Garmin | zūmo® 390LM | Garmin zūmo® 390LM Stručný návod k obsluze

Garmin zūmo® 390LM Stručný návod k obsluze
Řada zūmo 300
®
Stručný návod k obsluze
Srpen 2013
190-01457-61_0D
Vytištěno na Tchaj-wanu
Začínáme
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do volného portu USB
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o
produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
3 Přejděte na adresu www.garmin.com/‍express.‍
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
Příjem signálů GPS
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.‍
2 Pomocí posuvníku upravte jas.‍
v počítači.‍
Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity.‍Ikona na
stavové liště udává sílu signálu.‍ Příjem satelitních signálů může
trvat několik minut.‍
1 Zapněte přístroj.‍
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.‍
3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.‍
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku
Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud
se zařízení nepoužívá.‍ V režimu spánku zařízení využívá velmi
málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.‍
TIP: Pokud během nabíjení baterie přepnete zařízení do režimu
spánku, budete šetřit jeho energii.‍
Stiskněte zapínací tlačítko À.‍
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
výzva.‍
Výzva se zobrazí po pěti sekundách.‍ Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.‍
2 Vyberte možnost Vypnuto.‍
Režimy přepravy
Výpočet trasy a navigace se v závislosti na režimu přepravy
upravuje různým způsobem.‍ Aktuální režim přepravy je
označen ikonou na stavové liště.‍
Režim Automobil
Režim Motocykl
Režim Mimo silnice
Volba režimu přepravy
Zvolte možnost
.‍
Podpora a aktualizace
Služba Garmin® Express poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro vaše zařízení.‍
• Registrace produktu
• Aktualizace softwaru a map
• Přístupu k návodům produktů
• Vozidla, hlasy a další doplňky
Nastavení služby Garmin Express
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.‍
2
Nastavení jasu obrazovky
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasitost.‍
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.‍
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.‍
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.‍
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání pozic
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.‍
1 Zvolte možnost Kam vést?.‍
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.‍
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.‍
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.‍
4 Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např.‍ „kina“).‍
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.‍
• Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte
číslo ulice a její název.‍
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo ulice, název ulice, město a stát.‍
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město nebo stát.‍
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.‍
5 Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.‍
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .‍
6 V případě nutnosti vyberte pozici.‍
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.‍
2 Zvolte možnost Hledání v blízkosti jiné.‍
3 Zvolte možnost.‍
Hledání naposledy nalezených cílů
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.‍
1 Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezené.‍
2 Vyberte pozici.‍
Vyhledání služeb v okolí
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb
v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo
policejních stanice.‍
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.‍
2 Vyberte kategorii.‍
Sledování poslední prošlé trasy
Funkce TracBack® pořizuje záznam vašich posledních pohybů.‍
Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět
k počátečnímu bodu.‍
1 Vyberte možnost Aplikace > TracBack.‍
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.‍
2 Vyberte možnost Jet!.‍
Vaše trasa na mapě
POZNÁMKA
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních
limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých
okolností.‍ Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost
za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která
obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů
a značek.‍
Trasa je vyznačena purpurovou čárou.‍ Kostkovaná vlajka
označuje váš cíl.‍
Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových
výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy.‍ Pokud
se odchýlíte od původní trasy, zařízení přepočítá trasu a
poskytne nové popisy trasy.‍
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující aktuální rychlostní limit.‍
Tato operace může zvýšit používání zatáčkovitých silnic na
trasách, ale může přidat důležitý čas nebo vzdálenost pro
delší trasy.‍
3 Zahájit trasu.‍
Přidání bodu k trase
Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.‍
1 Na mapě zvolte možnost > Kam vést?.‍
2 Vyhledejte polohu.‍
3 Vyberte polohu.‍
4 Vyberte možnost Jet!.‍
5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.‍
Přeskočení bodu na trase
Pokud se rozhodnete, že do dalšího bodu na trase nechcete jet,
můžete ho přeskočit.‍ To zabrání zařízení, aby se vás pokusilo
navést zpět k vynechanému bodu.‍ Tato funkce není k dispozici,
pokud je příští bod vaší cílovou destinací.‍
Na mapě zvolte možnost
> Přeskočit.‍
Použití objížďky
Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se
vyhnuli překážkám, například dopravním zácpám nebo
stavbám.‍
Při navigaci zvolte možnost
> Objížďka.‍
Funkce Handsfree
Můžete připojit své zařízení k bezdrátovým sluchátkům a
poslouchat hlasové navigační výzvy prostřednictvím
sluchátek.‍ Některé modely zařízení umožňují připojení
sluchátek k mobilnímu telefonu a uskutečňování a přijímání
telefonních hovorů pomocí zařízení a sluchátek.‍
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.‍
2 Vyberte možnost Bluetooth.‍
Používání navigační mapy
1 V hlavním menu zvolte možnost Zobrazit mapu.‍
2 Pokud jsou skryté ovládací prvky pro přiblížení/oddálení,
Párování bezdrátové soupravy headset
výběrem mapy je zobrazte.‍
3 Zvolte mapu.‍
4 Zvolte možnost:
• Volbou možnosti
nebo
provedete přiblížení nebo
oddálení.‍
• Volbou možnosti otočíte zobrazení mapy.‍
• Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever
nahoře a zobrazením 3-D.‍
• Chcete-li přidat nebo odebrat vrstvy mapy, zvolte možnost
.‍
• Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie, zvolte možnost .‍
• Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální pozici, zvolte
možnost .‍
• Volbou možnosti
zobrazíte zkratky pro mapu a
navigační funkce.‍
POZNÁMKA: V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedna
souprava headset.‍
Než budete moci přijímat výzvy navigace prostřednictvím
soupravy headset, je nutné provést párování zařízení
s kompatibilní mobilní soupravou headset.‍
1 Umístěte soupravu headset a zařízení Bluetooth®
maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.‍
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii.‍
3 Na soupravě headset zapněte Bluetooth bezdrátovou
technologii.‍
Vyberte
možnost Nastavení > Bluetooth > Vyhledávání
4
zařízení.‍
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.‍
5 Vyberte soupravu headset ze seznamu.‍
6 Vyberte možnost OK.‍
Zařízení během navigace po trase odesílá výzvy navigace do
soupravy headset.‍
Volby trasy pomocí zatáčkovitých silnic
Párování telefonu
Zařízení může vypočítat trasy preferující zatáčkovité silnice.‍
Díky této funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se zvýšit
čas vzdálenost k cíli.‍
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
zařízení.‍
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu >
Zatáčkovité silnice > Uložit.‍
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky >
Dálnice a vyhněte se dálnicím na trase (volitelné).‍
Před provedením párování zařízení s mobilním telefonem
musíte spárovat a připojit kompatibilní bezdrátová sluchátka.‍
1 Umístěte telefon a zařízení zūmo® maximálně do
vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.‍
2 Na zařízení zūmo zvolte možnost Nastavení > Bluetooth >
Vyhledávání zařízení.‍
3 V telefonu zapněte Bluetooth bezdrátovou technologii
Bluetooth a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.‍
3
4 Na zařízení zūmo zvolte tlačítko OK.‍
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.‍
5 Vyberte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.‍
6 Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení
zūmo.‍
4
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)
Garmin®, logo společnosti Garmin zūmo® jsou ochranné
známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností registrované v USA a dalších zemích. služba
nüMaps Guarantee™ je ochranná známka společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky
nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností
Garmin podléhá licenci.
© 2012–2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising