Garmin | STRIKER™ 4 | Garmin STRIKER™ 4 Svinger til hekk-/ dorgemotormontering Installeringsinstruksjoner

Garmin STRIKER™ 4 Svinger til hekk-/ dorgemotormontering Installeringsinstruksjoner
3 Påfør vannbasert antipåvekstmiddel på svingeren og
festeanordningen.
Hensyn ved montering
Garmin ClearVü
Svinger til hekk-/
dorgemotormontering
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren eller ekkoloddet for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Dette utstyret bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr.
Du bør legge svingerkabelen utenom tenningsledninger,
batterihus og -ledninger, dorgemotorbatterier og -ledninger og
høyspentledninger som ledninger for radar, lydforsterker og
pumpeledninger for autopiloten for å sikre topp ytelse med minst
mulig støy og forstyrrelser.
Installere svingeren på et akterspeil
Hensyn ved valg av monteringssted
• Svingeren bør monteres parallelt med vannlinjen.
• Svingeren bør monteres så nær midten av båten som mulig.
• Hvis propellen beveger seg med klokken når båten er i
bevegelse, bør svingeren monteres på styrbord side.
• Hvis propellen beveger seg mot klokken når båten er i
bevegelse, bør svingeren monteres på barbord side.
• Svingeren bør ikke monteres bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp eller noe som kan danne
luftbobler eller skape bevegelser i vannet.
Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
• Svingeren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
• På båter med enkeltdrev må ikke svingeren monteres slik at
den kommer i veien for propellen.
Svingeren kan forårsake skader som kan redusere båtens
ytelse og ødelegge propellen.
• På båter med påhengsmotor eller innenbords-/
utenbordsmotor bør svingeren monteres minst 38 cm
(15 tommer) unna propellen.
• På båter med dobbeltdrev bør svingeren monteres mellom
drevene hvis det er mulig.
Montere svingeren med en festeanordning for
hekkmontering
1 Fest braketten À til svingeren Á med de flate skivene  og
skruene Ã.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
enheten for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du får problemer under monteringen, kan du
kontakte Garmin produktsupport.
®
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
Boremaskin og borbits
Stjerneskrutrekker #2
Maskeringstape
Maritim tetningsmasse
Forberede svingeren for langvarig kontakt med vann
LES DETTE
Ikke bruk aceton eller acetonbaserte produkter på svingeren.
Aceton skader plasten i svingerens deksel.
Når du installerer en svinger på en båt som tilbringer mye tid i
vannet, bør du påføre svingeren og festeanordningen et
vannbasert antipåvekstmiddel for å hindre tilgroing.
1 Puss svingeren og festeanordningen forsiktig med en
finkornet skrubb.
2 Tørk svingeren og festeanordningen med isopropylalkohol.
Februar 2017
2 Fest monteringen til braketten Ä med bolten Å, gummiskiven
Æ, den flate skiven Ç og låsemutteren È.
MERK: Bolten skal være stram nok til at svingeren sitter på
plass når båten kjører i høy hastighet, men løs nok til at
svingeren svinger vekk hvis den treffer en hindring.
Installere festeanordningene til hekkmonteringen
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
Trykt i Taiwan
190-02116-78_0A
• Hvis du fører kabelen ved hjelp av et kabelhull, må du
dytte den gjennom kabelhullet og installere kabeldekselet
(Installere kabeldekselet, side 2).
• Hvis du ikke fører kabelen ved hjelp av et kabelhull, fører
du kabelen opp og over akterspeilet.
Du må ikke føre kabelen i nærheten av elektriske ledninger
eller andre kilder som kan forårsake elektrisk interferens.
Kablene som er koblet til svingeren, bør ikke kuttes av da dette
vil bryte garantien.
1 Klipp ut malen.
2 Rett inn malen À vertikalt på hekken på installeringsstedet
(Hensyn ved montering, side 1), og plasser det nederste
hjørnet Á av malen på kanten av hekken.
Installere kabeldekselet
Hvis du førte kabelen gjennom akterspeilet etter at du installerte
svingeren, bør du installere kabeldekselet for å unngå at det
kommer vann inn i båten.
1 Legg kabeldekselet À over hullet og kabelen med åpningen
ned, og marker plasseringen for de to styrehullene.
3 Marker midt mellom de to hullene i malen.
4 Fjern malen fra hekken.
5 Fest tape rundt en borbits på 4 mm (5/32 tommer) 18 mm
6
7
8
9
(7/10 tommer) fra tuppen av borbitsen, for å unngå å bore
styrehullene for dype.
Hvis du skal installere braketten på glassfiber, fester du tape
over styrehullene for å redusere sprekker i gelbelegget.
Bruk en borbits på 4 mm (5/32 tommer) til å bore styrehullene
ca. 18 mm (7/10 tommer) dypt på de avmerkede stedene.
Påfør tetningsmasse for båt på de medfølgende 20 mm
skruene, og fest svingerenheten til akterspeilet.
Før kabelen under hekkmonteringens kabelkrok.
2 Fjern kabeldekselet, og bruk en borbits på 3,2 mm
3
4
5
6
(1/8 tommer) til å bore styrehullene ca. 10 mm (3/8 tommer)
dype.
Fyll kabelhullet med tetningsmasse for båt slik at den dekker
kabelen helt, og slik at det også er overflødig tetningsmasse
rundt hullet og kabelen.
Legg kabeldekselet over hullet og kabelen med åpningen
ned.
Påfør tetningsmasse for båt på de medfølgende M4-skruene
på 12 mm, og fest kabeldekselet til akterspeilet.
Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.
Teste installeringen
LES DETTE
Se etter lekkasjer på båten hvis den skal være i vannet over en
lengre periode.
Ettersom det er nødvendig med vann for å formidle
ekkoloddsignalet, må svingeren være i vann for å fungere slik
den skal. Du kan ikke få en avlesning av dybde eller avstand
dersom enheten ikke er i vann. Når du setter båten på vannet,
må du kontrollere om det er lekkasjer rundt skruehull som
befinner seg under vannlinjen.
10 Hvis du må føre kabelen gjennom akterspeilet, velger og
markerer du en plassering for styrehullet som er godt over
vannlinjen.
11 Sett en kabelklemme på svingerkabelen ca. halvveis mellom
svingeren og toppen av akterspeilet eller kabelstyrehullet.
12 Merk plasseringen til styrehullet til kabelklemmen, og bruk en
borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore et styrehull ca.
10 mm (3/8 tommer) dypt.
13 Påfør tetningsmasse for båt på de medfølgende skruene på
12 mm, og fest kabelklemmen til akterspeilet.
14 Hvis du markerte et styrehull i trinn 7, velger du en passende
borbits til å bore et kabelhull som går helt gjennom
akterspeilet:
• Hvis du har 4-pinners kabelen, bruker du en borbits på
16 mm (5/8 tommer).
• Hvis du har 8-pinners kabelen, bruker du en borbits på
25 mm (1 tomme).
15 Før svingerkabelen til loddeinstrumentet:
2
Teste installeringen av svingeren på akterspeilet
LES DETTE
Når du justerer dybden til svingeren, må du foreta små, trinnvise
justeringer. Hvis du plasserer svingeren for dypt, kan det ha
negativ innvirkning på båtens ytelse, og det er fare for at
svingeren kommer borti gjenstander under vann.
Test installeringen av svingeren på akterspeilet i åpent farvann
der det ikke er noen hindringer. Vær oppmerksom på
omgivelsene når du tester svingeren.
1 Slå på kartplotteren mens båten er i vannet.
2 Kjør båten ved lav hastighet. Hvis kartplotteren fungerer som
det skal, kan du gradvis øke hastigheten mens du holder øye
med kartplotteren.
3 Hvis ekkoloddsignalet plutselig blir borte eller signalet fra
bunnen reduseres betydelig, må du merke deg hastigheten
da dette inntraff.
4 Få båten opp i den hastigheten den hadde da signalet ble
borte, og sving forsiktig til begge sider mens du holder øye
med kartplotteren.
5 Hvis signalstyrken blir bedre når du svinger, justerer du
svingeren slik at den strekker seg 3 mm (1/8 tommer) til under
akterspeilet på båten.
6 Gjenta trinn 2–4 til signalstyrken er god.
7 Hvis signalet ikke blir bedre, kan du prøve å flytte svingeren
til et annet sted på akterspeilet, og gjenta testen.
Installere svingeren på en dorgemotor
Montere dorgemotorfeste
1 Bruk M4-skruene på 8 mm À og de flate skivene på 4 mm Á,
fest dorgemotorfestet  til svingeren Ã.
• Kabelen må ikke komme i klem når dorgemotoren skal
brukes eller stues.
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Laste inn den nye programvare på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg Last ned ved siden av programvarepakken som hører
til enheten din.
4 Les og godta vilkårene.
5 Velg Last ned.
6 Velg eventuelt Løp.
7 Velg eventuelt stasjonen knyttet til minnekortet, og velg
Neste > Fullfør.
®
Oppdatere programvaren på enheten
2 Legg kabelen gjennom kabelutgangen Ä, slik at kabelen er
på oversiden av dorgemotordekselet når den er stuet.
Installere svingeren på en dorgemotor
LES DETTE
Ikke kutt svingerkabelen. Hvis du kutter svingerkabelen, blir
garantien din ugyldig.
1 Før slangeklemmen À gjennom sporet på svingerbraketten
Á til endene som kommer ut på hver side av braketten, er
like lange.
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
2 Plasser svingerbraketten mot dorgemotorkroppen med den
3
4
5
6
smale enden av svingeren pekende bort fra
dorgemotorpropellen.
Fest slangeklemmen rundt dorgemotorkroppen, og stram til
slangeklemmen.
Plasser svingeren slik at den er parallell med bunnen når den
er i bruk.
Bruk de medfølgende kabelstripsene til å feste
svingerkabelen.
Før svingerkabelen til installasjonsplasseringen til
loddeinstrumentet, mens du tar følgende forholdsregler.
• Kabelen bør ikke føres i nærheten av elektriske ledninger
eller andre kilder som kan forårsake elektrisk interferens.
• Gå til support.garmin.com for å lese supportinformasjonen
som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
®
3
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising