Garmin | Dash Cam™ 45 | User manual | Garmin Dash Cam™ 45 Brukerveiledning

Garmin Dash Cam™ 45 Brukerveiledning
GARMIN DASH CAM 45/54/55/65W
™
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ og Travelapse™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Apple er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. microSD™ og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance
Corporation.
®
Modellnummer: A03110, AA3110
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Sett inn minnekortet .................................................................... 1
Formatere minnekortet ........................................................... 1
Ta ut minnekortet ................................................................... 1
Montere braketten på frontruten ................................................. 1
Montering og oppsett av Garmin Dash Cam .............................. 2
Plassere kameraet ...................................................................... 2
Slå på enheten manuelt .............................................................. 2
Slå av enheten manuelt .............................................................. 2
Dashbordkameraopptak ................................................ 2
Lagre et videoopptak .................................................................. 2
Hendelsesregistrering ................................................................. 2
Slå lydopptak av eller på ............................................................. 2
Ta et bilde ................................................................................... 2
Travelapse™ .............................................................................. 3
Ta opp en Travelapse video .................................................. 3
Ta opp parkeringsplassvideoer .................................................. 3
Ledningsdiagram for parkeringsmoduskabelen ..................... 3
Koble parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) til strøm ....... 3
Se videoer og bilder....................................................... 3
Inneholder videoopptak som ikke er lagret ................................. 3
Slette en video eller et bilde ....................................................... 3
Garmin VIRB® appen ................................................................. 3
Vise videoer og bilder i Garmin VIRB appen ......................... 3
Garmin VIRB App-galleri ........................................................ 4
Videoer og bilder på datamaskinen ............................................ 4
Koble enheten til datamaskinen ............................................. 4
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 4
Varslingssystem for frontkollisjoner ............................................ 4
Ytelsestips for varslingssystemet for frontkollisjon ................. 5
Varselssystem for kjørefelt ......................................................... 5
Ytelsestips for varselssystemet for kjørefelt ........................... 5
Startvarsel ................................................................................... 5
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll ........................................ 5
Talekontroll..................................................................... 5
Kontrollere kameraet med talekommandoer .............................. 5
Slå talekontroll av eller på ........................................................... 6
Tips for talekontroll ..................................................................... 6
Innstillinger..................................................................... 6
Kamerainnstillinger ..................................................................... 6
Innstillinger for videooppløsning ............................................ 6
Innstillinger for kjørehjelp ............................................................ 6
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter ........................... 6
Systeminnstillinger ...................................................................... 7
Enhetskonfigurasjon .............................................................. 7
Informasjon om enheten................................................ 7
Rengjøre kameralinsen ............................................................... 7
Støtte og oppdateringer .............................................................. 7
Konfigurere Garmin Express .................................................. 7
Garmin støttesenter .................................................................... 7
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske
etiketten ...................................................................................... 7
Starte enheten på nytt ................................................................ 7
Spesifikasjoner ........................................................................... 7
Feilsøking........................................................................ 7
Kameraet føles varmt under bruk ............................................... 7
Minnekortet er forringet og må byttes ut ..................................... 7
Opptakene er uklare ................................................................... 7
Opptakene hakker eller er ufullstendige ..................................... 8
Indeks.............................................................................. 9
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enheten
Ta ut minnekortet
LES DETTE
Hvis du tar ut minnekortet mens enheten er slått på, kan du
miste data eller skade enheten.
1 Slå av enheten.
2 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
3 Løs ut kortet.
Kortet løses ut fra sporet.
Montere braketten på frontruten
LES DETTE
Klebebraketten er svært vanskelig å fjerne når den er montert.
Du bør vurdere monteringsstedet nøye før du monterer
braketten.
Trykk for å slå på enheten.
Hold inne i 3 sekunder for å slå av enheten.
Velg for å gå tilbake til den forrige siden.
Brukes til å bla gjennom menyer og sider.
Brukes til å bla gjennom menyer og sider.
Brukes til å lagre et bilde fra søkeren.
Hold inne for å lagre et videoklipp.
Velg for å velge at alternativ på en meny.
Omgivelsestemperaturen må være på mellom 21 og 38 °C (70 til
100 °F) når du skal montere klebebraketten på frontruten.
TIPS: Du kan koble enheten til strømtilførselen og holde
enheten der du ønsker å montere den for kontrollere
synsvinkelen til kameraet.
1 Rengjør frontruten med en lofri klut og vann eller alkohol.
Frontruten må være fri for støv, voks, olje og andre belegg.
2 Fjern beskyttelsesfolien fra siden av klebeskiven.
Sett inn minnekortet
Kameraet krever et minnekort av typen microSD™ eller
microSDHC med opptil 64GB lagringsplass og hastighetsklasse
10 eller høyere. Du kan bruke det medfølgende minnekortet
eller kjøpe et kompatibelt minnekort hos en
elektronikkforhandler.
1 Sett minnekortet inn i sporet .
3 Plasser braketten over monteringsstedet.
2 Skyv det inn til du hører et klikk.
TIPS: Limet er svært kraftig. Ikke la klebeskiven komme i
kontakt med frontruten før braketten er justert riktig i forhold
til monteringsstedet.
Trykk
braketten fast mot frontruten i 30 skunder.
4
Formatere minnekortet
Kameraet må ha et minnekort som er formatert ved hjelp av
FAT32-filsystemet. Du kan bruke kameraet til å formatere kortet
ved hjelp av dette filsystemet.
Du bør formatere minnekortet minst én gang hver sjette måned
for å forlenge levetiden til minnekortet. Du må også formatere et
nytt minnekort hvis det ikke er formatert ved hjelp av FAT32filsystemet.
MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle videoer,
bilder og data på kortet.
1 Koble kameraet til strøm.
2 Velg Innstillinger > Kamera > Formater kort.
3 Sørg for at kameraet er koblet til strøm til formateringen er
fullført.
Når formateringen er fullført, viser kameraet en melding og
begynner å ta opp.
5 Trekk kameraet og braketten vekk fra frontruten.
Metallskiven blir sittende igjen på frontruten.
6 Trykk på skiven med en finger i 30 sekunder.
Komme i gang
1
Dette skal sørge for at limet på skiven kommer i kontakt med
frontruten.
7 Vent 24 timer før du monterer Garmin Dash Cam .
Det tar 24 timer før limet har festet seg skikkelig til frontruten.
Montering og oppsett av Garmin Dash Cam
LES DETTE
Før du monterer Garmin Dash Cam , må du montere braketten
og vente i 24 timer til limet har festet seg til frontruten. Hvis du
ikke gir limet nok tid til å feste seg, kan braketten løsne fra
frontruten, og dette kan skade enheten eller braketten.
1 Plasser kameraet og braketten på metallskiven.
2 Koble strømkabelen for bil til USB-porten på enheten.
3 Før strømkabelen til kjøretøyets strømuttak.
4
5
6
7
Den medfølgende strømkabelen for bil skal kunne føres på
en skjult måte. Den er lang nok til å kunne føres langs kanten
av frontruten på de fleste kjøretøy, og den er tynn nok til å
kunne skjules langs eller bak innredningen eller topplisten.
Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
Det kan være nødvendig å slå på tenningsbryteren i
kjøretøyet for at strømuttaket skal kunne gi strøm.
Enheten slår seg på.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første
oppsettet.
Kameravisningen åpnes.
Juster posisjonen til kameraet til du får ønsket synsvinkel.
Plassere kameraet
Du kan montere enheten til venstre, midt på eller til høyre på
frontruten. Enheten fungerer best hvis du angir hvor den er
plassert i kjøretøyet ved hjelp av alternativet Kameraplassering.
1 Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Kameraplassering.
2 Velg Vannrett plassering og velg om kameraet er plassert til
venstre, midt på eller til høyre.
3 Velg Kjøretøyhøyde.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du kjører et stort kjøretøy som en varebil, SUV eller
lignende, velger du Høy.
• Hvis du kjører en personbil, velger du Normal.
Slå på enheten manuelt
MERK: Når enheten er koblet til et strømuttak med
tenningsbryter, slås den på automatisk når du slår på kjøretøyet.
Velg .
Enheten slår seg på.
2
Slå av enheten manuelt
MERK: Når enheten er koblet til et strømuttak med
tenningsbryter, slås den av automatisk når du slår av kjøretøyet.
Hold inne i tre sekunder.
Enheten slår seg av.
Dashbordkameraopptak
LES DETTE
Bruk av denne enheten kan være begrenset eller forbudt i
enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i
tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder
der du har planer om å bruke denne enheten.
Dashbordkameraet tar opp video på kameraets minnekort (Sett
inn minnekortet, side 1). Enheten begynner som standard å ta
opp video med en gang den slås på, og den fortsetter opptaket
til den slås av. Hvis minnekortet er fullt, sletter enheten
automatisk den eldste ulagrede videoen for å frigjøre plass til
nye videoer.
Når alternativet for å slette ulagrede videoer umiddelbart er
aktivert, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er
mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver gang
den slås av. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bestemte
regioner og er aktivert som standard for enkelte av disse
regionene. Når kameraet er angitt til en støttet region, kan du
aktivere eller deaktivere denne funksjonen i
kamerainnstillingene (Kamerainnstillinger, side 6).
Du kan lagre et videoopptak for å forhindre at det blir
overskrevet eller slettet.
Lagre et videoopptak
Som standard bruker enheten en sensor til å registrere
potensielle hendelser, og lagrer automatisk videoopptaket før,
under og etter den registrerte hendelsen. Du kan også lagre
videofiler manuelt når som helst.
Hold inne .
Enheten lagrer videoopptaket før, mens og etter at du holder
inne .
Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret
et videoopptak, bør du overføre opptaket til datamaskinen
(Videoer og bilder på datamaskinen, side 4) eller
smarttelefonen (Redigere og dele en video, side 4).
Hendelsesregistrering
Som standard bruker enheten en sensor til å registrere
potensielle hendelser, og den lagrer automatisk videoopptaket
både før, under og etter den registrerte hendelsen.
Videoopptaket stemples med klokkeslett, dato og posisjonen til
hendelsen.
Slå lydopptak av eller på
LES DETTE
Enkelte jurisdiksjoner kan forby lydopptak i kjøretøy, eller kreve
at alle passasjerer har kjennskap til opptaket og samtykker før
du tar opp lyd i kjøretøyet. Du har selv ansvaret for å kjenne til
og overholde lover og regler i jurisdiksjonen du befinner deg i.
Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen
når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.
Velg Innstillinger > Kamera > Ta opp lyd.
Ta et bilde
Gå til søkeren, og velg .
Enheten lagrer bildet på minnekortet.
Dashbordkameraopptak
4 Koble GND-ledningen til udekket metall på kjøretøyets
Travelapse™
Travelapse funksjonen tar opp en fortfilmvideo av turen, slik at
du kan dele en kort video av alle stedene du reiste til. Opptak av
Travelapse stopper ikke vanlig opptak fra dashbordkameraet.
MERK: Travelapse opptak er ikke tilgjengelig når alternativet for
å slette ulagrede videoer umiddelbart er aktivert
(Kamerainnstillinger, side 6).
Ta opp en Travelapse video
Du kan når som helst starte og stoppe Travelapse opptak
manuelt via hovedmenyen eller med talekommandoer.
MERK: Enheten fortsetter å ta opp på vanlig måte med
dashbordkameraet mens den tar opp en Travelapse video.
• Hvis du vil starte opptak av en Travelapse video, velger du et
alternativ:
◦ Gå til hovedmenyen, og velg Travelapse > Start.
◦ Si OK, Garmin, Start Travelapse.
• Hvis du vil stoppe Travelapse opptaket, velger du et
alternativ:
◦ Gå til hovedmenyen, og velg Travelapse > Stopp.
◦ Si OK, Garmin, Avslutt Travelapse.
Ta opp parkeringsplassvideoer
LES DETTE
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder på grunn av
personvernforskrifter. Det er ditt ansvar å kjenne til og rette deg
etter gjeldende lover og regler for personvern i ditt rettsområde.
Før du kan ta opp parkeringsplassvideoer, må du koble
kameraet til parkeringsmoduskabelen for Dash Cam
(tilleggsutstyr) (Ledningsdiagram for parkeringsmoduskabelen,
side 3).
Funksjonen for opptak av parkeringsplassvideoer gjør at
kameraet kan ta opp video automatisk når kjøretøyet ditt er
parkert.
Velg > Innstillinger > Kamera > Ta opp på
parkeringsplass.
Når du slår av tenningen i kjøretøyet, aktiverer kameraet modus
for parkeringsplassopptak og tar automatisk opp video hver
gang kamerasensoren registrerer en bevegelse.
Ledningsdiagram for parkeringsmoduskabelen
chassis ved hjelp av en eksisterende bolt eller skrue.
5 Koble parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) til USB-porten
på kameraet.
Se videoer og bilder
MERK: Enheten viser ikke varsler og slutter å ta opp video
mens du viser videoer eller bilder.
1 Velg > Galleri.
2 Velg et alternativ:
MERK: Ulagrede videoer og Travelapse videoer er ikke
tilgjengelige når alternativet for å slette ulagrede umiddelbart
er aktivert (Kamerainnstillinger, side 6).
• Hvis du vil se videoer du har lagret, velger du Lagrede
videoer.
• Hvis du vil se parkeringsplassvideoer du har tatt opp,
velger du Parkeringsplassvideoer.
• Hvis du vil se lagrede bilder, velger du Bilder.
• Hvis du vil se Travelapse videoer, velger du Travelapse.
• Velg Ulagrede videoer for å se nylig videoopptak som
ikke er lagret.
3 Velg en video eller et bilde.
Inneholder videoopptak som ikke er lagret
Du kan vise midlertidige opptak som ikke er lagret i galleriet, og
lagre videoklipp fra opptak som ikke er lagret. Denne funksjonen
er ikke tilgjengelig når alternativet for å slette ulagrede videoer
umiddelbart er aktivert (Kamerainnstillinger, side 6).
1 Velg > Galleri > Ulagrede videoer.
2 Velg dato og klokkeslett.
Den ulagrede videoen for denne tidsrammen begynner å
spille.
3 Hold inne eller for å gå bakover eller fremover i videoen.
Når du holder inne knappen, går enheten raskere gjennom
videoen. Tidsmarkøren vises nederst i venstre hjørne på
videoen.
4 Når du finner videoopptaket du vil lagre, trykker du på >
Lagre.
Enheten lagrer et videoklipp på tre minutter.
Slette en video eller et bilde
Element
• Velg
• Velg
> Slett > Ja mens du ser en video.
> Ja mens du ser et bilde.
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Svart
Jord
Garmin VIRB appen
Gul
Batteri 12 V
Rød
Tilleggsutstyr 12 V
Med gratisappen Garmin VIRB kan du vise og dele videoer og
bilder du har tatt opp med dashbordkameraet, på
smarttelefonen. For å laste ned Garmin VIRB appen eller for
mer informasjon kan du gå til garmin.com/VIRBapp.
Koble parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) til
strøm
FORSIKTIG
Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en
erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om
elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til
skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.
®
Vise videoer og bilder i Garmin VIRB appen
1 Installer Garmin VIRB appen fra appbutikken på
®
2
3
1 Parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) må føres i kjøretøyet
slik at det kan kobles til en konstant strømkilde, en
tenningsbryter og en jordingsforbindelse.
2 Koble BATT-ledningen til en konstant strømkilde.
3 Koble ACC-ledningen til en tenningsbryter.
Se videoer og bilder
4
5
mobilenheten din.
Du finner mer informasjon på garmin.com/VIRBapp.
Velg Galleri > Del galleriet på Garmin Dash Cam enheten.
Åpne Garmin VIRB appen på smarttelefonen din.
Appen søker etter Garmin Dash Cam enheten og kobles til
automatisk.
Om nødvendig angir du Wi-Fi-passordet som vises på
Garmin Dash Cam skjermbildet.
Velg en video eller et bilde som du vil vise eller dele, på
smarttelefonen.
3
Garmin VIRB App-galleri
100EVENT: Inneholder videoer som ble lagret automatisk da
enheten registrerte en hendelse.
101PHOTO: Inneholder bilder.
102SAVED: Inneholder videoer som er lagret manuelt av
brukeren.
103PARKM: Inneholder videoer som er lagret mens kjøretøyet
har vært parkert.
104TLPSE: Inneholder Travelapse videoer.
105UNSVD: Inneholder ulagrede videoopptak. Enheten
overskriver den eldste ulagrede videoen når lagringsplassen
for ulagrede videoer er full.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan se videoer og bilder på datamaskinen ved hjelp av en
mikro-USB-kabel.
1 Koble den minste enden av mikro-USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av mikro-USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
Velg for å endre kamerainnstillingene.
Viser en forhåndsvisning av den valgte videoen eller bildet.
Dra opp eller ned for å utvide eller krympe det valgte biblioteket.
Velg for å merke den valgte videoen eller bildet som en favoritt.
Velg for å redigere, lagre eller dele det valgte bildet eller videoen.
Velg for å slette den valgte videoen eller bildet.
Velg et bilde eller en video for å forhåndsvise dette.
Redigere og dele en video
1 Velg en video fra Garmin VIRB app-galleriet.
2 Velg et alternativ:
• Dersom du bruker en Apple enhet, velger du .
• Dersom du bruker en enhet med Android™, velger du .
3 Bruk glidebryterne til å beskjære videoklippet og velge
videodelen du vil dele.
4 Velg Neste når du er ferdig med å redigere videoen.
Appen behandler videoen. Dette kan ta en stund, avhengig
av lengden på videoen.
5 Velg et alternativ etter at appen har ferdigbehandlet videoen:
• For å lagre videoen til din mobilenhet velger du .
• For å dele videoen på et sosialt nettverk med en Apple
enhet velger du .
• For å dele videoen på et sosialt nettverk med en enhet
utstyrt med Android, velger du .
®
Videoer og bilder på datamaskinen
MERK: Noen mediespillere støtter ikke avspilling med høy
oppløsning.
Videoer og bilder lagres i DCIM-katalogen på kameraets
minnekort. Videoer lagres i MP4-filformat, og bilder lagres i JPGformat. Du kan se og overføre bilder og videoer ved å koble
minnekortet eller enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen, side 4).
Videoene og bildene sorteres i flere mapper.
MERK: Ulagrede videoer og Travelapse videoer er ikke
tilgjengelige når alternativet for å slette ulagrede umiddelbart er
aktivert (Kamerainnstillinger, side 6).
4
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Kameraet har funksjoner som bidrar til at du er mer
oppmerksom når du kjører, selv når du kjører i områder du
kjenner godt. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og
viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller
deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler.
Varsling om frontkollisjon: Enheten varsler deg når den
oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg.
Kjørefeltsadvarsel: Enheten varsler deg når den oppdager at
du kanskje krysser veistriper.
Startvarsel: Startvarselet spiller av en tone og viser et varsel
når stillestående trafikk begynner å bevege seg.
Fotobokser for fart: Enheten spiller av en tone og viser
fartsgrensen og avstanden til fotoboksen.
Fotobokser ved trafikklys: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til fotoboksen.
Varslingssystem for frontkollisjoner
ADVARSEL
Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCWS) er en funksjon
som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å
holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og
alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. FCWS-funksjonen bruker
kameraet for å kunne varsle deg om møtende kjøretøy, og kan
derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt. Du
finner mer informasjon på garmin.com/warnings.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
på alle enhetsmodeller.
Varslingssystemet for frontkollisjon varsler deg når enheten
oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg. Enheten
finner kjøretøyets hastighet ved hjelp av GPS og beregner trygg
avstand avhengig av hvor fort du kjører. VFF-funksjonen
aktiveres automatisk når hastigheten din er over 48 km/t
(30 mph).
Når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg,
spiller den av et lydvarsel og en advarsel vises på skjermen.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Ytelsestips for varslingssystemet for frontkollisjon
Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingssystemet for
frontkollisjon. Noen forhold kan hindre varslingssystemet for
frontkollisjon i å oppdage kjøretøyet foran deg.
• Varslingssystemet for frontkollisjon aktiveres bare når
hastigheten er over 50 km/t (30 mph).
• Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke
kjøretøyet foran deg når kameraets utsikt til kjøretøyet skjules
av regn, tåke, snø, sol, frontlys eller mørke.
• Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke på
riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig (Plassere
kameraet, side 2).
• Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke
kjøretøy som er mer enn 40 m (130 fot) unna, eller som er
nærmere enn 5 m (16 fot).
• Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke hvis
innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige
høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i
kjøretøyet (Plassere kameraet, side 2).
• Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke på riktig
måte hvis kameraet ikke er justert riktig.
• Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke hvis
innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige
høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i
kjøretøyet (Plassere kameraet, side 2).
• Varslingssystemet for kjørefelt krever en åpen og kontinuerlig
utsikt til veistripene.
◦ Kjøring utenfor kjørefeltet oppdages kanskje ikke hvis
veistripene skjules av regn, tåke, snø, store skygger, sol
eller frontlys, veiarbeider eller andre visuelle hindringer.
◦ Kjøring utenfor kjørefelt oppdages kanskje ikke hvis
veistripene er feiljustert, mangler eller er slitt.
• Varslingssystemet for kjørefelt oppdager kanskje ikke kjøring
utenfor kjørefelt på veldig brede, smale eller svingete veier.
Startvarsel
Startvarselet spiller av en tone og viser et varsel når
stillestående trafikk foran kjøretøyet begynner å bevege seg.
Dette varselet vises bare når kjøretøyet foran deg har flyttet seg
en betydelig distanse og kjøretøyet ditt har forblitt i ro. Dette kan
være nyttig ved trafikklys eller trafikkorker. Funksjonen tar i bruk
dashbordkameraet for å registrere kjøretøy som har stoppet
eller er i bevegelse, og krever klar sikt til veien.
Varselssystem for kjørefelt
ADVARSEL
Varslingssystemet for kjørefelt (LDWS) er en funksjon som bare
er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye
med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. LDWS-funksjonen bruker
kameraet for å kunne varsle deg om kjørefeltmarkeringer, og
kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt.
Du finner mer informasjon på garmin.com/warnings.
Varselssystemet for kjørefelt varsler deg når enheten oppdager
at du kanskje krysser veistriper. Enheten varsler deg for
eksempel hvis du krysser noen kantlinjer eller krysser over i
motgående kjørefelt. VFK-funksjonen varsler deg bare når
hastigheten er over 64 km/t (40 mph). Varselet vises på venstre
eller høyre på skjermen, avhengig av hvilken stripe du krysset.
MERK: Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor
enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for
kjørefelt skal fungere best mulig.
Ytelsestips for varselssystemet for kjørefelt
Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingssystemet for kjørefelt.
Noen forhold kan hindre varslingssystemet for kjørefelt i å
oppdage at du kjører utenfor kjørefeltet.
• Varslingssystemet for kjørefelt varsler deg bare når
hastigheten er over 65 km/t (40 mph).
• Varslingssystemet for kjørefelt gir ikke varsler på noen typer
veier, som avkjørsler til motorveier eller kjørefelt som slås
sammen.
Talekontroll
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for fartseller rødlyskontroll.
• Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com
/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på
enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Talekontroll
MERK: Talekontrollfunksjonen er ikke tilgjengelig på
produktmodellen 45.
Med talekontrollfunksjonen kan du kontrollere kameraet ved å si
ord og kommandoer.
MERK: Talekontrollfunksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Du kan bruke denne funksjonen selv om grensesnittet er satt til
et annet språk, men du må si kommandoene på engelsk.
Kontrollere kameraet med talekommandoer
MERK: Talekontrollfunksjonen er ikke tilgjengelig på
produktmodellen 45.
5
1 Si OK, Garmin for å aktivere funksjonen for talekontroll.
Kameraet spiller av en lyd og begynner å lytte etter
kommandoer.
2 Si en kommando:
• Hvis du vil lagre en video, sier du Lagre video.
• Hvis du vil ta et stillbilde, sier du Ta et bilde.
• Hvis du vil ta opp lyd sammen med videoen, sier du Ta
opp lyd.
• Hvis vil ta opp video uten lyd, sier du Stopp lyd.
• Hvis du vil starte Travelapse, sier du Start Travelapse.
• Hvis du vil stoppe Travelapse, sier du Avslutt
Travelapse.
Kameraet spiller av en lyd når den gjenkjenner kommandoen
din.
Slå talekontroll av eller på
Velg
> Talekontroll > Innstillinger > Deaktiver.
Tips for talekontroll
• Snakk med normal stemme, vendt mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy for å øke nøyaktigheten til
talegjenkjenning.
• Si OK, Garmin før hver kommando.
• Lytt etter en lyd som bekrefter at kameraet gjenkjente en
kommando.
Innstillinger
Kamerainnstillinger
Velg > Innstillinger > Kamera.
Oppløsning: Justerer videooppløsningen.
Hendelsesregistrering: Slår hendelsesregistrering av og på
(Hendelsesregistrering, side 2).
Ta opp lyd: Slår lydopptak av og på (Slå lydopptak av eller på,
side 2).
Dataoverlegg: Justerer hvilke data som vises på videoer og
bilder.
Ulagrede videoer: Bestemmer når enheten sletter ulagrede
videoopptak. Når alternativet Slett når enheten er full er
valgt, sletter enheten de eldste ulagrede videoene når
minnekortet er fullt. Når alternativet Slett umiddelbart er
valgt, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er
mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver
gang den slås av. Dette er nyttig for å beskytte
personvernopplysninger. Når alternativet Slett umiddelbart er
valgt, kan du ikke ta opp Travelapse videoer eller vise
ulagrede videoer i galleriet.
Ta opp etter strømbrudd: Angi hvor lenge enheten fortsetter å
ta opp video etter at strømmen slås av.
Ta opp på parkeringsplass: Gjør det mulig for kameraet å ta
opp video mens kjøretøyet er parkert og tenningen slått av.
Brukes også til å angi hvor lenge kameraet skal være aktivt
mens kjøretøyet er parkert. Denne funksjonen er bare
tilgjengelig når parkeringsmoduskabelen for Dash Cam
(tilleggsutstyr) er koblet til kameraet (Ta opp
parkeringsplassvideoer, side 3).
LES DETTE
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder på grunn
av personvernforskrifter. Det er ditt ansvar å kjenne til og
rette deg etter gjeldende lover og regler for personvern i ditt
rettsområde.
6
Formater kort: Formaterer minnekortet og sletter alle videoer,
bilder og data på kortet.
Innstillinger for videooppløsning
Du kan endre videooppløsningen på kameraet. Oppløsningen
gis i videoens høyde i piksler. Videoinnstillinger med høyere
oppløsning krever mer plass på minnekortet enn innstillinger
med lavere oppløsning.
Velg Innstillinger > Kamera > Oppløsning.
1440p, 30 fps: Tar opp video i oppløsningen 1440p med 30
bilder per sekund.
MERK: Dette alternativet er kun tilgjengelig på 54/55/65Wproduktmodellene.
1080p, 60 fps: Tar opp video i oppløsningen 1080p med 60
bilder per sekund.
MERK: Dette alternativet er kun tilgjengelig på Garmin Dash
Cam 54/55-produktmodellene.
1080p 30 fps, HDR: Tar opp video i oppløsningen 1080p med
30 bilder per sekund og utvidet dynamisk område (HDR –
high dynamic range). HDR-funksjonen tar opp flere
eksponeringsnivåer for hvert stillbilde, noe som kan forbedre
videokvaliteten ved høy kontrast og dårlige lysforhold.
MERK: Dette alternativet er kun tilgjengelig på Garmin Dash
Cam 54/55-produktmodellene.
1080p, 30 fps: Tar opp video i oppløsningen 1080p med 30
bilder per sekund.
720p, 30 fps: Tar opp video i oppløsningen 720p med 30 bilder
per sekund.
Innstillinger for kjørehjelp
Velg > Innstillinger > Kjørehjelp.
Kameraplassering: Her kan du angi hvor i kjøretøyet enheten
er plassert (Plassere kameraet, side 2).
Frontkollisjon: Justerer følsomheten til varslingssystem for
frontkollisjoner.
Startvarsel: Slår på eller av visning av og lyder for startvarsler
når trafikken begynner å bevege seg (Startvarsel, side 5).
Avvik fra kjørefelt: Justerer innstillingene for kjørefeltsadvarsler
(Varselssystem for kjørefelt, side 5).
Varsler for nærhetsp.: Justerer lydvarsler for nærhetspunkter.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
Kameraet spiller av en tone og viser et varsel på skjermen når
du nærmer deg nærhetspunkter, for eksempel en fotoboks eller
et trafikklys. Hvis du vil bruke nærhetspunktvarsler, må du ha
data om nærhetspunkter på enheten, for eksempel en database
over fotobokser eller trafikklys. Du kan tilpasse atferden til
nærhetsvarslene.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Varsler for nærhetsp..
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Slett filer: Gjør at du kan du slette nærhetspunktdata.
MERK: Dette alternativet er hovedsakelig ment for
kommersielle distribusjonsprogrammer. De fleste brukere bør
ikke slette nærhetspunktdata. Slettede nærhetspunktdata kan
ikke gjenopprettes, og en slettet database kan ikke
oppdateres. Hvis databasen over nærhetspunkter er utdatert,
bør du oppdatere den i stedet for å slette den.
Oppdater: Viser instruksjoner om oppdatering av
nærhetspunktdata på enheten.
Innstillinger
Systeminnstillinger
Velg > Innstillinger > System.
Volum: Justerer volumet på kameravarsler og videoavspilling.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på søkerskjermen.
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Tidsavbrudd for skjerm: Lar deg stille inn om skjermen skal
være på så lenge kameraet forsynes med strøm, eller om
den skal slå seg av etter ett minutts inaktivitet. Kameraet
fortsetter å ta opp mens skjermen er avslått, og LEDopptakslampen lyser rødt for å indikere at enheten tar opp.
Oppsett: Brukes til å angi måleenheter, dato/klokkeslett og
språk samt å gjenopprette disse til standardverdiene.
Om: Viser kameranavnet, versjonsnummeret til programvaren,
enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre
programvarefunksjoner.
Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.
Enhetskonfigurasjon
Velg > Innstillinger > System > Oppsett.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Tid: Angir klokkeslett, dato og format for tidsstempelet.
Språk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
Gjenopprett: Gjenoppretter alle innstillingene til
standardverdiene og kobler kameraet fra Garmin VIRB
appen. Dette alternativet sletter ikke bilde- og videoopptak.
Hvis du vil slette alle bilder og videoer på minnekortet, kan du
formatere minnekortet (Formatere minnekortet, side 1).
Informasjon om enheten
Rengjøre kameralinsen
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Du bør rengjøre kameraets objektiv regelmessig for å
opprettholde kvaliteten på opptakene.
1 Tørk av objektivet med en klut som ikke skraper, og fukt
kluten med isopropylalkohol om nødvendig.
2 La objektivet lufttørke.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express (garmin.com/express) får du enkelt tilgang til
følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
Informasjon om enheten
Vise informasjon om forskrifter og samsvar
fra den elektroniske etiketten
1 Gå til innstillingsmenyen og bla helt ned i menyen.
2 Velg System.
3 Velg Forskrifter.
Starte enheten på nytt
Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Minnekort
microSDHC i klasse 10 eller høyere,
fra 4 til 64 GB
Garmin Dash Cam 45 –
trådløse frekvenser
2,4 GHz ved 9 dBm
Garmin Dash Cam 54/55/65W
– trådløse frekvenser
2,4 GHz ved 8 dBm
Feilsøking
Kameraet føles varmt under bruk
Det er normalt at kameraet føles varmt under vanlig bruk,
spesielt når det tar opp video med høy oppløsning eller
overfører et Wi‑Fi signal.
®
Minnekortet er forringet og må byttes ut
Alle microSD minnekort blir utslitt hvis de overskrives mange
ganger. Regelmessig formatering av kortet kan forlenge
levetiden og forbedre ytelsen. Siden dashbordkameraet tar opp
kontinuerlig, må du kanskje bytte ut minnekortet regelmessig
(Sett inn minnekortet, side 1). Enheten oppdager feil på
minnekortet automatisk, og varsler deg når det er på tide å
formatere eller bytte ut minnekortet.
Du kan gjøre følgende for å forlenge minnekortets levetid.
• Formater minnekortet minst én gang hver sjette måned
(Formatere minnekortet, side 1).
• Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du
først å formatere minnekortet (Formatere minnekortet,
side 1). Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig (Sett
inn minnekortet, side 1).
• Slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet.
Hvis enheten ikke er koblet til et strømuttak med
tenningsbryter, bør du slå av enheten når du ikke bruker
kjøretøyet, slik at dashbordkameraet ikke tar opp
unødvendige opptak.
• Bruk et minnekort med høyere lagringskapasitet.
Siden minnekort med høyere kapasitet sjeldnere blir
overskrevet, varer de vanligvis lenger.
• Bruk et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10
eller høyere.
• Kjøp et ekstra minnekort fra en produsent kjent for høy
kvalitet og en forhandler med godt rykte.
Opptakene er uklare
• Rengjør kameraobjektivet (Rengjøre kameralinsen, side 7).
• Rengjør frontruten foran kameraet.
• Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet,
blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det
kreves.
7
Opptakene hakker eller er ufullstendige
• Du kan få det beste ut av kameraet og videoene ved å bruke
et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller
høyere.
Et tregere minnekort tar kanskje ikke opp video raskt nok.
• Hvis du viser videoer på smarttelefonen ved hjelp av en
trådløs tilkobling til kameraet, kan du prøve å vise videoene
på et annet sted med mindre trådløs interferens eller prøve å
overføre videoene til smarttelefonen (Redigere og dele en
video, side 4).
• Overfør viktige opptak til en datamaskin eller smarttelefon, og
formater minnekortet (Formatere minnekortet, side 1).
• Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du
først å formatere minnekortet (Formatere minnekortet,
side 1). Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig (Sett
inn minnekortet, side 1).
• Oppdater enheten for å få den nyeste programvaren (Støtte
og oppdateringer, side 7).
8
Feilsøking
Indeks
A
av/på-knapp 2
avansert system for kjørehjelp 5
avansert system for kjørehjelp (ASFK) 5
B
bilde, vise 3, 4
D
dashbordkamera 7
bilde 3
minnekort 1
spille av video 3
ta opp lyd 2
ta opp video 2
datamaskin, koble til 4
varsler 4
varsler om nærhetspunkter, innstillinger 6
varslingssystem for frontkollisjoner 5
varslingssystem for frontkollisjoner (VFF) 4
varslingssystemet for kjørefelt 5
video
bilde, vise 3
kvalitet 7, 8
lagre 3
redigere 4
registrere 2, 3
registrering 2, 3
slette 3
spille 3, 4
vise 4
W
Wi‑Fi, koble til 3
F
feilsøking 7, 8
fotobokser for hastighet 5
fotobokser ved trafikklys 5
førervarsler 4, 5
G
Garmin Express 7
oppdatere programvare 7
registrere enheten 7
H
hendelsesregistrering 2
I
innstillinger 6
K
kameraer
dashbordkamera 1
hastighet 5
rødt lys 5
kameraplassering 2
L
lyd, nærhetspunkter 6
M
minnekort 1, 7
montere 1
minnekort, microSD 1, 7
montere, frontrute 1
N
nullstille, enhet 7
O
oppløsning 6
oppsett 2
oversikt over enheten 1
P
parkeringsmoduskabel 3
produktregistrering 7
programvare
oppdatere 7
versjon 7
R
registrere enheten 7
rengjøre, enhet 7
S
system 7
T
ta, bilde 2
talekontroll 5, 6
tips 6
tilpasse, innstillinger 7
Travelapse 3
V
varselsystem for kjørefelt (VFK) 5
Indeks
9
support.garmin.com
September 2019
190-02164-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising