Garmin | STRIKER™ 4 | Operating instructions | Garmin STRIKER™ 4 Návod k obsluze

Garmin STRIKER™ 4 Návod k obsluze
Řada STRIKER™
Návod k obsluze
Prosinec 2015
190-01950-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Vyhledání a navigování podle uložené trasy .............................. 6
Odstranění uložené trasy ............................................................ 6
Odstranění všech uložených tras ............................................... 6
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin® ........................... 1
Zoom na zařízení STRIKER 4 .................................................... 1
Posun zobrazení na zařízení STRIKER 4 .................................. 1
Úprava podsvícení ...................................................................... 1
Úprava režimu barev .................................................................. 1
Nastavení signalizačního zařízení .............................................. 1
Příjem satelitního signálu GPS ................................................... 1
Prosla trasa ..................................................................... 6
Domovská obrazovka.................................................... 1
Konfigurace zařízení...................................................... 7
Přizpůsobení domovské obrazovky ............................................ 1
Přidání nového rozložení na domovskou obrazovku zařízení
STRIKER 5 nebo 7 ................................................................ 1
Přidání vlastního rozložení na domovskou obrazovku
zařízení STRIKER 4 ............................................................... 2
Přidání obrazovky Čísla .............................................................. 2
Čísla ....................................................................................... 2
Přidání obrazovky Grafy s daty ................................................... 2
Grafy s daty ............................................................................ 2
Nastavení systému ..................................................................... 7
Systémové informace ............................................................ 7
Nastavení mapy trasových bodů ................................................ 7
Alarmy sonaru ............................................................................. 7
Alarmy systému .......................................................................... 7
Alarmy navigace ......................................................................... 7
Nastavení navigace .................................................................... 8
Nastavení mého plavidla ............................................................ 8
Nastavení jednotek ..................................................................... 8
Nastavení teplotního posunu vody ............................................. 8
Nastavení vyrovnání lodního kýlu ............................................... 8
Obnovení výchozích nastavení z výroby .................................... 8
Sonar............................................................................... 2
Sonar na celou obrazovku .......................................................... 2
Zobrazení sonaru DownVü ......................................................... 2
Zobrazení sonaru SideVü ........................................................... 2
Frekvence na rozdělené obrazovce ........................................... 3
Přerušované světlo ..................................................................... 3
Zobrazení rozděleného zoomu ................................................... 3
Výběr typu sonarové sondy ........................................................ 3
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru pomocí aktuální
polohy ......................................................................................... 3
Pozastavení sonaru .................................................................... 3
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru pomocí jiné
polohy ......................................................................................... 3
Nastavení čísel překrytí .............................................................. 3
Nastavení úrovně zesílení a šumu sonaru ................................. 4
Ruční nastavení úrovně zesílení ........................................... 4
Automatické nastavení úrovně zesílení ................................. 4
Skrytí povrchového šumu ...................................................... 4
Rušení .................................................................................... 4
Úprava rozsahu měřítka hloubky ................................................ 4
Nastavení zoomu ........................................................................ 4
Uzamčení dna na obrazovce ................................................. 4
Nastavení limitu pro hledání dna ................................................ 5
Frekvence sonaru ....................................................................... 5
Výběr frekvencí ...................................................................... 5
Vytvoření přednastavené frekvence ...................................... 5
Nastavení rychlosti procházení ................................................... 5
Zobrazení a nastavení linie hloubky ........................................... 5
Konfigurace zobrazování pozastavených cílů ............................ 5
Zapnutí rozsahu A ...................................................................... 5
Nastavení barvy prošlé trasy ...................................................... 7
Vymazání prošlé trasy ................................................................ 7
Správa paměti záznamu prošlé trasy během pořizování
záznamu ..................................................................................... 7
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy .............. 7
Odstranění všech uložených trasových bodů, tras a prošlých
tras .............................................................................................. 7
Dodatek ........................................................................... 9
Registrace zařízení ..................................................................... 9
Technické údaje .......................................................................... 9
Softwarová licenční dohoda ....................................................... 9
Odstranění problémů..................................................... 9
Zařízení se nezapne ................................................................... 9
Můj sonar nefunguje ................................................................... 9
Rejstřík .......................................................................... 10
Trasové body.................................................................. 5
Označení aktuální polohy jako trasový bod ................................ 5
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze ...................................... 5
Úprava uloženého trasového bodu ............................................. 6
Označení polohy Muž přes palubu a navigace do této
polohy ......................................................................................... 6
Navigace k trasovému bodu ....................................................... 6
Měření vzdálenosti na mapě trasových bodů ............................. 6
Odstranění trasového bodu nebo MOB ...................................... 6
Odstranění všech trasových bodů .............................................. 6
Trasy................................................................................ 6
Vytvoření a navigace trasy pomocí mapy trasových bodů ......... 6
Úprava uložené trasy .................................................................. 6
Zobrazení seznamu tras ............................................................. 6
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o
produktu vložený v obalu s produktem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
TIP: Stisknutím ikony
nastavení podsvícení.
2 Úprava podsvícení.
na libovolné obrazovce otevřete
Úprava režimu barev
1 Vyberte režim Nastavení > Systém > Displej > Barevný
režim.
TIP: Stisknutím ikony na libovolné obrazovce získáte
přístup k nastavení barev.
2 Vyberte možnost.
Přehled zařízení
Nastavení signalizačního zařízení
Umožňuje návrat na předchozí obrazovku.
Při podržení umožňuje návrat na domovskou obrazovku.
À
Prochází, zvýrazňuje volby a přesunuje kurzor.
Umožňuje zmenšení nebo zvětšení zobrazení. (K dispozici
pouze na 4palcových modelech.)
Á
Zavírá menu, pokud je to vhodné.
Otevírá menu možností pro stránku, pokud je to vhodné.
Â
Pokud je podržíte, zapíná a vypíná zařízení.
Při rychlém zmáčknutí a puštění provede jednu nebo více
těchto akcí:
• úprava podsvícení
• úprava režimu barev
• zapnutí a vypnutí sonaru
Ã
Ä
Potvrzuje zprávy a vybírá volby.
Å
Uloží aktuální polohu jako trasový bod.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
®
• Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support .
• Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Zoom na zařízení STRIKER 4
Můžete zvětšit nebo zmenšit zobrazení Mapa trasových bodů.
• Pomocí zobrazení zvětšíte.
• Pomocí zobrazení zmenšíte.
Posun zobrazení na zařízení STRIKER 4
Mapa trasových bodů můžete pohybovat, abyste zobrazili jinou
oblast, než ve které se právě nacházíte.
1 Posun zobrazení zahájíte pomocí nebo .
2 Posouvat se můžete pomocí tlačítek se šipkami.
TIP: Pomocí
můžete zobrazení zvětšit/zmenšit.
Úprava podsvícení
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Displej >
Příjem satelitního signálu GPS
Když zapnete echolot, musí přijímač GPS shromáždit data
satelitů a stanovit aktuální polohu. Jakmile echolot získá satelitní
.
signály, v horní části domovské obrazovky se zobrazí ikona
Pokud echolot satelitní signály ztratí, ikona
zmizí a nad
ikonou na obrazovce se zobrazí otazník.
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
Domovská obrazovka
Zmenšuje zobrazení. (K dispozici pouze na 5palcových a 7
palcových modelech.)
Zvětšuje zobrazení. (K dispozici pouze na 5palcových a 7
palcových modelech.)
Æ
Můžete nastavit, kdy má zařízení vydávat zvuky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Signalizační
zařízení.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete, aby zařízení při výběru položky a spuštění
alarmů píplo, vyberte možnost Zapnuto (výběry a
alarmy).
• Pokud chcete, aby zařízení píplo pouze při spuštění
alarmů, vyberte možnost Pouze alarmy.
Domovská obrazovka echolotu nabízí přístup ke všem jeho
funkcím. Funkce závisí na příslušenství připojenému k echolotu.
Některé funkce zmíněné v tomto návodu nemusí být dostupné.
Z jiné obrazovky se na domovskou obrazovku vrátíte podržením
. Rozložení obrazovek si můžete přizpůsobit.
Přizpůsobení domovské obrazovky
Na domovskou obrazovku můžete přidávat položky nebo je
uspořádat jinak.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit menu
Domů.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete změnit uspořádání položky, vyberte
možnost Změnit uspořádání, vyberte položku určenou
k přesunutí a zvolte pro ni nové umístění.
• Chcete-li přidat položku na domovskou obrazovku,
vyberte možnost Přidat a poté vyberte novou položku
určenou k přidání.
• Pokud chcete položku přidanou na domovskou obrazovku
odebrat, vyberte možnost Odebrat a zvolte položku.
Přidání nového rozložení na domovskou obrazovku
zařízení STRIKER 5 nebo 7
Můžete si vytvořit vlastní obrazovku podle svých potřeb a ta se
přidá na domovskou obrazovku.
1 Vyberte možnost Přizpůsobit menu Domů > Přidat > Přidat
nové rozložení.
2 Vyberte rozložení funkcí.
3 Vyberte okno, které chcete změnit.
4 Vyberte obrazovku, kterou chcete přidat.
Podsvícení.
Úvod
1
5 Opakujte kroky 3 a 4 pro další okna.
6 Vyberte možnost Data (skrytá) (volitelné).
7 Vyberte možnost:
• Pokud chcete přizpůsobit údaje zobrazené na obrazovce,
vyberte možnost Čísla překrytí.
• Pokud chcete zapnout nebo vypnout datovou lištu pásky
kompasu, vyberte možnost Páska kompasu.
8 Vyberte možnost Další.
9 Zadejte název kombinace.
TIP:
• Uložení provedete pomocí .
• Data vymažete podržením .
• Velikost písmen změníte pomocí nebo .
10 Pomocí šipek změňte velikost oken.
11 Pomocí šipek vyberte umístění domovské obrazovky.
Přidání vlastního rozložení na domovskou obrazovku
zařízení STRIKER 4
Můžete si vytvořit vlastní obrazovku podle svých potřeb a ta se
přidá na domovskou obrazovku.
1 Vyberte možnost Přizpůsobit menu Domů > Přidat > Přidat
nové rozložení.
2 Vyberte první funkci, kterou chcete přidat.
3 Vyberte druhou funkci, kterou chcete přidat.
4 Vyberte možnost Rozdělit, pokud chcete zvolit směr
rozdělení obrazovek (volitelné).
5 Vyberte možnost Další.
6 Zadejte název kombinace.
TIP:
• Uložení provedete pomocí .
• Velikost písmen změníte pomocí .
• Data vymažete podržením .
7 Pomocí šipek změňte velikost oken.
8 Pomocí šipek vyberte umístění domovské obrazovky.
Přidání obrazovky Čísla
Před přizpůsobením obrazovky Čísla ji musíte přidat na
domovskou obrazovku.
Pomocí obrazovky Čísla můžete na domovské obrazovce
sledovat číselné údaje.
Vyberte možnost Přizpůsobit menu Domů > Přidat > Čísla.
Čísla
Pokud chcete přizpůsobit obrazovku Čísla, vyberte možnost
Čísla > .
Změnit čísla: Nastavuje, jaký typ číselných údajů se zobrazuje.
Změnit rozložení: Nastavuje množství zobrazovaných číselných
údajů.
Vynulovat cestu: Vynuluje cestu a umožní vám zaznamenat
nová data cesty.
Vynulovat počítač km: Vynuluje data počítače kilometrů a
umožní vám zaznamenat nová data počítače kilometrů.
Vynulovat maximální rychlost: Vynuluje maximální rychlost
cesty a umožní vám zaznamenat novou maximální rychlost.
Přidání obrazovky Grafy s daty
Grafy s daty
Pokud chcete přizpůsobit obrazovku Grafy s daty, vyberte
možnost Grafy s daty > .
Změnit graf: Nastavuje typ dat zobrazovaných na obrazovce.
Nastavení grafu hloubky: Nastavuje časové období a rozsah
hloubky zobrazovaný na grafech hloubky.
Nastavení grafu teploty: Nastavuje časové období a rozsah
hloubky zobrazovaný na grafech hloubky.
Sonar
Stránky Celý displej, Rozdělit frekvenci a Přerušované světlo
představují vizuální prezentaci prostoru pod lodí. Tato zobrazení
sonaru můžete přizpůsobit.
Sonar na celou obrazovku
Na celé obrazovce můžete sledovat úplné zobrazení grafu
hodnot sonaru ze sonarové sondy.
Vyberte možnost Traditional nebo DownVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Hloubka dna
Teplota vody
Rychlost GPS
Napětí zařízení
Čas
Typ a frekvence sondy
Pozastavené cíle (ryby)
Indikátor hloubky, jak se sonarová data na obrazovce posouvají
zprava doleva
Zobrazení sonaru DownVü
POZNÁMKA: Technologii sonaru a sond DownVü nepodporují
všechny modely.
Vysokofrekvenční sonar DownVü poskytuje jasnější obraz
prostoru pod lodí, s podrobněji vykreslenými strukturami, které
loď míjí.
Tradiční sonarové sondy používají kuželový paprsek.
Technologie skenovacího sonaru DownVü emituje úzký
paprsek, který má tvar podobný paprsku používanému
v kopírovacích strojích. Tento paprsek poskytuje jasnější obraz
podobný obrázku toho, co se nachází pod lodí.
Zobrazení sonaru SideVü
POZNÁMKA: Technologii sonaru a skenovacích sond SideVü
nepodporují všechny modely.
POZNÁMKA: Pro příjem skenovacího sonaru SideVü
potřebujete kompatibilní sonarovou sondu a echolot.
SideVü technologie skenovacího sonaru vám ukáže obrázek
toho, co leží po bocích lodi. Můžete to použít jako vyhledávací
nástroj pro struktury a ryby.
Před přizpůsobením obrazovky Grafy s daty ji musíte přidat na
domovskou obrazovku.
Pomocí obrazovky Grafy s daty můžete na domovské obrazovce
sledovat grafická sonarová data.
Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit menu
Domů > Přidat > Grafy s daty.
2
Sonar
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Levý bok plavidla
Pravý bok plavidla
Sonarová sonda na vašem plavidle
Stromy
Staré pneumatiky
Protokoly
Vzdálenost od boku plavidla
Voda mezi plavidlem a dnem
Frekvence na rozdělené obrazovce
Na rozdělené obrazovce frekvencí můžete zobrazit dvě
frekvence.
À
Á
Â
Zvětšení měřítka hloubky
Okno zoomu
Hloubkové pásmo
Výběr typu sonarové sondy
Pokud nepoužíváte dodávanou sonarovou sondu, musíte
nastavit typ sondy, aby sonar optimálně fungoval. Pokud
používáte dodávanou sonarovou sondu, nemusíte tyto kroky
provádět.
1 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Typ
převodníku.
2 Vyberte typ sonarové sondy, který používáte.
Vytvoření trasového bodu na obrazovce
sonaru pomocí aktuální polohy
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost .
2 V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.
Přerušované světlo
Přerušované světlo zobrazuje na kruhové stupnici hloubky
informace sonaru o prostoru pod lodí. Kruhové zobrazování
začíná na horní části a postupuje ve směru pohybu hodinových
ručiček. Hloubka je indikována stupnicí uvnitř tohoto kruhu.
Sonarová informace bliká na kruhu po přijetí signálu
v indikované hloubce. Změny intenzity sonarových odrazů jsou
indikovány barevně.
Vyberte možnost Přerušované světlo.
Pozastavení sonaru
Ne všechny možnosti jsou k dispozici na všech modelech.
Vyberte možnost:
• Na obrazovce sonaru Traditional nebo DownVü vyberte
možnost nebo .
• Na obrazovce sonaru SideVü vyberte možnost nebo .
Vytvoření trasového bodu na obrazovce
sonaru pomocí jiné polohy
1
2
3
4
V zobrazení sonaru pozastavte sonar.
Vyberte polohu.
Vyberte možnost .
V případě potřeby upravte informace o trasovém bodu.
Nastavení čísel překrytí
À
Á
Hloubka na vaší aktuální pozici
Měřítko hloubky
Zobrazení rozděleného zoomu
Na stránce rozděleného zoomu můžete zobrazit úplné
zobrazení grafu hodnot sonaru na pravé straně obrazovky a
zvětšenou část grafu na levé straně obrazovky.
> Rozdělit zoom.
Na obrazovce sonaru vyberte možnost
Sonar
Můžete přizpůsobit data zobrazená na obrazovce sonaru.
POZNÁMKA: Ne všechny funkce jsou k dispozici na všech
zařízeních.
Na obrazovce sonaru vyberte možnost
> Čísla překrytí.
Navigační výřez: Zobrazí navigační výřez, když plavidlo
naviguje k cíli.
Napětí zařízení: Zobrazí napětí zařízení.
Rychlost: Zobrazí aktuální rychlost plavidla.
Hodiny: Zobrazí aktuální čas.
Páska kompasu: Zobrazí datovou lištu pásky kompasu.
Hloubka: Zobrazí aktuální hloubku sonarové sondy.
Teplota vody: Zobrazí aktuální teplotu vody.
3
Nastavení úrovně zesílení a šumu sonaru
Na obrazovce sonaru můžete nastavit úroveň zesílení a šumu.
Nastavení úrovně zesílení ovlivňuje citlivost přijímače sonaru a
lze jím kompenzovat vliv hloubky a čistoty vody. Zvýšení úrovně
zesílení zobrazí více detailů, snížení redukuje nežádoucí odrazy
na obrazovce.
POZNÁMKA: Nastavení úrovně zesílení na jedné stránce
aplikuje změnu nastavení na všechny stránky.
Ruční nastavení úrovně zesílení
> Zisk.
1 Na obrazovce sonaru vyberte možnost
2 Opakovaně tiskněte nebo , dokud se na obrazovce v části
zobrazující vodu nezačne objevovat šum.
nebo zesílení snížíte.
3 Pomocí
Automatické nastavení úrovně zesílení
POZNÁMKA: Chcete-li nastavit úroveň zesílení na obrazovce
rozdělených frekvencí, musíte nastavit každou frekvenci
samostatně.
> Zisk.
1 Vyberte možnost
2 V případě potřeby vyberte možnost Zapnout automatické
zesílení.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete automaticky zobrazit citlivější, slabší
vrácené signály sonaru s větším šumem, vyberte možnost
Automatická vysoká.
• Pokud chcete automaticky zobrazit středně citlivé vrácené
signály sonaru s mírným šumem, vyberte možnost
Automatická střední.
• Pokud chcete automaticky zobrazit méně citlivé vrácené
signály sonaru s nižším šumem, vyberte možnost
Automatická nízká.
Skrytí povrchového šumu
Můžete nastavit zobrazení nebo skrytí odrazů z okolí povrchu
hladiny. Skrytí povrchového šumu napomáhá redukovat
nežádoucí odrazy.
POZNÁMKA: Nastavení skrytí nebo zobrazení povrchového
šumu na jedné obrazovce aplikuje změnu nastavení na všechny
obrazovky.
Tato funkce nemusí být k dispozici u všech sonarových sond.
> Nastavení
Na obrazovce sonaru vyberte možnost
sonaru > Odmítnutí šumu > Povrchový šum.
Rušení
Nastavení položky Rušení upraví citlivost sonaru, aby se snížily
vlivy rušení z blízkých zdrojů šumu.
Když upravíte nastavení rušení z vypnutého À na nízké Á,
střední Â a vysoké Ã, šum postupně mizí, ale má to malý vliv
na silné vrácené odrazy cílů.
K odstranění rušení na obrazovce použijte nejnižší nastavení
rušení, které dosáhne požadovaného zlepšení. Nejlepším
řešením odstranění rušení je oprava problémů instalace
způsobujících rušení.
4
Nastavení rušení
1 Na obrazovce sonaru vyberte možnost
sonaru > Odmítnutí šumu > Rušení.
2 Vyberte možnost.
> Nastavení
Úprava rozsahu měřítka hloubky
Můžete upravit rozsah měřítka hloubky zobrazeného na pravé
straně obrazovky. Automatické nastavení rozsahu udržuje dno
v dolní třetině obrazovky sonaru a může být užitečné pro
sledování dna při pomalých nebo středních změnách terénu.
Pokud se hloubka dna dramaticky mění, například na spádu dna
nebo hraně útesu, ruční nastavení rozsahu umožní zobrazení
specifického rozsahu hloubky. Dno se na obrazovce bude
zobrazovat tak dlouho, dokud bude v ručně nastaveném
rozsahu.
> Pohoří.
1 Na obrazovce sonaru vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zařízení umožnit upravovat rozsah automaticky
na základě hloubky, vyberte možnost Automaticky.
• Chcete-li zvětšit nebo zmenšit rozsah manuálně, vyberte
nebo . (K dispozici pouze na 5palcových a
7palcových modelech.)
• Chcete-li zvětšit nebo zmenšit rozsah manuálně, vyberte
nebo . (K dispozici pouze na 4palcových modelech.)
POZNÁMKA: Na obrazovce sonaru pomocí a rychle
ručně upravíte rozsah. (K dispozici pouze na 5palcových a
7palcových modelech.)
Na obrazovce sonaru pomocí a rychle obnovíte
automatický rozsah. (K dispozici pouze na 5palcových a
7palcových modelech.)
Na obrazovce sonaru pomocí nebo rychle upravíte rozsah.
(K dispozici pouze na 4palcových modelech.)
Nastavení rozsahu na jedné obrazovce aplikuje změnu
nastavení na všechny obrazovky.
Nastavení zoomu
Zoom můžete nastavovat manuálně pomocí stanovení rozsahu
a pevné počáteční hloubky. Pokud je například hloubka
15 metrů a počáteční hloubka 5 metrů, bude zařízení
zobrazovat zvětšenou oblast od hloubky 5 metrů do hloubky
20 metrů.
Můžete také specifikovat rozsah a nechat zařízení upravovat
zoom automaticky. Zařízení bude vypočítávat oblast zoomu ode
dna. Pokud například vyberete rozsah 10 metrů, bude zařízení
zobrazovat zvětšenou oblast ode dna do výšky 10 metrů nade
dnem.
> Změna
1 Na obrazovce sonaru vyberte možnost
velikosti.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Uzamčení dna uzamknete obrazovku
na dno.
• Výběrem možnosti Manuálně nastavíte zoom ručně.
• Výběrem možnosti Automaticky nastavíte zoom
automaticky.
• Výběrem možnosti Rozdělit zoom zapnete zobrazení
rozděleného zoomu.
Uzamčení dna na obrazovce
Zobrazení dna na obrazovce můžete uzamknout. Pokud
například vyberete rozsah 20 metrů, bude zařízení zobrazovat
oblast ode dna do výšky 20 metrů nad dnem. Rozsah se
zobrazuje na pravé straně.
> Změna velikosti >
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost
Uzamčení dna.
2 Vyberte rozsah.
Sonar
Nastavení limitu pro hledání dna
Můžete nastavit maximální hloubku, ve které funkce
automatického rozsahu hledá dno. Nižší limit získá data o dně
rychleji než vyšší limit.
> Nastavení
1 Na obrazovce sonaru vyberte možnost
sonaru > Limit pro hledání dna.
2 Vyberte rozsah.
Frekvence sonaru
POZNÁMKA: Dostupné frekvence závisí na používané
sonarové sondě.
Nastavení frekvence napomáhá přizpůsobení sonaru
konkrétním účelům a indikaci hloubky vody.
Výběr frekvencí
> Nastavení
sonaru > Linie hloubky.
2 Vyberte možnost .
3 Pokud chcete Linie hloubky upravit, vyberte možnost
nebo .
Konfigurace zobrazování pozastavených cílů
POZNÁMKA: Konfigurace zobrazování pozastavených cílů na
jedné obrazovce aplikuje změnu nastavení na všechny
obrazovky.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
zobrazeních sonaru.
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly.
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací o hloubce cíle.
POZNÁMKA: Nelze upravit frekvenci pro všechna zobrazení
sonaru a sonarových sond.
Můžete určit, které frekvence budou na obrazovce sonaru
zobrazeny.
> Opakování.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost
2 Vyberte frekvenci vhodnou pro vaše potřeby a hloubku vody.
Další informace o frekvencích viz Frekvence sonaru,
strana 5.
Vytvoření přednastavené frekvence
POZNÁMKA: Není dostupné u všech sonarových sond.
Můžete vytvořit přednastavení pro uložení specifické frekvence
sonaru, což umožňuje rychlou změnu frekvence.
> Opakování.
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost
2 Vyberte možnost Přidat.
3 Zadejte frekvenci.
Nastavení rychlosti procházení
Můžete nastavit rychlost, jakou se snímek sonaru bude
pohybovat po obrazovce. Vyšší rychlost procházení zobrazí více
detailů, zejména při pohybu nebo lovu vlečením. Nižší rychlost
procházení prodlouží dobu zobrazení informací na obrazovce.
Nastavení rychlosti procházení na jedno zobrazení sonaru bude
použito na všechna zobrazení sonaru.
> Nastavení sonaru
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost
> Rychlost procházení.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete nastavit rychlost procházení automaticky
pomocí dat pro rychlost nad zemí, vyberte možnost
Automaticky.
Nastavení Automaticky automaticky vybere rychlost
procházení, která bude odpovídat rychlosti lodi, takže cíle
ve vodě budou vykresleny ve správném poměru stran a
zobrazí se méně zkresleně. Během prohlížení zobrazení
sonaru DownVü nebo SideVü se doporučuje použít
nastavení Automaticky.
• Pokud chcete použít velmi rychlou rychlost procházení,
vyberte možnost Ultrascroll .
Možnost Ultrascroll umožňuje rychlé procházení nových
dat sonaru, ale se sníženou kvalitou snímků. Ve většině
situací poskytuje možnost Rychlé dobrou rovnováhu mezi
rychlým procházením snímku a cílů, které jsou méně
zkreslené.
®
Zobrazení a nastavení linie hloubky
Na obrazovce sonaru můžete zobrazit a nastavit horizontální
linii. Hloubka této linie je indikována na pravé straně obrazovky.
POZNÁMKA: Zobrazení linie hloubky na jedné obrazovce
zobrazí linii hloubky na všech obrazovkách.
Trasové body
1 Na obrazovce sonaru vyberte možnost
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací sonaru o
pozadí.
Zobrazí pozastavené cíle jako symboly s informací sonaru o
pozadí a informací o hloubce cíle.
1 Na obrazovce sonaru vyberte možnost
sonaru > Vzhled > Symboly ryb.
2 Vyberte možnost.
> Nastavení
Zapnutí rozsahu A
Rozsah A je vertikální přerušované světlo podél pravé strany
zobrazení sonaru na celou obrazovku. Tato funkce rozbalí
naposledy přijatá data sonaru, takže jsou lépe viditelná. Může
být také užitečná pro rozpoznání ryb, které jsou blízko dna.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici na všech
obrazovkách sonaru.
Na stránce celé obrazovky vyberte možnost
> Nastavení
sonaru > Vzhled > Rozsah A.
À
Á
Rozsah A
Průměr kužele sonaru v aktuální hloubce
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.
Označení aktuální polohy jako trasový bod
Na libovolné obrazovce vyberte možnost
.
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body > Nový
trasový bod.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vytvořit trasový bod zadáním souřadnic polohy,
vyberte možnost Zadejte souřadnice a zadejte
souřadnice.
• Pokud chcete vytvořit trasový bod pomocí mapy trasových
bodů, vyberte možnost Použít mapu trasových bodů,
vyberte polohu a vyberte možnost .
5
• Pokud chcete vytvořit trasový bod pomocí aktuální polohy,
vyberte možnost Použít aktuální pozici a zadejte údaje.
Trasový bod se automaticky uloží.
Úprava uloženého trasového bodu
1
2
3
4
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
Vyberte trasový bod.
Vyberte možnost Upravit trasový bod.
Vyberte možnost:
• Chcete-li přidat název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
• Chcete-li změnit symbol, vyberte možnost Symbol.
• Chcete-li změnit hloubku, vyberte možnost Hloubka.
• Chcete-li změnit teplotu vody, vyberte možnost Teplota
vody.
• Chcete-li změnit komentář, vyberte možnost Komentář.
• Chcete-li změnit pozici trasového bodu, vyberte možnost
Pozice.
Označení polohy Muž přes palubu
a navigace do této polohy
Na libovolné obrazovce vyberte možnost > Muž přes
palubu > Ano.
Echolot nastaví přímý kurz zpět k této poloze.
Navigace k trasovému bodu
1 Posuňte mapu trasových bodů podle potřeby a vyhledejte
trasový bod.
2 Umístěte střed kurzoru na střed symbolu trasového bodu.
Na obrazovce zařízení se objeví název trasového bodu.
3 Vyberte trasový bod.
4 Vyberte možnost Navigovat trasu > Přejít na.
Měření vzdálenosti na mapě trasových bodů
Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma polohami.
1 Na mapě trasových bodů začnete posouvat (Posun
zobrazení na zařízení STRIKER 4, strana 1).
2 Vyberte možnost > Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí vzdálenost a další údaje.
Odstranění trasového bodu nebo MOB
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
2 Zvolte trasový bod nebo MOB.
3 Vyberte možnost Odstranit > OK.
Odstranění všech trasových bodů
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Trasové body > Vše.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření a navigace trasy pomocí mapy
trasových bodů
Počátečním bodem může být vaše současná poloha nebo jiná
poloha.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy > Nový > Použít
mapu trasových bodů.
6
2 Posuňte mapu trasových bodů podle potřeby a vyberte
výchozí polohu trasy.
3 Přidejte odbočky podle pokynů na obrazovce.
> Navigovat k.
4 Vyberte možnost
5 Vyberte možnost.
Úprava uložené trasy
Můžete změnit název trasy nebo změnit odbočky, které trasa
obsahuje.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Upravit trasu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
• Chcete-li vybrat trasový bod ze seznamu odboček,
vyberte možnost Upravit odbočky > Použít seznam
odboček a vyberte trasový bod ze seznamu.
• Chcete-li vybrat trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Upravit odbočky > Použít mapu trasových
bodů a vyberte polohu na mapě.
Zobrazení seznamu tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.
Vyhledání a navigování podle uložené trasy
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Navigovat k.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, vyberte možnost Předat dál.
• Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, vyberte možnost Zpět.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
5 Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
6 Sledujte purpurovou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
7 Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Odstranění uložené trasy
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit.
Odstranění všech uložených tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Trasy.
Prosla trasa
Prošlá trasa je záznam aktuální cesty, kterou vaše loď urazila.
Aktuální prošlou trasu můžete zobrazit v zobrazení mapy
trasových bodů.
Trasy
Nastavení barvy prošlé trasy
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Prošlá trasa >
Možnosti prošlých tras > Barva ujeté trasy.
2 Zvolte barvu prošlé trasy.
Vymazání prošlé trasy
Vyberte možnost Uživatelská data > Prošlá trasa >
Vymazat prošlou trasu > OK.
Správa paměti záznamu prošlé trasy během
pořizování záznamu
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Prošlá trasa >
Možnosti prošlých tras.
2 Vyberte možnost Režim záznamu.
3 Vyberte možnost:
• Záznam prošlé trasy nahrajete, dokud nebude paměť
prošlých tras plná, výběrem možnosti Vyplnit.
• Záznam prošlé trasy plynule nahrajete a nejstarší data
prošlé trasy nahradíte novými výběrem možnosti Přepsat.
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu
prošlé trasy
Můžete určit frekvenci nahrávání prošlé trasy. Častější
nahrávání prošlé trasy je přesnější, ale rychleji plní záznam
prošlé trasy. Pro nejefektivnější využití paměti doporučujeme
interval rozlišení.
1 Vyberte možnost Uživatelská data > Prošlá trasa >
Možnosti prošlých tras > Interval záznamu > Interval.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle vzdálenosti mezi
body, vyberte možnost Vzdálenost > Změnit a zadejte
vzdálenost.
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle časového intervalu,
vyberte možnost Čas > Změnit a zadejte časový interval.
• Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle odchylky od kurzu,
vyberte možnost Rozlišení > Změnit a před záznamem
bodu prošlé trasy zadejte maximální povolenou odchylku
od skutečného kurzu.
Odstranění všech uložených trasových
bodů, tras a prošlých tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Vše > OK.
Konfigurace zařízení
Nastavení systému
Vyberte možnost Nastavení > Systém.
Displej: Nastavuje jas podsvícení (Úprava podsvícení, strana 1)
a barevné schéma (Úprava režimu barev, strana 1).
GPS: Poskytuje informace o nastaveních a opravách satelitů
GPS.
Jazyk: Nastaví jazyk na obrazovce.
Simulátor: Zapne simulátor a umožní vám nastavit rychlost a
simulovanou polohu.
Signalizační zařízení: Zapíná a vypíná tón, který zaznívá
u alarmů a výběrů (Nastavení signalizačního zařízení,
strana 1).
Automatické napájení: Zapíná zařízení automaticky při
zapojení napájení.
Informace o systému: Poskytuje informace o zařízení a verzi
softwaru.
Konfigurace zařízení
Systémové informace
Vyberte možnost Nastavení > Nastavení > Informace o
systému.
Záznam události: Umožňuje zobrazit protokol systémových
událostí.
Informace o softwaru: Poskytuje informace o zařízení a verzi
softwaru.
Zařízení Garmin: Poskytuje informace o připojených zařízeních
Garmin.
Nastavení z výroby: Slouží k vynulování zařízení na nastavení
výrobce
POZNÁMKA: Odstraní se tak všechny informace
o nastavení, které jste zadali.
Nastavení mapy trasových bodů
Vyberte možnost Mapa trasových bodů > .
Trasové body: Zobrazí seznam trasových bodů.
Zobrazení trasového bodu: Nastaví způsob zobrazování
trasových bodů na mapě.
Trasy: Zobrazí seznam tras.
Prošlá trasa: Zobrazí menu možností prošlé trasy.
Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených tras a trasových
bodů.
Nastavení mapy: Nastaví perspektivu mapy trasových bodů a
zobrazí linii směru pohybu, což je linie nakreslená na mapě
trasových bodů od přídě lodi ve směru pohybu.
Čísla překrytí: Umožňuje přizpůsobit údaje zobrazení na mapě
trasových bodů.
Alarmy sonaru
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Sonar.
Mělká voda: Zazní, pokud bude hloubka vody mělčí než
stanovená hloubka.
Hluboká voda: Zazní, pokud bude hloubka vody hlubší, než je
stanovená hloubka.
Teplota vody: Zazní, pokud se teplota vody změní o více než
± 1,1 °C (± 2 °F). Nastavení alarmu bude uloženo po vypnutí
zařízení.
POZNÁMKA: Pokud chcete tento alarm použít, musíte
zařízení připojit k sondě s funkcí měření teploty.
Ryby: Nastaví alarm, aby se spustil, když zařízení rozpozná
pozastavený cíl.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pokud budou
rozpoznány ryby všech velikostí.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány střední a velké ryby.
•
nastaví alarm, aby se spustil, pouze pokud budou
rozpoznány velké ryby.
Alarmy systému
Budík: Nastaví budík.
Napětí zařízení: Nastaví alarm, aby se spustil, až napětí baterie
klesne na stanovenou hodnotu.
Přesnost GPS: Nastaví alarm, aby se spustil, až přesnost
polohy GPS klesne pod uživatelem nastavenou hodnotu.
Alarmy navigace
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Navigace.
Příjezd do cíle: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se ocitnete
v zadané vzdálenosti nebo časovém dosahu od odbočky
nebo cíle.
Tažení kotvy: Nastaví alarm, který zazní, jakmile při kotvení
překročíte zadanou vzdálenost nesení proudem.
7
Odchylka od kurzu: Nastaví alarm, který zazní, jakmile se
odchýlíte od kurzu o zadanou vzdálenost.
Nastavení navigace
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další
hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Označení trasy: Nastaví typy označení, které se zobrazí
s odbočkami na trase na mapě.
Aktivace přechodu do odbočky: Nastavuje výpočet přechodu
do odbočky na základě času nebo vzdálenosti.
Čas přechodu odbočky: Nastavuje počet minut před odbočkou
při vašem přechodu k ní jako příští etapě, pokud je zvolena
možnost Čas pro nastavení Aktivace přechodu do odbočky.
Vzdálenost přechodu odbočky: Nastavuje, jak je daleko
k odbočce při vašem přechodu k ní jako příští etapě, pokud je
zvolena možnost Vzdálenost pro nastavení Aktivace
přechodu do odbočky.
Začátek trasy: Vybere počáteční bod pro navigaci trasy.
Můžete vybrat možnost Loď, aby se navigace zahájila
z aktuální polohy plavidla, nebo možnost Trasové body, aby
se zahájila z prvního trasového bodu na trase.
Nastavení mého plavidla
POZNÁMKA: Některá nastavení a volby vyžadují další
hardware.
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo.
Typ převodníku: Zobrazí typ sonarové sondy připojené
k zařízení (Výběr typu sonarové sondy, strana 3).
Vyrovnání lodního kýlu: Vyrovná odečet hladiny pro hloubku
kýlu, což umožňuje měření hloubky ode dna kýlu místo od
umístění sonarové sondy.(Nastavení vyrovnání lodního kýlu,
strana 8).
Teplotní posun: Kompenzuje odečet teploty vody ze sondy
s funkcí měření teploty (Nastavení teplotního posunu vody,
strana 8).
1 Změřte teplotu vody pomocí sondy s funkcí měření teploty,
2
3
4
5
který je připojen k zařízení.
Změřte teplotu vody pomocí odlišného teploměru nebo
snímače teploty, o kterých víte, že jsou přesné.
Odečtěte teplotu vody naměřenou v kroku 1 od teploty vody
naměřené v kroku 2.
To představuje teplotní posun. Tuto hodnotu zadejte
v kroku 5 jako kladné číslo, pokud snímač připojený
k zařízení měří teplotu vody jako nižší, než ve skutečnosti je.
Tuto hodnotu zadejte v kroku 5 jako záporné číslo, pokud
snímač připojený k zařízení měří teplotu vody jako vyšší, než
ve skutečnosti je.
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Teplotní
posun.
Pomocí kláves šipek zadejte posun teploty vody změřený
v kroku 3.
Nastavení vyrovnání lodního kýlu
Vyrovnání lodního kýlu je možné zadat kvůli kompenzaci odečtu
hladiny pro hloubku kýlu, což umožňuje měření hloubky vody
nebo hloubky ode dna kýlu místo hloubky od umístění sonarové
sondy. Jako vyrovnání lodního kýlu zadejte kladné číslo.
Záporné číslo je možné zadat jako kompenzaci u velkých
plavidel, které mohou mít ponor několik stop.
1 Proveďte akci podle umístění sonarové sondy:
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na čáře ponoru
À, změřte vzdálenost mezi umístěním sondy a lodním
kýlem. Tuto hodnotu zadejte v krocích 3 a 4 jako kladné
číslo k zobrazení hloubky pod kýlem.
• Pokud je sonarová sonda nainstalovaná na dně kýlu Á,
změřte vzdálenost mezi sondou a čárou ponoru. Tuto
hodnotu zadejte v krocích 3 a 4 jako záporné číslo
k zobrazení hloubky vody. Zadejte do této hodnoty 0
k zobrazení hloubky pod kýlem a hloubky pod sondou.
Nastavení jednotek
Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
Systémové jednotky: Slouží k nastavení formátu jednotek
zařízení.
Odchylka: Nastaví magnetickou deklinaci (úhel mezi
magnetickým a skutečným severem) pro vaši současnou
polohu.
Směr k severu: Slouží k nastavení referenčních směrů
používaných při výpočtu směru pohybu. Skutečný nastavuje
skutečný sever jako referenční. Souřadnicová síť nastavuje
jako referenční sever Grid (000º). Magnetický nastavuje
magnetický sever jako referenční.
Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic,
v němž se zobrazují souřadnice dané polohy. Neměňte toto
nastavení, pokud nepoužíváte mapu, která využívá jiný
formát souřadnic.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena. Neměňte toto nastavení, pokud
nepoužíváte mapu, která využívá jiné datum mapy.
Formát času: Slouží k nastavení 12hodinového formátu,
24hodinového formátu nebo času UTC.
Časové pásmo: Nastaví časové pásmo.
Letní čas: Nastaví letní čas na Vypnuto nebo Zapnuto.
Nastavení teplotního posunu vody
Můžete nastavit teplotní posun, abyste kompenzovali odečet
teploty ze sondy s funkcí měření teploty.
8
2 Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Vyrovnání
lodního kýlu.
3 Vyberte možnost nebo , podle umístění sondy.
4 Zadejte vzdálenost změřenou v kroku 1.
Obnovení výchozích nastavení z výroby
POZNÁMKA: Tímto způsobem se odstraní všechny informace o
nastavení, které jste zadali.
> Systém > Informace o systému >
1 Vyberte možnost
Nastavení z výroby.
2 Vyberte možnost.
Konfigurace zařízení
Dodatek
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Technické údaje
Rozměry
Rozsah teplot
Od -15° do 55 °C (od 5° do
131 °F )
Rozsah napájecího napětí
Od 10 do 20 V
Jmenovitý proud
1A
• Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno stejnosměrným
proudem o napětí alespoň 10 voltů, doporučeno je ale
12 voltů.
Pro kontrolu napětí změřte zásuvky napájení a uzemnění
napájecího kabelu pro napětí stejnosměrného proudu.
Jestliže je napětí nižší než 10 voltů, zařízení se nezapne.
Můj sonar nefunguje
• Zasuňte kabel sonarové sondy zcela do zadní části zařízení.
I když kabel vypadá připojený, měli byste jej pevně zasunout,
aby zcela dosedl.
• Zkontrolujte, zda je zapnutý přenos sonaru.
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
Odstranění problémů
Zařízení se nezapne
• Zasuňte napájecí kabel zcela do zadní části zařízení.
I když kabel vypadá připojený, měli byste jej pevně zasunout,
aby zcela dosedl.
• Ujistěte se, že zdroj energie dodává energii.
To můžete zkontrolovat několika způsoby. Můžete například
zkontrolovat, zda fungují jiná zařízení napájená stejným
zdrojem.
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu.
Pojistka by měla být umístěna v držáku, který je součástí
červeného vodiče napájecího kabelu. Zkontrolujte, zda je
nainstalována pojistka správné velikosti. Informace o správné
velikosti pojistky naleznete na štítku na kabelu nebo
v instalační příručce. Zkontrolujte pojistku a ujistěte se, že
spojení uvnitř pojistky není přerušeno. Pojistku můžete
otestovat pomocí multimetru. Jestliže je pojistka v pořádku,
zobrazí multimetr výsledek 0 ohmů.
Dodatek
9
Rejstřík
A
alarm odchylky od kurzu 7
alarm tažení kotvy 7
alarmy 7
navigace 7
odchylka od kurzu 7
příjezd do cíle 7
sonar 7
tažení kotvy 7
alarmy navigace 7
B
bezpečná hloubka 8
bezpečná výška 8
Č
čísla překrytí 3
D
datová pole 3
domovská obrazovka, přizpůsobení 1
DownVü 2
družicové signály, příjem 1
G
GPS
nastavení 7
signály 1
H
hodiny 7
budík 7
J
jazyk 7
M
měrné jednotky 8
měření vzdálenosti 6
muž přes palubu 6
N
napětí 7
nastavení 1, 2, 7, 8
systémové informace 7
nastavení displeje 7
nastavení z výroby 7, 8
navigační výřez 3
povrchový šum 4
pozastavené cíle 2, 5
přerušované světlo 3
rozsah A 5
rušení 4
SideVü 2
šum 4
trasový bod 3
uzamčení dna 4
vzhled 2
záznam 2
zobrazení 2, 3
zvětšení nebo zmenšení 3, 4
sonarová sonda 2, 3
SOS 6
stránky. Viz sonar
T
tlačítka 1
výkon 1
trasové body 5, 7
muž přes palubu 6
odstranění 6
sonar 3
úprava 6
vytvoření 5
trasy 6
navigace 6
odstranění 6
úprava 6
vytvoření 6
zobrazení seznamu 6
U
upozornění na příjezd do cíle 7
uživatelská data, odstranění 7
V
voda, teplotní posun 8
vyrovnání lodního kýlu 8
Z
zařízení
registrace 9
tlačítka 1
záznam události 7
zvětšení nebo zmenšení 1
sonar 4
O
obrazovka, jas 1
odstranění, všechna uživatelská data 7
odstranění problémů 9
označení pozice 5
P
plánovač trasy. Viz trasy
podsvícení 1
posun 1
prošlé trasy 6, 7
nahrávání 7
přesnost GPS 7
R
registrace produktu 9
registrace zařízení 9
režim barev 1
S
SideVü 2
signalizační zařízení 1
softwarová licenční dohoda 9
sonar 2, 3
alarmy 7
čísla 2
DownVü 2
frekvence 3, 5
kontrola úrovně zesílení 4
linie hloubky 5
měřítko hloubky 2, 4
10
Rejstřík
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising