Garmin | zūmo® 595LM | Operating instructions | Garmin zūmo® 595LM Návod k obsluze

Garmin zūmo® 595LM Návod k obsluze
zūmo 595
®
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , logo společnosti Garmin, TracBack , VIRB a zūmo jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. myGarmin™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti
Garmin.
®
®
®
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD™ je ochranná známka sdružení
SD-3C. Windows je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Mac je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.
PANDORA , logo Pandora a obchodní úprava Pandora jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Pandora Media, Inc. Jsou používány se souhlasem. SPOTIFY a
logo Spotify patří k registrovaným ochranným známkám společnosti Spotify AB. Jsou vyžadována kompatibilní mobilní digitální zařízení a případně také prémiové předplatné služeb. Přejděte na
www.garmin.com. Tento produkt obsahuje software Spotify, který podléhá licencím třetích stran. Další informace naleznete zde: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Dopřejte si na
cestách doprovod hudby Spotify. Přehrávejte si své oblíbené skladby a interprety nebo se nechte bavit výběrem Spotify.
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
Obsah
Instalace.......................................................................... 1
Instalace zařízení na motocykl ................................................... 1
Napájený držák na motocykl .................................................. 1
Instalace základny držáku na řidítka ...................................... 1
Připojení základní desky k držáku pro instalaci na
motocykl ................................................................................. 1
Připojení základní desky k základně držáku na řídítka .......... 1
Instalace zařízení do držáku pro instalaci na motocyklu ....... 2
Vyjmutí zařízení z držáku na motocykl ....................................... 2
Instalace zařízení do automobilu ................................................ 2
Začínáme......................................................................... 2
Přehled zařízení .......................................................................... 3
Instalace baterie ......................................................................... 3
Aktualizace produktů .................................................................. 3
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express .................................................................................. 3
Zapnutí nebo vypnutí zařízení .................................................... 3
Příjem signálů GPS .................................................................... 4
Ikony stavové lišty ....................................................................... 4
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 4
Úprava hlasitosti ......................................................................... 4
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 4
Režimy přepravy ......................................................................... 4
Volba režimu přepravy ........................................................... 4
Používání klávesnice na displeji ................................................. 4
Používání klávesnice s velkými tlačítky ................................. 4
Asistenční funkce a upozornění pro jezdce................ 4
Aktivace a deaktivace upozornění pro jezdce ............................ 5
Kamery na semaforech a rychlostní radary ................................ 5
Zobrazení oznámení o povinné helmě ....................................... 5
Vyhledání zákonů o povinné helmě ....................................... 5
Navigace k cíli................................................................. 5
Trasy ........................................................................................... 5
Zahájení trasy ............................................................................. 5
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 5
Volby trasy pomocí dobrodružného trasování ....................... 6
Vytvoření trasy pro okružní cestu .......................................... 6
Zahájení trasy s použitím mapy ............................................. 6
Cesta domů ............................................................................ 6
Vaše trasa na mapě .................................................................... 6
Navigace aktivními pruhy ....................................................... 6
Sledování odboček a změn směru jízdy ................................ 6
Zobrazení celé trasy na mapě ............................................... 6
Přidání pozice k trase ................................................................. 7
Tvarování trasy ........................................................................... 7
Použití objížďky .......................................................................... 7
Zastavení trasy ........................................................................... 7
Plánovač cesty ............................................................................ 7
Plánování cesty ...................................................................... 7
Navigace k uložené cestě ...................................................... 7
Optimalizace pořadí cílů na cestě .......................................... 7
Úprava a změna pořadí pozic na cestě ................................. 7
Úprava a uložení aktivní trasy ................................................ 7
Změna možností trasování pro cestu ..................................... 8
Plánování cesty ...................................................................... 8
Sdílení cest ............................................................................ 8
Používání navržených tras ......................................................... 8
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí ....................................... 8
Objížďka zpoždění na trase ................................................... 8
Vyhnout se placeným silnicím ................................................ 8
Vyhnout se použití dálniční známky ...................................... 8
Funkce vyhnutí se silnicím ..................................................... 8
Vlastní objížďky ......................................................................8
Obsah
Navigace mimo silnice ................................................................ 9
Sledování paliva ......................................................................... 9
Zapnutí sledování paliva ........................................................ 9
Nastavení varování na nedostatek paliva .............................. 9
Vynulování spotřeby na palivovou nádrž ............................... 9
Zapnutí dynamických zastávek na tankování ........................ 9
Vyhledávání a ukládání poloh....................................... 9
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .............. 9
Zobrazení výsledků vyhledávání na mapě ............................... 10
Změna oblasti vyhledávání ....................................................... 10
Body zájmu ............................................................................... 10
Hledání pozice podle kategorie ........................................... 10
Vyhledávání v kategorii ........................................................ 10
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy .............................. 10
Foursquare ........................................................................... 10
Nástroje pro hledání ................................................................. 11
Hledání adresy ..................................................................... 11
Hledání křižovatky ................................................................ 11
Hledání města ...................................................................... 11
Hledání polohy pomocí souřadnic ....................................... 11
Zobrazení naposledy nalezených pozic ................................... 11
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic ............... 11
Nalezení posledního parkovacího místa .................................. 11
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................. 11
Vyhledání záchranných složek a paliva ............................... 11
Získání popisu trasy do aktuální polohy .............................. 11
Přidání zkratky .......................................................................... 11
Odebrání zkratky .................................................................. 11
Ukládání poloh .......................................................................... 11
Uložení polohy ..................................................................... 11
Uložení aktuální polohy ........................................................ 11
Úprava oblíbené polohy ....................................................... 12
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze .................................. 12
Odstranění oblíbené polohy ................................................. 12
Sdílení uložené polohy ........................................................ 12
Používání mapy............................................................ 12
Nástroje mapy ........................................................................... 12
Zobrazení nástroje mapy ..................................................... 12
Povolit nástroje mapy ........................................................... 12
Po cestě .................................................................................... 12
Zobrazení nadcházejících poloh .......................................... 12
Přizpůsobení kategorií Po cestě .......................................... 13
Informace o cestě ..................................................................... 13
Zobrazení dat cesty na mapě .............................................. 13
Zobrazení stránky Informace o cestě ................................... 13
Zobrazení protokolu cesty .................................................... 13
Vynulování informací o cestě ............................................... 13
Zobrazení nadcházející dopravy .............................................. 13
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 13
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 13
Přizpůsobení mapy ................................................................... 13
Přizpůsobení vrstev mapy .................................................... 13
Změna datového pole mapy ................................................ 13
Změna perspektivy mapy ..................................................... 13
Připojené funkce Bluetooth......................................... 13
Požadavky pro technologii Bluetooth ....................................... 14
Spárování telefonu a soupravy headset ................................... 14
Ikony stavu funkce Bluetooth .................................................... 14
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple ............................ 14
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple ...... 14
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple .................. 14
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone
Link na zařízení Apple ......................................................... 15
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android™ .................................................................................. 15
i
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se
systémem Android ............................................................... 15
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem
Android ................................................................................. 15
Aktivace nebo deaktivace funkcí Bluetooth u sluchátek ........... 15
Smartphone Link ....................................................................... 15
Stažení aplikace Smartphone Link ...................................... 15
Odeslání polohy z telefonu do zařízení ............................... 15
Služby Garmin Live ................................................................... 15
Předplatné služeb Garmin Live ............................................ 16
Smart oznámení ....................................................................... 16
Přijímání oznámení .............................................................. 16
Zobrazení seznamu oznámení ............................................ 16
Volání pomocí sady handsfree ................................................. 16
Uskutečnění hovoru ............................................................. 16
Příjem hovoru ....................................................................... 16
Použití historie volání ........................................................... 16
Používání možností v průběhu hovoru ................................ 17
Uložení telefonního čísla domů ........................................... 17
Odpojení zařízení Bluetooth ..................................................... 17
Odstranění spárovaného telefonu ............................................ 17
Doprava ......................................................................... 17
Příjem informací o dopravě v zařízení Smartphone Link .......... 17
Zapnutí možnosti Doprava ........................................................ 17
Používání aplikací........................................................ 17
Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání sledujících osob .......... 17
Spuštění relace LiveTrack v telefonu ................................... 17
Media Player ............................................................................. 17
Přehrávání médií .................................................................. 17
Přidání nástroje Přehrávač Media Player do mapy ............. 18
Výměna zdroje médií ........................................................... 18
Služba Pandora ................................................................... 18
Spotify .................................................................................. 18
Prošlé trasy ............................................................................... 18
Zobrazení informací o prošlé trase ...................................... 18
TracBack® ................................................................................ 18
Sledování poslední prošlé trasy ........................................... 18
Uložení poslední prošlé trasy jako cesty ............................. 18
Tlak v pneumatikách ................................................................. 18
Nastavení snímačů tlaku ...................................................... 18
Instalace snímačů na pneumatiky ....................................... 19
Výstrahy tlaku v pneumatikách ............................................ 19
Režim spánku snímače tlaku v pneumatikách ..................... 19
Používání kompasu .................................................................. 19
Dálkové ovládání VIRB® .......................................................... 19
Ovládání akční kamery VIRB ............................................... 19
Zaznamenávání historie servisu ............................................... 19
Přidání kategorií servisu ...................................................... 19
Odstranění kategorií servisu ................................................ 20
Přejmenování kategorií servisu ............................................ 20
Odstranění záznamů servisu ............................................... 20
Úprava záznamu servisu ..................................................... 20
Zobrazení souborů nápovědy ................................................... 20
Hledání v tématech nápovědy ............................................. 20
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 20
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 20
Zobrazení meteorologického radaru .................................... 20
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 20
Kontrola stavu vozovky ........................................................ 20
Dopravní kamery photoLive ...................................................... 20
Uložení dopravní kamery ..................................................... 20
Zobrazení dopravní kamery ................................................. 20
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 20
Aktivace map ....................................................................... 21
Nastavení navigace .................................................................. 21
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 21
Nastavení simulované pozice .............................................. 21
Bluetooth Nastavení ................................................................. 21
Deaktivování Bluetooth ........................................................ 21
Nastavení displeje .................................................................... 21
Nastavení dopravy .................................................................... 21
Nastavení jednotek a času ....................................................... 21
Nastavení času .................................................................... 21
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 21
Nastavení varovných bodů ....................................................... 22
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 22
Obnovení nastavení ................................................................. 22
Informace o zařízení..................................................... 22
Technické údaje ........................................................................ 22
Nabíjení zařízení ....................................................................... 22
Údržba zařízení ............................................................. 22
Péče o zařízení ......................................................................... 22
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 22
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 22
Zabránění krádeži ................................................................ 22
Vynulování zařízení .................................................................. 22
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 22
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 22
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 22
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 23
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ...................... 23
Odstranění problémů................................................... 23
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 23
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 23
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 23
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 23
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná
jednotka .................................................................................... 23
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné
zařízení ..................................................................................... 23
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné
zařízení, ani jako vyměnitelný disk ........................................... 23
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 23
Dodatek ......................................................................... 23
Vložení paměťové karty s mapami a daty ................................ 23
Správa dat ................................................................................ 24
Informace o paměťových kartách ........................................ 24
Připojení zařízení k počítači ................................................. 24
Přenos dat z počítače .......................................................... 24
Zobrazení stavu signálu GPS ................................................... 24
Nákup doplňkových map .......................................................... 24
Zakoupení příslušenství ............................................................ 24
Rejstřík .......................................................................... 25
Přizpůsobení zařízení................................................... 20
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 20
ii
Obsah
Instalace
Instalace zařízení na motocykl
Napájený držák na motocykl
VAROVÁNÍ
Společnost Garmin důrazně doporučuje, aby zařízení
instalovala zkušená osoba kvalifikovaná v oboru elektrických
systémů. Nesprávné zapojení napájecího kabelu může vést
k poškození vozidla nebo baterie a může způsobit zranění osob.
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
®
POZNÁMKA: Doporučený točivý moment je 50 silových liber
na palec (5,65 N-m). Nepřekračujte točivý moment
80 silových liber na palec (9,04 N-m).
Připojení základní desky k držáku na konzoli pro spojku
nebo brzdu
1 Odšroubujte dva šrouby, které jsou z výroby umístěny na
držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu À.
Zařízení musí být na motocyklu instalováno na vhodném a
bezpečném místě podle toho, jaké jsou dostupné zdroje
napájení a bezpečné vedení kabelů.
À
Á
Â
Úchyt na motocykl
Stejnosměrné napájení systému 12 až 24 V s kabelovou pojistkou
(červený)
Uzemnění systému (černý)
Kabelový svazek pro držák na motocykl
POZNÁMKA: Součástí balení jsou 1/4 palcové standardní
šrouby a šrouby M6. Velikost šroubů od výrobce musí
odpovídat šroubům držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.
2 Nové šrouby Á protáhněte základnou držáku na řidítka  a
držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.
3 Upevněte základnu utažením šroubů.
Připojení základní desky k držáku pro instalaci na
motocykl
OZNÁMENÍ
Přímý, trvalý kontakt se základní deskou nebo jakoukoli jinou
částí motocyklu může držák časem poškodit. Abyste předešli
tomuto způsobu poškození, musíte umístit montážní podložky
mezi držák a základní desku a zkontrolovat, zda se žádná
z částí zařízení nebo držáku nedotýká motocyklu.
1 Protáhněte šrouby s kulatou hlavou M4 × 20 mm À
podložkami Á, kolébkou, vymezovacími prvky  a základní
deskou Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
Stejnosměrné napájení systému 12 až 24 V s kabelovou pojistkou
(červený)
Uzemnění systému (černý)
Mikrofon 2,5 mm
Stereofonní audio výstup 3,5 mm
Stereofonní audio vstup 3,5 mm
Instalace základny držáku na řidítka
Zařízení nabízí součásti pro dvě možnosti instalace držáku na
řidítka. Vlastní držáky mohou vyžadovat další součásti.
Instalace U šroubu a základny držáku na řídítka
1 Nasaďte U šroub À okolo řídítek Á a protáhněte konce
základnou držáku na řídítka Â.
2 Utáhněte matice a bezpečně připevněte základní desku.
Připojení základní desky k základně držáku na řídítka
1 Zarovnejte základnu držáku na řídítka À s kuličkou základní
desky Á pomocí ramene se dvěma zásuvkami Â.
2 Upevněte základnu utažením matic.
Instalace
1
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
1 Zapojte napájecí kabel do automobilu À do portu Á na
držáku.
2 Zasuňte každou kuličku do ramene se dvěma zásuvkami.
3 Mírně utáhněte knoflík.
4 Upravte polohu tak, aby zajišťovala optimální sledování a
obsluhu.
Upevněte
držák utažením knoflíku.
5
Instalace zařízení do držáku pro instalaci na
motocyklu
1 Spodní část zařízení upevněte do kolébky.
2 Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt Â.
3 Čelní sklo a přísavný držák očistěte a vysušte hladkou
4
5
6
7
8
tkaninou.
Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
Zaklapněte kolébku Ä do úchytu na přísavném držáku.
Spodní část zařízení upevněte do kolébky.
Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
Druhý konec napájecího kabelu do automobilu zapojte do
elektrické zásuvky.
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
• Nainstalujte baterii (Instalace baterie, strana 3).
• Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace produktů,
strana 3).
• Namontujte zařízení a připojte jej ke zdroji napájení
(Instalace, strana 1).
• Spárujte telefon Bluetooth a soupravu headset (Spárování
telefonu a soupravy headset, strana 14) (volitelné).
• Vyhledejte signály GPS (Příjem signálů GPS, strana 4).
• Nastavte jas obrazovky (Nastavení jasu obrazovky,
strana 4).
• Navigujte do cíle (Zahájení trasy, strana 5).
®
2 Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
3 Pokud západka v horní části držáku zůstane po vložení
zařízení nahoře, zatlačte ji dolů.
Vyjmutí zařízení z držáku na motocykl
1 Stiskněte uvolňovací tlačítko na boční straně držáku.
2 Vyjměte zařízení.
Instalace zařízení do automobilu
OZNÁMENÍ
Před instalací zařízení si prověřte místní zákony týkající se
instalace na čelní sklo.
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Nepoužívejte přísavný držák na motocyklu.
2
Začínáme
Přehled zařízení
• Aktualizace mapy
• Registrace produktu
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci
Garmin Express.
1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve
svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express
a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů.
Otevřete
aplikaci Garmin Express.
2
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Menší konec kabelu připojte k portu USB À na zařízení zūmo
a větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.
À
Á
Â
Ã
Zapínací tlačítko
Napájecí a datový port mini-USB
Přihrádka na baterie se slotem pro paměťovou kartu pro mapy a
data
Mikrofon
Instalace baterie
1 Otočte kroužek krytu přihrádky na baterie proti směru
hodinových ručiček a odstraňte kryt přihrádky na baterie.
4 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost Přidat zařízení.
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí
jeho název a sériové číslo.
5 Klikněte na možnost Přidat zařízení, a podle zobrazených
pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express
aktualizace dostupné pro vaše zařízení.
6 Vyberte možnost:
2 Najděte lithium-iontovou baterii v balení výrobku.
3 Vložte baterii, přičemž kabel nechte nahoře.
4 Konektor baterie À zasuňte do portu baterie Á.
5 Zavřete kryt přihrádky na baterie a utáhněte kroužek krytu
přihrádky na baterie.
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™
www.garmin.com/express.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
Začínáme
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
klikněte na možnost Instalovat vše.
• Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na
možnost Zobrazit podrobnosti a poté vedle požadované
aktualizace na možnost Instalovat.
Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště
zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa
na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD™ do zařízení
(Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 23).
7 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených
během procesu aktualizace.
V průběhu procesu aktualizace může například aplikace
Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení
zařízení.
Zapnutí nebo vypnutí zařízení
• Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo
připojením zařízení k napájení.
• Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na
zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá
pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno
k použití.
3
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení
přepnete do úsporného režimu.
• Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací
tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté
vyberte možnost Vypnout.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do
úsporného režimu.
Příjem signálů GPS
Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit
data satelitů a stanovit aktuální polohu.Ikona
na stavové
liště udává sílu signálu. Čas požadovaný pro vyhledání
družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech,
např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy
použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na
době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním
zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových
signálů trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.
Když se barva ikony
změní na zelenou, zařízení vyhledalo
družicové signály a je připraveno k navigaci.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS. Podržením zobrazíte přesnost GPS
a vyhledané informace o satelitu (Zobrazení stavu signálu
GPS, strana 24).
Stav technologie Bluetooth. Výběrem zobrazíte možnost
Nastavení Bluetooth (Bluetooth Nastavení, strana 21).
Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor
(Volání pomocí sady handsfree, strana 16).
Aktivní profil vozidla Výběrem zobrazíte nastavení profilu
vozidla.
Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (Nastavení
času, strana 21).
Úroveň nabití baterie.
Připojeno k aplikaci Smartphone Link. Výběrem zobrazíte
informace o předplatném (Spárování telefonu a soupravy
headset, strana 14).
Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (Zobrazení
předpovědi počasí, strana 20).
Stav paliva. Výběrem zobrazíte informace o sledování
paliva.
Používání tlačítek na displeji
Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu
a možnostmi menu v zařízení.
• Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
• Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
• Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech
nebo menu.
• Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
• Volbou tlačítka
zobrazíte kontextové menu možností pro
aktuální obrazovku.
4
Úprava hlasitosti
Než budete moci upravit hlasitost, musíte připojit zařízení
k napájenému držáku nebo soupravě headset pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Režimy přepravy
Výpočet trasy a navigace se v závislosti na režimu přepravy
upravuje různým způsobem. Aktuální režim přepravy je označen
ikonou na stavové liště.
Režim Automobil
Režim Motocykl
Režim Mimo silnice
Volba režimu přepravy
Zvolte možnost
.
Používání klávesnice na displeji
Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace
v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ (Nastavení jazyka a
klávesnice, strana 21).
• Výběrem ikony odstraníte položku vyhledávání.
• Výběrem ikony
odstraníte znak.
• Výběrem ikony změníte režim jazyka klávesnice.
• Výběrem ikony
zadáte speciální znaky, například
interpunkční znaménka.
• Výběrem ikony změníte velikost znaků.
Používání klávesnice s velkými tlačítky
V nastavení jazyka a klávesnice můžete povolit další jazyky
klávesnice nebo rozložení (Nastavení jazyka a klávesnice,
strana 21).
• Volbou tlačítka nebo zobrazíte více znaků.
• Volbou možnosti se přepnete na jiný jazyk klávesnice nebo
rozvržení.
Asistenční funkce a upozornění pro
jezdce
OZNÁMENÍ
Funkce upozornění pro jezdce a rychlostní limity slouží pouze
pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování
rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné
jízdy za každých okolností.Společnost Garmin nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní
předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných
dopravních předpisů a značek.
Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější
jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení
přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro
každé upozornění. Jednotlivé typy upozornění můžete aktivovat
nebo deaktivovat a dále u nich nastavit zvukový tón nebo
zprávu. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech
oblastech.
Asistenční funkce a upozornění pro jezdce
Oblasti, kde se pohybují děti školního věku nebo v blízkosti
škol: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní
limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se
pohybují děti školního věku.
Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí
snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na
snížení rychlosti jízdy.
Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí
červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud
překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.
Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k blížícímu se železničnímu přejezdu.
Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí
vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí
vozovku.
Zatáčka: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce
na silnici.
Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost
k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší
rychlostí. Aby bylo možné používat tuto funkci, musí zařízení
přijímat dopravní informace (Příjem informací o dopravě
v zařízení Smartphone Link, strana 17).
Varování před únavou: Zařízení přehraje tón a doporučí vám
zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny
bez zastavení.
Aktivace a deaktivace upozornění pro jezdce
Jednotlivá upozornění pro jezdce můžete vypnout. Vizuální
upozornění se zobrazují, i když je zvukové upozornění
deaktivováno.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zvuková
upozornění pro jezdce.
2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých
příjemců.
Kamery na semaforech a rychlostní radary
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky
používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních
kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních
radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech
produktů. Přejděte na webovou stránku garmin.com
/speedcameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo
zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si
můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.
Databázi kamer ve vašem zařízení můžete aktualizovat na
stránce mygarmin.com . Zařízení byste měli často aktualizovat,
abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.
Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje
o kamerách na semaforech nebo rychlostních radarech součástí
zařízení. Obsažené údaje nemusí zahrnovat aktualizace nebo
předplatné.
Zobrazení oznámení o povinné helmě
Když vaše zařízení zūmo poprvé přijme satelitní signál a když
se přiblíží k místu s bezpečnostními pravidly pro motorky,
mohou se na něm zobrazit oznámení o povinném nošení helmy
a ochrany očí.
OZNÁMENÍ
Z bezpečnostních důvodů Garmin doporučuje všem jezdcům
nosit helmu za všech okolností. Oznámení o povinné helmě mají
pouze informativní charakter, mohou se měnit a nemohou být
Navigace k cíli
považována za právní doporučení. Oznámení o povinné helmě
jsou k dispozici pouze v USA a Kanadě.
Další podrobnosti zobrazíte zvolením příslušného oznámení.
Vyhledání zákonů o povinné helmě
Můžete si vyhledat, jaké zákony ohledně používání helmy platí
v jednotlivých státech nebo oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > Průvodce pro používání
helmy.
2 Vyberte stát nebo provincii.
Navigace k cíli
Trasy
Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.
• Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na
základě nastavených preferencí, jako je například režim
výpočtu trasy (Změna režimu pro výpočet trasy, strana 5)
a objížděk (Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí,
strana 8).
• Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou
vhodné pro aktivní profil vozidla.
• Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí
doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní
(Zahájení trasy, strana 5).
• Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli
použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit
(Tvarování trasy, strana 7).
• Na trase můžete přidat více cílů (Přidání pozice k trase,
strana 7).
Zahájení trasy
1 Vyberte možnost Kam vést? a vyhledejte polohu
(Vyhledávání a ukládání poloh, strana 9).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte
možnost Jet!.
• Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost
a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
• Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost > Upravit
trasu a přidejte tvarovací body na trase (Tvarování trasy,
strana 7).
Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí
hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě,
strana 6). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat
náhled hlavních silnic.
Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy
přidat na trase (Přidání pozice k trase, strana 7).
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Dobrodružná trasa, pokud chcete
vypočítat trasy, které upřednostňují zatáčkovité silnice.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
5
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Volby trasy pomocí dobrodružného trasování
Zařízení může vypočítat trasy preferující křivolaké silnice a
kopce s omezením dálnic. Díky této funkci bude vaše cesta
zábavnější, ale může se prodloužit čas nebo vzdálenost k cíli.
POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná ve všech mapových
regionech ani u všech modelů zařízení.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu >
Dobrodružná trasa > Uložit.
2 Vyberte možnost Nastavení funkce Dobrodružná trasa.
3 Pomocí posuvníku zvolte více nebo méně zatáček.
4 Pomocí posuvníku zvolte více nebo méně kopců.
5 Pomocí posuvníku zvolte více nebo méně dálnic.
6 Zahajte trasu (Zahájení trasy, strana 5).
2 Zadejte domovskou destinaci.
Vaše trasa na mapě
Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím
hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu
odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části
mapy.
Vytvoření trasy pro okružní cestu
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu pomocí zadané
počáteční polohy a vzdálenosti, doby nebo cíle.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Aplikace >
Okružní cesta.
Vyberte
možnost Počáteční poloha.
2
3 Vyberte možnost , vyberte polohu a vyberte možnost Vybrat.
4 Vyberte možnost Vlastnosti cesty.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyberte vzdálenost a plánujte cestu
podle vzdálenosti.
• Vyberte možnost Vyberte dobu trvání a plánujte cestu
podle času.
• Vyberte možnost Vyberte cíl a plánujte cestu podle
zadané polohy.
6 Zadejte vzdálenost, dobu trvání nebo cíl.
7 Vyberte možnost:
• Pokud jste zadali vzdálenost nebo dobu trvání, vyberte
možnost Hot. > Vypočítat.
• Pokud vyberete cíl, zvolte možnost Vybrat.
8 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko Jet!.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci
a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Vzdálenost k další akci.
Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí.
Zvýrazněná trasa na mapě
Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
Rychlost vozidla.
Název silnice, po které jedete.
Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole
(Změna datového pole mapy, strana 13).
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce během navigace po trase, vedle mapy
se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná.
Barevná čára À označuje správný pruh pro odbočení.
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
Cesta domů
Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste
zadali domovskou destinaci.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Domů.
2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.
Úprava domovské destinace
1 Vyberte možnost Kam vést? >
destinaci.
6
> Nastavit dom.
Sledování odboček a změn směru jízdy
Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny
jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.
1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
• Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny
směru jízdy, vyberte možnost > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny
směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy
automaticky aktualizuje.
• Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru
jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části
mapy.
2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se
obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na
mapě.
Navigace k cíli
2 Vyberte ikonu
Plánovač cesty
.
Přidání pozice k trase
Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po
trase (Zahájení trasy, strana 5).
Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec.
Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.
TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či
plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu
naplánovat, naprogramovat a uložit (Plánování cesty,
strana 7).
1 Na mapě vyberte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte pozici (Vyhledávání a ukládání poloh, strana 9).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase,
vyberte možnost Př. jako další zast..
• Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte
možnost Př. jako posl. zastávku.
• Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na
trase, vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla
zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.
Tvarování trasy
Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit (Zahájení trasy,
strana 5).
Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost
vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa
procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.
1 Vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat
přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů,
vyberte na mapě další polohy.
• Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost Jet!.
Použití objížďky
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy,
je možné jej přidat (Povolit nástroje mapy, strana 12).
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
• Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost
Objížďka.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
Navigace k cíli
> Ukončit.
Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou
můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek,
dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a
dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace
pořadí zastávek, přidání informací pro plánování cesty a
přidávání tvarovacích bodů.
Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní
trasu.
Plánování cesty
Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být
nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které
plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné
pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí
pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako
cílová destinace.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > > Vytvořit
trasu.
2 Zvolte možnost Vybrat počáteční pozici.
3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost Vybrat.
4 Vyberte možnost Vybrat cíl.
5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost Vybrat.
6 Vyberte možnost Přidat polohu a přidejte další polohy
(volitelné).
7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost Další >
Uložit.
8 Zadejte název a zvolte možnost Hot..
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte
možnost Spustit.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané
polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném
pořadí.
Optimalizace pořadí cílů na cestě
Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě
tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová
destinace se při optimalizaci pořadí nemění.
Při úpravě trasy vyberte možnost
> Optimalizovat
pořadí.
Úprava a změna pořadí pozic na cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů,
vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici
v rámci cesty.
• Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici,
vyberte ikonu .
• Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .
Úprava a uložení aktivní trasy
Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače
cesty upravit a uložit jako cestu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Mojí aktivní
trasa.
2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
7
3 Výběrem možnosti Uložit uložíte trasu jako cestu, kterou
můžete později opět jet (volitelné).
Změna možností trasování pro cestu
Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat
trasu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vyberte vozidlo, které chcete
použít při navigaci cesty (volitelné).
4 Vyberte možnost > Nastavení trasy.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte
možnost Vytvarovat trasu a postupujte podle pokynů na
obrazovce (Tvarování trasy, strana 7).
• Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte
možnost Režim výpočtu trasy (Změna režimu pro
výpočet trasy, strana 5).
Po zahájení navigace cesty, zařízení automaticky přepne na
vybraný profil vozidla.
Plánování cesty
Ke každé poloze v rámci cesty můžete přidat informace pro
plánování, včetně požadovaného času příjezdu a doby pobytu
na každém z míst. To vám může pomoci naplánovat odjezd tak,
abyste do jednotlivých poloh na cestě dorazili včas.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte cestu.
3 Vyberte možnost > Nastavení trasy > Upravit program.
4 Vyberte polohu a podle pokynů na obrazovce zadejte
informace pro plánování.
TIP: Pokud na cestě potřebujete naplánovat několik poloh,
měli byste začít od začátku cesty a pokračovat ke konci.
5 Opakováním kroku 4 zadejte informace pro plánování pro
další polohy.
6 Po dokončení vyberte možnost Uložit.
Během navigace po cestě byste měli odjíždět v čase
zobrazeném pod výchozím bodem, abyste na zastávky a do
jednotlivých cílů dorazili v plánovaném čase. Časový plán
představuje pouze odhad. Na skutečný čas příjezdu mohou mít
vliv dopravní situace, práce na silnici a jiná zdržení.
Sdílení cest
Můžete sdílet cesty s kompatibilními zařízeními Garmin pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
1 Umístěte zařízení maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop)
od kompatibilního zařízení Garmin.
2 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > > Sdílet >
Bluetooth.
3 Vyberte trasu a poté zvolte možnost Hot..
4 Vyberte zařízení ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení
a soukromí, strana 22).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
8
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace (Příjem informací o dopravě
v zařízení Smartphone Link, strana 17).
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení dopravy,
strana 21), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
Vyberte
možnost:
3
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
Zvolte
možnost Uložit.
4
Vyhnout se použití dálniční známky
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace
o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se
vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky
v jednotlivých zemích.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční
známky.
2 Vyberte zemi.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vyhýbat se.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Vlastní objížďky
Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky
cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu,
vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná
přijatelná trasa.
Navigace k cíli
Objížďka cesty
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hot..
Objížďka oblasti
Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hot..
1
2
3
4
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Sledování paliva
Můžete své zařízení nastavit tak, aby odhadlo spotřebu paliva,
varovalo vás v případě, že se přiblížíte maximální odhadované
vzdálenosti paliva a navrhovalo zastávky na tankování podle
odhadovaného rozsahu paliva. Je-li zapnuté sledování paliva,
ikona označuje aktuální stav paliva.
Bílá: Sledování paliva je vypnuté nebo zařízení není připojeno
k držáku pro instalaci na motocyklu.
Zelená: Odhadovaný rozsah paliva je nad úrovní výstrahy
palivové nádrže.
Oranžová: Odhadovaný rozsah paliva je pod úrovní výstrahy
palivové nádrže.
Červená: Odhadovaná vzdálenost zbývající v nádrži je 0.
Zapnutí sledování paliva
Pokud chcete zapnout sledování paliva, musí zařízení být
v režimu motocyklu nebo režimu mimo silnice a umístěno do
držáku pro instalaci na motocyklu.
Pokud zapnete sledování paliva, zobrazí se na trasovém
počítači měřic paliva (Zobrazení stránky Informace o cestě,
strana 13).
1 Naplňte palivovou nádrž.
Vyhledávání a ukládání poloh
2 Vyberte možnost Aplikace > Nastavení paliva > Sledování
paliva.
3 Vyberte možnost Vzdálenost na nádrž.
4 Zadejte vzdálenost, kterou vozidlo ujede na nádrž, a vyberte
možnost Hot..
Nastavení varování na nedostatek paliva
Zařízení můžete nastavit tak, aby vás varovalo, pokud je
v nádrži málo paliva.
POZNÁMKA: Aby se varování na nedostatek paliva zobrazilo,
musí být zařízení připojeno k držáku do motocyklu.
1 Zapnout sledování paliva (Zapnutí sledování paliva,
strana 9).
2 Vyberte možnost Upozornění palivové nádrže.
3 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hot..
Pokud vám zbývá dostatek paliva na ujetí vzdálenosti, kterou
jste zadali, objeví se varování na nedostatek paliva na stránce
Mapa.
Vynulování spotřeby na palivovou nádrž
Když doplníte nádrž, vynulujte údaj o spotřebě na palivovou
nádrž. Získáte tak lepší přehled o zbývajícím palivu.
Vyberte možnost Aplikace > Nastavení paliva > Vynulovat
palivovou nádrž.
Zapnutí dynamických zastávek na tankování
Pokud chcete zapnout funkci dynamických zastávek na
tankování, musí zařízení být v režimu motocyklu a umístěno do
držáku pro instalaci na motocyklu a musí být aktivní sledování
paliva.
Zařízení můžete nastavit tak, aby navrhovalo zastávky na
tankování podle odhadovaného rozsahu paliva.
Vyberte možnost Aplikace > Nastavení paliva >
Dynamické zastávky na tankování.
Vyhledávání a ukládání poloh
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích.
Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů
procházení, vyhledávání a ukládání informací.
• Zadáváním hledaných termínů můžete rychle vyhledat
veškeré informace o jednotlivých polohách (Hledání polohy
prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 9).
• Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu
podle kategorie (Body zájmu, strana 10).
• Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare (Vyhledání
bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 10).
• Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní
polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné
souřadnice (Nástroje pro hledání, strana 11).
• Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (Změna
oblasti vyhledávání, strana 10).
• Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle
našli (Ukládání poloh, strana 11).
• Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (Zobrazení
naposledy nalezených pozic, strana 11).
®
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
9
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
6 V případě nutnosti vyberte polohu.
Zobrazení výsledků vyhledávání na mapě
Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky
vyhledávání poloh.
1 Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu .
Nejbližší poloha z výsledků vyhledávání se zobrazí na
mapě.Ikona ukazuje polohy dalších výsledků vyhledávání.
2 Vyberte jednu nebo více možností:
• Chcete-li zobrazit více výsledků vyhledávání, stiskněte
a potáhněte mapu.
• Chcete-li zobrazit další polohu, vyberte ikonu .
• Pokud chcete zobrazit podrobnosti a trasy pro vybranou
polohu, vyberte popis polohy v dolní části mapy.
• Chcete-li navigovat do vybrané polohy, vyberte možnost
Jet!.
Změna oblasti vyhledávání
Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší
aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech,
například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.
1 V hlavním menu vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte možnost.
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Vyberte kategorii.
10
3 Vyberte možnost:
• Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně
obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy
nalezených poloh ve vybrané kategorii.
• V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy
Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší
budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo
konkrétní terminál na letišti.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Zadejte hledanou položku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název
či adresu, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 3.
• Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho
název, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 5.
3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou
například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
4 Vyberte kategorii.
5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost Jet!.
Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co
nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude
doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou.
Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.
Prozkoumání budovy
Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých
budov.
1 Vyberte budovu.
2 Vyberte možnost > Prozkoumat toto místo konání.
Foursquare
Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem
zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které
jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem
Foursquare.
Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit
k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na
kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare
prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit
detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze
a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.
Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare
Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do
zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace
Smartphone Link nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější
výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky
z vašeho uživatelského účtu Foursquare.
Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Foursquare®.
Připojení k účtu Foursquare
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Spárování
telefonu a soupravy headset, strana 14).
2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte
možnost Foursquare® > Přihlášení.
4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare
Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se
musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone
Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.
Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě
Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o
cenách v restauracích a provozní doba.
Vyhledávání a ukládání poloh
1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod
zájmu Foursquare.
2 Vyberte ikonu .
Registrace polohy v aplikaci Foursquare
Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte
připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a
přihlásit se do svého účtu Foursquare.
1 Vyberte možnost Aplikace > Foursquare® > Přihlášení.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Vyberte možnost > Přihlášení.
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání,
strana 10).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost:
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší
nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost Nemocnice, Policejní stanice, Palivo
nebo Asistenční služba.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve
všech oblastech.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž
nejbližší polohy budou nahoře.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost Jet!.
• Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti
polohy, vyberte ikonu .
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Přidání zkratky
• Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
• Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte
možnost Hledat v blízkosti: (Změna oblasti vyhledávání,
strana 10).
• Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost
Zadejte hledanou položku, zadejte název města a
vyberte možnost .
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezená.
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Vyhledávání a ukládání poloh
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Vyhledání záchranných složek a paliva
Nástroje pro hledání
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezená >
Vymazat > Ano.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
>
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie,
2
3
4
5
strana 10).
Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
Vyberte možnost .
Vyberte možnost Uložit.
V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hot..
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hot..
4 Vyberte možnost OK.
11
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hot..
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hot..
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odst. ulož. místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Sdílení uložené polohy
Když si uložíte polohu, můžete ji sdílet s kompatibilními
zařízeními Garmin prostřednictvím bezdrátové technologie
Bluetooth nebo přes paměťovou kartu.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Stiskněte tlačítko .
5 Stiskněte tlačítko > Sdílet.
6 Podle pokynů na obrazovce sdílejte údaje o poloze.
Používání mapy
Mapu můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na mapě,
strana 6) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
• Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D.
12
• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte
ikonu .
• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a
zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy,
strana 6).
Nástroje mapy
Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím
zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se
tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.
Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.
Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na
vaší trase.
Po cestě: Zobrazí blížící se polohy po trase nebo cestě, kterou
jedete (Po cestě, strana 12).
Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase
(Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 6).
Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost
nebo vzdálenost (Zobrazení dat cesty na mapě, strana 13).
Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.
Jas: Upraví jas displeje.
Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů
z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu
hovoru, když je váš telefon aktivní (Používání možností
v průběhu hovoru, strana 17).
Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané
oblasti (Zobrazení nadcházející dopravy, strana 13).
Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.
photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby
photoLive (Dopravní kamery photoLive, strana 20).
Oznámit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo
kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze
v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních
radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení
k aplikaci Smartphone Link (Spárování telefonu a soupravy
headset, strana 14).
Zobrazení nástroje mapy
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost
.
Povolit nástroje mapy
Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny
pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete
přidat až 12 nástrojů.
1 Na mapě zvolte možnost > .
2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete
přidat.
3 Zvolte možnost Uložit.
Po cestě
Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po
trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blížící se body
zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.
Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné
služby pro blížící se výjezdy a města, podobně jako na
dálničních dopravních tabulích.
Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat
v nástroji Po cestě.
Zobrazení nadcházejících poloh
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
Používání mapy
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit blížící se polohu v každé kategorii,
vyberte v případě potřeby ikonu .
• Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blížící
se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud
jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
Po
vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou
3
kategorii, výjezd nebo město.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.
Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
Vyberte kategorii.
Vyberte ikonu .
Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Hot..
1
2
3
4
Informace o cestě
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Zobrazení dat cesty na mapě
Přizpůsobení mapy
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Povolit nástroje
mapy, strana 12).
Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
Přizpůsobení vrstev mapy
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy
Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Data cesty (Povolit nástroje mapy, strana 12).
1 Na mapě vyberte možnost > Trasová data.
2 Vyberte datové pole trasy.
3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data
cesty.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje
statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
Připojené funkce Bluetooth
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti K severu zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
3 Vyberte možnost Uložit.
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení obsahuje několik funkcí pro připojení Bluetooth, které
lze využít s kompatibilním smartphonem. Některé funkce
vyžadují instalaci aplikace Smartphone Link do vašeho
smartphonu. Podrobnější informace naleznete na adrese
garmin.com/smartphonelink.
Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na
vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech
jazycích a u všech smartphonů.
13
LiveTrack: Funkce umožňuje sdílet místo jízdy s kontakty ve
vašem smartphonu nebo na sociálních sítích.
Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo
přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat
zařízení jako handsfree.
Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze
smartphonu do navigačního zařízení.
Streamování médií: Umožňuje streamovat zvuk ze smartphonu
do sluchátek a nabízí možnost ovládat média v zařízení
zūmo přes Bluetooth.
Internetové rádio Pandora : Umožňuje streamovat hudbu
z internetového rádia Pandora do sluchátek a přepínat
stanice, zobrazit si informace o skladbě a interpretovi,
přepínat a hodnotit skladby a využívat další funkce na
zařízení zūmo .
Streamování hudby Spotify : Umožňuje streamovat do
sluchátek hudbu z hudební služby Spotify a procházet a
přehrávat vaši oblíbenou hudbu a seznamy skladeb, zobrazit
si informace o skladbě a interpretovi, hodnotit skladby a
využívat další funkce na zařízení zūmo .
Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci
v polohách služby Foursquare pomocí zařízení zūmo .
Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném
čase a upozornění do vašeho zařízení.
Služby Garmin Live: Poskytuje předplacené služby pro
sledování aktuálních dat na zařízení, jako jsou dopravní
situace, parkoviště a rozšířené zprávy o počasí.
®
2 Umístěte zařízení zūmo a telefon max. 3 m (10 stop) od
3
4
5
6
7
®
®
Požadavky pro technologii Bluetooth
Některé funkce vyžadují telefon, sluchátka nebo konkrétní
aplikaci ve smartphonu.
sebe.
V zařízení zūmo vyberte možnost Nastavení > Bluetooth >
.
Podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení spárujte telefon
se zařízením.
Na zařízení zūmo vyberte možnost .
TIP: Pokud se obrazovka úvodního nastavení Bluetooth
nezobrazí, můžete soupravu headset spárovat výběrem
možnosti Nastavení > Bluetooth > Hledání zařízení.
Podle pokynů na obrazovce soupravu headset nastavte a
nakonfigurujte.
V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte a otevřete
aplikaci Smartphone Link (volitelné).
Pokud provádíte párování se zařízením Apple , na obrazovce
zūmo se zobrazí bezpečnostní kód.
V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu
bezpečnostní kód.
8
Ikony stavu funkce Bluetooth
V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného zařízení
zobrazují ikony stavu.
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
• Šedá ikona ukazuje, že je u daného zařízení funkce
deaktivována nebo odpojena.
• Barevné ikony ukazují, že je u daného zařízení funkce
připojena a aktivní.
Volání pomocí sady handsfree
Chytrá oznámení
Funkce
Povinné
Smartphone LinkFunkce a služby
Chytrá oznámení
Spárovaný smartphone s aplikací
Smartphone Link.
Streamování médií
LiveTrack
Spárovaný smartphone s aplikací
Smartphone Link.
Souprava headset je připojena
Volání pomocí sady
handsfree
Spárovaný telefon a sluchátka. Tato funkce
je kompatibilní se spárovanými sluchátky
Bluetooth nebo se sluchátky připojenými
kabelem.
Streamování médií
Spárovaný smartphone a sluchátka. Tato
funkce je kompatibilní se spárovanými
sluchátky Bluetooth nebo se sluchátky
připojenými kabelem.
Internetové rádio
Pandora
Spárovaný smartphone s aplikací Pandora.
Streamování hudby
Spotify
Spárovaný smartphone s aplikací Spotify.
Registrace ve službě
Foursquare
Spárovaný smartphone s aplikacemi
Smartphone Link a Foursquare.
Aktualizace počasí
Spárovaný smartphone s aplikací
Smartphone Link.
Služby Garmin Live
Spárovaný smartphone s aplikací
Smartphone Link.
Spárování telefonu a soupravy headset
Vaše zařízení zūmo musíte spárovat s telefonem a Bluetooth
soupravou headset, chcete-li používat některé funkce Bluetooth.
Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud
jsou v dosahu.
Některé funkce vyžadují aplikaci Smartphone Link. K aplikaci
Smartphone Link se můžete připojit v průběhu párování nebo
později.
1 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth
a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
14
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení
Apple
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení zūmo k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
Aplikace Smartphone Link komunikuje s vaším telefonem
pomocí technologie Bluetooth Smart. Po prvním připojení
k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple musíte zadat
bezpečnostní kód Bluetooth Smart.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Na displeji zařízení zūmo se zobrazí bezpečnostní kód.
3 Tento kód zadejte do vašeho telefonu.
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple
Můžete deaktivovat volání handsfree a přitom zůstat připojení
k telefonu pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu používaný pro volání handsfree.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikona se
Připojené funkce Bluetooth
zobrazuje barevně vedle názvu telefonu používaného pro
volání handsfree.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Telefonní hovory.
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link na zařízení Apple
Můžete deaktivovat přijímání chytrých oznámení a dat
Smartphone Link a přitom zůstat připojení pro volání handsfree.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení
a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikony a se
zobrazují modře vedle názvu telefonu používaného pro
přijímání data a oznámení.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Služby chytrého telefonu.
Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple
Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením
nebo skrytím kategorií.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení
a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree
a přijímání dat pomocí dvou různých názvů.Ikony
a se
zobrazují barevně vedle názvu telefonu používaného pro
přijímání dat a oznámení.
3 Vyberte možnost Chytrá oznámení.
4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech
se systémem Android™
Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu
se systémem Android
Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte
nejprve spárovat a připojit vaše zařízení zūmo k telefonu.
Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu
párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.
1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci
Smartphone Link.
2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se
systémem Android
Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat
připojeni k jiným funkcím.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název telefonu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vymažte zaškrtnutí
políčka Telefonní hovory.
• Chcete-li deaktivovat chytrá oznámení a data Smartphone
Link, vymažte zaškrtnutí políčka Smartphone Link.
• Chcete-li deaktivovat specifická oznámení aplikace,
použijte nastavení v aplikaci Smartphone Link.
Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se
systémem Android
Aplikaci Smartphone Link můžete použít k výběru, které typy
oznámení se budou zobrazovat na vašem zařízení zūmo .
1 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte ikonu .
Připojené funkce Bluetooth
3 Ověřte, zda je vybráno zaškrtávací políčko Chytrá
oznámení.
4 V části Oznámení vyberte možnost Nastavení.
Zobrazí se seznam kategorií oznámení a aplikací.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li deaktivovat oznámení, vyberte přepínač vedle
kategorie nebo názvu aplikace.
• Chcete-li do seznamu přidat aplikaci, vyberte ikonu .
Aktivace nebo deaktivace funkcí Bluetooth u
sluchátek
Ve výchozím nastavení jsou po spárování sluchátek všechny
kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je
možné aktivovat nebo deaktivovat.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte název sluchátek.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li sluchátka odpojit, odstraňte zaškrtnutí políčka
Sluchátka.
• Chcete-li vypnout zvuk ze streamovaných médií, odstraňte
zaškrtnutí políčka Zvuk médií.
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikace pro telefony, která umožňuje
synchronizovat data polohy s telefonem a získat přístup
k aktuálním informacím pomocí datového připojení telefonu.
Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Aktuální
informace jsou k dispozici bezplatně a prostřednictvím plánů
předplatného Garmin služeb Live (Služby Garmin Live,
strana 15).
Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se
uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují
s telefonem.
Stažení aplikace Smartphone Link
Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony.
Informace o kompatibilitě a dostupnosti získáte na webové
stránce www.garmin.com/smartphonelink nebo v obchodě
s aplikacemi.
Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi
do podporovaného telefonu.
Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské
příručce k telefonu.
Odeslání polohy z telefonu do zařízení
Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako
navigační aplikace.
1 V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím
příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).
2 V menu aplikací vyberte možnost Smartphone Link.
Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přenese do
naposledy nalezených položek v zařízení.
Služby Garmin Live
Chcete-li používat služby Garmin Live, zařízení musí být
připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací
Smartphone Link (Spárování telefonu a soupravy headset,
strana 14).
Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke
službám Garmin Live.Služby Garmin Live poskytují bezplatné a
předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení,
například o dopravní situaci a počasí.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, například
15
doprava, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U
funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se
zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link. Zobrazí se pouze
tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link.
Předplatné služeb Garmin Live
Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do
telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.
1 Spusťte aplikaci Smartphone Link v telefonu (Spárování
telefonu a soupravy headset, strana 14).
2 Vyberte možnost Můj účet.
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Smart oznámení
Když je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link, můžete
na zařízení zūmo sledovat oznámení z vašeho smartphonu,
například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.
POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může
po připojení k aplikaci Smartphone Link trvat několik minut. Když
jsou chytrá oznámení připojená a aktivní, ikona v nastavení
Bluetooth se zobrazí barevně (Ikony stavu funkce Bluetooth,
strana 14).
Přijímání oznámení
OZNÁMENÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení zūmo mohlo přijímat
oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu
a aplikaci Smartphone Link.
Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na
většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení
zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli
řidič.
POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení
se zobrazují v nástroji mapy.
• Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost OK.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost Zobrazit.
• Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost
Zobrazit > Přehrát.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Příjem oznámení při sledování mapy
OZNÁMENÍ
Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.
Pokud chcete, aby vaše zařízení zūmo mohlo přijímat
oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu
a aplikaci Smartphone Link.
Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí
v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na
zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.
16
• Pokud chcete upozornění zrušit, vyberte možnost .
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává
aktivní ve vašem telefonu.
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost Přehrát
zprávu.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to
Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
• Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení
z vašeho telefonu, vyberte možnost Zobrazit a zvolte
příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých
typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která
generuje oznámení.
Zobrazení seznamu oznámení
Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Chytrá oznámení.
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou
označená černou barvou a přečtená barvou šedou.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
• Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text
to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve
všech jazycích.
Volání pomocí sady handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a souprav headset a lze je tedy použít, nelze zaručit
použití každého konkrétního telefonu nebo soupravy headset.
Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset a využívat
jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení
vybaveno technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením,
navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Vytočit.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání na polohu
1 Zvolte možnost Aplikace > Telefon > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Zvolte možnost Hovor.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
Připojené funkce Bluetooth
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Příjem informací o dopravě v zařízení
Smartphone Link
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
3 Vyberte hovor.
Služba Doprava živě poskytuje dopravní informace v reálném
čase.
1 Stáhněte si aplikaci Smartphone Link do kompatibilního
telefonu (Stažení aplikace Smartphone Link, strana 15).
2 Předplaťte si službu Doprava živě (Předplatné služeb Garmin
Live, strana 16).
3 Připojte zařízení k telefonu s aplikací Smartphone Link
(Spárování telefonu a soupravy headset, strana 14).
Používání možností v průběhu hovoru
Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu
hovoru.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
• Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .
Uložení telefonního čísla domů
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava oblíbené
polohy, strana 12).
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > > Nastavit číslo
domů.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Hot..
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volat domů.
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení
zūmo .
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení k odpojení.
3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost Zrušit párování
zařízení.
Doprava
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či
zemích. Další informace o dopravě a oblastech pokrytí
naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.
• Dopravní upozornění se zobrazují na mapě v případě, že se
vyskytují dopravní události po vaší trase nebo ve vaší oblasti.
• Aby mohlo zařízení přijímat dopravní informace, musí být
připojeno k aplikaci Smartphone Link s aktivním předplatným
dopravních informací.
Doprava
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Používání aplikací
Nastavení sdílení LiveTrack a pozvání
sledujících osob
Při prvním použití funkce LiveTrack je potřeba funkci
nakonfigurovat a pozvat sledující osoby.
1 Připojte se k aplikaci Smartphone Link (Spárování telefonu
a soupravy headset, strana 14).
2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link a vyberte
možnost LiveTrack.
3 Zadejte jméno uživatele a vyberte možnost Další.
4 Zadejte jeden nebo více kontaktů, které chcete pozvat.
Můžete zadat jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu.
5 Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
Aplikace začne sdílet vaše data LiveTrack. Osoby pozvané
ke sledování obdrží e-mail s odkazem pro sledování vašich
dat LiveTrack.
6 Vyberte možnost pro sdílení odkazu LiveTrack
prostřednictvím sociální sítě, aplikace pro zasílání zpráv
nebo jiné aplikace pro sdílení (volitelné).
Spuštění relace LiveTrack v telefonu
Před spuštěním relace LiveTrack v telefonu musíte telefon se
zařízením spárovat a připojit ke službě Smartphone Link
(Spárování telefonu a soupravy headset, strana 14).
1 Ve smartphonu spusťte službu Smartphone Link.
2 Vyberte možnost LiveTrack.
3 Vyberte možnost sdílení.
4 Vyberte možnost Spustit LiveTrack.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Media Player
Přehrávač médií, může přehrávat hudbu nebo zvuk z těchto
zdrojů:
• Hudební soubory uložené v zařízení zūmo .
• Hudební soubory uložené v telefonu nebo v přehrávači médií
připojeném k portu USB držáku na motocykl.
• Zvuk ze zařízení připojeného ke stereofonnímu audio vstupu
držáku na motocykl.
• Zvuk Bluetooth ze spárovaného telefonu.
• Internetové rádio Pandora.
• Streamovací hudební služba Spotify.
Přehrávání médií
1 Vyberte možnost Aplikace.
17
2 Vyberte možnost:
• Výběrem položky Pandora® otevřete mediální přehrávač
se zdrojem médií Pandora.
• Výběrem položky Spotify otevřete mediální přehrávač se
zdrojem médií Spotify.
• Výběrem položky Media Player otevřete mediální
přehrávač s naposled zvoleným zdrojem médií.
Vyberte
možnost:
3
• Výběrem položky změníte zdroj médií.
• Chcete-li vybrat skladbu, stanici, seznam skladeb nebo
hudební soubor, zvolte položku .
Přidání nástroje Přehrávač Media Player do mapy
Nástroj mapy Přehrávač Media Player umožňuje ovládat z mapy
přehrávač médií.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje
mapy > Media Player.
2 Otevřete mapu.
3 Vyberte možnost > Media Player.
Na mapě se objeví zobrazí ovládací prvky přehrávače médií.
Výměna zdroje médií
Můžete změnit zdroj pro přehrávání médií ve svém zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Media Player > .
2 Zvolte zdroj médií.
Služba Pandora
Pandora je bezplatná a osobní rádiová stanice, která nabízí
bezpracný, pestrý a nekončící zážitek z hudby. Integrace služby
Pandora vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení
s nainstalovanou aplikací Pandora. Více informací
o kompatibilních mobilních zařízeních naleznete na webových
stránkách www.pandora.com/everywhere/mobile.
POZNÁMKA: Služba Pandora momentálně dostupná ve
Spojených státech, Austrálii a na Novém Zélandu.
Ladění stanice
1 Vyberte možnost Aplikace > Pandora®.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte stanici.
Spotify
Spotify je digitální hudební služba, která nabízí přístup
k milionům skladeb.
TIP: Integrace služby Spotify vyžaduje instalaci aplikace Spotify
do mobilního telefonu. Je vyžadováno kompatibilní mobilní
digitální zařízení a případně také prémiové předplatné služeb.
Přejděte na www.garmin.com.
Tento produkt obsahuje software Spotify, který podléhá licencím
třetích stran. Další informace naleznete zde: www.spotify.com
/connect/third-party-licenses . Dopřejte si na cestách doprovod
hudby Spotify. Přehrávejte si své oblíbené skladby a interprety
nebo se nechte bavit výběrem Spotify.
• Chcete-li uložit prošlou trasu, vyberte možnost Uložit
prošlou trasu.
• Chcete-li uložit prošlou trasu jako trasu, vyberte možnost
Uložit jako trasu.
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky, vyberte možnost
Profil nadmořské výšky.
TracBack
®
Sledování poslední prošlé trasy
Funkce TracBack pořizuje záznam vašich posledních pohybů.
Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět
k počátečnímu bodu.
1 Vyberte možnost Aplikace > TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Jet!.
Uložení poslední prošlé trasy jako cesty
Svou poslední prošlou trasu můžete uložit jako trasy, kterou
můžete později navigovat pomocí plánovače trasy (Navigace
k uložené cestě, strana 7).
1 Vyberte možnost TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2 Vyberte možnost > Uložit jako trasu.
3 Zadejte název a zvolte možnost Hot..
Tlak v pneumatikách
VAROVÁNÍ
Použití systému sledování tlaku v pneumatikách nenahrazuje
řádnou údržbu pneumatik a je odpovědností řidiče zajistit
správné nahuštění pneumatik i v případě, že podhuštění
nedosahuje úrovně aktivace výstrahy nízkého tlaku
v pneumatikách. Nezajištění správného tlaku v pneumatikách
může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem s následkem
možného vážného poranění či usmrcení osob.
Systém sledování tlaku v pneumatikách Garmin je dostupný
jako samostatné příslušenství. Funkce tlaku v pneumatikách
není kompatibilní se všemi modely zūmo. Informace
o příslušenství a kompatibilitě naleznete na webu
www.garmin.com/zumo.
Nastavení snímačů tlaku
Před nastavením snímačů tlaku v pneumatikách musíte mít ke
každému snímači baterii a nálepky s čísly. Rovněž musíte mít
kompatibilní zařízení zūmo .
Snímače komunikují s kompatibilním zařízením zūmo
bezdrátově. Na svém zařízení zūmo tak můžete sledovat tlak
v pneumatikách a rovněž vám budou zobrazovány výstrahy.
1 Sejměte čepičku À ze snímače Á otáčením doleva.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o zaznamenané trase, včetně času, polohy
a nadmořské výšky.
Zobrazení informací o prošlé trase
1 Vyberte možnost Aplikace > Ujeté trasy > Aktivní.
2 Vyberte prošlou trasu.
Prošlá trasa se zobrazí na mapě.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost:
18
Používání aplikací
2 Pokud jste do snímače již instalovali baterii, vyjměte ji.
3 Na zařízení zūmo vyberte možnost Aplikace > Tlak
v pneumat..
4 Vyberte profil vozidla, který odpovídá konfiguraci pneumatik
vašeho vozidla.
5 Dejte snímač do blízkosti zařízení zūmo .
6 Na zařízení zūmo vyberte číslo odpovídající pneumatice, se
kterou bude snímač spárován.
7 Do 30 sekund vložte baterii  do pouzdra na baterii Ã
snímače, aby kladný pól směřoval nahoru.
4 Rukou otočte kola, abyste ověřili dostatečný prostor okolo
snímačů a že nekolidují s vybavením vozidla.
Výstrahy tlaku v pneumatikách
Zařízení poskytuje upozornění prostřednictvím zpráv, ikon na
mapě a symbolů zobrazených v aplikaci věnované tlaku
v pneumatikách.
Pokud se u snímače vyskytuje výstraha, číslo odpovídající
pneumatiky bude v aplikaci pro tlak v pneumatikách zobrazeno
červeně. Symboly pod číslem jsou červené a indikují aktivní
výstrahu pro daný snímač.
Nízký tlak v pneumatice
Nízké napětí baterie snímače
Snímač není připojen
Režim spánku snímače tlaku v pneumatikách
Zařízení zūmo vyhledá snímač a po úspěšném spárování
zobrazí zprávu s potvrzením.
TIP: Pokud nedojde k úspěšnému spárování se snímačem,
vyjměte ze snímače baterii a zopakujte krok 6 a 7.
8 Zadejte doporučený tlak pneumatiky.
9 Zadejte minimální tlak pneumatiky.
Zařízení zūmo aktivuje výstrahu nízkého tlaku, když snímač
zaznamená hodnotu tlaku v pneumatice pod danou
hodnotou.
10 Vraťte zpět čepičku snímače a zcela ji utáhněte.
11 Připevněte na snímač nálepku s číslem, které odpovídá číslu
pneumatiky vybranému v kroku 6.
12 Tento postup opakujte i pro zbývající snímače.
Instalace snímačů na pneumatiky
VAROVÁNÍ
Systém sledování tlaku v pneumatikách lze používat pouze
s kovovými ventily. Instalace snímačů tlaku v pneumatikách na
nekovové ventily pneumatik může vést k poškození pneumatiky
nebo ventilu s následkem možného vážného poranění či
usmrcení osob.
OZNÁMENÍ
Abyste předešli možnému poškození snímačů či vozidla,
zajistěte, aby žádný z instalovaných snímačů nepřekážel
brzdám vozidla, součástem odpružení ani jinému instalovanému
vybavení. Pokud instalovaný snímač koliduje s jiným
instalovaným vybavením, vozidlo s takto instalovaným
snímačem neřiďte.
Abyste předešli možným vibracím pneumatiky a jejímu
nechtěnému opotřebení na některých vozidlech, bude možná
potřeba po instalaci snímače vyrovnat pneumatiky vozidla.
Než nainstalujete snímače na pneumatiky, je třeba provést
instalaci snímačů ve shodě se zařízením zūmo .
1 Odšroubujte čepičky z ventilů pneumatik vašeho vozidla.
2 Na zařízení zūmo vyberte možnost Aplikace > Tlak
v pneumat., tím zobrazíte schéma profilu vozidla.
3 Na ventily pneumatik instalujte snímače a utáhněte je
doprava.
POZNÁMKA: Každý snímač je třeba nainstalovat na
odpovídající pneumatiku v souladu se schématem profilu
vozidla a nálepkami s čísly nalepenými při nastavování
snímačů.
Používání aplikací
Zaparkujete-li vozidlo a vypnete zūmo zařízení, snímač tlaku
v pneumatikách po několika minutách přejde do úsporného
režimu spánku. V režimu spánku snímač do zařízení zūmo
nevysílá žádné informace. V takovém případě může zařízení
zūmo hlásit odpojení snímače.
Jakmile se vozidlo pohne, snímač ukončí režim spánku
a automaticky se znovu spojí se zařízením zūmo . Opětovné
připojení může trvat až 30 sekund.
Používání kompasu
POZNÁMKA: Aby kompas mohl určit směr, musí se pohybovat.
Můžete navigovat pomocí kompasu GPS.
Vyberte možnost Aplikace > Kompas.
Dálkové ovládání VIRB
®
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání fotoaparátu VIRB. Další
informace naleznete v návodu k obsluze zařízení VIRB.
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na zařízení zūmo vyberte možnost Aplikace > Dálkové
ovládání VIRB > Připojit.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrát video, vyberte možnost Spustit záznam.
• Chcete-li ukončit nahrávání videa, vyberte možnost
Ukončit záznam.
• Chcete-li pořídit fotografii, vyberte možnost Snímek.
Zaznamenávání historie servisu
Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat
datum nebo odečet počítače kilometrů. V zařízení je k dispozici
několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie
(Přidání kategorií servisu, strana 19).
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost Přidat záznam.
4 Zadejte odečet počítače kilometrů a zvolte možnost Další.
5 Zadejte poznámku (volitelné).
6 Vyberte možnost Hot..
Přidání kategorií servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
19
2 Vyberte možnost > Přidat kategorii.
3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost Hot..
Odstranění kategorií servisu
Odstraníte-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny
záznamy servisu v dané kategorii.
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte možnost > Odstranit kategorie.
3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
4 Vyberte možnost Odstranit.
Přejmenování kategorií servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
3 Vyberte možnost > Přejmenovat kategorii.
4 Zadejte název a zvolte možnost Hot..
Odstranění záznamů servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost > Odstranit záznamy.
4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
5 Vyberte možnost Odstranit.
Úprava záznamu servisu
Můžete upravit poznámku, odečet počítače kilometrů a datum
záznamu služby.
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte pole.
4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost Hot..
Zobrazení souborů nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda zobrazíte úplný
návod k obsluze.
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.
Zobrazení předpovědi počasí
Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení
schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit
k aplikaci Smartphone Link, pokud chcete přijímat informace
o počasí (Spárování telefonu a soupravy headset, strana 14).
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na
příštích několik dní.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální poloha.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém
okolí, například déšť, sněžení a bouřky.
20
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
Dopravní kamery photoLive
Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní
situace na hlavních silnicích a křižovatkách. Můžete si uložit ty
kamery, které chcete zobrazovat pravidelně.
Uložení dopravní kamery
Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby
photoLive a zařízení musí být připojeno k podporovanému
smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link
(Smartphone Link, strana 15).
Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte křižovatku.
5 Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení dopravní kamery
Než budete moci dopravní kameru zobrazit, musíte ji uložit
(Uložení dopravní kamery, strana 20).
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte kameru.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení a soukromí, strana 22).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení mapy a vozidla
Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu
nástrojů mapy.
Přizpůsobení zařízení
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 13).
Zvuková upozornění pro jezdce: Zapíná zvukové upozornění
pro jednotlivé typy upozornění jezdce (Asistenční funkce
a upozornění pro jezdce, strana 4).
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení navigace
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po
spuštění navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Přepočet trasy: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo
aktivní trasu.
Varování před únavou: Upozorní vás, pokud jste řídili delší
časový úsek bez přestávky.
Vyhýbat se: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.
Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky
cesty.
Placené silnice: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným
silnicím.
Mýtné: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Omezený režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Dobrodružná trasa: Vypočítá trasy, které upřednostňují
zatáčkovité silnice.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Nastavení simulované pozice
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
nastavení simulované pozice použít systém GPS.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
Přizpůsobení zařízení
4 Zvolte popis pozice.
5 Zvolte možnost Nastavit pozici.
Bluetooth Nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Deaktivování Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný
režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní
nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.
Jas: Umožní nastavit jas displeje.
Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení
čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu
spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Nastavení dopravy
Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu. Je vyžadována aplikace
Smartphone Link a předplatné služby Doprava živě.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automatické.
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
21
Nastavení varovných bodů
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost Nastavení
> Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se
společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol cesty.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Informace o zařízení
Technické údaje
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7
Rozsah provozních teplot
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
• Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení
ve vozidle.
OZNÁMENÍ
Nepřipojujte zařízení přímo k napájecímu kabelu do vozidla.
• Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet
pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com.
Údržba zařízení
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Čištění vnějšího krytu
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Vstup napájení (CLA,
motocyklové nebo externí
napájení)
Od 12 do 24 V stejnosměrné
Zabránění krádeži
Vstup napájení (USB)
Od 5 V ±0,25 V
Životnost baterie
Až 4 hodiny v závislosti na používání a
nastavení
Typ baterie
Vyměnitelná lithium-iontová baterie
Rozsah napětí baterie
Od 3,5 V do 4,1 V
Radiofrekvenční protokol
2,4 GHz ANT+ protokol pro bezdrátovou
komunikaci (pro dálkové ovládání VIRB)
2,4 GHz ANT (pro systém sledování tlaku
v pneumatikách)
®
®
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
22
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http://my.garmin.com.
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
2 Naklánějte zařízení vpřed.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
Informace o zařízení
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do úsporného režimu
(Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 3).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí
protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se
zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako
vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním
systémem Windows 7, Windows Vista a Windows
XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media
Player 10.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr À proti směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej
zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla Ã.
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Upevněte přísavný držák (Instalace, strana 1).
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (Nastavení
navigace, strana 21).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 23).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí
nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 21).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 21).
• Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 4).
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivování
Bluetooth, strana 21).
Odstranění problémů
®
®
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
®
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Připojte kabel USB k zařízení a k portu USB na počítači.
TIP: Kabel USB musí být připojen k portu USB na počítači
a nikoli k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
POZNÁMKA: Pokud je v počítači zobrazeno několik síťových
jednotek, může mít Windows potíže s přiřazením písmen
jednotky jednotkám Garmin. Informace o přirazení písmen
jednotkám se dozvíte v souboru nápovědy operačního systému.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Pole Bluetooth musí být nastaveno na hodnotu Zapnuto.
• Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth v telefonu a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Další informace naleznete na stránce www.garmin.com
/bluetooth.
Dodatek
Vložení paměťové karty s mapami a daty
Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map
a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců
elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com
/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným
mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové
karty microSD s kapacitou 4 až 32 GB.
1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami
a daty (Přehled zařízení, strana 3).
2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
23
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
strana 24).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
garmin.com .
2 Klikněte na kartu Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na adresu garmin.com/accessories.
24
Dodatek
Rejstřík
A
adresy, hledání 11
aktualizace
mapy 3
software 3
aktuální poloha 11
B
baterie
instalace 3
maximalizace 23
nabíjení 22, 23
problémy 23
body zájmu (POI) 10
budovy 10
budovy 10
C
cesta domů 6
cíle. Viz polohy
Č
Číslo ID 22
čištění dotykové obrazovky 22
čištění zařízení 22
D
Dálkové ovládání VIRB 19
další odbočka 6
domů
cesta 6
telefonní číslo 17
volání 17
změna polohy 6
doprava 13, 17, 21
dopravní nehody 13
hledání zpoždění 13
jiná trasa 8
kamery 20
mapa 13
dopravní, kamery 20
dopravní kamery, zobrazení 20
dopravní situace, počasí 20
družicové signály, příjem 4
držák na motocykl 1
kabely 1
I
ID zařízení 22
ikony, stavová lišta 4
informace o cestě 13
vynulování 13
zobrazení 13
instalace zařízení
automobil 2
motocykl 1
přísavný držák 23
vyjmutí z držáku 2
vyjmutí z kolébky 22
J
jas 4
jazyk
hlas 21
klávesnice 21
K
kabely, držák na motocykl 1
kamery
rychlost 5
semafor 5
kamery na semaforech 5
Karta microSD 23
Kde se nacházím? 11
klávesnice 4
jazyk 21
rozložení 21
kolébka, vyjmutí 22
kompas 19
krádež, vyhnutí se 22
křižovatky, hledání 11
L
LiveTrack 17
M
EULA 22
mapy 6, 12, 13, 21
aktualizace 3
datové pole 6, 13
nákup 24
nástroje 12
symboly 6
téma 20
úroveň detailů 20
vrstvy 13
zobrazení tras 6
mýto, vyhnutí se 8
myTrends, trasy 8
F
N
E
Foursquare 10
G
Garmin Express, aktualizace softwaru 3
GPS 4, 24
H
historie cestování 22
historie servisu
kategorie 19, 20
odstranění 20
úprava 20
záznamy 19, 20
hlasitost, úprava 4
hledání pokladu 11
hledání poloh. 9, 10 Viz také polohy
adresy 11
křižovatky 11
města 11
souřadnice 11
hledání pozic, kategorie 10
hovory 16, 17
domů 17
historie 16
kontakty 16
přijetí 16
uskutečnění 16
vytáčení 16
Rejstřík
nabíjení zařízení 22, 23
napájecí kabely 22
výměna pojistky 23
naposledy nalezené polohy 11
nápověda. 20 Viz také zákaznická podpora
nastavení 21, 22
nastavení času 21
nastavení displeje 21
nástroje, mapy 12
navigace 6, 10
mimo silnice 9
nastavení 21
navigace aktivními pruhy 6
navigace mimo silnice 9
O
objížďky 7
deaktivace 9
funkce pro silnice 8
mýto 8
oblast 8, 9
odstranění 9
silnice 8, 9
oblíbené polohy
kategorie 12
odstranění 12
úprava 12
obnovení nastavení 22
obrazovka, jas 4
odpojení, zařízení Bluetooth 17
odstranění
cesty 7
kategorie servisu 20
spárované zařízení Bluetooth 17
záznamy servisu 20
odstranění problémů 23
oznámení 5, 14–16
P
palivo
sledování 9
stanice 11
paměťová karta 3, 24
instalace 23
paměťová karta microSD 3
parkoviště, poslední místo 11
párování
odpojení 17
Sluchátka 14
telefon 14, 23
péče o zařízení 22
plánovač cesty 7, 8
tvarovací body 8
úprava cesty 7
po cestě 12
přizpůsobení 13
počasí 20
dopravní situace 20
radar 20
počítač, připojení 23, 24
pojistka, výměna 23
pokyny k řízení 6
polohy 11, 20
aktuální 11
budovy 10
naposledy nalezené 11
uložení 11
volání 16
vyhledávání 9, 11
popis trasy 6
pozice
aktuální 11
simulováno 21
prošlé trasy 18
protokol cesty, zobrazení 13
předplatné, služby Garmin Live 16
přehrávač Media Player 17, 18
příjem hovorů 16
přísavný držák 23
příslušenství 24
přizpůsobení zařízení 20
R
režim spánku 3, 19
režimy přepravy 4
Rychlé hledání 10
rychlostní radary 5
Ř
řádek pro vyhledávání 9
S
satelitní signály, zobrazit 24
sdílení, LiveTrack 17
seznam odboček 6
simulované pozice 21
sluchátka 15
Sluchátka, párování 14
služby Garmin Live, předplatné 16
Služby Garmin Live 15
Smartphone Link 14, 15
deaktivace hovorů 14, 15
Garmin služby Live 15
připojení 14, 15
snímky obrazovky 21
software
aktualizace 3
verze 22
soubory, přenos 24
25
souřadnice 11
Spotify 18
T
technické údaje 22
technologie Bluetooth 15
deaktivace 21
deaktivace hovorů 14, 15
správa telefonů 14, 15
Technologie Bluetooth 13, 14, 16, 23
nastavení 21
odpojení zařízení 17
párování s telefonem 14
spárovaní soupravy headset 14
telefon
odpojení 17
párování 14, 23
telefonní hovory 16
hlasové vytáčení 17
přijetí 16, 17
vytáčení 17
ztlumení 17
telefonní hovory handsfree 14, 15
telefonní seznam 16
tlačítka na displeji 4
tlak v pneumatikách
profily 18
režim spánku 19
snímače 18, 19
upozornění 19
TracBack 18
trasy 5, 6
dobrodružné trasování 6
myTrends 8
navržené 8
přidání bodu 7
režim výpočtu 6, 8, 21
tvarování 7
výpočet 5
zahájení 5, 6
zastavení 7
zobrazení na mapě 6
tvarování trasy 7
U
uložené polohy 7, 12
uložení, aktuální poloha 11
upozornění pro jezdce 4, 5
USB, odpojení 24
V
varování na nedostatek paliva 9
varovná upozornění, nastavení 22
vrstvy mapy, přizpůsobení 13
vyjmutí kolébky 22
vynulování
data cesty 13
zařízení 22
vytáčení 16
Z
záchranné složky 11
zákaznická podpora 20
zákony o povinné helmě 5
zapínací tlačítko 3
zeměpisná šířka a délka 11
zkratky
odstranění 11
přidání 11
změna oblasti vyhledávání 10
zobrazení mapy
2D 13
3D 13
zobrazení mapy 2D 13
zobrazení mapy 3D 13
zvuk, varovné body 22
26
Rejstřík
support.garmin.com
Červenec 2018
190-02001-41_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising