Garmin | zūmo® 595LM | Garmin zūmo® 595LM Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin zūmo® 595LM Īpašnieka rokasgrāmata
zūmo 595
®
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2016 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmin logotips, TracBack , VIRB un zūmo ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. myGarmin™ un myTrends™ ir
Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri saprotamas Garmin atļaujas.
®
®
®
®
®
®
Vārdiskā preču zīme Bluetooth un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. microSD™ ir SD-3C prečzīme. Windows ir
Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrēta prečzīme. Mac ir Apple Computer, Inc. prečzīme,PANDORA , Pandora logotips un Pandora ārējais
noformējums ir Pandora Media, Inc. prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes. Izmantotas ar atļauju. SPOTIFY un Spotify logotips ir Spotify AB reģistrētas prečzīmes. Vietās, kur pieejams,
nepieciešamas saderīgas mobilās digitālās ierīces un īpašs abonements. Dodieties uz www.garmin.com. Šajā ierīcē ir ietverta Spotify programmatūra, uz kuru attiecas trešo pušu licences, ko
atradīsit šeit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Baudiet mūziku katrā ceļojumā, izmantojot Spotify. Atskaņojiet iemīļotās dziesmas un izpildītājus vai ļaujiet Spotify izklaidēt jūs.
®
®
®
®
®
Šis produkts ir ANT+ sertificēts. Sarakstu ar savietojamiem produktiem un lietotnēm skatiet tīmekļa vietnē www.thisisant.com/directory.
®
Saturs
Instalēšana...................................................................... 1
Ierīces uzstādīšana uz motocikla ................................................ 1
Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums ................ 1
Stūres balsta uzstādīšana ...................................................... 1
Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla stiprinājumam ..... 1
Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam ..................... 1
Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā ........................... 2
Ierīces noņemšana no motocikla stiprinājuma ........................... 2
Ierīces uzstādīšana automašīnā ................................................. 2
Darba sākšana ................................................................ 2
Ierīces pārskats .......................................................................... 3
Akumulatora ievietošana ............................................................ 3
Produkta atjauninājumi ............................................................... 3
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express .................................................................................. 3
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 3
GPS signālu iegūšana ................................................................ 4
Statusa joslas ikonas .................................................................. 4
Ekrāna pogu izmantošana .......................................................... 4
Skaļuma regulēšana ................................................................... 4
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 4
Transportēšanas režīmi .............................................................. 4
Transportēšanas režīma izvēle .............................................. 4
Ekrānā redzamās tastatūras izmantošana ................................. 4
Lielo pogu tastatūras izmantošana ........................................ 4
Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi....... 4
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai atspējošana ................... 5
Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 5
Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu,
skatīšana .................................................................................... 5
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos — meklēšana ....... 5
Navigācija uz galapunktu.............................................. 5
Maršruti ....................................................................................... 5
Maršruta sākšana ....................................................................... 5
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa .................................. 5
Maršruta izvēle, izmantojot režīmu Bīstams maršruts ........... 6
Apļa maršruta izveidošana ..................................................... 6
Maršruta sākšana, izmantojot karti ........................................ 6
Mājupceļš ............................................................................... 6
Jūsu maršruts kartē .................................................................... 6
Aktīvās braukšanas joslas vadība .......................................... 6
Pagriezienu un virzienu skatīšana ......................................... 6
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................... 6
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ................................. 7
Maršruta koriģēšana ................................................................... 7
Nogriešanās uz apvedceļu ......................................................... 7
Apstāšanās maršrutā .................................................................. 7
Brauciena plānotājs .................................................................... 7
Brauciena plānošana ............................................................. 7
Saglabāta brauciena navigācija ............................................. 7
Galamērķu secības optimizēšana braucienā ......................... 7
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ....... 7
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana ........................ 7
Brauciena maršruta opciju maiņa .......................................... 8
Brauciena plānošana ............................................................. 8
Braucienu koplietošana .......................................................... 8
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................... 8
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ........................ 8
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā .................. 8
Izvairīšanās no maksas ceļiem .............................................. 8
Izvairīties no nodevu uzlīmēm ............................................... 8
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ....................... 8
Pielāgotas izvairīšanās vietas ................................................ 8
Saturs
Apvidus navigācija ...................................................................... 9
Degvielas līmeņrāža izsekošana ................................................ 9
Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana ..................... 9
Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana ................... 9
Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana ....................... 9
Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana ................ 9
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana ............... 9
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 9
Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē ...................................... 10
Meklēšanas zonas maiņa ......................................................... 10
Intereses objekti ........................................................................ 10
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas .......................... 10
Meklēšana kategorijā ........................................................... 10
Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................. 10
Foursquare ........................................................................... 10
Meklēšanas rīki ......................................................................... 11
Adreses meklēšana ............................................................. 11
Krustpunkta atrašana ........................................................... 11
Pilsētas atrašana ................................................................. 11
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas .......... 11
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................. 11
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana ............................ 11
Pēdējās autostāvvietas meklēšana .......................................... 11
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ............... 11
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana .......................... 11
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana .......... 11
Īsceļa pievienošana .................................................................. 11
Īsceļa noņemšana ................................................................ 11
Atrašanās vietu saglabāšana ................................................... 11
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................. 11
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana .......................... 11
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................. 12
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai .............. 12
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................. 12
Saglabātas atrašanās vietas kopīgošana ............................ 12
Kartes lietošana ............................................................ 12
Karšu rīki ................................................................................... 12
Kartes rīka skatīšana ........................................................... 12
Kartes rīku iespējošana ....................................................... 12
Priekšā ...................................................................................... 12
Nākamo atrašanās vietu skatīšana ...................................... 12
Kategoriju Priekšā pielāgošana ........................................... 13
Brauciena informācija ............................................................... 13
Brauciena datu skatīšana kartē ........................................... 13
Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 13
Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 13
Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 13
Tālākas satiksmes skatīšana .................................................... 13
Satiksmes skatīšana kartē ................................................... 13
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 13
Kartes pielāgošana ................................................................... 13
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 13
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 13
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 13
Bluetooth pievienotās funkcijas................................. 13
Bluetooth funkcijas prasības ..................................................... 14
Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana ..................... 14
Bluetooth funkciju statusa ikonas ............................................. 14
Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana Apple ierīcei ................ 14
Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple
ierīcē .................................................................................... 14
Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple
ierīcei ................................................................................... 14
Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos paziņojumus
jūsu Apple ierīcē .................................................................. 15
i
Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim ar Android™ ......... 15
Pievienošana lietotnei Smatphone Link jūsu Android
viedtālrunī ............................................................................ 15
Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar
Android ................................................................................. 15
Austiņu Bluetooth funkciju iespējošana vai atspējošana .......... 15
Smartphone Link ....................................................................... 15
Smartphone Link lejupielādēšana ........................................ 15
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no jūsu tālruņa ............ 15
Garmin Live Services ................................................................ 15
Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana ........................ 16
Viedie paziņojumi ...................................................................... 16
Paziņojumu saņemšana ....................................................... 16
Paziņojumu saraksta skatīšana ........................................... 16
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist. .............................................. 16
Zvana veikšana .................................................................... 16
Zvana saņemšana ............................................................... 16
Zvanu vēstures izmantošana ............................................... 16
Ienākošā zvana opciju izmantošana .................................... 17
Mājas tālruņa numura saglabāšana ..................................... 17
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 17
Pārī savienotā tālruņa dzēšana ................................................ 17
Satiksme ........................................................................ 17
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link ....... 17
Satiksmes iespējošana ............................................................. 17
Lietotņu izmantošana.................................................. 17
LiveTrack koplietošanas un skatītāju uzaicināšanas
iestatīšana ................................................................................ 17
Sesijas LiveTrack sākšana jūsu tālrunī ................................ 17
Multivides atskaņotājs ............................................................... 17
Multivides atskaņošana ........................................................ 18
Rīka Multivides atskaņotājs pievienošana kartei ................. 18
Multivides avota maiņa ........................................................ 18
Pandora Pakalpojums .......................................................... 18
Spotify .................................................................................. 18
Sekošana .................................................................................. 18
Trases informācijas skatīšana ............................................. 18
TracBack® ................................................................................ 18
Pēdējā ceļa sekošana .......................................................... 18
Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana ............................... 18
Riepu spiediens ........................................................................ 18
Riepu spiediena sensoru iestatīšana ................................... 18
Riepu sensoru uzstādīšana ................................................. 19
Riepu spiediena brīdinājumi ................................................ 19
Riepu spiediena sensora miega režīms ............................... 19
Kompasa lietošana ................................................................... 19
VIRB® tālvadība ....................................................................... 19
Sporta kameras VIRB vadība .............................................. 19
Apkopes vēstures reģistrēšana ................................................ 20
Apkopes kategoriju pievienošana ........................................ 20
Apkopes kategoriju dzēšana ................................................ 20
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana .................................. 20
Apkopes ierakstu dzēšana ................................................... 20
Apkopes ieraksta rediģēšana .............................................. 20
Palīdzības failu skatīšana ......................................................... 20
Palīdzības tematu meklēšana .............................................. 20
Laikapstākļu prognožu apskatīšana ......................................... 20
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā .................. 20
Laikapstākļu radara apskatīšana ......................................... 20
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana ..................................... 20
Ceļa apstākļu pārbaude ....................................................... 20
photoLive satiksmes kameras .................................................. 20
Satiksmes kameras saglabāšana ........................................ 20
Satiksmes kameras skatīšana ............................................. 20
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 21
ii
Ierīces pielāgošana...................................................... 21
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ...................................... 21
Karšu iespējošana ............................................................... 21
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 21
Aprēķināšanas režīma iestatījumi ........................................ 21
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana ............................... 21
Bluetooth Iestatījumi ................................................................. 21
Bluetooth atspējošana ......................................................... 21
Displeja iestatījumi .................................................................... 21
Satiksmes iestatījumi ................................................................ 21
Mērvienību un laika iestatījumi ................................................. 21
Laika iestatīšana .................................................................. 22
Valodas un tastatūras iestatījumi .............................................. 22
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi ................................................ 22
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi .................................... 22
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 22
Informācija par ierīci.................................................... 22
Specifikācijas ............................................................................ 22
Ierīces uzlādēšana .................................................................... 22
Ierīces apkope.............................................................. 22
Ierīces apkope .......................................................................... 22
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 22
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 22
Zādzību novēršana .............................................................. 22
Ierīces atiestatīšana .................................................................. 23
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 23
Ierīces noņemšana no stiprinājuma ..................................... 23
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 23
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 23
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī .................. 23
Traucējummeklēšana ................................................... 23
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 23
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 23
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 23
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 23
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis ... 23
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce ............. 23
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī
noņemams diskdzinis vai sējums ............................................. 23
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci ............................. 23
Pielikums ....................................................................... 24
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem .......................... 24
Datu pārvaldība ........................................................................ 24
Par atmiņas kartēm .............................................................. 24
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 24
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 24
GPS signālu statusa skatīšana ................................................. 24
Papildu karšu iegāde ................................................................ 24
Piederumu iegāde .....................................................................24
Rādītājs ......................................................................... 25
Saturs
Instalēšana
Ierīces uzstādīšana uz motocikla
Strāvas avotam pievienots motocikla stiprinājums
BRĪDINĀJUMS
Garmin īpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam
tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza
barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai
akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
®
2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu balstu.
PIEZĪME. ieteicamais griezes moments ir 50 mārciņu uz
pēdu (5,65 N­m). Nepārsniedziet griezes momentu
80 mārciņu uz pēdu (9,04 N­m).
Stūres balsta pievienošana sajūga vai bremzes apskavas
balstenim
1 Izņemiet divas rūpnīcā pievienotās skrūves uz sajūga vai
bremzes apskavas balsteņa À.
Ierīce uz motocikla ir jāuzstāda piemērotā un drošā vietā,
balstoties uz pieejamiem strāvas avotiem un drošu kabeļa
izvietojumu.
À
Á
Â
Motocikla spraudnis
12–24 V (līdzstrāvas) sistēmas strāvas avots (sarkans) ar instalā­
cijas drošinātāju
Sistēmas zemējums (melns)
Motocikla stiprinājuma elektroinstalācijas vadu
stiprināšanas saite
PIEZĪME. iekļautas abas — 1/4 collas standarta un M6 —
skrūves. Pieskaņojiet rūpnīcas skrūvju izmēru jūsu sajūga vai
bremzes apskavas balstenim.
2 Ieskrūvējiet jaunās skrūves Á cauri stūres balstam,
starplikām  un sajūga vai bremzes apskavas balstenim.
3 Pievelciet skrūves, lai nostiprinātu balstu.
Atbalsta plāksnes pievienošana motocikla
stiprinājumam
IEVĒRĪBAI
Tiešs, ilgstošs kontakts ar pamatplati vai jebkuru citu motocikla
daļu laika gaitā var bojāt stiprinājumu. Lai novērstu šāda veida
bojājumu, starp stiprinājumu un pamatplati ir jāizvieto starplikas
un jānodrošina, ka neviena ierīces vai stiprinājuma daļa
neskaras pie motocikla.
1 Ieskrūvējiet M4 x 20 mm plakangalvas skrūves À cauri
paplāksnēm Á, spraudnim, starplikām  un atbalsta plāksnei
Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
12–24 V (līdzstrāvas) sistēmas strāvas avots (sarkans) ar instalā­
cijas drošinātāju
Sistēmas zemējums (melns)
2,5 mm mikrofons
3,5 mm stereo audio izeja
3,5 mm stereo audio ieeja
Stūres balsta uzstādīšana
Šī ierīce ietver daļas diviem stūres uzstādīšanas risinājumiem.
Pielāgotai montāžai var būt nepieciešams papildu tehniskais
nodrošinājums.
Apskavas un stūres balsta uzstādīšana
1 Novietojiet apskavu À ap stūri Á un izbāziet galus cauri
stūres balstam Â.
Instalēšana
2 Pievelciet uzgriežņus, lai nostiprinātu atbalsta plāksni.
Pamata plāksnes pievienošana stūres balstam
1 Izlīdziniet stūres balsta bumbiņu À un pamata plāksnes
bumbiņu Á ar abiem dubultās ligzdas roktura galiem Â.
1
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli À stiprinājuma
portā Á.
2 Noņemiet plastikāta pārvalku no piesūcējkausaÂ.
3 Notīriet un nožāvējiet vējstiklu un piesūcējkausu ar mīkstu
drānu.
4 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru Ã
2
3
4
5
Ievietojiet katru bumbiņu dubultās ligzdas rokturī.
Nedaudz pievelciet pogu.
Noregulējiet optimālai skatīšanai un darbībai.
Pievelciet pogu, lai nostiprinātu stiprinājumu.
Ierīces uzstādīšana motocikla stiprinājumā
1 Ierīces apakšējo daļu ievietojiet spraudnī.
5
6
7
8
atpakaļ pret vējstiklu.
Nofiksējiet spraudni Ä uz piesūcējkausa balsteņa.
Ierīces apakšējo daļu ievietojiet spraudnī.
Lieciet ierīci atpakaļ, līdz tā nofiksējas vietā.
Otru transportlīdzekļa strāvas kabeļa galu iespraudiet strāvas
izejā.
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
• Ievietojiet akumulatoru (Akumulatora ievietošana,
3. lappuse).
• Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (Produkta
atjauninājumi, 3. lappuse).
• Uzstādiet ierīci un pievienojiet to strāvas avotam
(Instalēšana, 1. lappuse).
• Veidojiet Bluetooth tālruņa un austiņu pāra savienojumu
(Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana,
14. lappuse) (izvēles).
• Iegūstiet GPS signālus (GPS signālu iegūšana,
4. lappuse).
• Noregulējiet ekrāna spilgtumu (Ekrāna spilgtuma regulēšana,
4. lappuse).
• Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
5. lappuse).
®
2 Lieciet ierīci atpakaļ, līdz tā nofiksējas vietā.
3 Ja aizturis uz stiprinājuma pēc ierīces ievietošanas paliek
augšā, nospiediet to uz leju.
Ierīces noņemšana no motocikla
stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas pogu stiprinājuma sānos.
2 Izceliet ierīci.
Ierīces uzstādīšana automašīnā
IEVĒRĪBAI
Pirms ierīces uzstādīšanas iepazīstieties ar vietējiem tiesību
aktiem, kas attiecas uz uzstādīšanu pie vējstikla.
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
Nelietojiet piesūcējstiprinājumu uz motocikla.
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
2
Darba sākšana
Ierīces pārskats
• Produkta reģistrēšana
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai
lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un
programmatūru.
1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin
Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet
ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu.
2 Atveriet lietojumprogrammu Garmin Express.
3 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno zūmo ierīces USB portam
À, un lielais gals jāpievieno datora pieejamajam USB portam.
À
Á
Â
Ã
Barošanas taustiņš
Mini USB barošanas un datu ports
Akumulatora nodalījums ar atmiņas kartes slotu kartēm un datiem
Mikrofons
Akumulatora ievietošana
1 Pagrieziet akumulatora pārsega D veida gredzenu pretēji
pulksteņrādītāju virzienam un noņemiet akumulatora
pārsegu.
4 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz
Pievienot ierīci.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un
rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
5 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin
Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin
Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.
6 Atlasiet opciju:
2 Ievietojiet produkta nodalījumā litija jonu akumulatoru.
3 Ievietojiet akumulatoru ar kabeli uz augšu.
4 Ievietojiet akumulatora savienotāju À akumulatora portā Â.
5 Aizveriet akumulatora pārsegu un nostipriniet akumulatora
pārsega D veida gredzenu.
Produkta atjauninājumi
Datorā instalējiet Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin
ierīcēm:
• Programmatūras atjauninājumi
• Karšu atjauninājumi
Darba sākšana
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet
uz Instalēt visu.
• Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz Skatīt
sīkāku informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Instalēt
blakus vajadzīgajam atjauninājumam.
Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir
pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē
microSD™ karti, lai palielinātu atmiņu (Atmiņas kartes
ievietošana kartēm un datiem, 24. lappuse).
7 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet
atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.
Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma
Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot
ierīci.
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu vai
pievienojiet ierīci barošanai.
• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet
barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce
izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot
lietošanas režīmā.
3
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu,
līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet Izslēgts.
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet
barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce
pāries enerģijas taupīšanas režīmā.
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet opciju:
GPS signālu iegūšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo
satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta.
statusa
joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Satelīta signālu iegūšanai
nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp
tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas
ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt
navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi,
iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no
augstceltnēm un kokiem.
Kad
statusa josla kļūst zaļa, ierīce ir ieguvusi satelīta
signālus un ir gatava navigācijai.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat
atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu
papildinformāciju.
GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS
precizitāti un iegūto satelīta informāciju (GPS signālu statusa
skatīšana, 24. lappuse).
Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth
iestatījumus (Bluetooth Iestatījumi, 21. lappuse).
Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (Zvanīšana, izmant. brīvroku
sist., 16. lappuse).
Aktīvs transportlīdzekļa profils. Atlasiet, lai skatītu transportlī­
dzekļa profilu.
Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (Laika
iestatīšana, 22. lappuse).
Akumulatora uzlādes līmenis.
Izveidots savienojums ar lietotni Smartphone Link. Atlasiet,
lai skatītu pievienotās ierīces un abonementa informāciju
(Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana,
14. lappuse).
Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi
(Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 20. lappuse).
Degvielas statuss. Atlasiet, lai skatītu degvielas līmeņrāža
izsekošanas informāciju.
Ekrāna pogu izmantošana
Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēļņu
opcijām.
• Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
• Atlasiet vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
• Lai ātrāk ritinātu, turiet nospiestu vai .
• Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju
izvēlni, atlasiet .
Skaļuma regulēšana
Lai regulētu skaļumu, jāizveido ierīces savienojums ar
stiprinājumu, kam pievienoti strāvas kabeļi, vai austiņām,
izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
4
• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.
Ekrāna spilgtuma regulēšana
Transportēšanas režīmi
Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no
transportēšanas režīma. Pašreizējo transportēšanas režīmu
statusa joslā norāda ikona.
Automašīnas režīms
Motocikla režīms
Bezceļa režīms
Transportēšanas režīma izvēle
Atlasiet
.
Ekrānā redzamās tastatūras izmantošana
Lai mainītu tastatūras izkārtojumu, skatiet "Valodas un
tastatūras iestatījumi" (Valodas un tastatūras iestatījumi,
22. lappuse).
• Lai dzēstu meklēšanas ierakstu, atlasiet .
• Lai dzēstu rakstzīmi, atlasiet .
• Lai mainītu tastatūras valodas režīmu, atlasiet .
• Lai ievadītu īpašas rakstzīmes, piemēram, pieturzīmes,
atlasiet
.
• Lai mainītu lielos un mazos burtus, atlasiet .
Lielo pogu tastatūras izmantošana
Papildu tastatūras valodas vai izkārtojumus varat iespējot
valodu un tastatūras iestatījumos (Valodas un tastatūras
iestatījumi, 22. lappuse).
• Atlasiet vai , lai skatītu vairāk rakstzīmju.
• Atlasiet , lai pārslēgtu uz citām tastatūras valodām vai
izkārtojumiem.
Braucēja informēšanas funkcijas un
brīdinājumi
IEVĒRĪBAI
Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir
tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot
vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat
saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus
un ceļazīmes.
Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu
braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi
pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu
un parāda katra brīdinājuma informāciju. Skaņas signālu vai
ziņojumu katram brīdinājuma veidam varat iespējot vai atspējot.
Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.
Skolas zona vai tuvumā ir skola: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda attālumu līdz priekšā esošajai skolai vai
skolas zonai, kā arī ātruma ierobežojumu (ja pieejams).
Braucēja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai
varat sagatavoties samazināt ātrumu.
Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas
signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu
robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz
ceļa, pa kuru braucat.
Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.
Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.
Līkums: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz
ceļa līkumam.
Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas
satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju,
ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot Smartphone Link, 17. lappuse).
Brīdinājums par nogurumu: ierīce atskaņo skaņas signālu un
iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez
apstāšanās vairāk nekā divas stundas.
Braucēja brīdinājumu iespējošana vai
atspējošana
Atsevišķus braucēja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālie
brīdinājumi ir redzami arī pēc skaņas brīdinājuma atspējošanas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Skaņas
brīdinājumi vadītājam.
2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
brīdinājumam.
Sarkanās gaismas un ātruma kameras
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos —
meklēšana
Ķiveres lietošanas prasības tiesību aktos varat meklēt pēc valsts
vai provinces.
1 Atlasiet Lietotnes > Ķiveres lietošana.
2 Atlasiet valsti vai apgabalu.
Navigācija uz galapunktu
Maršruti
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam
vai vairākiem galamērķiem.
• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim,
pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta
aprēķināšanas režīmu (Maršruta aprēķināšanas režīma
maiņa, 5. lappuse) and avoidances (Izvairīšanās no
kavēšanās, nodevām un vietām, 8. lappuse).
• Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri
aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto
maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (Maršruta
sākšana, 5. lappuse).
• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir
jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (Maršruta koriģēšana,
7. lappuse).
• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (Atrašanās
vietas pievienošana maršrutam, 7. lappuse).
Maršruta sākšana
1 Atlasiet Kurp? un meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu
meklēšana un saglabāšana, 9. lappuse).
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma
kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām
noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Lai
pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai iegādātos
abonementu vai vienreizēju atjauninājumu, dodieties uz
garmin.com/speedcameras . Jebkurā laikā jūs varat iegādāties
jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo abonementu.
Lai atjauninātu savas ierīces kameru datubāzi, dodieties uz
mygarmin.com . Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju,
ierīce ir bieži jāatjaunina.
Dažām ierīcēm un reģioniem sarkanās gaismas vai ātruma
kameru pamatdati var būt iekļauti jūsu ierīcē. Iekļautie dati
neietver atjauninājumus vai abonementu.
• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet
Sākt!.
• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet
maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet > Rediģēt
maršrutu un pievienojiet pielāgošanas punktus
maršrutam (Maršruta koriģēšana, 7. lappuse).
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 6. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.
Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat
pievienot savam maršrutam (Atrašanās vietas pievienošana
maršrutam, 7. lappuse).
Paziņojumu par tiesību aktiem, kas nosaka
ķiveres lietošanu, skatīšana
Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres un acu
aizsarglīdzekļu lietošanu, var tikt parādīti jūsu zūmo ierīcē, kad
tā pirmo reizi saņem satelīta signālus un jūsu ierīce tuvojas tai
atrašanās vietai, kurā ir jāievēro motocikliem piemērojami
drošības noteikumi.
IEVĒRĪBAI
Garmin visiem braucējiem drošības nolūkā iesaka lietot ķiveres.
Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir
pakļauti izmaiņām un nav paredzēti kā juridisks padoms.
Paziņojumi par tiesību aktiem, kas nosaka ķiveres lietošanu, ir
pieejami tikai ASV un Kanādā.
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Bīstams maršruts, lai aprēķinātu maršrutus,
priekšroku dodot līkumotiem ceļiem.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
Atlasiet paziņojumu, lai skatītu sīkāku informāciju.
Navigācija uz galapunktu
5
Maršruta izvēle, izmantojot režīmu Bīstams maršruts
Jūsu ierīce var aprēķināt maršrutus, kuros priekšroka dota
līkumainiem ceļiem, nogāzēm un kuros ir mazāk automaģistrāļu.
Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku braucienu, taču var
paildzināt laiku vai pagarināt attālumu līdz galamērķim.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem ierīces modeļiem vai
visiem kartes reģioniem.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms >
Bīstams maršruts > Saglabāt.
2 Atlasiet Bīstama maršruta iestatījumi.
3 Izmantojiet slīdni, lai iekļautu vairāk vai mazāk līkumu.
4 Izmantojiet slīdni, lai iekļautu vairāk vai mazāk nogāžu.
5 Izmantojiet slīdni, lai iekļautu vairāk vai mazāk
automaģistrāļu.
6 Sāciet maršrutu (Maršruta sākšana, 5. lappuse).
Jūsu maršruts kartē
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo
pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes
augšdaļā.
Apļa maršruta izveidošana
Ierīce var izveidot apļa maršrutu, izmantojot noteiktu sākuma
atrašanās vietu un attālumu, ilgumu vai galamērķi.
1 Sākuma ekrānā atlasiet Lietotnes > Apļveida brauciens.
2 Atlasiet Sākuma vieta.
3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Brauciena atribūti.
5 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izvēlieties attālumu, lai plānotu maršrutu pēc
attāluma.
• Atlasiet Izvēlieties ilgumu, lai plānotu maršrutu, balstoties
uz laiku.
• Atlasiet Izvēlieties galamērķi, lai plānotu maršrutu,
balstoties uz noteiktu atrašanās vietu.
Ievadiet
attālumu, ilgumu vai galamērķi.
6
7 Atlasiet opciju:
• Ja ievadījāt attālumu vai ilgumu, atlasiet Pab. >
Aprēķināt.
• Ja atlasījāt galamērķi, atlasiet Atlasīt.
8 Atlasiet maršrutu un atlasiet Sākt!.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai
citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
Attālums līdz nākamajai darbībai.
Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
Kartē izcelts maršruts.
Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību
atrašanās vietu.
Transportlīdzekļa ātrums.
Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto
informāciju (Kartes datu lauka maiņa, 13. lappuse).
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Ja, braucot maršrutā, tuvojaties pagriezienam, blakus kartei
parādās detalizēta ceļa simulācija (ja pieejama). Krāsaina līnija
À norāda piemēroto pagrieziena joslu.
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
5 Atlasiet Sākt!.
Pagriezienu un virzienu skatīšana
Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs
ievadīt māju atrašanās vietu.
1 Atlasiet Kurp? > Doties mājup
2 Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.
Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu
maiņu vai citus virzienus maršrutā.
1 Kartē kā opciju atlasiet:
• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas
laikā, atlasiet > Pagriezieni.
Kartes rīks blakus kartei rāda nākamos četrus
pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts
automātiski, kad naviģējat maršrutā.
• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā
maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem
var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.
Māju atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > > Iest. māju atraš. vietu.
2 Ievadiet māju atrašanās vietu.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Mājupceļš
6
Navigācija uz galapunktu
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Brauciena plānotājs
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 5. lappuse).
Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.
Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju
IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem
galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena
plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu
braucienu (Brauciena plānošana, 7. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Kurp?.
2 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana, 9. lappuse).
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi
maršrutā, atlasiet Piev. kā nāk. pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Piev. kā pēd. pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās
vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu
braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot
piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.
Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp
varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību,
pievienot plānošanas informāciju un izveidošanas punktus.
Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu
aktīvo maršrutu.
Maršruta koriģēšana
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
5. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
Nogriešanās uz apvedceļu
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
1 Kartē atlasiet > Mainīt maršrutu.
IETEIKUMS. ja rīka Mainīt maršrutu kartes rīku izvēlnē nav,
to varat pievienot (Kartes rīku iespējošana, 12. lappuse).
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā,
atlasiet Apvedceļš pēc attāluma.
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
• Lai atrastu jaunu maršrutu, atlasiet Apvedceļš.
Apstāšanās maršrutā
Kartē atlasiet
> Apturēt.
Navigācija uz galapunktu
Brauciena plānošana
Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver
vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis.
Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat
sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās
vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma
atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta
un galamērķis var būt viens un tas pats.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > > Izveidot
braucienu.
2 Atlasiet Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Atlasīt galapunktu.
5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
6 Atlasiet Pievienot atrašanās vietu, lai pievienotu vairāk
atrašanās vietu (izvēles).
7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet
Nākamais > Saglabāt.
Ievadiet
nosaukumu un atlasiet Pab..
8
Saglabāta brauciena navigācija
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam
atlasiet Sākt.
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz
pārējiem brauciena galamērķiem.
Galamērķu secības optimizēšana braucienā
Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai
izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību,
sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.
Rediģējot braucienu, atlasiet
> Optimizēt secību.
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un
pārkārtošana
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet
un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās
atrašanās vietas, atlasiet .
• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana
Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai
rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Mans aktīvais
maršruts.
2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja
funkcijas.
7
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
3 Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru
varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).
Brauciena maršruta opciju maiņa
Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat
braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet
transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, naviģējot braucienā
(izvēles).
4 Atlasiet > Brauciena iestatījumi.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet
Izveidot maršrutu un izpildiet ekrānā redzamās norādes
(Maršruta koriģēšana, 7. lappuse).
• Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet
Maršruta izvēle (Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa,
5. lappuse).
Kad sāksiet naviģēt braucienu, ierīce automātiski pārslēgsies uz
atlasīto transportlīdzekļa profilu.
Brauciena plānošana
Katrai atrašanās vietai braucienā varat pievienot plānošanas
informāciju, tostarp vēlamo ierašanās laiku un uzturēšanās
ilgumu katrā atrašanās vietā. Tas palīdzēs plānot izbraukšanu,
lai laikus nonāktu brauciena atrašanās vietās.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet braucienu.
3 Atlasiet > Brauciena iestatījumi > Rediģēt plānu.
4 Atlasiet atrašanās vietu un sekojiet norādēm ekrānā, lai
ievadītu plāna informāciju.
IETEIKUMS. ja braucienā ir jāplāno vairākas atrašanās
vietas, jāsāk no brauciena sākumā un jāvirzās līdz galam.
5 Lai ievadītu plāna informāciju papildu atrašanās vietām,
atkārtojiet 4. darbību.
6 Kad pabeigsiet, atlasiet Saglabāt.
Naviģējot maršrutu, jāizbrauc līdz sākumpunktā parādītajam
laikam, lai pieturas un galapunktus sasniegtu plānotajā laikā.
Plāns ir tikai aplēses. Faktiskos ierašanās laikus var ietekmēt
satiksmes apstākļi, būvdarbi un cita veida kavēšanās.
Braucienu koplietošana
Ar saderīgām Garmin ierīcēm braucienus varat koplietot,
izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
1 Novietojiet ierīci 10 m (33 pēdu) attālumā no saderīgas
Garmin ierīces.
2 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > > Koplietot >
Bluetooth.
3 Atlasiet braucienu un atlasiet Pab..
4 Atlasiet sarakstā savu tālruni un atlasiet Labi.
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces un
konfidencialitātes iestatījumi, 22. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un
vietām
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes
informācija (Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone
Link, 17. lappuse).
Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski
izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes
iestatījumos (Satiksmes iestatījumi, 21. lappuse) ir atspējota,
satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet Alternatīvs maršruts, ja pieejams.
3 Atlasiet Sākt!.
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīties no nodevu uzlīmēm
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Kartes dati jūsu ierīcē var ietvert sīku nodevu uzlīmju informāciju
dažām valstīm. Katrai valstij varat izvairīties no nodevu uzlīmēm
vai atļaut tās.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Nodevas un maksas >
Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur maksas teritoriju
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās.
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
un atlasiet Saglabāt.
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa
posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu,
izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits
pieņemams maršruts.
Izvairīšanās no ceļa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Nākamais.
8
Navigācija uz galapunktu
4 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet Pab..
Izvairīšanās no zonas
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
2
3
4
5
6
vietas.
Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
Atlasiet Pievien. izvairīšanās vietu.
Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
Atlasiet Pab..
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet .
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.
Apvidus navigācija
Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt.
Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz
atrašanās vietu.
Degvielas līmeņrāža izsekošana
Ierīci varat iestatīt, lai tā aplēš jūsu degvielas patēriņu, brīdina,
kad tuvojaties aplēstajam maksimālajam degvielas attālumam
un iesaka degvielas uzpildes stacijas, pamatojoties uz aplēsto
degvielas rezervi. Kad degvielas līmeņrāža izsekošana ir
iestatīta, rāda pašreizējo degvielas statusu.
Balts: degvielas līmeņrāža izsekošana ir atspējota vai ierīce nav
pievienota motocikla stiprinājumam.
Zaļš: aplēstā degvielas rezerve ir virs degvielas tvertnes
brīdinājuma līmeņa.
Oranžs: aplēstā degvielas rezerve ir zem degvielas tvertnes
brīdinājuma līmeņa.
Sarkans: tvertnei aplēstais atlikušais attālums ir 0.
Degvielas līmeņrāža izsekošanas iespējošana
Lai iespējotu degvielas līmeņrāža izsekošanu, ierīcei ir jābūt
motocikla bezceļa režīmā un novietotai uz motocikla
stiprinājuma.
Kad iespējojat degvielas izsekošanu, brauciena datorā tiek
parādīts degvielas līmeņrādis (Brauciena informācijas lapas
skatīšana, 13. lappuse).
1 Piepildiet degvielas tvertni.
2 Atlasiet Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Degvielas
līmeņrāža kontrole.
Atlasiet
Attālums uz tvertni.
3
4 Ievadiet attālumu, kādu transportlīdzeklis veic ar gāzes
tvertni, un atlasiet Pab..
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Zema degvielas līmeņa brīdinājuma iestatīšana
Varat iestatīt ierīci, lai tā brīdinātu, kad degvielas līmenis tvertnē
ir zems.
PIEZĪME. lai ierīce brīdinātu par zemu degvielas līmeni, tai ir
jābūt savienotai ar motocikla stiprinājumu.
1 Iespējojiet degvielas līmeņa izsekošanu (Degvielas līmeņrāža
izsekošanas iespējošana, 9. lappuse).
2 Atlasiet Degvielas tvertnes brīdinājums.
3 Ievadiet attālumu un atlasiet Pab..
Ja atlicis tik daudz degvielas, lai veiktu ievadīto attālumu, kartes
lapā parādās zema degvielas līmeņa brīdinājums.
Degvielas tvertnes nobraukuma atiestatīšana
Papildinot degvielas tvertni, degvielas tvertnes nobraukums jūsu
ierīcē ir jāatiestata uz precīzāku degvielas atlikuma izsekošanu.
Atlasiet Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Atiestatīt
degvielas tvertni.
Dinamisku degvielas uzpildes staciju iespējošana
Lai iespējotu dinamiskas degvielas stacijas, ierīcei ir jābūt
motocikla režīmā, ievietotai motocikla stiprinājumā, un degvielas
līmeņa izsekošanai ir jābūt iespējotai.
Varat iestatīt ierīci, lai tā iesaka degvielas uzpildes stacijas,
pamatojoties uz aplēsto degvielas patēriņu.
Atlasiet Lietotnes > Degvielas iestatījumi > Din. degv.
uzpildes st..
Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
• Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu
atrašanās vietas informāciju (Atrašanās vietas meklēšana,
izmantojot meklēšanas joslu, 9. lappuse).
• Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos
objektus pēc kategorijas (Intereses objekti, 10. lappuse).
• Meklējiet un pārbaudiet Foursquare interesējošos objektus
(Meklē Foursquare interesējošos objektus, 10. lappuse).
• Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās
vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās
koordinātas (Meklēšanas rīki, 11. lappuse).
• Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (Meklēšanas
zonas maiņa, 10. lappuse).
• Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri
atrastu (Atrašanās vietu saglabāšana, 11. lappuse).
• Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (Nesen
atrasto atrašanās vietu skatīšana, 11. lappuse).
®
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadiet meklēšanas vaicājumu.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
9
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis
sarakstā.
1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet .
Kartē jūsu meklēšanas rezultātos tiek rādīta tuvākā
atrašanās vieta. norāda citu meklēšanas rezultātu
atrašanās vietas.
2 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
• Lai skatītu vairāk meklēšanas rezultātu, pieskarieties
kartei un velciet to.
• Lai atlasītu citu atrašanās vietu, atlasiet .
• Lai skatītu sīkāku informāciju par atrašanās vietu un tās
maršrutus, kartes apakšējā daļā atlasiet atrašanās vietas
aprakstu.
• Lai sāktu naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet
Sākt!.
Meklēšanas zonas maiņa
Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa
vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet .
3 Atlasiet opciju.
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
4 Atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet opciju:
• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet
galamērķi.
10
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā
kategorijā atrastās atrašanās vietas.
• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet
galamērķi.
Interesējošo objektu naviģēšana vietā
Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises
vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu
terminālu lidostā.
1 Atlasiet Kurp? > Ievadiet meklēšanas vaicājumu.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas
nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.
• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā
objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.
Atlasiet
norises vietu.
3
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts,
piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
Atlasiet
kategoriju.
4
5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet Sākt!.
Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai
interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.
Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo
autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā
objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.
Norises vietas izpēte
Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu
sarakstu.
1 Atlasiet norises vietu.
2 Atlasiet > Izpētīt šo vietu.
Foursquare
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
Lai iegūtu papildu iezīmes, varat izveidot savienojumu ar savu
Foursquare kontu, izmantojot Smartphone Link saderīgā
viedtālrunī. Kad, izmantojot Smartphone Link, savienojums ar
Foursquare kontu ir izveidots, varat skatīt Foursquare atrašanās
vietas detaļas, reģistrēties atrašanās vietā un meklēt
interesējošos objektus tiešsaistes Foursquare datubāzē.
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Kad izveidojat savienojumu ar savu Foursquare kontu,
izmantojot Smartphone Link, meklēšanā iegūstat visjaunākos
rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus
rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Foursquare®.
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link (Tālruņa
un austiņu pāra savienojuma veidošana, 14. lappuse).
2 Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
3 Atveriet lietotnes Smartphone Link iestatījumus un atveriet
Foursquare® > Login.
4 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju,
piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām
un darba laiku.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet
Foursquare interesējošo objektu.
2 Atlasiet .
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
1 Atlasiet Lietotnes > Foursquare® > Reģistrēties.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet > Reģistrēties.
Meklēšanas rīki
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
Adreses meklēšana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Ja nepieciešams, atlasiet Meklē tuvumā:, lai mainītu
meklēšanas zonu (Meklēšanas zonas maiņa, 10. lappuse).
Atlasiet
Adrese.
3
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
5 Atlasiet adresi.
Krustpunkta atrašana
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Pilsētas atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Pilsētas.
2 Atlasiet opciju:
• No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
• Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet Meklē
tuvumā: (Meklēšanas zonas maiņa, 10. lappuse).
• Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet Ievadiet
meklēšanas vaicājumu, ievadiet pilsētas nosaukumu un
atlasiet .
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana
Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.
Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pēdējās autostāvvietas meklēšana
Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir
ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā
autostāvvieta.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Atlasiet Lietotnes > Pēdējā vieta.
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela vai Avārijas
dienests.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav
pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet > Norādījumi man.
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
4 Atlasiet Atlasīt.
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 Atlasiet Kurp? > > Noņemt saīsni(-es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Saglabāt.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
2
3
4
5
kategorijas, 10. lappuse).
Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.
Atlasiet .
Atlasiet Saglabāt.
Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
4 Atlasiet Labi.
11
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pab..
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
7 Atlasiet Pab..
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst sagl.vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
Saglabātas atrašanās vietas kopīgošana
Pēc atrašanās vietas saglabāšanas varat koplietot to ar citām
saderīgām Garmin ierīcēm, izmantojot Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju vai atmiņas karti.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Koplietot.
6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai koplietotu
informāciju.
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
6. lappuse).
Karšu rīki
Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas
redzams panelī kartes malā.
Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.
Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās
vietas maršrutā.
Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa,
pa kuru braucat (Priekšā, 12. lappuse).
Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu
(Pagriezienu un virzienu skatīšana, 6. lappuse).
Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram,
ātrumu vai nobraukumu (Brauciena datu skatīšana kartē,
13. lappuse).
Skaļums: regulē galvenās audio skaņas.
Spilgtums: regulē ekrāna spilgtumu.
Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī
ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs
(Ienākošā zvana opciju izmantošana, 17. lappuse).
Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā
(Tālākas satiksmes skatīšana, 13. lappuse).
Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.
photoLive: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides
satiksmes kameras (photoLive satiksmes kameras,
20. lappuse).
Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas
kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir
ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots
aktīvs savienojums ar lietotni Smartphone Link (Tālruņa un
austiņu pāra savienojuma veidošana, 14. lappuse).
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet
.
Kartes rīku iespējošana
Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk
izmantotie kartes rīki. Izvēlnē varat pievienot ne vairāk kā
12 rīku.
1 Kartē atlasiet > .
2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.
3 Atlasiet Saglabāt.
Priekšā
Kartes lietošana
Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (Jūsu maršruts kartē,
6. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
12
Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās
vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos
interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas
uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat
skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur
pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa
ceļazīmēm redzamajai.
Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.
Nākamo atrašanās vietu skatīšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
Kartes lietošana
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā,
atlasiet , ja vajadzīgs.
• Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai
pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai, kamēr braucat pa
lielceļu vai kad jūsu maršruts ietver lielceļu.
3 Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai
pilsētas atrašanās vietu sarakstu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā
Priekšā.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
5 Atlasiet Pab..
Brauciena informācija
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē (Kartes rīku iespējošana, 12. lappuse).
Kartē atlasiet > Brauciena dati.
Brauciena datu lauku pielāgošana
Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos
datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei
(Kartes rīku iespējošana, 12. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Brauciena dati.
2 Atlasiet brauciena datu lauku.
3 Atlasiet opciju.
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu
kartes rīkā.
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var
precīzi izmērīt brauciena laiku.
Kartē atlasiet Ātrums.
Brauciena žurnāla skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
Bluetooth pievienotās funkcijas
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
Tālākas satiksmes skatīšana
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet
Saglabāt.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis >
Braukšanas kartes skats.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
• Atlasiet 3-D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
3 Atlasiet Saglabāt.
Bluetooth pievienotās funkcijas
Ierīcei ir vairākas Bluetooth pievienotās funkcijas jūsu
saderīgajam viedtālrunim. Dažām funkcijām viedtālrunī ir
jāinstalē lietotne Smartphone Link. Lai iegūtu plašāku
informāciju, dodieties uz garmin.com/smartphonelink.
Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un
ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visām valodām un
visiem viedtālruņiem.
LiveTrack: ļauj jums brauciena atrašanās vietu koplietot ar
kontaktpersonām viedtālrunī vai sociālo tīklu kontos.
13
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un
saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot
ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni.
Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas
no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.
Multivides straumēšana: straumē audio no jūsu viedtālruņa uz
jūsu austiņām un nodrošina Bluetooth multivides vadību jūsu
zūmo ierīcē.
Pandora interneta radio: straumē mūziku no Pandora
interneta radio uz austiņām un ļauj mainīt stacijas, skatīt
mākslinieku un celiņu informāciju, mainīt celiņus, vērtēt
celiņus un daudz ko citu zūmo ierīcē.
Spotify mūzikas straumēšana: straumē mūziku no Spotify
mūzikas straumēšanas pakalpojuma uz austiņām un ļauj
pārlūkot un atskaņot jūsu mūziku un atskaņošanas sarakstus,
skatīt izpildītāju un celiņa informāciju, vērtēt celiņus un daudz
vairāk zūmo ierīcē.
Foursquare reģistrēšanās: ļauj reģistrēties Foursquare
atrašanās vietās, izmantojot zūmo ierīci.
Laikapstākļu atjauninājumi: nosūta uz ierīci reāllaika
laikapstākļus un brīdinājumus.
Garmin Live Services: nodrošina abonementa piedāvātus
pakalpojumus, lai ierīcē skatītu Live datus, piemēram,
satiksmes apstākļus, autostāvvietas un jaunākās laikapstākļu
prognozes.
®
4 Lai veidotu tālruņa pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet ekrānā
5
6
7
®
®
Bluetooth funkcijas prasības
Dažām funkcijām ir nepieciešams tālrunis, austiņas vai īpaša
lietotne viedtālrunī.
Funkcija
Nepieciešamais
Viedie paziņojumi
Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni
Smartphone Link.
LiveTrack
Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni
Smartphone Link.
Zvanīšana, izmantojot
brīvroku sistēmu
Tālruņa pāra savienojums ar austiņām. Šī
funkcija ir saderīga ar pārī savienotām
Bluetooth vai vadu savienojuma austiņām.
Multivides straumēšana Viedtālruņa un austiņu pāra savienojums. Šī
funkcija ir saderīga ar pārī savienotām
Bluetooth vai vadu savienojuma austiņām.
Pandora interneta radio Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni
Pandora.
Spotify mūzikas
straumēšana
Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni
Spotify.
Foursquare reģistrē­
šanās
Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni
Smartphone Link un Foursquare.
Laikapstākļu atjauninā­
jumi
Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni
Smartphone Link.
Garmin Live Services
Viedtālruņa pāra savienojums ar lietotni
Smartphone Link.
Tālruņa un austiņu pāra savienojuma
veidošana
Jums ir jāveido savas zūmo ierīces un tālruņa, kā arī Bluetooth
austiņu savienojums pārī, lai izmantotu vairākas Bluetooth
funkcijas. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās
automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.
Dažām funkcijām ir vajadzīga lietotne Smartphone Link.
Lietotnei Smartphone Link varat pievienoties pāra savienojuma
veidošanas laikā vai vēlāk.
1 Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un
iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.
Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
2 Novietojiet zūmo ierīci un tālruni 3 m (10 pēdu) attālumā
vienu no otra.
3 Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet Iestatījumi > Bluetooth > .
14
redzamās norādes.
Pēc tam zūmo ierīcē atlasiet .
IETEIKUMS. ja sākotnējais Bluetooth iestatījumu ekrāns
netiek parādīts, varat atlasīt Iestatījumi > Bluetooth > Ierīču
meklēšana, lai veidotu austiņu pāra savienojumu.
Lai veidotu austiņu pāra savienojumu ar ierīci, izpildiet
ekrānā redzamās norādes.
No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni
Smartphone Link (izvēles).
Ja veidojat pāra savienojumu ar Apple ierīci, ekrānā tiks
parādīts drošības kods zūmo .
Ja vajadzīgs, 30 sekunžu laikā ievadiet tālrunī drošības kodu.
8
Bluetooth funkciju statusa ikonas
Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus katrai
pāra savienojumā esošajai ierīcei.
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
• Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir
atspējota vai atvienota.
• Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajai ierīcei šī funkcija ir
pievienota un aktīva.
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu
Viedie paziņojumi
Smartphone Link funkcijas un pakalpojumi
Multivides straumēšana
Austiņas ir pievienotas
Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana
Apple ierīcei
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas
funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.
Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple
ierīcē
Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, jūsu zūmo ierīce ir
jāsavieno pāra savienojumā ar tālruni un pēc tam jāpievienojas.
Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma
veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu
Bluetooth funkcijas. Lietotne Smartphone Link veido sakarus ar
tālruni, izmantojot Bluetooth viedo tehnoloģiju. Pirmo reizi
pievienojoties lietotnei Smartphone Link jūsu Apple ierīcē, ir
jāievada Bluetooth viedais drošības kods.
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link.
2 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
Jūsu zūmo ierīces ekrānā tiks parādīts drošības kods.
3 Ievadiet kodu tālrunī.
Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple
ierīcei
Brīvroku zvanīšanas režīmu varat atspējot un saglabāt
savienojumu ar tālruni Smartphone Link datu un paziņojumu
saņemšanai.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tā tālruņa nosaukumu, ko izmantojat zvanīšanai
brīvroku režīmā.
IETEIKUMS. jūsu tālrunis var pievienoties zvanīšanai
brīvroku režīmā un datu izmantošanai ar diviem dažādiem
nosaukumiem. tiek iekrāsota blakus tam tālruņa
nosaukumam, ko izmanto zvanīšanai brīvroku režīmā.
Bluetooth pievienotās funkcijas
3 Notīriet izvēles rūtiņu Tālruņa zvani.
Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos
paziņojumus jūsu Apple ierīcē
Jūs varat atspējot Smartphone Link datus un viedos
paziņojumus un saglabāt savienojumu ar tālruni zvanīšanai
brīvroku režīmā.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar
Smartphone Link datiem un paziņojumiem.
IETEIKUMS. tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku
režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus
nosaukumus. un būs redzamas zilā krāsā blakus tālruņa
nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.
3 Notīriet izvēles rūtiņu Viedtālruņa pakalpojumi.
Jūsu Apple ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un
slēpšana
Ierīcē redzamos paziņojumus varat filtrēt, rādot vai slēpjot
kategorijas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar
Smartphone Link datiem un paziņojumiem.
IETEIKUMS. tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku
režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus
nosaukumus. un būs redzamas krāsainas blakus tālruņa
nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.
3 Atlasiet Viedie paziņojumi.
4 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam
paziņojumam.
Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim
ar Android™
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas
funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.
Pievienošana lietotnei Smatphone Link jūsu Android
viedtālrunī
Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, ir jāizveido jūsu zūmo
ierīces un tālruņa pāra savienojums un jāpievienojas lietotnei.
Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma
veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu
Bluetooth funkcijas.
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link.
2 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar
Android
Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt
savienojumu ar citām funkcijām.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tālruņa nosaukumu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai atspējotu zvanīšanu brīvroku režīmā, notīriet izvēles
rūtiņu Tālruņa zvani.
• Lai atspējotu Smartphone Link datu un viedo paziņojumu
saņemšanu, notīriet izvēles rūtiņu Smartphone Link.
• Lai atspējotu noteiktus lietotnes paziņojumus, izmantojiet
iestatījumus lietotnē Smartphone Link.
Kā rādīt un paslēpt paziņojumus jūsu viedtālrunim ar
Android
Lietotni Smartphone Link varat izmantot, lai atlasītu, kāda veida
paziņojumus vēlaties skatīt savā zūmo ierīcē.
Bluetooth pievienotās funkcijas
1 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
2 Atlasiet .
3 Pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Smart
Notifications.
4 Sadaļā Notifications atlasiet Settings.
Tiks parādīts paziņojumu kategoriju un lietotņu saraksts.
5 Atlasiet opciju:
• Lai paziņojumu iespējotu vai atspējotu, atlasiet
pārslēgšanas slēdzi blakus kategorijai vai lietotnes
nosaukumam.
• Lai pievienotu lietotni sarakstam, atlasiet .
Austiņu Bluetooth funkciju iespējošana vai
atspējošana
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat austiņu pāra savienojumu. Noteiktas
funkcijas varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet austiņu nosaukumu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai atvienotu austiņas, notīriet izvēles rūtiņu Austiņas.
• Lai atspējotu audio no straumēšanas vides, notīriet izvēles
rūtiņu Multivides audio.
Smartphone Link
Smartphone Link ir tālruņa programma, kas ļauj sinhronizēt
atrašanās vietas datus ar tālruni un piekļūt tiešsaistes
informācijai, izmantojot tālruņa datu savienojumu. Jūsu ierīce
pārsūta datus no Smartphone Link, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju. Tiešsaistes informācija ir pieejama,
izmantojot bezmaksas abonementu plānus, ko nodrošina
Garmin Live Services (Garmin Live Services, 15. lappuse).
Saglabātās un nesen atrastās atrašanās vietas tiek
sinhronizētas ar jūsu tālruni ik reizi, kad jūsu ierīce pievienojas
Smartphone Link.
Smartphone Link lejupielādēšana
Dažos viedtālruņos ir pieejama programma Smartphone Link.
Lai iegūtu informāciju par saderību un pieejamību, dodieties uz
www.garmin.com/smartphonelink vai skatiet lietotņu
piedāvājumu savai ierīcei.
Lejupielādējiet Smartphone Link no programmu piedāvājuma
klāsta savā atbalstītajā tālrunī.
Lai iegūtu informāciju par programmu lejupielādēšanu un
instalēšanu, skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu.
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no jūsu tālruņa
Smartphone Link jūsu tālrunī tiek reģistrēta kā navigācijas
lietotne.
1 Atlasiet no sava tālruņa pogu, lai sāktu navigāciju atrašanās
vietai (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu).
2 Lietotņu izvēlnē atlasiet Smartphone Link.
Nākamreiz, kad pievienosit savu ierīci tālrunim, atrašanās vieta
tiks pārsūtīta nesen atrastajiem vienumiem jūsu ierīcē.
Garmin Live Services
Pirms varat sākt izmantot Garmin Live pakalpojumus, ierīce ir
jāsavieno ar atbalstītu tālruni, kurā ir programmaSmartphone
Link (Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana,
14. lappuse).
Savienošana ar Smartphone Link nodrošina piekļuvi Garmin
Live pakalpojumiem. Garmin Live pakalpojumi nodrošina
bezmaksas un uz abonementu balstītus plānus, lai skatītu ierīcē
aktuālos datus, piemēram, satiksmes apstākļus un
laikapstākļus.
15
Daži pakalpojumi, piemēram, laikapstākļi, ierīcē ir pieejami kā
atsevišķas programmas. Citi pakalpojumi, piemēram, aktuālā
satiksmes informācija, uzlabo ierīces navigācijas funkcijas.
Funkcijas, kurām ir nepieciešama piekļuve Garmin Live
pakalpojumiem, parāda Smartphone Link simbolu un ir redzami
tikai, kad ierīce ir savienojumā ar Smartphone Link.
Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana
Lai abonētu Garmin Live pakalpojumus, vispirms tālrunī ir
jāinstalē lietotne Smartphone Link.
1 Palaidiet tālrunī lietotni Smartphone Link (Tālruņa un austiņu
pāra savienojuma veidošana, 14. lappuse).
2 Atlasiet My Account.
Parādās pakalpojumu un abonēšanas cenu saraksts.
3 Atlasiet pakalpojumu.
4 Atlasiet cenu.
5 Atlasiet Subscribe.
6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Viedie paziņojumi
Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Smartphone Link,
paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus,
ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā
zūmo ierīcē.
PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz
saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei
Smartphone Link, un būs redzama krāsaina Bluetooth
iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi
(Bluetooth funkciju statusa ikonas, 14. lappuse).
pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt
paziņojumus.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet .
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Atskaņot ziņojumu.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietotnes atbalsts.
Paziņojumu saraksta skatīšana
Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.
1 Atlasiet Lietotnes > Viedie paziņojumi.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs
redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi —
pelēkā krāsā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet .
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā
(no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama
visās valodās.
Paziņojumu saņemšana
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
IEVĒRĪBAI
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu un austiņu tiek atbalstīti un
var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka var izmantot konkrēto
tālruni vai austiņas. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas
funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var
savienot ar mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā
kļūtu par brīvroku ierīci. Lai noteiktu, vai ierīce ar Bluetooth
tehnoloģiju ir saderīga ar jūsu ierīci, apmeklējiet vietni
www.garmin.com/bluetooth.
Lai zūmo ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno
viedtālrunim un lietotnei Smartphone Link.
Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā
lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs
jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam
varēsiet skatīt paziņojumus.
PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet Labi.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet Skatīt.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Skatīt > Atskaņot.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietotnes atbalsts.
Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti
IEVĒRĪBAI
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai zūmo ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno
viedtālrunim un lietotnei Smartphone Link.
Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna
malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat
16
Zvana veikšana
Numura sastādīšana
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt.
2 Ievadiet attiecīgo numuru.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana adresātam tālruņu grāmatā
Tālruņu grāmata no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Tālruņu grāmata ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Tālruņu grāmata.
2 Atlasiet kontaktpersonu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana uz atrašanās vietu
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategorijas.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvana saņemšana
Kad saņemat zvanu, atlasiet Atbildēt vai Ignorēt.
Zvanu vēstures izmantošana
Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
Bluetooth pievienotās funkcijas
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanu vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
Smartphone Link
Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem
sākumā.
3 Atlasiet zvanu.
Aktuālās satiksmes informācijas pakalpojums piedāvā reāllaika
satiksmes datus.
1 Lejupielādējiet Smartphone Link savā saderīgajā tālrunī
(Smartphone Link lejupielādēšana, 15. lappuse).
2 Abonējiet aktuālās satiksmes informācijas pakalpojumu
(Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana, 16. lappuse).
3 Pievienojiet ierīci tālrunim, izmantojot Smartphone Link
(Tālruņa un austiņu pāra savienojuma veidošana,
14. lappuse).
Ienākošā zvana opciju izmantošana
Zvana laikā jūs kartē varat atlasīt ienākošo zvanu opcijas.
• Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .
IETEIKUMS. varat izmantot šo funkciju, ja vēlaties izslēgt
ierīci un turpināt sarunu pa tālruni vai ja vēlaties veikt privātu
sarunu.
• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās
sistēmas, piemēram, balss pastu.
• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
• Lai pabeigtu sarunu, atlasiet .
Mājas tālruņa numura saglabāšana
IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var
rediģēt, rediģējot “Mājas” saglabāto atrašanās vietu sarakstā
(Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana, 12. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > > Iestatīt mājas numuru.
2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
3 Atlasiet Pab..
Zvanīšana uz mājām
Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada
tālruņa numurs.
Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt uz mājām.
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no
pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīce var pievienoties
jūsu zūmo ierīcei automātiski.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
3 Notīriet izvēles rūtiņu blakus jūsu pārī savienotajai ierīcei.
Pārī savienotā tālruņa dzēšana
Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu
automātiski savienots ar jūsu ierīci.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tālruni, pēc tam atlasiet Noņemt pāra savienojumu
ierīcei.
Satiksme
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.
Satiksmes informācija var nebūt pieejama visos reģionos vai
valstīs. Informāciju par satiksmes uztvērējiem un pārklājuma
zonām skatiet vietnē www.garmin.com/traffic.
• Satiksmes brīdinājumi kartē tiek parādīti, ja jūsu maršrutā vai
tuvākajā teritorijā ir satiksmes negadījumi.
• Ierīcei ir jābūt savienojumā ar Smartphone Link, izmantojot
aktīvu satiksmes abonementu, lai saņemtu satiksmes
informāciju.
Satiksme
Satiksmes iespējošana
Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
2 Atlasiet izvēles rūtiņu Satiksme.
Lietotņu izmantošana
LiveTrack koplietošanas un skatītāju
uzaicināšanas iestatīšana
Kad pirmo reizi izmantojat funkciju LiveTrack, tā ir jāiestata un
jāuzaicina skatītāji.
1 Izveidojiet savienojumu ar Smartphone Link (Tālruņa un
austiņu pāra savienojuma veidošana, 14. lappuse).
2 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Smartphone Link un
atlasiet LiveTrack.
3 Ievadiet lietotājvārdu un atlasiet Next.
4 Ievadiet vienu vai vairākas uzaicināmās kontaktpersonas.
Varat ievadīt kontaktpersonas vārdu vai e­pasta adresi.
5 Atlasiet Start LiveTrack.
Lietojumprogramma sāk koplietot jūsu LiveTrack
datus. Uzaicinātie skatītāji saņem e­pasta ziņojumu ar saiti,
lai skatītu jūsu LiveTrack datus.
6 Atlasiet , lai koplietotu LiveTrack saiti, izmantojot sociālo
tīklu, ziņapmaiņu lietojumprogrammu vai citas koplietošanas
lietojumprogrammas (izvēles).
Sesijas LiveTrack sākšana jūsu tālrunī
Pirms sākatLiveTrack sesiju savā tālrunī, jums ir jāizveido
tālruņa pāra savienojums ar ierīci, kā arī savienojums ar
Smartphone Link (Tālruņa un austiņu pāra savienojuma
veidošana, 14. lappuse).
1 Viedtālrunī atveriet Smartphone Link.
2 Atlasiet LiveTrack.
3 Atlasiet koplietošanas opciju.
4 Atlasiet Sākt LiveTrack.
5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Multivides atskaņotājs
Multivides atskaņotājs var atskaņot mūziku vai audio no šiem
avotiem.
• Mūzikas faili, kas saglabāti zūmo ierīcē.
• Mūzikas faili, kas saglabāti tālrunī vai multivides atskaņotājā,
kurš savienots ar motocikla stiprinājuma USB portu.
• Audio ieeja, kas savienota ar motocikla stiprinājuma audio
ieejas kontaktligzdu.
• Bluetooth audio no pārī savienota tālruņa.
• Pandora interneta radio.
• Spotify mūzikas straumēšanas pakalpojums.
17
Multivides atskaņošana
1 Atlasiet Lietotnes.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Pandora®, lai atvērtu multivides atskaņotāju ar
multivides avotu, kas iestatīts uz Pandora.
• Atlasiet Spotify, lai atvērtu multivides atskaņotāju ar
multivides avotu, kas iestatīts uz Spotify.
• Atlasiet Media Player, lai atvērtu multivides atskaņotāju
pēdējā atlasītajā multivides avotā.
3 Atlasiet opciju:
• Lai mainītu multivides avotu, atlasiet .
• Lai izvēlētos celiņu, staciju, atskaņošanas sarakstu vai
mūzikas failu, atlasiet .
Rīka Multivides atskaņotājs pievienošana kartei
Kartes rīks Multivides atskaņotājs ļauj vadīt multivides
atskaņotāju no kartes.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
rīki > Media Player.
2 Atveriet karti.
3 Atlasiet > Media Player.
Multivides atskaņotāja vadība tiek parādīta kartē.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai saglabātu trasi, atlasiet Saglabāt ceļu.
• Lai saglabātu trasi kā braucienu, atlasiet Saglabāt kā
braucienu.
• Lai skatītu trases augstuma grafisko attēlojumu, atlasiet
Augstuma profils.
TracBack
®
Pēdējā ceļa sekošana
Funkcija TracBack ieraksta pēdējā brauciena ceļu. Varat sekot
savam pēdējam ceļam atpakaļ līdz vietai, kur sākāt.
1 Atlasiet Lietotnes > TracBack.
Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.
2 Atlasiet Sākt!.
Pēdējā ceļa kā brauciena saglabāšana
Varat mainīt avotu, no kura atskaņojat multividi savā ierīcē.
Pēdējo ceļu varat saglabāt kā braucienu, kuru varat navigēt
vēlāk, izmantojot brauciena plānotāju (Saglabāta brauciena
navigācija, 7. lappuse).
1 Atlasiet TracBack.
Jūsu pēdējais ceļš ir redzams kartē.
2 Atlasiet > Saglabāt kā braucienu.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
1 Atlasiet Lietotnes > Media Player > .
2 Atlasiet multivides avotu.
Riepu spiediens
Multivides avota maiņa
Pandora Pakalpojums
Pandora ir bezmaksas personalizēts radio, kas piedāvā
vienkāršu un nebeidzamu mūzikas baudījumu un iepazīšanu.
Pandora integrēšanai ir nepieciešama saderīga mobilā ierīce ar
instalētu Pandora lietojumprogrammu. Lai iegūtu
papildinformāciju par saderīgajām mobilajām ierīcēm,
apmeklējiet tīmekļa vietni www.pandora.com/everywhere
/mobile.
PIEZĪME. Pandora pašlaik ir pieejams Amerikas Savienotajās
Valstīs, Austrālijā un Jaunzēlandē.
Staciju maiņa
1 Atlasiet Lietotnes > Pandora®.
2 Atlasiet .
3 Atlasiet staciju.
Spotify
Spotify ir digitāls mūzikas pakalpojums, kas nodrošina jums
piekļuvi miljoniem dziesmu.
IETEIKUMS. Spotify integrēšanai jūsu mobilajā tālrunī ir
jāinstalē lietojumprogramma Spotify. Vietās, kur pieejams, ir
nepieciešams saderīgs mobilais digitālais pakalpojums un īpašs
abonements. Dodieties uz www.garmin.com.
Šajā ierīcē ir ietverta programmatūra Spotify, uz kuru attiecas
trešo pušu licences, ko atradīsit šeit: www.spotify.com/connect
/third­party­licenses . Baudiet mūziku ikvienā braucienā,
izmantojot Spotify. Atskaņojiet iemīļotās dziesmas un izpildītājus
vai ļaujiet Spotify izklaidēt jūs.
BRĪDINĀJUMS
Riepu spiediena kontroles sistēmas izmantošana neaizvieto
pienācīgu riepu apkopi, un autovadītāja pienākums ir uzturēt
pareizu riepu spiedienu, pat ja nepietiekamais spiediens vēl nav
sasniedzis to līmeni, lai aktivizētu zema riepu spiediena
brīdinājumu. Ja riepu spiediens netiek uzturēt vajadzīgajā
līmenī, varat zaudēt kontroli pār transportlīdzekli, kas var radīt
smagas traumas vai pat izraisīt nāvi.
Riepu spiediena kontroles sistēma Garmin ir pieejama kā
atsevišķs piederums. Riepu spiediena funkcija nav saderīga ar
visiem zūmo modeļiem. Lai iegūtu informāciju par piederumiem
un saderību, dodieties uz www.garmin.com/zumo.
Riepu spiediena sensoru iestatīšana
Lai iestatītu riepu spiediena sensorus, vispirms ir vajadzīga
baterija un uzlīmes ar numuriem katram sensoram. Turklāt ir
jābūt arī saderīgai zūmo ierīcei.
Sensori veido bezvadu savienojuma sakarus ar saderīgo zūmo
ierīci. Jūs varat uzraudzīt riepu spiedienu un saņemt
brīdinājumus par zemu spiedienu savā zūmo ierīcē.
1 Noņemiet vāciņu À no sensora Á, pagriežot vāciņu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Sekošana
Sekošana ir veiktā ceļa ierakstīšana. Sekošanas žurnāls ietver
informāciju par ierakstīto veikto ceļu, tostarp laiku, atrašanās
vietu un augstuma informāciju.
Trases informācijas skatīšana
1 Atlasiet Lietotnes > Ceļi > Aktīvs.
2 Atlasiet trasi.
Trase ir parādīta kartē.
18
Lietotņu izmantošana
Lai novērstu varbūtēju riepu vibrēšanu un nevienmērīgu
nodilumu dažiem transportlīdzekļiem, iespējams, pēc sensora
uzstādīšanas jāveic riepu balansēšana.
2 Ja sensorā jau ir ievietota baterija, izņemiet to.
3 Savā zūmo ierīcē atlasiet Lietotnes > Riepu spiediens.
4 Atlasiet transportlīdzekļa profilu, kas atbilst jūsu
transportlīdzekļa riepu konfigurācijai.
5 Pietuviniet sensoru zūmo ierīcei.
6 Savā zūmo ierīcē atlasiet numuru riepai, ar kuru tiks veidots
sensora pāra savienojums.
7 30 sekunžu laikā sensorā ievietojiet bateriju  bateriju
turētājā Ã ar pozitīvo pusi vērstu uz augšu.
Pirms sensoru uzstādīšanas riepām ir jāveic sensoru iestatīšana
ar jūsu zūmo ierīci.
1 Noņemiet esošos vārsta kāta blīvslēgus no transportlīdzekļa
riepām.
2 Lai skatītu transportlīdzekļa profila diagrammu, savā zūmo
ierīcē atlasiet Lietotnes > Riepu spiediens.
3 Uzstādiet sensorus uz riepu vārsta kātiem, pievelkot tos
pulksteņrādītāju kustības virzienā.
PIEZĪME. katrs sensors ir jāuzstāda uz pareizās riepas
atbilstoši transportlīdzekļa profila diagrammai un uzlīmēm ar
numuriem, kas sensoriem piestiprinātas iestatīšanas procesa
laikā.
4 Pagrieziet riteņus ar roku, lai pārbaudītu, vai sensoriem ir
pietiekama atstarpe un vai tie netraucē transportlīdzekļa
aprīkojuma darbību.
Riepu spiediena brīdinājumi
Ierīce brīdina, izmantojot uznirstošus paziņojumus, ikonas kartē
un simbolus riepu spiediena lietotnē.
Ja brīdinājums attiecas uz sensoru, riepu spiediena lietotnē
cipars blakus attiecīgajai riepai redzams sarkanā krāsā. Simboli
zem cipara redzami sarkanā krāsā, lai norādītu aktīvos
brīdinājumus šim sensoram.
Zems riepas spiediens
Tukšs sensora akumulators
Sensors nav pievienots
Riepu spiediena sensora miega režīms
Jūsu zūmo ierīce meklē sensoru un, kad pāra savienojums ar
sensoru sekmīgi izveidots, parāda apstiprinājuma ziņojumu.
IETEIKUMS. ja pāra savienojums ar sensoru nav sekmīgi
izveidots, sensora baterija ir jāizņem un jāatkārto 6. un
7. darbība.
8 Ievadiet riepai ieteicamo spiedienu.
9 Ievadiet riepai minimālo spiedienu.
Kad sensors ziņos par riepu spiediena lasījumu, kas ir
zemāks par šo vērtību, zūmo ierīce aktivizēs zema spiediena
brīdinājumu.
Uzlieciet
atpakaļ un pilnīgi pievelciet vāciņu uz sensora.
10
11 Uz sensora piestipriniet to uzlīmi ar numuru, kas atbilst
6. darbībā izraudzītajam riepas numuram.
12 Atkārtojiet šo procedūru visiem pārējiem sensoriem.
Riepu sensoru uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Riepu spiediena kontroles sistēmu var izmantot tikai ar riepas
metāla vārsta kātu. Riepu spiediena sensoru uzstādīšana uz
tādiem riepas vārsta kātiem, kas nav izgatavoti no metāla, var
radīt riepas un/vai vārsta kāta bojājumu, kas var veicināt
nopietnas personu traumas vai nāvi.
IEVĒRĪBAI
Lai novērstu iespējamo sensoru vai transportlīdzekļa bojājumu,
sekojiet, lai katrs uzstādītais sensors netraucē transportlīdzekļa
bremžu vai citas uzstādītās ierīces darbību. Ja uzstādītais
sensors traucē kādas transportlīdzeklī uzstādītās ierīces
darbību, nedarbiniet transportlīdzekli, ja uzstādīts sensors.
Lietotņu izmantošana
Kad jūs novietojat savu transportlīdzekli un izslēdzat zūmo ierīci,
riepu spiediena sensors pēc vairākām minūtēm pāriet enerģiju
taupošā miega režīmā. Kamēr sensors ir miega režīmā, tas
nepārsūta informāciju zūmo . Tas var būt par iemeslu tam, ka
jūsu zūmo ierīce ziņo, ka sensors ir atvienots.
Nākamās transportlīdzekļa kustības laikā sensors iziet no miega
režīma un automātiski atjauno savienojumu ar zūmo ierīci.
Savienojuma atjaunošana var ilgt līdz 30 sekundēm.
Kompasa lietošana
PIEZĪME. lai kompass varētu noteikt jūsu atrašanās vietu, jums
ir jāpārvietojas.
Varat naviģēt, izmantojot GPS kompasu.
Atlasiet Lietotnes > Kompass.
VIRB tālvadība
®
Šī VIRB tālvadības funkcija ļauj vadīt VIRB sporta kameru,
izmantojot jūsu ierīci. Dodieties uz tīmekļa vietni
www.garmin.com/VIRB, lai iegādātos VIRB sporta kameru.
Sporta kameras VIRB vadība
Lai varētu izmantot VIRB tālvadības funkciju, jāiespējo VIRB
kameras tālvadības iestatījums. Papildinformāciju skatiet VIRB
sērijas lietotāja rokasgrāmatā.
1 Ieslēdziet VIRB kameru.
2 Savā zūmo ierīcē atlasiet Lietotnes > VIRB tālvadība >
Izveidot savienojumu.
3 Pagaidiet, līdz ierīce izveido savienojumu ar jūsu VIRB
kameru.
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Sākt ierakstīšanu, lai ierakstītu video.
• Atlasiet Pārtraukt ierakstīšanu, lai pārtrauktu
ierakstīšanu.
19
• Atlasiet Momentuzņēmums, lai uzņemtu fotoattēlu.
Apkopes vēstures reģistrēšana
Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad
transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā
vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas
kategorijas (Apkopes kategoriju pievienošana, 20. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet Pievienot ierakstu.
4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet Nākamais.
5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
6 Atlasiet Pab..
Apkopes kategoriju pievienošana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet > Pievienot kategoriju.
3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet Pab..
Apkopes kategoriju dzēšana
Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti
kategorijā.
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet > Dzēst kategorijas.
3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
4 Atlasiet Dzēst.
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
3 Atlasiet > Pārdēvēt kategoriju.
4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
Apkopes ierakstu dzēšana
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet apkopes kategoriju.
3 Atlasiet > Dzēst ierakstus.
4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
5 Atlasiet Dzēst.
Apkopes ieraksta rediģēšana
Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes
ieraksta datumu.
1 Atlasiet Lietotnes > Apkopes vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet lauku.
4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet Pab..
Palīdzības failu skatīšana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība, lai skatītu visu īpašnieka
rokasgrāmatu.
Palīdzības tematu meklēšana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība >
.
Laikapstākļu prognožu apskatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati.
Ierīci varat pievienot lietotnei Smartphone Link, lai saņemtu
laikapstākļu datus (Tālruņa un austiņu pāra savienojuma
veidošana, 14. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām
nākamajām dienām.
20
2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi > Pašreizējā atrašanās
vieta.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu
sarakstā.
• Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet Pievienot pilsētu
un ievadiet pilsētas nosaukumu.
Laikapstākļu radara apskatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
Jūs varat skatīt animētu, ar krāsām atzīmētu pašreizējo
laikapstākļu karti, kā arī laikapstākļu ikonu uz kartes.
Laikapstākļu ikona mainās, rādot tuvumā esošos laikapstākļus,
piemēram, lietu, sniegu un pērkona negaisus.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Laikapstākļu radars.
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties
laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu
brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Brīdinājums par laikapstākļiem.
Ceļa apstākļu pārbaude
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Ceļa apstākļi.
photoLive satiksmes kameras
photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un
krustojumu tiešraides attēlus. Varat saglabāt tās kameras, kuras
plānojat skatīt regulāri.
Satiksmes kameras saglabāšana
Lai izmantotu šo pakalpojumu, vispirms ir jāabonē photoLive
pakalpojums, un ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni
ar Smartphone Link (Smartphone Link, 15. lappuse).
Šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievien..
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet krustojumu.
5 Atlasiet Saglabāt.
Satiksmes kameras skatīšana
Pirms varat sākt skatīt satiksmes kameru, jums ir jāsaglabā
satiksmes kamera (Satiksmes kameras saglabāšana,
20. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet kameru.
Lietotņu izmantošana
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi, 22. lappuse).
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet Lietotnes > Kur esmu bijis.
Ierīces pielāgošana
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis.
Transportlīdzeklis: iestata ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu
pozīciju.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu rīki: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 13. lappuse).
Skaņas brīdinājumi vadītājam: iespējo skaņas brīdinājumu
katra veida brīdinājuma signālam vadītājam (Braucēja
informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 4. lappuse).
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Manas
kartes.
2 Atlasiet karti.
Navigācijas iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījumu, sākot navigāciju.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Pārrēķināšana novirzes gad.: iestata pārrēķināšanas izvēles,
naviģējot prom no aktīvā maršruta.
Brīdinājums par nogurumu: brīdina jūs, kad ilgi esat vadījis
transportlīdzekli bez pārtraukuma.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.
Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas
ceļiem un nodevu uzlīmēm.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kam vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība un kas brauciena laikā varētu
novērst uzmanību.
GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un
taupa enerģiju.
Ierīces pielāgošana
Aprēķināšanas režīma iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas
ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā
maršrutā.
Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie
varētu būt garāki.
Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru
veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam.
Bīstams maršruts: aprēķina maršrutus, kuros priekšroka dota
līkumotiem ceļiem.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana
Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, varat
izmantot GPS, lai iestatītu simulētu atrašanās vietu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators.
2 Galvenajā izvēlnē atlasiet Skatīt karti.
3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
5 Atlasiet Iestatīt atrašanās vietu.
Bluetooth Iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.
Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas
identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju.
Bluetooth atspējošana
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet Bluetooth.
Displeja iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Displejs.
Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu.
Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas
vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.
Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.
Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce
pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.
Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.
Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē
Ekrānuzņēmumi.
Satiksmes iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
Satiksme: iespējo satiksmi. Vajadzīga lietotne Smartphone Link
un aktuālās satiksmes informācijas abonements.
Mērvienību un laika iestatījumi
Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās
izvēlnes, atlasiet Iestatījumi > Mērvienības un laiks.
Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.
Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika
joslu rādījumu.
Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
21
Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām
izmantoto koordinātu formātu un datumu.
Laika iestatīšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.
2 Atlasiet opciju:
• Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju,
atlasiet Automātiski.
• Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz
leju.
Strāvas ievade (CLA,
motocikla vai ārēja avota
strāva)
No 12 līdz 24 V (līdzstr.)
Strāvas ievade (USB)
No 5 V ±0,25 V
Akumulatora darbības laiks Līdz 4 stundām atkarībā no lietošanas un
iestatījumiem
Akumulatora tips
Lietotāja nomaināms litija jonu
akumulators
Akumulatora sprieguma
diapazons
No 3,5 V līdz 4,1 V
Radiofrekvences protokols
2,4 GHz ANT+ bezvadu sakaru protokols
(VIRB tālvadībai)
2,4 GHz ANT (riepu spiediena
uzraudzības sistēmai)
Valodas un tastatūras iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras
iestatījumi, atlasiet Iestatījumi > Valoda un tastatūra.
Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.
Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.
PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto
datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.
Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi
PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt
ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Atlasiet Iestatījumi > Tuvuma brīdinājuma signāli.
Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties
tuvuma punktiem.
Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par
kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi
Lai atvērtu ierīces iestatījumu lapu, atlasiet Iestatījumi > Ierīce.
Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces
ID numuru un informāciju par vairākām citām
programmatūras funkcijām.
LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.
PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt
sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu
datus.
Pozīcijas ziņošana: lai uzlabotu saturu, koplieto jūsu pozīcijas
informāciju ar Garmin.
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends,
Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.
Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi
myTrends, Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus
rūpnīcas noklusējuma vērtībās.
1 Atlasiet Iestatījumi.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Informācija par ierīci
Specifikācijas
Ūdensizturība
IEC 60529 IPX7
Darba temperatūras
diapazons
No ­20 °C līdz 55 °C (no ­4 °F līdz 131 °F)
Uzlādes temperatūras
diapazons
No 0 °C līdz 45 °C (no 32 °F līdz 113 °F)
®
®
*Ierīce iztur ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min.
Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Uzstādiet ierīci stipripnājumā un pievienojiet transportlīdzekļa
barošanas avotam.
IEVĒRĪBAI
Nepievienojiet ierīci tieši transportlīdzekļa strāvas kabelim.
• Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Ja ierīce ir pievienota pie datora, tā, iespējams uzlādēsies
lēnām. Daži portatīvie datori var nenodrošināt ierīces uzlādi.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas­līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com.
Ierīces apkope
Ierīces apkope
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
2 Noslaukiet ierīci sausu.
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
22
Informācija par ierīci
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
• Reģistrējiet ierīci vietnē http://my.garmin.com.
Ierīces atiestatīšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.
Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces noņemšana no stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
2 Nolieciet ierīci uz priekšu.
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas
kabelī
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali À pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai to atbrīvotu.
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
23. lappuse).
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir
specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas
drošinātājs.
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
21. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 21. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 4. lappuse).
• Atspējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju (Bluetooth
atspējošana, 21. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas
režīmā (Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 3. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
noņemams diskdzinis
Lielākajā daļā Windows datoru ierīce izmanto multivides
pārsūtīšanas protokolu (MTP). MTP režīmā ierīce tiek parādīta
kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis. MTP režīmu
atbalsta Windows 7, Windows Vista un Windows XP Service
Pack 3 ar Windows Media Player 10.
®
®
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
portatīva ierīce
Operētājsistēmas Mac datoros un dažos Windows datoros
ierīce veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas ierīces
režīmu. USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek parādīta
kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā portatīva ierīce.
Windows versijas pirms Windows XP Service Pack 3 izmanto
USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.
®
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu Á un izņemiet drošinātāju Â.
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī Ã.
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva
ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai
sējums
1 Atvienojiet USB kabeli no datora.
2 Izslēdziet ierīci.
3 Pievienojiet USB kabeli ierīcei un datora USB portam.
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Instalēšana, 1. lappuse).
IETEIKUMS. uSB kabelis ir jāpievieno datora USB portam,
nevis USB centrmezglam.
Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās
atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram
pievienotās ierīces attēls.
PIEZĪME. ja datorā ir vairāki kartēti tīkla diski, Windows var būt
problēmas, piešķirot diska burtus jūsu Garmin diskiem.
Informāciju par disku burtu piešķiršanu sk. jūsu
operētājsistēmas palīdzības failā.
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci
• Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (Navigācijas
iestatījumi, 21. lappuse).
• Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Lauks Bluetooth ir jāiestata kā Ieslēgts.
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
Traucējummeklēšana
23
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz www.garmin.com
/bluetooth.
Pielikums
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem
Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un
citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko
preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai
nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas
programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar
atmiņu no 4 līdz 32 GB.
1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē
(Ierīces pārskats, 3. lappuse).
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.
GPS signālu statusa skatīšana
Nospiediet un trīs sekundes turiet
.
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē ( garmin.com ).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz garmin.com/accessories.
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.
®
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu,
ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces
attēls.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
24. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai
sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu
zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva
ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:
• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un atlasiet savu ierīci.
• Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.
2 Atvienojiet USB kabeli no datora.
24
Pielikums
Rādītājs
Simboli
2D kartes skatījums 13
3D kartes skatījums 13
A
abonementi, Garmin Live pakalpojumi 16
adreses, meklēšana 11
aktīvās braukšanas joslas vadība 6
akumulators
ievietošana 3
maksimizēšana 23
problēmas 23
uzlāde 22, 23
apkopes vēsture
dzēšana 20
ieraksti 20
kategorijas 20
rediģēšana 20
apvedceļi 7
atbildēšana uz zvaniem 16
atiestatīšana
brauciena dati 13
ierīce 23
atjaunināšana
kartes 3
programmatūra 3
atmiņas karte 3, 24
ievietošana 24
atrašanās vietas 11, 21
meklē 9
meklēšana 11
nesen atrasts 11
norises vietas 10
pašreizējā 11
saglabāšana 11
simulēts 21
zvanīšana 16
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 10
atrašanās vietu meklēšana. 9, 10 Skatiet arī
atrašanās vietas
adreses 11
koordinātas 11
krustpunkti 11
pilsētas 11
atvienošana, Bluetooth ierīce 17
audio, tuvuma punkti 22
Austiņas 15
savienošana pārī 14
autostāvvieta, pēdējā autostāvvieta 11
avārijas dienesti 11
B
barošanas taustiņš 3
bezceļu navigācija 9
Bluetooth tehnoloģija 13–16, 23
atspējošana 21
iestatījumi 21
notiek ierīces atvienošana 17
pāra savienojuma ar austiņām veidošana
14
pāra savienojuma ar tālruni veidošana 14
tālruņu pārvaldība 14, 15
zvanu atspējošana 14, 15
braucēja brīdinājumi 4, 5
brauciena informācija 13
atiestatīšana 13
skatīšana 13
brauciena plānotājs 7, 8
brauciena rediģēšana 7
pielāgošanas punkti 8
brauciena vēsture 22
brauciena žurnāls, skatīšana 13
braukšanas virzieni 6
C
ceļa apstākļi, laikapstākļi 20
Rādītājs
D
L
dators, pievienošana 23, 24
degviela
izsekošana 9
stacijas 11
displeja iestatījumi 21
drošinātājs, maiņa 23
dzēšana
apkopes ieraksti 20
apkopes kategorijas 20
braucieni 7
pārī savienota Bluetooth ierīce 17
laika iestatījumi 21, 22
laikapstākļi 20
ceļa apstākļi 20
radars 20
Lietotāja licences līgumi 22
LiveTrack 17
E
ekrāna pogas 4
ekrāns, spilgtums 4
ekrānuzņēmumi 21
F
faili, pārsūtīšana 24
Foursquare 10
G
galapunkti. Skatiet atrašanās vietas
Garmin Express, programmatūras
atjaunināšana 3
Garmin Live pakalpojumi, abonēšana 16
Garmin Live Services 15
GPS 4, 24
I
ID numurs 22
ierīces apkope 22
ierīces ID 22
ierīces pielāgošana 21
ierīces tīrīšana 22
ierīces uzlādēšana 22, 23
ierīces uzstādīšana
automašīna 2
motocikls 1
noņemšana no stiprinājuma 2
piesūcējkauss 23
stiprinājuma noņemšana 23
iestatījumi 21, 22
iestatījumu atjaunošana 22
ikonas, statusa josla 4
interesējoši objekti 10
norises vietas 10
izvairīšanās
atspējošana 9
ceļš 8
ceļu iezīmes 8
dzēšana 9
nodevas 8
zona 8, 9
K
kabeļi, motocikla stiprinājums 1
kameras
ātrums 5
sarkanā gaisma 5
kartes 6, 12, 13, 21
atjaunināšana 3
datu lauks 6, 13
detalizēts līmenis 21
iegāde 24
maršrutu skatīšana 6
rīki 12
simboli 6
Slāņi 13
tēma 21
kartes skatījums
2D 13
3D 13
kartes slāņi, pielāgošana 13
kompass 19
koordinātas 11
koplietošana, LiveTrack 17
krustpunkti, meklēšana 11
Kur es atrodos? 11
M
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 6
došanās 6
tālruņa numurs 17
zvanīšana 17
mājupceļš 6
maršruta koriģēšana 7
maršruti 5, 6
aprēķināšana 5
aprēķināšanas režīms 6, 8, 21
apstāšanās 7
bīstams maršruts 6
ieteiktie 8
koriģēšana 7
myTrends 8
punkta pievienošana 7
sākšana 5, 6
skatīšana kartē 6
media player 18
meklēšanas josla 9
meklēšanas zonas maiņa 10
microSD karte 3, 24
miega režīms 3, 19
myTrends, maršruti 8
motocikla stiprinājums 1
kabeļi 1
multivides atskaņotājs 17, 18
N
nākamais pagrieziens 6
navigācija 6, 10
bezceļu 9
iestatījumi 21
nesen atrastās atrašanās vietas 11
nodevas, izvairīšanās 8
norises vietas 10
numura sastādīšana 16
P
pagriezienu saraksts 6
palīdzība. 20 Skatiet arī produkta atbalsts
pašreizējā atrašanās vieta 11
paziņojumi 5, 14–16
piederumi 24
piesūcējkauss 23
priekšā 12
pielāgošana 13
produkta atbalsts 20
programmatūra
atjaunināšana 3
versija 22
R
rediģēšana, saglabātie braucieni 8
riepu spiediens
brīdinājumi 19
miega režīms 19
profili 18
sensori 18, 19
rīki, kartes 12
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 11
saglabātās atrašanās vietas 7, 12
dzēšana 12
kategorijas 12
rediģēšana 12
sarkanās gaismas kameras 5
satelīta signāli
iegūšana 4
skatīšana 24
25
satiksme 13, 17, 21
alternatīvs maršruts 8
kameras 20
karte 13
kavējumu meklēšana 13
satiksmes negadījumi 13
satiksmes kameras, skatīšana 20
savienošana pārī
atvienošana 17
Austiņas 14
tālrunis 14, 23
sekošana 18
simulētas atrašanās vietas 21
skaļums, regulēšana 4
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 22
Smartphone Link 14, 15
Garmin Live Services 15
pievienošana 14, 15
zvanu atspējošana 14, 15
specifikācijas 22
spilgtums 4
Spotify 18
stiprinājuma noņemšana 23
stiprinājums, noņemšana 23
strāvas kabeļi 22
drošinātāja maiņa 23
T
tālrunis
atvienošana 17
savienošana pārī 14, 23
tālruņa zvani 16
atbildēšana 16, 17
balss zvans 17
numura sastādīšana 17
skaņas izslēgšana 17
tālruņu grāmata 16
tastatūra 4
izkārtojums 22
valoda 22
TracBack 18
transportēšanas režīmi 4
traucējummeklēšana 23
tuvuma punktu brīdinājumi, iestatījumi 22
U
USB, atvienošana 24
V
valoda
balss 22
tastatūra 22
VIRB tālvadība 19
virzieni 6
Z
Zādzība, izvairīšanās 22
zema degvielas līmeņa brīdinājums 9
zvani 16, 17
atbildēšana 16
kontaktpersonas 16
mājas 17
numura sastādīšana 16
veikšana 16
vēsture 16
zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu 14, 15
26
Rādītājs
support.garmin.com
2018 gada Jūlijs
190-02001-17_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising