Garmin | zūmo® 346 LMT-S | User guide | Garmin zūmo® 346 LMT-S Podręcznik użytkownika

Garmin zūmo® 346 LMT-S Podręcznik użytkownika
ZŪMO 396
®
Podręcznik użytkownika
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. zūmo , Garmin Express™ oraz TracBack są
znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.
Foursquare jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C. Windows jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. Loga Pandora są
znakami towarowymi firmy Pandora Media, Inc. Firma Pandora działa jedynie na terenie wybranych krajów. Odwiedź stronę http://www.pandora.com/legal. TripAdvisor jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy TripAdvisor LLC. Windows , Windows Vista oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Instalacja ......................................................................... 1
Montowanie urządzenia na motocyklu ....................................... 1
Zasilany uchwyt motocyklowy ................................................ 1
Instalowanie podstawy kierownicy ......................................... 1
Podłączanie przewodów zasilających do uchwytu
motocyklowego ...................................................................... 1
Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego ............... 2
Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy ..................... 2
Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym ..................... 2
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu motocyklowego .................. 2
Montowanie urządzenia w samochodzie .................................... 2
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 3
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 3
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 3
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 3
Ikony na pasku stanu .................................................................. 3
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 3
Regulowanie głośności ............................................................... 3
Korzystanie z miksera dźwięku .............................................. 4
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 4
Funkcje i alerty ostrzegające motocyklistę ................. 4
Włączanie i wyłączanie alertów dla motocyklisty ........................ 4
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 4
Wykrywanie zdarzeń i powiadomienia ........................................ 4
Konfiguracja kontaktu alarmowego ........................................ 5
Anulowanie powiadomienia o zdarzeniu ................................ 5
Wyłączanie powiadomień o zdarzeniu ................................... 5
Wyświetlanie przepisów dotyczących kasku .............................. 5
Wyszukiwanie przepisów dotyczących kasków .......................... 5
Nawigacja do celu.......................................................... 5
Trasy ........................................................................................... 5
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 5
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 5
Wyznaczanie ciekawej trasy .................................................. 6
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 6
Jazda do domu ...................................................................... 6
Trasa na mapie ........................................................................... 6
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 6
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ....................................... 6
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 6
Przybycie do celu ........................................................................ 6
Parkingu w pobliżu celu podróży ........................................... 7
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ...................... 7
Zmiana aktywnej trasy ................................................................ 7
Dodawanie pozycji do trasy ................................................... 7
Kształtowanie trasy ................................................................ 7
Korzystanie z objazdu ............................................................ 7
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 7
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 7
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 7
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 7
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 7
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 8
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 8
Własne unikane ..................................................................... 8
Nawigowanie poza drogami ........................................................ 8
Śledzenie zużycia paliwa ............................................................ 8
Włączanie śledzenia zużycia paliwa ...................................... 8
Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa ...................... 8
Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa .......................... 9
Włączanie postojów na tankowanie ....................................... 9
Spis treści
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji............................ 9
Punkty szczególne ...................................................................... 9
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 9
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ............................................. 9
Wyszukiwanie w ramach kategorii ......................................... 9
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu .............................................................................. 9
Wyniki wyszukiwania pozycji .................................................... 10
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie ................................ 10
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................... 10
Parking ......................................................................................10
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji ............. 10
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji .......... 10
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów ............................ 10
Narzędzia wyszukiwania ........................................................... 10
Wyszukiwanie adresu .......................................................... 11
Wyszukiwanie skrzyżowania ................................................ 11
Wyszukiwanie miasta ........................................................... 11
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych .............. 11
Foursquare ............................................................................... 11
Łączenie z kontem Foursquare ............................................ 11
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare .............. 11
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare .................. 11
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare ........................... 11
TripAdvisor® ............................................................................. 11
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TripAdvisor ........................................................................... 11
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................. 11
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc ................... 11
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji .............................. 11
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ................... 11
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................. 12
Dodawanie skrótu ..................................................................... 12
Usuwanie skrótu .................................................................. 12
Zapisywanie pozycji .................................................................. 12
Zapisywanie pozycji ............................................................. 12
Zapisywanie aktualnej pozycji .............................................. 12
Edycja zapisanych pozycji ................................................... 12
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ...................... 12
Usuwanie zapisanych pozycji .............................................. 12
Korzystanie z mapy ...................................................... 12
Narzędzia mapy ........................................................................ 12
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 13
Włączanie narzędzi mapy .................................................... 13
Przed tobą ................................................................................ 13
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 13
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 13
Informacje o podróży ................................................................ 13
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 13
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 13
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 13
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 13
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 13
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 14
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 14
Dostosowywanie mapy ............................................................. 14
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 14
Zmiana pola danych mapy ................................................... 14
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 14
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje
smartfonu...................................................................... 14
Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone
Link ........................................................................................... 14
BluetoothIkony stanu funkcji ..................................................... 14
i
Usługi Garmin Live ................................................................... 15
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 15
Parowanie telefonu i zestawu słuchawkowego ........................ 15
Wysyłanie pozycji ze smartfonu do urządzenia ........................ 15
Powiadomienia z telefonu ......................................................... 15
Odbieranie powiadomień ..................................................... 15
Wyświetlanie listy powiadomień ........................................... 16
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący .................................. 16
Nawiązywanie połączenia .................................................... 16
Odbieranie połączenia ......................................................... 16
Korzystanie z historii połączeń ............................................. 16
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ................................ 16
Zapisywanie domowego numeru telefonu ........................... 16
Konfigurowanie funkcji Bluetooth dla urządzenia Apple ........... 16
Łączenie z aplikacją Smartphone Link w urządzeniu
Apple .................................................................................... 17
Wyłączanie trybu głośnomówiącego w urządzeniu Apple ... 17
Wyłączanie danych i powiadomień z telefonu Smartphone
Link w urządzeniu Apple ...................................................... 17
Konfiguracja funkcji Bluetooth dla smartfonu z systemem
Android™ .................................................................................. 17
Łączenie z aplikacją Smartphone Link na smartfonie
z systemem Android ............................................................ 17
Wyłączanie funkcji Bluetooth dla smartfonu z systemem
Android ................................................................................. 17
Odłączanie urządzenia Bluetooth ............................................. 17
Usuwanie sparowanego telefonu ............................................. 17
Utrudnienia drogowe....................................................18
Odbieranie danych o ruchu drogowym za pomocą Smartphone
Link ........................................................................................... 18
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 18
Subskrypcje odbiornika informacji drogowych ..................... 18
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 18
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie .......................... 18
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 18
Korzystanie z aplikacji................................................. 18
Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia ................. 18
Funkcja planowania podróży .................................................... 18
Planowanie podróży ............................................................. 19
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży .. 19
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży ................................. 19
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży ............................ 19
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 19
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy ............................ 19
Udostępnianie trasy .................................................................. 19
LiveTrack .................................................................................. 19
Konfiguracja udostępniania LiveTrack i zapraszanie
widzów ................................................................................. 19
Rozpoczynanie udostępniania LiveTrack ............................ 20
Ślady ......................................................................................... 20
Wyświetlanie i zapisywanie informacji o śladzie .................. 20
Odtwarzacz multimedialny ........................................................ 20
Dodawanie narzędzia odtwarzacza multimedialnego do
mapy .................................................................................... 20
Zmiana źródła multimediów ................................................. 20
Usługa Pandora ................................................................... 20
Korzystanie z kompasu ............................................................. 21
TracBack® ................................................................................ 21
Podróż ostatnim śladem ...................................................... 21
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży ........................ 21
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 21
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 21
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 21
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 21
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 21
ii
Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną ................................... 21
Kamery monitorujące PhotoLive ............................................... 21
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
PhotoLive Traffic Cameras .................................................. 21
Wyświetlanie kamer drogowych PhotoLive na mapie .......... 22
Zapisywanie kamery drogowej ............................................. 22
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 22
zūmoUstawienia........................................................... 22
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 22
Włączanie map .................................................................... 22
Ustawienia nawigacji ................................................................ 22
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 22
Ustawianie symulowanej pozycji .......................................... 22
BluetoothUstawienia ................................................................. 22
Wi‑Fi®Ustawienia ..................................................................... 23
Ustawienia asystenta kierowcy ................................................. 23
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 23
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 23
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 23
Ustawianie czasu ................................................................. 23
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 23
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 23
Przywracanie ustawień ............................................................. 23
Informacje o urządzeniu.............................................. 23
Wyświetlanie informacji prawnych i dotyczących zgodności .... 23
Dane techniczne ....................................................................... 24
Ładowanie urządzenia .............................................................. 24
Konserwacja urządzenia.............................................. 24
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ....................................... 24
Aktualizowanie map i oprogramowania .................................... 24
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi ............................. 24
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci
Wi‑Fi ..................................................................................... 24
Aktualizacje produktów ........................................................ 24
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 25
Czyszczenie obudowy ......................................................... 25
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 25
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 25
Resetowanie urządzenia .......................................................... 25
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 26
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 26
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 26
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 26
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 26
Rozwiązywanie problemów......................................... 26
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 26
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 26
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 26
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 26
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem lub Smartphone
Link ........................................................................................... 26
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 26
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 26
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 27
Aplikacja Smartphone Link powoduje szybsze rozładowywanie
baterii smartfonu ....................................................................... 27
Załącznik....................................................................... 27
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ...................... 27
Zarządzanie danymi ................................................................. 27
Informacje o kartach pamięci ............................................... 27
Spis treści
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 27
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 27
Odłączanie kabla USB ......................................................... 28
Wyświetlanie stanu sygnału GPS ............................................. 28
Zakup dodatkowych map .......................................................... 28
Zakup akcesoriów ..................................................................... 28
Indeks............................................................................ 29
Spis treści
iii
Instalacja
Montowanie urządzenia na motocyklu
Zasilany uchwyt motocyklowy
OSTRZEŻENIE
Firma Garmin zaleca zlecić montaż urządzenia
doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią
wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe
podłączenie przewodu zasilania może spowodować
uszkodzenie pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
®
Urządzenie musi zostać zamontowane w odpowiednim,
bezpiecznym miejscu na motocyklu określonym na podstawie
dostępnych źródeł zasilania i zasad bezpieczeństwa
poprowadzenia przewodów.
UWAGA: Zestaw zawiera zarówno standardowe wkręty 1/4
cala, jak i śruby M6. Dopasuj rozmiar fabrycznie
zamontowanych wkrętów we wsporniku zacisku do
mocowania sprzęgła lub hamulca.
2 Przełóż nowe śruby przez podstawę kierownicy,
przekładki
i wspornik zacisku do mocowania sprzęgła lub
hamulca.
3 Przykręć podstawę, używając śrub.
Podłączanie przewodów zasilających do uchwytu
motocyklowego
1 Przełóż złącze przewodu zasilającego przez górną część
otworu w uchwycie motocyklowym.
Podstawka motocyklowa
Zasilanie (czerwony) 12–24 V DC
UWAGA: W przypadku niektórych modeli urządzeń przewód
zasilania (czerwony) może zawierać wbudowany bezpiecznik.
Przewody bez wbudowanego bezpiecznika są zabezpieczone
wewnętrznie.
Uziemienie (czarny)
Instalowanie podstawy kierownicy
Urządzenie zawiera elementy umożliwiające jego montaż na
kierownicy na dwa sposoby. Niestandardowe uchwyty mogą
wymagać dodatkowego sprzętu.
Instalowanie śruby jarzmowej i podstawy kierownicy
1 Umieść śrubę jarzmową wokół kierownicy , a następnie
przełóż jej końce przez podstawę kierownicy .
2 Wsuń przewód w dolną część otworu
aby go naciągnąć.
3 Przykręć czarny wkręt z tyłu uchwytu
przewód we właściwym miejscu.
i pociągnij kabel,
, aby przytrzymać
2 Przykręć podstawę, używając nakrętek.
UWAGA: Zalecane jest zastosowanie momentu obrotowego
o wartości 5,65 Nm (50 lbf/cala). Nie stosuj większego
momentu niż 9,04 Nm (80 lbf/cala).
Instalowanie podstawy kierownicy na wsporniku zacisku do
mocowania sprzęgła lub hamulca
1 Wykręć dwa fabrycznie zamontowane wkręty ze wspornika
zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca .
Instalacja
4 Przełóż antenę komunikatów pogodowych
otwór i wciśnij ją w otwór.
przez górny
1
2 Popchnij prawy bok urządzenia do przodu, aż zatrzaśnie się
Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego
NOTYFIKACJA
Bezpośredni, długotrwały kontakt z podstawą lub inną częścią
motocykla może po pewnym czasie doprowadzić do
uszkodzenia uchwytu. Aby zapobiec tego typu uszkodzeniom,
należy umieścić przekładki pomiędzy uchwytem a podstawą
oraz upewnić się, że żadna z części urządzenia lub uchwytu nie
styka się z motocyklem.
1 Przełóż wkręty z łbem stożkowym ściętym w rozmiarze M4 x
20 mm
przez podkładki
i podstawę .
, podstawkę, przekładki
2 Przykręć podstawę, używając nakrętek.
Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy
1 Dopasuj kulkę podstawy kierownicy i kulkę podstawy
do odpowiednich końców ramienia z gniazdami
.
2 Umieść każdą kulkę w ramieniu z dwoma gniazdami.
3 Delikatnie dokręć pokrętło.
4 Dostosuj położenie urządzenia, aby móc je wygodnie
obsługiwać.
5 Dokręć pokrętło, aby przymocować uchwyt.
Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym
1 Umieść lewy bok urządzenia w podstawce.
2
na swoim miejscu.
3 Jeśli po włożeniu urządzenia do uchwytu zatrzask
dociśnij go.
wystaje,
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
motocyklowego
1 Dociśnij przycisk zwalniający na spodzie uchwytu.
2 Wyjmij urządzenie.
Montowanie urządzenia w samochodzie
NOTYFIKACJA
Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się
z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu na szybie
przedniej.
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku motocykli nie należy stosować uchwytu
z przyssawką.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
UWAGA: Uchwyt samochodowy nie jest dołączony do
wszystkich modeli. Aby kupić opcjonalne akcesoria, odwiedź
stronę garmin.com.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki do
gniazda
w uchwycie.
2 Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki .
3 Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz
przyssawkę niestrzępiącą się ściereczką.
4 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię
do tyłu, w kierunku szyby.
Instalacja
5 Zatrzaśnij podstawkę na ramieniu przyssawki.
6 Umieść bok urządzenia w podstawce.
7 Dociśnij urządzenie do podstawki, aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
8 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie w urządzeniu
(Aktualizacje produktów, strona 24).
• Zamontuj urządzenie i podłącz je do zasilania.
• Sparuj telefon i zestaw słuchawkowy z funkcją Bluetooth
(Parowanie telefonu i zestawu słuchawkowego, strona 15)
(opcjonalnie).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 3).
• Dostosuj jasność ekranu (Regulowanie jasności ekranu,
strona 4).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 5).
®
Ogólne informacje o urządzeniu
Odbiór sygnałów GPS
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
na pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Jeśli
co najmniej połowa słupków jest zapełniona, urządzenie jest
gotowe do nawigacji.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS. Przytrzymaj, aby zobaczyć dokładność
działania modułu GPS oraz informacje pobrane z satelitów
(Wyświetlanie stanu sygnału GPS, strona 28).
Stan funkcji Bluetooth. Wybierz, aby otworzyć ustawienia
Bluetooth (BluetoothUstawienia, strona 22).
Moc sygnału Wi-Fi. Wybierz, aby zmienić ustawienia Wi-Fi
(Wi‑Fi Ustawienia, strona 23).
®
Połączono z zestawem głośnomówiącym. Wybierz, aby
nawiązać połączenie (Rozmowa przez zestaw głośnomówiący,
strona 16).
Aktywny środek transportu. Wybierz, aby zmienić środek transportu.
Bieżący czas. Wybierz, aby ustawić czas (Ustawianie czasu,
strona 23).
Poziom naładowania baterii.
Udostępnianie danych LiveTrack. Na ikonie wyświetlana jest
liczba zaproszonych widzów. Wybierz, aby otworzyć aplikację
LiveTrack (LiveTrack, strona 19).
przycisk zasilania
Gniazdo karty pamięci microSD
®
Gniazdo USB do zasilania i przesyłu danych
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Wyłącz.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
Stan aplikacji Smartphone Link. Wybierz, aby połączyć się
z aplikacją Smartphone Link i otrzymywać aktualne informacje
drogowe i inne usługi w czasie rzeczywistym (Parowanie z tele­
fonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 14). Po
połączeniu urządzenia z aplikacją Smartphone Link ikona
zmieni kolor na niebieski.
Temperatura. Wybierz, aby wyświetlić prognozę pogody
(Wyświetlanie prognozy pogody, strona 21).
Stan paliwa. Wybierz, aby wyświetlić informacje funkcji
śledzenia zużycia paliwa (Śledzenie zużycia paliwa,
strona 8).
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz
opcji menu w urządzeniu.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
• Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
• Wybierz lub , aby przewinąć listę lub menu.
• Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
• Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla
bieżącego ekranu.
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośność.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
3
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Korzystanie z miksera dźwięku
Za pomocą miksera dźwięku możesz ustawić poziomy głośności
dla różnych typów dźwięków, takich jak komunikaty nawigacyjne
i połączenia telefoniczne. Poziom dla każdego typu dźwięku
stanowi wartość procentową głośności ogólnej.
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz > Mikser dźwięku.
3 Za pomocą suwaków ustaw poziom głośności dla każdego
typu dźwięku.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Funkcje i alerty ostrzegające
motocyklistę
NOTYFIKACJA
Alerty dla motocyklisty i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują
z motocyklisty obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń
podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad
bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy
będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe lub komunikaty dla
każdego typu alertu. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Strefa wokół szkoły lub szkoła w pobliżu: Urządzenie emituje
sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającej się
szkoły lub strefy wokół szkoły oraz ograniczenie prędkości
(jeśli takie dane są dostępne).
Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na
przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu
kolejowego.
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru
przechodzenia zwierząt przez drogę.
Zakręt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli
zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Odbieranie danych o ruchu drogowym za
pomocą Smartphone Link, strona 18).
Ostrzeżenie o zmęczeniu: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i proponuje zbliżające się miejsca, gdzie możesz
4
się zatrzymać i odpocząć, jeśli prowadzisz pojazd przez
ponad dwie godziny bez przerwy.
Włączanie i wyłączanie alertów dla
motocyklisty
Możesz wyłączyć poszczególne alerty dźwiękowe dla
motocyklisty. Alerty wizualne pojawiają się nawet po wyłączeniu
alertów dźwiękowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Asystent kierowcy > Alerty
dźwiękowe dla motocyklisty.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie
ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer
na światłach.
• Dane w czasie rzeczywistym na temat fotoradarów i kamer
na światłach są dostępne w ramach subskrypcji usług
Garmin Live w aplikacji Smartphone Link (Usługi Garmin
Live, strona 15).
• Aby zachować aktualność bazy danych lokalizacji kamer na
światłach i fotoradarów, należy mieć aktywną subskrypcję,
która pozwoli pobierać i przechowywać dane o fotoradarach.
Odwiedź stronę garmin.com/speedcameras w celu
sprawdzenia dostępności i zgodności, a także zakupu
subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
UWAGA: W niektórych regionach wybrane zestawy
produktów mają fabrycznie wgrane dane o fotoradarach
i kamerach na światłach z możliwością bezpłatnej
i bezterminowej aktualizacji.
• Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™
(garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych
kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
Wykrywanie zdarzeń i powiadomienia
OSTRZEŻENIE
Urządzenie umożliwia przesłanie Twojej lokalizacji do kontaktu
alarmowego. Jest to funkcja dodatkowa i nie jest głównym
sposobem na uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja
Smartphone Link nie kontaktuje się ze służbami ratowniczymi
w Twoim imieniu.
Urządzenie zūmo wykorzystuje wbudowane czujniki, aby
wykrywać zdarzenia z udziałem pojazdu.
• W przypadku ustawienia kontaktu alarmowego urządzenie
może wysłać automatyczną wiadomość tekstową do
kontaktu, jeśli zostanie wykryte zdarzenie, a pojazd się
zatrzyma. Ułatwia to powiadomienie kontaktu o Twojej
sytuacji, jeśli nie jesteś w stanie zadzwonić ani wysłać
wiadomości. Aby móc wysłać wiadomość, funkcja ta wymaga
Funkcje i alerty ostrzegające motocyklistę
połączenia z aplikacją Smartphone Link i włączonej transmisji
danych komórkowych.
• Jeśli kontakt alarmowy nie jest ustawiony, w przypadku
wykrycia zdarzenia urządzenie automatycznie wyświetla
najbliższy adres lub współrzędne. Ta funkcja jest przydatna,
gdy zachodzi konieczność poinformowania służb
ratowniczych o swojej pozycji. Możesz wybrać Wyższa, aby
wyświetlić stronę Gdzie jestem?.
Konfiguracja kontaktu alarmowego
Przed skonfigurowaniem kontaktu do wykorzystania
w przypadku wykrycia zdarzenia wykonaj poniższe czynności:
• Połącz urządzenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 14).
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth, następnie wybierz
nazwę swojego telefonu i sprawdź, czy opcja Rozmowy
telefoniczne jest włączona.
Urządzenie musi mieć dostęp do aplikacji Smartphone Link
i książki telefonicznej smartfonu podczas konfiguracji kontaktu
alarmowego. Jeśli nie chcesz używać urządzenia do
wykonywania połączeń w trybie głośnomówiącym, możesz
wyłączyć opcję Rozmowy telefoniczne po zakończeniu
konfiguracji kontaktu alarmowego.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Asystent kierowcy >
Powiadomienie o zdarzeniu > Kontynuuj.
Zostanie wyświetlona lista kontaktów ze smartfonu.
2 Wybierz kontakt, a następnie wybierz Dalej.
3 Sprawdź numer telefonu kontaktu i wybierz Dalej.
4 Wprowadź swoje imię lub przydomek i wybierz Got..
5 Zobacz przykładową wiadomość o zdarzeniu i wybierz Dalej.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
poinformować wybraną osobę, że została dodana jako Twój
kontakt alarmowy.
UWAGA: Wiadomość z powiadomieniem o zdarzeniu
zawiera Twoje imię lub przydomek, ale nie jest wysyłana
z Twojego numeru telefonu. Wiadomość jest wysyłana za
pośrednictwem usługi zewnętrznej i należy poinformować
kontakt, że wiadomość o zdarzeniu zostanie wysłana
z nieznanego numeru.
Wybierz
OK.
7
8 Sprawdź informacje i wybierz Zapisz.
Anulowanie powiadomienia o zdarzeniu
Po wykryciu zdarzenia otrzymasz wiadomość tekstową
i głosową z informacją, że powiadomienie zostanie wysłane do
kontaktu alarmowego. W momencie wykrycia zdarzenia
rozpoczyna się 60-sekundowe odliczanie, a po jego
zakończeniu urządzenie automatycznie wysyła powiadomienie.
Jeśli nie chcesz wysłać powiadomienia, możesz je anulować.
Przed zakończeniem odliczania wybierz Anuluj.
Wyłączanie powiadomień o zdarzeniu
Jeśli powiadomienia o zdarzeniu są wyłączone, urządzenie nie
wysyła powiadomienia SMS po wykryciu zdarzenia.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Asystent kierowcy >
Powiadomienie o zdarzeniu.
2 Usuń zaznaczenie pola wyboru SMS alarmowy.
Wyświetlanie przepisów dotyczących kasku
Powiadomienia związane z przepisami dotyczącym noszenia
kasków i ochrony oczu mogą pojawić się w urządzeniu zūmo po
pierwszym odebraniu przez nie sygnału z satelitów oraz gdy
urządzenie zbliży się do obszaru, na którym obowiązują zasady
zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy motocyklem.
Nawigacja do celu
NOTYFIKACJA
Firma Garmin zaleca wszystkim motocyklistom noszenie kasków
ochronnych. Powiadomienia o przepisach dotyczących kasków
są wyświetlane wyłącznie w celach informacyjnych, a same
przepisy mogą ulegać zmianom. Dlatego powiadomień tych nie
można traktować jak porad prawnych. Powiadomienia są
dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Wybierz powiadomienie, aby wyświetlić więcej informacji.
Wyszukiwanie przepisów dotyczących
kasków
Możesz wyszukać przepisy dotyczące kasków według stanu lub
regionu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Informacje o kasku.
2 Wybierz województwo lub region.
Nawigacja do celu
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 5) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 7).
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5).
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia
trasy.
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży.
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd? i wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Jedź!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edytuj
trasę i dodaj do trasy punkty kształtowania.
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 6). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Garmin Adventurous Routing™, aby obliczyć
trasy biegnące po krętych drogach.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
5
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Wyznaczanie ciekawej trasy
Urządzenie umożliwia wytyczanie tras biegnących krętymi i/lub
pagórkowatymi drogami oraz z ograniczoną liczbą odcinków
biegnących autostradami. Dzięki tej funkcji podróż może być
bardziej przyjemna, jednak dystans lub czas potrzebny na
dotarcie do celu mogą ulec wydłużeniu.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich modeli
urządzeń i nie dla wszystkich regionów map.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania
> Garmin Adventurous Routing™ > Zapisz.
2 Wybierz Garmin Adventurous Routing™.
3 Za pomocą suwaka Preferuj kręte określ liczbę zakrętów.
4 Za pomocą suwaka Preferuj pagórkowate określ liczbę
wzniesień.
5 Za pomocą suwaka Unikaj autostrad określ liczbę autostrad.
6 Rozpocznij trasę (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5).
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Podaj pozycję domową.
> Ustal pozycję domową.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Trasa podświetlona na mapie.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Prędkość pojazdu.
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Dotknij tego pola, aby zmienić wyświetlane w nim informacje.
Aktywny asystent pasa ruchu
W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok
mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli
jest dostępna). Kolorowa linia
wskazuje prawidłowy pas do
skrętu.
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Skręty.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery
skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą
lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
2 Wybierz .
Przybycie do celu
Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli
informacje pomocne w dotarciu na miejsce.
•
wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat
głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
• Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć
szukanie parkingu. Wybierz Tak, aby znaleźć pobliski parking
(Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 7).
• Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie
automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje
przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać Stop, aby
zakończyć trasę.
6
Nawigacja do celu
Parkingu w pobliżu celu podróży
Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu
podróży. Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych,
urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie
parkingu.
1 Wybierz opcję:
• Kiedy urządzenie wyświetli monit, wybierz Tak, aby
rozpocząć wyszukiwanie pobliskiego parkingu.
• Jeśli urządzenie nie wyświetli monitu, wybierz kolejno
Dokąd? > Kategorie > Parking i wybierz > Celu
podróży.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
Wybierz
parking, a następnie wybierz kolejno Jedź! > Dodaj
3
jako nast. postój.
Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia
Zmień trasę, możesz je tam dodać (Włączanie narzędzi
mapy, strona 13).
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
• Aby znaleźć nową trasę, wybierz Objazd.
Zmiana aktywnej trasy
Zatrzymywanie trasy
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5).
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu
i zapisywanie trasy (Planowanie podróży, strona 19).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Dodaj jako nast. postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ost. postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 5).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
Nawigacja do celu
Na mapie wybierz kolejno
> Stop.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności, strona 23).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie danych o ruchu drogowym za pomocą Smartphone
Link, strona 18).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 23), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz opcję Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
7
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na
temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub
zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie
winiet w poszczególnych krajach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Opłaty >
Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz Got..
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikany obszar.
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
8
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6 Wybierz Got..
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Śledzenie zużycia paliwa
Można ustawić urządzenie w taki sposób, aby szacowało
zużycie paliwa i ostrzegało o zbliżaniu się do maksymalnego
dystansu, jaki można pokonać na danej ilości paliwa. Wtedy
urządzenie będzie proponować stacje paliw na podstawie
szacowanego pozostałego zasięgu. Gdy funkcja śledzenia
zużycia paliwa jest włączona, wskazuje bieżący stan paliwa.
Biały: Śledzenie zużycia paliwa jest wyłączone lub urządzenie
nie jest podłączone do uchwytu motocyklowego.
Zielony: Szacowany zasięg na paliwie jest powyżej ostrzeżenia
o niskim poziomie zbiornika paliwa.
Pomarańczowy: Szacowany zasięg na paliwie jest poniżej
ostrzeżenia o niskim poziomie zbiornika paliwa.
Czerwony: Szacowany dystans, który można pokonać na
pozostałej ilości paliwa, wynosi 0.
Włączanie śledzenia zużycia paliwa
Przed włączeniem funkcji śledzenia zużycia paliwa należy
przełączyć urządzenie w tryb motocykla lub nawigacji po
bezdrożu i umieścić je w uchwycie motocyklowym.
Po włączeniu funkcji śledzenia zużycia paliwa na ekranie
komputera podróży pojawi się wskaźnik paliwa (Wyświetlanie
strony Informacje o podróży, strona 13).
1 Napełnij zbiornik paliwa.
2 Wybierz kolejno Aplikacje > Ustawienia paliwa > Śledzenie
zużycia paliwa.
3 Wybierz Dystans na zbiornik.
4 Podaj dystans, jaki pojazd może pokonać na zbiorniku
paliwa, i wybierz Got..
Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa
Urządzenie można ustawić tak, by ostrzegało, gdy w zbiorniku
zacznie brakować paliwa.
UWAGA: Aby wyświetlać ostrzeżenia o niskim stanie paliwa,
urządzenie musi być zamontowane w uchwycie motocyklowym.
1 Włącz funkcję śledzenia zużycia paliwa (Włączanie śledzenia
zużycia paliwa, strona 8).
2 Wybierz Ostrzeżenie o pozostałym paliwie.
Nawigacja do celu
3 Podaj odległość i wybierz Got..
Kiedy w zbiorniku zostanie ilość paliwa pozwalająca na
przebycie jedynie podanej odległości, na stronie mapy pojawi
się ostrzeżenie o niskim stanie paliwa.
Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa
Po napełnieniu zbiornika paliwa należy zresetować przebieg na
zbiorniku paliwa w urządzeniu, aby dokładniej śledzić pozostałą
ilość paliwa.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ustawienia paliwa > Resetuj
zbiornik paliwa.
Włączanie postojów na tankowanie
Przed włączeniem funkcji postojów na tankowanie należy
przełączyć urządzenie w tryb motocykla, umieścić je w uchwycie
motocyklowym i włączyć funkcję śledzenia zużycia paliwa.
Opcja ta pozwala ustawić urządzenie, tak aby proponowało
postoje na zatankowanie paliwa na podstawie szacowanego
zasięgu, czyli dystansu jaki można pokonać na danej ilości
paliwa.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ustawienia paliwa > Postoje
na tankowanie.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 9).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne,
strona 9).
• Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś
w nich swoją pozycję (Wyszukiwanie punktów szczególnych
Foursquare, strona 11).
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania, strona 10).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 10).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji, strona 12).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyświetlanie ostatnio
znalezionych pozycji, strona 11).
®
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
Wybierz
opcję:
5
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1
2
3
4
Wybierz Dokąd?.
Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
W razie potrzeby wybierz podkategorię.
Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Wpisz wyszukiwane.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Jedź!.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
9
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich
obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz kolejno > Poznaj to miejsce.
Wyniki wyszukiwania pozycji
Domyślnie wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie
listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Przewiń w dół,
aby zobaczyć więcej wyników.
Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o wybranej pozycji.
Wybierz, aby znaleźć parkingi w pobliżu wybranej pozycji.
Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranych
pozycji.
Jedź! Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie.
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz . Najbliższa pozycja
wyświetla się na środku mapy, a na dole mapy wyświetlane są
podstawowe informacje na temat wybranej pozycji.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji.
Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład
w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż
aktualnej trasy.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz .
3 Wybierz opcję.
Parking
Urządzenie zūmo zapewnia szczegółowe dane o parkingach
pomoce w znalezieniu pobliskiego parkingu w oparciu
o prawdopodobieństwo znalezienia wolnego miejsca, typ
parkingu, cenę lub metodę płatności.
W niektórych regionach aktualne dane o parkingach są
dostępne po połączeniu urządzenia zūmo z aplikacją
Smartphone Link (Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją
Smartphone Link, strona 14). Kiedy urządzenie odbiera
aktualne dane o parkingach, możesz wyświetlać informacje
dotyczące parkingów w czasie rzeczywistym.
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani
aktualność danych o parkingach.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
3 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
4 Wybierz Jedź!.
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji
1 Wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
Zostanie wyświetlona lista parkingów znajdujących się
w pobliżu wybranej pozycji.
4 Wybierz Filtruj parkingi i wybierz co najmniej jedną
kategorią, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności,
typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są
dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich
parkingów.
5 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
6 Wybierz Jedź!.
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów
Przeciągnij mapę, aby wyświetlić dodatkowe wyniki wyszukiwania.
Dodatkowe wyniki wyszukiwania. Wybierz, aby wyświetlić
inną pozycję.
Podsumowanie wybranej pozycji. Wybierz, aby wyświetlić
więcej informacji o wybranej pozycji.
Jedź! Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji,
korzystając z zalecanej trasy.
Parkingi, dla których dostępne są szczegółowe dane, są
oznaczone kolorami określającymi prawdopodobieństwo
znalezienia wolnego miejsca. Symbole oznaczają typ
dostępnych parkingów (przy ulicy czy na placu) oraz informacje
o opłatach i sposobach płatności.
Legendę kolorów i symboli można wyświetlić w urządzeniu.
Z wyników wyszukiwania parkingów wybierz .
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na liście.
10
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wyszuk. w pobliżu:, aby zmienić
przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 10).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Wyszuk. w pobliżu: (Zmiana przeszukiwanego
obszaru, strona 10).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Wpisz
wyszukiwane, podaj nazwę miasta i wybierz .
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Foursquare
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Aby korzystać z dodatkowych funkcji, można połączyć się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
zainstalowanej w zgodnym smartfonie. Po połączeniu się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pozycji
Foursquare, zgłosić swoją obecność w tym miejscu oraz
przeprowadzić wyszukiwanie punktów szczególnych
w internetowej bazie danych Foursquare.
Łączenie z kontem Foursquare
1 Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 14).
2 W smartfonie uruchom aplikację Smartphone Link.
3 Otwórz menu ustawień aplikacji Smartphone Link i wybierz
kolejno Foursquare® > Logowanie.
4 Podaj dane logowania do konta Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
połączeniu się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji
Smartphone Link można uzyskać najbardziej aktualne wyniki
wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare, jak
również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu
Foursquare.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Foursquare®.
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare
Aby wyświetlić szczegóły pozycji w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników,
ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.
1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt
szczególny z serwisu Foursquare.
2 Wybierz .
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby zgłosić swoją pozycję w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Foursquare® > Zgłoś pozycję.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Zgłoś pozycję.
TripAdvisor
®
W urządzeniu TripAdvisor zapisane są punkty szczególne wraz
z ocenami.Oceny z serwisu TripAdvisor wyświetlają się
automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla danych
punktów szczególnych. Możesz także wyszukiwać pobliskie
punkty szczególne z serwisu TripAdvisor i sortować je według
odległości lub popularności.
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu
TripAdvisor
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > TripAdvisor.
2 Wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych
z serwisu TripAdvisor dla tej kategorii.
3 Wybierz Wyniki sortowania, aby posortować wyniki
wyszukiwania według dystansu lub popularności
(opcjonalnie).
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja lub Paliwo.
11
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Zapisz.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
2
3
4
5
strona 9).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz .
Wybierz kolejno
> Zapisz.
W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Got..
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Got..
4 Wybierz OK.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
12
8 Wybierz Got..
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Got..
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 6) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 6).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Zmień trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie
pozycji na trasie.
Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 13).
Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 6).
Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie
jak prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie danych
podróży z mapy, strona 13).
Głośność: Umożliwia regulację głośności ogólnej.
Jasność: Umożliwia regulację jasności ekranu.
Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych
z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje
dla trwającej rozmowy (Korzystanie z opcji w trakcie
rozmowy, strona 16).
Korzystanie z mapy
LiveTrack: Umożliwia rozpoczęcie i zatrzymanie udostępniania
LiveTrack (LiveTrack, strona 19).
Utrudnienia drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze,
w którym się znajdujesz (Wyświetlanie zbliżających się
utrudnień drogowych, strona 13).
Pogoda: Wyświetla warunki pogodowe w obszarze, w którym
się znajdujesz.
PhotoLive: Zapewnia obraz na żywo z kamer monitorujących
po uzyskaniu subskrypcji photoLive (Kamery monitorujące
PhotoLive, strona 21).
Zgłoś kamerę: Umożliwia zgłaszanie fotoradaru lub kamery
monitorującej przejazd na czerwonym świetle. To narzędzie
jest dostępne tylko wtedy, kiedy na Twoim urządzeniu
znajdują się dane o fotoradarach lub kamerach
monitorujących przejazd na czerwonym świetle oraz masz
aktywne połączenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 14).
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .
Włączanie narzędzi mapy
Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te
najczęściej używane. Do menu można dodać maksymalnie 12
narzędzi.
1 Na mapie wybierz > .
2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się
obok niego.
3 Wybierz Zapisz.
Przed tobą
Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub
drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się
punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub
miejsca obsługi podróżnych. Podróżując autostradą, możesz
wyświetlać informacje i dostępne usługi dla zbliżających się
zjazdów i miast, podobne do informacji prezentowanych na
znakach drogowych przy autostradach.
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Przed tobą.
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić następną zbliżającą się pozycję w każdej
kategorii, wybierz , jeśli jest taka potrzeba.
• Aby wyświetlić informacje i dostępne usługi dla
zbliżającego się zjazdu z autostrady lub miasta, wybierz
.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko podczas podróży
autostradą lub gdy wyznaczona trasa przewiduje przejazd
autostradą.
3 Wybierz element, aby wyświetlić listę pozycji dla danej
kategorii, zjazdu lub miasta.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Przed tobą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
Korzystanie z mapy
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Własne wyszukiwanie i pisz
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Got..
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi
mapy, strona 13).
Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w narzędziu mapy
z danymi podróży należy dodać narzędzie Dane podróży do
menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy, strona 13).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
2 Wybierz pole danych podróży.
3 Wybierz opcję.
W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole
danych podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
13
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zapisz.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
3 Wybierz Zapisz.
Usługi Live, informacje drogowe
i funkcje smartfonu
Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia zūmo, sparuj je
ze smartfonem i połącz z aplikacją Smartphone Link. Aplikacja
Smartphone Link umożliwia odbieranie w urządzeniu aktualnych
informacji drogowych oraz informacji o parkingach,
fotoradarach, kamerach na światłach, a także innych usług
w czasie rzeczywistym.
Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do
urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym,
takich jak informacje o zdarzeniach drogowych
i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach
(Utrudnienia drogowe, strona 18).
Aktualne informacje o parkingach: Umożliwia wysyłanie do
urządzenia informacji o parkingach w czasie rzeczywistym,
jeśli są dostępne (Parking, strona 10).
Usługi Garmin Live: Zapewniają bezpłatnie oraz wymagające
płatnej subskrypcji usługi przesyłu aktualnych danych do
urządzenia, takich jak informacje o fotoradarach i kamerach
na światłach (Usługi Garmin Live, strona 15).
14
Informacje o pogodzie: Umożliwia wysyłanie informacji
o aktualnych warunkach pogodowych i ostrzeżeń do
urządzenia (Wyświetlanie prognozy pogody, strona 21).
LiveTrack: Umożliwia udostępnianie podróży wybranym
kontaktom w czasie rzeczywistym (LiveTrack, strona 19).
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie
jest dostępna dla wszystkich języków.
Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie
połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia oraz
używanie go jako zestawu głośnomówiącego.
Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze
smartfonu na urządzenie nawigacyjne.
Zgłoś pozycję w Foursquare: Umożliwia zgłaszanie pozycji
Foursquare za pomocą urządzenia nawigacyjnego
(Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare, strona 11).
Parowanie z telefonem i łączenie z aplikacją
Smartphone Link
Należy sparować urządzenie zūmo z telefonem i połączyć
z aplikacją Smartphone Link, aby móc korzystać z niektórych
funkcji, takich jak aktualne informacje o ruchu drogowym
i parkingach, tryb głośnomówiący oraz inne funkcje online.
Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich
połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się
w zasięgu.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
2 Umieść telefon w odległości do 3 m (10 stóp) od urządzenia
zūmo.
3 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth
i zaznacz pole wyboru Bluetooth.
4 Wybierz Wyszukaj urządzenia.
5 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
6 W urządzeniu zūmo wybierz OK.
Urządzenie zūmo rozpoczyna wyszukiwanie znajdującego
się w pobliżu urządzenia Bluetooth i zostaje wyświetlona lista
urządzeń Bluetooth. Może potrwać chwilę, zanim Twój
telefon pojawi się na liście.
Wybierz
z listy swój telefon i wybierz OK.
7
8 Zaakceptuj sparowanie w telefonie.
9 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Podczas parowania z urządzeniem Apple , na ekranie zūmo
zostaje wyświetlony kod bezpieczeństwa.
10 Jeśli to konieczne, wpisz w telefonie kod bezpieczeństwa
w ciągu 30 sekund.
®
BluetoothIkony stanu funkcji
Ikony stanu są wyświetlane w ustawieniach Bluetooth obok
każdego sparowanego urządzenia.
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
• Szara ikona oznacza, że funkcja jest wyłączona lub
odłączona dla tego urządzenia.
• Kolorowa ikona oznacza, że funkcja jest podłączona
i aktywna dla tego urządzenia.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
Powiadomienia z telefonu
Smartphone LinkFunkcje i usługi
Przesyłanie multimediów
Zestaw słuchawkowy podłączony
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone z aplikacją Smartphone Link (Parowanie z telefonem
i łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 14).
Usługi Garmin Live zapewniają bezpłatne oraz wymagające
subskrypcji pakiety umożliwiające przesyłanie do urządzenia
aktualnych danych, takich jak informacje o warunkach
drogowych, pogodzie, fotoradarach i kamerach na światłach.
Niektóre usługi, takie jak prognoza pogody, są dostępne jako
osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje
o ruchu drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia.
Funkcje, które wymagają dostępu do usług Garmin Live,
wyświetlają symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane
tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z aplikacją
Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Niektóre usługi zūmo Live wymagają płatnej subskrypcji.
W aplikacji Smartphone Link możesz zakupić bezterminową
subskrypcję w ramach aplikacji. Subskrypcja jest przypisana do
konta sklepu z aplikacjami w smartfonie.
1 Otwórz aplikację Smartphone Link w smartfonie.
2 Wybierz Moje konto.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych usług i kosztów
subskrypcji.
3 Wybierz usługę.
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokonać
zakupu.
Parowanie telefonu i zestawu
słuchawkowego
Musisz sparować urządzenie zūmo z telefonem i zestawem
słuchawkowym Bluetooth, aby móc korzystać z wielu funkcji
Bluetooth. Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich
połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się
w zasięgu.
Niektóre funkcje wymagają połączenia z aplikacją Smartphone
Link. Możesz połączyć się z aplikacją Smartphone Link podczas
parowania urządzeń lub w późniejszym czasie.
1 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
2 Umieść telefon w odległości do 3 m (10 stóp) od urządzenia
zūmo.
3 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth
> .
4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
sparować telefon z urządzeniem.
W
urządzeniu zūmo wybierz .
5
PORADA: Jeśli nie pojawi się ekran ustawień początkowych
Bluetooth, wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth >
Wyszukaj urządzenia, aby sparować zestaw słuchawkowy.
6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem.
7 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Smartphone Link (opcjonalnie).
Podczas parowania z urządzeniem Apple, na ekranie zūmo
zostaje wyświetlony kod bezpieczeństwa.
8 Jeśli to konieczne, wpisz w telefonie kod bezpieczeństwa
w ciągu 30 sekund.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Wysyłanie pozycji ze smartfonu do
urządzenia
Możesz szukać pozycji za pomocą aplikacji Smartphone Link na
telefonie i wysłać ją do urządzenia zūmo.
1 Otwórz aplikację Smartphone Link w smartfonie.
2 Wybierz opcję:
• Aby znaleźć pobliską pozycję, wybierz Znajdź miejsca
w pobliżu i wprowadź cały adres, część adresu lub nazwę
miejsca.
• Aby znaleźć pobliski punkt szczególny Foursquare,
wybierz Foursquare i wybierz punkt szczególny z listy.
• Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz Wybierz pozycję
i dotknij pozycji na mapie.
• Aby znaleźć adres na liście kontaktów, wybierz Kontakty
i wybierz nazwę kontaktu.
Wybrana pozycja zostanie wyświetlona na mapie.
3 Wybierz Wyślij.
Aplikacja Smartphone Link wyśle pozycję do urządzenia
zūmo.
4 Na urządzeniu zūmo wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Jedź!.
• Aby wyświetlić szczegóły pozycji lub zapisać pozycję
w ulubionych, wybierz .
• Aby potwierdzić pozycję, nie rozpoczynając nawigacji,
wybierz OK.
Pozycja zostanie wyświetlona na liście ostatnio wyszukiwanych
pozycji w urządzeniu zūmo.
Powiadomienia z telefonu
Po połączeniu urządzenia zūmo z aplikacją Smartphone Link
można w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu
dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań
zapisanych w kalendarzu.
UWAGA: Po połączeniu z aplikacją Smartphone Link może
upłynąć kilka minut, zanim urządzenie nawigacyjne zacznie
odbierać powiadomienia. Po udanym połączeniu i aktywowaniu
powiadomień z telefonu w ustawieniach Bluetooth zostanie
wyświetlona kolorowa ikona (BluetoothIkony stanu funkcji,
strona 14).
Odbieranie powiadomień
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie zūmo mogło odbierać powiadomienia, musisz
połączyć je ze smartfonem i aplikacją Smartphone Link.
Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na
większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli
urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś
pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane
w narzędziu mapy.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz OK.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz Pokaż.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Pokaż > Odtwórz.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
15
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie zūmo mogło odbierać powiadomienia, musisz
połączyć je ze smartfonem i aplikacją Smartphone Link.
W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są
w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Jeśli urządzenie jest
w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie
kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz lub zaczekaj, aż
wyskakujące okno wygaśnie.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Odtwórz
wiadomość.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Wyświetlanie listy powiadomień
Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Powiadomienia z telefonu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane
powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym,
a przeczytane — szarym.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
• Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz .
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych
jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że
konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał
z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne
w każdym telefonie.
Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się
z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem
słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią
Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź
stronę www.garmin.com/bluetooth.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Wybierz numer.
2 Wpisz liczbę.
16
3 Wybierz Wybierz numer.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Przeglądaj
kategorie.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz Połącz.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3 Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
Podczas rozmowy można korzystać z opcji dostępnych
w widoku mapy.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz
prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz .
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji, strona 12).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > > Ustaw numer
domowy.
2 Wprowadź swój numer telefonu.
3 Wybierz Got..
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Dzwoń do domu.
Konfigurowanie funkcji Bluetooth dla
urządzenia Apple
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz włączać i wyłączać lub
dostosowywać określone funkcje.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Łączenie z aplikacją Smartphone Link w urządzeniu
Apple
Przed nawiązaniem połączenia z aplikacją Smartphone Link,
musisz sparować i połączyć urządzenie zūmo z telefonem.
Jeśli podczas procesu parowania połączenie z aplikacją
Smartphone Link nie zostało nawiązane, możesz się z nią
połączyć, korzystając z dodatkowych funkcji Bluetooth. Aplikacja
Smartphone Link komunikuje się z telefonem za pomocą
technologii Bluetooth Smart. Przy pierwszym łączeniu
z aplikacją Smartphone Link na urządzeniu Apple musisz podać
kod bezpieczeństwa funkcji Bluetooth Smart.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
UWAGA: Wymagana może być aktualizacja do najnowszej
wersji systemu operacyjnego telefonu.
2 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Kod bezpieczeństwa zostanie wyświetlony na ekranie
urządzenia zūmo.
3 Wpisz ten kod w telefonie.
Wyłączanie trybu głośnomówiącego w urządzeniu
Apple
Możesz wyłączyć tryb głośnomówiący, zachowując połączenie
z telefonem w celu otrzymywania danych i powiadomień
Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu, który będzie używany w trybie
głośnomówiącym.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Kolorowa ikona wyświetli się obok
nazwy telefonu używanego w trybie głośnomówiącym.
3 Usuń zaznaczenie pola Rozmowy telefoniczne.
Wyłączanie danych i powiadomień z telefonu
Smartphone Link w urządzeniu Apple
Możesz wyłączyć dane i powiadomienia z telefonu Smartphone
Link, zachowując połączenie z telefonem w celu obsługi trybu
głośnomówiącego.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu połączoną z danymi
i powiadomieniami Smartphone Link.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Obok nazwy telefonu korzystającego
z danych i powiadomień wyświetlą się niebieskie ikony i .
3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Usługi na smartfony.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla urządzenia
Apple
Możesz filtrować powiadomienia na urządzeniu, wyświetlając
lub ukrywając kategorie.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu połączoną z danymi
i powiadomieniami Smartphone Link.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Obok nazwy telefonu korzystającego
z danych i powiadomień wyświetlą się kolorowe ikony i .
3 Wybierz Powiadomienia z telefonu.
4 Zaznacz pola wyboru obok powiadomień, które chcesz
wyświetlić.
Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu
Konfiguracja funkcji Bluetooth dla smartfonu
z systemem Android™
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz włączać i wyłączać lub
dostosowywać określone funkcje.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link na smartfonie
z systemem Android
Przed nawiązaniem połączenia z aplikacją Smartphone Link,
musisz sparować i połączyć urządzenie zūmo z telefonem.
Jeśli podczas procesu parowania połączenie z aplikacją
Smartphone Link nie zostało nawiązane, możesz się z nią
połączyć, korzystając z dodatkowych funkcji Bluetooth.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
2 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Wyłączanie funkcji Bluetooth dla smartfonu
z systemem Android
Możesz wyłączyć pewne funkcje Bluetooth, zachowując
połączenie z innymi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, usuń zaznaczenie pola
wyboru Rozmowy telefoniczne.
• Aby wyłączyć dane Smartphone Link i powiadomienia
z telefonu, usuń zaznaczenie pola wyboru Smartphone
Link.
• Aby wyłączyć określone powiadomienia aplikacji,
skorzystaj z ustawień aplikacji Smartphone Link.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla smartfonu
z systemem Android
Korzystając z aplikacji Smartphone Link, wybierz typy
powiadomień, które mają być wyświetlane na urządzeniu zūmo.
1 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
2 Wybierz .
3 Sprawdź, czy pole wyboru Powiadomienia z telefonu jest
zaznaczone.
4 W sekcji Powiadomienia wybierz Ustawienia.
Zostanie wyświetlona lista kategorii powiadomień i aplikacji.
5 Wybierz opcję:
• Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie, zmień
ustawienie przełącznika obok nazwy kategorii lub aplikacji.
• Aby dodać aplikację do listy, wybierz .
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem zūmo.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
3 Usuń zaznaczenie pola obok nazwy sparowanego
urządzenia.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon i wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
17
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach
drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie.
Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas
przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu
docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez
korki na aktywnej trasie (Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych, strona 23). Mapa utrudnień drogowych umożliwia
przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na
obszarze, w którym się znajdujesz.
Aby zapewnić informacje o utrudnieniach drogowych,
urządzenie musi odbierać dane o ruchu drogowym.
• Urządzenie odbiera bezpłatnie dane o ruchu drogowym za
pomocą aplikacji Smartphone Link (Odbieranie danych
o ruchu drogowym za pomocą Smartphone Link, strona 18).
• Wszystkie modele mogą otrzymywać bezpłatnie dane
o ruchu drogowym za pośrednictwem odbiornika sygnałów
bezprzewodowych (Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych, strona 18).
Odwiedź stronę garmin.com, aby znaleźć i kupić zgodny,
przewodowy odbiornik informacji drogowych.
Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich
obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów
drogowych można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Odbieranie danych o ruchu drogowym za
pomocą Smartphone Link
To urządzenie może odbierać bezpłatne informacje drogowe za
pomocą aplikacji Smartphone Link.
1 Połącz urządzenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 14).
2 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe i sprawdź, czy pole wyboru
Utrudnienia drogowe jest zaznaczone.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Odbiornik komunikatów drogowych może odbierać dane o ruchu
drogowym, wykorzystując sygnał transmisji bezprzewodowej
tam, gdzie jest on dostępny. Przewód odbiornika informacji
drogowych jest dostępny jako akcesorium do wszystkich modeli
produktu. Odwiedź stronę garmin.com, aby znaleźć i kupić
zgodny, przewodowy odbiornik informacji drogowych. Informacje
o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach.
Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe za
pomocą kabla odbiornika informacji drogowych (Montowanie
urządzenia w samochodzie, strona 2).
Jeśli znajdujesz się w zasięgu nadawania komunikatów
drogowych, urządzenie wyświetli informacje o ruchu drogowym,
aby uniknąć korków.
Subskrypcje odbiornika informacji drogowych
Regionalna subskrypcja informacji drogowych dołączona jest do
większości odbiorników informacji drogowych. Istnieje
możliwość dodania subskrypcji informacji drogowych dla innych
18
regionów, z których można korzystać w odbiorniku informacji
drogowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Dalej w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Got..
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrudnienia drogowe.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie podręcznika użytkownika
urządzenia
Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na
ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Podręcznik użytkownika.
Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku,
co oprogramowanie.
2 Wybierz , aby znaleźć podręcznik użytkownika
(opcjonalnie).
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
Utrudnienia drogowe
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie proponowanych
atrakcji czy dodanie punktów kształtowania trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden
punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie
strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > Nowa
podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie Wybierz.
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie Wybierz.
6 Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać więcej pozycji
(opcjonalnie).
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Dalej > Zapisz.
8 Wpisz nazwę i wybierz Got..
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży >
Zapisane podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność celów
na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.
Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji
startowej ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno > Optymalizuj
kolejność.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
Kształtuj trasę, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz
Preferencje trasy (Zmiana trybu obliczania trasy,
strona 5).
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży >
Zapisane podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę,
i wybierz Start.
Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej
pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów podróży
w odpowiedniej kolejności.
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > Mojej
aktywnej trasy.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
3 Wybierz Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Udostępnianie trasy
Możesz udostępniać trasy innym urządzeniom zūmo.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Udostępnij trasę.
2 Wybierz opcję:
• Aby udostępnić trasę za pomocą aplikacji Smartphone
Link, wybierz Smartphone Link.
• Aby udostępnić trasę za pomocą połączenia Bluetooth,
wybierz Bluetooth.
• Aby skopiować trasę na kartę microSD, wybierz Karta
pamięci.
3 Wybierz trasę.
4 Wybierz Got..
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie urządzenia zūmo,
aby zakończyć proces udostępniania.
Odkrywanie atrakcji na trasie podróży
LiveTrack
Urządzenie może proponować interesujące lub popularne
atrakcje, które możesz dodać do swojej podróży.
1 Podczas edycji podróży wybierz kolejno > Zasugeruj
atrakcje.
2 Wybierz atrakcję, aby wyświetlić więcej informacji.
3 Wybierz opcję Wybierz, aby dodać atrakcję do wycieczki.
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność, udostępniając informacje o swojej
pozycji innym osobom.
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania
trasy.
1 WybierzAplikacje > Planowanie podróży > Zapisane
podróże.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz ikonę profilu pojazdu, a następnie wybierz pojazd,
którym planujesz odbyć podróż (opcjonalnie).
4 Wybierz .
Korzystanie z aplikacji
Funkcja LiveTrack umożliwia udostępnianie trasy kontaktom ze
smartfonu i przesyłanie jej do kont w serwisach
społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter. Podczas
udostępniania widzowie mogą śledzić Twoją aktualną pozycję,
ostatnio odwiedzone pozycje i trasy ostatnich podróży w czasie
rzeczywistym.
Ta funkcja wymaga włączenia aplikacji Smartphone Link
w smartfonie.
Konfiguracja udostępniania LiveTrack i zapraszanie
widzów
Przy pierwszym uruchomieniu funkcji LiveTrack musisz ją
skonfigurować i zaprosić widzów.
19
1 Połącz z aplikacją Smartphone Link (Parowanie telefonu
2
3
4
5
6
i zestawu słuchawkowego, strona 15).
W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
LiveTrack.
Wprowadź nazwę użytkownika i wybierz Dalej.
Wprowadź co najmniej jeden kontakt, który chcesz zaprosić.
Możesz wprowadzić nazwę kontaktu lub adres e-mail.
Wybierz Uruchom LiveTrack.
Aplikacja rozpocznie udostępnianie danych
LiveTrack. Zaproszeni widzowie otrzymają wiadomość e-mail
z łączem umożliwiającym wyświetlanie Twoich danych
LiveTrack.
Wybierz , aby udostępnić łącze LiveTrack w sieci
społecznościowej, komunikatorze lub innej aplikacji do
udostępniania treści (opcjonalnie).
Rozpoczynanie udostępniania LiveTrack
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność, udostępniając informacje o swojej
pozycji innym osobom.
Zanim rozpoczniesz udostępnianie, skonfiguruj funkcję
LiveTrack (Konfiguracja udostępniania LiveTrack i zapraszanie
widzów, strona 19).
Możesz rozpocząć udostępnianie danych LiveTrack za pomocą
urządzenia zūmo lub aplikacji Smartphone Link.
• W urządzeniu zūmo wybierz kolejno Aplikacje > LiveTrack
> Uruchom LiveTrack.
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
kolejno LiveTrack > Uruchom LiveTrack.
Łącze do Twoich danych LiveTrack jest wysyłane do
powiązanych kont w mediach społecznościowych, a e-mail
z łączem wysyłany jest do zaproszonych kontaktów. Podczas
udostępniania widzowie mogą klikać łącze, aby śledzić Twoją
aktualną pozycję, ostatnio odwiedzone pozycje i trasy ostatnich
podróży w czasie rzeczywistym.
Gdy udostępnianie LiveTrack stanie się aktywne, na pasku
stanu zūmo pojawi się
. Wyświetli się także liczba
zaproszonych widzów.
PORADA: Domyślnie sesja udostępniania LiveTrack kończy się
automatycznie po upływie 24 godzin. W aplikacji Smartphone
Link wybierz kolejno LiveTrack > Przedłuż sesję LiveTrack,
aby przedłużyć czas trwania sesji udostępniania LiveTrack.
Udostępnianie możesz przerwać w dowolnym momencie.
Zatrzymywanie udostępniania LiveTrack
Możesz zakończyć udostępnianie danych LiveTrack
w dowolnym momencie za pomocą urządzenia zūmo lub
aplikacji Smartphone Link.
• W urządzeniu zūmo wybierz kolejno Aplikacje > LiveTrack
> Przerwij LiveTrack.
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
kolejno LiveTrack > Przerwij LiveTrack.
Widzowie otrzymają wiadomość o zakończeniu sesji LiveTrack
i nie będą już mogli śledzić Twojej pozycji.
Ślady
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera
informacje o zarejestrowanej ścieżce, w tym czas, pozycję
i wysokość.
Wyświetlanie i zapisywanie informacji o śladzie
1 Wybierz Aplikacje > Ślady > Aktywne.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić segmenty śladu, wybierz Wszystkie
segmenty.
20
• Aby wyświetlić określony segment śladu, wybierz ten
segment.
Ślad zostanie wyświetlony na mapie.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby zapisać ślad, wybierz Zapisz ślad.
• Aby zapisać ślad jako podróż, wybierz Zapisz jako
podróż.
• Aby obejrzeć wykres wysokości śladu, wybierz Profil
wysokości.
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać muzykę lub dźwięk
z poniższych źródeł.
• Pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu zūmo.
• Dźwięk Bluetooth ze sparowanego telefonu.
• Radio internetowe Pandora .
®
Dodawanie narzędzia odtwarzacza multimedialnego
do mapy
Narzędziem odtwarzacza multimedialnego na mapie można
sterować na mapie.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Narzędzia
mapy > Odtwarzacz multimedialny.
2 Otwórz mapę.
3 Wybierz kolejno > Odtwarzacz multimedialny.
Na mapie pojawią się elementy sterowania odtwarzaczem
multimedialnym.
Zmiana źródła multimediów
Możesz zmienić źródło, z którego odtwarzane są multimedia na
urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny >
.
2 Wybierz źródło multimediów.
Usługa Pandora
Pandora to darmowe, spersonalizowane radio, które zapewnia
wygodny sposób na niekończące się słuchanie i odkrywanie
muzyki.Integracja Pandora wymaga zgodnego urządzenia
mobilnego z zainstalowaną aplikacją Pandora. Aby dowiedzieć
się więcej o zgodnych urządzeniach mobilnych, odwiedź stronę
www.pandora.com/everywhere/mobile.
UWAGA: Usługa Pandora jest obecnie dostępna w Stanach
Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii.
Pobieranie aplikacji Pandora
Przed użyciem usługi Pandora w urządzeniu należy pobrać
aplikację Pandora i zainstalować ją w posiadanym smartfonie.
1 W zgodnym smartfonie otwórz sklep z aplikacjami i wyszukaj
aplikację Pandora.
2 Zainstaluj aplikację Pandora.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
smartfonu lub multimedialnego urządzenia przenośnego.
Korzystanie z usługi Pandora
Przed skorzystaniem z usługi Pandora musisz sparować
urządzenie ze zgodnym smartfonem (Parowanie telefonu
i zestawu słuchawkowego, strona 15).
1 W urządzeniu wybierz Aplikacje > Pandora®.
2 Podłącz do urządzenia zgodny smartfon.
3 Uruchom aplikację Pandora na smartfonie.
4 Na urządzeniu zūmo wybierz opcję:
• Aby odtworzyć utwór, wybierz .
• Aby wstrzymać utwór, wybierz .
Korzystanie z aplikacji
• Aby pominąć utwór, wybierz .
• Jeśli podoba ci się dana piosenka, wybierz , aby
usłyszeć więcej podobnych utworów.
• Jeśli nie podoba ci się piosenka, wybierz , aby utwór nie
był odtwarzany w przyszłości.
Zmiana stacji
1 Wybierz Aplikacje > Pandora®.
2 Wybierz .
3 Wybierz stację.
Korzystanie z kompasu
UWAGA: Musisz się poruszać, aby kompas mógł określić
kierunek ruchu.
Do nawigacji można używać kompasu GPS.
Wybierz kolejno Aplikacje > Kompas.
TracBack
®
Podróż ostatnim śladem
Funkcja TracBack zapisuje ostatni segment ruchu. Można
odtworzyć bieżący ślad do poprzedniej pozycji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz Jedź!.
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży
Można zapisać bieżący ślad jako podróż i podróżować później
według jej planu, korzystając z funkcji planowania podróży
(Podróż wg zapisanego planu podróży, strona 19).
1 Wybierz TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz kolejno > Zapisz jako podróż.
3 Wpisz nazwę i wybierz Got..
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody,
połącz urządzenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 14).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę
na kilka kolejnych dni.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
Korzystanie z aplikacji
3 Wybierz kolejno
> Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną
Urządzenie może utworzyć trasę z podróżą powrotną, używając
konkretnej pozycji startowej, dystansu, czasu trwania lub celu
podróży.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Aplikacje > Podróż
powrotna.
2 Wybierz Pozycja startowa.
3 Wybierz pozycję i wciśnij Wybierz.
4 Wybierz Cechy podróży.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Wybierz dystans, aby zaplanować podróż
w oparciu o dystans.
• Wybierz Wybierz czas trwania, aby zaplanować podróż
w oparciu o czas jej trwania.
• Wybierz Wybierz cel podróży, aby zaplanować podróż
w oparciu o konkretną pozycję.
6 Podaj dystans, czas lub cel podróży.
7 Wybierz opcję:
• Po podaniu dystansu lub czasu trwania, wybierz Got. >
Oblicz.
• Jeśli podałeś cel podróży, naciśnij Wybierz.
8 Wybierz trasę i wybierz kolejno Jedź!.
Kamery monitorujące PhotoLive
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji trzeba nawiązać
połączenie z aplikacją Smartphone Link i mieć wykupioną
subskrypcję usługi PhotoLive (Subskrypcja usług Garmin Live,
strona 15).
Kamery monitorujące PhotoLive zapewniają bieżący podgląd
warunków drogowych panujących na głównych drogach
i skrzyżowaniach.
Usługa PhotoLive nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych
PhotoLive Traffic Cameras
Możesz wyświetlać aktualny widok z pobliskich kamer
drogowych. Możesz także zapisywać kamery drogowe dla
obszarów, po których często podróżujesz.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz lokalizację kamery drogowej.
21
Podgląd obrazu z kamery na żywo wyświetlany jest obok
mapy z pozycją kamery. Możesz wybrać podgląd obrazu, aby
wyświetlić obraz w pełnym rozmiarze.
5 Wybierz Zapisz, aby zapisać kamerę (opcjonalnie).
Miniatura podglądu kamery zostanie dodana do ekranu
głównego aplikacji PhotoLive.
Wyświetlanie kamer drogowych PhotoLive na mapie
Narzędzie mapy PhotoLive wyświetla kamery drogowe na
drodze przed Tobą.
1 Na mapie wybierz > PhotoLive.
Urządzenie wyświetla aktualny obraz z najbliższej kamery
drogowej na drodze przed Tobą wraz z odległością pozostałą
do kamery. Po minięciu kamery urządzenie wczytuje aktualny
widok z następnej kamery na trasie.
2 Jeśli na drodze nie znaleziono żadnej kamery, wybierz
Zlokalizuj kamerę, aby wyświetlić lub zapisać znajdujące się
w pobliżu kamery drogowe (opcjonalnie).
Zapisywanie kamery drogowej
1 Wybierz Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności, strona 23).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
zūmoUstawienia
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję
użytkownika na mapie.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 14).
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Pomiń następny punkt zatrzymania się: Włącza
potwierdzenie podczas pomijania następnego punktu na
trasie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
22
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Garmin Adventurous Routing™: Ustawia preferencje
dotyczące tras biegnących krętymi i/lub pagórkowatymi
drogami oraz autostradami.
Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje
dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza
aktywną trasą.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Garmin Adventurous Routing™: Obliczanie tras obejmujących
kręte drogi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć symulacji GPS,
aby planować trasy z symulowanej pozycji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
BluetoothUstawienia
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
zūmoUstawienia
Wi‑Fi Ustawienia
®
Ustawienia sieci bezprzewodowej umożliwiają zarządzanie
sieciami Wi‑Fi.
Wybierz kolejno Ustawienia > Wi-Fi.
Wi-Fi: Umożliwia włączenie radia Wi‑Fi.
Zapisane sieci: Umożliwia edytowanie i usuwanie zapisanych
sieci.
Szukaj sieci: Umożliwia wyszukiwanie pobliskich sieci Wi‑Fi
(Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi, strona 24).
Ustawienia asystenta kierowcy
Wybierz kolejno Ustawienia > Asystent kierowcy.
Alerty dźwiękowe dla motocyklisty: Włącza alert dźwiękowy
dla każdego typu alertu dla kierowcy (Funkcje i alerty
ostrzegające motocyklistę, strona 4).
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości: Ostrzega o jeździe
z prędkością większą od dozwolonej.
Ostrzeżenie o zmęczeniu: Ostrzega o długiej jeździe bez
odpoczynku.
Automatyczne wykrywanie zdarzeń: Umożliwia urządzeniu
wykrywanie zdarzeń z udziałem pojazdu.
Powiadomienie o zdarzeniu: Umożliwia konfigurację kontaktu,
który ma być powiadomiony w przypadku wykrycia przez
urządzenie możliwego zdarzenia z udziałem pojazdu.
Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do
fotoradarów lub kamer na światłach.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych
lub nocnych. Wybranie Auto powoduje, że urządzenie
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Jasność: Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.
Czas do wygaszenia ekranu: Pozwala ustawić czas
bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb
uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia
drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie czy na żądanie (Unikanie opóźnień przez
korki na trasie, strona 7).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na
ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetla numer wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Informacje prawne: Wyświetla informacje prawne i oznaczenia.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie danych urządzenia: Udostępnia anonimowe
dane, aby usprawnić korzystanie z urządzenia.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennik
podróży.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji prawnych
i dotyczących zgodności
1 W menu ustawień przesuń palcem do samego dołu menu.
2 Wybierz kolejno Urządzenie > Informacje prawne.
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Informacje o urządzeniu
23
3 Wybierz Szukaj sieci.
Dane techniczne
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa (przewód zasila- Od 12 V do 24 V DC
jący z gniazda zapalniczki,
motocykl lub zewnętrzne źródło
zasilania)
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii
Od 3,5 V do 4,1 V
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
Wi‑Fi: 2,4 GHz przy 15 dBm
(nominalna)
Bluetooth: 2,4 GHz przy 9 dBm
(nominalna)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie
podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się
powoli.
Konserwacja urządzenia
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
Aktualizowanie map i oprogramowania
Aby zapewnić najlepsze działanie nawigacji, należy regularnie
aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia. Aktualizacje
map gwarantują, że urządzenie korzysta z najnowszych
dostępnych map. Aktualizacje oprogramowania zawierają
ulepszenia funkcji i poprawiają wydajność.
Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.
• Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi‑Fi i przeprowadzić
aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja
umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania
go do komputera.
• Możesz podłączyć urządzenie do komputera i zaktualizować
je za pomocą aplikacji Garmin Express. Ta opcja umożliwia
zainstalowanie map na karcie pamięci, jeśli aktualizacje map
są zbyt duże, aby mogły się zmieścić w pamięci wewnętrznej
urządzenia.
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi‑Fi
Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony
monit z prośbą o połączenie z siecią Wi‑Fi i zarejestrowanie
urządzenia. Z siecią Wi‑Fi można się połączyć także za pomocą
menu ustawień.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wi-Fi.
2 W razie potrzeby wybierz Wi-Fi, aby włączyć technologię
Wi‑Fi.
24
Urządzenie wyświetli listę dostępnych w pobliżu sieci Wi‑Fi.
Wybierz
sieć.
4
5 W razie potrzeby podaj hasło do sieci i wybierz Got..
Urządzenie połączy się z siecią, a sieć zostanie dodana do listy
zapisanych sieci. Urządzenie automatycznie ponownie połączy
się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu.
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci
Wi‑Fi
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania
przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają
typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc
urządzenie z siecią Wi‑Fi zapewniającą dostęp do Internetu.
Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do
komputera.
1 Podłącz urządzenie do sieci Wi‑Fi (Nawiązywanie połączenia
z siecią Wi‑Fi, strona 24).
Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi urządzenie
sprawdza dostępność aktualizacji. Jeśli dostępna jest
aktualizacja, na ikonie Ustawienia w menu głównym zostanie
wyświetlona ikona .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aktualizacje.
Urządzenie sprawdzi dostępność aktualizacji. Jeśli
aktualizacja jest dostępna, oznaczenie Dostępna
aktualizacja zostanie wyświetlone poniżej pozycji Mapa lub
Oprogramowanie.
3 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz kolejno
Mapa > Instaluj wszystko.
• Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania,
wybierz kolejno Oprogramowanie > Instaluj wszystko.
4 Przeczytaj umowy licencyjne i wybierz opcję Akceptuj, aby je
zaakceptować.
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów
licencyjnych, wybierz Odrzuć. Spowoduje to zatrzymanie
procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez
akceptacji umów licencyjnych.
5 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do
zewnętrznego źródła zasilania i wybierz Kontynuuj
(Ładowanie urządzenia, strona 24).
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ładowarka USB podłączana
do gniazdka elektrycznego powinna zapewniać co najmniej
1 A mocy wyjściowej. Kompatybilnych jest wiele ładowarek
USB do smartfonów, tabletów i innych przenośnych urządzeń
multimedialnych.
6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być
podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się
w zasięgu sieci Wi‑Fi.
PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana
przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do
niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane,
zaktualizuj mapy ponownie za pomocą Wi‑Fi lub Garmin
Express.
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express).
Konserwacja urządzenia
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje map
• Rejestracja produktu
danych (Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane,
strona 27).
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express
Oprogramowanie Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu. Garmin ExpressAplikacja jest dostępna dla
komputerów z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony www.garmin.com/express.
®
®
Oprogramowanie Garmin Express pobierze i zainstaluje
aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże,
dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku
wolniejszego połączenia z Internetem.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
2 Wybierz opcję:
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
4 Uruchom aplikację Garmin Express.
5 Podłącz urządzenie zūmo do komputera za pomocą
przewodu USB.
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
6 Kiedy urządzenie zūmo wyświetli monit z prośbą o włączenie
trybu przesyłania plików, wybierz Tak.
7 W komputerze kliknij Dodaj urządzenie.
Oprogramowanie Garmin Express wykryje urządzenie.
8 Kliknij Dodaj urządzenie.
9 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
zarejestrować urządzenie i dodać je do programu Garmin
Express.
Oprogramowanie Garmin Express można używać do
wyszukiwania najnowszych aktualizacji map
i oprogramowania w urządzeniu.
10 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować pojedynczą aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły i wybierz żądaną aktualizację.
UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby
zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja
wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do
urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie
Konserwacja urządzenia
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj swoje urządzenie za pomocą oprogramowania
Garmin Express (garmin.com/express).
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
25
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
2 Przechyl dolną część urządzenia ku górze i wyjmij
urządzenie z uchwytu.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę w lewą stronę, aby ją odkręcić.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę i bezpiecznik .
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić
z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Montowanie urządzenia
w samochodzie, strona 2).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 22).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
26
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 26).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 23).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 23).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 3).
• Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane (Wi‑Fi Ustawienia,
strona 23).
• Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy
urządzenie nie jest używane (Włączanie i wyłączanie
urządzenia, strona 3).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
®
Urządzenie nie może połączyć się
z telefonem lub Smartphone Link
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
> , aby ponownie uruchomić usługi Smartphone Link
działające w tle.
• Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
Przejdź do stronyhttp://www.garmin.com
/bluetoothwww.garmin.com/bluetooth, aby uzyskać więcej
informacji.
• Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, rozłącz telefon
i urządzenie (Odłączanie urządzenia Bluetooth, strona 17)
i przeprowadź proces parowania do końca (Parowanie
z telefonem i łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 14).
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów połączenie z urządzeniem
następuje poprzez protokół MTP (Media Transfer Protocol).
W trybie MTP urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie
przenośne, a nie jako dysk wymienny.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
3 Przesuń pokrywę gniazda karty microSD w kierunku
środkowej części urządzenia.
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do urządzenia i do portu USB
w komputerze.
PORADA: Kabel USB należy podłączyć bezpośrednio do
portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
UWAGA: Jeśli w komputerze jest zmapowanych kilka dysków
sieciowych, system Windows może mieć problem
z przypisaniem litery dysku do dysków Garmin. Więcej informacji
o przypisywaniu liter do dysków można znaleźć w pliku pomocy
posiadanego systemu operacyjnego.
Aplikacja Smartphone Link powoduje
szybsze rozładowywanie baterii smartfonu
Aplikacja Smartphone Link korzysta z bezprzewodowej sieci
Bluetooth do pobierania i wysyłania danych do
urządzenia. Zużywanie pewnej ilości energii przez aktywne
połączenie Bluetooth jest zjawiskiem normalnym. Aplikacja
sprawdza także okresowo dostępność aktualizacji i usług, co
dodatkowo może zwiększyć zapotrzebowanie na energię.
Możesz zmienić ustawienia użytkowania baterii w aplikacji
Smartphone Link, aby obniżyć zużycie energii pobieranej przez
aplikację.
1 W aplikacji Smartphone Link w smartfonie wybierz .
2 Przewiń do sekcji Użytkowanie baterii i wybierz Ustawienia.
3 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Usuń zaznaczenie pola wyboru Autołączenie przez
Bluetooth.
Wyłączenie tej opcji może oszczędzić niewielką ilość
energii, ale uniemożliwi to automatyczne łączenie się
aplikacji z urządzeniem zūmo. Jeśli opcja ta jest
wyłączona, musisz wybierać z menu głównego
Smartphone Link za każdym razem, kiedy chcesz
połączyć urządzenie z Smartphone Link.
• Usuń zaznaczenie pola wyboru Sprawdzanie
dostępności usług Live.
W niektórych smartfonach wyłączenie tej opcji może
znacznie obniżyć zużycie energii przez aplikację. Po
wyłączeniu tej opcji musisz ręcznie odświeżać menu
główne Smartphone Link, aby otrzymywać aktualne
informacje o dostępności usług Live.
Załącznik
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne
dane
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 64 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (Ogólne informacje o urządzeniu, strona 3).
2 Zdejmij osłonę zabezpieczającą z gniazda kart microSD.
Załącznik
4 Podnieś pokrywę gniazda karty microSD.
5 Włóż kartę microSD do gniazda.
UWAGA: Upewnij się, że karta microSD znajduje się na
równi z kartą kontaktów.
6 Zamknij pokrywę karty SD.
7 Wsuwaj pokrywę gniazda karty SD w kierunku zewnętrznej
krawędzi urządzenia, aż się zatrzaśnie.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
3 Kiedy urządzenie zūmo wyświetli monit z prośbą o włączenie
trybu przesyłania plików, wybierz Tak.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
do komputera, strona 27).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
3 Wybierz plik.
4 Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
27
5 Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
6 Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com.
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
28
Załącznik
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 11
akcesoria 28
aktualizowanie
mapy 24, 25
oprogramowanie 24, 25
aktualna pozycja 11, 12
aktywny asystent pasa ruchu 6
alerty
dźwięk 23
punkty alarmowe 23
alerty dla motocyklisty 4
B
bateria
ładowanie 24, 26
maksymalizowanie 26
problemy 26
bezpiecznik, wymiana 26
Bluetooth 22
C
cele 22. Patrz pozycje
przybycie 6, 7
czyszczenie ekranu dotykowego 25
czyszczenie urządzenia 25
D
dane techniczne 24
długość i szerokość geograficzna 11
dom
dzwonienie 16
edytowanie pozycji 6
jazda do 6
numer telefonu 16
dziennik podróży, wyświetlanie 13
dźwięk, punkty alarmowe 23
E
edytowanie, zapisane podróże 19
ekran, jasność 4
F
Foursquare 11
G
Garmin Connect 14
Garmin Express, aktualizowanie
oprogramowania 24, 25
Gdzie jestem? 11, 12
geocaching 11
głośność, regulowanie 3, 4
GPS 3, 28
H
historia podróży 23
I
identyfikator urządzenia 23
ikony, pasek stanu 3
informacje o podróży 13
resetowanie 13
wyświetlanie 13
J
jasność 4
jazda do domu 6
język
głos 23
klawiatura 23
K
kamery
czerwone światło 4
prędkość 4
kamery drogowe, wyświetlanie 21, 22
kamery monitorujące prędkość 4
kamery monitorujące przejazd na czerwonym
świetle 4
Indeks
karta microSD 3, 27
karta pamięci 3, 27
instalacja 27
klawiatura
język 23
układ 23
kompas 21
kompleksy 10
komputer, łączenie 26, 27
kontakt alarmowy 5
kradzież, unikanie 25
kształtowanie trasy 7
L
lista zwrotów 6
LiveTrack 19, 20
Ł
ładowanie urządzenia 24, 26
łączenie 24
M
mapy 6, 12, 13, 22
aktualizowanie 24, 25
motyw 22
narzędzia 12, 13
pole danych 6, 13, 14
stopień szczegółowości 22
symbole 6
warstwy 14
wyświetlanie tras 6
zakup 28
montowanie, zdejmowanie 26
montowanie urządzenia
motocykl 1
przyssawka 26
samochód 2
wyjmowanie z uchwytu 2, 26
myTrends, trasy 7
N
narzędzia, mapy 12, 13
następny zwrot 6
nawigacja 6, 9
bezdroże 8
ustawienia 22
nawigacja po bezdrożach 8
numer identyfikatora 23
O
objazdy 7
odbieranie połączeń 16
odłączanie, urządzenie Bluetooth 17
odtwarzacz multimedialny 20
opłaty, unikanie 7
oprogramowanie
aktualizowanie 24, 25
wersja 23
ostatnio znalezione pozycje 11
ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa 8
P
paliwo
stacje 11
śledzenie 8, 9
parking 7, 10
ostatnie miejsce 7
parowanie, odłączanie 17
parowanie urządzenia
telefon 14, 15, 26
Zestaw słuchawkowy 15
pasek wyszukiwania 9
photoLive 21, 22
planowanie podróży 18, 19
edytowanie podróży 19
punkty kształtowania 19
pliki, przesyłanie 27
Podręcznik użytkownika 18
pogoda 21
radar 21
warunki drogowe 21
połączenia 16
dom 16
historia 16
kontakty 16
nawiązywanie 16
odbieranie 16
wybieranie 16
pomoc techniczna 18
powiadomienia 5, 14–17
powiadomienie o zdarzeniu 4, 5
pozycja 10
pozycje 11, 22
aktualna 11, 12
dzwonienie 16
kompleksy 10
ostatnio znalezione 11
symulowane 22
wyszukiwanie 9, 10
zapisywanie 12
Przed tobą 13
dostosowywanie 13
przepisy dotyczące kasków 5
przewody, uchwyt motocyklowy 1
przewody zasilające 24
wymiana bezpiecznika 26
przycisk zasilania 3
przyciski na ekranie 3
przyssawka 26
przywracanie ustawień 23
punkty szczególne (POI) 9, 11
kompleksy 10
R
resetowanie
dane podróży 13
urządzenie 25
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 14, 17
rozmowy telefoniczne 16
odbieranie 16
wybieranie 16
wybieranie głosowe 16
wyciszanie 16
rozwiązywanie problemów 26, 27
S
skróty
dodawanie 12
usuwanie 12
skrzyżowania, wyszukiwanie 11
służby ratownicze 11
Smartphone Link 14, 15, 17, 18
łączenie 14, 15, 17
wyłączanie połączeń 17
spis telefonów 16
subskrypcje, usługi Garmin Live 15
sygnały satelitarne
odbieranie 3
wyświetlanie 28
symulowane pozycje 22
szybkie wyszukiwanie 9
Ś
ślady 20
T
technologia Bluetooth 14, 16, 26
odłączanie urządzenia 17
parowanie z telefonem 14, 15
parowanie zestawu słuchawkowego 15
wyłączanie połączeń 17
zarządzanie telefonami 16, 17
telefon
odłączanie 17
parowanie urządzenia 14, 15, 26
TracBack 21
trasy 5, 21
ciekawa trasa 6
dodawanie punktu 7, 19
kształtowanie 7
myTrends 7
obliczanie 5
29
przerywanie 7
rozpoczynanie 5, 6, 10
sugerowane 7
tryb obliczania 6, 19, 22
wyświetlanie na mapie 6
TripAdvisor 11
tryb snu 3
U
uchwyt motocyklowy 1
przewody 1
udostępnianie 19
LiveTrack 19, 20
Umowy licencyjne 23
unikane
cechy dróg 8
droga 8
obszar 8
opłaty 7
usuwanie 8
wyłączanie 8
USB, odłączanie 28
usługi Garmin Live, subskrypcja 15
Usługi Garmin Live 15
ustawienia 22, 23
ustawienia czasu 23
ustawienia wyświetlania 23
usuwanie
podróże 19
sparowane urządzenie Bluetooth 17
utrudnienia drogowe 13, 18, 23
dodawanie subskrypcji 18
kamery 21, 22
mapa 14, 18
odbiornik 18
wypadki 14, 18
wyszukiwanie opóźnień 14, 18
zmień trasę 7
W
warstwy mapy, dostosowywanie 14
warunki drogowe, pogoda 21
Wi‑Fi 23, 24
widok mapy
2D 14
3D 14
widok mapy 2D 14
widok mapy 3D 14
wskazówki 6
wskazówki dojazdu 6
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 25
współrzędne 11
wybieranie 16
wyszukiwanie pozycji. 9–11, 15 Patrz też
pozycje
adresy 11
kategorie 9
miasta 11
skrzyżowania 11
współrzędne 11
Z
zapisane pozycje 19
edytowanie 12
kategorie 12
usuwanie 12
zapisywanie
aktualna pozycja 12
pozycje 20
zdejmowanie uchwytu 26
Zestaw słuchawkowy, parowanie urządzenia
15
zmiana przeszukiwanego obszaru 10
zrzuty ekranowe 23
30
Indeks
support.garmin.com
Maj 2019
190-02397-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising