Garmin | zūmo® 595LM | User guide | Garmin zūmo® 595LM Podręcznik użytkownika

Garmin zūmo® 595LM Podręcznik użytkownika
zūmo 595
®
Podręcznik użytkownika
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
ANT , ANT+ , Garmin , logo Garmin, TracBack , VIRB oraz zūmo są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
myGarmin™ oraz myTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C. Windows
jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Computer Inc. PANDORA , logo
Pandora oraz projekt graficzny produktu Pandora są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pandora Media Inc. Wykorzystane za zgodą. SPOTIFY oraz logo Spotify
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Spotify AB. Wymagane są zgodne cyfrowe urządzenia mobilne oraz płatna subskrypcja (jeśli jest dostępna). Odwiedź stronę www.garmin.com.
Ten produkt zawiera oprogramowanie Spotify, które podlega licencjom stron trzecich. Treść licencji można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Podróżuj z muzyką dzięki
Spotify. Odtwarzaj utwory ulubionych artystów lub pozwól wybrać muzykę serwisowi Spotify.
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Spis treści
Instalacja ......................................................................... 1
Montowanie urządzenia na motocyklu ....................................... 1
Zasilany uchwyt motocyklowy ................................................ 1
Instalowanie podstawy kierownicy ......................................... 1
Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego ............... 1
Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy ..................... 1
Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym ..................... 2
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu motocyklowego .................. 2
Montowanie urządzenia w samochodzie .................................... 2
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 2
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 3
Instalowanie baterii ..................................................................... 3
Aktualizacje produktów ............................................................... 3
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ..................................................................... 3
Włączanie i wyłączanie urządzenia ............................................ 3
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 4
Ikony na pasku stanu .................................................................. 4
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 4
Regulowanie głośności ............................................................... 4
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 4
Środki transportu ........................................................................ 4
Wybór środka transportu ........................................................ 4
Korzystanie z klawiatury ekranowej ............................................ 4
Korzystanie z klawiatury z dużymi przyciskami ..................... 4
Funkcje i alerty ostrzegające motocyklistę ................. 4
Włączanie i wyłączanie alertów dla motocyklisty ........................ 5
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym
świetle ......................................................................................... 5
Wyświetlanie przepisów dotyczących kasku .............................. 5
Wyszukiwanie przepisów dotyczących kasków ..................... 5
Nawigacja do celu.......................................................... 5
Trasy ........................................................................................... 5
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 5
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 6
Wyznaczanie ciekawej trasy .................................................. 6
Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną ................................ 6
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy .............................. 6
Jazda do domu ...................................................................... 6
Trasa na mapie ........................................................................... 6
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 6
Wyświetlanie skrętów i wskazówek ....................................... 7
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 7
Dodawanie pozycji do trasy ........................................................ 7
Kształtowanie trasy ..................................................................... 7
Korzystanie z objazdu ................................................................. 7
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 7
Funkcja planowania podróży ...................................................... 7
Planowanie podróży ............................................................... 7
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................... 8
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży ..................... 8
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży .... 8
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy .............................. 8
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży .............................. 8
Tworzenie harmonogramu podróży ....................................... 8
Udostępnianie podróży .......................................................... 8
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 8
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 8
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 8
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 9
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 9
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 9
Spis treści
Własne unikane ..................................................................... 9
Nawigowanie poza drogami ........................................................ 9
Śledzenie zużycia paliwa ............................................................ 9
Włączanie śledzenia zużycia paliwa ...................................... 9
Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa ...................... 9
Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa ........................ 10
Włączanie postojów na tankowanie ..................................... 10
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji.......................... 10
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania .......... 10
Wyświetlanie wyników wyszukiwania na mapie ....................... 10
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................... 10
Punkty szczególne .................................................................... 10
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ...................................... 10
Wyszukiwanie w ramach kategorii ....................................... 10
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu ............................................................................ 11
Foursquare ........................................................................... 11
Narzędzia wyszukiwania ........................................................... 11
Wyszukiwanie adresu .......................................................... 11
Wyszukiwanie skrzyżowania ................................................ 11
Wyszukiwanie miasta ........................................................... 11
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych .............. 11
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji ............................. 12
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji .................. 12
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ......................... 12
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji .............................. 12
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ................... 12
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................. 12
Dodawanie skrótu ..................................................................... 12
Usuwanie skrótu .................................................................. 12
Zapisywanie pozycji .................................................................. 12
Zapisywanie pozycji ............................................................. 12
Zapisywanie aktualnej pozycji .............................................. 12
Edycja zapisanych pozycji ................................................... 12
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ...................... 12
Usuwanie zapisanych pozycji .............................................. 12
Udostępnianie zapisanych pozycji ....................................... 12
Korzystanie z mapy ...................................................... 13
Narzędzia mapy ........................................................................ 13
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 13
Włączanie narzędzi mapy .................................................... 13
Przed tobą ................................................................................ 13
Wyświetlanie zbliżających się pozycji .................................. 13
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 13
Informacje o podróży ................................................................ 13
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 13
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 14
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 14
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 14
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 14
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 14
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 14
Dostosowywanie mapy ............................................................. 14
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 14
Zmiana pola danych mapy ................................................... 14
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 14
Funkcje online Bluetooth.............................................14
Wymagania funkcji Bluetooth ................................................... 14
Parowanie telefonu i zestawu słuchawkowego ........................ 15
BluetoothIkony stanu funkcji ..................................................... 15
Konfigurowanie funkcji Bluetooth dla urządzenia Apple ........... 15
Łączenie z aplikacją Smartphone Link w urządzeniu
Apple .................................................................................... 15
Wyłączanie trybu głośnomówiącego w urządzeniu Apple ... 15
i
Wyłączanie danych i powiadomień z telefonu Smartphone
Link w urządzeniu Apple ...................................................... 15
Konfiguracja funkcji Bluetooth dla smartfonu z systemem
Android™ .................................................................................. 16
Łączenie z aplikacją Smartphone Link na smartfonie
z systemem Android ............................................................ 16
Wyłączanie funkcji Bluetooth dla smartfonu z systemem
Android ................................................................................. 16
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth dla zestawu
słuchawkowego ........................................................................ 16
Smartphone Link ....................................................................... 16
Pobieranie aplikacji Smartphone Link .................................. 16
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia ........................ 16
Usługi Garmin Live ................................................................... 16
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 16
Powiadomienia z telefonu ......................................................... 17
Odbieranie powiadomień ..................................................... 17
Wyświetlanie listy powiadomień ........................................... 17
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący .................................. 17
Nawiązywanie połączenia .................................................... 17
Odbieranie połączenia ......................................................... 17
Korzystanie z historii połączeń ............................................. 17
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ................................ 18
Zapisywanie domowego numeru telefonu ........................... 18
Odłączanie urządzenia Bluetooth ............................................. 18
Usuwanie sparowanego telefonu ............................................. 18
Utrudnienia drogowe....................................................18
Odbieranie danych o ruchu drogowym za pomocą Smartphone
Link ........................................................................................... 18
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 18
Korzystanie z aplikacji................................................. 18
Konfiguracja udostępniania LiveTrack i zapraszanie widzów ... 18
Rozpoczynanie sesji LiveTrack w telefonie ......................... 18
Odtwarzacz multimedialny ........................................................ 18
Odtwarzanie multimediów .................................................... 19
Dodawanie narzędzia odtwarzacza multimedialnego do
mapy .................................................................................... 19
Zmiana źródła multimediów ................................................. 19
Usługa Pandora ................................................................... 19
Spotify .................................................................................. 19
Ślady ......................................................................................... 19
Wyświetlanie informacji o śladzie ........................................ 19
TracBack® ................................................................................ 19
Podróż ostatnim śladem ...................................................... 19
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży ........................ 19
Ciśnienie w oponie .................................................................... 19
Konfiguracja czujników ciśnienia w oponach ....................... 19
Montaż czujników na oponach ............................................. 20
Alerty dotyczące ciśnienia w oponie .................................... 20
Tryb uśpienia czujnika ciśnienia w oponie ........................... 20
Korzystanie z kompasu ............................................................. 20
Pilot VIRB® ............................................................................... 20
Sterowanie kamerą sportową VIRB ..................................... 20
Rejestrowanie historii usług ...................................................... 21
Dodawanie kategorii usług ................................................... 21
Usuwanie kategorii usług ..................................................... 21
Zmiana nazw kategorii usług ............................................... 21
Usuwanie zapisów usług ...................................................... 21
Edycja zapisu usług ............................................................. 21
Wyświetlanie plików pomocy .................................................... 21
Wyszukiwanie tematów pomocy .......................................... 21
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 21
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 21
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 21
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 21
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 21
ii
Kamery monitorujące PhotoLive ............................................... 21
Zapisywanie kamery drogowej ............................................. 21
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej ................................ 22
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 22
Dostosowywanie urządzenia....................................... 22
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 22
Włączanie map .................................................................... 22
Ustawienia nawigacji ................................................................ 22
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 22
Ustawianie symulowanej pozycji .......................................... 22
Ustawienia Bluetooth ................................................................ 22
Wyłączanie komunikacji Bluetooth ....................................... 22
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 22
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 22
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 23
Ustawianie czasu ................................................................. 23
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 23
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 23
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 23
Przywracanie ustawień ............................................................. 23
Informacje o urządzeniu.............................................. 23
Dane techniczne ....................................................................... 23
Ładowanie urządzenia .............................................................. 23
Konserwacja urządzenia.............................................. 23
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 23
Czyszczenie obudowy ......................................................... 24
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 24
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 24
Resetowanie urządzenia .......................................................... 24
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 24
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 24
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 24
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 24
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 24
Rozwiązywanie problemów......................................... 24
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 24
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 24
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 24
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 24
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 24
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 25
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 25
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 25
Załącznik....................................................................... 25
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ...................... 25
Zarządzanie danymi ................................................................. 25
Informacje o kartach pamięci ............................................... 25
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 25
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 25
Wyświetlanie stanu sygnału GPS ............................................. 25
Zakup dodatkowych map .......................................................... 25
Zakup akcesoriów ..................................................................... 25
Indeks............................................................................ 26
Spis treści
Instalacja
Montowanie urządzenia na motocyklu
Zasilany uchwyt motocyklowy
OSTRZEŻENIE
Firma Garmin zaleca zlecić montaż urządzenia
doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią
wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe
połączenie przewodu zasilania może spowodować uszkodzenie
pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
®
2 Przykręć podstawę, używając nakrętek.
UWAGA: Zalecane jest zastosowanie momentu obrotowego
o wartości 5,65 Nm (50 lbf/cala). Nie stosuj większego
momentu niż 9,04 Nm (80 lbf/cala).
Instalowanie podstawy kierownicy na wsporniku zacisku do
mocowania sprzęgła lub hamulca
1 Wykręć dwa fabrycznie zamontowane wkręty ze wspornika
zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca À.
Urządzenie musi zostać zamontowane w odpowiednim,
bezpiecznym miejscu na motocyklu określonym na podstawie
dostępnych źródeł zasilania i zasad bezpieczeństwa
poprowadzenia przewodów.
À
Á
Â
Podstawka motocyklowa
UWAGA: Zestaw zawiera zarówno standardowe wkręty 1/4
cala, jak i śruby M6. Dopasuj rozmiar fabrycznie
zamontowanych wkrętów we wsporniku zacisku do
mocowania sprzęgła lub hamulca.
2 Przełóż nowe śruby Á przez podstawę kierownicy, przekładki
 i wspornik zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca.
3 Przykręć podstawę, używając śrub.
Zasilanie (czerwony) 12–24 V DC z wbudowanym bezpiecznikiem
Mocowanie podstawy do uchwytu motocyklowego
Uziemienie (czarny)
NOTYFIKACJA
Bezpośredni, długotrwały kontakt z podstawą lub inną częścią
motocykla może po pewnym czasie doprowadzić do
uszkodzenia uchwytu. Aby zapobiec tego typu uszkodzeniom,
należy umieścić przekładki pomiędzy uchwytem a podstawą
oraz upewnić się, że żadna z części urządzenia lub uchwytu nie
styka się z motocyklem.
Wiązka przewodów do uchwytu motocyklowego
1 Przełóż wkręty z łbem stożkowym ściętym w rozmiarze M4 x
20 mm À przez podkładki Á, podstawkę, przekładki Â
i podstawę Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
Zasilanie (czerwony) 12–24 V DC z wbudowanym bezpiecznikiem
Uziemienie (czarny)
Wejście mikrofonowe 2,5 mm
Wyjście stereofoniczne audio 3,5 mm
Wejście stereofoniczne audio 3,5 mm
Instalowanie podstawy kierownicy
Urządzenie zawiera elementy umożliwiające jego montaż na
kierownicy na dwa sposoby. Niestandardowe uchwyty mogą
wymagać dodatkowego sprzętu.
Instalowanie śruby jarzmowej i podstawy kierownicy
1 Umieść śrubę jarzmową À wokół kierownicy Á, a następnie
przełóż jej końce przez podstawę kierownicy Â.
Instalacja
2 Przykręć podstawę, używając nakrętek.
Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy
1 Dopasuj kulkę podstawy kierownicy À i kulkę podstawy Á do
odpowiednich końców ramienia z gniazdami Â.
1
W przypadku motocykli nie należy stosować uchwytu
z przyssawką.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do
gniazda Á w uchwycie.
2 Umieść każdą kulkę w ramieniu z dwoma gniazdami.
3 Delikatnie dokręć pokrętło.
4 Dostosuj położenie urządzenia, aby móc je wygodnie
obsługiwać.
5 Dokręć pokrętło, aby przymocować uchwyt.
Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym
1 Umieść dolną część urządzenia w podstawce.
2 Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki Â.
3 Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz
przyssawkę niestrzępiącą się ściereczką.
4 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię Ã
5
6
7
8
do tyłu, w kierunku szyby.
Zatrzaśnij podstawkę Ä na ramieniu przyssawki.
Umieść dolną część urządzenia w podstawce.
Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
2 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
3 Jeśli po włożeniu urządzenia do uchwytu górna część jego
zatrzasku wystaje, dociśnij ją.
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
motocyklowego
1 Naciśnij przycisk zwalniający z boku uchwytu.
2 Wyjmij urządzenie.
Montowanie urządzenia w samochodzie
• Zainstaluj baterię (Instalowanie baterii, strona 3).
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie w urządzeniu
(Aktualizacje produktów, strona 3).
• Zamontuj urządzenie i podłącz je do zasilania (Instalacja,
strona 1).
• Sparuj telefon i zestaw słuchawkowy z funkcją Bluetooth
(Parowanie telefonu i zestawu słuchawkowego, strona 15)
(opcjonalnie).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS,
strona 4).
• Dostosuj jasność ekranu (Regulowanie jasności ekranu,
strona 4).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą, strona 5).
®
NOTYFIKACJA
Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się
z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu na szybie
przedniej.
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
2
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Ogólne informacje o urządzeniu
• Aktualizacje map
• Rejestracja produktu
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu.
1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express
w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją
zainstalować.
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu USB À w
zūmo urządzeniu, a dużą do dostępnego portu USB
w komputerze.
À
Á
Â
Ã
klawisz zasilania
Gniazdo mini-USB do zasilania i przesyłu danych
Komora baterii z gniazdem kart pamięci do przechowywania map
i danych
Mikrofon
Instalowanie baterii
1 Obróć spłaszczone kółko pokrywki baterii w prawo i zdejmij
pokrywkę.
4 W aplikacji Garmin Express kliknij Dodaj urządzenie.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli
jego nazwę oraz numer seryjny.
5 Kliknij Dodaj urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji
Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli
dostępne dla urządzenia aktualizacje.
6 Wybierz opcję:
2 Wyjmij baterię litowo-jonową z opakowania produktu.
3 Włóż baterię z przewodem u góry.
4 Umieść złącze baterii À w porcie baterii Á.
5 Zamknij pokrywkę komory baterii i dokręć spłaszczone kółko
na pokrywce.
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły, a następnie Instaluj obok aktualizacji, którą
chcesz zainstalować.
Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje
w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały
proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego
połączenia z Internetem.
UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby
zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja
wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD™ do
urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie
danych (Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane,
strona 25).
7 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu
aktualizacji, aby zainstalować aktualizacje.
Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja
Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne
podłączenie urządzenia.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub
podłącz urządzenie do źródła zasilania.
3
• Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk
zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc
urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać
z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie
można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas
ładowania baterii.
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu,
a następnie wybierz opcję Wyłącz.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
Odbiór sygnałów GPS
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję.
na
pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
Kiedy wskaźnik
zmieni kolor na zielony, oznacza to, że
urządzenie odebrało sygnał z satelitów i jest gotowe do pracy.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS. Przytrzymaj, aby zobaczyć dokładność
działania modułu GPS oraz informacje pobrane z satelitów
(Wyświetlanie stanu sygnału GPS, strona 25).
Stan funkcji Bluetooth. Wybierz, aby zobaczyć ustawienia
Bluetooth (Ustawienia Bluetooth, strona 22).
Połączono z zestawem głośnomówiącym. Wybierz, aby
nawiązać połączenie (Rozmowa przez zestaw głośnomó­
wiący, strona 17).
Aktywny profil pojazdu. Wybierz, aby otworzyć ustawienia
profilu pojazdu.
Bieżący czas. Wybierz, aby ustawić czas (Ustawianie czasu,
strona 23).
Poziom naładowania baterii.
Podłączono do aplikacji Smartphone Link. Wybierz, aby
wyświetlić urządzenie online oraz informacje o subskrypcji
(Parowanie telefonu i zestawu słuchawkowego, strona 15).
Temperatura. Wybierz, aby wyświetlić prognozę pogody
(Wyświetlanie prognozy pogody, strona 21).
Stan paliwa. Wybierz, aby wyświetlić informacje funkcji
śledzenia zużycia paliwa.
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz
opcji menu w urządzeniu.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
• Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
• Wybierz lub , aby przewinąć listę lub menu.
4
• Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
• Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla
bieżącego ekranu.
Regulowanie głośności
Aby można było regulować głośność, należy podłączyć
urządzenie do zasilanego uchwytu lub nawiązać połączenie
z zestawem słuchawkowym przy użyciu technologii
bezprzewodowej Bluetooth.
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Środki transportu
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka transportu. Ikona na
pasku stanu informuje o aktualnie wybranym środku transportu.
Tryb samochodu
Tryb motocykla
Tryb bezdroży
Wybór środka transportu
Wybierz
.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (Ustawienia
dotyczące języka i klawiatury, strona 23).
• Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
• Wybierz , aby usunąć znak.
• Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
• Wybierz
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak
znaki przestankowe.
• Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
literami.
Korzystanie z klawiatury z dużymi przyciskami
W ustawieniach języka i klawiatury można włączyć dodatkowe
języki i układy klawiatury (Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury, strona 23).
• Aby wyświetlić więcej znaków, wybierz lub .
• Aby przełączyć na inny język lub układ klawiatury, wybierz .
Funkcje i alerty ostrzegające
motocyklistę
NOTYFIKACJA
Alerty dla motocyklisty i wskazania funkcji ograniczeń prędkości
mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują
z motocyklisty obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń
podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad
bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach.Firma Garmin nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy
będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.
W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do
bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz
Funkcje i alerty ostrzegające motocyklistę
dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty
dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz
włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe lub komunikaty dla
każdego typu alertu. Nie wszystkie alerty są dostępne na
każdym obszarze.
Strefa wokół szkoły lub szkoła w pobliżu: Urządzenie emituje
sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającej się
szkoły lub strefy wokół szkoły oraz ograniczenie prędkości
(jeśli takie dane są dostępne).
Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się
zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na
przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.
Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia
prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie
ograniczenia prędkości.
Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu
kolejowego.
Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru
przechodzenia zwierząt przez drogę.
Zakręt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla
dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.
Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy
i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli
zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było
skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje
o ruchu drogowym (Odbieranie danych o ruchu drogowym za
pomocą Smartphone Link, strona 18).
Ostrzeżenie o zmęczeniu: Urządzenie emituje sygnał
dźwiękowy i proponuje zbliżające się miejsca, gdzie możesz
się zatrzymać i odpocząć, jeśli prowadzisz pojazd przez
ponad dwie godziny bez przerwy.
Włączanie i wyłączanie alertów dla
motocyklisty
Możesz wyłączyć poszczególne alerty dźwiękowe dla
motocyklisty. Alerty wizualne pojawiają się nawet po wyłączeniu
alertów dźwiękowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Alerty
dźwiękowe dla motocyklisty.
2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego
zaznaczenie.
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Odwiedź
stronę garmin.com/speedcameras w celu sprawdzenia
dostępności i zgodności, a także zakupu subskrypcji lub
przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji. W dowolnej chwili
możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą
subskrypcję.
Odwiedź stronę mygarmin.com , aby zaktualizować bazę
danych kamer monitorujących w posiadanym urządzeniu. Aby
Nawigacja do celu
otrzymywać aktualne informacje o kamerach monitorujących,
należy często aktualizować urządzenie.
W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe
dane o kamerach monitorujących prędkość i przejazd na
czerwonym świetle mogą być dołączone do urządzenia.
Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani subskrypcji.
Wyświetlanie przepisów dotyczących kasku
Powiadomienia związane z przepisami dotyczącym noszenia
kasków i ochrony oczu mogą pojawić się w urządzeniu zūmo po
pierwszym odebraniu przez nie sygnału z satelitów oraz gdy
urządzenie zbliży się do obszaru, na którym obowiązują zasady
zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy motocyklem.
NOTYFIKACJA
Firma Garmin zaleca wszystkim motocyklistom noszenie kasków
ochronnych. Powiadomienia o przepisach dotyczących kasków
są wyświetlane wyłącznie w celach informacyjnych, a same
przepisy mogą ulegać zmianom. Dlatego powiadomień tych nie
można traktować jak porad prawnych. Powiadomienia są
dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Wybierz powiadomienie, aby wyświetlić więcej informacji.
Wyszukiwanie przepisów dotyczących kasków
Możesz wyszukać przepisy dotyczące kasków według stanu lub
regionu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Informacje o kasku.
2 Wybierz województwo lub region.
Nawigacja do celu
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
• Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu
w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy
(Zmiana trybu obliczania trasy, strona 6) i unikanie
(Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów, strona 8).
• Urządzenie może także unikać dróg, które nie są
odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu
pojazdu.
• Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży,
wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę
(Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5).
• Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których
chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy
(Kształtowanie trasy, strona 7).
• Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (Dodawanie
pozycji do trasy, strona 7).
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd? i wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie
i zapisywanie pozycji, strona 10).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz Jedź!.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy,
wybierz opcję Jedź!.
• Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie
wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie
mapy.
5
• Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno > Edytuj
trasę i dodaj do trasy punkty kształtowania (Kształtowanie
trasy, strona 7).
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie, strona 6). Na kilka sekund na
krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy, strona 7).
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Ciekawa trasa, aby obliczyć trasy biegnące po
krętych drogach.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Wyznaczanie ciekawej trasy
Urządzenie umożliwia wytyczanie tras biegnących krętymi i/lub
pagórkowatymi drogami oraz z ograniczoną liczbą odcinków
biegnących autostradami. Dzięki tej funkcji podróż może być
bardziej przyjemna, jednak dystans lub czas potrzebny na
dotarcie do celu mogą ulec wydłużeniu.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich modeli
urządzeń i nie dla wszystkich regionów map.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania
> Ciekawa trasa > Zapisz.
2 Wybierz Ustawienia ciekawej trasy.
3 Za pomocą suwaka określ liczbę zakrętów.
4 Za pomocą suwaka określ liczbę wzniesień.
5 Za pomocą suwaka określ liczbę autostrad.
6 Rozpocznij trasę (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5).
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? >
2 Podaj pozycję domową.
> Ustal pozycję domową.
Trasa na mapie
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy.
Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną
Urządzenie może utworzyć trasę z podróżą powrotną, używając
konkretnej pozycji startowej, dystansu, czasu trwania lub celu
podróży.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Aplikacje > Podróż
powrotna.
2 Wybierz Pozycja startowa.
3 Wybierz pozycję i wciśnij Wybierz.
4 Wybierz Cechy podróży.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Wybierz dystans, aby zaplanować podróż
w oparciu o dystans.
• Wybierz Wybierz czas trwania, aby zaplanować podróż
w oparciu o czas jej trwania.
• Wybierz Wybierz cel podróży, aby zaplanować podróż
w oparciu o konkretną pozycję.
6 Podaj dystans, czas lub cel podróży.
7 Wybierz opcję:
• Po podaniu dystansu lub czasu trwania, wybierz Gotowe
> Oblicz.
• Jeśli podałeś cel podróży, naciśnij Wybierz.
8 Wybierz trasę i wybierz kolejno Jedź!.
6
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje
następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy
jechać (jeśli takie dane są dostępne).
Dystans do następnej czynności.
Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
Trasa podświetlona na mapie.
Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na
mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie
wykonać czynności.
Prędkość pojazdu.
Nazwa drogi, którą jedziesz.
Szacowany czas przybycia.
PORADA: Dotknij tego pola, aby zmienić wyświetlane w nim
informacje (Zmiana pola danych mapy, strona 14).
Aktywny asystent pasa ruchu
Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do
zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa
symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Kolorowa linia À wskazuje
prawidłowy pas do skrętu.
Nawigacja do celu
2 Wybierz
Wyświetlanie skrętów i wskazówek
Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać
zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki
dotyczące tej trasy.
1 Na mapie wybierz opcję:
• Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty
i wskazówki, wybierz > Skręty.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy najbliższe cztery
skręty lub wskazówki. Podczas podróży wyznaczoną trasą
lista aktualizuje się automatycznie.
• Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla
całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
.
2 Wybierz
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą, strona 5).
Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako
następny cel można dodać np. stację benzynową.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu
i zapisywanie trasy (Planowanie podróży, strona 7).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji,
strona 10).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz
Dodaj jako nast. postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ost. postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na
trasie, wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.
Kształtowanie trasy
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą,
strona 5).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnego celu.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
Nawigacja do celu
.
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
PORADA: Jeśli w menu narzędzi mapy nie ma narzędzia
Zmień trasę, możesz je tam dodać (Włączanie narzędzi
mapy, strona 13).
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
• Aby znaleźć nową trasę, wybierz Objazd.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
> Stop.
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie informacji
o harmonogramie podróży czy dodanie punktów kształtowania
trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden
punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie
strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > >
Utwórz podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie Wybierz.
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie Wybierz.
6 Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać więcej pozycji
(opcjonalnie).
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Dalej > Zapisz.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
7
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę,
i wybierz Start.
Urządzenie przeliczy trasę od Twojej aktualnej pozycji do
wybranej pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów
podróży w odpowiedniej kolejności.
Optymalizowanie kolejności celów dla podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność celów
na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę.
Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji
startowej ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno
> Optymalizuj
kolejność.
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > Moja
aktywna trasa.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
3 Wybierz Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania
trasy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz ikonę profilu pojazdu, a następnie wybierz pojazd,
którym planujesz odbyć podróż (opcjonalnie).
4 Wybierz > Ustawienia podróży.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
Kształtuj trasę, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (Kształtowanie
trasy, strona 7).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz
Preferencje trasy (Zmiana trybu obliczania trasy,
strona 6).
Po rozpoczęciu nawigacji urządzenie automatycznie przełączy
się na wybrany profil pojazdu.
Tworzenie harmonogramu podróży
Do każdej pozycji na trasie podróży można dodać informacje
o harmonogramie podróży, w tym planowany czas przybycia
i czas trwania przerw w każdej z pozycji. Może to pomóc
8
zaplanowaniu czas wyjazdu, tak aby dotrzeć na czas do
poszczególnych pozycji na trasie.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz kolejno > Ustawienia podróży > Edytuj
harmonogram.
4 Wybierz pozycję i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić odpowiednie
informacje do harmonogramu.
PORADA: Aby w harmonogramie podróży uwzględnić kilka
pozycji, wprowadzaj wymagane pozycje, zaczynając od
początku podróży.
5 Powtórz krok 4, aby wprowadzić do harmonogramu
informacje o dodatkowych pozycjach.
6 Gdy skończysz, wybierz Zapisz.
Aby dotrzeć do wyznaczonych miejsc postojów i celów podróży
w zaplanowanym czasie, musisz wyruszyć najpóźniej do
godziny wyświetlonej przy punkcie startowym. Harmonogram
podaje wyłącznie dane szacunkowe. Warunki drogowe, roboty
na drogach i inne przyczyny opóźnień w ruchu mogą wpłynąć na
rzeczywisty czas przybycia.
Udostępnianie podróży
Podróże można również udostępniać innym zgodnym
urządzeniom Garmin za pomocą bezprzewodowej technologii
Bluetooth.
1 Umieść urządzenie Garmin w zasięgu zgodnego urządzenia,
czyli w odległości nie większej niż 33 stóp (10 m).
2 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > >
Udostępnij > Bluetooth.
3 Wybierz podróż, a następnie wybierz Gotowe.
4 Wybierz z listy urządzenie, a następnie wybierz OK.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności, strona 23).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie danych o ruchu drogowym za pomocą Smartphone
Link, strona 18).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych, strona 22), można wyświetlić miejsca,
w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je
omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz opcję Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Nawigacja do celu
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
Wybierz
Zapisz.
4
Unikanie dróg wymagających winiet
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na
temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub
zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie
winiet w poszczególnych krajach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Opłaty >
Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
Własne unikane
Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych
obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika
tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy
przejazdu.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz Gotowe.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikany obszar.
Nawigacja do celu
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6 Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Śledzenie zużycia paliwa
Można ustawić urządzenie w taki sposób, aby szacowało
zużycie paliwa i ostrzegało o zbliżaniu się do maksymalnego
dystansu, jaki można pokonać na danej ilości paliwa. Wtedy
urządzenie będzie proponować stacje paliw na podstawie
szacowanego pozostałego zasięgu. Gdy funkcja śledzenia
zużycia paliwa jest włączona, wskazuje bieżący stan paliwa.
Biały: Śledzenie zużycia paliwa jest wyłączone lub urządzenie
nie jest podłączone do uchwytu motocyklowego.
Zielony: Szacowany zasięg na paliwie jest powyżej ostrzeżenia
o niskim poziomie zbiornika paliwa.
Pomarańczowy: Szacowany zasięg na paliwie jest poniżej
ostrzeżenia o niskim poziomie zbiornika paliwa.
Czerwony: Szacowany dystans, który można pokonać na
pozostałej ilości paliwa, wynosi 0.
Włączanie śledzenia zużycia paliwa
Przed włączeniem funkcji śledzenia zużycia paliwa należy
przełączyć urządzenie w tryb motocykla lub nawigacji po
bezdrożu i umieścić je w uchwycie motocyklowym.
Po włączeniu funkcji śledzenia zużycia paliwa na ekranie
komputera podróży pojawi się wskaźnik paliwa (Wyświetlanie
strony Informacje o podróży, strona 14).
1 Napełnij zbiornik paliwa.
2 Wybierz kolejno Aplikacje > Ustawienia paliwa > Śledzenie
zużycia paliwa.
3 Wybierz Dystans na zbiornik.
4 Podaj dystans, jaki pojazd może pokonać na zbiorniku
paliwa, i wybierz Gotowe.
Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa
Urządzenie można ustawić tak, by ostrzegało, gdy w zbiorniku
zacznie brakować paliwa.
9
UWAGA: Aby wyświetlać ostrzeżenia o niskim stanie paliwa,
urządzenie musi być zamontowane w uchwycie motocyklowym.
1 Włącz funkcję śledzenia zużycia paliwa (Włączanie śledzenia
zużycia paliwa, strona 9).
2 Wybierz Ostrzeżenie zbiornika paliwa.
3 Podaj odległość i wybierz Gotowe.
Kiedy w zbiorniku zostanie ilość paliwa pozwalająca na
przebycie jedynie podanej odległości, na stronie mapy pojawi
się ostrzeżenie o niskim stanie paliwa.
Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa
Po napełnieniu zbiornika paliwa należy zresetować przebieg na
zbiorniku paliwa w urządzeniu, aby dokładniej śledzić pozostałą
ilość paliwa.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ustawienia paliwa > Resetuj
zbiornik paliwa.
Włączanie postojów na tankowanie
Przed włączeniem funkcji postojów na tankowanie należy
przełączyć urządzenie w tryb motocykla, umieścić je w uchwycie
motocyklowym i włączyć funkcję śledzenia zużycia paliwa.
Opcja ta pozwala ustawić urządzenie, tak aby proponowało
postoje na zatankowanie paliwa na podstawie szacowanego
zasięgu, czyli dystansu jaki można pokonać na danej ilości
paliwa.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ustawienia paliwa > Postoje
na tankowanie.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania, strona 10).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne,
strona 10).
• Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś
w nich swoją pozycję (Wyszukiwanie punktów szczególnych
Foursquare, strona 11).
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania, strona 11).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru, strona 10).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji, strona 12).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyświetlanie ostatnio
znalezionych pozycji, strona 12).
®
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
10
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
Wybierz
opcję:
5
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyświetlanie wyników wyszukiwania na
mapie
Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie,
zamiast na liście.
1 Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz .
Na mapie wyświetli się najbliższa wyszukana pozycja.
wskazuje pozycje innych wyników wyszukiwania.
2 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby wyświetlić więcej wyników, dotknij i przeciągnij mapę.
• Aby wybrać inną pozycję, wybierz .
• Aby wyświetlić szczegóły i trasy dla wybranej pozycji,
wybierz opis pozycji znajdujący się na dole mapy.
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Jedź!.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji.
Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład
w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż
aktualnej trasy.
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz .
3 Wybierz opcję.
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Wybierz kategorię.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
3 Wybierz opcję:
• Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej
stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio
wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
• W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie
wybierz cel podróży.
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Wpisz wyszukiwane.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Jedź!.
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz > Poznaj to miejsce.
Foursquare
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Aby korzystać z dodatkowych funkcji, można połączyć się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
zainstalowanej w zgodnym smartfonie. Po połączeniu się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pozycji
Foursquare, zgłosić swoją obecność w tym miejscu oraz
przeprowadzić wyszukiwanie punktów szczególnych
w internetowej bazie danych Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po
połączeniu się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji
Smartphone Link można uzyskać najbardziej aktualne wyniki
wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare, jak
również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu
Foursquare.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Foursquare®.
Łączenie z kontem Foursquare
1 Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link (Parowanie
telefonu i zestawu słuchawkowego, strona 15).
2 W smartfonie uruchom aplikację Smartphone Link.
3 Otwórz menu ustawień aplikacji Smartphone Link i wybierz
kolejno Foursquare® > Logowanie.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
4 Podaj dane logowania do konta Foursquare.
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare
Aby wyświetlić szczegóły pozycji w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników,
ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.
1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt
szczególny z serwisu Foursquare.
2 Wybierz .
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby zgłosić swoją pozycję w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Foursquare® > Zgłoś pozycję.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Zgłoś pozycję.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wysz. w pobliżu:, aby zmienić
przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 10).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Wysz. w pobliżu: (Zmiana przeszukiwanego
obszaru, strona 10).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Wpisz
wyszukiwane, podaj nazwę miasta i wybierz .
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
11
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Zapisywanie pozycji
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja, Paliwo lub Pomoc drogowa.
UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Zapisz.
12
2
3
4
5
strona 10).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz .
Wybierz Zapisz.
W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zap. miejs..
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Udostępnianie zapisanych pozycji
Po zapisaniu pozycji można udostępnić ją innym zgodnym
urządzeniom Garmin, korzystając z technologii bezprzewodowej
Bluetooth lub karty pamięci.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Udostępnij.
Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby udostępnić informacje o pozycji.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie, strona 6) lub otoczenia w przypadku, gdy
żadna trasa nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy, strona 6).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po
aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na
krawędzi mapy.
Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.
Zmień trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie
pozycji na trasie.
Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub
drodze, którą podróżujesz (Przed tobą, strona 13).
Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie
(Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 7).
Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie
jak prędkość czy pokonany dystans (Wyświetlanie danych
podróży z mapy, strona 13).
Głośność: Umożliwia regulację głośności ogólnej.
Jasność: Umożliwia regulację jasności ekranu.
Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych
z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje
dla trwającej rozmowy (Korzystanie z opcji w trakcie
rozmowy, strona 18).
Utrudnienia drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze,
w którym się znajdujesz (Wyświetlanie zbliżających się
utrudnień drogowych, strona 14).
Pogoda: Wyświetla warunki pogodowe w obszarze, w którym
się znajdujesz.
PhotoLive: Zapewnia obraz na żywo z kamer monitorujących
po uzyskaniu subskrypcji photoLive (Kamery monitorujące
PhotoLive, strona 21).
Zgłoś kamerę: Umożliwia zgłaszanie fotoradaru lub kamery
monitorującej przejazd na czerwonym świetle. To narzędzie
jest dostępne tylko wtedy, kiedy na Twoim urządzeniu
znajdują się dane o fotoradarach lub kamerach
monitorujących przejazd na czerwonym świetle oraz masz
aktywne połączenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
telefonu i zestawu słuchawkowego, strona 15).
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
Korzystanie z mapy
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz
.
Włączanie narzędzi mapy
Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te
najczęściej używane. Do menu można dodać maksymalnie 12
narzędzi.
1 Na mapie wybierz > .
2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się
obok niego.
3 Wybierz Zapisz.
Przed tobą
Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub
drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się
punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub
miejsca obsługi podróżnych. Podróżując autostradą, możesz
wyświetlać informacje i dostępne usługi dla zbliżających się
zjazdów i miast, podobne do informacji prezentowanych na
znakach drogowych przy autostradach.
Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane
w narzędziu Przed tobą.
Wyświetlanie zbliżających się pozycji
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić następną zbliżającą się pozycję w każdej
kategorii, wybierz , jeśli jest taka potrzeba.
• Aby wyświetlić informacje i dostępne usługi dla
zbliżającego się zjazdu z autostrady lub miasta, wybierz
.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko podczas podróży
autostradą lub gdy wyznaczona trasa przewiduje przejazd
autostradą.
Wybierz
element, aby wyświetlić listę pozycji dla danej
3
kategorii, zjazdu lub miasta.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu
Przed tobą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną
kategorię, a następnie Własne wyszukiwanie i pisz
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Gotowe.
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi
mapy, strona 13).
Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w narzędziu mapy
z danymi podróży należy dodać narzędzie Dane podróży do
menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy, strona 13).
1 Na mapie wybierz kolejno > Dane podróży.
2 Wybierz pole danych podróży.
13
3 Wybierz opcję.
W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole
danych podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
14
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zapisz.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
3 Wybierz Zapisz.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie Bluetooth ma kilka funkcji połączeń, z których
można korzystać w przypadku posiadania zgodnego smartfonu.
Niektóre funkcje wymagają zainstalowania aplikacji Smartphone
Link w smartfonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie
garmin.com/smartphonelink.
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie
jest dostępna dla wszystkich języków i we wszystkich
modelach smartfonów.
LiveTrack: Aplikacja pozwala na udostępnianie miejsca jazdy
kontaktom dostępnym w posiadanym smartfonie, a także na
profilach w serwisach społecznościowych.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący: Umożliwia
wybieranie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą
urządzenia oraz używanie go jako zestawu
głośnomówiącego.
Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze
smartfonu na urządzenie nawigacyjne.
Przesyłanie multimediów: Przesyła dźwięk ze smartfona do
zestawu słuchawkowego oraz umożliwia sterowanie
odtwarzaniem multimediów przez Bluetooth z poziomu
urządzenia zūmo .
Radio internetowe Pandora : Przesyła muzykę z radia
internetowego Pandora do zestawu słuchawkowego.
Zapewnia możliwość zmiany stacji i utworu, podglądu
informacji o artyście i utworach, ocenę utworów i wiele inny
opcji bezpośrednio z poziomu urządzenia zūmo .
Przesyłanie muzyki Spotify : Przesyła muzykę z serwisu
Spotify do zestawu słuchawkowego. Zapewnia możliwość
wyszukiwania i odtwarzania muzyki i playlist, podglądu
informacji o artystach i utworach, oceny utworów i wiele
innych opcji bezpośrednio z poziomu urządzenia zūmo .
Zgłoś pozycję w Foursquare: Umożliwia zgłoszenie pozycji
w serwisie Foursquare, korzystając z urządzenia zūmo .
Bieżące informacje o pogodzie: Funkcja przesyła do
urządzenia bieżące informacje o pogodzie oraz alerty.
Usługi Garmin Live: Zapewnia dostęp do subskrybowanych
usług dostarczających w urządzeniu bieżących danych,
takich jak informacje o ruchu drogowym i parkingach oraz
szczegółowe prognozy pogody.
®
®
Wymagania funkcji Bluetooth
Niektóre funkcje wymagają telefonu, zestawu słuchawkowego
lub konkretnej aplikacji w smartfonie.
Funkcje online Bluetooth
Funkcja
Wymagane
Powiadomienia
z telefonu
Sparowany smartfon z aplikacją Smartphone
Link.
LiveTrack
Sparowany smartfon z aplikacją Smartphone
Link.
Rozmowa w trybie głośnomówiącym
Sparowany telefon i zestaw słuchawkowy.
Ta funkcja jest zgodna z przewodowymi
zestawami słuchawkowymi, jak i bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi
Bluetooth.
Przesyłanie multimediów Sparowany smartfon i zestaw słuchawkowy.
Ta funkcja jest zgodna z przewodowymi
zestawami słuchawkowymi, jak i bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi
Bluetooth.
Radio internetowe
Pandora
Sparowany smartfon z aplikacją Pandora.
Przesyłanie muzyki
Spotify
Sparowany smartfon z aplikacją Spotify.
Zgłoś pozycję
w Foursquare
Sparowany smartfon z aplikacjami
Smartphone Link i Foursquare.
Bieżące informacje
o pogodzie
Sparowany smartfon z aplikacją Smartphone
Link.
Usługi Garmin Live
Sparowany smartfon z aplikacją Smartphone
Link.
Parowanie telefonu i zestawu
słuchawkowego
Musisz sparować urządzenie zūmo z telefonem i zestawem
słuchawkowym Bluetooth, aby móc korzystać z wielu funkcji
Bluetooth. Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich
połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się
w zasięgu.
Niektóre funkcje wymagają połączenia z aplikacją Smartphone
Link. Możesz połączyć się z aplikacją Smartphone Link podczas
parowania urządzeń lub w późniejszym czasie.
1 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
2 Umieść telefon w odległości do 3 m (10 stóp) od urządzenia
zūmo .
3 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth
> .
4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
sparować telefon z urządzeniem.
5 W urządzeniu zūmo wybierz .
PORADA: Jeśli nie pojawi się ekran ustawień początkowych
Bluetooth, wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth >
Wyszukaj urządzenia, aby sparować zestaw słuchawkowy.
6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby
sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem.
7 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Smartphone Link (opcjonalnie).
Podczas parowania z urządzeniem Apple , na ekranie zūmo
zostaje wyświetlony kod bezpieczeństwa.
8 Jeśli to konieczne, wpisz w telefonie kod bezpieczeństwa
w ciągu 30 sekund.
®
BluetoothIkony stanu funkcji
Ikony stanu są wyświetlane w ustawieniach Bluetooth obok
każdego sparowanego urządzenia.
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
• Szara ikona oznacza, że funkcja jest wyłączona lub
odłączona dla tego urządzenia.
Funkcje online Bluetooth
• Kolorowa ikona oznacza, że funkcja jest podłączona
i aktywna dla tego urządzenia.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
Powiadomienia z telefonu
Smartphone LinkFunkcje i usługi
Przesyłanie multimediów
Zestaw słuchawkowy podłączony
Konfigurowanie funkcji Bluetooth dla
urządzenia Apple
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz włączać i wyłączać lub
dostosowywać określone funkcje.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link w urządzeniu
Apple
Przed nawiązaniem połączenia z aplikacją Smartphone Link,
musisz sparować i połączyć urządzenie zūmo z telefonem.
Jeśli podczas procesu parowania połączenie z aplikacją
Smartphone Link nie zostało nawiązane, możesz się z nią
połączyć, korzystając z dodatkowych funkcji Bluetooth. Aplikacja
Smartphone Link komunikuje się z telefonem za pomocą
technologii Bluetooth Smart. Przy pierwszym łączeniu
z aplikacją Smartphone Link na urządzeniu Apple musisz podać
kod bezpieczeństwa funkcji Bluetooth Smart.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
2 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Kod bezpieczeństwa zostanie wyświetlony na ekranie
urządzenia zūmo .
3 Wpisz ten kod w telefonie.
Wyłączanie trybu głośnomówiącego w urządzeniu
Apple
Możesz wyłączyć tryb głośnomówiący, zachowując połączenie
z telefonem w celu otrzymywania danych i powiadomień
Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu, który będzie używany w trybie
głośnomówiącym.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Kolorowa ikona wyświetli się obok
nazwy telefonu używanego w trybie głośnomówiącym.
3 Usuń zaznaczenie pola Rozmowy telefoniczne.
Wyłączanie danych i powiadomień z telefonu
Smartphone Link w urządzeniu Apple
Możesz wyłączyć dane i powiadomienia z telefonu Smartphone
Link, zachowując połączenie z telefonem w celu obsługi trybu
głośnomówiącego.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu połączoną z danymi
i powiadomieniami Smartphone Link.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Obok nazwy telefonu korzystającego
z danych i powiadomień wyświetlą się niebieskie ikony i .
3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Usługi na smartfony.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla urządzenia
Apple
Możesz filtrować powiadomienia na urządzeniu, wyświetlając
lub ukrywając kategorie.
15
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu połączoną z danymi
i powiadomieniami Smartphone Link.
PORADA: Telefon może połączyć się w trybie
głośnomówiącym i uzyskać dostęp do danych, korzystając
z dwóch różnych nazw.Obok nazwy telefonu korzystającego
z danych i powiadomień wyświetlą się kolorowe ikony i .
3 Wybierz Powiadomienia z telefonu.
4 Zaznacz pola wyboru obok powiadomień, które chcesz
wyświetlić.
Konfiguracja funkcji Bluetooth dla smartfonu
z systemem Android™
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z telefonem. Możesz włączać i wyłączać lub
dostosowywać określone funkcje.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link na smartfonie
z systemem Android
Przed nawiązaniem połączenia z aplikacją Smartphone Link,
musisz sparować i połączyć urządzenie zūmo z telefonem.
Jeśli podczas procesu parowania połączenie z aplikacją
Smartphone Link nie zostało nawiązane, możesz się z nią
połączyć, korzystając z dodatkowych funkcji Bluetooth.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na telefonie, zainstaluj
aplikację Smartphone Link.
2 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
Wyłączanie funkcji Bluetooth dla smartfonu
z systemem Android
Możesz wyłączyć pewne funkcje Bluetooth, zachowując
połączenie z innymi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz nazwę telefonu.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, usuń zaznaczenie pola
wyboru Rozmowy telefoniczne.
• Aby wyłączyć dane Smartphone Link i powiadomienia
z telefonu, usuń zaznaczenie pola wyboru Smartphone
Link.
• Aby wyłączyć określone powiadomienia aplikacji,
skorzystaj z ustawień aplikacji Smartphone Link.
Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień dla smartfonu
z systemem Android
Korzystając z aplikacji Smartphone Link, wybierz typy
powiadomień, które mają być wyświetlane na urządzeniu zūmo .
1 W telefonie otwórz aplikację Smartphone Link.
2 Wybierz .
3 Sprawdź, czy pole wyboru Powiadomienia z telefonu jest
zaznaczone.
4 W sekcji Powiadomienia wybierz Ustawienia.
Zostanie wyświetlona lista kategorii powiadomień i aplikacji.
5 Wybierz opcję:
• Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie, zmień
ustawienie przełącznika obok nazwy kategorii lub aplikacji.
• Aby dodać aplikację do listy, wybierz .
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth dla
zestawu słuchawkowego
Domyślnie wszystkie zgodne funkcje Bluetooth są włączone
podczas parowania z zestawem słuchawkowym. Możesz
włączać i wyłączać określone funkcje.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
16
2 Wybierz nazwę zestawu słuchawkowego.
3 Wybierz opcję:
• Aby usunąć zestaw słuchawkowy, usuń zaznaczenie pola
wyboru Zestaw słuchawkowy.
• Aby wyłączyć dźwięk w multimediach przesyłanych
strumieniowo, odznacz pole wyboru Dźwięki
multimediów.
Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych
o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji
Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie
przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą
technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są
dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających
subskrypcji pakietów usługi Garmin Live (Usługi Garmin Live,
strona 16).
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są
z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych
smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności
można znaleźć na stronie www.garmin.com/smartphonelink lub
w sklepie z aplikacjami dla posiadanego telefonu.
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego
telefonu ze sklepu z aplikacjami.
Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji
znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia
Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja
nawigacyjna w telefonie.
1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do
pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu).
2 W menu aplikacji wybierz Smartphone Link.
Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja
zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów
w urządzeniu.
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (Parowanie telefonu i zestawu
słuchawkowego, strona 15).
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do
usług Garmin Live. GarminUsługi Live zapewniają bezpłatne
oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym i pogodzie.
Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne
aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu
drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje,
które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają
symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy,
gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować
w telefonie aplikację Smartphone Link.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie (Parowanie
telefonu i zestawu słuchawkowego, strona 15).
2 Wybierz Moje konto.
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
3 Wybierz usługę.
Funkcje online Bluetooth
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Powiadomienia z telefonu
Po połączeniu urządzenia zūmo z aplikacją Smartphone Link
można w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu
dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań
zapisanych w kalendarzu.
UWAGA: Po połączeniu z aplikacją Smartphone Link może
upłynąć kilka minut, zanim urządzenie nawigacyjne zacznie
odbierać powiadomienia. Po udanym połączeniu i aktywowaniu
powiadomień z telefonu w ustawieniach Bluetooth zostanie
wyświetlona kolorowa ikona (BluetoothIkony stanu funkcji,
strona 15).
Odbieranie powiadomień
NOTYFIKACJA
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie zūmo mogło odbierać powiadomienia, musisz
połączyć je ze smartfonem i aplikacją Smartphone Link.
Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na
większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli
urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś
pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane
w narzędziu mapy.
• Aby zignorować powiadomienie, wybierz OK.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz Pokaż.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Pokaż > Odtwórz.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy
NOTYFIKACJA
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
prowadzenia pojazdu.
Aby urządzenie zūmo mogło odbierać powiadomienia, musisz
połączyć je ze smartfonem i aplikacją Smartphone Link.
W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są
w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Jeśli urządzenie jest
w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie
kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.
• Aby odrzucić powiadomienie, wybierz .
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie
pozostanie aktywne w telefonie.
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
• Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz Odtwórz
wiadomość.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
Funkcje online Bluetooth
• Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie
powiadomień z telefonu, wybierz Pokaż, a następnie wybierz
opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla
niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane
przez aplikację przesyłającą powiadomienie.
Wyświetlanie listy powiadomień
Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Powiadomienia z telefonu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane
powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym,
a przeczytane — szarym.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
• Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz .
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując
technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest
dostępna dla wszystkich języków.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych
jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że
konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał
z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne
w każdym telefonie.
Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się
z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem
słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią
Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź
stronę www.garmin.com/bluetooth.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Wybierz numer.
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Wybierz numer.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Przeglądaj
kategorie.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz Połącz.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
17
3 Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
Podczas rozmowy można korzystać z opcji dostępnych
w widoku mapy.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz
prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz .
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji, strona 12).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > > Ustaw numer
domowy.
2 Wprowadź swój numer telefonu.
3 Wybierz Gotowe.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Dzwoń do domu.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem zūmo .
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
3 Usuń zaznaczenie pola obok nazwy sparowanego
urządzenia.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon i wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na
temat komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można
znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
• Alerty o utrudnieniach drogowych pojawiają się na mapie
w przypadku wystąpienia na Twojej trasie lub w Twoim
obszarze wypadków drogowych.
• Aby można było odbierać informacje o utrudnieniach
drogowych, urządzenie musi być połączone z usługą
Smartphone Link, a użytkownik musi mieć aktywną
subskrypcję komunikatów drogowych.
18
Odbieranie danych o ruchu drogowym za
pomocą Smartphone Link
Usługa Ruch drogowy na żywo dostarcza informacje o ruchu
drogowym w czasie rzeczywistym.
1 Pobierz aplikację Smartphone Link do zgodnego telefonu
(Pobieranie aplikacji Smartphone Link, strona 16).
2 Wykup subskrypcję usługi Ruch drogowy na żywo
(Subskrypcja usług Garmin Live, strona 16).
3 Połącz urządzenie z telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (Parowanie telefonu i zestawu
słuchawkowego, strona 15).
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrudnienia drogowe.
Korzystanie z aplikacji
Konfiguracja udostępniania LiveTrack
i zapraszanie widzów
Przy pierwszym uruchomieniu funkcji LiveTrack musisz ją
skonfigurować i zaprosić widzów.
1 Połącz z aplikacją Smartphone Link (Parowanie telefonu
i zestawu słuchawkowego, strona 15).
2 W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link i wybierz
LiveTrack.
3 Wprowadź nazwę użytkownika i wybierz Dalej.
4 Wprowadź co najmniej jeden kontakt, który chcesz zaprosić.
Możesz wprowadzić nazwę kontaktu lub adres e-mail.
5 Wybierz Uruchom LiveTrack.
Aplikacja rozpocznie udostępnianie danych
LiveTrack. Zaproszeni widzowie otrzymają wiadomość e-mail
z łączem umożliwiającym wyświetlanie Twoich danych
LiveTrack.
6 Wybierz , aby udostępnić łącze LiveTrack w sieci
społecznościowej, komunikatorze lub innej aplikacji do
udostępniania treści (opcjonalnie).
Rozpoczynanie sesji LiveTrack w telefonie
Aby rozpocząć sesję LiveTrack w telefonie, musisz najpierw
sparować telefon z posiadanym urządzeniem i połączyć się
z usługą Smartphone Link (Parowanie telefonu i zestawu
słuchawkowego, strona 15).
1 W smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link.
2 Wybierz LiveTrack.
3 Wybierz opcję udostępniania.
4 Wybierz Uruchom LiveTrack.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać muzykę lub dźwięk
z poniższych źródeł.
• Pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu zūmo .
• Pliki muzyczne przechowywane w telefonie lub odtwarzaczu
multimedialnym podłączonym do gniazda USB uchwytu
motocyklowego.
• Sygnał dźwiękowy doprowadzony do wejścia liniowego audio
w uchwycie motocyklowym.
• Dźwięk Bluetooth ze sparowanego telefonu.
Utrudnienia drogowe
• Radio internetowe Pandora.
• Serwis Spotify przesyłający muzykę strumieniowo.
Odtwarzanie multimediów
1 Wybierz Aplikacje.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Pandora®, aby otworzyć odtwarzacz
multimedialny, którego źródłem multimediów będzie
serwis Pandora.
• Wybierz Spotify, aby otworzyć odtwarzacz multimedialny,
którego źródłem multimediów będzie serwis Spotify.
• Wybierz Odtwarz. multim., aby otworzyć odtwarzacz
z ustawionym ostatnim źródłem multimediów.
Wybierz
opcję:
3
• Aby zmienić źródło multimediów, wybierz .
• Aby wybrać utwór, stację, playlistę lub plik muzyczny,
wybierz .
Dodawanie narzędzia odtwarzacza multimedialnego
do mapy
Narzędziem odtwarzacza multimedialnego na mapie można
sterować na mapie.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Narzędzia
mapy > Odtwarz. multim..
2 Otwórz mapę.
3 Wybierz kolejno > Odtwarz. multim..
Na mapie pojawią się elementy sterowania odtwarzaczem
multimedialnym.
Zmiana źródła multimediów
Możesz zmienić źródło, z którego odtwarzane są multimedia na
urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarz. multim. > .
2 Wybierz źródło multimediów.
Usługa Pandora
Pandora to darmowe, spersonalizowane radio, które zapewnia
wygodny sposób na niekończące się słuchanie i odkrywanie
muzyki.Integracja Pandora wymaga zgodnego urządzenia
mobilnego z zainstalowaną aplikacją Pandora. Aby dowiedzieć
się więcej o zgodnych urządzeniach mobilnych, odwiedź stronę
www.pandora.com/everywhere/mobile.
UWAGA: Usługa Pandora jest obecnie dostępna w Stanach
Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii.
Zmiana stacji
1 Wybierz Aplikacje > Pandora®.
2 Wybierz .
3 Wybierz stację.
Spotify
Spotify to cyfrowy serwis muzyczny, który daje dostęp do
milionów utworów.
PORADA: Integracja z serwisem Spotify wymaga
zainstalowania w telefonie aplikacji Spotify. Wymagane jest
zgodne cyfrowe urządzenie mobilne oraz płatna subskrypcja
(jeśli jest dostępna). Odwiedź stronę www.garmin.com.
Ten produkt zawiera oprogramowanie Spotify, które podlega
licencjom stron trzecich. Treść licencji można znaleźć tutaj:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Podróżuj
z muzyką dzięki Spotify. Odtwarzaj utwory ulubionych artystów
lub pozwól wybrać muzykę serwisowi Spotify.
Wyświetlanie informacji o śladzie
1 Wybierz Aplikacje > Ślady > Aktywne.
2 Wybierz ślad.
Ślad zostanie wyświetlony na mapie.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby zapisać ślad, wybierz Zapisz ślad.
• Aby zapisać ślad jako podróż, wybierz Zapisz jako
podróż.
• Aby obejrzeć wykres wysokości śladu, wybierz Profil
wysokości.
TracBack
®
Podróż ostatnim śladem
Funkcja TracBack zapisuje bieżącą trasę podróży. Można
odtworzyć bieżący ślad aż do miejsca startu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz Jedź!.
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży
Można zapisać bieżący ślad jako podróż i podróżować później
według jej planu, korzystając z funkcji planowania podróży
(Podróż wg zapisanego planu podróży, strona 8).
1 Wybierz TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz kolejno > Zapisz jako podróż.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Ciśnienie w oponie
OSTRZEŻENIE
Korzystanie z systemu kontroli ciśnienia w oponach nie zwalania
z obowiązku ich właściwej obsługi. Użytkownik jest
odpowiedzialny za utrzymywanie prawidłowego ciśnienia
w oponach. Dotyczy to również przypadków spadku ciśnienia
w oponie, gdy jego wartość nie osiągnęła jeszcze poziomu, na
którym wyzwalany jest alert o niskim ciśnieniu w oponie.
Zaniedbania w zakresie utrzymywania prawidłowego ciśnienia
w oponach mogą prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, co
grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
System monitorowania ciśnienia w oponach Garmin jest
dostępny jako osobne akcesorium. Funkcja monitorowania
ciśnienia w oponach nie jest zgodna ze wszystkimi modelami
zūmo. Odwiedź stronę www.garmin.com/zumo, aby uzyskać
informacje na temat akcesoriów i zgodności.
Konfiguracja czujników ciśnienia w oponach
Przed rozpoczęciem konfiguracji czujników ciśnienia w oponach
należy przygotować baterie oraz etykiety z numerami
dostarczone z czujnikami. Należy również posiadać zgodne
urządzenie zūmo .
Komunikacja pomiędzy czujnikami a zgodnym urządzeniem
zūmo odbywa się bezprzewodowo. Za pomocą urządzenia
zūmo użytkownik może kontrolować ciśnienie w oponach oraz
odbierać alerty o niskim ciśnieniu.
1 Zdejmij nasadkę À czujnika Á, obracając ją w lewo.
Ślady
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera
informacje o zarejestrowanej ścieżce, w tym czas, pozycję
i wysokość.
Korzystanie z aplikacji
19
zawieszenia czy innego wyposażenia. Jeśli pomiędzy
zamocowanym czujnikiem a innymi elementami wyposażenia
pojazdu dochodzi do kontaktu, nie należy korzystać z pojazdu
w czasie, gdy czujnik jest zamocowany.
Po zamontowaniu czujnika konieczne może być wyważenie kół
pojazdu, aby uniknąć ewentualnych wibracji lub
nierównomiernego zużycia opon.
2 Jeśli bateria została już umieszczona w czujniku, wyjmij ją.
3 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno opcje Aplikacje >
Ciśnienie w oponie.
4 Wybierz profil pojazdu odpowiadający konfiguracją opon
Twojemu pojazdowi.
5 Zbliż czujnik do urządzenia zūmo .
6 Wybierz w urządzeniu zūmo numer opony, z którą czujnik
zostanie sparowany.
7 W ciągu 30 sekund umieść baterię Â w uchwycie baterii Ã
tak, aby biegun dodatni był skierowany w górę.
Przed zamocowaniem czujników na oponach należy
skonfigurować je przy użyciu urządzenia zūmo .
1 Usuń nasadki z trzpieni zaworów w oponach.
2 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno opcje Aplikacje >
Ciśnienie w oponie, aby wyświetlić schemat profilu pojazdu.
3 Zamontuj czujniki na trzpieniach zaworów, obracając je
w prawo.
UWAGA: Każdy z czujników należy zamocować na właściwej
oponie zgodnie ze schematem profilu pojazdu oraz
etykietami z numerami umieszczonymi na czujnikach
podczas konfiguracji.
4 Obróć koła ręką, aby sprawdzić, czy czujniki mają
wystarczającą ilość wolnego miejsca i nie kolidują z innymi
elementami wyposażenia pojazdu.
Alerty dotyczące ciśnienia w oponie
Urządzenie ostrzega użytkownika za pomocą komunikatów, ikon
na mapie oraz symboli w aplikacji do kontroli ciśnienia
w oponach.
Jeśli dla danego czujnika jest aktywny alert, numer obok
odpowiadającej mu opony jest wyświetlany w aplikacji do
kontroli ciśnienia na czerwono. Czerwone symbole widoczne
poniżej numeru informują o aktywnych alertach dotyczących
danego czujnika.
Niskie ciśnienie w oponie
Słaba bateria czujnika
Czujnik niepodłączony
Tryb uśpienia czujnika ciśnienia w oponie
Urządzenie zūmo wyszuka czujnik, a po pomyślnym
sparowaniu wyświetli odpowiedni komunikat
z potwierdzeniem.
PORADA: Jeśli proces parowania zakończy się
niepowodzeniem, wyjmij baterię z czujnika i powtórz
czynności opisane w punktach 6 i 7.
8 Podaj zalecaną wartość ciśnienia dla tej opony.
9 Podaj minimalną wartość ciśnienia dla tej opony.
Gdy czujnik wykryje, że ciśnienie w oponie spadło poniżej tej
wartości, urządzenie zūmo generuje alert o niskim ciśnieniu.
10 Załóż i mocno dokręć nasadkę czujnika.
11 Umieść na czujniku etykietę z numerem odpowiadającym
numerowi opony wybranej w punkcie 6.
12 Powtórz przedstawioną procedurę dla pozostałych czujników.
Po zaparkowaniu pojazdu i wyłączeniu urządzenia zūmo czujnik
ciśnienia w oponie przełączy się po kilku minutach w tryb
czuwania. W trybie uśpienia czujnik nie przesyła do urządzenia
zūmo żadnych informacji. Może to być przyczyną zgłaszania
przez urządzenie zūmo braku połączenia z czujnikiem.
Gdy pojazd znów zacznie się przemieszczać, czujnik opuści tryb
czuwania i ponownie połączy się z urządzeniem zūmo .
Ponowne nawiązanie połączenia może zająć do 30 sekund.
Montaż czujników na oponach
Pilot VIRB
OSTRZEŻENIE
System kontroli ciśnienia w oponach jest przeznaczony do
stosowania wyłącznie z zaworami wyposażonymi w metalowe
trzpienie. Montaż czujników ciśnienia na trzpieniach zaworów
nie wykonanych z metalu może doprowadzić do uszkodzenia
opony i/lub trzpienia zaworu, co grozi poważnymi obrażeniami
ciała lub śmiercią.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec uszkodzeniu czujników lub pojazdu, po ich
zamontowaniu należy upewnić się, że nie dochodzi do kontaktu
pomiędzy czujnikami a elementami układu hamulcowego,
20
Korzystanie z kompasu
UWAGA: Musisz się poruszać, aby kompas mógł określić
kierunek ruchu.
Do nawigacji można używać kompasu GPS.
Wybierz kolejno Aplikacje > Kompas.
®
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pilota VIRB należy ją
włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera podręcznik
użytkownika kamery VIRB.
1 Włącz kamerę VIRB.
2 Na urządzeniu zūmo wybierz Aplikacje > Pilot VIRB >
Połącz.
Poczekaj,
aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
3
Korzystanie z aplikacji
4 Wybierz opcję:
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
• Wybierz Uruchom zapis, aby nagrać wideo.
• Wybierz Przerwij zapis, aby zatrzymać nagrywanie
wideo.
• Wybierz Pojedyncze ujęcie, aby zrobić zdjęcie.
Rejestrowanie historii usług
Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw
i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług.
Dodatkowo można też dodawać własne kategorie (Dodawanie
kategorii usług, strona 21).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz Dodaj zapis.
4 Podaj stan licznika i wybierz Dalej.
5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
6 Wybierz Gotowe.
Dodawanie kategorii usług
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Dodaj kategorię.
3 Wpisz nazwę kategorii i wybierz Gotowe.
Usuwanie kategorii usług
W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług
z tej kategorii również zostaną usunięte.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kolejno > Usuń kategorie.
3 Wybierz kategorie usług do usunięcia.
4 Wybierz Usuń.
Zmiana nazw kategorii usług
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
3 Wybierz kolejno > Zmień nazwę kategorii.
4 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisów usług
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię usług.
3 Wybierz > Usuń zapisy.
4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
5 Wybierz Usuń.
Edycja zapisu usług
Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Historia usług.
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz pole.
4 Podaj nowe informacje i wybierz Gotowe.
Wyświetlanie plików pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić pełny
podręcznik użytkownika.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane
dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody,
połącz urządzenie z aplikacją Smartphone Link (Parowanie
telefonu i zestawu słuchawkowego, strona 15).
Korzystanie z aplikacji
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę
na kilka kolejnych dni.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Kamery monitorujące PhotoLive
Kamery monitorujące PhotoLive zapewniają bieżący podgląd
warunków drogowych panujących na głównych drogach
i skrzyżowaniach. Możesz zapisać kamery, z których
zamierzasz regularnie korzystać.
Zapisywanie kamery drogowej
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną
usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (Smartphone
Link, strona 16).
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
21
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej
Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw
zapisać tę kamerę (Zapisywanie kamery drogowej, strona 21).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz kamerę.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności, strona 23).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 14).
Alerty dźwiękowe dla motocyklisty: Włącza alert dźwiękowy
dla każdego typu alertu dla kierowcy (Funkcje i alerty
ostrzegające motocyklistę, strona 4).
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po
uruchomieniu nawigacji.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje
dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza
aktywną trasą.
Ostrzeżenie o zmęczeniu: Ostrzega o długiej jeździe bez
odpoczynku.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
22
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Ciekawa trasa: Obliczanie tras obejmujących kręte drogi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Ustawienia Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych
lub nocnych. Wybranie Auto powoduje, że urządzenie
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Jasność: Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.
Czas do wygaszenia ekranu: Pozwala ustawić czas
bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb
uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
Dostosowywanie urządzenia
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych. Wymagana jest subskrypcja informacji o ruchu
drogowym oraz aplikacja Smartphone Link.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na
ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno
Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie
Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika
podróży.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.
Informacje o urządzeniu
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa (ładowarka
samochodowa CLA,
ładowarka motocyklowa lub
zewnętrzne źródło zasilania)
Od 12 V do 24 V DC
Moc wejściowa (USB)
Od 5 V ±0,25 V
Czas działania baterii
Do 4 godzin w zależności od trybu
pracy i ustawień
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii
Od 3,5 V do 4,1 V
Protokół częstotliwości
radiowej
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz (do pilota VIRB)
2.4 GHz ANT (system kontroli
ciśnienia w oponach)
®
®
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz
uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
NOTYFIKACJA
Nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Urządzenie podłączone do komputera może ładować się
powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą
w ogóle nie ładować urządzenia.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com.
Konserwacja urządzenia
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
23
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij element lub przycisk zwalniający na uchwycie.
2 Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À w lewą stronę, aby ją odkręcić.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić
z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
Ã.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Instalacja, strona 1).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 22).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 24).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 22).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 22).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 4).
• Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth, strona 22).
• Przełączaj urządzenie w tryb energooszczędny, kiedy nie jest
używane (Włączanie i wyłączanie urządzenia, strona 3).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
24
®
Rozwiązywanie problemów
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
®
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
®
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do urządzenia i do portu USB
w komputerze.
PORADA: Kabel USB należy podłączyć bezpośrednio do
portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
UWAGA: Jeśli w komputerze jest zmapowanych kilka dysków
sieciowych, system Windows może mieć problem
z przypisaniem litery dysku do dysków Garmin. Więcej informacji
o przypisywaniu liter do dysków można znaleźć w pliku pomocy
posiadanego systemu operacyjnego.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
Załącznik
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne
dane
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD o pojemności od 4 do 32 GB.
1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych
w urządzeniu (Ogólne informacje o urządzeniu, strona 3).
2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 25).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu garmin.com .
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
Załącznik
25
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 11
akcesoria 25
aktualizowanie
mapy 3
oprogramowanie 3
aktualna pozycja 12
aktywny asystent pasa ruchu 6
alerty dla motocyklisty 4, 5
alerty punktów alarmowych, ustawienia 23
B
bateria
instalacja 3
ładowanie 23, 24
maksymalizowanie 24
problemy 24
bezpiecznik, wymiana 24
C
cele. Patrz pozycje
ciśnienie w oponie
alerty 20
czujniki 19, 20
profile 19
tryb uśpienia 20
czyszczenie ekranu dotykowego 24
czyszczenie urządzenia 24
D
dane techniczne 23
długość i szerokość geograficzna 11
dom
dzwonienie 18
edytowanie pozycji 6
jazda do 6
numer telefonu 18
dostosowywanie urządzenia 22
dziennik podróży, wyświetlanie 14
dźwięk, punkty alarmowe 23
E
edytowanie, zapisane podróże 8
ekran, jasność 4
F
Foursquare 11
G
Garmin Express, aktualizowanie
oprogramowania 3
Gdzie jestem? 12
geocaching 11
głośność, regulowanie 4
GPS 4, 25
H
historia podróży 23
historia usług
edytowanie 21
kategorie 21
usuwanie 21
zapisy 21
I
identyfikator urządzenia 23
ikony, pasek stanu 4
informacje o podróży 13
resetowanie 14
wyświetlanie 14
J
jasność 4
jazda do domu 6
język
głos 23
klawiatura 23
26
K
kamery
czerwone światło 5
prędkość 5
kamery drogowe, wyświetlanie 22
kamery monitorujące prędkość 5
kamery monitorujące przejazd na czerwonym
świetle 5
karta microSD 3, 25
karta pamięci 3, 25
instalacja 25
klawiatura 4
język 23
układ 23
kompas 20
kompleksy 11
komputer, łączenie 24, 25
kradzież, unikanie 24
kształtowanie trasy 7
L
lista zwrotów 7
LiveTrack 18
Ł
ładowanie urządzenia 23, 24
M
mapy 6, 13, 22
aktualizowanie 3
motyw 22
narzędzia 13
pole danych 6, 13, 14
stopień szczegółowości 22
symbole 6
warstwy 14
wyświetlanie tras 6, 7
zakup 25
montowanie, zdejmowanie 24
montowanie urządzenia
motocykl 1
przyssawka 24
samochód 2
wyjmowanie z uchwytu 2, 24
myTrends, trasy 8
N
narzędzia, mapy 13
następny zwrot 6
nawigacja 6, 11
bezdroże 9
ustawienia 22
nawigacja po bezdrożach 9
numer identyfikatora 23
O
objazdy 7
odbieranie połączeń 17
odłączanie, urządzenie Bluetooth 18
odtwarzacz multimedialny 18, 19
opłaty, unikanie 9
oprogramowanie
aktualizowanie 3
wersja 23
ostatnio znalezione pozycje 12
ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa 9
P
paliwo
stacje 12
śledzenie 9, 10
parking, ostatnie miejsce 12
parowanie
odłączanie 18
telefon 25
parowanie urządzenia
telefon 15
Zestaw słuchawkowy 15
pasek wyszukiwania 10
pilot VIRB 20
Pilot VIRB 20
planowanie podróży 7, 8
edytowanie podróży 8
punkty kształtowania 8
pliki, przesyłanie 25
pogoda 21
radar 21
warunki drogowe 21
połączenia 17, 18
dom 18
historia 17
kontakty 17
nawiązywanie 17
odbieranie 17
wybieranie 17
pomoc. 21 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 21
powiadomienia 5, 15–17
pozycje 11, 22
aktualna 12
dzwonienie 17
kompleksy 11
ostatnio znalezione 12
symulowane 22
wyszukiwanie 10, 11
zapisywanie 12
Przed tobą 13
dostosowywanie 13
przepisy dotyczące kasków 5
przewody, uchwyt motocyklowy 1
przewody zasilające 23
wymiana bezpiecznika 24
przycisk zasilania 3
przyciski na ekranie 4
przyssawka 24
przywracanie ustawień 23
punkty szczególne (POI) 10, 11
kompleksy 11
R
resetowanie
dane podróży 14
urządzenie 24
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 15, 16
rozmowy telefoniczne 17
odbieranie 17, 18
wybieranie 18
wybieranie głosowe 18
wyciszanie 18
rozwiązywanie problemów 24, 25
S
skróty
dodawanie 12
usuwanie 12
skrzyżowania, wyszukiwanie 11
służby ratownicze 12
Smartphone Link 15, 16
łączenie 15, 16
Usługi Garmin Live 16
wyłączanie połączeń 15, 16
spis telefonów 17
Spotify 19
subskrypcje, usługi Garmin Live 16
sygnały satelitarne
odbieranie 4
wyświetlanie 25
symulowane pozycje 22
szybkie wyszukiwanie 10
Ś
ślady 19
środki transportu 4
T
technologia Bluetooth 14–17, 25
odłączanie urządzenia 18
parowanie z telefonem 15
parowanie zestawu słuchawkowego 15
ustawienia 22
wyłączanie 22
wyłączanie połączeń 15, 16
Indeks
zarządzanie telefonami 15, 16
telefon
odłączanie 18
parowanie 25
parowanie urządzenia 15
TracBack 19
trasy 5, 6
ciekawa trasa 6
dodawanie punktu 7, 8
kształtowanie 7
myTrends 8
obliczanie 6
przerywanie 7
rozpoczynanie 5, 6
sugerowane 8
tryb obliczania 6, 8, 22
wyświetlanie na mapie 6, 7
tryb snu 3
tryb uśpienia 20
zmiana przeszukiwanego obszaru 10
zrzuty ekranowe 22
U
uchwyt motocyklowy 1
przewody 1
udostępnianie, LiveTrack 18
umowy licencyjne 23
unikane
cechy dróg 9
droga 9
obszar 9
opłaty 9
usuwanie 9
wyłączanie 9
USB, odłączanie 25
usługi Garmin Live, subskrypcja 16
Usługi Garmin Live 16
ustawienia 22, 23
ustawienia czasu 23
ustawienia wyświetlania 22
usuwanie
kategorie usług 21
podróże 8
sparowane urządzenie Bluetooth 18
zapisy usług 21
utrudnienia drogowe 14, 18, 22
kamery 21, 22
mapa 14
wypadki 14
wyszukiwanie opóźnień 14
zmień trasę 8
W
warstwy mapy, dostosowywanie 14
warunki drogowe, pogoda 21
widok mapy
2D 14
3D 14
widok mapy 2D 14
widok mapy 3D 14
wskazówki 7
wskazówki dojazdu 7
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 23
współrzędne 11
wybieranie 17
wyszukiwanie pozycji. 10 Patrz też pozycje
adresy 11
kategorie 10
miasta 11
skrzyżowania 11
współrzędne 11
Z
zapisane pozycje 8, 12
edytowanie 12
kategorie 12
usuwanie 12
zapisywanie, aktualna pozycja 12
zdejmowanie uchwytu 24
Zestaw słuchawkowy 16
parowanie urządzenia 15
Indeks
27
support.garmin.com
Lipiec 2018
190-02001-40_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising