Garmin | zūmo® 345LM | Garmin zūmo® 345LM Ръководство на притежателя

Garmin zūmo® 345LM Ръководство на притежателя
zūmo 395
®
Ръководство за притежателя
© 2016 Garmin Ltd. или нейните филиали
Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си
запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или
организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.
ANT , ANT+ , Garmin , логото на Garmin, TracBack , VIRB и zūmo са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. myGarmin™ и
myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.
®
®
®
®
®
®
Словната марка и лого Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и се използват от Garmin по лиценз. microSD™ е търговска марка на SD-3C. Windows е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. Mac е търговска марка на Apple Computer, Inc. PANDORA , логото на Pandora logo и търговското описание на Pandora са
търговски марки или регистрирани търговски марки на Pandora Media, Inc. Използват се с разрешение. SPOTIFY и логото на Spotify са сред регистрираните търговски марки на
Spotify AB. Необходими са съвместими мобилни цифрови устройство и premium абонамент, където е налично. Отидете на www.garmin.com . Този продукт включва софтуера Spotify,
който е обект на лицензи на трети страни, които можете да намерите тук: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Слушайте музика при всяко пътуване със Spotify. Пускайте
песни и изпълнители, които харесвате или оставете Spotify да ви забавлява.
®
®
®
®
®
Този продукт е сертифициран от ANT+ . Посетете www.thisisant.com/directory за списък на съвместимите продукти и приложения.
®
Съдържание
Инсталиране.................................................................. 1
Монтаж на вашето устройство на мотоциклет ....................... 1
Електрическа стойка за мотоциклет ................................... 1
Монтаж на основата на кормилото ..................................... 1
Закрепване на захранващите кабели към стойката на
мотоциклета ......................................................................... 1
Закрепване на планката на основата към стойката за
мотоциклет ........................................................................... 2
Закрепване на планката на основата към основата на
кормилото ............................................................................. 2
Монтаж на устройството на стойка за мотоциклет ........... 2
Сваляне на устройството от стойката за мотоциклет ........... 2
Монтаж на устройството в автомобил .................................... 2
Начално запознаване................................................... 3
Общ преглед на устройството ................................................. 3
Актуализации на продукта ....................................................... 3
Актуализиране на картите и софтуера с
Garmin Express ..................................................................... 3
Включване и изключване на устройството ............................. 3
Прихващане на GPS сигнали ................................................... 4
Икони в лентата на състоянието ............................................. 4
Използване на екранните бутони ............................................ 4
Регулиране на силата на звука ................................................ 4
Регулиране на яркостта на екрана .......................................... 4
Видове транспорт ..................................................................... 4
Избор на вид транспорт ....................................................... 4
Използване на екранната клавиатура ..................................... 4
Използване на клавиатурата с голям бутон ...................... 4
Функции и предупреждения за информираност на
мотоциклетиста............................................................ 4
Активиране или деактивиране на предупреждения за
мотоциклетиста ......................................................................... 5
Камери за скорост и червен светофар .................................... 5
Преглед на известия за закони за носене на каска ............... 5
Търсене на закони за каска ...................................................... 5
Навигация до вашата дестинация............................. 5
Маршрути .................................................................................. 5
Започване на маршрут ............................................................. 5
Промяна на режима за изчисляване на маршрут ............. 6
Използване на маршрут с помощта на приключенски
маршрут ................................................................................ 6
Създаване на маршрут с отиване и връщане ................... 6
Започване на маршрут с помощта на картата ................... 6
Отиване У дома .................................................................... 6
Вашият маршрут на картата .................................................... 6
Активно насочване в лента ................................................. 6
Преглед на завои и напътствия .......................................... 7
Показване на целия маршрут на картата .......................... 7
Добавяне на Място към маршрута .......................................... 7
Моделиране на маршрут .......................................................... 7
Правене на обход ..................................................................... 7
Спиране на маршрута .............................................................. 7
План за пътуване ...................................................................... 7
Планиране на пътуване ....................................................... 7
Навигация по записано пътуване ....................................... 8
Оптимизиране на последователността на дестинациите в
едно пътуване ...................................................................... 8
Редактиране и пренареждане на места в пътуване ......... 8
Промяна на опциите за движение по маршрут за едно
пътуване ............................................................................... 8
Съставяне на график на пътуване ..................................... 8
Съвети за споделяне ........................................................... 8
Използване на предлагани маршрути ..................................... 8
Съдържание
Избягване на забавяния, пътни такси и зони ......................... 8
Избягване на платени пътища ............................................ 8
Избягване на стикери за платени пътни такси .................. 9
Избягване на особености по пътя ...................................... 9
Отбягвания по избор ............................................................ 9
Навигация "Извън пътя" ........................................................... 9
Отчитане на гориво ................................................................... 9
Активиране на Отчитане на гориво .................................... 9
Настройване на предупреждение за свършващо
гориво .................................................................................... 9
Нулиране на километража на горивния резервоар ........ 10
Активиране на динамични спирки за гориво .................... 10
Намиране и записване на местоположения.......... 10
Намиране на местоположение с помощта на лентата за
търсене .................................................................................... 10
Преглед на резултати от търсене на картата ....................... 10
Промяна на областта на търсене .......................................... 10
Интересни места ..................................................................... 10
Намиране на местоположение по категория ................... 10
Търсене в рамките на категория ....................................... 10
Навигация до интересно място в рамките на местност .. 11
Foursquare ........................................................................... 11
Инструменти за търсене ........................................................ 11
Намиране на адрес ............................................................ 11
Намиране на пресечка ....................................................... 11
Намиране на град .............................................................. 11
Намиране на местоположение по координати ................ 11
Преглед на скоро намерени местоположения ..................... 11
Изчистване на списъка със Скоро намерени
местоположения ................................................................. 11
Намиране на последното място на паркиране ..................... 11
Показване на информация за текущото местоположение .. 11
Намиране на спешни услуги и гориво .............................. 11
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение ................................................................. 12
Добавяне на кратка команда ................................................. 12
Премахване на кратка команда ........................................ 12
Записване на Местоположения ............................................. 12
Записване на Местоположение ........................................ 12
Запаметяване на текущото ви положение ....................... 12
Редактиране на запаметено местоположение ................ 12
Задаване на категории към Запаметено
местоположение ................................................................. 12
Изтриване на запаметено местоположение .................... 12
Споделяне на запаметено местоположение ................... 12
Използване на картата............................................... 12
Инструменти за карта ............................................................. 12
Преглед на инструмент за картата ................................... 13
Активиране на инструменти за картата ........................... 13
Напред по пътя ....................................................................... 13
Преглед на предстоящи местоположения ....................... 13
Персонализиране на категориите Напред по пътя ......... 13
Информация за пътуването ................................................... 13
Гледане на данни за пътуването от картата ................... 13
Преглед на страницата с информация за пътуването .... 13
Показване на регистъра на пътуванията ......................... 13
Нулиране на информацията за пътуването .................... 13
Персонализиране на картата ................................................. 14
Персонализиране на слоевете на картата ...................... 14
Промяна на полето за данни на картата .......................... 14
Промяна на гледната точка на картата ............................ 14
Bluetooth свързани функции.................................... 14
Bluetooth изисквания за функциите ....................................... 14
Сдвояване на вашия телефон и слушалки ........................... 14
Bluetooth икони за състояние на функции ............................ 14
i
Активиране или деактивиране на Bluetooth функции за
вашите слушалки .................................................................... 14
Обаждане със свободни ръце ............................................... 14
Започване на разговор ...................................................... 14
Приемане на повикване ..................................................... 15
Използване на хронологията на разговорите .................. 15
Използване на Опции при разговор ................................. 15
Записване на домашен телефонен номер ...................... 15
Изключване на Bluetooth устройство ..................................... 15
Изтриване на сдвоен телефон .............................................. 15
Използване на приложенията.................................. 15
Медиен плейър ....................................................................... 15
Добавяне на инструмента за медиен плейър към
картата ................................................................................ 15
Смяна на източника на медийно съдържание ................. 15
Трасета .................................................................................... 15
Преглед на информация за трасе .................................... 15
TracBack® ................................................................................ 15
Следване на последното ви трасе ................................... 15
Записване на последното ви Трасе като Пътуване ........ 16
Налягане в гумите ................................................................... 16
Настройка на датчиците за налягане в гумите ................ 16
Монтаж на датчиците на гумите ....................................... 16
Предупреждения за налягането в думите ....................... 17
Спящ режим на датчика за налягането в гумите ............. 17
Използване на компаса .......................................................... 17
VIRB® дистанционно .............................................................. 17
Управление на VIRB екшън камера .................................. 17
Регистър на Сервизна хронология ........................................ 17
Добавяне на Служебни категории .................................... 17
Изтриване на Служебни категории ................................... 17
Преименуване на Служебни категории ............................ 17
Изтриване на Служебни записи ........................................ 17
Редактиране на Служебен запис ...................................... 17
Преглед на помощни файлове .............................................. 17
Търсене на помощни теми ................................................ 17
Показване на предишни маршрути и дестинации ................ 17
Демонтаж на стойката от вендузата ................................. 20
Сваляне на вендузата от предното стъкло ...................... 20
Смяна на предпазителя в кабела за захранване от
превозното средство .............................................................. 20
Проблеми..................................................................... 20
Вендузата не се закрепва на предното стъкло .................... 20
Моeто устройство не получава сигнали от спътник ............. 20
Устройството не се зарежда в колата ми ............................. 20
Зарядът на батерията ми не издържа дълго ........................ 20
Устройството ми не се появява на компютъра като
сменяемо устройство ............................................................. 21
Устройството ми не се показва на компютъра като
преносимо устройство ............................................................ 21
Устройството ми не се показва на компютъра нито като
преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или
том ............................................................................................ 21
Моят телефон не иска да се свърже към устройството ...... 21
Допълнение ................................................................. 21
Поставяне на карта с памет за карти и данни ...................... 21
Управление на данни ............................................................. 21
За картите с памет ............................................................. 21
Свързване на устройството към компютъра ................... 21
Прехвърляне на данни от компютъра .............................. 21
Показване на състоянието на GPS сигнала ......................... 21
Закупуване на допълнителни карти ...................................... 22
Покупка на аксесоари ............................................................. 22
Показалец ..................................................................... 23
Персонализиране на устройството......................... 17
Настройки на картата и превозното средство ...................... 17
Активиране или деактивиране на предупреждения за
мотоциклетиста .................................................................. 18
Активиране на карти .......................................................... 18
Настройки за навигация ......................................................... 18
Настройки за режима на изчисляване ............................. 18
Настройване на Местоположение за Симулация ........... 18
BluetoothНастройки ................................................................. 18
Изключване на Bluetooth ................................................... 18
Настройки на дисплея ............................................................ 18
Настройки за мерни единици и време .................................. 18
Сверяване на часа ............................................................. 19
Настройки за език и клавиатура ............................................ 19
Настройки за предупреждения за близост ........................... 19
Настройки за устройството и поверителност ....................... 19
Връщане на настройки ........................................................... 19
Информация за устройството.................................. 19
Технически характеристики ................................................... 19
Зареждане на устройството ................................................... 19
Поддръжка на устройството.................................... 19
Грижа за устройството ........................................................... 19
Почистване на външността на корпуса ............................ 20
Почистване на сензорния екран ....................................... 20
Предотвратяване на кражба ............................................. 20
Рестартиране на устройството .............................................. 20
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата ............... 20
Демонтаж на устройството от стойката ........................... 20
ii
Съдържание
Инсталиране
Монтаж на вашето устройство на
мотоциклет
Електрическа стойка за мотоциклет
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Garmin силно препоръчва устройството да бъде
инсталирано от опитен монтьор със съответните познания
по електрически системи. Неправилното свързване на
захранващия кабел може да доведе до повреда на
автомобила или батерията и може да причини наранявания.
Вижте ръководството Важна информация относно
продукта и безопасността в кутията на продукта за
предупреждения за продукта и друга важна информация.
®
Устройството трябва да се монтира на подходящо и сигурно
място на мотоциклета според наличните изводи за
захранване и безопасното трасе на кабелите.
ЗАБЕЛЕЖКА: В комплекта има както болтове 1/4 инча,
така и болтове M6. Вижте размера на фабричните
болтове на конзолата на съединителя или конзолата на
спирачката.
2 Завийте новите болтове Á през основата на кормилото,
монтажните втулки Â и конзолата на съединителя или
конзолата на спирачката.
3 Затегнете болтовете, за да закрепите основата.
Закрепване на захранващите кабели към стойката
на мотоциклета
1 Прекарайте конектора на захранващия кабел À през
горната част на отвора в стойката на мотоциклета.
À
Á
Â
Поставка за мотоциклет
12 до 24 Vdc захранване на системата (червено) с линеен
предпазител
Заземяване на системата (черно)
Монтаж на основата на кормилото
В комплекта на устройството има части за два начина за
монтаж на кормилото. За монтаж по желание може да са
необходими допълнителни елементи.
Монтаж на П-образната шпилка и основата на
кормилото
1 Поставете П-образната шпилка À около кормилото Á и
прекарайте краищата през основата на кормилото Â.
2 Плъзнете кабела надолу до долната част на отвора Á и
издърпайте кабела назад, докато прилепне плътно.
3 Завинтете черния винт Â в задната част на стойката Ã,
за да закрепите кабела на място.
2 Затегнете гайките, за да закрепите основата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчителното усилие е 5,65 N-m
(50 lbf-in). Не превишавайте усилие от 9,04 N-m (80 lbf-in).
Монтаж на основата на кормилото на конзолата на
съединителя или конзолата на спирачката
1 Развийте двата фабрични болта на конзолата на
съединителя или конзолата на спирачката À.
4 Завинтете предпазното капаче Ä през горния отвор и го
натиснете в отвора.
Инсталиране
1
3 Затегнете бутона леко.
4 Регулирайте за оптимално виждане и използване.
5 Затегнете бутона, за да закрепите стойката.
Монтаж на устройството на стойка за мотоциклет
1 Поставете долния край на устройството на поставката.
Закрепване на планката на основата към стойката
за мотоциклет
БЕЛЕЖКА
Продължителният пряк контакт с планката на основата или
с части на мотоциклета може след време да повреди
стойката. За да избегнете такъв вид повреда, трябва да
поставите монтажните втулки между стойката и планката на
основата и да се убедите, че никоя част на устройството или
стойката не се допира до мотоциклета.
1 Завийте болтовете с конусна глава M4 x 20 mm À през
шайбите Á, поставката, монтажните втулки Â и планката
на основата Ã.
2 Наклонете устройството назад, докато щракне на
мястото си.
3 Ако езичето отгоре на стойката остане вдигнато след
като вкарате устройството, го натиснете.
Сваляне на устройството от стойката за
мотоциклет
1 Натиснете бутона за освобождаване отстрани на
стойката.
2 Извадете устройството.
Монтаж на устройството в автомобил
БЕЛЕЖКА
Преди монтирането на устройството проверете местните
закони, засягащи монтирането на предно стъкло.
2 Затегнете гайките, за да закрепите планката на основата.
Закрепване на планката на основата към основата
на кормилото
1 Центровайте топчето на основата на кормилото À и
топчето на планката на основата Á с двата края на
рамото с две гнезда Â.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да
предотвратите нараняване или повреда на продукта,
причинени от излагане на батерията на високи температури,
съхранявайте устройството далече от пряка слънчева
светлина.
Не използвайте вендузата на мотоциклет.
Вижте ръководството Важна информация относно
продукта и безопасността в кутията на продукта за
предупреждения за продукта и друга важна информация.
1 Включете захранващия кабел за автомобила À в порта Á
на стойката.
2 Махнете прозрачното фолио от вендузата Â.
3 Почистете и подсушете предното стъкло и вендузата с
кърпа, която не оставя власинки.
2 Вкарайте двете топчета в рамото с две гнезда.
2
4 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца
à към стъклото.
Инсталиране
5 Щракнете поставката Ä на рамото на вендузата.
6 Поставете долния край на устройството на поставката.
7 Наклонете устройството назад, докато щракне на
мястото си.
8 Включете другия край на захранващия кабел за
автомобила в извод за захранване.
2 Отваряне на приложението Garmin Express.
3 Свържете Вашето устройство към Вашия компютър с
помощта на mini-USB кабел.
Малкият накрайник на кабела се свързва с mini-USB
порта À на Вашето устройство zūmo, а големият
накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия
компютър.
Начално запознаване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вижте ръководството Важна информация относно
продукта и безопасността в кутията на продукта за
предупреждения за продукта и друга важна информация.
• Актуализирайте картите и софтуера на вашето
устройство (Актуализации на продукта, стр. 3).
• Монтирайте устройството и го свържете към
захранването (Инсталиране, стр. 1).
• Сдвоете вашия Bluetooth телефон и слушалки
(Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 14)
(опция).
• Прихванете GPS сигнал (Прихващане на GPS сигнали,
стр. 4).
• Регулирайте яркостта на екрана (Регулиране на
яркостта на екрана, стр. 4).
• Навигирайте до вашата дестинация (Започване на
маршрут, стр. 5).
®
4 В приложението Garmin Express натиснете Добавяне на
устройство.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство
и показва името и серийния номер на устройството.
5 Натиснете Добавяне на устройство и следвайте
инструкциите от екрана, за да добавите Вашето
устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin
Express показва наличните за Вашето устройство
актуализации.
Общ преглед на устройството
6 Изберете опция:
À
Á
Â
Ã
Бутон Вкл.
Micro-USB порт за данни и захранване
Изходен аудио жак
microSD™ слот за карта с памет
Актуализации на продукта
На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства
Garmin:
• Актуализации на софтуера
• Актуализации на карти
• Регистриране на продукт
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin
Express
Можете да използвате приложението Garmin Express за
изтегляне и инсталиране на последните актуализации на
картите и софтуера за Вашето устройство.
1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на
Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и
следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате.
Начално запознаване
• За инсталиране на всички налични актуализации
щракнете върху Инсталиране на всичко.
• За да инсталирате определена актуализация,
натиснете Вижте подробности и натиснете
Инсталиране до актуализацията, която желаете.
Приложението Garmin Express изтегля и инсталира
актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите
на картите са много големи и този процес може да
отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е
прекалено голяма за вътрешната памет на устройството,
софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта
microSD във Вашето устройство, за да добавите
допълнително място за съхранение (Поставяне на
карта с памет за карти и данни, стр. 21).
7 Следвайте инструкциите от екрана в хода на
актуализацията, за да завършите инсталирането на
актуализациите.
Например в хода на актуализацията приложението
Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и
отново да свържете Вашето устройство.
Включване и изключване на устройството
• Включете устройството, натиснете бутона за Вкл. или
свържете устройството към източник на захранване.
• За да превключите устройството в режим за пестене на
енергия, натиснете бутона за Вкл., докато устройството е
включено.
При режим на пестене на енергия екранът е изключен и
устройството използва много малко енергия, но може да
бъде събудено незабавно за използване.
3
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо,
ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато
зареждате батерията.
• За да изключите напълно устройството, задръжте бутона
за Вкл., докато на екрана се покаже подкана и изберете
Изкл..
Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете
бутона за включване преди появата на подканата,
устройството влиза в режим на пестене на енергия.
Прихващане на GPS сигнали
При включване на устройството си за навигация GPS
приемникът трябва да събере данни от сателит и да
в лентата за състоянието
определи текущата позиция.
показва силата на сигнала от спътниците. Необходимото
време за приемане на сателитни сигнали се различава в
зависимост от няколко фактора, включително това колко сте
далече от мястото, където последно сте използвали
устройството за навигация, дали има ясна видимост към
небето и колко време е изминало от последното използване
на устройството за навигация. При първоначално пускане на
устройството за навигация прихващането на сателитни
сигнали може да отнеме няколко минути.
1 Включете устройството.
2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради
и дървета.
Когато
светне в зелено, устройството е прихванало
сателитни сигнали и е готово за навигиране.
Икони в лентата на състоянието
Лентата на състоянието се намира в горния край на
главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват
информация за функциите на устройството. Можете да
избирате някои икони, за да промените настройките или да
разгледате допълнителна информация.
Състояние на GPS сигнала. Задръжте за преглед на
точността на GPS и прихваната сателитна информация
(Показване на състоянието на GPS сигнала, стр. 21).
Bluetooth състояние. Изберете за преглед на Bluetooth
настройките (BluetoothНастройки, стр. 18).
Свързано за обаждания със свободни ръце. Изберете за
позвъняване (Обаждане със свободни ръце, стр. 14).
Активен профил на превозно средство. Изберете за
преглед на профила на превозно средство.
Час в момента. Изберете за задаване на времето
(Сверяване на часа, стр. 19).
Ниво на зареждане на батерията.
Състояние на горивото. Изберете за преглед на
информация за следене на горивото.
Използване на екранните бутони
Екранните бутони позволяват навигиране на страници,
менюта и опции на менюта на устройството.
• Изберете , за да се върнете към предишния екран в
менюто.
• Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
• Изберете или за превъртане през списъци или
менюта.
• Задръжте или , за да превъртате по-бързо.
• Изберете , за да видите контекстно меню с опции за
текущия екран.
Регулиране на силата на звука
За да регулирате силата на звука, трябва да свържете
устройството към стойка със захранване или слушалки чрез
Bluetooth безжична технология.
1 Изберете Сила звук.
2 Изберете опция:
• Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате
силата на звука.
• Изберете , за да заглушите устройството.
• Изберете за допълнителни опции.
Регулиране на яркостта на екрана
1 Изберете Настройки > Екран > Яркост.
2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате
яркостта.
Видове транспорт
Движението по маршрут и навигацията се изчисляват
различно в зависимост от вашия вид транспорт. Текущият
вид транспорт е указан чрез икона на лентата за
състоянието.
Автомобилен режим
Мотоциклетен режим
Режим офроуд
Избор на вид транспорт
Изберете
.
Използване на екранната клавиатура
Вж. "Настройки за език и клавиатура", за да смените
клавиатурната подредба (Настройки за език и клавиатура,
стр. 19).
• Изберете , за да изтриете елемент за търсене.
• Изберете , за да изтриете един знак.
• Изберете , за да смените режима на език за
клавиатурата.
• Изберете
, за да въведете специални символи,
например препинателни знаци.
• Изберете , за да смените между главни и малки букви.
Използване на клавиатурата с голям бутон
Можете да активирате допълнителни езици или
оформления на клавиатурата в настройките за език и
клавиатура (Настройки за език и клавиатура, стр. 19).
• Изберете или за преглед на повече символи.
• Изберете за превключване на други езици и
оформления на клавиатурата.
Функции и предупреждения за
информираност на мотоциклетиста
БЕЛЕЖКА
Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения
за мотоциклетиста са само за информация и не заменят
отговорността ви да се съобразявате с всички поставени
знаци за ограничение на скоростта и да преценявате
безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма
да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или
актове, които ще получите, ако не следвате всички
приложими пътни закони и знаци.
Вашето устройство предоставя функции, които могат да
помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да
4
Функции и предупреждения за информираност на мотоциклетиста
повишат ефективността, дори когато шофирате в позната
зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и
извежда информация за всяко едно предупреждение.
Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или
съобщение за всеки вид предупреждение. Не всички услуги
се предлагат за всички региони.
Училищна зона или близо до училище: Устройството
издава звуков сигнал и извежда разстоянието до и
ограничението на скоростта (ако е налично) за
приближаващо училище или училищна зона.
Понижаване на ограничението на скоростта:
Устройството издава звуков сигнал и извежда
предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да
бъдете готови да намалите скоростта.
Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството
извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху
иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите
посоченото ограничение на скоростта за текущия път.
Железопътен прелез: Устройството възпроизвежда сигнал
и извежда разстоянието до приближаващ железопътен
прелез.
Преминаващи животни: Устройството възпроизвежда
сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на
преминаващи животни.
Завой: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда
разстоянието до завой на пътя.
По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и
извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато
приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост.
Вашето устройство трябва да получава информация за
трафик, за да можете да използвате тази функция.
Предупреждение за умора: Устройството възпроизвежда
сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте
шофирали в продължение на повече от два часа без
прекъсване.
Активиране или деактивиране на
предупреждения за мотоциклетиста
Можете да изключите отделните звукови предупреждения за
мотоциклетиста. Визуалните предупреждения се извеждат
дори когато звуковото предупреждение е деактивирано.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Звукови аларми
за водачи.
2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко
предупреждение.
Камери за скорост и червен светофар
БЕЛЕЖКА
Garmin не носи отговорност за точността или последствията
от използването на база данни за камера за скорост или
червен светофар.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички
държави или модели продукти.
На някои места за някои модели продукти е налице
информация относно местоположения на камери за скорост
и червен светофар. Влезте в garmin.com/speedcameras , за
да проверите наличността и съвместимостта или да
закупите абонамент или еднократна актуализация. Можете
да закупите нов регион или да удължите абонамента си по
всяко време.
Можете да отидете на mygarmin.com , за да актуализирате
базата данни на камерата на вашето устройство.
Препоръчително е да актуализирате устройството си често,
за да получавате най-актуалната информация за камерите.
Навигация до вашата дестинация
За някои устройства и региони е възможно базовите данни
за камери за скорост и червен светофар да са включени в
доставката на вашето устройство. Включените данни не
включват актуализации или абонамент.
Преглед на известия за закони за носене
на каска
На вашето устройство zūmo може да бъдат изведени
известия за защита на очите и закони за носене на каска,
първият път когато устройството ви прихване спътници и
когато устройството доближи до местоположение с правила
за безопасност за мотоциклет.
БЕЛЕЖКА
Garmin препоръчва всички мотоциклетисти да носят каска за
безопасност. Предупрежденията за закони за каски са само
за справка, подлежат на промяна и не е необходимо да се
считат за правен съвет. Предупрежденията за закони за
каска са достъпни само в САЩ и Канада.
Изберете местоположението за преглед на повече
информация.
Търсене на закони за каска
Можете да търсите закони за каска по щат и провинция.
1 Изберете Приложения > Ръководство за каски.
2 Изберете щат или провинция.
Навигация до вашата дестинация
Маршрути
Маршрутът представлява пътя от текущото ви
местоположение до една или повече дестинации.
• Устройството изчислява препоръчителен маршрут до
вашата дестинация въз основа на зададените
предпочитания, включително режима на изчисляване на
маршрут (Промяна на режима за изчисляване на
маршрут, стр. 6) и избягвания (Избягване на
забавяния, пътни такси и зони, стр. 8).
• Устройството може също да избягва пътища, които не са
подходящи за активния профил на превозно средство.
• Можете бързо да започнете навигация до вашата
дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или
можете да изберете алтернативен маршрут (Започване
на маршрут, стр. 5).
• Ако има специфични пътища, които трябва да използвате
или избягвате, можете да персонализирате маршрута
(Моделиране на маршрут, стр. 7).
• Можете да добавяте множество дестинации към един
маршрут (Добавяне на Място към маршрута, стр. 7).
Започване на маршрут
1 Изберете Накъде? и потърсете местоположение
(Намиране и записване на местоположения, стр. 10).
2 Изберете местоположение.
3 Изберете опция:
• За да започнете навигация с помощта на
препоръчания маршрут, изберете Давай.
• За да изберете алтернативен маршрут, изберете и
изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на
картата.
• За да редактирате хода на маршрута, изберете >
Редактиране маршрут и добавете към маршрута
5
точки за моделиране (Моделиране на маршрут,
стр. 7).
Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с
гласови напомняния и информация на картата (Вашият
маршрут на картата, стр. 6). В края на картата се
извежда общ преглед на главните пътища във вашия
маршрут за няколко секунди.
Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации,
можете да добавите местата към вашия маршрут (Добавяне
на Място към маршрута, стр. 7).
Промяна на режима за изчисляване на маршрут
1 Изберете Настройки > Навигация > Режим
изчисляване.
2 Изберете опция:
• Изберете Най-бързо, за да изчислите маршрутите,
които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги
по разстояние.
• Изберете Приключенски маршрут, за да изчислите
маршрути, включващи пътища със завои.
• Изберете Извън пътя, за да изчислите маршрутите от
точка до точка (без пътища).
• Изберете По-кратко разст., за да се изчисляват
маршрути, които са по-кратки като разстояние, но
може да отнемат повече време за шофиране.
Използване на маршрут с помощта на
приключенски маршрут
Вашето устройство може да изчислява маршрути с
предпочитание за пътища със завои, хълмове и няколко
магистрали. Тази функция ще предостави по-приятно
пътуване, но може да увеличи времето или разстоянието до
вашата дестинация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички
модели устройства или за всички региони на карти.
1 Изберете Настройки > Навигация > Режим
изчисляване > Приключенски маршрут > Запис.
2 Изберете Настройки на приключенски маршрут.
3 Използвайте плъзгача за включване на повече или помалко завои.
4 Използвайте плъзгача за включване на повече или помалко хълмове.
5 Използвайте плъзгача за включване на повече или помалко магистрали.
6 Стартирайте маршрут (Започване на маршрут, стр. 5).
• Ако сте въвели разстояние или продължителност,
изберете Край > Изчисли.
• Ако сте избрали дестинация, изберете Избор.
8 Изберете маршрут и изберете Давай.
Започване на маршрут с помощта на картата
Можете да започнете маршрут, като изберете място на
картата.
1 Изберете Покажи картата.
2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже
зоната за търсене.
3 Ако е необходимо, изберете за филтриране на
интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (
или синя точка).
4 Изберете опция:
• Изберете маркер за местоположение.
• Изберете точка, например местоположение на улица,
пресечка или адрес.
5 Изберете Давай.
Отиване У дома
Когато за първи път стартирате маршрут към дома,
устройството ви подканва да въведете вашето място У
дома.
1 Изберете Накъде? > Иди у дома.
2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.
Редактиране на вашето място У дома
1 Изберете Накъде? > > Задав. място У дома.
2 Въведете вашето място У дома.
Вашият маршрут на картата
Докато пътувате, устройството ви насочва към
дестинацията с гласови напомняния и информация на
картата. Инструкции за следващия завой или изход, или
други действия се появяват в горния край на картата.
Създаване на маршрут с отиване и връщане
Устройството може да създава маршрути с отиване и
връщане с помощта на посочено начално местоположение и
разстояние, продължителност или дестинация.
1 На началния екран изберете Приложения > Пътуване
със завръщане.
2 Изберете Начално местоположение.
3 Изберете местоположение и изберете Избор.
4 Изберете Атрибути на пътуването.
5 Изберете опция:
• Изберете Избор на разстояние, за да планирате
маршрута си по разстояние.
• Изберете Избор на продължителност, за да
планирате маршрута си по време.
• Изберете Избор на дестинация, за да планирате
маршрута си по посочено място.
6 Въведете разстояние, продължителност или дестинация.
7 Изберете опция:
6
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой,
изход или друго действие и платното, в което трябва да се
движите, ако е налично.
Разстояние до следващото действие.
Име на улицата или изхода, свързани със следващото
действие.
Маршрутът е маркиран на картата.
Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват
мястото на предстоящи действия.
Скорост на превозното средство.
Име на пътя, по който пътувате.
Очакван час на пристигане.
СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените
изведената там информация (Промяна на полето за данни на
картата, стр. 14).
Активно насочване в лента
Когато наближите завой при навигация по маршрут, до
картата ще се появи съответстваща симулация на пътя, ако
Навигация до вашата дестинация
такава е налична. Цветна линия À указва правилната лента
за завоя.
Преглед на завои и напътствия
Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате
предстоящите завои, смяна на платна или други напътствия
за вашия маршрут.
1 От картата изберете една опция:
• За преглед на предстоящи завои и напътствия, докато
шофирате, изберете > Завои.
Инструментът на картата извежда следващите четири
завоя или напътствия до картата. Списъкът се
актуализира автоматично, докато се движите по
маршрута.
• За преглед на целия списък със завои и напътствия за
целия маршрут, изберете следващата лента в горната
част на картата.
2 Изберете завой или напътствие (опция).
Извежда се подробна информация. Ако е налично, се
появява изображение на кръстовището за кръстовища по
главните пътища.
Показване на целия маршрут на картата
1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно
място на картата.
2 Изберете .
Добавяне на Място към маршрута
Преди да можете да добавите място към вашия маршрут,
трябва да пътувате с навигация по маршрут (Започване на
маршрут, стр. 5).
Можете да добавите места по средата или в края на вашия
маршрут. Например можете да добавите бензиностанция
като следваща дестинация във вашия маршрут.
СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече
дестинации или планирани спирки, можете да използвате
"План за пътуване", за да планирате, редактирате и
записвате вашето пътуване (Планиране на пътуване,
стр. 7).
1 Изберете от картата > Накъде?.
2 Потърсете място (Намиране и записване на
местоположения, стр. 10).
3 Изберете местоположение.
4 Изберете Давай.
5 Изберете опция:
• За добавяне на местоположение като следваща
дестинация по вашия маршрут, изберете Доб. като
сл. спирка.
• За добавяне на местоположението в края вашия
маршрут, изберете Доб. като посл. спир..
• За добавяне на местоположението и редактиране на
реда на дестинациите в маршрута, изберете Добави в
акт.маршрут.
Устройството преизчислява маршрута, за да включи
добавеното местоположение и ви води към тези дестинации
по реда им.
Навигация до вашата дестинация
Моделиране на маршрут
Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да
започнете маршрут (Започване на маршрут, стр. 5).
Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да
промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате
маршрута за използване на определени пътища или
преминаване през определени зони, без да добавяте
дестинация към маршрута.
1 Изберете произволно място на картата.
2 Изберете .
Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут.
3 Изберете място на картата.
СЪВЕТ: Можете да изберете за увеличаване на
картата и за избор на по-прецизно местоположение.
Устройството преизчислява маршрута, за да минете през
избраното място.
4 При нужда изберете опция:
• За добавяне на още точки за моделиране на маршрута
изберете допълнителни места на картата.
• За премахване на точка за моделиране изберете .
5 Когато приключите с моделирането на маршрута,
изберете Давай.
Правене на обход
Можете да предприемете обход за определено разстояние
покрай маршрута ви или обход около определени пътища.
Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж,
затворени пътища или лоши пътни условия.
1 От картата изберете > Промяна на маршрут.
СЪВЕТ: Ако инструментът Промяна на маршрут не е в
менюто на инструментите за карта, можете да го
добавите (Активиране на инструменти за картата,
стр. 13).
2 Изберете опция:
• За да предприемете обход на маршрута си за
определено разстояние, изберете Обход по
отдалеченост.
• За да заобиколите определено шосе по маршрута,
изберете Обход според пътя.
• За да намерите нов маршрут, изберете Обход.
Спиране на маршрута
От картата изберете
> Стоп.
План за пътуване
Може да използвате "План пътуване" за създаване и
записване на пътуване за навигация по-късно. Това може да
е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция
или пътешествие. Можете да редактирате записано
пътуване за допълнително персонализиране, включително
пренареждане на места, оптимизация на
последователността на спиранията, добавяне на
информация за график и на точки за моделиране.
Можете също да използвате "План пътуване" за
редактиране и записване на активния маршрут.
Планиране на пътуване
Едно пътуване може да съдържа много дестинации, но
трябва да включва най-малко начална точка и една
дестинация. Началната точка е мястото, от което планирате
да започнете пътуването си. Ако започнете навигация за
пътуването от друго място, устройството ви дава
възможност да ви води първо до началната точка. За
пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната
дестинация могат да съвпадат.
7
1 Изберете Приложения > План за пътуване >
2
3
4
5
6
7
8
>
Създаване на пътуване.
Изберете Избор начално местопол..
Изберете място за вашата начална точка и изберете
Избор.
Изберете Избор на дестинация.
Изберете място за дестинация и изберете Избор.
Изберете Добавяне на местоположение, за да
добавите повече местоположения (опция).
След като изберете всички необходими места, изберете
Напред > Запис.
Въведете име и изберете Край.
Навигация по записано пътуване
1 Изберете Приложения > План за пътуване.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете Давай.
4 Изберете първото местоположение, до което искате да
отидете и изберете Старт.
Устройството изчислява маршрута от текущото ви
местоположение до избраното местоположение и след
това ви насочва до останалите дестинации от пътуването
по ред.
Оптимизиране на последователността на
дестинациите в едно пътуване
Устройството може да оптимизира автоматично
последователността на дестинациите във вашето пътуване,
за да създаде по-кратък и по-ефективен маршрут.
Началното местоположение и дестинацията не се променят,
когато оптимизирате последователността.
Докато редактирате пътуване, изберете
>
Оптимизиране ред.
Редактиране и пренареждане на места в пътуване
1 Изберете Приложения > План за пътуване.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете опция:
• За да преместите място нагоре или надолу, изберете
и изтеглете това място до нова позиция в
пътуването.
• За добавяне на ново място след избраното изберете
.
• За премахване на място изберете .
Промяна на опциите за движение по маршрут за
едно пътуване
Можете да персонализирате начина на изчисляване на
маршрута от устройството, когато стартирате вашето
пътуване.
1 Изберете Приложения > План за пътуване.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете иконата на профил на превозното средство и
изберете превозното средство, което планирате да
използвате, докато се движите по маршрута (опция).
4 Изберете > Настр. на пътуване.
5 Изберете опция:
• За да добавите моделиращи точки към вашето
пътуване, изберете Моделиране на маршрута и
следвайте инструкциите на екрана (Моделиране на
маршрут, стр. 7).
• За да промените режима на изчисляване на
пътуването, изберете Настройки Маршрут (Промяна
на режима за изчисляване на маршрут, стр. 6).
8
Когато започнете да навигация на пътуване, устройството
автоматично превключва на избрания профил на превозно
средство.
Съставяне на график на пътуване
Можете да добавите график за всяко място от вашето
пътуване, включително желаното време за пристигане и
продължителността на престоя на всяко място. Това може
да ви помогне да планирате часа на тръгване, за да
стигнете до местата от вашето пътуване навреме.
1 Изберете Приложения > План за пътуване.
2 Изберете пътуване.
3 Изберете > Настр. на пътуване > Редактиране на
графика.
4 Изберете място и следвайте инструкциите на екрана, за
да въведете данни за графика.
СЪВЕТ: Ако трябва да въвеждате график за повече
места в пътуването, започнете от началото на
пътуването и продължете към края му.
5 Повторете стъпка 4, за да въведете данни за график за
допълнителни места.
6 Когато приключите, изберете Запис.
По време на навигация в пътуване, трябва да тръгнете в
часа, посочен под началната точка, за да стигнете до
спирките и дестинацията в предвидения час. Графикът е
само ориентировъчен. Пътната обстановка, строежи и други
забавяния могат да засегнат действителния час на
пристигане.
Съвети за споделяне
Можете да споделяте съвети със съвместими Garmin
устройства с помощта на Bluetooth безжична технология.
1 Поставете устройството в рамките на 10 м (33 фута) от
друго съвместимо Garmin устройство.
2 Изберете Приложения > План за пътуване > >
Сподели > Bluetooth.
3 Изберете пътуване и изберете Край.
4 Изберете устройство от списъка и изберете ОК.
Използване на предлагани маршрути
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
запишете поне едно място и да активирате функцията за
хронология на пътуването (Настройки за устройството и
поверителност, стр. 19).
Използвайки функцията myTrends™, устройството
предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на
пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте
шофирали до запаметено местоположение няколко пъти,
местоположението може да се появи на лентата за
навигация на картата, заедно с оценката за време за
пътуване и информация за трафика.
Изберете лентата за навигация, за да разгледате
предлагания маршрут до местоположението.
Избягване на забавяния, пътни такси и
зони
Избягване на платени пътища
Вашето устройство може да избягва да ви насочва през
региони, в които се плащат пътни такси, като например
платени пътища, платени мостове или зони със
задръствания. Все пак устройството може да включи зона с
пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.
1 Изберете Настройки > Навигация.
2 Изберете опция:
Навигация до вашата дестинация
ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия
регион и данните на картата на вашето устройство.
• Изберете Платени пътища.
• Изберете Таксуване > Платени пътища.
3 Изберете опция:
• За да бъдете питан всеки път преди рутиране през
платени пътища, изберете Винаги питай.
• За да избягвате пътни такси, изберете Избегни.
• За да позволите пътни такси, изберете Разрешаване.
4 Изберете Запис.
Избягване на стикери за платени пътни такси
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Данните за картата на вашето устройство може да съдържа
информация относно стикери за платени пътни такси за
някои държави. Можете да избегнете или да позволите
стикерите за платени пътни такси за всяка държава.
1 Изберете Настройки > Навигация > Таксуване >
Винетки.
Изберете
държава.
2
3 Изберете опция:
• За да бъдете питан всеки път преди рутиране през
платени пътища, изберете Винаги питай.
• За да избягвате пътни такси, изберете Избегни.
• За да позволите пътни такси, изберете Разрешаване.
4 Изберете Запис.
Избягване на особености по пътя
1 Изберете Настройки > Навигация > Отбягвания.
2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в
маршрутите, и изберете Запис.
Отбягвания по избор
Отбягванията по избор ви дават възможност да избирате
определени зони или участъци от пътя, които да избягвате.
Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва
тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.
Избягване на път
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.
2 Изберете Доб. път изб..
3 Изберете началната точка на участъка от пътя, който
трябва да бъде избегнат, и изберете Напред.
4 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете
Напред.
5 Изберете Край.
Избягване на зона
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.
2 Ако е необходимо, изберете Добавяне на отбягване.
3 Изберете Добави площ за отбягване.
4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и
изберете Напред.
5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и
изберете Напред.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
6 Изберете Край.
Деактивиране на потребителско избягване
Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го
изтривате.
Навигация до вашата дестинация
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.
2 Изберете избягване.
3 Изберете > Изключи.
Изтриване на потребителски избягвания
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски
отбягвания.
2 Изберете опция:
• За да изтриете всички потребителски избягвания,
изберете .
• За да изтриете едно потребителско избягване,
изберете избягването и изберете
> Изтрий.
Навигация "Извън пътя"
Ако при навигация не следвате шосетата, можете да
използвате режима "Извън пътя".
1 Изберете Настройки > Навигация.
2 Изберете Режим изчисляване > Извън пътя > Запис.
Следващият маршрут ще бъде изчислен като права
линия до местоположението.
Отчитане на гориво
Можете да настроите устройството да оценява разхода на
гориво, да ви предупреждава, когато доближавате
изчислената максимална дистанция с горивото и да
предлага спирки за гориво въз основа на изчисления пробег
с гориво. Когато активирано отчитането на гориво,
означава текущото състояние на горивото.
Бяло: Отчитането на гориво е изключено или устройството
не е свързано към стойката за мотоциклет.
Зелено: Изчисленият пробег с гориво е над нивото на
предупреждение за резервоара.
Оранжево: Изчисленият пробег с гориво е под нивото на
предупреждение за резервоара.
Червено: Изчисленото разстояние, оставащо в резервоара,
е 0.
Активиране на Отчитане на гориво
Преди да можете да активирате отчитането на горивото,
устройството трябва да е в режим на мотоциклет и да е
поставено на стойката на мотоциклета.
Когато активирате отчитането на гориво, на бордовия
компютър се появява индикатор на горивото (Преглед на
страницата с информация за пътуването, стр. 13).
1 Напълнете резервоара с гориво.
2 Изберете Приложения > Настройки за гориво >
Отчитане на гориво.
3 Изберете Разстояние за резервоар.
4 Въведете разстоянието, което превозното средство
изминава с един резервоар гориво и изберете Край.
Настройване на предупреждение за свършващо
гориво
Можете да настроите устройството да ви предупреждава,
когато горивото в резервоара е на привършване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва да е свързано към
стойката за мотоциклет, за да може да издава
предупреждения за свършващо гориво.
1 Активирайте отчитането на гориво (Активиране на
Отчитане на гориво, стр. 9).
2 Изберете Предупреждение за резервоара.
3 Въведете разстояние и изберете Край.
9
Когато оставащото гориво стига само за пропътуване на
въведеното от вас разстояние, на страницата с картата се
появява предупреждение за свършващо гориво.
Нулиране на километража на горивния резервоар
Когато зареждате резервоара с гориво, вие трябва да
нулирате километража на резервоара на устройството си,
за да проследите по-точно оставащото гориво.
Изберете Приложения > Настройки за гориво >
Нулиране на резервоара.
Активиране на динамични спирки за гориво
Преди да можете да активирате динамични спирки за
гориво, устройството трябва да бъде в режим на
мотоциклет, поставено в стойката и отчитането на гориво
трябва да бъде активирано.
Можете да настроите устройството да предлага спирки за
гориво въз основа на изчисления пробег с гориво.
Изберете Приложения > Настройки за гориво >
Динамични спирки за гориво.
Намиране и записване на
местоположения
Заредените в устройството ви карти съдържат
местоположения, като например ресторанти, хотели,
автосервизи и подробна информация за улици. Менюто
Накъде? ви помага да намерите вашата дестинация, като
предлага няколко начина за преглед, търсене и записване
на тази информация.
• Въведете дума за търсене за бързо търсене на всички
данни за място (Намиране на местоположение с
помощта на лентата за търсене, стр. 10).
• Прегледайте или търсете предварително заредени
интересни места по категории (Интересни места,
стр. 10).
• Търсете и проверявайте Foursquare интересни места
(Търсене Foursquare Интересни места, стр. 11).
• Използвайте инструментите за търсене, за да намерите
конкретни места, като например адреси, пресечки или
географски координати (Инструменти за търсене,
стр. 11).
• Търсете близо до друг град или област (Промяна на
областта на търсене, стр. 10).
• Запишете своите предпочитани места, за да ги намерите
бързо в бъдеще (Записване на Местоположения,
стр. 12).
• Върнете се към наскоро намерени места (Преглед на
скоро намерени местоположения, стр. 11).
®
Намиране на местоположение с помощта
на лентата за търсене
Можете да използвате лентата за търсене за търсене на
места, като въведете категория, име на марка, адрес или
име на град.
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете Въведете за търсене от лентата за търсене.
3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата
за търсене.
4 Изберете опция:
• За търсене на тип бизнес въведете име на категория
(напр. "киносалони").
• За търсене на име на фирма въведете цялото име или
част от него.
10
• За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и
име на улица.
• За търсене на адрес в друг град въведете номер и име
на улица, град и щат.
• За търсене на град въведете града и щата.
• За търсене на координати въведете координатите с
географска ширина и дължина.
Изберете
опция:
5
• За търсене с използване на предложен термин
изберете термина.
• За търсене с използване на текст, който сте въвели,
изберете .
6 Ако е нужно, изберете място.
Преглед на резултати от търсене на
картата
Можете да прегледате резултатите от търсене на
местоположение на картата, вместо в списък.
1 От резултатите от търсенето на местоположение,
изберете .
Най-близкото местоположение във вашите резултати от
търсене се показват на картата. показва
местоположенията на други резултати от търсене.
2 Изберете една или повече опции.
• За преглед на повече резултати от търсене, докоснете
и плъзнете картата.
• За да изберете друго местоположение, изберете .
• За преглед на подробности и маршрути за избраното
местоположение, изберете описанието на
местоположението на дъното на картата.
• За да започнете навигация до избраното
местоположение, изберете Давай.
Промяна на областта на търсене
По подразбиране устройството търси близо до текущото ви
местоположение. Можете да търсите и други зони, като
близо до вашата дестинация, близо до друг град или по
вашия активен маршрут.
1 От главното меню изберете Накъде?.
2 Изберете .
3 Изберете опция.
Интересни места
Интересно място е място, което може да намерите полезно
или интересно. Интересните места са организирани по
категории и могат да включват популярни дестинации като
бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.
Намиране на местоположение по категория
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете категория или изберете Категории.
3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
4 Изберете местоположение.
Търсене в рамките на категория
След като сте направили търсене за интересен обект, някои
категории може да покажат списък за Бързо търсене,
показващ последните три избрани от вас дестинации.
1 Изберете Накъде? > Категории.
2 Изберете категория.
3 Изберете опция:
• Изберете дестинация от списъка за бързо търсене
отдясно на екрана.
Намиране и записване на местоположения
Списъкът за бързо търсене предоставя списък с
последно намерени местоположения в избраната
категория.
• Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете
дестинация.
Навигация до интересно място в рамките на
местност
Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в
рамките на по-широка местност, като например даден
магазин в търговски център или терминал на летище.
1 Изберете Накъде? > Въведете за търсене.
2 Изберете опция:
• За да търсите местността, въведете името или адреса
на местността, изберете , и преминете към стъпка 3.
• За търсене на POI въведете името на POI, изберете
и преминете към стъпка 5.
3 Изберете мястото.
Под местността се появява списък с категории, като
например ресторанти, фирми за автомобили под наем
или терминали.
4 Изберете категория.
5 Изберете POI и изберете Давай.
Устройството създава маршрут до паркинга или входа на
местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на
дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания
паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в
местността.
Преглед на местност
Можете да разгледате списък на интересните места,
разположени във всяка местност.
1 Избор на местност.
2 Изберете > Разглеждане на това място.
Foursquare
Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето
устройство включва предварително заредени Foursquare
интересни места, които са обозначени с логото на
Foursquare в резултатите от вашето търсене.
Търсене Foursquare Интересни места
Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени
във вашето устройство.
Изберете Накъде? > Категории > Foursquare.
Инструменти за търсене
Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите
определени видове местоположения, като отговаряте на
подсказванията от екрана.
Намиране на адрес
ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е
променена, в зависимост от заредените в устройството ви
данни за карти.
1 Изберете Накъде?.
2 Ако е нужно, изберете Търсене близо до:, за да
промените областта на търсене (Промяна на областта
на търсене, стр. 10).
3 Изберете Адрес.
4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
информация за адреса.
5 Изберете адреса.
Намиране на пресечка
Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици,
магистрали или други пътища.
Намиране и записване на местоположения
1 Изберете Накъде? > Категории > Кръстовища.
2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете
информация за улиците.
3 Изберете кръстовището.
Намиране на град
1 Изберете Накъде? > Категории > Градове.
2 Изберете опция:
• Изберете град от списъка на близките градове.
• За да търсите близо да друго място, изберете
Търсене близо до: (Промяна на областта на
търсене, стр. 10).
• За да търсите град по име, изберете Въведете за
търсене, въведете името на града и изберете .
Намиране на местоположение по координати
Можете да намерите местоположение по географски
ширина и дължина. Това може да ви е полезно при
геокешинг.
1 Изберете Накъде? > Категории > Координати.
2 При нужда изберете и променете формата или
координатната система за координатите.
3 Въведете географска ширина и географска дължина.
4 Изберете Покажи на карта.
Преглед на скоро намерени
местоположения
Устройството ви съхранява хронология от последните 50
места, които сте намерили.
Изберете Накъде? > Скорошни.
Изчистване на списъка със Скоро намерени
местоположения
Изберете Накъде? > Скорошни >
> Изчисти > Да.
Намиране на последното място на
паркиране
Когато изключите устройството си от захранването от
превозното средство, местоположението ви в момента се
запомня като място на паркиране.
Изберете Приложения > Последно място.
Показване на информация за текущото
местоположение
Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да
видите данните за текущото ви местоположение. Тази
функция е полезна, в случай че се налага да съобщите
местонахождението си на съответните служби при спешен
случай.
От картата изберете превозното средство.
Намиране на спешни услуги и гориво
Можете да използвате страницата Къде съм?, за да
намерите най-близките болници, полицейски управления и
бензиностанции.
1 От картата изберете превозното средство.
2 ИзберетеБолници, Полицейски у-ния, Гориво или
Крайпътни усл..
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични
за всички региони.
Появява се списък на местата, където се предлагат
избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
3 Изберете местоположение.
11
4 Изберете опция:
• За навигация до мястото изберете Давай.
• За да видите телефонния номер и други данни за
мястото, изберете .
Получаване на напътствия до текущото ви
местоположение
Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до
текущото ви местоположение, устройството може да ви
даде списък с напътствия.
1 От картата изберете превозното средство.
2 Изберете > Напътствия към мене.
3 Изберете начално местоположение.
4 Изберете Избор.
Добавяне на кратка команда
Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?".
Кратките команди могат да сочат към местоположение,
категория или инструмент за търсене.
Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки
команди.
1 Изберете Накъде? > Добавяне на пряк път.
2 Изберете елемент.
Премахване на кратка команда
1 Изберете Накъде? > > Премахв. кратки ком..
2 Изберете кратка команда за премахване.
3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
4 Изберете Запис.
Записване на Местоположения
Записване на Местоположение
1 Потърсете място (Намиране на местоположение по
2
3
4
5
категория, стр. 10).
От резултатите от търсенето изберете място.
Изберете .
Изберете Запис.
Ако е нужно, въведете име и изберете Край.
Запаметяване на текущото ви положение
1 От картата изберете иконата на превозно средство.
2 Изберете Запис.
3 Въведете име и изберете Край.
4 Изберете ОК.
Редактиране на запаметено местоположение
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Ако е нужно, изберете категория.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете .
5 Изберете > Редактиране.
6 Изберете опция:
• Изберете Име.
• Изберете Телефонен номер.
• Изберете Категории, за да назначите категории, към
които спада запаметеното местоположение.
• Изберете Смяна на символа, за да смените символа,
използван за маркиране на запаметеното
местоположение на картата.
7 Редактирайте данните.
8 Изберете Край.
12
Задаване на категории към Запаметено
местоположение
Можете да добавяте персонализирани категории, за да
организирате вашите записани места.
ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на
запомнените места, когато сте запомнили поне 12
местоположения.
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Изберете местоположение.
3 Изберете .
4 Изберете > Редактиране > Категории.
5 Въведете едно или повече имена на категории,
разделени със запетаи.
6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
7 Изберете Край.
Изтриване на запаметено местоположение
ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се
възстановяват.
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Изберете > Изтр. запамет..
3 Изберете полето за отметка до запаметените места за
изтриване и изберете Изтрий.
Споделяне на запаметено местоположение
След като запазите местоположение, вие можете да го
споделите с други съвместими Garmin устройства с
помощта на Bluetooth безжична технология или карта с
памет.
1 Изберете Накъде? > Записано.
2 Ако е нужно, изберете категория.
3 Изберете местоположение.
4 Изберете .
5 Изберете > Сподели.
6 Следвайте екранните инструкции, за да споделите
информацията за местоположение.
Използване на картата
Можете да използвате картата, за да навигирате по
маршрут (Вашият маршрут на картата, стр. 6) или да
прегледате карта на околната обстановка, когато няма
активен маршрут.
1 Изберете Покажи картата.
2 Изберете произволно място на картата.
3 Изберете опция:
• Плъзнете картата, за да я преместите наляво,
надясно, нагоре или надолу.
• За увеличаване или намаляване изберете или .
• За да превключите между изгледи Север горе и 3D,
изберете .
• За филтриране на интересните точки по категории
изберете .
• За започване на маршрут изберете място на картата и
изберете Давай (Започване на маршрут с помощта
на картата, стр. 6).
Инструменти за карта
Инструментите за карта дават бърз достъп до информация
и функции на устройството, докато преглеждате картата.
Когато активирате даден инструмент за картата, той се
появява в панел в края на картата.
Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.
Използване на картата
Промяна на маршрут: Позволява ви да предприемете
обход или да пропуснете местоположения във вашия
маршрут.
Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по
маршрута или по пътя, по който пътувате (Напред по
пътя, стр. 13).
Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия
маршрут (Преглед на завои и напътствия, стр. 7).
Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с
възможност за персонализиране като скорост и пробег
(Гледане на данни за пътуването от картата,
стр. 13).
Сила звук: Регулира общата сила на звука.
Яркост: Регулира яркостта на екрана.
Телефон: Извежда списък от последни телефонни
обаждания от свързания ви телефон и извежда опции
при разговор, докато има активен телефонен разговор
(Използване на Опции при разговор, стр. 15).
Преглед на инструмент за картата
1 От картата, изберете .
2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на
картата.
3 Когато приключите с използването на инструмента на
картата, изберете .
Активиране на инструменти за картата
По подразбиране само най-често използваните инструменти
за картата са активирани в менюто на инструментите за
картата. Можете да добавяте до 12 инструмента към
менюто.
1 От картата, изберете > .
2 Изберете полето с отметка до всеки инструмент, за да го
добавите.
3 Изберете Запис.
Напред по пътя
Инструментът Напред по пътя предоставя информация
относно предстоящи местоположения по вашия маршрут
или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате
предстоящи интересни места като ресторанти,
бензиностанции или места за отдих. Когато пътувате по
магистрала, вие можете да преглеждате информация и
налични услуги за предстоящи изходи и градове, подобно на
информацията върху пътните знаци по магистрала.
Можете да персонализирате три категории за показване в
инструмента Напред по пътя.
Преглед на предстоящи местоположения
1 От картата изберете > Напред по пътя.
2 Изберете опция:
• За преглед на предстоящо местоположение във всяка
една категория, изберете , ако е необходимо.
• За преглед на информация и налични услуги за
предстоящи изходи на магистрала или градове,
изберете .
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само, докато
пътувате по магистрала или когато вашият маршрут
включва магистрала.
3 Изберете елемент за преглед на списък с
местоположения за тази категория, изход или град.
Персонализиране на категориите Напред по пътя
1
2
3
4
От картата изберете > Напред по пътя.
Изберете категория.
Изберете .
Изберете опция:
• За да преместите категория нагоре или надолу в
списъка, изберете и преместете стрелката до името на
категорията.
• За да промените категория, изберете категорията.
• За да създадете потребителска категория, изберете
категория, изберете Потребителско търсене и
въведете името на фирма или категория.
5 Изберете Край.
Информация за пътуването
Гледане на данни за пътуването от картата
Преди да може да преглеждате данни за пътуването на
картата, трябва да добавите инструмента към менюто с
инструменти за карта (Активиране на инструменти за
картата, стр. 13).
От картата изберете > Данни за пътуването.
Персонализиране на полетата за данни за пътувания
Преди да можете да персонализирате данните, които се
показват в инструмента за картата на данните за
пътуването трябва да добавите инструмента за данни за
пътуването в менюто с инструменти за картата (Активиране
на инструменти за картата, стр. 13).
1 От картата изберете > Данни за пътуването.
2 Изберете поле за данни при пътуване.
3 Изберете опция.
Новото поле за данни за пътувания се появява в
инструмента за картата за данни за пътувания.
Преглед на страницата с информация за
пътуването
Страницата с информация за пътуването показва скоростта
ви и предоставя статистика за пътуването ви.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако правите чести спирания, оставете
устройството включено, така че да можете да измервате
точно изтеклото време на пътуването.
От картата изберете Скорост.
Показване на регистъра на пътуванията
Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията,
което представлява запис на пропътувания път.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Слоеве на
картата.
2 Изберете квадратчето за отметка Регистър пътувания.
Нулиране на информацията за пътуването
1 От картата изберете Скорост.
2 Изберете > Нулирай поле/полета.
3 Изберете опция:
• Когато не навигирате по маршрут, изберете Избери
всички, за да нулирате на първата страница всички
полета с данни, с изключение на скоростомера.
• Изберете Нулиране на данните за пътуването, за да
нулирате данните на бордовия компютър.
• Изберете Нулирай Макс. скорост, за да нулирате
максималната скорост.
• Изберете Нулиране пътуване B, за да нулирате
одометъра.
Можете да променяте категориите на местоположението,
които се показват в инструмента Напред по пътя.
Използване на картата
13
Персонализиране на картата
Персонализиране на слоевете на картата
Можете да персонализирате данните, които се появяват на
картата, например икони за Интересни места и пътната
обстановка.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Слоеве на
картата.
2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и
изберете Запис.
Промяна на полето за данни на картата
1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
2 Изберете типа данни за показване.
Промяна на гледната точка на картата
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Екран с карта за
шофиране.
2 Изберете опция:
• Изберете Движ. нагоре, за да се показва картата в
две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване
да е нагоре.
• Изберете Север горе, за да се показва картата в 2D
със севера отгоре.
• Изберете 3D, за да се показва картата в три
измерения.
Изберете
Запис.
3
Bluetooth свързани функции
Устройството разполага с няколко Bluetooth свързани
функции за вашия съвместим смартфон.
Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да
извършвате и получавате телефонни обаждания с
вашето устройство и ви позволява да използвате
устройството като високоговорител със свободни ръце.
Поточно предаване на мултимедийно съдържание:
Предава поточно звук от вашия смартфон към
слушалките и предоставя Bluetooth органи за управление
на мултимедийно съдържание на вашето устройство
zūmo.
Bluetooth изисквания за функциите
Някои функции изискват телефон, слушалки или
специфично приложение на вашия смартфон.
Функция
Изисквания
Обаждане със свободни ръце
Сдвоен телефон и слушалки.
Поточно предаване на мултимедийно съдържание
Сдвоен смартфон и слушалки.
Сдвояване на вашия телефон и слушалки
Вие трябва да сдвоите вашето zūmo устройство с вашия
телефон и Bluetooth слушалки, за да използвате няколко
Bluetooth функции. След като устройствата са сдвоени, те се
свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.
1 Активирайте безжичната технология Bluetooth на
телефона и го направете видим.
За повече информация вижте ръководство за
потребителя на телефона.
2 Поставете устройството zūmo и вашия телефон в
рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
На
устройството zūmo, изберете Настройки > Bluetooth
3
> .
14
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите вашия
телефон с устройството.
5 На устройството zūmo, изберете .
СЪВЕТ: Ако първоначалният екран с настройки Bluetooth
не се показва, можете да изберете Настройки >
Bluetooth > Търсене на устройства за сдвояване на
вашите слушалки.
6 Следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите вашите
слушалки с устройството.
Bluetooth икони за състояние на функции
Иконите за състояние се извеждат в настройките на
Bluetooth до всяко сдвоено устройство.
Изберете Настройки > Bluetooth.
• Сива икона показва, че функцията е деактивирана или
изключена за това устройство.
• Цветна икона показва, че функцията е свързана и
активна за това устройство.
Обаждане със свободни ръце
Поточно предаване на мултимедийно съдържание
Слушалките са свързани
Активиране или деактивиране на
Bluetooth функции за вашите слушалки
По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth
са активирани, когато сдвоите вашите слушалки. Можете да
активирате или деактивирате определени функции.
1 Изберете Настройки > Bluetooth.
2 Изберете името на слушалките.
3 Изберете опция:
• За да прекъснете връзката със слушалките, изчистете
отметката на Слушалки.
• За да деактивирате звука от поточното предавано
мултимедийно съдържание, изчистете отметката Звук
на мултимедия.
Обаждане със свободни ръце
ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони и слушалки се
поддържат и могат да се използват, но не може да се
гарантира възможността за използване на конкретен
телефон или слушалки. Възможно е не всички функции да
са достъпни за вашия телефон.
С помощта на Bluetooth безжична технология устройството
може да се свърже с вашия мобилен телефон и безжична
слушалка или шлем, за да се превърне в устройство за
свободни ръце. За да определите дали мобилният ви
телефон с Bluetooth технология е съвместим с вашето
устройство, отидете на www.garmin.com/bluetooth.
Започване на разговор
Набиране на номер
1 Изберете Приложения > Телефон > Набери.
2 Въведете номера.
3 Изберете Набери.
Повикване на контакт от вашия телефонен указател
Телефонният указател се зарежда от телефона в
устройството ви всеки път, когато телефонът и устройството
ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато
стане възможно отварянето на телефонния указател. Някои
телефони не поддържат тази функция.
1 Изберете Приложения > Телефон > Телефонен
указател.
Bluetooth свързани функции
2 Изберете контакт.
3 Изберете Набери.
Набиране на Място
1 Изберете Приложения > Телефон > Преглед на
категориите.
2 Изберете Интересна точка.
3 Изберете Набери.
Приемане на повикване
Когато получите повикване, изберете Отговор или
Проп..
Използване на хронологията на разговорите
Хронологията на разговорите ви се зарежда от телефона в
устройството всеки път, когато телефонът и устройството ви
се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане
възможно отварянето на хронологията на разговорите.
Някои телефони не поддържат тази функция.
1 Изберете Приложения > Телефон > Хронол. разг..
2 Изберете категория.
Появява се списък с обажданията, като последните
разговори са най-отгоре.
3 Изберете разговор.
Използване на Опции при разговор
Докато разговаряте, можете да изберете Опции при
разговор от картата.
• За да прехвърлите аудио към телефона си, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате
да изключите устройството, но да останете в разговора,
или ако ви трябва дискретност.
• За да използвате клавиатурата за набиране, изберете .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с
автоматизирани системи, например гласова поща.
• За да заглушите микрофона, изберете .
• За да затворите, изберете .
Записване на домашен телефонен номер
СЪВЕТ: След като запаметите телефонен номер У дома,
можете да го редактирате, като редактирате “У дома” в
списъка си със запаметени местоположения (Редактиране
на запаметено местоположение, стр. 12).
1 Изберете Приложения > Телефон > > Задаване дом.
номер.
2 Въведете телефонния си номер.
3 Изберете Край.
Обаждане У дома
За да можете да се обадите у дома, трябва да въведете
телефонен номер за вашето място У дома.
Избор Приложения > Телефон > Обади се у дома.
Изключване на Bluetooth устройство
Можете временно да изключите дадено Bluetooth
устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени
устройства. Устройството Bluetooth ще може за в бъдеще да
се свързва автоматично с вашето устройството за zūmo .
1 Изберете Настройки > Bluetooth.
2 Изберете устройството за изключване.
3 Махнете отметката до името на вашето сдвоено
устройство.
Използване на приложенията
Изтриване на сдвоен телефон
Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите
той да се свързва автоматично към устройството ви в
бъдеще.
1 Изберете Настройки > Bluetooth.
2 Изберете телефона и изберете Отмяна на сдвояване на
устройство.
Използване на приложенията
Медиен плейър
Медийният плейър може да възпроизвежда музика или
аудио от тези източници.
• Музикални файлове, съхранени на вашето устройство
zūmo .
• Музикални файлове, съхранени на телефона или на
медийния плейър, свързан към USB порта на стойката на
мотоциклета.
• Bluetooth звук от сдвоен телефон.
Добавяне на инструмента за медиен плейър към
картата
Инструментът за карта за медиен плейър ви позволява да
контролирате медийния плейър от вашата карта.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Инструменти за
карта > Медиен плейър.
2 Отворете картата.
3 Изберете > Медиен плейър.
Бутоните за управление на медийния плеър се извеждат
на картата.
Смяна на източника на медийно съдържание
Можете да промените източника, от който се възпроизвежда
мултимедия на вашето устройство.
1 Изберете Приложения > Медиен плейър > .
2 Изберете източник на медийно съдържание.
Трасета
Трасето е запис на вашия път. Регистърът на трасето
съдържа информация за записания път, включително
време, място и височини.
Преглед на информация за трасе
1 Изберете Приложения > Следи > Активно.
2 Изберете трасе.
Трасето се показва на картата.
3 Изберете .
4 Изберете опция:
• За да запишете трасето, изберете Запис на следата.
• За запис на трасето като пътуване изберете Запис
като Пътуване.
• За да видите релефна скица на трасето, изберете
Профил на височини.
TracBack
®
Следване на последното ви трасе
Функцията TracBack записва трасето от последното ви
придвижване. Можете да проследите обратно трасето от
последното придвижване до мястото, откъдето сте
тръгнали.
1 Изберете Приложения > TracBack.
Последното ви трасе се появява на картата.
2 Изберете Давай.
15
Записване на последното ви Трасе като Пътуване
Можете да запишете последното си Трасе като Пътуване,
по което можете да влезете в навигация по-късно с помощта
на План пътуване (Навигация по записано пътуване,
стр. 8).
1 Изберете TracBack.
Последното ви трасе се появява на картата.
2 Изберете > Запис като Пътуване.
3 Въведете име и изберете Край.
7 В рамките на 30 секунди на датчика поставете батерията
 в отделението за батерия à с положителния полюс
нагоре.
Налягане в гумите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Употребата на системата за наблюдаване на налягането в
гумите не е заместител на правилната поддръжка на гумите
и шофьорът носи отговорност за поддържането на
правилното налягане в гумите, дори ако спадът на
налягането не е достигнал нивото, което задейства
предупреждението за ниско налягане в гумите.
Неуспешното поддържане на правилното налягане в гумите
може да причини загуба на контрол върху превозното
средство, което може да доведе до сериозни телесни
наранявания или смърт.
Системата за наблюдение на налягането в гумите на Garmin
е налична като отделен аксесоар. Функцията за налягането
в гумите не е съвместима с всички модели на zūmo.
Отидете на www.garmin.com/zumo за информация относно
съвместимостта и аксесоарите.
Настройка на датчиците за налягане в гумите
За да настроите датчиците за налягане в гумите, трябва да
имате батериите и стикерите с номера, включени в
комплекта на всеки датчик. Също така трябва да имате
съвместимо zūmo устройство.
Датчиците комуникират безжично с вашето съвместимо
zūmo устройство. Можете да следите налягането в гумите и
да получавате предупреждения за ниско налягане на
вашето zūmo устройство.
1 Свалете капачката À на датчика Á като я завъртите
обратно на часовниковата стрелка.
2 Ако вече сте поставили батерията на датчика, извадете
3
4
5
6
16
я.
На вашето zūmo устройство изберете Приложения >
Налягане в гумите.
Изберете профил на превозно средство, който отговаря
на конфигурацията на вашето превозно средство.
Поставете датчика близо до zūmo устройството.
На вашето zūmo устройство изберете номера, който е до
гумата, с която ще се сдвои датчикът.
Устройството zūmo търси датчика и показва
потвърждение, когато датчикът е сдвоен успешно.
СЪВЕТ: Ако датчикът не може да се сдвои, трябва да
извадите батерията му и да повторите стъпки 6 и 7.
8 Въведете препоръчваното налягане за тази гума.
9 Въведете минималното налягане за тази гума.
Устройството zūmo задейства предупреждение за ниско
налягане, когато датчикът отчете налягане, което е пониско от тази стойност.
10 Поставете отново и затегнете здраво капачката
на датчика.
11 На датчика залепете стикера с номер, съответстващ на
номера на гумата, която сте избрали в стъпка 6.
12 Повторете тази процедура за всички останали датчици.
Монтаж на датчиците на гумите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Системата за наблюдаване на налягането в гумите трябва
да се използва само с метални нипели на гумите.
Монтирането на датчиците за налягане в гумите на
неметални нипели на гумите може да причини повреди в
гумите и/или нипелите на гумите, което може да доведе до
сериозни физически наранявания или смърт.
БЕЛЕЖКА
За да избегнете евентуална повреда на датчиците или
превозното средство, се уверете, че всеки монтиран сензор
не пречи на спирачките на превозното средство,
компонентите на окачването или друго монтирано
оборудване. Ако някой монтиран датчик пречи на друго
монтирано оборудване на превозното средство, не
използвайте превозното средство с монтирания датчик.
За избягване на вибрации на гумите или неравномерно
износване при някои превозни средства може да е
необходимо гумите да се балансират след монтажа на
датчика.
Преди да монтирате датчиците на гумите, трябва да ги
настроите към zūmo устройството.
1 Свалете капачките на вентилите от гумите на превозното
средство.
2 На zūmo устройството изберете Приложения >
Налягане в гумите, за да видите схема на профила на
превозното средство.
3 Монтирайте датчиците на вентилите на гумите като ги
завъртите по посока на часовниковата стрелка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да монтирате всеки датчик на
правилната гума според схемата на профила на
превозното средство и стикерите с номера, поставени на
датчиците по време на настройването им.
4 Завъртете всяко колело на ръка, за да се уверите, че
датчиците са на достатъчно разстояние и не опират в
части от превозното средство.
Използване на приложенията
Предупреждения за налягането в думите
Устройството ви предупреждава чрез съобщения в
изскачащи прозорци, икони на картата и символи в
приложението за налягането в гумите.
Когато за някой датчик има предупреждение, числото за
съответната гума се осветява в червено в приложението за
налягането в гумите. Символите под числото се осветяват в
червено, за да покажат активните предупреждения за този
датчик.
Ниско налягане в гума
Слаба батерия на датчика
Датчикът не е свързан
Спящ режим на датчика за налягането в гумите
Когато паркирате превозното средство и изгасите zūmo
устройството, датчикът за налягане влиза в режим на
пестене на енергия след няколко минути. Датчикът не
подава информация към zūmo устройството, докато е в
спящ режим. Това може да доведе до съобщение от zūmo
устройството, че датчикът не е свързан.
Следващия път, когато превозното средство се задвижи,
датчикът ще излезе от спящия режим и ще възобнови
автоматично връзката с zūmo устройството.
Възобновяването на връзката може да отнеме до 30
секунди.
Използване на компаса
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да сте в движение, за да може
компасът да определи посоката ви.
Можете да навигирате с GPS компас.
Изберете Приложения > Компас.
VIRB дистанционно
®
Функцията VIRB дистанционно ви дава възможност да
управлявате VIRB екшън камерата от вашето устройство.
Отидете на www.garmin.com/VIRB, за да закупите VIRB
екшън камера.
Управление на VIRB екшън камера
За да използвате функциите на VIRB дистанционното,
трябва да активирате дистанционното управление на VIRB
камерата. Вижте VIRB Ръководството на притежателя за
серията за повече информация.
1 Включете VIRB камерата.
2 На zūmo устройството изберете Приложения >
Дистанционен VIRB > Свържи.
3 Изчакайте устройството да се свърже с VIRB камерата.
4 Изберете опция:
• Изберете Начало на записване, за запис на видео.
• Изберете Край на записване , за да спрете записа на
видео.
• Изберете Снимка, за да направите снимка.
Регистър на Сервизна хронология
Можете да запишете в регистър датата и отчета от
одометъра, когато е извършен сервиз или поддръжка на
автомобила ви. Устройството предвижда няколко сервизни
категории и можете да добавяте персонализирани такива
(Добавяне на Служебни категории, стр. 17).
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете служебна категория.
3 Изберете Добавяне на запис.
4 Въведете отчета от одометъра и изберете Напред.
Персонализиране на устройството
5 Въведете коментар (по желание).
6 Изберете Край.
Добавяне на Служебни категории
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете > Добавяне категория.
3 Въведете име на категория и изберете Край.
Изтриване на Служебни категории
Когато изтриете служебна категория, изтриват се и всички
служебни записи в категорията.
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете > Изтр. на категории.
3 Изберете служебните категории за изтриване.
4 Изберете Изтрий.
Преименуване на Служебни категории
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете категорията, която да бъде преименувана.
3 Изберете > Преимен. категория.
4 Въведете име и изберете Край.
Изтриване на Служебни записи
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете служебна категория.
3 Изберете > Изтриване на записи.
4 Изберете служебните записи, които да бъдат изтрити.
5 Изберете Изтрий.
Редактиране на Служебен запис
Можете да редактирате коментара, отчета от одометъра и
датата на служебен запис.
1 Изберете Приложения > Сервизна хронология.
2 Изберете категория.
3 Изберете поле.
4 Въведете новите данни и после Край.
Преглед на помощни файлове
Изберете Приложения > Помощ за преглед на цялото
ръководство на притежателя.
Търсене на помощни теми
Изберете Приложения > Помощ >
.
Показване на предишни маршрути и
дестинации
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да
активирате функцията за хронология на пътуване
(Настройки за устройството и поверителност, стр. 19).
Можете да разгледате на картата предишните си маршрути
и местата, където сте спирали.
Изберете Приложения > Къде съм бил.
Персонализиране на устройството
Настройки на картата и превозното
средство
Изберете Настройки > Карта и МПС.
Прев. средство: Задава иконата, която представя вашето
положение на картата. Отидете на
www.garmingarage.com за още икони.
Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на
картата.
17
Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата.
Повече детайли може да причинят картата да се
изчертава по-бавно.
Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.
Инструменти за карта: Изберете кратките команди, които
да се появяват в менюто с инструменти за карта.
Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на
страницата с картата (Персонализиране на слоевете на
картата, стр. 14).
Звукови аларми за водачи: Активира звуково
предупреждение за всеки тип предупреждение за
мотоциклетиста (Функции и предупреждения за
информираност на мотоциклетиста, стр. 4).
Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия
мащаб за оптимално използване на картата. Когато е
деактивирано, трябва да променяте мащаба ръчно.
мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва
устройството.
Активиране или деактивиране на предупреждения
за мотоциклетиста
Можете да изключите отделните звукови предупреждения за
мотоциклетиста. Визуалните предупреждения се извеждат
дори когато звуковото предупреждение е деактивирано.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Звукови аларми
за водачи.
2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко
предупреждение.
Активиране на карти
Можете да активирате картографските продукти,
инсталирани в устройството.
СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски
продукти, отидете на http://buy.garmin.com.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > мои Карти.
2 Изберете карта.
Настройки за навигация
Изберете Настройки > Навигация.
Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища
по вашия маршрут, когато стартирате навигация.
Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на
маршрута.
Преизчисляване извън маршрута: Задава
предпочитанията за преизчисляване при навигация извън
активен маршрут.
Предупреждение за умора: Предупреждава ви, когато сте
шофирали за дълъг период от време без почивка.
Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат
избягвани в маршрута.
Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате
определени шосета или зони.
Платени пътища: Задава предпочитания за избягване на
платени пътища.
Таксуване: Задава предпочитания за избягване на платени
пътища и винетки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Ограничен режим: Деактивира всички функции на
устройството, които изискват значително внимание от
оператора и биха могли да бъдат отвличащи вниманието
по време на шофиране.
GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от
устройството и пести енергия от батерията.
18
Настройки за режима на изчисляване
Изберете Настройки > Навигация > Режим изчисляване.
Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по
различните пътища и данните за ускоряване на превозното
средство за даден маршрут.
Най-бързо: Изчислява маршрути, които са по-бързи за
шофиране, но може да са по-дълги като разстояние.
По-кратко разст.: Изчислява маршрути, които са по-кратки
като разстояние, но може да отнемат повече време за
шофиране.
Извън пътя: Изчислява права линия от местоположението
ви до дестинацията.
Приключенски маршрут: Изчислява маршрути, които
предпочитат пътища със завои.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Настройване на Местоположение за Симулация
Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници,
може да използвате GPS, за да зададете симулирано
местоположение.
1 Изберете Настройки > Навигация > GPS симулатор.
2 От главното меню изберете Покажи картата.
3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ.
Адресът на местоположението се появява най-долу на
екрана.
4 Изберете описанието на мястото.
5 Изберете Задай за място.
BluetoothНастройки
Изберете Настройки > Bluetooth.
Bluetooth: Активира Bluetoothбезжичната технология.
Търсене на устройства: Търсене на устройства Bluetooth в
близост.
Истинско име: Дава възможност да въведете име, което да
идентифицира вашето устройство на други Bluetooth
устройства с безжична технология.
Изключване на Bluetooth
1 Изберете Настройки > Bluetooth.
2 Изберете Bluetooth.
Настройки на дисплея
Изберете Настройки > Екран.
Режим цвят: Позволява ви да изберете дневен или нощен
режим на цвят. Ако изберете опцията Авто, устройството
автоматично задава дневните или нощните цветове на
базата на часа от денонощието.
Яркост: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.
Време изчакване дисплей: Позволява ви да зададете
времето на бездействие, преди устройството да премине
в спящ режим, докато се използва захранване на
батерията.
Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на
екрана на устройството. Снимките на екрана се
съхраняват в папката Screenshot в паметта на
устройството.
Настройки за мерни единици и време
За да отворите страницата с настройки за мерни единици и
време, от главното меню изберете Настройки > Мерни
единици и време.
Час в момента: Сверява часа в устройството.
Персонализиране на устройството
Формат за час: Дава възможност да изберете показване на
екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.
Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.
Формат координати: Задава формата на координатите и
координатната система, използвани за географските
координати.
Сверяване на часа
1 Изберете часа от основното меню.
2 Изберете опция:
• За да сверите часа автоматично по данните от GPS,
изберете Автоматично.
• За да сверите часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре
или надолу.
Настройки за език и клавиатура
За да отворите настройките за език и клавиатура, от
главното меню изберете Настройки > Език и клавиатура.
Език глас.навигация: Задава езика за гласови напомняния.
Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на
избрания език.
ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика
на въвежданите от потребителя данни или данните на
картата, например имена на улици.
Език клавиатура: Позволява задаването на езици на
клавиатурата.
Клавиат. подредба: Задава клавиатурната подредба.
Настройки за предупреждения за близост
1 Изберете Настройки.
2 Ако е нужно, изберете категория настройки.
3 Изберете > Върни.
Информация за устройството
Технически характеристики
Водоустойчивост
IEC 60529 IPX7
Диапазон на работната
температура
От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата
за зареждане
От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Захранване (запалка,
мотоциклет или външно
захранване)
От 12 до 24 Vdc
Издръжливост на батерията
До 4 часа в зависимост от
употребата и настройките
Тип батерия
Литиево-йонна батерия
Диапазон на напрежението
на батерията
От 3,5 до 4,1 V
Протокол за радиочестоти
2,4 GHz ANT+ протокол за безжична
комуникация
2,4 GHz Bluetooth безжична
технология
®
*Устройството може да понесе случайно потапяне във вода
до 1 м за период до 30 мин. За повече информация отидете
на www.garmin.com/waterrating.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате заредени потребителски
интересни точки (POIs), за да се покажат предупреждения за
точки на близост.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички
региони.
Изберете Настройки > Предупреждения за близост.
Аудио: Задава стила на предупреждение, което се
изпълнява, когато доближите точките за близост.
Предупреждения: Задава типа на точките за близост, за
които се изпълняват предупрежденията.
Зареждане на устройството
Настройки за устройството и
поверителност
• Свържете устройството към компютър с помощта на USB
кабел.
Устройството може да се зарежда бавно, когато е
свързано към компютър. Възможно е някои преносими
компютри да не са в състояние да зареждат
устройството.
• Свържете устройството към допълнителен адаптер за
захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за
съответния регион.
Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер,
подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin
дилър или от www.garmin.com.
За да отворите страницата с настройки за устройството,
изберете Настройки > Устройство.
За системата: Показва номера на версията на софтуера,
идентификационния номер на устройството и данни за
още няколко характеристики на софтуера.
ЛСКП: Показва лицензионните споразумения с краен
потребител.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябват, когато
актуализирате системния софтуер или закупувате
допълнителни картни данни.
Доклади за позиция: Споделя информация за позицията
ви с Garmin с цел подобряване на съдържанието.
Хронология на пътуване: Позволява на устройството да
записва информация за функциите myTrends, Къде съм
бил и Регистър на пътуванията.
Изч. хронол. пътуване: Изчиства хронологията на
пътуването ви за функциите myTrends, Къде съм бил и
Регистър на пътуванията.
Връщане на настройки
Може да възстановите една категория настройки или всички
настройки до фабричните.
Информация за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранван от LPS
захранване.
Можете да зареждате батерията в устройството по някой от
тези начини.
• Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката
към захранването на превозното средство.
БЕЛЕЖКА
Не свързвайте устройството директно към захранващия
кабел на превозното средство.
Поддръжка на устройството
Грижа за устройството
БЕЛЕЖКА
Внимавайте да не изпускате устройството.
Не съхранявайте устройството на места, където може да
има продължително излагане на екстремални температури,
защото това ще доведе до невъзстановими повреди.
Никога не използвайте твърди или остри предмети за
работа със сензорния екран, защото може да го повредят.
19
Почистване на външността на корпуса
БЕЛЕЖКА
Избягвайте употребата на химически препарати за
почистване и разтворители, които биха могли да повредят
пластмасовите компоненти.
1 Почистете външността на корпуса на устройството (не
сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор
на неагресивен почистващ препарат.
2 Подсушете устройството.
Почистване на сензорния екран
1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете
устройството и прекъснете захранването му.
4 Внимателно избършете екрана с кърпата.
2
3
4
5
СЪВЕТ: Може да се наложи да използвате монета, за да
демонтирате крайния елемент.
Демонтирайте крайния елемент, сребристия връх Á и
предпазителя Â.
Поставете нов стопяем предпазител, който е
предназначен за същите номинални стойности на тока
като 1 A или 2 A.
Поставете сребристия връх в крайния елемент.
Поставете крайния елемент и го завъртете по
часовниковата стрелка, за да го фиксирате обратно на
мястото му в кабела за захранване от превозното
средство Ã.
Предотвратяване на кражба
• Свалете устройството и стойката, така че да не са на
видно място, когато не ги използвате.
• Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
• Не съхранявайте устройството си в жабката на
автомобила.
• Регистрирайте устройството си на http://my.garmin.com.
Проблеми
Вендузата не се закрепва на предното
стъкло
Рестартиране на устройството
1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
3 Монтирайте вендузата (Инсталиране, стр. 1).
Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да
работи.
Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.
Моeто устройство не получава сигнали от
спътник
Демонтаж на устройството, стойката и
вендузата
Демонтаж на устройството от стойката
1 Натиснете подложката или бутона за освобождаване на
стойката.
2 Наведете устройството напред.
Демонтаж на стойката от вендузата
1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи
топчето на вендузата.
Сваляне на вендузата от предното стъкло
1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.
Смяна на предпазителя в кабела за
захранване от превозното средство
БЕЛЕЖКА
Когато подменяте предпазител, не губете малките парченца
и внимавайте да ги поставите обратно на правилното им
място. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако
не е сглобен правилно.
Ако вашето устройство не се зарежда във вашето превозно
средство, може да е необходимо да смените предпазителя,
намиращ се в края на адаптера за превозно средство.
1 Завъртете крайния елемент À обратно на часовниковата
стрелка, за да го отключите.
20
• Проверете дали GPS симулаторът е изключен
(Настройки за навигация, стр. 18).
• Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и
далече от високи сгради и дървета.
• Останете неподвижно за няколко минути.
Устройството не се зарежда в колата ми
• Проверете предпазителя на захранващия кабел за
превозното средство (Смяна на предпазителя в кабела
за захранване от превозното средство, стр. 20).
• Проверете дали превозното средство е включено и
подава ток към захранващия извод.
• Уверете се, че вътрешната температура на превозното
средство е в рамките на диапазона на температурата за
зареждане, посочена в спецификациите.
• Проверете да не е прекъснат предпазителят в извода за
захранване от автомобила.
Зарядът на батерията ми не издържа
дълго
• Намалете яркостта на екрана (Настройки на дисплея,
стр. 18).
• Намалете времето на изчакване на дисплея (Настройки
на дисплея, стр. 18).
• Намалете силата на звука (Регулиране на силата на
звука, стр. 4).
• Деактивирайте Bluetooth безжичната технология
(Изключване на Bluetooth, стр. 18).
• Поставете устройството в режим на пестене на енергия,
когато не се използва (Включване и изключване на
устройството, стр. 3).
• Не съхранявайте устройството при екстремни
температури.
Проблеми
• Не оставяйте устройството си на пряка слънчева
светлина.
Устройството ми не се появява на
компютъра като сменяемо устройство
На повечето компютри Windows устройството се свързва с
използване на Media Transfer Protocol (MTP). В режим MTP
устройството ми се появява като преносимо устройство, а
не като сменяемо устройство. Режим MTP се поддържа от
Windows 7, Windows Vista и Windows XP Service Pack 3 с
Windows Media Player 10.
1 Намерете слота за карта с памет за карти и данни на
Вашето устройство (Общ преглед на устройството,
стр. 3).
2 Поставете карта с памет в слота.
3 Натиснете я, докато щракне.
®
®
Устройството ми не се показва на
компютъра като преносимо устройство
На компютри Mac и някои компютри Windows устройството
се свързва с използване на режим на USB устройство за
външна памет. В режим на USB устройство за външна
памет устройството се появява като сменяемо устройство
или том, а не като преносимо устройство. Версиите на
Windows преди Windows XP Service Pack 3 използват режим
на USB устройство за външна памет.
®
Устройството ми не се показва на
компютъра нито като преносимо
устройство, нито като сменяемо
устройство или том
1 Изключете USB кабела от компютъра.
2 Изключете устройството.
3 Свързване на USB кабел към вашето устройство и към
USB порта на компютъра.
СЪВЕТ: USB кабелът трябва да се свърже към USB порт
на вашия компютър, а не към USB концентратор.
Устройството се включва автоматично и преминава в режим
MTP или на USB устройство за външна памет. На екрана на
устройството се появява картина на устройството, свързано
към компютър.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате няколко мрежови устройства,
регистрирани на вашия компютър, Windows може да изпита
проблеми при назначаване на букви на устройство за
вашите устройства Garmin. За информация относно
назначаване на букви на устройства вижте помощния файл
за вашата операционна система.
Моят телефон не иска да се свърже към
устройството
• Изберете Настройки > Bluetooth.
Полето Bluetooth трябва да е зададено на Активирано.
• Активирайте безжичната технология Bluetooth на
телефона си и поставете телефона в рамките на 10 м (33
фута) от устройството.
• За още помощ отидете на www.garmin.com/bluetooth.
Допълнение
Поставяне на карта с памет за карти и
данни
Можете да поставите карта с памет, за да увеличите
мястото за съхранение на карти и други данни на вашето
устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик
на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да
закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с
карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с
памет от 4 до 32 GB.
Допълнение
Управление на данни
Можете да съхранявате файлове на устройството си.
Устройството има слот за карта памет за допълнително
съхранение на данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с Windows 95,
98, Me, Windows NT и Mac OS 10.3 и предходни версии.
®
За картите с памет
Можете за закупите карти с памет от доставчик на
електроника или предварително зареден софтуер с карти на
Garmin (www.garmin.com). В допълнение към съхраняването
на данни и карти, картата с памет може да се използва да
съхранява файлове, като карти, изображения, съкровища
(Geocache), маршрути, координатни точки и потребителски
POI (Интересни точки).
Свързване на устройството към компютъра
Можете да свържете устройството към вашия компютър с
помощта на USB кабел.
1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на
устройството ви.
2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в
свободен USB порт на компютъра.
На екрана на устройството ви се появява картина на
устройството, свързано към компютъра.
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.
Прехвърляне на данни от компютъра
1 Свържете устройството към компютъра (Свързване на
2
3
4
5
6
устройството към компютъра, стр. 21).
В зависимост от операционната система на компютъра,
устройството се появява като преносимо устройство,
сменяемо устройство или сменяем том.
Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
Изберете файл.
Изберете Редактиране > Копиране.
Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не
трябва да слагате файлове в папката Garmin.
Изберете Редактиране > Постави.
Изключване на USB кабела
Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като
сменяемо устройство или том, трябва безопасно да
разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете
загуба на данни. Ако устройството ви е свързано към
Windows компютъра като преносимо устройство, не е
необходимо безопасно разкачване.
1 Извършете действие:
• За Windows компютри изберете иконата за безопасно
премахване на хардуер в системната област и
изберете устройството си.
• За Mac компютри плъзнете иконата на тома в кошчето
за боклук.
2 Изключете кабела от компютъра.
Показване на състоянието на GPS сигнала
Задръжте
за три секунди.
21
Закупуване на допълнителни карти
1 Посетете продуктовата страница на устройството на
адрес garmin.com .
2 Натиснете раздела Карти.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
Покупка на аксесоари
Отидете на garmin.com/accessories.
22
Допълнение
Показалец
B
Bluetooth технология 14, 21
деактивиране 18
изключване на устройство 15
настройки 18
сдвояване на слушалки 14
сдвояване на телефона 14
F
Foursquare 11
G
екранни бутони 4
З
закони за каска 5
запаметени местоположения 8, 12
изтриване 12
категории 12
редактиране 12
записване, текущо място 12
зареждане на устройството 19, 20
захранващи кабели 19
смяна на предпазителя 20
И
USB, изключване 21
избягвания
деактивиране 9
изтриване 9
площ 9
път 9
пътни такси 8
известия 5, 14
изключване, Bluetooth устройство 15
изтриване
пътувания 8
сдвоено Bluetooth устройство 15
служебни записи 17
служебни категории 17
икони, лента за състоянието 4
инструменти, карти 12, 13
интересни места (POI) 10, 11
местности 11
информация за пътуването 13
нулиране 13
преглед 13
V
К
Garmin Express, актуализиране на
софтуера 3
GPS 4, 21
I
ID на уред 19
ID номер 19
M
microSD карта 3, 21
myTrends, маршрути 8
S
Smartphone Link 14
T
TracBack 15, 16
U
VIRB дистанционно 17
географска ширина и дължина 11
геокешинг 11
гориво
отчитане 9, 10
станции 11
грижа за устройството 19
кабели, стойка за мотоциклет 1
калкулатор, свързване 21
камери
скорост 5
червен светофар 5
камери за скорост 5
камери за червен светофар 5
карта с памет 3, 21
поставяне 21
карти 6, 12, 13, 18
актуализиране 3
закупуване 22
инструменти 12, 13
ниво на детайлност 17
показване на маршрути 6, 7
поле за данни 6, 13, 14
символи 6
слоеве 14
тема 17
клавиатура 4
език 19
подредба 19
компас 17
координати 11
кражба, предотвратяване 20
кратки команди
добавяне 12
изтриване 12
кръстовища, намиране 11
Къде съм? 11, 12
Д
Л
А
адреси, намиране 11
аксесоари 22
активно насочване в лента 6
актуализиране
карти 3
софтуер 3
аудио, точки на близост 19
Б
батерия
зареждане 19, 20
максимизиране 20
проблеми 20
бутон Вкл. 3
Бързо търсене 10
В
вендуза 20
видове транспорт 4
връщане на настройки 19
Г
демонтаж на стойката 20
дестинации. Вж. местоположения
Е
език
глас 19
клавиатура 19
екран, яркост 4
Екран с 2D карта 14
Екран с 3D карта 14
екран с карта
2D 14
3D 14
Показалец
лента за търсене 10
ЛСКП 19
М
маршрути 5, 6
myTrends 8
добавяне на точка 7
започване 5, 6
изчисляване 6
моделиране 7
показване на картата 6, 7
предлагани 8
приключенски маршрут 6
режим изчисляване 6, 8, 18
спиране 7
медиен плейър 15
местности 11
местоположения 11, 17
в момента 11, 12
записване 12
местности 11
обаждане 15
симулирани 18
скоро намерени 11
търсене на 10, 11
местоположения за симулация 18
моделиране на маршрута 7
монтаж, премахване 20
монтаж на устройството
автомобил 2
вендуза 20
демонтаж от стойката 2, 20
мотоциклет 1
Н
набиране 14
навигация 6, 11
извън пътя 9
настройки 18
навигация "извън пътя" 9
налягане в гумите
датчици 16
предупреждения 17
профили 16
спящ режим 17
намиране на местоположения. 10 Вж. също
местоположения
адреси 11
градове 11
категории 10
координати 11
кръстовища 11
напред по пътя 13
персонализиране 13
напътствия 7
напътствия за шофиране 7
настройки 18, 19
настройки на дисплея 18
настройки на часа 18, 19
нулиране
данни за пътуване 13
устройство 20
О
обаждания 14, 15
започване 14
контакти 14
набиране 14
отговаряне 15
у дома 15
хронология 15
обходи 7
отбягвания
особености по пътя 9
път 9
отговаряне на повиквания 15
отиване У дома 6
отстраняване на неизправности 20, 21
П
паркинг, последно място 11
персонализиране на устройството 17
план за пътуване 7, 8
редактиране на пътуване 8
точки за моделиране 8
поддръжка на продукта 17
помощ. 17 Вж. също поддръжка на
продукта
почистване на сензорния екран 20
почистване на устройството 20
предпазител, смяна 20
предупреждение за свършващо гориво 9
предупреждения за мотоциклетиста 4, 5, 18
23
предупреждения за точки на
близост, настройки 19
проблеми 21
промяна на областта на търсене 10
пътни такси, предотвратяване 8
Р
регистър на пътуване, показване 13
редактиране, запаметени пътувания 8
С
сдвояване
изключване 15
Слушалки 14
телефон 14, 21
сервизна хронология
записи 17
изтриване 17
категории 17
редактиране 17
сигнали от спътник
показване 21
прихващане 4
сила на звука, регулиране 4
скоро намерени местоположения 11
следващ завой 6
слоеве на картата, персонализиране 14
Слушалки 14
сдвояване 14
снимки на екрана 18
софтуер
актуализиране 3
версия 19
спешни услуги 11
списък на завоите 7
спящ режим 3, 17
стойка за мотоциклет 1
кабели 1
Т
текущо място 11, 12
телефон
изключване 15
сдвояване 14, 21
телефонен указател 14
телефонни обаждания със свободни ръце
14
телефонни повиквания 14
без звук 15
гласово набиране 15
набиране 15
отговаряне 15
технически характеристики 19
Технология Bluetooth 14
трасета 15
У
у дома
обаждане 15
отиване 6
редактиране на местоположение 6
телефонен номер 15
Ф
файлове, прехвърляне 21
Х
хронология на пътуване 19
Я
яркост 4
24
Показалец
support.garmin.com
юни 2018 г.
190-02000-19_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising