Garmin | Dash Cam™ 45 | User guide | Garmin Dash Cam™ 45 Användarhandbok

Garmin Dash Cam™ 45 Användarhandbok
GARMIN DASH CAM 45/54/55/65W
™
Användarhandbok
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin Garmin logotypen och VIRB är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ och
Travelapse™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
Apple är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. microSD™ och microSD logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Wi‑Fi är ett registrerat märke som
tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.
®
M/N: A03110, AA3110
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Installera minneskortet ................................................................ 1
Formatera minneskortet ......................................................... 1
Ta bort minneskortet .............................................................. 1
Montera fästet på vindrutan ........................................................ 1
Installera och konfigurera Garmin Dash Cam ............................. 2
Ställa in kameraplaceringen ....................................................... 2
Slå på enheten manuellt ............................................................. 2
Stänga av enheten manuellt ....................................................... 2
Färdkamerainspelning................................................... 2
Spara en videoinspelning ........................................................... 2
Upptäcka händelser .................................................................... 2
Slå på och stänga av ljudinspelning ........................................... 2
Fotografera ................................................................................. 2
Travelapse™ .............................................................................. 3
Spela in en Travelapse video ................................................ 3
Spela in videor när parkerad ...................................................... 3
Kopplingsschema för parkeringslägeskabel .......................... 3
Ansluta tillbehörskabeln för parkeringsläge till ström ............. 3
Visa videor och bilder.................................................... 3
Spara osparat videomaterial ....................................................... 3
Ta bort en video eller bild ........................................................... 3
Garmin VIRB® app ..................................................................... 3
Visa videor och foton i Garmin VIRB appen .......................... 3
Garmin VIRB appgalleri ......................................................... 4
Videor och bilder på datorn ........................................................ 4
Ansluta enheten till en dator .................................................. 4
Funktioner för föraruppmärksamhet samt
varningar......................................................................... 4
Varningssystem för frontalkrock ................................................. 4
Prestandatips för varningssystem för frontalkrock ................. 5
Varningssystem för körfältsbyte .................................................. 5
Prestandatips för varningen för körfältsbyte .......................... 5
Trafiken rör sig ............................................................................ 5
Rödljus- och fartkameror ............................................................ 5
Röststyrning................................................................... 5
Styra kameran med hjälp av röstkommandon ............................ 6
Slå på och stänga av röststyrning .............................................. 6
Tips för röststyrning .................................................................... 6
Inställningar.................................................................... 6
Kamerainställningar .................................................................... 6
Upplösningsinställningar för video ......................................... 6
Inställningar för förarassistans .................................................... 6
Inställningar för positionslarm ................................................ 6
Systeminställningar ..................................................................... 6
Enhetskonfigurering ............................................................... 7
Enhetsinformation.......................................................... 7
Rengöra kameralinsen ................................................................ 7
Support och uppdateringar ......................................................... 7
Konfigurera Garmin Express .................................................. 7
Garmin Supportcenter ................................................................ 7
Se information om regler och efterlevnad för E-label ................. 7
Starta om enheten ...................................................................... 7
Specifikationer ............................................................................ 7
Felsökning...................................................................... 7
Min kamera känns varm under drift ............................................ 7
Mitt minneskort har försämrats och måste bytas ut .................... 7
Mina videoinspelningar är suddiga ............................................. 7
Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga ................ 8
Index................................................................................ 9
Innehållsförteckning
i
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Översikt över enheten
Ta bort minneskortet
OBS!
Om du ta bort minneskortet när enheten är påslagen kan det
resultera i förlust av data eller skada på enheten.
1 Stäng av enheten.
2 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
3 Släpp upp kortet.
Kortet skjuts ut ur kortplatsen.
Montera fästet på vindrutan
OBS!
Det självhäftande fästet är extremt svårt att ta bort efter att du
har satt dit det. Du bör noga överväga placeringen innan du
monterar.
Tryck för att slå på enheten.
Håll intryckt i 3 sekunder för att stänga av enheten.
Tryck här för att återgå till föregående sida.
Tryck här om du vill bläddra bland menyer eller sidor.
Tryck här om du vill bläddra bland menyer eller sidor.
Välj i sökaren om du vill spara ett foto.
Håll intryckt för att spara ett videoklipp.
Tryck här för att välja ett alternativ i en meny.
Installera minneskortet
Till kameran behövs ett microSD™ eller microSDHC-minneskort
på upp till 64 GB med en hastighetsklassning motsvarande
klass 10 eller högre. Du kan använda det medföljande
minneskortet, eller så kan du köpa ett kompatibelt minneskort
från en elektronikleverantör.
1 Sätt i det nya minneskortet i kortplatsen .
Innan du kan montera det självhäftande fästet på vindrutan
måste omgivningstemperaturen vara mellan 21 och 38 °C (70
och 100 °F).
TIPS: Du kan ansluta enheten till ström och hålla enheten på
önskad monteringsplats för att kontrollera kamerans siktfält på
den platsen.
1 Rengör vindrutan med vatten eller alkohol och en luddfri
trasa.
Vindrutan ska vara ren från damm, vax, oljor och
beläggningar.
2 Ta bort skyddsfilmen från det självhäftande fästet.
3 Placera fästet på monteringsplatsen.
2 Tryck ner det tills du hör ett klick.
Formatera minneskortet
TIPS: Limmet är mycket klibbigt. Rör inte limmet på vindrutan
förrän fästet är korrekt placerat och justerat.
Tryck
fästet hårt mot vindrutan i 30 sekunder.
4
Du måste använda ett minneskort som är formaterat med
filsystemet FAT32 för kameran. Du kan använda kameran till att
formatera minneskortet med det filsystemet.
Du bör formatera minneskortet minst en gång var sjätte månad
för att förlänga livslängden på det. Om du har ett nytt minneskort
som inte är formaterat med filsystemet FAT32 måste du
formatera det.
Obs! När du formaterar minneskortet tas alla videor, foton och
data bort från det.
1 Ansluta kameran till ström.
2 Välj Inställningar > Kamera > Formatera kortet.
3 Låt kameran vara ansluten till ström tills formateringen är
klar.
När formateringen är klar visar kameran ett meddelande och
börjar spela in.
5 Dra bort kameran och fästet från vindrutan.
Metallskivan sitter kvar på vindrutan.
Komma igång
1
6 Tryck hårt på skivan i 30 sekunder med fingret.
Detta bidrar till att skivans lim har god kontakt med vindrutan.
Vänta
24 timmar innan du monterar Garmin Dash Cam .
7
Det tar 24 timmar innan limmet härdar ordentligt på
vindrutan.
Installera och konfigurera Garmin Dash Cam
OBS!
Innan du installerar Garmin Dash Cam måste du montera fästet
och låta limmet härda på vindrutan i 24 timmar. Om du inte låter
det härda ordentligt kan fästet lossna från vindrutan, vilket kan
leda till skador på produkten eller fästet.
1 Placera kameran och fästet på metallskivan.
2 Sätt i fordonets strömkabel i USB-porten på enheten.
3 Dra strömkabeln till fordonets eluttag.
4
5
6
7
Den medföljande strömkabeln för fordon är utformad för att
ledas utom synhåll. Den är tillräckligt lång för att dras runt
vindrutan i de flesta fordon och du kan dölja den tunna
kabeln längs eller bakom listen eller takklädseln.
Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en
strömkontakt i bilen.
Om det behövs slår du på fordonets tändning för att ge ström
till eluttaget i bilen.
Enheten slås på.
Följ instruktionerna på skärmen när du vill slutföra den första
enhetskonfigurationen.
Kameravyn visas.
Justera läget för kameran för att fånga upp önskat siktfält.
Ställa in kameraplaceringen
Du kan montera enheten i vänstra, mellersta eller högra delen
av vindrutan. För bästa möjliga prestanda ska du ställa in
alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet
visas.
1 Välj Inställningar > Förarassistans > Kameraplacering.
2 Välj Horisontell placering och välj horisontell placering av
kameran.
3 Välj Fordonets höjd.
4 Välj ett alternativ:
• Om du kör ett stort fordon, exempelvis en fullstor skåpbil
eller lastbil, väljer du Hög.
• Om du kör en bil väljer du Normal.
Slå på enheten manuellt
Obs! När enheten är ansluten till en tändingsstyrt eluttag slås
den på automatiskt när du startar fordonet.
Välj .
Enheten slås på.
2
Stänga av enheten manuellt
Obs! När enheten är ansluten till ett tändningsstyrt eluttag
stängs den av automatiskt när du stänger av fordonet.
Håll in i tre sekunder.
Enheten stängs av.
Färdkamerainspelning
OBS!
I vissa jurisdiktioner är användning av den här enheten reglerad
eller förbjuden. Det är ditt ansvar att känna till och följa gällande
lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du planerar att
använda enheten.
Färdkameran spelar in videor till kamerans minneskort
(Installera minneskortet, sidan 1). Enheten spelar som standard
omedelbart in video när den slås på och den fortsätter att spela
in tills den stängs av. Om minneskortet är fullt tar enheten
automatiskt bort de äldsta osparade videorna i syfte att skapa
utrymme för nya videor.
När alternativet att ta bort osparade videor omgående är
aktiverat tar enheten kontinuerligt bort osparade videor som är
äldre än tre minuter och tar bort alla osparade videor varje gång
den är avstängd. Den här funktionen är endast tillgänglig för
specifika regioner och är aktiverad som standard för vissa av
dessa regioner. När kameran är inställd på en region med stöd
för funktionen kan du aktivera eller avaktivera den i
kamerainställningarna (Kamerainställningar, sidan 6).
Du kan spara en videoinspelning för att förhindra att den skrivs
över eller tas bort.
Spara en videoinspelning
Som standard använder enheten en sensor för att upptäcka en
möjlig incident och sparar automatiskt videomaterial innan,
under och efter den upptäckta händelsen. Du kan även spara
videofiler manuellt när du vill.
Håll ned .
Enheten sparar videomaterialet innan, under och efter att du
håller ned .
Minneskortet har begränsat lagringsutrymme. När du har sparat
en videoinspelning bör du överföra inspelningen till din dator
(Videor och bilder på datorn, sidan 4) eller till din smartphone
(Redigera och dela en video, sidan 4).
Upptäcka händelser
Som standard använder enheten en sensor för att upptäcka
möjliga incidenter och sparar automatiskt videomaterial innan,
under och efter den upptäckta händelsen. Videobilderna
stämplas med tid, datum och plats för händelsen.
Slå på och stänga av ljudinspelning
OBS!
I vissa jurisdiktioner kan det vara förbjudet att spela in ljud i
fordonet alternativt så krävs att alla passagerare vet att du
spelar in och samtycker till det innan du spelar in ljud i fordonet.
Det är ditt ansvar att följa alla lagar och regler i din jurisdiktion.
Enheten kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen under
videoinspelning. Du kan slå på eller stänga av ljudinspelning när
du vill.
Välj Inställningar > Kamera > Spela in ljud.
Fotografera
Från sökaren väljer du .
Enheten sparar fotot på minneskortet.
Färdkamerainspelning
5 Sätt i tillbehörskabeln för parkeringsläge i USB-porten på
Travelapse™
Med Travelapse funktionen spelar du in en video av din resa i
fast motion, så att du kan dela en kort video av alla platser på
resan. Inspelning av Travelapse stoppar inte dashcaminspelning.
Obs! Travelapse inspelning är inte tillgänglig när alternativet att
ta bort osparade videor omgående är aktiverat
(Kamerainställningar, sidan 6).
Spela in en Travelapse video
Du kan när som helst starta och stoppa Travelapse inspelning
manuellt med hjälp av huvudmenyn eller röstkommandon.
Obs! Enheten fortsätter att spela in vanlig video med
färdkameran samtidigt som den spelar in en Travelapse video.
• Om du vill börja spela in en Travelapse video väljer du ett
alternativ:
◦ På huvudmenyn väljer du Travelapse > Start.
◦ Säg OK, Garmin, Starta Travelapse.
• Om du vill stoppa Travelapse inspelningen väljer du ett
alternativ:
◦ På huvudmenyn väljer du Travelapse > Stoppa.
◦ Säg OK, Garmin, Stoppa Travelapse.
Spela in videor när parkerad
OBS!
På grund av sekretessbestämmelser är den här funktionen inte
tillgänglig i alla områden. Det är ditt ansvar att känna till och
efterleva gällande lagar och rätt till integritet i din jurisdiktion.
Innan du kan spela in videor när du är parkerad måste du
ansluta kameran till Dash Cam tillbehörskabeln för
parkeringsläge (Kopplingsschema för parkeringslägeskabel,
sidan 3).
Med funktionen för videoinspelning när parkerad spelar kameran
automatiskt in videor när fordonet är parkerat.
Välj > Inställningar > Kamera > Spela in när parkerad.
När du stänger av fordonet övergår kameran till
parkeringsinspelningsläge och spelar automatiskt in videor varje
gång kamerasensorn upptäcker rörelse.
Kopplingsschema för parkeringslägeskabel
kameran.
Visa videor och bilder
Obs! Enheten stoppar inspelningen och varningar avaktiveras
när du visar videor eller bilder.
1 Välj > Galleri.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Osparade videor och Travelapse videor är inte
tillgängliga när alternativet att ta bort osparade videor
omgående är aktiverat (Kamerainställningar, sidan 6).
• Om du vill visa videor som du sparat väljer du Sparade
videor.
• Om du vill visa parkeringsvideor som du sparat väljer du
Parkeringsvideor.
• Om du vill visa sparade foton väljer du Bilder.
• För att visa Travelapse videor väljer du Travelapse.
• Om du vill visa senaste videoklipp som inte har sparats,
väljer du Osparade videor.
3 Välj en video eller bild.
Spara osparat videomaterial
Du kan visa tillfälliga videor som du inte har sparat i galleriet och
spara videoklipp från osparade filmer. Den här funktionen är inte
tillgänglig när alternativet för att omgående ta bort osparade
videor är aktiverat (Kamerainställningar, sidan 6).
1 Välj > Galleri > Osparade videor.
2 Välj en dag och tid.
Den osparade videon för den tidsramen börjar spelas upp.
3 Håll ned eller om du vill flytta bakåt eller framåt i videon.
När du håller ned knappen ökar enheten hastigheten med
vilken den rör sig genom videon. Tidsstämpeln visas i det
nedre vänstra hörnet av videon.
4 När du hittat det videomaterial som du vill spara trycker du på
> Spara.
Enheten sparar ett videoklipp på tre minuter.
Ta bort en video eller bild
• Medan du tittar på en video väljer du > Ta bort > Ja.
• Medan du visar ett foto väljer du > Ja.
Garmin VIRB app
®
Objekt
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Svart
Jord
Gul
Batteri 12 V
Röd
Tillbehör 12 V
Ansluta tillbehörskabeln för parkeringsläge till ström
Med den kostnadsfria Garmin VIRB appen kan du på din
smartphone visa och dela videor och foton som du spelat in med
färdkameran. Om du vill hämta appen Garmin VIRB eller läsa
mer går du till garmin.com/VIRBapp.
Visa videor och foton i Garmin VIRB appen
1 Installera appen Garmin VIRB på din mobila enhet från
OBSERVERA
Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med
kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig
anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet
eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.
2
3
1 Dra tillbehörskabeln för parkeringsläge till en plats i fordonet
4
®
med konstant ström, brytarstyrd ström och en jordanslutning.
2 Anslut BATT-kabeln till en konstant strömkälla.
3 Anslut ACC-kabeln till en brytarstyrd strömkälla.
4 Anslut GND-kabeln till den nakna metallen i fordonets chassi
med en befintlig bult eller skruv.
Visa videor och bilder
5
appbutiken.
Mer information finns på garmin.com/VIRBapp.
Välj Galleri > Dela galleri på Garmin Dash Cam enheten.
På din smartphone öppnar du Garmin VIRB appen.
Appen söker efter din Garmin Dash Cam enhet och ansluter
automatiskt.
Om det behövs anger du Wi-Fi lösenordet som visas på
Garmin Dash Cam skärmen.
Välj en video eller ett foto som du vill visa eller dela på din
smartphone.
3
Garmin VIRB appgalleri
100EVENT: Innehåller videor som sparas automatiskt när
enheten har upptäckt en olycka.
101PHOTO: Innehåller foton.
102SAVED: Innehåller videor som användaren sparat manuellt.
103PARKM: Innehåller videor som sparats under parkering.
104TLPSE: Innehåller Travelapse videor.
105UNSVD: Innehåller ej sparat videomaterial. Enheten skriver
över den äldsta osparade videon när lagringsutrymmet för
osparade videor är fullt.
Ansluta enheten till en dator
Du kan visa videor och foton på datorn med en mikro-USBkabel.
1 Anslut den mindre kontakten på mikro-USB-kabeln till porten
på enheten.
2 Anslut den större kontakten på mikro-USB-kabeln till en port
på datorn.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en extern enhet eller en extern volym.
Funktioner för föraruppmärksamhet
samt varningar
Välj för att ändra kamerainställningarna.
Visar en förhandsgranskning av den valda videon eller det valda
fotot.
Dra upp eller ner för att expandera eller förminska bibliotek.
Välj för att markera den valda videon eller det valda fotot som
favorit.
Välj redigera, spara och dela det valda fotot eller den valda videon.
Välj för att ta bort den valda videon eller det valda fotot.
Välj en miniatyrbild av fotot eller videon du vill förhandsgranska.
Redigera och dela en video
1 Välj en video i Garmin VIRB appgalleri.
2 Välj ett alternativ:
• Om du använder en Apple enhet väljer du .
• Om du använder en enhet med Android™ väljer du .
3 Använd skjutreglagen för att beskära videokklippet och välj
den delen av videon som du vill dela.
4 När du är klar med redigeringen av videon väljer du Nästa.
Appen bearbetar videomaterialet. Det kan ta en stund
beroende på videons längd.
5 När appen har bearbetat videon väljer du ett alternativ:
• Välj om du vill spara videon i den mobila enheten.
• Välj om du vill dela videon på sociala medier med en
Apple enhet.
• Välj om du vill dela videon på sociala medier via en
enhet med Android.
®
Videor och bilder på datorn
Obs! En del mediespelare kanske inte stöder högupplöst
uppspelning.
Videor och foton lagras i katalogen DCIM på kamerans
minneskort. Videor lagras i filformatet MP4 och foton lagras i
formatet JPG. Du kan visa och överföra foton och videor genom
att ansluta minneskortet eller enheten till en dator(Ansluta
enheten till en dator, sidan 4).
Videor och foton sorteras i flera mappar.
Obs! Osparade videor och Travelapse videor är inte tillgängliga
när alternativet att ta bort osparade videor omgående är
aktiverat (Kamerainställningar, sidan 6).
4
Kameran innehåller funktioner som kan främja mer uppmärksam
körning, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar
upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen
för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen
för vissa typer av förarvarningar.
Varning för frontalkrock: Enheten varnar dig när den
upptäcker att du inte att håller ett säkert avstånd mellan ditt
fordon och fordonet framför dig.
Varning för körfältsbyte: Enheten varnar dig när den
upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje
oavsiktligt.
Trafiken rör sig: Enheten avger en ton och visar en varning när
den stillastående trafiken börjar röra på sig.
Fartkameror: Enheten spelar upp en signal och visar
hastighetsgränsen och avståndet till fartkameran.
Rödljuskameror: Enheten spelar upp en signal och visar
avståndet till rödljuskameran.
Varningssystem för frontalkrock
VARNING
Funktionen med varningssystem för frontalkrock (forward
collision warning system – FCWS) är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma
alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela
tiden köra på ett säkert sätt. FCWS förlitar sig på kameran när
det ger en varning för fordon som närmar sig och kan därför ha
begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer
information finns på garmin.com/warnings.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller
för alla produktmodeller.
FCWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du inte
att håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet
framför dig. Enheten fastställer din fordonshastighet med GPS
och beräknar ett uppskattat säkert avstånd till framförvarande
fordon utifrån din hastighet. FCWS aktiveras automatiskt när din
fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).
När enheten upptäcker att du befinner dig för nära det
framförvarande fordonet spelar enheten upp ett ljudlarm, och en
varning visas på skärmen.
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar
Prestandatips för varningssystem för frontalkrock
Flera faktorer påverkar prestanda hos varningssystemet för
frontalkrock (FCWS). I vissa förhållanden kan FCWS-funktionen
hindras från att upptäcka ett fordon framför dig.
• FCWS-funktionen aktiveras endast när din fordonshastighet
överstiger 50 km/h (30 mph).
• FCWS-funktionen upptäcker kanske inte ett fordon framför
dig när kameravisningen av fordonet skyms av regn, dimma,
snö, sol, bländande strålkastare eller mörker.
• Det är inte säkert att FCWS-funktionen fungerar på rätt sätt
om kameran är feljusterad(Ställa in kameraplaceringen,
sidan 2).
• FCWS-funktionen upptäcker kanske inte fordon längre bort
än 40 m (130 fot) eller närmare än 5 m (16 fot).
• FCWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om
kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd
eller enhetens placering i fordonet korrekt (Ställa in
kameraplaceringen, sidan 2).
• LDWS-funktionen ger inte varningar på vissa typer av vägar,
till exempel av- och påfarter för motorvägar eller samgående
körfält.
• Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt
om kameran är feljusterad.
• LDWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om
kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd
eller enhetens placering i fordonet korrekt (Ställa in
kameraplaceringen, sidan 2).
• För LDWS-funktionen krävs en tydlig, kontinuerlig visning av
körfältslinjerna.
◦ Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om
körfältslinjerna skyms av regn, dimma, snö, djupa
skuggor, sol, bländande strålkastare, vägarbeten eller
andra visuella hinder.
◦ Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om
körfältslinjerna är feldragna, saknas eller är mycket slitna.
• LDWS-funktionen upptäcker kanske inte körfältsbyten på
mycket breda, smala eller vindlande vägar.
Trafiken rör sig
Trafiken rör sig avger en ton och visar ett meddelande när den
stillastående trafiken framför fordonet börjar röra sig igen. Den
här varningen visas bara när fordonet framför dig har rört sig ett
visst avstånd och ditt fordon fortfarande står stilla. Det här kan
vara användbart vid trafikljus eller vid trafikförseningar.
Funktionen använder färdkameran för att upptäcka fordonet som
stannat eller som rör sig och kräver fri sikt av vägen.
Varningssystem för körfältsbyte
VARNING
Funktionen med varningssystem för körfältsbyte (lane departure
warning system – LDWS) är endast avsedd som information och
ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och
körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på
ett säkert sätt. LDWS förlitar sig på kameran när det ger
varningar för körfältslinjer och kan därför ha begränsad funktion
vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på
garmin.com/warnings.
LDWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du kan
vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt. Till exempel
varnar enheten dig om du korsar en heldragen körfältslinje eller
åker in i ett körfält med mötande trafik. LDWS-funktionen ger
endast varningar när din fordonshastighet överstiger 64 km/h
(40 mph). Varningen visas på vänster eller höger sida av
skärmen för att indikera vilken körfältslinje du korsat.
Obs! För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in
alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet
visas.
Prestandatips för varningen för körfältsbyte
Flera faktorer påverkar prestandan hos varningssystemet för
körfältsbyte (LDWS). Vissa omständigheter kan förhindra
LDWS-funktionen från att upptäcka körfältsbyten.
• LDWS-funktionen ger endast varningar när din
fordonshastighet överstiger 65 km/h (40 mph).
Röststyrning
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten
varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller
rödljuskamera.
• Du kan använda Garmin Express™ programvaran
(garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas
som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
Röststyrning
Obs! Funktionen röststyrning är inte tillgänglig för
produktmodellen 45.
Funktionen för röststyrning innebär att du kan styra kameran
genom att säga ord och kommandon.
Obs! Funktionen för röststyrning är inte tillgänglig för alla språk.
Du kan använda den här funktionen medan gränssnittet är
inställt på ett språk som inte stöds, men du måste säga
kommandona på engelska.
5
Styra kameran med hjälp av röstkommandon
Obs! Funktionen röststyrning är inte tillgänglig för
produktmodellen 45.
1 Säg OK, Garmin för att aktivera funktionen för röststyrning.
Kameran spelar en ton och väntar på ett kommando.
2 Säg ett kommando:
• Om du vill spara en video säger du Spara videon.
• Om du vill ta en bild säger Ta en bild.
• Om du vill spela in ljud med video säger du Spela in ljud.
• Om du vill spela in video utan ljud säger du Stoppa ljud.
• För att starta Travelapse säger du Starta Travelapse.
• För att stoppa Travelapse säger du Stoppa Travelapse.
Kameran spelar en ton när den känner igen ditt kommando.
Slå på och stänga av röststyrning
Välj
> Röststyrning > Inställningar > Avaktivera.
Tips för röststyrning
• Tala med normal röst in i enheten.
• Minska bakgrundsljud för att göra röstigenkänningen mer
träffsäker.
• Säg OK, Garmin före varje kommando.
• En ton hörs när kameran känner igen ett kommando.
Inställningar
Kamerainställningar
Välj > Inställningar > Kamera.
Upplösning: Justerar videons upplösning.
Upptäcka händelser: Slår på och av händelsedetektion
(Upptäcka händelser, sidan 2).
Spela in ljud: Aktiverar och avaktiverar ljudinspelning (Slå på
och stänga av ljudinspelning, sidan 2).
Dataöverlagring: Justerar den typ av data som visas på videor
och bilder.
Osparade videor: Bestämmer när enheten tar bort osparade
videor. När alternativet Ta bort om full är markerat tar
enheten bort de äldsta osparade videorna när
minneskortslagringen är full. När alternativet Ta bort
omgående är markerat tar enheten kontinuerligt bort
osparade videor som är äldre än tre minuter och tar bort alla
osparade videor varje gång den är avstängd. Det här är
användbart för att skydda datasekretessen. När alternativet
Ta bort omgående är markerat kan du inte spela in
Travelapse videor eller visa osparade videor i galleriet.
Fortsätt efter extern ström stängts av: Anger hur lång tid som
enheten fortsätter att spela in video när strömmen är
avstängd.
Spela in när parkerad: Gör att kameran kan spela in video när
fordonet är parkerat och avstängt och ställer in hur lång tid
kameran förblir aktiv när fordonet är parkerat. Den här
funktionen är endast tillgänglig när Dash Cam kabeltillbehör
för parkeringsläge är ansluten till kameran (Spela in videor
när parkerad, sidan 3).
OBS!
På grund av sekretessbestämmelser är den här funktionen
inte tillgänglig i alla områden. Det är ditt ansvar att känna till
och efterleva gällande lagar och rätt till integritet i din
jurisdiktion.
Formatera kortet: Formaterar minneskortet och tar bort alla
videor, foton och data bort från kortet.
6
Upplösningsinställningar för video
Du kan ändra videoupplösningen på din kamera. Upplösning är
videons höjd i bildpunkter. Videoinställningar med högre
upplösning kräver mer minnesutrymme än lägre
upplösningsinställningar.
Välj Inställningar > Kamera > Upplösning.
1440p, 30fps: Spelar in video i 1440p-upplösning med 30 bilder
per sekund.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för
produktmodell 54/55/65W.
1080p, 60fps: Spelar in video i 1080p-upplösning med 60 bilder
per sekund.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för
produktmodellerna Garmin Dash Cam 54/55.
1080p, 30fps, HDR: Spelar in video i 1080p-upplösning med 30
bildrutor per sekund med HDR-bildtagning (high dynamic
range). HDR-bildtagning spelar in flera exponeringsnivåer för
varje bildruta och kan förbättra videoskärpa i hög kontrast
eller svagt ljus.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för
produktmodellerna Garmin Dash Cam 54/55.
1080p, 30fps: Spelar in video i 1080p-upplösning med 30 bilder
per sekund.
720p, 30fps: Spelar in video i 720p-upplösning med 30 bilder
per sekund.
Inställningar för förarassistans
Välj > Inställningar > Förarassistans.
Kameraplacering: Du kan ange enhetens placering i fordonet
(Ställa in kameraplaceringen, sidan 2).
Frontalkrock: Ställer in känsligheten för FCWS-funktionen.
Trafiken rör sig: Slår på eller av varningsvisning och
ljudvarningar när trafiken börjar röra på sig (Trafiken rör sig,
sidan 5).
Körfältsbyte: Justerar körfältsgränsinställningar
(Varningssystem för körfältsbyte, sidan 5).
Områdeslarm: Justerar hörbara positionslarm.
Inställningar för positionslarm
Kameran spelar upp en ton och visar en varning på skärmen när
du närmar dig larmade positioner, t.ex. en fartkamera eller en
rödljuskamera. Om du vill använda områdeslarm måste du ha
data för larmade positioner på enheten, t.ex. en databas för
fartkameror eller rödljuskameror. Du kan anpassa hur
områdeslarmet uppträder.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Välj Inställningar > Förarassistans > Områdeslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Ta bort filer: Här kan du ta data för larmade positioner.
Obs! Det här alternativet är främst avsett för kommersiella
distributions- och driftsättningstillämpningar. De flesta
användare bör inte ta bort data för larmade positioner.
Borttagna data för larmade positioner kan inte återställas och
uppdateringar är inte tillgängliga för en borttagen databas.
Om databasen för larmade positioner är inaktuell bör du
uppdatera den i stället för att ta bort den.
Uppdatera: Visar instruktioner för hur du uppdaterar data för
larmade positioner på enheten.
Systeminställningar
Välj
> Inställningar > System.
Inställningar
Volym: Justerar volymen för kameravarningar och
videouppspelning.
Ljusstyrka: Anpassar sökarens ljusstyrka.
Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du
väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Skärmtidsgräns: Du kan ange att skärmen ska vara påslagen
när kameran får ström eller stängs av efter en minuts
inaktivitet. Kameran fortsätter att spela in när skärmen är
avstängd och inspelningslysdioden förblir röd för att visa att
enheten spelar in.
Inställning: Du kan ange måttenheter, tid och språk och
återställa dem till sina standardvärden.
Om: Visar kameranamn, versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
Föreskrifter: Visar information om bestämmelser och
efterlevnad.
2 Välj System.
3 Välj Föreskrifter.
Starta om enheten
Du kan starta om enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Specifikationer
Drifttemperaturområde
Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Minneskort
Klass 10 eller högre microSDHC från
4 till 64 GB
Garmin Dash Cam 45 trådlösa 2,4 GHz vid 9 dBm
frekvenser
Garmin Dash Cam 54/55/65W
trådlösa frekvenser
Felsökning
Enhetskonfigurering
Välj > Inställningar > System > Inställning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Tid: Ställer in tid, datum och format för tidsstämpel.
Språk: Anger all skärmtext till det valda språket.
Återställ: Återställer alla inställningar till fabriksinställningarna
och tar bort ihopparningen för kameran från appen Garmin
VIRB. Det här alternativet tar inte bort inspelade foton och
videor. Om du vill ta bort alla foton och videor på
minneskortet kan du formatera minneskortet (Formatera
minneskortet, sidan 1).
Enhetsinformation
Rengöra kameralinsen
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
Du bör rengöra kameralinsen regelbundet för att förbättra
kvaliteten på inspelningen.
1 Torka av linsen med en repfri linsduk som du eventuellt kan
fukta med isopropylalkohol.
2 Låt linsen lufttorka.
Support och uppdateringar
Garmin Express (garmin.com/express) ger enkel åtkomst till de
här tjänsterna för Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Garmin Supportcenter
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.
Se information om regler och efterlevnad för
E-label
2,4 GHz vid 8 dBm
Min kamera känns varm under drift
Det är normalt att kameran känns varm under normal
användning, särskilt medan den spelar in högupplöst video eller
sänder en Wi‑Fi signal.
®
Mitt minneskort har försämrats och måste
bytas ut
Alla microSD minneskort blir obrukbara när de har skrivits över
ett stort antal gånger. Om du formaterar kortet regelbundet kan
det förlänga livslängden och förbättra prestandan. Eftersom
färdkameran spelar in kontinuerligt kan du behöva byta ut
minneskortet med jämna mellanrum (Installera minneskortet,
sidan 1). Enheten identifierar automatiskt minneskortsfel och
meddelar dig när det är dags att formatera eller byta minneskort.
Gör så här för att förlänga minneskortets livslängd.
• Formatera minneskortet minst en gång var sjätte månad
(Formatera minneskortet, sidan 1).
• Om enheten visar ett meddelande om minneskortsfel
försöker du först formatera minneskortet (Formatera
minneskortet, sidan 1) och sedan, om det behövs, byter du ut
minneskortet (Installera minneskortet, sidan 1).
• Stäng av enheten när fordonet inte används.
Om enheten inte är ansluten till ett eluttag som aktiveras med
fordonets tändning bör du stänga av enheten när fordonet
inte används för att förhindra att färdkameran spelar in i
onödan.
• Använd ett minneskort med högre lagringskapacitet.
Eftersom minneskort med högre kapacitet inte skrivs över så
ofta varar de vanligtvis längre.
• Använd ett minneskort av hög kvalitet med
hastighetsklassning 10 eller högre.
• Köp extra minneskort från en högkvalitativ tillverkare och en
leverantör med gott rykte.
Mina videoinspelningar är suddiga
• Rengör kameralinsen (Rengöra kameralinsen, sidan 7).
• Rengör vindrutan framför kameran.
• Kontrollera att området på vindrutan framför kameran har
rengjorts av vindrutetorkarna och flytta enheten om det
behövs.
1 Från menyn Inställningar bläddrar du längst ned i menyn.
Enhetsinformation
7
Mina videoinspelningar är hackiga eller
ofullständiga
• För bästa foto- och videoresultat bör du använda ett
minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller
högre.
Ett långsammare minneskort kanske inte spelar in video
tillräckligt snabbt.
• Om du tittar på video på din smartphone med en trådlös
anslutning till kameran kan du prova att titta på dem på en
annan plats med mindre trådlös störning, eller försök att
överföra videon till din smartphone (Redigera och dela en
video, sidan 4).
• Överför viktiga inspelningar till en dator eller smartphone och
formatera minneskortet (Formatera minneskortet, sidan 1).
• Om enheten visar ett meddelande om minneskortsfel
försöker du först formatera minneskortet (Formatera
minneskortet, sidan 1) och sedan, om det behövs, byter du ut
minneskortet (Installera minneskortet, sidan 1).
• Uppdatera enheten till den senaste programvaran (Support
och uppdateringar, sidan 7).
8
Felsökning
Index
spara 3
spela 3, 4
ta bort 3
visa 4
A
anpassa, inställningar 7
avancerat körassistanssystem (ADAS) 5
D
dator, ansluta 4
F
fartkameror 5
felsökning 7, 8
foto, visa 3, 4
färdkamera 7
foto 3
minneskort 1
spela in ljud 2
spela in video 2
spela upp video 3
förarvarningar 4, 5
W
Wi‑Fi, ansluta 3
Å
återställa, enhet 7
Ö
översikt över enheten 1
G
Garmin Express 7
registrera enheten 7
uppdatera programvaran 7
I
inställning 2
inställningar 6
K
kameraplacering 2
kameror
fart 5
färdkamera 1
rödljus 5
L
larm för larmade positioner, inställningar 6
ljud, larmade positioner 6
M
microSD kort 1, 7
minneskort 1, 7
montera 1
montering, vindruta 1
P
parkeringslägeskabel 3
produktregistrering 7
programvara
uppdatera 7
version 7
R
registrera enheten 7
rengöra, enhet 7
rödljuskameror 5
röststyrning 5, 6
tips 6
S
strömknapp 2
system 6
T
ta, foto 2
Travelapse 3
U
upplösning 6
upptäcka händelser 2
V
varningar 4
varningssystem för frontalkrock (FCWS) 4, 5
varningssystem för körfältsbyte (LDWS) 5
video
foto, visa 3
kvalitet 7, 8
redigera 4
registrera 2, 3
Index
9
support.garmin.com
September 2019
190-02164-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising