Garmin | Dash Cam™ 46 | User guide | Garmin Dash Cam™ 46 Podręcznik użytkownika

Garmin Dash Cam™ 46 Podręcznik użytkownika
GARMIN DASH CAM 46/56/66W
™
Podręcznik użytkownika
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ oraz
Travelapse™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Znak i logo BLUETOOTH stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD oraz logo microSD są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy SD-3C, LLC. Wi‑Fi to zastrzeżony znak towarowy firmy Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Wkładanie karty pamięci ............................................................. 1
Mocowanie urządzenia na szybie przedniej ............................... 1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu .......... 2
Ustawianie umiejscowienia kamery ............................................ 2
Ręczne włączanie urządzenia .................................................... 2
Ręczne wyłączanie urządzenia .................................................. 2
Menu główne .............................................................................. 2
Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej ..... 2
Zapisywanie nagrania wideo ...................................................... 2
Wykrywanie zdarzeń ................................................................... 3
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku .......................... 3
Wykonywanie zdjęć .................................................................... 3
Travelapse .................................................................................. 3
Wyświetlanie filmów i zdjęć.......................................... 3
Zapisywanie niezapisanego nagrania wideo .............................. 3
Usuwanie filmu lub zdjęcia ......................................................... 3
Filmy i zdjęcia na komputerze .................................................... 3
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy ....................... 4
System ostrzegania przed kolizją ............................................... 4
System ostrzegania o opuszczeniu pasa ................................... 4
Alert ruchu .................................................................................. 5
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 5
Sterowanie głosem......................................................... 5
Sterowanie kamerą za pomocą poleceń głosowych ................... 5
Włączanie i wyłączanie sterowania głosem ................................ 5
Sterowanie głosem — porady ..................................................... 5
Parowanie urządzenia ze smartfonem ......................... 5
Przeglądanie filmów i zdjęć na smartfonie ................................. 6
Przycinanie i eksportowanie filmu ............................................... 6
Sieć wielu kamer ......................................................................... 6
Ustawienia kamery w aplikacji Garmin Drive .............................. 6
Ustawienia ....................................................................... 6
Ustawienia kamery ..................................................................... 6
Ustawienia asystenta kierowcy ................................................... 7
Ustawienia systemowe ............................................................... 7
Informacje o urządzeniu................................................ 7
Czyszczenie obiektywu aparatu ................................................. 7
Aktualizacje produktów ............................................................... 7
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ......................................... 8
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami .......................................................... 8
Ponowne uruchamianie urządzenia ........................................... 8
Dane techniczne ......................................................................... 8
Dane techniczne karty pamięci ................................................... 8
Załącznik......................................................................... 8
Nagrywanie po zaparkowaniu .................................................... 8
Rozwiązywanie problemów........................................... 8
Kamera nagrzewa się, gdy jest włączona .................................. 8
Zapis danych na karcie pamięci staje się coraz mniej pewny
i należy wymienić kartę ............................................................... 8
Moje nagrania wideo są rozmazane ........................................... 9
Moje nagrania są poprzerywane lub niekompletne .................... 9
Indeks............................................................................ 10
Spis treści
i
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Ogólne informacje o urządzeniu
Wyjmowanie karty pamięci
NOTYFIKACJA
Wyjęcie karty pamięci z urządzenia, gdy jest ono włączone,
może spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.
1 Wyłącz urządzenie.
2 Dociskaj kartę, aż zaskoczy.
3 Puść kartę.
Karta wysunie się z gniazda.
Mocowanie urządzenia na szybie przedniej
NOTYFIKACJA
Uchwyt samoprzylepny służy do długoterminowej instalacji
i trudno jest go zdjąć. Przed zainstalowaniem uchwytu należy
rozważnie wybrać miejsce jego montażu.
Naciśnij, aby włączyć urządzenie.
Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
Wybierz, aby powrócić do poprzedniej strony.
Wybierz, aby przewijać menu lub strony.
Wybierz, aby przewijać menu lub strony.
Wybierz w wizjerze, aby zapisać zdjęcie.
Przytrzymaj, aby zapisać klip wideo.
Wybierz, aby wybrać opcję w menu.
Przed zamocowaniem uchwytu samoprzylepnego na szybie
przedniej należy upewnić się, że temperatura otoczenia mieści
się w zakresie od 21°C do 38°C (od 70°F do 100°F).
1 Wyczyść szybę przednią wodą lub alkoholem i niestrzępiącą
się ściereczką.
Szyba przednia musi być wolna od pyłu, wosku, tłuszczu
i powłok.
2 Odklej warstwę ochronną z krążka samoprzylepnego
uchwytu.
Wkładanie karty pamięci
Aby nagrywać filmy, należy zainstalować zgodną kartę pamięci
(Dane techniczne karty pamięci, strona 8).
1 Włóż nową kartę pamięci do gniazda .
3 Umieść uchwyt nad miejscem montażu.
2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Formatowanie karty pamięci
Kamera wymaga karty pamięci sformatowanej w systemie
plików FAT32. Możesz użyć tej kamery do sformatowania swojej
karty za pomocą tego systemu plików.
Aby wydłużyć okres przydatności karty pamięci, należy ją
formatować co najmniej raz na sześć miesięcy. Za pomocą
systemu plików FAT32 należy sformatować również nową kartę
pamięci (jeśli nie jest już w ten sposób sformatowana).
UWAGA: Formatuje kartę pamięci i usuwa z niej wszystkie
filmy, zdjęcia i inne dane.
1 Podłącz kamerę do zasilania.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera > Formatuj kartę.
3 Do czasu zakończenia formatowania kamera powinna być
podłączona do zasilania.
Po zakończeniu formatowania kamera wyświetli komunikat
i rozpocznie nagrywanie.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
PORADA: Krążek samoprzylepny jest bardzo lepki. Nie
przykładaj krążka samoprzylepnego do szyby przedniej aż do
momentu, gdy uchwyt będzie odpowiednio umiejscowiony
i dopasowany.
4 Mocno dociśnij uchwyt do szyby przedniej i dociskaj przez 30
sekund.
Zapewni to lepsze przyleganie uchwytu do szyby przedniej.
1
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
1 Podłącz przewód zasilający do portu USB w urządzeniu.
Wybierz .
Urządzenie włączy się.
Ręczne wyłączanie urządzenia
UWAGA: Jeśli urządzenie podłączono do gniazda zapalniczki
aktywowanego w momencie zapłonu, wyłączy się ono
automatycznie po wyłączeniu pojazdu.
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.
Urządzenie wyłączy się.
Menu główne
2 Poprowadź przewód zasilający do gniazda zapalniczki
w pojeździe.
Do zasilania kamery można użyć jednego z dołączonych
przewodów. Dłuższy przewód zasilający należy poprowadzić,
tak aby nie był widoczny dla użytkowników pojazdu. Aby
ukryć przewód o długości 4 m (13 stóp), należy poprowadzić
go za elementami wykończeniowymi pojazdu wzdłuż
przedniej szyby, ramy drzwi lub deski rozdzielczej.
Naciśnij na wizjerze lub , aby przewijać menu główne,
a następnie naciśnij , aby otworzyć element menu.
Galeria: Umożliwia wyświetlanie i zarządzanie nagranymi
filmami i zdjęciami (Wyświetlanie filmów i zdjęć, strona 3).
Travelapse: Umożliwia rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania
Travelapse™ (Travelapse, strona 3).
Sterowanie głosem: Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji
sterowania głosem (Sterowanie głosem, strona 5).
Aplikacja Garmin Drive: Umożliwia sparowanie kamery ze
smartfonem i aplikacją Garmin Drive™ (Parowanie urządzenia
ze smartfonem, strona 5).
Ustawienia: Umożliwia konfigurację funkcji kamery, zmianę
ustawień systemu oraz wyświetlenie informacji o systemie
(Ustawienia, strona 6).
Rejestrowanie za pomocą kamery
samochodowej
NOTYFIKACJA
W niektórych regionach używanie tego urządzenia jest prawnie
regulowane lub zabronione. Używanie go w danym regionie
wymaga znajomości i przestrzegania prawa i przepisów
dotyczących ochrony prywatności.
3 Podłącz przewód zasilający Garmin Dash Cam do
dołączonego zasilacza.
4 Podłącz zasilacz do gniazda zapalniczki w samochodzie.
5 W razie potrzeby włącz stacyjkę, aby doprowadzić zasilanie
do gniazda zapalniczki w pojeździe.
Urządzenie włączy się.
Ustawianie umiejscowienia kamery
Urządzenie można zamontować po lewej stronie, na środku lub
po prawej stronie szyby przedniej. Aby uzyskać możliwie
najlepsze wyniki, należy ustawić opcję Umiejscowienie kamery,
która określa miejsce montażu urządzenia w pojeździe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Asystent kierowcy >
Umiejscowienie kamery.
2 Wybierz Umiejscowienie poziome i umieść urządzenie
w poziomie.
3 Wybierz Wysokość pojazdu.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli prowadzisz duży pojazd, np. pełnowymiarową
furgonetkę lub ciężarówkę, wybierz Wysoki.
• Jeśli prowadzisz zwykły samochód, wybierz Normalny.
Ręczne włączanie urządzenia
Przed włączeniem urządzenia na zasilaniu bateryjnym zaleca
się pełne naładowanie baterii.
UWAGA: Jeśli urządzenie podłączono do gniazda zapalniczki
aktywowanego w momencie zapłonu, uruchomi się ono
automatycznie po uruchomieniu pojazdu.
2
Kamera samochodowa zapisuje nagrania na karcie pamięci
kamery (Wkładanie karty pamięci, strona 1). Domyślnie
urządzenie rozpoczyna nagrywanie wideo po włączeniu
i kontynuuje nagrywanie do momentu wyłączenia. Jeśli karta
pamięci jest pełna, urządzenie automatycznie usuwa najstarsze
niezapisane nagrania w celu zwolnienia miejsca na nowe.
Jeśli opcja natychmiastowego usunięcia niezapisanego
nagrania jest włączona, urządzenie nieprzerwanie usuwa
niezapisane nagrania starsze niż trzy minuty i usuwa wszystkie
niezapisane nagrania przy każdym wyłączeniu. Ta funkcja jest
dostępna tylko dla określonych regionów i jest domyślnie
włączona w przypadku niektórych z tych regionów. Jeśli kamera
jest ustawiona na obsługiwany region, można włączyć lub
wyłączyć tę funkcję w ustawieniach kamery (Ustawienia kamery,
strona 6).
Można zapisać nagranie wideo, aby zapobiec jego nadpisaniu
lub usunięciu (Zapisywanie niezapisanego nagrania wideo,
strona 3).
Zapisywanie nagrania wideo
Domyślnie urządzenie używa czujnika do wykrywania zdarzeń
i automatycznie zapisuje materiał wideo zarejestrowany
podczas, przed i po wykryciu takiego zdarzenia. Pliki wideo
można również w każdej chwili zapisać ręcznie.
Przytrzymaj .
Urządzenie zapisze materiał wideo zarejestrowany podczas,
przed i po przytrzymaniu przycisku .
Pojemność karty pamięci jest ograniczona. Po zapisaniu
nagrania wideo należy je przesłać do komputera (Filmy i zdjęcia
Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej
na komputerze, strona 3) lub do smartfonu (Przycinanie
i eksportowanie filmu, strona 6).
Wykrywanie zdarzeń
Domyślnie urządzenie używa czujnika do wykrywania zdarzeń
i automatycznie zapisuje materiał wideo zarejestrowany
podczas, przed i po wykryciu takiego zdarzenia. Nagranie
zawiera informacje o czasie, dacie i miejscu zdarzenia.
Włączanie i wyłączanie rejestrowania
dźwięku
NOTYFIKACJA
W niektórych regionach rejestrowanie dźwięku w pojeździe jest
zabronione lub wymaga się, aby wszyscy pasażerowie wiedzieli
o takim rejestrowaniu i wyrazili na nie zgodę przed jego
rozpoczęciem. Użytkownik jest odpowiedzialny za znajomość
i przestrzeganie wszelkich przepisów i ograniczeń w jego
regionie.
Urządzenie może rejestrować dźwięk wraz z obrazem wideo za
pomocą wbudowanego mikrofonu. Rejestrowanie dźwięku
można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć.
Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera > Nagrywaj dźwięk.
Wykonywanie zdjęć
Na wizjerze wybierz .
Urządzenie zapisuje wtedy zdjęcie na karcie pamięci.
Travelapse
Funkcja Travelapse rejestruje podczas podróży obraz
w przyspieszonym tempie, co pozwala udostępniać krótkie filmy
z długich podróży. Nagrywanie przy użyciu funkcji Travelapse
nie przerywa zwykłego rejestrowania obrazu przez kamerę.
UWAGA: Nagrywanie Travelapse nie jest dostępne po
włączeniu opcji szybkiego usuwania niezapisanych nagrań
(Ustawienia kamery, strona 6).
Nagrywanie filmów Travelapse
W każdej chwili można ręcznie uruchomić lub zatrzymać
nagrywanie Travelapse, korzystając z menu głównego lub
poleceń głosowych.
UWAGA: Urządzenie nadal rejestruje zwykły obraz z kamery
samochodowej podczas nagrywania filmu Travelapse.
• Aby rozpocząć nagrywanie filmu Travelapse, wybierz opcję:
◦ W menu głównym wybierz kolejno Travelapse >
Rozpocznij.
◦ Powiedz OK, Garmin ,Rozpocznij Travelapse.
• Aby zatrzymać nagrywanie Travelapse, wybierz opcję:
◦ W menu głównym wybierz kolejno Travelapse >
Zatrzymaj.
◦ Powiedz OK, Garmin ,Stop Travelapse.
Wyświetlanie filmów i zdjęć
UWAGA: Podczas przeglądania filmów i zdjęć urządzenie
zatrzymuje rejestrowanie oraz wyłącza alerty.
1 Wybierz kolejno > Galeria.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Niezapisane nagrania i filmy Travelapse nie są
dostępne, gdy opcja natychmiastowego usuwania
niezapisanego filmu jest włączona (Ustawienia kamery,
strona 6).
• Aby wyświetlić zapisane nagrania wideo, wybierz
Zapisane filmy.
Wyświetlanie filmów i zdjęć
• Aby wyświetlić zapisane nagrania po zaparkowaniu,
wybierz Nagrania po zaparkowaniu.
• Aby wyświetlić zapisane zdjęcia, wybierz Zdjęcia.
• Aby wyświetlić filmy Travelapse, wybierz Travelapse.
• Aby wyświetlić najnowsze nagranie wideo, które nie
zostało zapisane, wybierz Niezapisane filmy.
3 Wybierz film lub zdjęcie.
Zapisywanie niezapisanego nagrania wideo
W galerii można wyświetlić niezapisane tymczasowe nagrania
i zapisać klipy wideo z niezapisanych nagrań. Ta funkcja nie jest
dostępna po włączeniu opcji szybkiego usuwania niezapisanych
nagrań (Ustawienia kamery, strona 6).
1 Wybierz kolejno > Galeria > Niezapisane filmy.
2 Wybierz dzień i czas.
Rozpocznie się odtwarzanie niezapisanego filmu dla
określonego przedziału czasowego.
3 Przytrzymaj przycisk lub , aby przewinąć film do tyłu lub
do przodu.
Przytrzymanie przycisku powoduje zwiększenie prędkości,
z jaką urządzenie przewija nagranie. Znacznik czasu jest
widoczny w lewym dolnym rogu nagrania.
4 Po znalezieniu materiału wideo, który chcesz zapisać,
naciśnij kolejno > Zapisz.
Urządzenie zapisuje trzyminutowy klip wideo.
Usuwanie filmu lub zdjęcia
• Podczas wyświetlania filmu wybierz kolejno > Usuń > Tak.
• Podczas wyświetlania zdjęcia wybierz kolejno > Tak.
Filmy i zdjęcia na komputerze
UWAGA: Niektóre odtwarzacze multimedialne mogą nie
obsługiwać odtwarzania w wysokiej rozdzielczości.
Filmy i zdjęcia przechowywane są w folderze DCIM na karcie
pamięci kamery. Filmy są zapisywane w formacie MP4,
a zdjęcia w formacie JPG. Zdjęcia i filmy można wyświetlać
i przenosić po podłączeniu karty pamięci lub urządzenia do
komputera (Podłączanie kamery do komputera, strona 3).
Filmy i zdjęcia są umieszczone w kliku folderach.
UWAGA: Niezapisane nagrania i filmy Travelapse nie są
dostępne, gdy opcja natychmiastowego usuwania
niezapisanego filmu jest włączona (Ustawienia kamery,
strona 6).
100EVENT: Zawiera filmy zapisywane automatycznie, gdy
urządzenie wykryje zdarzenie.
101PHOTO: Zawiera zdjęcia.
102SAVED: Zawiera filmy zapisane ręcznie przez użytkownika.
103PARKM: Zawiera filmy zapisane po zaparkowaniu pojazdu.
104TLPSE: Zawiera filmy Travelapse.
105UNSVD: Zawiera niezapisane nagrania wideo. Gdy skończy
się miejsce przeznaczone na niezapisane nagrania wideo,
urządzenie zacznie nadpisywać najstarsze niezapisane
nagrania wideo.
Podłączanie kamery do komputera
Kamerę można podłączyć do komputera w celu zainstalowania
aktualizacji oprogramowania lub przesłania filmów i zdjęć do
komputera. Z komputerem należy połączyć się za pomocą
krótszego przewodu do przesyłu danych micro-USB 1,5 m (5
stóp) dołączonego do urządzenia.
UWAGA: Dłuższy przewód zasilający dołączony do urządzenia
jest przeznaczony wyłącznie do ładowania i nie może być
używany do podłączania urządzenia do komputera.
3
1 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do przesyłu danych do
portu micro-USB w kamerze.
2 Podłącz większą wtyczkę przewodu USB do wolnego portu
USB w komputerze.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako dysk wymienny
lub wolumin wymienny w komputerze.
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla
kierowcy
W kamerze dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
ostrożniejszej jazdy, nawet gdy podróżujesz dobrze znaną trasą.
Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty dźwiękowe
i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz włączyć lub
wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów alertów dla
kierowcy.
Ostrzeganie przed kolizją: Urządzenie wyświetla ostrzeżenia
w przypadku, gdy wykryje niebezpieczną odległość od
pojazdu jadącego z przodu.
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa: Urządzenie emituje
ostrzeżenie, gdy wykryje niezamierzone przekroczenie linii
oddzielającej pasy ruchu.
Alert ruchu: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
alert w przypadku, gdy wstrzymany ruch drogowy zostaje
odblokowany.
Fotoradary: Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli
ograniczenie prędkości oraz odległość do fotoradaru.
Kamery na światłach: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającej się kamery na światłach.
System ostrzegania przed kolizją
OSTRZEŻENIE
Działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) ma
charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje z kierowcy
obowiązku zachowania ostrożności podczas niesprzyjających
warunków drogowych, przestrzegania wszelkich ograniczeń
podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad
bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. System FWCS
działa w oparciu o pracę kamery, emitując sygnał ostrzegawczy
w przypadku zbliżających się pojazdów. W związku z tym jego
funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej
widoczności. Więcej informacji znajduje się na stronie
garmin.com/warnings.
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów
i nie dla wszystkich modeli produktów.
System FCWS wyświetla ostrzeżenia w przypadku, gdy
urządzenie wykryje niebezpieczną odległość od pojazdu
jadącego z przodu. Urządzenie określa prędkość pojazdu
w oparciu o sygnał GPS i na tej podstawie oblicza bezpieczną
odległość. System FCWS włącza się automatycznie, gdy pojazd
porusza się z prędkością większą niż 48 km/h (30 mil/h).
W przypadku wykrycia niebezpiecznej odległości od pojazdu
jadącego z przodu urządzenie emituje alert dźwiękowy oraz
wyświetla ostrzeżenie na ekranie.
Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania przed
kolizją
Na działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) wpływ
ma kilka czynników. W niektórych warunkach system FCWS
może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu.
• System FCWS włącza się dopiero, gdy pojazd porusza się
z prędkością większą niż 50 km/h (30 mil/h).
• System FCWS może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu,
jeśli pole widzenia kamery jest ograniczone przez deszcz,
mgłę, śnieg, światło słoneczne, światła pojazdów lub słabe
warunki oświetleniowe.
• System FCWS może działać nieprawidłowo, jeśli kąt kamery
nie został odpowiednio dostosowany (Ustawianie
umiejscowienia kamery, strona 2).
• System FCWS może nie wykryć pojazdów jadących z przodu
w odległości większej niż 40 m (130 stóp) lub mniejszej niż
5 m (16 stóp).
• System FCWS może działać nieprawidłowo, jeśli ustawienia
dotyczące umiejscowienia kamery nie wskazują wysokości
pojazdu lub faktycznego umiejscowienia urządzenia
w pojeździe (Ustawianie umiejscowienia kamery, strona 2).
System ostrzegania o opuszczeniu pasa
OSTRZEŻENIE
Działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
(LDWS) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje
z kierowcy obowiązku zachowania ostrożności podczas
niesprzyjających warunków drogowych, przestrzegania
wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych
i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. System LDWS działa w oparciu o pracę
kamery, emitując sygnał ostrzegawczy w przypadku
przekroczenia linii dzielącej pasy ruchu. W związku z tym jego
funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej
widoczności. Więcej informacji znajduje się na stronie
garmin.com/warnings.
System LDWS wyświetla ostrzeżenie w przypadku, gdy
urządzenie wykryje niezamierzone przekroczenie linii
oddzielającej pas. Na przykład, urządzenie wyświetli ostrzeżenie
w przypadku przekroczenia linii ciągłej. System LDWS zapewnia
ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością
większą niż 64 km/h (40 mil/h). Ostrzeżenie pojawia się po lewej
lub prawej stronie ekranu, zależnie od tego, która linia (lewa czy
prawa) została przekroczona.
UWAGA: Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki, należy
ustawić opcję Umiejscowienie kamery, która określa miejsce
montażu urządzenia w pojeździe.
Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania
o opuszczeniu pasa
Na działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa (LDWS)
wpływ ma kilka czynników. W niektórych warunkach system
LDWS może nie wykryć opuszczenia pasa ruchu, którym się
poruszasz.
• System LDWS zapewnia ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy
pojazd porusza się z prędkością większą niż 65 km/h (40 mil/
h).
4
Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy
• System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli kąt kamery
nie został odpowiednio dostosowany.
• System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli ustawienia
dotyczące umiejscowienia kamery nie wskazują wysokości
pojazdu lub faktycznego umiejscowienia urządzenia
w pojeździe (Ustawianie umiejscowienia kamery, strona 2).
• Do prawidłowego działania systemu LDWS konieczny jest
przejrzysty, ciągły widok linii dzielących pasy ruchu.
◦ Opuszczenie pasa ruchu może nie zostać wykryte, jeśli
widok linii dzielących pasy ruchu jest ograniczony przez
deszcz, mgłę, duże zacienienie, światło słoneczne lub
światła pojazdów, roboty na drodze lub inne przeszkody
wizualne.
◦ Przypadki opuszczenia pasa ruchu mogą nie być
wykrywane, jeśli linie dzielące pasy ruchu są nierówne,
brakuje ich lub są mocno zniszczone.
• System LDWS może nie wykryć przypadków opuszczenia
pasa ruchu na bardzo szerokich, wąskich lub krętych
drogach.
Alert ruchu
Alert ruchu emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla alert
w przypadku, gdy wstrzymany ruch drogowy zostaje
odblokowany. Alert ten wyświetla się tylko wtedy, gdy stojący
przed Tobą pojazd poruszy się znacząco do przodu, a Twój
pojazd pozostanie w miejscu. Funkcja ta jest przydatna, kiedy
oczekujesz na zmianę świateł lub stoisz w korku. Funkcja używa
kamery samochodowej do wykrywania zatrzymanych
i poruszających się postojów oraz wymaga niezasłoniętego
widoku na drogę.
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich języków.
Można z niej korzystać, gdy interfejs urządzenia jest
w nieobsługiwanym języku, jednak polecenia należy
wypowiadać w języku angielskim.
Sterowanie kamerą za pomocą poleceń
głosowych
1 Powiedz OK, Garmin, aby włączyć funkcję sterowania
głosem.
Zostanie odtworzony dźwięk i kamera zacznie słuchać
polecenia.
2 Wymów polecenie:
• Aby zapisać nagranie, powiedz Zapisz film.
• Aby zrobić zdjęcie, powiedz Zrób zdjęcie.
• Aby zarejestrować obraz z dźwiękiem, powiedz Nagrywaj
dźwięk.
• Aby zarejestrować obraz bez dźwięku, powiedz Wyłącz
dźwięk.
• Aby rozpocząć nagrywanie Travelapse, powiedz
Rozpocznij Travelapse.
• Aby zatrzymać nagrywanie Travelapse, powiedz Stop
Travelapse.
Gdy kamera rozpozna polecenie, odtworzy dźwięk.
Włączanie i wyłączanie sterowania głosem
Wybierz kolejno
Wyłącz.
> Sterowanie głosem > Ustawienia >
Sterowanie głosem — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, aby poprawić
dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
• Przed każdym poleceniem powiedz OK, Garmin.
• Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający odebranie
polecenia przez kamerę.
Parowanie urządzenia ze smartfonem
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
®
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie
ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer
na światłach.
• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™
(garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych
kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
Możesz sparować kamerę Garmin Dash Cam ze smartfonem
i aplikacją Garmin Drive. Aplikacja Garmin Drive umożliwia
skonfigurowanie sieci obejmującej wiele kamer, zmianę
ustawień kamery oraz wyświetlanie, edytowanie i zapisywanie
zdjęć i filmów.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
aplikację Garmin Drive.
2 Włącz kamerę Garmin Dash Cam i umieść ją w odległości do
3 metrów (10 stóp) od swojego smartfona.
3 W telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli jest to pierwsze urządzenie Garmin, które jest
parowane ze smartfonem, zaakceptuj umowę licencyjną
aplikacji Garmin Drive.
• W przypadku parowania kolejnego urządzenia lub kamery
Garmin ze smartfonem wybierz Dodaj urządzenie.
5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami,
aby zakończyć proces parowania i konfiguracji.
Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu
urządzeń następuje automatyczne ich połączenie, jeśli
urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu.
Sterowanie głosem
Funkcja sterowania głosem umożliwia obsługę kamery poprzez
wypowiadanie słów i poleceń.
Sterowanie głosem
5
Przeglądanie filmów i zdjęć na smartfonie
Aby móc przeglądać filmy i zdjęcia na smartfonie, należy
sparować urządzenie Garmin Dash Cam z aplikacją Garmin
Drive (Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 5).
UWAGA: Podczas przeglądania filmów i zdjęć urządzenie
zatrzymuje rejestrowanie oraz wyłącza alerty.
1 W aplikacji Garmin Drive w smartfonie wybierz Przejrzyj
nagrania.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić zapisane zdjęcie lub film, wybierz plik
z kategorii Zapisane nagrania.
• Aby wyświetlić ostatnio nagrany materiał wideo, który nie
został zapisany, wybierz film z kategorii Tymczasowe
nagrania.
Usuwanie filmu lub zdjęcia za pomocą smartfona
1 Podczas przeglądania listy zapisanych filmów lub zdjęć
w smartfonie wybierz Wybierz.
2 Wybierz jeden lub więcej plików.
3 Wybierz .
Przycinanie i eksportowanie filmu
Możesz przyciąć długość filmu, aby usunąć niepotrzebny
materiał przed wyeksportowaniem.
1 W aplikacji Garmin Drive wybierz Przejrzyj nagrania.
2 Wybierz film.
3 Przeciągnij wskaźniki na pasku postępu filmu w lewo lub
w prawo, aby przyciąć długość nagrania.
4 Wybierz Eksportuj.
UWAGA: Podczas eksportowania filmu aplikacja musi
znajdować się na pierwszym planie.
Aplikacja eksportuje wykadrowany film do smartfonu.
Sieć wielu kamer
Aplikacja Garmin Drive umożliwia sparowanie wielu kamer
samochodowych, co pozwala na podłączenie kamer
samochodowych z wielu pojazdów za pomocą tego samego
telefonu. Umożliwia również zainstalowanie wielu kamer
samochodowych w tym samym pojeździe, np. kamery przedniej
i kamery tylnej, w celu stworzenia widoku zawierającego wiele
obrazów rejestrowanych równocześnie (tzw. obraz w obrazie).
Jeśli kamera połączona z systemem GPS jest również
połączona z siecią, do zapisanych filmów ze wszystkich kamer
w sieci można dodać informacje o pozycji.
Tworzenie filmów z obrazem w obrazie z wielu kamer
Przed użyciem tej funkcji należy sparować co najmniej dwie
kamery z aplikacją Garmin Drive i nagrać materiał filmowy przy
użyciu obu kamer.
Aplikacja Garmin Drive umożliwia tworzenie widoku
zawierającego wiele obrazów rejestrowanych równocześnie
(tzw. obraz w obrazie) z dwóch kamer.
1 W aplikacji Garmin Drive wybierz Przejrzyj nagrania.
2 Wybierz nagranie z wielu kamer.
Nagrania wideo z wielu kamer są oznaczone ikonami wielu
kamer
na miniaturze filmu. Aplikacja automatycznie
łączy materiały wideo nagrane w tym samym czasie w jedną
ikonę nagrania z wielu kamer.
3 Użyj i , aby wybrać materiał z kamery, który ma być użyty
jako część filmu wyświetlanego na pełnym ekranie.
4 Przeciągnij wskaźniki na pasku postępu filmu w lewo lub
w prawo, aby przyciąć długość nagrania.
5 Wybierz Kontynuuj.
6 Użyj i , aby wybrać materiał z kamery, który ma być użyty
jako część filmu wyświetlanego jako obraz w obrazie.
6
7 Wybierz róg ekranu, w którym ma być wyświetlany obraz
w obrazie, a następnie wybierz Eksportuj.
UWAGA: Podczas eksportowania filmu aplikacja musi
znajdować się na pierwszym planie.
Aplikacja eksportuje film z obrazem w obrazie do smartfonu.
Ustawienia kamery w aplikacji Garmin Drive
W aplikacji Garmin Drive wybierz , a następnie wybierz nazwę
kamery.
Konfiguracja kamery: Zawiera opcje wyboru nazwy kamery
i wyświetlania obrazu na żywo, co umożliwia dostosowanie
położenia kamery.
Jakość: Umożliwia regulację rozdzielczości obrazu wideo.
Nakładka danych: Pozwala określić typ danych wyświetlanych
na nagraniu i zdjęciach.
Niezapisane filmy: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Określa, kiedy urządzenie usuwa niezapisane nagrania
wideo. Po wybraniu opcji Usuń gdy pełna urządzenie usuwa
najstarsze niezapisane filmy, gdy karta pamięci jest pełna. Po
wybraniu opcji Usuń od razu urządzenie nieprzerwanie
usuwa niezapisane nagrania starsze niż trzy minuty i usuwa
wszystkie niezapisane nagrania przy każdym wyłączeniu.
Jest to przydatne w celu ochrony prywatności danych. Po
wybraniu opcji Usuń od razu nie można nagrywać filmów
Travelapse.
Travelapse: Włącza lub wyłącza funkcję Travelapse
(Travelapse, strona 3).
Jednostki i czas: Dostosowanie ustawień formatu daty
i godziny.
Informacje o urządzeniu: Wyświetla informacje dotyczące
wersji oprogramowania oraz identyfikatora kamery.
Formatuj kartę SD: Formatuje kartę pamięci i usuwa z niej
wszystkie nagrania, zdjęcia i inne dane.
Przywróć domyślne: Przywraca domyślne ustawienia
fabryczne urządzenia i anuluje parowanie urządzenia
z aplikacją Garmin Drive.
Zapomnij urządzenie: Anuluje parowanie urządzenia
z aplikacją Garmin Drive.
Zmiana nazwy kamery
Można zmienić nazwę kamery, aby odróżnić ją od innych kamer
w sieci wielu kamer.
1 Wybierz .
2 Wybierz kamerę.
3 Wybierz Konfiguracja kamery.
4 Wybierz nazwę kamery z pola Nazwa kamery.
PORADA: Można wybrać Własny, aby wprowadzić własną
nazwę kamery.
Ustawienia
Ustawienia kamery
Wybierz kolejno > Ustawienia > Kamera.
Rozdzielczość: Umożliwia regulację rozdzielczości obrazu
wideo.
Wykrywanie zdarzeń: Włącza i wyłącza wykrywanie zdarzeń
(Wykrywanie zdarzeń, strona 3).
Nagrywaj dźwięk: Włącza i wyłącza nagrywanie dźwięku
(Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku, strona 3).
Nakładka danych: Pozwala określić typ danych wyświetlanych
na nagraniu i zdjęciach.
Ustawienia
Niezapisane filmy: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Określa, kiedy urządzenie usuwa niezapisane nagrania
wideo. Po wybraniu opcji Usuń gdy pełna urządzenie usuwa
najstarsze niezapisane filmy, gdy karta pamięci jest pełna. Po
wybraniu opcji Usuń od razu urządzenie nieprzerwanie
usuwa niezapisane nagrania starsze niż trzy minuty i usuwa
wszystkie niezapisane nagrania przy każdym wyłączeniu.
Jest to przydatne w celu ochrony prywatności danych. Po
wybraniu opcji Usuń od razu nie można nagrywać filmów
Travelapse ani przeglądać niezapisanych filmów w galerii.
Nagrywanie po utracie zasilania: Pozwala ustawić czas, przez
który urządzenie będzie kontynuować nagrywanie po
wyłączeniu zasilania.
Nagrywaj po zaparkowaniu: Sprawia, że kamera rejestruje
obraz, podczas gdy pojazd jest zaparkowany i wyłączony,
a także pozwala określić, jak długo ma być aktywna po
zaparkowaniu. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy
przewód trybu parkowania Dash Cam jest podłączony do
kamery (Nagrywanie po zaparkowaniu, strona 8).
NOTYFIKACJA
W związku z przepisami ochrony prywatności funkcja ta nie
jest dostępna na wszystkich obszarach. Użytkownik jest
odpowiedzialny za znajomość i przestrzeganie odpowiednich
praw i przepisów dotyczących ochrony prywatności w jego
regionie.
Formatuj kartę: Formatuje kartę pamięci i usuwa z niej
wszystkie nagrania, zdjęcia i inne dane.
Ustawienia rozdzielczości obrazu wideo
Można ustawić rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę (FPS)
oraz opcję HDR (High Dynamic Range) dla filmów nagrywanych
przez kamerę.
Rozdzielczość to inaczej szerokość i wysokość filmu
w pikselach. FPS to liczba klatek nagrania rejestrowanych co
sekundę. Technika HDR łączy kilka klatek o różnej ekspozycji,
co może poprawić wyrazistość obrazu w warunkach wysokiego
kontrastu lub słabego oświetlenia. Ustawienia o wyższej
rozdzielczości lub liczbie klatek na sekundę wymagają więcej
miejsca na karcie pamięci.
Nie każdy model obsługuje wszystkie ustawienia.
Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera > Rozdzielczość.
Ustawienie
Rozdzielczość
Obsługiwane modele
1440p, 30 kl./s, HDR
2560 × 1400 pikseli
56/66W
1080p, 60 kl./s
1920 × 1080 pikseli
56/66W
1080p, 30 kl./s, HDR
1920 × 1080 pikseli
56/66W
1080p, 30 kl./s
1920 × 1080 pikseli
46
720p, 30 kl./s, HDR
1280 × 720 pikseli
56/66W
720p, 30 kl./s
1280 × 720 pikseli
46
Ustawienia asystenta kierowcy
Wybierz kolejno > Ustawienia > Asystent kierowcy.
Umiejscowienie kamery: Umożliwia wskazanie miejsca,
w którym zamontowana została kamera w pojeździe
((Ustawianie umiejscowienia kamery, strona 2)).
Kolizja: Umożliwia regulację czułości funkcji ostrzegania przed
kolizją (FCWS).
Alert ruchu: Włącza i wyłącza wyświetlanie alertu ruchu oraz
alerty dźwiękowe, gdy wstrzymany ruch drogowy zostaje
odblokowany (Alert ruchu, strona 5).
Opuszczenie pasa: Umożliwia regulację ustawień dotyczących
przekroczenia linii oddzielającej pasy ruchu (System
ostrzegania o opuszczeniu pasa, strona 4).
Alerty punktów alarmowych: Umożliwia regulację ustawień
alertów dla punktów alarmowych.
Informacje o urządzeniu
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno > Ustawienia > System.
Głośność: Umożliwia regulację głośności odtwarzania alertów
i nagrań w kamerze.
Jasność: Dostosowuje jasność wyświetlacza wizjera.
Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych
lub nocnych. Wybranie Auto powoduje, że urządzenie
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Czas do wygaszenia ekranu: Umożliwia konfigurację ekranu
w taki sposób, by pozostawał włączony, gdy kamera będzie
podłączona do zasilania, lub wyłączał się po minucie
bezczynności. Kamera kontynuuje nagrywanie przy
wyłączonym ekranie, a dioda LED nagrywania świeci się na
czerwono, informując, że urządzenie nagrywa.
Konfiguracja: Pozwala ustawić jednostki miar, czas i język,
a także przywrócić ich domyślne wartości.
O systemie: Wyświetla nazwę kamery, numer wersji
oprogramowania, numer identyfikatora (ID) urządzenia oraz
informacje o kilku innych funkcjach oprogramowania.
Informacje prawne: Wyświetlanie informacji prawnych
i dotyczących zgodności.
Konfiguracja urządzenia
Wybierz kolejno > Ustawienia > System > Konfiguracja.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Czas: Pozwala określić godzinę, datę i format znacznika czasu.
Język: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na ekranie.
Przywróć: Przywraca domyślne ustawienia fabryczne i anuluje
parowanie kamery z aplikacją Garmin Drive. Ta opcja nie
powoduje usunięcia zarejestrowanych zdjęć i filmów. Aby
usunąć wszystkie zdjęcia i filmy z karty pamięci, należy
sformatować kartę pamięci (Formatowanie karty pamięci,
strona 1).
Informacje o urządzeniu
Czyszczenie obiektywu aparatu
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Aby poprawić jakość nagrań wideo, obiektyw kamery należy
regularnie czyścić.
1 Przetrzyj obiektyw niestrzępiącą się ściereczką do
obiektywów, ewentualnie zwilżoną alkoholem izopropylowym.
Pozostaw
obiektyw do wyschnięcia.
2
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Rejestracja produktu
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
7
Aktualizowanie kamery za pomocą aplikacji Garmin
Drive
Aplikacja Garmin Drive informuje o dostępności aktualizacji
oprogramowania dla urządzenia.
1 W aplikacji Garmin Drive wybierz Instaluj teraz.
Aktualizacja oprogramowania zostanie wysłana do
urządzenia. Otrzymasz powiadomienie, gdy przesyłanie
będzie ukończone.
2 Po wyłączeniu urządzenia odłącz je od zasilania.
3 Podłącz urządzenie do zasilania.
Urządzenie zainstaluje aktualizację oprogramowania.
UWAGA: Podczas aktualizacji oprogramowania obraz
i dźwięk nie są rejestrowane.
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
Wyświetlanie informacji dotyczących
zgodności i przepisów związanych z eetykietami
1 W menu ustawień przewiń do samego dołu menu.
2 Wybierz System.
3 Wybierz Informacje prawne.
Ponowne uruchamianie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, należy je ponownie
uruchomić.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Dane techniczne
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Napięcie wejściowe
Od 4,75 V do 5,25 V DC, 1 A
Częstotliwości bezprzewodowe 2,4 GHz przy 7 dBm
Po wyłączeniu pojazdu kamera przełącza się w tryb nagrywania
po zaparkowaniu i automatycznie rejestruje film po każdym
wykryciu ruchu przez czujnik kamery.
Schemat połączeń przewodu trybu parkowania
Element
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czarny
Uziemienie
Żółty
Akumulator 12 V
Czerwony
Akcesorium 12 V
Podłączanie przewodu trybu parkowania do źródła
zasilania
PRZESTROGA
Firma Garmin zaleca zlecić montaż urządzenia
doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią
wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe
podłączenie przewodu zasilania może spowodować
uszkodzenie pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.
1 Poprowadź przewód trybu parkowania w pojeździe do
2
3
4
5
miejsca, w którym istnieje możliwość podłączenia do stałego
zasilania, przełączanego zasilania i masy.
Podłącz żyłę BATT do stałego źródła zasilania.
Podłącz żyłę ACC do przełączanego źródła zasilania.
Podłącz żyłę GND do nieizolowanej, metalowej części
nadwozia za pomocą dołączonej śruby lub wkrętu.
Podłącz przewód trybu parkowania do portu USB w kamerze.
Rozwiązywanie problemów
Kamera nagrzewa się, gdy jest włączona
Nagrzewanie się kamery jest normalnym zjawiskiem podczas
typowego użytkowania, szczególnie podczas nagrywania filmów
w wysokiej rozdzielczości lub przesyłania sygnału Wi‑Fi .
®
Dane techniczne karty pamięci
Kamera wymaga karty pamięci o następujących parametrach.
Typ
microSDHC lub microSDXC
Pojemność
8 GB lub więcej
Klasa prędkości
Klasa 10 lub wyższa
System plików
FAT32
Załącznik
Nagrywanie po zaparkowaniu
NOTYFIKACJA
W związku z przepisami ochrony prywatności funkcja ta nie jest
dostępna na wszystkich obszarach. Użytkownik jest
odpowiedzialny za znajomość i przestrzeganie odpowiednich
praw i przepisów dotyczących ochrony prywatności w jego
regionie.
Aby móc korzystać z funkcji nagrywania po zaparkowaniu,
najpierw należy podłączyć do kamery przewód trybu parkowania
Dash Cam (Schemat połączeń przewodu trybu parkowania,
strona 8).
Funkcja nagrywania po zaparkowaniu umożliwia automatyczne
nagrywanie po zaparkowaniu samochodu.
Wybierz kolejno > Ustawienia > Kamera > Nagrywaj po
zaparkowaniu.
8
Zapis danych na karcie pamięci staje się
coraz mniej pewny i należy wymienić kartę
Po zapisaniu plików bardzo dużą liczbę razy wszystkie karty
pamięci microSD ulegają zużyciu. Okresowe formatowanie
karty może wydłużyć okres jej przydatności i zwiększyć
wydajność. Ponieważ kamera samochodowa rejestruje nagrania
w sposób ciągły, może to wymagać wymiany karty pamięci co
jakiś czas (Wkładanie karty pamięci, strona 1). Urządzenie
automatycznie wykrywa błędy karty pamięci i ostrzega
użytkownika o konieczności sformatowania lub wymiany karty
pamięci.
Następujące czynności pomogą wydłużyć okres użytkowania
karty pamięci.
• Kartę pamięci należy formatować co najmniej raz na sześć
miesięcy (Formatowanie karty pamięci, strona 1).
• Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o błędzie karty pamięci,
należy najpierw spróbować sformatować kartę pamięci
(Formatowanie karty pamięci, strona 1), a następnie w razie
potrzeby wymienić kartę pamięci (Wkładanie karty pamięci,
strona 1).
• Wyłącz urządzenie, gdy nie korzystasz z pojazdu.
Jeśli urządzenie podłączono do gniazda zapalniczki
aktywowanego w momencie zapłonu, wyłącz urządzenie,
kiedy nie korzystasz z pojazdu, aby uniknąć zapisywania
zbędnego materiału przez kamerę samochodową.
®
Załącznik
• Przenoś zapisane nagrania na komputer.
Karta pamięci działa dłużej, gdy znajduje się na niej więcej
wolnego miejsca.
• Użyj karty pamięci o większej pojemności.
Ponieważ karty pamięci o większej pojemności są rzadziej
nadpisywane, zazwyczaj mają one dłuższy okres
przydatności.
• Używaj karty pamięci wysokiej jakości o klasie szybkości 10
lub wyższej.
• Zapasową kartę pamięci kup od zaufanych producentów
i sprzedawców.
Moje nagrania wideo są rozmazane
• Wyczyść obiektyw kamery (Czyszczenie obiektywu aparatu,
strona 7).
• Wyczyść przednią szybę przed kamerą.
• Sprawdź, czy powierzchnia przedniej szyby znajdująca się
przed kamerą jest czyszczona przez wycieraczki. W razie
potrzeby przesuń urządzenie.
Moje nagrania są poprzerywane lub
niekompletne
• Dla uzyskania jak najlepszej jakości obrazu oraz nagrań
używaj karty pamięci o klasie szybkości 10 lub wyższej.
Karty pamięci o niższej klasie mogą nie rejestrować nagrań
wystarczająco szybko.
• Jeśli wyświetlasz filmy na smartfonie, korzystając
z połączenia bezprzewodowego z kamerą, spróbuj wyświetlić
je w innym miejscu o lepszej jakości połączenia
bezprzewodowego lub spróbuj przesłać filmy do smartfonu
(Przycinanie i eksportowanie filmu, strona 6).
• Prześlij ważne nagrania do komputera lub smartfonu
i sformatuj kartę pamięci (Formatowanie karty pamięci,
strona 1).
• Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o błędzie karty pamięci,
należy najpierw spróbować sformatować kartę pamięci
(Formatowanie karty pamięci, strona 1), a następnie w razie
potrzeby wymienić kartę pamięci (Wkładanie karty pamięci,
strona 1).
• Zaktualizuj urządzenie do najnowszej wersji oprogramowania
(Aktualizacje produktów, strona 7).
Rozwiązywanie problemów
9
Indeks
A
aktualizowanie oprogramowania 8
alerty 4
alerty dla kierowcy 4, 5
C
czyszczenie, urządzenie 7, 9
D
dostosowywanie, ustawienia 7
rejestrowanie 2, 3, 8
usuwanie 3, 6
zapisywanie 3, 6
zdjęcie, wyświetlanie 3, 6
wiele kamer 6
wykonywanie, zdjęcie 3
wykrywanie zdarzenia 2, 3
Z
zaawansowany system wspomagania kierowcy
(ADAS) 4, 5
zdjęcie 2
wyświetlanie 3
F
filmy 2
funkcje smartfona, łączenie 5
G
Garmin Express 7
aktualizowanie oprogramowania 7
K
kamera, zmiana nazwy 6
kamera samochodowa 8
karta pamięci 1
nagrywanie dźwięku 3
nagrywanie wideo 3
kamery
czerwone światło 5
kamera samochodowa 1
prędkość 5
kamery monitorujące prędkość 5
kamery na światłach 5
karta microSD 1, 8
karta pamięci 1, 8
instalacja 1
komputer, łączenie 3
konfiguracja 2
M
mocowanie, szyba przednia 1
O
ogólne informacje o urządzeniu 1
oprogramowanie
aktualizowanie 7, 8
wersja 8
P
parowanie urządzenia, telefon 5
pierwsze kroki 2
przewód trybu parkowania 8
przycisk zasilania 2
R
resetowanie, urządzenie 8
rozdzielczość 7
rozwiązywanie problemów 8, 9
S
sterowanie głosem 2, 5
porady 5
system 7
system ostrzegania o opuszczeniu pasa
(LDWS) 4
system ostrzegania przed kolizją (FCWS) 4
T
technologia Bluetooth, parowanie z telefonem
5
telefon, parowanie urządzenia 5
Travelapse 2, 3
U
umiejscowienie kamery 2
ustawienia 2, 6, 7
W
wideo
edytowanie 6
jakość 9
odtwarzanie 3, 6
10
Indeks
support.garmin.com
Marzec 2019
190-02544-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising