Garmin | zūmo® 346 LMT-S | User guide | Garmin zūmo® 346 LMT-S מדריך למשתמש

Garmin zūmo® 346 LMT-S מדריך למשתמש
‫‪ZŪMO 396‬‬
‫®‬
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪ Garmin Ltd.2018‬או החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬על‪-‬פי חוקי זכויות היוצרים‪ ,‬אין להעתיק את מדריך זה‪ ,‬במלואו או בחלק‪ ,‬ללא אישור בכתב מאת ‪ Garmin .Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של‬
‫מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com‬לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫‪ Garmin‬והלוגו של ‪ Garmin‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ ,‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪ zūmo , Garmin Express™ TracBack .‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של‬
‫חברות הבת שלה‪ .‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫™‪ Android‬הוא סימן מסחרי של ‪ .Google Inc‬סימן המילה ‪ Bluetooth‬וסמלי הלוגו הם בבעלות ‪ .Bluetooth SIG, Inc‬וכל שימוש בשמות אלו על‪-‬ידי ‪ Garmin‬נעשה בכפוף לרישיון‪ Foursquare .‬הוא סימן מסחרי של‬
‫‪ Foursquare Labs, Inc.‬בארה"ב ובמדינות אחרות‪ microSD .‬הוא סימן מסחרי של ‪ Windows .SD-3C‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Microsoft Corporation‬בארצות הברית ו‪/‬או במדינות אחרות‪ Mac .‬הוא סימן מסחרי‬
‫של רשום ‪ Apple Computer, Inc.‬הסמלים של ‪ Pandora‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪ Pandora .Pandora Media, Inc‬זמינה במדינות מסוימות בלבד‪ .‬בקר בכתובת ‪http://www.pandora.com/legal.‬‬
‫‪TripAdvisor‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ ,TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista‬ו‪ Windows XP -‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪ Microsoft Corporation‬בארצות הברית ו‪/‬או במדינות אחרות‪ Wi‑Fi .‬הוא‬
‫סימן מסחרי רשום של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫תוכן עניינים‬
‫התקנה ‪1 ...............................................................................‬‬
‫התקנת ההתקן באופנוע ‪1 ...................................................................‬‬
‫תושבת אופנוע חשמלית ‪1 ..............................................................‬‬
‫התקנת בסיס המוט ‪1 .....................................................................‬‬
‫חיבור כבלי חשמל לתושבת האופנוע ‪1 ..............................................‬‬
‫חיבור לוחית הבסיס לתושבת האופנוע ‪2 ...........................................‬‬
‫חיבור לוחית הבסיס לבסיס המוט ‪2 ..................................................‬‬
‫התקנת ההתקן בתושבת האופנוע ‪2 .................................................‬‬
‫הסרת ההתקן מתושבת האופנוע ‪2 ........................................................‬‬
‫התקנת ההתקן במכונית ‪2 ...................................................................‬‬
‫תחילת העבודה ‪2 ...................................................................‬‬
‫סקירת התקן ‪3 ..................................................................................‬‬
‫הפעלה וכיבוי של ההתקן ‪3 ..................................................................‬‬
‫קבלת אותות ‪3 .......................................................................... GPS‬‬
‫סמלי שורת המצב ‪3 ...........................................................................‬‬
‫שימוש בלחצני המסך ‪3 .......................................................................‬‬
‫כוונון עוצמת הקול ‪3 ............................................................................‬‬
‫שימוש במערבל שמע ‪3 ..................................................................‬‬
‫כיוונון בהירות המסך ‪3 ........................................................................‬‬
‫תכונות והתראות למודעות הרוכב ‪3 ..........................................‬‬
‫הפעלה או השבתה של התראות שמושמעות לרוכב ‪4 ...............................‬‬
‫מצלמות מהירות ורמזור אדום ‪4 ............................................................‬‬
‫זיהוי אירוע והודעות על אירוע ‪4 ............................................................‬‬
‫הגדרת איש קשר למקרה אירוע ‪4 ....................................................‬‬
‫ביטול הודעה על אירוע ‪4 ................................................................‬‬
‫השבתה של הודעות על אירוע ‪4 .......................................................‬‬
‫הצגת התראות של חוקים לגבי חבישת קסדה ‪4 .......................................‬‬
‫חיפוש חוקים לגבי חבישת קסדה ‪4 .......................................................‬‬
‫ניווט אל היעד ‪4 ......................................................................‬‬
‫מסלולים ‪4 ........................................................................................‬‬
‫התחלת מסלול ‪4 ................................................................................‬‬
‫שינוי מצב חישוב המסלול ‪5 .............................................................‬‬
‫בחירת מסלול באמצעות ‪5 ............................ Adventurous Routing‬‬
‫התחלת מסלול על ידי שימוש במפה ‪5 ..............................................‬‬
‫נסיעה הביתה ‪5 ............................................................................‬‬
‫המסלול שלך על המפה ‪5 ....................................................................‬‬
‫הדרכת נתיבים פעילה ‪5 .................................................................‬‬
‫הצגת פניות והוראות נסיעה ‪5 ..........................................................‬‬
‫הצגת המסלול במלואו על המפה ‪5 ...................................................‬‬
‫הגעה אל היעד שלך ‪5 .........................................................................‬‬
‫חניה בסמוך ליעד שלך ‪6 ................................................................‬‬
‫איתור נקודת חניה אחרונה ‪6 ...........................................................‬‬
‫שינוי המסלול הפעיל שלך ‪6 .................................................................‬‬
‫הוספת מיקום למסלול ‪6 .................................................................‬‬
‫עיצוב המסלול שלך ‪6 .....................................................................‬‬
‫ביצוע מעקף ‪6 ..............................................................................‬‬
‫עצירת מסלול ‪6 ..................................................................................‬‬
‫שימוש במסלולים המוצעים ‪6 ...............................................................‬‬
‫הימנעות מעיכובים‪ ,‬אגרות ואזורים ‪6 .....................................................‬‬
‫הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך ‪6 ........................................‬‬
‫הימנעות מכבישי אגרה ‪6 ................................................................‬‬
‫הימנעות ממדבקות אגרה ‪6 .............................................................‬‬
‫הימנעות ממאפייני דרכים ‪7 .............................................................‬‬
‫הימנעויות מותאמות אישית ‪7 ..........................................................‬‬
‫ניווט בדרכי שטח ‪7 .............................................................................‬‬
‫מעקב אחר צריכת דלק ‪7 .....................................................................‬‬
‫הפעלת מעקב אחר צריכת דלק ‪7 .....................................................‬‬
‫אזהרת כמות דלק נמוכה ‪7 ..............................................................‬‬
‫איפוס הקילומטראג' של מכל הדלק ‪7 ................................................‬‬
‫הפעלת עצירות תדלוק דינמיות ‪7 .....................................................‬‬
‫איתור ושמירה של מיקומים ‪7 ...................................................‬‬
‫נקודות עניין ‪7 ....................................................................................‬‬
‫איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש ‪7 .................................................‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫איתור מיקום לפי קטגוריה ‪8 .................................................................‬‬
‫חיפוש בתוך קטגוריה ‪8 ..................................................................‬‬
‫ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום ‪8 ...................................................‬‬
‫תוצאות חיפוש של המיקום ‪8 ................................................................‬‬
‫תוצאות חיפוש מיקום במפה ‪8 .........................................................‬‬
‫שינוי אזור החיפוש ‪8 ...........................................................................‬‬
‫חניה ‪8 .............................................................................................‬‬
‫איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך ‪9 ..........................................‬‬
‫איתור חניה ליד מיקום שצוין ‪9 .........................................................‬‬
‫הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה ‪9 ........................................‬‬
‫כלי חיפוש ‪9 ......................................................................................‬‬
‫איתור כתובת ‪9 .............................................................................‬‬
‫איתור צומת ‪9 ...............................................................................‬‬
‫איתור עיר ‪9 .................................................................................‬‬
‫איתור מיקום באמצעות קואורדינטות ‪9 ..............................................‬‬
‫‪9 ................................................................................. Foursquare‬‬
‫התחברות לחשבון ‪ Foursquare‬שלך ‪9 ............................................‬‬
‫חיפוש נקודות עניין של ‪9 ............................................. Foursquare‬‬
‫הצגת פרטי מיקום מ‪9 ............................................... Foursquare -‬‬
‫רישום מיקום עם ‪9 ..................................................... Foursquare‬‬
‫®‪9 ............................................................................... TripAdvisor‬‬
‫איתור נקודות עניין של ‪9 .............................................. TripAdvisor‬‬
‫הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה ‪9 .......................................................‬‬
‫מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה ‪9 ....................................‬‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי ‪10 ......................................................‬‬
‫איתור שירותי חירום ותחנות דלק ‪10 ................................................‬‬
‫קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך ‪10 .....................................‬‬
‫הוספת קיצור דרך ‪10 ..........................................................................‬‬
‫הסרת קיצור דרך ‪10 ......................................................................‬‬
‫שמירת מיקומים ‪10 ............................................................................‬‬
‫שמירת מיקום ‪10 ..........................................................................‬‬
‫שמירת המיקום הנוכחי שלך ‪10 .......................................................‬‬
‫עריכת מיקום שמור ‪10 ...................................................................‬‬
‫הקצאת קטגוריות למיקום שמור ‪10 ..................................................‬‬
‫מחיקת מיקום שמור ‪10 ..................................................................‬‬
‫שימוש במפה ‪10 ....................................................................‬‬
‫כלי מפה ‪10 ......................................................................................‬‬
‫הצגת כלי מפה ‪11 .........................................................................‬‬
‫הפעלת כלי מפה ‪11 ......................................................................‬‬
‫בהמשך ‪11 .......................................................................................‬‬
‫הצגת מיקומים בהמשך הדרך ‪11 .....................................................‬‬
‫התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך' ‪11 .........................................‬‬
‫מידע על נסיעה ‪11 .............................................................................‬‬
‫הצגת נתוני נסיעה מהמפה ‪11 .........................................................‬‬
‫הצגת דף פרטי הנסיעה ‪11 .............................................................‬‬
‫הצגת יומן המסע ‪11 ......................................................................‬‬
‫איפוס פרטי הנסיעה ‪11 ..................................................................‬‬
‫הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך ‪11 ...................................................‬‬
‫הצגת תנועה על המפה ‪11 ..............................................................‬‬
‫חיפוש אירועי תנועה ‪11 ..................................................................‬‬
‫התאמה אישית של המפה ‪11 ...............................................................‬‬
‫התאמה אישית של שכבות המפה ‪11 ................................................‬‬
‫שינוי שדה נתוני המפה ‪11 ..............................................................‬‬
‫שינוי פרספקטיבת המפה ‪11 ...........................................................‬‬
‫שירותים בזמן אמת‪ ,‬תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים ‪12 ......‬‬
‫התאמת הטלפון שלך והתחברות ל‪12 ...................... Smartphone Link-‬‬
‫‪Bluetooth‬הצגת סמלי מצב של ‪12 .......................................................‬‬
‫שירותים בזמן אמת של ‪12 ..................................................... Garmin‬‬
‫הרשמה לשירותים בזמן אמת של ‪12 ................................... Garmin‬‬
‫שיוך הטלפון והאוזנייה ‪12 ...................................................................‬‬
‫שליחת מיקום מהטלפון החכם להתקן ‪13 ...............................................‬‬
‫התראות חכמות ‪13 ............................................................................‬‬
‫קבלת התראות ‪13 ........................................................................‬‬
‫הצגת רשימת ההתראות ‪13 ............................................................‬‬
‫התקשרות בעזרת דיבורית ‪13 ..............................................................‬‬
‫ביצוע שיחה ‪13 .............................................................................‬‬
‫‪i‬‬
‫קבלת שיחה ‪13 ............................................................................‬‬
‫שימוש בהיסטוריית השיחות ‪13 .......................................................‬‬
‫שימוש באפשרויות 'בשיחה' ‪13 ........................................................‬‬
‫שמירת מספר טלפון בבית ‪14 ..........................................................‬‬
‫הגדרת תכונות של ‪ Bluetooth‬עבור התקן ‪14 .............................. Apple‬‬
‫התחברות ליישום ‪ Smartphone Link‬בהתקן ‪14 ..................... Apple‬‬
‫השבתת שיחות עם דיבורית בהתקן ‪ Apple‬שלך ‪14 ............................‬‬
‫השבתת ‪ Smartphone Link‬נתונים והתראות חכמות עבור התקן‬
‫‪14 .................................................................................... Apple‬‬
‫הגדרת תכונות של ‪ Bluetooth‬עבור הטלפון החכם שלך עם‬
‫™‪14 .................................................................................. Android‬‬
‫התחברות ליישום ‪ Smartphone Link‬בטלפון חכם של ‪14 ..... Android‬‬
‫השבתת תכונות של ‪ Bluetooth‬עבור הטלפון החכם שלך עם‬
‫‪14 ................................................................................. Android‬‬
‫ניתוק התקן ‪14 .................................................................. Bluetooth‬‬
‫מחיקת טלפון מותאם ‪14 .....................................................................‬‬
‫תנועה ‪15 ...............................................................................‬‬
‫קבלת נתוני תנועה באמצעות ‪15 .............................. Smartphone Link‬‬
‫קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה ‪15 ................................‬‬
‫מנויים למקלט דיווחי התנועה ‪15 ......................................................‬‬
‫הפעלת נתוני תנועה ‪15 .......................................................................‬‬
‫הצגת תנועה על המפה ‪15 ...................................................................‬‬
‫חיפוש אירועי תנועה ‪15 ..................................................................‬‬
‫שימוש ביישומים ‪15 ................................................................‬‬
‫הצגת המדריך למשתמש בהתקן ‪15 ......................................................‬‬
‫מתכנן נסיעות ‪15 ...............................................................................‬‬
‫תכנון נסיעה ‪15 .............................................................................‬‬
‫עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה ‪15 .........................................‬‬
‫גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה ‪16 ....................................................‬‬
‫שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה ‪16 ..............................................‬‬
‫ניווט לנסיעה שמורה ‪16 .................................................................‬‬
‫עריכה ושמירה של מסלול פעיל ‪16 ...................................................‬‬
‫שיתוף מסלול ‪16 ................................................................................‬‬
‫‪16 .................................................................................. LiveTrack‬‬
‫הגדרת שיתוף ‪ LiveTrack‬והזמנת צופים ‪16 .....................................‬‬
‫הפעלת שיתוף של ‪16 .................................................... LiveTrack‬‬
‫מסלולים ‪16 ......................................................................................‬‬
‫הצגה ושמירה של פרטי מסלולים ‪16 .................................................‬‬
‫נגן מדיה ‪17 ......................................................................................‬‬
‫הוספת כלי נגן מדיה למפה ‪17 .........................................................‬‬
‫שינוי מקור המדיה ‪17 ....................................................................‬‬
‫‪ Pandora‬שירות ‪17 ......................................................................‬‬
‫שימוש במצפן ‪17 ...............................................................................‬‬
‫®‪17 ................................................................................ TracBack‬‬
‫מעקב אחר המסלול האחרון שלך ‪17 ................................................‬‬
‫שומר את הנתיב האחרון שלך כנסיעה ‪17 ..........................................‬‬
‫הצגה של תחזית מזג האוויר ‪17 ...........................................................‬‬
‫הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת ‪17 .............................................‬‬
‫הצגה של רדאר מזג האוויר ‪17 ........................................................‬‬
‫הצגה של התראות מזג אוויר ‪17 ......................................................‬‬
‫בדיקת מצב הכבישים ‪17 ................................................................‬‬
‫יצירת מסלול הלוך ושוב ‪17 ..................................................................‬‬
‫מצלמות תנועה של ‪18 ....................................................... PhotoLive‬‬
‫הצגה ושמירה של מצלמות תנועה של ‪18 ......................... PhotoLive‬‬
‫הצגת מצלמות תנועה של ‪ PhotoLive‬במפה ‪18 ................................‬‬
‫שמירת מצלמת תנועה ‪18 ...............................................................‬‬
‫הצגת מסלולים ויעדים קודמים ‪18 .........................................................‬‬
‫הגדרות סיוע לנהג ‪19 .........................................................................‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪19 ..............................................................................‬‬
‫הגדרות תנועה ‪19 ..............................................................................‬‬
‫הגדרות יחידות ושעה ‪19 .....................................................................‬‬
‫הגדרת השעה ‪19 ..........................................................................‬‬
‫הגדרות שפה ולוח מקשים ‪19 ..............................................................‬‬
‫הגדרות התקן ופרטיות ‪19 ...................................................................‬‬
‫שחזור הגדרות ‪19 .............................................................................‬‬
‫פרטי ההתקן ‪19 .....................................................................‬‬
‫הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות ‪19 ..................................................‬‬
‫מפרטים ‪19 .......................................................................................‬‬
‫טעינת ההתקן ‪20 ...............................................................................‬‬
‫תחזוקת ההתקן ‪20 .................................................................‬‬
‫‪ Garmin‬מרכז תמיכה ‪20 ....................................................................‬‬
‫עדכוני מפה ותוכנה ‪20 ........................................................................‬‬
‫התחברות לרשת ‪20 ............................................................. Wi‑Fi‬‬
‫עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת ‪20 ................................... Wi‑Fi‬‬
‫עדכוני מוצרים ‪20 ..........................................................................‬‬
‫טיפול בהתקן ‪21 ................................................................................‬‬
‫ניקוי המארז החיצוני ‪21 .................................................................‬‬
‫ניקוי מסך המגע ‪21 .......................................................................‬‬
‫מניעת גניבה ‪21 ............................................................................‬‬
‫איפוס ההתקן ‪21 ...............................................................................‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬התושבת ותפסן הוואקום ‪21 ............................................‬‬
‫הסרת ההתקן מהתושבת ‪21 ...........................................................‬‬
‫הסרת התושבת מתפסן הוואקום ‪21 .................................................‬‬
‫הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית ‪21 .....................................‬‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב ‪21 ............................................‬‬
‫פתרון בעיות ‪21 ......................................................................‬‬
‫תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית ‪21 .............................................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין ‪21 ...................................................‬‬
‫ההתקן אינו נטען ברכב שלי ‪21 .............................................................‬‬
‫הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב ‪21 .....................................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון או ל‪22 ................... Smartphone Link-‬‬
‫ההתקן אינו מופיע במחשב ככונן נשלף ‪22 ..............................................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא ‪22 ................................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או ככונן או אמצעי אחסון‬
‫נשלף ‪22 ..........................................................................................‬‬
‫היישום ‪ Smartphone Link‬משפיע על רמת הטעינה של הסוללה בטלפון‬
‫החכם שלי ‪22 ....................................................................................‬‬
‫נספח ‪22 ................................................................................‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים ‪22 ...........................................‬‬
‫ניהול נתונים ‪22 .................................................................................‬‬
‫אודות כרטיסי זיכרון ‪22 ..................................................................‬‬
‫חיבור ההתקן למחשב ‪22 ...............................................................‬‬
‫העברת נתונים מהמחשב שלך ‪23 ....................................................‬‬
‫ניתוק כבל ה‪23 .................................................................... USB-‬‬
‫הצגת מצב אות ‪23 .................................................................... GPS‬‬
‫רכישת מפות נוספות ‪23 ......................................................................‬‬
‫רכישת אביזרים ‪23 ............................................................................‬‬
‫אינדקס ‪24 .............................................................................‬‬
‫הגדרות ‪18 .................................................................. zūmo‬‬
‫הגדרות מפה וכלי רכב ‪18 ...................................................................‬‬
‫הפעלת מפות ‪18 ...........................................................................‬‬
‫הגדרות ניווט ‪18 ................................................................................‬‬
‫הגדרות מצב חישוב ‪18 ..................................................................‬‬
‫הגדרת מיקום בהדמיה ‪18 ..............................................................‬‬
‫‪Bluetooth‬הגדרות ‪19 ........................................................................‬‬
‫®‪Wi‑Fi‬הגדרות ‪19 ............................................................................‬‬
‫‪ii‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫התקנה‬
‫התקנת ההתקן באופנוע‬
‫תושבת אופנוע חשמלית‬
‫אזהרה‬
‫‪ Garmin Garmin‬ממליצה מאוד להיעזר במתקין מנוסה בעל ידע מתאים‬
‫במערכות חשמליות בעת התקנת המוצר‪ .‬חיווט שגוי של כבל החשמל עלול‬
‫להוביל לנזק לרכב או לסוללה ועלול לגרום לפגיעה בגוף‪.‬‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת‬
‫אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫®‬
‫הערה‪ :‬נכללים הן ברגי ‪ 1/4‬אינץ' סטנדרטיים והן ברגי ‪ .M6‬התאם את‬
‫הגודל של ברגי היצרן בתושבת ידית המצמד או ידית הבלמים‪.‬‬
‫דרך בסיס המוט‪ ,‬הספייסרים‬
‫‪ 2‬השחל את הברגים החדשים‬
‫ותושבת ידית המצמד או ידית הבלמים‪.‬‬
‫‪ 3‬הדק את הברגים כדי לקבע את הבסיס‪.‬‬
‫חיבור כבלי חשמל לתושבת האופנוע‬
‫‪ 1‬השחל את המחבר של כבל החשמל‬
‫בתושבת של האופנוע‪.‬‬
‫דרך החלק העליון של הפתח‬
‫יש להרכיב את ההתקן במיקום מתאים ובטיחותי באופנוע‪ ,‬בהתאם למיקומם‬
‫של מקורות המתח הזמינים ובאופן המאפשר ניתוב כבלים בטיחותי‪.‬‬
‫תושבת האופנוע‬
‫אספקת חשמל למערכת של ‪ 12‬עד ‪ 24‬וולט ‪) DC‬אדום(‬
‫הערה‪ :‬הכבל האדום של אספקת החשמל למערכת עשוי לכלול נתיך מובנה‬
‫בחלק מדגמי ההתקן‪ .‬כבלים ללא נתיך מובנה מוגנים באופן פנימי‪.‬‬
‫הארקה של המערכת )שחור(‬
‫‪ 2‬החלק את הכבל אל תוך הפתח‬
‫מהודק‪.‬‬
‫אל תוך החלק האחורי של התושבת‬
‫‪ 3‬הברג את הבורג השחור‬
‫הכבל יישאר במקומו‪.‬‬
‫ומשוך את הכבל חזרה עד שהוא‬
‫כדי‬
‫התקנת בסיס המוט‬
‫ההתקן כולל חלקים המתאימים לשתי אפשרויות שונות להתקנת המוט‪ .‬אם‬
‫אתה משתמש בתושבות מותאמות אישית ייתכן שתזדקק לחומרה נוספת‪.‬‬
‫הרכבת הבריח בצורת ‪ U‬ובסיס המוט‬
‫והשחל את הקצוות דרך בסיס המוט‬
‫סביב המוט‬
‫‪ 1‬הנח את הבריח‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬השחל את המכסה המגן‬
‫תוך החור‪.‬‬
‫דרך החור העליון ודחוף אותו בעדינות אל‬
‫‪ 2‬הדק את האומים כדי לקבע את הבסיס‪.‬‬
‫הערה‪ :‬דרגת המומנט )כוח סיבובי( המומלצת היא ‪-50 Ibf) 5.65 N-m‬‬
‫אינץ (‪ .‬אין לחרוג מעבר למומנט בדרגה ‪-Ibf 80) 9.04 N-m‬אינץ(‪.‬‬
‫הרכבת בסיס המוט לתושבות של ידית המצמד או ידית הבלמים‬
‫‪ 1‬הוצא את שני ברגי היצרן מהתושבת של ידית המצמד או ידית הבלמים‬
‫‪.‬‬
‫התקנה‬
‫‪1‬‬
‫חיבור לוחית הבסיס לתושבת האופנוע‬
‫‪ 2‬הרם את ההתקן עד להוצאתו‪.‬‬
‫הודעה‬
‫מגע ישיר וממושך עם השלדה או כל חלק של האופנוע עלול לגרום נזק‬
‫לתושבת לאורך זמן‪ .‬כדי למנוע נזק שכזה‪ ,‬עליך למקם את מרווחי התלייה‬
‫בין התושבת לשלדה ולוודא ששום חלק של ההתקן או התושבת אינו נוגע‬
‫באופנוע‪.‬‬
‫התקנת ההתקן במכונית‬
‫‪ 1‬השחל את הברגים ‪ 20 x M4‬מ"מ בעלי הראש העגול‬
‫ולוחית הבסיס ‪.‬‬
‫‪ ,‬התושבת‪ ,‬הספייסרים‬
‫דרך הדיסקיות‬
‫הודעה‬
‫לפני תליית ההתקן‪ ,‬בדוק את החוקים המקומיים לגבי התלייה על שמשת‬
‫הרכב‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫מוצר זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף או‬
‫נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני‪ ,‬אל תאחסן את ההתקן תחת‬
‫אור שמש ישיר‪.‬‬
‫אל תשתמש בתושבת תפסן הוואקום באופנועים‪.‬‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת‬
‫אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬התושבת לרכב אינה כלולה עם כל הדגמים של ההתקן‪ .‬עבור לאתר‬
‫‪ garmin.com‬לרכישת אביזרים אופציונליים‪.‬‬
‫של התושבת‪.‬‬
‫ליציאה‬
‫‪ 1‬חבר את כבל החשמל של הרכב‬
‫‪ 2‬הדק את האומים כדי לקבע את לוחית הבסיס‪.‬‬
‫חיבור לוחית הבסיס לבסיס המוט‬
‫ואת הכדור של לוחית הבסיס‬
‫‪ 1‬כוון את הכדור של בסיס המוט‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫שני הפתחים של הזרוע הדו‪-‬כיוונית‬
‫אל‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הכנס כל כדור לפתח המתאים בזרוע הדו‪-‬כיוונית‪.‬‬
‫הדק מעט את הידית‪.‬‬
‫כוונן באופן שיאפשר הצגה והפעלה אופטימליות‪.‬‬
‫הדק את הידית כדי לקבע את התושבת‪.‬‬
‫התקנת ההתקן בתושבת האופנוע‬
‫‪ 1‬הכנס את חלקו השמאלי של ההתקן לתושבת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫הסר את כיסוי הפלסטיק השקוף מתפסן הוואקום ‪.‬‬
‫נקה וייבש את השמשה הקדמית ואת תפסן הוואקום בעזרת מטלית‬
‫נטולת סיבים‪.‬‬
‫לאחור‪,‬‬
‫הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית‬
‫לכיוון השמשה הקדמית‪.‬‬
‫אל הזרוע של תפסן הוואקום‪.‬‬
‫הצמד את התושבת‬
‫הכנס חלק אחד של ההתקן לתושבת‪.‬‬
‫דחוף בעדינות את ההתקן אל תוך התושבת עד שיתקבע במקומו‪.‬‬
‫הכנס את הקצה השני של כבל החשמל לרכב לתוך שקע החשמל ברכב‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר לקבלת‬
‫אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫עדכן את המפות והתוכנה שעל ההתקן )עדכוני מוצרים‪ ,‬עמוד ‪.(20‬‬
‫תלה את ההתקן וחבר אותו לחשמל‪.‬‬
‫שייך את ‪ Bluetooth‬הטלפון והאוזנייה )שיוך הטלפון והאוזנייה‪,‬‬
‫עמוד ‪) (12‬אופציונלי(‪.‬‬
‫קלוט אותות ‪) GPS‬קבלת אותות ‪ ,GPS‬עמוד ‪.(3‬‬
‫כוונון הבהירות של המסך )כיוונון בהירות המסך‪ ,‬עמוד ‪.(3‬‬
‫נווט אל היעד )התחלת מסלול‪ ,‬עמוד ‪.(4‬‬
‫®‬
‫‪ 2‬דחוף את חלקו הימני של ההתקן קדימה עד שהוא יתקבע במקומו‪.‬‬
‫בתושבת נשאר למעלה לאחר שהכנסת את‬
‫‪ 3‬אם מנגנון הנעילה‬
‫ההתקן‪ ,‬לחץ עליו כלפי מטה‪.‬‬
‫הסרת ההתקן מתושבת האופנוע‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן השחרור הנמצא בתחתית התושבת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫סקירת התקן‬
‫מצב ‪ .Smartphone Link‬בחר כדי להתחבר ליישום ‪Smartphone Link‬‬
‫ולקבל נתוני תנועה בשידור חי ושירותים אחרים בזמן אמת )התאמת‬
‫הטלפון שלך והתחברות ל‪ ,Smartphone Link-‬עמוד ‪ .(12‬כאשר הסמל‬
‫כחול‪ ,‬ההתקן מחובר ליישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫טמפרטורה‪ .‬בחר כדי להציג תחזית מזג אוויר )הצגה של תחזית מזג‬
‫האוויר‪ ,‬עמוד ‪.(17‬‬
‫מצב הדלק‪ .‬בחר כדי להציג את פרטי המעקב אחר הדלק )מעקב אחר‬
‫צריכת דלק‪ ,‬עמוד ‪.(7‬‬
‫שימוש בלחצני המסך‬
‫מקש ההפעלה‬
‫®‬
‫‪ microSD‬חריץ כרטיס זיכרון‬
‫מתח ‪ USB‬ויציאת נתונים‬
‫הפעלה וכיבוי של ההתקן‬
‫• כדי להפעיל את ההתקן‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה או לחבר את ההתקן‬
‫למקור מתח‪.‬‬
‫• כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‬
‫כאשר ההתקן פועל‪.‬‬
‫בעודו במצב חיסכון במתח‪ ,‬המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד‬
‫מתח‪ ,‬אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על‪-‬ידי העברתו למצב חיסכון‬
‫במתח בעת טעינת הסוללה‪.‬‬
‫• כדי לכבות לחלוטין את ההתקן‪ ,‬החזק את מקש ההפעלה כד שמופיעה‬
‫הודעה על המסך‪ ,‬ובחר כבוי‪.‬‬
‫ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות‪ .‬אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני‬
‫הופעת ההנחיה‪ ,‬ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח‪.‬‬
‫קבלת אותות ‪GPS‬‬
‫בעת הפעלת התקן הניווט‪ ,‬מקלט ה=‪ GPS‬חייב לאסוף נתוני לוויין ולמצוא‬
‫את המיקום הנוכחי‪ .‬הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר‬
‫גורמים‪ ,‬כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה‬
‫השתמשת בהתקן הניווט‪ ,‬האם השמיים בהירים‪ ,‬וכמה זמן עבר מאז‬
‫שהשתמשת בפעם האחרונה בהתקן הניווט‪ .‬בפעם הראשונה שאתה מפעיל‬
‫את התקן הניווט‪ ,‬ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין‪.‬‬
‫‪ 1‬הפעל את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬צא לאזור פתוח‪ ,‬הרחק מבניינים גבוהים ועצים‪.‬‬
‫בשורת המצב מצביע על עוצמת אות הלוויין‪ .‬כאשר לפחות חצי מהפסים‬
‫מלאים‪ ,‬פירוש הדבר שההתקן מוכן לניווט‪.‬‬
‫סמלי שורת המצב‬
‫שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי‪ .‬סמלי שורת המצב‬
‫מציגים מידע אודות תכונות ההתקן‪ .‬באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים‬
‫כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף‪.‬‬
‫מצב אותות ‪ .GPS‬החזק כדי להציג דיוק ‪ GPS‬ולקבל מידע לווייני )הצגת‬
‫מצב אות ‪ ,GPS‬עמוד ‪.(23‬‬
‫מצב טכנולוגיית ‪ .Bluetooth‬בחר כדי להציג את הגדרות ‪Bluetooth‬‬
‫‪(Bluetooth‬הגדרות‪ ,‬עמוד ‪.(19‬‬
‫עוצמת האות של ‪ .Wi-fi‬בחר כדי לשנות את הגדרות ה‪Wi-fi-‬‬
‫) ‪Wi‑Fi‬הגדרות‪ ,‬עמוד ‪.(19‬‬
‫®‬
‫מחובר לשיחות עם דיבורית‪ .‬בחר כדי לבצע שיחת טלפון )התקשרות‬
‫בעזרת דיבורית‪ ,‬עמוד ‪.(13‬‬
‫מצב תחבורה אוטומטי‪ .‬בחר לשינוי מצב התחבורה‪.‬‬
‫שעה נוכחית‪ .‬בחר כדי להגדיר את השעה )הגדרת השעה‪ ,‬עמוד ‪.(19‬‬
‫רמת הטעינה של הסוללה‪.‬‬
‫שיתוף נתוני ‪ .LiveTrack‬מספר הצופים שהוזמנו מופיע בסמל‪ .‬בחר‬
‫לפתיחת היישום ‪ ,LiveTrack (LiveTrack‬עמוד ‪.(16‬‬
‫תכונות והתראות למודעות הרוכב‬
‫לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים‪ ,‬תפריטים ואפשרויות תפריטים‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫כדי לחזור למסך התפריט הקודם‪.‬‬
‫• בחר‬
‫כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי‪.‬‬
‫• לחץ על ממושכות על‬
‫• בחר או כדי לנווט ברשימות או תפריטים‪.‬‬
‫• לחץ ממושכות על או על לגלילה מהירה יותר‪.‬‬
‫כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי‪.‬‬
‫• בחר‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪ 1‬בחר עוצמה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• השתמש במחוון כדי לכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫• בחר כדי להשתיק את עוצמת קול ההתקן‪.‬‬
‫• בחר לקבלת אפשרויות נוספות‪.‬‬
‫שימוש במערבל שמע‬
‫באפשרותך להשתמש במערבל השמע כדי להגדיר את רמות עוצמת הקול‬
‫עבור סוגי שמע שונים‪ ,‬כגון הוראות ניווט או שיחות טלפון‪ .‬הרמה עבור כל‬
‫סוג שמע היא אחוז מעוצמת הקול הראשית‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר עוצמה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר < מערבל שמע‪.‬‬
‫‪ 3‬השתמש במחוונים כדי לכוונן את עוצמת הקול עבור כל סוג שמע‪.‬‬
‫כיוונון בהירות המסך‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < תצוגה < בהירות‪.‬‬
‫‪ 2‬השתמש במחוון כדי לכוונן את הבהירות‪.‬‬
‫תכונות והתראות למודעות הרוכב‬
‫הודעה‬
‫התכונות של התראות לרוכב ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן‬
‫משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרורי מגבלת‬
‫המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת‪.‬‬
‫‪ Garmin‬אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שתקבל‬
‫במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים‪.‬‬
‫ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לעודד רכיבה בטוחה יותר ולשפר‬
‫יעילות‪ ,‬גם בעת רכיבה באזורים מוכרים‪ .‬ההתקן משמיע צליל או הודעה‬
‫ומציג מידע עבור כל התראה‪ .‬באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל או‬
‫ההודעה עבור כל סוג של התראה‪ .‬לא כל ההתראות זמינות בכל האזורים‪.‬‬
‫אזור בית ספר או בקרבת בית ספר‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את‬
‫המרחק לבית הספר או לאזור בית הספר ואת מגבלת המהירות )אם‬
‫קיימת(‪.‬‬
‫ירידה במגבלת המהירות‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת המהירות‬
‫המופחתת בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להפחתת המהירות שלך‪.‬‬
‫חריגה ממגבלת המהירות‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג גבול אדום על סמל‬
‫מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור‬
‫הכביש הנוכחי‪.‬‬
‫מפגש עם פסי רכבת‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לפסי הרכבת‬
‫בהמשך הדרך‪.‬‬
‫בעלי חיים חוצים‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לאזור של בעלי‬
‫חיים חוצים בהמשך הדרך‪.‬‬
‫עיקול‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לעיקול בכביש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תנועה איטית יותר‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לתנועה איטית‬
‫יותר בעת התקרבות במהירות גבוהה לתנועה איטית יותר‪ .‬ההתקן חייב‬
‫לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתכונה זו )קבלת נתוני תנועה‬
‫באמצעות ‪ ,Smartphone Link‬עמוד ‪.(15‬‬
‫אזהרה בנושא עייפות‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציע נקודות מנוחה בהמשך‬
‫הדרך אחרי נהיגה של למעלה משעתיים מבלי לעצור‪.‬‬
‫הפעלה או השבתה של התראות שמושמעות לרוכב‬
‫באפשרותך להשבית התראות קוליות המושמעות לרוכב‪ .‬התראות וויזואליות‬
‫יופיעו גם כאשר ההתראות הקוליות מושבתות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < סיוע לנהג < התראות קוליות המושמעות לנוסע‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר או נקה את תיבת הסימון שליד כל התראה‪.‬‬
‫מצלמות מהירות ורמזור אדום‬
‫הודעה‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק של מאגר נתונים של מצלמות רמזור או‬
‫מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים‪.‬‬
‫מידע על מיקומי מצלמות מהירות ורמזור אדום זמין באזורים מסוימים עבור‬
‫חלק מהדגמים‪ .‬ההתקן מתריע כשאתה מתקרב למצלמה מדווחת של‬
‫מהירות או רמזור אדום‪.‬‬
‫• נתונים בזמן אמת של מצלמות מהירות ורמזור אדום זמינים כמנוי מתוך‬
‫‪' Garmin‬שירותים בזמן אמת' באמצעות היישום ‪Smartphone Link‬‬
‫)שירותים בזמן אמת של ‪ ,Garmin‬עמוד ‪.(12‬‬
‫• כדי לשמור על מסד נתונים מעודכן של מיקומי מצלמות מהירות ומצלמות‬
‫רמזור אדום נדרש מינוי פעיל בהתקן להורדה ואחסון של נתוני מצלמות‬
‫בטיחות‪ .‬עבור לאתר ‪ garmin.com/speedcameras‬כדי לבדוק את‬
‫מצב הזמינות והתאימות או כדי לרכוש מנוי או עדכון חד פעמי‪.‬‬
‫באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להאריך מנוי קיים בכל עת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬באזורים מסוימים‪ ,‬חלק מחבילות המוצרים כוללות נתוני מצלמת‬
‫מהירות ורמזור אדום שנטענו מראש‪ ,‬עם עדכונים בחינם לכל החיים‪.‬‬
‫• ניתן להשתמש בתוכנה ‪(Garmin Express™ (garmin.com/express‬‬
‫כדי לעדכן את מסד הנתונים של המצלמה המאוחסן בהתקן שלך‪ .‬יש‬
‫לעדכן את ההתקן לעתים תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על‬
‫מצלמות‪.‬‬
‫זיהוי אירוע והודעות על אירוע‬
‫אזהרה‬
‫ההתקן מאפשר לשלוח את המיקום שלך לאיש קשר לשעת חירום‪ .‬זוהי‬
‫תכונה משלימה‪ ,‬ואין להסתמך עליה כשיטה עיקרית לקבלת סיוע במצב‬
‫חירום‪ .‬היישום ‪ Smartphone Link‬לא פונה לשירותי חירום בשמך‪.‬‬
‫ההתקן ‪ zūmo‬שברשותך משתמש בחיישנים מובנים לזיהוי תקרית אפשרית‬
‫ברכב‪.‬‬
‫• אם תגדיר איש קשר לאירוע‪ ,‬ההתקן יכול לשלוח הודעת טקסט‬
‫אוטומטית לאותו איש קשר בעת זיהוי אירוע והרכב יפסיק לנוע‪ .‬זה יסייע‬
‫לך להתריע על מצבך בפני איש הקשר אם אינך מסוגל להתקשר או‬
‫לשלוח הודעה‪ .‬תכונה זו דורשת חיבור ל‪ Smartphone Link-‬וחיבור‬
‫פעיל של נתונים ניידים לשליחת הודעה‪.‬‬
‫• אם לא הגדרת איש קשר לאירוע‪ ,‬ההתקן יציג באופן אוטומטי את‬
‫הכתובת או את הקואורדינטות הגיאוגרפיות הקרובות ביותר בעת זיהוי‬
‫אירוע‪ .‬תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו‬
‫אתה נמצא‪ .‬תוכל לבחור באפשרות עוד כדי להציג את הדף היכן אני‬
‫נמצא?‪.‬‬
‫הגדרת איש קשר למקרה אירוע‬
‫לפני שתוכל להגדיר איש קשר לזיהוי אירוע‪ ,‬עליך להשלים את המשימות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫• חבר את ההתקן ל‪) Smartphone Link Smartphone Link-‬התאמת‬
‫הטלפון שלך והתחברות ל‪ ,Smartphone Link-‬עמוד ‪.(12‬‬
‫• בחר הגדרות < ‪ ,Bluetooth‬בחר את שם הטלפון שלך וודא‬
‫שהאפשרות שיחות טלפון מופעלת‪.‬‬
‫על ההתקן לקבל גישה אל האפליקציה ‪ Smartphone Link‬ולספר‬
‫הטלפונים של הטלפון החכם שלך במהלך הגדרת איש הקשר לאירוע‪ .‬אם‬
‫‪4‬‬
‫אינך רוצה להשתמש בהתקן שלך לשיחות עם דיבורית‪ ,‬ניתן להשבית את‬
‫האפשרות שיחות טלפון לאחר השלמת ההגדרה של איש הקשר לאירוע‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < סיוע לנהג < הודעה על אירוע < המשך‪.‬‬
‫תופיע רשימת אנשי קשר של הטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר איש קשר ובחר הבא‪.‬‬
‫‪ 3‬אמת את מספר הטלפון של איש הקשר ובחר הבא‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן את שמך או הכינוי שלך ובחר בוצע‪.‬‬
‫‪ 5‬עיין בהודעה לדוגמה על האירוע ובחר הבא‪.‬‬
‫‪ 6‬פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להודיע לאיש הקשר שלך‬
‫שהוספת אותו כאיש קשר לאירוע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההודעה על האירוע כוללת את השם או הכינוי שהזנת‪ ,‬אך היא‬
‫אינה נשלחת ממספר הטלפון שלך‪ .‬ההודעה נשלחת באמצעות שירות‬
‫של צד שלישי ועליך להודיע לאיש הקשר לאירוע שהודעת האירוע תגיע‬
‫ממספר לא ידוע‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר אישור‪.‬‬
‫‪ 8‬עיין במידע ובחר שמור‪.‬‬
‫ביטול הודעה על אירוע‬
‫כאשר ההתקן מזהה אירוע‪ ,‬הודעה והנחיה קולית מודיעות לך שהודעה‬
‫תישלח לאיש הקשר שלך למקרה אירוע‪ .‬טיימר ספירה לאחור בן ‪ 60‬שניות‬
‫מתחיל לפעול בעת זיהוי האירוע‪ ,‬וההתקן שולח את ההודעה באופן אוטומטי‬
‫עם התפוגה של הטיימר‪ .‬אם אינך רוצה לשלוח את ההודעה‪ ,‬ניתן לבטל‬
‫אותה‪.‬‬
‫לפני תפוגת הטיימר‪ ,‬בחר ביטול‪.‬‬
‫השבתה של הודעות על אירוע‬
‫כאשר ההודעות על אירוע מושבתות‪ ,‬ההתקן אינו שולח הודעת ‪ SMS‬כאשר‬
‫הוא מזהה אירוע‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < סיוע לנהג < הודעה על אירוע‪.‬‬
‫‪ 2‬נקה את תיבת הסימון הודעת ‪ SMS‬על זיהוי אירוע‪.‬‬
‫הצגת התראות של חוקים לגבי חבישת קסדה‬
‫ייתכן שהתראות של חוקים לגבי חבישת קסדה והגנה על העיניים יופיעו‬
‫בהתקן‪ zūmo‬בפעם הראשונה שההתקן יקבל אותות לוויין וכשההתקן‬
‫יתקרב למיקום שיש בו חוקים בנוגע לבטיחות בנסיעה על אופנוע‪.‬‬
‫הודעה‬
‫‪ Garmin‬ממליץ שכל הנהגים יחבשו קסדות לצורך בטיחות‪ .‬ההתראות לגבי‬
‫חוקי חבישת קסדה מיועדות לעיון בלבד‪ ,‬והן נתונות לשינויים ולא מיועדות‬
‫לשמש ייעוץ משפטי‪ .‬התראות לגבי חוקי חבישת קסדה זמינות בארה"ב‬
‫ובקנדה בלבד‪.‬‬
‫בחר בהתראה להצגת פרטים נוספים‪.‬‬
‫חיפוש חוקים לגבי חבישת קסדה‬
‫באפשרותך לחפש חוקים לגבי חבישת קסדה לפי מדינה או מחוז‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < הנחיות לקסדה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מדינה או מחוז‪.‬‬
‫ניווט אל היעד‬
‫מסלולים‬
‫מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר‪.‬‬
‫• ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות שהגדרת‪,‬‬
‫כולל מצב חישוב מסלול )שינוי מצב חישוב המסלול‪ ,‬עמוד ‪(5‬‬
‫והימנעויות )הימנעות מעיכובים‪ ,‬אגרות ואזורים‪ ,‬עמוד ‪.(6‬‬
‫• באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ‪ ,‬או‬
‫לבחור מסלול חלופי )התחלת מסלול‪ ,‬עמוד ‪.(4‬‬
‫• אם יש כבישים ספציפיים שתרצה להשתמש בהם או להימנע מהם‪ ,‬תוכל‬
‫להתאים אישית את המסלול‪.‬‬
‫• באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול‪.‬‬
‫התחלת מסלול‬
‫‪ 1‬בחר לאן? וחפש מיקום‪.‬‬
‫ניווט אל היעד‬
‫‪ 2‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ‪ ,‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫• כדי לבחור מסלול חלופי‪ ,‬בחר ‪ ,‬ובחר מסלול‪.‬‬
‫מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה‪.‬‬
‫• לעריכת המסלול‪ ,‬בחר < ערוך מסלול והוסף נקודות עיצוב‬
‫למסלול‪.‬‬
‫ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות‬
‫ומידע על המפה )המסלול שלך על המפה‪ ,‬עמוד ‪ .(5‬תצוגה מקדימה של‬
‫דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות‪.‬‬
‫אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים‪ ,‬באפשרותך להוסיף את המיקומים‬
‫למסלול‪.‬‬
‫המסלול שלך על המפה‬
‫במהלך הנסיעה‪ ,‬ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות‬
‫ומידע על המפה‪ .‬הוראות לגבי הפנייה או היציאה הבאה‪ ,‬או פעולות אחרות‪,‬‬
‫מופיעות לרוחב החלק העליון של המפה‪.‬‬
‫שינוי מצב חישוב המסלול‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ניווט < מצב חישוב‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר זמן מהיר יותר לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות‬
‫רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר‪.‬‬
‫• בחר ‪ ™Garmin Adventurous Routing‬לחישוב מסלולים‬
‫המעדיפים דרכים עקלקלות‪.‬‬
‫• בחר דרכי שטח לחישוב מסלולים מקצה לקצה )לא בכבישים(‪.‬‬
‫• בחר מרחק קצר יותר לחישוב מסלולים קצרים יותר‪ ,‬שהנהיגה בהם‬
‫עשויה להיות איטית יותר‪.‬‬
‫בחירת מסלול באמצעות ‪Adventurous Routing‬‬
‫ההתקן שלך יכול לחשב מסלולים המעדיפים דרכים עקלקלות‪ ,‬גבעות ופחות‬
‫כבישים מהירים‪ .‬תכונה זו יכולה לשפר את חוויית הנסיעה‪ ,‬אך היא עשויה‬
‫להאריך את הזמן או המרחק אל היעד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בכל דגמי התקנים או אזורי מפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ניווט < מצב חישוב < ‪Garmin Adventurous‬‬
‫‪ < ™Routing‬שמור‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.™Garmin Adventurous Routing‬‬
‫‪ 3‬השתמש במחוון העדף עיקולים כדי כלול כמות גדולה יותר או קטנה‬
‫יותר של עיקולים‪.‬‬
‫‪ 4‬השתמש במחוון העדף גבעות כדי כלול כמות גדולה יותר או קטנה יתר‬
‫של גבעות‪.‬‬
‫‪ 5‬השתמש במחוון הימנע מכבישים מהירים ראשיים כדי כלול כמות גדולה‬
‫יותר או קטנה יותר של כבישים מהירים‪.‬‬
‫‪ 6‬התחל מסלול )התחלת מסלול‪ ,‬עמוד ‪.(4‬‬
‫הפעולה הבאה במסלול‪ .‬מציינת את הפניה הבאה‪ ,‬היציאה הבאה או פעולה‬
‫אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנסוע‪ ,‬אם זמין‪.‬‬
‫המרחק לפעולה הבאה‪.‬‬
‫שם הרחוב או היציאה המשויכים לפעולה הבאה‪.‬‬
‫המסלול המסומן על המפה‪.‬‬
‫הפעולה הבאה במסלול‪ .‬חיצים על המפה מציינים את המיקום של הפעולות‬
‫בהמשך הדרך‪.‬‬
‫מהירות הרכב‪.‬‬
‫שם הכביש שעליו אתה נוסע‪.‬‬
‫שעת הגעה משוערת‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן לגעת בשדה זה כדי לשנות את המידע שהוא מציג‪.‬‬
‫הדרכת נתיבים פעילה‬
‫כאשר אתה מתקרב לפנייה‪ ,‬יציאה או מחלף במסלול‪ ,‬מופיעה הדמיה‬
‫מציין את הנתיב‬
‫מפורטת של הכביש ליד המפה‪ ,‬אם היא זמינה‪ .‬קו צבוע‬
‫הנכון לפנייה‪.‬‬
‫התחלת מסלול על ידי שימוש במפה‬
‫באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום מהמפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הצג מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי‬
‫קטגוריה‪.‬‬
‫סימוני מיקום ) או נקודה כחולה( מופיעים על המפה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר סימון מיקום‪.‬‬
‫• בחר נקודה‪ ,‬כגון רחוב‪ ,‬צומת או מיקום כתובת‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫נסיעה הביתה‬
‫בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה‪ ,‬ההתקן שואל אם להזין את‬
‫מיקום הבית שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < הביתה‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר את מיקום הבית שלך‪.‬‬
‫עריכת מיקום 'בית'‬
‫< קבע את מיקום הבית‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? <‬
‫‪ 2‬הזן את מיקום הבית שלך‪.‬‬
‫הצגת פניות והוראות נסיעה‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬תוכל להציג את הפניות‪ ,‬השינויים בנתיבים והוראות‬
‫נסיעה אחרות בהמשך המסלול‪.‬‬
‫‪ 1‬מהמפה‪ ,‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט‪ ,‬בחר‬
‫< פניות‪.‬‬
‫כלי המפה מציג את ארבע הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד‬
‫המפה‪ .‬הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול‪.‬‬
‫• להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול כולו‪,‬‬
‫בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פניה או הוראות נסיעה )אופציונלי(‪.‬‬
‫מידע מפורט מופיע‪ .‬תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או‬
‫כבישים ראשיים‪ ,‬אם קיימת‪.‬‬
‫הצגת המסלול במלואו על המפה‬
‫‪ 1‬במהלך ניווט במסלול‪ ,‬בחר מקום כלשהו על המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫הגעה אל היעד שלך‬
‫כאשר תתקרב אל היעד‪ ,‬ההתקן יספק מידע אשר יעזור לך להשלים את‬
‫המסלול‪.‬‬
‫ניווט אל היעד‬
‫‪5‬‬
‫מציין את המיקום שלך על המפה והנחיה קולית מכריזה שאתה‬
‫•‬
‫מתקרב אל היעד‪.‬‬
‫• בעת התקרבות ליעדים מסוימים‪ ,‬ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה‬
‫לחפש אחר חניה‪ .‬באפשרותך לבחור כן כדי לאתר אזורי חניה סמוכים‬
‫)חניה בסמוך ליעד שלך‪ ,‬עמוד ‪.(6‬‬
‫• כאשר תעצור ביעד‪ ,‬ההתקן יסיים את המסלול באופן אוטומטי‪ .‬אם‬
‫ההתקן אינו מזהה את ההגעה באופן אוטומטי‪ ,‬ניתן לבחור עצור לסיום‬
‫המסלול‪.‬‬
‫חניה בסמוך ליעד שלך‬
‫ההתקן יכול לסייע לך למצוא מקום חניה בסמוך ליעד‪ .‬בעת התקרבות‬
‫ליעדים מסוימים‪ ,‬ההתקן יציג באופן אוטומטי הנחיה לחפש אחר חניה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כאשר ההתקן מציג הנחיה‪ ,‬בחר כן כדי לחפש אחר חניה סמוכה‪.‬‬
‫• אם ההתקן אינו מציג הנחיה‪ ,‬בחר לאן? < קטגוריות < חניון ובחר‬
‫< היעד שלי‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות‪,‬‬
‫מחיר או אמצעי תשלום )אופציונלי(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל‬
‫מיקומי החניות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום חניה ובחר לדרך! < הוסף כעצירה הבאה‪.‬‬
‫ההתקן מכוון אותך אל אזור החניה‪.‬‬
‫איתור נקודת חניה אחרונה‬
‫בעת ניתוק ההתקן מהחשמל ברכב בזמן שההתקן מופעל‪ ,‬המיקום הנוכחי‬
‫שלך נשמר כנקודת חניה‪.‬‬
‫בחר יישומים < נקודה אחרונה‪.‬‬
‫שינוי המסלול הפעיל שלך‬
‫הוספת מיקום למסלול‬
‫כדי להוסיף מיקום למסלול‪ ,‬עליך לנווט במסלול כלשהו )התחלת מסלול‪,‬‬
‫עמוד ‪.(4‬‬
‫באפשרותך להוסיך מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות מתוזמנות‪,‬‬
‫באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לתכנן‪ ,‬לתזמן ולשמור את‬
‫המסלול )תכנון נסיעה‪ ,‬עמוד ‪.(15‬‬
‫< לאן?‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬חפש מיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול‪ ,‬בחר הוסף כעצירה‬
‫הבאה‪.‬‬
‫• כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול‪ ,‬בחר הוסף כעצירה אחרונה‪.‬‬
‫• כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול‪ ,‬בחר הוסף‬
‫למסלול פעיל‪.‬‬
‫ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה אותך‬
‫אל היעדים לפי הסדר‪.‬‬
‫עיצוב המסלול שלך‬
‫כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך‪ ,‬עליך להתחיל מסלול )התחלת מסלול‪,‬‬
‫עמוד ‪.(4‬‬
‫באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו‪ .‬כך‬
‫תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים מבלי‬
‫להוסיף יעד למסלול‪.‬‬
‫‪ 1‬גע במקום כלשהו במפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום על המפה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך לבחור באפשרות כדי להגדיל את הקטע במפה‬
‫ולבחור מיקום מדויק יותר‪.‬‬
‫ההתקן מחשב מחדש את המסלול דרך המיקום שנבחר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬בחר באפשרות‪:‬‬
‫• כדי להוסיך נקודות עיצוב נוספות למסלול‪ ,‬בחר מיקומים נוספים‬
‫במפה‪.‬‬
‫• כדי להסיר נקודת עיצוב‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 5‬כשאתה מסיים לעצב את המסלול‪ ,‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫ביצוע מעקף‬
‫באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב‬
‫לכבישים מסוימים‪ .‬תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה‪,‬‬
‫בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר < שנה מסלול‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם הכלי שנה מסלול אינו בתפריט כלי המפה‪ ,‬באפשרותך להוסיף‬
‫אותו )הפעלת כלי מפה‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים‪ ,‬בחר מעקף לפי מרחק‪.‬‬
‫• כדי לעקוף כביש מסוים במסלול‪ ,‬בחר מעקף לפי דרך‪.‬‬
‫• כדי לחפש מסלול חדש‪ ,‬בחר מעקף‪.‬‬
‫עצירת מסלול‬
‫מהמפה‪ ,‬בחר‬
‫< עצור‪.‬‬
‫שימוש במסלולים המוצעים‬
‫לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לשמור מיקום אחד לפחות ולהפעיל‬
‫את התכונה של היסטוריית הנסיעות )הגדרות התקן ופרטיות‪ ,‬עמוד ‪.(19‬‬
‫באמצעות התכונה ™‪ ,myTrends‬ההתקן חוזה את נקודת היעד שלך‬
‫בהתבסס על היסטוריית הנסיעות‪ ,‬היום בשבוע והשעה ביום‪ .‬לאחר שהגעת‬
‫למקום השמור כמה פעמים‪ ,‬המיקום עשוי להופיע בסרגל הניווט על המפה‬
‫יחד עם זמן הנסיעה המשוער ונתוני נסיעה אחרים‪.‬‬
‫בחר בסרגל הניווט כדי להציג את המסלול המוצע למיקום‪.‬‬
‫הימנעות מעיכובים‪ ,‬אגרות ואזורים‬
‫הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך‬
‫כדי להימנע מעיכובים בתנועה‪ ,‬עליך לקבל דיווחי תנועה )קבלת נתוני תנועה‬
‫באמצעות ‪ ,Smartphone Link‬עמוד ‪.(15‬‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי להימנע‬
‫מעיכובי תנועה‪ .‬אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה )הגדרות תנועה‪,‬‬
‫עמוד ‪ ,(19‬תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר < תנועה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מסלול חלופי‪ ,‬אם אפשרות זו זמינה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫הימנעות מכבישי אגרה‬
‫ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות‪ ,‬כגון כבישי‬
‫אגרה‪ ,‬גשרי אגרה‪ ,‬או אזורים צפופים‪ .‬ההתקן עשוי בכל זאת לכלול אזור‬
‫אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ניווט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫הערה‪ :‬התפריט משתנה לפי האזור שבו אתה נמצא ונתוני המפה‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫• בחר כבישי אגרה‪.‬‬
‫• בחר תעריפים ועמלות < כבישי אגרה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור אגרה‪ ,‬בחר שאל‬
‫תמיד‪.‬‬
‫• כדי להימנע תמיד מאגרות‪ ,‬בחר הימנע‪.‬‬
‫• כדי לאפשר תמיד אגרות‪ ,‬בחר אפשר‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר שמור‪.‬‬
‫הימנעות ממדבקות אגרה‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים‪.‬‬
‫במדינות מסוימות‪ ,‬נתוני המפה בהתקן עשויים להכיל מידע מפורט על‬
‫מדבקות אגרה‪ .‬ניתן להימנע ממדבקות אגרה בכל מדינה בנפרד‪.‬‬
‫ניווט אל היעד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר הגדרות < ניווט < תעריפים ועמלות < מדבקות אגרה‪.‬‬
‫בחר מדינה‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי שההתקן ישאל אותך לפני כל ניווט דרך אזור אגרה‪ ,‬בחר שאל‬
‫תמיד‪.‬‬
‫• כדי להימנע תמיד מאגרות‪ ,‬בחר הימנע‪.‬‬
‫• כדי לאפשר תמיד אגרות‪ ,‬בחר אפשר‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫הימנעות ממאפייני דרכים‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ניווט < הימנעויות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את מאפייני הדרכים שברצונך להימנע מהם במסלולים שלך ובחר‬
‫שמור‪.‬‬
‫הימנעויות מותאמות אישית‬
‫הימנעויות מותאמות אישית מדרכים מאפשרות לך לבחור להימנע מאזורים‬
‫ומקטעי כביש מסוימים‪ .‬כאשר ההתקן מחשב מסלול‪ ,‬הוא נמנע מאזורים‬
‫ודרכים אלא‪ ,‬אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין‪.‬‬
‫הימנעות מדרך‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ניווט < הימנעויות מותאמות אישית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הוסף כביש הימנעות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר‬
‫הבא‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר הבא‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בוצע‪.‬‬
‫הימנעות מאזור‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ניווט < הימנעויות מותאמות אישית‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר הוסף הימנעות מדרך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר הוסף אזור המנעות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע‬
‫ובחר הבא‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע‬
‫ובחר הבא‪.‬‬
‫האזור שנבחר מוצלל על המפה‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר בוצע‪.‬‬
‫השבתת הימנעות מותאמת אישית‬
‫באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ניווט < הימנעויות מותאמות אישית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הימנעות‪.‬‬
‫< השבת‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫מחיקת הימנעויות מותאמות אישית‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ניווט < הימנעויות מותאמות אישית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי למחוק הימנעויות מותאמות אישית‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית אחת‪ ,‬בחר את ההימנעות ובחר‬
‫< מחק‪.‬‬
‫ניווט בדרכי שטח‬
‫אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט‪ ,‬השתמש במצב 'דרכי שטח'‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ניווט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מצב חישוב < דרכי שטח < שמור‪.‬‬
‫המסלול הבא ייחשב כקו ישר עד המיקום‪.‬‬
‫מעקב אחר צריכת דלק‬
‫באפשרותך להגדיר את ההתקן להערכת צריכת הדלק שלך‪ ,‬להפעלת‬
‫אזהרות כשאתה מתקרב למרחק הדלק המרבי המשוער ולהצעת עצירות‬
‫תדלוק לפי טווח הדלק המשוער שלך‪ .‬כאשר המעקב אחר צריכת הדלק‬
‫מופעל‪ ,‬הסמל מציין את מצב הדלק הנוכחי‪.‬‬
‫לבן‪ :‬המעקב אחר הדלק מושבת‪ ,‬או שההתקן אינו מחובר לתושבת‬
‫האופנוע‪.‬‬
‫איתור ושמירה של מיקומים‬
‫ירוק‪ :‬טווח הדלק המשוער עולה על רמת האזהרה של מכל הדלק‪.‬‬
‫כתום‪ :‬טווח הדלק המשוער קטן מרמת האזהרה של מכל הדלק‪.‬‬
‫אדום‪ :‬המרחק המשוער הנותר במכל הוא ‪.0‬‬
‫הפעלת מעקב אחר צריכת דלק‬
‫כדי שתוכל להפעיל את המעקב אחר צריכת הדלק‪ ,‬יש לוודא כי ההתקן‬
‫מוגדר למצב אופנוע או שטח ומותקן בתושבת האופנוע‪.‬‬
‫בעת הפעלת מעקב אחר צריכת דלק‪ ,‬יופיע מד דלק במחשב הנסיעה )הצגת‬
‫דף פרטי הנסיעה‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫‪ 1‬מלא את מכל הדלק‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר יישומים < הגדרות דלק < מעקב אחר צריכת דלק‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מרחק לכל מכל‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן את המרחק שגומע כלי הרכב עד שהוא מכלה מכל דלק אחד‪ ,‬ובחר‬
‫בוצע‪.‬‬
‫אזהרת כמות דלק נמוכה‬
‫באפשרותך להגדיר את ההתקן להתריע כאשר כמות הדלק במכל נמוכה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬על ההתקן להיות מחובר לתושבת שבאופנוע כדי להציג אזהרות על‬
‫כמות דלק נמוכה‪.‬‬
‫‪ 1‬הפעל מעקב אחר צריכת דלק )הפעלת מעקב אחר צריכת דלק‪ ,‬עמוד ‪.(7‬‬
‫‪ 2‬בחר אזהרת דלק שנותר‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן מרחק‪ ,‬ובחר בוצע‪.‬‬
‫כאשר כמות הדלק מספיקה רק לנסיעת המרחק שהוזן‪ ,‬אזהרת כמות דלק‬
‫נמוכה תופיע בדף המפה‪.‬‬
‫איפוס הקילומטראג' של מכל הדלק‬
‫בעת מילוי מכל הדלק‪ ,‬עליך לאפס את הקילומטראג' של מכל הדלק בהתקן‬
‫כדי לעקוב ביתר דיוק אחר יתרת הדלק‪.‬‬
‫בחר יישומים < הגדרות דלק < איפוס מכל דלק‪.‬‬
‫הפעלת עצירות תדלוק דינמיות‬
‫כדי שתוכל להפעיל עצירות תדלוק דינמיות‪ ,‬יש לוודא כי ההתקן מוגדר למצב‬
‫אופנוע ומותקן בתושבת האופנוע והמעקב אחר צריכת הדלק צריך להיות‬
‫מופעל‪.‬‬
‫תוכל להגדיר את ההתקן כך שימליץ על עצירות תדלוק‪ ,‬לפי טווח הדלק‬
‫המשוער שלך‪.‬‬
‫בחר יישומים < הגדרות דלק < עצירת תדלוק דינמית‪.‬‬
‫איתור ושמירה של מיקומים‬
‫המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬בתי מלון ושירותי‬
‫רכב‪ ,‬וכן מידע מפורט על רחובות‪ .‬התפריט לאן? עוזר לך למצוא את היעד‬
‫שלך באמצעות כמה שיטות לעיון‪ ,‬חיפוש ושמירה של מידע זה‪.‬‬
‫• הזן מונחי חיפוש כדי לחפש במהירות את כל המידע על המיקום )איתור‬
‫מיקום באמצעות סרגל החיפוש‪ ,‬עמוד ‪.(7‬‬
‫• עיון או חיפוש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה )נקודות עניין‪,‬‬
‫עמוד ‪.(7‬‬
‫• חפש וסמן נקודות עניין של ‪) Foursquare‬חיפוש נקודות עניין של‬
‫‪ ,Foursquare‬עמוד ‪.(9‬‬
‫• השתמש בכלי חיפוש כדי למצוא מיקומים ספציפיים‪ ,‬כגון כתובות‪ ,‬צמתים‬
‫או קואורדינטות גיאוגרפיות )כלי חיפוש‪ ,‬עמוד ‪.(9‬‬
‫• חפש בקרבת עיר או אזור שונים )שינוי אזור החיפוש‪ ,‬עמוד ‪.(8‬‬
‫• שמור את המיקומים המועדפים שלך כדי למצוא אותם במהירות בעתיד‬
‫)שמירת מיקומים‪ ,‬עמוד ‪.(10‬‬
‫• חזור למיקומים שנמצאו לאחרונה )הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה‪,‬‬
‫עמוד ‪.(9‬‬
‫®‬
‫נקודות עניין‬
‫נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך‪ .‬נקודות עניין‬
‫מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון תחנות‬
‫דלק‪ ,‬מסעדות‪ ,‬בתי מלון ומקומות בילוי‪.‬‬
‫איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש‬
‫באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת‬
‫קטגוריה‪ ,‬שם מותג‪ ,‬כתובת או שם עיר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫בחר לאן?‪.‬‬
‫בחר הזן חיפוש בסרגל החיפוש‪.‬‬
‫הזן את כל מונח החיפוש או חלק ממנו‪.‬‬
‫מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• לחיפוש סוג עסק מסוים‪ ,‬הזן שם קטגוריה )למשל "בתי קולנוע"(‪.‬‬
‫• לחיפוש שם עסק‪ ,‬הזן את השם במלואו או בחלקו‪.‬‬
‫• לחיפוש כתובת קרובה‪ ,‬הזן את מספר הבית ושם הרחוב‪.‬‬
‫• לחיפוש כתובת בעיר אחרת‪ ,‬הזן את מספר הבית‪ ,‬שם הרחוב‪ ,‬העיר‬
‫והמדינה‪.‬‬
‫• לחיפוש עיר‪ ,‬הזן את העיר ואת המדינה‪.‬‬
‫• לחיפוש קואורדינטות‪ ,‬הזן את קווי האורך והרוחב‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• לחיפוש באמצעות מונח חיפוש מוצע‪ ,‬בחר במונח‪.‬‬
‫• לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר מיקום‪.‬‬
‫תוצאות חיפוש של המיקום‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬תוצאות החיפוש של המיקום מופיעות ברשימה שבראשה‬
‫מופיע המיקום הקרוב ביותר‪ .‬ניתן לגלול כלפי מטה להצגת תוצאות נוספות‪.‬‬
‫בחר מיקום להצגת תפריט האפשרויות‪.‬‬
‫בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום שנבחר‪.‬‬
‫בחר כדי לאתר אזורי חניה ליד המיקום‪.‬‬
‫איתור מיקום לפי קטגוריה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר לאן?‪.‬‬
‫בחר קטגוריה או בחר קטגוריות‪.‬‬
‫במידת הצורך בחר קטגוריית משנה‪.‬‬
‫בחר מיקום‪.‬‬
‫חיפוש בתוך קטגוריה‬
‫לאחר שחיפשת נקודת עניין‪ ,‬ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של‬
‫'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעת היעדים האחרונים שבחרת‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך‪.‬‬
‫רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו‬
‫לאחרונה בקטגוריה שנבחרה‪.‬‬
‫• בחר קטגוריית משנה‪ ,‬אם יש צורך‪ ,‬ובחר יעד‪.‬‬
‫בחר כדי להציג מסלולים חלופיים למיקומים‪.‬‬
‫לדרך!‬
‫בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ‪.‬‬
‫בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש במפה‪.‬‬
‫תוצאות חיפוש מיקום במפה‬
‫באפשרותך להציג את התוצאות של חיפוש מיקום על המפה במקום‬
‫ברשימה‪.‬‬
‫מתוצאות החיפוש של המיקום‪ ,‬בחר ‪ .‬המיקום הקרוב ביותר מופיע במרכז‬
‫המפה ומידע בסיסי לגבי המיקום שנבחר מופיע בתחתית המפה‪.‬‬
‫ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי‬
‫המוצרים‪.‬‬
‫באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין )‪ (POI‬בתוך מקום גדול יותר‪ ,‬כגון‬
‫חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < הזן חיפוש‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לחפש את האתר‪ ,‬הזן את השם או הכתובת של המקום‪ ,‬בחר‬
‫ועבור לשלב ‪.3‬‬
‫• כדי לחפש את נקודת העניין‪ ,‬הזן את השם של נקודת העניין‪ ,‬בחר‬
‫ועבור לשלב ‪.5‬‬
‫‪ 3‬בחר את המקום‪.‬‬
‫רשימה של קטגוריות תופיע מתחת למקום‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬אתרי השכרת‬
‫רכב או טרמינלים‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר את נקודת העניין‪ ,‬ובחר לדרך!‪.‬‬
‫ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר לנקודת‬
‫העניין‪ .‬כאשר תגיע ליעד‪ ,‬דגל משובץ יציין את אזור החניה המומלץ‪ .‬נקודה‬
‫עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך המקום‪.‬‬
‫בדיקת מקום‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי‬
‫המוצרים‪.‬‬
‫ניתן להציג רשימה של נקודות עניין הנמצאות בכל אחד מהמקומות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר מקום‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר < חקור מקום זה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫גרור את המפה כדי להציג תוצאות חיפוש נוספות‪.‬‬
‫תוצאות חיפוש נוספות‪ .‬בחר כדי להציג מיקום אחר‪.‬‬
‫סיכום המיקום שנבחר‪ .‬בחר כדי להציג מידע מפורט לגבי המיקום‬
‫שנבחר‪.‬‬
‫לדרך! בחר כדי להתחיל לנווט אל המיקום באמצעות המסלול המומלץ‪.‬‬
‫בחר כדי להציג את תוצאות החיפוש ברשימה‪.‬‬
‫שינוי אזור החיפוש‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬ההתקן מחפש ליד המיקום הנוכחי‪ .‬באפשרותך גם לחפש‬
‫באזורים אחרים‪ ,‬כגון ליד היעד‪ ,‬ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫חניה‬
‫התקן ‪ zūmo‬כולל נתוני חניה מפורטים שיכולים לעזור לך למצוא מקום חניה‬
‫קרוב על סמך הסבירות למצוא מקומות חניה פנויים‪ ,‬סוג החניה‪ ,‬המחיר או‬
‫שיטות התשלום המקובלות‪.‬‬
‫באזורים מסוימים‪ ,‬נתוני חניה בזמן אמת זמינים בזמן שהתקן ‪ zūmo‬מחובר‬
‫ל‪) Smartphone Link-‬התאמת הטלפון שלך והתחברות ל‪Smartphone-‬‬
‫‪ ,Link‬עמוד ‪ .(12‬בזמן שההתקן מקבל נתוני חניה בזמן אמת‪ ,‬אתה יכול‬
‫לבחון את מגמות החניה בזמן אמת‪.‬‬
‫איתור ושמירה של מיקומים‬
‫הערה‪ :‬נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל מיקומי‬
‫החניות‪ Garmin .‬אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני החניה בזמן‬
‫אמת‪.‬‬
‫איתור חניה בסמוך למיקום הנוכחי שלך‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < קטגוריות < חניון‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות‪,‬‬
‫מחיר או אמצעי תשלום )אופציונלי(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל‬
‫מיקומי החניות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום חניה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫איתור חניה ליד מיקום שצוין‬
‫‪ 1‬חפש מיקום‪.‬‬
‫‪ 2‬מתוצאות חיפוש המיקום‪ ,‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫מופיעה רשימה של אזורי חניה בסמוך למיקום שנבחר‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר סינון חניות ובחר קטגוריה אחת או יותר לסינון חניות לפי זמינות‪,‬‬
‫מחיר או אמצעי תשלום )אופציונלי(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬נתוני חניה מפורטים אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל‬
‫מיקומי החניות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר מיקום חניה‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫הכרת הצבעים והסמלים הקשורים לחניה‬
‫מיקומי חניה הכוללים נתוני חניה מפורטים מקודדים לפי צבע לציון הסבירות‬
‫למציאת מקום חניה‪ .‬הסמלים מציינים את סוג החניה הזמינה )ברחוב או‬
‫במגרש חניה(‪ ,‬מידע יחסי אודות מחירים וסוג התשלום‪.‬‬
‫ניתן להציג את המקרא עבור הצבעים והסמלים הללו בהתקן‪.‬‬
‫מתוצאות החיפוש של החניה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫כלי חיפוש‬
‫כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים על‪-‬ידי‬
‫מענה להנחיות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫איתור כתובת‬
‫הערה‪ :‬סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר חיפוש ליד‪ :‬כדי לשנות את אזור החיפוש )שינוי אזור‬
‫החיפוש‪ ,‬עמוד ‪.(8‬‬
‫‪ 3‬בחר כתובת‪.‬‬
‫‪ 4‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר את הכתובת‪.‬‬
‫איתור צומת‬
‫באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות‪ ,‬כבישים בין‪-‬עירוניים‬
‫או כבישים אחרים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < קטגוריות < צמתים‪.‬‬
‫‪ 2‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את הצומת‪.‬‬
‫איתור עיר‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < קטגוריות < ערים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר עיר מרשימת הערים הקרובות‪.‬‬
‫• כדי לחפש בקרבת מיקום אחר‪ ,‬בחר חיפוש ליד‪) :‬שינוי אזור‬
‫החיפוש‪ ,‬עמוד ‪.(8‬‬
‫• כדי לחפש עיר לפי שם‪ ,‬בחר הזן חיפוש‪ ,‬הזן שם עיר‪ ,‬ובחר ‪.‬‬
‫איתור מיקום באמצעות קואורדינטות‬
‫באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך‪.‬‬
‫שיטה זו יכולה להיות שימושית בעת משחקי 'חפש את המטמון'‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < קטגוריות < קואורדינטות‪.‬‬
‫איתור ושמירה של מיקומים‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר‬
‫הקואורדינטות‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר הצג במפה‪.‬‬
‫ושנה את התבנית או הנתונים של‬
‫‪Foursquare‬‬
‫‪ Foursquare‬היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים‪ .‬ההתקן כולל‬
‫נקודות עניין שנטענו מראש ‪ ,Foursquare‬המסומנות על ידי הלוגו של‬
‫‪ Foursquare‬בתוצאות החיפוש של מיקומים‪.‬‬
‫לתכונות נוספות‪ ,‬באפשרותך להתחבר לחשבון ‪ Foursquare‬שלך‬
‫באמצעות ‪ Smartphone Link‬בטלפון חכם תואם‪ .‬כאשר אתה מתחבר‬
‫לחשבון ‪ Foursquare‬שלך באמצעות ‪ ,Smartphone Link‬באפשרותך‬
‫להציג פרטי מיקום מ‪ ,Foursquare-‬לסמן מיקום שאתה נמצא בו‪ ,‬ולחפש‬
‫נקודות עניין במסד הנתונים המקוון של ‪.Foursquare‬‬
‫התחברות לחשבון ‪ Foursquare‬שלך‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫חבר את ההתקן ל‪) Smartphone Link-‬התאמת הטלפון שלך‬
‫והתחברות ל‪ ,Smartphone Link-‬עמוד ‪.(12‬‬
‫בסמארטפון שלך‪ ,‬פתח את האפליקציה ‪.Smartphone Link‬‬
‫פתח את הגדרות האפליקציה ‪ ,Smartphone Link‬ובחר‬
‫‪.Foursquare® > Login‬‬
‫הזן את ‪ Foursquare‬פרטי הכניסה שלך‪.‬‬
‫חיפוש נקודות עניין של ‪Foursquare‬‬
‫באפשרותך לחפש נקודות עניין של ‪ Foursquare‬שנטענו בהתקן שלך‪.‬‬
‫כאשר אתה מתחבר לחשבון ‪ Foursquare‬שלך באמצעות ‪Smartphone‬‬
‫‪ ,Link‬החיפוש מספק את התוצאות העדכניות ביותר ממסד הנתונים המקוון‬
‫של ‪ Foursquare‬ותוצאות מותאמות אישית מחשבון המשתמש שלך‬
‫ב‪.Foursquare-‬‬
‫בחר לאן? < קטגוריות < ®‪.Foursquare‬‬
‫הצגת פרטי מיקום מ‪Foursquare -‬‬
‫כדי שתוכל להציג פרטי מיקום מ‪ ,Foursquare -‬עליך להתחבר לטלפון‬
‫נתמך שפועל בו ‪ Smartphone Link‬ולהתחבר לחשבון ‪ Foursquare‬שלך‪.‬‬
‫באפשרותך להציג מידע מפורט על מיקומי ‪ ,Foursquare‬כגון דירוגי‬
‫משתמשים‪ ,‬מידע על מחירים במסעדות ושעות פעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬מתוצאות החיפוש של מיקומים‪ ,‬בחר נקודת עניין של ‪.Foursquare‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫רישום מיקום עם ‪Foursquare‬‬
‫כדי שתוכל לרשום מיקום עם ‪ ,Foursquare‬עליך להתחבר לטלפון נתמך‬
‫שפועל בו ‪ Smartphone Link‬ולהתחבר לחשבון ‪ Foursquare‬שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < ®‪ < Foursquare‬רישום מיקום‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר נקודת עניין‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר < רישום מיקום‪.‬‬
‫®‬
‫‪TripAdvisor‬‬
‫ההתקן שלך כולל נקודות עניין ודירוגים של ‪.TripAdvisor‬דירוגי‬
‫‪ TripAdvisor‬מופיעים באופן אוטומטי ברשימת תוצאות החיפוש לקבלת‬
‫נקודות עניין רלוונטיות‪ .‬ניתן גם לחפש נקודות עניין קרובות של‬
‫‪ TripAdvisor‬ולמיין אותן לפי מרחק או פופולריות‪.‬‬
‫איתור נקודות עניין של ‪TripAdvisor‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < קטגוריות < ‪.TripAdvisor‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫מופיעה רשימה של נקודות עניין קרובות של ‪ TripAdvisor‬עבור‬
‫הקטגוריה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיין תוצאות כדי למיין את תוצאות החיפוש לפי מרחק או פופולריות‬
‫)אופציונלי(‪.‬‬
‫הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה‬
‫ההתקן מאחסן היסטוריה של ‪ 50‬המיקומים האחרונים שמצאת‪.‬‬
‫בחר לאן? < אחרון‪.‬‬
‫מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה‬
‫בחר לאן? < אחרון <‬
‫< בהיר < כן‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי‬
‫השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי‪ .‬תכונה זו‬
‫שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר את המכונית‪.‬‬
‫איתור שירותי חירום ותחנות דלק‬
‫באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי למצוא את בתי החולים‪,‬‬
‫תחנות המשטרה ותחנות הדלק הקרובים ביותר‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר את המכונית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר בתי חולים‪ ,‬תחנות משטרה או דלק‪.‬‬
‫רשימה של מיקומים עבור השירות שנבחר מופיעה‪ ,‬כשהמיקומים‬
‫הקרובים ביותר בראש הרשימה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לנווט אל המיקום‪ ,‬בחר לדרך!‬
‫• כדי להציג את מספר הטלפון ופרטי מיקום אחרים‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך‬
‫אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך‪,‬‬
‫ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר את הרכב‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר < למיקום שלי‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום התחלה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בחר‪.‬‬
‫• בחר קטגוריות כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור‪.‬‬
‫• בחר שינוי סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון‬
‫המיקום השמור במפה‪.‬‬
‫‪ 7‬ערוך את המידע‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר בוצע‪.‬‬
‫הקצאת קטגוריות למיקום שמור‬
‫באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים‬
‫השמורים שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת יותר‬
‫מ‪ 12-‬מיקומים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < שמור‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫< ערוך < קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר‬
‫‪ 5‬הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים‪.‬‬
‫‪ 6‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה מוצעת‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר בוצע‪.‬‬
‫מחיקת מיקום שמור‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < שמור‪.‬‬
‫< מחק מקומות שמורים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר את התיבה שליד המיקומים השמורים שברצונך למחוק ובחר מחק‪.‬‬
‫הוספת קיצור דרך‬
‫באפשרותך להוסיף קיצורי דרך לתפריט 'לאן?'‪ .‬קיצור דרך יכול להצביע על‬
‫מיקום‪ ,‬קטגוריה או כלי חיפוש‪.‬‬
‫התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד ‪ 36‬סמלים של קיצורי דרך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? < הוסף קיצור דרך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פריט‪.‬‬
‫הסרת קיצור דרך‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫< הסרת קיצורי דרך‪.‬‬
‫בחר לאן? <‬
‫בחר קיצור דרך להסרה‪.‬‬
‫בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫שמירת מיקומים‬
‫שמירת מיקום‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫חפש מיקום )איתור מיקום לפי קטגוריה‪ ,‬עמוד ‪.(8‬‬
‫מתוצאות החיפוש‪ ,‬בחר מיקום‪.‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫< שמור‪.‬‬
‫בחר‬
‫במידת הצורך‪ ,‬הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫שמירת המיקום הנוכחי שלך‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר את סמל המכונית‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫בחר אישור‪.‬‬
‫עריכת מיקום שמור‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫בחר לאן? < שמור‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫בחר מיקום‪.‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫< ערוך‪.‬‬
‫בחר‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר שם‪.‬‬
‫• בחר מספר טלפון‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫שימוש במפה‬
‫באפשרותך להשתמש במפה כדי לנווט במסלול )המסלול שלך על המפה‪,‬‬
‫עמוד ‪ (5‬או כדי להציג מפה של הסביבה שלך כאשר אין מסלול פעיל‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הצג מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬גע במקום כלשהו במפה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• גרור את המפה כדי להציג מבט פנורמי ימינה‪ ,‬שמאלה‪ ,‬למעלה או‬
‫למטה‪.‬‬
‫• כדי להגדיל או להקטין את התצוגה‪ ,‬בחר או ‪.‬‬
‫• כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה' לתצוגת 'תלת‪-‬ממד'‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי להתחיל מסלול‪ ,‬בחר מיקום במפה‪ ,‬ובחר לדרך! )התחלת מסלול‬
‫על ידי שימוש במפה‪ ,‬עמוד ‪.(5‬‬
‫כלי מפה‬
‫כלי מפה מספקים גישה מהירה למידע ולפונקציות של ההתקן בעת הצגת‬
‫המפה‪ .‬בעת הפעלת כלי מפה‪ ,‬הוא מופיע בחלונית בשולי המפה‪.‬‬
‫עצור‪ :‬להפסקת הניווט של המסלול הפעיל‪.‬‬
‫שנה מסלול‪ :‬מאפשר לך לבצע מעקף או לדלג על מיקומים במסלול‪.‬‬
‫בהמשך‪ :‬להצגת מיקומים בהמשך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע‬
‫)בהמשך‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫פניות‪ :‬להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול )הצגת פניות והוראות‬
‫נסיעה‪ ,‬עמוד ‪.(5‬‬
‫נתוני נסיעה‪ :‬להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית‪ ,‬כגון מהירות או‬
‫מרחק )הצגת נתוני נסיעה מהמפה‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫עוצמה‪ :‬לכוונון את עוצמת הקול הראשית‪.‬‬
‫בהירות‪ :‬לכוונון בהירות המסך‪.‬‬
‫טלפון‪ :‬להצגת רשימה של שיחות טלפון אחרונות מהטלפון המחובר‪ ,‬ולהצגת‬
‫אפשרויות במהלך שיחה כאשר הטלפון פעיל )שימוש באפשרויות‬
‫'בשיחה'‪ ,‬עמוד ‪.(13‬‬
‫‪ :LiveTrack‬מאפשר לך להתחיל ולהפסיק שיתוף של ‪LiveTrack‬‬
‫‪ ,(LiveTrack‬עמוד ‪.(16‬‬
‫תנועה‪ :‬להצגת תנאי הדרך יחד עם המסלול או האזור שלך )הצגת אירועי‬
‫תנועה בהמשך הדרך‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫מזג אוויר‪ :‬להצגת תנאי מזג האוויר עבור האזור שלך‪.‬‬
‫שימוש במפה‬
‫‪ :PhotoLive‬להצגת מצלמות תנועה בשידור חי ממנוי ‪ photoLive‬שלך‬
‫)מצלמות תנועה של ‪ ,PhotoLive‬עמוד ‪.(18‬‬
‫דווח על מצלמה‪ :‬לדיווח על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום‪ .‬כלי‬
‫זה זמין רק כשיש לך נתונים על מצלמות מהירות או מצלמות רמזור אדום‬
‫בהתקן‪ ,‬ויש לך חיבור פעיל ליישום ‪) Smartphone Link‬התאמת‬
‫הטלפון שלך והתחברות ל‪ ,Smartphone Link-‬עמוד ‪.(12‬‬
‫הצגת כלי מפה‬
‫‪ 1‬בחר על המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר כלי מפה‪.‬‬
‫כלי המפה מופיע בחלונית בשולי המפה‪.‬‬
‫‪ 3‬בסיום השימוש בכלי המפה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫הפעלת כלי מפה‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬רק כלי המפה הנפוצים ביותר בשימוש מופעלים בתפריט כלי‬
‫המפה‪ .‬באפשרותך להוסיף עד ‪ 12‬כלים לתפריט‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר < על המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר בתיבת הסימון לצד כל כלי להוספה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור‪.‬‬
‫בהמשך‬
‫הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול או‬
‫הדרך שבהם אתה נוסע‪ .‬באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך הדרך‪ ,‬כגון‬
‫מסעדות‪ ,‬תכנות דלק או אזורי מנוחה‪ .‬בעת נסיעה בכביש מהיר‪ ,‬באפשרותך‬
‫גם להציג מידע ושירותים זמינים עבור היציעות והערים בהמשך הדרך‪,‬‬
‫בדומה למידע שמוצג בתמרורים ובשלטים בכבישים מהירים‪.‬‬
‫באפשרותך להתאים אישית שלוש קטגוריות להצגה בכלי בהמשך‪.‬‬
‫הצגת מיקומים בהמשך הדרך‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר < בהמשך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להציג את המיקום הבא בהמשך הדרך בכל קטגוריה‪ ,‬בחר ‪,‬‬
‫אם יש צורך‪.‬‬
‫• כדי להציג מידע ושירותים זמינים ליציאות בכביש מהיר או לערים‬
‫בהמשך הדרך‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אפשרות זו זמינה רק במהלך נסיעה בכביש מהיר או כאשר‬
‫הדרך כוללת כביש מהיר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פריט להצגת רשימת מיקומים עבור קטגוריה זו‪ ,‬יציאה או עיר‪.‬‬
‫התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'‬
‫באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר < בהמשך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה‪ ,‬בחר וגרור את החץ‬
‫המופיע לצד שם הקטגוריה‪.‬‬
‫• כדי לשנות קטגוריה‪ ,‬בחר את הקטגוריה‪.‬‬
‫• כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית‪ ,‬בחר קטגוריה‪ ,‬בחר חיפוש‬
‫מותאם אישית והזן שם של עסק או קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בוצע‪.‬‬
‫מידע על נסיעה‬
‫הצגת נתוני נסיעה מהמפה‬
‫כדי שתוכל להציג נתוני נסיעה במפה‪ ,‬עליך להוסיף את הכלי לתפריט כלי‬
‫המפה )הפעלת כלי מפה‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫מהמפה‪ ,‬בחר < נתוני נסיעה‪.‬‬
‫התאמה אישית של שדות נתוני הנסיעה‬
‫כדי שתוכל להתאים אישית את הנתונים המופיעים בכלי המפה עם נתוני‬
‫הנסיעה‪ ,‬עליך להוסיף את כלי נתוני הנסיעה לתפריט כלי המפה )הפעלת כלי‬
‫מפה‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫‪ 1‬מהמפה‪ ,‬בחר < נתוני נסיעה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר שדה נתוני נסיעה‪.‬‬
‫שימוש במפה‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫השדה החדש של נתוני הנסיעה מופיע בכלי המפה עם נתוני הנסיעה‪.‬‬
‫הצגת דף פרטי הנסיעה‬
‫דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על‬
‫הנסיעה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה עוצר לעתים קרובות‪ ,‬השאר את ההתקן מופעל כדי שיוכל‬
‫למדוד בדייקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר מהירות‪.‬‬
‫הצגת יומן המסע‬
‫ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתיב שבו נסעת‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את תיבת הסימון יומן נסיעה‪.‬‬
‫איפוס פרטי הנסיעה‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר מהירות‪.‬‬
‫< אפס שדות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כאשר אינך מנווט במסלול‪ ,‬בחר בחר הכל כדי לאפס כל שדה נתונים‪,‬‬
‫פרט למד המהירות‪ ,‬בדף הראשון‪.‬‬
‫• בחר אפס נתוני מסלול כדי לאפס את המידע במחשב הדרך‪.‬‬
‫• בחר איפוס מהירות מרבית כדי לאפס את המהירות המרבית‪.‬‬
‫• בחר אפס נסיעה ב' כדי לאפס את מד המרחק‪.‬‬
‫הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך‬
‫באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך‬
‫הכביש שבו אתה נוסע‪.‬‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר < תנועה‪.‬‬
‫אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים‪.‬‬
‫הצגת תנועה על המפה‬
‫מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים‬
‫בכבישים שבסביבה‪.‬‬
‫‪ 1‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר יישומים < תנועה‪.‬‬
‫< מקרא כדי להציג את המקרא של מפת‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר‬
‫התנועה‪.‬‬
‫חיפוש אירועי תנועה‬
‫‪ 1‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר יישומים < תנועה‪.‬‬
‫< אירועים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר פריט ברשימה‪.‬‬
‫‪ 4‬אם קיים יותר מאירוע אחד‪ ,‬השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים‪.‬‬
‫התאמה אישית של המפה‬
‫התאמה אישית של שכבות המפה‬
‫באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה‪ ,‬כגון סמלים‬
‫של נקודות עניין ומצבי כבישים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < שכבות מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את השכבות להכללה במפה ובחר שמור‪.‬‬
‫שינוי שדה נתוני המפה‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר שדה נתונים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סוג של נתונים להצגה‪.‬‬
‫שינוי פרספקטיבת המפה‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < תצוגת מפת נהיגה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מעקב כדי להציג את המפה בשני ממדים )דו‪-‬ממד( כאשר כיוון‬
‫הנסיעה הוא כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫• בחר צפון למעלה כדי להציג את המפה בדו‪-‬ממד כאשר הצפון הוא‬
‫כלפי מעלה‪.‬‬
‫• בחר תלת‪-‬ממד כדי להציג את המפה בשלושה ממדים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור‪.‬‬
‫שירותים בזמן אמת‪ ,‬תנועה ותכונות עבור‬
‫טלפונים חכמים‬
‫כדי להפיק את המרב מההתקן ‪ zūmo‬שברשותך‪ ,‬עליך לשייך את ההתקן‬
‫לטלפון החכם שלך ולהתחבר ליישום ‪ .Smartphone Link‬היישום‬
‫‪ Smartphone Link‬מאפשר להתקן לקבל נתונים בזמן אמת‪ ,‬כולל נתוני‬
‫תנועה בזמן אמת‪ ,‬מגמות חניה‪ ,‬מצלמות מהירות ורמזור אדום ושירותים‬
‫אחרים בזמן אמת‪.‬‬
‫נתוני תנועה בזמן אמת‪ :‬שליחת נתוני תנועה בזמן אמת להתקן‪ ,‬כגון אירועי‬
‫תנועה ועומסים בתנועה‪ ,‬אזורי בנייה וסגירה של כבישים )תנועה‪,‬‬
‫עמוד ‪.(15‬‬
‫מידע בזמן אמת על חניה‪ :‬שליחת מגמות חניה בזמן אמת להתקן‪ ,‬במידת‬
‫האפשר )חניה‪ ,‬עמוד ‪.(8‬‬
‫‪Garmin‬שירותים בזמן אמת של‪ :‬אספקת שירותים בתשלום וללא תשלום‬
‫לשליחת נתונים בזמן אמת להתקן‪ ,‬כגון מצלמות מהירות ורמזור אדום‪,‬‬
‫או מצלמות תנועה )שירותים בזמן אמת של ‪ ,Garmin‬עמוד ‪.(12‬‬
‫מידע על מזג אוויר‪ :‬שליחת דיווחי מזג אוויר והתראות בזמן אמת להתקן‬
‫)הצגה של תחזית מזג האוויר‪ ,‬עמוד ‪.(17‬‬
‫‪ :LiveTrack‬מאפשר לך לשתף נסיעה עם אנשי קשר נבחרים בזמן אמת‬
‫)‪ ,LiveTrack‬עמוד ‪.(16‬‬
‫התראות חכמות‪ :‬הצגת הודעות הטלפון והודעות בהתקן שלך‪ .‬תכונה זו‬
‫אינה זמינה לכל השפות‪.‬‬
‫התקשרות בעזרת דיבורית‪ :‬מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות טלפון‬
‫באמצעות ההתקן‪ ,‬ומאפשר לך להשתמש בהתקן כטלפון עם רמקול‪.‬‬
‫שליחת מיקומים להתקן‪ :‬מאפשר לך לשלוח מיקומים מהטלפון החכם‬
‫להתקן הניווט‪.‬‬
‫רישום מיקום של ‪ :Foursquare‬מאפשר לך לסמן הגעה למיקומי‬
‫‪ Foursquare‬באמצעות התקן הניווט )רישום מיקום עם ‪,Foursquare‬‬
‫עמוד ‪.(9‬‬
‫התאמת הטלפון שלך והתחברות ל‪Smartphone-‬‬
‫‪Link‬‬
‫עליך לשייך את ההתקן ‪ zūmo‬שברשותך לטלפון ולהתחבר אל‬
‫‪ Smartphone Link‬כדי להשתמש בתכונות מסוימות‪ ,‬כגון דיווחי תנועה‬
‫וחניה בזמן אמת‪ ,‬שיחות עם דיבורית ותכונות מחוברות אחרות‪.‬‬
‫לאחר התאמת ההתקנים‪ ,‬הם מתחברים באופן אוטומטי בעת הפעלתם‬
‫וכשהם בטווח‪.‬‬
‫‪ 1‬מחנות היישומים בטלפון‪ ,‬התקן את היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫‪ 2‬הנח את התקן ‪ zūmo‬והטלפון במרחק של ‪ 3‬מטר )‪ 10‬רגל( אחד‬
‫מהשני‪.‬‬
‫‪ 3‬בהתקן ‪ ,zūmo‬בחר הגדרות < ‪ Bluetooth‬ובחר את תיבת הסימון‬
‫‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 4‬בחר חפש התקנים‪.‬‬
‫‪ 5‬בטלפון שברשותך‪ ,‬הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית ‪ Bluetooth‬והגדר‬
‫את הטלפון כניתן לגילוי‪.‬‬
‫עיין במדריך למשתמש של הטלפון לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫‪ 6‬בהתקן ‪ ,zūmo‬בחר אישור‪.‬‬
‫התקן ‪ zūmo‬מתחיל לחפש אחר התקני ‪ Bluetooth‬בקרבת מקום‪,‬‬
‫ומופיעה רשימה של התקני ‪ .Bluetooth‬ייתכן שתחלוף דקה עד‬
‫שהטלפון יופיע ברשימה‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר את הטלפון מתוך הרשימה ולאחר מכן בחר אישור‪.‬‬
‫‪ 8‬בטלפון‪ ,‬אשר את בקשת ההתאמה‪.‬‬
‫‪ 9‬בטלפון‪ ,‬פתח את היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫אם אתה מבצע התאמה עם התקן ‪ ,Apple‬יופיע קוד אבטחה במסך של‬
‫‪.zūmo‬‬
‫‪ 10‬אם נדרש‪ ,‬הזן את קוד האבטחה בטלפון בתוך ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫®‬
‫‪12‬‬
‫‪Bluetooth‬הצגת סמלי מצב של‬
‫סמלי מצב מופיעים בהגדרות של ‪ Bluetooth‬ליד כל התקן שהותאם‪.‬‬
‫בחר הגדרות < ‪.Bluetooth‬‬
‫• סמל אפור מציין שהתכונה מושבתת או מנותקת עבור ההתקן‪.‬‬
‫• סמל צבעוני מציין שהתכונה מחוברת או פעילה עבור ההתקן‪.‬‬
‫התקשרות בעזרת דיבורית‬
‫התראות חכמות‬
‫‪Smartphone Link‬תכונות ושירותים של‬
‫הזרמת מדיה‬
‫האוזנייה מחבורת‬
‫שירותים בזמן אמת של ‪Garmin‬‬
‫כדי שתוכל להשתמש בשירותים בזמן אמת של ‪ ,Garmin‬יש לחבר את‬
‫ההתקן ל‪) Smartphone Link-‬התאמת הטלפון שלך והתחברות‬
‫ל‪ ,Smartphone Link-‬עמוד ‪.(12‬‬
‫שירותים בזמן אמת של ‪ Garmin‬מספקים תוכניות חינם ותוכניות מבוססות‬
‫מנוי ששולחות להתקן נתונים בזמן אמת‪ ,‬כגון מצב התעבורה‪ ,‬מזג האוויר‬
‫ונתונים של מצלמות רמזור ומכמנות מהירות‪.‬‬
‫חלק מהשירותים‪ ,‬כגון מזג האוויר‪ ,‬זמינים כיישומים נפרדים בהתקן‪.‬‬
‫שירותים אחרים‪ ,‬כגון דיווחי תנועה‪ ,‬משפרים את תכונות הניווט הקיימות‬
‫בהתקן‪ .‬תכונות הדורשות גישה ל'שירותים בזמן אמת של ‪ 'Garmin‬מציגות‬
‫את הסמל של ‪ Smartphone Link‬ומופיעות רק כאשר ההתקן מחובר‬
‫ל‪.Smartphone Link-‬‬
‫הרשמה לשירותים בזמן אמת של ‪Garmin‬‬
‫שירותים בזמן אמת מסוימים של ‪ zūmo‬דורשים מנוי בתשלום‪ .‬ביישום‬
‫‪ ,Smartphone Link‬תוכל לרכוש מנוי לכל החיים כרכישה בתוך היישום‪.‬‬
‫המנוי קשור לחשבון חנות היישומים של הטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.My Account‬‬
‫תופיע רשימה זמינה של שירותים ומחירי מנויים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שירות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את המחיר‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר ‪.Subscribe‬‬
‫‪ 6‬פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את הרכישה‪.‬‬
‫שיוך הטלפון והאוזנייה‬
‫עליך לשייך את התקן ‪ zūmo‬לטלפון ולאוזניית ‪ Bluetooth‬כדי להשתמש‬
‫בחלק מהתכונות ‪ . Bluetooth‬לאחר התאמת ההתקנים‪ ,‬הם מתחברים‬
‫באופן אוטומטי בעת הפעלתם וכשהם בטווח‪.‬‬
‫תכונות מסוימות דורשות את היישום ‪ .Smartphone Link‬באפשרותך‬
‫להתחבר ליישום ‪ Smartphone Link‬במהלך תהליך ההתאמה או מאוחר‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪ 1‬בטלפון שברשותך‪ ,‬הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית ‪ Bluetooth‬והגדר‬
‫את הטלפון כניתן לגילוי‪.‬‬
‫עיין במדריך למשתמש של הטלפון לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫‪ 2‬הנח את התקן ‪ zūmo‬והטלפון במרחק של ‪ 3‬מטר )‪ 10‬רגל( אחד‬
‫מהשני‪.‬‬
‫‪ 3‬בהתקן ‪ zūmo‬בחר הגדרות < ‪. < Bluetooth‬‬
‫‪ 4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לשייך את הטלפון להתקן‪.‬‬
‫‪ 5‬בהתקן ‪ zūmo‬בחר ‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם מסך הגדרות ‪ Bluetooth‬הראשוני אינו מופיע‪ ,‬באפשרותך‬
‫לבחור הגדרות < ‪ < Bluetooth‬חפש התקנים כדי לשייך את האוזנייה‪.‬‬
‫‪ 6‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לשייך את האוזנייה‬
‫להתקן‪.‬‬
‫‪ 7‬מחנות היישומים בטלפון‪ ,‬התקן והפעל את היישום ‪Smartphone Link‬‬
‫)אופציונלי(‪.‬‬
‫אם אתה מבצע התאמה עם התקן ‪ ,Apple‬יופיע קוד אבטחה במסך של‬
‫‪.zūmo‬‬
‫‪ 8‬אם נדרש‪ ,‬הזן את קוד האבטחה בטלפון בתוך ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫שירותים בזמן אמת‪ ,‬תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים‬
‫שליחת מיקום מהטלפון החכם להתקן‬
‫ניתן לחפש מיקום באמצעות היישום ‪ Smartphone Link‬בטלפון ולשלוח‬
‫אותו להתקן ‪ zūmo‬שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לאתר מקום קרוב‪ ,‬בחר ‪ Find Nearby Places‬והזן את‬
‫הכתובת‪ ,‬או את שם המקום‪ ,‬באופן מלא או חלקי‪.‬‬
‫• כדי לאתר נקודת עניין קרובה של ‪ ,Foursquare‬בחר את האפשרות‬
‫‪ Foursquare‬ובחר נקודת עניין מתוך הרשימה‪.‬‬
‫• כדי לבחור מיקום במפה‪ ,‬בחר ‪ Pick Location‬וגע במיקום‬
‫שבמפה‪.‬‬
‫• כדי לאתר כתובת מרשימת אנשי הקשר‪ ,‬בחר ‪Search Contacts‬‬
‫ובחר שם של איש קשר‪.‬‬
‫המיקום שנבחר מופיע על המפה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.Send‬‬
‫היישום ‪ Smartphone Link‬שולח את המיקום ל‪ zūmo-‬שלך‪.‬‬
‫‪ 4‬בהתקן ‪ ,zūmo‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לנווט למיקום שנבחר‪ ,‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫• כדי להציג פרטים אודות המיקום‪ ,‬או כדי לשמור את המיקום בפריטים‬
‫המועדפים שלך‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי לקבל את המיקום בלי להתחיל ניווט‪ ,‬בחר אישור‪.‬‬
‫המיקום מופיע במיקומים שאותרו לאחרונה בהתקן ‪ zūmo‬שלך‪.‬‬
‫התראות חכמות‬
‫בעוד ההתקן מחובר ליישום ‪ ,Smartphone Link‬תוכל להציג התראות‬
‫מהטלפון החכם בהתקן ‪ ,zūmo‬כגון הודעות טקסט‪ ,‬שיחות נכנסות ופגישות‬
‫בלוח השנה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שיהיה עליך להמתין כמה דקות כדי לקבל התראות בהתקן‬
‫הניווט לאחר חיבורו ליישום ‪ .Smartphone Link‬מופיע בצבע בהגדרות‬
‫של ‪ Bluetooth‬כאשר ההתראות החכמות מחוברות ופעילות‬
‫)‪Bluetooth‬הצגת סמלי מצב של‪ ,‬עמוד ‪.(12‬‬
‫קבלת התראות‬
‫אזהרה‬
‫אל תקרא התראות או תשיב להן במהלך נהיגה‪.‬‬
‫לפני שהתקן ‪ zūmo‬יכול לקבל התראות‪ ,‬עליך לחבר אותו לטלפון חכם‬
‫וליישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫מרוב הדפים‪ ,‬יופיע חלון מוקפץ כאשר ההתקן מקבל התראה מהטלפון‬
‫החכם‪ .‬אם ההתקן בתנועה‪ ,‬יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג‪ ,‬לפני‬
‫שתוכל להציג את ההתראות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה צופה במפה‪ ,‬ההתראות יופיעו בכלי מפה‪.‬‬
‫• כדי להתעלם מהתראה‪ ,‬בחר אישור‪.‬‬
‫החלון המוקפץ נסגר‪ ,‬אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון‪.‬‬
‫• כדי להציג התראה‪ ,‬בחר תצוגה‪.‬‬
‫• להאזנה להתראה‪ ,‬בחר תצוגה < הפעל‪.‬‬
‫ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור‪ .‬תכונה זו‬
‫אינה זמינה לכל השפות‪.‬‬
‫• כדי לבצע פעולות נוספות‪ ,‬כגון ביטול התראה מהטלפון‪ ,‬בחר תצוגה‬
‫ובחר פעולה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה‬
‫תמיכה על‪-‬ידי היישום שמפיק את ההתראה‪.‬‬
‫קבלת התראות במהלך צפייה במפה‬
‫אזהרה‬
‫אל תקרא התראות או תשיב להן במהלך נהיגה‪.‬‬
‫לפני שהתקן ‪ zūmo‬יכול לקבל התראות‪ ,‬עליך לחבר אותו לטלפון חכם‬
‫וליישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫בעת צפייה במפה‪ ,‬התראות חדשות מופיעות בכלי מפה בקצה המסך‪ .‬אם‬
‫ההתקן בתנועה‪ ,‬יהיה עליך לאמת שהינך נוסע ולא הנהג‪ ,‬לפני שתוכל להציג‬
‫את ההתראות‪.‬‬
‫• כדי להתעלם מהודעה‪ ,‬בחר ‪ ,‬או המתן עד שהחלון המוקפץ ייעלם‪.‬‬
‫שירותים בזמן אמת‪ ,‬תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים‬
‫החלון המוקפץ נסגר‪ ,‬אבל ההתראה נשארת פעילה בטלפון‪.‬‬
‫• להצגת התראה‪ ,‬בחר את טקסט ההתראה‪.‬‬
‫• להאזנה להתראה‪ ,‬בחר הפעל הודעה‪.‬‬
‫ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור‪ .‬תכונה זו‬
‫אינה זמינה לכל השפות‪.‬‬
‫• כדי לבצע פעולות נוספות‪ ,‬כגון ביטול התראה מהטלפון‪ ,‬בחר תצוגה‬
‫ובחר פעולה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פעולות נוספות זמינות רק עבור חלק מסוגי ההתראות ודרושה‬
‫תמיכה על‪-‬ידי היישום שמפיק את ההתראה‪.‬‬
‫הצגת רשימת ההתראות‬
‫באפשרותך להציג רשימה של כל ההתראות הפעילות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < התראות חכמות‪.‬‬
‫רשימת ההתראות מופיעה‪ .‬התראות שלא נקראו מופיעות בשחור‪,‬‬
‫והתראות שנקראו בעבר מופיעות באפור‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• להצגת התראה‪ ,‬בחר את תיאור ההתראה‪.‬‬
‫• להאזנה להתראה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫ההתקן קורא את ההתראה באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור‪.‬‬
‫תכונה זו אינה זמינה לכל השפות‪.‬‬
‫התקשרות בעזרת דיבורית‬
‫הערה‪ :‬רוב הטלפונים והאוזניות נתמכים וניתן להשתמש בהם‪ ,‬אך לא ניתן‬
‫להבטיח זאת לגבי כל טלפון או אוזנייה‪ .‬ייתכן כי לא כל התכונות יהיו זמינות‬
‫עבור הטלפון שלך‪.‬‬
‫באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית ‪ ,Bluetooth‬ניתן לחבר את ההתקן לטלפון‬
‫נייד ולקסדה או לאוזנייה אלחוטית ולהשתמש בו כהתקן דיבורית‪ .‬כדי לברר‬
‫אם ההתקן שלך עם טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬תואם להתקן שלך‪ ,‬בקר באתר‬
‫‪.www.garmin.com/bluetooth‬‬
‫ביצוע שיחה‬
‫חיוג מספר‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < טלפון < חיוג‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן את המספר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר חיוג‪.‬‬
‫התקשרות לאיש קשר בספר הטלפונים שלך‬
‫ספר הטלפונים נטען מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין‬
‫הטלפון להתקן‪ .‬ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שספר הטלפונים יהיה זמין‪.‬‬
‫טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < טלפון < ספר טלפונים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר איש קשר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר התקשר‪.‬‬
‫התקשרות למיקום‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < טלפון < עיין בקטגוריות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר נקודת עניין‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר התקשר‪.‬‬
‫קבלת שיחה‬
‫בעת קבלת שיחה‪ ,‬בחר ענה או התעלם‪.‬‬
‫שימוש בהיסטוריית השיחות‬
‫היסטוריית השיחות נטענת מהטלפון שלך להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין‬
‫הטלפון להתקן‪ .‬ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שהיסטוריית השיחות תהיה‬
‫זמינה‪ .‬טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < טלפון < היסטוריית שיחות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫תופיע רשימת שיחות כשבחלקה העליון יוצגו השיחות שבוצעו לאחרונה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שיחה‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות 'בשיחה'‬
‫בעודך בשיחה‪ ,‬באפשרותך לבחר אפשרויות בשיחה מהמפה‪.‬‬
‫• כדי להעביר שמע לטלפון‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫עצה‪ :‬השתמש בתכונה זו אם ברצונך לכבות את ההתקן ולהמשיך‬
‫בשיחה‪ ,‬או אם ברצונך בפרטיות‪.‬‬
‫• כדי להשתמש בלוח החיוג‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להשתמש במערכות‬
‫אוטומטיות‪ ,‬כגון דואר קולי‪.‬‬
‫• כדי להשתיק את המיקרופון‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי לנתק‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫שמירת מספר טלפון בבית‬
‫עצה‪ :‬לאחר שמירת מספר טלפון בבית‪ ,‬תוכל לערוך את מספר הטלפון‬
‫על‪-‬ידי עריכת האפשרות "בית" ברשימת המיקומים השמורים שלך )עריכת‬
‫מיקום שמור‪ ,‬עמוד ‪.(10‬‬
‫< הגדרת מספר בבית‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < טלפון <‬
‫‪ 2‬הזן את מספר הטלפון‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בוצע‪.‬‬
‫התקשרות הביתה‬
‫לפני שתוכל להתקשר הביתה‪ ,‬עליך להזין מספר טלפון עבור מיקום הבית‪.‬‬
‫בחר יישומים < טלפון < התקשר הביתה‪.‬‬
‫הגדרת תכונות של ‪ Bluetooth‬עבור התקן ‪Apple‬‬
‫כברירת מחדך‪ ,‬כל התכונות התואמות של ‪ Bluetooth‬מופעלות בעת‬
‫התאמת הטלפון‪ .‬באפשרותך להפעיל‪ ,‬להשבית או להתאים אישית תכונות‬
‫מסוימות‪.‬‬
‫התחברות ליישום ‪ Smartphone Link‬בהתקן ‪Apple‬‬
‫לפני שתוכל להתחבר ליישום ‪ ,Smartphone Link‬עליך לבצע התאמה‬
‫ולהתחבר להתקן ‪ zūmo‬עם הטלפון‪.‬‬
‫אם לא התחברת ליישום ‪ Smartphone Link‬במהלך תהליך ההתאמה‪,‬‬
‫תוכל להתחבר אליו לקבלת תכונות נוספות של ‪ .Bluetooth‬היישום‬
‫‪ Smartphone Link‬מנהל תקשורת עם הטלפון באמצעות טכנולוגיית‬
‫‪ .Bluetooth Smart‬בפעם הראשונה שאתה מתחבר ליישום ‪Smartphone‬‬
‫‪ Link‬בהתקן ‪ ,Apple‬עליך להזין קוד אבטחה של ‪.Bluetooth Smart‬‬
‫‪ 1‬מחנות היישומים בטלפון‪ ,‬התקן את היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שתצטרך לעדכן את מערכת ההפעלה של הטלפון לגרסה‬
‫העדכנית ביותר‪.‬‬
‫‪ 2‬בטלפון‪ ,‬פתח את היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫קוד אבטחה מופיע במסך ההתקן ‪.zūmo‬‬
‫‪ 3‬בטלפון‪ ,‬הזן את הקוד‪.‬‬
‫השבתת שיחות עם דיבורית בהתקן ‪ Apple‬שלך‬
‫באפשרותך להשבית שיחות עם דיבורית ולהישאר מחובר לטלפון לצורת‬
‫נתונים והתראות של ‪.Smartphone Link‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 2‬בחר את שם הטלפון שבו נעשה שימוש לשיחות עם דיבורית‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות‬
‫שונים‪ .‬מופיע בצבע ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לשיחות עם‬
‫דיבורית‪.‬‬
‫‪ 3‬נקה את תיבת הסימון שיחות טלפון‪.‬‬
‫השבתת ‪ Smartphone Link‬נתונים והתראות חכמות עבור‬
‫התקן ‪Apple‬‬
‫באפשרותך להשבית נתונים והתראות חכמות של‪Smartphone Link‬‬
‫ולהישאר מחובר לטלפון לביצוע שיחות עם דיבורית‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 2‬בחר את שם הטלפון המחובר לנתונים והתראות של ‪Smartphone‬‬
‫‪.Link‬‬
‫עצה‪ :‬ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות‬
‫שונים‪ .‬ו‪ -‬מופיעים בכחול ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לנתונים‬
‫והתראות‪.‬‬
‫‪ 3‬נקה את תיבת הסימון שירותים לטלפונים חכמים‪.‬‬
‫הצגה או הסתרה של קטגוריות התראות עבור התקן ‪Apple‬‬
‫באפשרותך לסנן את ההתראות המוצגות בהתקן על‪-‬ידי הצגה או הסתרה‬
‫של קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ‪.Bluetooth‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ 2‬בחר את שם הטלפון המחובר לנתונים והתראות של ‪Smartphone‬‬
‫‪.Link‬‬
‫עצה‪ :‬ייתכן שהטלפון יתחבר לשיחות עם דיבורית באמצעות שני שמות‬
‫שונים‪ .‬ו‪ -‬מופיעים בצבע ליד שם הטלפון שבו נעשה שימוש לנתונים‬
‫והתראות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר התראות חכמות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בתיבת הסימון לצד כל התראה להצגה‪.‬‬
‫הגדרת תכונות של ‪ Bluetooth‬עבור הטלפון החכם‬
‫שלך עם ™‪Android‬‬
‫כברירת מחדך‪ ,‬כל התכונות התואמות של ‪ Bluetooth‬מופעלות בעת‬
‫התאמת הטלפון‪ .‬באפשרותך להפעיל‪ ,‬להשבית או להתאים אישית תכונות‬
‫מסוימות‪.‬‬
‫התחברות ליישום ‪ Smartphone Link‬בטלפון חכם של‬
‫‪Android‬‬
‫לפני שתוכל להתחבר ליישום ‪ ,Smartphone Link‬עליך לבצע התאמה‬
‫ולהתחבר להתקן ‪ zūmo‬עם הטלפון‪.‬‬
‫אם לא התחברת ליישום ‪ Smartphone Link‬במהלך תהליך ההתאמה‪,‬‬
‫תוכל להתחבר אליו לקבלת תכונות נוספות של ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 1‬מחנות היישומים בטלפון‪ ,‬התקן את היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫‪ 2‬בטלפון‪ ,‬פתח את היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫השבתת תכונות של ‪ Bluetooth‬עבור הטלפון החכם שלך עם‬
‫‪Android‬‬
‫באפשרותך להשבית תכונה ספציפית של ‪ Bluetooth‬ולהישאר מחובר‬
‫לתכונות אחרות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 2‬בחר את שם הטלפון‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• להשבתת שיחות עם דיבורית‪ ,‬נקה את תיבת הסימון שיחות טלפון‪.‬‬
‫• להשבתת ‪ Smartphone Link‬נתונים והתראות חכמות‪ ,‬נקה את‬
‫תיבת הסימון ‪.Smartphone Link‬‬
‫• להשבתת התראות של יישום ספציפי‪ ,‬השתמש בהגדרות ביישום‬
‫‪.Smartphone Link‬‬
‫הצגה או הסתרה של התראות עבור הטלפון החכם שלך עם ‪Android‬‬
‫באפשרותך להשתמש ביישום ‪ Smartphone Link‬כדי לבחור אילו סוגי‬
‫התראות מופיעים בהתקן ‪ zūmo‬שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בטלפון‪ ,‬פתח את היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬ודא שתיבת הסימון התראות חכמות מסומנת‪.‬‬
‫‪ 4‬מהמקטע הודעות‪ ,‬בחר הגדרות‪.‬‬
‫רשימה של קטגוריות ויישומים של התראות תופיע‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לאפשר או להשבית התראה‪ ,‬בחר את מתג שינוי המצב ליד שם‬
‫הקטגוריה או היישום‪.‬‬
‫• כדי להוסיף יישום לרשימה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫ניתוק התקן ‪Bluetooth‬‬
‫באפשרותך לנתק באופן זמני התקן ‪ Bluetooth‬מבלי למחוק אותו מרשימת‬
‫ההתקנים המותאמים‪ .‬התקן ‪ Bluetooth‬יוכל עדיין להתחבר להתקן ‪zūmo‬‬
‫באופן אוטומטי בעתיד‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 2‬בחר את ההתקן למחיקה‪.‬‬
‫‪ 3‬נקה את תיבת הסימון ליד שם ההתקן המותאם‪.‬‬
‫מחיקת טלפון מותאם‬
‫באפשרותך למחוק טלפון מותאם כדי למנוע חיבור אוטומטי של הטלפון‬
‫להתקן שברשותך בעתיד‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 2‬בחר את הטלפון ובחר בטל התאמת התקן‪.‬‬
‫שירותים בזמן אמת‪ ,‬תנועה ותכונות עבור טלפונים חכמים‬
‫תנועה‬
‫הודעה‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה‪.‬‬
‫ההתקן שלך יכול לספק מידע בנוגע לתנועה בכביש לפניך או במסלול שלך‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את ההתקן להימנעות מעומסי תנועה בעת חישוב מסלולים‪,‬‬
‫ולאיתור מסלול חדש אל היעד אם קיים עיכוב תנועה חמור במסלול הפעיל‬
‫שלך )הגדרות תנועה‪ ,‬עמוד ‪ .(19‬מפת התנועה מאפשרת לך לעיין במפה‬
‫לאיתור עיכובי תנועה באזורך‪.‬‬
‫כדי לספק דיווחי תנועה‪ ,‬על ההתקן שלך לקבל נתוני תנועה‪.‬‬
‫• ההתקן שלך מקבל נתוני תנועה ללא תשלום דרך היישום ‪Smartphone‬‬
‫‪) Link‬קבלת נתוני תנועה באמצעות ‪ ,Smartphone Link‬עמוד ‪.(15‬‬
‫• כל דגמי המוצר יכולים לקבל נתוני תנועה באמצעות אביזר כבל של‬
‫מקלט אלחוטי לדיווחי תנועה )קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי‬
‫תנועה‪ ,‬עמוד ‪ .(15‬עבור אל דף המוצר בכתובת ‪ garmin.com‬כדי‬
‫לאתר ולרכוש אביזר כבל של מקלט לדיווחי תנועה‪.‬‬
‫ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל האזורים‪ .‬לקבלת מידע על אזורי‬
‫כיסוי של התנועה‪ ,‬עבור לאתר ‪.www.garmin.com/traffic‬‬
‫הפעלת נתוני תנועה‬
‫באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < תנועה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את תיבת הסימון תנועה‪.‬‬
‫הצגת תנועה על המפה‬
‫מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים‬
‫בכבישים שבסביבה‪.‬‬
‫‪ 1‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר יישומים < תנועה‪.‬‬
‫< מקרא כדי להציג את המקרא של מפת‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר‬
‫התנועה‪.‬‬
‫חיפוש אירועי תנועה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר יישומים < תנועה‪.‬‬
‫< אירועים‪.‬‬
‫בחר‬
‫בחר פריט ברשימה‪.‬‬
‫אם קיים יותר מאירוע אחד‪ ,‬השתמש בחצים כדי להציג אירועים נוספים‪.‬‬
‫קבלת נתוני תנועה באמצעות ‪Smartphone Link‬‬
‫ההתקן שלך יכול לקבל נתוני תנועה ללא תשלום באמצעות היישום‬
‫‪.Smartphone Link‬‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן ל‪) Smartphone Link Smartphone Link-‬התאמת‬
‫הטלפון שלך והתחברות ל‪ ,Smartphone Link-‬עמוד ‪.(12‬‬
‫‪ 2‬בהתקן ‪ ,zūmo‬בחר הגדרות < תנועה וודא שתיבת הסימון תנועה‬
‫נבחרה‪.‬‬
‫קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה‬
‫הודעה‬
‫חלונות מחוממים )מתכתיים( עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה‪.‬‬
‫מקלט דיווחי תנועה מקבל נתוני תנועה מאות שידור אלחוטי‪ ,‬במידת‬
‫האפשר‪ .‬כבל של מקלט אלחוטי לדיווחי תנועה זמין כאביזר בכל דגמי‬
‫המוצר‪ .‬עבור אל דף המוצר בכתובת ‪ garmin.com‬כדי לאתר ולרכוש אביזר‬
‫כבל של מקלט לדיווחי תנועה‪ .‬ייתכן שנתוני התנועה לא יהיו זמינים בכל‬
‫האזורים‪.‬‬
‫חבר את ההתקן למתח ברכב באמצעות הכבל של מקלט דיווחי התנועה‬
‫)התקנת ההתקן במכונית‪ ,‬עמוד ‪.(2‬‬
‫כשאתה באזור כיסוי של דיווחי תנועה‪ ,‬ההתקן יכול להציג מידע הקשור‬
‫לתנועה ולעזור לך להימני מעיכובים בדרך‪.‬‬
‫מנויים למקלט דיווחי התנועה‬
‫ברוב המקלטים לדיווחי תנועה כלול מנוי אזורי לנתוני תנועה‪ .‬ניתן להוסיף‬
‫למקלט דיווחי התנועה מנויים עבור אזורים נוספים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עבור‬
‫לאתר ‪.garmin.com/traffic‬‬
‫הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה‬
‫בחר הגדרות < תנועה < מנויים‪.‬‬
‫הוספת מנוי‬
‫באפשרותך לרכוש מנויים לדיווחי תנועה עבור אזורים אחרים או מדינות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫‪ 1‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר תנועה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מנויים < ‪.‬‬
‫‪ 3‬רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי התנועה בתדר ‪.FM‬‬
‫‪ 4‬בקר באתר ‪ www.garmin.com/fmtraffic‬כדי לרכוש מנוי ולקבל קוד בן‬
‫‪ 25‬תווים‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מנוי לדיווחי תנועה‪ .‬עליך לקבל קוד חדש‬
‫כל פעם שאתה מחדש את השירות‪ .‬אם ברשותך כמה מקלטי דיווחי‬
‫תנועה בתדר ‪ ,FM‬עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הבא בהתקן‪.‬‬
‫‪ 6‬הזן את הקוד‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר בוצע‪.‬‬
‫תנועה‬
‫שימוש ביישומים‬
‫הצגת המדריך למשתמש בהתקן‬
‫ניתן להציג את מדריך המשתמש המלא במסך ההתקן בשפות רבות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < מדריך למשתמש‪.‬‬
‫המדריך למשתמש מופיע באותה שפה שמופיעה בטקסט התוכנה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר כדי לחפש את המדריך למשתמש )אופציונלי(‪.‬‬
‫מתכנן נסיעות‬
‫באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה‪ ,‬שתוכל‬
‫לנווט באמצעותה במועד מאוחר יותר‪ .‬אפשרות זו יכולה להיות שימושית‬
‫לתכנון מסלול משלוח‪ ,‬חופשה או נסיעה בכביש‪ .‬באפשרותך לערוך נסיעה‬
‫שמורה להתאמה אישית נוספת‪ ,‬כולל שינוי הסדר של המיקומים‪ ,‬מיטוב סדר‬
‫העצירות‪ ,‬הוספת אטרקציות מוצעות והוספת נקודות עיצוב‪.‬‬
‫ניתן להשתמש במתכנן הנסיעות גם כדי לערוך ולשמור את המסלול הפעיל‪.‬‬
‫תכנון נסיעה‬
‫נסיעה יכולה לכלול יעדים רבים‪ ,‬ועליה לכלול לכל הפחות מיקום התחלה‬
‫ויעד אחד‪ .‬מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את‬
‫הנסיעה‪ .‬אם אתה מתחיל את ניווט הנסיעה ממיקום אחר‪ ,‬ההתקן נותן לך‬
‫את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה‪ .‬בנסיעה הלוך ושוב‪,‬‬
‫מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעה חדשה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר בחר מיקום התחלה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום עבור נקודת ההתחלה‪ ,‬ובחר בחר‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בחר יעד‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר מיקום עבור היעד‪ ,‬ובחר בחר‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר הוסף מיקום כדי להוסיך מיקומים )אופציונלי(‪.‬‬
‫‪ 7‬לאחר שתוסיף את כל המיקומים הנחוצים‪ ,‬בחר הבא < שמור‪.‬‬
‫‪ 8‬הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו‪.‬‬
‫בחר נסיעה שמורה‪.‬‬
‫בחר מיקום‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה‪ ,‬בחר ‪ ,‬וגרור את המיקום‬
‫למיקום חדש בנסיעה‪.‬‬
‫• כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי להסיר את המיקום‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫מיטוב סדר היעדים בנסיעה‬
‫ההתקן יכול למטב באופן אוטומטי את סדר היעדים בנסיעה כדי ליצור מסלול‬
‫קצר יותר ויעיל יותר‪ .‬מיקום ההתחלה והיעד אינם משתנים כאשר אתה‬
‫ממטב את הסדר‪.‬‬
‫בעת עריכת נסיעה‪ ,‬בחר < מיטוב סדר‪.‬‬
‫גילוי אטרקציות לאורך הנסיעה‬
‫ההתקן יכול להציע אטרקציות מעניינות או פופולריות להוספה לנסיעה‪.‬‬
‫‪ 1‬בעת עריכת נסיעה‪ ,‬בחר < הצע אטרקציות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אטרקציה כדי להציג מידע נוסף‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בחר כדי להוסיף את האטרקציה לנסיעה שלך‪.‬‬
‫שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה‬
‫באפשרותך להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול בעת‬
‫התחלת הנסיעה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר נסיעה שמורה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את הסמל של פרופיל הרכב ובחר את הרכב שבו אתה מתכנן‬
‫להשתמש במהלך ניווט בנסיעה )אופציונלי(‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להוסיף נקודות עיצוב לנסיעה‪ ,‬בחר עצב מסלול‪ ,‬ופעל לפי‬
‫ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫• כדי לשנות את מצב החישוב עבור הנסיעה‪ ,‬בחר העדפת מסלול‬
‫)שינוי מצב חישוב המסלול‪ ,‬עמוד ‪.(5‬‬
‫ניווט לנסיעה שמורה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ Select‬יישומים < מתכנן המסלולים < נסיעות שנשמרו‪.‬‬
‫בחר נסיעה שמורה‪.‬‬
‫בחר לדרך!‪.‬‬
‫בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ובחר התחל‪.‬‬
‫ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן מנחה‬
‫אותך ליעדי הנסיעה הנותרים‪ ,‬בסדר הנכון‪.‬‬
‫עריכה ושמירה של מסלול פעיל‬
‫כאשר מסלול פעיל‪ ,‬באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לערוך‬
‫ולשמור את המסלול כנסיעה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < מתכנן המסלולים < המסלול הפעיל שלי‪.‬‬
‫‪ 2‬ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן הנסיעות‪.‬‬
‫המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור כדי לשמור את המסלול כנסיעה‪ ,‬לניווט במועד מאוחר יותר‬
‫)אופציונלי(‪.‬‬
‫שיתוף מסלול‬
‫באפשרותך לשתף את המסלול עם התקני ‪ zūmo‬אחרים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < שתף מסלול‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• לשיתוף מסלול באמצעות ‪ Smartphone Link‬בחר ‪Smartphone‬‬
‫‪.Link‬‬
‫• לשיתוף מסלול באמצעות חיבור ‪ Bluetooth‬בחר ‪.Bluetooth‬‬
‫• כדי להעתיק את המסלול לכרטיס ‪ microSD‬בחר כרטיס זיכרון‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מסלול‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בוצע‪.‬‬
‫‪ 5‬בצע את ההוראות על‪-‬גבי המסך בהתקן ‪ zūmo‬כדי להשלים את תהליך‬
‫השיתוף‪.‬‬
‫שלך‪ ,‬המיקומים שביקרת בהם לאחרונה והמסלול של הנסיעות האחרונות‬
‫שלך בזמן אמת‪.‬‬
‫תכונה זו דורשת טלפון חכם שפועל בו היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫הגדרת שיתוף ‪ LiveTrack‬והזמנת צופים‬
‫בפעם הראשונה שתשתמש בתכונה ‪ ,LiveTrack‬יהיה עליך להגדיר את‬
‫התכונה ולהזמין צופים‪.‬‬
‫‪ 1‬התחבר אל ‪) Smartphone Link‬שיוך הטלפון והאוזנייה‪ ,‬עמוד ‪.(12‬‬
‫‪ 2‬בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪ Smartphone Link‬ובחר ‪.LiveTrack‬‬
‫‪ 3‬הזן שם משתמש ובחר הבא‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן איש קשר אחד או יותר שברצונך להזמין‪.‬‬
‫ניתן להזין שם או כתובת דואר אלקטרוני של איש קשר‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הפעל את ‪.LiveTrack‬‬
‫היישום מתחיל לשתף את נתוני ‪ LiveTrack‬שלך‪ .‬צופים שהוזמנו יקבלו‬
‫הודעת דואר אלקטרוני עם קישור להצגת נתוני ‪.LiveTrack‬‬
‫‪ 6‬בחר כדי לשתף את הקישור ‪ LiveTrack‬באמצעות רשת חברתית‪,‬‬
‫יישום להעברת הודעות או יישום אחר המיועד לשיתוף )אופציונלי(‪.‬‬
‫הפעלת שיתוף של ‪LiveTrack‬‬
‫הודעה‬
‫היה זהיר בעת שיתוף פרטי המיקום שלך עם אחרים‪.‬‬
‫לפני שתוכל לשתף‪ ,‬עליך להגדיר את ‪ LiveTrack‬התכונה )הגדרת‬
‫שיתוף ‪ LiveTrack‬והזמנת צופים‪ ,‬עמוד ‪.(16‬‬
‫תוכל להתחיל לשתף את נתוני ‪ LiveTrack‬באמצעות התקן ‪ zūmo‬או‬
‫היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫• בהתקן ‪ ,zūmo‬בחר יישומים < ‪ < LiveTrack‬הפעל את ‪.LiveTrack‬‬
‫• בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪ Smartphone Link‬ובחר ‪LiveTrack‬‬
‫< הפעל את ‪.LiveTrack‬‬
‫קישור להצגת נתוני‪ LiveTrack‬שלך מפורסם בחשבונות הרשת החברתית‬
‫שלך שהופעלו‪ ,‬והודעת דואר אלקטרוני עם הקישור נשלחת לאנשי הקשר‬
‫המוזמנים‪ .‬בזמן שאתה משתף‪ ,‬צופים יכולים ללחוץ על הקישור כדי לעקוב‬
‫אחר המיקום הנוכחי‪ ,‬המיקומים שביקרת בהם לאחרונה והמסלול של‬
‫הנסיעות האחרונות שלך בזמן אמת‪.‬‬
‫מופיע בשורת המצב ‪ zūmo‬בזמן שהשיתוף של ‪ LiveTrack‬פעיל‪.‬‬
‫מספר הצופים שהוזמנו מופיע גם כן‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כברירת מחדל‪ ,‬פעילות השיתוף ‪ LiveTrack‬מסתיימת באופן אוטומטי‬
‫לאחר ‪ 24‬שעות‪ .‬ביישום ‪ ,Smartphone Link‬תוכל לבחור > ‪LiveTrack‬‬
‫‪ Extend LiveTrack‬כדי להאריך את משך פעילות השיתוף של‬
‫‪ .LiveTrack‬לחלופין‪ ,‬תוכל להפסיק לשתף בכל עת‪.‬‬
‫הפסקת השיתוף של ‪LiveTrack‬‬
‫באפשרותך להפסיק את השיתוף של ‪ LiveTrack‬בכל עת באמצעות ההתקן‬
‫‪ zūmo‬או היישום ‪.Smartphone Link‬‬
‫• בהתקן ‪ ,zūmo‬בחר יישומים < ‪ < LiveTrack‬עצור את ‪.LiveTrack‬‬
‫• בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪ Smartphone Link‬ובחר ‪LiveTrack‬‬
‫< עצור את ‪.LiveTrack‬‬
‫הצופים מקבלים הודעה שפעילות ‪ LiveTrack‬הסתיימה והם אינם יכולים‬
‫עוד לעקוב אחר המיקום שלך‪.‬‬
‫מסלולים‬
‫מסלול הוא תיעוד של הדרך שאתה עושה‪ .‬יומן המסלולים מכיל מידע על‬
‫הדרך המתועדת‪ ,‬כולל פרטי זמן‪ ,‬מיקום וגובה‪.‬‬
‫הצגה ושמירה של פרטי מסלולים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪LiveTrack‬‬
‫הודעה‬
‫היה זהיר בעת שיתוף פרטי המיקום שלך עם אחרים‪.‬‬
‫התכונה ‪ LiveTrack‬מאפשרת לך לשתף את הנסיעה עם אנשי קשר‬
‫מהטלפון החכם ומחשבונות הרשת החברתית שלך‪ ,‬כגון ‪Facebook‬‬
‫ו‪ .Twitter-‬בזמן שאתה משתף‪ ,‬צופים יכולים לעקוב אחר המיקום הנוכחי‬
‫‪16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר יישומים < נתיבים < פעילים‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להציג את כל מקטעי המסלולים‪ ,‬בחר כל המקטעים‪.‬‬
‫• כדי לבחור מקטע מסלול ספציפי‪ ,‬בחר מקטע‪.‬‬
‫המסלול מופיע במפה‪.‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לשמור את המסלול‪ ,‬בחר שמור מסלול‪.‬‬
‫• כדי לשמור את המסלול כנסיעה‪ ,‬בחר שמור כמסלול‪.‬‬
‫שימוש ביישומים‬
‫• כדי להציג תרשים גובה של המסלול‪ ,‬בחר פרופיל גובה‪.‬‬
‫נגן מדיה‬
‫נגן המדיה יכול להשמיע מוזיקה או שמע מהמקורות הבאים‪.‬‬
‫• קובצי מוזיקה השמורים בהתקן ‪.zūmo‬‬
‫• שמע של ‪ Bluetooth‬מטלפון משויך‪.‬‬
‫• ‪ Pandora‬רדיו מקוון‪.‬‬
‫®‬
‫הוספת כלי נגן מדיה למפה‬
‫כלי נגן המדיה מאפשר לך לשלוט בנגן המדיה מהמפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר באפשרות הגדרות < מפה וכלי רכב < כלי מפה < ‪Media‬‬
‫‪.Player‬‬
‫‪ 2‬פתח את המפה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר באפשרות < ‪.Media Player‬‬
‫פקדי נגן המדיה יופיעו על המפה‪.‬‬
‫שינוי מקור המדיה‬
‫ניתן לשנות את המקור שממנו מופעלת מדיה בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < ‪. < Media Player‬‬
‫‪ 2‬בחר מקור מדיה‪.‬‬
‫‪ Pandora‬שירות‬
‫‪ Pandora‬הוא רדיו מותאם אישית חינם המאפשר לך ליהנות ממוסיקה‬
‫ולגלות מוסיקה חדשה ללא מאמץ וללא הגבלה‪.‬כדי לשלב את ‪ Pandora‬יש‬
‫צורך בהתקן תואם שמותקן בו היישום ‪ .Pandora‬למידע נוסף על התקנים‬
‫ניידים תואמים‪ ,‬בקר בכתובת ‪.www.pandora.com/everywhere/mobile‬‬
‫הערה‪ Pandora :‬זמין כעת בארצות הברית‪ ,‬באוסטרליה ובניו‪-‬זילנד‪.‬‬
‫הורדת היישום ‪Pandora‬‬
‫כדי שתוכל להשתמש בשירות ‪ Pandora‬בהתקן שלך‪ ,‬עליך להוריד ולהתקין‬
‫את היישום ‪ Pandora‬בטלפון החכם שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בטלפון החכם התואם שלך‪ ,‬פתח את מאגר היישומים וחפש את‬
‫‪.Pandora‬‬
‫‪ 2‬התקן את היישום ‪.Pandora‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף לטלפון החכם או להתקן‬
‫הנייד שלך‪.‬‬
‫שימוש ב‪Pandora -‬‬
‫כדי שתוכל להשתמש בשירות ‪ ,Pandora‬עליך להתאים את הטלפון החכם‬
‫התואם שלך להתקן )שיוך הטלפון והאוזנייה‪ ,‬עמוד ‪.(12‬‬
‫‪ 1‬בהתקן‪ ,‬בחר יישומים < ‪.®Pandora‬‬
‫‪ 2‬חבר את הטלפון החכם התואם להתקן‪.‬‬
‫‪ 3‬הפעל את היישום ‪ Pandora‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫‪ 4‬בהתקן ‪ ,zūmo‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לנגן שיר‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי להשהות שיר‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי לדלג על שיר‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• אם יש שיר שאתה אוהב‪ ,‬בחר כדי לשמוע שירים דומים נוספים‪.‬‬
‫• אם יש שיר שאינך אוהב‪ ,‬בחר כדי שלא יושמע שוב בעתיד‪.‬‬
‫החלפת תחנות‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < ‪.®Pandora‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר תחנה‪.‬‬
‫שימוש במצפן‬
‫הערה‪ :‬עליך לנוע כלפי המצפן כדי לקבוע את מיקומך‪.‬‬
‫באפשרותך לנווט באמצעות מצפן ‪.GPS‬‬
‫בחר יישומים < מצפן‪.‬‬
‫®‬
‫‪TracBack‬‬
‫מעקב אחר המסלול האחרון שלך‬
‫התכונה ‪ TracBack‬מתעדת את מקטע התנועה האחרון שלך‪ .‬באפשרותך‬
‫לשחזר את המסלול האחרון שלך עד למיקום הקודם‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < ‪.TracBack‬‬
‫המסלול האחרון שלך מופיע במפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫שומר את הנתיב האחרון שלך כנסיעה‬
‫באפשרותך לשמור את הנתיב האחרון כנסיעה‪ ,‬ולנווט אליו מאוחר יותר‬
‫באמצעות מתכנן המסלולים )ניווט לנסיעה שמורה‪ ,‬עמוד ‪.(16‬‬
‫‪ 1‬בחר ‪.TracBack‬‬
‫הנתיב האחרון שלך מופיע במפה‪.‬‬
‫< שמור כמסלול‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫הצגה של תחזית מזג האוויר‬
‫לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬ההתקן חייב לקבל נתוני מזג אוויר‪ .‬תוכל‬
‫לחבר את ההתקן ליישום ‪ Smartphone Link‬כדי לקבל נתוני מזג אוויר‬
‫)התאמת הטלפון שלך והתחברות ל‪ ,Smartphone Link-‬עמוד ‪.(12‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < מזג אוויר‪.‬‬
‫ההתקן מציג את תנאי מזג האוויר הנוכחיים ותחזית לימים הבאים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר יום‪.‬‬
‫תופיע התחזית המפורטת עבור אותו יום‪.‬‬
‫הצגת מזג האוויר סמוך לעיר אחרת‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < מזג אוויר < מיקום נוכחי‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• להצגת מזג אוויר עבור עיר מועדפת‪ ,‬בחר עיר ברשימה‪.‬‬
‫• כדי להוסיף עיר מועדפת‪ ,‬בחר הוסף עיר והזן שם עיר‪.‬‬
‫הצגה של רדאר מזג האוויר‬
‫כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם‬
‫באמצעות ‪.Smartphone Link‬‬
‫באפשרותך להציג מפת רדאר מונפשת מקודדת בצבעים של תנאי מזג‬
‫האוויר הנוכחיים וכן סמל מזג אוויר במפה‪ .‬סמל מזג האוויר משתנה להצגת‬
‫מזג האוויר בסביבה‪ ,‬כגון גשם‪ ,‬שלג וסופות רעמים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < מזג אוויר‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר עיר‪.‬‬
‫< רדאר מזג האוויר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫הצגה של התראות מזג אוויר‬
‫כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם‬
‫באמצעות ‪.Smartphone Link‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים‪.‬‬
‫בעת נסיעה עם ההתקן‪ ,‬התראות מזג אוויר עשויות להופיע על המפה‪.‬‬
‫באפשרותך גם להציג מפה של התראות מזג האוויר בקרבת מיקומך הנוכחי‬
‫או בקרבת עיר שנבחרה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < מזג אוויר‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר עיר‪.‬‬
‫< התראות מזג אוויר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫בדיקת מצב הכבישים‬
‫כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לרכוש את שירות מזג אוויר מתקדם‬
‫באמצעות ‪.Smartphone Link‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < מזג אוויר‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר עיר‪.‬‬
‫< מצב הכבישים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫יצירת מסלול הלוך ושוב‬
‫ההתקן יכול ליצור מסלול הלוך ושוב על‪-‬ידי שימוש במיקום התחלה מוגדר‬
‫ובמרחק‪ ,‬במשך או ביעד‪.‬‬
‫שימוש ביישומים‬
‫‪17‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫במסך הבית‪ ,‬בחר יישומים < מסלול הלוך ושוב‪.‬‬
‫בחר מיקום התחלה‪.‬‬
‫בחר מיקום ובחר בחר‪.‬‬
‫בחר תכונות מסלול‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר בחר מרחק לתכנון המסלול שלך לפי מרחק‪.‬‬
‫• בחר בחר משך זמן לתכנון המסלול שלך לפי זמן‪.‬‬
‫• בחר בחר יעד לתכנון המסלול שלך לפי יעד מוגדר‪.‬‬
‫הגדר מרחק‪ ,‬משך זמן או יעד‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• אם הזנת מרחק או משך‪ ,‬בחר בוצע < חישוב‪.‬‬
‫• אם בחרת יעד‪ ,‬בחר בחר‪.‬‬
‫בחר מסלול ובחר לדרך!‪.‬‬
‫מצלמות תנועה של ‪PhotoLive‬‬
‫לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להיות מחובר אל ‪Smartphone‬‬
‫‪ Link‬ולהיות מנוי של שירות ‪) PhotoLive‬הרשמה לשירותים בזמן אמת של‬
‫‪ ,Garmin‬עמוד ‪.(12‬‬
‫מצלמות התנועה של ‪ PhotoLive‬מספקות תמונות בשידור חי של מצבי‬
‫התנועה בצמתים ובכבישים ראשיים‪.‬‬
‫השירות ‪ PhotoLive‬אינו זמין בכל האזורים‪.‬‬
‫הצגה ושמירה של מצלמות תנועה של ‪PhotoLive‬‬
‫באפשרותך להציג תמונות בזמן אמת ממצלמות תנועה קרובות‪ .‬ניתן גם‬
‫לשמור מצלמות תנועה עבור אזורים שבהם אתה נוסע לעתים תכופות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים < ‪.PhotoLive‬‬
‫‪ 2‬בחר גע כדי להוסיף‬
‫‪ 3‬בחר כביש‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר מיקום של מצלמת תנועה‪.‬‬
‫תצוגה מקדימה של התמונה בזמן אמת מהמצלמה מופיעה לצד מפה של‬
‫מיקום המצלמה‪ .‬באפשרותך לבחור את התצוגה המקדימה של התמונה‬
‫כדי להציג את התמונה בגודל מלא‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר שמור כדי לשמור את המצלמה )אופציונלי(‪.‬‬
‫תצוגה מקדימה הכוללת תמונות ממוזערות של המצלמה מתווספת למסך‬
‫הראשי של היישום ‪.PhotoLive‬‬
‫הצגת מצלמות תנועה של ‪ PhotoLive‬במפה‬
‫כלי המפה ‪ PhotoLive‬מציג מצלמות תנועה בכביש שלפניך‪.‬‬
‫‪ 1‬מהמפה‪ ,‬בחר < ‪.PhotoLive‬‬
‫ההתקן מציג את התמונה בזמן אמת ממצלמת התנועה הקרובה ביותר‬
‫בכביש שלפניך‪ ,‬בנוסף למרחק אל המצלמה‪ .‬כאשר אתה חולף על פני‬
‫המצלמה‪ ,‬ההתקן טוען את התמונה בזמן אמת של המצלמה הבאה‬
‫בכביש‪.‬‬
‫‪ 2‬אם לא נמצאו מצלמות בכביש‪ ,‬בחר מצא מצלמות כדי להציג או לשמור‬
‫מצלמות תנועה קרובות )אופציונלי(‪.‬‬
‫שמירת מצלמת תנועה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר יישומים < ‪.PhotoLive‬‬
‫בחר גע כדי להוסיף‪.‬‬
‫בחר כביש‪.‬‬
‫בחר צומת‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫הצגת מסלולים ויעדים קודמים‬
‫לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להפעיל את התכונה של היסטוריית‬
‫הנסיעות )הגדרות התקן ופרטיות‪ ,‬עמוד ‪.(19‬‬
‫באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת‬
‫בהם‪.‬‬
‫בחר יישומים < איפה הייתי‪.‬‬
‫הגדרות ‪zūmo‬‬
‫הגדרות מפה וכלי רכב‬
‫בחר הגדרות < מפה וכלי רכב‪.‬‬
‫מכונית‪ :‬להגדרת סמל כלי הרכב המייצג את מיקומך במפה‪.‬‬
‫תצוגת מפת נהיגה‪ :‬להגדרת הפרספקטיבה במפה‪.‬‬
‫פרטי מפה‪ :‬להגדרת רמת הפירוט במפה‪ .‬הוספת פרטים עשויה לגרום‬
‫לשרטוט איטי יותר של המפה‪.‬‬
‫ערכת נושא של מפה‪ :‬לשינוי הצבע של נתוני המפה‪.‬‬
‫כלי מפה‪ :‬לבחירת קיצורי הדרך שיופיעו בתפריט כלי המפה‪.‬‬
‫שכבות מפה‪ :‬להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה )התאמה אישית של‬
‫שכבות המפה‪ ,‬עמוד ‪.(11‬‬
‫זום אוטומטי‪ :‬לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש‬
‫אופטימלי במפה‪ .‬כאשר האפשרות מושבתת‪ ,‬עליך לקרב או להרחיק את‬
‫התמונה בעזרת הזום הידני‪.‬‬
‫‪ :Skip Next Stop Confirmation‬להגדרת הודעת אישור שתופיע בזמן‬
‫דילוג על מיקום שנמצא על המפה‪.‬‬
‫המפות שלי‪ :‬להגדרת המפות המותקנות שההתקן ישתמש בהן‪.‬‬
‫הפעלת מפות‬
‫באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.http://buy.garmin.com‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < מפה וכלי רכב < המפות שלי‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מפה‪.‬‬
‫הגדרות ניווט‬
‫בחר הגדרות < ניווט‪.‬‬
‫תצוגה מקדימה של מסלול‪ :‬להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים‬
‫במסלול שלך בעת התחלת הניווט‪.‬‬
‫מצב חישוב‪ :‬להגדרת שיטת חישוב המסלול‪.‬‬
‫‪ :™Garmin Adventurous Routing‬להגדרת העדפות מסלול לניווט‬
‫בדרכים עקלקלות‪ ,‬גבעות וכבישים מהירים‪.‬‬
‫חישוב מחדש בעת סטייה מהמסלול‪ :‬להגדרת העדפות חישוב מחדש בעת‬
‫ניווט אל מחוץ למסלול פעיל‪.‬‬
‫הימנעויות‪ :‬להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול‪.‬‬
‫הימנעויות מותאמות אישית‪ :‬לאפשרות להימנע מכבישים או מאזורים‬
‫מסוימים‪.‬‬
‫כבישי אגרה‪ :‬להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה‪.‬‬
‫תעריפים ועמלות‪ :‬להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה ומדבקות‬
‫אגרה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים‪.‬‬
‫מצב מוגבל‪ :‬משבית את כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית‬
‫מצד המפעיל‪.‬‬
‫סימולטור ‪ :GPS‬למניעת קבלת אות ‪ GPS‬בהתקן ולחיסכון במתח הסוללה‪.‬‬
‫הגדרות מצב חישוב‬
‫בחר הגדרות < ניווט < מצב חישוב‪.‬‬
‫חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת הרכב‬
‫עבור המסלול הנתון‪.‬‬
‫זמן מהיר יותר‪ :‬לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים‬
‫להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק‪.‬‬
‫מרחק קצר יותר‪ :‬לחישוב מסלולים שקצרים יותר מבחינת מרחק‪ ,‬אך‬
‫הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫דרכי שטח‪ :‬לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד‪.‬‬
‫‪ :™Garmin Adventurous Routing‬לחישוב מסלולים המעדיפים דרכים‬
‫עקלקלות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים‪.‬‬
‫הגדרת מיקום בהדמיה‬
‫אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין‪ ,‬באפשרותך להשתמש‬
‫בסימולטור ‪ GPS‬לתכנון מסלולים ממיקום מדומה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫הגדרות ‪zūmo‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר הגדרות < ניווט < סימולטור ‪.GPS‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬בחר הצג מפה‪.‬‬
‫הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור‪.‬‬
‫כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך‪.‬‬
‫בחר את תיאור המיקום‪.‬‬
‫בחר הגדר מיקום‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬הגדרות‬
‫בחר הגדרות < ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ :Bluetooth‬הפעלת טכנולוגיית האלחוט ‪.Bluetooth‬‬
‫חפש התקנים‪ :‬חיפוש התקני ‪ Bluetooth‬קרובים‪.‬‬
‫שם ידידותי‪ :‬מאפשר לך להזין שם ידידותי המזהה את ההתקן שלך‬
‫בהתקנים אחרים עם הטכנולוגיה האלחוטית ‪.Bluetooth‬‬
‫‪Wi‑Fi‬הגדרות‬
‫®‬
‫הגדרות הרשת האלחוטית מאפשרות לך לנהל רשתות ‪.Wi‑Fi‬‬
‫בחר הגדרות < ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪ :Wi-Fi‬מפעיל את הרדיו ‪.Wi‑Fi‬‬
‫רשתות שמורות‪ :‬מאפשר לך לערוך או להסיר רשתות שמורות‪.‬‬
‫חפש רשתות‪ :‬מחפש רשתות ‪ Wi‑Fi‬קרובות )התחברות לרשת ‪,Wi‑Fi‬‬
‫עמוד ‪.(20‬‬
‫הגדרות סיוע לנהג‬
‫בחר הגדרות < סיוע לנהג‪.‬‬
‫התראות קוליות המושמעות לנוסע‪ :‬מאפשר התראה קולית לכל סוג של‬
‫התראה לנהג )תכונות והתראות למודעות הרוכב‪ ,‬עמוד ‪.(3‬‬
‫התראת מהירות‪ :‬להפעלת התראות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות‪.‬‬
‫אזהרה בנושא עייפות‪ :‬מתריע כאשר אתה נוהג למשך פרק זמן ממושך‬
‫ללא הפסקה‪.‬‬
‫זיהוי תקריות אוטומטי‪ :‬מאפשר להתקן לאתר אירועים אפשריים בהם‬
‫מעורב כלי הרכב‪.‬‬
‫הודעה על אירוע‪ :‬מאפשר לך להגדיר איש קשר אשר יקבל הודעה כאשר‬
‫ההתקן מזהה אירוע אפשרי שהרכב מעורב בו‪.‬‬
‫התראות סמיכות‪ :‬להתראה כאשר אתה מתקרב למצלמות מהירות או‬
‫מצלמות אור רמזור אדום‪.‬‬
‫הגדרות תצוגה‬
‫בחר הגדרות < תצוגה‪.‬‬
‫מצב צבע‪ :‬מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה‪ .‬אם תבחר באפשרות‬
‫אוטומטי‪ ,‬ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה לפי השעה‬
‫הנוכחית‪.‬‬
‫בהירות‪ :‬מאפשר לך לכוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫זמן קצוב לתצוגה‪ :‬מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות‬
‫לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה‪.‬‬
‫תמונת מסך‪ :‬לצילום תמונה של מסך ההתקן‪ .‬צילומי המסך נשמרים‬
‫בתיקיית ‪ Screenshot‬בשטח אחסון ההתקן‪.‬‬
‫הגדרות יחידות ושעה‬
‫כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה'‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר‬
‫הגדרות < יחידות וזמן‪.‬‬
‫שעה נוכחית‪ :‬להגדרת שעת ההתקן‪.‬‬
‫תבנית שעה‪ :‬לבחירת תצוגת שעה של ‪ 12‬שעות‪ 24 ,‬שעות או ‪.UTC‬‬
‫יחידות‪ :‬להגדרת יחידת המידה של מרחקים‪.‬‬
‫תבנית מיקום‪ :‬להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים‬
‫להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות‪.‬‬
‫הגדרת השעה‬
‫‪ 1‬בתפריט הראשי‪ ,‬בחר את השעה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע ‪ ,GPS‬בחר‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫• כדי להגדיר את השעה באופן ידני‪ ,‬גרור את המספרים כלפי מעלה או‬
‫כלפי מטה‪.‬‬
‫הגדרות שפה ולוח מקשים‬
‫כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר‬
‫הגדרות < שפה ומקלדת‪.‬‬
‫שפת קול‪ :‬להגדרת השפה להנחיות קול‪.‬‬
‫שפת טקסט‪ :‬להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על‪-‬ידי‬
‫המשתמש או את שפת נתוני המפה‪ ,‬כגון שמות של רחובות‪.‬‬
‫שפת לוח מקשים‪ :‬להפעלת שפות לוח מקשים‪.‬‬
‫הגדרות התקן ופרטיות‬
‫בחר הגדרות < התקן‪.‬‬
‫אודות‪ :‬מציג את מספר גרסת התוכנה‪ ,‬מספר מזהה היחידה וכן מידע על‬
‫תכונות נוספות של התוכנה‪.‬‬
‫תקינה‪ :‬מציג סימוני תקינה ומידע‪.‬‬
‫הסכמי רישיון למשתמש קצה‪ :‬מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה‬
‫נוספים‪.‬‬
‫דיווח נתוני התקן‪ :‬משתף נתונים בעילום שם לשיפור ההתקן‪.‬‬
‫היסטוריית נסיעות‪ :‬מאפשר תיעוד מידע בהתקן עבור התכונות‬
‫‪' ,myTrends‬איפה הייתי' ו'יומן מסע'‪.‬‬
‫נקה את היסטוריית הנסיעות‪ :‬מנקה את היסטוריית הנסיעות עבור התכונות‬
‫‪' ,myTrends‬איפה הייתי' ו'יומן מסע'‪.‬‬
‫שחזור הגדרות‬
‫באפשרותך לשחזר קטגוריה של הגדרות או את כל ההגדרות לערכי ברירת‬
‫המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריית הגדרות‪.‬‬
‫< שחזור‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫הגדרות תנועה‬
‫מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר הגדרות < תנועה‪.‬‬
‫תנועה‪ :‬להפעלת אפשרויות תנועה‪.‬‬
‫ספק נוכחי‪ :‬להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה‪.‬‬
‫האפשרות אוטומטי בוחרת את נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מנויים‪ :‬לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים‪.‬‬
‫מטב מסלול‪ :‬מאפשר להתקן להשתמש במסלולים חלופיים ממוטבים באופן‬
‫אוטומטי או לפי בקשה )הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך‪,‬‬
‫עמוד ‪.(6‬‬
‫התראות תנועה‪ :‬להגדרת החומרה של עומס התנועה שבגללה ההתקן מציג‬
‫התראת תנועה‪.‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫פרטי ההתקן‬
‫הצגת מידע בנוגע לתקינה ותאימות‬
‫‪ 1‬בתפריט ההגדרות‪ ,‬החלק אל תחתית התפריט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר התקן < תקינה‪.‬‬
‫מפרטים‬
‫עמידות במים‬
‫‪*IEC 60529 IPX7‬‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה‬
‫מ‪ -20°-°‬עד ‪) 55°C‬מ‪ -4°-‬עד ‪(131°F‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‬
‫מ‪ 0°C-°‬עד ‪) 45°C‬מ‪ 32°F-‬עד ‪(113°F‬‬
‫מקור מתח )כבל חשמל של כלי הרכב‪,‬‬
‫אופנוע או מקור מתח חיצוני(‬
‫מ‪ 12-‬וולט ‪ DC‬עד ‪ 24‬וולט ‪DC‬‬
‫סוג סוללה‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון‬
‫‪19‬‬
‫טווח מתח של הסוללה‬
‫מ‪ 3.5 V-‬עד ‪4.1 V‬‬
‫פרוטוקולים‪/‬תדרים אלחוטיים‬
‫‪ 2.4 GHz :Wi‑Fi‬ב‪ 15 dBm-‬נומינלי‬
‫‪ 2.4 GHz :Bluetooth‬ב‪ 9 dBm-‬נומינלי‬
‫*ההתקן יעמוד בטבילה מקרית במים בעומק של עד מטר אחד למשך ‪30‬‬
‫דקות‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/waterrating‬‬
‫טעינת ההתקן‬
‫הערה‪ :‬זהו מוצר מסוג ‪ Class III‬ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג ‪.LPS‬‬
‫באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות‪.‬‬
‫• חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב‪.‬‬
‫• חבר את ההתקן למתאם מתח אופציונלי‪ ,‬כגון מתאם מתח המתחבר‬
‫לשקע בקיר‪.‬‬
‫ניתן לרכוש מתאם ‪ AC-DC‬מאושר של ‪ Garmin‬המתאים לשימוש בבית‬
‫או במשרד ממפיץ של ‪ Garmin‬או דרך ‪ .www.garmin.com‬ההתקן‬
‫עלול להיטען לאט אם הוא יחובר למתאם של צד שלישי‪.‬‬
‫תחזוקת ההתקן‬
‫‪ Garmin‬מרכז תמיכה‬
‫עבור אל ‪ support.garmin.com‬לקבלת עזרה ומידע‪ ,‬כגון מדריכי מוצרים‪,‬‬
‫שאלות נפוצות‪ ,‬סרטוני וידאו ותמיכת לקוחות‪.‬‬
‫עדכוני מפה ותוכנה‬
‫לחוויית הניווט הטובה ביותר עליך לעדכן את המפות והתוכנות הכלולות‬
‫בהתקן שלך‪ .‬עדכוני מפות מבטיחים שההתקן שלך יכלול את נתוני המפה‬
‫הזמינים העדכניים ביותר‪ .‬עדכוני תוכנות מספקים שיפורים של התכונות ושל‬
‫הביצועים‪.‬‬
‫באפשרותך לעדכן את ההתקן בעזרת שתי שיטות‪.‬‬
‫• ניתן לחבר את ההתקן לרשת ‪ Wi‑Fi‬לעדכון ישיר בהתקן )מומלץ(‪.‬‬
‫אפשרות זו מאפשרת לך לעדכן את ההתקן בצורה נוחה מבלי לחבר‬
‫אותו למחשב‪.‬‬
‫• ניתן לחבר את ההתקן למחשב ולעדכן אותו באמצעות היישום ‪Garmin‬‬
‫‪ .Express‬אפשרות זו מאפשרת לך להתקין נתוני מפה בכרטיס הזיכרון‬
‫אם המפות המעודכנות גדולות מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי‪.‬‬
‫ההתקן בודק עדכונים זמינים‪ .‬כאשר קיים עדכון‪ ,‬מופיעה האפשרות‬
‫עדכון זמין תחת מפה או תוכנה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים‪ ,‬בחר התקן הכול‪.‬‬
‫• כדי להתקין עדכוני מפות בלבד‪ ,‬בחר מפה < התקן הכול‪.‬‬
‫• כדי להתקין עדכוני תוכנות בלבד‪ ,‬בחר תוכנה < התקן הכול‪.‬‬
‫‪ 4‬קרא את הסכמי הרישיון ובחר קבל הכול כדי לקבל את ההסכמים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אינך מסכים לתנאי הרישיון‪ ,‬ניתן לבחור באפשרות דחה‪.‬‬
‫פעולה זו תפסיק את תהליך העדכון‪ .‬לא ניתן להתקין עדכונים עד לקבלת‬
‫הסכמי הרישיון‪.‬‬
‫‪ 5‬באמצעות כבל ה‪ USB-‬המצורף‪ ,‬חבר את ההתקן למקור מתח חיצוני‬
‫ובחר המשך )טעינת ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.(20‬‬
‫לקבלת תוצאות מיטביות‪ ,‬מומלץ להשתמש במטען ‪ USB‬המתחבר‬
‫לשקע בקיר עם פלט של ‪ 1‬אמפר לפחות‪ .‬לשם כך עשויים להתאים‬
‫מתאמי ‪ USB‬רבים לטלפונים חכמים‪ ,‬למחשבי לוח או להתקני מדיה‬
‫ניידים‪.‬‬
‫‪ 6‬ודא שההתקן מחובר למקור מתח חיצוני ונמצא בטווח של הרשת ‪Wi‑Fi‬‬
‫עד להשלמת תהליך העדכון‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם עדכון מפה מופסק או מבוטל לפני שהסתיים‪ ,‬ייתכן שבהתקן שלך‬
‫חסרים נתוני מפה‪ .‬כדי לתקן את נתוני המפה החסרים‪ ,‬עליך לעדכן שוב את‬
‫המפות באמצעות ‪ Wi‑Fi‬או ‪.Garmin Express‬‬
‫עדכוני מוצרים‬
‫במחשב‪ ,‬התקן את ‪.(Garmin Express (www.garmin.com/express‬‬
‫דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני ‪.Garmin‬‬
‫• עדכוני תוכנה‬
‫• עדכוני מפות‬
‫• רישום מוצר‬
‫עדכון מפות ותוכנות עם ‪Garmin Express‬‬
‫ניתן להשתמש בתוכנה ‪ Garmin Express‬כדי להוריד ולהתקין את עדכוני‬
‫המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן‪ Garmin Express .‬זמין עבור‬
‫מחשבי ‪ Windows‬ו‪.Mac -‬‬
‫‪ 1‬במחשב‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/express‬‬
‫®‬
‫®‬
‫התחברות לרשת ‪Wi‑Fi‬‬
‫בפעם הראשונה שאתה מפעיל את ההתקן‪ ,‬הוא מנחה אותך להתחבר‬
‫לרשת ‪ Wi‑Fi‬ולרשום את ההתקן שלך‪ .‬ניתן גם להתחבר לרשת ‪Wi‑Fi‬‬
‫באמצעות תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות < ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר ‪ Wi-Fi‬כדי להפעיל טכנולוגיית ‪.Wi‑Fi‬‬
‫‪ 3‬בחר חפש רשתות‪.‬‬
‫ההתקן מציג רשימה של רשתות ‪ Wi‑Fi‬קרובות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר רשת‪.‬‬
‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה עבור הרשת ובחר בוצע‪.‬‬
‫ההתקן מתחבר לרשת והרשת נוספת לרשימת הרשתות השמורות‪ .‬ההתקן‬
‫מתחבר מחדש לרשת זו באופן אוטומטי כאשר הוא נמצא בטווח‪.‬‬
‫עדכון מפות ותוכנות באמצעות רשת ‪Wi‑Fi‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להתקין במחשב ‪ ,Windows‬בחר הורד עבור ‪.Windows‬‬
‫• כדי להתקין במחשב ‪ ,Mac‬בחר הורד עבור ‪.Mac‬‬
‫פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים‬
‫את ההתקנה‪.‬‬
‫הפעל את ‪.Garmin Express‬‬
‫חבר את התקן ‪ zūmo‬למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫הודעה‬
‫עדכון מפות ותוכנות עשוי לחייב הורדה של קבצים גדולים על‪-‬ידי ההתקן‪ .‬על‬
‫הורדות אלה חלות מגבלות הנתונים או החיובים הרגילים של ספק שירותי‬
‫האינטרנט שלך‪ .‬פנה לספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע נוסף אודות‬
‫מגבלות נתונים או חיובים‪.‬‬
‫באפשרותך לעדכן את המפות והתוכנות על‪-‬ידי חיבור ההתקן לרשת ‪Wi‑Fi‬‬
‫המספקת גישה לאינטרנט‪ .‬זה יאפשר לך לעדכן את ההתקן מבלי לחבר‬
‫אותו למחשב‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן לרשת ‪) Wi‑Fi‬התחברות לרשת ‪ ,Wi‑Fi‬עמוד ‪.(20‬‬
‫בזמן שאתה מחובר לרשת ‪ ,Wi‑Fi‬ההתקן בודק עדכונים זמינים‪ .‬כאשר‬
‫קיים עדכון‪ ,‬מופיע בסמל הגדרות בתפריט הראשי‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הגדרות < עדכונים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 6‬כאשר ההתקן ‪ zūmo‬מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫‪ 7‬במחשב‪ ,‬לחץ על הוסף התקן‪.‬‬
‫תחזוקת ההתקן‬
‫התוכנה ‪ Garmin Express‬מזהה את ההתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 8‬לחץ על הוסף התקן‪.‬‬
‫‪ 9‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי לרשום את ההתקן ולהוסיף אותו‬
‫לתוכנה ‪.Garmin Express‬‬
‫לאחר שתסיים את תהליך ההגדרות‪ ,‬התוכנה ‪ Garmin Express‬תחפש‬
‫עדכוני תוכנה ומפה עבור ההתקן‪.‬‬
‫‪ 10‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים‪ ,‬לחץ על התקן הכל‪.‬‬
‫• כדי להתקין עדכון בודד‪ ,‬לחץ על הצג פרטים ובחר עדכון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם עדכון של מפה גדול מדי מכדי להתאים לאחסון הפנימי של‬
‫ההתקן‪ ,‬התוכנה עשויה להנחות אותך להתקין כרטיס ‪ microSD‬בהתקן‬
‫כדי להוסיף שטח אחסון )התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים‪,‬‬
‫עמוד ‪.(22‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬התושבת ותפסן הוואקום‬
‫הסרת ההתקן מהתושבת‬
‫‪ 1‬לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת‪.‬‬
‫‪ 2‬הטה את תחתית ההתקן כלפי מעלה והרם את ההתקן מהתושבת‪.‬‬
‫הסרת התושבת מתפסן הוואקום‬
‫‪ 1‬סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫‪ 2‬הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי תפסן‬
‫הוואקום‪.‬‬
‫הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית‬
‫‪ 1‬סובב לכיוונך את הידית שעל תפסן הוואקום‪.‬‬
‫‪ 2‬משוך לכיוונך את הלשונית שעל תפסן הוואקום‪.‬‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב‬
‫הודעה‬
‫בעת החלפת הנתיך‪ ,‬הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם‬
‫למקומם המתאים‪ .‬כבל החשמל של הרכב פועל רק כאשר הוא מותקן בצורה‬
‫נכונה‪.‬‬
‫אם לא ניתן לטעון את ההתקן ברכב‪ ,‬ייתכן שעליך להחליף את הנתיך‬
‫הממוקם בקצה המתאם לרכב‪.‬‬
‫נגד כיוון השעון כדי לבטל את הנעילה שלו‪.‬‬
‫‪ 1‬סובב את חלק הקצה‬
‫התוכנה ‪ Garmin Express‬מורידה ומתקינה עדכונים בהתקן שלך‪ .‬עדכוני‬
‫מפות הנם גדולים מאוד‪ ,‬וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב בחיבורי‬
‫אינטרנט איטיים‪.‬‬
‫טיפול בהתקן‬
‫הודעה‬
‫אל תפיל את ההתקן‪.‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות קיצוניות‬
‫לאורך זמן‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע‪ ,‬שכן הדבר‬
‫עלול לגרום לנזק‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫ניקוי המארז החיצוני‬
‫הודעה‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק‬
‫לרכיבי הפלסטיק‪.‬‬
‫‪ 1‬נקה את המארז החיצוני של ההתקן )לא את מסך המגע( באמצעות‬
‫מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן וייבש אותו‪.‬‬
‫ניקוי מסך המגע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫השתמש במטלית רכה‪ ,‬נקייה ונטולת סיבים‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬הרטב מעט את המטלית במים‪.‬‬
‫אם אתה משתמש במטלית לחה‪ ,‬כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל‪.‬‬
‫נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית‪.‬‬
‫תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית‬
‫‪ 1‬נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב במטלית יבשה ונקיה‪.‬‬
‫‪ 3‬התקן את תפסן הוואקום )התקנת ההתקן במכונית‪ ,‬עמוד ‪.(2‬‬
‫ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין‬
‫• ודא שסימולטור ה‪ GPS-‬כבוי )הגדרות ניווט‪ ,‬עמוד ‪.(18‬‬
‫• הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים‪.‬‬
‫• הישאר במקום למשך כמה דקות‪.‬‬
‫ההתקן אינו נטען ברכב שלי‬
‫•‬
‫מניעת גניבה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם‬
‫בשימוש‪.‬‬
‫הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית‪.‬‬
‫אין לשמור את היחידה בתא הכפפות‪.‬‬
‫רשום את ההתקן באמצעות התוכנה ‪Garmin Express (garmin.com‬‬
‫‪.(/express‬‬
‫איפוס ההתקן‬
‫אם ההתקן מפסיק לפעול‪ ,‬אפס אותו‪.‬‬
‫הקש על מקש ההפעלה במשך ‪ 12‬שניות‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫עצה‪ :‬ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה‪.‬‬
‫וכן את הנתיך ‪.‬‬
‫הסר את חלק הקצה‪ ,‬את הקצה הכסוף‬
‫הכנס נתיך מהיר בעל זרם זהה‪ ,‬כגון ‪ 1 A‬או ‪.2 A‬‬
‫מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה‪.‬‬
‫דחוף את חלק הקצה וסובב אותו עם כיוון השעון כדי לנעול אותו בחזרה‬
‫לכבל החשמל לרכב ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את הנתיך בכבל החשמל לרכב )החלפת הנתיך בכבל החשמל של‬
‫הרכב‪ ,‬עמוד ‪.(21‬‬
‫ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל‪.‬‬
‫ודא שהטמפרטורה בתוך הרכב היא בטווח טמפרטורת הטעינה המצוינת‬
‫במפרט‪.‬‬
‫ודא שהנתיך אינו שבור בשקע החשמל של הרכב‪.‬‬
‫הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הפחת את בהירות המסך )הגדרות תצוגה‪ ,‬עמוד ‪.(19‬‬
‫קצר את הזמן הקצוב לתצוגה )הגדרות תצוגה‪ ,‬עמוד ‪.(19‬‬
‫הפחת את עוצמת הקול )כוונון עוצמת הקול‪ ,‬עמוד ‪.(3‬‬
‫כבה את רדיו ה‪ wi-fi-‬כאשר הוא אינו נמצא בשימוש ) ‪Wi‑Fi‬הגדרות‪,‬‬
‫עמוד ‪.(19‬‬
‫®‬
‫‪21‬‬
‫• העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש )הפעלה‬
‫וכיבוי של ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.(3‬‬
‫• הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות‪.‬‬
‫• אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר‪.‬‬
‫בחלק מהטלפונים החכמים‪ ,‬השבתה של אפשרות זו עשויה להפחית‬
‫באופן משמעותי את מתח הסוללה שבו משתמש היישום‪ .‬כאשר‬
‫אפשרות זו מושבתת‪ ,‬עליך לרענן באופן ידני את התפריט הראשי‬
‫‪ Smartphone Link‬כדי לקבל מידע מעודכן בנוגע לשירותים‬
‫הזמינים בזמן אמת‪.‬‬
‫ההתקן שלי אינו מתחבר לטלפון או ל‪Smartphone-‬‬
‫‪Link‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בחר הגדרות < ‪.Bluetooth‬‬
‫יש להפעיל את האפשרות ‪.Bluetooth‬‬
‫הפעל את הטכנולוגיה האלחוטית ‪ Bluetooth‬בטלפון שלך וקרב את‬
‫הטלפון למרחק של ‪ 10‬מטרים )‪ 33‬רגל( מההתקן‪.‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬פתח את היישום ‪ Smartphone Link‬ובחר < כדי‬
‫להפעיל מחדש את שירותי הרקע של ‪.Smartphone Link‬‬
‫ודא שהטלפון שלך תואם‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/bluetooth‬‬
‫השלם שוב את תהליך השיוך‪.‬‬
‫כדי לחזור על תהליך השיוך‪ ,‬עליך לבטל את השיוך בין הטלפון להתקן‬
‫)ניתוק התקן ‪ ,Bluetooth‬עמוד ‪ (14‬ולהשלים את תהליך השיוך‬
‫)התאמת הטלפון שלך והתחברות ל‪ ,Smartphone Link-‬עמוד ‪.(12‬‬
‫נספח‬
‫התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים‬
‫באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור מפות‬
‫ונתונים אחרים בהתקן‪ .‬באפשרותך לרכוש כרטיסי זיכרון מספק רכיבים‬
‫אלקטרוניים‪ ,‬או לעבור לאתר ‪ www.garmin.com/maps‬כדי לרכוש כרטיס‬
‫זיכרון עם תוכנת מפות ‪ Garmin‬הטעונה בו מראש‪ .‬ההתקן תומך בכרטיסי‬
‫זיכרון של ‪ microSD‬מ‪ 4-‬עד ‪.GB 64‬‬
‫‪ 1‬אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן )סקירת‬
‫התקן‪ ,‬עמוד ‪.(3‬‬
‫‪ 2‬משוך את מכסה החריץ של כרטיס ‪.microSD‬‬
‫‪ 3‬הזז בהחלקה את מכסה החריץ של כרטיס ‪ microSD‬לכיוון מרכז‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫ההתקן אינו מופיע במחשב ככונן נשלף‬
‫ברוב המחשבים‪ ,‬ההתקן מתחבר באמצעות פרוטוקול ‪Media Transfer‬‬
‫‪ .(MTP) Protocol‬במצב ‪ ,MTP‬ההתקן מופיע כהתקן נישא ולא ככונן נשלף‪.‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא‬
‫במחשבי ‪ Mac‬ובחלק ממחשבי ‪ ,Windows‬ההתקן מתחבר באמצעות מצב‬
‫‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪ .‬במצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪ ,‬ההתקן מופיע‬
‫ככונן או אמצעי אחסון נשלף‪ ,‬ולא כהתקן נישא‪.‬גרסאות ‪ Windows‬הקודמות‬
‫לגרסה ‪ Windows XP Service Pack 3‬משתמשות במצב ‪ USB‬לאחסון‬
‫בנפח גדול‪.‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או‬
‫ככונן או אמצעי אחסון נשלף‬
‫‪ 1‬נתק את כבל ה‪ USB-‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪ 2‬כבה את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 3‬חבר את כבל ה‪ USB-‬להתקן וליציאת ה‪ USB-‬במחשב‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כבל ה‪ USB-‬חייב להיות מחובר ליציאת ‪ USB‬במחשב‪ ,‬לא לרכזת‬
‫‪.USB‬‬
‫ההתקן יופעל אוטומטית ויעבור למצב ‪ MTP‬או למצב ‪ USB‬לאחסון בנפח‬
‫גדול‪ .‬על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם במחשב שלך ממופים מספר כונני רשת‪ Windows ,‬עשוי‬
‫להיתקל בקשיים בעת הקצאת אותיות כונן לכונני ה‪ .Garmin-‬לקבלת מידע‬
‫אודות הקצאת אותיות כוננים‪ ,‬עיין בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה שלך‪.‬‬
‫היישום ‪ Smartphone Link‬משפיע על רמת הטעינה‬
‫של הסוללה בטלפון החכם שלי‬
‫היישום ‪ Smartphone Link‬משתמש בטכנולוגיית אלחוט ‪ Bluetooth‬כדי‬
‫לשלוח נתונים להתקן וכדי לקבל ממנו נתונים‪ .‬זה תקין שחיבור ‪Bluetooth‬‬
‫פעיל צורך חלק מהמתח של הסוללה‪ .‬מעת לעת‪ ,‬היישום גם בודק עדכונים‬
‫לשירותים זמינים‪ ,‬מה שעשוי לצרוך מתח נוסף של הסוללה‪.‬‬
‫ניתן לשנות את הגדרות השימוש בסוללה ביישום ‪ Smartphone Link‬באופן‬
‫שיפחית את מתח הסוללה שבו משתמש היישום‪.‬‬
‫‪ 1‬ביישום ‪ Smartphone Link‬בטלפון החכם שלך‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 2‬גלול אל המקטע ‪ Battery Usage‬ובחר הגדרות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר באפשרות אחת או יותר‪:‬‬
‫• נקה את תיבת הסימון ‪.Bluetooth Auto-Connect‬‬
‫השבתה של אפשרות זו עשויה לשמור כמות קטנה של מתח סוללה‪,‬‬
‫אך היא מונעת מהיישום להתחבר להתקן ‪ zūmo‬שלך באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬כאשר אפשרות זו מושבתת‪ ,‬עליך לבחור מתפריט‬
‫‪ Smartphone Link‬בכל פעם שתרצה לחבר את ההתקן‬
‫ל‪.Smartphone Link-‬‬
‫• נקה את תיבת הסימון ‪.Live Services Check‬‬
‫‪22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫משוך את מכסה החריץ של כרטיס ‪ microSD‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫הכנס כרטיס ‪ microSD‬אל תוך החריץ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אשר כרטיס‪ microSD‬נמצא במישור אחד עם החיבורים של‬
‫חריץ הכרטיס‪.‬‬
‫סגור את מכסה כרטיס ה‪.SD-‬‬
‫הזז בהחלקה את המכסה של כרטיס ה‪ SD-‬לכיוון הקצה החיצוני של‬
‫ההתקן עד לשמיעת צליל הקשה‪.‬‬
‫ניהול נתונים‬
‫באפשרותך לאחסן קבצים בהתקן‪ .‬ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון‪,‬‬
‫המאפשר אחסון נתונים נוסף‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו תואם ל‪ ,Windows NT ,Windows 95, 98, Me -‬וכן‬
‫‪ Mac OS 10.3‬וגרסאות קודמות יותר‪.‬‬
‫®‬
‫אודות כרטיסי זיכרון‬
‫ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת‬
‫מיפוי של ‪ Garmin‬הטעונה מראש )‪ .(www.garmin.com‬בנוסף לאחסון‬
‫מפות ונתונים‪ ,‬ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך אחסון קבצים כגון‬
‫מפות‪ ,‬תמונות‪ ,‬קובצי 'מחפשים את המטמון'‪ ,‬ציוני דרך וכן קובצי נקודות‬
‫עניין מותאמים אישית‪.‬‬
‫חיבור ההתקן למחשב‬
‫ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪ 1‬חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאה בהתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה‪ USB-‬ליציאה במחשב‪.‬‬
‫‪ 3‬כאשר ההתקן ‪ zūmo‬מנחה אותך להיכנס למצב העברת קבצים‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב‪.‬‬
‫בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך‪ ,‬ההתקן מופיע כהתקן נישא‪ ,‬ככונן‬
‫נייד או כנפח זיכרון נייד‪.‬‬
‫נספח‬
‫העברת נתונים מהמחשב שלך‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫חבר את ההתקן למחשב )חיבור ההתקן למחשב‪ ,‬עמוד ‪.(22‬‬
‫בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך‪ ,‬ההתקן מופיע כהתקן נישא‪,‬‬
‫ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬פתח את דפדפן הקובץ‪.‬‬
‫בחר קובץ‪.‬‬
‫בחר ערוך < העתק‪.‬‬
‫עיין בתיקייה בהתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד‪ ,‬אין למקם את הקבצים בתיקיית‬
‫‪.Garmin‬‬
‫בחר ערוך < הדבק‪.‬‬
‫ניתוק כבל ה‪USB-‬‬
‫אם ההתקן שברשותך למחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים‪,‬‬
‫עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים‪ .‬אם ההתקן‬
‫שברשותך למחובר למחשב ‪ Windows‬כהתקן נייד‪ ,‬אין צורך להסירו באופן‬
‫בטוח‪.‬‬
‫‪ 1‬בצע פעולה‪:‬‬
‫• עבור מחשבי ‪ ,Windows‬בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח'‬
‫במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך‪.‬‬
‫• במחשבי ‪ Mac‬גרור את סמל אמצעי האחסון לאשפה‪.‬‬
‫‪ 2‬נתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫הצגת מצב אות ‪GPS‬‬
‫לחץ על‬
‫למשך שלוש שניות‪.‬‬
‫רכישת מפות נוספות‬
‫‪ 1‬עבור אל דף המוצר שלך בכתובת ‪.garmin.com‬‬
‫‪ 2‬לחץ על הכרטיסייה מפות‪.‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫רכישת אביזרים‬
‫עבור אל ‪.garmin.com/accessories‬‬
‫נספח‬
‫‪23‬‬
‫אינדקס‬
‫‪B‬‬
‫‪19 Bluetooth‬‬
‫‪F‬‬
‫‪9 Foursquare‬‬
‫‪G‬‬
‫‪12 Garmin Connect‬‬
‫‪ , Garmin Express‬מעדכן תוכנה ‪20‬‬
‫‪23 ,3 GPS‬‬
‫‪L‬‬
‫‪16 LiveTrack‬‬
‫‪M‬‬
‫‪myTrends‬‬
‫‪ ,‬מסלולים ‪6‬‬
‫‪P‬‬
‫דרך ‪7‬‬
‫השבתה ‪7‬‬
‫מאפייני דרכים ‪7‬‬
‫מחיקה ‪7‬‬
‫היסטוריית נסיעות ‪19‬‬
‫המיקום הנוכחי שלך ‪10‬‬
‫הסכמי רישיון למשתמש קצה ‪19‬‬
‫הסרת התושבת ‪21‬‬
‫הפנייה הבאה ‪5‬‬
‫התאמה ‪ ,‬ניתוק ‪14‬‬
‫התחברות ‪20‬‬
‫התקנת ההתקן‬
‫אופנוע ‪1‬‬
‫הסרה מהתושבת ‪21 ,2‬‬
‫רכב ‪2‬‬
‫התראות ‪14–12 ,4‬‬
‫נקודות קירבה ‪19‬‬
‫שמע ‪19‬‬
‫התראות רוכב ‪4 ,3‬‬
‫‪18 PhotoLive‬‬
‫ח‬
‫‪15–12 Smartphone Link‬‬
‫השבתת שיחות ‪14‬‬
‫התחברות ‪14 ,12‬‬
‫חוקים לגבי חבישת קסדה ‪4‬‬
‫חיוג ‪13‬‬
‫חיפוש מהיר ‪8‬‬
‫חניה ‪9 ,8 ,6‬‬
‫הנקודה האחרונה ‪6‬‬
‫חפש את המטמון ‪9‬‬
‫‪17 TracBack‬‬
‫‪9 TripAdvisor‬‬
‫ט‬
‫‪S‬‬
‫‪T‬‬
‫‪U‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪ ,‬ניתוק ‪23‬‬
‫‪W‬‬
‫‪20 ,19 Wi‑Fi‬‬
‫א‬
‫אביזרים ‪23‬‬
‫‪ ,‬הימנעות ‪6‬‬
‫אגרות‬
‫אוזניות ‪ ,‬שיוך ‪12‬‬
‫אותות לוויין‬
‫הצגה ‪23‬‬
‫קבלה ‪3‬‬
‫איפוס‬
‫התקן ‪21‬‬
‫נתוני נסיעה ‪11‬‬
‫איש קשר לאירוע ‪4‬‬
‫איתור מיקומים‪ 13 ,9–7 .‬ראה בנוסף מיקומים‬
‫כתובות ‪9‬‬
‫ערים ‪9‬‬
‫צמתים ‪9‬‬
‫קואורדינטות ‪9‬‬
‫קטגוריות ‪8‬‬
‫ב‬
‫בהירות ‪3‬‬
‫בהמשך ‪11‬‬
‫התאמה אישית ‪11‬‬
‫בית‬
‫התקשרות ‪14‬‬
‫מספר טלפון ‪14‬‬
‫נסיעה ‪5‬‬
‫עריכת מיקום ‪5‬‬
‫ג‬
‫גניבה‬
‫‪ ,‬הימנעות ‪21‬‬
‫ד‬
‫דלק‬
‫‪ ,‬מעקב ‪7‬‬
‫ה‬
‫הגדרות ‪19 ,18‬‬
‫הגדרות שעה ‪19‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪19‬‬
‫הדרכת נתיבים פעילה ‪5‬‬
‫הודעה על אירוע ‪4‬‬
‫הוראות נסיעה ‪5‬‬
‫היכן אני נמצא? ‪10‬‬
‫הימנעויות‬
‫אגרות ‪6‬‬
‫אזור ‪7‬‬
‫‪24‬‬
‫מיקומים ‪18 ,9‬‬
‫בהדמיה ‪18‬‬
‫התקשרות ‪13‬‬
‫חיפוש ‪7‬‬
‫חיפוש אחר ‪9‬‬
‫מקומות ‪8‬‬
‫נוכחי ‪10‬‬
‫נמצאו לאחרונה ‪9‬‬
‫שמירה ‪10‬‬
‫מיקומים בהדמיה ‪18‬‬
‫מיקומים שמורים ‪16‬‬
‫מחיקה ‪10‬‬
‫עריכה ‪10‬‬
‫קטגוריות ‪10‬‬
‫מיקומים שנמצאו לאחרונה ‪9‬‬
‫‪ ,‬בהירות ‪3‬‬
‫מסך‬
‫מסלולים ‪17 ,16 ,4‬‬
‫‪6 myTrends‬‬
‫הוספת נקודה ‪16 ,6‬‬
‫הצגה על המפה ‪5‬‬
‫התחלה ‪8 ,5 ,4‬‬
‫מוצעים ‪6‬‬
‫מחשב ‪5‬‬
‫מסלול הרפתקני ‪5‬‬
‫מצב חישוב ‪18 ,16 ,5‬‬
‫עיצוב ‪6‬‬
‫עצירה ‪6‬‬
‫מספר מזהה ‪19‬‬
‫מענה לשיחות ‪13‬‬
‫מעקפים ‪6‬‬
‫מפות ‪18 ,11 ,10 ,5‬‬
‫הצגת מסלולים ‪5‬‬
‫כלים ‪11 ,10‬‬
‫סמלים ‪5‬‬
‫עדכון ‪20‬‬
‫ערכת נושא ‪18‬‬
‫רכישה ‪23‬‬
‫רמת פירוט ‪18‬‬
‫שדה נתונים ‪11 ,5‬‬
‫שכבות ‪11‬‬
‫מפרטים ‪19‬‬
‫מצב הכבישים ‪ ,‬מזג אוויר ‪17‬‬
‫מצב שינה ‪3‬‬
‫מצלמות‬
‫מהירות ‪4‬‬
‫רמזור אדום ‪4‬‬
‫מצלמות מהירות ‪4‬‬
‫מצלמות רמזור אדום ‪4‬‬
‫‪ ,‬הצגה ‪18‬‬
‫מצלמות תנועה‬
‫מצפן ‪17‬‬
‫מקומות ‪8‬‬
‫מקש הפעלה ‪3‬‬
‫מתכנן נסיעות ‪16 ,15‬‬
‫נקודות עיצוב ‪16‬‬
‫עריכת נסיעה ‪15‬‬
‫טיפול בהתקן ‪21‬‬
‫טכנולוגיית ‪22 ,13 ,12 Bluetooth‬‬
‫שיוך אוזנייה ‪12‬‬
‫שיוך לטלפון ‪12‬‬
‫טכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫השבתת שיחות ‪14‬‬
‫ניהול טלפונים ‪14‬‬
‫ניתוק התקן ‪14‬‬
‫שיוך לטלפון ‪12‬‬
‫טלפון‬
‫ניתוק ‪14‬‬
‫שיוך ‪22 ,12‬‬
‫טעינת ההתקן ‪21 ,20‬‬
‫י‬
‫‪ ,‬הצגה ‪11‬‬
‫יומן מסע‬
‫יעדים ‪ .18‬ראה מיקומים‬
‫מגיע ‪6 ,5‬‬
‫כ‬
‫כבלי חשמל ‪20‬‬
‫החלפת נתיך ‪21‬‬
‫כבלים ‪ ,‬תושבת אופנוע ‪1‬‬
‫כלים ‪ ,‬מפות ‪11 ,10‬‬
‫כמות דלק נמוכה ‪7‬‬
‫כרטיס ‪22 ,3 microSD‬‬
‫כרטיס זיכרון ‪22 ,3‬‬
‫התקנה ‪22‬‬
‫כתובות ‪ ,‬איתור ‪9‬‬
‫נ‬
‫נגן מדיה ‪17‬‬
‫ניווט ‪8 ,5‬‬
‫דרכי שטח ‪7‬‬
‫הגדרות ‪18‬‬
‫ניווט בדרכי שטח ‪7‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪21‬‬
‫ניקוי מסך המגע ‪21‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫ניתוק ‪ ,‬התקן‬
‫נסיעה הביתה ‪5‬‬
‫נקודות עניין )‪9–7 (POI‬‬
‫מקומות ‪8‬‬
‫נתיך ‪ ,‬החלפה ‪21‬‬
‫ל‬
‫לוח מקשים‬
‫פריסה ‪19‬‬
‫שפה ‪19‬‬
‫לחצני המסך ‪3‬‬
‫מ‬
‫מדריך למשתמש ‪15‬‬
‫מזג אוויר ‪17‬‬
‫מצב הכבישים ‪17‬‬
‫רדאר ‪17‬‬
‫מזהה יחידה ‪19‬‬
‫מחיקה‬
‫התקן ‪ Bluetooth‬מותאם ‪14‬‬
‫נסיעות ‪15‬‬
‫מחשב‬
‫התחברות ‪22‬‬
‫חיבור ‪22‬‬
‫‪ ,‬שירותים בזמן אמת של‬
‫מינויים‬
‫‪12‬‬
‫מיקום ‪9‬‬
‫מיקום נוכחי ‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫ס‬
‫‪Garmin‬‬
‫סוללה‬
‫בעיות ‪21‬‬
‫טעינה ‪21 ,20‬‬
‫ניצול מרבי ‪21‬‬
‫‪ ,‬שורת המצב ‪3‬‬
‫סמלים‬
‫ספר טלפונים ‪13‬‬
‫סרגל החיפוש ‪7‬‬
‫אינדקס‬
‫ע‬
‫עדכון‬
‫מפות ‪20‬‬
‫תוכנה ‪20‬‬
‫עוצמת קול ‪ ,‬כוונון ‪3‬‬
‫עיצוב מסלול ‪6‬‬
‫עריכה ‪ ,‬נסיעות שנשמרו ‪16‬‬
‫תפסן וואקום ‪21‬‬
‫תצוגת מפה‬
‫דו‪-‬ממד ‪11‬‬
‫תלת‪-‬ממד ‪11‬‬
‫תצוגת מפה דו‪-‬ממדית ‪11‬‬
‫תצוגת מפה תלת‪-‬ממדית ‪11‬‬
‫פ‬
‫פרטי נסיעה ‪11‬‬
‫איפוס ‪11‬‬
‫הצגה ‪11‬‬
‫פתרון בעיות ‪22 ,21‬‬
‫צ‬
‫צילומי מסך ‪19‬‬
‫‪ ,‬איתור ‪9‬‬
‫צמתים‬
‫צריכת דלק ‪ ,‬מעקב ‪7‬‬
‫ק‬
‫קבצים ‪ ,‬מעביר ‪23‬‬
‫קו רוחב וקו אורך ‪9‬‬
‫קואורדינטות ‪9‬‬
‫קיצורי דרך‬
‫הוספה ‪10‬‬
‫מחיקה ‪10‬‬
‫ר‬
‫רשימת פניות ‪5‬‬
‫ש‬
‫שחזור הגדרות ‪19‬‬
‫שיוך‬
‫אוזניות ‪12‬‬
‫טלפון ‪22 ,12‬‬
‫שיחות ‪13‬‬
‫אנשי קשר ‪13‬‬
‫ביצוע ‪13‬‬
‫בית ‪14‬‬
‫היסטוריה ‪13‬‬
‫חיוג ‪13‬‬
‫מענה ‪13‬‬
‫שיחות טלפון ‪13‬‬
‫השתקה ‪13‬‬
‫חיוג ‪13‬‬
‫חיוג קולי ‪13‬‬
‫מענה ‪13‬‬
‫שיחות טלפון בעזרת דיבורית ‪14 ,12‬‬
‫שינוי אזור החיפוש ‪8‬‬
‫שירותי חירום ‪10‬‬
‫שירותים בזמן אמת של ‪ , Garmin‬הרשמה ‪12‬‬
‫שירותים בזמן אמת של ‪12 Garmin‬‬
‫שיתוף ‪16‬‬
‫‪16 LiveTrack‬‬
‫‪ ,‬התאמה אישית ‪11‬‬
‫שכבות מפה‬
‫שמירה‬
‫מיקום נוכחי ‪10‬‬
‫מיקומים ‪16‬‬
‫‪ ,‬נקודות קירבה ‪19‬‬
‫שמע‬
‫שפה‬
‫לוח מקשים ‪19‬‬
‫קול ‪19‬‬
‫ת‬
‫תוכנה‬
‫גרסה ‪19‬‬
‫עדכון ‪20‬‬
‫תושבת ‪ ,‬הסרה ‪21‬‬
‫תושבת אופנוע ‪1‬‬
‫כבלים ‪1‬‬
‫‪ ,‬דלק ‪10‬‬
‫תחנות‬
‫תליית ההתקן ‪ ,‬תפסן וואקום ‪21‬‬
‫תמיכה במוצר ‪15‬‬
‫תנועה ‪19 ,15 ,11‬‬
‫אירועים ‪15 ,11‬‬
‫הוספת מנויים ‪15‬‬
‫חיפוש עומסים ‪15 ,11‬‬
‫מסלול חלופי ‪6‬‬
‫מפה ‪15 ,11‬‬
‫מצלמות ‪18‬‬
‫מקלט ‪15‬‬
‫אינדקס‬
‫‪25‬‬
support.garmin.com
2019 ‫מאי‬
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising