Garmin | Dash Cam™ 46 | User manual | Garmin Dash Cam™ 46 Brukerveiledning

Garmin Dash Cam™ 46 Brukerveiledning
GARMIN DASH CAM 46/56/66W
™
Brukerveiledning
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ og Travelapse™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
BLUETOOTH ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD og microSD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Installere et minnekort ................................................................ 1
Montere enheten på frontruten ................................................... 1
Koble enheten til bilstrøm ........................................................... 1
Plassere kameraet ...................................................................... 2
Slå på enheten manuelt .............................................................. 2
Slå av enheten manuelt .............................................................. 2
Hovedmeny ................................................................................. 2
Dashbordkameraopptak ................................................ 2
Lagre et videoopptak .................................................................. 2
Hendelsesregistrering ................................................................. 2
Slå lydopptak av eller på ............................................................. 3
Ta et bilde ................................................................................... 3
Travelapse .................................................................................. 3
Se videoer og bilder....................................................... 3
Inneholder videoopptak som ikke er lagret ................................. 3
Slette en video eller et bilde ....................................................... 3
Videoer og bilder på datamaskinen ............................................ 3
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 3
Varslingssystem for frontkollisjoner ............................................ 4
Varselssystem for kjørefelt ......................................................... 4
Startvarsel ................................................................................... 4
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll ........................................ 5
Talekontroll..................................................................... 5
Kontrollere kameraet med talekommandoer .............................. 5
Slå talekontroll av eller på ........................................................... 5
Tips for talekontroll ..................................................................... 5
parkobling med smarttelefonen.................................... 5
Vise videoer og bilder på smarttelefonen ................................... 5
Redigere og eksportere en video ............................................... 5
Flerkameranettverk ..................................................................... 5
Kamerainnstillinger i Garmin Drive appen .................................. 6
Innstillinger..................................................................... 6
Kamerainnstillinger ..................................................................... 6
Innstillinger for kjørehjelp ............................................................ 6
Systeminnstillinger ...................................................................... 7
Informasjon om enheten................................................ 7
Rengjøre kameralinsen ............................................................... 7
Produktoppdateringer ................................................................. 7
Garmin støttesenter .................................................................... 7
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske
etiketten ...................................................................................... 7
Starte enheten på nytt ................................................................ 7
Spesifikasjoner ........................................................................... 7
Minnekortspesifikasjoner ............................................................ 7
Tillegg.............................................................................. 7
Ta opp parkeringsplassvideoer .................................................. 7
Feilsøking........................................................................ 8
Kameraet føles varmt under bruk ............................................... 8
Minnekortet er forringet og må byttes ut ..................................... 8
Opptakene er uklare ................................................................... 8
Opptakene hakker eller er ufullstendige ..................................... 8
Indeks.............................................................................. 9
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enheten
Trykk for å slå på enheten.
Hold inne i 3 sekunder for å slå av enheten.
Velg for å gå tilbake til den forrige siden.
1 Slå av enheten.
2 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
3 Løs ut kortet.
Kortet løses ut fra sporet.
Montere enheten på frontruten
LES DETTE
Klebebraketten er beregnet på langtidsbruk og kan være
vanskelig å fjerne. Du bør vurdere monteringsstedet nøye før du
monterer braketten.
Omgivelsestemperaturen må være på mellom 21 og 38 °C (70 til
100 °F) når du skal montere klebebraketten på frontruten.
1 Rengjør frontruten med en lofri klut og vann eller alkohol.
Frontruten må være fri for støv, voks, olje og andre belegg.
2 Fjern beskyttelsesfolien fra siden av klebeskiven.
Brukes til å bla gjennom menyer og sider.
Brukes til å bla gjennom menyer og sider.
Brukes til å lagre et bilde fra søkeren.
Hold inne for å lagre et videoklipp.
Velg for å velge at alternativ på en meny.
Installere et minnekort
Hvis du skal ta opp video, må du installere et kompatibelt
minnekort (Minnekortspesifikasjoner, side 7).
1 Sett det nye minnekortet inn i kortsporet .
3 Plasser braketten over monteringsstedet.
TIPS: Limet er svært kraftig. Unngå at klebeskiven kommer i
kontakt med frontruten før braketten er justert riktig i forhold
til monteringsstedet.
4 Trykk braketten fast mot frontruten i 30 sekunder.
Dette skal sørge for at limet på braketten festes ordentlig til
frontruten.
2 Skyv det inn til du hører et klikk.
Formatere minnekortet
Kameraet må ha et minnekort som er formatert ved hjelp av
FAT32-filsystemet. Du kan bruke kameraet til å formatere kortet
ved hjelp av dette filsystemet.
Du bør formatere minnekortet minst én gang hver sjette måned
for å forlenge levetiden til minnekortet. Du må også formatere et
nytt minnekort hvis det ikke er formatert ved hjelp av FAT32filsystemet.
MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle videoer,
bilder og data på kortet.
1 Koble kameraet til strøm.
2 Velg Innstillinger > Kamera > Formater kort.
3 Sørg for at kameraet er koblet til strøm til formateringen er
fullført.
Når formateringen er fullført, viser kameraet en melding og
begynner å ta opp.
Koble enheten til bilstrøm
1 Koble strømkabelen til USB-porten på enheten.
Ta ut minnekortet
LES DETTE
Hvis du tar ut minnekortet mens enheten er slått på, kan du
miste data eller skade enheten.
Komme i gang
1
Enheten slår seg av.
Hovedmeny
2 Før strømkabelen til kjøretøyets strømuttak.
Du kan bruke hvilken som helst av de medfølgende kablene
for å koble kameraet til strøm. Den lange, lette strømkabelen
er utformet slik at den kan skjules. Hvis du vil skjule kabelen
på 4 m (13 fot), legger du den bak listen langs vinduet,
dørkarmen eller dashbordet i kjøretøyet.
Trykk på eller i søkeren for å bla gjennom hovedmenyen,
og trykk på for å åpne et menyelement.
Galleri: Gjør det mulig å vise og administrere videoopptak og
bilder (Se videoer og bilder, side 3).
Travelapse: Gjør det mulig å starte og stoppe Travelapse™
opptak (Travelapse, side 3).
Talekontroll: Gjør det mulig å aktivere og deaktivere funksjoner
for talekontroll (Talekontroll, side 5).
Garmin Drive-appen: Gjør det mulig å parkoble kameraet med
smarttelefonen og Garmin Drive™ appen (parkobling med
smarttelefonen, side 5).
Innstillinger: Gjør det mulig å stille inn kamerafunksjoner, endre
systeminnstillinger og vise systeminformasjon (Innstillinger,
side 6).
Dashbordkameraopptak
LES DETTE
Bruk av denne enheten kan være begrenset eller forbudt i
enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i
tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder
der du har planer om å bruke denne enheten.
3 Koble Garmin Dash Cam strømkabelen til strømadapteren
som følger med.
4 Koble strømadapteren til et strømuttak i kjøretøyet.
5 Det kan være nødvendig å slå på tenningsbryteren i
kjøretøyet for at strømuttaket skal kunne gi strøm.
Enheten slår seg på.
Plassere kameraet
Du kan montere enheten til venstre, midt på eller til høyre på
frontruten. Enheten fungerer best hvis du angir hvor den er
plassert i kjøretøyet ved hjelp av alternativet Kameraplassering.
1 Velg Innstillinger > Kjørehjelp > Kameraplassering.
2 Velg Vannrett plassering og velg om kameraet er plassert til
venstre, midt på eller til høyre.
3 Velg Kjøretøyhøyde.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du kjører et stort kjøretøy som en varebil, SUV eller
lignende, velger du Høy.
• Hvis du kjører en personbil, velger du Normal.
Slå på enheten manuelt
Du må lade batteriet helt opp før du kan slå på enheten og
bruke batteristrøm.
MERK: Når enheten er koblet til et strømuttak med
tenningsbryter, slås den på automatisk når du slår på kjøretøyet.
Velg .
Enheten slår seg på.
Slå av enheten manuelt
MERK: Når enheten er koblet til et strømuttak med
tenningsbryter, slås den av automatisk når du slår av kjøretøyet.
Hold inne i tre sekunder.
2
Dashbordkameraet tar opp video på kameraets minnekort
(Installere et minnekort, side 1). Enheten begynner som
standard å ta opp video med en gang den slås på, og den
fortsetter opptaket til den slås av. Hvis minnekortet er fullt,
sletter enheten automatisk den eldste ulagrede videoen for å
frigjøre plass til nye videoer.
Når alternativet for å slette ulagrede videoer umiddelbart er
aktivert, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er
mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver gang
den slås av. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bestemte
regioner og er aktivert som standard for enkelte av disse
regionene. Når kameraet er angitt til en støttet region, kan du
aktivere eller deaktivere denne funksjonen i
kamerainnstillingene (Kamerainnstillinger, side 6).
Du kan lagre et videoopptak for å forhindre at det blir
overskrevet eller slettet (Inneholder videoopptak som ikke er
lagret, side 3).
Lagre et videoopptak
Som standard bruker enheten en sensor til å registrere
potensielle hendelser, og lagrer automatisk videoopptaket før,
under og etter den registrerte hendelsen. Du kan også lagre
videofiler manuelt når som helst.
Hold inne .
Enheten lagrer videoopptaket før, mens og etter at du holder
inne .
Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret
et videoopptak, bør du overføre opptaket til datamaskinen
(Videoer og bilder på datamaskinen, side 3) eller
smarttelefonen (Redigere og eksportere en video, side 5).
Hendelsesregistrering
Som standard bruker enheten en sensor til å registrere
potensielle hendelser, og den lagrer automatisk videoopptaket
både før, under og etter den registrerte hendelsen.
Videoopptaket er stemplet med klokkeslett, dato og sted for
hendelsen.
Dashbordkameraopptak
Slå lydopptak av eller på
LES DETTE
Enkelte jurisdiksjoner kan forby lydopptak i kjøretøy, eller kreve
at alle passasjerer har kjennskap til opptaket og samtykker før
du tar opp lyd i kjøretøyet. Du har selv ansvaret for å kjenne til
og overholde lover og regler i jurisdiksjonen du befinner deg i.
Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen
når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.
Velg Innstillinger > Kamera > Ta opp lyd.
Ta et bilde
Gå til søkeren, og velg .
Enheten lagrer bildet på minnekortet.
Travelapse
Travelapse funksjonen tar opp en fortfilmvideo av turen, slik at
du kan dele en kort video av alle stedene du reiste til. Opptak av
Travelapse stopper ikke vanlig opptak fra dashbordkameraet.
MERK: Travelapse opptak er ikke tilgjengelig når alternativet for
å slette ulagrede videoer umiddelbart er aktivert
(Kamerainnstillinger, side 6).
Ta opp en Travelapse video
Du kan når som helst starte og stoppe Travelapse opptak
manuelt via hovedmenyen eller med talekommandoer.
MERK: Enheten fortsetter å ta opp på vanlig måte med
dashbordkameraet mens den tar opp en Travelapse video.
• Hvis du vil starte opptak av en Travelapse video, velger du et
alternativ:
◦ Gå til hovedmenyen, og velg Travelapse > Start.
◦ Si OK, Garmin, Start Travelapse.
• Hvis du vil stoppe Travelapse opptaket, velger du et
alternativ:
◦ Gå til hovedmenyen, og velg Travelapse > Stopp.
◦ Si OK, Garmin, Avslutt Travelapse.
Se videoer og bilder
MERK: Enheten viser ikke varsler og slutter å ta opp video
mens du viser videoer eller bilder.
1 Velg > Galleri.
2 Velg et alternativ:
MERK: Ulagrede videoer og Travelapse videoer er ikke
tilgjengelige når alternativet for å slette ulagrede umiddelbart
er aktivert (Kamerainnstillinger, side 6).
• Hvis du vil se videoer du har lagret, velger du Lagrede
videoer.
• Hvis du vil se parkeringsplassvideoer du har tatt opp,
velger du Parkeringsplassvideoer.
• Hvis du vil se lagrede bilder, velger du Bilder.
• Hvis du vil se Travelapse videoer, velger du Travelapse.
• Velg Ulagrede videoer for å se nylig videoopptak som
ikke er lagret.
3 Velg en video eller et bilde.
Inneholder videoopptak som ikke er lagret
Du kan vise midlertidige opptak som ikke er lagret i galleriet, og
lagre videoklipp fra opptak som ikke er lagret. Denne funksjonen
er ikke tilgjengelig når alternativet for å slette ulagrede videoer
umiddelbart er aktivert (Kamerainnstillinger, side 6).
1 Velg > Galleri > Ulagrede videoer.
2 Velg dato og klokkeslett.
Se videoer og bilder
Den ulagrede videoen for denne tidsrammen begynner å
spille.
3 Hold inne eller for å gå bakover eller fremover i videoen.
Når du holder inne knappen, går enheten raskere gjennom
videoen. Tidsmarkøren vises nederst i venstre hjørne på
videoen.
4 Når du finner videoopptaket du vil lagre, trykker du på >
Lagre.
Enheten lagrer et videoklipp på tre minutter.
Slette en video eller et bilde
• Velg
• Velg
> Slett > Ja mens du ser en video.
> Ja mens du ser et bilde.
Videoer og bilder på datamaskinen
MERK: Noen mediespillere støtter ikke avspilling med høy
oppløsning.
Videoer og bilder lagres i DCIM-katalogen på kameraets
minnekort. Videoer lagres i MP4-filformat, og bilder lagres i JPGformat. Du kan se og overføre bilder og videoer ved å koble
minnekortet eller enheten til datamaskinen (Koble kameraet til
datamaskinen, side 3).
Videoene og bildene sorteres i flere mapper.
MERK: Ulagrede videoer og Travelapse videoer er ikke
tilgjengelige når alternativet for å slette ulagrede umiddelbart er
aktivert (Kamerainnstillinger, side 6).
100EVENT: Inneholder videoer som ble lagret automatisk da
enheten registrerte en hendelse.
101PHOTO: Inneholder bilder.
102SAVED: Inneholder videoer som er lagret manuelt av
brukeren.
103PARKM: Inneholder videoer som er lagret mens kjøretøyet
har vært parkert.
104TLPSE: Inneholder Travelapse videoer.
105UNSVD: Inneholder ulagrede videoopptak. Enheten
overskriver den eldste ulagrede videoen når lagringsplassen
for ulagrede videoer er full.
Koble kameraet til datamaskinen
Du kan koble kameraet til datamaskinen for å installere
programvareoppdateringer eller overføre videoer og bilder til
datamaskinen. Du bør koble til datamaskinen med den korte
mikro-USB-datakabelen på 1,5 m (5 fot) som følger med
enheten.
MERK: Den lange strømkabelen som følger med enheten, er
bare ment for strøm og kan ikke brukes til å koble til
datamaskinen.
1 Koble den minste enden av datakabelen til mikro-USB-porten
på kameraet.
2 Koble den største enden av datakabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en flyttbar stasjon, eller som et flyttbart
volum på datamaskinen.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Kameraet har funksjoner som bidrar til at du er mer
oppmerksom når du kjører, selv når du kjører i områder du
kjenner godt. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og
viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller
deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler.
3
Varsling om frontkollisjon: Enheten varsler deg når den
oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg.
Kjørefeltsadvarsel: Enheten varsler deg når den oppdager at
du kanskje krysser veistriper.
Startvarsel: Startvarselet spiller av en tone og viser et varsel
når stillestående trafikk begynner å bevege seg.
Fotobokser for fart: Enheten spiller av en tone og viser
fartsgrensen og avstanden til fotoboksen.
Fotobokser ved trafikklys: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til fotoboksen.
bruke sunn fornuft ved kjøring. LDWS-funksjonen bruker
kameraet for å kunne varsle deg om kjørefeltmarkeringer, og
kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt.
Du finner mer informasjon på garmin.com/warnings.
Varselssystemet for kjørefelt varsler deg når enheten oppdager
at du kanskje krysser veistriper. Enheten varsler deg for
eksempel hvis du krysser kantlinjer. VFK-funksjonen varsler deg
bare når hastigheten er over 64 km/t (40 mph). Varselet vises på
venstre eller høyre på skjermen, avhengig av hvilken stripe du
krysset.
Varslingssystem for frontkollisjoner
ADVARSEL
Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCWS) er en funksjon
som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å
holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og
alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. FCWS-funksjonen bruker
kameraet for å kunne varsle deg om møtende kjøretøy, og kan
derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt. Du
finner mer informasjon på garmin.com/warnings.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
på alle enhetsmodeller.
Varslingssystemet for frontkollisjon varsler deg når enheten
oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg. Enheten
finner kjøretøyets hastighet ved hjelp av GPS og beregner trygg
avstand avhengig av hvor fort du kjører. VFF-funksjonen
aktiveres automatisk når hastigheten din er over 48 km/t
(30 mph).
Når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg,
spiller den av et lydvarsel og en advarsel vises på skjermen.
Ytelsestips for varslingssystemet for frontkollisjon
Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingssystemet for
frontkollisjon. Noen forhold kan hindre varslingssystemet for
frontkollisjon i å oppdage kjøretøyet foran deg.
• Varslingssystemet for frontkollisjon aktiveres bare når
hastigheten er over 50 km/t (30 mph).
• Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke
kjøretøyet foran deg når kameraets utsikt til kjøretøyet skjules
av regn, tåke, snø, sol, frontlys eller mørke.
• Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke på
riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig (Plassere
kameraet, side 2).
• Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke
kjøretøy som er mer enn 40 m (130 fot) unna, eller som er
nærmere enn 5 m (16 fot).
• Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke hvis
innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige
høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i
kjøretøyet (Plassere kameraet, side 2).
MERK: Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor
enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for
kjørefelt skal fungere best mulig.
Ytelsestips for varselssystemet for kjørefelt
Flere faktorer påvirker ytelsen til varslingssystemet for kjørefelt.
Noen forhold kan hindre varslingssystemet for kjørefelt i å
oppdage at du kjører utenfor kjørefeltet.
• Varslingssystemet for kjørefelt varsler deg bare når
hastigheten er over 65 km/t (40 mph).
• Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke på riktig
måte hvis kameraet ikke er justert riktig.
• Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke hvis
innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige
høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i
kjøretøyet (Plassere kameraet, side 2).
• Varslingssystemet for kjørefelt krever en åpen og kontinuerlig
utsikt til veistripene.
◦ Kjøring utenfor kjørefeltet oppdages kanskje ikke hvis
veistripene skjules av regn, tåke, snø, store skygger, sol
eller frontlys, veiarbeider eller andre visuelle hindringer.
◦ Kjøring utenfor kjørefelt oppdages kanskje ikke hvis
veistripene er feiljustert, mangler eller er slitt.
• Varslingssystemet for kjørefelt oppdager kanskje ikke kjøring
utenfor kjørefelt på veldig brede, smale eller svingete veier.
Startvarsel
Startvarselet spiller av en tone og viser et varsel når
stillestående trafikk foran kjøretøyet begynner å bevege seg.
Dette varselet vises bare når kjøretøyet foran deg har flyttet seg
en betydelig distanse og kjøretøyet ditt har forblitt i ro. Dette kan
være nyttig ved trafikklys eller trafikkorker. Funksjonen tar i bruk
dashbordkameraet for å registrere kjøretøy som har stoppet
eller er i bevegelse, og krever klar sikt til veien.
Varselssystem for kjørefelt
ADVARSEL
Varslingssystemet for kjørefelt (LDWS) er en funksjon som bare
er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye
med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid
4
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
®
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for fartseller rødlyskontroll.
• Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com
/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på
enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Talekontroll
Med talekontrollfunksjonen kan du kontrollere kameraet ved å si
ord og kommandoer.
MERK: Talekontrollfunksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Du kan bruke denne funksjonen selv om grensesnittet er satt til
et annet språk, men du må si kommandoene på engelsk.
Kontrollere kameraet med talekommandoer
1 Si OK, Garmin for å aktivere funksjonen for talekontroll.
Kameraet spiller av en lyd og begynner å lytte etter
kommandoer.
2 Si en kommando:
• Hvis du vil lagre en video, sier du Lagre video.
• Hvis du vil ta et stillbilde, sier du Ta et bilde.
• Hvis du vil ta opp lyd sammen med videoen, sier du Ta
opp lyd.
• Hvis vil ta opp video uten lyd, sier du Stopp lyd.
• Hvis du vil starte Travelapse opptak, sier du Start
Travelapse.
• Hvis du vil stoppe Travelapse opptak, sier du Avslutt
Travelapse.
Kameraet spiller av en lyd når den gjenkjenner kommandoen
din.
Slå talekontroll av eller på
Velg
> Talekontroll > Innstillinger > Deaktiver.
Tips for talekontroll
• Snakk med normal stemme, vendt mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy for å øke nøyaktigheten til
talegjenkjenning.
• Si OK, Garmin før hver kommando.
• Lytt etter en lyd som bekrefter at kameraet gjenkjente en
kommando.
parkobling med smarttelefonen
Du kan parkoble Garmin Dash Cam -kameraet med en
smarttelefon og Garmin Drive appen. Garmin Drive appen gjør
det mulig å opprette et flerkameranettverk, endre
kamerainnstillingene og vise, redigere og lagre bilder og
videoer.
1 Installer Garmin Drive appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
2 Slå på Garmin Dash Cam -kameraet, og hold enheten og
smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
Talekontroll
3 Åpne Garmin Drive-appen på telefonen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis dette er den første Garmin enheten du parkobler med
smarttelefonen, må du godta lisensavtalen for Garmin
Drive appen.
• Hvis du skal parkoble en ekstra Garmin enhet eller et
ekstra kamera med smarttelefonen, velger du Legg til en
enhet.
5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen
og konfigureringen.
Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er
parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på
og innenfor rekkevidde.
Vise videoer og bilder på smarttelefonen
Hvis du skal vise videoer og bilder på smarttelefonen, må du
først parkoble Garmin Dash Cam enheten med Garmin Drive
appen (parkobling med smarttelefonen, side 5).
MERK: Enheten viser ikke varsler og slutter å ta opp video når
du viser videoer eller bilder.
1 Gå til Garmin Drive appen på smarttelefonen, og velg
Gjennomgå film.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise et bilde eller en video du har lagret, velger
du en fil fra kategorien Lagret film.
• Hvis du vil vise et nylig videoopptak som ikke er lagret,
velger du en video fra kategorien Midlertidig film.
Slette en video eller et bilde ved hjelp av
smarttelefonen
1 Når du viser listen over lagrede videoer eller bilder på
smarttelefonen, velger du Velg.
2 Velg én eller flere filer.
3 Velg .
Redigere og eksportere en video
Du kan redigere lengden på videoen for å fjerne unødvendige
opptak før du eksporterer den.
1 Gå til Garmin Drive appen, og velg Gjennomgå film.
2 Velg en video.
3 Dra håndtakene på videofremdriftslinjen til venstre eller høyre
for å redigere videolengden.
4 Velg Eksporter.
MERK: Du må holde appen i forgrunnen når du eksporterer
en video.
Appen eksporterer den redigerte videoen til smarttelefonen.
Flerkameranettverk
Du kan parkoble flere dashbordkameraer med Garmin Drive
appen. Dette gjør det mulig å koble til dashbordkameraer fra
flere kjøretøy med den samme telefonen. Det gjør det også
mulig å installere flere dashbordkameraer i samme kjøretøy, for
eksempel front- og ryggekameraer, og lage sammensatte bildei-bilde-videoer fra de samtidige opptakene. Hvis et GPS-tilkoblet
kamera er en del av nettverket, kan du legge til
posisjonsinformasjon i lagrede videoer for alle kameraene i
nettverket.
Lage bilde-i-bilde-videoer med flere kameraer
Hvis du skal bruke denne funksjonen, må du først parkoble
minst to kameraer med Garmin Drive appen og ta opp med
begge kameraene.
Garmin Drive appen gjør det mulig å lage sammensatte bilde-ibilde-videoer med opptak som er tatt opp på to kameraer
samtidig.
5
1 Gå til Garmin Drive appen, og velg Gjennomgå film.
2 Velg en flerkameravideo.
3
4
5
6
7
Flerkameravideoer er merket med flerkameraikonene
på miniatyrbildet av videoen. Appen kombinerer automatisk
video som er tatt opp samtidig, i ett ikon for flerkameravideo.
Velg og for å velge kameraopptaket du skal bruke for
fullskjermdelen av videoen.
Dra håndtakene på videofremdriftslinjen til venstre eller høyre
for å redigere videolengden.
Velg Fortsett.
Velg og for å velge kameraopptaket du skal bruke i bildei-bilde-delen av videoen.
Velg det hjørnet av skjermen hvor du vil at bilde-i-bildeopptaket skal vises, og velg deretter Eksporter.
MERK: Du må holde appen i forgrunnen når du eksporterer
en video.
Appen eksporterer bilde-i-bilde-videoen til smarttelefonen.
Kamerainnstillinger i Garmin Drive appen
Gå til Garmin Drive appen, velg , og velg deretter
kameranavnet.
Kameraoppsett: Gjør det mulig å velge et kameranavn og viser
en sanntidsvideovisning, slik at du kan justere posisjonen til
kameraet.
Kvalitet: Justerer videooppløsningen.
Dataoverlegg: Justerer hvilke data som vises på videoer og
bilder.
Ulagrede videoer: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
områder.
Bestemmer når enheten sletter ulagrede videoopptak. Når
alternativet Slett når enheten er full er valgt, sletter enheten
de eldste ulagrede videoene når minnekortet er fullt. Når
alternativet Slett umiddelbart er valgt, sletter enheten
kontinuerlig ulagrede videoer som er mer enn tre minutter
gamle, og alle ulagrede videoer hver gang den slås av. Dette
er nyttig for å beskytte personvernopplysninger. Når
alternativet Slett umiddelbart er valgt, kan du ikke ta opp
Travelapse videoer.
Travelapse: Aktiverer eller deaktiverer Travelapse funksjonen
(Travelapse, side 3).
Enheter og tid: Justerer innstillingene for dato- og tidsformatet.
Om enheten: Oppgir kameraets programvareversjon og enhetsID.
Formater SD-kort: Formaterer minnekortet og sletter alle
videoer, bilder og data på kortet.
Fabrikkinnstillinger: Gjenoppretter enheten til
fabrikkinnstillingene og kobler enheten fra Garmin Drive
appen.
Glem enhet: Kobler enheten fra Garmin Drive appen.
Gi et kamera nytt navn
Du kan endre navnet på kameraet slik at det blir lettere å skille
det fra andre kameraer i et flerkameranettverk.
1 Velg .
2 Velg et kamera.
3 Velg Kameraoppsett.
4 Velg et kameranavn i feltet Kameranavn.
TIPS: Du kan velge Egendefinert for å angi et egendefinert
kameranavn.
Innstillinger
Kamerainnstillinger
Velg > Innstillinger > Kamera.
Oppløsning: Justerer videooppløsningen.
Hendelsesregistrering: Slår hendelsesregistrering av og på
(Hendelsesregistrering, side 2).
Ta opp lyd: Slår lydopptak av og på (Slå lydopptak av eller på,
side 3).
Dataoverlegg: Justerer hvilke data som vises på videoer og
bilder.
Ulagrede videoer: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
områder.
Bestemmer når enheten sletter ulagrede videoopptak. Når
alternativet Slett når enheten er full er valgt, sletter enheten
de eldste ulagrede videoene når minnekortet er fullt. Når
alternativet Slett umiddelbart er valgt, sletter enheten
kontinuerlig ulagrede videoer som er mer enn tre minutter
gamle, og alle ulagrede videoer hver gang den slås av. Dette
er nyttig for å beskytte personvernopplysninger. Når
alternativet Slett umiddelbart er valgt, kan du ikke ta opp
Travelapse videoer eller vise ulagrede videoer i galleriet.
Ta opp etter strømbrudd: Angi hvor lenge enheten fortsetter å
ta opp video etter at strømmen slås av.
Ta opp på parkeringsplass: Gjør det mulig for kameraet å ta
opp video mens kjøretøyet er parkert og tenningen slått av.
Brukes også til å angi hvor lenge kameraet skal være aktivt
mens kjøretøyet er parkert. Denne funksjonen er bare
tilgjengelig når parkeringsmoduskabelen for Dash Cam
(tilleggsutstyr) er koblet til kameraet (Ta opp
parkeringsplassvideoer, side 7).
LES DETTE
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder på grunn
av personvernforskrifter. Det er ditt ansvar å kjenne til og
rette deg etter gjeldende lover og regler for personvern i ditt
rettsområde.
Formater kort: Formaterer minnekortet og sletter alle videoer,
bilder og data på kortet.
Innstillinger for videooppløsning
Du kan angi oppløsning, bilder per sekund (BPS) og alternativet
HDR (High Dynamic Range) for video som tas opp med
kameraet.
Oppløsning er bredden og høyden på videoen i piksler. BPS er
antallet videobilder som tas opp per sekund. HDR kombinerer
flere eksponeringsnivåer for hvert videobilde og kan forbedre
kvaliteten ved høy kontrast og dårlige lysforhold. Innstillinger
med høyere oppløsning eller BPS krever mer plass på
minnekortet.
Det er ikke alle innstillinger som støttes for alle produktmodeller.
Velg Innstillinger > Kamera > Oppløsning.
Innstilling
Oppløsning
Støttede modeller
1440p, 30 bilder/sek, HDR
2560 × 1400 px
56/66W
1080p, 60 fps
1920 × 1080 px
56/66W
1080p 30 fps, HDR
1920 × 1080 px
56/66W
1080p, 30 fps
1920 × 1080 px
46
720p, 30 bilder/sek, HDR
1280 × 720 px
56/66W
720p, 30 fps
1280 × 720 px
46
Innstillinger for kjørehjelp
Velg > Innstillinger > Kjørehjelp.
Kameraplassering: Her kan du angi hvor i kjøretøyet enheten
er plassert (Plassere kameraet, side 2).
6
Innstillinger
Frontkollisjon: Justerer følsomheten til varslingssystem for
frontkollisjoner.
Startvarsel: Slår på eller av visning av og lyder for startvarsler
når trafikken begynner å bevege seg (Startvarsel, side 4).
Avvik fra kjørefelt: Justerer innstillingene for kjørefeltsadvarsler
(Varselssystem for kjørefelt, side 4).
Varsling av nærhetspunkter: Justerer lydvarsler for
nærhetspunkter.
Systeminnstillinger
Velg > Innstillinger > System.
Volum: Justerer volumet på kameravarsler og videoavspilling.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på søkerskjermen.
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Tidsavbrudd for skjerm: Lar deg stille inn om skjermen skal
være på så lenge kameraet forsynes med strøm, eller om
den skal slå seg av etter ett minutts inaktivitet. Kameraet
fortsetter å ta opp mens skjermen er avslått, og LEDopptakslampen lyser rødt for å indikere at enheten tar opp.
Oppsett: Brukes til å angi måleenheter, dato/klokkeslett og
språk samt å gjenopprette disse til standardverdiene.
Om: Viser kameranavnet, versjonsnummeret til programvaren,
enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre
programvarefunksjoner.
Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.
Enhetskonfigurasjon
Velg > Innstillinger > System > Oppsett.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Tid: Angir klokkeslett, dato og format for tidsstempelet.
Språk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
Gjenopprett: Gjenoppretter alle innstillingene til
standardverdiene og kobler kameraet fra Garmin Drive
appen. Dette alternativet sletter ikke bilde- og videoopptak.
Hvis du vil slette alle bilder og videoer på minnekortet, kan du
formatere minnekortet (Formatere minnekortet, side 1).
Informasjon om enheten
Rengjøre kameralinsen
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Du bør rengjøre kameraets objektiv regelmessig for å
opprettholde kvaliteten på opptakene.
1 Tørk av objektivet med en klut som ikke skraper, og fukt
kluten med isopropylalkohol om nødvendig.
2 La objektivet lufttørke.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Produktregistrering
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til garmin.com/express.
Informasjon om enheten
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere enheten ved hjelp av Garmin Drive appen
Garmin Drive appen varsler deg når en programvareoppdatering
er tilgjengelig for enheten.
1 Gå til Garmin Drive appen og velg Installer nå.
Programvareoppdateringen er sendt til enheten. Du blir
varslet når overføringen er fullført.
2 Koble enheten fra strøm til den slås av.
3 Koble enheten til strøm.
Enheten installerer programvareoppdateringen.
MERK: Opptak tas ikke opp mens programvaren oppdateres.
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar
fra den elektroniske etiketten
1 Gå til innstillingsmenyen og bla helt ned i menyen.
2 Velg System.
3 Velg Forskrifter.
Starte enheten på nytt
Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Inngangsspenning
4,75 til 5,25 VDC, 1 A
Trådløse frekvenser
2,4 GHz ved 7 dBm
Minnekortspesifikasjoner
Kameraet må ha et minnekort med disse spesifikasjonene.
Type
microSDHC eller microSDXC
Kapasitet
8 GB eller mer
Hastighetsklasse
Klasse 10 eller høyere
Filsystem
FAT32
Tillegg
Ta opp parkeringsplassvideoer
LES DETTE
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder på grunn av
personvernforskrifter. Det er ditt ansvar å kjenne til og rette deg
etter gjeldende lover og regler for personvern i ditt rettsområde.
Før du kan ta opp parkeringsplassvideoer, må du koble
kameraet til parkeringsmoduskabelen for Dash Cam
(tilleggsutstyr) (Ledningsdiagram for parkeringsmoduskabelen,
side 8).
Funksjonen for opptak av parkeringsplassvideoer gjør at
kameraet kan ta opp video automatisk når kjøretøyet ditt er
parkert.
Velg > Innstillinger > Kamera > Ta opp på
parkeringsplass.
Når du slår av tenningen i kjøretøyet, aktiverer kameraet modus
for parkeringsplassopptak og tar automatisk opp video hver
gang kamerasensoren registrerer en bevegelse.
7
Ledningsdiagram for parkeringsmoduskabelen
• Kjøp et ekstra minnekort fra en produsent kjent for høy
kvalitet og en forhandler med godt rykte.
Opptakene er uklare
Element
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Svart
Jord
Gul
Batteri 12 V
Rød
Tilleggsutstyr 12 V
Koble parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) til
strøm
FORSIKTIG
Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en
erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om
elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til
skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.
1 Parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) må føres i kjøretøyet
2
3
4
5
slik at det kan kobles til en konstant strømkilde, en
tenningsbryter og en jordingsforbindelse.
Koble BATT-ledningen til en konstant strømkilde.
Koble ACC-ledningen til en tenningsbryter.
Koble GND-ledningen til udekket metall på kjøretøyets
chassis ved hjelp av en eksisterende bolt eller skrue.
Koble parkeringsmoduskabelen (tilleggsutstyr) til USB-porten
på kameraet.
• Rengjør kameraobjektivet (Rengjøre kameralinsen, side 7).
• Rengjør frontruten foran kameraet.
• Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet,
blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det
kreves.
Opptakene hakker eller er ufullstendige
• Du kan få det beste ut av kameraet og videoene ved å bruke
et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller
høyere.
Et tregere minnekort tar kanskje ikke opp video raskt nok.
• Hvis du viser videoer på smarttelefonen ved hjelp av en
trådløs tilkobling til kameraet, kan du prøve å vise videoene
på et annet sted med mindre trådløs interferens eller prøve å
overføre videoene til smarttelefonen (Redigere og eksportere
en video, side 5).
• Overfør viktige opptak til en datamaskin eller smarttelefon, og
formater minnekortet (Formatere minnekortet, side 1).
• Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du
først å formatere minnekortet (Formatere minnekortet,
side 1). Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig
(Installere et minnekort, side 1).
• Oppdater enheten for å få den nyeste programvaren
(Produktoppdateringer, side 7).
Feilsøking
Kameraet føles varmt under bruk
Det er normalt at kameraet føles varmt under vanlig bruk,
spesielt når det tar opp video med høy oppløsning eller
overfører et Wi‑Fi signal.
®
Minnekortet er forringet og må byttes ut
Alle microSD minnekort blir utslitt hvis de overskrives mange
ganger. Regelmessig formatering av kortet kan forlenge
levetiden og forbedre ytelsen. Siden dashbordkameraet tar opp
kontinuerlig, må du kanskje bytte ut minnekortet regelmessig
(Installere et minnekort, side 1). Enheten oppdager feil på
minnekortet automatisk, og varsler deg når det er på tide å
formatere eller bytte ut minnekortet.
Du kan gjøre følgende for å forlenge minnekortets levetid.
• Formater minnekortet minst én gang hver sjette måned
(Formatere minnekortet, side 1).
• Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du
først å formatere minnekortet (Formatere minnekortet,
side 1). Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig
(Installere et minnekort, side 1).
• Slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet.
Hvis enheten ikke er koblet til et strømuttak med
tenningsbryter, bør du slå av enheten når du ikke bruker
kjøretøyet, slik at dashbordkameraet ikke tar opp
unødvendige opptak.
• Overfør lagrede videoopptak til en datamaskin.
Minnekortet varer lengre når det er mye ledig lagringsplass
på kortet.
• Bruk et minnekort med høyere lagringskapasitet.
Siden minnekort med høyere kapasitet sjeldnere blir
overskrevet, varer de vanligvis lenger.
• Bruk et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10
eller høyere.
®
8
Feilsøking
Indeks
A
av/på-knapp 2
avansert system for kjørehjelp 4
avansert system for kjørehjelp (ASFK) 4
B
bilde 2
vise 3
Bluetooth teknologi, pare med telefon 5
D
dashbordkamera 8
minnekort 1
ta opp lyd 3
ta opp video 3
datamaskin, koble til 3
V
varsler 3
varslingssystem for frontkollisjoner 3, 4
varslingssystem for frontkollisjoner (VFF) 4
varslingssystemet for kjørefelt 3, 4
video
bilde, vise 3, 5
kvalitet 8
lagre 3, 5
redigere 5
registrere 7
registrering 2, 3
slette 3, 5
spille 3, 5
videoer 2
F
feilsøking 8
flere kameraer 5
fotobokser for hastighet 5
fotobokser ved trafikklys 5
førervarsler 3, 4
G
Garmin Express 7
oppdatere programvare 7
H
hendelsesregistrering 2
I
innstillinger 2, 6
K
kamera, gi nytt navn 6
kameraer
dashbordkamera 1
hastighet 5
rødt lys 5
kameraplassering 2
komme i gang 2
M
microSDminnekort, 1, 7
minnekort 1, 7, 8
sette inn 1
minnekort, microSD 8
montere, frontrute 1
N
nullstille, enhet 7
O
oppdatere programvare 7
oppløsning 6
oppsett 1
oversikt over enheten 1
P
parkeringsmoduskabel 7, 8
parkobling, telefon 5
programvare
oppdatere 7
versjon 7
R
rengjøre, enhet 7, 8
S
smarttelefonfunksjoner, koble til 5
system 7
T
ta, bilde 3
talekontroll 2, 5
tips 5
telefon, parkobling 5
tilpasse, innstillinger 7
Travelapse 2, 3
Indeks
9
support.garmin.com
Mars 2019
190-02544-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising