Garmin | zūmo® 390LM | Garmin zūmo® 390LM Príručka rýchleho spustenia

Garmin zūmo® 390LM Príručka rýchleho spustenia
zūmo séria 300
®
Príručka rýchleho spustenia
Júl 2013
190-01457-64_0C
Vytlačené na Taiwane
Začíname pracovať
UPOZORNENIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.‍
Vyhľadávanie GPS signálov
Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať
signál GPS.‍ v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného
signálu.‍ Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.‍
1 Zapnite zariadenie.‍
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.‍
3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde
sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.‍
Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu
spánku
Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie,
keď zariadenie nepoužívate.‍ Zariadenie v režime spánku
využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek
prebudiť pripravené na používanie.‍
TIP: energiu môžete šetriť prepnutím zariadenia do režimu
spánku počas nabíjania batérie.‍
Stlačte tlačidlo napájania À.‍
Vypnutie zariadenia
1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí
hlásenie.‍
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách.‍ Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do režimu spánku.‍
Vyberte
Vypnuté.‍
2
Režimy dopravy
Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe
vášho režimu dopravy.‍ Aktuálny režim dopravy označuje ikona
v stavovej lište.‍
Režim Automobil
Režim Motocykel
Režim Mimo cesty
Výber režimu dopravy
Vyberte
.‍
Podpora a aktualizácie
Aplikácia Garmin® Express poskytuje jednoduchý prístup
k týmto službám pre vaše zariadenie.‍
• Registrácia produktu
• Aktualizácie softvéru a máp
• Produktové príručky
• Vozidlá, hlasy a iné doplnky
2
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.‍
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB
na vašom počítači.‍
3 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/‍dashboard.‍
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.‍
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.‍
Nastavenie hlasitosti
1 Vyberte Hlasitosť.‍
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.‍
• Zariadenie stíšte výberom položky .‍
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.‍
Vyhľadanie miesta pomocou panela
vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie miesta
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.‍
1 Vyberte Kam viesť?.‍
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte hľadané.‍
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.‍
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.‍
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).‍
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.‍
• Ak chcete vyhľadať adresu vo vašej blízkosti, zadajte
názov ulice a číslo.‍
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo,
názov ulice, mesto a štát.‍
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.‍
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.‍
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného
vyhľadávaného slova, vyberte ho.‍
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte .‍
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.‍
Zmena oblasti vyhľadávania
1 V hlavnej ponuke vyberte Kam viesť?.‍
2 Vyberte Hľadať v blízkosti.‍
3 Vyberte možnosť.‍
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov
Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.‍
1 Vyberte Kam viesť? > Posledné.‍
2 Vyberte polohu.‍
Vyhľadávanie služieb v okolí
Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo
vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.‍
1 Na mape vyberte vozidlo.‍
2 Vyberte kategóriu.‍
Sledovanie vašej nedávnej cesty
Funkcia TracBack® zaznamenáva cestu vášho nedávneho
pohybu.‍ Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť tam, kde ste
začali.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > TracBack.‍
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.‍
2 Vyberte Choď!.‍
Trasa na mape
OZNAM
Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a
nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v
podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani
riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy.‍ Spoločnosť Garmin
nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani
súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a
dopravného značenia.‍
Trasa je vyznačená fialovou čiarou.‍ Kockovaná vlajka označuje
váš cieľový bod.‍
Počas jazdy vás bude zariadenie sprevádzať k vami
stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov,
ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy.‍ Ak opustíte
pôvodnú trasu, zariadenie znova prepočíta trasu a poskytne
vám nové navigačné pokyny.‍
Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole
zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.‍
Týmto môžete zvýšiť počet kľukatých ciest na trase, ale pri
dlhších trasách sa môže značne predĺžiť čas alebo
vzdialenosť.‍
3 Spustiť trasu.‍
Pridanie bodu do trasy
Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.‍
Na mape vyberte
> Kam viesť?.‍
Vyhľadajte polohu.‍
Vyberte polohu.‍
Vyberte Choď!.‍
Vyberte Pridať k aktívnej trase.‍
1
2
3
4
5
Preskočenie bodu na vašej trase
Ak sa rozhodnete, že nechcete ísť do nasledujúce bodu na
vašej trase, môžete bod preskočiť.‍ Týmto sa zabráni tomu, aby
vás zariadenie navigovalo späť k vynechanému bodu.‍ Táto
funkcia nie je dostupná v prípade, že nasledujúci bod je vaším
konečným cieľom.‍
Na mape vyberte položku
> Preskoč.‍
Prejazd cez obchádzku
Zatiaľ čo navigujete po trase, môžete použiť obchádzky, aby ste
sa vyhli prekážkam pred vami, ako napríklad miestam
stavebných prác.‍
Počas navigácie vyberte
> Obchádzka.‍
Funkcie bez použitia rúk
Zariadenie môžete pripojiť k bezdrôtovej náhlavnej súprave a
počúvať hlasové pokyny navigácie cez náhlavnú
súpravu.‍ Počas pripojenia k náhlavnej súprave vám niektoré
modely zariadenia umožňujú pripojiť sa k mobilnému telefónu,
aby ste mohli telefonovať a prijímať hovory pomocou zariadenia
a náhlavnej súpravy.‍
Používanie navigačnej mapy
1 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.‍
2 Ak sú ovládacie prvky priblíženia skryté, vyberte mapu so
zobrazením ovládacích prvkov priblíženia.‍
3 Vyberte mapu.‍
4 Vyberte možnosť:
• Pre priblíženie alebo oddialenie, vyberte
alebo .‍
• Ak chcete otočiť zobrazenie mapy, vyberte .‍
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte .‍
• Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, vyberte
.‍
• Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, vyberte .‍
• Ak chcete vycentrovať mapu na aktuálnu polohu, zvoľte
.‍
• Ak chcete zobraziť skratky pre mapu a funkcie navigácie,
vyberte položku .‍
Cestovanie po kľukatých cestách
Zariadenie môže vypočítať trasy uprednostňujúce kľukaté cesty.‍
Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas
alebo vzdialenosť do cieľa.‍
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých
modeloch zariadenia.‍
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu >
Kľukaté cesty > Uložiť.‍
2 Ak sa na vašej trase chcete vyhnúť diaľniciam, vyberte
Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia > Diaľnice
(voliteľné).‍
Zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
2 Vyberte Bluetooth.‍
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy
POZNÁMKA: súčasne môžete používať iba jednu náhlavnú
súpravu.‍
Predtým, ako budete môcť prijímať navigačné pokyny
prostredníctvom náhlavnej súpravy, musíte spárovať vaše
zariadenie s kompatibilnou mobilnou náhlavnou súpravou.‍
1 Náhlavnú súpravu a zariadenie Bluetooth® dajte od seba do
vzdialenosti maximálne 10 m (33 ft.‍).‍
2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu.‍
3 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth.‍
4 Vyberte Nastavenia > Bluetooth > Vyhľadávanie
zariadení.‍
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.‍
5 V zozname vyberte náhlavnú súpravu.‍
6 Vyberte OK.‍
Vaše zariadenie vám bude počas navigácie po trase odosielať
navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.‍
Párovanie telefónu
Pred spárovaním zariadenia s mobilným telefónom musíte
zariadenie spárovať a pripojiť ku kompatibilnej bezdrôtovej
náhlavnej súprave.‍
1 Telefón a zariadenie zūmo® dajte od seba do vzdialenosti
maximálne 10 m (33 ft.‍).‍
2 Na vašom zariadení zūmo vyberte Nastavenia > Bluetooth
> Vyhľadávanie zariadení.‍
3
3 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a telefón nastavte do režimu viditeľnosti.‍
4 Vo vašom zariadení zūmo vyberte OK.‍
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.‍
5 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku
OK.‍
Postupujte
podľa pokynov na displeji vášho telefónu a
6
zariadenia zūmo.‍
4
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Spojené kráľovstvo
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, logo Garmin a zūmo® sú ochranné zámky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré
sú registrované v USA a v iných krajinách. nüMaps
Guarantee™ je ochranná známka spoločnosti Garmin Ltd.
alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa
nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti
Garmin.
Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie tohto slova spoločnosťou
Garmin podlieha licencii.
© 2012–2013 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising