Garmin | zūmo® 346 LMT-S | Garmin zūmo® 346 LMT-S Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin zūmo® 346 LMT-S Príručka používateľa (vo formáte PDF)
ZŪMO 396
®
Príručka používateľa
© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. zūmo , Garmin Express™ a TracBack sú
ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Logotyp a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a používanie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licencii.
Foursquare je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD je ochranná známka spoločnosti SD-3C. Windows je registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách. Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. Logá Pandora sú ochrannými
známkami spoločnosti Pandora Media, Inc. Služba Pandora je k dispozícii iba v niektorých krajinách. Navštívte stránku http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor je registrovaná ochranná
známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista a Windows XP sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. Wi‑Fi je
registrovaná obchodná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Inštalácia......................................................................... 1
Upevnenie zariadenia na motocykel ........................................... 1
Napájaný motocyklový držiak ................................................ 1
Inštalácia základne na riadidlá ............................................... 1
Upevnenie napájacích káblov k držiaku na motocykel .......... 1
Upevnenie základne k držiaku na motocykel ......................... 2
Pripevnenie platne základne k základni riadidiel ................... 2
Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel ...................... 2
Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli .......................... 2
Upevnenie zariadenia na automobil ........................................... 2
Začíname......................................................................... 3
Prehľad zariadenia ..................................................................... 3
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia ............................................ 3
Vyhľadávanie GPS signálov ....................................................... 3
Ikony na stavovej lište ................................................................. 3
Používanie tlačidiel na obrazovke .............................................. 3
Nastavenie hlasitosti ................................................................... 3
Používanie zmiešavača zvuku ............................................... 3
Nastavenie jasu obrazovky ......................................................... 4
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča......... 4
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča ............. 4
Semaforové kamery a rýchlostné kamery .................................. 4
Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia ................................. 4
Nastavenie kontaktu v prípade dopravnej udalosti ................ 4
Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť .......................... 5
Vypnutie upozornení na dopravné udalosti ........................... 5
Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby .... 5
Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby ..................... 5
Navigovanie do cieľa......................................................5
Cesty ...........................................................................................5
Spustenie cesty .......................................................................... 5
Zmena režimu výpočtu trasy .................................................. 5
Cestovanie po dobrodružných trasách .................................. 5
Spustenie trasy pomocou mapy ............................................. 6
Cesta domov .......................................................................... 6
Trasa na mape ............................................................................ 6
Aktívny asistent jazdných pruhov ........................................... 6
Zobrazenie odbočiek a smerov .............................................. 6
Zobrazenie celej cesty na mape ............................................ 6
Príchod do cieľa .......................................................................... 6
Parkovisko v blízkosti cieľa .................................................... 6
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta ....................... 7
Zmena aktívnej cesty .................................................................. 7
Pridanie polohy do vašej trasy ............................................... 7
Tvarovanie trasy .................................................................... 7
Použitie obchádzky ................................................................ 7
Zastavenie cesty ......................................................................... 7
Ako používať navrhované cesty ................................................. 7
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam .................................. 7
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase .......................... 7
Vyhýbanie sa cestám s mýtom .............................................. 7
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .................... 7
Vyhýbanie sa úsekom ciest ................................................... 8
Vlastné obmedzenia .............................................................. 8
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá .......................................... 8
Sledovanie paliva ........................................................................8
Aktivovanie sledovania paliva ................................................ 8
Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva ........................ 8
Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže .......... 8
Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva .......... 8
Vyhľadávanie a ukladanie polôh................................... 8
Body záujmu ............................................................................... 9
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania ..................................... 9
Obsah
Vyhľadanie polohy podľa kategórie ............................................ 9
Vyhľadávanie v rámci kategórie ............................................. 9
Navigácia k bodom záujmu na mieste ................................... 9
Výsledky vyhľadávania polohy ................................................... 9
Výsledky vyhľadávania polohy na mape .............................. 10
Zmena oblasti vyhľadávania ..................................................... 10
Parkovisko ................................................................................ 10
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy ... 10
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej
polohy .................................................................................. 10
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania ........................... 10
Nástroje vyhľadávania .............................................................. 10
Vyhľadanie adresy ............................................................... 10
Vyhľadanie križovatky .......................................................... 10
Vyhľadanie mesta ................................................................ 10
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ................................. 10
Foursquare ............................................................................... 11
Pripojenie ku kontu Foursquare ........................................... 11
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu ........................... 11
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare .... 11
Checking in with Foursquare ............................................... 11
TripAdvisor® ............................................................................. 11
Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu ................................ 11
Zobrazenie naposledy nájdených polôh ................................... 11
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest ................. 11
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe ............................. 11
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc .............. 11
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe ....................... 11
Pridanie skratky ........................................................................ 11
Odstránenie skratky ............................................................. 11
Uloženie polôh .......................................................................... 11
Uloženie polohy ................................................................... 11
Uloženie aktuálnej polohy .................................................... 12
Upravenie uloženej polohy .................................................. 12
Priradenie kategórií k uloženej polohe ................................. 12
Odstránenie uloženej polohy ............................................... 12
Používanie mapy.......................................................... 12
Nástroje mapy ........................................................................... 12
Zobrazenie nástroja mapy ................................................... 12
Zapnutie nástrojov mapy ...................................................... 12
Pred vami .................................................................................. 12
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh ..................................... 13
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami ............. 13
Informácie o trase ..................................................................... 13
Zobrazenie údajov o trase na mape .................................... 13
Zobrazenie stránky s informáciami o trase .......................... 13
Zobrazenie záznamu jázd .................................................... 13
Vynulovanie informácií o trase ............................................. 13
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie ........................ 13
Zobrazenie cestnej premávky na mape ............................... 13
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 13
Prispôsobenie mapy ................................................................. 13
Prispôsobenie vrstiev mapy ................................................. 13
Ako zmeniť údajové pole mapy ............................................ 13
Zmena perspektívy mapy ..................................................... 13
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie
smartfónu...................................................................... 14
Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link ........................................................................................... 14
BluetoothIkony stavu funkcie .................................................... 14
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin ......................... 14
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin ................................................................................. 14
Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy ...................... 14
Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia ....................... 15
Upozornenia Smart ................................................................... 15
i
Prijímanie upozornení .......................................................... 15
Zobrazenie zoznamu upozornení ........................................ 15
Volanie bez použitia rúk ........................................................... 16
Volanie ................................................................................. 16
Prijímanie hovoru ................................................................. 16
Používanie histórie volaní .................................................... 16
Používanie možností počas hovoru ..................................... 16
Uloženie domáceho telefónneho čísla ................................. 16
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple ....... 16
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple ... 16
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple ................. 16
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone
Link v zariadení Apple .......................................................... 16
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android™ ........................................... 17
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne
s operačným systémom Android .......................................... 17
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android .......................................... 17
Odpojenie zariadenia Bluetooth ............................................... 17
Odstránenie spárovaného telefónu .......................................... 17
Cestná premávka .......................................................... 17
Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone
Link ........................................................................................... 17
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača
dopravných informácií ............................................................... 17
Odbery dopravných informácií ............................................. 18
Zapnutie cestnej premávky ....................................................... 18
Zobrazenie cestnej premávky na mape .................................... 18
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 18
Používanie aplikácií..................................................... 18
Prezeranie príručky používateľa na zariadení .......................... 18
Plánovač trasy .......................................................................... 18
Ako sa plánuje trasa ............................................................ 18
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase ..................... 18
Objavovanie atrakcií na trase .............................................. 18
Zmena možností cesty pre trasu .......................................... 18
Navigácia po uloženej trase ................................................. 19
Upravenie a uloženie aktívnej trasy ..................................... 19
Zdieľanie trasy .......................................................................... 19
LiveTrack .................................................................................. 19
Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie
LiveTrack ............................................................................. 19
Spustenie zdieľania LiveTrack ............................................. 19
Trasy ......................................................................................... 19
Zobrazenie a uloženie informácií o ceste ............................ 19
Prehrávač médií ........................................................................ 20
Pridanie nástroja prehrávača médií do mapy ...................... 20
Zmena zdroja médií ............................................................. 20
Pandora Servis .................................................................... 20
Používanie kompasu ................................................................ 20
TracBack® ................................................................................ 20
Sledovanie vašej nedávnej cesty ......................................... 20
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy ...................................... 20
Zobrazenie predpovede počasia .............................................. 20
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta ...... 20
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia ......................... 20
Zobrazenie upozornení na počasie ..................................... 20
Kontrola podmienok na ceste .............................................. 21
Vytvorenie okružnej trasy ......................................................... 21
Dopravné kamery služby photoLive ......................................... 21
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive ......... 21
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape ............ 21
Uloženie dopravnej kamery ................................................. 21
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov ............................. 21
ii
Nastavenia zūmo.......................................................... 21
Nastavenia mapy a vozidla ....................................................... 21
Zapnutie máp ....................................................................... 21
Nastavenia navigácie ................................................................ 21
Nastavenia režimu výpočtu .................................................. 22
Nastavenie simulovanej polohy ........................................... 22
Nastavenia Bluetooth ............................................................... 22
Nastavenia Wi‑Fi® .................................................................... 22
Nastavenia systému podpory riadenia ..................................... 22
Nastavenia zobrazenia ............................................................. 22
Nastavenia cestnej premávky ................................................... 22
Nastavenia jednotiek a času ..................................................... 22
Nastavenie času .................................................................. 22
Nastavenia jazyka a klávesnice ................................................ 23
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia ............................. 23
Obnovenie nastavení ................................................................ 23
Informácie o zariadení ................................................. 23
Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní ............. 23
Technické údaje ........................................................................ 23
Nabíjanie zariadenia ................................................................. 23
Údržba zariadenia ......................................................... 23
Stredisko podpory Garmin ........................................................ 23
Aktualizácie máp a softvéru ...................................................... 23
Pripájanie k sieti Wi‑Fi ......................................................... 23
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi‑Fi ............... 23
Aktualizácie produktov ......................................................... 24
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 24
Čistenie vonkajšieho krytu ................................................... 25
Čistenie dotykovej obrazovky .............................................. 25
Zabránenie krádeži .............................................................. 25
Reset zariadenia ....................................................................... 25
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka ......... 25
Odstránenie zariadenia z držiaka ........................................ 25
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka ....................... 25
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .............. 25
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .............................. 25
Ťažkosti ......................................................................... 25
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle ...................... 25
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály ........................ 25
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .................................. 25
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ................................ 25
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii
Smartphone Link ....................................................................... 25
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná
jednotka .................................................................................... 26
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie ................................................................................. 26
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika ..... 26
Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie
smartfónu .................................................................................. 26
Príloha ........................................................................... 26
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje ............................ 26
Správa údajov ........................................................................... 26
O pamäťových kartách ......................................................... 26
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 26
Prenos údajov z vášho počítača .......................................... 27
Odpojenie kábla USB ........................................................... 27
Zobrazenie stavu signálu GPS ................................................. 27
Zakúpenie dodatočných máp ................................................... 27
Kúpa príslušenstva ................................................................... 27
Register ......................................................................... 28
Obsah
Inštalácia
Upevnenie zariadenia na motocykel
Napájaný motocyklový držiak
VAROVANIE
Garmin dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať
skúseným inštalatérom s náležitými znalosťami elektrických
systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže
spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou
ujmy na zdraví.
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
®
Zariadenie sa musí upevniť na vhodné a bezpečné miesto na
motocykli s ohľadom na dostupné zdroje napájania a bezpečné
vedenie káblov.
POZNÁMKA: obe 1/4-palcové štandardné svorky a svorky
typu M6 sú súčasťou balenia. Prispôsobte veľkosti
továrenských čapov na konzole svorky spojky alebo svorky
brzdy.
2 Dve nové svorky prestrčte cez základňu riadidiel, rozpery
a konzolu svorky spojky alebo svorky brzdy.
3 Základňu zaistite dotiahnutím svoriek.
Upevnenie napájacích káblov k držiaku na motocykel
1 Prestrčte konektor napájacieho kábla cez horný otvor na
držiaku na motocykli.
Kolíska na motocykel
Napájanie 12 až 24 Vdc (červené)
POZNÁMKA: na niektorých modeloch zariadenia môže červený
napájací kábel systému obsahovať vnútornú poistku. Káble bez
vnútornej poistky sú chránené zvnútra.
Uzemnenie systému (čierne)
Inštalácia základne na riadidlá
Zariadenie obsahuje diely pre dve riešenia inštalácie na riadidlá.
Vlastné držiaky môžu vyžadovať dodatočný hardvér.
Inštalácia svorky v tvare písmena U a základne riadidiel
umiestnite okolo riadidiel
a
konce prestrčte cez základňu riadidiel .
1 Svorku v tvare písmena U
2 Kábel posuňte nadol k spodnej časti otvoru
a ťahajte ho
späť, kým ho nezatiahnete.
3 Čiernu skrutku zaskrutkujte do zadnej strany držiaka ,
aby kábel držal pevne na mieste.
2 Dotiahnutím matíc upevnite základňu.
POZNÁMKA: odporúčaný doťahovací moment je 50 lbf/
palcové (5,65 N/m). Nepresahujte doťahovací moment 80 lbf/
palcové (9,04 N/m).
Upevnenie základne riadidiel na konzoly svorky spojky
alebo svorky brzdy
1 Odstráňte dva továrenské čapy z konzoly svorky spojky
alebo svorky brzdy .
Inštalácia
4 Ochranný kryt
otvoru.
prestrčte cez horný otvor a zatlačte ho do
1
2 Zatlačte pravú stranu zariadenia dopredu, kým nezapadne na
miesto.
3 Ak zostane západka na držiaku po vložení zariadenia
vztýčená, zatlačte ju nadol.
Upevnenie základne k držiaku na motocykel
OZNÁMENIE
Priamy a trvalý kontakt s platňou základne alebo akýmkoľvek
dielom motocykla môže časom poškodiť držiak. Ak chcete
predísť tomuto druhu poškodenia, musíte medzi držiak a platňu
základne vložiť upevňovacie rozperky a uistiť sa, že sa žiadny
diel zariadenia ani držiaka nebude dotýkať motocykla.
1 Prestrčte skrutky M4 x 20 mm s plochou hlavou
podložky
, kolísku, rozpery
cez
a platňu základne .
zarovnajte s oboma koncami dvojkonzolového ramena
2
3
4
5
Každú guľu vložte do dvojkonzolového ramena.
Skrutku pevne dotiahnite.
Nastavte na optimálne sledovanie a obsluhu.
Dotiahnutím skrutky zaistite držiak.
Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel
1 Ľavú stranu zariadenia vložte do kolísky.
2
1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnej strane držiaka.
2 Zdvihnite zariadenie.
Upevnenie zariadenia na automobil
OZNÁMENIE
Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne
predpisy povoľujú jeho inštaláciu na čelné sklo.
VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
2 Dotiahnutím matíc platňu základne zaistite.
Pripevnenie platne základne k základni riadidiel
1 Guľu základne riadidiel a guľu platne základe
Odstránenie zariadenia z držiaka na
motocykli
.
POZNÁMKA: automobilový držiak nie je súčasťou balenia
u všetkých modelov zariadenia. Ak si chcete zakúpiť voliteľné
príslušenstvo, prejdite na stránkugarmin.com.
1 Napájací kábel vozidla pripojte ku konektoru na
držiaku.
2 Z prísavnej plochy odstráňte fóliu .
3 Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo a prísavnú plochu
4
5
6
7
pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.
Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku
dozadu
smerom k čelnému sklu.
Uchyťte kolísku
na rameno prísavky.
Jednu stranu zariadenia vložte do kolísky.
Zatlačte zariadenie do kolísky, kým nezapadne na miesto.
Inštalácia
8 Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do
napájacej zásuvky.
Začíname
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
• Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (Aktualizácie
produktov, strana 24).
• Namontujte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania.
• Spárujte telefón s technológiou Bluetooth s náhlavnou
súpravou (Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy,
strana 14) (nepovinné).
• Vyhľadajte signály GPS (Vyhľadávanie GPS signálov,
strana 3).
• Nastavte jas obrazovky (Nastavenie jasu obrazovky,
strana 4).
• Nastavte navigáciu do cieľového miesta (Spustenie cesty,
strana 5).
®
zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie
satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.
1 Zapnite zariadenie.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od
vysokých budov a stromov.
v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď
je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na
navigáciu.
Ikony na stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony
stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.
Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo
zobraziť ďalšie informácie.
Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS
a získané informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu
GPS, strana 27).
Stav technológie Bluetooth. Výberom zobrazíte nastavenia
Bluetooth (Nastavenia Bluetooth, strana 22).
Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (Nasta­
venia Wi‑Fi , strana 22).
®
Pripojené k volaniu bez použitia rúk. Výberom uskutočníte telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 16).
Prehľad zariadenia
Aktívny režim dopravy. Výberom zmeníte režim dopravy.
Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času,
strana 22).
Úroveň nabitia batérie.
Zdieľanie údajov LiveTrack. Na ikone sa zobrazí počet
pozvaných divákov. Výberom otvoríte aplikáciu LiveTrack
(LiveTrack, strana 19).
Stav funkcie Smartphone Link Výberom sa pripojíte k aplikácii
Smartphone Link a budete prijímať aktuálne údaje o doprave
a ďalšie služby v reálnom čase (Spárovanie s telefónom
a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 14). Keď je
ikona modrá, zariadenie je pripojené k aplikácii Smartphone
Link.
tlačidlo napájania
Zásuvka na pamäťovú kartu microSD
®
Napájací a dátový USB port
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia
• Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo
pripojením zariadenia k zdroju napájania.
• Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla
napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie
spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa
kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas
nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
• Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania,
kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku
Vypnúť.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do úsporného režimu.
Vyhľadávanie GPS signálov
Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať
satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na
vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od
niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde
ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či
máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo,
odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď
Začíname
Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie
predpovede počasia, strana 20).
Stav paliva. Výberom zobrazíte informácie o sledovaní paliva
(Sledovanie paliva, strana 8).
Používanie tlačidiel na obrazovke
Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami,
ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.
• Výberom položky
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• Podržaním položky
sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
• Výberom položky alebo môžete prechádzať zoznamami
alebo ponukami.
• Podržaním položky alebo sa môžete rýchlejšie posúvať.
• Výberom položky
zobrazíte kontextovú ponuku možností
pre aktuálnu obrazovku.
Nastavenie hlasitosti
1 Vyberte Hlasitosť.
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
• Zariadenie stíšte výberom položky .
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.
Používanie zmiešavača zvuku
Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti
pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo
telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna
hodnota základnej hlasitosti.
3
1 Vyberte položku Hlasitosť.
2 Vyberte položku > Zmiešavač zvuku.
3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy
zvuku.
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.
Funkcie na informovanie
a upozornenie vodiča
OZNÁMENIE
Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú
len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti
dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na
dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým
úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné
pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za
nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.
Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú
bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte
v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení
zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu.
Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť
zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné
vo všetkých oblastiach.
Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit
(v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú
zónu.
Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné
obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.
Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte
rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu,
zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného
obmedzenia sa zobrazí červený okraj.
Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.
Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.
Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť
k zákrute na ceste.
Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti
priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou,
zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto
miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať
dopravné informácie (Príjem dopravných údajov pomocou
aplikácie Smartphone Link, strana 17).
Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez
zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne
najbližšie odpočívadlá.
Zapnutie alebo vypnutie zvukových
upozornení vodiča
Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť.
Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové
upozornenie vypnuté.
1 Vyberte položky Nastavenia > Asistent vodiča > Zvukové
výstrahy pre vodiča.
2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri
jednotlivých upozorneniach.
4
Semaforové kamery a rýchlostné kamery
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier
na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich
používania.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach a na všetkých modeloch produktov.
V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov
dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch
a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite
k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.
• Priebežné informácie o semaforových alebo bezpečnostných
kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb
v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom
aplikácie Smartphone Link ( (Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin, strana 14)).
• Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu
umiestnení semaforových a rýchlostných kamier, musí mať
aktívne predplatné na sťahovanie a ukladanie údajov
o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu,
prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu,
prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek
môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce
predplatenie.
POZNÁMKA: v niektorých oblastiach niektoré balíky
produktov zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových
a rýchlostných kamerách s bezplatnými celoživotnými
aktualizáciami.
• Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať
pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express).
Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste
dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.
Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia
VAROVANIE
Zariadenie vám umožňuje odoslať vašu polohu núdzovému
kontaktu. Ide o doplnkovú funkciu a nemali by ste sa na ňu
spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej
situácii. Aplikácia Smartphone Link vo vašom mene
nekontaktuje núdzové služby.
Vaše zariadenie zūmo využíva zabudované senzory, aby zistilo
prípadnú dopravnú udalosť.
• Ak nastavíte kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie
môže tomuto kontaktu odoslať automatickú textovú správu,
ak zistí dopravnú udalosť a vaše vozidlo sa zastaví. Vďaka
tomu sa môže kontakt dozvedieť o vašej situácii, aj ak
nedokážete telefonovať alebo odoslať správu. Táto funkcia
vyžaduje pripojenie k aplikácii Smartphone Link a aktívne
mobilné dátové pripojenie na odoslanie správy.
• Ak ste nenastavili kontakt v prípade dopravnej udalosti,
zariadenie po zistení dopravnej udalosti automaticky zobrazí
najbližšiu adresu alebo geografické súradnice. Toto je
užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej
linky svoju polohu. Môžete vybrať položku Viac a zobraziť
stránku Kde som?.
Nastavenie kontaktu v prípade dopravnej udalosti
Pred nastavením kontaktu v prípade dopravnej udalosti musíte
vykonať tieto kroky:
• Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie
s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 14).
• Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth, vyberte názov
svojho telefónu a overte, či je povolená položka Telefonické
hovory.
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča
Počas nastavovania kontaktu v prípade dopravnej udalosti musí
mať zariadenie prístup k aplikácii Smartphone Link
a k telefonickým kontaktom smartfónu. Ak zariadenie nechcete
používať na hlasité volanie, po dokončení nastavenia kontaktu
v prípade dopravnej udalosti môžete položku Telefonické hovory
zakázať.
1 Vyberte položky Nastavenia > Asistent vodiča >
Upozornenie na dopravnú udalosť > Pokračovať.
Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov zo smartfónu.
2 Vyberte kontakt a vyberte položku Ďalej.
3 Overte telefónne číslo kontaktu a vyberte položku Ďalej.
4 Zadajte meno alebo prezývku a vyberte položku OK.
5 Skontrolujte ukážku správy o dopravnej udalosti a vyberte
položku Ďalej.
6 Podľa pokynov na obrazovke informujte svoj kontakt, že ste
ho pridali ako kontakt v prípade dopravnej udalosti.
POZNÁMKA: správa upozornenia na dopravnú udalosť
zahŕňa meno alebo prezývku, ktorú ste zadali, ale neodosiela
sa z vášho telefónneho čísla. Správa sa odosiela
prostredníctvom služby tretej strany a svoj kontakt v prípade
dopravnej udalosti by ste mali informovať, že správa
o dopravnej udalosti príde z neznámeho čísla.
7 Vyberte položku OK.
8 Skontrolujte informácie a vyberte položku Uložiť.
Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť
Keď zariadenie zistí dopravnú udalosť, formou správy a hlasovej
výzvy vás informuje, že vášmu kontaktu v prípade dopravnej
udalosti sa odošle upozornenie. Po zistení dopravnej udalosti sa
spustí 60-sekundové odpočítavanie a po jeho skončení
zariadenie automaticky odošle upozornenie. Ak nechcete
upozornenie odoslať, môžete ho zrušiť.
Pred skončením odpočítavania vyberte možnosť Zrušiť.
Vypnutie upozornení na dopravné udalosti
Keď sú upozornenia na dopravné udalosti vypnuté, zariadenie
po zistení dopravnej udalosti neodosiela SMS s upozornením.
1 Vyberte položky Nastavenia > Asistent vodiča >
Upozornenie na dopravnú udalosť.
Zrušte
označenie začiarkavacieho políčka Správa SMS pri
2
rozpoznaní nehody.
Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona
o nosení prilby
Keď zariadenie zūmo po prvýkrát rozpozná satelitné signály
a keď sa priblíži k miestu, kde platia bezpečnostné predpisy pre
jazdu na motocykli, na zariadení sa môžu zobraziť upozornenia
týkajúce sa zákona o prilbách a ochrane očí.
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin odporúča všetkým vodičom nosiť v záujme
bezpečnosti prilbu. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov
o nosení prilby sú len informatívne, môžu sa meniť a nemajú sa
chápať ako právne rady. Upozornenia týkajúce sa právnych
predpisov o nosení prilby sú k dispozícii len v USA a Kanade.
Ďalšie podrobnosti zobrazíte výberom upozornenia.
Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení
prilby
Právne predpisy o nosení prilby môžete vyhľadávať podľa štátov
alebo provincií.
1 Vyberte položky Aplikácie > Príručka pre helmu.
2 Vyberte štát alebo provinciu.
Navigovanie do cieľa
Navigovanie do cieľa
Cesty
Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých
cieľových miest.
• Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta
podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu
trasy (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5) a obmedzení
(Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 7).
• Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť
použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy
(Spustenie cesty, strana 5).
• Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete
použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu
prispôsobiť.
• Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest.
Spustenie cesty
1 Vyberte položku Kam viesť? a vyhľadajte polohu.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy,
vyberte položku Choď!.
• Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu
a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
• Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku >
Upraviť trasu a pridajte do trasy tvarovacie body.
Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás
pomocou hlasových výziev a informácií na mape (Trasa
na mape, strana 6). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy
zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.
Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete
tieto polohy pridať do svojej trasy.
Zmena režimu výpočtu trasy
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnosť:
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť
dlhšie.
• Ak chcete vypočítať trasy uprednostňujúce kľukaté cesty,
vyberte položku Garmin Adventurous Routing™.
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať
dlhší čas.
Cestovanie po dobrodružných trasách
Vaše zariadenie môže vypočítať trasy, pri ktorých sa prednostne
zvolia kľukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám
môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť
do cieľa.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých
modeloch zariadenia alebo pre všetky regióny mapy.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu
> Garmin Adventurous Routing™ > Uložiť.
2 Vyberte položku Garmin Adventurous Routing™.
3 Pomocou posuvníka Uprednostniť zákruty pridajte viac
alebo menej zákrut.
4 Pomocou posuvníka Uprednostniť kopce pridajte viac alebo
menej kopcov.
5
5 Pomocou posuvníka Vyhnúť sa hlavným cestám pridajte
viac alebo menej úsekov diaľnic.
6 Spustite trasu (Spustenie cesty, strana 5).
Spustenie trasy pomocou mapy
Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.
3 V prípade potreby vyberte položku a použite možnosť
filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
5 Vyberte Choď!.
Cesta domov
Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste
zadali domovskú polohu.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Naviguj Domov.
2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.
Upravenie domovskej polohy
1 Vyberte položku Kam viesť? >
2 Zadajte domovskú polohu.
> Nastaviť dom. polohu.
Trasa na mape
Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu
pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny
týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia
v hornej časti mapy.
Zobrazenie odbočiek a smerov
Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky,
zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.
1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
• Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiace sa odbočky
a smery, vyberte položku > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky
alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas
navigácie po trase.
• Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov
pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
Vyberte
odbočku alebo smer (voliteľné).
2
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa
ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok
križovatky.
Zobrazenie celej cesty na mape
1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na
mape.
2 Vyberte položku
.
Príchod do cieľa
Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie,
pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.
• Ikona označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový
pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
• Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás
automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom
možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti
(Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 6).
• Keď zastanete v cieli, zariadenie automaticky ukončí cestu.
Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete
cestu ukončiť výberom položky Stop.
Parkovisko v blízkosti cieľa
Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali
jazdiť.
Vzdialenosť k ďalšej akcii.
Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
Trasa označená na mape.
Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu
najbližších akcií.
Rýchlosť vozidla.
Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
Odhadovaný čas príjazdu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené
informácie.
Aktívny asistent jazdných pruhov
Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo
mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí
podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara
označuje správny jazdný pruh na odbočenie.
6
Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto
v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom,
zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.
1 Vyberte možnosť:
• Po výzve na zariadení výberom položky Áno vyhľadáte
parkovisko v blízkosti.
• Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky Kam
viesť? > Kategórie > Parkovisko a potom > Cieľa.
2 Vyberte možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
3 Vyberte parkovisko a položky Choď! > Pridať ako ďalšiu
zast..
Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.
Navigovanie do cieľa
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta
Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo
je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako
parkovacie miesto.
Vyberte Aplikácie > Posledný bod.
Zmena aktívnej cesty
Pridanie polohy do vašej trasy
Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy
(Spustenie cesty, strana 5).
Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do
trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie
cieľové miesto.
TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými
miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete
naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (Ako sa
plánuje trasa, strana 18).
1 Na mape vyberte položku > Kam viesť?.
2 Vyhľadajte polohu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť Choď!.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové
miesto, vyberte položku Pridať ako ďalšiu zast..
• Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku
Pridať ako posl. zastáv..
• Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest
na trase, vyberte položku Pridať k aktívnej trase.
Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy
a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.
Tvarovanie trasy
Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (Spustenie cesty,
strana 5).
Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto
môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez
určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.
1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
2 Vyberte ikonu .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
3 Vyberte polohu na mape.
TIP: výberom ikony môžete mapu priblížiť a vybrať
presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
4 V prípade potreby vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte
na mape ďalšie polohy.
• Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku Choď!.
Použitie obchádzky
Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo
obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte
na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.
1 Na mape vyberte položku > Zmena cesty.
TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke
nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (Zapnutie nástrojov
mapy, strana 12).
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku
Obchádzka úseku cesty.
Navigovanie do cieľa
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej
ceste, vyberte položku Obchádzka po inej ceste.
• Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku Obchádzka.
Zastavenie cesty
Na mape vyberte položku
> Stop.
Ako používať navrhované cesty
Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť
aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd (Nastavenia
zariadenia a ochrana súkromia, strana 23).
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa
táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu
s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do
danej polohy.
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase
Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať
informácie o cestnej premávke (Príjem dopravných údajov
pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 17).
Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak,
aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach
cestnej premávky túto možnosť vypli (Nastavenia cestnej
premávky, strana 22), dopravné zdržania môžete zobraziť a
obísť manuálne.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
2 Ak je to možné, vyberte položku Alternatívna trasa.
3 Vyberte možnosť Choď!.
Vyhýbanie sa cestám s mýtom
Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú
cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie
sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj
so spoplatneným úsekom.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a
mapových údajov vo vašom zariadení.
• Vyberte položku Cesty s mýtom.
• Vyberte položky Mýto > Cesty s mýtom.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte položku Uložiť.
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné
informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V
každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo
nespoplatnené trasy.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mýto >
Diaľničné nálepky.
7
2 Vyberte krajinu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte Uložiť.
Vyhýbanie sa úsekom ciest
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia.
2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť,
a vyberte položku Uložiť.
Vlastné obmedzenia
Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti
alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa
zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou
prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.
Vyhýbanie sa ceste
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte Pridať cestu vyhnutia sa.
3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť,
a vyberte Ďalej.
4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte Ďalej.
5 Vyberte možnosť OK.
Sledovanie paliva
Zariadenie môžete nastaviť na odhadovanie spotreby paliva,
aby vás upozornilo, keď dosiahnete maximálnu odhadovanú
vzdialenosť, a navrhlo zastávky na načerpanie paliva podľa
odhadovaného dojazdu na palivo. Po aktivovaní sledovania
paliva označuje ikona aktuálny stav paliva.
Biela ikona: sledovanie paliva nie je aktivované alebo
zariadenie nie je pripojené k motocyklovému držiaku.
Zelená ikona: odhadovaný dojazd na palivo je nad úrovňou
výstrahy palivovej nádrže.
Oranžová ikona: odhadovaný dojazd na palivo je pod úrovňou
výstrahy palivovej nádrže.
Červená ikona: odhadovaná vzdialenosť dojazdu na
zostávajúce palivo v nádrži je 0.
Aktivovanie sledovania paliva
Pred použitím sledovania paliva musí byť zariadenie v režime
motocykel alebo režime mimo cesty a umiestnené v držiaku na
motocykel.
Keď aktivujete sledovanie paliva, na trasovom počítači sa
zobrazí palivomer (Zobrazenie stránky s informáciami o trase,
strana 13).
1 Naplňte palivovú nádrž.
2 Vyberte položky Aplikácie > Nastavenia paliva >
Sledovanie paliva.
3 Vyberte položku Vzdialenosť na jednu nádrž.
4 Zadajte vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde na jednu nádrž a
vyberte položku OK.
Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva
Vyhýbanie sa oblasti
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 V prípade potreby vyberte možnosť Pridať miesto vyhnutia
sa.
3 Vyberte Pridať oblasť vyhnutia sa.
4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
Vyberte
pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
5
vyberte Ďalej.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
6 Vyberte možnosť OK.
Zariadenie môžete nastaviť, aby vás varovalo, keď je v nádrži
nízka hladina paliva.
POZNÁMKA: aby sa zobrazovalo varovanie o nízkej hladine
paliva, zariadenie musí byť pripojené k motocyklovému držiaku.
1 Aktivujte sledovanie paliva (Aktivovanie sledovania paliva,
strana 8).
2 Vyberte položku Upozornenie na zostávajúce palivo.
3 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku OK.
Ak máte dostatok paliva iba na prejdenie vzdialenosti, ktorú ste
zadali, na stránke mapy sa zobrazí varovanie nízkej hladiny
paliva.
Vypnutie vlastných obmedzení
Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho
odstránili.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte obmedzenie.
3 Vyberte > Vypnúť.
Po doplnení nádrže by ste mali vo svojom zariadení vynulovať
údaje o najazdených kilometroch palivovej nádrže, aby bolo
sledovanie zostávajúceho paliva presnejšie.
Vyberte položky Aplikácie > Nastavenia paliva >
Vynulovať palivovú nádrž.
Vymazanie vlastných obmedzení
Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte
.
• Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho
a zvoľte
> Vymazať.
Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže
Pred použitím dynamických zastávok na načerpanie paliva musí
byť zariadenie v režime motocykel, umiestnené v držiaku na
motocykel a sledovanie paliva musí byť zapnuté.
Zariadenie môžete nastaviť na navrhovanie zastávok
na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo.
Vyberte položky Aplikácie > Nastavenia paliva > Dyn. zast.
na nač. pal..
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej
polohy.
8
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o
uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto
pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania
a ukladania týchto informácií.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
• Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte
hľadané výrazy (Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania,
strana 9).
• Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu
podľa kategórie (Body záujmu, strana 9).
• Vyhľadajte Foursquare body záujmu (Prehľadávanie
Foursquare bodov záujmu, strana 11).
• Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických
miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice
(Nástroje vyhľadávania, strana 10).
• Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (Zmena
oblasti vyhľadávania, strana 10).
• Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti
ľahko našli (Uloženie polôh, strana 11).
• Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (Zobrazenie
naposledy nájdených polôh, strana 11).
®
Body záujmu
Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo
zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu
obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice,
reštaurácie, hotely a zábavné centrá.
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.
3 Vyberte možnosť:
• V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti
obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam
naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
• V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové
miesto.
Navigácia k bodom záujmu na mieste
POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých
oblastiach alebo pre všetky modely produktov.
Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho
miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo
konkrétny terminál na letisku.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Zadajte vyhľadávanie.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu
miesta, vyberte položku a prejdite na krok 3.
• Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu
záujmu, vyberte položku a prejdite na krok 5.
3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad
reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
4 Vyberte kategóriu.
5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku Choď!.
Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu
na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do
cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené
šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu
záujmu na mieste.
Preskúmanie miesta
POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých
oblastiach alebo pre všetky modely produktov.
Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na
každom mieste.
1 Vyberte miesto.
2 Vyberte položku > Preskúmať toto miesto.
Výsledky vyhľadávania polohy
Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú
v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po
prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1
2
3
4
Vyberte Kam viesť?.
Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
V prípade potreby vyberte podkategóriu.
Vyberte polohu.
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť
zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri
zvolené ciele.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.
2 Vyberte kategóriu.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
Choď! Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej
ceste.
Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.
9
Výsledky vyhľadávania polohy na mape
Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname
zobraziť na mape.
Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia
poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa
uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej
polohy
1 Vyhľadajte lokalitu.
2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
3 Vyberte položku .
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
4 Vyberte položku Filtrovať parkoviská a vyberte jednu alebo
viac kategórií, pomocou ktorých budete filtrovať parkovanie
podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobov platby
(voliteľné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
dostupné vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
5 Vyberte parkovacie miesto.
6 Vyberte položku Choď!.
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania
Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú
polohu.
Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné
informácie o vybranej polohe.
Choď! Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej
ceste.
Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.
Zmena oblasti vyhľadávania
Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej
polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad
v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo
pozdĺž vašej aktívnej cesty.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte .
3 Vyberte možnosť.
Parkovisko
Vaše zariadenie zūmo disponuje podrobnými informáciami
o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké
parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného
parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných
spôsobov platby.
V niektorých oblastiach sú k dispozícii živé údaje o parkovaní,
pokiaľ je zariadenie zūmo pripojené k aplikácii Smartphone Link
(Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link, strana 14). Kým zariadenie prijíma živé údaje
o parkovaní, môžete sledovať informácie o možnostiach
parkovania v reálnom čase.
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani
aktuálnosť živých údajov o parkovaní.
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej
polohy
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Parkovisko.
2 Vyberte možnosť Filtrovať parkoviská a potom jednu alebo
viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti,
typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky
parkoviská.
3 Vyberte parkovacie miesto.
4 Vyberte položku Choď!.
10
Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach
parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti
nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ
dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto),
relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.
Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť
v zariadení.
Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu .
Nástroje vyhľadávania
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.
Vyhľadanie adresy
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
údajov mapy načítaných v zariadení.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 V prípade potreby vybratím položky Hľadať v blízkosti:
zmeníte oblasť vyhľadávania (Zmena oblasti vyhľadávania,
strana 10).
3 Vyberte položku Adresa.
4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
5 Vyberte adresu.
Vyhľadanie križovatky
Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Križovatky.
2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
3 Vyberte križovatku.
Vyhľadanie mesta
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Mestá.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
• Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte
položku Hľadať v blízkosti: (Zmena oblasti vyhľadávania,
strana 10).
• Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku
Zadajte vyhľadávanie, zadajte názov mesta a vyberte
položku .
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
geocache.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Súradnice.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
2 V prípade potreby vyberte
a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.
3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
4 Vyberte Zobraziť na mape.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre
danú kategóriu.
3 Vyberte položku Zoradiť výsledky a zoraďte výsledky podľa
vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).
Foursquare
Zobrazenie naposledy nájdených polôh
Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom
zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare,
ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom
Foursquare.
Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta
Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na
kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta
Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete
zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare,
zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online
databáze Foursquare.
Pripojenie ku kontu Foursquare
1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie
s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 14).
2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte
položky Foursquare® > Login.
4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu
Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo
svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou
aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie
výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare
a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta
Foursquare.
Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Foursquare®.
Zobrazenie podrobných informácií o polohe
Foursquare
Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o
polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu
so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do
svojho Foursquare konta.
Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako
sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v
reštauráciách a otváracie hodiny.
1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu
Foursquare.
2 Vyberte položku .
Checking in with Foursquare
Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k
podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone
Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Foursquare® > Kontrola.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku > Kontrola.
Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.
Vyberte položky Kam viesť? > Naposledy použité.
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest
Vyberte Kam viesť? > Naposledy použité >
Vynulovať > Áno.
>
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
Na mape vyberte vozidlo.
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc
Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a
čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položky Nemocnice, Policajné stanice alebo
Palivo.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete navigovať k polohe, vyberte položku Choď!
• Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o
polohe, vyberte položku .
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položku > Smer ku mne.
3 Vyberte štartovaciu polohu.
4 Vyberte položku Vybrať.
Pridanie skratky
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.
2 Vyberte položku.
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.
2 Vyberte skratku na odstránenie.
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
4 Vyberte položku Uložiť.
TripAdvisor
Uloženie polôh
Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby
TripAdvisor.Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú
automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom
záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby
TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.
Uloženie polohy
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
®
Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > TripAdvisor.
2 Vyberte kategóriu.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
2
3
4
5
strana 9).
Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
Vyberte položku .
Vyberte položku
> Uložiť.
V prípade potreby zadajte názov a vyberte OK.
11
Uloženie aktuálnej polohy
1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
2 Vyberte položku Uložiť.
3 Zadajte názov a vyberte OK.
4 Vyberte OK.
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte položku > Upraviť.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.
• Vyberte Telefónne číslo.
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.
7 Upravte informácie.
8 Vyberte možnosť OK.
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné
kategórie.
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.
6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
7 Vyberte možnosť OK.
Odstránenie uloženej polohy
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte > Vymazať ulož. miesta.
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.
Používanie mapy
Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (Trasa na mape,
strana 6) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie
je aktívna žiadna trasa.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
3 Vyberte možnosť:
• Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor
alebo nadol.
• Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo
.
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
• Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa
kategórie, vyberte položku .
12
• Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte
položku Choď! (Spustenie trasy pomocou mapy,
strana 6).
Nástroje mapy
Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám
a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete
nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.
Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.
Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť
polohy na trase.
Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste,
po ktorej práve cestujete (Pred vami, strana 12).
Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase
(Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 6).
Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr.
rýchlosť alebo najazdené kilometre (Zobrazenie údajov o
trase na mape, strana 13).
Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.
Jas: slúži na upravenie jasu obrazovky.
Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov
uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti
počas hovoru, keď je telefón aktívny (Používanie možností
počas hovoru, strana 16).
LiveTrack: umožňuje spustiť a zastaviť zdieľanie funkcie
LiveTrack (LiveTrack, strana 19).
Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase
alebo vo vašej oblasti (Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie, strana 13).
Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.
photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej
predplatenej služby photoLive (Dopravné kamery služby
photoLive, strana 21).
Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu
dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento
nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení
údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a
rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii
Smartphone Link (Spárovanie s telefónom a pripojenie
k aplikácii Smartphone Link, strana 14).
Zobrazenie nástroja mapy
1 Na mape vyberte položku .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu
.
Zapnutie nástrojov mapy
Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len
najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať
až 12 nástrojov.
1 Na mape vyberte položku > .
2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý
chcete pridať.
3 Vyberte Uložiť.
Pred vami
Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách
na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť
nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie
stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete
zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám
a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú
uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.
Používanie mapy
V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú
zobrazovať.
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte možnosť:
• Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu
v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
• Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim
diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby
v ich blízkosti, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že
sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa
jazdu po diaľnici.
3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii,
výjazdu alebo mestu.
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami
Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami,
môžete zmeniť.
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie
alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie
a potiahnite ju.
• Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
• Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu,
vyberte položku Vlastné vyhľadávanie a zadajte názov
podniku alebo kategórie.
5 Vyberte možnosť OK.
Informácie o trase
Zobrazenie údajov o trase na mape
Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať
nástroj do ponuky nástrojov mapy (Zapnutie nástrojov mapy,
strana 12).
Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
Prispôsobenie dátových polí trasy
Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch
o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať
nástroj Údaje o trase (Zapnutie nástrojov mapy, strana 12).
1 Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
2 Vyberte dátové pole trasy.
3 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje
o trase.
Zobrazenie stránky s informáciami o trase
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a
poskytuje štatistiky o vašej trase.
POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte
zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.
Na mape vyberte položku Rýchlosť.
Zobrazenie záznamu jázd
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam trás.
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.
Používanie mapy
2 Vyberte > Vynulovať polia.
3 Vyberte možnosť:
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.
• Výberom Vynulovať údaje o trase vynulujte informácie
na trasovom počítači.
• Výberom Vynulovať max. rýchlosť vynulujte maximálnu
rýchlosť.
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda zobrazte
legendu dopravnej mapy.
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 Vyberte položku > Dopravné udalosti.
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Prispôsobenie mapy
Prispôsobenie vrstiev mapy
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte
Uložiť.
Ako zmeniť údajové pole mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy
jazdy.
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
3 Vyberte položku Uložiť.
13
Služby v reálnom čase, premávka
a funkcie smartfónu
Ak chcete zo svojho zariadenia zūmo vyťažiť čo najviac, mali by
ste ho spárovať so smartfónom a pripojiť k aplikácii Smartphone
Link. Aplikácia Smartphone Link umožňuje zariadeniu prijímať
údaje v reálnom čase vrátane aktuálnych dopravných informácií,
aktuálnych informácií o parkovaní, informácií o semaforových
a rýchlostných kamerách a údajov iných služieb v reálnom čase.
Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia
aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie
o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných
prác a uzávierkach ciest (Cestná premávka, strana 17).
Aktuálne informácie o parkovaní: odosiela do vášho
zariadenia informácie o možnostiach parkovania v reálnom
čase, ak sú k dispozícii (Parkovisko, strana 10).
GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti: poskytuje
bezplatné a platené služby odosielania aktuálnych informácií
do vášho zariadenia (napr. informácie o semaforových
a rýchlostných kamerách alebo dopravných kamerách)
(Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 14).
Informácie o počasí: odosiela do vášho zariadenia aktuálne
informácie a výstrahy o počasí (Zobrazenie predpovede
počasia, strana 20).
LiveTrack: umožňuje vám zdieľať trasu s vybranými kontaktmi
v reálnom čase (LiveTrack, strana 19).
Smart notifikácie: zobrazí upozornenia a správy telefónu na
zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické
hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie
ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia
rúk.
Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať
polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.
Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť
vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou
navigačného zariadenia (Checking in with Foursquare,
strana 11).
Spárovanie s telefónom a pripojenie
k aplikácii Smartphone Link
Ak chcete používať niektoré funkcie, ako napríklad aktuálne
informácie o premávke a parkovaní, hlasité volanie a iné funkcie
vyžadujúce pripojenie, musíte spárovať svoje zariadenie zūmo
s telefónom a pripojiť ho k aplikácii Smartphone Link.
Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich
zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link.
2 Zariadenie zūmo a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m
(10 ft) od seba.
3 V zariadení zūmo vyberte položky Nastavenia > Bluetooth
a označte začiarkavacie políčko Bluetooth.
4 Vyberte položku Vyhľadávanie zariadení.
5 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
6 V zariadení zūmo vyberte možnosť OK.
Zariadenie zūmo spustí vyhľadávanie zariadení Bluetooth
v blízkosti a zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth.
Zobrazenie vášho telefónu v zozname môže trvať až
1 minútu.
7 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku
OK.
V
8 telefóne potvrďte žiadosť o spárovanie.
14
9 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Ak zariadenie párujete so zariadením Apple , na obrazovke
zariadenia zūmo sa zobrazí bezpečnostný kód.
10 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd
bezpečnostný kód.
®
BluetoothIkony stavu funkcie
Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth
vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.
Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
• Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia
vypnutá alebo odpojená.
• Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia
pripojená a aktívna.
Volanie bez použitia rúk
Upozornenia Smart
Smartphone LinkFunkcie a služby aplikácie
Vysielanie médií
Náhlavná súprava je pripojená
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Skôr ako budete používať služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k aplikácii
Smartphone Link (Spárovanie s telefónom a pripojenie
k aplikácii Smartphone Link, strana 14).
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú
bezplatné programy alebo programy na základe predplatného,
ktoré slúžia na odosielanie údajov v reálnom čase do vášho
zariadenia (môžu to byť napr. údaje o dopravných podmienkach,
počasí a semaforových a rýchlostných kamerách).
Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení
dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad
cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie
vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám
v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol
aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je
zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Niektoré služby v reálnom čase od spoločnosti zūmo je potrebné
si predplatiť. V aplikácii Smartphone Link si môžete kúpiť
celoživotné predplatné formou nákupu v aplikácii. Predplatné sa
viaže na účet v obchode s aplikáciami aktivovaný vo vašom
smartfóne.
1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone
Link.
2 Vyberte položku My Account.
Objaví sa zoznam dostupných služieb s cenami
predplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte položku Subscribe.
6 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nákup.
Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej
súpravy
Zariadenie zūmo musíte spárovať s telefónom a náhlavnou
súpravou Bluetooth, ak chcete používať niektoré funkcie
Bluetooth. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď
ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
Niektoré funkcie vyžadujú aplikáciu Smartphone Link. K aplikácii
Smartphone Link sa môžete pripojiť v priebehu párovania alebo
neskôr.
1 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
2 Zariadenie zūmo a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m
(10 ft) od seba.
3 V zariadení zūmo, vyberte možnosti Nastavenia > Bluetooth
> .
4 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujete telefón
s vaším zariadením.
Na
zariadení zūmo vyberte ikonu .
5
TIP: ak sa nezobrazí úvodná obrazovka s nastaveniami
Bluetooth, vyberte položky Nastavenia > Bluetooth >
Vyhľadávanie zariadení na spárovanie náhlavnej súpravy.
6 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujete
náhlavnú súpravu s vaším zariadením.
7 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte a otvorte
aplikáciu Smartphone Link (voliteľné).
Ak zariadenie párujete so zariadením Apple, na obrazovke
zariadenia zūmo sa zobrazí bezpečnostný kód.
8 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd
bezpečnostný kód.
Odosielanie polohy zo smartfónu do
zariadenia
V telefóne môžete pomocou aplikácie Smartphone Link
vyhľadať polohu a odoslať ju do zariadenia zūmo.
1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nájsť blízku polohu, vyberte položku Find
Nearby Places a zadajte celú adresu alebo jej časť, alebo
názov miesta.
• Ak chcete nájsť blízky bod záujmu Foursquare vyberte
položku Foursquare a vyberte bod záujmu zo zoznamu.
• Ak chcete vybrať polohu na mape, vyberte položku Pick
Location a dotknite sa polohy na mape.
• Ak chcete nájsť adresu zo zoznamu kontaktov, vyberte
položku Search Contacts a vyberte meno kontaktu.
Na mape sa zobrazí vybraná poloha.
3 Vyberte položku Send.
Aplikácia Smartphone Link odošle polohu do zariadenia
zūmo.
4 Na zariadení zūmo vyberte jednu z možností:
• Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte
položku Choď!
• Ak chcete zobraziť podrobnosti polohy alebo uložiť polohu
medzi obľúbené položky, vyberte ikonu .
• Ak chcete prijať polohu bez spustenia navigácie, vyberte
položku OK.
Poloha sa zobrazí v zozname naposledy nájdených miest
v zariadení zūmo.
Upozornenia Smart
Keď je zariadenie zūmo pripojené k aplikácii Smartphone Link,
môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu,
napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia
v kalendári.
POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po
jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko
minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne,
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona
(BluetoothIkony stavu funkcie, strana 14).
Prijímanie upozornení
VAROVANIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Aby zariadenie zūmo mohlo prijímať upozornenia, musíte ho
pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.
V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia
zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo
pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak
nebudete môcť upozornenia zobraziť.
POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia
sa zobrazia v nástroji mapy.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku OK.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku Zobraziť.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položky Zobraziť
> Prehrať.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy
VAROVANIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Aby zariadenie zūmo mohlo prijímať upozornenia, musíte ho
pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.
Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji
mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte
potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť
upozornenia zobraziť.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu alebo
počkajte, kým kontextové okno zmizne.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku Prehrať
správu.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
Zobrazenie zoznamu upozornení
Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.
1 Vyberte položky Aplikácie > Upozornenia Smart.
Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú
čierne a prečítané upozornenia sú sivé.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis
upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu .
15
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky
jazyky.
Volanie bez použitia rúk
POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je
podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť
konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón
nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie
pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme,
aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete
zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth
kompatibilné s vaším zariadením, navštívte stránku
www.garmin.com/bluetooth.
Volanie
Vytáčanie čísla
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Vytočiť.
2 Zadajte číslo.
3 Vyberte položku Vytočiť.
Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď
sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať,
kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny
nepodporujú túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Vyberte položku Hovor.
Zavolanie na miesto
1 Vyberte Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku Hovor.
Prijímanie hovoru
Keď prijímate hovory, vyberte položku Odpovedať alebo
Ignorovať.
Používanie histórie volaní
História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa
váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým
bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú
túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > História volaní.
2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí
ako prvý.
3 Vyberte hovor.
Používanie možností počas hovoru
Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru
z mapy.
• Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie
vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak
potrebujete súkromie.
• Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť
automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
• Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
• Ak chcete zložiť, vyberte položku .
Uloženie domáceho telefónneho čísla
TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce
telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom
16
zozname uložených polôh (Upravenie uloženej polohy,
strana 12).
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > > Nast. ako
domáce číslo.
2 Zadajte vaše telefónne číslo.
3 Vyberte možnosť OK.
Volanie domov
Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu
domovskú polohu.
Vyberte položku Aplikácie > Telefón > Volanie domov.
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth
v zariadení Apple
Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné
funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete
zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení
Apple
Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie
zūmo spárovať a prepojiť s telefónom.
Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas
párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším
funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link
komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie
Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link
na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie
Bluetooth Smart.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link.
POZNÁMKA: môže byť potrebné aktualizovať operačný
systém telefónu na najnovšiu verziu.
2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Na obrazovke zariadenia zūmo sa zobrazí bezpečnostný
kód.
3 Zadajte kód na telefóne.
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple
Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené
k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie
Smartphone Link.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.
TIP: telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania
údajov používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu telefónu, ktorý
používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona .
3 Zrušte označenie políčka Telefonické hovory.
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie
Smartphone Link v zariadení Apple
Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie
Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého
volania.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom
a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom
a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu
telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení,
sa zobrazia modré ikony a .
3 Zrušte označenie políčka Služby pre smartfóny.
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení
Apple
Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že
zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom
a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom
a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu
telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení,
sa zobrazia farebné ikony a .
3 Vyberte položku Upozornenia Smart.
4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia,
ktoré sa má zobrazovať.
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth
v smartfóne s operačným systémom
Android™
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného
zariadenia.
Odstránenie spárovaného telefónu
Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho
automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte telefón a vyberte položku Zrušiť párovanie
zariadenia.
Cestná premávka
Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné
funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete
zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť
informácií o cestnej premávke.
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne
s operačným systémom Android
Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej
premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete
nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej
premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej
ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (Nastavenia cestnej
premávky, strana 22). Na dopravnej mape si môžete prezerať
dopravné zdržania vo svojej oblasti.
Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať
dopravné údaje.
• Zariadenie prijíma bezplatné dopravné údaje prostredníctvom
aplikácie Smartphone Link (Príjem dopravných údajov
pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 17).
• Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje
pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných
informácií (príslušenstvo) (Prijímanie dopravných informácií
prostredníctvom prijímača dopravných informácií,
strana 17). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom
dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť
si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.
Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.
Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií
nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.
Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie
zūmo spárovať a prepojiť s telefónom.
Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas
párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším
funkciám pripojenia Bluetooth.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link.
2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android
Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať
pripojení a používať ďalšie funkcie.
1 Vyberte položku Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie
políčka Telefonické hovory.
• Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie
Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka
Smartphone Link.
• Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte
tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.
Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne
s operačným systémom Android
Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy
upozornení sa budú zobrazovať na zariadení zūmo.
1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
2 Vyberte ikonu .
3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko Smart
notifikácie.
4 V časti Upozornenia vyberte položku Settings.
Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite
prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
• Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku
.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho
odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie
Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu
zariadeniu zūmo automaticky.
Cestná premávka
Príjem dopravných údajov pomocou
aplikácie Smartphone Link
Vaše zariadenie môže prijímať bezplatné dopravné údaje
prostredníctvom aplikácie Smartphone Link.
1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie
s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 14).
2 Na zariadení zūmo vyberte položky Nastavenia > Cestná
premávka a skontrolujte, či je označené začiarkavacie
políčko Cestná premávka.
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií
OZNÁMENIE
Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon
prijímača dopravných informácií.
Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné
informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Bezdrôtový
prijímač dopravných informácií je k dispozícii ako príslušenstvo
ku všetkým modelom produktu. Kompatibilný kábel
s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo)
môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke
garmin.com. Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých
oblastiach.
17
Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla s prijímačom
dopravných informácií (Upevnenie zariadenia na automobil,
strana 2).
Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných
informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie,
ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.
Odbery dopravných informácií
Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi
regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných
informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie
informácie nájdete na stránke garmin.com/traffic.
Zobrazenie predplatného dopravných informácií
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka >
Predplatenia.
Pridanie predplatného
Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných
regiónov alebo krajín.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Cestná premávka.
2 Vyberte položku Predplatenia > .
3 Zapíšte si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete
zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže
opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte
získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných
informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
5 V zariadení vyberte položku Ďalej.
6 Zadajte kód.
7 Vyberte OK.
Zapnutie cestnej premávky
Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Označte začiarkavacie políčko Cestná premávka.
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda zobrazte
legendu dopravnej mapy.
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 Vyberte položku > Dopravné udalosti.
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Používanie aplikácií
Prezeranie príručky používateľa na zariadení
Na obrazovke zariadenia si môžete prezerať príručku
používateľa v mnohých jazykoch.
1 Vyberte položky Aplikácie > Príručka používateľa.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom
sa zobrazuje text softvéru.
2 Výberom ikony vyhľadáte obsah v príručke používateľa
(nepovinné).
18
Plánovač trasy
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po
ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní
trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete
dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť
usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne
pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.
Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie
aktívnej trasy.
Ako sa plánuje trasa
Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať
aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná
poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak
spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr
ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri
spiatočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto
rovnaké.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Nová trasa.
2 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku Vybrať.
4 Vyberte položku Vybrať cieľ.
5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku Vybrať.
6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku
Pridať polohu.
7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky Ďalej
> Uložiť.
8 Zadajte názov a vyberte položku OK.
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené
trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte
položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
• Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte
položku .
• Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase
Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových
miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu.
Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii
poradia nezmenené.
Pri úprave trasy vyberte položku > Optimalizovať
poradie.
Objavovanie atrakcií na trase
Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne
atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.
1 Pri úprave trasy vyberte položku > Navrhnúť atrakcie.
2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
3 Výberom položky Vybrať pridáte atrakciu do svojej trasy.
Zmena možností cesty pre trasu
Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po
začatí trasy.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené
trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť
počas navigácie trasy (voliteľné).
4 Vyberte ikonu .
Používanie aplikácií
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku
Tvar trasy a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku
Spôsob výpočtu (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5).
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené
trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte položku Choď!.
4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom
položku Štart.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej
polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam
trasy v príslušnom poradí.
Upravenie a uloženie aktívnej trasy
Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť
a uložiť ako cestu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne
cesty.
2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
3 Výberom položky Uložiť uložte trasu ako cestu, po ktorej sa
môžete neskôr navigovať (voliteľné).
Zdieľanie trasy
Trasy môžete zdieľať s inými zariadeniami zūmo.
1 Vyberte možnosť Aplikácie > Zdieľať trasu.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete trasu zdieľať pomocou aplikácie Smartphone
Link, vyberte možnosť Smartphone Link.
• Ak chcete trasu zdieľať pomocou pripojenia Bluetooth,
vyberte možnosť Bluetooth.
• Ak chcete trasu kopírovať na kartu microSD, vyberte
možnosť Pamäťovej karty.
3 Vyberte trasu.
4 Vyberte možnosť OK.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia zūmo a
dokončite proces zdieľania.
LiveTrack
OZNÁMENIE
Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi
postupujte opatrne.
Funkcia LiveTrack vám umožňuje zdieľať vašu trasu s kontaktmi
v smartfóne a s vašimi účtami na sociálnych sieťach ako
Facebook či Twitter. Keď máte spustené zdieľanie, diváci môžu
v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, nedávno
navštívené miesta a trasu vašich posledných ciest.
Táto funkcia vyžaduje, aby bola v smartfóne spustená aplikácia
Smartphone Link.
Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci
funkcie LiveTrack
Keď funkciu LiveTrack používate prvýkrát, musíte ju nastaviť
a pozvať divákov.
1 Pripojte sa k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie vášho
telefónu a náhlavnej súpravy, strana 14).
V
2 smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte
položku LiveTrack.
3 Zadajte meno používateľa a vyberte položku Ďalej.
Používanie aplikácií
4 Zadajte jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete pozvať.
Môžete zadať buď meno kontaktu, alebo e-mailovú adresu.
Vyberte
možnosť Spustiť LiveTrack.
5
Aplikácia začne zdieľať vaše údaje LiveTrack. Pozvaní diváci
dostanú e-mail s odkazom na zobrazenie vašich údajov
LiveTrack.
6 Ak chcete zdieľať odkaz LiveTrack pomocou sociálnej siete,
aplikácie na odosielanie správ alebo inej aplikácie na
zdieľanie (voliteľné), vyberte ikonu .
Spustenie zdieľania LiveTrack
OZNÁMENIE
Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi
postupujte opatrne.
Pred spustením zdieľania musíte nastaviť funkciu LiveTrack
(Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie
LiveTrack, strana 19).
Zdieľanie údajov LiveTrack môžete spustiť pomocou zariadenia
zūmo alebo aplikácie Smartphone Link.
• V zariadení zūmo vyberte položky Aplikácie > LiveTrack >
Spustiť LiveTrack.
• V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte
položky LiveTrack > Spustiť LiveTrack.
Vo vašich aktivovaných účtoch na sociálnych sieťach sa zverejní
odkaz na zobrazenie údajov LiveTrack a pozvaným kontaktom
sa odošle e-mail s týmto odkazom. Počas zdieľania môžu diváci
kliknúť na odkaz a v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu
polohu, nedávno navštívené miesta a trasu vašich posledných
ciest.
Kým je aktívne zdieľanie LiveTrack, na stavovej lište zariadenia
zūmo sa zobrazuje ikona
. Zobrazuje sa aj počet pozvaných
divákov.
TIP: relácia zdieľania LiveTrack predvolene automaticky skončí
po 24 hodinách. V aplikácii Smartphone Link môžete výberom
položiek LiveTrack > Extend LiveTrack predĺžiť trvanie relácie
zdieľania LiveTrack alebo môžete zdieľanie kedykoľvek zastaviť.
Zastavenie zdieľania LiveTrack
Zdieľanie LiveTrack môžete kedykoľvek zastaviť pomocou
zariadenia zūmo alebo aplikácie Smartphone Link.
• V zariadení zūmo vyberte položky Aplikácie > LiveTrack >
Vyp. f. LiveTrack.
• V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Linka vyberte
položky LiveTrack > Vyp. f. LiveTrack.
Diváci dostanú správu, že relácia LiveTrack sa skončila a už
nemôžu sledovať vašu polohu.
Trasy
Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje
informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a
informácií o prevýšení.
Zobrazenie a uloženie informácií o ceste
1 Vyberte Aplikácie > Prejdené trasy > Aktívne.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť všetky úseky cesty, vyberte položku
Všetky segmenty.
• Ak chcete zobraziť konkrétny úsek cesty, vyberte
požadovaný úsek.
Jazda sa zobrazuje na mape.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte možnosť:
• Na uloženie jazdy vyberte Uložiť trasu.
• Na uloženie jazdy ako trasy vyberte Uložiť ako trasu.
19
• Na zobrazenie grafu výšky jazdy vyberte Profil
nadmorskej výšky.
Prehrávač médií
Prehrávač médií dokáže prehrávať hudbu alebo audio
z nasledujúcich zdrojov.
• Hudobné súbory uložené v zariadení zūmo.
• Audio cez Bluetooth zo spárovaného telefónu.
• Internetové rádio Pandora
®
Pridanie nástroja prehrávača médií do mapy
Prehrávač médií ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať
prehrávač médií na mape.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > Nástroje
mapy > Prehrávač médií.
2 Otvorte mapu.
3 Vyberte položku > Prehrávač médií.
Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača médií.
Zmena zdroja médií
Môžete zmeniť zdroj prehrávaných médií vo svojom zariadení.
1 Vyberte položky Aplikácie > Prehrávač médií > .
2 Vyberte zdroj médií.
Pandora Servis
Pandora je bezplatné personalizované rádio, vďaka ktorému si
môžete jednoducho a nekonečne užívať hudbu a nové objavy.
Pandora integrácia si vyžaduje kompatibilné zariadenie s
Pandora nainštalovanou aplikáciou. Viac informácií o
kompatibilných zariadeniach nájdete na lokalite
www.pandora.com/everywhere/mobile.
POZNÁMKA: Pandora služba je v súčasnosti dostupná
v Spojených štátoch, v Austrálii a na Novom Zélande.
Prevzatie Pandora aplikácie
Pred použitím Pandora služby na vašom zariadení musíte
prevziať a nainštalovať Pandora aplikáciu do vášho smartfónu.
1 Vo vašom kompatibilnom smartfóne otvorte obchod s
aplikáciami a do vyhľadávania zadajte výraz Pandora.
2 Nainštalujte Pandora aplikáciu.
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho
smartfónu alebo mobilného zariadenia.
Používanie Pandora
Pred použitím Pandora služby musíte spárovať váš kompatibilný
smartfón s vaším zariadením (Spárovanie vášho telefónu
a náhlavnej súpravy, strana 14).
1 Vo vašom zariadení vyberte Aplikácie > Pandora®.
2 Pripojte smartfón k vášmu zariadeniu.
3 Spustite Pandora aplikáciu na vašom smartfóne.
4 Na vašom zūmo zariadení vyberte možnosť:
• Na prehrávanie skladby vyberte .
• Na pozastavenie skladby vyberte .
• Na preskočenie skladby vyberte .
• Ak sa vám skladba páči, vyberte , ak chcete počuť viac
podobných skladieb.
• Ak sa vám skladba nepáči, vyberte , aby sa už v
budúcnosti neprehrala.
Zmena stanice
1 Vyberte Aplikácie > Pandora®.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte stanicu.
20
Používanie kompasu
POZNÁMKA: aby mohol kompas určiť smer, musíte sa hýbať.
Môžete navigovať pomocou GPS kompasu.
Vyberte položky Aplikácie > Kompas.
TracBack
®
Sledovanie vašej nedávnej cesty
Funkcia TracBack zaznamenáva najaktuálnejšie úseky vašej
cesty. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť na
predchádzajúcu polohu.
1 Vyberte položky Aplikácie > TracBack.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
2 Vyberte položku Choď!.
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy
Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr
navigovať pomocou plánovača cesty (Navigácia po uloženej
trase, strana 19).
1 Vyberte položku TracBack.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
2 Vyberte položku > Uložiť ako trasu.
3 Zadajte názov a vyberte OK.
Zobrazenie predpovede počasia
Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať
informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí,
zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link
(Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link, strana 14).
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky
a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného
mesta
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte
mesto v zozname.
• Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať
mesto a zadajte názov mesta.
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu
s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona
počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom
okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Sledovanie počasia.
Zobrazenie upozornení na počasie
Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené
počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na
počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť
mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy
alebo v blízkosti vybraného mesta.
Používanie aplikácií
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola podmienok na ceste
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Podmienky na ceste.
Vytvorenie okružnej trasy
Zariadenie vie vytvoriť okružnú trasu pomocou danej štartovacej
polohy a vzdialenosti, trvania alebo cieľa.
1 Na domovskej obrazovke vyberte Aplikácie > Okružná
trasa.
2 Vyberte Miesto štartu.
3 Vyberte polohu a zvoľte Vybrať.
4 Vyberte Vlastnosti trasy.
5 Vyberte možnosť:
• Vyberte Vyberte vzdialenosť, ak chcete naplánovať
cestu na základe vzdialenosti.
• Vyberte Vyberte trvanie, ak chcete naplánovať cestu na
základe trvania.
• Vyberte Vyberte cieľ, ak chcete naplánovať cestu na
základe špecifickej polohy.
Vložte
vzdialenosť, trvanie alebo cieľ.
6
7 Vyberte možnosť:
• Ak ste vložili vzdialenosť alebo trvanie, vyberte OK >
Vypočítať.
• Ak ste vybrali cieľ, vyberte Vybrať.
8 Vyberte trasu a potom vyberte položku Choď!.
Dopravné kamery služby photoLive
Ak chcete používať túto funkciu, najskôr sa musíte pripojiť
k aplikácii Smartphone Link a musíte mať predplatné služby
photoLive (Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin, strana 14).
Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne
fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných
dopravných ťahoch a križovatkách.
Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive
Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti.
Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené
v oblastiach, kadiaľ často cestujete.
1 Vyberte položky Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého
obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť
obraz v plnej veľkosti.
5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť Uložiť (voliteľné).
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra
náhľadu obrazu kamery.
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape
Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste
pred vami.
1 Na mape vyberte položku > photoLive.
Nastavenia zūmo
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery
na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď
prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej
kamery na ceste.
2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte
položku Nájsť kamery a zobrazte alebo uložte dopravné
kamery v blízkosti (voliteľné).
Uloženie dopravnej kamery
1 Vyberte položku Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte križovatku.
5 Vyberte položku Uložiť.
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd (Nastavenia zariadenia a ochrana
súkromia, strana 23).
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.
Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.
Nastavenia zūmo
Nastavenia mapy a vozidla
Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu
polohu na mape.
Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.
Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.
Téma mapy: zmena farby údajov mapy.
Nástroje mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke
nástrojov mapy.
Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 13).
Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne
priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto
možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
Preskočiť potvrdenie ďalšej zastávky: nastaví potvrdzujúcu
správu, ktorá sa zobrazí pri preskočení miesta na trase.
myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude
zariadenie používať.
Zapnutie máp
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavenia navigácie
Vyberte položku Nastavenia > Navigácia.
Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po
spustení navigácie.
Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.
Garmin Adventurous Routing™: nastaví preferencie trasy pre
navigáciu na kľukatých cestách, kopcoch a diaľniciach.
21
Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania
pri navigácii mimo aktívnej cesty.
Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.
Cesty s mýtom: nastavenie preferencií na vyhnutie sa
spoplatneným cestám.
Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným
cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú
výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.
Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia
a šetrí energiu batérie.
Nastavenia režimu výpočtu
Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a
údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.
Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci
môžu mať dlhšiu vzdialenosť.
Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu
vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.
Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa
nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.
Garmin Adventurous Routing™: vypočíta trasy
uprednostňujúce kľukaté cesty.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Nastavenie simulovanej polohy
Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné
signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete
použiť simulátor GPS.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.
2 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.
3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
4 Vyberte popis polohy.
5 Vyberte Nastaviť polohu.
Nastavenia Bluetooth
Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.
Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth
v blízkosti.
Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré
identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach
s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
Nastavenia Wi‑Fi
®
Nastavenia bezdrôtovej siete vám umožňujú spravovať siete
Wi‑Fi.
Vyberte položku Nastavenia > Wi-Fi.
Wi-Fi: zapnutie Wi‑Fi.
Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené
siete.
Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi‑Fi v blízkosti (Pripájanie
k sieti Wi‑Fi, strana 23).
22
Nastavenia systému podpory riadenia
Vyberte položky Nastavenia > Asistent vodiča.
Zvukové výstrahy pre vodiča: zapne zvukové upozornenie pre
jednotlivé typy upozornení vodiča (Funkcie na informovanie
a upozornenie vodiča, strana 4).
Upozornenie na prekročenie povolenej rýchl.: upozorní vás,
keď prekročíte povolenú rýchlosť.
Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu
jazdiť bez prestávky.
Automatické vyhľad. dopr. udalostí: umožní zariadeniu
vyhľadať možné dopravné udalosti.
Upozornenie na dopravnú udalosť: umožňuje nastaviť
kontakt, ktorý dostane upozornenie, ak zariadenie zistí
možnú dopravnú udalosť vozidla.
Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným
alebo semaforovým kamerám.
Nastavenia zobrazenia
Vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.
Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný
režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude
automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami
na základe aktuálneho času.
Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.
Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe
nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je
napájané cez batériu.
Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia.
Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do
priečinka Screenshot.
Nastavenia cestnej premávky
V hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenia > Cestná
premávka.
Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.
Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ
dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov
o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie
dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.
Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných
dopravných informácií.
Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo
na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy
(Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 7).
Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania
cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o
cestnej premávke.
Nastavenia jednotiek a času
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v
hlavnej ponuke vyberte položku Nastavenia > Jednotky a čas.
Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.
Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24hodinového alebo UTC času.
Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.
Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané
pre geografické súradnice.
Nastavenie času
1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií
GPS, vyberte Automaticky.
Nastavenia zūmo
• Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor
alebo nadol.
Nastavenia jazyka a klávesnice
Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.
Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený
jazyk.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia
Vyberte položky Nastavenia > Zariadenie.
Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky
a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.
Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií
o predpisoch.
Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým
používateľom.
POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii
softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.
Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov
s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.
História jázd: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie
pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Vymazať históriu jázd: vymazanie vašej histórie jázd pre
položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na
výrobné predvolené hodnoty.
1 Vyberte položku Nastavenia.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
3 Vyberte položku > Obnoviť.
Nabíjanie zariadenia
POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma
alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na
stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať
pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.
Údržba zariadenia
Stredisko podpory Garmin
Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc
a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky,
videá a zákaznícka podpora.
Aktualizácie máp a softvéru
Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení
by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér. Úlohou
aktualizácií máp je zaistiť, aby zariadenie disponovalo
najaktuálnejšími dostupnými údajmi máp. Aktualizácie softvéru
prinášajú vylepšenia funkcií a výkonu.
Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.
• Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi‑Fi a aktualizáciu vykonať
priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete
zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
• Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať
pomocou aplikácie Garmin Express. Pri tejto možnosti
môžete nainštalovať údaje máp na pamäťovú kartu, ak sú
aktualizované mapy príliš veľké a nezmestia sa do interného
úložiska.
Pripájanie k sieti Wi‑Fi
Odolnosť voči vode
IEC 60529 IPX7*
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili
k sieti Wi‑Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi‑Fi sa môžete
pripojiť aj cez ponuku nastavení.
1 Vyberte položky Nastavenia > Wi-Fi.
2 V prípade potreby výberom položky Wi-Fi povoľte
technológiu Wi‑Fi.
3 Vyberte položku Vyhľadať siete.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi‑Fi.
Vyberte
sieť.
4
5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte
možnosť OK.
Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu
uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať
automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.
Rozsah teploty pri nabíjaní
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi‑Fi
Informácie o zariadení
Zobrazenie informácií o predpisoch a ich
dodržiavaní
1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
2 Vyberte položky Zariadenie > Regulačné.
Technické údaje
Prívod napätia (napájací kábel Od 12 do 24 V DC
vozidla, motocykla alebo
externé napájanie)
Typ batérie
Lítium iónová batéria
Rozsah napätia batérie
Od 3,5 V do 4,1 V
Bezdrôtové frekvencie/
protokoly
Wi‑Fi: 2,4 GHz pri menovitom výkone
15 dBm
Bluetooth: 2,4 GHz pri menovitom
výkone 9 dBm
*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max.
30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com
/waterrating.
Informácie o zariadení
OZNÁMENIE
Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do
zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity
alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie
informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne
váš poskytovateľ internetových služieb.
Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti
Wi‑Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete
zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.
1 Pripojte sa k sieti Wi‑Fi (Pripájanie k sieti Wi‑Fi, strana 23).
23
Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi‑Fi, kontroluje, či nie sú
k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia,
v hlavnej ponuke sa na ikone Nastavenia zobrazí ikona .
2 Vyberte položky Nastavenia > Aktualizácie.
Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak
je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér
sa zobrazí oznámenie Je dostupná aktualizácia.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
vyberte možnosť Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte
položky Mapa > Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte
položky Softvér > Inštalovať všetko.
4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky Prijať
všetky odsúhlaste všetky zmluvy.
POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte,
môžete vybrať možnosť Odmietnuť. Tým sa proces
aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať,
kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.
5 Pomocou priloženého USB kábla pripojte zariadenie
k externému zdroju napájania a vyberte položku Pokračovať
(Nabíjanie zariadenia, strana 23).
Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame
používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 1 A.
Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry
dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným
mediálnym zariadeniam.
6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania
a v dosahu siete Wi‑Fi, kým sa proces aktualizácie
nedokončí.
TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred
dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete
doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy
buď pomocou Wi‑Fi alebo aplikácie Garmin Express.
Aktualizácie produktov
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte
možnosť Prevziať pre počítač Mac.
3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Spustite
aplikáciu Garmin Express.
4
5 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie zūmo k počítaču.
6 Keď sa na zariadení zūmo zobrazí výzva o prechode do
režimu prenosu súborov, vyberte možnosť Áno.
7 Na počítači kliknite na položku Pridať zariadenie.
Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.
8 Kliknite na Pridať zariadenie.
9 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoje zariadenie
a pridajte ho do softvéru Garmin Express.
Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá
aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.
10 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
kliknite na Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na
Zobraziť podrobnosti a vyberte aktualizáciu.
POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko
zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste
zväčšili úložný priestor vložením karty microSD (Inštalácia
pamäťovej karty na mapy a údaje, strana 26).
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Registrácia produktu
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin
Express
Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu
najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie.
Garmin Express je dostupná pre Windows a počítače Mac .
1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com
/express.
®
®
Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do
vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade
pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho
trvať.
Starostlivosť o zariadenie
2 Vyberte možnosť:
OZNÁMENIE
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte
možnosť Prevziať pre systém Windows.
24
Údržba zariadenia
Čistenie vonkajšieho krytu
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2 Zariadenie utrite dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
Zabránenie krádeži
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
Nenechávajte zariadenie v priehradke.
Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express
(garmin.com/express).
Reset zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Odstránenie zariadenia, držiaka a
prísavkového držiaka
Odstránenie zariadenia z držiaka
1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie
z držiaka.
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka
1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na
prísavkovom držiaku.
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla
1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
OZNÁMENIE
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.
1 Otočte koncovkou proti smeru hodinových ručičiek
a odistite ju.
TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať
mincu.
2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot a poistku .
3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A
alebo 2 A.
Ťažkosti
4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek,
aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla
.
Ťažkosti
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
liehu.
2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
3 Namontujte prísavkový držiak (Upevnenie zariadenia na
automobil, strana 2).
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
• Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (Nastavenia
navigácie, strana 21).
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (Výmena
poistky v napájacom kábli vozidla, strana 25).
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.
• Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí
povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických
údajoch.
• Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke
vozidla.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho
• Znížte jas displeja (Nastavenia zobrazenia, strana 22).
• Skráťte časový limit displeja (Nastavenia zobrazenia,
strana 22).
• Znížte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 3).
• Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (Nastavenia Wi‑Fi ,
strana 22).
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného
režimu (Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 3).
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
®
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu
alebo k aplikácii Smartphone Link
• Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
• V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón
umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od
zariadenia.
• V smartfóne vyberte aplikáciu Smartphone Link a ikonou >
reštartujte služby Smartphone Link na pozadí.
• Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com
/bluetooth.
• Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť
párovanie telefónu a zariadenia (Odpojenie zariadenia
Bluetooth, strana 17) a vykonať postup párovania
25
(Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link, strana 14).
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako vyberateľná jednotka
Pri väčšine počítačov sa zariadenie pripája pomocou protokolu
prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje
ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie
V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa
zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného
zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná
jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie.
Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service
Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia
USB.
na získanie aktuálnych informácií o dostupných službách
v reálnom čase musíte manuálne obnoviť hlavnú ponuku
aplikácie Smartphone Link.
Príloha
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje
Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu
a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty
si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť
na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu,
ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin.
Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4
do 64 GB.
1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (Prehľad
zariadenia, strana 3).
2 Zložte ochranný kryt zo slotu na kartu microSD.
3 Posuňte kryt slotu na kartu microSD smerom k stredu
zariadenia.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie, ani ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika
1 Odpojte kábel USB od počítača.
2 Vypnite zariadenie.
3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.
TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači
a nie k rozbočovaču USB.
Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP
alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na
obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia
pripojeného k počítaču.
POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko
sieťových diskov, systém Windows môže mať problém priradiť
písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie
o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom
operačnom systéme.
Aplikácia Smartphone Link má vplyv na
úroveň nabitia batérie smartfónu
Aplikácia Smartphone Link využíva bezdrôtovú technológiu
Bluetooth na odosielanie a prijímanie údajov z/do zariadenia. Je
normálne, že pri aktívnom pripojení Bluetooth sa energia batérie
spotrebúva. Aplikácia zároveň pravidelne kontroluje, či nie sú
k dispozícii aktualizácie dostupných služieb, čím sa môže
spotrebúvať ešte viac energie.
V aplikácii Smartphone Link môžete zmeniť nastavenia spotreby
batérie a znížiť tak množstvo energie batérie, ktoré aplikácia
spotrebuje.
1 V aplikácii Smartphone Link v smartfóne vyberte ikonu .
2 Prejdite na časť Battery Usage a vyberte položku Settings.
3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
• Zrušte označenie začiarkavacieho políčka Bluetooth
Auto-Connect.
Vypnutím tejto možnosti môžete ušetriť malé množstvo
energie batérie, ale aplikácia sa nebude môcť automaticky
pripájať k zariadeniu zūmo. Kým je táto možnosť vypnutá,
na pripojenie zariadenia k aplikácii Smartphone Link
musíte zakaždým použiť ikonu v hlavnej ponuke
aplikácie Smartphone Link.
• Zrušte označenie začiarkavacieho políčka Live Services
Check.
Pri niektorých smartfónoch sa vypnutím tejto možnosti
môže výrazne znížiť množstvo energie batérie
spotrebovanej aplikáciou. Kým je táto možnosť vypnutá,
26
4 Vytiahnite kryt slotu na kartu microSD smerom hore.
5 Vložte kartu microSD do slotu na pamäťovú kartu.
POZNÁMKA: skontrolujte, či sa karta microSD pevne opiera
o kontakty na slote na kartu.
6 Zatvorte kryt karty SD.
7 Zasuňte kryt karty SD smerom k vonkajšiemu okraju
zariadenia, kým nezacvakne na miesto.
Správa údajov
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
O pamäťových kartách
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.
3 Keď sa na zariadení zūmo zobrazí výzva o prechode do
režimu prenosu súborov, vyberte možnosť Áno.
Príloha
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia
pripojeného k počítaču.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia
2
3
4
5
6
k počítaču, strana 26).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču
Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné
odpojenie.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
2 Odpojte kábel od počítača.
Zobrazenie stavu signálu GPS
Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo
.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku
zariadenia.
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Kúpa príslušenstva
Prejdite na stránku garmin.com/accessories.
Príloha
27
Register
Symboly
2D pohľad na mapu 13
3D pohľad na mapu 13
A
adresy, vyhľadávanie 10
aktívny asistent jazdných pruhov 6
aktualizácia
mapy 23, 24
softvér 23, 24
aktuálna poloha 11
aplikácia Smartphone Link 14–17
pripájanie 14, 16, 17
vypnutie hovorov 16, 17
B
batéria
maximalizácia 25
nabíjanie 23, 25
ťažkosti 25
Bluetooth 22
body záujmu (POI) 9, 11
miesta 9
C
cesta domov 6
cestná premávka 13, 17, 18, 22
alternatívna trasa 7
kamery 21
mapa 13, 18
nehody 13, 18
pridanie predplatných 18
prijímač 17
vyhľadanie zdržaní 13, 18
cesty 5
dobrodružné trasy 5
pridanie bodu 7
režim výpočtu 5
spustenie 5, 9, 10
tvarovanie 7
zastavenie 7
zobrazenie na mape 6
ciele 21. Pozrite si polohy
príchod 6
Č
čerpacie
sledovanie 8
stanice 11
čistenie dotykovej obrazovky 25
čistenie zariadenia 25
D
Dokumenty EULA 23
domov
cesta 6
telefónne číslo 16
úprava polohy 6
volanie 16
dopravné kamery, zobraziť 21
F
Foursquare 11
G
Garmin Connect 14
Garmin Express, aktualizácia softvéru 24
geocaching 10
GPS 3, 27
H
história jázd 23
hlasitosť, úprava 3
hovory 16
domov 16
história 16
kontakty 16
prijímanie 16
volanie 16
28
vytáčanie 16
I
ID jednotky 23
identifikačné číslo 23
ikony, stavová lišta 3
informácie o trase 13
resetovanie 13
zobrazenie 13
J
jas 4
jazyk
hlas 23
klávesnica 23
K
káble, motocyklový držiak 1
kamery
rýchlosť 4
semaforová kamera 4
karta microSD 3
Kde som? 11, 12
klávesnica
jazyk 23
rozloženie 23
kolíska, odstránenie 25
kompas 20
kontakt v prípade dopravnej udalosti 4
krádež, vyhnutie sa 25
križovatky, vyhľadávanie 10
L
LiveTrack 19
lokality
naposledy nájdené 11
simulované 22
vyhľadávanie 8
M
mapy 6, 12, 13, 21
aktualizácia 23, 24
dátové pole 6, 13
nástroje 12
symboly 6
téma 21
úroveň detailov 21
vrstvy 13
zakúpenie 27
zobrazenie trás 6
microSD karta 26
miesta 9
aktuálne 11
volanie 16
vyhľadávanie 10
montáž zariadenia
automobil 2
vybratie z držiaka 2, 25
motocyklový držiak 1
káble 1
mýto, vyhnutie sa 7
myTrends, trasy 7
N
nabíjanie zariadenia 23, 25
Náhlavná súprava, párovanie 14
napájacie káble 23
výmena poistky 25
nastavenia 21–23
nastavenia času 22
nastavenia displeja 22
nástroje, mapy 12
navigácia 6, 9
mimo cesty 8
nastavenia 21
navigácia mimo cesty 8
nedávno nájdené polohy 11
núdzové služby 11
O
obchádzky 7
obmedzenia
cesta 8
mýto 7
oblasť 8
úseky ciest 8
vymazanie 8
vypína sa 8
obnovenie nastavení 23
obrazovka, jas 4
odpojenie, Bluetooth zariadenie 17
odstránenie kolísky 25
P
palivo, sledovanie 8
pamäťová karta 3, 26
inštalácia 26
panel vyhľadávania 9
parkovisko 6, 9, 10
posledný bod 7
párovanie
Náhlavná súprava 14
odpojenie 17
telefón 14, 25
photoLive 21
plánovač trasy 18, 19
tvarovacie body 18
úprava cesty 18
počasie 20
podmienky na ceste 21
radar 20
počítač
pripájanie 26
pripojenie 26
podmienky na ceste, počasie 21
podpora pre produkty 18
poistka, výmena 25
poloha 10
polohy 10, 21
aktuálne 11, 12
miesta 9
ukladanie 11
právne predpisy o nosení prilby 5
pred vami 12, 13
prispôsobenie 13
predplatenia, Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 14
prehrávač médií 20
prijímanie hovorov 16
pripájanie 23
príručka používateľa 18
prísavka 25
príslušenstvo 27
R
resetovanie
údaje o trase 13
zariadenie 25
režim spánku 3
riešenie problémov 25, 26
Rýchle vyhľadávanie 9
rýchlostné kamery 4
S
satelitné signály
prehliada sa 27
vyhľadávanie 3
semaforové kamery 4
simulované polohy 22
skrátené príkazy
pridávanie 11
vymazanie 11
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin
14
predplatenie 14
Smartphone Link, pripájanie 14
smery 6
smery jazdy 6
snímky obrazovky 22
softvér
aktualizácia 23, 24
Register
verzia 23
starostlivosť o zariadenie 24
súbory, prenos 27
súradnice 10
T
zobrazenie mapy
2-D 13
3-D 13
zoznam odbočiek 6
zvuk, body v blízkosti 22
technické údaje 23
technológia Bluetooth 14, 16, 25
odpojenie zariadenia 17
spárovanie náhlavnej súpravy 14
spárovanie telefónu 14
správa telefónov 16, 17
vypnutie hovorov 16, 17
telefón
odpojenie 17
párovanie 14, 25
telefónne hovory 16
hlasové vytáčanie 16
prijímanie 16
stíšenie 16
vytáčanie 16
telefónne hovory bez použitia rúk 14, 16, 17
telefónny zoznam 16
tlačidlá na obrazovke 3
tlačidlo napájania 3
TracBack 20
trasy 19, 21
myTrends 7
navrhované 7
pridanie bodu 19
režim výpočtu 18, 22
spustenie 6
výpočet 5
Trasy, zobrazenie na mape 6
TripAdvisor 11
Tvarovanie trasy 7
U
ukladanie
aktuálna poloha 12
lokality 19
uložené polohy 19
kategórie 12
odstraňovanie 12
úprava 12
upevnenie zariadenia
motocykel 1
prísavka 25
upozornenia 5, 14–17
body v blízkosti 22
zvuk 22
upozornenia vodiča 4
upozornenie na dopravnú udalosť 4, 5
USB, odpojenie 27
V
varovanie o nízkej hladine paliva 8
vaša aktuálna poloha 11
vrstvy mapy, prispôsobenie 13
vyhľadávanie lokalít 8
vyhľadávanie miest, kategórie 9
vyhľadávanie polôh. 9–11, 15 Pozrite si aj
polohy
adresy 10
križovatky 10
mestá 10
súradnice 10
vymazanie
spárované zariadenie Bluetooth 17
trasy 18
vytáčanie 16
W
Wi‑Fi 22, 23
Z
záznam trasy, zobrazenie 13
zdieľanie 19
LiveTrack 19
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 10
zmena oblasti vyhľadávania 10
Register
29
support.garmin.com
Máj 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising