Garmin | Dash Cam™ 45 | User manual | Garmin Dash Cam™ 45 Brugervejledning

Garmin Dash Cam™ 45 Brugervejledning
GARMIN DASH CAM 45/54/55/65W
™
Brugervejledning
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin Garmin logoet og VIRB er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ og Travelapse™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Apple er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. microSD™ og microSD logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Wi‑Fi er et registreret varemærke
tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.
®
M/N: A03110, AA3110
®
Indholdsfortegnelse
Indeks.............................................................................. 9
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Isætning af hukommelseskortet .................................................. 1
Formatering af hukommelseskortet ....................................... 1
Sådan fjerner du hukommelseskortet .................................... 1
Montering af holderen på forruden ............................................. 1
Montering og opsætning af Garmin Dash Cam .......................... 2
Indstilling af kameraplacering ..................................................... 2
Sådan tændes enheden manuelt ............................................... 2
Sådan slukkes enheden manuelt ............................................... 2
Bilkameraoptagelse ....................................................... 2
Sådan gemmer du en videooptagelse ........................................ 2
Hændelsesregistrering ................................................................ 2
Slå lydoptagelse til eller fra ......................................................... 2
Sådan tager du et foto ................................................................ 2
Travelapse™ .............................................................................. 3
Optagelse af Travelapse video .............................................. 3
Videooptagelse under parkering ................................................. 3
Ledningsdiagram til parkeringstilstand .................................. 3
Strømtilslutning af kabeltilbehøret til parkeringstilstand ......... 3
Visning af videoer og billeder....................................... 3
Sådan gemmes videooptagelser, som ikke er gemt ................... 3
Slette en video eller et foto ......................................................... 3
Garmin VIRB® app ..................................................................... 3
Visning af videoer og fotos i Garmin VIRB appen ................. 3
Garmin VIRB Appgalleri ......................................................... 4
Videoer og fotos på din computer ............................................... 4
Tilslutning af enheden til din computer .................................. 4
Funktioner og advarsler for
chaufføropmærksomhed ............................................... 4
Forward Collision Warning System ............................................. 4
Tips til Forward Collision Warning System ............................ 5
Lane Departure Warning System ............................................... 5
Tip til funktion af advarsel om vognbaneskift ......................... 5
Startpåmindelse .......................................................................... 5
Rødt lys- og fartkameraer ........................................................... 5
Stemmestyring ............................................................... 5
Styring af kameraet med stemmekommandoer .......................... 6
Aktivering/deaktivering af stemmestyring ................................... 6
Tip til stemmestyring ................................................................... 6
Indstillinger..................................................................... 6
Kameraindstillinger ..................................................................... 6
Indstillinger for videoopløsning .............................................. 6
Indstillinger for Hjælp til chauffør ................................................ 6
Indstillinger for alarmpunkter .................................................. 6
Systemindstillinger ...................................................................... 7
Enhedskonfiguration .............................................................. 7
Enhedsoplysninger ........................................................ 7
Rengøring af kameralinsen ......................................................... 7
Support og opdateringer ............................................................. 7
Opsætning af Garmin Express ............................................... 7
Garmin Support Center ............................................................... 7
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .........................................................................................7
Genstart af enheden ................................................................... 7
Specifikationer ............................................................................ 7
Fejlfinding....................................................................... 7
Mit kamera bliver varmt under brug ............................................ 7
Mit hukommelseskort er blevet forringet og skal udskiftes ......... 7
Mine videooptagelser er slørede ................................................ 8
Mine videooptagelser hakker eller er ufuldstændige .................. 8
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
Sådan fjerner du hukommelseskortet
BEMÆRK
Hvis hukommelseskortet tages ud, mens enheden er tændt, kan
det medføre tab af data eller beskadige enheden.
1 Sluk enheden.
2 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
3 Slip kortet.
Kortet skubbes ud af porten.
Montering af holderen på forruden
BEMÆRK
Den selvklæbende holder er yderst vanskelig at fjerne, når den
først er monteret. Du bør omhyggeligt overveje dens placering,
før du monterer holderen.
Tryk for at tænde enheden.
Hold nede i 3 sekunder for at slukke for enheden.
Vælg for at gå tilbage til forrige side.
Vælg for at rulle gennem menuerne eller siderne.
Vælg for at rulle gennem menuerne eller siderne.
Gå til søgeren, og vælg for at gemme et foto.
Hold nede for at gemme et videoklip.
Vælg for at vælge en indstilling i en menu.
Når du monterer den selvklæbende holder på forruden, skal den
omgivende temperatur være fra 21° til 38 °C (fra 70° til 100 °F).
TIP: Du kan tilslutte enheden til strøm og holde enheden hen
mod dens foretrukne placering for at kontrollere kameraets
synsfelt på det sted, du vil placere den.
1 Rengør forruden med vand eller sprit og en fnugfri klud.
Forruden skal være fri for støv, voks, olie eller andre
belægninger.
2 Fjern den beskyttende film fra holderens klæbemiddel.
Isætning af hukommelseskortet
Kameraet kræver et microSD™ eller microSDHC
hukommelseskort på op til 64GB i hastighedsklasse 10 eller
højere. Du kan bruge det inkluderede hukommelseskort, eller du
kan købe et kompatibelt hukommelseskort fra en
elektronikforhandler.
1 Indsæt hukommelseskortet i stikket .
3 Anbring holderen på monteringsstedet.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Formatering af hukommelseskortet
TIP: Klæbemidlet er ekstremt klistret. Tryk ikke klæbemidlet
ind mod forruden, før holderen er anbragt korrekt og sidder
lige.
4 Tryk holderen hårdt mod forruden, og bevar trykket i 30
sekunder.
Kameraet kræver et hukommelseskort, der er formateret ved
hjælp af FAT32-filsystemet. Du kan bruge kameraet til at
formatere dit kort ved hjælp af dette filsystem.
Du bør formatere hukommelseskortet mindst én gang hver 6.
måned for at forlænge hukommelseskortets levetid. Du skal
også formatere et helt nyt hukommelseskort, hvis det ikke er
formateret ved hjælp af FAT32-filsystemet.
BEMÆRK: Hvis du formaterer hukommelseskortet, bliver alle
videoer, fotos og data på kortet slettet.
1 Slut kameraet til strøm.
2 Vælg Indstillinger > Kamera > Formater kort.
3 Lad kameraet være sluttet til strøm, indtil formateringen er
fuldført.
Når formateringen er fuldført, viser kameraet en meddelelse og
begynder optagelsen.
5 Træk kameraet og holderen væk fra forruden.
Metalskiven bliver siddende på forruden.
Sådan kommer du i gang
1
6 Brug fingeren til at trykke hårdt på skiven i 30 sekunder.
Dette bevirker, at skivens klæbemiddel kommer ordentligt i
kontakt med forruden.
7 Vent 24 timer, inden Garmin Dash Cam monteres.
Det tager 24 timer, før klæbemidlet binder ordentligt til
forruden.
Montering og opsætning af Garmin Dash
Cam
BEMÆRK
Før du monterer Garmin Dash Cam , skal du montere holderen
og lade klæbemidlet binde ordentligt til forruden i 24 timer. Hvis
klæbemidlet ikke får tid nok til at binde ordentligt, kan holderen
falde af forruden og forårsage skade på produktet eller holderen.
1 Anbring kameraet og holderen på metalskiven.
2 Tilslut bilstrømkablet til USB-stikket på enheden.
3 Før strømkablet til bilens strømudtag.
4
5
6
7
Det medfølgende bilstrømkabel er beregnet til usynlig
montering. Det er langt nok til at blive ført rundt langs
forruden i de fleste køretøjer, og du kan skjule det tynde
kabel langs eller bagved paneler og loftsbeklædning.
Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
Tænd om nødvendigt bilens tændingskontakt for at give
strøm til bilens strømudtag.
Enheden tændes.
Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den første
enhedskonfiguration.
Kameraets skærmbillede vises.
Indstil kameraets position for at opnå det ønskede synsfelt.
Indstilling af kameraplacering
Du kan montere enheden til venstre, højre eller i midten på
forruden. For at opnå den bedste funktion, bør indstillingen
Kameraplacering angive enhedens placering i køretøjet.
1 Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør > Kameraplacering.
2 Vælg Horisontal placering, og anbring kameraet vandret.
3 Vælg Køretøjets højde.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du kører i et stort køretøj, som f.eks. en stor
varevogn eller en lastbil, skal du vælge Høj.
• Hvis du kører i en bil, skal du vælge Normal.
Sådan tændes enheden manuelt
BEMÆRK: Når enheden er tilsluttet til et tændingsforbundet
strømudtag, tænder den automatisk, når du tænder for
køretøjet.
Vælg .
2
Enheden tændes.
Sådan slukkes enheden manuelt
BEMÆRK: Når enheden er tilsluttet et tændingsforbundet
strømudtag, slukker den automatisk, når du slukker for køretøjet.
Hold nede i 3 sekunder.
Enheden slukkes.
Bilkameraoptagelse
BEMÆRK
Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af denne
enhed. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende
love og bestemmelser om privatlivets fred i den jurisdiktion, hvor
du planlægger at bruge denne enhed.
Bilkameraets videooptagelser gemmes på hukommelseskortet
(Isætning af hukommelseskortet, side 1). Som standard starter
enheden med at optage video, når den tændes, og stopper med
at optage, når den slukkes. Hvis hukommelseskortet er fyldt,
sletter enheden automatisk den ældste video, som ikke er gemt,
for at gøre plads til nye videoer.
Når muligheden for straks at slette videoer, som ikke er gemt, er
valgt, sletter enheden altid videoer, som ikke er gemt, hvis de er
mere end tre minutter gamle, og sletter alle videoer, som ikke er
gemt, hver gang enheden slukkes. Denne funktion er kun
tilgængelig i visse områder og er som standard slået til for nogle
af disse områder. Når kameraet er konfigureret til et understøttet
område, kan du slå funktionen til eller fra i kameraindstillingerne
(Kameraindstillinger, side 6).
Du kan gemme en videooptagelse, så den ikke kan overskrives
eller slettes.
Sådan gemmer du en videooptagelse
Som standard bruger enheden en sensor til at registrere en
mulig hændelse og gemmer automatisk videooptagelsen før,
under og efter den registrerede hændelse. Du kan også når som
helst gemme videoen manuelt.
Hold nede.
Enheden gemmer videooptagelsen, før, under og efter, du
holder nede.
Hukommelseskortet har begrænset lagringsplads. Når du har
gemt en videooptagelse, skal du overføre optagelsen til din
computer (Videoer og fotos på din computer, side 4) eller til
din smartphone (Redigering og deling af en video, side 4).
Hændelsesregistrering
Som standard bruger enheden en sensor til at registrere
potentielle ulykker, og den gemmer automatisk videofilmen
under, før og efter den registrerede hændelse. Videofilmen
markeres med tidspunkt, dato og hændelsens position.
Slå lydoptagelse til eller fra
BEMÆRK
Nogle retskredse kan forbyde optagelse af lyd i bilen eller
kræve, at alle passagerer har kendskab til optagelsen og giver
samtykke, før du optager lyd i bilen. Det er dit ansvar at kende
og overholde alle love og begrænsninger i din retskreds.
Enheden kan optage lyd og bruge integreret mikrofon under
optagelse af video. Du kan til enhver tid slå lydoptagelse til eller
fra.
Vælg Indstillinger > Kamera > Optag lyd.
Sådan tager du et foto
I søgeren skal du vælge
.
Bilkameraoptagelse
Enheden gemmer fotoet på hukommelseskortet.
Travelapse™
3 Tilslut ACC ledningen til en koblingsstrømkilde.
4 Tilslut GND ledningen til rent metal på bilens karrosseri ved
hjælp af en eksisterende bolt eller skrue.
Travelapse funktionen optager en video i hurtig gengivelse af
turen, hvilket giver dig mulighed for at dele en kort video over
alle de steder, du har været. Optagelse af Travelapse betyder
ikke, at bilkameraet holder op med at optage.
BEMÆRK: Travelapse optagelse er ikke tilgængelig, når
muligheden for straks at slette videoer, som ikke er gemt, er
aktiveret (Kameraindstillinger, side 6).
Optagelse af Travelapse video
Du kan starte og stoppe Travelapse optagelsen manuelt ved
hjælp af hovedmenuen eller stemmekommandoerne.
BEMÆRK: Enheden fortsætter med at udføre almindelig
bilkameraoptagelse, mens den optager en Travelapse video.
• Vælg en mulighed for at starte optagelsen af en Travelapse
video:
◦ I hovedmenuen skal du vælge Travelapse > Start.
◦ Sig OK, Garmin, Start Travelapse.
• Hvis du vil stoppe Travelapse optagelsen, skal du vælge en
mulighed:
◦ I hovedmenuen skal du vælge Travelapse > Stop.
◦ Sig OK, Garmin, Stop Travelapse.
Videooptagelse under parkering
BEMÆRK
På grund af reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger
er denne funktion ikke tilgængelig i alle områder. Det er dit
ansvar at kende til og overholde de gældende love og
bestemmelser om privatlivets fred i din jurisdiktion.
Før du kan optage videoer, mens køretøjet holder parkeret, skal
du slutte kameraet til Dash Cam kabeltilbehøret til
parkeringstilstand (Ledningsdiagram til parkeringstilstand,
side 3).
Med funktionen til videooptagelse under parkering kan kameraet
automatisk optage video, når dit køretøj holder parkeret.
Vælg > Indstillinger > Kamera > Optag når parkeret.
Når du slukker for køretøjet, går kameraet i tilstanden for
optagelse under parkering og optager automatisk video, hver
gang kameraets sensor registrerer bevægelse.
Ledningsdiagram til parkeringstilstand
5 Stik kabeltilbehøret til parkeringstilstand i kameraets USBport.
Visning af videoer og billeder
BEMÆRK: Enheden stopper optagelsen og alarmer
deaktiveres, mens der vises videoer eller billeder.
1 Vælg > Galleri.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Videoer, som ikke er gemt, og Travelapse
videoer er ikke tilgængelige, når muligheden for straks at
slette videoer, som ikke er gemt, er slået til
(Kameraindstillinger, side 6).
• Vælg Gemte videoer for at se de gemte videoer.
• Vælg Parkerede videoer for at se videoer, du har gemt,
mens køretøjet har holdt parkeret.
• Vælg Billeder for at se gemte fotos.
• Vælg Travelapse for at se Travelapse videoer.
• Vælg Ikke-gemte videoer for at se seneste videofilm,
som ikke er blevet gemt.
3 Vælg en video eller et foto.
Sådan gemmes videooptagelser, som ikke er
gemt
Du kan få vist dine midlertidige optagelser, som ikke er gemt, i
galleriet og gemme videoklip fra de ikke-gemte optagelser.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når muligheden for straks at
slette ikke-gemte videoer er aktiveret (Kameraindstillinger,
side 6).
1 Vælg > Galleri > Ikke-gemte videoer.
2 Vælg en dato og et klokkeslæt.
Den ikke-gemte video i det tidsrum bliver nu afspillet.
3 Hold eller inde for at springe tilbage eller frem i videoen.
Mens du holder knappen inde, øger enheden den hastighed,
hvormed den bevæger sig gennem videoen. Tidsstemplet
vises nederst i venstre hjørne på videoen.
4 Når du finder den videooptagelse, du vil gemme, skal du
trykke på > Gem.
Enheden gemmer et tre minutters videoklip.
Slette en video eller et foto
Element
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Sort
Jord
Gul
12 V batteri
Rød
12 V tilbehørsstik
• Mens der vises en video, vælges > Slet > Ja.
• Mens der vises et foto, vælges > Ja.
Garmin VIRB app
®
Strømtilslutning af kabeltilbehøret til parkeringstilstand
FORSIGTIG
Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med
den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden.
Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet
eller batteriet eller medføre personskade.
®
1 Før kabeltilbehøret til parkeringstilstand til et sted i køretøjet
med konstant strømtilførsel, koblingsstrøm og en
stelforbindelse.
2 Tilslut BATT ledningen til en konstant strømkilde.
Visning af videoer og billeder
Den gratis Garmin VIRB app giver dig mulighed for at få vist og
dele optagne bilkameravideoer og fotos på din smartphone. Du
kan downloade Garmin VIRB appen eller finde flere oplysninger
ved at gå til garmin.com/VIRBapp.
Visning af videoer og fotos i Garmin VIRB appen
1 Installer Garmin VIRB appen fra applikationsbutikken på din
mobile enhed.
Der er flere oplysninger på garmin.com/VIRBapp.
2 På Garmin Dash Cam enheden skal du vælge Galleri > Del
galleri.
3 Åbn Garmin VIRB appen på din smartphone.
Appen søger efter Garmin Dash Cam enheden og opretter
automatisk forbindelse.
3
4 Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste den Wi-Fi-
adgangskode, som vises på Garmin Dash Cam
skærmbilledet.
5 På din smartphone skal du vælge en video eller et foto for at
få vist eller dele den/det.
Garmin VIRB Appgalleri
Videoer og fotos gemmes i DCIM biblioteket på kameraets
hukommelseskort. Videoer gemmes i MP4-filformat, og fotos
gemmes i JPG-format. Du kan se og overføre fotos og videoer
ved at tilslutte hukommelseskortet eller enheden til computeren
(Tilslutning af enheden til din computer, side 4).
Videoer og fotos sorteres i forskellige mapper.
BEMÆRK: Videoer, som ikke er gemt, og Travelapse videoer er
ikke tilgængelige, når muligheden for straks at slette videoer,
som ikke er gemt, er slået til (Kameraindstillinger, side 6).
100EVENT: Indeholder videoer, som gemmes automatisk, når
enheden registrerer en hændelse.
101PHOTO: Indeholder fotos.
102SAVED: Indeholder videoer, som er gemt manuelt af
brugeren.
103PARKM: Indeholder videoer, der er gemt, mens køretøjet
holdt parkeret.
104TLPSE: Indeholder Travelapse videoer.
105UNSVD: Indeholder videooptagelser, som ikke er gemt.
Enheden overskriver de ældste ikke-gemte videooptagelser,
når lagerpladsen for ikke-gemte videoer er fyldt.
Tilslutning af enheden til din computer
Vælg for at ændre kameraindstillingerne.
Du kan se videoer og fotos på din computer ved hjælp af et
mikro-USB-kabel.
1 Sæt det lille stik på mikro-USB-kablet ind i porten på
enheden.
2 Tilslut det store stik på mikro-USB-kablet til en port på din
computer.
Afhængigt af computerens operativsystem vises enheden
enten som et flytbart drev eller en flytbar disk.
Viser en forhåndsvisning af den valgte video eller det valgte foto.
Træk op eller ned for at udvide eller formindske biblioteket.
Vælg for at markere den valgte video eller det valgte foto som en
favorit.
Vælg for at redigere, gemme og dele det valgte foto eller den valgte
video.
Vælg for at slette den valgte video eller det valgte foto.
Vælg et foto- eller videominiaturebillede for at få vist fotoet eller
videoen.
Redigering og deling af en video
1 Vælg en video fra Garmin VIRB appgalleriet.
2 Vælg en mulighed:
• Hvis du bruger en Apple enhed, skal du vælge .
• Hvis du bruger en enhed med Android™, skal du vælge .
3 Brug skyderne til at beskære videoklippet, og vælg den del af
videoen, der skal deles.
4 Vælg Næste, når du er færdig med at redigere videoen.
Appen behandler videoen. Dette kan tage et stykke tid,
afhængigt af videoens længde.
5 Når appen er færdig med at behandle videoen, skal du vælge
en valgmulighed:
• Hvis du vil gemme videoen på din mobilenhed, skal du
vælge .
• Hvis du vil dele videoen på et socialt netværk ved hjælp af
en Apple enhed, skal du vælge .
• Hvis du vil dele videoen på et socialt netværk ved hjælp af
en enhed med Android, skal du vælge .
®
Videoer og fotos på din computer
BEMÆRK: Nogle medieafspillere understøtter muligvis ikke
afspilning i høj opløsning.
4
Funktioner og advarsler for chaufføropmærksomhed
Kameraet indeholder funktioner, som kan medvirke til en mere
opmærksom kørsel, selv når du kører i et velkendt område.
Enheden afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser
oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere
den hørbare tone for visse typer chaufføradvarsler.
Advarsel om sammenstød: Funktionen advarer dig, når
enheden registrerer, at du ikke opretholder en sikker afstand
mellem dig og køretøjet foran dig.
Advarsel når bane forlades: Enheden advarer dig, når den
registrerer, at du muligvis krydser en vognbanelinje utilsigtet.
Startpåmindelse: Enheden afspiller en tone og viser en
påmindelse, når standset trafik begynder at bevæge sig.
Hastighedskameraer: Enheden afspiller en tone og viser
hastighedsgrænsen og afstanden til hastighedskameraet.
Rødt lys-kameraer: Enheden afspiller en tone og viser
afstanden til rødt lys-kameraet.
Forward Collision Warning System
ADVARSEL
FCWS (front collision warning system) er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at tage
hensyn til alle vej- og kørebetingelser, overholde alle
færdselsregler og bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. FCWS er afhængig af kameraet for at kunne
give en advarsel om køretøjer, der nærmer sig, og derfor kan
funktionens effektivitet være begrænset under forhold med
dårlig sigtbarhed. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com
/warnings.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller for alle produktmodeller.
Funktioner og advarsler for chaufføropmærksomhed
FCWS-funktionen advarer dig, når enheden registrerer, at du
ikke opretholder en sikker afstand mellem dig og køretøjet foran
dig. Enheden registrerer køretøjets hastighed ved hjælp af GPS
og beregner en anslået sikker afstand baseret på din hastighed.
FCWS aktiveres automatisk, når køretøjets hastighed
overskrider 48 km/t (30 miles/time).
Når enheden registrerer, at du er for tæt på køretøjet foran dig,
afspiller enheden en hørbar alarm og der vises en advarsel på
skærmen.
Tips til Forward Collision Warning System
Flere faktorer påvirker FCWS (forward collision warning system).
Visse forhold kan forhindre, at FCWS registrerer et køretøj foran
dig.
• FCWS aktiveres, når køretøjets hastighed overskrider
50 km/t (30 mph).
• FCWS kan muligvis ikke registrere et køretøj foran dig, hvis
kameraets udsyn til køretøjet er sløret af regn, tåge, sne,
solskin, forlygter eller mørke.
• FCWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis kameraet er forkert
justeret(Indstilling af kameraplacering, side 2).
• FCWS kan muligvis ikke registrere køretøjer, som er mere
end 40 m (130 fod) eller mindre end 5 m (16 fod) væk.
• FCWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis indstillingen af
kameraplacering ikke korrekt angiver køretøjets højde eller
enhedens placering i køretøjet (Indstilling af
kameraplacering, side 2).
Tip til funktion af advarsel om vognbaneskift
Flere faktorer påvirker funktionen af LDWS (lane departure
warning system). Visse forhold kan forhindre, at LDWS
registrerer et køretøj foran dig.
• LDWS aktiveres kun, når køretøjets hastighed overskrider
65 km/t (40 mph).
• LDWS advarer ikke på visse typer veje, f.eks.
hovedvejstilkørsler eller vognbanefletning.
• LDWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis kameraet er forkert
justeret.
• LDWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis indstillingen af
kameraplacering ikke korrekt angiver køretøjets højde eller
enhedens placering i køretøjet (Indstilling af
kameraplacering, side 2).
• LDWS kræver en klar, kontinuerlig visning af
vognbanelinjerne.
◦ Vognbaneskift registreres muligvis ikke, hvis linjerne er
sløret af regn, tåge, sne, kraftige skygger, solskin eller
forlygter, vejarbejde eller andre visuelle forhindringer.
◦ Vognbaneskift registreres muligvis ikke, hvis
vognbanelinjerne er forkerte, mangler eller er meget slidt.
• LDWS kan muligvis ikke registrere vognbaneskift på meget
brede, smalle eller bugtede veje.
Startpåmindelse
Startpåmindelsen afspiller en tone og viser en påmindelse, når
standset trafik forude begynder at bevæge sig. Denne advarsel
vises kun, når køretøjet foran har bevæget sig et betydeligt
stykke, og dit køretøj er forblevet standset. Dette kan være
nyttigt ved trafiklys eller ved trafikforsinkelser. Denne funktion
bruger bilkameraet til at registrere, om køretøjet er standset eller
i bevægelse, og kræver derfor frit udsyn til vejen.
Lane Departure Warning System
ADVARSEL
LDWS (lane departure warning system) er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at tage
hensyn til alle vej- og kørebetingelser, overholde alle
færdselsregler og bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. LDWS er afhængig af kameraet for at kunne
give advarsler om vognbanemarkeringer, og derfor kan
funktionens effektivitet være begrænset under forhold med
dårlig sigtbarhed. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com
/warnings.
LDWS advarer dig, når enheden registrerer, at du muligvis er
ved at skifte vognbane utilsigtet. Enheden advarer dig f.eks.,
hvis du krydser en malet vognbanemarkering eller skifter til en
vognbane med modkørende trafik. LDWS aktiveres kun, når
køretøjets hastighed overskrider 64 km/t (40 mph). Advarslen
vises i skærmens venstre eller højre side for at angive, hvilken
vognbane du har krydset.
Rødt lys- og fartkameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og
hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse
produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et
rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.
• Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com
/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du
bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste
kameraoplysninger.
Stemmestyring
BEMÆRK: For at opnå den bedste LDWS funktion, bør
indstillingen Kameraplacering angive enhedens placering i
køretøjet.
Stemmestyring
BEMÆRK: Stemmestyringsfunktionen fås ikke til
produktmodellen 45.
5
Med stemmestyringsfunktionen kan du styre kameraet ved at
sige ord og kommandoer.
BEMÆRK: Stemmestyringsfunktionen fås ikke på alle sprog. Du
kan bruge funktionen, mens grænsefladen er indstillet til et ikkeunderstøttet sprog, men du skal sige kommandoerne på
engelsk.
Styring af kameraet med stemmekommandoer
BEMÆRK: Stemmestyringsfunktionen fås ikke til
produktmodellen 45.
1 Sig OK, Garmin for at aktivere stemmestyring.
Kameraet afspiller en tone og lytter derefter efter en
kommando.
2 Sig en kommando:
• Sig Gem video for at gemme en video.
• Sig Tag et billede for at tage et billede.
• Sig Optag lyd for at optage lyd til videoen.
• Sig Stop lyd for at optage en video uden lyd.
• For at starte Travelapse skal du sige Start Travelapse.
• For at stoppe Travelapse skal du sige Stop Travelapse.
Kameraet afspiller en tone, når det genkender din
kommando.
Aktivering/deaktivering af stemmestyring
Vælg
> Stemmestyring > Indstillinger > Deaktiver.
Tip til stemmestyring
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj for at øge nøjagtigheden af
stemmegenkendelsen.
• Sig OK, Garmin før en kommando.
• Lyt efter tonen, der bekræfter, at kameraet har genkendt
kommandoen.
Indstillinger
Kameraindstillinger
Vælg > Indstillinger > Kamera.
Opløsning: Justerer videoopløsningen.
Hændelsesregistrering: Aktiverer og deaktiverer
hændelsesregistrering (Hændelsesregistrering, side 2).
Optag lyd: Slår lydoptagelse til og fra (Slå lydoptagelse til eller
fra, side 2).
Data-overlay: Justerer de datatyper, der vises i videoer og
billeder.
Ikke-gemte videoer: Bestemmer, hvornår enheden sletter
videooptagelser, som ikke er gemt. Når Slet, når fuld er
valgt, sletter enheden den ældste video, som ikke er gemt,
når hukommelseskortet er fyldt. Når Slet straks er valgt,
sletter enheden altid videoer, som ikke er gemt, hvis de er
mere end tre minutter gamle, og sletter alle videoer, som ikke
er gemt, hver gang enheden slukkes. Dette er nyttigt til
beskyttelse af personlige oplysninger. Når Slet straks er
valgt, kan du ikke optage Travelapse videoer eller se videoer,
som ikke er gemt, i galleriet.
Optag efter strømsvigt: Angiver det tidsrum, som enheden
fortsætter med at optage video, efter strømmen er slukket.
Optag når parkeret: Lader kameraet optage video, mens
køretøjet holder parkeret og er slukket, og angiver det
tidsrum, som kameraet forbliver aktivt, mens køretøjet holder
parkeret. Denne funktion er kun tilgængelig, når Dash Cam
6
kabeltilbehøret til parkeringstilstand er sluttet til kameraet
(Videooptagelse under parkering, side 3).
BEMÆRK
På grund af reglerne om beskyttelse af personlige
oplysninger er denne funktion ikke tilgængelig i alle områder.
Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love
og bestemmelser om privatlivets fred i din jurisdiktion.
Formater kort: Formaterer hukommelseskortet og sletter alle
videoer, fotos og data på kortet.
Indstillinger for videoopløsning
Du kan ændre kameraets videoopløsning. Opløsningen er
højden af videoen i pixler. Videoindstillinger i højere opløsning
kræver mere plads på hukommelseskortet end mindre
opløsningsindstillinger.
Vælg Indstillinger > Kamera > Opløsning.
1440p, 30fps: Optager video i 1440p opløsning med 30 billeder
i sekundet.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for 54/55/65Wproduktmodellerne.
1080p, 60fps: Optager video i 1080p opløsning med 60 billeder
i sekundet.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for Garmin
Dash Cam 54/55-produktmodellerne.
1080p, 30fps, HDR: Optager video i 1080p opløsning med 30
billeder i sekundet ved hjælp af billedbehandling i højt
dynamisk område (HDR). HDR billedbehandling optager flere
eksponeringsniveauer for hvert billede og kan forbedre
videoklarheden under forhold med høj kontrast og svag
belysning.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for Garmin
Dash Cam 54/55-produktmodellerne.
1080p, 30fps: Optager video i 1080p opløsning med 30 billeder
i sekundet.
720p, 30fps: Optager video i 720p opløsning med 30 billeder i
sekundet.
Indstillinger for Hjælp til chauffør
Vælg > Indstillinger > Hjælp til chauffør.
Kameraplacering: Giver dig mulighed for at angive enhedens
placering i køretøjet (Indstilling af kameraplacering, side 2).
Sammenstød: Justerer FCWS funktionens følsomhed.
Startpåmindelse: Aktiverer og deaktiverer
startpåmindelsesdisplayet og hørbare alarmer, når trafikken
sætter i bevægelse (Startpåmindelse, side 5).
Bane forlades: Justerer indstillingerne for vognbanegrænser
(Lane Departure Warning System, side 5).
Alarmpunktalarm: Justerer hørbare alarmpunktalarmer.
Indstillinger for alarmpunkter
Kameraet afspiller en tone og viser en advarsel på skærmen,
når du nærmer dig alarmpunkter, f.eks. et hastigheds- eller rødt
lys-kamera. Hvis du vil bruge alarmpunkter, skal du have data
for alarmpunkter på din enhed, f.eks. en hastigheds- eller rødt
lys-kameradatabase. Du kan tilpasse handlingen for
alarmpunkter.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør > Alarmpunktalarm.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Slet filer: Giver dig mulighed for at slette data for alarmpunkter.
Indstillinger
BEMÆRK: Denne indstilling er primært tilgængelig af hensyn
til kommerciel distribution og anvendelse. De fleste brugere
bør ikke slette data for alarmpunkter. Slettede data for
alarmpunkter kan ikke gendannes, og der er ikke
tilgængelige opdateringer til en slettet database. Hvis din
database for alarmpunkter er forældet, skal du opdatere den i
stedet for at slette den.
Opdater: Viser instruktioner til opdatering af data for
alarmpunkter på din enhed.
Systemindstillinger
Vælg > Indstillinger > System.
Lydstyrke: Justerer lydstyrken af kameraets alarmer og
videoafspilningen.
Lysstyrke: Justerer søgerdisplayets lysstyrke.
Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller
nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden
automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet
på dagen.
Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at indstille
skærmbilledet, så det forbliver tændt, mens kameraet
strømforsynes, eller slukket efter et minut uden aktivitet.
Kameraet fortsætter med at optage, mens skærmen er
slukket, og lysdioden for optagelse forbliver rød for at angive,
at enheden optager.
Opsætning: Giver dig mulighed for at indstille måleenheder,
tidspunkt og sprog samt at gendanne dem til
standardværdierne.
Om: Viser kameranavn, softwareversionsnummer, enhedens idnummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Lovgivning: Viser oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse.
Enhedskonfiguration
Vælg > Indstillinger > System > Opsætning.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Tid: Angiver tidspunkt, dato og format for tidsstemplet.
Sprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
Gendan: Gendanner alle indstillinger til fabrikkens
standardværdier og ophæver parringen af kameraet fra
Garmin VIRB appen. Denne indstilling sletter ikke optagede
fotos og videoer. Hvis du vil slette alle fotos og videoer på
hukommelseskortet, kan du formatere hukommelseskortet
(Formatering af hukommelseskortet, side 1).
Enhedsoplysninger
Rengøring af kameralinsen
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
Du bør rengøre kameralinsen jævnligt for at forbedre
videokvaliteten.
1 Aftør linsen med en ikke-ridsende linseklud, som eventuelt er
fugtet med isopropylalkohol.
2 Lad linsen lufttørre.
Support og opdateringer
Garmin Express (garmin.com/express) giver hurtig adgang til
disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
Enhedsoplysninger
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Garmin Support Center
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
1 I indstillingsmenuen skal du rulle ned til bunden af menuen.
2 Vælg System.
3 Vælg Lovgivning.
Genstart af enheden
Du kan genstarte din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Specifikationer
Driftstemperaturområde
Fra -20° til 55 °C (fra -4° til 131 °F)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Hukommelseskort
microSDHS i klasse 10 eller højere fra
4 til 64 GB
Garmin Dash Cam 45 trådløse 2,4 GHz ved 9 dBm
frekvenser
Garmin Dash Cam 54/55/65W
trådløse frekvenser
2,4 GHz ved 8 dBm
Fejlfinding
Mit kamera bliver varmt under brug
Det er normalt, at kameraet føles varmt i forbindelse med
almindelig brug, især under optagelse af video med høj
opløsning eller under afsendelse af et Wi‑Fi signal.
®
Mit hukommelseskort er blevet forringet og
skal udskiftes
Alle microSD hukommelseskort bliver slidt, når de er blevet
overskrevet mange gange. Regelmæssig formatering af kortet
kan forlænge levetiden og forbedre ydeevnen. Fordi
kørselskameraet optager løbende, skal du muligvis udskifte
hukommelseskortet med jævne mellemrum (Isætning af
hukommelseskortet, side 1). Enheden registrerer automatisk
hukommelseskortfejl og advarer dig, når det er tid til at
formatere eller udskifte dit hukommelseskort.
Du kan gøre følgende for at bidrage til en øget brugslevetid for
hukommelseskortet.
• Formater hukommelseskortet mindst én gang hver sjette
måned (Formatering af hukommelseskortet, side 1).
• Hvis enheden viser en fejlmeddelelse om et
hukommelseskort, skal du først forsøge at formatere
hukommelseskortet (Formatering af hukommelseskortet,
side 1) og derefter om nødvendigt udskifte
hukommelseskortet (Isætning af hukommelseskortet, side 1).
• Sluk for enheden, når køretøjet ikke er i brug.
Hvis din enhed ikke er sluttet til strømudtag i køretøjet, som
styres af køretøjets tændingskontakt, bør du slukke enheden,
når dit køretøj ikke er i brug for at forhindre bilkameraet i at
optage, når det ikke er nødvendigt.
• Brug et hukommelseskort med en større lagerkapacitet.
7
Da hukommelseskort med større kapacitet overskrives
sjældnere, holder de normalt længere.
• Brug et hukommelseskort af høj kvalitet i hastighedsklasse
10 eller højere.
• Køb hukommelseskort fra en kvalitetsproducent og en
velrenommeret forhandler.
Mine videooptagelser er slørede
• Rengør kameralinsen (Rengøring af kameralinsen, side 7).
• Rengør forruden foran kameraet.
• Kontroller, at vinduesviskerne ikke sidder ved den del af
forruden, der er lige foran kameraet, og flyt om nødvendigt
enheden.
Mine videooptagelser hakker eller er
ufuldstændige
• Du får de bedste kamera- og videoresultater ved at bruge et
hukommelseskort af høj kvalitet i hastighedsklasse 10 eller
højere.
Et langsommere hukommelseskort kan muligvis ikke optage
video hurtigt nok.
• Hvis du får vist videoer på din smartphone via en trådløs
forbindelse til kameraet, skal du prøve at få dem vist et andet
sted med mindre trådløs interferens eller prøve at overføre
videoer til din smartphone (Redigering og deling af en video,
side 4) .
• Overfør vigtige optagelser til en computer eller smartphone,
og formater hukommelseskortet (Formatering af
hukommelseskortet, side 1).
• Hvis enheden viser en fejlmeddelelse om et
hukommelseskort, skal du først forsøge at formatere
hukommelseskortet (Formatering af hukommelseskortet,
side 1) og derefter om nødvendigt udskifte
hukommelseskortet (Isætning af hukommelseskortet, side 1).
• Opdater din enhed til den nyeste software (Support og
opdateringer, side 7).
8
Fejlfinding
Indeks
Travelapse 3
tænd/sluk-knap 2
A
V
advanced driver assistance system (ADAS) 5
advarsel om sammenstød (FCWS) 4, 5
advarsel om vognbaneskift (LDWS) 5
alarmer 4
alarmpunktalarmer, indstillinger 6
chaufføradvarsler 4, 5
computer, tilslutte 4
video
afspille 3, 4
foto, vise 3
gemme 3
kvalitet 8
optage 2, 3
redigere 4
slette 3
vise 4
D
W
C
dash cam
afspille video 3
foto 3
hukommelseskort 1
optage lyd 2
optage video 2
Wi‑Fi, tilslutte 3
F
fejlfinding 7, 8
foto, vise 3, 4
G
Garmin Express 7
opdatering af software 7
registrere enheden 7
H
hastighedskameraer 5
hukommelseskort 1, 7
installere 1
hændelsesregistrering 2
I
indstillinger 6
K
kabel til parkeringstilstand 3
kameraer
dash cam 1
hastighed 5
rødt lys 5
kameraplacering 2
kørselskamera 7
L
lyd, nærhedspunkter 6
M
microSD kort 1, 7
montere, forrude 1
N
nulstille, enhed 7
O
opløsning 6
opsætte 2
oversigt over enheden 1
P
produktregistrering 7
R
registrere enheden 7
rengøring, enhed 7, 8
rødt lys-kameraer 5
S
software
opdatere 7
version 7
stemmestyring 5, 6
tip 6
system 7
T
tage, foto 2
tilpasse, indstillinger 7
Indeks
9
support.garmin.com
September 2019
190-02164-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising