Garmin | Dash Cam™ 46 | User manual | Garmin Dash Cam™ 46 Brugervejledning

Garmin Dash Cam™ 46 Brugervejledning
GARMIN DASH CAM 46/56/66W
™
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Dash Cam™, Garmin Express™ og Travelapse™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Navnet BLUETOOTH og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD og microSD logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Installation af et hukommelseskort ............................................. 1
Installation af enheden på forruden ............................................ 1
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen ................................. 1
Indstilling af kameraplacering ..................................................... 2
Sådan tændes enheden manuelt ............................................... 2
Sådan slukkes enheden manuelt ............................................... 2
Hovedmenu ................................................................................ 2
Bilkameraoptagelse ....................................................... 2
Sådan gemmer du en videooptagelse ........................................ 2
Hændelsesregistrering ................................................................ 2
Slå lydoptagelse til eller fra ......................................................... 3
Sådan tager du et foto ................................................................ 3
Travelapse .................................................................................. 3
Visning af videoer og billeder....................................... 3
Sådan gemmes videooptagelser, som ikke er gemt ................... 3
Slette en video eller et foto ......................................................... 3
Videoer og fotos på din computer ............................................... 3
Funktioner og advarsler for
chaufføropmærksomhed ............................................... 3
Forward Collision Warning System ............................................. 4
Lane Departure Warning System ............................................... 4
Startpåmindelse .......................................................................... 4
Rødt lys- og fartkameraer ........................................................... 5
Stemmestyring ............................................................... 5
Styring af kameraet med stemmekommandoer .......................... 5
Aktivering/deaktivering af stemmestyring ................................... 5
Tip til stemmestyring ................................................................... 5
Parring med din smartphone........................................ 5
Visning af videoer og fotos på din smartphone .......................... 5
Beskæring og eksport af en video .............................................. 5
Netværk med flere kameraer ...................................................... 6
Kameraindstillinger i Garmin Drive appen .................................. 6
Indstillinger..................................................................... 6
Kameraindstillinger ..................................................................... 6
Indstillinger for Hjælp til chauffør ................................................ 7
Systemindstillinger ...................................................................... 7
Enhedsoplysninger........................................................ 7
Rengøring af kameralinsen ......................................................... 7
Produktopdateringer ................................................................... 7
Garmin Support Center ............................................................... 7
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .........................................................................................7
Genstart af enheden ................................................................... 7
Specifikationer ............................................................................ 7
Specifikationer for hukommelseskort .......................................... 7
Appendiks....................................................................... 8
Videooptagelse under parkering ................................................. 8
Fejlfinding....................................................................... 8
Mit kamera bliver varmt under brug ............................................ 8
Mit hukommelseskort er blevet forringet og skal udskiftes ......... 8
Mine videooptagelser er slørede ................................................ 8
Mine videooptagelser hakker eller er ufuldstændige .................. 8
Indeks............................................................................ 10
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
Sådan fjerner du hukommelseskortet
BEMÆRK
Hvis hukommelseskortet tages ud, mens enheden er tændt, kan
det medføre tab af data eller beskadige enheden.
1 Sluk enheden.
2 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
3 Slip kortet.
Kortet skubbes ud af porten.
Installation af enheden på forruden
BEMÆRK
Den selvklæbende holder er beregnet til længerevarende
montering og kan være svær at afmontere. Du bør omhyggeligt
overveje dens placering, før du monterer holderen.
Tryk for at tænde enheden.
Hold nede i 3 sekunder for at slukke for enheden.
Vælg for at gå tilbage til forrige side.
Vælg for at rulle gennem menuerne eller siderne.
Vælg for at rulle gennem menuerne eller siderne.
Gå til søgeren, og vælg for at gemme et foto.
Hold nede for at gemme et videoklip.
Vælg for at vælge en indstilling i en menu.
Når du monterer den selvklæbende holder på forruden, skal den
omgivende temperatur være fra 21° til 38 °C (fra 70° til 100 °F).
1 Rengør forruden med vand eller sprit og en fnugfri klud.
Forruden skal være fri for støv, voks, olie eller andre
belægninger.
2 Fjern den beskyttende film fra holderens klæbemiddel.
Installation af et hukommelseskort
Hvis du vil optage video, skal du installere et kompatibelt
hukommelseskort (Specifikationer for hukommelseskort,
side 7).
1 Indsæt hukommelseskortet i stikket .
3 Anbring holderen på monteringsstedet.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Formatering af hukommelseskortet
TIP: Klæbemidlet er ekstremt klistret. Undgå at lade
klæbemidlet komme i kontakt med forruden, før holderen er
anbragt korrekt og sidder lige.
4 Tryk holderen hårdt mod forruden, og bevar trykket i 30
sekunder.
Dette bevirker, at holderens klæbemiddel kommer ordentligt i
kontakt med forruden.
Kameraet kræver et hukommelseskort, der er formateret ved
hjælp af FAT32-filsystemet. Du kan bruge kameraet til at
formatere dit kort ved hjælp af dette filsystem.
Du bør formatere hukommelseskortet mindst én gang hver 6.
måned for at forlænge hukommelseskortets levetid. Du skal
også formatere et helt nyt hukommelseskort, hvis det ikke er
formateret ved hjælp af FAT32-filsystemet.
BEMÆRK: Hvis du formaterer hukommelseskortet, bliver alle
videoer, fotos og data på kortet slettet.
1 Slut kameraet til strøm.
2 Vælg Indstillinger > Kamera > Formater kort.
3 Lad kameraet være sluttet til strøm, indtil formateringen er
fuldført.
Når formateringen er fuldført, viser kameraet en meddelelse og
begynder optagelsen.
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen
1 Slut strømkablet til enhedens USB-stik.
Sådan kommer du i gang
1
Enheden slukkes.
Hovedmenu
2 Før strømkablet til bilens strømudtag.
Du kan bruge et af de medfølgende kabler til at strømforsyne
kameraet. Det lange, lette strømkabel er beregnet til usynlig
montering. Hvis du vil skjule det 4 m (13 fod) lange kabel,
skal du føre det bag køretøjets beklædning langs forruden,
dørrammen eller instrumentbrættet.
I søgeren skal du trykke på eller for at rulle gennem
hovedmenuen og trykke på for at åbne et menupunkt.
Galleri: Giver dig mulighed for at få vist og administrere
optagede videoer og fotos (Visning af videoer og billeder,
side 3).
Travelapse: Giver dig mulighed for at starte og stoppe
Travelapse™ optagelse (Travelapse, side 3).
Stemmestyring: Giver dig mulighed for at slå
stemmestyringsfunktionerne til og fra (Stemmestyring,
side 5).
Garmin Drive appen: Giver dig mulighed for at parre kameraet
med din smartphone og Garmin Drive™ appen (Parring med
din smartphone, side 5).
Indstillinger: Giver dig mulighed for at konfigurere
kamerafunktioner, ændre systemindstillinger og få vist
systemoplysninger (Indstillinger, side 6).
Bilkameraoptagelse
BEMÆRK
Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af denne
enhed. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende
love og bestemmelser om privatlivets fred i den jurisdiktion, hvor
du planlægger at bruge denne enhed.
3 Slut Garmin Dash Cam strømkablet til den medfølgende
strømadapter.
4 Sæt strømadapteren i bilens stikudtag.
5 Tænd om nødvendigt bilens tændingskontakt for at give
strøm til bilens strømudtag.
Enheden tændes.
Indstilling af kameraplacering
Du kan montere enheden til venstre, højre eller i midten på
forruden. For at opnå den bedste funktion, bør indstillingen
Kameraplacering angive enhedens placering i køretøjet.
1 Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør > Kameraplacering.
2 Vælg Horisontal placering, og anbring kameraet vandret.
3 Vælg Køretøjets højde.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du kører i et stort køretøj, som f.eks. en stor
varevogn eller en lastbil, skal du vælge Høj.
• Hvis du kører i en bil, skal du vælge Normal.
Sådan tændes enheden manuelt
Før du tænder for enheden med batteristrøm, skal batteriet
oplades helt.
BEMÆRK: Når enheden er tilsluttet til et tændingsforbundet
strømudtag, tænder den automatisk, når du tænder for
køretøjet.
Vælg .
Enheden tændes.
Sådan slukkes enheden manuelt
BEMÆRK: Når enheden er tilsluttet et tændingsforbundet
strømudtag, slukker den automatisk, når du slukker for køretøjet.
Hold nede i 3 sekunder.
2
Bilkameraets videooptagelser gemmes på hukommelseskortet
(Installation af et hukommelseskort, side 1). Som standard
starter enheden med at optage video, når den tændes, og
stopper med at optage, når den slukkes. Hvis
hukommelseskortet er fyldt, sletter enheden automatisk den
ældste video, som ikke er gemt, for at gøre plads til nye videoer.
Når muligheden for straks at slette videoer, som ikke er gemt, er
valgt, sletter enheden altid videoer, som ikke er gemt, hvis de er
mere end tre minutter gamle, og sletter alle videoer, som ikke er
gemt, hver gang enheden slukkes. Denne funktion er kun
tilgængelig i visse områder og er som standard slået til for nogle
af disse områder. Når kameraet er konfigureret til et understøttet
område, kan du slå funktionen til eller fra i kameraindstillingerne
(Kameraindstillinger, side 6).
Du kan gemme en videooptagelse for at forhindre, at den bliver
overskrevet eller slettet (Sådan gemmes videooptagelser, som
ikke er gemt, side 3).
Sådan gemmer du en videooptagelse
Som standard bruger enheden en sensor til at registrere en
mulig hændelse og gemmer automatisk videooptagelsen før,
under og efter den registrerede hændelse. Du kan også når som
helst gemme videoen manuelt.
Hold nede.
Enheden gemmer videooptagelsen, før, under og efter, du
holder nede.
Hukommelseskortet har begrænset lagringsplads. Når du har
gemt en videooptagelse, skal du overføre optagelsen til din
computer (Videoer og fotos på din computer, side 3) eller til
din smartphone (Beskæring og eksport af en video, side 5).
Hændelsesregistrering
Som standard bruger enheden en sensor til at registrere
potentielle ulykker, og den gemmer automatisk videofilmen
under, før og efter den registrerede hændelse. Videooptagelsen
stemples med hændelsens tidspunkt, dato og sted.
Bilkameraoptagelse
Slå lydoptagelse til eller fra
BEMÆRK
Nogle retskredse kan forbyde optagelse af lyd i bilen eller
kræve, at alle passagerer har kendskab til optagelsen og giver
samtykke, før du optager lyd i bilen. Det er dit ansvar at kende
og overholde alle love og begrænsninger i din retskreds.
Enheden kan optage lyd og bruge integreret mikrofon under
optagelse af video. Du kan til enhver tid slå lydoptagelse til eller
fra.
Vælg Indstillinger > Kamera > Optag lyd.
Sådan tager du et foto
I søgeren skal du vælge .
Enheden gemmer fotoet på hukommelseskortet.
Travelapse
Travelapse funktionen optager en video i hurtig gengivelse af
turen, hvilket giver dig mulighed for at dele en kort video over
alle de steder, du har været. Optagelse af Travelapse betyder
ikke, at bilkameraet holder op med at optage.
BEMÆRK: Travelapse optagelse er ikke tilgængelig, når
muligheden for straks at slette videoer, som ikke er gemt, er
aktiveret (Kameraindstillinger, side 6).
Optagelse af Travelapse video
Du kan starte og stoppe Travelapse optagelsen manuelt ved
hjælp af hovedmenuen eller stemmekommandoerne.
BEMÆRK: Enheden fortsætter med at udføre almindelig
bilkameraoptagelse, mens den optager en Travelapse video.
• Vælg en mulighed for at starte optagelsen af en Travelapse
video:
◦ I hovedmenuen skal du vælge Travelapse > Start.
◦ Sig OK, Garmin, Start Travelapse.
• Hvis du vil stoppe Travelapse optagelsen, skal du vælge en
mulighed:
◦ I hovedmenuen skal du vælge Travelapse > Stop.
◦ Sig OK, Garmin, Stop Travelapse.
Visning af videoer og billeder
BEMÆRK: Enheden stopper optagelsen og alarmer
deaktiveres, mens der vises videoer eller billeder.
1 Vælg > Galleri.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Videoer, som ikke er gemt, og Travelapse
videoer er ikke tilgængelige, når muligheden for straks at
slette videoer, som ikke er gemt, er slået til
(Kameraindstillinger, side 6).
• Vælg Gemte videoer for at se de gemte videoer.
• Vælg Parkerede videoer for at se videoer, du har gemt,
mens køretøjet har holdt parkeret.
• Vælg Billeder for at se gemte fotos.
• Vælg Travelapse for at se Travelapse videoer.
• Vælg Ikke-gemte videoer for at se seneste videofilm,
som ikke er blevet gemt.
3 Vælg en video eller et foto.
Sådan gemmes videooptagelser, som ikke er
gemt
Du kan få vist dine midlertidige optagelser, som ikke er gemt, i
galleriet og gemme videoklip fra de ikke-gemte optagelser.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når muligheden for straks at
Visning af videoer og billeder
slette ikke-gemte videoer er aktiveret (Kameraindstillinger,
side 6).
1 Vælg > Galleri > Ikke-gemte videoer.
2 Vælg en dato og et klokkeslæt.
Den ikke-gemte video i det tidsrum bliver nu afspillet.
Hold
eller inde for at springe tilbage eller frem i videoen.
3
Mens du holder knappen inde, øger enheden den hastighed,
hvormed den bevæger sig gennem videoen. Tidsstemplet
vises nederst i venstre hjørne på videoen.
4 Når du finder den videooptagelse, du vil gemme, skal du
trykke på > Gem.
Enheden gemmer et tre minutters videoklip.
Slette en video eller et foto
• Mens der vises en video, vælges > Slet > Ja.
• Mens der vises et foto, vælges > Ja.
Videoer og fotos på din computer
BEMÆRK: Nogle medieafspillere understøtter muligvis ikke
afspilning i høj opløsning.
Videoer og fotos gemmes i DCIM biblioteket på kameraets
hukommelseskort. Videoer gemmes i MP4-filformat, og fotos
gemmes i JPG-format. Du kan se og overføre fotos og videoer
ved at tilslutte hukommelseskortet eller enheden til computeren
(Tilslutning af kameraet til din computer, side 3).
Videoer og fotos sorteres i forskellige mapper.
BEMÆRK: Videoer, som ikke er gemt, og Travelapse videoer er
ikke tilgængelige, når muligheden for straks at slette videoer,
som ikke er gemt, er slået til (Kameraindstillinger, side 6).
100EVENT: Indeholder videoer, som gemmes automatisk, når
enheden registrerer en hændelse.
101PHOTO: Indeholder fotos.
102SAVED: Indeholder videoer, som er gemt manuelt af
brugeren.
103PARKM: Indeholder videoer, der er gemt, mens køretøjet
holdt parkeret.
104TLPSE: Indeholder Travelapse videoer.
105UNSVD: Indeholder videooptagelser, som ikke er gemt.
Enheden overskriver de ældste ikke-gemte videooptagelser,
når lagerpladsen for ikke-gemte videoer er fyldt.
Tilslutning af kameraet til din computer
Du kan slutte kameraet til din computer for at installere
softwareopdateringer eller overføre videoer og fotos til
computeren. Du skal tilslutte din computer ved hjælp af det korte
micro-USB-datakabel på 1,5 m (5 fod), der følger med enheden.
BEMÆRK: Det lange strømkabel, der følger med enheden, er
kun beregnet til strøm, og det kan ikke bruges til tilslutning til
computeren.
1 Sæt datakablets lille stik i micro-USB-porten på kameraet.
2 Sæt USB-kablets store stik i en USB-port på computeren.
Afhængigt af computerens operativsystem vises enheden
enten som et flytbart drev eller en flytbar disk på computeren.
Funktioner og advarsler for chaufføropmærksomhed
Kameraet indeholder funktioner, som kan medvirke til en mere
opmærksom kørsel, selv når du kører i et velkendt område.
Enheden afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser
oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere
den hørbare tone for visse typer chaufføradvarsler.
3
Advarsel om sammenstød: Funktionen advarer dig, når
enheden registrerer, at du ikke opretholder en sikker afstand
mellem dig og køretøjet foran dig.
Advarsel når bane forlades: Enheden advarer dig, når den
registrerer, at du muligvis krydser en vognbanelinje utilsigtet.
Startpåmindelse: Enheden afspiller en tone og viser en
påmindelse, når standset trafik begynder at bevæge sig.
Hastighedskameraer: Enheden afspiller en tone og viser
hastighedsgrænsen og afstanden til hastighedskameraet.
Rødt lys-kameraer: Enheden afspiller en tone og viser
afstanden til rødt lys-kameraet.
Lane Departure Warning System
Forward Collision Warning System
LDWS advarer dig, når enheden registrerer, at du muligvis er
ved at skifte vognbane utilsigtet. Enheden advarer dig f.eks.,
hvis du krydser en malet vognbanemarkering. LDWS aktiveres
kun, når køretøjets hastighed overskrider 64 km/t (40 mph).
Advarslen vises i skærmens venstre eller højre side for at
angive, hvilken vognbane du har krydset.
ADVARSEL
FCWS (front collision warning system) er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at tage
hensyn til alle vej- og kørebetingelser, overholde alle
færdselsregler og bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. FCWS er afhængig af kameraet for at kunne
give en advarsel om køretøjer, der nærmer sig, og derfor kan
funktionens effektivitet være begrænset under forhold med
dårlig sigtbarhed. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com
/warnings.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller for alle produktmodeller.
FCWS-funktionen advarer dig, når enheden registrerer, at du
ikke opretholder en sikker afstand mellem dig og køretøjet foran
dig. Enheden registrerer køretøjets hastighed ved hjælp af GPS
og beregner en anslået sikker afstand baseret på din hastighed.
FCWS aktiveres automatisk, når køretøjets hastighed
overskrider 48 km/t (30 miles/time).
Når enheden registrerer, at du er for tæt på køretøjet foran dig,
afspiller enheden en hørbar alarm og der vises en advarsel på
skærmen.
Tips til Forward Collision Warning System
Flere faktorer påvirker FCWS (forward collision warning system).
Visse forhold kan forhindre, at FCWS registrerer et køretøj foran
dig.
• FCWS aktiveres, når køretøjets hastighed overskrider
50 km/t (30 mph).
• FCWS kan muligvis ikke registrere et køretøj foran dig, hvis
kameraets udsyn til køretøjet er sløret af regn, tåge, sne,
solskin, forlygter eller mørke.
• FCWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis kameraet er forkert
justeret(Indstilling af kameraplacering, side 2).
• FCWS kan muligvis ikke registrere køretøjer, som er mere
end 40 m (130 fod) eller mindre end 5 m (16 fod) væk.
• FCWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis indstillingen af
kameraplacering ikke korrekt angiver køretøjets højde eller
enhedens placering i køretøjet (Indstilling af
kameraplacering, side 2).
4
ADVARSEL
LDWS (lane departure warning system) er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at tage
hensyn til alle vej- og kørebetingelser, overholde alle
færdselsregler og bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. LDWS er afhængig af kameraet for at kunne
give advarsler om vognbanemarkeringer, og derfor kan
funktionens effektivitet være begrænset under forhold med
dårlig sigtbarhed. Du kan finde flere oplysninger på garmin.com
/warnings.
BEMÆRK: For at opnå den bedste LDWS funktion, bør
indstillingen Kameraplacering angive enhedens placering i
køretøjet.
Tip til funktion af advarsel om vognbaneskift
Flere faktorer påvirker funktionen af LDWS (lane departure
warning system). Visse forhold kan forhindre, at LDWS
registrerer et køretøj foran dig.
• LDWS aktiveres kun, når køretøjets hastighed overskrider
65 km/t (40 mph).
• LDWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis kameraet er forkert
justeret.
• LDWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis indstillingen af
kameraplacering ikke korrekt angiver køretøjets højde eller
enhedens placering i køretøjet (Indstilling af
kameraplacering, side 2).
• LDWS kræver en klar, kontinuerlig visning af
vognbanelinjerne.
◦ Vognbaneskift registreres muligvis ikke, hvis linjerne er
sløret af regn, tåge, sne, kraftige skygger, solskin eller
forlygter, vejarbejde eller andre visuelle forhindringer.
◦ Vognbaneskift registreres muligvis ikke, hvis
vognbanelinjerne er forkerte, mangler eller er meget slidt.
• LDWS kan muligvis ikke registrere vognbaneskift på meget
brede, smalle eller bugtede veje.
Startpåmindelse
Startpåmindelsen afspiller en tone og viser en påmindelse, når
standset trafik forude begynder at bevæge sig. Denne advarsel
vises kun, når køretøjet foran har bevæget sig et betydeligt
stykke, og dit køretøj er forblevet standset. Dette kan være
nyttigt ved trafiklys eller ved trafikforsinkelser. Denne funktion
bruger bilkameraet til at registrere, om køretøjet er standset eller
i bevægelse, og kræver derfor frit udsyn til vejen.
Funktioner og advarsler for chaufføropmærksomhed
• Lyt efter tonen, der bekræfter, at kameraet har genkendt
kommandoen.
Parring med din smartphone
Rødt lys- og fartkameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller
konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
®
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og
hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse
produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et
rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.
• Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com
/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du
bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste
kameraoplysninger.
Stemmestyring
Med stemmestyringsfunktionen kan du styre kameraet ved at
sige ord og kommandoer.
BEMÆRK: Stemmestyringsfunktionen fås ikke på alle sprog. Du
kan bruge funktionen, mens grænsefladen er indstillet til et ikkeunderstøttet sprog, men du skal sige kommandoerne på
engelsk.
Styring af kameraet med stemmekommandoer
1 Sig OK, Garmin for at aktivere stemmestyring.
Kameraet afspiller en tone og lytter derefter efter en
kommando.
2 Sig en kommando:
• Sig Gem video for at gemme en video.
• Sig Tag et billede for at tage et billede.
• Sig Optag lyd for at optage lyd til videoen.
• Sig Stop lyd for at optage en video uden lyd.
• For at starte en Travelapse optagelse skal du sige Start
Travelapse.
• For at stoppe en Travelapse optagelse skal du sige Stop
Travelapse.
Kameraet afspiller en tone, når det genkender din
kommando.
Aktivering/deaktivering af stemmestyring
Vælg
> Stemmestyring > Indstillinger > Deaktiver.
Tip til stemmestyring
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj for at øge nøjagtigheden af
stemmegenkendelsen.
• Sig OK, Garmin før en kommando.
Stemmestyring
Du kan parre dit Garmin Dash Cam kamera med din
smartphone og Garmin Drive appen. Garmin Drive appen giver
dig mulighed for at konfigurere et netværk med flere kameraer,
ændre kameraindstillinger og få vist, redigere og gemme fotos
og videoer.
1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Garmin
Drive appen.
2 Tænd for dit Garmin Dash Cam kamera, og anbring enheden
og din smartphone inden for 3 m (10 fod) fra hinanden.
Åbn
Garmin Drive appen på telefonen.
3
4 Vælg en funktion:
• Hvis dette er den første Garmin enhed, du parrer med din
smartphone, skal du acceptere Garmin Drive appens
licensaftaler.
• Hvis du parrer en ekstra Garmin enhed eller kamera med
din smartphone, skal du vælge Tilføj en enhed .
5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre parrings- og
opsætningsprocessen.
Appens hoved-dashboard vises. Når enhederne er blevet parret,
opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden
for rækkevidde.
Visning af videoer og fotos på din
smartphone
Før du kan få vist videoer og fotos på din smartphone, ska du
parre din Garmin Dash Cam enhed med Garmin Drive appen
(Parring med din smartphone, side 5).
BEMÆRK: Enheden stopper optagelsen og alarmer
deaktiveres, mens der vises videoer eller fotos.
1 Fra Garmin Drive appen på din smartphone skal du vælge
Gennemse optagelser.
2 Vælg en funktion:
• For at få vist et foto eller en video, du har gemt, skal du
vælge en fil fra kategorien Gemte optagelser.
• Vælg en video fra kategorien Midlertidige optagelser for
at få vist seneste videooptagelse, som ikke er blevet gemt.
Sletning af en video eller et foto ved hjælp af din
smartphone
1 Når du får vist listen over gemte videoer eller fotos på din
smartphone, skal du vælge Vælg.
2 Vælg en eller flere filer.
3 Vælg .
Beskæring og eksport af en video
Du kan beskære længden af videoen for at fjerne unødvendige
optagelser, før du eksporterer den.
1 Fra Garmin Drive appen skal du vælge Gennemse
optagelser.
2 Vælg en video.
3 Træk håndtagene på videostatuslinjen til venstre eller højre
for at beskære videoens længde.
4 Vælg Eksporter.
BEMÆRK: Du skal beholde appen i forgrunden, når du
eksporterer en video.
Appen eksporterer den beskårede video til din smartphone.
5
Netværk med flere kameraer
Du kan parre flere kørselskameraer med Garmin Drive appen.
Så kan du oprette forbindelse til kørselskameraer fra flere
køretøjer med den samme telefon. Det giver dig samtidig
mulighed for at installere flere kørselskameraer i det samme
køretøj, som f.eks. front- og bagsidekameraer, og skabe
sammensatte billede-i-billede-videoer fra de samtidige
optagelser. Hvis et GPS-tilsluttet kamera er en del af netværket,
kan du føje placeringsoplysninger til gemte videoer for alle
kameraer på netværket.
Oprettelse af billede-i-billede-videoer med flere
kameraer
Før du kan bruge denne funktion, skal du parre mindst to
kameraer med Garmin Drive appen og udføre optagelser med
begge kameraer.
Garmin Drive appen giver dig mulighed for at oprette
sammensatte billede-i-billede-videoer ud fra optagelser, der er
optaget samtidigt med to kameraer.
1 Fra Garmin Drive appen skal du vælge Gennemse
optagelser.
Vælg
en video optaget med flere kameraer.
2
Videoer optaget med flere kameraer er angivet med flere
kameraikoner
på videominiaturebilledet. Appen
kombinerer automatisk video, der er optaget samtidigt, på ét
videoikon for flere kameraer.
3 Vælg og for at vælge den kameraoptagelse, der skal
bruges til videoens fuldskærmsdel.
4 Træk håndtagene på videostatuslinjen til venstre eller højre
for at beskære videoens længde.
5 Vælg Fortsæt.
6 Vælg og for at vælge den kameraoptagelse, der skal
bruges til videoens billede-i-billede-del.
7 Vælg det hjørne af skærmen, hvor du vil have vist billede-ibillede-optagelsen, og vælg Eksporter.
BEMÆRK: Du skal beholde appen i forgrunden, når du
eksporterer en video.
Appen eksporterer billede-i-billede-videoen til din
smartphone.
Kameraindstillinger i Garmin Drive appen
I Garmin Drive appen skal du vælge og vælge kameranavnet.
Kameraopsætning: Giver mulighed for at vælge et kameranavn
og vise et live videofeed, så du kan indstille kameraets
position.
Kvalitet: Justerer videoopløsningen.
Data-overlay: Justerer de datatyper, der vises i videoer og
billeder.
Ikke-gemte videoer: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
områder.
Bestemmer, hvornår enheden sletter videooptagelser, som
ikke er gemt. Når Slet, når fuld er valgt, sletter enheden den
ældste video, som ikke er gemt, når hukommelseskortet er
fyldt. Når Slet straks er valgt, sletter enheden altid videoer,
som ikke er gemt, hvis de er mere end tre minutter gamle, og
sletter alle videoer, som ikke er gemt, hver gang enheden
slukkes. Dette er nyttigt til beskyttelse af personlige
oplysninger. Når du har valgt funktionen Slet straks, kan du
ikke optage Travelapse videoer.
Travelapse: Aktiverer eller deaktiverer Travelapse funktionen
(Travelapse, side 3).
Enheder og tid: Justerer indstillingerne for dato- og
klokkeslætsformatet.
Om enhed: Viser kameraets softwareversion og enheds-id.
6
Formater SD-kort: Formaterer hukommelseskortet, og sletter
alle videoer, fotos og data på kortet.
Gendan standardindstill.: Gendanner enheden til
fabriksindstillingerne og ophæver parring af enheden fra
Garmin Drive appen.
Glem enhed: Ophæver parringen af enheden fra Garmin Drive
appen.
Omdøbning af et kamera
Du kan ændre kameraets navn, så det adskilles fra andre
kameraer i et netværk med flere kameraer.
1 Vælg .
2 Vælg et kamera.
3 Vælg Kameraopsætning.
4 Vælg et kameranavn i feltet Kameranavn.
TIP: Du kan vælge Brugerdefineret for at indtaste et
brugerdefineret kameranavn.
Indstillinger
Kameraindstillinger
Vælg > Indstillinger > Kamera.
Opløsning: Justerer videoopløsningen.
Hændelsesregistrering: Aktiverer og deaktiverer
hændelsesregistrering (Hændelsesregistrering, side 2).
Optag lyd: Slår lydoptagelse til og fra (Slå lydoptagelse til eller
fra, side 3).
Data-overlay: Justerer de datatyper, der vises i videoer og
billeder.
Ikke-gemte videoer: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
områder.
Bestemmer, hvornår enheden sletter videooptagelser, som
ikke er gemt. Når Slet, når fuld er valgt, sletter enheden den
ældste video, som ikke er gemt, når hukommelseskortet er
fyldt. Når Slet straks er valgt, sletter enheden altid videoer,
som ikke er gemt, hvis de er mere end tre minutter gamle, og
sletter alle videoer, som ikke er gemt, hver gang enheden
slukkes. Dette er nyttigt til beskyttelse af personlige
oplysninger. Når Slet straks er valgt, kan du ikke optage
Travelapse videoer eller se videoer, som ikke er gemt, i
galleriet.
Optag efter strømsvigt: Angiver det tidsrum, som enheden
fortsætter med at optage video, efter strømmen er slukket.
Optag når parkeret: Lader kameraet optage video, mens
køretøjet holder parkeret og er slukket, og angiver det
tidsrum, som kameraet forbliver aktivt, mens køretøjet holder
parkeret. Denne funktion er kun tilgængelig, når Dash Cam
kabeltilbehøret til parkeringstilstand er sluttet til kameraet
(Videooptagelse under parkering, side 8).
BEMÆRK
På grund af reglerne om beskyttelse af personlige
oplysninger er denne funktion ikke tilgængelig i alle områder.
Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love
og bestemmelser om privatlivets fred i din jurisdiktion.
Formater kort: Formaterer hukommelseskortet, og sletter alle
videoer, fotos og data på kortet.
Indstillinger for videoopløsning
Du kan indstille opløsningen, billeder pr. sekund (FPS) og HDRindstillinger (High Dynamic Range) for video, der er optaget med
kameraet.
Opløsninger er videoens bredde og højde angivet i pixel. FPS er
det antal videobilleder, der optages hvert sekund. HDR
kombinerer flere eksponeringsniveauer for hvert videobillede og
Indstillinger
kan forbedre klarheden under forhold med høj kontrast og svag
belysning. Indstillinger med en højere opløsning eller FPS
kræver mere plads på hukommelseskortet.
Ikke alle indstillinger understøttes for alle produktmodeller.
Vælg Indstillinger > Kamera > Opløsning.
Indstilling
Opløsning
Understøttede modeller
1440p, 30fps, HDR
2560 × 1400 px
56/66W
1080p, 60fps
1920 × 1080 px
56/66W
1080p, 30fps, HDR
1920 × 1080 px
56/66W
1080p, 30fps
1920 × 1080 px
46
720p, 30fps, HDR
1280 × 720 px
56/66W
720p, 30fps
1280 × 720 px
46
Indstillinger for Hjælp til chauffør
Vælg > Indstillinger > Hjælp til chauffør.
Kameraplacering: Giver dig mulighed for at angive enhedens
placering i køretøjet (Indstilling af kameraplacering, side 2).
Sammenstød: Justerer FCWS funktionens følsomhed.
Startpåmindelse: Aktiverer og deaktiverer
startpåmindelsesdisplayet og hørbare alarmer, når trafikken
sætter i bevægelse (Startpåmindelse, side 4).
Bane forlades: Justerer indstillingerne for vognbanegrænser
(Lane Departure Warning System, side 4).
Alarmpunktalarm: Justerer hørbare alarmpunktalarmer.
Systemindstillinger
Vælg > Indstillinger > System.
Lydstyrke: Justerer lydstyrken af kameraets alarmer og
videoafspilningen.
Lysstyrke: Justerer søgerdisplayets lysstyrke.
Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller
nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden
automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet
på dagen.
Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at indstille
skærmbilledet, så det forbliver tændt, mens kameraet
strømforsynes, eller slukket efter et minut uden aktivitet.
Kameraet fortsætter med at optage, mens skærmen er
slukket, og lysdioden for optagelse forbliver rød for at angive,
at enheden optager.
Opsætning: Giver dig mulighed for at indstille måleenheder,
tidspunkt og sprog samt at gendanne dem til
standardværdierne.
Om: Viser kameranavn, softwareversionsnummer, enhedens idnummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Lovgivning: Viser oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse.
Enhedskonfiguration
Vælg > Indstillinger > System > Opsætning.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Tid: Angiver tidspunkt, dato og format for tidsstemplet.
Sprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
Gendan: Gendanner alle indstillinger til fabrikkens
standardværdier og ophæver parringen af kameraet fra
Garmin Drive appen. Denne indstilling sletter ikke optagede
fotos og videoer. Hvis du vil slette alle fotos og videoer på
hukommelseskortet, kan du formatere hukommelseskortet
(Formatering af hukommelseskortet, side 1).
Enhedsoplysninger
Rengøring af kameralinsen
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
Du bør rengøre kameralinsen jævnligt for at forbedre
videokvaliteten.
1 Aftør linsen med en ikke-ridsende linseklud, som eventuelt er
fugtet med isopropylalkohol.
2 Lad linsen lufttørre.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Produktregistrering
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af enheden ved hjælp af Garmin Drive
appen
Garmin Drive appen giver dig besked, når der en
softwareopdatering er tilgængelig til din enhed.
1 I Garmin Drive appen skal du vælge Installer nu.
Softwareopdateringen sendes til din enhed. Du får besked,
når overførslen er fuldført.
2 Afbryd strømmen til enheden, indtil enheden slukkes.
3 Slut enheden til strøm.
Enheden installerer softwareopdateringen.
BEMÆRK: Optagelsen afbrydes, mens softwaren opdateres.
Garmin Support Center
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
1 I indstillingsmenuen skal du rulle ned til bunden af menuen.
2 Vælg System.
3 Vælg Lovgivning.
Genstart af enheden
Du kan genstarte din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Specifikationer
Driftstemperaturområde
Fra -20° til 55 °C (fra -4° til 131 °F)
Temperaturområde ved opladning Fra 0° til 45 °C (fra 32° til 113 °F)
Indgangsspænding
4,75 til 5,25 V DC, 1 A
Trådløse frekvenser
2,4 GHz ved 7 dBm
Specifikationer for hukommelseskort
Kameraet kræver et hukommelseskort med disse
specifikationer.
Enhedsoplysninger
7
Type
microSDHC eller microSDXC
Kapacitet
8 GB eller derover
Hastighedsklasse
Klasse 10 eller højere
Filsystem
FAT32
Appendiks
Videooptagelse under parkering
BEMÆRK
På grund af reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger
er denne funktion ikke tilgængelig i alle områder. Det er dit
ansvar at kende til og overholde de gældende love og
bestemmelser om privatlivets fred i din jurisdiktion.
Før du kan optage videoer, mens køretøjet holder parkeret, skal
du slutte kameraet til Dash Cam kabeltilbehøret til
parkeringstilstand (Ledningsdiagram til parkeringstilstand,
side 8).
Med funktionen til videooptagelse under parkering kan kameraet
automatisk optage video, når dit køretøj holder parkeret.
Vælg > Indstillinger > Kamera > Optag når parkeret.
Når du slukker for køretøjet, går kameraet i tilstanden for
optagelse under parkering og optager automatisk video, hver
gang kameraets sensor registrerer bevægelse.
Ledningsdiagram til parkeringstilstand
Element
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Sort
Jord
Gul
12 V batteri
Rød
12 V tilbehørsstik
Strømtilslutning af kabeltilbehøret til parkeringstilstand
FORSIGTIG
Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med
den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden.
Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet
eller batteriet eller medføre personskade.
1 Før kabeltilbehøret til parkeringstilstand til et sted i køretøjet
2
3
4
5
med konstant strømtilførsel, koblingsstrøm og en
stelforbindelse.
Tilslut BATT ledningen til en konstant strømkilde.
Tilslut ACC ledningen til en koblingsstrømkilde.
Tilslut GND ledningen til rent metal på bilens karrosseri ved
hjælp af en eksisterende bolt eller skrue.
Stik kabeltilbehøret til parkeringstilstand i kameraets USBport.
Fejlfinding
Mit kamera bliver varmt under brug
Det er normalt, at kameraet føles varmt i forbindelse med
almindelig brug, især under optagelse af video med høj
opløsning eller under afsendelse af et Wi‑Fi signal.
®
8
Mit hukommelseskort er blevet forringet og
skal udskiftes
Alle microSD hukommelseskort bliver slidt, når de er blevet
overskrevet mange gange. Regelmæssig formatering af kortet
kan forlænge levetiden og forbedre ydeevnen. Fordi
kørselskameraet optager løbende, skal du muligvis udskifte
hukommelseskortet med jævne mellemrum (Installation af et
hukommelseskort, side 1). Enheden registrerer automatisk
hukommelseskortfejl og advarer dig, når det er tid til at
formatere eller udskifte dit hukommelseskort.
Du kan gøre følgende for at bidrage til en øget brugslevetid for
hukommelseskortet.
• Formater hukommelseskortet mindst én gang hver sjette
måned (Formatering af hukommelseskortet, side 1).
• Hvis enheden viser en fejlmeddelelse om et
hukommelseskort, skal du først forsøge at formatere
hukommelseskortet (Formatering af hukommelseskortet,
side 1) og derefter om nødvendigt udskifte
hukommelseskortet (Installation af et hukommelseskort,
side 1).
• Sluk for enheden, når køretøjet ikke er i brug.
Hvis din enhed ikke er sluttet til strømudtag i køretøjet, som
styres af køretøjets tændingskontakt, bør du slukke enheden,
når dit køretøj ikke er i brug for at forhindre bilkameraet i at
optage, når det ikke er nødvendigt.
• Overfør gemte videooptagelser til en computer.
Hukommelseskortet holder længere, når der er mere ledig
plads til rådighed på kortet.
• Brug et hukommelseskort med en større lagerkapacitet.
Da hukommelseskort med større kapacitet overskrives
sjældnere, holder de normalt længere.
• Brug et hukommelseskort af høj kvalitet i hastighedsklasse
10 eller højere.
• Køb hukommelseskort fra en kvalitetsproducent og en
velrenommeret forhandler.
®
Mine videooptagelser er slørede
• Rengør kameralinsen (Rengøring af kameralinsen, side 7).
• Rengør forruden foran kameraet.
• Kontroller, at vinduesviskerne ikke sidder ved den del af
forruden, der er lige foran kameraet, og flyt om nødvendigt
enheden.
Mine videooptagelser hakker eller er
ufuldstændige
• Du får de bedste kamera- og videoresultater ved at bruge et
hukommelseskort af høj kvalitet i hastighedsklasse 10 eller
højere.
Et langsommere hukommelseskort kan muligvis ikke optage
video hurtigt nok.
• Hvis du får vist videoer på din smartphone via en trådløs
forbindelse til kameraet, skal du prøve at få dem vist et andet
sted med mindre trådløs interferens eller prøve at overføre
videoer til din smartphone (Beskæring og eksport af en video,
side 5) .
• Overfør vigtige optagelser til en computer eller smartphone,
og formater hukommelseskortet (Formatering af
hukommelseskortet, side 1).
• Hvis enheden viser en fejlmeddelelse om et
hukommelseskort, skal du først forsøge at formatere
hukommelseskortet (Formatering af hukommelseskortet,
side 1) og derefter om nødvendigt udskifte
hukommelseskortet (Installation af et hukommelseskort,
side 1).
Appendiks
• Opdater din enhed til den nyeste software
(Produktopdateringer, side 7).
Fejlfinding
9
Indeks
A
advanced driver assistance system (ADAS) 4
advarsel om sammenstød (FCWS) 3, 4
advarsel om vognbaneskift (LDWS) 3, 4
alarmer 3
B
Bluetooth teknologi, parre en telefon 5
C
chaufføradvarsler 3, 4
computer, tilslutte 3
telefon, parre 5
tilpasse, indstillinger 7
Travelapse 2, 3
tænd/sluk-knap 2
V
video
afspille 3, 5
foto, vise 3, 5
gemme 3, 5
kvalitet 8
optage 2, 3, 8
redigere 6
slette 3, 5
videoer 2
D
dash cam 8
hukommelseskort 1
optage lyd 3
optage video 3
F
fejlfinding 8
flere kameraer 6
foto 2
vise 3
G
Garmin Express 7
opdatering af software 7
H
hastighedskameraer 5
hukommelseskort 1, 7, 8
installere 1
hændelsesregistrering 2
I
indstillinger 2, 6, 7
K
kabel til parkeringstilstand 8
kamera, omdøbe 6
kameraer
dash cam 1
hastighed 5
rødt lys 5
kameraplacering 2
kom godt i gang 2
M
microSD kort 1, 7, 8
montere, forrude 1
N
nulstille, enhed 7
O
opdatering af software 7
opløsning 6
opsætning 1
oversigt over enheden 1
P
parre, telefon 5
R
rengøring, enhed 7, 8
rødt lys-kameraer 5
S
smartphone-funktioner, tilslutte 5
software
opdatere 7
opdatering 7
version 7
stemmestyring 2, 5
tip 5
system 7
T
tage, foto 3
10
Indeks
support.garmin.com
Marts 2019
190-02544-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising