Garmin | zūmo® 346 LMT-S | Garmin zūmo® 346 LMT-S Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin zūmo® 346 LMT-S Īpašnieka rokasgrāmata
ZŪMO 396
®
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2018 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. zūmo , Garmin Express™ un TracBack ir Garmin Ltd. vai tā
meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.
®
®
®
Android™ ir Google Inc. prečzīme. Vārdiskā prečzīme Bluetooth un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šo nosaukumu saskaņā ar licenci. Foursquare
ir Foursquare Labs, Inc., prečzīme ASV un citās valstīs. microSD ir SD-3C prečzīme. Windows ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrētas prečzīmes.
Mac ir Apple Computer, Inc. prečzīme. Pandora logotipi ir Pandora Media, Inc. prečzīmes. Pandora ir pieejama vienīgi atsevišķās valstīs. Lūdzu, apmeklējiet http://www.pandora.com/legal.
TripAdvisor ir reģistrēta TripAdvisor LLC. prečzīme. Windows , Windows Vista un Windows XP ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrētas prečzīmes.
Wi‑Fi ir reģistrēta Wi-Fi Alliance prečzīme.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Saturs
Instalēšana...................................................................... 1
Ierīces uzstādīšana uz motocikla ................................................ 1
Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums ................ 1
Stūres balsta uzstādīšana ...................................................... 1
Strāvas kabeļu pievienošana motocikla stiprinājumam ......... 1
Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla stiprinājumam ..... 2
Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam ..................... 2
Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā ........................... 2
Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma ........................... 2
Ierīces uzstādīšana automašīnā ................................................. 2
Darba sākšana ................................................................ 3
Ierīces pārskats .......................................................................... 3
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 3
GPS signālu iegūšana ................................................................ 3
Statusa joslas ikonas .................................................................. 3
Ekrāna pogu izmantošana .......................................................... 3
Skaļuma regulēšana ................................................................... 3
Audio miksēšanas izmantošana ............................................ 3
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 4
Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi....... 4
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana ................... 4
Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 4
Negadījumu noteikšana un paziņojumi ....................................... 4
Negadījuma kontaktpersonas iestatīšana .............................. 4
Negadījuma paziņojuma atcelšana ........................................ 5
Negadījuma paziņojumu atspējošana .................................... 5
Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu,
skatīšana .................................................................................... 5
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos — meklēšana ........... 5
Navigācija uz galapunktu.............................................. 5
Maršruti ....................................................................................... 5
Maršruta sākšana ....................................................................... 5
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa .................................. 5
Maršruta izvēle, izmantojot režīmu Bīstams maršruts ........... 5
Maršruta sākšana, izmantojot karti ........................................ 5
Mājupceļš ............................................................................... 6
Jūsu maršruts kartē .................................................................... 6
Aktīvās braukšanas joslas vadība .......................................... 6
Pagriezienu un virzienu skatīšana ......................................... 6
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................... 6
Ierašanās galapunktā ................................................................. 6
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā .................................. 6
Pēdējās autostāvvietas meklēšana ....................................... 6
Aktīvā maršruta maiņa ................................................................ 6
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ............................ 6
Maršruta koriģēšana .............................................................. 7
Nogriešanās uz apvedceļu ..................................................... 7
Apstāšanās maršrutā .................................................................. 7
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................... 7
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ........................ 7
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā .................. 7
Izvairīšanās no maksas ceļiem .............................................. 7
Izvairīties no nodevu uzlīmēm ............................................... 7
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ....................... 7
Pielāgotas izvairīšanās vietas ................................................ 7
Apvidus navigācija ...................................................................... 8
Degvielas līmeņrāža izsekošana ................................................ 8
Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana ..................... 8
Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana ................... 8
Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana ....................... 8
Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana ................ 8
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana ............... 8
Intereses objekti .......................................................................... 8
Saturs
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 9
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ................................. 9
Meklēšana kategorijā ............................................................. 9
Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................... 9
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti ....................................... 9
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē ........................... 9
Meklēšanas rajona mainīšana .................................................. 10
Autostāvvieta ............................................................................ 10
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā ................................................................................. 10
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas
tuvumā ................................................................................. 10
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums ....................... 10
Meklēšanas rīki ......................................................................... 10
Adreses meklēšana ............................................................. 10
Krustpunkta atrašana ........................................................... 10
Pilsētas atrašana ................................................................. 10
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas .......... 10
Foursquare ............................................................................... 10
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana ..................... 10
Meklē Foursquare interesējošos objektus ........................... 11
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare
skatīšana .............................................................................. 11
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare ................................ 11
TripAdvisor® ............................................................................. 11
Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana .......................... 11
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................. 11
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana ............. 11
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ............... 11
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana .......................... 11
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana .......... 11
Īsceļa pievienošana .................................................................. 11
Īsceļa noņemšana ................................................................ 11
Atrašanās vietu saglabāšana ................................................... 11
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................. 11
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana .......................... 11
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................. 11
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai .............. 11
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................. 12
Kartes lietošana ............................................................ 12
Karšu rīki ................................................................................... 12
Kartes rīka skatīšana ........................................................... 12
Kartes rīku iespējošana ....................................................... 12
Priekšā ...................................................................................... 12
Nākamo atrašanās vietu skatīšana ...................................... 12
Kategoriju Priekšā pielāgošana ........................................... 12
Brauciena informācija ............................................................... 12
Brauciena datu skatīšana kartē ........................................... 12
Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 13
Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 13
Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 13
Tālākas satiksmes skatīšana .................................................... 13
Satiksmes skatīšana kartē ................................................... 13
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 13
Kartes pielāgošana ................................................................... 13
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 13
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 13
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 13
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa
funkcijas........................................................................ 13
Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link ....................................................................... 13
Bluetooth funkciju statusa ikonas ............................................. 14
Garmin Live Services ................................................................ 14
Garmin Live Services abonēšana ........................................ 14
Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana ..................... 14
i
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no viedtālruņa .................. 14
Viedie paziņojumi ...................................................................... 15
Paziņojumu saņemšana ....................................................... 15
Paziņojumu saraksta skatīšana ........................................... 15
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist. .............................................. 15
Zvana veikšana .................................................................... 15
Zvana saņemšana ............................................................... 15
Zvanu vēstures izmantošana ............................................... 15
Ienākošā zvana opciju izmantošana .................................... 15
Mājas tālruņa numura saglabāšana ..................................... 16
Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana Apple ierīcei ................ 16
Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple
ierīcē .................................................................................... 16
Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple
ierīcei ................................................................................... 16
Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos paziņojumus
jūsu Apple ierīcē .................................................................. 16
Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim ar Android™ ......... 16
Pievienošana lietotnei Smatphone Link jūsu Android
viedtālrunī ............................................................................ 16
Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar
Android ................................................................................. 16
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 17
Pārī savienotā tālruņa dzēšana ................................................ 17
Satiksme ........................................................................ 17
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link ....... 17
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju .. 17
Satiksmes uztvērēja abonementi ......................................... 17
Satiksmes iespējošana ............................................................. 17
Satiksmes skatīšana kartē ........................................................ 17
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 17
Lietotņu izmantošana.................................................. 17
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē ............................... 17
Brauciena plānotājs .................................................................. 17
Brauciena plānošana ........................................................... 18
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ..... 18
Interesantāko vietu meklēšana braucienā ........................... 18
Brauciena maršruta opciju maiņa ........................................ 18
Saglabāta brauciena navigācija ........................................... 18
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana ...................... 18
Maršruta koplietošana .............................................................. 18
LiveTrack .................................................................................. 18
LiveTrack koplietošanas un skatītāju uzaicināšanas
iestatīšana ............................................................................ 18
LiveTrack koplietošanas sākšana ........................................ 19
Sekošana .................................................................................. 19
Trases informācijas skatīšana un saglabāšana ................... 19
Multivides atskaņotājs ............................................................... 19
Rīka Multivides atskaņotājs pievienošana kartei ................. 19
Multivides avota maiņa ........................................................ 19
Pandora Pakalpojums .......................................................... 19
Kompasa lietošana ................................................................... 20
TracBack® ................................................................................ 20
Pēdējā ceļa sekošana .......................................................... 20
Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana ............................... 20
Laikapstākļu prognožu apskatīšana ......................................... 20
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā .................. 20
Laikapstākļu radara apskatīšana ......................................... 20
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana ..................................... 20
Ceļa apstākļu pārbaude ....................................................... 20
Apļa maršruta izveidošana ....................................................... 20
photoLive satiksmes kameras .................................................. 20
photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana .... 20
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē ...................... 20
Satiksmes kameras saglabāšana ........................................ 21
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 21
ii
zūmo Iestatījumi........................................................... 21
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ...................................... 21
Karšu iespējošana ............................................................... 21
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 21
Aprēķināšanas režīma iestatījumi ........................................ 21
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana ............................... 21
Bluetooth Iestatījumi ................................................................. 21
Wi‑Fi® Iestatījumi ..................................................................... 21
Vadītāja palīdzības iestatījumi .................................................. 21
Displeja iestatījumi .................................................................... 22
Satiksmes iestatījumi ................................................................ 22
Mērvienību un laika iestatījumi ................................................. 22
Laika iestatīšana .................................................................. 22
Valodas un tastatūras iestatījumi .............................................. 22
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi .................................... 22
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 22
Informācija par ierīci .................................................... 22
Reglamentējošas un atbilstības informācijas skatīšana ........... 22
Specifikācijas ............................................................................ 22
Ierīces uzlādēšana .................................................................... 22
Ierīces apkope .............................................................. 23
Garmin atbalsta centrs .............................................................. 23
Kartes un programmatūras atjauninājumi ................................. 23
Pievienošana Wi‑Fi tīklam ................................................... 23
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi‑Fi
tīklu ...................................................................................... 23
Produkta atjauninājumi ........................................................ 23
Ierīces apkope .......................................................................... 24
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 24
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 24
Zādzību novēršana .............................................................. 24
Ierīces atiestatīšana .................................................................. 24
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 24
Ierīces noņemšana no stiprinājuma ..................................... 24
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 24
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 24
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī .................. 24
Traucējummeklēšana ................................................... 24
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 24
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 24
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 25
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 25
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni vai Smartphone
Link ........................................................................................... 25
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis ... 25
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce ............. 25
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī
noņemams diskdzinis vai sējums ............................................. 25
Lietojumprogramma Smartphone Link ietekmē viedtālruņa
akumulatora uzlādes līmeni ...................................................... 25
Pielikums ....................................................................... 25
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem .......................... 25
Datu pārvaldība ........................................................................ 26
Par atmiņas kartēm .............................................................. 26
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 26
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 26
USB kabeļa atvienošana ..................................................... 26
GPS signālu statusa skatīšana ................................................. 26
Papildu karšu iegāde ................................................................ 26
Piederumu iegāde .....................................................................26
Rādītājs ......................................................................... 27
Saturs
Instalēšana
Ierīces uzstādīšana uz motocikla
Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums
BRĪDINĀJUMS
Garmin īpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam
tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza
barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai
akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
®
Ierīce uz motocikla ir jāuzstāda piemērotā un drošā vietā,
balstoties uz pieejamiem strāvas avotiem un drošu kabeļa
izvietojumu.
PIEZĪME. iekļautas abas — 1/4 collas standarta un M6 —
skrūves. Pieskaņojiet rūpnīcas skrūvju izmēru jūsu sajūga vai
bremzes apskavas balstenim.
2 Ieskrūvējiet jaunās skrūves cauri stūres balstam,
starplikām
un sajūga vai bremzes apskavas balstenim.
3 Pievelciet skrūves, lai nostiprinātu balstu.
Strāvas kabeļu pievienošana motocikla stiprinājumam
1 Izvietojiet strāvas kabeļa savienotāju cauri motocikla
stiprinājuma atveres augšdaļai.
Motocikla spraudnis
12–24 V (līdzstrāvas) sistēmas strāvas avots (sarkans)
PIEZĪME. dažos ierīces modeļos sarkanais sistēmas strāvas
kabelis var ietvert iebūvētu drošinātāju. Kabeļi bez iebūvēta drošinātāja ir aizsargāti iekšēji.
Sistēmas zemējums (melns)
Stūres balsta uzstādīšana
Šī ierīce ietver daļas diviem stūres uzstādīšanas risinājumiem.
Pielāgotai montāžai var būt nepieciešams papildu tehniskais
nodrošinājums.
Apskavas un stūres balsta uzstādīšana
1 Novietojiet apskavu ap stūri un izbāziet galus cauri
stūres balstam .
2 Bīdiet kabeli lejup līdz atveres apakšējai daļai
un velciet
kabeli atpakaļ, līdz tas cieši iegulst.
3 Ieskrūvējiet melno skrūvi stiprinājuma aizmugurē , lai
nostiprinātu kabeli vietā.
2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu balstu.
PIEZĪME. ieteicamais griezes moments ir 50 mārciņu uz
pēdu (5,65 N-m). Nepārsniedziet griezes momentu
80 mārciņu uz pēdu (9,04 N-m).
Stūres balsta pievienošana sajūga vai bremzes apskavas
balstenim
1 Izņemiet divas rūpnīcā pievienotās skrūves uz sajūga vai
bremzes apskavas balsteņa .
Instalēšana
4 No laikapstākļiem sargājošo pārsegu
augšējai atverei un iespiediet to atverē.
izvietojiet cauri
1
2 Ierīces labo pusi spiediet uz priekšu, līdz tā iegulst vietā.
3 Ja aizturis uz stiprinājuma pēc ierīces ievietošanas paliek
augšā, nospiediet to uz leju.
Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla
stiprinājumam
IEVĒRĪBAI
Tiešs, ilgstošs kontakts ar pamatplati vai jebkuru citu motocikla
daļu laika gaitā var bojāt stiprinājumu. Lai novērstu šāda veida
bojājumu, starp stiprinājumu un pamatplati ir jāizvieto starplikas
un jānodrošina, ka neviena ierīces vai stiprinājuma daļa
neskaras pie motocikla.
1 Ieskrūvējiet M4 x 20 mm plakangalvas skrūves
paplāksnēm
plāksnei .
, spraudnim, starplikām
cauri
un atbalsta
1 Nospiediet atvienošanas pogu stiprinājuma apakšā.
2 Izceliet ierīci.
Ierīces uzstādīšana automašīnā
IEVĒRĪBAI
Pirms ierīces uzstādīšanas iepazīstieties ar vietējiem tiesību
aktiem, kas attiecas uz uzstādīšanu pie vējstikla.
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
Nelietojiet piesūcējstiprinājumu uz motocikla.
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu atbalsta plāksni.
Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam
1 Izlīdziniet stūres balsta bumbiņu un pamata plāksnes
bumbiņu
Ierīces noņemšana no motocikla
stiprinājuma
ar abiem dubultās ligzdas roktura galiem
.
PIEZĪME. automašīnas stiprinājums nav iekļauts visu ierīčes
modeļu komplektos. Dodieties uz garmin.com, lai iegādātos
papildu piederumus.
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli stiprinājuma
portā .
2 Noņemiet plastikāta pārvalku no piesūcējkausa .
3 Notīriet un nožāvējiet vējstiklu un piesūcējkausu ar mīkstu
2
3
4
5
Ievietojiet katru bumbiņu dubultās ligzdas rokturī.
Nedaudz pievelciet pogu.
Noregulējiet optimālai skatīšanai un darbībai.
Pievelciet pogu, lai nostiprinātu stiprinājumu.
Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā
1 Ierīces kreiso pusi ievietojiet spraudnī.
2
drānu.
4 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru
atpakaļ pret vējstiklu.
5 Nofiksējiet spraudni uz piesūcējkausa balsteņa.
6 Ierīces vienu pusi ievietojiet spraudnī.
7 Spiediet ierīci spraudnī, līdz tā nofiksējas vietā.
Instalēšana
8 Otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu iespraudiet strāvas
izejā.
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
• Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (Produkta
atjauninājumi, 23. lappuse).
• Uzstādiet ierīci un pievienojiet to strāvas avotam.
• Veidojiet Bluetooth tālruņa un austiņu pāra savienojumu
(Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana,
14. lappuse) (izvēles).
• Iegūstiet GPS signālus (GPS signālu iegūšana,
3. lappuse).
• Noregulējiet ekrāna spilgtumu (Ekrāna spilgtuma regulēšana,
4. lappuse).
• Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
5. lappuse).
®
Ierīces pārskats
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no
augstceltnēm un kokiem.
statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Kad vismaz
puse joslu ir aizpildītas, ierīce ir gatava navigācijai.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat
atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu
papildinformāciju.
GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS
precizitāti un iegūto satelīta informāciju (GPS signālu statusa
skatīšana, 26. lappuse).
Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth
iestatījumus (Bluetooth Iestatījumi, 21. lappuse).
Wi-Fi signāla stiprums. Atlasiet, lai mainītu Wi-Fi iestatījumus
(Wi‑Fi Iestatījumi, 21. lappuse).
®
Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu.
Atlasiet, lai zvanītu (Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.,
15. lappuse).
Aktīvs transportēšanas režīms. Atlasiet, lai mainītu transportēšanas režīmu.
Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (Laika iestatīšana,
22. lappuse).
Akumulatora uzlādes līmenis.
LiveTrack datu koplietošana. Uzaicināto skatītāju skaits ir
redzams ikonā. Atlasiet, lai atvērtu LiveTracklietotni (LiveTrack,
18. lappuse).
Smartphone Link statuss. Atlasiet, lai pievienotu lietojumprogrammu Smartphone Link un saņemtu aktuālu satiksmes informāciju un citus aktuālus pakalpojumus (Pāra savienojuma ar
tālruni veidošana un pievienošana Smartphone Link,
13. lappuse). Kad ikona ir zila, ierīce ir pievienota lietojumprogrammai Smartphone Link.
barošanas taustiņš
microSD atmiņas kartes slots
®
USB barošanas un datu ports
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu vai
pievienojiet ierīci barošanai.
• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet
barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce
izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot
lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu,
līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet Izslēgts.
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet
barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce
pāries enerģijas taupīšanas režīmā.
GPS signālu iegūšana
Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo
satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta
signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem
faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi
lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen
pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci
pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs
vairākas minūtes.
Darba sākšana
Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi (Laikap­
stākļu prognožu apskatīšana, 20. lappuse).
Degvielas statuss. Atlasiet, lai skatītu degvielas līmeņrāža izsekošanas informāciju (Degvielas līmeņrāža izsekošana,
8. lappuse).
Ekrāna pogu izmantošana
Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēļņu
opcijām.
• Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
• Atlasiet vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
• Lai ātrāk ritinātu, turiet nospiestu vai .
• Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju
izvēlni, atlasiet .
Skaļuma regulēšana
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet opciju:
• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.
Audio miksēšanas izmantošana
Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni
dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai
tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa
no galvenās skaņas.
1 Atlasiet Skaļums.
3
2 Atlasiet > Audio miksēšana.
3 Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.
Ekrāna spilgtuma regulēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Braucēja informēšanas funkcijas un
brīdinājumi
IEVĒRĪBAI
Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir
tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot
vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat
saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus
un ceļazīmes.
Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu
braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi
pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu
un parāda katra brīdinājuma informāciju. Skaņas signālu vai
ziņojumu katram brīdinājuma veidam varat iespējot vai atspējot.
Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.
Skolas zona vai tuvumā ir skola: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda attālumu līdz priekšā esošajai skolai vai
skolas zonai, kā arī ātruma ierobežojumu (ja pieejams).
Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai
varat sagatavoties samazināt ātrumu.
Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas
signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu
robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz
ceļa, pa kuru braucat.
Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.
Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.
Līkums: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz
ceļa līkumam.
Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas
satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju,
ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot Smartphone Link, 17. lappuse).
Brīdinājums par nogurumu: ierīce atskaņo skaņas signālu un
iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez
apstāšanās vairāk nekā divas stundas.
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai
atspējošana
Atsevišķus braucēja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālie
brīdinājumi ir redzami arī pēc skaņas brīdinājuma atspējošanas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Skaņas
brīdinājumi vadītājam.
2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
brīdinājumam.
Sarkanās gaismas un ātruma kameras
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma
kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.
4
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām
noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos.
Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās
gaismas kamerai.
• Aktuālie sarkanās gaismas un drošības kameras dati ir
pieejami kā Garmin Live pakalpojumu abonements,
izmantojot lietotni Smartphone Link (Garmin Live Services,
14. lappuse).
• Lai uzturētu atjauninātu sarkanās gaismas un ātruma kameru
atrašanās vietu datubāzi, ierīcei ir nepieciešams aktīvs
abonements, lai lejupielādētu un glabātu drošības kameras
datus. Lai pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai
iegādātos abonementu vai vienreizēju atjauninājumu,
dodieties uz garmin.com/speedcameras. Jebkurā laikā jūs
varat iegādāties jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo
abonementu.
PIEZĪME. dažos reģionos dažu produktu paketes ietver
iepriekš ielādētus sarkanās gaismas un ātruma kameras
datus ar pastāvīgiem bezmaksas atjauninājumiem.
• Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express)
varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras
datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce
ir bieži jāatjaunina.
Negadījumu noteikšana un paziņojumi
BRĪDINĀJUMS
Ierīce ļauj jums nosūtīt savu atrašanās vietu negadījuma
kontaktpersonai. Šī ir papildu funkcija, un uz to nedrīkst
paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas
gadījumā. Lietotne Smartphone Link nesazinās ar avārijas
dienestiem jūsu vārdā.
zūmo ierīce izmanto iebūvētus sensorus, lai noteiktu iespējamu
transportlīdzekļa negadījumu.
• Ja iestatāt negadījuma kontaktpersonu, ierīce var nosūtīt šai
kontaktpersonai automātisku ziņojumu, kad tiek noteikts
negadījums un transportlīdzeklis pārstāj kustēties. Tas palīdz
brīdināt kontaktpersonu par situāciju, ja nespējat piezvanīt
vai nosūtīt ziņojumu. Lai nosūtītu ziņojumu, šai funkcijai ir
nepieciešams savienojums ar Smartphone Link un aktīvs
mobilo datu savienojums.
• Ja negadījuma kontaktpersona nav iestatīta, ierīce pēc
negadījuma noteikšanas automātiski rāda tuvāko adresi vai
ģeogrāfiskās koordinātes. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem. Varat atlasīt Vairāk, lai skatītu lapu Kur es
atrodos?.
Negadījuma kontaktpersonas iestatīšana
Pirms iestatāt negadījuma noteikšanas kontaktpersonu, ir jāveic
tālāk norādītās darbības.
• Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 13. lappuse).
• Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth, atlasiet sava tālruņa
nosaukumu un pārbaudiet, vai opcija Tālruņa zvani ir
iespējota.
Negadījuma kontaktpersonas iestatīšanas laikā jānodrošina
tālruņa piekļuve lietojumprogrammai Smartphone Link un
viedtālruņa tālruņu grāmatai. Ja nevēlaties izmantot ierīci
zvanīšanai brīvroku režīmā, pēc negadījuma kontaktpersonas
iestatīšanas pabeigšanas opciju Tālruņa zvani varat atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Negadījuma
paziņojums > Turpināt.
Tiek parādīts jūsu viedtālruņa kontaktpersonu saraksts.
Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
2 Atlasiet kontaktpersonu un atlasiet Nākamais.
3 Pārbaudiet kontaktpersonas tālruņa numuru un atlasiet
Nākamais.
4 Ievadiet savu vārdu vai segvārdu un atlasiet Pab..
5 Pārskatiet parauga negadījuma paziņojumu un atlasiet
Nākamais.
6 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai informētu
kontaktpersonu, ka pievienojāt to kā negadījuma
kontaktpersonu.
PIEZĪME. negadījuma paziņojuma ziņojums ietver jūsu
ievadīto vārdu vai segvārdu, bet tas netiek sūtīts no jūsu
tālruņa numura. Paziņojums tiek nosūtīts, izmantojot trešās
personas pakalpojumu, un jums ir jāinformē negadījuma
kontaktpersona, ka negadījuma paziņojums tiks nosūtīts no
nezināma numura.
7 Atlasiet Labi.
8 Pārskatiet informāciju un atlasiet Saglabāt.
Negadījuma paziņojuma atcelšana
Kad ierīce nosaka negadījumu, ziņojums un balss uzvedne
informē jūs, ka negadījuma kontaktpersonai tiks nosūtīts
paziņojums. Kad negadījums ir noteikts, taimeris sāk
60 sekunžu atpakaļskaitīšanu, un, kad taimera laiks beidzas,
ierīce automātiski nosūta paziņojumu. Ja nevēlaties sūtīt
paziņojumu, varat to atcelt.
Pirms taimera laiks beidzas, atlasiet Atcelt.
Negadījuma paziņojumu atspējošana
Kamēr negadījuma paziņojumi ir atspējoti, ierīce, nosakot
negadījumu, nesūta SMS paziņojumus.
1 Atlasiet Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Negadījuma
paziņojums.
2 Notīriet izvēles rūtiņu Negadījuma noteikšanas SMS.
Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka
ķiveres lietošanu, skatīšana
Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres un acu
aizsarglīdzekļu lietošanu, var tikt parādīti jūsu zūmo ierīcē, kad
tā pirmo reizi saņem satelīta signālus un jūsu ierīce tuvojas tai
atrašanās vietai, kurā ir jāievēro motocikliem piemērojami
drošības noteikumi.
IEVĒRĪBAI
Garmin visiem braucējiem drošības nolūkā iesaka lietot ķiveres.
Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir
pakļauti izmaiņām un nav paredzēti kā juridisks padoms.
Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir
pieejami tikai ASV un Kanādā.
Atlasiet paziņojumu, lai skatītu sīkāku informāciju.
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos —
meklēšana
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos varat meklēt pēc valsts
vai provinces.
1 Atlasiet Lietotnes > Ķiveres lietošana.
2 Atlasiet valsti vai apgabalu.
Navigācija uz galapunktu
maiņa, 5. lappuse) and avoidances (Izvairīšanās no
kavēšanās, nodevām un vietām, 7. lappuse).
• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto
maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (Maršruta
sākšana, 5. lappuse).
• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir
jāizvairās, varat maršrutu pielāgot.
• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus.
Maršruta sākšana
1 Atlasiet Kurp? un meklējiet atrašanās vietu.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet
Sākt!.
• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet
maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet > Rediģēt
maršrutu un pievienojiet pielāgošanas punktus
maršrutam .
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 6. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.
Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat
pievienot savam maršrutam.
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Garmin Adventurous Routing™, lai aprēķinātu
maršrutus, priekšroku dodot līkumotiem ceļiem.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
Maršruta izvēle, izmantojot režīmu Bīstams maršruts
Jūsu ierīce var aprēķināt maršrutus, kuros priekšroka dota
līkumainiem ceļiem, nogāzēm un kuros ir mazāk automaģistrāļu.
Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku braucienu, taču var
paildzināt laiku vai pagarināt attālumu līdz galamērķim.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem ierīces modeļiem vai
visiem kartes reģioniem.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms >
Garmin Adventurous Routing™ > Saglabāt.
2 Atlasiet Garmin Adventurous Routing™.
3 Izmantojiet Priekšroku dot līkumiem slīdni, lai iekļautu
vairāk vai mazāk līkumu.
Izmantojiet
Priekšroku dot nogāzēm slīdni, lai iekļautu
4
vairāk vai mazāk nogāžu.
5 Izmantojiet Izvairīties no automaģistrālēm slīdni, lai
iekļautu vairāk vai mazāk automaģistrāļu.
6 Sāciet maršrutu (Maršruta sākšana, 5. lappuse).
Maršruti
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam
vai vairākiem galamērķiem.
• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim,
pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta
aprēķināšanas režīmu (Maršruta aprēķināšanas režīma
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
Navigācija uz galapunktu
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
kartes mērogu.
5
3 Ja vajadzīgs, atlasiet
, lai filtrētu parādītos interesējošos
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
5 Atlasiet Sākt!.
Pagriezienu un virzienu skatīšana
Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs
ievadīt māju atrašanās vietu.
1 Atlasiet Kurp? > Doties mājup
2 Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.
Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu
maiņu vai citus virzienus maršrutā.
1 Kartē kā opciju atlasiet:
• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas
laikā, atlasiet > Pagriezieni.
Kartes rīks blakus kartei rāda nākamos četrus
pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts
automātiski, kad naviģējat maršrutā.
• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā
maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem
var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.
Māju atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > > Iest. māju atraš. vietu.
2 Ievadiet māju atrašanās vietu.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Jūsu maršruts kartē
Ierašanās galapunktā
Mājupceļš
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo
pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes
augšdaļā.
Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt
pabeigt maršrutu.
•
norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne
paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
• Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu. Varat atlasīt Jā, lai meklētu tuvumā esošas
autostāvvietas (Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā,
6. lappuse).
• Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz
maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat
atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.
Autostāvvieta jūsu galapunkta tuvumā
Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai
citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
Attālums līdz nākamajai darbībai.
Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
Kartē izcelts maršruts.
Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību
atrašanās vietu.
Transportlīdzekļa ātrums.
Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto
informāciju.
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai
krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta
sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija
norāda piemēroto
pagrieziena joslu.
Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā.
Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka
meklēt stāvvietu.
1 Atlasiet opciju:
• Kad ierīcē redzama uzvedne, atlasiet Jā, lai meklētu
tuvumā autostāvvietu.
• Ja ierīce nerāda uzvedni, atlasiet Kurp? > Kategorijas >
Autostāvvieta un atlasiet > Mans galamērķis.
2 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu un atlasiet Sākt! >
Piev. kā nāk. pieturu.
Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.
Pēdējās autostāvvietas meklēšana
Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir
ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā
autostāvvieta.
Atlasiet Lietotnes > Pēdējā vieta.
Aktīvā maršruta maiņa
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 5. lappuse).
Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.
Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju
IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem
galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena
6
Navigācija uz galapunktu
plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu
braucienu (Brauciena plānošana, 18. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Kurp?.
2 Meklējiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi
maršrutā, atlasiet Piev. kā nāk. pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Piev. kā pēd. pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās
vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.
Maršruta koriģēšana
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
5. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
Nogriešanās uz apvedceļu
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
1 Kartē atlasiet > Mainīt maršrutu.
IETEIKUMS. ja rīka Mainīt maršrutu kartes rīku izvēlnē nav,
to varat pievienot (Kartes rīku iespējošana, 12. lappuse).
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā,
atlasiet Apvedceļš pēc attāluma.
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
• Lai atrastu jaunu maršrutu, atlasiet Apvedceļš.
Apstāšanās maršrutā
Kartē atlasiet
> Apturēt.
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces un
konfidencialitātes iestatījumi, 22. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Navigācija uz galapunktu
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un
vietām
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes
informācija (Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone
Link, 17. lappuse).
Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski
izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes
iestatījumos (Satiksmes iestatījumi, 22. lappuse) ir atspējota,
satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet Alternatīvs maršruts, ja pieejams.
3 Atlasiet Sākt!.
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīties no nodevu uzlīmēm
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Kartes dati jūsu ierīcē var ietvert sīku nodevu uzlīmju informāciju
dažām valstīm. Katrai valstij varat izvairīties no nodevu uzlīmēm
vai atļaut tās.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Nodevas un maksas >
Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur maksas teritoriju
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās.
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
un atlasiet Saglabāt.
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa
posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu,
izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits
pieņemams maršruts.
Izvairīšanās no ceļa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
7
2 Atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
3 Atlasiet Attālums uz tvertni.
4 Ievadiet attālumu, kādu transportlīdzeklis veic ar gāzes
4 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet Pab..
Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana
tvertni, un atlasiet Pab..
atlasiet Nākamais.
Izvairīšanās no zonas
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievien. izvairīšanās vietu.
4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
6 Atlasiet Pab..
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.
Apvidus navigācija
Degvielas līmeņrāža izsekošana
Ierīci varat iestatīt, lai tā aplēš jūsu degvielas patēriņu, brīdina,
kad tuvojaties aplēstajam maksimālajam degvielas attālumam
un iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto
degvielas rezervi. Kad degvielas līmeņrāža izsekošana ir
iestatīta, rāda pašreizējo degvielas statusu.
Balts: degvielas līmeņrāža izsekošana ir atspējota vai ierīce nav
pievienota motocikla stiprinājumam.
Zaļš: aplēstā degvielas rezerve ir virs degvielas tvertnes
brīdinājuma līmeņa.
Oranžs: aplēstā degvielas rezerve ir zem degvielas tvertnes
brīdinājuma līmeņa.
Sarkans: tvertnei aplēstais atlikušais attālums ir 0.
Lai iespējotu degvielas līmeņrāža izsekošanu, ierīcei ir jābūt
motocikla bezceļa režīmā un novietotai uz motocikla
stiprinājuma.
Kad iespējojat degvielas izsekošanu, brauciena datorā tiek
parādīts degvielas līmeņrādis (Brauciena informācijas lapas
skatīšana, 13. lappuse).
1 Piepildiet degvielas tvertni.
2 Atlasiet Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Degvielas
līmeņrāža kontrole.
8
Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana
Papildinot degvielas tvertni, degvielas tvertnes nobraukums jūsu
ierīcē ir jāatiestata uz precīzāku degvielas atlikuma izsekošanu.
Atlasiet Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Atiestatīt
degvielas tvertni.
Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana
Lai iespējotu dinamiskas degvielas stacijas, ierīcei ir jābūt
motocikla režīmā, ievietotai motocikla stiprinājumā, un degvielas
līmeņa izsekošanai ir jābūt iespējotai.
Varat iestatīt ierīci, lai tā iesaka degvielas uzpildes stacijas,
pamatojoties uz aplēsto degvielas patēriņu.
Atlasiet Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Dinamiskās
degvielas uzpildes stacijas.
.
Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt.
Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz
atrašanās vietu.
Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana
Varat iestatīt ierīci, lai tā brīdinātu, kad degvielas līmenis tvertnē
ir zems.
PIEZĪME. lai ierīce brīdinātu par zemu degvielas līmeni, tai ir
jābūt savienotai ar motocikla stiprinājumu.
1 Iespējojiet degvielas līmeņa izsekošanu (Degvielas līmeņrāža
izsekošanas iespējošana, 8. lappuse).
2 Atlasiet Brīdinājums par atlikušo degvielu.
3 Ievadiet attālumu un atlasiet Pab..
Ja atlicis tik daudz degvielas, lai veiktu ievadīto attālumu, kartes
lapā parādās zema degvielas līmeņa brīdinājums.
Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
• Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu
atrašanās vietas informāciju (Atrašanās vietas meklēšana,
izmantojot meklēšanas joslu, 9. lappuse).
• Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos
objektus pēc kategorijas (Intereses objekti, 8. lappuse).
• Meklējiet un pārbaudiet Foursquare interesējošos objektus
(Meklē Foursquare interesējošos objektus, 11. lappuse).
• Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās
vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās
koordinātas (Meklēšanas rīki, 10. lappuse).
• Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (Meklēšanas
rajona mainīšana, 10. lappuse).
• Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri
atrastu (Atrašanās vietu saglabāšana, 11. lappuse).
• Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (Nesen
atrasto atrašanās vietu skatīšana, 11. lappuse).
®
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadīt meklējamo.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts,
piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
4 Atlasiet kategoriju.
5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet Sākt!.
Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai
interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.
Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo
autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā
objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.
Norises vietas izpēte
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu
sarakstu.
1 Atlasiet norises vietu.
2 Atlasiet > Izpētīt šo vietu.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti
Pēc noklusējuma atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami
sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Lai skatītu vairāk
rezultātu, varat ritināt lejup.
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1
2
3
4
Atlasiet Kurp?.
Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
Atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet opciju:
• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet
galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā
kategorijā atrastās atrašanās vietas.
• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet
galamērķi.
Interesējošo objektu naviģēšana vietā
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises
vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu
terminālu lidostā.
1 Atlasiet Kurp? > Ievadīt meklējamo.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas
nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.
• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā
objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.
3 Atlasiet norises vietu.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās
vietu.
Atlasiet, lai meklētu autostāvvietas atrašanās vietas tuvumā.
Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās
vietām.
Sākt! Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus kartē.
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis
sarakstā.
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet . Tuvākā
atrašanās vieta ir redzama kartes centrā, un pamatinformācija
par atlasīto atrašanās vietu ir parādīta kartes apakšējā daļā.
9
Velciet karti, lai skatītu papildu meklēšanas rezultātus.
Papildu meklēšanas rezultāti. Atlasiet, lai skatītu citu
atrašanās vietu.
Atlasītās atrašanās vietas kopsavilkums. Atlasiet, lai skatītu
sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
Sākt! Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot
ieteikto maršrutu.
Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus sarakstā.
Meklēšanas rajona mainīšana
Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa
vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet .
3 Atlasiet opciju.
Autostāvvieta
zūmo ierīce ietver sīkus autostāvvietas datus, kas var palīdzēt
meklēt tuvumā esošu autostāvvietu, pamatojoties uz
autostāvvietas vietu pieejamības varbūtību, autostāvvietas
veidu, cenu vai iespējamiem maksāšanas veidiem.
Dažās teritorijās aktuālie autostāvvietas dati ir pieejami, kad
zūmo ierīce ir savienojumā ar Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana Smartphone
Link, 13. lappuse). Kamēr ierīce saņem aktuālos
autostāvvietas datus, autostāvvietas tendences varat skatīt
reāllaikā.
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos
vai visām autostāvvietu atrašanās vietām. Garmin neuzņemas
atbildību par aktuālo autostāvvietas datu precizitāti vai
savlaicīgumu.
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās
vietas tuvumā
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Autostāvvieta.
2 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas
tuvumā
1 Meklējiet atrašanās vietu.
2 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās
vietu.
3 Atlasiet .
Tiek parādīts atlasītās atrašanās vietas tuvumā esošo
autostāvvietu saraksts.
4 Atlasiet Filtrēt autostāvvietu un atlasiet vienu vai vairākas
kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida,
cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos
reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
5 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
6 Atlasiet Sākt!.
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums
Autostāvvietas, kas ietver sīkākus autostāvvietas datus, ir
apzīmētas ar krāsu kodiem, lai norādītu varbūtību atrast
stāvvietu. Simboli norāda pieejamās autostāvvietas veidu (uz
ielas vai stāvlaukums).
10
Krāsu un simbolu skaidrojumu varat skatīt ierīcē.
Autostāvvietas meklēšanas rezultātos atlasiet
.
Meklēšanas rīki
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
Adreses meklēšana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Ja nepieciešams, atlasiet Meklē tuvumā:, lai mainītu
meklēšanas zonu (Meklēšanas rajona mainīšana,
10. lappuse).
3 Atlasiet Adrese.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
5 Atlasiet adresi.
Krustpunkta atrašana
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Pilsētas atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Pilsētas.
2 Atlasiet opciju:
• No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
• Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet Meklē
tuvumā: (Meklēšanas rajona mainīšana, 10. lappuse).
• Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet Ievadīt
meklējamo, ievadiet pilsētas nosaukumu un atlasiet .
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Foursquare
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
Lai iegūtu papildu iezīmes, varat izveidot savienojumu ar savu
Foursquare kontu, izmantojot Smartphone Link saderīgā
viedtālrunī. Kad, izmantojot Smartphone Link, savienojums ar
Foursquare kontu ir izveidots, varat skatīt Foursquare atrašanās
vietas detaļas, reģistrēties atrašanās vietā un meklēt
interesējošos objektus tiešsaistes Foursquare datubāzē.
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 13. lappuse).
2 Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
3 Atveriet lietotnes Smartphone Link iestatījumus un atveriet
Foursquare® > Login.
4 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Kad izveidojat savienojumu ar savu Foursquare kontu,
izmantojot Smartphone Link, meklēšanā iegūstat visjaunākos
rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus
rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Foursquare®.
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare
skatīšana
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju,
piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām
un darba laiku.
1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet
Foursquare interesējošo objektu.
2 Atlasiet .
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
1 Atlasiet Lietotnes > Foursquare® > Reģistrēties.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet > Reģistrēties.
TripAdvisor
®
Ierīce ietver TripAdvisor interesējošus objektus un to
novērtējumus.Piemērotajiem interesējošajiem objektiem
meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski tiek parādīti
TripAdvisor novērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus
TripAdvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai
popularitātes.
Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > TripAdvisor.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošoTripAdvisor kategorijas
interesējošo objektu saraksts.
3 Atlasiet Kārtot rezultātus, lai meklēšanas rezultātus kārtotu
pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana
Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.
Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi vai Degviela.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet > Norādījumi man.
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
4 Atlasiet Atlasīt.
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 AtlasietKurp? > > Noņemt saīsni(-es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Saglabāt.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
2
3
4
5
kategorijas, 9. lappuse).
Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
Atlasiet .
Atlasiet
> Saglabāt.
Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
4 Atlasiet Labi.
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pab..
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
11
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
7 Atlasiet Pab..
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst saglabātās vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
Kartes lietošana
Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (Jūsu maršruts kartē,
6. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
5. lappuse).
Karšu rīki
Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas
redzams panelī kartes malā.
Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.
Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās
vietas maršrutā.
Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa,
pa kuru braucat (Priekšā, 12. lappuse).
Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu
(Pagriezienu un virzienu skatīšana, 6. lappuse).
Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram,
ātrumu vai nobraukumu (Brauciena datu skatīšana kartē,
12. lappuse).
Skaļums: regulē galvenās audio skaņas.
Spilgtums: regulē ekrāna spilgtumu.
Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī
ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs
(Ienākošā zvana opciju izmantošana, 15. lappuse).
LiveTrack: ļauj sākt un pārtraukt LiveTrack koplietošanu
(LiveTrack, 18. lappuse).
Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā
(Tālākas satiksmes skatīšana, 13. lappuse).
Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.
photoLive: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides
satiksmes kameras (photoLive satiksmes kameras,
20. lappuse).
Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas
kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir
ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots
aktīvs savienojums ar lietotni Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 13. lappuse).
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet
.
Kartes rīku iespējošana
Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk
izmantotie kartes rīki. Izvēlnē varat pievienot ne vairāk kā
12 rīku.
1 Kartē atlasiet > .
2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.
3 Atlasiet Saglabāt.
Priekšā
Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās
vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos
interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas
uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat
skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur
pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa
ceļazīmēm redzamajai.
Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.
Nākamo atrašanās vietu skatīšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā,
atlasiet , ja vajadzīgs.
• Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai
pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai, kamēr braucat pa
lielceļu vai kad jūsu maršruts ietver lielceļu.
3 Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai
pilsētas atrašanās vietu sarakstu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā
Priekšā.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
5 Atlasiet Pab..
Brauciena informācija
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē (Kartes rīku iespējošana, 12. lappuse).
12
Kartes lietošana
Kartē atlasiet
> Brauciena dati.
Brauciena datu lauku pielāgošana
Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos
datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei
(Kartes rīku iespējošana, 12. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Brauciena dati.
2 Atlasiet brauciena datu lauku.
3 Atlasiet opciju.
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu
kartes rīkā.
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var
precīzi izmērīt brauciena laiku.
Kartē atlasiet Ātrums.
Brauciena žurnāla skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
Tālākas satiksmes skatīšana
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet
Saglabāt.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis >
Braukšanas kartes skats.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
• Atlasiet 3-D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
3 Atlasiet Saglabāt.
Live pakalpojumu, satiksmes un
viedtālruņa funkcijas
Lai zūmo ierīci izmantotu maksimāli lietderīgi, jāizveido ierīces
un tālruņa pāra savienojums un savienojums ar lietotni
Smartphone Link. Lietotne Smartphone Link ļauj ierīcei saņemt
aktuālos datus, tostarp aktuālos satiksmes datus, autostāvvietu
tendenču, sarkanās gaismas un ātruma kameras datus un citus
aktuālos pakalpojumus.
Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes
datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un
kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem (Satiksme,
17. lappuse).
Aktuālā informācija par stāvvietām: sūta uz ierīci reāllaika
autostāvvietu tendences, kur pieejamas (Autostāvvieta,
10. lappuse).
Garmin Live Services: nodrošina bezmaksas un maksas
pakalpojumus aktuālo datu sūtīšanai uz ierīci, piemēram, par
sarkanās gaismas un ātruma kamerām vai satiksmes
kamerām (Garmin Live Services, 14. lappuse).
Informācija par laikapstākļiem: sūta uz ierīci reāllaika
laikapstākļu informāciju un brīdinājumus (Laikapstākļu
prognožu apskatīšana, 20. lappuse).
LiveTrack: ļauj reāllaikā koplietot braucienu ar atlasītajām
kontaktpersonām (LiveTrack, 18. lappuse).
Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un
ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un
saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot
ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni.
Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas
no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.
Foursquare reģistrēšanās: ļauj reģistrēties Foursquare
atrašanās vietās, izmantojot navigācijas ierīci
(Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare, 11. lappuse).
Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un
pievienošana Smartphone Link
Lai izmantotu tādas funkcijas kā aktuālā satiksmes un
autostāvvietu informācija, zvanīšana brīvroku sistēmā un citas
pievienotās funkcijas, zūmo ierīcei jāizveido pāra savienojums
ar tālruni un savienojums ar Smartphone Link.
Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski
pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.
13
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link.
2 Novietojiet zūmo ierīci un tālruni 3 m (10 pēdu) attālumā
vienu no otra.
3 Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet Iestatījumi > Bluetooth un
atzīmējiet Bluetooth izvēles rūtiņu.
4 Atlasiet Ierīču meklēšana.
5 Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un
iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.
Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
Pēc
tam zūmo ierīcē atlasiet Labi.
6
Tagad zūmo ierīce sāk meklēt tuvumā esošās Bluetooth
ierīces, un tiek parādīts Bluetooth ierīču saraksts. Jūsu
tālrunis būs redzams sarakstā aptuveni pēc minūtes vai
ātrāk.
7 Atlasiet sarakstā savu tālruni un pēc tam atlasiet Labi.
8 Savā tālrunī apstipriniet savienošanas pārī pieprasījumu.
9 Tālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link.
Ja veidojat pāra savienojumu ar Apple ierīci, ekrānā tiks
parādīts drošības kods zūmo.
10 Ja vajadzīgs, 30 sekunžu laikā ievadiet tālrunī drošības kodu.
®
Bluetooth funkciju statusa ikonas
Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus katrai
pāra savienojumā esošajai ierīcei.
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
• Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir
atspējota vai atvienota.
• Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir
pievienota un aktīva.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu
Viedie paziņojumi
Smartphone Link funkcijas un pakalpojumi
Multivides straumēšana
Austiņas ir pievienotas
Garmin Live Services
Lai izmantotu Garmin Live pakalpojumus, ierīcei ir jābūt
savienotai ar Smartphone Link (Pāra savienojuma ar tālruni
veidošana un pievienošana Smartphone Link, 13. lappuse).
Garmin Live pakalpojumi nodrošina bezmaksas un uz
abonementu balstītus plānus, lai sūtītu uz jūsu ierīci aktuālos
datus, piemēram, satiksmes apstākļus, laikapstākļus un
sarkanās gaismas un ātruma kameras.
Daži pakalpojumi, piemēram, laikapstākļi, ierīcē ir pieejami kā
atsevišķas programmas. Citi pakalpojumi, piemēram, aktuālā
satiksmes informācija, uzlabo ierīces navigācijas funkcijas.
Funkcijas, kurām ir nepieciešama piekļuve Garmin Live
pakalpojumiem, parāda Smartphone Link simbolu un ir redzami
tikai, kad ierīce ir savienojumā ar Smartphone Link.
Garmin Live Services abonēšana
Dažiem zūmo Live pakalpojumiem ir vajadzīgs maksas
abonements. Lietojumprogrammā Smartphone Link varat
iegādāties pastāvīgu abonementu kā programmatūrā iekļautu
pirkumu. Abonements ir piesaistīts jūsu viedtālruņa
lietojumprogrammu veikala kontam.
1 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link.
2 Atlasiet My Account.
Parādās pieejamo pakalpojumu un abonēšanas cenu
saraksts.
3 Atlasiet pakalpojumu.
4 Atlasiet cenu.
14
5 Atlasiet Subscribe.
6 Lai pabeigtu pirkumu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Tālruņa un austiņu pāra savienojuma
veidošana
Jums ir jāveido savas zūmo ierīces un tālruņa, kā arī Bluetooth
austiņu savienojums pārī, lai izmantotu vairākas Bluetooth
funkcijas. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās
automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.
Dažām funkcijām ir vajadzīga lietotne Smartphone Link.
Lietotnei Smartphone Link varat pievienoties pāra savienojuma
veidošanas laikā vai vēlāk.
1 Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un
iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.
Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
2 Novietojiet zūmo ierīci un tālruni 3 m (10 pēdu) attālumā
vienu no otra.
3 Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet Iestatījumi > Bluetooth > .
4 Lai veidotu tālruņa pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
5 Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet .
IETEIKUMS. ja sākotnējais Bluetooth iestatījumu ekrāns
netiek parādīts, varat atlasīt Iestatījumi > Bluetooth > Ierīču
meklēšana, lai veidotu austiņu pāra savienojumu.
6 Lai veidotu austiņu pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet
ekrānā redzamās norādes.
7 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni
Smartphone Link (izvēles).
Ja veidojat pāra savienojumu ar Apple ierīci, ekrānā tiks
parādīts drošības kods zūmo.
8 Ja vajadzīgs, 30 sekunžu laikā ievadiet tālrunī drošības kodu.
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no
viedtālruņa
Atrašanās vietu varat meklēt, savā tālrunī izmantojot
lietojumprogrammu Smartphone Link, un nosūtīt to uz savu
zūmo ierīci.
1 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu tuvumā esošu atrašanās vietu, atlasiet Find
Nearby Places un ievadiet visu adresi vai vietas
nosaukumu vai tās daļu.
• Lai meklētu tuvumā esošu Foursquare interesējošo
objektu, atlasiet Foursquare un atlasiet sarakstā
interesējošo objektu.
• Lai izvēlētos atrašanās vietu kartē, atlasiet Pick Location
un pieskarieties atrašanās vietai kartē.
• Lai meklētu adresi kontaktpersonu sarakstā, atlasiet
Search Contacts un atlasiet kontaktpersonas vārdu.
Atlasītais maršruts tiek parādīts kartē.
3 Atlasiet Send.
Lietojumprogramma Smartphone Link nosūta atrašanās vietu
uz jūsu zūmo.
Savā
zūmo ierīcē atlasiet opciju:
4
• Lai sāktu naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet
Sākt!.
• Lai skatītu sīkāku informāciju par atrašanās vietu vai
saglabātu to izlasēs, atlasiet .
• Lai apstiprinātu atrašanās vietu, nesākot navigāciju,
atlasiet Labi.
Atrašanās vieta ir redzama nesen atrastajās atrašanās vietās
jūsu zūmo ierīcē.
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
Viedie paziņojumi
Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Smartphone Link,
paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus,
ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā
zūmo ierīcē.
PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz
saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei
Smartphone Link, un būs redzama krāsaina Bluetooth
iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi
(Bluetooth funkciju statusa ikonas, 14. lappuse).
Paziņojumu saņemšana
BRĪDINĀJUMS
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai zūmo ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno
viedtālrunim un lietojumprogrammai Smartphone Link.
Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā
lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs
jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam
varēsiet skatīt paziņojumus.
PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet Labi.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet Skatīt.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Skatīt > Atskaņot.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietojumprogrammas atbalsts.
Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti
BRĪDINĀJUMS
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai zūmo ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno
viedtālrunim un lietojumprogrammai Smartphone Link.
Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna
malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat
pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt
paziņojumus.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet vai gaidiet, līdz
uznirstošais logs tiek aizvērts.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Atskaņot ziņojumu.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietojumprogrammas atbalsts.
Paziņojumu saraksta skatīšana
Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
1 Atlasiet Lietotnes > Viedie paziņojumi.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs
redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi —
pelēkā krāsā.
Atlasiet
opciju:
2
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet .
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā
(no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama
visās valodās.
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu un austiņu tiek atbalstīti un
var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka var izmantot konkrēto
tālruni vai austiņas. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas
funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var
savienot ar mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā
kļūtu par brīvroku ierīci. Lai noteiktu, vai ierīce ar Bluetooth
tehnoloģiju ir saderīga ar jūsu ierīci, apmeklējiet vietni
www.garmin.com/bluetooth.
Zvana veikšana
Numura sastādīšana
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt.
2 Ievadiet attiecīgo numuru.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana adresātam tālruņu grāmatā
Tālruņu grāmata no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Tālruņu grāmata ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Tālruņu grāmata.
2 Atlasiet kontaktpersonu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana uz atrašanās vietu
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategorijas.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvana saņemšana
Kad saņemat zvanu, atlasiet Atbildēt vai Ignorēt.
Zvanu vēstures izmantošana
Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanu vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem
sākumā.
3 Atlasiet zvanu.
Ienākošā zvana opciju izmantošana
Zvana laikā jūs kartē varat atlasīt ienākošo zvanu opcijas.
• Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .
IETEIKUMS. varat izmantot šo funkciju, ja vēlaties izslēgt
ierīci un turpināt sarunu pa tālruni vai ja vēlaties veikt privātu
sarunu.
• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās
sistēmas, piemēram, balss pastu.
• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
• Lai pabeigtu sarunu, atlasiet .
15
Mājas tālruņa numura saglabāšana
IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var
rediģēt, rediģējot “Mājas” saglabāto atrašanās vietu sarakstā
(Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana, 11. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > > Iestatīt mājas numuru.
2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
3 Atlasiet Pab..
Zvanīšana uz mājām
Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada
tālruņa numurs.
Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt uz mājām.
Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana
Apple ierīcei
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas
funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.
Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple
ierīcē
Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, ir jāizveido jūsu zūmo
ierīces un tālruņa pāra savienojums un jāpievienojas lietotnei.
Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma
veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu
Bluetooth funkcijas. Lietotne Smartphone Link veido sakarus ar
tālruni, izmantojot Bluetooth viedo tehnoloģiju. Pirmo reizi
pievienojoties lietotnei Smartphone Link jūsu Apple ierīcē, ir
jāievada Bluetooth viedais drošības kods.
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link.
PIEZĪME. iespējams, tālruņa operētājsistēma būs jāatjaunina
uz pēdējo versiju.
2 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
Jūsu zūmo ierīces ekrānā tiks parādīts drošības kods.
3 Ievadiet kodu tālrunī.
Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple
ierīcei
Brīvroku zvanīšanas režīmu varat atspējot un saglabāt
savienojumu ar tālruni Smartphone Link datu un paziņojumu
saņemšanai.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tā tālruņa nosaukumu, ko izmantojat zvanīšanai
brīvroku režīmā.
IETEIKUMS. jūsu tālrunis var pievienoties zvanīšanai
brīvroku režīmā un datu izmantošanai ar diviem dažādiem
nosaukumiem. tiek iekrāsota blakus tam tālruņa
nosaukumam, ko izmanto zvanīšanai brīvroku režīmā.
3 Notīriet izvēles rūtiņu Tālruņa zvani.
Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos
paziņojumus jūsu Apple ierīcē
Jūs varat atspējot Smartphone Link datus un viedos
paziņojumus un saglabāt savienojumu ar tālruni zvanīšanai
brīvroku režīmā.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar
Smartphone Link datiem un paziņojumiem.
IETEIKUMS. tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku
režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus
nosaukumus. un būs redzamas zilā krāsā blakus tālruņa
nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.
3 Notīriet izvēles rūtiņu Viedtālruņa pakalpojumi.
16
Jūsu Apple ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un
slēpšana
Ierīcē redzamos paziņojumus varat filtrēt, rādot vai slēpjot
kategorijas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar
Smartphone Link datiem un paziņojumiem.
IETEIKUMS. tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku
režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus
nosaukumus. un būs redzamas krāsainas blakus tālruņa
nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.
3 Atlasiet Viedie paziņojumi.
4 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam
paziņojumam.
Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim
ar Android™
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas
funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.
Pievienošana lietotnei Smatphone Link jūsu Android
viedtālrunī
Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, ir jāizveido jūsu zūmo
ierīces un tālruņa pāra savienojums un jāpievienojas lietotnei.
Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma
veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu
Bluetooth funkcijas.
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link.
2 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar
Android
Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt
savienojumu ar citām funkcijām.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tālruņa nosaukumu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai atspējotu zvanīšanu brīvroku režīmā, notīriet izvēles
rūtiņu Tālruņa zvani.
• Lai atspējotu Smartphone Link datu un viedo paziņojumu
saņemšanu, notīriet izvēles rūtiņu Smartphone Link.
• Lai atspējotu noteiktus lietotnes paziņojumus, izmantojiet
iestatījumus lietotnē Smartphone Link.
Kā rādīt un paslēpt paziņojumus jūsu viedtālrunim ar
Android
Lietotni Smartphone Link varat izmantot, lai atlasītu, kāda veida
paziņojumus vēlaties skatīt savā zūmo ierīcē.
1 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
2 Atlasiet .
3 Pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Smart
Notifications.
4 Sadaļā Paziņojumi atlasiet Settings.
Tiks parādīts paziņojumu kategoriju un lietotņu saraksts.
5 Atlasiet opciju:
• Lai paziņojumu iespējotu vai atspējotu, atlasiet
pārslēgšanas slēdzi blakus kategorijai vai lietotnes
nosaukumam.
• Lai pievienotu lietotni sarakstam, atlasiet .
Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no
pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīce var pievienoties
jūsu zūmo ierīcei automātiski.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
3 Notīriet izvēles rūtiņu blakus jūsu pārī savienotajai ierīcei.
Pārī savienotā tālruņa dzēšana
Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu
automātiski savienots ar jūsu ierīci.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tālruni, pēc tam atlasiet Noņemt pāra savienojumu
ierīcei.
Satiksme
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.
Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu
maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos
no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja
aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (Satiksmes
iestatījumi, 22. lappuse). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai
meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.
Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes
dati.
• Ierīce saņem bezmaksas satiksmes datus, izmantojot
lietojumprogrammu Smartphone Link (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot Smartphone Link, 17. lappuse).
• Visi produkta modeļi var saņemt satiksmes datus, izmantojot
bezvadu satiksmes uztvērēja kabeli (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju, 17. lappuse).
Dodieties uz sava produkta lapu vietnē garmin.com, lai
meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes uztvērēja kabeli.
Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju
par satiksmes uztvērēju pārklājuma zonām skatiet vietnē
www.garmin.com/traffic.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
Smartphone Link
Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot
lietojumprogrammu Smartphone Link.
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 13. lappuse).
2 Savā zūmo ierīcē atlasiet Iestatījumi > Satiksme un
pārbaudiet, vai atzīmēta izvēles rūtiņa Satiksme.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
satiksmes uztvērēju
IEVĒRĪBAI
Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja
veiktspēju.
Satiksmes uztvērējs saņem satiksmes datus, izmantojot
bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams. Bezvadu
satiksmes uztvērēja kabelis kā papildu piederums ir pieejams
visiem produkta modeļiem. Dodieties uz sava produkta lapu
vietnē garmin.com, lai meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes
uztvērēja kabeli. Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos.
Satiksme
Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam,
izmantojot satiksmes uztvērēja kabeli (Ierīces uzstādīšana
automašīnā, 2. lappuse).
Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes
informāciju un palīdzēs jums izvairīties no satiksmes kavēšanās.
Satiksmes uztvērēja abonementi
Lielākajai daļai satiksmes uztvērēju ir pievienots reģionāls
satiksmes datu abonements. Jūs varat pievienot satiksmes
uztvērējam abonementus papildu reģioniem. Pilnīgāku
informāciju skatiet vietnē garmin.com/traffic.
Satiksmes abonementu skatīšana
Atlasiet Iestatījumi > Satiksme > Abonementi.
Abonementa pievienošana
Varat iegādāties satiksmes abonementus citiem reģioniem vai
valstīm.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Satiksme.
2 Atlasiet Abonementi > .
3 Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ierīces ID.
4 Dodieties uz www.garmin.com/fmtraffic, lai iegādātos
abonementu un iegūtu 25 rakstzīmju kodu.
Satiksmes abonementa kodu nevar izmantot atkārtoti. Ikreiz,
kad atjaunojat pakalpojumu, ir jāiegūst jauns kods. Ja jums ir
vairāki FM satiksmes uztvērēji, katram uztvērējam ir jāiegūst
jauns kods.
5 Ierīcē atlasiet Nākamais.
6 Ievadiet kodu.
7 Atlasiet Pab..
Satiksmes iespējošana
Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
2 Atlasiet izvēles rūtiņu Satiksme.
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Lietotņu izmantošana
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē
Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt
ierīces ekrānā.
1 Atlasiet Lietotnes > Īpašnieka rokasgrāmata.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir
programmatūras teksts.
2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).
Brauciena plānotājs
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu
braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot
piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.
17
Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp
varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību,
pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.
Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu
aktīvo maršrutu.
Brauciena plānošana
Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver
vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis.
Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat
sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās
vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma
atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta
un galamērķis var būt viens un tas pats.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Jauns
brauciens.
2 Atlasiet Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Atlasīt galapunktu.
5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
6 Atlasiet Pievienot atrašanās vietu, lai pievienotu vairāk
atrašanās vietu (izvēles).
7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet
Nākamais > Saglabāt.
Ievadiet
nosaukumu un atlasiet Pab..
8
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un
pārkārtošana
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie
braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet
un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās
atrašanās vietas, atlasiet .
• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .
Galamērķu secības optimizēšana braucienā
Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai
izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību,
sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.
Rediģējot braucienu, atlasiet > Optimizēt secību.
Interesantāko vietu meklēšana braucienā
Ierīce var ieteikt braucienam pievienot interesantas vai
populāras interesantākās vietas.
1 Rediģējot braucienu, atlasiet > Ieteikt interesantākās
vietas.
2 Atlasiet interesantāko vietu, lai skatītu papildu informāciju.
3 Lai pievienotu interesantāko vietu braucienam, atlasiet
Atlasīt.
Brauciena maršruta opciju maiņa
Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat
braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie
braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet
transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, naviģējot braucienā
(izvēles).
Atlasiet
.
4
5 Atlasiet opciju:
18
• Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet
Izveidot maršrutu un izpildiet ekrānā redzamās norādes.
• Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet
Maršruta izvēle (Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa,
5. lappuse).
Saglabāta brauciena navigācija
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Saglabātie
braucieni.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam
atlasiet Sākt.
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz
pārējiem brauciena galamērķiem.
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana
Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai
rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Mans aktīvais
maršruts.
2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja
funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
3 Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru
varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).
Maršruta koplietošana
Maršrutus varat koplietot ar citām zūmo ierīcēm.
1 Atlasiet Lietotnes > Koplietot maršrutu.
2 Atlasiet opciju:
• Lai koplietotu maršrutu, izmantojot Smartphone Link,
atlasiet Smartphone Link.
• Lai koplietotu maršrutu, izmantojot Bluetooth savienojumu,
atlasiet Bluetooth.
• Lai kopētu maršrutu microSD kartē, atlasiet Atmiņas
karte.
3 Atlasiet maršrutu.
4 Atlasiet Pab..
5 Lai pabeigtu koplietošanas procesu, izpildiet zūmo ierīces
ekrānā redzamās norādes.
LiveTrack
IEVĒRĪBAI
Esiet piesardzīgi, kopīgojot savas atrašanās vietas informāciju
ar citiem.
LiveTrack funkcija ļauj koplietot braucienu ar jūsu viedtālruņa un
sociālo tīklu, piemēram, Facebook un Twitter, kontaktpersonām.
Kamēr jūs koplietojat, skatītāji var reāllaikā sekot jūsu
pašreizējai atrašanās vietai, nesen apmeklētajām atrašanās
vietām un jūsu pēdējo braucienu ceļam.
Šai funkcijai ir vajadzīgs viedtālrunis ar lietojumprogrammu
Smartphone Link.
LiveTrack koplietošanas un skatītāju uzaicināšanas
iestatīšana
Kad pirmo reizi izmantojat funkciju LiveTrack, tā ir jāiestata un
jāuzaicina skatītāji.
1 Izveidojiet savienojumu ar Smartphone Link (Tālruņa un
austiņu pāra savienojuma veidošana, 14. lappuse).
2 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link un
atlasiet LiveTrack.
3 Ievadiet lietotājvārdu un atlasiet Nākamais.
Lietotņu izmantošana
4 Ievadiet vienu vai vairākas uzaicināmās kontaktpersonas.
Varat ievadīt kontaktpersonas vārdu vai e-pasta adresi.
Atlasiet
Sākt LiveTrack.
5
Lietojumprogramma sāk koplietot jūsu LiveTrack
datus. Uzaicinātie skatītāji saņem e-pasta ziņojumu ar saiti,
lai skatītu jūsu LiveTrack datus.
6 Atlasiet , lai koplietotu LiveTrack saiti, izmantojot sociālo
tīklu, ziņapmaiņu lietojumprogrammu vai citas koplietošanas
lietojumprogrammas (izvēles).
LiveTrack koplietošanas sākšana
IEVĒRĪBAI
Esiet piesardzīgi, kopīgojot savas atrašanās vietas informāciju
ar citiem.
Lai varētu sākt koplietošanu, ir jāiestata LiveTrack funkcija
(LiveTrack koplietošanas un skatītāju uzaicināšanas iestatīšana,
18. lappuse).
Savus LiveTrack datus varat sākt koplietot, izmantojot zūmo
ierīci vai lietojumprogrammu Smartphone Link.
• Savā zūmo ierīcē atlasiet Lietotnes > LiveTrack > Sākt
LiveTrack.
• Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link un
atlasiet LiveTrack > Sākt LiveTrack.
Saite, lai skatītu jūsu LiveTrack datus, ir ievietota jūsu
iespējotajos sociālo tīklu kontos, un e-pasta ziņojums ar saiti ir
nosūtīts jūsu uzaicinātajām kontaktpersonām. Kamēr jūs
koplietojat, skatītāji var noklikšķināt uz saites, lai reāllaikā sekotu
jūsu pašreizējai atrašanās vietai, nesen apmeklētajām
atrašanās vietām un jūsu pēdējo braucienu ceļam.
redzama zūmo statusa joslā, kad LiveTrack ir aktīvs.
Redzams arī uzaicināto skatītāju skaits.
IETEIKUMS. pēc noklusējuma LiveTrack koplietošanas sesija
automātiski beidzas pēc 24 stundām. Lietojumprogrammā
Smartphone Link varat atlasīt LiveTrack > Extend LiveTrack,
lai pagarinātu LiveTrack koplietošanas sesijas ilgumu, vai arī
jebkurā laikā varat pārtraukt koplietošanu.
LiveTrack koplietošanas pārtraukšana
Savus LiveTrack datus varat pārtraukt koplietot jebkurā laikā,
izmantojot zūmo ierīci vai lietojumprogrammu Smartphone Link.
• Savā zūmo ierīcē atlasiet Lietotnes > LiveTrack > Pārtraukt
LiveTrack.
• Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link un
atlasiet LiveTrack > Pārtraukt LiveTrack.
Skatītāji saņem ziņojumu, ka LiveTrack sesija ir beigusies un
viņi vairs nevar sekot jūsu atrašanās vietai.
Sekošana
Sekošana ir veiktā ceļa ierakstīšana. Sekošanas žurnāls ietver
informāciju par ierakstīto veikto ceļu, tostarp laiku, atrašanās
vietu un augstuma informāciju.
Trases informācijas skatīšana un saglabāšana
1 Atlasiet Lietotnes > Ceļi > Aktīvs.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu visus trases segmentus, atlasiet Visi
segmenti.
• Lai skatītu noteiktu trases segmentu, atlasiet segmentu.
Trase ir parādīta kartē.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai saglabātu trasi, atlasiet Saglabāt ceļu.
• Lai saglabātu trasi kā braucienu, atlasiet Saglabāt kā
braucienu.
Lietotņu izmantošana
• Lai skatītu trases augstuma grafisko attēlojumu, atlasiet
Augstuma profils.
Multivides atskaņotājs
Multivides atskaņotājs var atskaņot mūziku vai audio no šiem
avotiem.
• Mūzikas faili, kas saglabāti zūmo ierīcē.
• Bluetooth audio no pārī savienota tālruņa.
• Pandora interneta radio.
®
Rīka Multivides atskaņotājs pievienošana kartei
Kartes rīks Multivides atskaņotājs ļauj vadīt multivides
atskaņotāju no kartes.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
rīki > Media Player.
2 Atveriet karti.
3 Atlasiet > Media Player.
Multivides atskaņotāja vadība tiek parādīta kartē.
Multivides avota maiņa
Varat mainīt avotu, no kura atskaņojat multividi savā ierīcē.
1 Atlasiet Lietotnes > Media Player > .
2 Atlasiet multivides avotu.
Pandora Pakalpojums
Pandora ir bezmaksas personalizēts radio, kas piedāvā
vienkāršu un nebeidzamu mūzikas baudījumu un iepazīšanu.
Pandora integrēšanai ir nepieciešama saderīga mobilā ierīce ar
instalētu Pandora lietojumprogrammu. Lai iegūtu
papildinformāciju par saderīgajām mobilajām ierīcēm,
apmeklējiet tīmekļa vietni www.pandora.com/everywhere
/mobile.
PIEZĪME. Pandora pašlaik ir pieejams Amerikas Savienotajās
Valstīs, Austrālijā un Jaunzēlandē.
Lietojumprogrammas Pandora lejupielāde
Lai varētu izmantot Pandora pakalpojumu ierīcē, viedtālrunī ir
jāielādē un jāinstalē lietojumprogramma Pandora.
1 Saderīgā viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu veikalu un
meklējiet Pandora.
2 Instalējiet lietojumprogrammu Pandora.
Papildinformāciju meklējiet sava viedtālruņa vai mobilās
multivides ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Izmantojot Pandora
Lai varētu izmantot pakalpojumu Pandora, vispirms ir jāizveido
saderīga viedtālruņa pāra savienojums ar ierīci (Tālruņa un
austiņu pāra savienojuma veidošana, 14. lappuse).
1 Ierīcē atlasiet Lietotnes > Pandora®.
2 Izveidojiet saderīga viedtālruņa savienojumu ar ierīci.
3 Palaidiet viedtālrunī lietojumprogrammu Pandora.
4 Savā zūmo ierīcē atlasiet opciju:
• Lai atskaņotu dziesmu, atlasiet .
• Lai apturētu dziesmu, atlasiet .
• Lai izlaistu dziesmu, atlasiet .
• Ja jums patīk dziesma, atlasiet , lai noklausītos vairāk tai
līdzīgu dziesmu.
• Ja jums nepatīk dziesma, atlasiet , lai to vairs turpmāk
neatskaņotu.
Staciju maiņa
1 Atlasiet Lietotnes > Pandora®.
2 Atlasiet .
3 Atlasiet kontroles punktu.
19
Kompasa lietošana
PIEZĪME. lai kompass varētu noteikt jūsu atrašanās vietu, jums
ir jāpārvietojas.
Varat naviģēt, izmantojot GPS kompasu.
Atlasiet Lietotnes > Kompass.
TracBack
®
Pēdējā ceļa sekošana
Funkcija TracBack ieraksta jūsu kustības visjaunāko segmentu.
Varat sekot savam pēdējam ceļam atpakaļ līdz iepriekšējai
atrašanās vietai.
1 Atlasiet Lietotnes > TracBack.
Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.
2 Atlasiet Sākt!.
Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana
Pēdējo ceļu varat saglabāt kā braucienu, kuru varat navigēt
vēlāk, izmantojot brauciena plānotāju (Saglabāta brauciena
navigācija, 18. lappuse).
1 Atlasiet TracBack.
Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.
2 Atlasiet > Saglabāt kā braucienu.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
Laikapstākļu prognožu apskatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati.
Ierīci varat pievienot lietotnei Smartphone Link, lai saņemtu
laikapstākļu datus (Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un
pievienošana Smartphone Link, 13. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām
nākamajām dienām.
2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi > Pašreizējā atrašanās
vieta.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu
sarakstā.
• Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet Pievienot pilsētu
un ievadiet pilsētas nosaukumu.
Laikapstākļu radara apskatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
Jūs varat skatīt animētu, ar krāsām atzīmētu pašreizējo
laikapstākļu karti, kā arī laikapstākļu ikonu uz kartes.
Laikapstākļu ikona mainās, rādot tuvumā esošos laikapstākļus,
piemēram, lietu, sniegu un pērkona negaisus.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Laikapstākļu radars.
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties
laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu
brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
20
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Brīdinājums par laikapstākļiem.
Ceļa apstākļu pārbaude
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Ceļa apstākļi.
Apļa maršruta izveidošana
Ierīce var izveidot apļa maršrutu, izmantojot noteiktu sākuma
atrašanās vietu un attālumu, ilgumu vai galamērķi.
1 Sākuma ekrānā atlasiet Lietotnes > Apļveida brauciens.
2 Atlasiet Sākuma vieta.
3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Brauciena atribūti.
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izvēlieties attālumu, lai plānotu maršrutu pēc
attāluma.
• Atlasiet Izvēlieties ilgumu, lai plānotu maršrutu, balstoties
uz laiku.
• Atlasiet Izvēlieties galamērķi, lai plānotu maršrutu,
balstoties uz noteiktu atrašanās vietu.
6 Ievadiet attālumu, ilgumu vai galamērķi.
7 Atlasiet opciju:
• Ja ievadījāt attālumu vai ilgumu, atlasiet Pab. >
Aprēķināt.
• Ja atlasījāt galamērķi, atlasiet Atlasīt.
8 Atlasiet maršrutu un atlasiet Sākt!.
photoLive satiksmes kameras
Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāizveido savienojums ar
Smartphone Link un ir vajadzīgs photoLive pakalpojuma
abonements (Garmin Live Services abonēšana, 14. lappuse).
photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un
krustojumu tiešraides attēlus.
photoLive pakalpojums nav pieejams visās teritorijās.
photoLive satiksmes kameru skatīšana un
saglabāšana
Jūs varat skatīt tuvumā esošo satiksmes kameru tiešraides
attēlus. Varat arī saglabāt satiksmes kameras teritorijām, kurās
bieži ceļojat.
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievienotu.
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet satiksmes kameras atrašanās vietu.
Kameras tiešraides attēla priekšskatījums ir redzams blakus
kameras atrašanās vietas kartei. Varat atlasīt attēla
priekšskatījumu, lai skatītu attēlu pilnā lielumā.
5 Lai saglabātu kameru, atlasiet Saglabāt (izvēles).
Kameras sīktēla attēla priekšskatījums tiek pievienots
lietojumprogrammas photoLive galvenajam ekrānam.
photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē
photoLive kartes rīks rāda satiksmes kameras priekšā esošajā
ceļā.
1 Kartē atlasiet > photoLive.
Ierīce rāda tuvumā ceļā priekšā esošās kameras tiešraides
attēlu kopā ar attālumu līdz kamerai. Kad pabraucat kamerai
garām, ierīce ielādē nākamās ceļā priekšā esošās kameras
tiešraides attēlu.
Lietotņu izmantošana
2 Ja attiecīgajam ceļam nav atrodamas kameras, atlasiet
Meklēt kameras, lai skatītu vai saglabātu tuvumā esošās
satiksmes kameras (izvēles).
Satiksmes kameras saglabāšana
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievienotu.
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet krustpunktu.
5 Atlasiet Saglabāt.
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi, 22. lappuse).
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet Lietotnes > Kur esmu bijis.
zūmo Iestatījumi
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis.
Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē
atspoguļo jūsu pozīciju.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu rīki: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 13. lappuse).
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Izlaist nākamās pieturas apstiprin.: iestata apstiprinājuma
ziņojumu, kas redzams, kad izlaižat atrašanās vietu savā
maršrutā.
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Manas
kartes.
2 Atlasiet karti.
Navigācijas iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījumu, sākot navigāciju.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Garmin Adventurous Routing™: iestata maršruta izvēles
naviģēšanai pa līkumainiem ceļiem, nogāzēm un
automaģistrālēm.
Pārrēķināšana novirzes gad.: iestata pārrēķināšanas izvēles,
naviģējot prom no aktīvā maršruta.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
zūmo Iestatījumi
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.
Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas
ceļiem un nodevu uzlīmēm.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība.
GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un
taupa enerģiju.
Aprēķināšanas režīma iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas
ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā
maršrutā.
Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie
varētu būt garāki.
Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru
veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam.
Garmin Adventurous Routing™: aprēķina maršrutus, kuros
priekšroka dota līkumotiem ceļiem.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana
Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, GPS
simulatoru varat izmantot, lai plānotu maršrutus no simulētas
atrašanās vietas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators.
2 Galvenajā izvēlnē atlasiet Skatīt karti.
3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
5 Atlasiet Iestatīt atrašanās vietu.
Bluetooth Iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.
Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas
identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju.
Wi‑Fi Iestatījumi
®
Bezvadu tīkla iestatījumi ļauj pārvaldīt Wi‑Fi tīklus.
Atlasiet Iestatījumi > Wi-Fi.
Wi-Fi: iespējo Wi‑Fi radio.
Saglabātie tīkli: ļauj rediģēt vai noņemt saglabātos tīklus.
Meklēt tīklus: meklē tuvumā esošos Wi‑Fi tīklus (Pievienošana
Wi‑Fi tīklam, 23. lappuse).
Vadītāja palīdzības iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Vadītāja palīdzība.
Skaņas brīdinājumi vadītājam: iespējo skaņas brīdinājumu
katram vadītāja brīdinājumu veidam (Braucēja informēšanas
funkcijas un brīdinājumi, 4. lappuse).
Ātruma brīdinājums: brīdina, kad jūs pārsniedzat ātruma
ierobežojumu.
Brīdinājums par nogurumu: brīdina jūs, kad ilgi esat vadījis
transportlīdzekli bez pārtraukuma.
21
Automātiska negadījuma noteikšana: iespējo ierīci, lai
noteiktu iespējamu transportlīdzekļa negadījumu.
Negadījuma paziņojums: ļauj iestatīt kontaktpersonu, kurai
nosūtīt paziņojumu, kad ierīce nosaka iespējamu
transportlīdzekļa negadījumu .
Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma
kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.
Displeja iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Displejs.
Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu.
Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas
vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.
Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.
Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce
pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.
Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.
Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē
Ekrānuzņēmumi.
Satiksmes iestatījumi
Galvenajā izvēlnē atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
Satiksme: iespējo satiksmi.
Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju,
lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos
pieejamos satiksmes datus.
Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.
Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma
iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus
(Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā,
7. lappuse).
Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma
sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.
Mērvienību un laika iestatījumi
Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās
izvēlnes, atlasiet Iestatījumi > Mērvienības un laiks.
Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.
Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika
joslu rādījumu.
Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām
izmantoto koordinātu formātu un datumu.
Laika iestatīšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.
2 Atlasiet opciju:
• Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju,
atlasiet Automātiski.
• Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz
leju.
Valodas un tastatūras iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras
iestatījumi, atlasiet Iestatījumi > Valoda un tastatūra.
Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.
Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.
PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto
datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.
Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.
22
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Ierīce.
Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces
ID numuru un informāciju par vairākām citām
programmatūras funkcijām.
Reglamentējošs: rāda reglamentējošas atzīmes un informāciju.
LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.
PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt
sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu
datus.
Ierīces datu ziņošana: koplieto anonīmus datus, lai uzlabotu
ierīci.
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends,
Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.
Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi
myTrends, Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus
rūpnīcas noklusējuma vērtībās.
1 Atlasiet Iestatījumi.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Informācija par ierīci
Reglamentējošas un atbilstības informācijas
skatīšana
1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.
2 Atlasiet Ierīce > Reglamentējošs.
Specifikācijas
Ūdensizturība
IEC 60529 IPX7*
Darba temperatūras diapazons No -20° līdz 55 °C (no -4° līdz 131 °F)
Uzlādes temperatūras
diapazons
No 0° līdz 45 °C (no 32° līdz 113 °F)
Strāvas ievade (transportlīdzekļa strāvas kabelis,
motocikla vai ārēja avota
strāva)
No 12 līdz 24 V (līdzstr.)
Akumulatora tips
Litija jonu akumulators
Akumulatora sprieguma
diapazons
No 3,5 līdz 4,1 V
Bezvadu frekvences/protokoli
Wi‑Fi: 2,4 GHz ar 15 dBm nominālu
Bluetooth: 2,4 GHz ar 9 dBm nominālu
*Ierīce iztur ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min.
Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses
adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.
Informācija par ierīci
Ierīces apkope
Garmin atbalsta centrs
Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību
un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži
uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.
Kartes un programmatūras atjauninājumi
Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un
programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina. Karšu atjauninājumi
nodrošina, ka ierīcē ir jaunākie pieejamie karšu dati.
Programmatūras atjauninājumi nodrošina funkciju un veiktspējas
uzlabojumus.
Ierīci varat atjaunināt divos veidos.
• Varat pievienot ierīci Wi‑Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu
tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to
nepievienojot datoram.
• Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot
lietojumprogrammu Garmin Express. Šī izvēle ļauj instalēt
karšu datus atmiņas kartē, ja atjauninātās kartes ir pārāk
lielas saglabāšanai iekšējā atmiņā.
Pievienošana Wi‑Fi tīklam
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, uzvedne norāda veidot savienojumu
ar Wi‑Fi tīklu un reģistrēt ierīci. Savienojumu ar Wi‑Fi tīklu varat
veidot arī, izmantojot iestatījumu izvēlni.
1 Atlasiet Iestatījumi > Wi-Fi.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Wi-Fi, lai iespējotu Wi‑Fi tehnoloģiju.
3 Atlasiet Meklēt tīklus.
Ierīce rāda tuvumā esošo Wi‑Fi tīklu sarakstu.
4 Atlasiet tīklu.
5 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli un atlasiet Pab..
Ierīce pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu
sarakstam. Ierīce automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir
tā diapazonā.
4 Izlasiet licences līgumus un atlasiet Pieņemt visus, lai
pieņemtu līgumus.
PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt
Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu.
Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences
līgumi.
Izmantojot
komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci
5
ārējam strāvas avotam un atlasiet Turpināt (Ierīces
uzlādēšana, 22. lappuse).
Lai iegūtu labākus rezultātus, ieteicams izmantot USB sienas
lādētāju, kas nodrošina vismaz 1 A izejas jaudu. Daudzi
viedtālruņu, planšetdatoru vai portatīvo nesēju ierīču USB
strāvas adapteri var būt saderīgi.
Saglabājiet
ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi‑Fi
6
tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.
IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta,
pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu
trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina, izmantojot
Wi‑Fi vai Garmin Express.
Produkta atjauninājumi
Datorā instalējiet Garmin Express (www.garmin.com/express).
Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin
ierīcēm:
• Programmatūras atjauninājumi
• Karšu atjauninājumi
• Produkta reģistrēšana
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
Lai lejupielādētu un instalētu jaunākos karšu un
programmatūras atjauninājumus savai ierīcei, varat izmantot
Garmin Express programmatūru. Garmin Express ir pieejams
Windows un Mac datoriem.
1 Datorā dodieties uz vietni www.garmin.com/express.
®
®
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Wi‑Fi tīklu
IEVĒRĪBAI
Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies
lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma
sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu
papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām,
sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.
Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci
Wi‑Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj
atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
1 Pievienojiet ierīci Wi‑Fi tīklam (Pievienošana Wi‑Fi tīklam,
23. lappuse).
Kamēr ierīce ir pievienota Wi‑Fi tīklam, tā pārbauda
pieejamos atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams,
galvenajā izvēlnē Iestatījumi ikonā redzams .
2 Atlasiet Iestatījumi > Atjauninājumi.
Ierīce pārbauda pieejamos atjauninājumus. Kad
atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra
redzams Pieejami atjauninājumi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet
Instalēt visu.
• Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet Karte >
Instalēt visu.
• Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet
Programmatūra > Instalēt visu.
Ierīces apkope
2 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu Windows datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Windows.
• Lai instalētu Mac datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Mac.
3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pabeigtu instalēšanu.
4 Sākt Garmin Express.
5 Pievienojiet zūmo ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
23
6 Kad zūmo ierīces uzvedne norāda ieiet faila pārsūtīšanas
režīmā, atlasiet Jā.
7 Datorā noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
Programmatūra Garmin Express nosaka jūsu ierīci.
8 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
9 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai reģistrētu ierīci un
pievienotu to programmatūrai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, programmatūra Garmin Express
meklē kartes un programmatūras atjauninājumus jūsu ierīcei.
10 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet
uz Instalēt visu.
• Lai instalētu atsevišķu atjauninājumu, noklikšķiniet uz
Skatīt sīkāku informāciju un atlasiet atjauninājumu.
PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir
pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD
karti, lai palielinātu atmiņu (Atmiņas kartes ievietošana
kartēm un datiem, 25. lappuse).
• Reģistrējiet ierīci, izmantojot programmatūru Garmin Express
(garmin.com/express).
Ierīces atiestatīšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.
Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces noņemšana no stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
2 Lieciet ierīces apakšējo daļu uz augšu un noņemiet ierīci no
stiprinājuma.
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas
kabelī
Programmatūra Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
Ierīces apkope
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai to atbrīvotu.
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
2 Noslaukiet ierīci sausu.
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
24
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu
un izņemiet drošinātāju .
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī
.
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Ierīces uzstādīšana automašīnā,
2. lappuse).
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (Navigācijas
iestatījumi, 21. lappuse).
Traucējummeklēšana
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva
ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai
sējums
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
1 Atvienojiet USB kabeli no datora.
2 Izslēdziet ierīci.
3 Pievienojiet USB kabeli ierīcei un datora USB portam.
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
24. lappuse).
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir
specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas
drošinātājs.
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
22. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 22. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 3. lappuse).
• Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (Wi‑Fi Iestatījumi,
21. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas
režīmā (Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 3. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
®
Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni
vai Smartphone Link
• Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link un
atlasiet > , lai restartētu Smartphone Link pamata
pakalpojumus.
• Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni
www.garmin.com/bluetooth.
• Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis
un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (Notiek Bluetooth
ierīces atvienošana, 17. lappuse) un jāveic pāra savienojuma
veidošanas process (Pāra savienojuma ar tālruni veidošana
un pievienošana Smartphone Link, 13. lappuse).
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
noņemams diskdzinis
Lielākajā daļā datoru ierīce pievienojas, izmantojot multivides
pārsūtīšanas protokolu (MTP). MTP režīmā ierīce tiek parādīta
kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis.
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
portatīva ierīce
Operētājsistēmas Mac datoros un dažos Windows datoros ierīce
veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas ierīces
režīmu. USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek parādīta
kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā portatīva ierīce.
Windows versijas pirms Windows XP Service Pack 3 izmanto
USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.
Pielikums
IETEIKUMS. uSB kabelis ir jāpievieno datora USB portam,
nevis USB centrmezglam.
Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās
atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram
pievienotās ierīces attēls.
PIEZĪME. ja datorā ir vairāki kartēti tīkla diski, Windows var būt
problēmas, piešķirot diska burtus jūsu Garmin diskiem.
Informāciju par disku burtu piešķiršanu sk. jūsu
operētājsistēmas palīdzības failā.
Lietojumprogramma Smartphone Link
ietekmē viedtālruņa akumulatora uzlādes
līmeni
Lietojumprogramma Smartphone Link izmanto Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju, lai sūtītu datus uz ierīci un saņemtu no tās
datus. Parasti aktīvs Bluetooth savienojums patērē daļu
akumulatora jaudas. Turklāt lietojumprogramma regulāri
pārbauda atjauninājumus pieejamajiem pakalpojumiem, kas arī
var patērēt papildu akumulatora jaudu.
Lietojumprogrammā Smartphone Link varat mainīt akumulatora
lietojuma iestatījumus, lai samazinātu lietojumprogrammas
patērēto akumulatora jaudu.
1 Viedtālrunī lietojumprogrammā Smartphone Link atlasiet .
2 Ritiniet līdz sadaļai Battery Usage un atlasiet Settings.
3 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
• Notīriet izvēles rūtiņu Bluetooth Auto-Connect.
Šīs opcijas atspējošana var ietaupīt nelielu daļu
akumulatora jaudas, taču neļauj lietojumprogrammai
automātiski pievienoties jūsu zūmo ierīcei. Kamēr šī opcija
ir atspējota, jums Smartphone Link galvenajā izvēlnē ir
jāatlasa katru reizi, kad vēlaties pievienot ierīci
Smartphone Link.
• Notīriet izvēles rūtiņu Live Services Check.
Dažiem viedtālruņiem šīs opcijas atspējošana var būtiski
samazināt lietojumprogrammas patērēto akumulatora
jaudu. Kamēr šī opcija ir atspējota, jums manuāli
jāatsvaidzina Smartphone Link galvenā izvēlne, lai
saņemtu atjauninātu informāciju par pieejamajiem
aktuālajiem pakalpojumiem.
Pielikums
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem
Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un
citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko
preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai
nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas
programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar
atmiņu no 4 līdz 64 GB.
1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē
(Ierīces pārskats, 3. lappuse).
No
microSD kartes slota velciet uz augšu no laikapstākļiem
2
sargājošo pārsegu.
3 Bīdiet microSD kartes slota pārsegu ierīces centra virzienā.
25
zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva
ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:
• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un atlasiet savu ierīci.
• Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.
2 Atvienojiet USB kabeli no datora.
GPS signālu statusa skatīšana
Nospiediet un trīs sekundes turiet
.
Papildu karšu iegāde
4 Velciet microSD kartes slota pārsegu uz augšu.
5 Ievietojiet microSD karti slotā.
PIEZĪME. pārbaudiet, vai microSD karte iegulst un saskaras
ar kartes slota kontaktiem.
6 Aizveriet SD kartes pārsegu.
7 Bīdiet SD kartes pārsegu ierīces ārmalas virzienā, līdz tas
noklikšķ.
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (garmin.com).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz garmin.com/accessories.
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.
®
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu,
ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
3 Kad zūmo ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila
pārsūtīšanas režīmā, atlasiet Jā.
Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
26. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai
sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu
26
Pielikums
Rādītājs
Simboli
2D kartes skatījums 13
3D kartes skatījums 13
A
abonementi, Garmin Live pakalpojumi 14
adreses, meklēšana 10
aktīvās braukšanas joslas vadība 6
akumulators
maksimizēšana 25
problēmas 25
uzlāde 22, 25
apvedceļi 7
atbildēšana uz zvaniem 15
Atgr. pa v. maršr. 20
atiestatīšana
brauciena dati 13
ierīce 24
atjaunināšana
kartes 23
programmatūra 23
atmiņas karte 3, 26
ievietošana 25
atrašanās vieta 10
atrašanās vietas 10, 21
meklē 8
meklēšana 10
nesen atrasts 11
norises vietas 9
pašreizējā 11
simulēts 21
tiek saglabāts 11
zvanīšana 15
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 9
atrašanās vietu meklēšana. 8, 9, 11, 14
Skatiet arī atrašanās vietas
adreses 10
koordinātas 10
krustpunkti 10
pilsētas 10
atvienošana, Bluetooth ierīce 17
audio, tuvuma punkti 21
Austiņas, savienošana pārī 14
autostāvvieta 6, 9, 10
pēdējā autostāvvieta 6
avārijas dienesti 11
B
barošanas taustiņš 3
bezceļu navigācija 8
Bluetooth 21
Bluetooth tehnoloģija 13–15, 25
notiek ierīces atvienošana 17
pāra savienojuma ar austiņām veidošana
14
pāra savienojuma ar tālruni veidošana 13,
14
tālruņu pārvaldība 16
zvanu atspējošana 16
braucēja brīdinājumi 4
brauciena informācija 12
atiestatīšana 13
skatīšana 13
brauciena plānotājs 17, 18
brauciena rediģēšana 18
pielāgošanas punkti 18
brauciena vēsture 22
brauciena žurnāls, skatīšana 13
braukšanas virzieni 6
brīdinājumi
audio 21
tuvuma punkti 21
C
ceļa apstākļi, laikapstākļi 20
D
dators, pievienošana 25, 26
Rādītājs
degviela
izsekošana 8
stacijas 11
displeja iestatījumi 22
drošinātājs, maiņa 24
dzēšana
braucieni 18
pārī savienota Bluetooth ierīce 17
E
ekrāna pogas 3
ekrāns, spilgtums 4
ekrānuzņēmumi 22
F
faili, pārsūtīšana 26
Foursquare 10, 11
G
galapunkti 21. Skatiet atrašanās vietas
ierašanās 6
Garmin Connect 13
Garmin Express, programmatūras
atjaunināšana 23
Garmin Live pakalpojumi, abonēšana 14
Garmin Live Services 14
GPS 3, 26
I
ID numurs 22
ierīces apkope 24
ierīces ID 22
ierīces tīrīšana 24
ierīces uzlādēšana 22, 25
ierīces uzstādīšana
automašīna 2
motocikls 1
noņemšana no stiprinājuma 2, 24
piesūcējkauss 24
iestatījumi 21, 22
iestatījumu atjaunošana 22
ikonas, statusa josla 3
interesējoši objekti 8, 10, 11
Interesējoši objekti 9, 11
norises vietas 9
izvairīšanās
atspējošana 8
ceļš 7
ceļu iezīmes 7
zona 7, 8
izvairīšanās vietas
dzēšana 8
nodevas 7
K
kabeļi, motocikla stiprinājums 1
kameras
ātrums 4
sarkanā gaisma 4
kartes 5, 12, 21
atjaunināšana 23
datu lauks 6, 13
detalizēts līmenis 21
iegāde 26
maršrutu skatīšana 6
rīki 12
simboli 6
Slāņi 13
tēma 21
kartes skatījums
2D 13
3D 13
kartes slāņi, pielāgošana 13
kompass 20
koordinātas 10
koplietošana 18
LiveTrack 18, 19
krustpunkti, meklēšana 10
Kur es atrodos? 11
L
laika iestatījumi 22
laikapstākļi 20
ceļa apstākļi 20
radars 20
LiveTrack 18, 19
LLL 22
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 6
došanās 6
tālruņa numurs 16
zvanīšana 16
mājupceļš 6
maršruta koriģēšana 7
maršruti 5, 20
aprēķināšana 5
aprēķināšanas režīms 5, 18, 21
apstāšanās 7
bīstams maršruts 5
ieteiktie 7
koriģēšana 7
myTrends 7
punkta pievienošana 6, 18
sākšana 5, 9
skatīšana kartē 6
media player 19
meklēšanas josla 9
meklēšanas zonas maiņa 10
microSD karte 3, 25
miega režīms 3
myTrends, maršruti 7
motocikla stiprinājums 1
kabeļi 1
multivides atskaņotājs 19
N
nākamais pagrieziens 6
navigācija 6, 9
bezceļu 8
iestatījumi 21
negadījuma kontaktpersona 4
negadījuma paziņojums 4, 5
nesen atrastās atrašanās vietas 11
nodevas, izvairīšanās 7
norises vietas 9
numura sastādīšana 15
P
pagriezienu saraksts 6
pašreizējā atrašanās vieta 11
paziņojumi 5, 14–16
photoLive 20
piederumi 26
piesūcējkauss 24
pievienošana 23
priekšā 12
pielāgošana 12
produkta atbalsts 17
programmatūra
atjaunināšana 23
versija 22
R
rediģēšana, saglabātie braucieni 18
rīki, kartes 12
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 11
saglabātās atrašanās vietas 18
dzēšana 12
kategorijas 11
rediģēšana 11
sarkanās gaismas kameras 4
satelīta signāli
iegūšana 3
skatīšana 26
satiksme 13, 17, 22
abonementu pievienošana 17
alternatīvs maršruts 7
27
kameras 20, 21
karte 13, 17
kavējumu meklēšana 13, 17
satiksmes negadījumi 13, 17
uztvērējs 17
satiksmes kameras, skatīšana 20
savienošana pārī
atvienošana 17
Austiņas 14
tālrunis 13, 14, 25
sekošana 19
simulētas atrašanās vietas 21
skaļums, regulēšana 3
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 24
Smartphone Link 14, 16, 17
pievienošana 13, 14, 16
zvanu atspējošana 16
specifikācijas 22
spilgtums 4
stiprinājuma noņemšana 24
stiprinājums, noņemšana 24
strāvas kabeļi 22
drošinātāja maiņa 24
T
tālrunis
atvienošana 17
savienošana pārī 13, 14, 25
tālruņa zvani 15
atbildēšana 15
balss zvans 15
numura sastādīšana 15
skaņas izslēgšana 15
tālruņu grāmata 15
tastatūra
izkārtojums 22
valoda 22
tiek saglabāts, atrašanās vietas 19
TracBack 20
traucējummeklēšana 24, 25
TripAdvisor 11
U
USB, atvienošana 26
V
valoda
balss 22
tastatūra 22
virzieni 6
W
Wi‑Fi 21, 23
Z
Zādzība, izvairīšanās 24
zema degvielas līmeņa brīdinājums 8
zvani 15
atbildēšana 15
kontaktpersonas 15
mājas 16
numura sastādīšana 15
veikšana 15
vēsture 15
zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu 14, 16
28
Rādītājs
support.garmin.com
2019 gada Maijs
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising