Garmin | zūmo® 595LM | Garmin zūmo® 595LM Príručka používateľa

Garmin zūmo® 595LM Príručka používateľa
zūmo 595
®
Príručka používateľa
© 2016 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , logo Garmin, TracBack , VIRB a zūmo sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách.
myGarmin™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Slovnú známku a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. microSD™ je ochranná známka spoločnosti
SD-3C. Windows je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách. Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Computer,
Inc. PANDORA , logo Pandora a obchodný dizajn Pandora sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Pandora Media, Inc. Použité so súhlasom. SPOTIFY a logo
Spotify patria k registrovaným ochranným známkam spoločnosti Spotify AB. Vyžadujú sa kompatibilné mobilné digitálne zariadenia a prémiové predplatné, ak je dostupné. Prejdite na stránku
www.garmin.com. Tento produkt obsahuje softvér Spotify, na ktorý sa vzťahujú licencie tretích strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Spríjemnite si každú cestu
hudbou so službou Spotify. Prehrávajte skladby a umelcov, ktorých máte radi, alebo dovoľte službe Spotify zabávať vás.
®
®
®
®
®
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
Obsah
Inštalácia......................................................................... 1
Upevnenie zariadenia na motocykel ........................................... 1
Napájaný motocyklový držiak ................................................ 1
Inštalácia základne na riadidlá ............................................... 1
Upevnenie základne k držiaku na motocykel ......................... 1
Pripevnenie platne základne k základni riadidiel ................... 1
Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel. ..................... 2
Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli .......................... 2
Upevnenie zariadenia na automobil ........................................... 2
Začíname......................................................................... 2
Prehľad zariadenia ..................................................................... 3
Inštalácia batérie .........................................................................3
Aktualizácie produktov ................................................................ 3
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin
Express .................................................................................. 3
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia ............................................ 3
Vyhľadávanie GPS signálov ....................................................... 4
Ikony na stavovej lište ................................................................. 4
Používanie tlačidiel na obrazovke .............................................. 4
Nastavenie hlasitosti ................................................................... 4
Nastavenie jasu obrazovky ......................................................... 4
Režimy dopravy .......................................................................... 4
Výber režimu dopravy ............................................................ 4
Používanie klávesnice na obrazovke ......................................... 4
Používanie klávesnice s veľkými tlačidlami ........................... 4
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča......... 4
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča ............. 5
Semaforové kamery a rýchlostné kamery .................................. 5
Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby .... 5
Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby ................ 5
Navigovanie do cieľa......................................................5
Cesty ...........................................................................................5
Spustenie cesty .......................................................................... 5
Zmena režimu výpočtu trasy .................................................. 6
Cestovanie po dobrodružných trasách .................................. 6
Vytvorenie okružnej trasy ....................................................... 6
Spustenie trasy pomocou mapy ............................................. 6
Cesta domov .......................................................................... 6
Trasa na mape ............................................................................ 6
Aktívny asistent jazdných pruhov ........................................... 6
Zobrazenie odbočiek a smerov .............................................. 6
Zobrazenie celej cesty na mape ............................................ 7
Pridanie polohy do vašej trasy .................................................... 7
Tvarovanie trasy ......................................................................... 7
Použitie obchádzky ..................................................................... 7
Zastavenie cesty ......................................................................... 7
Plánovač trasy ............................................................................ 7
Ako sa plánuje trasa .............................................................. 7
Navigácia po uloženej trase ................................................... 7
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase ..................... 7
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase ....................... 7
Upravenie a uloženie aktívnej trasy ....................................... 8
Zmena možností cesty pre trasu ............................................ 8
Plánovanie trasy .................................................................... 8
Zdieľanie trás ......................................................................... 8
Ako používať navrhované cesty ................................................. 8
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam .................................. 8
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase .......................... 8
Vyhýbanie sa cestám s mýtom .............................................. 8
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .................... 8
Vyhýbanie sa úsekom ciest ................................................... 9
Vlastné obmedzenia .............................................................. 9
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá .......................................... 9
Obsah
Sledovanie paliva ........................................................................9
Aktivovanie sledovania paliva ................................................ 9
Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva ........................ 9
Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže .......... 9
Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva .......... 9
Vyhľadávanie a ukladanie polôh................................... 9
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania ................................... 10
Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape .......................... 10
Zmena oblasti vyhľadávania ..................................................... 10
Body záujmu ............................................................................. 10
Vyhľadanie polohy podľa kategórie ..................................... 10
Vyhľadávanie v rámci kategórie ........................................... 10
Navigácia k bodom záujmu na mieste ................................. 10
Foursquare ........................................................................... 10
Nástroje vyhľadávania .............................................................. 11
Vyhľadanie adresy ............................................................... 11
Vyhľadanie križovatky .......................................................... 11
Vyhľadanie mesta ................................................................ 11
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ................................. 11
Zobrazenie naposledy nájdených polôh ................................... 11
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh ................. 11
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta .......................... 11
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe ............................. 11
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc .............. 11
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe ....................... 11
Pridanie skratky ........................................................................ 12
Odstránenie skratky ............................................................. 12
Uloženie polôh .......................................................................... 12
Ako sa uloží poloha .............................................................. 12
Uloženie aktuálnej polohy .................................................... 12
Upravenie uloženej polohy .................................................. 12
Priradenie kategórií k uloženej polohe ................................. 12
Odstránenie uloženej polohy ............................................... 12
Zdieľanie uloženej polohy .................................................... 12
Používanie mapy.......................................................... 12
Nástroje mapy ........................................................................... 12
Zobrazenie nástroja mapy ................................................... 13
Zapnutie nástrojov mapy ...................................................... 13
Pred vami .................................................................................. 13
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh ..................................... 13
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami ............. 13
Informácie o trase ..................................................................... 13
Zobrazenie údajov o trase na mape .................................... 13
Zobrazenie stránky s informáciami o trase .......................... 13
Zobrazenie záznamu jázd .................................................... 13
Vynulovanie informácií o trase ............................................. 13
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie ........................ 13
Zobrazenie cestnej premávky na mape ............................... 13
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 14
Prispôsobenie mapy ................................................................. 14
Prispôsobenie vrstiev mapy ................................................. 14
Ako zmeniť údajové pole mapy ............................................ 14
Zmena perspektívy mapy ..................................................... 14
Funkcie s pripojením cez Bluetooth........................... 14
Požiadavky funkcie Bluetooth ................................................... 14
Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy ...................... 14
BluetoothIkony stavu funkcie .................................................... 15
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple ....... 15
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple ... 15
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple ................. 15
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone
Link v zariadení Apple .......................................................... 15
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android™ ........................................... 15
i
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne
s operačným systémom Android .......................................... 15
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android .......................................... 15
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth pre náhlavnú súpravu ... 16
Aplikácia Smartphone Link ....................................................... 16
Preberanie aplikácie Smartphone Link ................................ 16
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia ............ 16
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin ......................... 16
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin ................................................................................. 16
Upozornenia Smart ................................................................... 16
Prijímanie upozornení .......................................................... 16
Zobrazenie zoznamu upozornení ........................................ 17
Volanie bez použitia rúk ........................................................... 17
Volanie ................................................................................. 17
Prijímanie hovoru ................................................................. 17
Používanie histórie volaní .................................................... 17
Používanie možností počas hovoru ..................................... 17
Uloženie domáceho telefónneho čísla ................................. 17
Odpojenie zariadenia Bluetooth ............................................... 17
Odstránenie spárovaného telefónu .......................................... 17
Cestná premávka .......................................................... 18
Príjem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone
Link ........................................................................................... 18
Zapnutie cestnej premávky ....................................................... 18
Používanie aplikácií..................................................... 18
Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie
LiveTrack .................................................................................. 18
Spustenie relácie služby LiveTrack v telefóne ..................... 18
Prehrávač médií ........................................................................ 18
Prehrávanie médií ................................................................ 18
Pridanie nástroja prehrávača médií do mapy ...................... 18
Zmena zdroja médií ............................................................. 18
Pandora Servis .................................................................... 18
Spotify .................................................................................. 18
Trasy ......................................................................................... 19
Zobrazenie informácií o jazde .............................................. 19
TracBack® ................................................................................ 19
Sledovanie vašej nedávnej cesty ......................................... 19
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy ...................................... 19
Tlak v pneumatikách ................................................................. 19
Nastavenie snímačov tlaku v pneumatikách ........................ 19
Inštalácia snímačov kontroly tlaku v pneumatikách ............. 19
Upozornenia týkajúce sa tlaku v pneumatikách ................... 20
Snímač tlaku v pneumatikách v režime spánku ................... 20
Používanie kompasu ................................................................ 20
VIRB® diaľkové ovládanie ........................................................ 20
Ovládanie VIRB akčnej kamery ........................................... 20
Záznamy histórie servisu .......................................................... 20
Pridávanie servisných kategórií ........................................... 20
Vymazanie servisných kategórií .......................................... 20
Premenovanie servisných kategórií ..................................... 20
Vymazanie servisných záznamov ........................................ 20
Úprava servisného záznamu ............................................... 20
Zobrazenie súborov pomocníka ............................................... 20
Vyhľadávanie tém pomocníka ............................................. 20
Zobrazenie predpovede počasia .............................................. 20
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta ...... 21
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia ......................... 21
Zobrazenie upozornení na počasie ..................................... 21
Kontrola podmienok na ceste .............................................. 21
Dopravné kamery služby photoLive ......................................... 21
Uloženie dopravnej kamery ................................................. 21
Zobrazenie dopravnej kamery ............................................. 21
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov ............................. 21
ii
Prispôsobenie zariadenia............................................ 21
Nastavenia mapy a vozidla ....................................................... 21
Zapnutie máp ....................................................................... 21
Nastavenia navigácie ................................................................ 21
Nastavenia režimu výpočtu .................................................. 22
Nastavenie simulovanej polohy ........................................... 22
Bluetooth Nastavenia ............................................................... 22
Bluetooth je vypnutý ............................................................. 22
Nastavenia zobrazenia ............................................................. 22
Nastavenia cestnej premávky ................................................... 22
Nastavenia jednotiek a času ..................................................... 22
Nastavenie času .................................................................. 22
Nastavenia jazyka a klávesnice ................................................ 22
Nastavenia výstrah blízkosti ..................................................... 22
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia ............................. 22
Obnovenie nastavení ................................................................ 22
Informácie o zariadení ................................................. 23
Technické údaje ........................................................................ 23
Nabíjanie zariadenia ................................................................. 23
Údržba zariadenia ......................................................... 23
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 23
Čistenie vonkajšieho krytu ................................................... 23
Čistenie dotykovej obrazovky .............................................. 23
Zabránenie krádeži .............................................................. 23
Reset zariadenia ....................................................................... 23
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka ......... 23
Odstránenie zariadenia z držiaka ........................................ 23
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka ....................... 23
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .............. 23
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .............................. 23
Ťažkosti ......................................................................... 24
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle ...................... 24
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály ........................ 24
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .................................. 24
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ................................ 24
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná
jednotka .................................................................................... 24
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie ................................................................................. 24
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika ..... 24
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu ...................... 24
Príloha........................................................................... 24
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje ............................ 24
Správa údajov ........................................................................... 24
O pamäťových kartách ......................................................... 24
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 24
Prenos údajov z vášho počítača .......................................... 25
Zobrazenie stavu signálu GPS ................................................. 25
Zakúpenie dodatočných máp ................................................... 25
Kúpa príslušenstva ................................................................... 25
Register......................................................................... 26
Obsah
Inštalácia
Upevnenie zariadenia na motocykel
Napájaný motocyklový držiak
VAROVANIE
Garmin dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať
skúseným inštalatérom s náležitými znalosťami elektrických
systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže
spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou
ujmy na zdraví.
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
®
POZNÁMKA: odporúčaný doťahovací moment je 50 lbf/
palcové (5,65 N/m). Nepresahujte doťahovací moment 80 lbf/
palcové (9,04 N/m).
Upevnenie základne riadidiel na konzoly svorky spojky
alebo svorky brzdy
1 Odstráňte dva továrenské čapy z konzoly svorky spojky
alebo svorky brzdy À.
Zariadenie sa musí upevniť na vhodné a bezpečné miesto na
motocykli s ohľadom na dostupné zdroje napájania a bezpečné
vedenie káblov.
À
Á
Â
Kolíska na motocykel
Napájanie 12 až 24 Vdc (červené) s vnútornou poistkou
Uzemnenie systému (čierne)
Káblový zväzok motocyklového držiaka
POZNÁMKA: obe 1/4-palcové štandardné svorky a svorky
typu M6 sú súčasťou balenia. Prispôsobte veľkosti
továrenských čapov na konzole svorky spojky alebo svorky
brzdy.
2 Dve nové svorky Á prestrčte cez základňu riadidiel, rozpery
 a konzolu svorky spojky alebo svorky brzdy.
3 Základňu zaistite dotiahnutím svoriek.
Upevnenie základne k držiaku na motocykel
OZNÁMENIE
Priamy a trvalý kontakt s platňou základne alebo akýmkoľvek
dielom motocykla môže časom poškodiť držiak. Ak chcete
predísť tomuto druhu poškodenia, musíte medzi držiak a platňu
základne vložiť upevňovacie rozperky a uistiť sa, že sa žiadny
diel zariadenia ani držiaka nebude dotýkať motocykla.
1 Prestrčte skrutky M4 x 20 mm s plochou hlavou À cez
podložky Á, kolísku, rozpery  a platňu základne Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
Napájanie 12 až 24 Vdc (červené) s vnútornou poistkou
Uzemnenie systému (čierne)
2,5 mm mikrofón
3,5 mm stereo zvukový výstup
3,5 mm stereo zvukový vstup
Inštalácia základne na riadidlá
Zariadenie obsahuje diely pre dve riešenia inštalácie na riadidlá.
Vlastné držiaky môžu vyžadovať dodatočný hardvér.
Inštalácia svorky v tvare písmena U a základne riadidiel
1 Svorku v tvare písmena U À umiestnite okolo riadidiel Á a
konce prestrčte cez základňu riadidiel Â.
2 Dotiahnutím matíc platňu základne zaistite.
Pripevnenie platne základne k základni riadidiel
1 Guľu základne riadidiel À a guľu platne základe Á zarovnajte
s oboma koncami dvojkonzolového ramena Â.
2 Dotiahnutím matíc upevnite základňu.
Inštalácia
1
1 Napájací kábel vozidla À pripojte ku konektoru Á na držiaku.
2 Z prísavnej plochy odstráňte fóliu Â.
3 Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo a prísavnú plochu
pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.
4 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku à dozadu
2
3
4
5
Každú guľu vložte do dvojkonzolového ramena.
Skrutku pevne dotiahnite.
Nastavte na optimálne sledovanie a obsluhu.
Dotiahnutím skrutky zaistite držiak.
Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel.
1 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
5
6
7
8
smerom k čelnému sklu.
Uchyťte kolísku Ä na rameno prísavky.
Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
Zariadenie nakláňajte dozadu, kým nezapadne na miesto.
Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do
napájacej zásuvky.
Začíname
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
• Nainštalujte batériu (Inštalácia batérie, strana 3).
• Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (Aktualizácie
produktov, strana 3).
• Namontujte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania
(Inštalácia, strana 1).
• Spárujte telefón s technológiou Bluetooth s náhlavnou
súpravou (Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy,
strana 14) (nepovinné).
• Vyhľadajte signály GPS (Vyhľadávanie GPS signálov,
strana 4).
• Nastavte jas obrazovky (Nastavenie jasu obrazovky,
strana 4).
• Nastavte navigáciu do cieľového miesta (Spustenie cesty,
strana 5).
®
2 Zariadenie nakláňajte dozadu, kým nezapadne na miesto.
3 Ak zostane západka na vrchnej časti držiaka po vložení
zariadenia vztýčená, zatlačte ju nadol.
Odstránenie zariadenia z držiaka na
motocykli
1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na bočnej strane držiaka.
2 Zdvihnite zariadenie.
Upevnenie zariadenia na automobil
OZNÁMENIE
Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne
predpisy povoľujú jeho inštaláciu na čelné sklo.
VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
2
Začíname
Prehľad zariadenia
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie
Garmin Express
Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru
pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.
1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin
Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte
aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.
2 Otvorte aplikáciu Garmin Express.
3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Malú koncovku kábla zapojte do portu USB À vo vašom
zariadení zūmo a veľkú koncovku zapojte do voľného portu
USB vo vašom počítači.
À
Á
Â
Ã
Tlačidlo napájania
Napájací a dátový port mini-USB
Priestor batérie so slotom na pamäťovú kartu na mapy a údaje
Mikrofón
Inštalácia batérie
1 Otočte D-krúžok krytu batérie proti smeru hodinových ručičiek
a zložte kryt batérie.
4 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť Pridať
zariadenie.
Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie
a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.
5 Kliknite na možnosť Pridať zariadenie a podľa pokynov na
obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.
Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí
aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.
6 Vyberte možnosť:
2 Nájdite lítium-iónovú batériu v balení s produktom.
3 Batériu vložte do zariadenia káblom hore.
4 Konektor batérie À vložte do portu batérie Á.
5 Zatvorte kryt batérie a upevnite D-krúžok krytu batérie.
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Registrácia produktu
Začíname
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
kliknite na Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na
možnosť Zobraziť podrobnosti a kliknite na možnosť
Inštalovať vedľa požadovanej aktualizácie.
Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje
aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi
veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže
tento proces trvať dlho.
POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko
zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste
zväčšili úložný priestor vložením karty microSD™ (Inštalácia
pamäťovej karty na mapy a údaje, strana 24).
7 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa
pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu
aktualizácie.
Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás
aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili
a znova zapojili.
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia
• Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo
pripojením zariadenia k zdroju napájania.
• Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla
napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie
spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa
kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas
nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
3
• Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania,
kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku
Vypnúť.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do úsporného režimu.
Vyhľadávanie GPS signálov
Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať
satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu.
v stavovej lište
signalizuje intenzitu satelitného signálu. Čas potrebný na
vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od
niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde
ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či
máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo,
odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď
zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie
satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.
1 Zapnite zariadenie.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde
sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
Keď sa farba paličiek
zmení na zelenú, zariadenie našlo
satelitné signály a je pripravené na navigáciu.
Ikony na stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky.
Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.
Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo
zobraziť ďalšie informácie.
Stav signálu GPS. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a
nájdené informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu
GPS, strana 25).
Stav technológie Bluetooth. Výberom zobrazíte nastavenia
Bluetooth (Bluetooth Nastavenia, strana 22).
Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočníte
telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 17).
Aktívny profil vozidla. Výberom zobrazíte nastavenia profilu
vozidla.
Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času,
strana 22).
Úroveň nabitia batérie.
Pripojené k aplikácii Smartphone Link. Výberom zobrazíte
pripojené zariadenie a informácie o predplatnom
(Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy,
strana 14).
Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie
predpovede počasia, strana 20).
Stav paliva. Výberom zobrazíte informácie o sledovaní
paliva.
Používanie tlačidiel na obrazovke
Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami,
ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.
• Výberom položky
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• Podržaním položky
sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
• Výberom položky alebo môžete prechádzať zoznamami
alebo ponukami.
• Podržaním položky alebo sa môžete rýchlejšie posúvať.
• Výberom položky
zobrazíte kontextovú ponuku možností
pre aktuálnu obrazovku.
4
Nastavenie hlasitosti
Pred nastavením hlasitosti musíte pripojiť vaše zariadenie k
napájaciemu držiaku alebo náhlavnej súprave s Bluetooth
bezdrôtovou technológiou.
1 Vyberte Hlasitosť.
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
• Zariadenie stíšte výberom položky .
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.
Režimy dopravy
Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe
vášho režimu dopravy. Aktuálny režim dopravy označuje ikona
v stavovej lište.
Režim Automobil
Režim Motocykel
Režim Mimo cesty
Výber režimu dopravy
Vyberte
.
Používanie klávesnice na obrazovke
Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť
„Nastavenia jazyka a klávesnice“ (Nastavenia jazyka a
klávesnice, strana 22).
• Dotykom vymažte položku vyhľadávania.
• Výberom položky
vymažte znak.
• Dotykom zmeňte režim jazyka klávesnice.
• Výberom položky
zadajte špeciálne znaky, ako
napríklad interpunkčné znamienka.
• Výberom položky zmeňte písanie znakov veľkými
písmenami.
Používanie klávesnice s veľkými tlačidlami
V nastaveniach jazyka a klávesnice môžete povoliť ďalšie jazyky
alebo spôsoby rozloženia klávesnice (Nastavenia jazyka a
klávesnice, strana 22).
• Výberom ikony alebo zobrazíte ďalšie znaky.
• Výberom ikony môžete prepnúť na iný jazyk a rozloženie
klávesnice.
Funkcie na informovanie
a upozornenie vodiča
OZNÁMENIE
Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú
len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti
dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na
dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým
úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné
pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za
nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.
Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú
bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte
v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení
zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu.
Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča
zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné
vo všetkých oblastiach.
Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit
(v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú
zónu.
Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné
obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.
Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte
rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu,
zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného
obmedzenia sa zobrazí červený okraj.
Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.
Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.
Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť
k zákrute na ceste.
Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti
priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou,
zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto
miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať
dopravné informácie (Príjem dopravných údajov pomocou
aplikácie Smartphone Link, strana 18).
Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez
zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne
najbližšie odpočívadlá.
Zapnutie alebo vypnutie zvukových
upozornení vodiča
Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť.
Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové
upozornenie vypnuté.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zvukové
výstrahy pre vodiča.
2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri
jednotlivých upozorneniach.
Semaforové kamery a rýchlostné kamery
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier
na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich
používania.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach a na všetkých modeloch produktov.
V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov
dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch
a rýchlostných kamier. Ak si chcete pozrieť dostupnosť
a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú
aktualizáciu, prejdite na stránku garmin.com/speedcameras .
Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce
predplatenie.
Na stránke mygarmin.com môžete aktualizovať databázu kamier
vo svojom zariadení. Svoje zariadenie by ste mali často
aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie
o kamerách.
V prípade niektorých zariadení a oblastí môžu byť základné
údaje o kamerách na semaforoch a rýchlostných kamerách
obsiahnuté v zariadení. Obsiahnuté údaje neobsahujú
aktualizácie ani predplatné.
Navigovanie do cieľa
Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona
o nosení prilby
Keď zariadenie zūmo po prvýkrát rozpozná satelitné signály
a keď sa priblíži k miestu, kde platia bezpečnostné predpisy pre
jazdu na motocykli, na zariadení sa môžu zobraziť upozornenia
týkajúce sa zákona o prilbách a ochrane očí.
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin odporúča všetkým vodičom nosiť v záujme
bezpečnosti prilbu. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov
o nosení prilby sú len informatívne, môžu sa meniť a nemajú sa
chápať ako právne rady. Upozornenia týkajúce sa právnych
predpisov o nosení prilby sú k dispozícii len v USA a Kanade.
Ďalšie podrobnosti zobrazíte výberom upozornenia.
Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby
Právne predpisy o nosení prilby môžete vyhľadávať podľa štátov
alebo provincií.
1 Vyberte položky Aplikácie > Príručka pre helmu.
2 Vyberte štát alebo provinciu.
Navigovanie do cieľa
Cesty
Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých
cieľových miest.
• Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta
podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu
trasy (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 6) a obmedzení
(Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 8).
• Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré
nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
• Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť
použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy
(Spustenie cesty, strana 5).
• Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete
použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu
prispôsobiť (Tvarovanie trasy, strana 7).
• Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (Pridanie
polohy do vašej trasy, strana 7).
Spustenie cesty
1 Vyberte položku Kam viesť? a vyhľadajte polohu
(Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 9).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte položku Choď!.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy,
vyberte položku Choď!.
• Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu
a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
• Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku >
Upraviť trasu a pridajte do trasy tvarovacie body
(Tvarovanie trasy, strana 7).
Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás
pomocou hlasových výziev a informácií na mape (Trasa
na mape, strana 6). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy
zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.
Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete
tieto polohy pridať do svojej trasy (Pridanie polohy do vašej
trasy, strana 7).
5
Zmena režimu výpočtu trasy
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnosť:
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť
dlhšie.
• Ak chcete vypočítať trasy uprednostňujúce kľukaté cesty,
vyberte položku Dobrodružná trasa.
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať
dlhší čas.
Cestovanie po dobrodružných trasách
Vaše zariadenie môže vypočítať trasy, pri ktorých sa prednostne
zvolia kľukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám
môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť
do cieľa.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých
modeloch zariadenia alebo pre všetky regióny mapy.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu
> Dobrodružná trasa > Uložiť.
2 Vyberte položku Nastavenia dobrodružnej trasy.
3 Pomocou posuvníka pridajte viac alebo menej zákrut.
4 Pomocou posuvníka pridajte viac alebo menej kopcov.
5 Pomocou posuvníka pridajte viac alebo menej úsekov
diaľnic.
6 Spustite trasu (Spustenie cesty, strana 5).
Vytvorenie okružnej trasy
Zariadenie vie vytvoriť okružnú trasu pomocou danej štartovacej
polohy a vzdialenosti, trvania alebo cieľa.
1 Na domovskej obrazovke vyberte Aplikácie > Okružná
trasa.
2 Vyberte Miesto štartu.
3 Vyberte polohu a zvoľte Vybrať.
4 Vyberte Vlastnosti trasy.
5 Vyberte možnosť:
• Vyberte Vyberte vzdialenosť, ak chcete naplánovať
cestu na základe vzdialenosti.
• Vyberte Vyberte trvanie, ak chcete naplánovať cestu na
základe trvania.
• Vyberte Vyberte cieľ, ak chcete naplánovať cestu na
základe špecifickej polohy.
6 Vložte vzdialenosť, trvanie alebo cieľ.
7 Vyberte možnosť:
• Ak ste vložili vzdialenosť alebo trvanie, vyberte OK >
Vypočítať.
• Ak ste vybrali cieľ, vyberte Vybrať.
8 Vyberte trasu a potom vyberte položku Choď!.
• Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
5 Vyberte Choď!.
Cesta domov
Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste
zadali domovskú polohu.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Naviguj Domov.
2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.
Upravenie domovskej polohy
1 Vyberte položku Kam viesť? >
2 Zadajte domovskú polohu.
> Nastaviť dom. polohu.
Trasa na mape
Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu
pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny
týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia
v hornej časti mapy.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje
nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by
ste mali jazdiť.
Vzdialenosť k ďalšej akcii.
Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
Trasa označená na mape.
Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu
najbližších akcií.
Rýchlosť vozidla.
Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
Odhadovaný čas príjazdu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené
informácie (Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 14).
Aktívny asistent jazdných pruhov
Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke,
vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je
k dispozícii. Farebná čiara À označuje správny jazdný pruh na
odbočenie.
Spustenie trasy pomocou mapy
Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.
3 V prípade potreby vyberte položku
a použite možnosť
filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte značku polohy.
6
Zobrazenie odbočiek a smerov
Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky,
zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.
1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
• Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiace sa odbočky
a smery, vyberte položku > Odbočky.
Navigovanie do cieľa
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky
alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas
navigácie po trase.
• Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov
pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa
ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok
križovatky.
Zobrazenie celej cesty na mape
1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na
mape.
2 Vyberte položku
.
Pridanie polohy do vašej trasy
Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy
(Spustenie cesty, strana 5).
Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do
trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie
cieľové miesto.
TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými
miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete
naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (Ako sa
plánuje trasa, strana 7).
1 Na mape vyberte položku > Kam viesť?.
2 Vyhľadajte polohu (Vyhľadávanie a ukladanie polôh,
strana 9).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť Choď!.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové
miesto, vyberte položku Pridať ako ďalšiu zast..
• Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku
Pridať ako posl. zastáv..
• Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest
na trase, vyberte položku Pridať k aktívnej trase.
Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy
a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.
Tvarovanie trasy
Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (Spustenie cesty,
strana 5).
Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto
môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez
určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.
1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
2 Vyberte ikonu .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
3 Vyberte polohu na mape.
TIP: výberom ikony môžete mapu priblížiť a vybrať
presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
4 V prípade potreby vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte
na mape ďalšie polohy.
• Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku Choď!.
Použitie obchádzky
Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo
obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte
na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.
Navigovanie do cieľa
1 Na mape vyberte položku
> Zmena cesty.
TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke
nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (Zapnutie nástrojov
mapy, strana 13).
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku
Obchádzka úseku cesty.
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej
ceste, vyberte položku Obchádzka po inej ceste.
• Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku Obchádzka.
Zastavenie cesty
Na mape vyberte položku
> Stop.
Plánovač trasy
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po
ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní
trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete
dodatočne upraviť a prispôsobiť vrátane zmeny usporiadania
polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o
časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.
Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie
aktívnej trasy.
Ako sa plánuje trasa
Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať
aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná
poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak
spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr
ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri
spiatočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto
rovnaké.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > > Vytvoriť
trasu.
2 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku Vybrať.
4 Vyberte položku Vybrať cieľ.
5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku Vybrať.
6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku
Pridať polohu.
Po
pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky Ďalej
7
> Uložiť.
8 Zadajte názov a vyberte položku OK.
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte možnosť Choď!.
4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom
položku Štart.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej
polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam
trasy v príslušnom poradí.
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase
Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových
miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu.
Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii
poradia nezmenené.
Pri úprave trasy vyberte položku
> Optimalizovať
poradie.
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
7
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte
položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
• Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte
položku .
• Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .
Upravenie a uloženie aktívnej trasy
Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť
a uložiť ako cestu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Moja aktívna
cesta.
Pomocou
funkcií plánovača upravte trasu.
2
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
3 Výberom položky Uložiť uložte trasu ako cestu, po ktorej sa
môžete neskôr navigovať (voliteľné).
Zmena možností cesty pre trasu
Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po
začatí trasy.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť
počas navigácie trasy (voliteľné).
4 Vyberte položku > Nastavenia trasy.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku
Tvar trasy a postupujte podľa pokynov na obrazovke
(Tvarovanie trasy, strana 7).
• Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku
Spôsob výpočtu (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 6).
Po spustení navigácie po trase sa zariadenie automaticky
prepne na profil vybraného vozidla.
Plánovanie trasy
Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o
časovom plánovaní vrátane požadovaného času príjazdu a času
pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa
na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položky > Nastavenia trasy > Upraviť plán.
4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte
informácie o časovom plánovaní.
TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy,
odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom
ku koncu.
5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom
plánovaní pre ďalšie polohy.
6 Po dokončení vyberte položku Uložiť.
Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod
počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta
dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady.
Váš aktuálny čas príjazdu ovplyvňujú cestné podmienky,
stavebné práce a iné obmedzenia.
Zdieľanie trás
Trasy môžete zdieľať s kompatibilnými zariadeniami Garmin
pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.
1 Umiestnite vaše zariadenie 10 m (33 stôp) od kompatibilného
zariadenia Garmin.
2 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > > Zdieľať
> Bluetooth.
8
3 Zadajte trasu a vyberte položku OK.
4 Zo zoznamu vyberte svoje zariadenie a potom vyberte
položku OK.
Ako používať navrhované cesty
Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť
aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd (Nastavenia
zariadenia a ochrana súkromia, strana 22).
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa
táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu
s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do
danej polohy.
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase
Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať
informácie o cestnej premávke (Príjem dopravných údajov
pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 18).
Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak,
aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach
cestnej premávky túto možnosť vypli (Nastavenia cestnej
premávky, strana 22), dopravné zdržania môžete zobraziť a
obísť manuálne.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
2 Ak je to možné, vyberte položku Alternatívna trasa.
3 Vyberte možnosť Choď!.
Vyhýbanie sa cestám s mýtom
Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú
cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie
sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj
so spoplatneným úsekom.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a
mapových údajov vo vašom zariadení.
• Vyberte položku Cesty s mýtom.
• Vyberte položky Mýto > Cesty s mýtom.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte Uložiť.
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné
informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V
každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo
nespoplatnené trasy.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mýto >
Diaľničné nálepky.
2 Vyberte krajinu.
Navigovanie do cieľa
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte Uložiť.
Vyhýbanie sa úsekom ciest
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia.
2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť,
a vyberte položku Uložiť.
Vlastné obmedzenia
Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti
alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa
zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou
prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.
Vyhýbanie sa ceste
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte Pridať cestu vyhnutia sa.
3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť,
a vyberte Ďalej.
4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte Ďalej.
5 Vyberte OK.
Vyhýbanie sa oblasti
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 V prípade potreby vyberte možnosť Pridať miesto vyhnutia
sa.
3 Vyberte Pridať oblasť vyhnutia sa.
4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
6 Vyberte možnosť OK.
Vypnutie vlastných obmedzení
Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho
odstránili.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte obmedzenie.
3 Vyberte > Vypnúť.
Odstránenie vlastných obmedzení
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte
.
• Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho
a zvoľte
> Vymazať.
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej
polohy.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Sledovanie paliva
Zariadenie môžete nastaviť na odhadovanie spotreby paliva,
aby vás upozornilo, keď dosiahnete maximálnu odhadovanú
vzdialenosť, a navrhlo zastávky na načerpanie paliva podľa
odhadovaného dojazdu na palivo. Po aktivovaní sledovania
paliva označuje ikona aktuálny stav paliva.
Biela ikona: sledovanie paliva nie je aktivované alebo
zariadenie nie je pripojené k motocyklovému držiaku.
Zelená ikona: odhadovaný dojazd na palivo je nad úrovňou
výstrahy palivovej nádrže.
Oranžová ikona: odhadovaný dojazd na palivo je pod úrovňou
výstrahy palivovej nádrže.
Červená ikona: odhadovaná vzdialenosť dojazdu na
zostávajúce palivo v nádrži je 0.
Aktivovanie sledovania paliva
Pred použitím sledovania paliva musí byť zariadenie v režime
motocykel alebo režime mimo cesty a umiestnené v držiaku na
motocykel.
Keď aktivujete sledovanie paliva, na trasovom počítači sa
zobrazí palivomer (Zobrazenie stránky s informáciami o trase,
strana 13).
1 Naplňte palivovú nádrž.
2 Vyberte položky Aplikácie > Nastavenia paliva >
Sledovanie paliva.
3 Vyberte položku Vzdialenosť na jednu nádrž.
4 Zadajte vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde na jednu nádrž a
vyberte položku OK.
Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva
Zariadenie môžete nastaviť, aby vás varovalo, keď je v nádrži
nízka hladina paliva.
POZNÁMKA: aby sa zobrazovalo varovanie o nízkej hladine
paliva, zariadenie musí byť pripojené k motocyklovému držiaku.
1 Aktivujte sledovanie paliva (Aktivovanie sledovania paliva,
strana 9).
2 Vyberte položku Výstraha palivovej nádrže.
3 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku OK.
Ak máte dostatok paliva iba na prejdenie vzdialenosti, ktorú ste
zadali, na stránke mapy sa zobrazí varovanie nízkej hladiny
paliva.
Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže
Po doplnení nádrže by ste mali vo svojom zariadení vynulovať
údaje o najazdených kilometroch palivovej nádrže, aby bolo
sledovanie zostávajúceho paliva presnejšie.
Vyberte položky Aplikácie > Nastavenia paliva >
Vynulovať palivovú nádrž.
Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva
Pred použitím dynamických zastávok na načerpanie paliva musí
byť zariadenie v režime motocykel, umiestnené v držiaku na
motocykel a sledovanie paliva musí byť zapnuté.
Zariadenie môžete nastaviť na navrhovanie zastávok
na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo.
Vyberte položky Aplikácie > Nastavenia paliva > Dyn. zast.
na nač. pal..
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o
uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto
pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania
a ukladania týchto informácií.
9
• Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte
hľadané výrazy (Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania,
strana 10).
• Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu
podľa kategórie (Body záujmu, strana 10).
• Vyhľadajte Foursquare body záujmu (Prehľadávanie
Foursquare bodov záujmu, strana 11).
• Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických
miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice
(Nástroje vyhľadávania, strana 11).
• Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (Zmena
oblasti vyhľadávania, strana 10).
• Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti
ľahko našli (Uloženie polôh, strana 12).
• Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (Zobrazenie
naposledy nájdených polôh, strana 11).
®
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.
Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape
Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname
zobraziť na mape.
1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu .
Na mape sa zobrazí najbližšia poloha vo výsledkoch
vyhľadávania.Ikona označuje polohy ďalších výsledkov
vyhľadávania.
2 Vyberte jednu alebo viac možností:
• Ak chcete zobraziť ďalšie výsledky, dotknite sa mapy
a potiahnite ju.
• Ak chcete vybrať inú polohu, vyberte ikonu .
• Ak chcete zobraziť podrobné informácie a trasy pre
vybranú polohu, vyberte popis polohy v spodnej časti
mapy.
• Ak chcete spustiť navigáciu k vybranej polohe, vyberte
položku Choď!.
Zmena oblasti vyhľadávania
Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej
polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad
v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo
pozdĺž vašej aktívnej trasy.
1 V hlavnej ponuke vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte možnosť.
Body záujmu
Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo
zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu
obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice,
reštaurácie, hotely a zábavné centrá.
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
4 Vyberte polohu.
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť
zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri
zvolené ciele.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte možnosť:
• V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti
obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam
naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
• V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové
miesto.
Navigácia k bodom záujmu na mieste
Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho
miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo
konkrétny terminál na letisku.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Zadajte vyhľadávanie.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu
miesta, vyberte položku a prejdite na krok 3.
• Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu
záujmu, vyberte položku a prejdite na krok 5.
3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad
reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
4 Vyberte kategóriu.
5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku Choď!.
Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu
na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do
cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené
šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu
záujmu na mieste.
Preskúmanie miesta
Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na
každom mieste.
1 Vyberte miesto.
2 Vyberte položku > Preskúmať toto miesto.
Foursquare
Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom
zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare,
10
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom
Foursquare.
Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta
Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na
kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta
Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete
zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare,
zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online
databáze Foursquare.
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu
Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo
svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou
aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie
výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare
a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta
Foursquare.
Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Foursquare®.
Pripojenie ku kontu Foursquare
1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie
vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 14).
2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte
položky Foursquare® > Login.
4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare
Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o
polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu
so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do
svojho Foursquare konta.
Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako
sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v
reštauráciách a otváracie hodiny.
1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu
Foursquare.
2 Vyberte položku .
Checking in with Foursquare
Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k
podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone
Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Foursquare® > Kontrola.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku > Kontrola.
Nástroje vyhľadávania
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.
Vyhľadanie adresy
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
údajov mapy načítaných v zariadení.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 V prípade potreby vybratím položky Hľadať blízko: zmeníte
oblasť vyhľadávania (Zmena oblasti vyhľadávania,
strana 10).
3 Vyberte položku Adresa.
4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
5 Vyberte adresu.
Vyhľadanie križovatky
Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Križovatky.
2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
3 Vyberte križovatku.
Vyhľadanie mesta
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Mestá.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
• Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte
položku Hľadať blízko: (Zmena oblasti vyhľadávania,
strana 10).
• Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku
Zadajte vyhľadávanie, zadajte názov mesta a vyberte
položku .
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
geocache.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Súradnice.
2 V prípade potreby vyberte a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.
3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
4 Vyberte Zobraziť na mape.
Zobrazenie naposledy nájdených polôh
Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.
Vyberte položky Kam viesť? > Naposledy použité.
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh
Vyberte Kam viesť? > Naposledy použité >
Vynulovať > Áno.
>
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta
Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo
je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako
parkovacie miesto.
Vyberte Aplikácie > Posledný bod.
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
Na mape vyberte vozidlo.
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc
Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a
čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte si Nemocnice, Policajné stanice, Palivo alebo
Asistenčná služba.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo
všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku
Choď!
• Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o
polohe, vyberte položku .
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položku > Smer ku mne.
11
3 Vyberte štartovaciu polohu.
4 Vyberte položku Vybrať.
7 Vyberte OK.
Pridanie skratky
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte > Vym. ul. miesta.
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.
2 Vyberte položku.
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.
2 Vyberte skratku na odstránenie.
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
4 Vyberte položku Uložiť.
Uloženie polôh
Ako sa uloží poloha
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
2
3
4
5
strana 10).
Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
Vyberte ikonu .
Vyberte Uložiť.
V prípade potreby zadajte názov a vyberte OK.
Uloženie aktuálnej polohy
1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
2 Vyberte položku Uložiť.
3 Zadajte názov a vyberte OK.
4 Vyberte OK.
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte .
5 Vyberte > Upraviť.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.
• Vyberte Telefónne číslo.
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.
7 Upravte informácie.
8 Vyberte OK.
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné
kategórie.
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte .
4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.
6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
12
Odstránenie uloženej polohy
Zdieľanie uloženej polohy
Po uložení polohy ju môžete zdieľať s ďalšími kompatibilnými
zariadeniami Garmin pomocou bezdrôtovej technológie
Bluetooth alebo pamäťovej karty.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte položku .
5 Vyberte položku > Zdieľať.
6 Ak chcete zdieľať informácie o polohe, postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Používanie mapy
Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (Trasa na mape,
strana 6) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie
je aktívna žiadna trasa.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
3 Vyberte možnosť:
• Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor
alebo nadol.
• Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo
.
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
• Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa
kategórie, vyberte položku .
• Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte
položku Choď! (Spustenie trasy pomocou mapy,
strana 6).
Nástroje mapy
Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám
a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete
nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.
Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.
Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť
polohy na trase.
Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste,
po ktorej práve cestujete (Pred vami, strana 13).
Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase
(Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 6).
Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr.
rýchlosť alebo najazdené kilometre (Zobrazenie údajov o
trase na mape, strana 13).
Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.
Jas: slúži na upravenie jasu obrazovky.
Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov
uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti
počas hovoru, keď je telefón aktívny (Používanie možností
počas hovoru, strana 17).
Používanie mapy
Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase
alebo vo vašej oblasti (Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie, strana 13).
Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.
photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej
predplatenej služby photoLive (Dopravné kamery služby
photoLive, strana 21).
Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu
dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento
nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení
údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a
rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii
Smartphone Link (Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej
súpravy, strana 14).
Zobrazenie nástroja mapy
1 Na mape vyberte položku .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu
.
Zapnutie nástrojov mapy
Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len
najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať
až 12 nástrojov.
1 Na mape vyberte položku > .
2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý
chcete pridať.
3 Vyberte Uložiť.
Pred vami
Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách
na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť
nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie
stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete
zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám
a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú
uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.
V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú
zobrazovať.
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte možnosť:
• Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu
v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
• Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim
diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby
v ich blízkosti, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že
sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa
jazdu po diaľnici.
3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii,
výjazdu alebo mestu.
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami
Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami,
môžete zmeniť.
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie
alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie
a potiahnite ju.
• Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
Používanie mapy
• Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu,
vyberte položku Vlastné vyhľadávanie a zadajte názov
podniku alebo kategórie.
5 Vyberte možnosť OK.
Informácie o trase
Zobrazenie údajov o trase na mape
Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať
nástroj do ponuky nástrojov mapy (Zapnutie nástrojov mapy,
strana 13).
Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
Prispôsobenie dátových polí trasy
Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch
o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať
nástroj Údaje o trase (Zapnutie nástrojov mapy, strana 13).
1 Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
2 Vyberte dátové pole trasy.
3 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje
o trase.
Zobrazenie stránky s informáciami o trase
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a
poskytuje štatistiky o vašej trase.
POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte
zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.
Na mape vyberte položku Rýchlosť.
Zobrazenie záznamu jázd
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam trás.
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.
2 Vyberte > Vynulovať polia.
3 Vyberte možnosť:
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.
• Výberom Vynulovať údaje o trase vynulujte informácie
na trasovom počítači.
• Výberom Vynulovať max. rýchlosť vynulujte maximálnu
rýchlosť.
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
13
2 V prípade potreby výberom položky
> Legenda zobrazte
legendu dopravnej mapy.
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 Vyberte položku > Dopravné udalosti.
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Prispôsobenie mapy
Prispôsobenie vrstiev mapy
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte
Uložiť.
prehľadávať a prehrávať vašu hudbu a zoznamy skladieb,
zobrazovať informácie o umelcoch a skladbách či hodnotiť
skladby.
Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje Check in
v polohách v aplikácii Foursquare pomocou zariadenia
zūmo .
Aktuálne správy o počasí: odošle informácie a upozornenia
o aktuálnych poveternostných podmienkach do vášho
zariadenia.
GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti: poskytuje
služby na základe predplatného, pomocou ktorých môžete na
zariadení zobraziť informácie v reálnom čase, napríklad
informácie o dopravnej situácii, parkovaní a rozšírené
predpovede počasia.
Požiadavky funkcie Bluetooth
Niektoré funkcie vyžadujú telefón, náhlavnú súpravu alebo určitú
aplikáciu v smartfóne.
Funkcia
Vyžaduje
Upozornenia Smart
Spárovaný smartfón s aplikáciou
Smartphone Link.
LiveTrack
Spárovaný smartfón s aplikáciou
Smartphone Link.
Hlasité volanie
Spárovaný telefón s náhlavnou súpravou.
Táto funkcia je kompatibilná buď
s náhlavnou súpravou spárovanou cez
Bluetooth alebo so šnúrovou náhlavnou
súpravou.
2 Vyberte možnosť:
Vysielanie médií
• Výberom položky Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
Vyberte
položku Uložiť.
3
Spárovaný smartfón s náhlavnou súpravou.
Táto funkcia je kompatibilná buď
s náhlavnou súpravou spárovanou cez
Bluetooth alebo so šnúrovou náhlavnou
súpravou.
Internetové rádio
Pandora
Spárovaný smartfón s aplikáciou Pandora.
Vysielanie hudby zo
služby Spotify
Spárovaný smartfón s aplikáciou Spotify.
Zverejnenie prítomnosti
pomocou aplikácie
Foursquare
Spárovaný smartfón s aplikáciami
Smartphone Link a Foursquare.
Ako zmeniť údajové pole mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy
jazdy.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Zariadenie má niekoľko funkcií vyžadujúcich pripojenie
Bluetooth, ktoré môžete používať s kompatibilným smartfónom.
Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do smartfónu nainštalovali
aplikáciu Smartphone Link. Ďalšie informácie nájdete na stránke
garmin.com/smartphonelink.
Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na
zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky
a všetky typy smartfónov.
LiveTrack: umožňuje zdieľať vašu polohu počas jazdy
s kontaktmi v smartfóne alebo v účtoch na sociálnych
sieťach.
Volanie bez použitia rúk: umožňuje uskutočňovať a prijímať
telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť
zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania
bez použitia rúk.
Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať
polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.
Streamovanie médií: streamuje audio zo smartfónu do
náhlavnej súpravy a umožňuje ovládanie médií cez Bluetooth
na zariadení zūmo .
Internetové rádio Pandora : streamuje hudbu z internetového
rádia Pandora do náhlavnej súpravy a na zariadení zūmo
umožňuje okrem iného meniť stanice, zobrazovať informácie
o umelcoch a skladbách, meniť skladby alebo ich hodnotiť.
Streamovanie hudby zo služby Spotify : streamuje hudbu
z hudobnej streamovacej služby Spotify do náhlavnej
súpravy a na zariadení zūmo umožňuje okrem iného
®
®
14
Aktuálne správy o počasí Spárovaný smartfón s aplikáciou
Smartphone Link.
GarminSlužby v reálnom Spárovaný smartfón s aplikáciou
čase od spoločnosti
Smartphone Link.
Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej
súpravy
Zariadenie zūmo musíte spárovať s telefónom a náhlavnou
súpravou Bluetooth, ak chcete používať niektoré funkcie
Bluetooth. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď
ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.
Niektoré funkcie vyžadujú aplikáciu Smartphone Link. K aplikácii
Smartphone Link sa môžete pripojiť v priebehu párovania alebo
neskôr.
1 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
2 Zariadenie zūmo a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m
(10 ft) od seba.
3 V zariadení zūmo , vyberte možnosti Nastavenia >
Bluetooth > .
4 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujete telefón
s vaším zariadením.
5 Na zariadení zūmo vyberte ikonu .
TIP: ak sa nezobrazí úvodná obrazovka s nastaveniami
Bluetooth, vyberte položky Nastavenia > Bluetooth >
Vyhľadávanie zariadení na spárovanie náhlavnej súpravy.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
6 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujete
náhlavnú súpravu s vaším zariadením.
7 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte a otvorte
aplikáciu Smartphone Link (voliteľné).
Ak zariadenie párujete so zariadením Apple , na obrazovke
zariadenia zūmo sa zobrazí bezpečnostný kód.
8 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd
bezpečnostný kód.
®
BluetoothIkony stavu funkcie
Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth
vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.
Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
• Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia
vypnutá alebo odpojená.
• Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia
pripojená a aktívna.
Volanie bez použitia rúk
Upozornenia Smart
Smartphone LinkFunkcie a služby aplikácie
Vysielanie médií
Náhlavná súprava je pripojená
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth
v zariadení Apple
Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné
funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete
zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení
Apple
Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie
zūmo spárovať a prepojiť s telefónom.
Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas
párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším
funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link
komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie
Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link
na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie
Bluetooth Smart.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link.
2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Na obrazovke zariadenia zūmo sa zobrazí bezpečnostný
kód.
3 Zadajte kód na telefóne.
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple
Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené
k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie
Smartphone Link.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.
TIP: telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania
údajov používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu telefónu, ktorý
používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona .
3 Zrušte označenie políčka Telefonické hovory.
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie
Smartphone Link v zariadení Apple
Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie
Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého
volania.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom
a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom
a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu
telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení,
sa zobrazia modré ikony a .
3 Zrušte označenie políčka Služby pre smartfóny.
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení
Apple
Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že
zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom
a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom
a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu
telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení,
sa zobrazia farebné ikony a .
3 Vyberte položku Upozornenia Smart.
4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia,
ktoré sa má zobrazovať.
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth
v smartfóne s operačným systémom
Android™
Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné
funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete
zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne
s operačným systémom Android
Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie
zūmo spárovať a prepojiť s telefónom.
Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas
párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším
funkciám pripojenia Bluetooth.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link.
2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android
Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať
pripojení a používať ďalšie funkcie.
1 Vyberte položku Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie
políčka Telefonické hovory.
• Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie
Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka
Smartphone Link.
• Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte
tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.
Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne
s operačným systémom Android
Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy
upozornení sa budú zobrazovať na zariadení zūmo .
1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
2 Vyberte ikonu .
3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko Smart
Notifications.
15
4 V časti Notifications vyberte položku Settings.
Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
Vyberte
možnosť:
5
• Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite
prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
• Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku
.
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth pre
náhlavnú súpravu
Predvolene sú po spárovaní náhlavnej súpravy všetky
kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité
funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov náhlavnej súpravy.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete náhlavnú súpravu odpojiť, zrušte označenie
začiarkavacieho políčka Náhlavná súprava.
• Ak chcete zakázať streamovanie médií cez audio
pripojenie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka
Zvuk médií.
Aplikácia Smartphone Link
Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje
synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získavať
prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového
pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie
Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie
Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné
prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb
v reálnom čase od spoločnosti Garmin (Služby v reálnom čase
od spoločnosti Garmin, strana 16).
Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať
s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii
Smartphone Link.
Preberanie aplikácie Smartphone Link
Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny.
Informácie o kompatibilite a dostupnosti nájdete na stránke
www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami
vášho telefónu.
Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne
s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.
Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete
v používateľskej príručke k vášmu telefónu.
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia
Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná
ako navigačná aplikácia.
1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané
miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
2 V ponuke aplikácie vyberte položku Smartphone Link.
Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto
presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené
naposledy.
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Ak chcete využívať služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému
telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link (Spárovanie
vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 14).
Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup
k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin.Služby
v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie,
16
ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to,
aby ste vo svojom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom,
ako sú napr. stav dopravy a počasie.
Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení
dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad
cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie
vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám
v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol
aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je
zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Skôr než si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin, musíte do svojho telefónu nainštalovať
aplikáciu Smartphone Link.
1 V telefóne spustite aplikáciu Smartphone Link (Spárovanie
vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 14).
2 Vyberte položku My Account.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
Vyberte
službu.
3
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte položku Subscribe.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Upozornenia Smart
Keď je zariadenie zūmo pripojené k aplikácii Smartphone Link,
môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu,
napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia
v kalendári.
POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po
jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko
minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne,
v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona
(BluetoothIkony stavu funkcie, strana 15).
Prijímanie upozornení
OZNÁMENIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Aby zariadenie zūmo mohlo prijímať upozornenia, musíte ho
pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.
V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia
zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo
pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak
nebudete môcť upozornenia zobraziť.
POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia
sa zobrazia v nástroji mapy.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku OK.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku Zobraziť.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položky Zobraziť
> Prehrať.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy
OZNÁMENIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Aby zariadenie zūmo mohlo prijímať upozornenia, musíte ho
pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.
Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji
mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte
potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť
upozornenia zobraziť.
• Ak chcete zrušiť oznámenie, vyberte ikonu .
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku Prehrať
správu.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
Zobrazenie zoznamu upozornení
Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.
1 Vyberte položky Aplikácie > Upozornenia Smart.
Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú
čierne a prečítané upozornenia sú sivé.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis
upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu .
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky
jazyky.
Volanie bez použitia rúk
POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je
podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť
konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón
nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie
pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme,
aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete
zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth
kompatibilné s vaším zariadením, navštívte stránku
www.garmin.com/bluetooth.
Volanie
Vytáčanie čísla
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Vytočiť.
2 Zadajte číslo.
3 Vyberte položku Vytočiť.
Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď
sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať,
kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny
nepodporujú túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Vyberte položku Hovor.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Zavolanie na miesto
1 Vyberte Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku Hovor.
Prijímanie hovoru
Keď prijímate hovory, vyberte položku Odpovedať alebo
Ignorovať.
Používanie histórie volaní
História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa
váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým
bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú
túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > História volaní.
2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí
ako prvý.
3 Vyberte hovor.
Používanie možností počas hovoru
Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru
z mapy.
• Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie
vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak
potrebujete súkromie.
• Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť
automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
• Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
• Ak chcete zložiť, vyberte položku .
Uloženie domáceho telefónneho čísla
TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce
telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom
zozname uložených polôh (Upravenie uloženej polohy,
strana 12).
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > > Nast. ako
domáce číslo.
2 Zadajte vaše telefónne číslo.
3 Vyberte možnosť OK.
Volanie domov
Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu
domovskú polohu.
Vyberte položku Aplikácie > Telefón > Volanie domov.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho
odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie
Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu
zariadeniu zūmo automaticky.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného
zariadenia.
Odstránenie spárovaného telefónu
Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho
automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte telefón a vyberte položku Zrušiť párovanie
zariadenia.
17
Cestná premávka
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť
informácií o cestnej premávke.
Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých
oblastiach alebo krajinách. Informácie o dopravných
informáciách a oblastiach pokrytia nájdete na stránke
www.garmin.com/traffic.
• Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď
sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné
nehody.
• Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link
a mať aktívne predplatné dopravných informácií, aby mohlo
prijímať dopravné informácie.
Príjem dopravných údajov pomocou
aplikácie Smartphone Link
Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje údaje o
cestnej premávke v reálnom čase.
1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu
Smartphone Link (Preberanie aplikácie Smartphone Link,
strana 16).
2 Predplaťte si službu aktuálnych dopravných informácií
(Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin,
strana 16).
3 Pripojte zariadenie k telefónu so spustenou
aplikáciouSmartphone Link (Spárovanie vášho telefónu
a náhlavnej súpravy, strana 14).
Zapnutie cestnej premávky
Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Označte začiarkavacie políčko Cestná premávka.
Používanie aplikácií
Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov
v rámci funkcie LiveTrack
Keď funkciu LiveTrack používate prvýkrát, musíte ju nastaviť
a pozvať divákov.
1 Pripojte sa k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie vášho
telefónu a náhlavnej súpravy, strana 14).
2 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte
položku LiveTrack.
3 Zadajte meno používateľa a vyberte položku Next.
4 Zadajte jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete pozvať.
Môžete zadať buď meno kontaktu, alebo e-mailovú adresu.
5 Vyberte možnosť Start LiveTrack.
Aplikácia začne zdieľať vaše údaje LiveTrack. Pozvaní diváci
dostanú e-mail s odkazom na zobrazenie vašich údajov
LiveTrack.
6 Ak chcete zdieľať odkaz LiveTrack pomocou sociálnej siete,
aplikácie na odosielanie správ alebo inej aplikácie na
zdieľanie (voliteľné), vyberte ikonu .
Spustenie relácie služby LiveTrack v telefóne
Ak chcete spustiť reláciu služby LiveTrack v telefóne, musíte
najskôr spárovať telefón so zariadením a pripojiť ho k aplikácii
Smartphone Link (Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej
súpravy, strana 14).
1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
2 Vyberte položku LiveTrack.
18
3 Vyberte možnosť zdieľania.
4 Vyberte možnosť Spustiť LiveTrack.
5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Prehrávač médií
Prehrávač médií dokáže prehrávať hudbu alebo audio
z nasledujúcich zdrojov.
• Hudobné súbory uložené v zariadení zūmo .
• Hudobné súbory uložené v telefóne alebo v prehrávači médií
zapojenom do portu USB v držiaku na motocykli.
• Audio cez konektor line-in zapojený do zvukového konektora
line-in v držiaku na motocykli.
• Audio cez Bluetooth zo spárovaného telefónu.
• Internetové rádio Pandora
• Hudobná streamovacia služba Spotify.
Prehrávanie médií
1 Vyberte položku Aplikácie.
2 Vyberte možnosť:
• Ak vyberiete položku Pandora®, pri otvorení prehrávača
médií bude zdroj médií nastavený na možnosť Pandora.
• Ak vyberiete položku Spotify, pri otvorení prehrávača
médií bude zdroj médií nastavený na možnosť Spotify.
• Ak vyberiete položku Prehrávač médií, pri otvorení
prehrávača médií bude zdroj médií nastavený na posledný
vybratý zdroj médií.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zmeniť zdroj médií, vyberte ikonu .
• Ak chcete zvoliť skladbu, stanicu, zoznam skladieb alebo
hudobný súbor, vyberte ikonu .
Pridanie nástroja prehrávača médií do mapy
Prehrávač médií ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať
prehrávač médií na mape.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > Nástroje
mapy > Prehrávač médií.
2 Otvorte mapu.
3 Vyberte položku > Prehrávač médií.
Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača médií.
Zmena zdroja médií
Môžete zmeniť zdroj prehrávaných médií vo svojom zariadení.
1 Vyberte položky Aplikácie > Prehrávač médií > .
2 Vyberte zdroj médií.
Pandora Servis
Pandora je bezplatné personalizované rádio, vďaka ktorému si
môžete jednoducho a nekonečne užívať hudbu a nové objavy.
Pandora integrácia si vyžaduje kompatibilné zariadenie s
Pandora nainštalovanou aplikáciou. Viac informácií o
kompatibilných zariadeniach nájdete na lokalite
www.pandora.com/everywhere/mobile.
POZNÁMKA: Pandora služba je v súčasnosti dostupná
v Spojených štátoch, v Austrálii a na Novom Zélande.
Zmena stanice
1 Vyberte Aplikácie > Pandora®.
2 Vyberte položku .
3 Vyberte stanicu.
Spotify
Spotify je digitálna hudobná služba, s ktorou získate prístup
k miliónom skladieb.
TIP: na integráciu služby Spotify je potrebné, aby ste mali
v mobilnom telefóne nainštalovanú aplikáciu Spotify. Vyžaduje
Cestná premávka
sa kompatibilné mobilné digitálne zariadenie a prémiové
predplatné, ak je dostupné. Prejdite na stránku
www.garmin.com.
Tento produkt obsahuje softvér Spotify, na ktorý sa vzťahujú
licencie tretích strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect
/third-party-licenses . Spríjemnite si každú cestu hudbou so
službou Spotify. Prehrávajte skladby a umelcov, ktorých máte
radi, alebo dovoľte službe Spotify zabávať vás.
Snímače komunikujú bezdrôtovo s vaším kompatibilným zūmo
zariadením. Môžete monitorovať tlak v pneumatikách a dostávať
upozornenia na nízky tlak do vášho zūmo zariadenia.
1 Odstráňte uzáver À zo snímača Á otočením uzáveru proti
smeru hodinových ručičiek.
Trasy
Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje
informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a
informácií o prevýšení.
Zobrazenie informácií o jazde
1 Vyberte Aplikácie > Prejdené trasy > Aktívne.
2 Vyberte jazdu.
Jazda sa zobrazuje na mape.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte možnosť:
• Na uloženie jazdy vyberte Uložiť trasu.
• Na uloženie jazdy ako trasy vyberte Uložiť ako trasu.
• Na zobrazenie grafu výšky jazdy vyberte Profil
nadmorskej výšky.
TracBack
®
Sledovanie vašej nedávnej cesty
Funkcia TracBack zaznamenáva cestu vášho nedávneho
pohybu. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť tam, kde ste
začali.
1 Vyberte položky Aplikácie > TracBack.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
2 Vyberte Choď!.
2 Ak ste už vložili do snímača batériu, vyberte ju.
3 Na vašom zūmo zariadení vyberte Aplikácie > Tlak
v pneum..
4 Vyberte profil vozidla, ktorý sa zhoduje s konfiguráciou
pneumatík vášho vozidla.
5 Snímač dajte blízko k zūmo zariadeniu.
6 Na vašom zūmo zariadení vyberte číslo vedľa pneumatiky,
s ktorou sa spáruje snímač.
7 Do 30 sekúnd vložte batériu  do držiaka batérie na snímači
à tak, aby kladná časť smerovala nahor.
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy
Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr
navigovať pomocou plánovača cesty (Navigácia po uloženej
trase, strana 7).
1 Vyberte položku TracBack.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
2 Vyberte položku > Uložiť ako trasu.
3 Zadajte názov a vyberte OK.
Tlak v pneumatikách
VAROVANIE
Použitie systému na monitorovanie tlaku v pneumatike
nenahrádza riadnu údržbu pneumatiky a je zodpovednosťou
vodiča udržiavať správny tlak v pneumatike, a to aj vtedy, ak
znížený tlak v pneumatike nedosiahol úroveň na spustenie
upozornenia na nízky tlak. Neudržiavanie správneho tlaku v
pneumatike môže viesť k strate kontroly nad vozidlom a
spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.
Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách Garmin je
dostupný ako samostatné príslušenstvo. Funkcia týkajúca sa
tlaku v pneumatikách nie je kompatibilná so všetkými modelmi
zūmo. Informácie o príslušenstve a kompatibilite nájdete na
stránke www.garmin.com/zumo.
Nastavenie snímačov tlaku v pneumatikách
Pred nastavením snímačov tlaku v pneumatikách musíte mať
batériu a očíslované nálepky pribalené ku každému snímaču.
Takisto musíte mať kompatibilné zūmo zariadenie.
Používanie aplikácií
zūmo Zariadenie vyhľadá snímač a zobrazí potvrdzovaciu
správu po jeho úspešnom spárovaní.
TIP: ak sa snímaču nepodarí spárovať, vyberte batériu a
zopakujte kroky 6 a 7.
8 Zadajte odporúčaný tlak pneumatiky.
9 Zadajte minimálny tlak pneumatiky.
zūmo Zariadenie spustí upozornenie na nízky tlak, ak snímač
nahlási tlak v pneumatike nižší ako táto hodnota.
10 Znova založte a úplne dotiahnite uzáver na snímači.
11 Na snímač nalepte nálepku s číslom, ktoré korešponduje
s číslom pneumatiky, ktoré ste zadali v kroku číslo 6.
12 Opakujte tento postup pre každý ďalší snímač.
Inštalácia snímačov kontroly tlaku v pneumatikách
VAROVANIE
Systém na monitorovanie tlaku v pneumatike je určený len na
použitie s kovovými driekmi ventilu pneumatiky. Inštalovanie
snímačov tlaku v pneumatike na nekovové drieky ventilu
pneumatiky môžu viesť k poškodeniu pneumatiky alebo drieku
ventilu pneumatiky a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.
19
OZNÁMENIE
S cieľom zabrániť možnému poškodeniu snímačov alebo vozidla
sa uistite, že žiadny nainštalovaný snímač nezasahuje do bŕzd
vozidla, komponentov odpruženia alebo do iného
nainštalovaného zariadenia. Vozidlo s nainštalovaným
snímačom nepoužívajte, ak nainštalovaný snímač zasahuje do
niektorého zariadenia nainštalovaného vo vozidle.
Po nainštalovaní snímačov bude možno potrebné pneumatiky
vyvážiť, aby sa predišlo ich vibráciám alebo nerovnomernému
opotrebovaniu.
Pred nainštalovaním snímačov na vaše pneumatiky by ste mali
snímače nastaviť s vaším zūmo zariadením.
1 Existujúci čiapočky ventilkov odstráňte z pneumatík vozidla.
2 Na vašom zūmo zariadení vyberte Aplikácie > Tlak
v pneum., aby sa zobrazila profilová schéma vozidla.
3 Snímače nainštalujte na ventilky pneumatík, dotiahnite ich
v smere hodinových ručičiek.
POZNÁMKA: každý snímač musíte nainštalovať na správnu
pneumatiku v závislosti od profilovej schémy vozidla a
očíslovaných nálepiek nalepených na snímačoch počas ich
nastavovania.
Pneumatiku
otočte rukou, aby ste sa uistili, že snímače majú
4
dostatok voľného priestoru a nedostávajú sa do kontaktu
s vybavením vozidla.
Upozornenia týkajúce sa tlaku v pneumatikách
Zariadenie vás upozorní prostredníctvom kontextových správ,
ikon na mape a symbolov v aplikácii týkajúcej sa tlaku v
pneumatikách.
Ak existuje upozornenie pre snímač, v aplikácii týkajúcej sa
tlaku v pneumatikách sa číslo vedľa príslušnej pneumatiky
zobrazí načerveno. Symboly pod číslom sa zobrazia načerveno,
čo znamená, že pre daný snímač existujú aktívne upozornenia.
Nízky tlak v pneumatike
Takmer vybitá batéria snímača
Snímač nie je pripojený
Snímač tlaku v pneumatikách v režime spánku
3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí k vašej VIRB kamere.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte Spustiť záznam na nahrávanie videa.
• Vyberte Zastaviť záznam na zastavenie nahrávania.
• Vyberte Snímka na vytvorenie fotografie.
Záznamy histórie servisu
Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete
zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie
poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať
vlastné kategórie (Pridávanie servisných kategórií, strana 20).
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte servisnú kategóriu.
3 Vyberte položku Pridať záznam.
4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku
Ďalej.
5 Zadajte poznámku (voliteľné).
6 Vyberte OK.
Pridávanie servisných kategórií
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte položky > Pridať kategóriu.
3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku OK.
Vymazanie servisných kategórií
Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné
záznamy v danej kategórii.
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte položku > Vymazať kategórie.
3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
4 Vyberte položku Vymazať.
Premenovanie servisných kategórií
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
3 Vyberte položku > Premenovať kategóriu.
4 Zadajte názov a vyberte OK.
Keď vozidlo zaparkujete a vypnete svoje zūmo zariadenie,
snímač tlaku v pneumatikách sa po niekoľkých minútach prepne
do úsporného režimu spánku. Snímač v režime spánku
neprenáša informácie do zariadenia zūmo . To môže spôsobiť,
že vaše zariadenie zūmo nahlási odpojenie snímača.
Keď sa vaše vozidlo pohne, snímač ukončí režim spánku a
automaticky sa pripojí k zariadeniu zūmo . Opätovné pripojenie
môže trvať až 30 sekúnd.
Vymazanie servisných záznamov
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte servisnú kategóriu.
3 Vyberte položku > Vymazať záznamy.
4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
5 Vyberte položku Vymazať.
Používanie kompasu
V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku,
hodnotu počítadla kilometrov a dátum.
1 Vyberte položky Aplikácie > História servisu.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte políčko.
4 Zadajte nové údaje a vyberte položku OK.
POZNÁMKA: aby mohol kompas určiť smer, musíte sa hýbať.
Môžete navigovať pomocou GPS kompasu.
Vyberte položky Aplikácie > Kompas.
VIRB diaľkové ovládanie
®
VIRB Funkcia diaľkového ovládania vám umožní ovládať vašu
akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese
www.garmin.com/VIRB si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.
Ovládanie VIRB akčnej kamery
Pred použitím VIRB funkcie diaľkového ovládania musíte
aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie
informácie nájdete v VIRB Používateľskej príručke.
1 Zapnite VIRB kameru.
2 Na vašom zūmo zariadení vyberte Aplikácie > Ovládať
VIRB > Pripojiť.
20
Úprava servisného záznamu
Zobrazenie súborov pomocníka
Vyberte položky Aplikácie > Nápoveda na zobrazenie
úplného znenia príručky používateľa.
Vyhľadávanie tém pomocníka
Vyberte Aplikácie > Nápoveda >
.
Zobrazenie predpovede počasia
Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať
informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí,
Používanie aplikácií
zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link
(Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 14).
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky
a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného
mesta
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte
mesto v zozname.
• Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať
mesto a zadajte názov mesta.
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu
s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona
počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom
okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Sledovanie počasia.
Zobrazenie upozornení na počasie
Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené
počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na
počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť
mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy
alebo v blízkosti vybraného mesta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola podmienok na ceste
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Podmienky na ceste.
Dopravné kamery služby photoLive
Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne
fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných
dopravných ťahoch a križovatkách. Kamery, ktoré plánujete
sledovať pravidelne, si môžete uložiť.
Uloženie dopravnej kamery
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si
predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť
pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená
aplikácia Smartphone Link (Aplikácia Smartphone Link,
strana 16).
Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.
1 Vyberte Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte križovatku.
5 Vyberte Uložiť.
Prispôsobenie zariadenia
Zobrazenie dopravnej kamery
Aby ste mohli zobraziť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť,
pozrite si časť (Uloženie dopravnej kamery, strana 21).
1 Vyberte položky Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte kameru.
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd (Nastavenia zariadenia a ochrana
súkromia, strana 22).
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.
Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia mapy a vozidla
Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: nastavenie ikony, ktorá predstavuje vašu polohu na
mape.
Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.
Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.
Téma mapy: zmena farby údajov mapy.
Nástroje mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke
nástrojov mapy.
Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 14).
Zvukové výstrahy pre vodiča: zapne zvukové výstrahy pre
všetky typy výstrah pre vodiča (Funkcie na informovanie
a upozornenie vodiča, strana 4).
Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne
priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto
možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude
zariadenie používať.
Zapnutie máp
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavenia navigácie
Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po
spustení navigácie.
Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.
Prepočítanie mimo trasy: nastavuje predvoľby prepočítavania
pri navigácii mimo aktívnej trasy.
Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu
jazdiť bez prestávky.
Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.
Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa
spoplatneným cestám.
21
Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným
cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému,
ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas
jazdy rozptyľovať pozornosť.
Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia
a šetrí energiu batérie.
Nastavenia režimu výpočtu
Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a
údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.
Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci
môžu mať dlhšiu vzdialenosť.
Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu
vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.
Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa
nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.
Dobrodružná trasa: vypočíta trasy uprednostňujúce kľukaté
cesty.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Nastavenie simulovanej polohy
Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné
signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.
2 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.
3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
4 Vyberte popis polohy.
5 Vyberte Nastaviť polohu.
Bluetooth Nastavenia
Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení
Bluetooth v blízkosti.
Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré
identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s
bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
Bluetooth je vypnutý
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte Bluetooth.
Nastavenia zobrazenia
Vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.
Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný
režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude
automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami
na základe aktuálneho času.
Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.
Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe
nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je
napájané cez batériu.
Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia.
Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do
priečinka Screenshot.
Nastavenia cestnej premávky
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
22
Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku. Vyžaduje sa
aplikácia Smartphone Link a predplatenie služby cestná
premávka v reálnom čase.
Nastavenia jednotiek a času
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v
hlavnej ponuke vyberte položku Nastavenia > Jednotky a čas.
Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.
Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24hodinového alebo UTC času.
Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.
Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané
pre geografické súradnice.
Nastavenie času
1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií
GPS, vyberte Automaticky.
• Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor
alebo nadol.
Nastavenia jazyka a klávesnice
Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.
Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený
jazyk.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.
Nastavenia výstrah blízkosti
POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte
načítať vlastné body záujmu (POI).
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Vyberte položky Nastavenia > Blízke výstrahy.
Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k
bodom v blízkosti.
Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa
výstraha prehrá.
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia
Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku
Nastavenia > Zariadenie.
Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a
informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.
Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým
používateľom.
POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii
softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.
Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s
Garmin na vylepšenie obsahu.
História jázd: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie
pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Vymazať históriu jázd: vymaže vašu históriu jázd pre položky
myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na
výrobné predvolené hodnoty.
Prispôsobenie zariadenia
1 Vyberte položku Nastavenia.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
3 Vyberte položku > Obnoviť.
Informácie o zariadení
Technické údaje
Čistenie vonkajšieho krytu
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2 Zariadenie utrite dosucha.
Odolnosť voči vode
IEC 60529 IPX7
Rozsah prevádzkovej
teploty
-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia (CLA,
motocykel, alebo externé
napájanie)
Od 12 do 24 V DC
Prívod napätia (USB)
Od 5 V ±0,25 V
Výdrž batérie
Až 4 hodiny podľa používania a nastavení
Typ batérie
Lítium-iónová batéria, ktorú môže vymieňať
používateľ
Rozsah napätia batérie
Od 3,5 V do 4,1 V
Protokol rádiovej
frekvencie
2,4 GHz ANT+ protokol bezdrôtovej
komunikácie (pre VIRB Diaľkové ovládanie)
2,4 GHz ANT (pre systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách)
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
Zabránenie krádeži
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
Nenechávajte zariadenie v priehradke.
Zaregistrujte svoj produkt na lokalite http://my.garmin.com.
®
®
Reset zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max.
30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com
/waterrating.
Odstránenie zariadenia, držiaka a
prísavkového držiaka
Nabíjanie zariadenia
Odstránenie zariadenia z držiaka
1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
2 Nakloňte zariadenie dopredu.
POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju
napájania vo vozidle.
OZNÁMENIE
Zariadenie nepripájajte priamo k napájaciemu káblu vo
vozidle.
• Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k
počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie
nabiť.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný
pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na
stránke www.garmin.com.
Údržba zariadenia
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka
1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na
prísavkovom držiaku.
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla
1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
OZNÁMENIE
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.
1 Otočte koncovkou À proti smeru hodinových ručičiek
a odistite ju.
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Informácie o zariadení
TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať
mincu.
2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot Á a poistku Â.
3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A
alebo 2 A.
4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
23
5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek,
aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla Ã.
Ťažkosti
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
liehu.
Osušte
pomocou čistej a suchej handry.
2
3 Namontujte prísavkový držiak (Inštalácia, strana 1).
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
• Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (Nastavenia
navigácie, strana 21).
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (Výmena
poistky v napájacom kábli vozidla, strana 23).
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.
• Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí
povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických
údajoch.
• Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke
vozidla.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho
• Znížte jas displeja (Nastavenia zobrazenia, strana 22).
• Skráťte časový limit displeja (Nastavenia zobrazenia,
strana 22).
• Znížte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 4).
• Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Bluetooth je
vypnutý, strana 22).
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného
režimu (Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 3).
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako vyberateľná jednotka
Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou
protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie
zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná
jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7,
Windows Vista a Windows XP Service Pack 3 s programom
Windows Media Player 10.
®
®
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie
V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa
zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného
zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná
jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie.
Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service
Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia
USB.
®
24
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie, ani ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika
1 Odpojte kábel USB od počítača.
2 Vypnite zariadenie.
3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.
TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači
a nie k rozbočovaču USB.
Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP
alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na
obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia
pripojeného k počítaču.
POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko
sieťových diskov, systém Windows môže mať problém priradiť
písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie
o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom
operačnom systéme.
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k
zariadeniu
• Vyberte položku Nastavenia > Bluetooth.
Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnúť.
• Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od
zariadenia.
• Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.
Príloha
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje
Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu
a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty
si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť
na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu,
ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin.
Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4
do 32 GB.
1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (Prehľad
zariadenia, strana 3).
2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.
Správa údajov
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
O pamäťových kartách
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho
zariadenia pripojeného k počítaču.
Ťažkosti
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia k
2
3
4
5
6
počítaču, strana 24).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču
Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné
odpojenie.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
2 Odpojte kábel od počítača.
Zobrazenie stavu signálu GPS
Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo
.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku
zariadenia.
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Kúpa príslušenstva
Prejdite na stránku garmin.com/accessories.
Príloha
25
Register
Symboly
2D pohľad na mapu 14
3D pohľad na mapu 14
A
adresy, vyhľadávanie 11
aktívny asistent jazdných pruhov 6
aktualizácia
mapy 3
softvér 3
aktuálna poloha 11
aplikácia Smartphone Link 15
pripájanie 15
vypnutie hovorov 15
Aplikácia Smartphone Link 16
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin 16
B
batéria
inštalácia 3
maximalizácia 24
nabíjanie 23, 24
ťažkosti 24
Bluetooth technológia
nastavenia 22
vypína sa 22
body záujmu (POI) 10, 11
miesta 10
C
cesta domov 6
cestná premávka 13, 18, 22
alternatívna trasa 8
kamery 21
mapa 13
nehody 14
vyhľadanie zdržaní 14
cesty 5
dobrodružné trasy 6
pridanie bodu 7
režim výpočtu 6, 8
spustenie 5
tvarovanie 7
zastavenie 7
zobrazenie na mape 6
ciele. Pozrite si polohy
Č
čerpacie
sledovanie 9
stanice 11
čistenie dotykovej obrazovky 23
čistenie zariadenia 23
D
Dokumenty EULA 22
domov
cesta 6
telefónne číslo 17
úprava polohy 6
volanie 17
dopravné kamery, zobrazenie 21
F
Foursquare 10, 11
G
Garmin Express, aktualizácia softvéru 3
geocaching 11
GPS 4, 25
H
história jázd 22
história servisu
kategórie 20
úprava 20
vymazanie 20
záznamy 20
26
hlasitosť, úprava 4
hovory 17
domov 17
história 17
kontakty 17
prijímanie 17
volanie 17
vytáčanie 17
I
ID jednotky 22
identifikačné číslo 22
ikony, stavová lišta 4
informácie o trase 13
resetovanie 13
zobrazenie 13
J
jas 4
jazyk
hlas 22
klávesnica 22
K
káble, motocyklový držiak 1
kamery
rýchlosť 5
semaforová kamera 5
karta microSD 3
Kde som? 11, 12
klávesnica 4
jazyk 22
rozloženie 22
kolíska, odstránenie 23
kompas 20
krádež, zabránenie 23
križovatky, vyhľadávanie 11
L
LiveTrack 18
lokality
aktuálne 11
naposledy nájdené 11
vyhľadávanie 9
M
mapy 6, 12, 13, 21
aktualizácia 3
dátové pole 6, 13, 14
nástroje 12, 13
symboly 6
téma 21
úroveň detailov 21
vrstvy 14
zakúpenie 25
zobrazenie trás 6, 7
microSD karta 24
miesta 10
aktuálne 11
volanie 17
vyhľadávanie 11
montáž zariadenia
automobil 2
vybratie z držiaka 2
motocyklový držiak 1
káble 1
mýto, vyhnutie sa 8
myTrends, trasy 8
N
nabíjanie zariadenia 23, 24
Náhlavná súprava 16
párovanie 14
napájacie káble 23
výmena poistky 23
nastavenia 21, 22
nastavenia času 22
nastavenia displeja 22
nástroje, mapy 12, 13
navigácia 6, 10
mimo cesty 9
nastavenia 21
navigácia mimo cesty 9
nedávno nájdené polohy 11
núdzové služby 11
O
obchádzky 7
obmedzenia
cesta 9
mýto 8
oblasť 9
odstraňovanie 9
úseky ciest 9
vypína sa 9
obnovenie nastavení 22
obrazovka, jas 4
odpojenie, Bluetooth zariadenie 17
odstránenie kolísky 23
P
palivo, sledovanie 9
pamäťová karta 3, 24
inštalácia 24
panel vyhľadávania 10
parkovisko, posledný bod 11
párovanie
Náhlavná súprava 14
odpojenie 17
telefón 14, 24
plánovač trasy 7, 8
tvarovacie body 8
úprava cesty 7
počasie 20
podmienky na ceste 21
radar 21
počítač
pripájanie 24
pripojenie 24
podmienky na ceste, počasie 21
podpora pre produkty 20
poistka, výmena 23
polohy 11, 21
aktuálne 12
miesta 10
simulované 22
ukladanie 12
pomocník. 20 Pozrite si aj podpora pre
produkty
právne predpisy o nosení prilby 5
pred vami 13
prispôsobenie 13
predplatenia, Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 16
prehrávač médií 18
prijímanie hovorov 17
prísavka 23
príslušenstvo 25
prispôsobenie zariadenia 21
R
resetovanie
údaje o trase 13
zariadenie 23
režim spánku 3, 20
režimy dopravy 4
riešenie problémov 24
Rýchle vyhľadávanie 10
rýchlostné kamery 5
S
satelitné signály
prehliada sa 25
vyhľadávanie 4
semaforové kamery 5
simulované polohy 22
skrátené príkazy
pridávanie 12
vymazanie 12
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin
16
predplatenie 16
Register
Smartphone Link, pripájanie 14
smery 6
smery jazdy 6
snímky obrazovky 22
softvér
aktualizácia 3
verzia 22
Spotify 18
starostlivosť o zariadenie 23
súbory, prenos 25
súradnice 11
T
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia 22
vytáčanie 17
Z
záznam trasy, zobrazenie 13
zdieľanie, LiveTrack 18
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 11
zmena oblasti vyhľadávania 10
zobrazenie mapy
2-D 14
3-D 14
zoznam odbočiek 6
zvuk, body v blízkosti 22
technické údaje 23
technológia Bluetooth 14–17, 24
odpojenie zariadenia 17
spárovanie náhlavnej súpravy 14
spárovanie telefónu 14
správa telefónov 15
vypnutie hovorov 15
telefón
odpojenie 17
párovanie 14, 24
telefónne hovory 17
hlasové vytáčanie 17
prijímanie 17
stíšenie 17
vytáčanie 17
telefónne hovory bez použitia rúk 15
telefónny zoznam 17
tlačidlá na obrazovke 4
tlačidlo napájania 3
tlak v pneumatikách
profily 19
režim spánku 20
snímače 19
upozornenia 20
TracBack 19
trasy 6, 19
myTrends 8
navrhované 8
pridanie bodu 8
režim výpočtu 22
spustenie 6
výpočet 6
Trasy, zobrazenie na mape 7
Tvarovanie trasy 7
U
ukladanie, aktuálna poloha 12
uložené lokality 7
uložené polohy 12
kategórie 12
odstraňovanie 12
úprava 12
upevnenie zariadenia
motocykel 1
prísavka 23
vybratie z držiaka 23
upozornenia 5, 15–17
upozornenia vodiča 4, 5
USB, odpojenie 25
V
varovanie o nízkej hladine paliva 9
VIRB diaľkové ovládanie 20
vrstvy mapy, prispôsobenie 14
vyhľadávanie lokalít 9, 10
vyhľadávanie miest, kategórie 10
vyhľadávanie polôh. Pozrite si aj polohy
adresy 11
križovatky 11
mestá 11
súradnice 11
vymazanie
servisné kategórie 20
servisné záznamy 20
vymazávanie
spárované zariadenie Bluetooth 17
trasy 7
Register
27
support.garmin.com
Júl 2018
190-02001-44_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising