie elementów sterujących zapisem.
Wyłączanie śledzenia LiveTrack
Na stronie LiveTrack wybierz Przerwij LiveTrack.
Udostępnianie strony internetowej MapShare™
Można udostępnić łącze do swojej strony internetowej
MapShare innym osobom. System automatycznie dodaje tekst,
w tym informacje o łączu, na końcu wiadomości.
1 Na stronie LiveTrack wybierz kolejno Wyślij przez
MapShare > Udostępnij.
2 Wybierz odbiorców z listy kontaktów lub podaj informacje
kontaktowe odbiorcy.
3 Wybierz Wyślij wiadomość.
LiveTrackUstawienia
Wybierz kolejno Konfiguracja > LiveTrack.
Automatyczny ślad: Umożliwia rozpoczynanie śledzenia po
uruchomieniu urządzenia.
Interwał ruchu: Umożliwia ustawienie częstotliwości
zapisywania przez urządzenie punktów śledzenia oraz
przesyłania ich za pośrednictwem sieci satelitarnej, gdy
użytkownik się porusza. Klienci biznesowi mogą określić
interwał, gdy urządzenie pozostaje w jednym miejscu.
SOS
W sytuacji awaryjnej możesz się skontaktować
z Międzynarodowym Centrum Koordynacji Działań
Ratunkowych GEOS (IERCC, ang. International Emergency
Rescue Coordination Center), aby poprosić o pomoc.
Naciśnięcie przycisku SOS powoduje wysłanie wiadomości do
centrum koordynacji działań ratunkowych, które z kolei
powiadomi właściwe służby ratunkowe o Twojej sytuacji.
Możesz komunikować się z centrum koordynacji działań
ratunkowych w trakcie sytuacji awaryjnej, oczekując na
przybycie pomocy. Sygnału SOS należy używać tylko w sytuacji
realnego zagrożenia.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS.
3 Poczekaj na odliczanie przed wysłaniem sygnału SOS.
Urządzenie wyśle do służb ratunkowych domyślną
wiadomość ze szczegółowymi danymi o Twojej pozycji.
4 Odpowiedz na wiadomość z potwierdzeniem od służb
ratunkowych.
Dzięki odpowiedzi służby ratunkowe będą wiedzieć, że
możesz komunikować się ze służbami podczas trwania akcji
ratunkowej.
Przez pierwsze 10 minut akcji ratunkowej zaktualizowana
informacja o pozycji jest co 1 minutę przesyłana do służb
ratunkowych. W celu oszczędzenia energii po pierwszych
10 minutach zaktualizowana informacja o pozycji jest przesyłana
co 10 minut, jeśli się poruszasz, i co 30 minut, jeśli się nie
poruszasz.
Wysyłanie własnej wiadomości SMS
Po naciśnięciu przycisku SOS, aby wysłać sygnał SOS, można
odpowiedzieć własną wiadomością, używając strony SOS.
1 W menu głównym wybierz kolejno SOS > Odpowiedz.
2 Wybierz Wpisz wiadomość, aby utworzyć własną
wiadomość SOS.
3 Wybierz Wyślij wiadomość.
Dzięki odpowiedzi służby ratunkowe będą wiedzieć, że możesz
komunikować się ze służbami podczas trwania akcji ratunkowej.
Anulowanie sygnału SOS
Jeśli już nie potrzebujesz pomocy, możesz anulować sygnał
SOS po tym, jak został on wysłany do służb ratunkowych.
1 Podnieś osłonę ochronną, następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk SOS.
2 Wybierz Anuluj sygnał SOS.
3 Gdy pojawi się monit o potwierdzenie żądania anulowania,
wybierz Anuluj sygnał SOS.
Urządzenie prześle żądanie anulowania. Gdy otrzymasz
wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych,
urządzenie powróci do normalnej pracy.
Testowanie urządzenia
Urządzenie należy przetestować w terenie przed użyciem go
podczas podróży, aby upewnić się, że subskrypcja usługi
satelitarnej jest aktywna.
W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia inReach >
Test subskrypcji > Test.
Poczekaj, aż urządzenie wyśle wiadomość testową. Gdy
otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem, urządzenie jest
gotowe do użycia.
Inicjowanie sygnału SOS
UWAGA: W trybie SOS urządzenia nie można wyłączyć.
Testowanie urządzenia
3
Synchronizowanie danych inReach
Dane z konta Garmin Explore można zsynchronizować
z urządzeniem za pomocą aplikacji Garmin Explore. Po
dokonaniu edycji danych (kontaktów, zapamiętanych
wiadomości i szybkich wiadomości SMS) do ich
zsynchronizowania z urządzeniem należy użyć aplikacji
mobilnej.
Otwórz aplikację Garmin Explore.
Zmiany wprowadzone w danych takich jak zbiory, punkty
trasy, trasy i ślady są aktualizowane automatycznie.
Teraz można zsynchronizować dane z urządzeniem GPSMAP
66i.
Korzystanie ze stron głównych
Informacje niezbędne do obsługi urządzenia można znaleźć
w głównym menu, na mapie, na ekranie kompasu i w
komputerze podróży.
1 Wybierz PAGE.
2 Wybierz aktywną stronę główną.
Otwieranie menu głównego
Menu główne zapewnia dostęp do narzędzi i ekranów ustawień
punktów trasy, aktywności, tras i wielu innych elementów
(Narzędzia w menu głównym, strona 10, Menu ustawień,
strona 13).
Na dowolnej stronie wybierz MENU dwukrotnie.
Mapa
przedstawia aktualne położenie na mapie. Podczas podróży
ikona porusza się i wyświetla przebytą ścieżkę. Na mapie
pojawiają się nazwy i symbole punktów. Podczas nawigacji do
celu trasa jest oznaczona na mapie kolorową linią.
Zmiana orientacji mapy
1 Na mapie wybierz kolejno MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia mapy > Orientacja.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję Północ u góry, aby góra strony była
zwrócona ku północy.
• Wybierz opcję Kierunek u góry, aby góra strony była
zwrócona w kierunku podróży.
• Opcja Tryb samochodu wyświetla widok perspektywiczny
do jazdy samochodem z kierunkiem podróży
wyświetlanym u góry.
Pomiar dystansu na mapie
Istnieje możliwość pomiaru dystansu między wieloma pozycjami.
1 Na ekranie mapy przesuń kursor w wybraną pozycję.
2 Wybierz kolejno MENU > Pomiar dystansu.
3 Wybierz dodatkowe pozycje na mapie.
Ustawienia ekranu mapy
Na mapie wybierz kolejno MENU.
Przerwij nawigację: Przerywa nawigację bieżącą trasą.
Ustawienia mapy: Otwiera dodatkowe ustawienia mapy
(Ustawienia mapy, strona 4).
Pomiar dystansu: Umożliwia zmierzenie dystansu pomiędzy
różnymi miejscami (Pomiar dystansu na mapie, strona 4).
Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia
fabryczne mapy.
Konfiguruj mapy: Włącza i wyłącza mapy dostępne aktualnie
w urządzeniu.
Orientacja: Umożliwia ustawienie sposobu wyświetlania mapy
na stronie. Opcja Północ u góry wyświetla północ na górze
strony. Opcja Kierunek u góry wyświetla bieżący kierunek
podróży na górze strony. Opcja Tryb samochodu wyświetla
widok perspektywiczny do jazdy samochodem z kierunkiem
podróży wyświetlanym u góry.
Pulpit: Umożliwia ustawienie pulpitu, który ma być wyświetlany
na mapie. Każdy pulpit zawiera inne informacje dotyczące
trasy lub pozycji.
Tekst wsk. nawigacyjnych: Pozwala określić, kiedy wskazówki
nawigacji mają być wyświetlane na mapie.
Zaaw. konfiguracja: Otwiera zaawansowane ustawienia mapy
(Zaawansowane ustawienia mapy, strona 4).
Zaawansowane ustawienia mapy
Na mapie wybierz MENU, a następnie Ustawienia mapy >
Zaaw. konfiguracja.
Auto. przybliżanie: Automatyczny wybór odpowiedniego
poziomu powiększenia zapewniający optymalne korzystania
z mapy. W przypadku wybrania opcji Wyłączone operacje
powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Szczegółowość: Ta opcja służy do określania szczegółowości
mapy. Im więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być
odświeżana.
Cieniowany relief: Wyświetla relief szczegółów na mapie (jeśli
jest dostępny) lub wyłącza cieniowanie.
Pojazd: Umożliwia ustawienie ikony pozycji, wskazującej
pozycję użytkownika na mapie. Domyślnie ikona jest małym
niebieskim trójkątem.
Stopnie zoomu: Umożliwia ustawianie stopnia powiększenia
dla wyświetlanych elementów mapy. Elementy mapy nie
będą się pojawiać, jeśli stopień powiększenia mapy jest
większy od określonego.
Rozmiar tekstu: Wybór rozmiaru tekstu dla elementów mapy.
Kompas
Podczas nawigowania wskaźnik wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim się poruszamy. Kiedy wskaźnik
jest skierowany w górę elektronicznego kompasu, podróż
odbywa się dokładnie w kierunku celu. Jeśli jest on
skierowany w innym kierunku, należy skręcać aż strzałka
zacznie wskazywać górę kompasu.
Korzystanie z kompasu
Do podróżowania aktywną trasą można używać kompasu.
1 Wybierz PAGE.
2 Trzymaj urządzenie poziomo.
3 Poruszaj się w kierunku wskazywanym przez , aby dotrzeć
do celu podróży.
Wskaźnik kursu
Wskaźnik kursu jest wyjątkowo przydatny podczas nawigacji na
wodzie oraz w przypadku, gdy na trasie nie ma większych
przeszkód. Pozwala on także unikać zagrożeń mogących
wystąpić z obu stron kursu, takich jak płycizny czy zatopione
skały.
Aby włączyć wskaźnik kursu, na ekranie kompasu wybierz
kolejno MENU > Ustaw kierunek > Do linii (igła) > Kurs (CDI).
Ustawienia mapy
Na ekranie mapy wybierz MENU, a następnie Ustawienia
mapy.
4
Synchronizowanie danych inReach
Kurs wskazuje relację względem linii kursu prowadzącej do
celu podróży.
Kompas: Automatyczne przełączanie z kompasu
elektronicznego na kompas GPS w przypadku podróży
z dużą prędkością lub przez określony okres czasu.
Kalibruj kompas: Umożliwia skalibrowanie kompasu
w przypadku, gdy kompas działa niewłaściwie, np. po
przebyciu dużego dystansu lub po nagłych zmianach
temperatur (Kalibracja kompasu, strona 5).
Wskaźnik kursu
wskazuje relację względem linii kursu
prowadzącej do celu podróży. Wskaźnik zboczenia z kursu
(CDI)
wskazuje zejście (prawe lub lewe) z kursu. Skala
odnosi się do odległości pomiędzy punktami
na wskaźniku
zboczenia z kursu, które informują o stopniu zboczenia z kursu.
Komputer podróży
Komputer podróży wyświetla bieżącą i średnią prędkość, licznik
podróży i inne przydatne statystyki. Można dostosować układ
komputera podróży, pulpit i pola danych.
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Ustawienia komputera podróży
Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt
w oddali, zablokować wskazany kierunek, a następnie
rozpocząć podróż do tego obiektu.
1 Wybierz Celuj i idź.
2 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
3 Wybierz kolejno Zablokuj kierunek > Ustaw kurs.
4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu.
Na ekranie komputera podróży wybierz MENU.
Zeruj: Zerowanie wszystkich wartości komputera podróży. Aby
zapewnić sobie dokładne informacje, stare dane należy
wyzerować przed rozpoczęciem nowej podróży.
Zmień pola danych: Dostosowuje pola danych komputera
podróży.
Zmień pulpit: Zmiana motywu i informacji wyświetlanych na
pulpicie.
UWAGA: Dostosowane ustawienia są zapamiętywane
w pulpicie. Ustawienia te nie zostaną utracone po zmianie
profilu (Profile, strona 16).
Wstaw stronę: Wstawia dodatkową stronę z polami danych,
które można dostosować do swoich potrzeb.
PORADA: Użyj przycisków strzałek, aby przewijać strony.
Usuń stronę: Wstawia dodatkową stronę z polami danych,
które można dostosować do swoich potrzeb.
Więcej danych: Dodaje pola danych do komputera podróży.
Mniej danych: Usuwa pola danych z komputera podróży.
Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia
fabryczne komputera podróży.
Ustawienia kompasu
Na ekranie kompasu wybierz MENU.
Celuj i idź: Pozwala na skierowanie urządzenia na dowolny
obiekt w oddali, a następnie na rozpoczęcie podróży,
korzystając z niego jako punktu odniesienia (Nawigacja przy
użyciu funkcji Celuj i idź, strona 5).
Przerwij nawigację: Przerywa nawigację bieżącą trasą.
Zmień pulpit: Zmiana motywu i informacji wyświetlanych na
pulpicie.
Ustaw skalę: Dostosowuje skalę do odległości pomiędzy
punktami na wskaźniku zboczenia z kursu.
Kalibruj kompas: Umożliwia skalibrowanie kompasu
w przypadku, gdy kompas działa niewłaściwie, np. po
przebyciu dużego dystansu lub po nagłych zmianach
temperatur (Kalibracja kompasu, strona 5).
Ustaw kierunek: Umożliwia dostosowanie ustawienia kursu
kompasowego (Ustawienia kursu, strona 5).
Zmień pola danych: Dostosowuje pola danych kompasu.
Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia
fabryczne kompasu.
Kalibracja kompasu
Aby skalibrować kompas elektroniczny, należy przebywać na
wolnym powietrzu, z dala od obiektów wpływających na pola
magnetyczne, takich jak samochody, budynki czy linie
wysokiego napięcia.
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy elektroniczny kompas.
Kompas należy skalibrować po przebyciu długiego dystansu lub
po znaczącej zmianie temperatury.
1 Na ekranie kompasu naciśnij MENU.
2 Wybierz kolejno Kalibruj kompas > Start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ustawienia kursu
Na ekranie kompasu wybierz MENU, a następnie Ustaw
kierunek.
Wyświetlanie: Określanie sposobu sygnalizowania kierunku
wyświetlanego w kompasie:
Odniesienie północne: Ustawia w kompasie odniesienie
północne.
Do linii (igła): Pozwala wybrać zachowanie wskaźnika
wyświetlanego na mapie. Namiar wskazuje kierunek podróży.
Korzystanie ze stron głównych
Wysokościomierz
Wysokościomierz domyślnie wyświetla wysokość nad przebytym
dystansem. Można dostosowywać ustawienia wysokościomierza
(Ustawienia wysokościomierza, strona 5). Można wybrać
dowolny punkt na wykresie, aby wyświetlić szczegółowe
informacje na temat tego punktu.
Ustawienia wykresu wysokościomierza
Na ekranie wysokościomierza wybierz MENU.
Zeruj: Zeruje dane wysokościomierza wraz z punktem trasy,
śladem i danymi podróży.
Us. wysokościomierz.: Umożliwia dostęp do dodatkowych
ustawień wysokościomierza (Ustawienia wysokościomierza,
strona 5).
Dost. zakres powiększ.: Umożliwia regulację zakresów
powiększenia dostępnych na stronie wysokościomierza.
Zmień pola danych: Umożliwia dostosowanie pól danych
wysokościomierza.
Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia
fabryczne wysokościomierza.
Ustawienia wysokościomierza
Na ekranie wysokościomierza wybierz kolejno MENU > Us.
wysokościomierz..
Automatyczna kalibracja: Automatyczne kalibrowanie
wysokościomierza po każdym włączeniu urządzenia.
Tryb barometryczny: Zmienna wysokość powoduje, że
barometr mierzy zmiany w wysokości podczas
przemieszczania się użytkownika. Stała wysokość zakłada,
5
że urządzenie znajduje się na określonej wysokości, dlatego
też ciśnienie atmosferyczne zmieniać będzie się wyłącznie ze
względu na zmianę warunków pogodowych.
Trendy ciśnienia: Umożliwia określenie sposobu zapisu danych
dotyczących ciśnienia. Zawsze zapisuj pozwala rejestrować
wszystkie informacje o ciśnieniu, co przydaje się
w przypadku obserwowania frontów atmosferycznych.
Typ wykresu: Zapisywanie zmian wysokości względem czasu
i dystansu, zapisywanie ciśnienia atmosferycznego
w określonym okresie lub zapisywanie ciśnienia otoczenia
w określonym okresie.
Kalibruj wysokościom.: Umożliwia ręczną kalibrację
wysokościomierza barometrycznego (Kalibracja
wysokościomierza barometrycznego, strona 6).
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego
Znając rzeczywiste ciśnienie barometryczne, można ręcznie
skalibrować wysokościomierz barometryczny.
1 Przejdź do pozycji, dla której znasz wysokość i ciśnienie
barometryczne.
2 Na ekranie wysokościomierza wybierz MENU.
3 Wybierz kolejno Us. wysokościomierz. > Kalibruj
wysokościom..
4 Wybierz Metoda, aby wybrać pomiar, na podstawie którego
ma być przeprowadzona kalibracja.
5 Wprowadź pomiary.
6 Wybierz Kalibruj.
Funkcje online
Funkcje online są dostępne dla urządzenia z serii GPSMAP 66
series po sparowaniu go ze zgodnym smartfonem za pomocą
aplikacji Garmin Connect™. Dodatkowe funkcje są dostępne po
połączeniu sparowanego urządzenia z aplikacją Garmin Explore
w smartfonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie
garmin.com/apps.
czujniki Bluetooth: Pozwala na podłączenie zgodnych
czujników Bluetooth, takich jak czujnik tętna, za pomocą
aplikacji Garmin Connect.
Connect IQ™: Umożliwia ulepszenie urządzenia o funkcje, takie
jak widżety, pola danych czy aplikacje, za pomocą aplikacji
Garmin Connect.
Pobieranie plików EPO: Umożliwia pobranie pliku
o przewidywanej orbicie (plik EPO) w aplikacji Garmin
Connect do szybkiego i precyzyjnego ustalenia pozycji GPS
i skrócenia czasu potrzebnego do pobrania początkowej
pozycji GPS.
Garmin Explore: Aplikacja Garmin Explore synchronizuje
i udostępnia punkty trasy, ślady i trasy w urządzeniu. Możesz
także pobierać mapy na smartfon i korzystać z nich w trybie
offline.
Bieżące dane skrzynek: Zapewnia płatne oraz niewymagające
subskrypcji usługi umożliwiające wyświetlanie bieżących
danych skrzynek ze strony www.geocaching.com w aplikacji
Garmin Connect.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzenie na bieżąco
aktywności użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia za pośrednictwem poczty e-mail lub przez wysłanie
wiadomości inReach z terenu. Ta funkcja pozwala osobom
śledzącym na wyświetlanie bieżących danych na stronie
śledzenia MapShare za pomocą konta Garmin Explore.
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia z serii
1
6
GPSMAP 66 series za pośrednictwem aplikacji Garmin
Connect.
Aktualizacje oprogramowania: Umożliwia otrzymywanie
aktualizacji oprogramowania urządzenia za pomocą aplikacji
Garmin Connect.
Wymagania funkcji online
Niektóre funkcje wymagają smartfona z zainstalowaną
określoną aplikacją.
Funkcja
Połączono ze
sparowanym
smartfonem
z aplikacją Garmin
Connect
Połączono
z siecią Wi‑Fi
Aktualizacje oprogramowania
Tak
Tak
Pobieranie plików EPO
Tak
Tak
Bieżące dane skrzynek
Tak
Tak
Pogoda
Tak
Tak
Powiadomienia z telefonu
Tak1
Nie
Connect IQ
Tak
Nie
Obrazy BirdsEye Direct
Nie
Tak
®
Parowanie smartfonu z urządzeniem
1 Umieść zgodny smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości
nie większej niż 10 m (33 stopy).
2 W menu głównym urządzenia wybierz kolejno Konfiguracja
> Bluetooth.
3 W zgodnym smartfonie włącz technologię Bluetooth i otwórz
Garmin Connect lub Garmin Explore.
Wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie w serwisie
4
Garmin Connect lub Garmin Explore, aby sparować
urządzenie.
Powiadomienia z telefonu
Do odbierania powiadomień z telefonu wymagany jest zgodny
smartfon sparowany z urządzeniem i znajdujący się w zasięgu.
Kiedy telefon odbierze wiadomość, wyśle odpowiednie
powiadomienie do Twojego urządzenia.
Wyświetlanie powiadomień z telefonu
Zanim będzie można wyświetlać powiadomienia, należy
sparować posiadane urządzenie ze zgodnym smartfonem.
1 Wybierz kolejno > Powiadomienia.
2 Wybierz powiadomienie.
Ukrywanie powiadomień
Domyślnie powiadomienia pojawiają się na ekranie urządzenia
po ich odebraniu. Można ukryć powiadomienia, żeby uniknąć ich
wyświetlania na ekranie.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Bluetooth >
Powiadomienia > Ukryj.
Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu GPSMAP 66i
można zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym
iPhone , przejdź do ustawień powiadomień, aby wybrać
elementy, które chcesz widzieć na ekranie urządzenia.
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem Android,
z poziomu aplikacji Garmin Connect wybierz Ustawienia
> Powiadomienia z telefonu.
®
Urządzenie odbiera powiadomienia bezpośrednio ze sparowanego telefonu iOS oraz za pośrednictwem aplikacji Garmin
Connect w telefonie z systemem Android™.
®
Funkcje online
Łączenie z siecią bezprzewodową
1 Wybierz Konfiguracja > Wi-Fi.
2 W razie potrzeby użyj przełącznika, aby włączyć technologię
Wi‑Fi.
3 Wybierz Dodaj sieć.
4 Wybierz z listy sieć bezprzewodową i podaj jej hasło dostępu,
jeśli jest wymagane.
Urządzenie przechowuje informacje o sieci i łączy się z nią
automatycznie po powrocie do danej lokalizacji w późniejszym
terminie.
Connect IQFunkcje
Możesz dodać do urządzenia funkcje Connect IQ oferowane
przez firmę Garmin oraz innych producentów za pomocą
aplikacji Connect IQ Mobile. Możesz także spersonalizować
urządzenie, korzystając z różnych pól danych, widżetów
i aplikacji.
Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które
pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności
i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych
Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.
Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane
z czujnika czy powiadomienia.
Aplikacje: Umożliwiają dodanie do urządzenia interaktywnych
funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.
®
Pobieranie funkcji Connect IQ
Aby móc pobrać funkcje z aplikacji Connect IQ, należy najpierw
sparować urządzenie GPSMAP 66i ze smartfonem (Parowanie
smartfonu z urządzeniem, strona 6).
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Connect IQ.
2 W razie potrzeby wybierz urządzenie.
3 Wybierz funkcję Connect IQ.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Przejdź na stronę apps.garmin.com i załóż konto.
3 Wybierz funkcję Connect IQ i pobierz ją.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyświetlanie widżetów Connect IQ
1 Wybierz .
2 Za pomocą i przewiń widżety.
Garmin Explore
Strona internetowa i aplikacja mobilna Garmin Explore
pozwalają planować trasy oraz przechowywać punkty trasy
i całe szlaki w chmurze. Umożliwiają zaawansowane
planowanie tras zarówno w trybie online, jak i offline, a także na
udostępnianie i synchronizowanie danych ze zgodnym
urządzeniem Garmin. Aplikacji mobilnej można używać do
pobierania map, których można używać w trybie offline, co
umożliwia nawigację w każdym miejscu bez konieczności
korzystania z sieci komórkowej.
Aplikację Garmin Explore można pobrać na smartfon ze sklepu
z aplikacjami albo ze strony explore.garmin.com.
Nawigacja
Podróżowanie do celu
1 Wybierz FIND.
2 Wybierz kategorię.
Nawigacja
3 Wybierz cel podróży.
4 Wybierz Jedź!.
Trasa wyświetlana jest na mapie w postaci purpurowej linii.
5 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Nawigacja z użyciem
mapy, strona 7) lub kompasu (Nawigacja z użyciem
kompasu, strona 7).
Nawigacja z użyciem mapy
1 Rozpocznij nawigację do celu podróży (Podróżowanie do
celu, strona 7).
2 Wybierz Mapa.
Niebieski trójkąt wskazuje pozycję użytkownika na mapie.
Podczas podróży porusza się on i wyświetla przebytą
ścieżkę.
3 Wykonaj jedną lub więcej czynności:
• Aby przeglądać różne obszary na mapie, wybierz , ,
lub .
• Aby powiększać i pomniejszać mapę, wybierz i .
Nawigacja z użyciem kompasu
Podczas podróży do celu wskaźnik wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim się poruszamy.
1 Rozpocznij nawigację do celu podróży (Podróżowanie do
celu, strona 7).
2 Wybierz Kompas.
3 Wykonuj zakręty do czasu, aż wskaźnik będzie wskazywać
górę kompasu, a następnie jedź dalej w tym kierunku.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Wybierz kolejno FIND > Przerwij nawigację.
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję
użytkownika, a także dokąd zmierza. Można dodawać
szczegółowe dane dotyczące pozycji, takie jak nazwa,
wysokość lub głębokość.
Tworzenie punktu
Można zapisać aktualną pozycję jako punkt.
1 Wybierz MARK.
2 W razie potrzeby wybierz pole, aby wprowadzić zmiany dla
punktu.
3 Wybierz Zapisz.
Podróżowanie do punktu
1 Wybierz kolejno FIND > Punkty.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz Jedź!.
Edytowanie punktu
Aby móc edytować punkt, należy go najpierw utworzyć.
Wybierz Menedżer punktów.
Wybierz punkt.
Wybierz element, który chcesz edytować, np. nazwę.
Podaj nowe informacje i wybierz Gotowe.
1
2
3
4
Usuwanie punktu pośredniego
1 Wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt pośredni.
3 Wybierz kolejno MENU > Usuń.
Uśrednianie punktu
Można doprecyzowywać położenie punktu. Podczas uśredniania
urządzenie dokonuje kilku odczytów tej samej lokalizacji
7
i wykorzystuje średnią wartość w celu uzyskania jak
najdokładniejszej pozycji.
1 Wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Uśrednij pozycję.
4 Przejdź do wybranej pozycji punktu.
5 Wybierz Start.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
7 Gdy pasek stanu dokładności osiągnie 100%, wybierz
Zapisz.
Aby uzyskać optymalne rezultaty, zbierz od czterech do ośmiu
próbek dla wybranego punktu, czekając co najmniej 90 minut
przed zapisem kolejnych próbek.
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do
nowej.
1 Wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Odwzoruj punkt.
4 Wpisz namiar i wybierz Gotowe.
5 Wybierz jednostkę miary.
6 Wpisz odległość i wybierz Gotowe.
7 Wybierz Zapisz.
Przenoszenie punktów na mapie
1 Wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Przenieś punkt.
4 Wybierz pozycję na mapie.
5 Wybierz Przenieś.
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu punktu trasy
1 Wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Znajdź w pobliżu.
4 Wybierz kategorię.
Na liście wyświetlane są miejsca znajdujące się w pobliżu
wybranego punktu trasy.
Ustawianie punktu alarmowego trasy
Możesz dodać punkty alarmowe dla danego punktu trasy.
Punkty alarmowe ostrzegają z ustawionym wyprzedzeniem
o zbliżaniu się do określonej pozycji.
1 Wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Ustaw pkt. alarm..
4 Podaj promień.
W momencie znalezienia się w zasięgu punktu alarmowego
urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Przenieś tutaj.
Pozycja punktu zostanie zmieniona na aktualną pozycję.
Trasy
Trasa składa się z szeregu punktów lub pozycji i prowadzi
użytkownika do celu podróży.
Wyznaczanie trasy
1 Wybierz kolejno Planowanie trasy > Utwórz trasę >
Wybierz 1. punkt.
Wybierz kategorię.
Wybierz pierwszy punkt trasy.
Wybierz Użyj.
Wybierz Wybierz następ. punkt, aby dodać dodatkowe
punkty do trasy.
6 Wybierz QUIT, aby zapisać trasę.
2
3
4
5
Podróż zapisaną trasą
1 Wybierz kolejno FIND > Trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Jedź!.
Wyświetlanie aktywnej trasy
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz Aktywna trasa.
2 Wybierz punkt na trasy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Edytowanie trasy
Możesz dodawać, usuwać i zmieniać kolejność punktów na
trasie.
1 Wybierz trasę.
2 Wybierz Edytuj trasę.
3 Wybierz punkt.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić punkt na mapie, wybierz Przejrzyj.
• Aby zmienić kolejność punktów na trasie, wybierz
Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
• Aby wstawić dodatkowy punkt na trasie, wybierz Wstaw.
Dodatkowy punkt zostanie wstawiony przed aktualnie
edytowanym punktem.
• Aby usunąć punkt z trasy, wybierz Usuń.
5 Wybierz QUIT, aby zapisać trasę.
Wyświetlanie trasy na mapie
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Pokaż mapę.
Wyświetlanie wykresu wysokości trasy
1 Wybierz Planowanie trasy.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Wykres wysokości.
Dodawanie punktu do trasy
1 Wybierz Menedżer punktów.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno MENU > Dodaj do trasy.
4 Wybierz trasę.
Możesz nadać trasie rozróżnialną nazwę.
1 Wybierz trasę.
2 Wybierz Zmień nazwę.
3 Wpisz nową nazwę.
Przenoszenie punktu do aktualnej pozycji
Odwracanie trasy
Pozycję punktu można zmienić. Przykładowo, możesz zmienić
ustawienie aktualnej pozycji, jeśli przemieścisz samochód.
1 Wybierz Menedżer punktów.
8
Edytowanie nazwy trasy
Można zamienić punkt początkowy z punktem końcowym trasy,
aby pokonać trasę w odwrotną stronę.
1 Wybierz trasę.
Nawigacja
2 Wybierz Odwróć trasę.
Nawigacja z użyciem funkcji TracBack
Usuwanie trasy
1 Wybierz trasę.
2 Wybierz Usuń trasę.
Podczas rejestracji możesz cofnąć się do początku swojej
aktywności. Funkcja przydaje się w celu znalezienia drogi
powrotnej do obozu lub początku szlaku.
1 Wybierz Ster. rejestr..
2 Wybierz , aby przejść do karty mapy.
3 Wybierz TracBack.
Mapa wyświetli trasę w kolorze fioletowym oraz punkt
startowy i punkt końcowy.
4 Nawiguj do celu z użyciem mapy lub kompasu.
Rejestrowanie
Urządzenie zapisuje przebytą ścieżkę jako aktywność.
Aktywności zawierają informacje o punktach wzdłuż
zarejestrowanej ścieżki, w tym czas, pozycję i wysokość
położenia każdego punktu.
Ustawienia rejestracji
Wybierz kolejno Konfiguracja > Rejestrowanie.
Metoda rejestracji: Ustawia metodę rejestracji. Opcja Auto
pozwala rejestrować punkty ze zmienną częstotliwością
w celu utworzenia optymalnego odwzorowania ścieżki.
Można również rejestrować punkty przez wyznaczony
interwał czasu lub dystansu.
Interwał: Ustawia częstotliwość rejestracji. Częstsze
rejestrowanie punktów pozwala uzyskać bardziej
szczegółową ścieżkę, powoduje jednak szybsze zapełnianie
się wykresu rejestracji.
Auto Pause: Powoduje, że urządzenie nie rejestruje ścieżki,
gdy użytkownik się nie przemieszcza.
Autostart: Urządzenie automatycznie zacznie rejestrowanie
danych od nowa po zakończeniu poprzedniej sesji rejestracji.
Typ aktywności: Pozwala określić domyślny typ aktywności dla
urządzenia.
Zaaw. konfiguracja: Otwiera dodatkowe ustawienia rejestracji
(Zaawansowane ustawienia nagrywania, strona 9).
Zaawansowane ustawienia nagrywania
Wybierz kolejno Konfiguracja > Rejestrowanie > Zaaw.
konfiguracja.
Format wyjściowy
Format wyjściowy: Wybór tej opcji powoduje, że urządzenie
zapisuje zarejestrowane dane jako plik FIT lub GPX/FIT
(Typy plików, strona 18).
• FIT rejestrują aktywności z informacjami fitness, które są
dostosowane do wymagań aplikacji Garmin Connect
i można ich używać do nawigacji.
• FIT i GPX rejestrują Twoją aktywność zarówno
w tradycyjnym formacie śladu, który można przeglądać na
mapie lub użyć do nawigacji, jak i w postaci aktywności
z informacjami fitness.
Autoarchiwizacja GPX: Ustawia automatyczną metodę
archiwizacji w celu porządkowania zarejestrowanych danych.
Są one zapisywane i usuwane automatycznie.
Zapis podróży: Umożliwia ustawienie opcji zapisu podróży.
Resetuj zapisane dane: Umożliwia ustawienie opcji
resetowania. Opcja Aktywność i podróż resetuje
zarejestrowane dane i dane podróży po zakończeniu
trwającego rejestrowania danych. Opcja Monit podpowiada
co do wyboru danych do zresetowania.
Wyświetlanie bieżącej aktywności
1 Wybierz Ster. rejestr..
2 Przeglądaj opcje za pomocą przycisków
i :
• Aby sterować rejestrowaniem bieżącej aktywności,
wybierz .
• Aby zobaczyć pola danych dla danej aktywności, wybierz
.
• Aby wyświetlić bieżącą aktywność na mapie, wybierz .
• Aby zobaczyć wykres wysokości dla bieżącej aktywności,
wybierz .
Nawigacja
®
Zatrzymywanie bieżącej aktywności
1 Na stronie głównej wybierz kolejno ENTER > Stop.
2 Wybierz opcję:
• Aby wznowić rejestrację, wybierz Wznów.
• Aby zapisać aktywność, wybierz .
• Aby usunąć aktywność i wyzerować komputer podróży,
wybierz .
Podróż wg zapisanej aktywności
1 Wybierz kolejno FIND > Zarej. akt..
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz Jedź!.
Usuwanie zapisanych aktywności
1 Wybierz Zarej. akt..
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz kolejno MENU > Usuń.
Odwracanie aktywności
Można zamienić punkt startowy z punktem końcowym
aktywności, aby powtórzyć aktywność w odwrotną stronę.
1 Wybierz Zarej. akt..
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz kolejno MENU > Kopiuj odwrócone.
Tworzenie śladu z zapisanej aktywności
Można utworzyć ślad z zapisanej aktywności. Pozwala to na
udostępnianie bezprzewodowe śladu innym zgodnym
urządzeniom Garmin.
1 Wybierz Zarej. akt..
2 Wybierz aktywność.
3 Wybierz kolejno MENU > Zapisz jako ślad.
Mapa
przedstawia aktualne położenie na mapie. Podczas podróży
ikona porusza się i wyświetla przebytą ścieżkę. Na mapie
pojawiają się nazwy i symbole punktów. Podczas nawigacji do
celu trasa jest oznaczona na mapie kolorową linią.
Zmiana orientacji mapy
1 Na mapie wybierz kolejno MENU.
2 Wybierz kolejno Ustawienia mapy > Orientacja.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję Północ u góry, aby góra strony była
zwrócona ku północy.
• Wybierz opcję Kierunek u góry, aby góra strony była
zwrócona w kierunku podróży.
• Opcja Tryb samochodu wyświetla widok perspektywiczny
do jazdy samochodem z kierunkiem podróży
wyświetlanym u góry.
9
Kompas
Usuwanie pozycji dla prognozy pogody
Podczas nawigowania wskaźnik wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim się poruszamy. Kiedy wskaźnik
jest skierowany w górę elektronicznego kompasu, podróż
odbywa się dokładnie w kierunku celu. Jeśli jest on
skierowany w innym kierunku, należy skręcać aż strzałka
zacznie wskazywać górę kompasu.
1 Wybierz Pogoda.
2 Wybierz pozycję dla prognozy pogody.
3 Wybierz kolejno MENU > Usuń.
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Zużycie danych i historia
Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt
w oddali, zablokować wskazany kierunek, a następnie
rozpocząć podróż do tego obiektu.
1 Wybierz Celuj i idź.
2 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
3 Wybierz kolejno Zablokuj kierunek > Ustaw kurs.
4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu.
Wyświetlanie zużycia danych
Komputer podróży
Klienci biznesowi mogą resetować licznik zużycia danych w celu
monitorowania użycia danych.
Wybierz kolejno Zużycie danych > Zeruj licznik.
Komputer podróży wyświetla bieżącą i średnią prędkość, licznik
podróży i inne przydatne statystyki. Można dostosować układ
komputera podróży, pulpit i pola danych.
Pogoda
Urządzenie GPSMAP 66 może wysyłać wiadomość z żądaniem
o podstawową, rozbudowaną lub morską prognozę pogody.
Możesz otrzymać prognozę pogody dla aktualnej pozycji, punktu
na trasie lub współrzędnych GPS. Otrzymywanie prognoz
pogody powoduje naliczenie opłat za przesyłanie danych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie explore.garmin.com.
Dodawanie pozycji dla prognozy pogody
1 Wybierz kolejno Pogoda > Nowa pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Użyj mojej pozycji.
• Wybierz Ręcznie wpisz współrzędne.
• Wybierz Wybierz punkt trasy.
Żądanie prognozy pogody
1 Wybierz Pogoda.
2 Wybierz pozycję.
3 W razie potrzeby wybierz Pogoda > Typ prognozy i wybierz
Podstawowa lub Premium.
4 W razie potrzeby wybierz kolejno Morski > Morski >
Włączone, aby otrzymać morską prognozę pogody.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zażądać
prognozy morskiej z pozycji znajdującej się daleko od brzegu
i na dużym akwenie.
5 Wybierz Pobierz prognozę.
Aktualizacja prognozy pogody
1 Wybierz pozycję z nieaktualną prognozą pogody.
2 W razie potrzeby zmień typ prognozy pogody.
3 Wybierz Aktualizacja.
Edytowanie pozycji dla prognozy pogody
1
2
3
4
5
10
Wybierz Pogoda.
Wybierz pozycję dla prognozy pogody.
Wybierz MENU.
Wybierz element, który chcesz edytować, np. nazwę.
Podaj nowe informacje.
Można wyświetlić szczegółowe dane planu, liczbę wiadomości,
zapamiętane wiadomości oraz punkty śledzenia wysłane
w trakcie bieżącego cyklu rozliczeniowego. Licznik zużycia
danych jest automatycznie zerowany na początku każdego
nowego okresu rozliczeniowego.
Wybierz Zużycie danych.
Resetowanie licznika zużycia danych
Wyświetlanie historii danych
Można wyświetlić historię wiadomości i śledzić punkty przesłane
z urządzenia.
1 Wybierz Historia.
2 Wybierz dzień.
3 Wybierz rekord.
4 Wybierz kolejno MENU > Zobacz na mapie, aby zobaczyć
historię na mapie.
Podróż do elementu z Historii
1 Wybierz Historia.
2 Wybierz dzień.
3 Wybierz rekord.
4 Wybierz Nawiguj.
Oznaczanie elementu z Historii jako punktu trasy
1 Wybierz Historia.
2 Wybierz dzień.
3 Wybierz rekord.
4 Wybierz kolejno MENU > Zaznacz punkt.
Usuwanie historii danych
1 Wybierz Historia.
2 Wybierz dzień.
3 Wybierz Usuń.
Narzędzia w menu głównym
Wybierz dwukrotnie MENU.
Ster. rejestr.: Umożliwia przeglądanie szczegółów i sterowanie
rejestrowaniem bieżącej aktywności (Wyświetlanie bieżącej
aktywności, strona 9).
Powiadomienia: Powiadomienia o rozmowach przychodzących,
wiadomościach tekstowych, aktualizacjach statusu na
portalach społecznościowych i nie tylko — w zależności od
ustawień powiadomień smartfonu (Powiadomienia z telefonu,
strona 6).
Pogoda: Wyświetla bieżącą temperaturę, prognozę
temperatury, prognozę pogody, radar pogodowy,
zachmurzenie oraz informacje o wietrze.
Menedżer punktów: Wyświetla wszystkie punkty trasy zapisane
w urządzeniu (Punkty, strona 7).
Pogoda
Connect IQ: Wyświetla listę zainstalowanych aplikacji Connect
IQ (Connect IQFunkcje, strona 7).
BirdsEye Direct: Umożliwia pobranie BirdsEye Satellite
Imagery na urządzenie (BirdsEyeObrazy, strona 11).
Geocaching: Wyświetla listę pobranych skrzynek (Skrzynki,
strona 11).
Zarej. akt.: Wyświetla bieżącą aktywność i listę
zarejestrowanych aktywności (Rejestrowanie, strona 9).
Aktywna trasa: Wyświetla aktywną trasę i nadchodzące punkty
trasy (Trasy, strona 8).
Planowanie trasy: Wyświetla listę zapisanych tras i umożliwia
utworzenie nowych tras (Wyznaczanie trasy, strona 8).
Zapisane ślady: Wyświetla listę zapisanych śladów (Tworzenie
śladu z zapisanej aktywności, strona 9).
Celuj i idź: Pozwala na skierowanie urządzenia na dowolny
obiekt w oddali, a następnie na rozpoczęcie podróży,
korzystając z niego jako punktu odniesienia (Nawigacja przy
użyciu funkcji Celuj i idź, strona 5).
Punkty alarmowe: Umożliwia ustawienie alertów, które
uruchomią się w określonej odległości od danej pozycji
(Ustawianie punktu alarmowego, strona 13).
Prześlij bezprzew.: Umożliwia bezprzewodowe przesyłanie
plików do innego zgodnego urządzenia (Bezprzewodowe
wysyłanie i odbieranie danych, strona 13).
Zmiana profilu: Umożliwia zmianę profilu urządzenia, aby
dostosować ustawienia i pola danych do określonej formy
aktywności lub podróży (Wybór profilu, strona 13).
Pomiar powierzchni: Umożliwia obliczenie powierzchni danego
obszaru (Obliczanie powierzchni obszaru, strona 13).
Kalendarz: Wyświetlanie kalendarza.
Polowania i połowy: Wyświetla szacunkowe daty i godziny
optymalne do organizowania polowań i połowów w aktualnym
miejscu pobytu.
Słońce i księżyc: Wyświetla godziny wschodu i zachodu słońca
oraz fazy księżyca na podstawie pozycji GPS.
Przeglądarka zdjęć: Wyświetla zapisane zdjęcia.
Uśrednianie punktu: Umożliwia doprecyzowywanie położenia
punktu (Uśrednianie punktu, strona 7).
Kalkulator: Wyświetlanie kalkulatora.
Budzik: Ustawianie alarmu dźwiękowego. Jeśli urządzenie nie
jest w danym momencie używane, można określić godzinę
jego włączenia.
Pilot VIRB: Umożliwia sterowanie kamerą po sparowaniu
urządzenia VIRB z urządzeniem z serii GPSMAP 66 series
(Korzystanie z pilota VIRB, strona 13).
Stoper: Możliwość używania stopera, pomiaru czasu okrążenia
i rejestrowania międzyczasów.
Latarka: Włącza latarkę (Korzystanie z latarki, strona 13).
Pozycje XERO: Wyświetla informacje o lokalizacji zmierzonej
laserowo po sparowaniu celownika Xero z urządzeniem
z serii GPSMAP 66 series.
Satelity: Wyświetla aktualne informacje o satelitach GPS
(Strona satelitów, strona 13).
®
®
BirdsEyeObrazy
Usługa Obrazy BirdsEye zapewnia wysokiej rozdzielczości
obrazy do pobrania, takie jak szczegółowe zdjęcia satelitarne
i rastrowe mapy topograficzne. Możesz pobierać obrazy
BirdsEye bezpośrednio na zgodne urządzenie Garmin.
Pobieranie obrazów BirdsEye
Aby móc pobrać obrazy BirdsEye bezpośrednio na urządzenie,
najpierw należy połączyć się z siecią bezprzewodową (Łączenie
z siecią bezprzewodową, strona 7).
Narzędzia w menu głównym
1 Wybierz kolejno BirdsEye Direct > Pobierz obrazy.
2 Wybierz opcję:
• Aby pobrać pliki obrazów BirdsEye dla konkretnej pozycji
lub obszaru, wybierz Pozycja i wybierz kategorię.
UWAGA: Domyślną lokalizacją jest Twoja aktualna
pozycja.
• Aby edytować nazwę pobranych plików obrazów, wybierz
Nazwa.
• Aby wybrać opcję jakości obrazu, wybierz
Szczegółowość.
• Aby zdefiniować rozmiar wyświetlanego obszaru
w pobranych plikach obrazów, wybierz Promień i wpisz
dystans od wybranej pozycji.
Dla wybranej jakości obrazu wyświetlany jest szacunkowy
rozmiar pliku i promień. Zalecamy sprawdzić, czy posiadane
urządzenie ma wystarczającą ilość miejsca na dany plik
obrazów.
Wybierz
Pobierz.
3
Skrzynki
Geocaching to zabawa polegająca na poszukiwaniu ukrytych
skarbów, której uczestnicy ukrywają lub szukają ukrytych
skrzynek, korzystając ze wskazówek i współrzędnych GPS.
Rejestracja urządzenia na stronie Geocaching.com
Aby wyszukać listę znajdujących się w pobliżu skrzynek lub
wyszukiwać bieżące informacje o milionach skrzynek, można
zarejestrować urządzenie na stronie www.geocaching.com.
1 Połącz się z siecią bezprzewodową (Łączenie z siecią
bezprzewodową, strona 7) lub z aplikacją Garmin Connect
(Parowanie smartfonu z urządzeniem, strona 6).
2 Wybierz kolejno Konfiguracja > Geocaching > Zarejestruj
urządzenie.
Zostanie wyświetlony kod aktywacyjny.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Wybierz Potwierdź rejestrację.
Łączenie ze stroną Geocaching.com
Po zarejestrowaniu się i nawiązaniu połączenia
bezprzewodowego możesz wyświetlać skrzynki ze strony
www.geocaching.com na swoim urządzeniu.
• Połącz się z aplikacją Garmin Connect.
• Połącz się z siecią Wi‑Fi.
Pobieranie skrzynek przy użyciu komputera
Można ręcznie pobrać skrzynki do urządzenia za pomocą
komputera (Przesyłanie plików do urządzenia, strona 18).
Można umieścić pliki skrzynek w pliku GPX i zaimportować je do
folderu GPX w urządzeniu. Płatne członkostwo w serwisie
geocaching.com umożliwia korzystanie z funkcji Pocket Query
pozwalającej na pobieranie dużych zestawów skrzynek do
urządzenia w jednym pliku GPX.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.geocaching.com.
3 W razie potrzeby utwórz konto.
4 Zaloguj się.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie geocaching.com,
aby wyszukać i pobrać pozycje skrzynek do urządzenia.
Wyszukiwanie skrzynek
Możesz wyszukiwać skrzynki załadowane w urządzeniu. Po
nawiązaniu połączenia ze stroną geocaching.com możesz
wyszukiwać bieżące dane o skrzynkach oraz pobierać skrzynki.
UWAGA: Możesz pobrać szczegółowe informacje dla
ograniczonej liczby skrzynek dziennie. Możesz wykupić płatną
11
subskrypcję, aby pobrać ich więcej. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.geocaching.com.
1 Wybierz Geocaching.
> MENU.
2 Wybierz kolejno
3 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać załadowane skrzynki według ich nazwy,
wybierz Szukaj wg liter i podaj wyszukiwany termin.
• Aby wyszukać skrzynki znajdujące się w blisko Ciebie lub
w pobliżu innej pozycji, wybierz Szukaj blisko i wybierz
pozycję.
Po połączeniu z serwisem geocaching.com wyniki
wyszukiwania zawierają bieżące dane skrzynki uzyskane
za pomocą opcji Pob. akt. skrzyn. GC.
• Aby znaleźć bieżące skrzynki według kodu, wybierz Pob.
akt. skrzyn. GC.
Funkcja ta umożliwia pobranie określonej skrzynki ze
strony geocaching.com pod warunkiem, że znasz jej kod.
4 Wybierz kolejno MENU > Filtruj, aby wyfiltrować wyniki
wyszukiwania (opcjonalnie).
5 Wybierz kolejno > Pobierz skrzynki, aby wyszukać
i pobrać pobliskie skrzynki na mapie (opcjonalnie).
6 Wybierz skrzynkę.
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o skrzynce. Po
wybraniu bieżącej skrzynki i nawiązaniu połączenia,
urządzenie pobierze wszystkie szczegóły skrzynki do swojej
pamięci wewnętrznej, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Filtrowanie listy skrzynek
Listę skrzynek można filtrować według wybranych kryteriów,
takich jak poziom trudności.
1 Wybierz kolejno Geocaching > MENU > Filtruj.
2 Wybierz jedną lub więcej opcji do filtrowania:
• Aby filtrować według kategorii skrzynki (np. zagadka lub
wydarzenie), wybierz Typ.
• Aby filtrować według fizycznego rozmiaru skrzynki,
wybierz Rozmiar.
• Aby filtrować skrzynki według kategorii Nietknięty, Nie
znaleziono lub Znaleziona, wybierz Stan.
• Aby filtrować według poziomu trudności odnalezienia
skrzynki lub trudności terenu, wybierz poziom w skali od 1
do 5.
3 Wybierz QUIT, aby wyświetlić wyfiltrowaną listę skrzynek.
Zapisywanie własnego filtra skrzynek
Można tworzyć i zapisywać własne filtry skrzynek w oparciu
o określone kryteria.
1 Wybierz elementy do wyfiltrowania.
2 Wybierz QUIT.
Domyślnie nowy filtr jest zapisywany automatycznie jako
Filtruj wraz z odpowiednim numerem. Na przykład Filtruj 2.
Możesz edytować filtr skrzynek, aby zmienić jego nazwę
(Edycja własnego filtra skrzynek, strona 12).
Edycja własnego filtra skrzynek
1 Wybierz filtr.
2 Wybierz element, który chcesz edytować.
Wyświetlanie szczegółów skrzynek
1 Wybierz Geocaching.
2 Wybierz skrzynkę.
3 Wybierz kolejno MENU > Przejrzyj punkt.
Pojawi się opis i dziennik skrzynki.
Podróżowanie do skrzynki
1 Wybierz Geocaching.
12
2 Wybierz skrzynkę.
3 Wybierz Jedź!.
Korzystanie ze wskazówek i podpowiedzi w celu znalezienia
skrzynki
Możesz korzystać ze wskazówek i podpowiedzi, takich jak opis
lub współrzędne, aby ułatwić sobie odnalezienie skrzynki.
1 Podczas poszukiwania wybierz nazwę skrzynki.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić szczegółowe informacje o skrzynce,
wybierz Opis.
• Aby wyświetlić wskazówkę dotyczącą pozycji skrzynki,
wybierz Wskazówka.
• Aby zobaczyć wysokość i długość geograficzną, na
których znajduje się skrzynka, wybierz Współrzędne.
• Aby zobaczyć informacje na temat poprzednich
wyszukiwań, wybierz Zapisz.
• Aby włączyć wyszukiwanie chirp™, wybierz chirp™.
Zapisywanie próby odnalezienia
Po podjęciu próby odnalezienia skrzynki można zarejestrować
jej rezultaty. Część skrzynek można zweryfikować na stronie
www.geocaching.com.
1 Wybierz kolejno Geocaching > Zapisz.
2 Wybierz Znaleziona, Nie znaleziono, Wymaga naprawy lub
Nietknięty.
3 Wybierz opcję:
• Aby zakończyć zapis, wybierz Gotowe.
• Aby rozpocząć podróż do skrzynki znajdującej się najbliżej
bieżącej pozycji, wybierz Znajdź nast. najbliższy.
• Aby wprowadzić komentarz dotyczący poszukiwań
skrzynki lub samej skrzynki, wybierz Edytuj komentarz,
wpisz komentarz i wybierz Gotowe.
Po zalogowaniu się do strony www.geocaching.com zapis jest
automatycznie przesyłany na Twoje konto w serwisie
www.geocaching.com.
chirp
chirp to niewielkie akcesorium firmy Garmin, które można
zaprogramować i pozostawić w skrzynce. Możesz użyć swojego
urządzenia, aby znaleźć urządzenie chirp w skrzynce. Więcej
informacji na temat chirp znajduje się w Podręczniku
użytkownika urządzenia chirp dostępnym pod adresem
www.garmin.com.
Włączanie wyszukiwania urządzenia chirp
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Geocaching.
2 Wybierz kolejno Wyszukiwanie chirp™ > Włączono.
Wyszukiwanie skrzynki z urządzeniem chirp
1 Po włączeniu wyszukiwania chirp kieruj się w stronę skrzynki.
Gdy znajdziesz się w odległości około 10 m (33 stóp) od
skrzynki zawierającej urządzenie chirp, zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje na temat tego urządzenia chirp.
2 Wybierz Pokaż szczegóły.
3 W razie potrzeby wybierz Jedź!, aby rozpocząć poszukiwanie
skrzynki.
Usuwanie bieżących danych skrzynek z urządzenia
Możesz usunąć bieżące dane skrzynek, aby wyświetlać tylko
skrzynki przesłane ręcznie na urządzenie za pomocą
komputera.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Geocaching > Geocaching
Live > Usuń bieżące dane.
Bieżące dane skrzynki zostaną usunięte z urządzenia i nie
będą wyświetlane na liście skrzynek.
Narzędzia w menu głównym
Wyrejestrowanie urządzenia z serwisu Geocaching.com
Po sprzedaży urządzenia możesz je wyrejestrować z serwisu
geocaching.com.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Geocaching > Geocaching
Live > Wyrejestruj urządzenie.
Ustawianie punktu alarmowego
Punkty alarmowe ostrzegają z ustawionym wyprzedzeniem
o zbliżaniu się do określonej pozycji.
1 Wybierz kolejnoPunkty alarmowe > Utwórz alarm.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Użyj.
5 Podaj promień.
W momencie znalezienia się w zasięgu punktu alarmowego
urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
Edytowanie i usuwanie punktów alarmowych
1 Wybierz Punkty alarmowe.
2 Wybierz alarm.
3 Wybierz opcję:
• Aby edytować promień, wybierz Zmień promień.
• Aby wyświetlić alarm na mapie, wybierz Pokaż mapę.
• Aby usunąć alarm, wybierz Usuń.
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie
danych
Aby bezprzewodowo przesyłać dane, należy znaleźć się
w odległości 3 m (10 stóp) od zgodnego urządzenia.
Omawiane urządzenie może wysyłać i odbierać dane po
sparowaniu z innym zgodnym urządzeniem, korzystając
z technologii Bluetooth lub z technologii bezprzewodowej ANT+.
Punkty, skrzynki, trasy i ślady można udostępniać innym
użytkownikom.
1 Wybierz Prześlij bezprzew..
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Wyślij i wybierz typ danych.
• Wybierz Odbierz, aby odebrać dane z innego urządzenia.
W zgodnym urządzeniu musi zostać przeprowadzona
próba wysłania danych.
Wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
3
Wybór profilu
Gdy zmieniasz aktywności, możesz zmienić konfigurację
urządzenia poprzez zmianę profilu.
1 Wybierz Zmiana profilu.
2 Wybierz profil.
Obliczanie powierzchni obszaru
1 Wybierz kolejno Pomiar powierzchni > Start.
2 Przejdź po całym obwodzie obszaru, którego powierzchnię
chcesz obliczyć.
3 Po zakończeniu wybierz Oblicz.
Korzystanie z pilota VIRB
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji pilota VIRB, należy ją
najpierw włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika kamery VIRB.
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia.
1 Włącz kamerę VIRB.
Dostosowywanie urządzenia
2 Na urządzeniu z serii GPSMAP 66 series wybierz Pilot VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
4 Wybierz opcję:
• Aby nagrać film, wybierz .
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz
.
Korzystanie z latarki
UWAGA: Korzystanie z latarki może skrócić czas działania
baterii. W celu wydłużenia czasu działania baterii można
zmniejszyć jasność lub częstotliwość migania światła.
1 Wybierz kolejno Latarka > ENTER.
2 W razie potrzeby wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
3 W razie potrzeby wybierz inny rodzaj błysku.
0
Brak efektu stroboskopowego, światło ciągłe.
1 do 9 Liczba błysków stroboskopu na sekundę.
SOS
Błyski wzywające pomoc ratunkową.
UWAGA: Połączenia Wi‑Fi, Bluetooth i ANT+ są wyłączone
w trybie SOS.
Strona satelitów
Strona satelitów informuje o aktualnej pozycji, dokładności GPS,
lokalizacji satelitów i mocy sygnału.
Ustawienia satelitów GPS
Wybierz kolejno Satelity > MENU.
Pracuj z wł. GPS: Umożliwia włączenie modułu GPS.
Kierunek u góry: Określanie sposobu wyświetlania talerzy
satelitów w relacji do tego, co wskazuje górna część ekranu:
północ lub kierunek poruszania się.
Jeden kolor: Wybór sposobu wyświetlania strony satelitów:
jeden lub wiele kolorów.
Ustaw poz. na mapie: Oznaczanie aktualnej pozycji na mapie.
Zaznaczonej pozycji można używać do wyznaczania tras lub
wyszukiwania zapisanych pozycji.
Pozycja AutoLocate: Obliczanie pozycji GPS z użyciem funkcji
Garmin AutoLocate .
Konfiguracja satelitów: Umożliwia ustawienie opcji systemu
satelitarnego (Ustawienia satelitów, strona 14).
®
Dostosowywanie urządzenia
Dostosowywanie pól danych
Pola danych wyświetlane na poszczególnych stronach głównych
można dostosować do własnych potrzeb.
1 Otwórz stronę, której pola chcesz zmienić.
2 Wybierz MENU.
3 Wybierz Zmień pola danych.
4 Wybierz nowe pole danych.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Menu ustawień
Wybierz dwukrotnie MENU, a następnie wybierz Konfiguracja.
System: Umożliwia dostosowanie ustawień systemu
(Ustawienia systemowe, strona 14).
Wyświetlanie: Dostosowuje podświetlenie i ustawienia
wyświetlania (Ustawienia wyświetlania, strona 14).
Bluetooth: Paruje urządzenie ze smartfonem, co umożliwia
dostosowanie ustawień Bluetooth (BluetoothUstawienia,
strona 14).
Wi-Fi: Umożliwia łączenie się z sieciami bezprzewodowymi
(Wi‑FiUstawienia, strona 14).
13
Mapa: Umożliwia skonfigurowanie wyglądu mapy (Ustawienia
mapy, strona 4).
Rejestrowanie: Umożliwia dostosowanie ustawień rejestracji
aktywności (Ustawienia rejestracji, strona 9).
Wyznaczanie trasy: Umożliwia dostosowanie sposobu
obliczania tras przez urządzenie dla każdej aktywności
(Ustawienia wyznaczania trasy, strona 15).
Tryb wycieczki: Umożliwia dostosowanie ustawień dotyczących
włączania trybu wycieczki (Włączanie trybu wycieczki,
strona 17).
Dźwięki: Umożliwia ustawienie dźwięków urządzenia, takich jak
dźwięki przycisków i alertów (Ustawianie dźwięków
urządzenia, strona 15).
Kurs kompasowy: Umożliwia dostosowanie ustawienia kursu
kompasowego (Ustawienia kursu, strona 5).
Wysokościomierz: Umożliwia dostosowanie ustawień
wysokościomierza (Ustawienia wysokościomierza, strona 5).
Geocaching: Umożliwia dostosowanie ustawień dotyczących
skrzynek (Ustawienia geocachingu, strona 15).
Czujniki: Paruje bezprzewodowe czujniki z posiadanym
urządzeniem (Czujniki bezprzewodowe, strona 15).
Fitness: Umożliwia dostosowanie ustawień dotyczących
rejestrowania aktywności fizycznych (Ustawienia fitness,
strona 15).
Morski: Umożliwia skonfigurowanie wyglądu danych morskich
na mapie (Ustawienia morskie, strona 15).
Menu: Umożliwia dostosowanie sekwencji stron i menu
głównego (Ustawienia menu, strona 15).
Format pozycji: Umożliwia ustawienie formatu położenia
geograficznego i opcje układu odniesienia (Ustawienia
formatu pozycji, strona 16).
Jednostki: Umożliwia ustawienie jednostek miary używanych
w urządzeniu (Zmienianie jednostek miary, strona 16).
Czas: Umożliwia ustawienie czasu (Ustawienia czasu,
strona 16)
Profile: Umożliwia dostosowanie i tworzenie nowych profili
aktywności (Profile, strona 16).
Zeruj: Umożliwia zresetowanie danych użytkownika i ustawień
(Resetowanie danych i ustawień, strona 16).
O systemie: Wyświetla informacje o urządzeniu, takie jak
identyfikator, wersja oprogramowania, informacje prawne czy
umowa licencyjna (Wyświetlanie informacji dotyczących
zgodności i przepisów związanych z e-etykietami,
strona 19).
Punkty: Umożliwia określenie własnego prefiksu dla
automatycznie nazywanych punktów trasy.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Konfiguracja > System.
Satelity: Umożliwia ustawienie opcji systemu satelitarnego
(Ustawienia satelitów, strona 14).
Język tekstu: Pozwala ustawić język komunikatów tekstowych
wyświetlanych w urządzeniu.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Interfejs: Ustawianie formatu interfejsu szeregowego
(Ustawienia interfejsu szeregowego, strona 14).
Rejestrowanie RINEX: Umożliwia urządzeniu zapisywanie
danych w formacie RINEX w pliku systemowym. RINEX to
format wymiany danych dla nieprzetworzonych danych
nawigacji satelitarnej.
Ustawienia satelitów
Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Satelity.
14
System satelitarny: Ustawianie systemu satelitarnego: GPS lub
Tryb demonstracyjny (GPS wyłączony).
WAAS/EGNOS: Umożliwia wykorzystanie w systemie standardu
Wide Area Augmentation System lub European
Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS).
Ustawienia interfejsu szeregowego
Wybierz kolejno Konfiguracja > System > Interfejs.
Garmin Spanner: Opcja ta umożliwia używanie portu USB
urządzenia z większością map zgodnych ze standardem
NMEA 0183, poprzez tworzenie wirtualnego portu
szeregowego.
Garmin Serial: Opcja ta ustawia urządzenie na używanie
formatu opracowanego przez firmę Garmin, służącego do
wymiany danych o punktach trasy, trasach i śladach
z komputerem.
NMEA we/wy: Ustawianie urządzenia na używanie
standardowych wejść i wyjść NMEA 0183.
Wyświetlanie tekstu: Zwykły tekst w formacie ASCII do
przedstawiania informacji o pozycji i prędkości.
MTP: Umożliwia ustawienie dla urządzenia protokołu MTP
(Media Transfer Protocol), aby udzielić mu dostępu do
systemu plików na urządzeniu, zamiast korzystać z trybu
pamięci masowej.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlanie.
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Oszczędność baterii: Poprzez wyłączanie ekranu po
zakończeniu czasu podświetlenia, pozwala zaoszczędzić
energię baterii i wydłużyć jej czas pracy.
Wygląd: Zmienia wygląd tła wyświetlacza i sposób
podświetlania zaznaczeń (Zmiana schematu koloru,
strona 14).
Zrzut ekranowy: Umożliwia zapis obrazu z ekranu urządzenia.
Sprawdź rozmiar tekstu: Umożliwia zmianę wielkości tekstu
wyświetlanego na ekranie.
Zmiana schematu koloru
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlanie > Wygląd.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Tryb > Auto, aby urządzenie
automatycznie używało kolorów dziennych lub nocnych
zależnie od pory dnia.
• Aby ustawić jasne tło, wybierz kolejno Tryb > Dzień.
• Aby ustawić ciemne tło, wybierz kolejno Tryb > Noc.
• Aby dostosować schemat kolorów w urządzeniu do
użytkowania podczas dnia, wybierz Kolor dzienny.
• Aby dostosować schemat kolorów w urządzeniu do
użytkowania podczas nocy, wybierz Kolor nocny.
BluetoothUstawienia
Wybierz kolejno Konfiguracja > Bluetooth.
Stan: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth i pokazuje
bieżący stan połączenia.
Powiadomienia: Pokazuje lub ukrywa powiadomienia ze
smartfonu.
Usuń parowanie: Powoduje usunięcie połączonych urządzeń
z listy sparowanych urządzeń. Ta opcja jest dostępna jedynie
po sparowaniu urządzenia.
Wi‑FiUstawienia
Wybierz Konfiguracja > Wi-Fi.
Wi-Fi: Włącza technologię bezprzewodowej komunikacji.
Dodaj sieć: Umożliwia wyszukanie sieci bezprzewodowej
i połączenie się z nią.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia wyznaczania trasy
Dostępne ustawienia wyznaczania tras mogą różnić się
w zależności od wybranej aktywności.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyznaczanie trasy.
Aktywność: Ustawianie aktywności dla wyznaczanej trasy.
Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej
aktywności.
Metoda obliczeń: Ustawienie metody używanej do obliczania
trasy.
Przypięty do trasy: Przenosi niebieski trójkąt, który wskazuje
pozycję użytkownika na mapie, na najbliższą drogę. Funkcja
ta jest najbardziej przydatna podczas jazdy lub nawigowania
po drogach.
Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje
dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza
aktywną trasą.
Ustawienia unikania: Umożliwia ustawienie typu dróg, terenu
i metod transportu, których należy unikać podczas nawigacji.
Zmiany trasy: Pozwala ustawić sposób, w jaki urządzenie
wyznacza trasę z jednego punktu trasy do następnego. Ta
opcja jest dostępna tylko dla wybranych aktywności. Opcja
Dystans wyznacza trasę do następnego punktu po zbliżeniu
się na określoną odległość do bieżącego punktu.
Ustawianie dźwięków urządzenia
Można dostosować dźwięki komunikatów, klawiszy, ostrzeżeń
o zwrotach i alarmów.
Wybierz dźwięki dla poszczególnych elementów.
Ustawienia geocachingu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Geocaching.
Geocaching Live: Umożliwia usunięcie danych aktywnych
skrzynek z tego urządzenia i wyrejestrowanie urządzenia
z serwisu geocaching.com (Usuwanie bieżących danych
skrzynek z urządzenia, strona 12, Wyrejestrowanie
urządzenia z serwisu Geocaching.com, strona 13).
Styl skrzynki: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby
wyświetlało listę skrzynek według nazw lub kodów.
Wyszukiwanie chirp™: Umożliwia urządzeniu wyszukiwanie
skrzynek, w których znajdują się urządzenia chirp (Włączanie
wyszukiwania urządzenia chirp, strona 12).
Zaprogramuj chirp™: Programowanie urządzenia chirp.
Zobacz podręcznik użytkownika urządzenia chirp dostępny
pod adresem www.garmin.com.
Ustawienia filtru: Można tworzyć i zapisywać własne filtry
skrzynek (Zapisywanie własnego filtra skrzynek, strona 12).
Znalezione skrzynki: Edycja liczby znalezionych skrzynek.
Liczba rośnie automatycznie wraz z kolejnymi odnalezionymi
skrzynkami (Zapisywanie próby odnalezienia, strona 12).
Czujniki bezprzewodowe
Urządzenie można używać z bezprzewodowymi czujnikami
ANT+ lub Bluetooth. Więcej informacji na temat zgodności
i zakupu opcjonalnych czujników można znaleźć na stronie
buy.garmin.com.
Parowanie czujników bezprzewodowych
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna lub zamontować czujnik rowerowy.
Parowanie polega na nawiązaniu bezprzewodowego połączenia
między czujnikami, korzystając z technologii ANT+ lub
Bluetooth, np. między czujnikiem tętna a tym urządzeniem.
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników.
2 Wybierz kolejno Konfiguracja > Czujniki.
Dostosowywanie urządzenia
3 Wybierz typ posiadanego czujnika.
4 Wybierz Szukaj nowego.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika
zmieni się z Wyszukiwanie na Połączony.
Ustawienia fitness
Wybierz kolejno Konfiguracja > Fitness.
Auto Lap: Umożliwia skonfigurowanie urządzenia, aby
automatycznie zaznaczało okrążenia po określonym
dystansie.
Typ aktywności: Pozwala ustawić aktywność fitness na
wędrowanie, bieganie, jazdę rowerem i wiele innych.
Umożliwia to wyświetlenie prawidłowego typu aktywności po
przesłaniu jej do Garmin Connect.
Użytkownika: Umożliwia wprowadzenie informacji o profilu
użytkownika. Urządzenie wykorzystuje te informacje do
obliczania dokładnych danych związanych z treningiem
w serwisie Garmin Connect.
Strefy tętna: Umożliwia skonfigurowanie pięciu stref tętna
i maksymalnego tętna dla aktywności fitness.
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonego dystansu jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach aktywności.
1 Wybierz Konfiguracja > Fitness > Auto Lap.
2 Wprowadź wartość i wybierz Gotowe.
®
Ustawienia morskie
Ze schowka aplikacji wybierz kolejno Konfiguracja > Morski.
Tryb mapy morskiej: Pozwala ustawić typ mapy używanej
przez urządzenie podczas wyświetlania danych morskich.
Morskie wyświetla poszczególne funkcje mapy w różnych
kolorach w celu zwiększenia widoczności morskich punktów
szczególnych, a mapa odwzorowuje schemat stosowany
w mapach papierowych. Wędkarstwo (wymaga map
morskich) wyświetla szczegółowy widok izobat i sondowań
głębin oraz upraszcza i optymalizuje wyświetlanie mapy
podczas wędkowania.
Wygląd: Pozwala ustawić wygląd morskich urządzeń
nawigacyjnych na mapie.
Ustawienia alarmu morskiego: Pozwala ustawić alarm
kotwiczny, alarm zejścia z kursu, alarm wody głębokiej
i alarm wody płytkiej.
Konfigurowanie alarmów morskich
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Morski > Ustawienia
alarmu morskiego.
2 Wybierz typ alarmu.
3 Wybierz Włączono.
4 Podaj odległość i wybierz Gotowe.
Ustawienia menu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Menu.
Styl menu: Umożliwia skonfigurowanie wyglądu menu
głównego.
Menu główne: Umożliwia przesuwanie, dodawanie i usuwanie
elementów w menu głównym (Dostosowywanie menu
głównego, strona 16).
Sekwencja stron: Umożliwia przesuwanie, dodawanie
i usuwanie elementów w sekwencji strony (Zmiana kolejności
stron, strona 16).
Konfiguracja: Zmienia kolejność elementów w menu
konfiguracji.
Znajdź: Zmienia kolejność elementów w menu wyszukiwania.
15
Dostosowywanie menu głównego
W menu głównym można przesuwać, dodawać i usuwać
pozycje.
1 W menu głównym wybierz kolejno MENU > Zmień kolej.
elementów.
2 Wybierz opcję z menu.
3 Wybierz opcję:
• WybierzPrzenieś, aby zmienić położenie elementu na
liście.
• WybierzWstaw, aby dodać nowy element do listy.
• Wybierz Usuń, aby usunąć element z listy.
Zmiana kolejności stron
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Menu > Sekwencja stron >
Edytuj sekwencję stron.
2 Wybierz stronę.
3 Wybierz opcję:
• Aby przenieść stronę w górę lub w dół listy, wybierz
Przenieś.
• Aby dodać nową stronę do sekwencji stron, wybierz
Wstaw, a następnie wybierz kategorię.
• Aby usunąć stronę z sekwencji stron, wybierz Usuń.
PORADA: Możesz wybrać PAGE, aby wyświetlić sekwencję
stron.
Profile
Profile są zbiorami ustawień, które wpływają na optymalizację
urządzenia w oparciu o sposób jego użytkowania. Na przykład,
ustawienia i widoki różnią się, gdy urządzenie jest używane do
polowania i do geocachingu.
Profile są powiązane z ekranami aktywności, w tym także
z ekranem głównym.
Podczas korzystania z profilu, po zmianie takich ustawień, jak
pola danych czy jednostki miary, zmiany są automatycznie
zapisywane jako część profilu.
Tworzenie własnego profilu
Ustawienia i pola danych można dostosować do określonej
formy aktywności lub podróży.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Profile > Utwórz nowy
profil > OK.
Dostosowywanie
ustawień i pól danych.
2
Edytowanie nazwy profilu
Wybierz kolejno Konfiguracja > Profile.
Wybierz profil.
Wybierz Edytuj nazwę.
Wpisz nową nazwę.
1
2
3
4
Usuwanie profilu
UWAGA: Przed usunięciem aktywnego profilu należy
aktywować inny profil. Nie można usunąć aktywnego profilu.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Profile.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Usuń.
Resetowanie danych i ustawień
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Zeruj.
2 Wybierz opcję:
Ustawienia formatu pozycji
UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani systemu
współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa
wymagająca użycia innego formatu pozycji.
Format pozycji: Pozwala ustawić format, w jakim będzie
wyświetlany odczyt pozycji.
Układ odniesienia: Pozwala ustawić układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa.
Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych
używanych przez urządzenie. Domyślnym układem
współrzędnych jest układ WGS 84.
Zmienianie jednostek miary
Użytkownik może dostosować jednostki miary dystansu
i prędkości, wysokości, głębokości, temperatury, ciśnienia oraz
prędkości pionowej.
1 Wybierz wielkość fizyczną.
2 Wybierz jednostkę miary.
Ustawienia czasu
Format czasu: Pozwala ustawić 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania czasu.
Strefa czasowa: Pozwala ustawić strefę czasową dla
urządzenia. Auto ustawia automatycznie strefę czasową na
podstawie pozycji GPS.
16
• Aby zresetować dane dotyczące konkretnej podróży, takie
jak dystans lub średnie, wybierz Zeruj dane podróży.
• Aby usunąć wszystkie zapisane punkty, wybierz Usuń
wszystkie punkty.
• Aby usunąć dane zarejestrowane od momentu
rozpoczęcia bieżącej aktywności, wybierz Wyczyść
bieżącą aktywność.
UWAGA: Urządzenie cały czas rejestruje nowe dane dla
bieżącej aktywności.
• Aby zresetować ustawienia tylko dla bieżącego profilu
aktywności do wartości fabrycznych, wybierz Ust. res.
prof..
• Aby zresetować wszystkie ustawienia i profile urządzenia
do wartości fabrycznych, wybierz Resetuj wszyst.
ustaw..
UWAGA: Zresetowanie wszystkich ustawień powoduje
usunięcie wszystkich aktywności geocachingu
z urządzenia. Nie usunie to zapisanych danych
użytkownika takich jak ślady i punkty trasy.
• Aby usunąć wszystkie zapisane dane użytkownika
i zresetować ustawienia do wartości fabrycznych, wybierz
Usuń wszystko.
UWAGA: Usunięcie wszystkich ustawień spowoduje
utratę danych osobowych, historii oraz zapisanych danych
użytkownika, w tym ślady i punkty.
Przywracanie domyślnych ustawień stron
1 Otwórz stronę, dla której chcesz przywrócić ustawienia.
2 Wybierz kolejno MENU > Przywróć domyślne.
Dostosowywanie urządzenia
Informacje o urządzeniu
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™
(www.garmin.com/express). W smartfonie można zainstalować
aplikację Garmin Explore służącą do przesyłania punktów trasy,
tras, śladów i aktywności.
Aplikacja Garmin Express ułatwia dostęp do tych usług
w urządzeniach Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje map
• Rejestracja produktu
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
2 Wybierz opcję:
• Aby urządzenie mogło proponować włączenie trybu
wycieczki podczas wyłączania urządzenia, wybierz Monit.
• Aby automatycznie włączać tryb wycieczki w urządzeniu
po dwóch minutach braku aktywności, wybierz Auto.
• Aby urządzenie nigdy nie przechodziło w tryb wycieczki,
wybierz Nigdy.
W trybie wycieczki, czerwona dioda LED obok przycisku
zasilania będzie co pewien czas migać.
Przechowywanie przez dłuższy czas
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy,
należy przed jego przechowywaniem naładować baterię do
poziomu co najmniej 50%. Urządzenie należy przechowywać
w chłodnym, suchym miejscu o temperaturze zbliżonej do
średniej temperatury pokojowej. Przed ponownym użyciem
urządzenia należy je w pełni naładować.
Mocowanie zaczepu z karabińczykiem
1 Umieść zaczep z karabińczykiem
mocującego
urządzenia.
w szczelinach grzbietu
Informacje o baterii
Czas działania baterii zależy od ustawień, takich jak ustawienia
trasy lub komunikatów okresów kontroli.
Czas działania baterii Tryb
Do 200 godzin
Tryb wycieczki z 30-minutowym interwałem
LiveTrack
Do 35 godz.
Domyślny tryb z 10-minutowym interwałem
LiveTrack z automatycznym zapisem
Do 1 roku
Wyłączone
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Włącz Wydłużone śledzenie (LiveTrackUstawienia,
strona 3).
• Włącz Auto ustawienia jasności podświetlenia lub zmniejsz
jasność podświetlenia (Ustawienia wyświetlania, strona 14).
• Ogranicz komunikatInterwał nasłuchu (Ustawienia
wiadomości, strona 3).
• Obniż wartość trasyInterwał rejestrowania i Interwał
wysyłania (LiveTrackUstawienia, strona 3).
• Wyłącz Bluetoothtechnologię bezprzewodową
(BluetoothUstawienia, strona 14).
Włączanie trybu oszczędności baterii
Korzystając z trybu oszczędności baterii, można wydłużyć czas
jej działania.
Wybierz kolejno Konfiguracja > Wyświetlanie >
Oszczędność baterii > Włączono.
W trybie oszczędności baterii ekran wygasza się po
zakończeniu czasu podświetlenia. Możesz użyć przycisku
zasilania, aby włączyć ekran.
Włączanie trybu wycieczki
Korzystając z trybu wycieczki, możesz wydłużyć czas działania
baterii. W trybie tym ekran wyłącza się, a urządzenie przechodzi
w tryb oszczędzania energii i rzadziej zapisuje punkty śladu
GPS.
1 Wybierz kolejno Konfiguracja > Tryb wycieczki.
Informacje o urządzeniu
2 Przesuń zaczep z karabińczykiem w górę, aż zatrzaśnie się
we właściwym miejscu.
Zdejmowanie zaczepu z karabińczykiem
Unieś dolną część zaczepu z karabińczykiem i delikatnie
ściągnij zaczep z karabińczykiem z grzbietu mocującego.
Przypięcie urządzenia do smyczy
1 Przełóż pętelkę smyczy przez otwór w urządzeniu.
2 Przełóż drugi koniec smyczy przez pętelkę i mocno zaciągnij.
3 Jeśli jest to konieczne, przypnij smycz do ubrania lub plecaka
w celu uwiązania go podczas wykonywania czynności.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7. Może pozostać zanurzone w wodzie na głębokości
1 m przez 30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urządzenia
17
należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie lub ładowanie.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną należy dokładnie
umyć urządzenie pod bieżącą wodą.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
Typy plików
Urządzenie ręczne obsługuje następujące typy plików:
• Pliki z serwisu Garmin Explore.
• Pliki GPX tras, śladów i punktów.
• Pliki skrzynek GPX (Pobieranie skrzynek przy użyciu
komputera, strona 11).
• Pliki zdjęć JPEG.
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader. Odwiedź stronę www.garmin.com/products
/poiloader.
Wkładanie karty pamięci
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub skorzystać
z fabrycznie załadowanych map, zainstaluj kartę pamięci
microSD.
1 Unieś osłonę zabezpieczającą znajdującą się z boku
urządzenia .
2
3
4
5
6
7
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin
urządzenia lub karty pamięci.
Przejdź do folderu.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Odłączanie kabla USB
2 Umieść kartę pamięci w urządzeniu w taki sposób, by złote
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie,
a następnie wybierz kolejno Plik > Odłącz.
Odłącz
kabel od komputera.
2
Podłączanie urządzenia do komputera
Dane techniczne
®
styki były skierowane w drugą stronę.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB
w urządzeniu.
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
Urządzenie i karta pamięci (opcjonalna) pojawią się jako
dyski pamięci w oknie Mój komputer w komputerach z system
Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach
Mac.
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 35 godzin w trybie domyślnym
Do 200 godzin w trybie wycieczki
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX72
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury ładowania
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
17,5 cm (7 cali)
Częstotliwość/protokół bezprze- 2,4 GHz przy 14,9 dBm (nominalna)
wodowy
Przesyłanie plików do urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2
18
Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji dotyczących
zgodności i przepisów związanych z eetykietami
Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie.
Etykieta elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie
jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne
oznaczenia zgodności, a także odpowiednie informacje na temat
produktu i licencji.
1 Wybierz Konfiguracja.
2 Wybierz O systemie.
Załącznik
Pola danych
Niektóre pola danych wyświetlają dane tylko wtedy, gdy
włączona jest nawigacja lub podłączone jest urządzenie
bezprzewodowe.
% maks. śred. tętna: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.
% tętna okrążenia: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.
Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji
oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa
i czas letni).
Barometr: Skalibrowane bieżące ciśnienie.
Bieżące okrążenie: Czas stopera w ramach bieżącego
okrążenia.
Brak: Puste pole danych.
Całkowite okrążenie: Czas stopera w ramach wszystkich
ukończonych okrążeń.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku podczas
aktywności lub od ostatniego zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu podczas
aktywności lub od ostatniego zerowania danych.
Ciśnienie otoczenia: Nieskalibrowane ciśnienie panujące
w otoczeniu.
Czas aktywności: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Czas ost. okrąż.: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Czas podróży: Bieżąca suma czasu spędzonego w ruchu i w
bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży - postój: Bieżąca suma czasu spędzonego
w bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży - ruch: Bieżąca suma czasu spędzonego
w ruchu od ostatniego zerowania danych.
Data: Bieżący dzień, miesiąc i rok.
Do kursu: Kierunek, w jakim należy się poruszać, aby wrócić na
trasę. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością
do +/-3,65 m (12 stóp).
Doskonałość: Stosunek dystansu przebytego w poziomie do
zmiany dystansu w pionie.
Załącznik
Doskonałość do celu: Doskonałość wymagana do zejścia
z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dyst. pion. do celu: Dystans wysokości pomiędzy bieżącą
pozycją i celem podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Dystans aktywności: Dystans pokonany w ramach bieżącego
śladu lub aktywności.
Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do nast.: Dystans, jaki pozostał do następnego punktu
na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dystans ost. okrążenia: Dystans pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Głębokość: Głębokość wody. Urządzenie musi zostać
podłączone do urządzenia NMEA 0183 z możliwością
pomiaru głębokości wody.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kierunek GPS: Kierunek ruchu określony na podstawie danych
GPS.
Kierunek kompasu: Kierunek ruchu określony na podstawie
danych kompasu.
Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może
zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
Licznik podróży: Bieżąca suma dystansu pokonanego od
ostatniego zerowania danych.
Limit prędkości: Zgłoszony limit prędkości dla danej drogi.
Dane nie są dostępne na wszystkich mapach i obszarach.
Należy zawsze stosować się do limitów prędkości
określanych przez znaki drogowe.
Maksymalna prędkość: Największa osiągnięta prędkość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalna wysokość: Największa osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalny spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości
spadku w metrach lub stopach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Maksymalny wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości
wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Max temperatura z 24h: Maksymalna temperatura
zarejestrowana w ciągu ostatnich 24 godzin przy użyciu
zgodnego czujnika temperatury.
Min. temperatura z 24h: Minimalna temperatura
zarejestrowana w ciągu ostatnich 24 godzin przy użyciu
zgodnego czujnika temperatury.
Minimalna wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.
®
19
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli zwiększasz swoją
wysokość o 3 m (10 stóp) dla każdego odcinka o dystansie
60 m (200 stóp), wtedy stopień nachylenia trasy wynosi 5%.
Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Nast.: dyst. pion.: Dystans wysokości między bieżącą pozycją
i następnym punktem na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Pozycja (dł./szer.): Długość i szerokość geograficzna
bieżącego położenia, wyświetlana bez względu na wybrane
ustawienie formatu pozycji.
Pozycja (wybrana): Bieżąca pozycja wyświetlona
z uwzględnieniem wybranego ustawienia formatu pozycji.
Pozycja celu: Pozycja celu podróży. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Pręd. pionowa do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Pręd. - średnia podróży: Średnia prędkość podczas ruchu
i postoju mierzona od ostatniego zerowania danych.
Pręd. - średnia ruchu: Średnia prędkość podczas ruchu
mierzona od ostatniego zerowania danych.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Prędkość ost. okrążenia: Średnia prędkość w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość wypadkowa: Prędkość zbliżania się do celu podróży
wzdłuż wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Punkt - cel: Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Punkt - następny: Następny punkt na trasie. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm ost. okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Spadek okrąż.: Pionowy dystans spadku dla bieżącego
okrążenia.
Spadek ost. okr.: Pionowy dystans spadku pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Średni czas okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach
bieżącej aktywności.
Średnie tętno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Średni rytm: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Stoper: Bieżący czas stopera.
Stoper: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
20
Strefa tętna: Strefa wydajności bieżącego tętna (1–5).
Domyślne strefy tętna ustalane są w oparciu o profil
użytkownika i maksymalne tętno (po odjęciu wieku od 220).
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury. Aby
dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać
podłączone do czujnika tempe™.
Temperatura - woda: Temperatura wody. Urządzenie musi
zostać podłączone do urządzenia NMEA 0183 z możliwością
pomiaru temperatury wody.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno - % maks.: Procentowa wartość maksymalnego tętna.
Tętno okrążenia: Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.
Tętno ost. okrążenia: Średnie tętno w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wskaźnik: Strzałka wskazuje następny punkt lub zwrot. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Wysokość GPS: Wysokość aktualnej pozycji określona na
podstawie danych GPS.
Wysokość nad ziemią: Wysokość aktualnej pozycji względem
poziomu terenu.
Wznios okrążenia: Pionowy dystans wzniosu dla bieżącego
okrążenia.
Wznios ost. okr.: Pionowy dystans wzniosu pokonany
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zejście z kursu: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką
podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Zwrot: Różnica kątowa (w stopniach) między namiarem do celu
podróży a bieżącym kursem. L oznacza skręt w lewo. R
oznacza skręt w prawo. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Zwrot na trasie: Kierunek następnego zwrotu na trasie. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Dodatkowe akcesoria
Dodatkowe akcesoria, takie jak uchwyty, mapy, akcesoria
fitness i części zamienne, można kupić na stronie
http://buy.garmin.com lub u dealerów Garmin.
tempe
tempe to bezprzewodowy czujnik temperatury ANT+. Czujnik
można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie
miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na
dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. Aby
wyświetlać dane o temperaturze z urządzenia tempe, należy
sparować urządzenie tempe z posiadanym urządzeniem.
Załącznik
Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+
z urządzeniem Garmin
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
• Sprawdź, czy akcesorium ANT+ jest zgodne z urządzeniem
Garmin.
• Przed sparowaniem akcesorium ANT+ z urządzeniem
Garmin przejdź w miejsce oddalone o co najmniej 10 m (33
stopy) od innych akcesoriów ANT+.
• Zbliż urządzenie Garmin na odległość nie większą niż 3 m
(10 stóp) od akcesorium ANT+.
• Po przeprowadzeniu pierwszego parowania urządzenie
Garmin będzie automatycznie rozpoznawać sparowane
akcesorium ANT+ po każdym jego włączeniu. Ten proces
odbywa się automatycznie po włączeniu urządzenia Garmin
i zajmuje tylko kilka sekund, jeśli sparowane akcesoria są
włączone i działają prawidłowo.
• Po sparowaniu urządzenie Garmin odbiera tylko dane ze
sparowanego akcesorium, a to oznacza, że można
przebywać w pobliżu innych akcesoriów.
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona wydolność
i próg beztlenowy,
większa prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
Wydolność beztlenowa
tempo, nie do utrzy- i mięśniowa, zwiększona
mania przez
moc
dłuższy czas, ciężki
oddech
Rozwiązywanie problemów
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
ponowne uruchomienie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych
danych ani ustawień.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 30 sekund.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 21), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność oddechową,
zmniejsza obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie
rozmów
Podstawowy trening
poprawiający wydolność
sercowo-naczyniową,
dobre tempo do odrobienia formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona wydolność
oddechowa, optymalny
trening poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
Załącznik
21
Indeks
A
akcesoria 15, 17, 20, 21
aktywności 9
alarmowe, punkty 8, 10, 13
alarmy
dźwięki 15
morskie 15
punkt alarmowy 8, 13
zegar 10
ANT+czujniki 15
aplikacje 6, 7
Auto Lap 15
B
bateria 17
czas działania 17
ładowanie 1
maksymalizowanie 14, 17
pamięć 17
poziom 1
blokowanie, przyciski 1
Bluetoothczujniki 15
C
Celuj i idź 5, 10
chirp 12, 15
Connect IQ 7, 10
czas, strefy i formaty 16
czujniki ANT+
parowanie 21
parowanie urządzenia 15
czujniki Bluetooth 15
czyszczenie urządzenia 17, 18
D
dane 10
przesyłanie 7, 18
udostępnianie 9
zapisywanie 7
dane techniczne 18
dane użytkownika, usuwanie 18
dostosowywanie urządzenia 13, 15, 16
dźwięki 15
E
ekran
jasność 1
ustawienia 14
F
fitness 15
format pozycji 16
G
Garmin Connect 6
Garmin Explore 18
Garmin Express 17
aktualizowanie oprogramowania 17
godziny wschodu i zachodu słońca 10
GPS 1, 10, 13
strona satelitów 13
ustawienia 14
H
historia 10
przesyłanie do komputera 7
usuwanie 10
wyświetlanie 10
I
ikony 1
informacje o podróży, wyświetlanie 5, 10
J
jasność 1
jednostki miary 16
K
kalendarz 10
22
kalibrowanie, wysokościomierz 6
kalkulator 10
karta microSD. Patrz karta pamięci
karta pamięci 18
klawiatura 2
klawisz zasilania 1
kompas 4, 5, 10
kalibrowanie 5
nawigacja 7
ustawienia 5
komputer, łączenie 18
komputer podróży 5, 10
kursy, wskaźnik 4
L
latarka 10, 13
M
mapa 4
mapy 9
aktualizowanie 17
nawigacja 4, 7, 9
Obrazy BirdsEye 11
orientacja 4, 9
pomiar dystansu 4
powiększanie 4
ustawienia 4
menu główne 4
dostosowywanie 16
morskie
ustawienia 15
ustawienia alarmów 15
R
rejestracja produktu 13
rejestrowanie 9
rejestrowanie urządzenia 11
resetowanie urządzenia 16
rozwiązywanie problemów 16, 17, 20, 21
S
skrzynki 10–13, 18
pobieranie 11
podróż do 12
ustawienia 15
smartfon 7, 13
aplikacje 6
parowanie urządzenia 6
SOS 1–3
anulowanie 3
wysyłanie 3
stoper 10
strona satelitów 13
sygnały satelitarne 2, 10, 13
Ś
ślady 9
nawigacja 9
śledzenie 2, 3
T
Obrazy BirdsEye 10
oprogramowanie, aktualizowanie 17
technologia Bluetooth 1, 6, 14
tempe 20
temperatura 20
testowanie urządzenia 3
tętno, strefy 21
TracBack 9
trasy 8
edytowanie 8
nawigacja 8
tworzenie 8
ustawienia 15
usuwanie 9
wyświetlanie na mapie 8
P
U
N
nawigacja 4, 5, 7, 10
kompas 7
przerywanie 7
O
parowanie, czujniki ANT+ 21
parowanie urządzenia
czujniki 15
smartfon 6
pasek na nadgarstek 17
pilot VIRB 13
planowanie podróży. Patrz trasy
pliki, przesyłanie 18
pobieranie, skrzynki 11
podświetlenie 1, 14, 17
pogoda 10
pola danych 7, 13, 19
pomiar dystansu 4
pomiar powierzchni 10, 13
pory polowań i połowów 10
powiadomienia 6, 10
pozycje
edytowanie 7
zapisywanie 7
profile 10, 13, 16
przesyłanie
ślady 13
Wyjmij złącze micro-USB z urządzenia. 11,
13, 18
przyciski 1
blokowanie 1
pulpity 5
punkty 7, 10
edytowanie 7
nawigacja 7
odwzorowanie 8
usuwanie 7
punkty śledzenia, nawigacja 10
Punkty trasy 8
edytowanie 7, 8
zapisywanie 7
udostępnianie danych 9, 10, 13
USB 14
odłączanie 18
przesyłanie plików 18
tryb pamięci masowej 18
złącze 1
ustawienia 3–5, 13–16
rejestrowanie 9
urządzenie 15
ustawienia czasu 16
ustawienia początkowe 2
ustawienia systemowe 14
ustawienia wyświetlania 14
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 18
V
VIRBPilot 10
W
WAAS 14
Wi‑Fi 6
łączenie 7, 14
wiadomości 1–3, 10
nawigacja 2, 10
usuwanie 3
widżety 7
wskaźniki, podróż 4
wskaźniki podróży 4
Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia., przesyłanie 11, 18
wysokościomierz 5
kalibrowanie 6
wysokość 5, 6
wykres 8
Z
zaczep z karabińczykiem 17
zapisywanie danych 7, 18
Indeks
zużycie danych 10
Indeks
23
support.garmin.com
Lipiec 2019
190-02336-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising