Garmin | zūmo® 345LM | Garmin zūmo® 345LM Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin zūmo® 345LM Īpašnieka rokasgrāmata
zūmo 395
®
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2016 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmin logotips, TracBack , VIRB un zūmo ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. myGarmin™ un myTrends™ ir
Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri saprotamas Garmin atļaujas.
®
®
®
®
®
®
Vārdiskā preču zīme Bluetooth un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. microSD™ ir SD-3C prečzīme. Windows ir
Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrēta prečzīme. Mac ir Apple Computer, Inc. prečzīme,PANDORA , Pandora logotips un Pandora ārējais
noformējums ir Pandora Media, Inc. prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes. Izmantotas ar atļauju. SPOTIFY un Spotify logotips ir Spotify AB reģistrētas prečzīmes. Vietās, kur pieejams,
nepieciešamas saderīgas mobilās digitālās ierīces un īpašs abonements. Dodieties uz www.garmin.com . Šajā ierīcē ir ietverta Spotify programmatūra, uz kuru attiecas trešo pušu licences, ko
atradīsit šeit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Baudiet mūziku katrā ceļojumā, izmantojot Spotify. Atskaņojiet iemīļotās dziesmas un izpildītājus vai ļaujiet Spotify izklaidēt jūs.
®
®
®
®
®
Šis produkts ir ANT+ sertificēts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnēm skatiet tīmekļa vietnē www.thisisant.com/directory.
®
Saturs
Instalēšana...................................................................... 1
Ierīces uzstādīšana uz motocikla ................................................ 1
Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums ................ 1
Stūres balsta uzstādīšana ...................................................... 1
Strāvas kabeļu pievienošana motocikla stiprinājumam ......... 1
Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla stiprinājumam ..... 2
Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam ..................... 2
Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā ........................... 2
Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma ........................... 2
Ierīces uzstādīšana automašīnā ................................................. 2
Darba sākšana ................................................................ 3
Ierīces pārskats .......................................................................... 3
Produkta atjauninājumi ............................................................... 3
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express .................................................................................. 3
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 3
GPS signālu iegūšana ................................................................ 3
Statusa joslas ikonas .................................................................. 4
Ekrāna pogu izmantošana .......................................................... 4
Skaļuma regulēšana ................................................................... 4
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 4
Transportēšanas režīmi .............................................................. 4
Transportēšanas režīma izvēle .............................................. 4
Ekrānā redzamās tastatūras izmantošana ................................. 4
Lielo pogu tastatūras izmantošana ........................................ 4
Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi....... 4
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana ................... 5
Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 5
Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu,
skatīšana .................................................................................... 5
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos — meklēšana ........... 5
Navigācija uz galapunktu.............................................. 5
Maršruti ....................................................................................... 5
Maršruta sākšana ....................................................................... 5
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa .................................. 5
Maršruta izvēle, izmantojot režīmu Bīstams maršruts ........... 5
Apļa maršruta izveidošana ..................................................... 5
Maršruta sākšana, izmantojot karti ........................................ 6
Mājupceļš ............................................................................... 6
Jūsu maršruts kartē .................................................................... 6
Aktīvās braukšanas joslas vadība .......................................... 6
Pagriezienu un virzienu skatīšana ......................................... 6
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................... 6
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ................................. 6
Maršruta koriģēšana ................................................................... 7
Nogriešanās uz apvedceļu ......................................................... 7
Apstāšanās maršrutā .................................................................. 7
Brauciena plānotājs .................................................................... 7
Brauciena plānošana ............................................................. 7
Saglabāta brauciena navigācija ............................................. 7
Galamērķu secības optimizēšana braucienā ......................... 7
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ....... 7
Brauciena maršruta opciju maiņa .......................................... 7
Brauciena plānošana ............................................................. 7
Braucienu koplietošana .......................................................... 8
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................... 8
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ........................ 8
Izvairīšanās no maksas ceļiem .............................................. 8
Izvairīties no nodevu uzlīmēm ............................................... 8
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ....................... 8
Pielāgotas izvairīšanās vietas ................................................ 8
Apvidus navigācija ...................................................................... 8
Degvielas līmeņrāža izsekošana ................................................ 8
Saturs
Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana ..................... 9
Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana ................... 9
Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana ....................... 9
Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana ................ 9
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana ............... 9
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 9
Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē ........................................ 9
Meklēšanas zonas maiņa ........................................................... 9
Intereses objekti .......................................................................... 9
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas .......................... 10
Meklēšana kategorijā ........................................................... 10
Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................. 10
Foursquare ........................................................................... 10
Meklēšanas rīki ......................................................................... 10
Adreses meklēšana ............................................................. 10
Krustpunkta atrašana ........................................................... 10
Pilsētas atrašana ................................................................. 10
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas .......... 10
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................. 10
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana ............................ 10
Pēdējās autostāvvietas meklēšana .......................................... 10
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ............... 10
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana .......................... 10
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana .......... 11
Īsceļa pievienošana .................................................................. 11
Īsceļa noņemšana ................................................................ 11
Atrašanās vietu saglabāšana ................................................... 11
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................. 11
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana .......................... 11
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................. 11
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai .............. 11
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................. 11
Saglabātas atrašanās vietas kopīgošana ............................ 11
Kartes lietošana ............................................................ 11
Karšu rīki ................................................................................... 11
Kartes rīka skatīšana ........................................................... 12
Kartes rīku iespējošana ....................................................... 12
Priekšā ...................................................................................... 12
Nākamo atrašanās vietu skatīšana ...................................... 12
Kategoriju Priekšā pielāgošana ........................................... 12
Brauciena informācija ............................................................... 12
Brauciena datu skatīšana kartē ........................................... 12
Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 12
Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 12
Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 12
Kartes pielāgošana ................................................................... 12
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 12
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 12
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 12
Bluetooth pievienotās funkcijas................................. 13
Bluetooth funkcijas prasības ..................................................... 13
Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana ..................... 13
Bluetooth funkciju statusa ikonas ............................................. 13
Austiņu Bluetooth funkciju iespējošana vai atspējošana .......... 13
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist. .............................................. 13
Zvana veikšana .................................................................... 13
Zvana saņemšana ............................................................... 13
Zvanu vēstures izmantošana ............................................... 13
Ienākošā zvana opciju izmantošana .................................... 13
Mājas tālruņa numura saglabāšana ..................................... 13
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 14
Pārī savienotā tālruņa dzēšana ................................................ 14
Lietotņu izmantošana.................................................. 14
Multivides atskaņotājs ............................................................... 14
Rīka Multivides atskaņotājs pievienošana kartei ................. 14
i
Multivides avota maiņa ........................................................ 14
Sekošana .................................................................................. 14
Trases informācijas skatīšana ............................................. 14
TracBack® ................................................................................ 14
Pēdējā ceļa sekošana .......................................................... 14
Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana ............................... 14
Riepu spiediens ........................................................................ 14
Riepu spiediena sensoru iestatīšana ................................... 14
Riepu sensoru uzstādīšana ................................................. 15
Riepu spiediena brīdinājumi ................................................ 15
Riepu spiediena sensora miega režīms ............................... 15
Kompasa lietošana ................................................................... 15
VIRB® tālvadība ....................................................................... 15
Sporta kameras VIRB vadība .............................................. 15
Apkopes vēstures reģistrēšana ................................................ 15
Apkopes kategoriju pievienošana ........................................ 15
Apkopes kategoriju dzēšana ................................................ 16
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana .................................. 16
Apkopes ierakstu dzēšana ................................................... 16
Apkopes ieraksta rediģēšana .............................................. 16
Palīdzības failu skatīšana ......................................................... 16
Palīdzības tematu meklēšana .............................................. 16
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 16
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem .......................... 19
Datu pārvaldība ........................................................................ 19
Par atmiņas kartēm .............................................................. 19
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 19
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 19
GPS signālu statusa skatīšana ................................................. 19
Papildu karšu iegāde ................................................................ 19
Piederumu iegāde ..................................................................... 19
Rādītājs......................................................................... 20
Ierīces pielāgošana...................................................... 16
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ...................................... 16
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana ............. 16
Karšu iespējošana ............................................................... 16
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 16
Aprēķināšanas režīma iestatījumi ........................................ 16
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana ............................... 16
Bluetooth Iestatījumi ................................................................. 17
Bluetooth atspējošana ......................................................... 17
Displeja iestatījumi .................................................................... 17
Mērvienību un laika iestatījumi ................................................. 17
Laika iestatīšana .................................................................. 17
Valodas un tastatūras iestatījumi .............................................. 17
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi ................................................ 17
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi .................................... 17
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 17
Informācija par ierīci.................................................... 17
Specifikācijas ............................................................................ 17
Ierīces uzlādēšana .................................................................... 17
Ierīces apkope.............................................................. 18
Ierīces apkope .......................................................................... 18
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 18
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 18
Zādzību novēršana .............................................................. 18
Ierīces atiestatīšana .................................................................. 18
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 18
Ierīces noņemšana no stiprinājuma ..................................... 18
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 18
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 18
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī .................. 18
Traucējummeklēšana ................................................... 18
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 18
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 18
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 18
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 18
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis ... 19
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce ............. 19
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī
noņemams diskdzinis vai sējums ............................................. 19
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci ............................. 19
Pielikums....................................................................... 19
ii
Saturs
Instalēšana
Ierīces uzstādīšana uz motocikla
Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums
BRĪDINĀJUMS
Garmin īpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam
tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza
barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai
akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
®
Ierīce uz motocikla ir jāuzstāda piemērotā un drošā vietā,
balstoties uz pieejamiem strāvas avotiem un drošu kabeļa
izvietojumu.
PIEZĪME. iekļautas abas — 1/4 collas standarta un M6 —
skrūves. Pieskaņojiet rūpnīcas skrūvju izmēru jūsu sajūga vai
bremzes apskavas balstenim.
2 Ieskrūvējiet jaunās skrūves Á cauri stūres balstam,
starplikām  un sajūga vai bremzes apskavas balstenim.
3 Pievelciet skrūves, lai nostiprinātu balstu.
Strāvas kabeļu pievienošana motocikla stiprinājumam
1 Izvietojiet strāvas kabeļa savienotāju À cauri motocikla
stiprinājuma atveres augšdaļai.
À
Á
Â
Motocikla spraudnis
12–24 V (līdzstrāvas) sistēmas strāvas avots (sarkans) ar instalā­
cijas drošinātāju
Sistēmas zemējums (melns)
Stūres balsta uzstādīšana
Šī ierīce ietver daļas diviem stūres uzstādīšanas risinājumiem.
Pielāgotai montāžai var būt nepieciešams papildu tehniskais
nodrošinājums.
Apskavas un stūres balsta uzstādīšana
1 Novietojiet apskavu À ap stūri Á un izbāziet galus cauri
stūres balstam Â.
2 Bīdiet kabeli lejup līdz atveres apakšējai daļai Á un velciet
kabeli atpakaļ, līdz tas cieši iegulst.
3 Ieskrūvējiet melno skrūvi  stiprinājuma aizmugurē Ã, lai
nostiprinātu kabeli vietā.
2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu balstu.
PIEZĪME. ieteicamais griezes moments ir 50 mārciņu uz
pēdu (5,65 N­m). Nepārsniedziet griezes momentu
80 mārciņu uz pēdu (9,04 N­m).
Stūres balsta pievienošana sajūga vai bremzes apskavas
balstenim
1 Izņemiet divas rūpnīcā pievienotās skrūves uz sajūga vai
bremzes apskavas balsteņa À.
4 No laikapstākļiem sargājošo pārsegu Ä izvietojiet cauri
augšējai atverei un iespiediet to atverē.
Instalēšana
1
5 Pievelciet pogu, lai nostiprinātu stiprinājumu.
Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā
1 Ierīces apakšējo daļu ievietojiet spraudnī.
Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla
stiprinājumam
IEVĒRĪBAI
Tiešs, ilgstošs kontakts ar pamatplati vai jebkuru citu motocikla
daļu laika gaitā var bojāt stiprinājumu. Lai novērstu šāda veida
bojājumu, starp stiprinājumu un pamatplati ir jāizvieto starplikas
un jānodrošina, ka neviena ierīces vai stiprinājuma daļa
neskaras pie motocikla.
1 Ieskrūvējiet M4 x 20 mm plakangalvas skrūves À cauri
paplāksnēm Á, spraudnim, starplikām  un atbalsta plāksnei
Ã.
2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu atbalsta plāksni.
Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam
1 Izlīdziniet stūres balsta bumbiņu À un pamata plāksnes
bumbiņu Á ar abiem dubultās ligzdas roktura galiem Â.
2 Lieciet ierīci atpakaļ, līdz tā nofiksējas vietā.
3 Ja aizturis uz stiprinājuma pēc ierīces ievietošanas paliek
augšā, nospiediet to uz leju.
Ierīces noņemšana no motocikla
stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas pogu stiprinājuma sānos.
2 Izceliet ierīci.
Ierīces uzstādīšana automašīnā
IEVĒRĪBAI
Pirms ierīces uzstādīšanas iepazīstieties ar vietējiem tiesību
aktiem, kas attiecas uz uzstādīšanu pie vējstikla.
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
Nelietojiet piesūcējstiprinājumu uz motocikla.
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli À stiprinājuma
portā Á.
2 Noņemiet plastikāta pārvalku no piesūcējkausaÂ.
3 Notīriet un nožāvējiet vējstiklu un piesūcējkausu ar mīkstu
drānu.
4 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru Ã
2 Ievietojiet katru bumbiņu dubultās ligzdas rokturī.
3 Nedaudz pievelciet pogu.
4 Noregulējiet optimālai skatīšanai un darbībai.
2
atpakaļ pret vējstiklu.
5 Nofiksējiet spraudni Ä uz piesūcējkausa balsteņa.
6 Ierīces apakšējo daļu ievietojiet spraudnī.
7 Lieciet ierīci atpakaļ, līdz tā nofiksējas vietā.
Instalēšana
8 Otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu iespraudiet strāvas
izejā.
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
• Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (Produkta
atjauninājumi, 3. lappuse).
• Uzstādiet ierīci un pievienojiet to strāvas avotam
(Instalēšana, 1. lappuse).
• Veidojiet Bluetooth tālruņa un austiņu pāra savienojumu
(Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana,
13. lappuse) (izvēles).
• Iegūstiet GPS signālus (GPS signālu iegūšana,
3. lappuse).
• Noregulējiet ekrāna spilgtumu (Ekrāna spilgtuma regulēšana,
4. lappuse).
• Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
5. lappuse).
4 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz
Ierīces pārskats
6 Atlasiet opciju:
®
À
Á
Â
Ã
Barošanas taustiņš
Mikro USB barošanas un datu ports
Audio izejas kontaktligzda
microSD™ atmiņas kartes slots
Produkta atjauninājumi
Datorā instalējiet Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin
ierīcēm:
• Programmatūras atjauninājumi
• Karšu atjauninājumi
• Produkta reģistrēšana
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai
lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un
programmatūru.
1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin
Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet
ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu.
2 Atveriet lietojumprogrammu Garmin Express.
3 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot mini­USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno zūmo ierīces mini­USB
portam À, un lielais gals jāpievieno datora pieejamajam USB
portam.
Darba sākšana
Pievienot ierīci.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un
rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
5 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin
Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin
Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet
uz Instalēt visu.
• Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz Skatīt
sīkāku informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Instalēt
blakus vajadzīgajam atjauninājumam.
Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir
pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD
karti, lai palielinātu atmiņu (Atmiņas kartes ievietošana
kartēm un datiem, 19. lappuse).
7 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet
atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.
Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma
Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot
ierīci.
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu vai
pievienojiet ierīci barošanai.
• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet
barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce
izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot
lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu,
līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet Izslēgts.
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet
barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce
pāries enerģijas taupīšanas režīmā.
GPS signālu iegūšana
Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo
satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta.
statusa
joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Satelīta signālu iegūšanai
nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp
tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas
ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt
3
navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi,
iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no
augstceltnēm un kokiem.
statusa josla kļūst zaļa, ierīce ir ieguvusi satelīta
Kad
signālus un ir gatava navigācijai.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat
atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu
papildinformāciju.
GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS
precizitāti un iegūto satelīta informāciju (GPS signālu statusa
skatīšana, 19. lappuse).
Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth
iestatījumus (Bluetooth Iestatījumi, 17. lappuse).
Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (Zvanīšana, izmant. brīvroku
sist., 13. lappuse).
Aktīvs transportlīdzekļa profils. Atlasiet, lai skatītu transportlī­
dzekļa profilu.
Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (Laika
iestatīšana, 17. lappuse).
Akumulatora uzlādes līmenis.
Degvielas statuss. Atlasiet, lai skatītu degvielas līmeņrāža
izsekošanas informāciju.
Ekrāna pogu izmantošana
Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēļņu
opcijām.
• Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
• Atlasiet vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
• Lai ātrāk ritinātu, turiet nospiestu vai .
• Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju
izvēlni, atlasiet .
Skaļuma regulēšana
Lai regulētu skaļumu, jāizveido ierīces savienojums ar
stiprinājumu, kam pievienoti strāvas kabeļi, vai austiņām,
izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet opciju:
• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.
Ekrāna spilgtuma regulēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Transportēšanas režīmi
Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no
transportēšanas režīma. Pašreizējo transportēšanas režīmu
statusa joslā norāda ikona.
Automašīnas režīms
Motocikla režīms
Transportēšanas režīma izvēle
Atlasiet
.
Ekrānā redzamās tastatūras izmantošana
Lai mainītu tastatūras izkārtojumu, skatiet "Valodas un
tastatūras iestatījumi" (Valodas un tastatūras iestatījumi,
17. lappuse).
• Lai dzēstu meklēšanas ierakstu, atlasiet .
• Lai dzēstu rakstzīmi, atlasiet .
• Lai mainītu tastatūras valodas režīmu, atlasiet .
• Lai ievadītu īpašas rakstzīmes, piemēram, pieturzīmes,
atlasiet
.
• Lai mainītu lielos un mazos burtus, atlasiet .
Lielo pogu tastatūras izmantošana
Papildu tastatūras valodas vai izkārtojumus varat iespējot
valodu un tastatūras iestatījumos (Valodas un tastatūras
iestatījumi, 17. lappuse).
• Atlasiet vai , lai skatītu vairāk rakstzīmju.
• Atlasiet , lai pārslēgtu uz citām tastatūras valodām vai
izkārtojumiem.
Braucēja informēšanas funkcijas un
brīdinājumi
IEVĒRĪBAI
Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir
tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot
vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat
saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus
un ceļazīmes.
Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu
braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi
pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu
un parāda katra brīdinājuma informāciju. Skaņas signālu vai
ziņojumu katram brīdinājuma veidam varat iespējot vai atspējot.
Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.
Skolas zona vai tuvumā ir skola: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda attālumu līdz priekšā esošajai skolai vai
skolas zonai, kā arī ātruma ierobežojumu (ja pieejams).
Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai
varat sagatavoties samazināt ātrumu.
Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas
signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu
robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz
ceļa, pa kuru braucat.
Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.
Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.
Līkums: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz
ceļa līkumam.
Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas
satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju,
ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.
Brīdinājums par nogurumu: ierīce atskaņo skaņas signālu un
iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez
apstāšanās vairāk nekā divas stundas.
Bezceļa režīms
4
Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai
atspējošana
Atsevišķus braucēja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālie
brīdinājumi ir redzami arī pēc skaņas brīdinājuma atspējošanas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Skaņas
brīdinājumi vadītājam.
2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
brīdinājumam.
Sarkanās gaismas un ātruma kameras
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma
kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām
noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Lai
pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai iegādātos
abonementu vai vienreizēju atjauninājumu, dodieties uz
garmin.com/speedcameras . Jebkurā laikā jūs varat iegādāties
jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo abonementu.
Lai atjauninātu savas ierīces kameru datubāzi, dodieties uz
mygarmin.com . Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju,
ierīce ir bieži jāatjaunina.
Dažām ierīcēm un reģioniem sarkanās gaismas vai ātruma
kameru pamatdati var būt iekļauti jūsu ierīcē. Iekļautie dati
neietver atjauninājumus vai abonementu.
Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka
ķiveres lietošanu, skatīšana
Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres un acu
aizsarglīdzekļu lietošanu, var tikt parādīti jūsu zūmo ierīcē, kad
tā pirmo reizi saņem satelīta signālus un jūsu ierīce tuvojas tai
atrašanās vietai, kurā ir jāievēro motocikliem piemērojami
drošības noteikumi.
IEVĒRĪBAI
Garmin visiem braucējiem drošības nolūkā iesaka lietot ķiveres.
Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir
pakļauti izmaiņām un nav paredzēti kā juridisks padoms.
Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir
pieejami tikai ASV un Kanādā.
Atlasiet paziņojumu, lai skatītu sīkāku informāciju.
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos —
meklēšana
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos varat meklēt pēc valsts
vai provinces.
1 Atlasiet Lietotnes > Ķiveres lietošana.
2 Atlasiet valsti vai apgabalu.
Navigācija uz galapunktu
Maršruti
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam
vai vairākiem galamērķiem.
• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim,
pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta
aprēķināšanas režīmu (Maršruta aprēķināšanas režīma
maiņa, 5. lappuse) and avoidances (Izvairīšanās no
kavēšanās, nodevām un vietām, 8. lappuse).
• Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri
aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
Navigācija uz galapunktu
• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto
maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (Maršruta
sākšana, 5. lappuse).
• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir
jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (Maršruta koriģēšana,
7. lappuse).
• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (Atrašanās
vietas pievienošana maršrutam, 6. lappuse).
Maršruta sākšana
1 Atlasiet Kurp? un meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu
meklēšana un saglabāšana, 9. lappuse).
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet
Sākt!.
• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet
maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet > Rediģēt
maršrutu un pievienojiet pielāgošanas punktus
maršrutam (Maršruta koriģēšana, 7. lappuse).
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 6. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.
Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat
pievienot savam maršrutam (Atrašanās vietas pievienošana
maršrutam, 6. lappuse).
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Bīstams maršruts, lai aprēķinātu maršrutus,
priekšroku dodot līkumotiem ceļiem.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
Maršruta izvēle, izmantojot režīmu Bīstams maršruts
Jūsu ierīce var aprēķināt maršrutus, kuros priekšroka dota
līkumainiem ceļiem, nogāzēm un kuros ir mazāk automaģistrāļu.
Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku braucienu, taču var
paildzināt laiku vai pagarināt attālumu līdz galamērķim.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem ierīces modeļiem vai
visiem kartes reģioniem.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms >
Bīstams maršruts > Saglabāt.
2 Atlasiet Bīstama maršruta iestatījumi.
3 Izmantojiet slīdni, lai iekļautu vairāk vai mazāk līkumu.
4 Izmantojiet slīdni, lai iekļautu vairāk vai mazāk nogāžu.
5 Izmantojiet slīdni, lai iekļautu vairāk vai mazāk
automaģistrāļu.
6 Sāciet maršrutu (Maršruta sākšana, 5. lappuse).
Apļa maršruta izveidošana
Ierīce var izveidot apļa maršrutu, izmantojot noteiktu sākuma
atrašanās vietu un attālumu, ilgumu vai galamērķi.
1 Sākuma ekrānā atlasiet Lietotnes > Apļveida brauciens.
2 Atlasiet Sākuma vieta.
5
3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Brauciena atribūti.
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izvēlieties attālumu, lai plānotu maršrutu pēc
attāluma.
• Atlasiet Izvēlieties ilgumu, lai plānotu maršrutu, balstoties
uz laiku.
• Atlasiet Izvēlieties galamērķi, lai plānotu maršrutu,
balstoties uz noteiktu atrašanās vietu.
6 Ievadiet attālumu, ilgumu vai galamērķi.
7 Atlasiet opciju:
• Ja ievadījāt attālumu vai ilgumu, atlasiet Pab. >
Aprēķināt.
• Ja atlasījāt galamērķi, atlasiet Atlasīt.
8 Atlasiet maršrutu un atlasiet Sākt!.
Æ
Ç
Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto
informāciju (Kartes datu lauka maiņa, 12. lappuse).
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Ja, braucot maršrutā, tuvojaties pagriezienam, blakus kartei
parādās detalizēta ceļa simulācija (ja pieejama). Krāsaina līnija
À norāda piemēroto pagrieziena joslu.
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
5 Atlasiet Sākt!.
Mājupceļš
Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs
ievadīt māju atrašanās vietu.
1 Atlasiet Kurp? > Doties mājup
2 Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.
Māju atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > > Iestatīt māju atraš. vietu.
2 Ievadiet māju atrašanās vietu.
Jūsu maršruts kartē
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo
pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes
augšdaļā.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
6
Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai
citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
Attālums līdz nākamajai darbībai.
Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
Kartē izcelts maršruts.
Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību
atrašanās vietu.
Transportlīdzekļa ātrums.
Pagriezienu un virzienu skatīšana
Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu
maiņu vai citus virzienus maršrutā.
1 Kartē kā opciju atlasiet:
• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas
laikā, atlasiet > Pagriezieni.
Kartes rīks blakus kartei rāda nākamos četrus
pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts
automātiski, kad naviģējat maršrutā.
• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā
maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem
var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 5. lappuse).
Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.
Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju
IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem
galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena
plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu
braucienu (Brauciena plānošana, 7. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Kurp?.
2 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana, 9. lappuse).
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi
maršrutā, atlasiet Piev. kā nāk. pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Piev. kā pēd. pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās
vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.
Navigācija uz galapunktu
Maršruta koriģēšana
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
5. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
Nogriešanās uz apvedceļu
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
1 Kartē atlasiet > Mainīt maršrutu.
IETEIKUMS. ja rīka Mainīt maršrutu kartes rīku izvēlnē nav,
to varat pievienot (Kartes rīku iespējošana, 12. lappuse).
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā,
atlasiet Apvedceļš pēc attāluma.
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
• Lai atrastu jaunu maršrutu, atlasiet Apvedceļš.
Apstāšanās maršrutā
Kartē atlasiet
> Apturēt.
Brauciena plānotājs
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu
braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot
piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.
Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp
varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību,
pievienot plānošanas informāciju un izveidošanas punktus.
Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu
aktīvo maršrutu.
Brauciena plānošana
Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver
vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis.
Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat
sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās
vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma
atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta
un galamērķis var būt viens un tas pats.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > > Izveidot
braucienu.
2 Atlasiet Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Atlasīt galapunktu.
5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
6 Atlasiet Pievienot atrašanās vietu, lai pievienotu vairāk
atrašanās vietu (izvēles).
Navigācija uz galapunktu
7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet
Nākamais > Saglabāt.
8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
Saglabāta brauciena navigācija
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam
atlasiet Sākt.
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz
pārējiem brauciena galamērķiem.
Galamērķu secības optimizēšana braucienā
Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai
izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību,
sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.
Rediģējot braucienu, atlasiet
> Optimizēt secību.
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un
pārkārtošana
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet
un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās
atrašanās vietas, atlasiet .
• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .
Brauciena maršruta opciju maiņa
Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat
braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet
transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, naviģējot braucienā
(izvēles).
4 Atlasiet > Brauciena iestatījumi.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet
Izveidot maršrutu un izpildiet ekrānā redzamās norādes
(Maršruta koriģēšana, 7. lappuse).
• Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet
Maršruta izvēle (Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa,
5. lappuse).
Kad sāksiet naviģēt braucienu, ierīce automātiski pārslēgsies uz
atlasīto transportlīdzekļa profilu.
Brauciena plānošana
Katrai atrašanās vietai braucienā varat pievienot plānošanas
informāciju, tostarp vēlamo ierašanās laiku un uzturēšanās
ilgumu katrā atrašanās vietā. Tas palīdzēs plānot izbraukšanu,
lai laikus nonāktu brauciena atrašanās vietās.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet braucienu.
3 Atlasiet > Brauciena iestatījumi > Rediģēt plānu.
4 Atlasiet atrašanās vietu un sekojiet norādēm ekrānā, lai
ievadītu plāna informāciju.
IETEIKUMS. ja braucienā ir jāplāno vairākas atrašanās
vietas, jāsāk no brauciena sākumā un jāvirzās līdz galam.
Lai
ievadītu plāna informāciju papildu atrašanās vietām,
5
atkārtojiet 4. darbību.
7
6 Kad pabeigsiet, atlasiet Saglabāt.
Naviģējot maršrutu, jāizbrauc līdz sākumpunktā parādītajam
laikam, lai pieturas un galapunktus sasniegtu plānotajā laikā.
Plāns ir tikai aplēses. Faktiskos ierašanās laikus var ietekmēt
satiksmes apstākļi, būvdarbi un cita veida kavēšanās.
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās.
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
Braucienu koplietošana
Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa
posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu,
izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits
pieņemams maršruts.
Ar saderīgām Garmin ierīcēm braucienus varat koplietot,
izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
1 Novietojiet ierīci 10 m (33 pēdu) attālumā no saderīgas
Garmin ierīces.
2 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > > Koplietot >
Bluetooth.
3 Atlasiet braucienu un atlasiet Pab..
4 Atlasiet sarakstā savu tālruni un atlasiet Labi.
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces un
konfidencialitātes iestatījumi, 17. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un
vietām
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīties no nodevu uzlīmēm
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Kartes dati jūsu ierīcē var ietvert sīku nodevu uzlīmju informāciju
dažām valstīm. Katrai valstij varat izvairīties no nodevu uzlīmēm
vai atļaut tās.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Nodevas un maksas >
Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur maksas teritoriju
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
8
un atlasiet Saglabāt.
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Izvairīšanās no ceļa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
2
3
4
5
vietas.
Atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Nākamais.
Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Nākamais.
Atlasiet Pab..
Izvairīšanās no zonas
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievien. izvairīšanās vietu.
4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
6 Atlasiet Pab..
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet .
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.
Apvidus navigācija
Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt.
Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz
atrašanās vietu.
Degvielas līmeņrāža izsekošana
Ierīci varat iestatīt, lai tā aplēš jūsu degvielas patēriņu, brīdina,
kad tuvojaties aplēstajam maksimālajam degvielas attālumam
un iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto
degvielas rezervi. Kad degvielas līmeņrāža izsekošana ir
iestatīta, rāda pašreizējo degvielas statusu.
Balts: degvielas līmeņrāža izsekošana ir atspējota vai ierīce nav
pievienota motocikla stiprinājumam.
Zaļš: aplēstā degvielas rezerve ir virs degvielas tvertnes
brīdinājuma līmeņa.
Navigācija uz galapunktu
Oranžs: aplēstā degvielas rezerve ir zem degvielas tvertnes
brīdinājuma līmeņa.
Sarkans: tvertnei aplēstais atlikušais attālums ir 0.
Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana
Lai iespējotu degvielas līmeņrāža izsekošanu, ierīcei ir jābūt
motocikla bezceļa režīmā un novietotai uz motocikla
stiprinājuma.
Kad iespējojat degvielas izsekošanu, brauciena datorā tiek
parādīts degvielas līmeņrādis (Brauciena informācijas lapas
skatīšana, 12. lappuse).
1 Piepildiet degvielas tvertni.
2 Atlasiet Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Degvielas
līmeņrāža kontrole.
3 Atlasiet Attālums uz tvertni.
4 Ievadiet attālumu, kādu transportlīdzeklis veic ar gāzes
tvertni, un atlasiet Pab..
Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana
Varat iestatīt ierīci, lai tā brīdinātu, kad degvielas līmenis tvertnē
ir zems.
PIEZĪME. lai ierīce brīdinātu par zemu degvielas līmeni, tai ir
jābūt savienotai ar motocikla stiprinājumu.
1 Iespējojiet degvielas līmeņa izsekošanu (Degvielas līmeņrāža
izsekošanas iespējošana, 9. lappuse).
2 Atlasiet Degvielas tvertnes brīdinājums.
3 Ievadiet attālumu un atlasiet Pab..
Ja atlicis tik daudz degvielas, lai veiktu ievadīto attālumu, kartes
lapā parādās zema degvielas līmeņa brīdinājums.
Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana
Papildinot degvielas tvertni, degvielas tvertnes nobraukums jūsu
ierīcē ir jāatiestata uz precīzāku degvielas atlikuma izsekošanu.
Atlasiet Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Atiestatīt
degvielas tvertni.
Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana
Lai iespējotu dinamiskas degvielas stacijas, ierīcei ir jābūt
motocikla režīmā, ievietotai motocikla stiprinājumā, un degvielas
līmeņa izsekošanai ir jābūt iespējotai.
Varat iestatīt ierīci, lai tā iesaka degvielas uzpildes stacijas,
pamatojoties uz aplēsto degvielas patēriņu.
Atlasiet Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Dinamiskās
degvielas uzpildes stacijas.
Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
• Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu
atrašanās vietas informāciju (Atrašanās vietas meklēšana,
izmantojot meklēšanas joslu, 9. lappuse).
• Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos
objektus pēc kategorijas (Intereses objekti, 9. lappuse).
• Meklējiet un pārbaudiet Foursquare interesējošos objektus
(Meklē Foursquare interesējošos objektus, 10. lappuse).
• Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās
vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās
koordinātas (Meklēšanas rīki, 10. lappuse).
• Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (Meklēšanas
zonas maiņa, 9. lappuse).
®
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
• Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri
atrastu (Atrašanās vietu saglabāšana, 11. lappuse).
• Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (Nesen
atrasto atrašanās vietu skatīšana, 10. lappuse).
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadiet meklēšanas vaicājumu.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis
sarakstā.
1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet .
Kartē jūsu meklēšanas rezultātos tiek rādīta tuvākā
atrašanās vieta. norāda citu meklēšanas rezultātu
atrašanās vietas.
2 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
• Lai skatītu vairāk meklēšanas rezultātu, pieskarieties
kartei un velciet to.
• Lai atlasītu citu atrašanās vietu, atlasiet .
• Lai skatītu sīkāku informāciju par atrašanās vietu un tās
maršrutus, kartes apakšējā daļā atlasiet atrašanās vietas
aprakstu.
• Lai sāktu naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet
Sākt!.
Meklēšanas zonas maiņa
Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa
vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet .
3 Atlasiet opciju.
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
9
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
4 Atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet opciju:
• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet
galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā
kategorijā atrastās atrašanās vietas.
• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet
galamērķi.
Interesējošo objektu naviģēšana vietā
Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises
vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu
terminālu lidostā.
1 Atlasiet Kurp? > Ievadiet meklēšanas vaicājumu.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas
nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.
• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā
objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.
3 Atlasiet norises vietu.
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts,
piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
4 Atlasiet kategoriju.
5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet Sākt!.
Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai
interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.
Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo
autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā
objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.
Norises vietas izpēte
Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu
sarakstu.
1 Atlasiet norises vietu.
2 Atlasiet > Izpētīt šo vietu.
Foursquare
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Foursquare.
Meklēšanas rīki
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
10
Adreses meklēšana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Ja nepieciešams, atlasiet Meklē tuvumā:, lai mainītu
meklēšanas zonu (Meklēšanas zonas maiņa, 9. lappuse).
3 Atlasiet Adrese.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
5 Atlasiet adresi.
Krustpunkta atrašana
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Pilsētas atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Pilsētas.
2 Atlasiet opciju:
• No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
• Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet Meklē
tuvumā: (Meklēšanas zonas maiņa, 9. lappuse).
• Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet Ievadiet
meklēšanas vaicājumu, ievadiet pilsētas nosaukumu un
atlasiet .
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana
Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.
Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pēdējās autostāvvietas meklēšana
Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir
ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā
autostāvvieta.
Atlasiet Lietotnes > Pēdējā vieta.
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela vai Avārijas
dienests.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav
pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet > Norādījumi man.
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
4 Atlasiet Atlasīt.
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 Atlasiet Kurp? > > Noņemt saīsni(-es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Saglabāt.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
2
3
4
5
kategorijas, 10. lappuse).
Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.
Atlasiet .
Atlasiet Saglabāt.
Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
4 Atlasiet Labi.
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
Kartes lietošana
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pab..
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
7 Atlasiet Pab..
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst sagl.vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
Saglabātas atrašanās vietas kopīgošana
Pēc atrašanās vietas saglabāšanas varat koplietot to ar citām
saderīgām Garmin ierīcēm, izmantojot Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju vai atmiņas karti.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Koplietot.
6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai koplietotu
informāciju.
Kartes lietošana
Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (Jūsu maršruts kartē,
6. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
6. lappuse).
Karšu rīki
Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas
redzams panelī kartes malā.
Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.
Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās
vietas maršrutā.
11
Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa,
pa kuru braucat (Priekšā, 12. lappuse).
Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu
(Pagriezienu un virzienu skatīšana, 6. lappuse).
Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram,
ātrumu vai nobraukumu (Brauciena datu skatīšana kartē,
12. lappuse).
Skaļums: regulē galvenās audio skaņas.
Spilgtums: regulē ekrāna spilgtumu.
Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī
ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs
(Ienākošā zvana opciju izmantošana, 13. lappuse).
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
.
Kartes rīku iespējošana
Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk
izmantotie kartes rīki. Izvēlnē varat pievienot ne vairāk kā
12 rīku.
1 Kartē atlasiet > .
2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.
3 Atlasiet Saglabāt.
Priekšā
Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās
vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos
interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas
uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat
skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur
pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa
ceļazīmēm redzamajai.
Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.
Nākamo atrašanās vietu skatīšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā,
atlasiet , ja vajadzīgs.
• Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai
pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai, kamēr braucat pa
lielceļu vai kad jūsu maršruts ietver lielceļu.
3 Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai
pilsētas atrašanās vietu sarakstu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā
Priekšā.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
5 Atlasiet Pab..
12
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē (Kartes rīku iespējošana, 12. lappuse).
Kartē atlasiet > Brauciena dati.
Brauciena datu lauku pielāgošana
Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos
datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei
(Kartes rīku iespējošana, 12. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Brauciena dati.
2 Atlasiet brauciena datu lauku.
3 Atlasiet opciju.
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu
kartes rīkā.
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet
Brauciena informācija
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var
precīzi izmērīt brauciena laiku.
Kartē atlasiet Ātrums.
Brauciena žurnāla skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet
Saglabāt.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis >
Braukšanas kartes skats.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
Kartes lietošana
• Atlasiet 3-D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
3 Atlasiet Saglabāt.
Bluetooth pievienotās funkcijas
Ierīcei ir vairākas Bluetooth pievienotās funkcijas jūsu
saderīgajam viedtālrunim.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un
saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot
ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni.
Multivides straumēšana: straumē audio no jūsu viedtālruņa uz
jūsu austiņām un nodrošina Bluetooth multivides vadību jūsu
zūmo ierīcē.
Bluetooth funkcijas prasības
Dažām funkcijām ir nepieciešams tālrunis, austiņas vai īpaša
lietotne viedtālrunī.
Funkcija
Nepieciešamais
Zvanīšana, izmantojot
brīvroku sistēmu
Tālruņa pāra savienojums ar austiņām.
Multivides straumēšana
Viedtālruņa un austiņu pāra
savienojums.
Tālruņa un austiņu pāra savienojuma
veidošana
Jums ir jāveido savas zūmo ierīces un tālruņa, kā arī Bluetooth
austiņu savienojums pārī, lai izmantotu vairākas Bluetooth
funkcijas. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās
automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.
1 Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un
iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.
Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
2 Novietojiet zūmo ierīci un tālruni 3 m (10 pēdu) attālumā
vienu no otra.
3 Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet Iestatījumi > Bluetooth > .
4 Lai veidotu tālruņa pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
5 Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet .
IETEIKUMS. ja sākotnējais Bluetooth iestatījumu ekrāns
netiek parādīts, varat atlasīt Iestatījumi > Bluetooth > Ierīču
meklēšana, lai veidotu austiņu pāra savienojumu.
6 Lai veidotu austiņu pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet
ekrānā redzamās norādes.
Bluetooth funkciju statusa ikonas
Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus katrai
pāra savienojumā esošajai ierīcei.
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
• Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir
atspējota vai atvienota.
• Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir
pievienota un aktīva.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu
Multivides straumēšana
Austiņas ir pievienotas
Austiņu Bluetooth funkciju iespējošana vai
atspējošana
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat austiņu pāra savienojumu. Noteiktas
funkcijas varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Bluetooth pievienotās funkcijas
2 Atlasiet austiņu nosaukumu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai atvienotu austiņas, notīriet izvēles rūtiņu Austiņas.
• Lai atspējotu audio no straumēšanas vides, notīriet izvēles
rūtiņu Multivides audio.
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu un austiņu tiek atbalstīti un
var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka var izmantot konkrēto
tālruni vai austiņas. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas
funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var
savienot ar mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā
kļūtu par brīvroku ierīci. Lai noteiktu, vai ierīce ar Bluetooth
tehnoloģiju ir saderīga ar jūsu ierīci, apmeklējiet vietni
www.garmin.com/bluetooth.
Zvana veikšana
Numura sastādīšana
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt.
2 Ievadiet attiecīgo numuru.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana adresātam tālruņu grāmatā
Tālruņu grāmata no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Tālruņu grāmata ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Tālruņu grāmata.
2 Atlasiet kontaktpersonu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana uz atrašanās vietu
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategorijas.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvana saņemšana
Kad saņemat zvanu, atlasiet Atbildēt vai Ign..
Zvanu vēstures izmantošana
Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanu vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem
sākumā.
3 Atlasiet zvanu.
Ienākošā zvana opciju izmantošana
Zvana laikā jūs kartē varat atlasīt ienākošo zvanu opcijas.
• Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .
IETEIKUMS. varat izmantot šo funkciju, ja vēlaties izslēgt
ierīci un turpināt sarunu pa tālruni vai ja vēlaties veikt privātu
sarunu.
• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās
sistēmas, piemēram, balss pastu.
• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
• Lai pabeigtu sarunu, atlasiet .
Mājas tālruņa numura saglabāšana
IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var
rediģēt, rediģējot “Mājas” saglabāto atrašanās vietu sarakstā
(Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana, 11. lappuse).
13
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis >
2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
3 Atlasiet Pab..
> Iestatīt mājas numuru.
Zvanīšana uz mājām
Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada
tālruņa numurs.
Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt uz mājām.
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no
pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīce var pievienoties
jūsu zūmo ierīcei automātiski.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
3 Notīriet izvēles rūtiņu blakus jūsu pārī savienotajai ierīcei.
Pārī savienotā tālruņa dzēšana
Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu
automātiski savienots ar jūsu ierīci.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tālruni, pēc tam atlasiet Noņemt pāra savienojumu
ierīcei.
Lietotņu izmantošana
Multivides atskaņotājs
Multivides atskaņotājs var atskaņot mūziku vai audio no šiem
avotiem.
• Mūzikas faili, kas saglabāti zūmo ierīcē.
• Mūzikas faili, kas saglabāti tālrunī vai multivides atskaņotājā,
kurš savienots ar motocikla stiprinājuma USB portu.
• Bluetooth audio no pārī savienota tālruņa.
Rīka Multivides atskaņotājs pievienošana kartei
Kartes rīks Multivides atskaņotājs ļauj vadīt multivides
atskaņotāju no kartes.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
rīki > Media Player.
2 Atveriet karti.
3 Atlasiet > Media Player.
Multivides atskaņotāja vadība tiek parādīta kartē.
• Lai skatītu trases augstuma grafisko attēlojumu, atlasiet
Augstuma profils.
TracBack
®
Pēdējā ceļa sekošana
Funkcija TracBack ieraksta pēdējā brauciena ceļu. Varat sekot
savam pēdējam ceļam atpakaļ līdz vietai, kur sākāt.
1 Atlasiet Lietotnes > TracBack.
Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.
2 Atlasiet Sākt!.
Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana
Pēdējo ceļu varat saglabāt kā braucienu, kuru varat navigēt
vēlāk, izmantojot brauciena plānotāju (Saglabāta brauciena
navigācija, 7. lappuse).
1 Atlasiet TracBack.
Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.
2 Atlasiet > Saglabāt kā braucienu.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
Riepu spiediens
BRĪDINĀJUMS
Riepu spiediena kontroles sistēmas izmantošana neaizvieto
pienācīgu riepu apkopi, un autovadītāja pienākums ir uzturēt
pareizu riepu spiedienu, pat ja nepietiekamais spiediens vēl nav
sasniedzis to līmeni, lai aktivizētu zema riepu spiediena
brīdinājumu. Ja riepu spiediens netiek uzturēt vajadzīgajā
līmenī, varat zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, kas var radīt
smagas traumas vai pat izraisīt nāvi.
Riepu spiediena kontroles sistēma Garmin ir pieejama kā
atsevišķs piederums. Riepu spiediena funkcija nav saderīga ar
visiem zūmo modeļiem. Lai iegūtu informāciju par piederumiem
un saderību, dodieties uz www.garmin.com/zumo.
Riepu spiediena sensoru iestatīšana
Lai iestatītu riepu spiediena sensorus, vispirms ir vajadzīga
baterija un uzlīmes ar numuriem katram sensoram. Turklāt ir
jābūt arī saderīgai zūmo ierīcei.
Sensori veido bezvadu savienojuma sakarus ar saderīgo zūmo
ierīci. Jūs varat uzraudzīt riepu spiedienu un saņemt
brīdinājumus par zemu spiedienu savā zūmo ierīcē.
1 Noņemiet vāciņu À no sensora Á, pagriežot vāciņu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Multivides avota maiņa
Varat mainīt avotu, no kura atskaņojat multividi savā ierīcē.
1 Atlasiet Lietotnes > Media Player > .
2 Atlasiet multivides avotu.
Sekošana
Sekošana ir veiktā ceļa ierakstīšana. Sekošanas žurnāls ietver
informāciju par ierakstīto veikto ceļu, tostarp laiku, atrašanās
vietu un augstuma informāciju.
Trases informācijas skatīšana
1 Atlasiet Lietotnes > Ceļi > Aktīvs.
2 Atlasiet trasi.
Trase ir parādīta kartē.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai saglabātu trasi, atlasiet Saglabāt ceļu.
• Lai saglabātu trasi kā braucienu, atlasiet Saglabāt kā
braucienu.
14
2 Ja sensorā jau ir ievietota baterija, izņemiet to.
3 Savā zūmo ierīcē atlasiet Lietotnes > Riepu spiediens.
4 Atlasiet transportlīdzekļa profilu, kas atbilst jūsu
transportlīdzekļa riepu konfigurācijai.
Lietotņu izmantošana
5 Pietuviniet sensoru zūmo ierīcei.
6 Savā zūmo ierīcē atlasiet numuru riepai, ar kuru tiks veidots
sensora pāra savienojums.
7 30 sekunžu laikā sensorā ievietojiet bateriju  bateriju
turētājā Ã ar pozitīvo pusi vērstu uz augšu.
Riepu spiediena brīdinājumi
Ierīce brīdina, izmantojot uznirstošus paziņojumus, ikonas kartē
un simbolus riepu spiediena lietotnē.
Ja brīdinājums attiecas uz sensoru, riepu spiediena lietotnē
cipars blakus attiecīgajai riepai redzams sarkanā krāsā. Simboli
zem cipara redzami sarkanā krāsā, lai norādītu aktīvos
brīdinājumus šim sensoram.
Zems riepas spiediens
Tukšs sensora akumulators
Sensors nav pievienots
Riepu spiediena sensora miega režīms
Jūsu zūmo ierīce meklē sensoru un, kad pāra savienojums ar
sensoru sekmīgi izveidots, parāda apstiprinājuma ziņojumu.
IETEIKUMS. ja pāra savienojums ar sensoru nav sekmīgi
izveidots, sensora baterija ir jāizņem un jāatkārto 6. un
7. darbība.
8 Ievadiet riepai ieteicamo spiedienu.
9 Ievadiet riepai minimālo spiedienu.
Kad sensors ziņos par riepu spiediena lasījumu, kas ir
zemāks par šo vērtību, zūmo ierīce aktivizēs zema spiediena
brīdinājumu.
10 Uzlieciet atpakaļ un pilnīgi pievelciet vāciņu uz sensora.
11 Uz sensora piestipriniet to uzlīmi ar numuru, kas atbilst
6. darbībā izraudzītajam riepas numuram.
12 Atkārtojiet šo procedūru visiem pārējiem sensoriem.
Riepu sensoru uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Riepu spiediena kontroles sistēmu var izmantot tikai ar riepas
metāla vārsta kātu. Riepu spiediena sensoru uzstādīšana uz
tādiem riepas vārsta kātiem, kas nav izgatavoti no metāla, var
radīt riepas un/vai vārsta kāta bojājumu, kas var veicināt
nopietnas personu traumas vai nāvi.
IEVĒRĪBAI
Lai novērstu iespējamo sensoru vai transportlīdzekļa bojājumu,
sekojiet, lai katrs uzstādītais sensors netraucē transportlīdzekļa
bremžu vai citas uzstādītās ierīces darbību. Ja uzstādītais
sensors traucē kādas transportlīdzeklī uzstādītās ierīces
darbību, nedarbiniet transportlīdzekli, ja uzstādīts sensors.
Lai novērstu varbūtēju riepu vibrēšanu un nevienmērīgu
nodilumu dažiem transportlīdzekļiem, iespējams, pēc sensora
uzstādīšanas jāveic riepu balansēšana.
Pirms sensoru uzstādīšanas riepām ir jāveic sensoru iestatīšana
ar jūsu zūmo ierīci.
1 Noņemiet esošos vārsta kāta blīvslēgus no transportlīdzekļa
riepām.
2 Lai skatītu transportlīdzekļa profila diagrammu, savā zūmo
ierīcē atlasiet Lietotnes > Riepu spiediens.
3 Uzstādiet sensorus uz riepu vārsta kātiem, pievelkot tos
pulksteņrādītāju kustības virzienā.
PIEZĪME. katrs sensors ir jāuzstāda uz pareizās riepas
atbilstoši transportlīdzekļa profila diagrammai un uzlīmēm ar
numuriem, kas sensoriem piestiprinātas iestatīšanas procesa
laikā.
4 Pagrieziet riteņus ar roku, lai pārbaudītu, vai sensoriem ir
pietiekama atstarpe un vai tie netraucē transportlīdzekļa
aprīkojuma darbību.
Lietotņu izmantošana
Kad jūs novietojat savu transportlīdzekli un izslēdzat zūmo ierīci,
riepu spiediena sensors pēc vairākām minūtēm pāriet enerģiju
taupošā miega režīmā. Kamēr sensors ir miega režīmā, tas
nepārsūta informāciju zūmo . Tas var būt par iemeslu tam, ka
jūsu zūmo ierīce ziņo, ka sensors ir atvienots.
Nākamās transportlīdzekļa kustības laikā sensors iziet no miega
režīma un automātiski atjauno savienojumu ar zūmo ierīci.
Savienojuma atjaunošana var ilgt līdz 30 sekundēm.
Kompasa lietošana
PIEZĪME. lai kompass varētu noteikt jūsu atrašanās vietu, jums
ir jāpārvietojas.
Varat naviģēt, izmantojot GPS kompasu.
Atlasiet Lietotnes > Kompass.
VIRB tālvadība
®
Šī VIRB tālvadības funkcija ļauj vadīt VIRB sporta kameru,
izmantojot jūsu ierīci. Dodieties uz tīmekļa vietni
www.garmin.com/VIRB, lai iegādātos VIRB sporta kameru.
Sporta kameras VIRB vadība
Lai varētu izmantot VIRB tālvadības funkciju, jāiespējo VIRB
kameras tālvadības iestatījums. Papildinformāciju skatiet VIRB
sērijas lietotāja rokasgrāmatā.
1 Ieslēdziet VIRB kameru.
2 Savā zūmo ierīcē atlasiet Lietotnes > VIRB tālvadība >
Izveidot savienojumu.
3 Pagaidiet, līdz ierīce izveido savienojumu ar jūsu VIRB
kameru.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Sākt ierakstīšanu, lai ierakstītu video.
• Atlasiet Pārtraukt ierakstīšanu, lai pārtrauktu
ierakstīšanu.
• Atlasiet Momentuzņēmums, lai uzņemtu fotoattēlu.
Apkopes vēstures reģistrēšana
Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad
transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā
vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas
kategorijas (Apkopes kategoriju pievienošana, 15. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet Pievienot ierakstu.
4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet Nākamais.
5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
6 Atlasiet Pab..
Apkopes kategoriju pievienošana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet > Pievienot kategoriju.
15
3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet Pab..
Apkopes kategoriju dzēšana
Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti
kategorijā.
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet > Dzēst kategorijas.
3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
4 Atlasiet Dzēst.
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
3 Atlasiet > Pārdēvēt kategoriju.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
Apkopes ierakstu dzēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet > Dzēst ierakstus.
4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
5 Atlasiet Dzēst.
Apkopes ieraksta rediģēšana
Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes
ieraksta datumu.
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet lauku.
4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet Pab..
Palīdzības failu skatīšana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība, lai skatītu visu īpašnieka
rokasgrāmatu.
Palīdzības tematu meklēšana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība >
.
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi, 17. lappuse).
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet Lietotnes > Kur esmu bijis.
Ierīces pielāgošana
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis.
Transportlīdzeklis: iestata ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu
pozīciju. Lai iegūtu vairāk ikonu, dodieties uz
www.garmingarage.com.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu rīki: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 12. lappuse).
Skaņas brīdinājumi vadītājam: iespējo skaņas brīdinājumu
katram braucēja brīdinājumu veidam (Braucēja informēšanas
funkcijas un brīdinājumi, 4. lappuse).
16
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana
Atsevišķus braucēja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālie
brīdinājumi ir redzami arī pēc skaņas brīdinājuma atspējošanas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Skaņas
brīdinājumi vadītājam.
2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
brīdinājumam.
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Manas
kartes.
2 Atlasiet karti.
Navigācijas iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījumu, sākot navigāciju.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Maršruta pārrēķināšana novirzīšanās gadījumā: iestata
pārrēķināšanas izvēles, naviģējot prom no aktīvā maršruta.
Brīdinājums par nogurumu: brīdina jūs, kad ilgi esat vadījis
transportlīdzekli bez pārtraukuma.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.
Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas
ceļiem un nodevu uzlīmēm.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kam vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība un kas brauciena laikā varētu
novērst uzmanību.
GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un
taupa enerģiju.
Aprēķināšanas režīma iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas
ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā
maršrutā.
Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie
varētu būt garāki.
Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru
veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam.
Bīstams maršruts: aprēķina maršrutus, kuros priekšroka dota
līkumotiem ceļiem.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana
Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, varat
izmantot GPS, lai iestatītu simulētu atrašanās vietu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators.
2 Galvenajā izvēlnē atlasiet Skatīt karti.
Ierīces pielāgošana
3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
Atlasiet
atrašanās vietas aprakstu.
4
5 Atlasiet Iestatīt atrašanās vietu.
Bluetooth Iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.
Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas
identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju.
Bluetooth atspējošana
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet Bluetooth.
Displeja iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Displejs.
Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu.
Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas
vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.
Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.
Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce
pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.
Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.
Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē
Ekrānuzņēmumi.
Atlasiet Iestatījumi > Tuvuma brīdinājuma signāli.
Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties
tuvuma punktiem.
Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par
kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi
Lai atvērtu ierīces iestatījumu lapu, atlasiet Iestatījumi > Ierīce.
Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces
ID numuru un informāciju par vairākām citām
programmatūras funkcijām.
LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.
PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt
sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu
datus.
Pozīcijas ziņošana: lai uzlabotu saturu, koplieto jūsu pozīcijas
informāciju ar Garmin.
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends,
Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.
Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi
myTrends, Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus
rūpnīcas noklusējuma vērtībās.
1 Atlasiet Iestatījumi.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Mērvienību un laika iestatījumi
Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās
izvēlnes, atlasiet Iestatījumi > Mērvienības un laiks.
Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.
Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika
joslu rādījumu.
Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām
izmantoto koordinātu formātu un datumu.
Laika iestatīšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.
2 Atlasiet opciju:
• Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju,
atlasiet Automātiski.
• Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz
leju.
Informācija par ierīci
Specifikācijas
Ūdensizturība
IEC 60529 IPX7
Darba temperatūras
diapazons
No ­20° līdz 55 °C (no ­4° līdz 131 °F)
Uzlādes temperatūras
diapazons
No 0° līdz 45 °C (no 32° līdz 113 °F)
Strāvas ievade (CLA,
motocikla vai ārēja avota
strāva)
No 12 līdz 24 V (līdzstr.)
Akumulatora darbības laiks
Līdz 4 stundām atkarībā no lietošanas
un iestatījumiem
Akumulatora tips
Litija jonu akumulators
Akumulatora sprieguma
diapazons
No 3,5 līdz 4,1 V
Radiofrekvences protokols
2,4 GHz ANT+ bezvadu sakaru
protokols
2,4 GHz Bluetooth bezvadu tehnoloģija
Valodas un tastatūras iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras
iestatījumi, atlasiet Iestatījumi > Valoda un tastatūra.
Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.
Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.
PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto
datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.
Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.
Tastatūras izkārtojums: iestata tastatūras izkārtojumu.
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi
PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt
ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Informācija par ierīci
®
*Ierīce iztur ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min.
Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Uzstādiet ierīci stipripnājumā un pievienojiet transportlīdzekļa
barošanas avotam.
IEVĒRĪBAI
Nepievienojiet ierīci tieši transportlīdzekļa strāvas kabelim.
• Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
17
Ja ierīce ir pievienota pie datora, tā, iespējams uzlādēsies
lēnām. Daži portatīvie datori var nenodrošināt ierīces uzlādi.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas­līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com.
Ierīces apkope
Ierīces apkope
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas
kabelī
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali À pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai to atbrīvotu.
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
2 Noslaukiet ierīci sausu.
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
• Reģistrējiet ierīci vietnē http://my.garmin.com.
Ierīces atiestatīšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.
Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces noņemšana no stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
2 Nolieciet ierīci uz priekšu.
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
18
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu Á un izņemiet drošinātāju Â.
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī Ã.
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Instalēšana, 1. lappuse).
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (Navigācijas
iestatījumi, 16. lappuse).
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
18. lappuse).
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir
specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas
drošinātājs.
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
17. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 17. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 4. lappuse).
• Atspējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju (Bluetooth
atspējošana, 17. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas
režīmā (Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 3. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
Ierīces apkope
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
noņemams diskdzinis
Lielākajā daļā Windows datoru ierīce izmanto multivides
pārsūtīšanas protokolu (MTP). MTP režīmā ierīce tiek parādīta
kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis. MTP režīmu
atbalsta Windows 7, Windows Vista un Windows XP Service
Pack 3 ar Windows Media Player 10.
®
®
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
portatīva ierīce
Operētājsistēmas Mac datoros un dažos Windows datoros
ierīce veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas ierīces
režīmu. USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek parādīta
kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā portatīva ierīce.
Windows versijas pirms Windows XP Service Pack 3 izmanto
USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.
®
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva
ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai
sējums
1 Atvienojiet USB kabeli no datora.
2 Izslēdziet ierīci.
3 Pievienojiet USB kabeli ierīcei un datora USB portam.
IETEIKUMS. uSB kabelis ir jāpievieno datora USB portam,
nevis USB centrmezglam.
Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās
atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram
pievienotās ierīces attēls.
PIEZĪME. ja datorā ir vairāki kartēti tīkla diski, Windows var būt
problēmas, piešķirot diska burtus jūsu Garmin diskiem.
Informāciju par disku burtu piešķiršanu sk. jūsu
operētājsistēmas palīdzības failā.
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci
• Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Lauks Bluetooth ir jāiestata kā Ieslēgts.
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz www.garmin.com
/bluetooth.
Pielikums
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem
Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un
citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko
preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai
nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas
programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar
atmiņu no 4 līdz 32 GB.
1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē
(Ierīces pārskats, 3. lappuse).
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu,
ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces
attēls.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
19. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai
sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu
zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva
ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:
• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un atlasiet savu ierīci.
• Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.
2 Atvienojiet USB kabeli no datora.
GPS signālu statusa skatīšana
Nospiediet un trīs sekundes turiet
.
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē ( garmin.com ).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz garmin.com/accessories.
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.
®
Pielikums
19
Rādītājs
Simboli
2D kartes skatījums 12
3D kartes skatījums 12
A
adreses, meklēšana 10
aktīvās braukšanas joslas vadība 6
akumulators
maksimizēšana 18
problēmas 18
uzlāde 17, 18
apkopes vēsture
dzēšana 16
ieraksti 15, 16
kategorijas 15, 16
rediģēšana 16
apvedceļi 7
atbildēšana uz zvaniem 13
atiestatīšana
brauciena dati 12
ierīce 18
atjaunināšana
kartes 3
programmatūra 3
atmiņas karte 3, 19
ievietošana 19
atrašanās vietas 10, 16
meklē 9
meklēšana 10
nesen atrasts 10
norises vietas 10
pašreizējā 10, 11
saglabāšana 11
simulēts 16
zvanīšana 13
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 10
atrašanās vietu meklēšana. 9 Skatiet arī
atrašanās vietas
adreses 10
koordinātas 10
krustpunkti 10
pilsētas 10
atvienošana, Bluetooth ierīce 14
audio, tuvuma punkti 17
Austiņas 13
savienošana pārī 13
autostāvvieta, pēdējā autostāvvieta 10
avārijas dienesti 10
B
barošanas taustiņš 3
bezceļu navigācija 8
Bluetooth tehnoloģija 13, 19
atspējošana 17
iestatījumi 17
notiek ierīces atvienošana 14
pāra savienojuma ar austiņām veidošana
13
pāra savienojuma ar tālruni veidošana 13
braucēja brīdinājumi 4, 5, 16
brauciena informācija 12
atiestatīšana 12
skatīšana 12
brauciena plānotājs 7, 8
brauciena rediģēšana 7
pielāgošanas punkti 7
brauciena vēsture 17
brauciena žurnāls, skatīšana 12
braukšanas virzieni 6
D
dators, pievienošana 19
degviela
izsekošana 8, 9
stacijas 10
displeja iestatījumi 17
drošinātājs, maiņa 18
20
dzēšana
apkopes ieraksti 16
apkopes kategorijas 16
braucieni 7
pārī savienota Bluetooth ierīce 14
E
ekrāna pogas 4
ekrāns, spilgtums 4
ekrānuzņēmumi 17
F
faili, pārsūtīšana 19
Foursquare 10
G
galapunkti. Skatiet atrašanās vietas
Garmin Express, programmatūras
atjaunināšana 3
GPS 3, 19
I
mājupceļš 6
maršruta koriģēšana 7
maršruti 5
aprēķināšana 5
aprēķināšanas režīms 5, 7, 16
apstāšanās 7
bīstams maršruts 5
ieteiktie 8
koriģēšana 7
myTrends 8
punkta pievienošana 6
sākšana 5, 6
skatīšana kartē 6
media player 14
meklēšanas josla 9
meklēšanas zonas maiņa 9
microSD karte 3, 19
miega režīms 3, 15
myTrends, maršruti 8
motocikla stiprinājums 1
kabeļi 1
multivides atskaņotājs 14
ID numurs 17
ierīces apkope 18
ierīces ID 17
ierīces pielāgošana 16
ierīces tīrīšana 18
ierīces uzlādēšana 17, 18
ierīces uzstādīšana
automašīna 2
motocikls 1
noņemšana no stiprinājuma 2
piesūcējkauss 18
stiprinājuma noņemšana 18
iestatījumi 16, 17
iestatījumu atjaunošana 17
ikonas, statusa josla 4
interesējoši objekti 9, 10
norises vietas 10
izvairīšanās
atspējošana 8
ceļš 8
ceļu iezīmes 8
dzēšana 8
nodevas 8
zona 8
pagriezienu saraksts 6
palīdzība. 16 Skatiet arī produkta atbalsts
pašreizējā atrašanās vieta 10, 11
paziņojumi 5, 13
piederumi 19
piesūcējkauss 18
priekšā 12
pielāgošana 12
produkta atbalsts 16
programmatūra
atjaunināšana 3
versija 17
K
R
kabeļi, motocikla stiprinājums 1
kameras
ātrums 5
sarkanā gaisma 5
kartes 6, 11, 12, 16
atjaunināšana 3
datu lauks 6, 12
detalizēts līmenis 16
iegāde 19
maršrutu skatīšana 6
rīki 11, 12
simboli 6
Slāņi 12
tēma 16
kartes skatījums
2D 12
3D 12
kartes slāņi, pielāgošana 12
kompass 15
koordinātas 10
krustpunkti, meklēšana 10
Kur es atrodos? 10, 11
L
laika iestatījumi 17
Lietotāja licences līgumi 17
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 6
došanās 6
tālruņa numurs 13
zvanīšana 14
N
nākamais pagrieziens 6
navigācija 6, 10
bezceļu 8
iestatījumi 16
nesen atrastās atrašanās vietas 10
nodevas, izvairīšanās 8
norises vietas 10
numura sastādīšana 13
P
rediģēšana, saglabātie braucieni 7
riepu spiediens
brīdinājumi 15
miega režīms 15
profili 14
sensori 14, 15
rīki, kartes 11, 12
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 11
saglabātās atrašanās vietas 7, 11
dzēšana 11
kategorijas 11
rediģēšana 11
sarkanās gaismas kameras 5
satelīta signāli
iegūšana 3
skatīšana 19
savienošana pārī
atvienošana 14
Austiņas 13
tālrunis 13, 19
sekošana 14
simulētas atrašanās vietas 16
skaļums, regulēšana 4
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 18
Smartphone Link 13
specifikācijas 17
spilgtums 4
stiprinājuma noņemšana 18
stiprinājums, noņemšana 18
strāvas kabeļi 17
drošinātāja maiņa 18
Rādītājs
T
tālrunis
atvienošana 14
savienošana pārī 13, 19
tālruņa zvani 13
atbildēšana 13
balss zvans 13
numura sastādīšana 13
skaņas izslēgšana 13
tālruņu grāmata 13
tastatūra 4
izkārtojums 17
valoda 17
TracBack 14
transportēšanas režīmi 4
traucējummeklēšana 18, 19
tuvuma punktu brīdinājumi, iestatījumi 17
U
USB, atvienošana 19
V
valoda
balss 17
tastatūra 17
VIRB tālvadība 15
virzieni 6
Z
Zādzība, izvairīšanās 18
zema degvielas līmeņa brīdinājums 9
zvani 13
atbildēšana 13
kontaktpersonas 13
mājas 14
numura sastādīšana 13
veikšana 13
vēsture 13
zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu 13
Rādītājs
21
support.garmin.com
2018 gada Jūnijs
190-02000-17_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising