Garmin | zūmo® 346 LMT-S | Operating instructions | Garmin zūmo® 346 LMT-S Návod k obsluze

Garmin zūmo® 346 LMT-S Návod k obsluze
ZŪMO 396
®
Návod k obsluze
© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. zūmo , Garmin Express™ a TracBack
jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá
licenci. Foursquare je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD je ochranná známka sdružení SD-3C. Windows je registrovaná ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Mac je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Loga Pandora jsou ochranné známky společnosti
Pandora Media, Inc. Aplikace Pandora je dostupná pouze v některých zemích. Navštivte stránky http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor je registrovaná ochranná známka společnosti
TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista a Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi‑Fi je registrovaná ochranná
známka společnosti Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Instalace.......................................................................... 1
Instalace zařízení na motocykl ................................................... 1
Napájený držák na motocykl .................................................. 1
Instalace základny držáku na řidítka ...................................... 1
Připojení napájecích kabelů k držáku pro instalaci na
motocyklu ............................................................................... 1
Připojení základní desky k držáku pro instalaci na
motocykl ................................................................................. 2
Připojení základní desky k základně držáku na řidítka .......... 2
Instalace zařízení do držáku na motocykl .............................. 2
Vyjmutí zařízení z držáku na motocykl ....................................... 2
Instalace zařízení do automobilu ................................................ 2
Začínáme......................................................................... 3
Přehled zařízení .......................................................................... 3
Zapnutí nebo vypnutí zařízení .................................................... 3
Příjem signálů GPS .................................................................... 3
Ikony stavové lišty ....................................................................... 3
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 3
Úprava hlasitosti ......................................................................... 3
Používání mixéru zvuku ......................................................... 3
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 3
Asistenční funkce a upozornění pro jezdce................ 4
Aktivace a deaktivace upozornění pro jezdce ............................ 4
Kamery na semaforech a rychlostní radary ................................ 4
Detekce a oznamování nehod .................................................... 4
Nastavení kontaktu pro případ nehody .................................. 4
Zrušení upozornění na nehodu .............................................. 5
Zakázání upozornění na nehodu ........................................... 5
Zobrazení oznámení o povinné helmě ....................................... 5
Vyhledání zákonů o povinné helmě ............................................ 5
Navigace k cíli................................................................. 5
Trasy ........................................................................................... 5
Zahájení trasy ............................................................................. 5
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 5
Volby trasy pomocí dobrodružného trasování ....................... 5
Zahájení trasy s použitím mapy ............................................. 5
Cesta domů ............................................................................ 6
Vaše trasa na mapě .................................................................... 6
Navigace aktivními pruhy ....................................................... 6
Sledování odboček a změn směru jízdy ................................ 6
Zobrazení celé trasy na mapě ............................................... 6
Příjezd do cíle ............................................................................. 6
Parkování v blízkosti cíle ....................................................... 6
Nalezení posledního parkovacího místa ................................ 6
Změna aktivní trasy .................................................................... 6
Přidání pozice k trase ............................................................ 6
Tvarování trasy ...................................................................... 7
Použití objížďky ......................................................................7
Zastavení trasy ........................................................................... 7
Používání navržených tras ......................................................... 7
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí ....................................... 7
Objížďka zpoždění na trase ................................................... 7
Vyhnout se placeným silnicím ................................................ 7
Vyhnout se použití dálniční známky ...................................... 7
Funkce vyhnutí se silnicím ..................................................... 7
Vlastní objížďky ......................................................................7
Navigace mimo silnice ................................................................ 8
Sledování paliva ......................................................................... 8
Zapnutí sledování paliva ........................................................ 8
Nastavení varování na nedostatek paliva .............................. 8
Vynulování spotřeby na palivovou nádrž ............................... 8
Zapnutí dynamických zastávek na tankování ........................ 8
Vyhledávání a ukládání poloh....................................... 8
Obsah
Body zájmu ................................................................................. 8
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .............. 9
Hledání pozice podle kategorie .................................................. 9
Vyhledávání v kategorii .......................................................... 9
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy ................................ 9
Výsledky hledání polohy ............................................................. 9
Výsledky vyhledávání polohy na mapě .................................. 9
Změna oblasti vyhledávání ....................................................... 10
Parkoviště ................................................................................. 10
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy .................. 10
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy .................... 10
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů ............................ 10
Nástroje pro hledání ................................................................. 10
Hledání adresy ..................................................................... 10
Hledání křižovatky ................................................................ 10
Hledání města ...................................................................... 10
Hledání polohy pomocí souřadnic ....................................... 10
Foursquare ............................................................................... 10
Připojení k účtu Foursquare ................................................. 10
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare .............. 10
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare ....................... 11
Registrace polohy v aplikaci Foursquare ............................. 11
TripAdvisor® ............................................................................. 11
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor ........................... 11
Zobrazení naposledy nalezených pozic ................................... 11
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh ............... 11
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................. 11
Vyhledání záchranných složek a paliva ............................... 11
Získání popisu trasy do aktuální polohy .............................. 11
Přidání zkratky .......................................................................... 11
Odebrání zkratky .................................................................. 11
Ukládání poloh .......................................................................... 11
Uložení polohy ..................................................................... 11
Uložení aktuální polohy ........................................................ 11
Úprava uložené polohy ........................................................ 11
Přiřazení kategorií k uložené poloze .................................... 11
Odstranění oblíbené polohy ................................................. 12
Používání mapy............................................................ 12
Nástroje mapy ........................................................................... 12
Zobrazení nástroje mapy ..................................................... 12
Povolit nástroje mapy ........................................................... 12
Po cestě .................................................................................... 12
Zobrazení nadcházejících poloh .......................................... 12
Přizpůsobení kategorií Po cestě .......................................... 12
Informace o cestě ..................................................................... 12
Zobrazení dat cesty na mapě .............................................. 12
Zobrazení stránky Informace o cestě ................................... 13
Zobrazení protokolu cesty .................................................... 13
Vynulování informací o cestě ............................................... 13
Zobrazení nadcházející dopravy .............................................. 13
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 13
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 13
Přizpůsobení mapy ................................................................... 13
Přizpůsobení vrstev mapy .................................................... 13
Změna datového pole mapy ................................................ 13
Změna perspektivy mapy ..................................................... 13
Služby Live, dopravní informace a funkce
Smartphone.................................................................. 13
Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link .. 13
Ikony stavu funkce Bluetooth .................................................... 14
Služby Garmin Live ................................................................... 14
Předplatné služeb Garmin Live ............................................ 14
Spárování telefonu a soupravy headset ................................... 14
Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení ............................ 14
Smart oznámení ....................................................................... 14
Přijímání oznámení .............................................................. 15
i
Zobrazení seznamu oznámení ............................................ 15
Volání pomocí sady handsfree ................................................. 15
Uskutečnění hovoru ............................................................. 15
Příjem hovoru ....................................................................... 15
Použití historie volání ........................................................... 15
Používání možností v průběhu hovoru ................................ 15
Uložení telefonního čísla domů ........................................... 16
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple ............................ 16
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple ...... 16
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple .................. 16
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone
Link na zařízení Apple ......................................................... 16
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android™ .................................................................................. 16
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se
systémem Android ............................................................... 16
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android ................................................................................. 16
Odpojení zařízení Bluetooth ..................................................... 16
Odstranění spárovaného telefonu ............................................ 17
Doprava ......................................................................... 17
Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link .......... 17
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ................................................................................... 17
Předplatné přijímače dopravních informací ......................... 17
Zapnutí možnosti Doprava ........................................................ 17
Zobrazení dopravy na mapě ..................................................... 17
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 17
Používání aplikací........................................................ 17
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení .................................... 17
Plánovač trasy .......................................................................... 17
Plánování cesty .................................................................... 18
Úprava a změna pořadí pozic na cestě ............................... 18
Objevování atrakcí na vaší cestě ......................................... 18
Změna možností trasování pro cestu ................................... 18
Navigace k uložené cestě .................................................... 18
Úprava a uložení aktivní trasy .............................................. 18
Sdílení trasy .............................................................................. 18
LiveTrack .................................................................................. 18
Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob ..... 18
Spuštění sdílení LiveTrack ................................................... 19
Prošlé trasy ............................................................................... 19
Zobrazení a uložení informací o prošlé trase ...................... 19
Media Player ............................................................................. 19
Přidání nástroje Přehrávač Media Player do mapy ............. 19
Výměna zdroje médií ........................................................... 19
Služba Pandora ................................................................... 19
Používání kompasu .................................................................. 19
TracBack® ................................................................................ 20
Sledování poslední prošlé trasy ........................................... 20
Uložení poslední prošlé trasy jako cesty ............................. 20
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 20
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 20
Zobrazení meteorologického radaru .................................... 20
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 20
Kontrola stavu vozovky ........................................................ 20
Vytvoření trasy pro okružní cestu ............................................. 20
Dopravní kamery photoLive ...................................................... 20
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive ............... 20
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě ............... 20
Uložení dopravní kamery ..................................................... 20
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 21
Nastavení navigace .................................................................. 21
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 21
Nastavení simulované polohy .............................................. 21
BluetoothNastavení .................................................................. 21
Nastavení Wi‑Fi® ..................................................................... 21
Nastavení podpory řízení .......................................................... 21
Nastavení displeje .................................................................... 21
Nastavení dopravy .................................................................... 22
Nastavení jednotek a času ....................................................... 22
Nastavení času .................................................................... 22
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 22
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 22
Obnovení nastavení ................................................................. 22
Informace o zařízení..................................................... 22
Zobrazení informací o předpisech a údajů o kompatibilitě ....... 22
Technické údaje ........................................................................ 22
Nabíjení zařízení ....................................................................... 22
Údržba zařízení ............................................................. 22
Centrum podpory Garmin ......................................................... 22
Aktualizace map a softwaru ...................................................... 23
Připojení k síti Wi‑Fi ............................................................. 23
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi ....... 23
Aktualizace produktů ............................................................ 23
Péče o zařízení ......................................................................... 24
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 24
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 24
Zabránění krádeži ................................................................ 24
Vynulování zařízení .................................................................. 24
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 24
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 24
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 24
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 24
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ...................... 24
Odstranění problémů................................................... 24
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 24
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 24
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 25
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 25
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo aplikaci Smartphone
Link ........................................................................................... 25
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná
jednotka .................................................................................... 25
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné
zařízení ..................................................................................... 25
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné
zařízení, ani jako vyměnitelný disk ........................................... 25
Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň nabití baterie mého
smartphonu ............................................................................... 25
Dodatek ......................................................................... 25
Vložení paměťové karty s mapami a daty ................................ 25
Správa dat ................................................................................ 26
Informace o paměťových kartách ........................................ 26
Připojení zařízení k počítači ................................................. 26
Přenos dat z počítače .......................................................... 26
Odpojení kabelu USB .......................................................... 26
Zobrazení stavu signálu GPS ................................................... 26
Nákup doplňkových map .......................................................... 26
Zakoupení příslušenství ............................................................ 26
Rejstřík .......................................................................... 27
Nastavení zūmo............................................................ 21
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 21
Aktivace map ....................................................................... 21
ii
Obsah
Instalace
Instalace zařízení na motocykl
Napájený držák na motocykl
VAROVÁNÍ
Společnost Garmin důrazně doporučuje, aby zařízení
instalovala zkušená osoba kvalifikovaná v oboru elektrických
systémů. Nesprávné zapojení napájecího kabelu může vést
k poškození vozidla nebo baterie a může způsobit zranění osob.
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
®
Zařízení musí být na motocyklu instalováno na vhodném
a bezpečném místě podle toho, jaké jsou dostupné zdroje
napájení a bezpečné vedení kabelů.
POZNÁMKA: Součástí balení jsou 1/4 palcové standardní
šrouby a šrouby M6. Velikost šroubů od výrobce musí
odpovídat šroubům držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.
2 Nové šrouby protáhněte základnou držáku na řidítka a
držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.
3 Upevněte základnu utažením šroubů.
Připojení napájecích kabelů k držáku pro instalaci na
motocyklu
1 Protáhněte konektor napájecího kabelu skrze horní část
otvoru držáku pro instalaci na motocyklu.
Úchyt na motocykl
Stejnosměrné napájení 12 až 24 V (červený kabel)
POZNÁMKA: Červený napájecí kabel může být u některých
modelů zařízení vybaven kabelovou pojistkou. Kabely, které nejsou
vybaveny pojistkou jsou interně chráněny.
Uzemnění systému (černý)
Instalace základny držáku na řidítka
Zařízení nabízí součásti pro dvě možnosti instalace držáku na
řidítka. Vlastní držáky mohou vyžadovat další součásti.
Instalace U šroubu a základny držáku na řídítka
1 Nasaďte U šroub okolo řídítek a protáhněte konce
základnou držáku na řídítka .
2 Posuňte kabel směrem k dolní části otvoru
a vytáhněte jej,
dokud není napnutý.
3 Našroubujte černý šroub
kabel zůstal na místě.
na zadní část držáku
4 Protáhněte ochranný kryt
horním otvorem a zatlačte jej do
, aby
2 Upevněte základnu utažením matic.
POZNÁMKA: Doporučený točivý moment je 50 silových liber
na palec (5,65 N-m). Nepřekračujte točivý moment
80 silových liber na palec (9,04 N-m).
Připojení základní desky k držáku na konzoli pro spojku
nebo brzdu
1 Odšroubujte dva šrouby, které jsou z výroby umístěny na
držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu .
otvoru.
Instalace
1
2 Zatlačte pravou část zařízení dopředu, dokud nezaklapne na
Připojení základní desky k držáku pro instalaci na
motocykl
OZNÁMENÍ
Přímý, trvalý kontakt se základní deskou nebo jakoukoli jinou
částí motocyklu může držák časem poškodit. Abyste předešli
tomuto způsobu poškození, musíte umístit montážní podložky
mezi držák a základní desku a zkontrolovat, zda se žádná
z částí zařízení nebo držáku nedotýká motocyklu.
1 Protáhněte šrouby s kulatou hlavou M4 × 20 mm
podložkami , kolébkou, vymezovacími prvky
a základní
deskou .
2 Utáhněte matice a bezpečně připevněte základní desku.
Připojení základní desky k základně držáku na řidítka
1 Zarovnejte základnu držáku na řidítka s kuličkou základní
desky
pomocí ramene se dvěma zásuvkami
místo.
3 Pokud západka na držáku zůstane po vložení zařízení
nahoře, zatlačte ji dolů.
Vyjmutí zařízení z držáku na motocykl
1 Stiskněte uvolňovací tlačítko na spodní straně držáku.
2 Vyjměte zařízení.
Instalace zařízení do automobilu
OZNÁMENÍ
Před instalací zařízení si prověřte místní zákony týkající se
instalace na čelní sklo.
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Nepoužívejte přísavný držák na motocyklu.
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
POZNÁMKA: Držák pro instalaci do automobilu není součástí
balení u všech modelů. Doplňkové příslušenství si můžete
zakoupit na adrese garmin.com.
1 Zapojte napájecí kabel do automobilu do portu na
držáku.
.
2 Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt .
3 Čelní sklo a přísavný držák očistěte a vysušte hladkou
2 Zasuňte každou kuličku do ramene se dvěma zásuvkami.
3 Mírně utáhněte knoflík.
4 Upravte polohu tak, aby zajišťovala optimální sledování a
obsluhu.
5 Upevněte držák utažením knoflíku.
Instalace zařízení do držáku na motocykl
1 Levou část zařízení upevněte do kolébky.
2
tkaninou.
4 Přitiskněte přísavku na čelní sklo a současně otočte páčku
5
6
7
8
dozadu směrem k čelnímu sklu.
Zaklapněte kolébku
do úchytu na přísavném držáku.
Jednu část zařízení upevněte do kolébky.
Zatlačte zařízení do kolébky, dokud nezaklapne na místo.
Druhý konec napájecího kabelu do automobilu zapojte do
elektrické zásuvky.
Instalace
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
• Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace produktů,
strana 23).
• Namontujte zařízení a připojte jej ke zdroji napájení.
• Spárujte telefon Bluetooth a soupravu headset (Spárování
telefonu a soupravy headset, strana 14) (volitelné).
• Vyhledejte signály GPS (Příjem signálů GPS, strana 3).
• Nastavte jas obrazovky (Nastavení jasu obrazovky,
strana 3).
• Navigujte do cíle (Zahájení trasy, strana 5).
®
Ikona
na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla
signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS
a informace o vyhledaných satelitech (Zobrazení stavu signálu
GPS, strana 26).
Stav technologie Bluetooth. Výběrem zobrazíte možnost
Nastavení Bluetooth (BluetoothNastavení, strana 21).
Síla signálu Wi-Fi. Vyberte, pokud chcete změnit nastavení WiFi (Nastavení Wi‑Fi , strana 21).
®
Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor
(Volání pomocí sady handsfree, strana 15).
Aktivní režim přepravy. Vyberte, pokud chcete změnit režim
přepravy.
Přehled zařízení
Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (Nastavení času,
strana 22).
Úroveň nabití baterie.
Sdílení dat LiveTrack. Na ikoně se zobrazuje počet lidí
pozvaných ke sledování. Stisknutím otevřete aplikaci LiveTrack
(LiveTrack, strana 18).
Stav Smartphone Link. Stisknutím se připojíte k aplikaci
Smartphone Link, která vám umožní přijímat aktuální dopravní
informace a další služby Live (Párování s telefonem a připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 13). Když je ikona modrá,
je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link.
Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (Zobrazení
předpovědi počasí, strana 20).
Zapínací tlačítko
Slot na paměťovou kartu microSD
®
Napájecí a datový port USB
Zapnutí nebo vypnutí zařízení
• Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo
připojením zařízení k napájení.
• Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na
zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá
pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno
k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení
přepnete do úsporného režimu.
• Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací
tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté
vyberte možnost Vypnout.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do
úsporného režimu.
Příjem signálů GPS
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro
vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika
faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste
naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na
nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při
prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání
družicových signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru,
dál od vysokých budov a stromů.
Začínáme
Stav paliva. Výběrem zobrazíte informace o sledování paliva
(Sledování paliva, strana 8).
Používání tlačítek na displeji
Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu
a možnostmi menu v zařízení.
• Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
• Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
• Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech
nebo menu.
• Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
• Volbou tlačítka
zobrazíte kontextové menu možností pro
aktuální obrazovku.
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.
Používání mixéru zvuku
Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovní hlasitosti pro
různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo
telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je
procentem hlavní hlasitosti.
1 Zvolte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost > Mixér zvuku.
3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ
zvukového formátu.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
3
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Asistenční funkce a upozornění pro
jezdce
OZNÁMENÍ
Funkce upozornění pro jezdce a rychlostní limity slouží pouze
pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování
rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné
jízdy za každých okolností.Společnost Garmin nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní
předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných
dopravních předpisů a značek.
Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější
jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení
přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro
každé upozornění. Jednotlivé typy upozornění můžete aktivovat
nebo deaktivovat a dále u nich nastavit zvukový tón nebo
zprávu. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech
oblastech.
Oblasti, kde se pohybují děti školního věku nebo v blízkosti
škol: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní
limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se
pohybují děti školního věku.
Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí
snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na
snížení rychlosti jízdy.
Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí
červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud
překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.
Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k blížícímu se železničnímu přejezdu.
Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí
vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí
vozovku.
Zatáčka: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce
na silnici.
Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší
rychlostí. Aby bylo možné používat tuto funkci, musí zařízení
přijímat dopravní informace (Příjem informací o dopravě
v zařízení Smartphone Link, strana 17).
Varování před únavou: Zařízení přehraje tón a doporučí vám
zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny
bez zastavení.
Aktivace a deaktivace upozornění pro jezdce
Jednotlivá upozornění pro jezdce můžete vypnout. Vizuální
upozornění se zobrazují, i když je zvukové upozornění
deaktivováno.
1 Vyberte možnost Nastavení > Podpora řízení > Zvuková
upozornění pro jezdce.
Zaškrtněte
nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých
2
příjemců.
Kamery na semaforech a rychlostní radary
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky
používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních
kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních
radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech
4
produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému
rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.
• Aktuální údaje o kamerách na semaforech a bezpečnostních
kamerách jsou poskytována prostřednictvím předplatného
služeb Garmin Live v aplikaci Smartphone Link (Služby
Garmin Live, strana 14).
• Chcete-li mít k dispozici aktualizovanou databázi umístění
semaforových kamer a kamerových radarů, musí mít vaše
zařízení aktivní předplatné pro stahování a ukládání údajů
z bezpečnostních kamer. Přejděte na webovou stránku
garmin.com/speedcameras a zkontrolujte dostupnost
a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou
aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo
rozšířit stávající předplatné.
POZNÁMKA: V některých oblastech obsahují některé
produktové balíčky předem nahrané údaje o kamerách na
semaforech a rychlostních radarech s zdarma doživotní
aktualizací.
• K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení
můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com
/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste
přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.
Detekce a oznamování nehod
VAROVÁNÍ
Zařízení umožňuje odeslat informace o vaší poloze nouzovému
kontaktu. Jedná se o doplňkovou funkci a nelze na ni spoléhat
jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.
Aplikace Smartphone Link za vás nezajišťuje kontakt se
službami první pomoci.
Vaše zařízení zūmo používá vestavěné snímače k detekci
možných dopravních nehod vozidla.
• Pokud nastavíte kontakt pro případ nehody, může zařízení ve
chvíli, kdy se detekuje nehoda a vozidlo se přestane
pohybovat, zasílat automatizované textové zprávy na
příslušný kontakt. Můžete tak upozornit příslušný kontakt na
vaši situaci, pokud nemůžete volat nebo zaslat zprávu. Tato
funkce vyžaduje připojení k aplikaci Smartphone Link a
aktivní datové připojení pro odeslání zprávy.
• Pokud nemáte nastavený kontakt pro případ nehody,
zařízení automaticky zobrazí při detekci nehody nejbližší
adresu nebo zeměpisné souřadnice. Tato funkce je užitečná
v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě
sdělit svoji polohu. Výběrem možnosti Větší zobrazíte
stránku Moje poloha?.
Nastavení kontaktu pro případ nehody
Než budete moci nastavit kontakt pro případ nehody, je potřeba
provést následující kroky:
• Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 13).
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth, vyberte název
vašeho telefonu a zkontrolujte, že je aktivována možnost
Telefonní hovory.
Zařízení musí mít při nastavování kontaktu pro případ nehody
přístup k aplikaci Smartphone Link a telefonnímu seznamu
vašeho smartphonu. Pokud zařízení nechcete používat pro
telefonování handsfree, můžete poté, co nastavíte kontakt pro
případ nehody, možnost Telefonní hovory zakázat.
1 Vyberte možnost Nastavení > Podpora řízení > Upozornění
na nehodu > Pokračovat.
Zobrazí se seznam kontaktů vašeho smartphonu.
2 Vyberte kontakt a zvolte možnost Další.
3 Zkontrolujte telefonní číslo kontaktu a vyberte možnost Další.
4 Zadejte svoje jméno nebo přezdívku a vyberte možnost Hot..
Asistenční funkce a upozornění pro jezdce
5 Prohlédněte si ukázkovou zprávu o nehodě a vyberte
možnost Další.
6 Podle pokynů na obrazovce informujte váš kontakt, že jste si
ho přidali jako kontakt pro případ nehody.
POZNÁMKA: Zpráva upozornění na nehodu bude obsahovat
vaše jméno nebo přezdívku, ale nebude odeslána z vašeho
telefonního čísla. Zpráva se odešle prostřednictvím služby
třetí strany, a tak je vhodné informovat váš kontakt pro případ
nehody, že mu může přijít zpráva o nehodě z neznámého
čísla.
7 Zvolte možnost OK.
8 Zkontrolujte informace a zvolte možnost Uložit.
Zrušení upozornění na nehodu
Když zařízení detekuje nehodu, zpráva a hlasová výzva vás
informují o odeslání upozornění na kontakt pro případ
nehody. Spustí se 60sekundové odpočítávání od chvíle
detekování dopravní události a po uplynutí tohoto času zařízení
automaticky odešle upozornění. Pokud upozornění nechcete
odeslat, můžete odeslání zrušit.
Před vypršením času vyberte možnost Zrušit.
Zakázání upozornění na nehodu
Když jsou upozornění na nehodu zakázána, zařízení neodesílá
SMS zprávy s upozorněním při detekci nehody.
1 Vyberte možnost Nastavení > Podpora řízení > Upozornění
na nehodu.
2 Zrušte zaškrtnutí možnosti SMS v případě nehody.
Zobrazení oznámení o povinné helmě
Když vaše zařízení zūmo poprvé přijme satelitní signál a když
se přiblíží k místu s bezpečnostními pravidly pro motorky,
mohou se na něm zobrazit oznámení o povinném nošení helmy
a ochrany očí.
OZNÁMENÍ
Z bezpečnostních důvodů Garmin doporučuje všem jezdcům
nosit helmu za všech okolností. Oznámení o povinné helmě mají
pouze informativní charakter, mohou se měnit a nemohou být
považována za právní doporučení. Oznámení o povinné helmě
jsou k dispozici pouze v USA a Kanadě.
Další podrobnosti zobrazíte zvolením příslušného oznámení.
Vyhledání zákonů o povinné helmě
Můžete si vyhledat, jaké zákony ohledně používání helmy platí
v jednotlivých státech nebo oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > Průvodce pro používání
helmy.
2 Vyberte stát nebo provincii.
Navigace k cíli
Trasy
Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.
• Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na
základě nastavených preferencí, jako je například režim
výpočtu trasy (Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5)
a objížděk (Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí,
strana 7).
• Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí
doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní
(Zahájení trasy, strana 5).
• Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli
použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit.
• Na trase můžete přidat více cílů.
Navigace k cíli
Zahájení trasy
1 Vyberte možnost Kam vést? a vyhledejte polohu.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte
možnost Jet!.
• Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost
a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
• Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost > Upravit
trasu a přidejte tvarovací body na trase.
Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí
hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě,
strana 6). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat
náhled hlavních silnic.
Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy
přidat na trase.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Garmin Adventurous Routing™,
pokud chcete vypočítat trasy, které upřednostňují
zatáčkovité silnice.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Volby trasy pomocí dobrodružného trasování
Zařízení může vypočítat trasy preferující křivolaké silnice a
kopce s omezením dálnic. Díky této funkci bude vaše cesta
zábavnější, ale může se prodloužit čas nebo vzdálenost k cíli.
POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná ve všech mapových
regionech ani u všech modelů zařízení.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu >
Garmin Adventurous Routing™ > Uložit.
2 Vyberte možnost Garmin Adventurous Routing™.
3 Pomocí posuvníku Upřednostnit zatáčky zvolte více nebo
méně zatáček.
4 Pomocí posuvníku Upřednostnit kopce zvolte více nebo
méně kopců.
Pomocí
posuvníku Vyhnout se hlavním silnicím zvolte více
5
nebo méně dálnic.
6 Zahajte trasu (Zahájení trasy, strana 5).
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
5
Cesta domů
Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste
zadali domovskou destinaci.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Domů.
2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.
Úprava domovské destinace
1 Vyberte možnost Kam vést? >
destinaci.
2 Zadejte domovskou destinaci.
> Nastavit dom.
Vaše trasa na mapě
Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím
hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu
odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části
mapy.
• Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru
jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části
mapy.
2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se
obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na
mapě.
2 Vyberte ikonu
.
Příjezd do cíle
Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace,
které vám pomohou dokončit vaši trasu.
• Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová
výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
• Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování. Vyberte Ano, pokud chcete
vyhledat parkovací místo v blízkosti (Parkování v blízkosti
cíle, strana 6).
• Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu.
Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do
cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.
Parkování v blízkosti cíle
Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci
a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Vzdálenost k další akci.
Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
Zvýrazněná trasa na mapě
Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se
akcí.
Rychlost vozidla.
Název silnice, po které jedete.
Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole.
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase,
vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je
dostupná. Barevná čára
označuje správný pruh pro
odbočení.
Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho
cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky
vyzve k vyhledání parkování.
1 Vyberte možnost:
• Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti Ano
vyhledat parkování v blízkosti.
• Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte Kam vést? >
Kategorie > Parkoviště a vyberte > Cíle.
Vyberte
možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
2
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
Vyberte
polohu parkoviště a zvolte možnost Jet! > Př. jako
3
další zast..
Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
Změna aktivní trasy
Přidání pozice k trase
Sledování odboček a změn směru jízdy
Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny
jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.
1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
• Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny
směru jízdy, vyberte možnost > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny
směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy
automaticky aktualizuje.
6
Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po
trase (Zahájení trasy, strana 5).
Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec.
Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.
TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či
plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu
naplánovat, naprogramovat a uložit (Plánování cesty,
strana 18).
1 Na mapě vyberte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte pozici.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Navigace k cíli
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase,
vyberte možnost Př. jako další zast..
• Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte
možnost Př. jako posl. zastávku.
• Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na
trase, vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla
zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.
Tvarování trasy
Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit (Zahájení trasy,
strana 5).
Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost
vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa
procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.
1 Vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat
přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů,
vyberte na mapě další polohy.
• Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost Jet!.
Použití objížďky
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy,
je možné jej přidat (Povolit nástroje mapy, strana 12).
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
• Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost
Objížďka.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
> Ukončit.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení a
soukromí, strana 22).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace (Příjem informací o dopravě
v zařízení Smartphone Link, strana 17).
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení dopravy,
strana 22), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
Vyberte
možnost:
3
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
Vyberte
možnost Uložit.
4
Vyhnout se použití dálniční známky
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace
o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se
vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky
v jednotlivých zemích.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční
známky.
2 Vyberte zemi.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vyhýbat se.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Vlastní objížďky
Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky
cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu,
vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná
přijatelná trasa.
Navigace k cíli
7
Objížďka cesty
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hot..
Objížďka oblasti
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hot..
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Sledování paliva
Můžete své zařízení nastavit tak, aby odhadlo spotřebu paliva,
varovalo vás v případě, že se přiblížíte maximální odhadované
vzdálenosti paliva a navrhovalo zastávky na tankování podle
odhadovaného rozsahu paliva. Je-li zapnuté sledování paliva,
ikona označuje aktuální stav paliva.
Bílá: Sledování paliva je vypnuté nebo zařízení není připojeno
k držáku pro instalaci na motocyklu.
Zelená: Odhadovaný rozsah paliva je nad úrovní výstrahy
palivové nádrže.
Oranžová: Odhadovaný rozsah paliva je pod úrovní výstrahy
palivové nádrže.
Červená: Odhadovaná vzdálenost zbývající v nádrži je 0.
Zapnutí sledování paliva
Pokud chcete zapnout sledování paliva, musí zařízení být
v režimu motocyklu nebo režimu mimo silnice a umístěno do
držáku pro instalaci na motocyklu.
Pokud zapnete sledování paliva, zobrazí se na trasovém
počítači měřic paliva (Zobrazení stránky Informace o cestě,
strana 13).
1 Naplňte palivovou nádrž.
8
2 Vyberte možnost Aplikace > Nastavení paliva > Sledování
paliva.
3 Vyberte možnost Vzdálenost na nádrž.
4 Zadejte vzdálenost, kterou vozidlo ujede na nádrž, a vyberte
možnost Hot..
Nastavení varování na nedostatek paliva
Zařízení můžete nastavit tak, aby vás varovalo, pokud je
v nádrži málo paliva.
POZNÁMKA: Aby se varování na nedostatek paliva zobrazilo,
musí být zařízení připojeno k držáku do motocyklu.
1 Zapnout sledování paliva (Zapnutí sledování paliva,
strana 8).
2 Vyberte možnost Varování – Palivo na vzdálenost.
3 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hot..
Pokud vám zbývá dostatek paliva na ujetí vzdálenosti, kterou
jste zadali, objeví se varování na nedostatek paliva na stránce
Mapa.
Vynulování spotřeby na palivovou nádrž
Když doplníte nádrž, vynulujte údaj o spotřebě na palivovou
nádrž. Získáte tak lepší přehled o zbývajícím palivu.
Vyberte možnost Aplikace > Nastavení paliva > Vynulovat
palivovou nádrž.
Zapnutí dynamických zastávek na tankování
Pokud chcete zapnout funkci dynamických zastávek na
tankování, musí zařízení být v režimu motocyklu a umístěno do
držáku pro instalaci na motocyklu a musí být aktivní sledování
paliva.
Zařízení můžete nastavit tak, aby navrhovalo zastávky na
tankování podle odhadovaného rozsahu paliva.
Vyberte možnost Aplikace > Nastavení paliva >
Dynamické zastávky na tankování.
Vyhledávání a ukládání poloh
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích.
Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů
procházení, vyhledávání a ukládání informací.
• Zadáváním hledaných termínů můžete rychle vyhledat
veškeré informace o jednotlivých polohách (Hledání polohy
prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 9).
• Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu
podle kategorie (Body zájmu, strana 8).
• Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare (Vyhledání
bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 10).
• Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní
polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné
souřadnice (Nástroje pro hledání, strana 10).
• Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (Změna
oblasti vyhledávání, strana 10).
• Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle
našli (Ukládání poloh, strana 11).
• Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (Zobrazení
naposledy nalezených pozic, strana 11).
®
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Vyhledávání a ukládání poloh
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
Zadejte
celý název hledaného termínu nebo jeho část.
3
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
V
případě
nutnosti vyberte polohu.
6
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou
například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
4 Vyberte kategorii.
5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost Jet!.
Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co
nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude
doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou.
Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.
Prozkoumání budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých
budov.
1 Vyberte budovu.
2 Vyberte možnost > Prozkoumat toto místo konání.
Výsledky hledání polohy
Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují
v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete
posunout dolů a zobrazit si více výsledků.
Hledání pozice podle kategorie
1
2
3
4
Zvolte možnost Kam vést?.
Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
V případě potřeby vyberte podkategorii.
Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně
obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy
nalezených poloh ve vybrané kategorii.
• V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.
Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
Jet! Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.
Výsledky vyhledávání polohy na mapě
Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky
vyhledávání poloh.
Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejbližší poloha
se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané
poloze se zobrazují ve spodní části mapy.
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech
oblastech ani u všech modelů produktů.
Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší
budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo
konkrétní terminál na letišti.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Zadejte hledanou položku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název
či adresu, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 3.
• Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho
název, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 5.
3 Vyberte budovu.
Vyhledávání a ukládání poloh
Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
9
Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní
informace o vybrané poloze.
Jet! Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím
doporučené trasy.
Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.
Změna oblasti vyhledávání
Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší
aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech,
například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.
1 Vyberte ikonu Kam vést?.
2 Zvolte možnost .
3 Vyberte možnost.
Parkoviště
Zařízení zūmo obsahuje podrobné informace o parkování, které
vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě
pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu
parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.
V některých oblastech mohou být dostupné aktuální informace o
parkování, pokud je zařízení zūmo připojeno k aplikaci
Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link, strana 13). Když zařízení přijímá aktuální
informace o parkování, můžete si prohlížet parkovací trendy
v reálném čase.
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné
ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.Společnost
Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost
přijímaných informací o parkování.
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
3 Vyberte pozici parkoviště.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy
1 Vyhledejte polohu.
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
4 Vyberte možnost Filtrovat parkování a vyberte jednu nebo
více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu,
ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou
dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
5 Vyberte pozici parkoviště.
6 Vyberte možnost Jet!.
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů
Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou
barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného
parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování
(ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.
Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.
Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu .
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
10
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání,
strana 10).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
• Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte
možnost Hledat v blízkosti: (Změna oblasti vyhledávání,
strana 10).
• Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost
Zadejte hledanou položku, zadejte název města a
vyberte možnost .
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Foursquare
Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem
zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které
jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem
Foursquare.
Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit
k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na
kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare
prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit
detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze
a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.
Připojení k účtu Foursquare
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 13).
2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte
možnost Foursquare® > Přihlášení.
4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare
Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do
zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace
Smartphone Link nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější
výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky
z vašeho uživatelského účtu Foursquare.
Vyhledávání a ukládání poloh
Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Foursquare®.
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare
Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se
musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone
Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.
Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě
Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o
cenách v restauracích a provozní doba.
1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod
zájmu Foursquare.
2 Vyberte ikonu .
Registrace polohy v aplikaci Foursquare
Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte
připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a
přihlásit se do svého účtu Foursquare.
1 Vyberte možnost Aplikace > Foursquare® > Přihlášení.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Vyberte možnost > Přihlášení.
TripAdvisor
®
Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace
TripAdvisor.Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují
automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body
zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor
v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.
Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > TripAdvisor.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro
zvolenou kategorii.
3 Vyberte možnost Třídit výsledky, pokud chcete seřadit
výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity
(volitelné).
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezená.
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezená >
Vymazat > Ano.
>
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání záchranných složek a paliva
Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší
nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost Nemocnice, Policejní stanice nebo
Palivo.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž
nejbližší polohy budou nahoře.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost Jet!.
• Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti
polohy, vyberte ikonu .
Vyhledávání a ukládání poloh
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 9).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost > Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hot..
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hot..
4 Vyberte možnost OK.
Úprava uložené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte ikonu .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
Upravte
informace.
7
8 Vyberte možnost Hot..
Přiřazení kategorií k uložené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
11
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hot..
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Používání mapy
Mapu můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na mapě,
strana 6) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
• Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D.
• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte
ikonu .
• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a
zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy,
strana 5).
Nástroje mapy
Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím
zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se
tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.
Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.
Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na
vaší trase.
Po cestě: Zobrazí blížící se polohy po trase nebo cestě, kterou
jedete (Po cestě, strana 12).
Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase
(Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 6).
Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost
nebo vzdálenost (Zobrazení dat cesty na mapě, strana 12).
Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.
Jas: Upraví jas displeje.
Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů
z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu
hovoru, když je váš telefon aktivní (Používání možností
v průběhu hovoru, strana 15).
LiveTrack: Umožňuje zapnout a vypnout sdílení relace služby
LiveTrack (LiveTrack, strana 18).
Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané
oblasti (Zobrazení nadcházející dopravy, strana 13).
Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.
photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby
photoLive (Dopravní kamery photoLive, strana 20).
Oznámit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo
kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze
v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních
radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení
k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem a připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 13).
12
Zobrazení nástroje mapy
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost
.
Povolit nástroje mapy
Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny
pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete
přidat až 12 nástrojů.
1 Na mapě zvolte možnost > .
2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete
přidat.
3 Zvolte možnost Uložit.
Po cestě
Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po
trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blížící se body
zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.
Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné
služby pro blížící se výjezdy a města, podobně jako na
dálničních dopravních tabulích.
Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat
v nástroji Po cestě.
Zobrazení nadcházejících poloh
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit blížící se polohu v každé kategorii,
vyberte v případě potřeby ikonu .
• Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blížící
se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud
jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
3 Po vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou
kategorii, výjezd nebo město.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.
Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
Vyberte kategorii.
Vyberte ikonu .
Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Hot..
1
2
3
4
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Povolit nástroje
mapy, strana 12).
Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy
Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Data cesty (Povolit nástroje mapy, strana 12).
Používání mapy
1 Na mapě vyberte možnost
2 Vyberte datové pole trasy.
3 Vyberte možnost.
> Trasová data.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data
cesty.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje
statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
Vyberte
typ dat, která chcete zobrazit.
2
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti K severu zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
3 Vyberte možnost Uložit.
Služby Live, dopravní informace a
funkce Smartphone
Pokud chcete své zařízení zūmo využít na maximum, spárujte
ho se svým smartphonem a připojte k aplikaci Smartphone Link.
Aplikace Smartphone Link umožňuje vašemu zařízení přijímat
aktuální data v reálném čase, jako jsou dopravní informace,
parkovací trendy, informace o kamerách na semaforech a
radarech a další služby Live.
Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení
aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a
zdržení, staveniště a uzavírky (Doprava, strana 17).
Aktuální informace o parkování: Odesílá do vašeho zařízení
aktuální parkovací trendy, pokud jsou k dispozici (Parkoviště,
strana 10).
Služby Garmin Live: Zajišťuje bezplatné a placené služby
zasílání aktuálních informací do vašeho zařízení, jako jsou
údaje o kamerách na semaforech a radarech nebo
dopravních kamerách (Služby Garmin Live, strana 14).
Informace o počasí: Odesílá informace a upozornění o počasí
v reálném čase do vašeho zařízení (Zobrazení předpovědi
počasí, strana 20).
LiveTrack: Umožňuje sdílet vaši cestu s vybranými kontakty
v reálném čase (LiveTrack, strana 18).
Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na
vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech
jazycích.
Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo
přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat
zařízení jako handsfree.
Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze
smartphonu do navigačního zařízení.
Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci
v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení
(Registrace polohy v aplikaci Foursquare, strana 11).
Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link
K používání některých funkcí, jako jsou aktuální informace o
dopravě a parkování, telefonování handsfree a další připojené
funkce, je potřeba spárovat zařízení zūmo s telefonem a připojit
ho k aplikaci Smartphone Link.
Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud
jsou v dosahu.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
13
2 Umístěte zařízení zūmo a telefon max. 3 m (10 stop) od
sebe.
3 V zařízení zūmo vyberte možnost Nastavení > Bluetooth
a zaškrtněte políčko Bluetooth.
Vyberte
možnost Hledání zařízení.
4
5 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth
a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
6 Na zařízení zūmo vyberte možnost OK.
Zařízení zūmo začne hledat zařízení Bluetooth nacházející
se v blízkosti a zobrazí seznam zařízení Bluetooth. Může
trvat až jednu minutu než telefon zobrazí na seznamu.
7 Zvolte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
8 V telefonu potvrďte žádost o párování.
9 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Pokud provádíte párování se zařízením Apple , na obrazovce
zūmo se zobrazí bezpečnostní kód.
10 V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu
bezpečnostní kód.
®
Ikony stavu funkce Bluetooth
V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného zařízení
zobrazují ikony stavu.
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
• Šedá ikona ukazuje, že je u daného zařízení funkce
deaktivována nebo odpojena.
• Barevné ikony ukazují, že je u daného zařízení funkce
připojena a aktivní.
Volání pomocí sady handsfree
Chytrá oznámení
Smartphone LinkFunkce a služby
Streamování médií
Souprava headset je připojena
Služby Garmin Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení
připojeno k aplikaci Smartphone Link (Párování s telefonem
a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13).
Služby Garmin Live poskytují bezplatné a předplacené plány,
které zasílají na zařízení aktuální data, např. dopravní
informace, informace o počasí a informace o kamerách na
semaforech a radarech.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, jako jsou
například dopravní informace, rozšiřují stávající navigační
funkce na zařízení. U funkcí, které vyžadují přístup ke službám
Garmin Live, se zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link.
Zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci
Smartphone Link.
Předplatné služeb Garmin Live
Některé služby zūmo Live vyžadují placené předplatné.
V aplikaci Smartphone Link můžete zakoupit celoživotní
předplatné jako nákup v aplikaci. Předplatné je svázané s účtem
obchodu s aplikacemi vašeho smartphonu.
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte možnost Můj účet.
Zobrazí se seznam dostupných služeb a ceny předplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Dokončete nákup podle pokynů na obrazovce.
14
Spárování telefonu a soupravy headset
Vaše zařízení zūmo musíte spárovat s telefonem a Bluetooth
soupravou headset, chcete-li používat některé funkce Bluetooth.
Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud
jsou v dosahu.
Některé funkce vyžadují aplikaci Smartphone Link. K aplikaci
Smartphone Link se můžete připojit v průběhu párování nebo
později.
1 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth
a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
2 Umístěte zařízení zūmo a telefon max. 3 m (10 stop) od
sebe.
3 V zařízení zūmo vyberte možnost Nastavení > Bluetooth >
.
4 Podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení spárujte telefon
se zařízením.
5 Na zařízení zūmo vyberte možnost .
TIP: Pokud se obrazovka úvodního nastavení Bluetooth
nezobrazí, můžete soupravu headset spárovat výběrem
možnosti Nastavení > Bluetooth > Hledání zařízení.
6 Podle pokynů na obrazovce soupravu headset nastavte a
nakonfigurujte.
7 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte a otevřete
aplikaci Smartphone Link (volitelné).
Pokud provádíte párování se zařízením Apple, na obrazovce
zūmo se zobrazí bezpečnostní kód.
8 V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu
bezpečnostní kód.
Odeslání polohy ze smartphonu do zařízení
S použitím aplikace Smartphone Link můžete vyhledat polohu a
odeslat ji do zařízení zūmo.
1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte možnost:
• Když chcete vyhledat polohu v blízkosti, vyberte možnost
Najít místa v blízkosti a zadejte celou adresu nebo
název místa nebo jejich část.
• Když chcete vyhledat bod zájmu služby Foursquare
v blízkosti, vyberte možnost Foursquare a pak vyberte
bod zájmu ze seznamu.
• Když chcete vybrat polohu na mapě, vyberte možnost
Vybrat polohu a stiskněte polohu na mapě.
• Když chcete vyhledat adresu ze seznamu kontaktů,
vyberte možnost Kontakty a vyberte jméno kontaktu.
Vybraná poloha se zobrazí na mapě.
3 Vyberte možnost Odeslat.
Aplikace Smartphone Link odešle polohu do vašeho zařízení
zūmo.
4 Na zařízení zūmo vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané pozice, vyberte možnost Jet!.
• Chcete-li zobrazit podrobnosti o poloze nebo uložit polohu
do oblíbených, vyberte možnost .
• Chcete-li přijmout polohu bez zahájení navigace, vyberte
možnost OK.
Poloha se zobrazuje v naposledy nalezených polohách
v zařízení zūmo.
Smart oznámení
Když je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link, můžete
na zařízení zūmo sledovat oznámení z vašeho smartphonu,
například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může
po připojení k aplikaci Smartphone Link trvat několik minut. Když
jsou chytrá oznámení připojená a aktivní, ikona v nastavení
Bluetooth se zobrazí barevně (Ikony stavu funkce Bluetooth,
strana 14).
Přijímání oznámení
VAROVÁNÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení zūmo mohlo přijímat
oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu
a aplikaci Smartphone Link.
Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na
většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení
zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli
řidič.
POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení
se zobrazují v nástroji mapy.
• Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost OK.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost Zobrazit.
• Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost
Zobrazit > Přehrát.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Příjem oznámení při sledování mapy
VAROVÁNÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení zūmo mohlo přijímat
oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu
a aplikaci Smartphone Link.
Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí
v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na
zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.
• Pokud chcete ignorovat upozornění, vyberte nebo
vyčkejte, až se místní okno samo zavře.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost Přehrát
zprávu.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Zobrazení seznamu oznámení
Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Chytrá oznámení.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou
označená černou barvou a přečtená barvou šedou.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text
to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
Volání pomocí sady handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a souprav headset a lze je tedy použít, nelze zaručit
použití každého konkrétního telefonu nebo soupravy headset.
Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset a využívat
jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení
vybaveno technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením,
navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Vytočit.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání na polohu
1 Zvolte možnost Aplikace > Telefon > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Zvolte možnost Hovor.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
3 Vyberte hovor.
Používání možností v průběhu hovoru
Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu
hovoru.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
• Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .
15
Uložení telefonního čísla domů
2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava uložené
polohy, strana 11).
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > > Nastavit číslo
domů.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Hot..
a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikony
a se
zobrazují barevně vedle názvu telefonu používaného pro
přijímání dat a oznámení.
3 Vyberte možnost Chytrá oznámení.
4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volat domů.
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech
se systémem Android™
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení
Apple
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení zūmo k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
Aplikace Smartphone Link komunikuje s vaším telefonem
pomocí technologie Bluetooth Smart. Po prvním připojení
k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple musíte zadat
bezpečnostní kód Bluetooth Smart.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
POZNÁMKA: Je možné, že budete muset zaktualizovat
operační systém svého telefonu na nejnovější verzi.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Na displeji zařízení zūmo se zobrazí bezpečnostní kód.
3 Tento kód zadejte do vašeho telefonu.
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple
Můžete deaktivovat volání handsfree a přitom zůstat připojení
k telefonu pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu používaný pro volání handsfree.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikona se
zobrazuje barevně vedle názvu telefonu používaného pro
volání handsfree.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Telefonní hovory.
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link na zařízení Apple
Můžete deaktivovat přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link a přitom zůstat připojení pro volání handsfree.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení
a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikony a se
zobrazují modře vedle názvu telefonu používaného pro
přijímání data a oznámení.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Služby chytrého telefonu.
Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple
Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením
nebo skrytím kategorií.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
16
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu
se systémem Android
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení zūmo k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se
systémem Android
Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat
připojeni k jiným funkcím.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vymažte zaškrtnutí
políčka Telefonní hovory.
• Chcete-li deaktivovat chytrá oznámení a data Smartphone
Link, vymažte zaškrtnutí políčka Smartphone Link.
• Chcete-li deaktivovat specifická oznámení aplikace,
použijte nastavení v aplikaci Smartphone Link.
Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se
systémem Android
Aplikaci Smartphone Link můžete použít k výběru, které typy
oznámení se budou zobrazovat na vašem zařízení zūmo.
1 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte ikonu .
3 Ověřte, zda je vybráno zaškrtávací políčko Chytrá
oznámení.
4 V části Oznámení vyberte možnost Nastavení.
Zobrazí se seznam kategorií oznámení a aplikací.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat oznámení, vyberte přepínač vedle
kategorie nebo názvu aplikace.
• Chcete-li do seznamu přidat aplikaci, vyberte ikonu .
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení
zūmo.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení k odpojení.
3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
1 Vyberte Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost Zrušit párování
zařízení.
Doprava
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na
silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak,
aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a
hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází
k velkým zpožděním (Nastavení dopravy, strana 22). Mapa
dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší
oblasti.
Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí
tyto informace přijímat.
• Vaše zařízení přijímá bezplatné informace o dopravě
prostřednictvím aplikace Smartphone Link (Příjem informací
o dopravě v zařízení Smartphone Link, strana 17).
• Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace
prostřednictvím kabelu přijímače dopravních informací, který
je dostupný jako příslušenství (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací, strana 17). Přejděte
na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete
vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací
jako příslušenství.
Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.
Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi
naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.
Příjem informací o dopravě v zařízení
Smartphone Link
Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace
prostřednictvím aplikace Smartphone Link.
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Párování
s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 13).
2 Na zařízení zūmo vyberte možnost Nastavení > Doprava a
ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Doprava.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
OZNÁMENÍ
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze
signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Kabel
přijímače pozemních dopravních informací je dostupný jako
příslušenství pro všechny modely produktu. Přejděte na stránku
produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a
zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako
příslušenství. Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech
oblastech.
Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu
přijímače dopravních informací (Instalace zařízení do
automobilu, strana 2).
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení
může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se
dopravním zácpám.
Doprava
Předplatné přijímače dopravních informací
Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné
regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači
dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti.
Další informace naleznete na webové stránce garmin.com
/traffic.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
5 V zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hot..
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Používání aplikací
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení
Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod
k obsluze v mnoha jazykových verzích.
1 Vyberte možnost Aplikace > Návod k obsluze.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je
nastaven pro text softwaru.
2 Vybráním možnosti můžete v návodu k obsluze vyhledávat
(volitelné).
Plánovač trasy
Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou
můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek,
dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a
dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace
pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání
tvarovacích bodů.
17
Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní
trasu.
Plánování cesty
Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být
nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které
plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné
pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí
pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako
cílová destinace.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Nová trasa.
2 Zvolte možnost Vybrat počáteční pozici.
3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost Vybrat.
4 Vyberte možnost Vybrat cíl.
5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost Vybrat.
6 Vyberte možnost Přidat polohu a přidejte další polohy
(volitelné).
7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost Další >
Uložit.
8 Zadejte název a vyberte možnost Hot..
Úprava a změna pořadí pozic na cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů,
vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici
v rámci cesty.
• Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici,
vyberte ikonu .
• Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .
Optimalizace pořadí cílů na cestě
Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě
tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová
destinace se při optimalizaci pořadí nemění.
Při úpravě trasy vyberte možnost > Optimalizovat pořadí.
Objevování atrakcí na vaší cestě
Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce,
které můžete přidat k vaší cestě.
1 Při úpravě cesty vyberte možnost > Navrhnout atrakce.
2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
3 Vybráním možnosti Vybrat přidáte atrakci k vaší cestě.
Změna možností trasování pro cestu
Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat
trasu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vyberte vozidlo, které chcete
použít při navigaci cesty (volitelné).
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte
možnost Vytvarovat trasu a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte
možnost Režim výpočtu trasy (Změna režimu pro
výpočet trasy, strana 5).
18
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené
trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte
možnost Spustit.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané
polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném
pořadí.
Úprava a uložení aktivní trasy
Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače
cesty upravit a uložit jako cestu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Mojí aktivní
trasy.
2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
3 Výběrem možnosti Uložit uložíte trasu jako cestu, kterou
můžete později opět jet (volitelné).
Sdílení trasy
Trasy můžete sdílet s jinými zařízeními zūmo.
1 Vyberte možnost Aplikace > Sdílet trasu.
2 Vyberte možnost:
• Pro sdílení trasy pomocí aplikace Smartphone Link
vyberte možnost Smartphone Link.
• Pro sdílení trasy pomocí připojení Bluetooth vyberte
možnost Bluetooth.
• Pro zkopírování trasy na kartu microSD vyberte možnost
Paměťová karta.
3 Vyberte trasu.
4 Vyberte možnost Hot..
5 Dokončete sdílení podle pokynů na obrazovce zařízení
zūmo.
LiveTrack
OZNÁMENÍ
Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.
Funkce LiveTrack umožňuje sdílet vaši cestu s kontakty ve
vašem smartphonu a na vašich účtech sociálních sítí, jako je
Facebook a Twitter. Po dobu sdílení mohou diváci v reálném
čase sledovat vaši aktuální polohu, naposledy navštívená místa
a trasu vašich posledních cest.
Tato funkce vyžaduje smartphone se spuštěnou aplikací
Smartphone Link.
Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících
osob
Při prvním použití funkce LiveTrack je potřeba funkci
nakonfigurovat a pozvat sledující osoby.
1 Připojte se k aplikaci Smartphone Link (Spárování telefonu
a soupravy headset, strana 14).
Ve
smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
2
možnost LiveTrack.
3 Zadejte jméno uživatele a vyberte možnost Další.
4 Zadejte jeden nebo více kontaktů, které chcete pozvat.
Můžete zadat jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu.
5 Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
Aplikace začne sdílet vaše data LiveTrack. Osoby pozvané
ke sledování obdrží e-mail s odkazem pro sledování vašich
dat LiveTrack.
Používání aplikací
6 Vyberte možnost
pro sdílení odkazu LiveTrack
prostřednictvím sociální sítě, aplikace pro zasílání zpráv
nebo jiné aplikace pro sdílení (volitelné).
Spuštění sdílení LiveTrack
OZNÁMENÍ
Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.
Před spuštěním sdílení je potřeba nastavit funkci LiveTrack
(Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob,
strana 18).
Sdílení vašich dat LiveTrack můžete spustit ze zařízení zūmo
nebo aplikace Smartphone Link.
• Na zařízení zūmo vyberte možnost Aplikace > LiveTrack >
Spustit LiveTrack.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost LiveTrack > Spustit LiveTrack.
Odkaz na vaše data LiveTrack se odešle na vaše povolené účty
sociálních sítí a e-mail s odkazem se odešle pozvaným
kontaktům. Po dobu sdílení mohou sledující kliknutím na odkaz
sledovat v reálném čase vaši aktuální polohu, naposledy
navštívená místa a trasu vašich posledních cest.
Když je sdílení LiveTrack aktivní, na stavové liště zūmo se
zobrazuje
. Rovněž se zobrazuje počet pozvaných
sledujících.
TIP: Ve výchozím nastavení se relace sdílení LiveTrack
automaticky ukončí po uplynutí 24 hodin. V aplikaci Smartphone
Link můžete vybrat možnost LiveTrack > Prodloužit aktivitu
LiveTrack a prodloužit dobu trvání relace sdílení LiveTrack
nebo můžete sdílení kdykoli ukončit.
Zastavení sdílení LiveTrack
Sdílení LiveTrack můžete kdykoli zastavit ze zařízení zūmo
nebo aplikace Smartphone Link.
• Na zařízení zūmo vyberte možnost Aplikace > LiveTrack >
Zastavit LiveTrack.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost LiveTrack > Zastavit LiveTrack.
Sledující obdrží zprávu, že relace LiveTrack skončila, a nebudou
moci dál sledovat vaši polohu.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o zaznamenané trase, včetně času, polohy
a nadmořské výšky.
Zobrazení a uložení informací o prošlé trase
1 Vyberte možnost Aplikace > Ujeté trasy > Aktivní.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit všechny segmenty prošlé trasy, vyberte
možnost Všechny segmenty.
• Chcete-li zobrazit konkrétní segment prošlé trasy, vyberte
segment.
Prošlá trasa se zobrazí na mapě.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li uložit prošlou trasu, vyberte možnost Uložit
prošlou trasu.
• Chcete-li uložit prošlou trasu jako trasu, vyberte možnost
Uložit jako trasu.
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky, vyberte možnost
Profil nadmořské výšky.
Media Player
• Hudební soubory uložené v zařízení zūmo.
• Zvuk Bluetooth ze spárovaného telefonu.
• Internetové rádio Pandora .
®
Přidání nástroje Přehrávač Media Player do mapy
Nástroj mapy Přehrávač Media Player umožňuje ovládat z mapy
přehrávač médií.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje
mapy > Media Player.
2 Otevřete mapu.
3 Vyberte možnost > Media Player.
Na mapě se objeví zobrazí ovládací prvky přehrávače médií.
Výměna zdroje médií
Můžete změnit zdroj pro přehrávání médií ve svém zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Media Player > .
2 Zvolte zdroj médií.
Služba Pandora
Pandora je bezplatná a osobní rádiová stanice, která nabízí
bezpracný, pestrý a nekončící zážitek z hudby. Integrace služby
Pandora vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení
s nainstalovanou aplikací Pandora. Více informací
o kompatibilních mobilních zařízeních naleznete na webových
stránkách www.pandora.com/everywhere/mobile.
POZNÁMKA: Služba Pandora momentálně dostupná ve
Spojených státech, Austrálii a na Novém Zélandu.
Stažení aplikace Pandora
Abyste službu Pandora mohli používat na svém zařízení, musíte
si stáhnout a nainstalovat aplikaci Pandora do svého
smartphonu.
1 Na kompatibilním smartphonu otevřete obchod s aplikacemi
a vyhledejte aplikaci Pandora.
2 Nainstalujte aplikaci Pandora.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro váš
smartphone nebo mobilní zařízení.
Používání služby Pandora
Abyste službu Pandora mohli používat, je nutné provést
párování kompatibilního smartphonu se zařízením (Spárování
telefonu a soupravy headset, strana 14).
1 V zařízení vyberte možnost Aplikace > Pandora®.
2 Připojte kompatibilní smartphone k zařízení.
3 Spusťte na smartphonu aplikaci Pandora.
4 Na zařízení zūmo vyberte možnost:
• Chcete-li přehrát skladbu, vyberte možnost .
• Chcete-li skladbu pozastavit, vyberte možnost .
• Chcete-li skladbu přeskočit, vyberte možnost .
• Pokud vám skladba líbí a chcete si poslechnout jí
podobné, vyberte možnost .
• Pokud vám skladba nelíbí a už ji nechcete slyšet, vyberte
možnost .
Ladění stanice
1 Vyberte možnost Aplikace > Pandora®.
2 Vyberte možnost .
3 Vyberte stanici.
Používání kompasu
POZNÁMKA: Aby kompas mohl určit směr, musí se pohybovat.
Můžete navigovat pomocí kompasu GPS.
Vyberte možnost Aplikace > Kompas.
Přehrávač médií, může přehrávat hudbu nebo zvuk z těchto
zdrojů:
Používání aplikací
19
TracBack
®
Sledování poslední prošlé trasy
Funkce TracBack pořizuje záznam posledního úseku vašeho
pohybu. Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět
k předchozí poloze.
1 Vyberte možnost Aplikace > TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Jet!.
Uložení poslední prošlé trasy jako cesty
Svou poslední prošlou trasu můžete uložit jako trasy, kterou
můžete později navigovat pomocí plánovače trasy (Navigace
k uložené cestě, strana 18).
1 Vyberte možnost TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2 Vyberte možnost > Uložit jako trasu.
3 Zadejte název a zvolte možnost Hot..
Zobrazení předpovědi počasí
Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení
schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit
k aplikaci Smartphone Link, pokud chcete přijímat informace
o počasí (Párování s telefonem a připojení k aplikaci
Smartphone Link, strana 13).
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na
příštích několik dní.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální poloha.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém
okolí, například déšť, sněžení a bouřky.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
20
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
Vytvoření trasy pro okružní cestu
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu pomocí zadané
počáteční polohy a vzdálenosti, doby nebo cíle.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Aplikace >
Okružní cesta.
2 Vyberte možnost Počáteční poloha.
3 Vyberte možnost , vyberte polohu a vyberte možnost Vybrat.
4 Vyberte možnost Vlastnosti cesty.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyberte vzdálenost a plánujte cestu
podle vzdálenosti.
• Vyberte možnost Vyberte dobu trvání a plánujte cestu
podle času.
• Vyberte možnost Vyberte cíl a plánujte cestu podle
zadané polohy.
6 Zadejte vzdálenost, dobu trvání nebo cíl.
7 Vyberte možnost:
• Pokud jste zadali vzdálenost nebo dobu trvání, vyberte
možnost Hot. > Vypočítat.
• Pokud vyberete cíl, zvolte možnost Vybrat.
8 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko Jet!.
Dopravní kamery photoLive
Abyste mohli používat tuto funkci, potřebujete být připojeni
k aplikaci Smartphone Link a mít předplatné služby photoLive
(Předplatné služeb Garmin Live, strana 14).
Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní
situace na hlavních silnicích a křižovatkách.
Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive
Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší
blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti,
kterými často projíždíte.
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte polohu dopravní kamery.
Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního
obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si
můžete zobrazit obraz v plné velikosti.
5 Vybráním možnosti Uložit uložíte kameru (volitelné).
Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku
aplikace photoLive.
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě
Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice
před vámi.
1 Na mapě zvolte možnost > photoLive.
Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery
na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře.
Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na
cestě.
2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním
možnosti Najít kameru si můžete zobrazit nebo uložit
dopravní kamery v blízkosti (volitelné).
Uložení dopravní kamery
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
Používání aplikací
2
3
4
5
Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
Vyberte silnici.
Vyberte křižovatku.
Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení a soukromí, strana 22).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Nastavení zūmo
Nastavení mapy a vozidla
Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na
mapě.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 13).
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
Přeskočit potvrzení další zastávky: Nastaví zobrazení
potvrzovací zprávy, když na trase přeskočíte polohu.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení navigace
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po
spuštění navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Garmin Adventurous Routing™: Nastaví předvolby trasy pro
jízdu po zatáčkovitých silnicích, kopcích a dálnicích.
Přepočet trasy: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo
aktivní trasu.
Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete
vyhnout.
Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem
nebo silnicím.
Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným
silnicím.
Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby.
Nastavení zūmo
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Garmin Adventurous Routing™: Vypočítá trasy, které
upřednostňují zatáčkovité silnice.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Nastavení simulované polohy
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis polohy.
5 Vyberte možnost Nastavit pozici.
BluetoothNastavení
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Nastavení Wi‑Fi
®
Nastavení bezdrátové sítě vám umožňují spravovat sítě Wi‑Fi.
Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
Wi-Fi: Zapne technologii Wi‑Fi.
Uložené sítě: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.
Vyhledat sítě: Vyhledá sítě Wi‑Fi v blízkosti (Připojení k síti
Wi‑Fi, strana 23).
Nastavení podpory řízení
Vyberte možnost Nastavení > Podpora řízení.
Zvuková upozornění pro jezdce: Povolí zvukové alarmy pro
každý typ upozornění (Asistenční funkce a upozornění pro
jezdce, strana 4).
Upozornění na překročení rychlosti: Upozorní vás, pokud
překračujete povolenou rychlost.
Varování před únavou: Upozorní vás, pokud jste řídili delší
časový úsek bez přestávky.
Automatická detekce dopravních událostí: Umožňuje
zařízení detekovat možnou dopravní nehodu.
Upozornění na nehodu: Umožňuje nastavit kontakt, který bude
upozorněn v případě, že zařízení detekuje možnou dopravní
nehodu vozidla.
Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním
radarům nebo kamerám na semaforech.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
21
Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný
režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní
nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.
Jas: Umožní nastavit jas displeje.
Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení
čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu
spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem
zlepšování zařízení.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol trasy.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.
Nastavení dopravy
Obnovení nastavení
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Možnost
Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní
informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání
optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na
vyžádání (Objížďka zpoždění na trase, strana 7).
Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Časový formát: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automatické.
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Informace o zařízení
Zobrazení informací o předpisech a údajů o
kompatibilitě
1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.
2 Vyberte možnost Zařízení > Zákonné požadavky.
Technické údaje
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
Rozsah provozních teplot
od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vstup napájení (napájecí kabel Od 12 do 24 V stejnosměrné
do vozidla, motocyklové nebo
externí napájení)
Typ baterie
Lithiová baterie
Rozsah napětí baterie
Od 3,5 V do 4,1 V
Bezdrátové frekvence/
protokoly
Wi‑Fi: 2,4 GHz při jmenovité hodnotě
15 dBm
Bluetooth: 2,4 GHz při jmenovité
hodnotě 9 dBm
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Nastavení jazyka a klávesnice
Nabíjení zařízení
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení
připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet
pomalu.
Nastavení zařízení a soukromí
Vyberte možnost Nastavení > Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
Zákonné požadavky: Zobrazí zákonné značky a informace.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
Údržba zařízení
Centrum podpory Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete
na webové stránce support.garmin.com.
22
Informace o zařízení
Aktualizace map a softwaru
Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy
a software vašeho zařízení. Aktualizace map zajistí, aby
zařízení mělo nejnovější dostupná mapová data. Aktualizace
softwaru zajišťují vylepšení funkcí a výkonu.
Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.
• Můžete zařízení připojit k síti Wi‑Fi a provést aktualizaci
přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje
pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení
k počítači.
• Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci
pomocí aplikace Garmin Express. Tento způsob umožňuje
instalovat mapová data na paměťovou kartu, pokud jsou
aktualizované mapy příliš velké na to, aby se vešly do
interního úložiště.
Připojení k síti Wi‑Fi
Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi‑Fi a
registrování vašeho zařízení. K síti Wi‑Fi se rovněž můžete
připojit z menu nastavení.
1 Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti Wi-Fi
technologii Wi‑Fi.
Vyberte
možnost Vyhledat sítě.
3
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi‑Fi v blízkosti.
4 Vyberte síť.
5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte
možnost Hot..
Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí.
Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.
5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení
k externímu napájení a vyberte možnost Pokračovat
(Nabíjení zařízení, strana 22).
Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka
USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se
zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství
napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo
přenosná multimediální zařízení.
Ponechejte
zařízení připojené k externímu napájení a
6
v dosahu sítě Wi‑Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.
TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší
nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava
chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci
map prostřednictvím připojení Wi‑Fi nebo aplikace Garmin
Express.
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Registrace produktu
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwarů pro vaše zařízení, můžete použít software
Garmin Express.Služba Garmin Express je k dispozici pro
počítače Windows a Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com
/express.
®
®
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi‑Fi
OZNÁMENÍ
Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých
souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové
limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne
váš poskytovatel připojení.
Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení
připojeno k síti Wi‑Fi poskytující přístup k internetu. Takto
můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení
k počítači.
1 Připojte zařízení k síti Wi‑Fi (Připojení k síti Wi‑Fi, strana 23).
Když je zařízení připojeno k síti Wi‑Fi, zjišťuje dostupné
aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na
ikoně Nastavení v hlavní nabídce symbol .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aktualizace.
Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici Když je
dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software
K dispozici je aktualizace.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
vyberte možnost Instalovat vše.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte
možnost Mapa > Instalovat vše.
• Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte
možnost Software > Instalovat vše.
4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti Přijmout
vše je všechna přijměte.
POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte,
můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces
aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky,
nelze aktualizace nainstalovat.
Údržba zařízení
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Soubor ke stažení pro systém Mac.
3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na
obrazovce a dokončete instalaci.
4 Spusťte aplikaci Garmin Express.
5 Připojte zařízení zūmo k zařízení pomocí kabelu USB.
6 Když vás zařízení zūmo vyzve k zapnutí režimu přenosu
souborů, vyberte Ano.
7 V počítači klikněte na možnost Přidat zařízení.
23
Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.
8 Klikněte na možnost Přidat zařízení.
9 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro registraci zařízení
a přidání do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení vyhledá aplikace Garmin Express
mapy a aktualizace pro vaše zařízení.
10 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
klikněte na možnost Instalovat vše.
• Chcete-li nainstalovat pouze jednu aktualizaci, klikněte na
možnost Zobrazit podrobnosti a vyberte požadovanou
aktualizaci.
POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště
zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa
na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD do zařízení
(Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 25).
• Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin
Express (garmin.com/express).
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
2 Nakloňte dolní část zařízení nahoru a nadzdvihněte zařízení
z držáku.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Čištění vnějšího krytu
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr proti směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
2
3
4
5
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
Sejměte koncovku, stříbrnou špičku
a pojistku .
Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej
zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla .
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
24
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Upevněte přísavný držák (Instalace zařízení do automobilu,
strana 2).
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (Nastavení
navigace, strana 21).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Odstranění problémů
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 24).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí
nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 21).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 21).
• Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 3).
• Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho
(Nastavení Wi‑Fi , strana 21).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného
režimu (Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 3).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
®
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu nebo
aplikaci Smartphone Link
• Vyberte Nastavení > Bluetooth.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
• Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost > pro restartování služeb Smartphone Link na
pozadí.
• Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/bluetooth.
• Znovu proveďte proces spárování.
Pro opakované spárovaní je nutné zrušit párování telefonu a
zařízení (Odpojení zařízení Bluetooth, strana 16) a znovu
provést celý proces spárování (Párování s telefonem
a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 13).
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů se zařízení připojuje pomocí protokolu MTP
(Media Transfer Protocol). V režimu MTP se zařízení zobrazuje
jako přenosné zařízení a nikoli jako vyměnitelná jednotka.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
TIP: Kabel USB musí být připojen k portu USB na počítači
a nikoli k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
POZNÁMKA: Pokud je v počítači zobrazeno několik síťových
jednotek, může mít Windows potíže s přiřazením písmen
jednotky jednotkám Garmin. Informace o přirazení písmen
jednotkám se dozvíte v souboru nápovědy operačního systému.
Aplikace Smartphone Link má vliv na úroveň
nabití baterie mého smartphonu
Aplikace Smartphone Link používá bezdrátovou technologii
Bluetooth k oboustranné komunikaci s vaším zařízením. Při
aktivním připojení Bluetooth je normální zvýšená spotřeba
baterie. Aplikace rovněž pravidelně zjišťuje aktualizace
dostupných služeb, což může znamenat další spotřebu energie.
V aplikaci Smartphone Link můžete změnit nastavení využití
baterie a snížit tak spotřebu aplikace.
1 V aplikaci Smartphone Link ve vašem smartphonu vyberte
možnost .
2 Přejděte do části Spotřeba baterie a vyberte možnost
Nastavení.
3 Vyberte jednu nebo více možností:
• Zrušte zaškrtnutí možnosti Automatické připojení
Bluetooth.
Když tuto možnost zakážete, můžete mírně ušetřit energii
baterie, ale zabráníte tím aplikaci v automatickém
připojení k zařízení zūmo. Pokud je tato možnost
zakázána, musíte v hlavní nabídce aplikace Smartphone
Link pokaždé vybrat , když chcete připojit vaše zařízení
k aplikaci Smartphone Link.
• Zrušte zaškrtnutí políčka Hledání služeb Live.
U některých smartphonů může zakázání této možnosti
výrazně snížit energetickou spotřebu aplikace. Když je
tato možnost zakázána, musíte ručně obnovit hlavní
nabídku aplikace Smartphone Link, abyste obdrželi
aktuální informace o dostupných službách Live.
Dodatek
Vložení paměťové karty s mapami a daty
Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map
a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců
elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com
/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným
mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové
karty microSD s kapacitou 4 až 64 GB.
1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami
a daty (Přehled zařízení, strana 3).
2 Vytáhněte ochranný kryt ze slotu paměťové karty microSD.
3 Posuňte slot paměťové karty microSD ke středu zařízení.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Připojte kabel USB k zařízení a k portu USB na počítači.
Dodatek
25
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
4 Vysuňte kryt slotu paměťové karty microSD nahoru.
5 Vložte paměťovou kartu microSD do slotu.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že paměťová karta microSD pevně
sedí na kontaktech slotu.
6 Zavřete kryt SD karty.
7 Zasuňte kryt SD karty k vnějšímu okraji zařízení tak, aby se
zacvaknul.
.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
garmin.com.
2 Klikněte na kartu Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na adresu garmin.com/accessories.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
3 Když vás zařízení zūmo vyzve k zapnutí režimu přenosu
souborů, vyberte Ano.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví
jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný
disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
26
strana 26).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Dodatek
Rejstřík
A
adresy, hledání 10
aktualizace
mapy 23
software 23
aktuální poloha 11
B
baterie
maximalizace 25
nabíjení 22, 25
problémy 25
Bluetooth 21
body zájmu (BZ) 9, 11
budovy 9
body zájmu (POI) 8, 10, 11
budovy 9
C
cesta domů 6
cíle 21. Viz polohy
příjezd 6
Č
Číslo ID 22
čištění dotykové obrazovky 24
čištění zařízení 24
D
další odbočka 6
domů
cesta 6
telefonní číslo 16
volání 16
změna polohy 6
doprava 13, 17, 22
dopravní nehody 13, 17
hledání zpoždění 13, 17
jiná trasa 7
kamery 20
mapa 13, 17
přidání předplatného 17
přijímač 17
dopravní kamery, zobrazení 20
dopravní situace, počasí 20
držák na motocykl 1
kabely 1
E
EULA 22
F
Foursquare 10, 11
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, aktualizace softwaru 23
GPS 3, 26
H
historie cestování 22
hlasitost, úprava 3
hledání pokladu 10
hledání poloh. 8, 9, 11, 14 Viz také polohy
adresy 10
křižovatky 10
města 10
souřadnice 10
hledání pozic, kategorie 9
hovory 15
domů 16
historie 15
kontakty 15
přijetí 15
uskutečnění 15
vytáčení 15
I
ID zařízení 22
Rejstřík
ikony, stavová lišta 3
informace o cestě 12
vynulování 13
zobrazení 13
instalace zařízení
automobil 2
motocykl 1
přísavný držák 24
vyjmutí z držáku 2, 24
J
jas 3
jazyk
hlas 22
klávesnice 22
K
kabely, držák na motocykl 1
kamery
rychlost 4
semafor 4
kamery na semaforech 4
Karta microSD 25
Kde se nacházím? 11
klávesnice
jazyk 22
rozložení 22
kolébka, vyjmutí 24
kompas 19
kontakt pro případ nehody 4
krádež, vyhnutí se 24
křižovatky, hledání 10
L
LiveTrack 18, 19
M
mapy 5, 12, 21
aktualizace 23
datové pole 6, 12, 13
nákup 26
nástroje 12
symboly 6
téma 21
úroveň detailů 21
vrstvy 13
zobrazení tras 6
mýto, vyhnutí se 7
myTrends, trasy 7
N
nabíjení zařízení 22, 25
napájecí kabely 22
výměna pojistky 24
naposledy nalezené polohy 11
nastavení 21, 22
nastavení času 22
nastavení displeje 21
nástroje, mapy 12
navigace 6, 9
mimo silnice 8
nastavení 21
navigace aktivními pruhy 6
navigace mimo silnice 8
návod k obsluze 17
O
objížďky 7
deaktivace 8
funkce pro silnice 7
mýto 7
oblast 7, 8
odstranění 8
silnice 7, 8
oblíbené polohy, odstranění 12
obnovení nastavení 22
obrazovka, jas 3
odpojení, zařízení Bluetooth 16
odstranění
cesty 18
spárované zařízení Bluetooth 17
odstranění problémů 24, 25
oznámení 5, 14–16
P
palivo
sledování 8
stanice 11
paměťová karta 3, 26
instalace 25
paměťová karta microSD 3
parkoviště 6, 9, 10
poslední místo 6
párování
odpojení 16
Sluchátka 14
telefon 13, 14, 25
péče o zařízení 24
photoLive 20
plánovač cesty 18
plánovač trasy 17, 18
tvarovací body 18
úprava cesty 18
po cestě 12
přizpůsobení 12
počasí 20
dopravní situace 20
radar 20
počítač, připojení 25, 26
pojistka, výměna 24
pokyny k řízení 6
poloha 10
polohy 10, 21
aktuální 11
budovy 9
naposledy nalezené 11
simulováno 21
uložení 11
volání 15
vyhledávání 8, 10
popis trasy 6
pozice, aktuální 11
prošlé trasy 19
protokol cesty, zobrazení 13
předplatné, služby Garmin Live 14
přehrávač Media Player 19
příjem hovorů 15
připojení 23
přísavný držák 24
příslušenství 26
R
režim spánku 3
Rychlé hledání 9
rychlostní radary 4
Ř
řádek pro vyhledávání 9
S
satelitní signály
příjem 3
zobrazit 26
sdílení 18
LiveTrack 18, 19
seznam odboček 6
simulované polohy 21
Sluchátka, párování 14
služby Garmin Live, předplatné 14
Služby Garmin Live 14
Smartphone Link 14, 16, 17
deaktivace hovorů 16
připojení 13, 14, 16
snímky obrazovky 21
software
aktualizace 23
verze 22
soubory, přenos 26
souřadnice 10
T
technické údaje 22
27
technologie Bluetooth
deaktivace hovorů 16
párování s telefonem 13
správa telefonů 16
Technologie Bluetooth 13–15, 25
odpojení zařízení 16
párování s telefonem 14
spárovaní soupravy headset 14
telefon
odpojení 17
párování 13, 14, 25
telefonní hovory 15
hlasové vytáčení 15
přijetí 15
vytáčení 15
ztlumení 15
telefonní hovory handsfree 14, 16
telefonní seznam 15
tlačítka na displeji 3
TracBack 20
trasy 5, 20
dobrodružné trasování 5
myTrends 7
navržené 7
přidání bodu 6, 18
režim výpočtu 5, 18, 21
tvarování 7
výpočet 5
zahájení 5, 9
zastavení 7
zobrazení na mapě 6
TripAdvisor 11
tvarování trasy 7
U
uložené polohy 18
kategorie 11
úprava 11
uložení
aktuální poloha 11
polohy 19
upozornění
varovné body 21
zvuk 21
upozornění na nehodu 4, 5
upozornění pro jezdce 4
USB, odpojení 26
V
varování na nedostatek paliva 8
vrstvy mapy, přizpůsobení 13
vyjmutí kolébky 24
vynulování
data cesty 13
zařízení 24
vytáčení 15
W
Wi‑Fi 21, 23
Z
záchranné složky 11
zákaznická podpora 17
zákony o povinné helmě 5
zapínací tlačítko 3
zeměpisná šířka a délka 10
zkratky
odstranění 11
přidání 11
změna oblasti vyhledávání 10
zobrazení mapy
2D 13
3D 13
zobrazení mapy 2D 13
zobrazení mapy 3D 13
zvuk, varovné body 21
28
Rejstřík
support.garmin.com
Květen 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising