Garmin | STRIKER™ 4 | User manual | Garmin STRIKER™ 4 Brugervejledning

Garmin STRIKER™ 4 Brugervejledning
STRIKER™ serien
Brugervejledning
December 2015
190-01950-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Indholdsfortegnelse
Sletning af en gemt rute .............................................................. 6
Sletning af alle gemte ruter ......................................................... 6
Introduktion.....................................................................1
Spor................................................................................. 6
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Kontakt til Garmin® produktsupport ........................................... 1
Zoom på STRIKER 4 .................................................................. 1
Panorering på STRIKER 4 .......................................................... 1
Justering af baggrundslys ........................................................... 1
Justering af farvevalg .................................................................. 1
Indstillingen af bipperen .............................................................. 1
Modtagelse af GPS-satellitsignaler ............................................. 1
Indstilling af farven på sporet ...................................................... 6
Rydning af sporet ........................................................................ 6
Håndtering af sporloghukommelsen under registrering .............. 7
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval ..................... 7
Sletning af alle waypoints, ruter og spor ..................................... 7
Enhedskonfiguration......................................................7
Tilpasning af skærmen Hjem ...................................................... 1
Tilføjelse af en ny sideopsætning til startskærmen på
STRIKER 5 eller 7 .................................................................. 1
Tilføjelse af en brugerdefineret sideopsætning til
startskærmen på STRIKER 4 ................................................ 2
Tilføjelse af talskærmbilledet ...................................................... 2
Tal .......................................................................................... 2
Tilføjelse af skærmbilledet Datagrafer ........................................ 2
Datagrafer .............................................................................. 2
Systemindstillinger ...................................................................... 7
Systemoplysninger ................................................................. 7
Indstillinger for waypoint-kort ...................................................... 7
Ekkolodsalarmer ......................................................................... 7
Systemalarmer ............................................................................ 7
Navigationsalarmer ..................................................................... 7
Navigationsindstillinger ............................................................... 7
Indstilinger for mit fartøj .............................................................. 8
Enhedsindstillinger ...................................................................... 8
Indstilling af vandtemperatur offset ............................................. 8
Indstilling af køl offset ................................................................. 8
Gendannelse af fabriksindstillingerne ......................................... 8
Ekkolod........................................................................... 2
Appendiks....................................................................... 8
Fuld skærm, ekkolod .................................................................. 2
DownVü Ekkolodvisning ............................................................. 2
SideVü Ekkolodvisning ............................................................... 2
Split-skærm frekvens .................................................................. 3
Blinkfunktion ............................................................................... 3
Split zoom-visning ....................................................................... 3
Valg af transducertype ................................................................ 3
Oprettelse af et waypoint på ekkolodskærmen ved brug af din
nuværende position .................................................................... 3
Sæt ekkoloddet på pause ........................................................... 3
Oprettelse af et waypoint på ekkolodskærmen ved brug af en
enden position ............................................................................ 3
Indstillinger for datafelter ............................................................ 3
Ekkolods-gain og indstillinger for støj ......................................... 4
Manuel indstilling af gain ........................................................ 4
Automatisk indstilling af gain .................................................. 4
Sådan skjules overfladestøj ................................................... 4
Interferens .............................................................................. 4
Justering af området for dybdeskala .......................................... 4
Justering af zoom ....................................................................... 4
Låsning af skærmen til havbunden ........................................ 4
Indstilling af nedre grænse for søgeresultater ............................ 4
Ekkolodfrekvenser ...................................................................... 5
Valg af frekvenser .................................................................. 5
Sådan forudindstiller du en frekvens ..................................... 5
Indstilling af rullehastigheden ..................................................... 5
Visning og justering af dybdelinjen ............................................. 5
Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål ..................... 5
Aktivering af A-Scope ................................................................. 5
Registrering af din enhed ........................................................... 8
Specifikationer ............................................................................ 8
Softwarelicensaftale .................................................................... 9
Startskærm ..................................................................... 1
Fejlfinding....................................................................... 9
Min enhed vil ikke tænde ............................................................ 9
Mit ekkolod virker ikke ................................................................ 9
Indeks............................................................................ 10
Waypoints....................................................................... 5
Markering af din nuværende position som et waypoint .............. 5
Oprettelse af et waypoint på en anden position ......................... 5
Redigering af et gemt waypoint .................................................. 5
Markering og navigering til en Mand over bord-position ............. 6
Navigering til et waypoint ............................................................ 6
Måling af afstand på waypoint-kortet .......................................... 6
Sletning af et waypoint eller MOB ............................................... 6
Sådan sletter du alle waypoints .................................................. 6
Ruter ................................................................................ 6
Oprettelse og navigering af en rute med waypoint-kort .............. 6
Redigering af en gemt rute ......................................................... 6
Visning af en liste over ruter ....................................................... 6
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den ......................... 6
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
TIP: Tryk på på et hvilket som helst skærmbillede for at
åbne indstillingerne for baggrundsbelysning.
2 Juster baggrundslys.
Justering af farvevalg
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Farvevalg.
TIP: Tryk på på et hvilken som helst skærmbillede for at få
adgang til farvevalg.
2 Vælg en funktion.
Indstillingen af bipperen
Du kan indstille, hvornår enheden skal lave lyde.
1 Vælg Indstillinger > System > Signaltone.
2 Vælg en funktion:
À
Á
Â
Ã
Vender tilbage til forrige skærm.
Vender tilbage til startskærmbilledet, når den holdes nede.
Ruller, fremhæver funktioner og flytter markøren.
Zoomer ind og ud på en visning. (Kun tilgængeligt på 4
tommers modeller.)
Lukker en menu, hvor det er relevant.
Åbner en menu med funktioner for siden, hvor det er
relevant.
Tænder og slukker enheden, når den holdes nede.
Udfører en eller flere af disse handlinger, når den trykkes
kortvarigt ned og slippes igen:
• justerer baggrundslys
• justerer farvevalg
• aktiverer og deaktiverer ekkolod
Ä
Anerkender meddelelser og vælger funktioner.
Å
Gemmer nuværende position som et waypoint.
Æ
Zoomer ud af en visning. (Kun tilgængeligt på 5 og 7
tommers modeller.)
Zoomer ind på en visning. (Kun tilgængeligt på 5" og 7"
modeller.)
Kontakt til Garmin produktsupport
®
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Zoom på STRIKER 4
Du kan zoome ind og ud på Waypoint-kort.
• Vælg for at zoome ind.
• Vælg for at zoome ud.
Panorering på STRIKER 4
Du kan flytte Waypoint-kort for at få vist et andet område end din
aktuelle position.
1 Vælg eller for at starte panorering.
2 Brug piletasterne til at panorere.
TIP: Du kan vælg
for at zoome.
Justering af baggrundslys
• Hvis du vil have enheden til at bippe, når du vælger en
enhed, og når en alarm udløses, skal du vælge Til (Valg
og alarmer).
• Hvis du vil have enheden til kun at bippe, når alarmer
udløses, skal du vælge Kun alarmer.
Modtagelse af GPS-satellitsignaler
Når du tænder for fishfinder-enheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Når
din fishfinder-enheden indsamler satellitsignaler, vises
øverst på skærmen Hjem. Når fishfinder-enheden mister
satellitsignaler, forsvinder
, og et blinkende spørgsmålstegn
vises over på kortet.
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Startskærm
Fishfinder-enhedens startskærm giver adgang til alle enhedens
funktioner. Funktionerne afhænger af det tilbehør, du har
tilsluttet til din fishfinder. Du har muligvis ikke alle de
valgmuligheder og funktioner, der omtales i denne vejledning.
Når du får vist en anden skærm, kan du vende tilbage til
. Du kan tilpasse
startskærmen ved at holde nede på
skærmbilledernes layout.
Tilpasning af skærmen Hjem
Du kan tilføje og omarrangere emner fra skærmen Hjem.
1 Vælg fra skærmen Hjem Tilpas Hjem.
2 Vælg en funktion:
• For at omarrangere et element skal du vælge
Omarranger, vælge det element, der skal flyttes, og
vælge den nye placering.
• For at tilføje et element til skærmen Hjem skal du vælge
Tilføj og vælge det nye element.
• For at fjerne et element, du har tilføjet på skærmen Hjem,
skal du vælge Fjern og vælge elementet.
Tilføjelse af en ny sideopsætning til startskærmen på
STRIKER 5 eller 7
Ud fra dine behov kan du oprette et brugerdefineret
skærmbillede, som tilføjes til din startskærm.
1 Vælg Tilpas Hjem > Tilføj > Tilføj ny sideopsætning.
2 Vælg et funktionslayout.
3 Vælg et vindue, der skal ændres.
4 Vælg et skærmbillede, der skal tilføjes.
5 Gentag trin 3 og 4 for yderligere vinduer.
6 Vælg Data (skjult (valgfrit).
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Baggrundslys.
Introduktion
1
7 Vælg en funktion:
• Du kan tilpasse de viste data ved at vælge Datafelter.
• Du kan aktivere og deaktivere datafeltet for kompastape
ved at vælge Kompastape.
8 Vælg Næste.
9 Indtast et navn til kombinationen.
TIP:
• Vælg for at gemme.
• Hold
nede for at slette data.
• Vælg eller for at skifte mellem store og små
bogstaver.
Brug
piletasterne til at ændre vinduernes størrelse.
10
11 Brug piletasterne til at vælge et sted på startskærmen.
Tilføjelse af en brugerdefineret sideopsætning til
startskærmen på STRIKER 4
Ud fra dine behov kan du oprette et brugerdefineret
skærmbillede, som tilføjes til din startskærm.
1 Vælg Tilpas Hjem > Tilføj > Tilføj ny sideopsætning.
2 Vælg den første funktion, som skal tilføjes.
3 Vælg den anden funktion, som skal tilføjes.
4 Vælg Split for at vælge de opdelte skærmbilleders retning
(valgfrit).
5 Vælg Næste.
6 Indtast et navn til kombinationen.
TIP:
• Vælg for at gemme.
• Vælg
for at skifte mellem store og små bogstaver.
• Hold
nede for at slette data.
7 Brug piletasterne til at ændre vinduernes størrelse.
8 Brug piletasterne til at vælge et sted på startskærmen.
Tilføjelse af talskærmbilledet
Før du kan tilpasse skærmbilledet Tal, skal du tilføje det til
startskærmen.
Du kan få vist numeriske data på startskærmen ved hjælp af
skærmbilledet Tal.
Vælg Tilpas Hjem > Tilføj > Tal.
Tal
For at tilpasse skærmbilledet Tal skal du vælge Tal > .
Skift numre: Angiver, hvilken type taldata der vises.
Skift layout: Angiver det antal taldata, der vises.
Nulstil triptæller: Nulstiller tripdata og giver dig mulighed for at
optage nye tripdata.
Nulstil kilometertæller: Nulstiller distancetællerdata og giver
dig mulighed for at optage nye distancetællerdata.
Nulstil maksimumhastighed: Nulstiller maksimumhastigheden
for turen og giver dig mulighed for at angive en ny
maksimumhastighed.
Tilføjelse af skærmbilledet Datagrafer
Før du kan tilpasse skærmbilledet Datagrafer, skal du tilføje det
til startskærmen.
Du kan få vist grafiske ekkolodsdata på startskærmen ved hjælp
af skærmbilledet Datagrafer.
Fra startskærmen skal du vælge Tilpas Hjem > Tilføj >
Datagrafer.
Skift graf: Angiver den type data, der vises på skærmen.
Indstillinger for dybdegraf: Angiver tiden og dybdeområdet,
der vises i dybdegraferne.
Indstillinger for temperaturgrafik: Angiver tiden og
dybdeområdet, der vises i temperaturgraferne.
Ekkolod
Siderne Fuld skærm, Splitfrekvens og Blinkfunktion er alle
visuelle visninger af forholdene under din båd. Du kan tilpasse
disse ekkolodvisninger.
Fuld skærm, ekkolod
Du kan se en fuld graf af ekkolodsudlæsninger fra en transducer
på fuld skærm.
Vælg Traditional eller DownVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Bunddybde
Vandtemperatur
GPS-fart
Enhedsspænding
Tid
Transducertype og -frekvens
Ikke-bundfaste mål (fisk)
Dybdeindikator, når ekkolodsdataene på skærmen ruller fra højre
mod venstre.
DownVü Ekkolodvisning
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter DownVü
ekkolodteknologi og transducere.
DownVü ekkolod med høj frekvens leverer et klart billede af
området under båden for en mere detaljeret visning af de
strukturer, båden sejler hen over.
Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle.
DownVü scanningekkolodteknologien udsender en smal stråle,
der minder om formen på strålen i en kopimaskine. Denne stråle
giver et klarere, fotolignende billede af, hvordan området under
båden ser ud.
SideVü Ekkolodvisning
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter SideVü ekkolod og
scanningstransducere.
BEMÆRK: For at modtage SideVü scanningekkolod, skal du
have en kompatibel transducer og fishfinder.
SideVü scanningsekkolodsteknologien viser et billede af, hvad
der ligger ved siden af båden. Du kan bruge det som et
søgeværktøj til at finde strukturer og fisk.
Datagrafer
For at tilpasse skærmbilledet Datagrafer skal du vælge
Datagrafer > .
2
Ekkolod
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Venstre side af fartøjet
Højre side af fartøjet
Transduceren på fartøjet
Træer
Gamle dæk
Træstykker
Afstand fra fartøjets side
Vand mellem fartøjet og bunden
Split-skærm frekvens
Du kan få vist to frekvenser på skærmbilledet Splitfrekvens.
À
Á
Â
Indzoomet dybdeskala
Vinduet Zoom
Dybdeområde
Valg af transducertype
Hvis du ikke bruger den medfølgende transducer, skal du angive
transducertype, for at ekkoloddet kan fungere optimalt. Hvis du
bruger den medfølgende transducer, behøver du ikke at udføre
disse trin.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Transducertype.
2 Vælg den type transducer, du anvender.
Oprettelse af et waypoint på
ekkolodskærmen ved brug af din nuværende
position
Blinkfunktion
Blinkfunktionen viser ekkolodsoplysninger på en cirkulær
dybdeskala, som angiver, hvad der befinder sig under båden.
Den er organiseret som en ring, der starter i toppen og
fortsætter med uret rundt. Dybden angives af skalaen inden i
ringen. Ekkolodsoplysninger blinker på ringen, når de registreres
på den angivne dybde. Farverne angiver de forskellige styrker af
ekkoloddets returdata.
Vælg Blinkfunktion.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge .
2 Rediger eventuelt waypointoplysningerne.
Sæt ekkoloddet på pause
Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle modeller.
Vælg en funktion:
• På ekkolodsskærmbilledet Traditional eller DownVü skal
du vælge eller .
• På ekkolodsskærmbilledet SideVü skal du vælge eller
.
Oprettelse af et waypoint på
ekkolodskærmen ved brug af en enden
position
1
2
3
4
À
Á
Dybde på nuværende position
Dybdeskala
Split zoom-visning
På siden Split zoom kan du se den fulde visning af et
dybdeområde på højre side af skærmen og et forstørret udsnit
af visningen i venstre side af skærmen.
> Split zoom.
Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
Ekkolod
Sæt ekkoloddet på pause fra en ekkolodsvisning.
Vælg en position.
Vælg .
Rediger eventuelt waypointoplysningerne.
Indstillinger for datafelter
Du kan tilpasse de data, der vises på ekkolodsskærmen.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle enheder.
Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
> Datafelter.
Navigationsoversigtskort: Viser navigationsoversigtskortet,
når fartøjet navigerer til en destination.
Enhedsspænding: Viser enhedens spænding.
Fart: Viser fartøjets aktuelle fart.
Klokkeslæt: Viser klokkeslættet.
Kompastape: Viser datafeltet for kompastape.
Dybde: Viser transducerens aktuelle dybde.
Vandtemperatur: Viser den aktuelle vandtemperatur.
3
Ekkolods-gain og indstillinger for støj
Du kan justere mængden af gain og støj på en ekkolodsskærm.
Gain-indstillingen kontrollerer ekkoloddets følsomhed for at
kompensere for vandets dybde og klarhed. Ved at øge gain,
vises der flere detaljer og ved at reducere gain, reduceres
skærmclutter.
BEMÆRK: Hvis gain indstilles på én side, anvendes
indstillingen på alle sider.
Manuel indstilling af gain
> Gain.
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
2 Vælg eller , indtil du kan se støj i vanddelen af skærmen.
3 Vælg eller for at mindske gain.
Automatisk indstilling af gain
BEMÆRK: For at indstille gain på splitfrekvens-skærmbilledet
skal du indstille hver frekvens separat.
> Gain.
1 Vælg
2 Vælg Aktiver auto gain, hvis det er relevant.
3 Vælg en funktion:
• For at få vist mere følsomme, svagere ekkolodresultater
med mere støj automatisk skal du vælge Auto høj.
• For at få vist middelfølsomme ekkolodresultater med
moderat støj automatisk skal du vælge Auto mellem.
• For at få vist mindre følsomme ekkolodresultater med
mindre støj automatisk skal du vælge Auto lav.
Sådan skjules overfladestøj
Du kan indstille, om ekkolodsresultater tæt på vandets overflade
skal vises eller skjules. Når overfladestøj skjules, reduceres
skærmclutter.
BEMÆRK: Når overfladestøj indstilles til at vises eller skjules på
ét skærmbillede, anvendes indstillingen på alle skærmbilleder.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle transducere.
> Ekkolods
Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
opsætning > Støjreduktion > Overflade støj.
Interferens
Indstillingen Interferens justerer følsomheden med henblik på at
reducere effekterne fra interferens fra støjkilder i nærheden.
nederste tredjedel af ekkolodskærmen og er nyttig til sporing af
bunden, hvor der er langsomme eller moderate
terrænændringer.
Når dybden ændrer sig dramatisk, f.eks. ved banker, huller eller
rev, gør manuel justering af dybdeområdet det muligt at få vist
en specificeret dybdeområde. Bunden vises på skærmen så
længe den befinder inden for det manuelt oprettede område.
> Område.
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
2 Vælg en funktion:
• For at gøre det muligt for enheden at justere rækkevidden
automatisk skal du vælge Automatisk.
• Vælg eller for at øge eller reducere områdets
rækkevidde manuelt. (Kun tilgængeligt på 5 og 7 tommers
modeller.)
• Vælg eller for at øge eller reducere områdets
rækkevidde manuelt. (Kun tilgængeligt på 4 tommers
modeller.)
BEMÆRK: Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge og
for hurtigt at justere området manuelt. (Kun tilgængeligt på
5 og 7 tommers modeller.)
Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge og for hurtigt
at genoptage automatisk justering af området. (Fås kun på 5
og 7 tommers modeller.)
Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge eller for hurtigt
at justere området. (Kun tilgængeligt på 4 tommers modeller.)
Hvis rækkevidden indstilles på ét skærmbillede, anvendes
denne indstilling på alle skærmbilleder.
Justering af zoom
Du kan justere zoom manuelt ved at specificere spændvidden
og en fast startdybde. Hvis dybden f.eks. er 15 meter og
startdybden er 5 meter, viser enheden et forstørret område fra 5
til 20 meters dybde.
Du kan også få enheden til at justere zoom automatisk ved at
specificere en spændvidde. Enheden beregner zoomområdet fra
havbunden. Hvis du f.eks. vælger en spændvidde på 10 meter,
viser enheden et forstørret område fra havbunden til 10 meter
over bunden.
> Zoom.
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
2 Vælg en funktion:
• Vælg Bundlås for at låse skærmbilledet til havbunden.
• Vælg Manuel for at indstille zoom manuelt.
• Vælg Automatisk for at indstille zoom automatisk.
• Vælg Split zoom for at aktivere split zoom-visning.
Låsning af skærmen til havbunden
Når du justerer indstillingen for interferens fra deaktiveret À til
lav Á, mellem  og høj Ã, fjernes støjen gradvis, men det har
kun lidt indvirkning på de stærke målreturneringer.
Brug den laveste interferensindstilling, som opnår den ønskede
forbedring, for at fjerne interferens fra skærmen. Den bedste
metode til at eliminere interferens er at løse de
installationsproblemer, som forårsager støj.
Indstilling af interferens
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
opsætning > Støjreduktion > Interferens.
2 Vælg en funktion.
> Ekkolods
Du kan låse skærmen til havbunden. Hvis du f.eks. vælger en
spændvidde på 20 meter, viser enheden et område fra
havbunden til 20 meter over bunden. Spændvidden vises på
højre side.
> Zoom > Bundlås.
1 Fra en ekkolodvisning vælger du
2 Vælg en spændvidde.
Indstilling af nedre grænse for
søgeresultater
Du kan indstille en maksimumdybde for, hvor funktionen Auto
dybde område søger efter bunden. En lav grænse indsamler
data om bunden hurtigere end en høj grænse.
> Ekkolods
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
opsætning > Nedre grænse for søgeresultater.
2 Vælg et område.
Justering af området for dybdeskala
Du kan justere området for dybdeskalaen, der vises til højre på
skærmen. Automatisk områdevalg holder bunden inden for den
4
Ekkolod
Ekkolodfrekvenser
BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af, hvilken
transducer der anvendes.
Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit
bestemte formål og den aktuelle vanddybde.
Valg af frekvenser
BEMÆRK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkolodsvisninger og transducere.
Du kan angive, hvilke frekvenser der skal vises på
ekkolodsskærmen.
> Frekvens.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge
Vælg
en
frekvens,
som
passer
til
dine
behov
og vanddybden.
2
Du kan få flere oplysninger ved at se Ekkolodfrekvenser,
side 5.
Sådan forudindstiller du en frekvens
BEMÆRK: Ikke tilgængeligt på alle transducere.
Du kan oprette en forudindstilling for at gemme en specifik
ekkolodsfrekvens, hvilket gør det muligt at ændre frekvens
hurtigt.
> Frekvens.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge
2 Vælg Tilføj.
3 Angiv en frekvens.
Indstilling af rullehastigheden
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkolodsbilledet bevæger
sig hen over skærmen. Brug en højere rullehastigheden til at se
flere detaljer, især ved bevægelse eller trolling. En lavere
rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i længere
tid. Indstilling af rullehastigheden på én ekkolodsvisning,
anvendes også på alle andre ekkolodsvisninger.
> Ekkolods
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge
opsætning > Rullehastighed.
2 Vælg en funktion:
• Du kan justere rullehastigheden automatisk ved hjælp af
hastighed over grunden ved at vælge Automatisk.
Indstillingen Auto vælger en rullehastighed, der passer til
bådens hastighed, så mål i vandet tegnes i det korrekte
formatforhold og ser mindre forvrængede ud. Når du får
vist DownVü eller SideVü ekkolodsvisninger, anbefales
det at bruge indstillingen Auto.
• Hvis du ønsker en meget hurtig rullehastighed, skal du
vælge Ultrascroll .
Indstillingen Ultrascroll ruller hurtigt igennem nye
ekkolodsdata, men med reduceret billedkvalitet. I de fleste
situationer giver den hurtige indstilling en god balance
mellem en hurtig billedrulning og mål, der er mindre
forvrængede.
®
Visning og justering af dybdelinjen
Du kan få vist og justere en vandret linje på en ekkolodsskærm.
Linjens dybde angives til højre på skærmen.
BEMÆRK: Hvis dybdelinjen vises på ét skærmbillede, vises
dybdelinjen på alle skærmbilleder.
> Ekkolods
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
opsætning > Dybde linje.
2 Vælg .
3 Hvis du vil justere Dybde linje, skal du vælge eller .
Konfiguration af udseendet af ikkebundfaste mål
BEMÆRK: Ved konfigurering af udseendet af ikke-bundfaste
mål på ét skærmbillede, anvendes denne indstilling på alle
skærmbilleder.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
ekkolodsvisninger.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med oplysninger om
måldybde.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod og oplysninger om måldybde.
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
opsætning > Udseende > Fiskesymbol.
2 Vælg en funktion.
> Ekkolods
Aktivering af A-Scope
A-scope er en lodret blinkfunktion langs højre side af
fuldskærmsvisningen af ekkolod. Visningen udvider de senest
modtagne ekkolodsdata, så de bliver tydeligere. Den kan også
være nyttig ved registrering af fisk tæt på havbunden.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
ekkolodsskærmbilleder.
Fra fuldskærmsvisningen skal du vælge
> Ekkolods
opsætning > Udseende > A-Scope.
À
Á
A-scope
Ekkolodskeglens diameter ved nuværende dybde
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.
Markering af din nuværende position som et
waypoint
Vælg
fra et hvilket som helst skærmbillede.
Oprettelse af et waypoint på en anden
position
1 Vælg Brugerdata > Waypoints > Nyt waypoint.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Indtast koordinater, og angiv koordinaterne for at
oprette et waypoint ved angivelse af positionskoordinater.
• Vælg Brug waypoint-kort, vælg positionen, og vælg
for at oprette waypointet ved hjælp af waypoint-kortet.
• Vælg Brug aktuel position, og indtast data for at oprette
waypointet ved hjælp af din nuværende position.
Waypointet gemmes automatisk.
Redigering af et gemt waypoint
1 Vælg Brugerdata > Waypoints.
Waypoints
5
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Rediger waypoint.
4 Vælg en funktion:
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
4 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Tilføj et navn ved at vælge Navn, og indtast et navn.
Skift symbol ved at vælge Symbol.
Rediger dybde ved at vælge Dybde.
Rediger vandtemperaturen ved at vælge
Vandtemperatur.
• Rediger kommentaren ved at vælge Kommentar.
• Flyt waypointets placering ved at vælge Position.
Markering og navigering til en Mand over
bord-position
På et hvilket som helst skærmbillede kan du vælge
Mand over bord > Ja.
Fishfinder-enheden sætter en kurs direkte tilbage til
positionen.
>
Navigering til et waypoint
1 Panorer waypoint-kortet for at finde et waypoint.
2 Placer midten af markøren på midten af waypoint-symbolet.
Waypoint-navnet vises på skærmen.
3 Vælg et waypoint.
4 Vælg Naviger ruten > Gå til.
Måling af afstand på waypoint-kortet
Du kan måle afstanden mellem to positioner.
1 Begynd at panorere fra waypoint-kortet (Panorering på
STRIKER 4, side 1).
2 Vælg > Mål distance.
Distancen og andre data vises på skærmen.
Sletning af et waypoint eller MOB
1 Vælg Brugerdata > Waypoints.
2 Vælg et waypoint eller MOB.
3 Vælg Slet > OK.
Sådan sletter du alle waypoints
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data >
Waypoints > Alle.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse og navigering af en rute med
waypoint-kort
Startpunktet kan være din nuværende position eller en anden
position.
1 Vælg Brugerdata > Ruter > Ny > Brug waypoint-kort.
2 Panorer waypoint-kortet for at vælge startposition til ruten.
3 Følg vejledningen på skærmen for at tilføje et drej.
> Naviger til.
4 Vælg
5 Vælg en funktion.
Redigering af en gemt rute
• Rediger navnet ved at vælge Navn og indtaste navnet.
• Vælg et waypoint på drejlisten ved at vælge Rediger drej
> Brug drejliste, og vælg et waypoint på listen.
• Du kan vælge et drej ved hjælp af kortet ved at vælge
Rediger drej > Brug waypoint-kort og vælge en position
på kortet.
Visning af en liste over ruter
Vælg Brugerdata > Ruter.
Sådan finder du en gemt rute og navigerer
den
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.
1 Vælg Brugerdata > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der
blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
6 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
7 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sletning af en gemt rute
1 Vælg Brugerdata > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet.
Sletning af alle gemte ruter
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data >
Ruter.
Spor
Et spor er en registrering af bådens aktuelle rute. Du kan få vist
dit aktuelle spor i waypoint-kortvisning.
Indstilling af farven på sporet
1 Vælg Brugerdata > Spor > Indstillinger for spor > Spor
farve.
2 Vælg en sporfarve.
Rydning af sporet
Vælg Brugerdata > Spor > Slet spor > OK.
Du kan ændre navnet på en rute eller ændre de drej, som ruten
indeholder.
1 Vælg Brugerdata > Ruter.
6
Ruter
Håndtering af sporloghukommelsen under
registrering
1 Vælg Brugerdata > Spor > Indstillinger for spor.
2 Vælg Optage metode.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Fyld for at registrere en sporlog, indtil
sporhukommelsen er fuld.
• Vælg Forfra for hele tiden at registrere en sporlog, idet du
overskriver de ældste spordata med nye data.
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval
Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver
registreret. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater,
men det fylder hurtigere sporloggen op. Intervallet Opløsning
anbefales for mest effektiv udnyttelse af hukommelsen.
1 Vælg Brugerdata > Spor > Indstillinger for spor > Optage
interval > Interval.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Distance > Skift, og indtast afstanden for at
registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter.
• Vælg Tid > Skift, og indtast tidsintervallet for at registrere
sporet baseret på et tidsinterval.
• Vælg Opløsning > Skift, og den maksimale afvigelse, der
er tilladt fra den sande kurs, inden registrering af et
sporpunkt for at registrere sporloggen baseret på en
varians fra din kurs.
Sletning af alle waypoints, ruter og spor
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data > Alle
> OK.
Enhedskonfiguration
Indstillinger for waypoint-kort
Vælg Waypoint-kort > .
Waypoints: Viser listen over waypoints.
Waypoint-display: Angiver, hvordan waypoints vises på kortet.
Ruter: Viser listen over ruter.
Spor: Viser menuen med indstillinger for spor.
Søg: Giver dig mulighed for at søge efter gemte ruter og
waypoints.
Opsætning af kort: Indstiller perspektivet for waypoint-kortet og
viser kurslinjen, som er en line, der er tegnet på waypointkortet fra bådens bov i sejlretningen.
Datafelter: Giver dig mulighed for at tilpasse de data, der vises
på waypoint-kortet.
Ekkolodsalarmer
Vælg Indstillinger > Alarmer > Ekkolod.
Lavt vand: Lyder, når vanddybden er lavere end den
specificerede dybde.
Dybvand: Lyder, når vanddybden er dybere end den
specificerede dybde.
Vandtemperatur: Lyder, når vandtemperaturen varierer mere
end ± 1,1 °C (± 2 °F). Alarmindstillinger bliver gemt, når
enheden slukkes.
BEMÆRK: Du skal tilslutte enheden til en
temperaturtransducer for at anvende denne alarm.
Fisk: Indstiller en alarm til at lyde, når enheden registrerer et
ikke-bundfast mål.
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.
Systemindstillinger
Systemalarmer
Vælg Indstillinger > System.
Skærm: Justerer lysstyrken for baggrundsbelysningen
(Justering af baggrundslys, side 1) og farveskalaen
(Justering af farvevalg, side 1).
GPS: Viser oplysninger om GPS-satellitindstillinger og forbindelse.
Tekst sprog: Indstiller sproget for skærmen.
Simulator: Tænder simulatoren og tillader indstilling af
hastighed og simuleret position.
Signaltone: Aktiverer og deaktiverer den tone, der lyder for
alarmer og valg (Indstillingen af bipperen, side 1).
Auto tænding: Tænder enheden automatisk, når der tændes for
strømmen.
Systemoplysninger: Leverer oplysninger om enheden og
softwareversionen.
Vælg Indstillinger > Alarmer > Navigation.
Ankomst: Indstiller en alarm til at lyde, når du er inden for en
specificeret afstand eller tid til et drej eller en destination.
Anker vagt: Indstiller en alarm til at lyde, når du overskrider en
specificeret afdriftsdistance, mens du ligger for anker.
Afvigelse: Indstiller en alarm til at lyde, når du når en
kursafvigelse på en specificeret afstand.
Systemoplysninger
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Indstillinger > Systemoplysninger.
Hændelseslog: Giver dig mulighed for at se en log over
systemhændelser.
Softwareoplysninger: Leverer oplysninger om enheden og
softwareversionen.
Garmin-enheder: Giver oplysninger om tilsluttede Garmin
enheder.
Fabriks opsætning: Nulstiller enheden til fabriksindstillingerne.
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de
indstillingsoplysninger, du har indtastet.
Enhedskonfiguration
Alarm: Indstiller et alarmur.
Enhedsspænding: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
batteriet når en specificeret lav spænding.
GPS-nøjagtighed: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
GPS-positionens nøjagtighed falder uden for den
brugerdefinerede værdi.
Navigationsalarmer
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere hardware.
Vælg Indstillinger > Navigation.
Ruteetiketter: Du kan vælge typen af etiketter, der vises med
rutedrej på kortet.
Aktivering af drejningsovergang: Indstiller den
drejningsovergang, der skal beregnes, ud fra tid eller afstand.
Tid til drej: Indstiller, hvor mange minutter før et drej, du skifter
til det næste ruteben, når Tid er valgt for indstillingen
Aktivering af drejningsovergang.
7
Distance til drej.: Angiver, hvor langt før et drej, du skifter til det
næste ruteben, når Distance er valgt for indstillingen
Aktivering af drejningsovergang.
Start på rute: Vælger et startsted for rutenavigering. Du kan
vælge Båd for at starte navigation fra den aktuelle
fartøjsposition eller Waypoints for at starte fra det første
waypoint på ruten.
Indstilinger for mit fartøj
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere hardware.
Vælg Indstillinger > Mit fartøj.
Transducertype: Viser den type transducer, som er tilsluttet til
enheden (Valg af transducertype, side 3).
Køl offset: Udligner overfladeaflæsningen for dybden af en køl,
så du kan måle dybden fra bunden af kølen i stedet for at
måle den fra transducerens placering (Indstilling af køl offset,
side 8).
Temperatur offset: Kompenserer for
vandtemperaturaflæsningen fra en transducer, der kan måle
temperatur (Indstilling af vandtemperatur offset, side 8).
Indstilling af køl offset
Du kan angive en køl offset for at kompensere
overfladeaflæsningen for køldybden, så det bliver muligt at måle
vanddybden eller dybden under kølen i stedet for dybden under
transduceren. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste
et negativt tal, så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan
trække flere meter vand.
1 Fuldfør en handling baseret på transducerens placering:
• Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen À, skal du
måle afstanden fra transducerens placering til bådens køl.
Angiv denne værdi i trin 3 og 4 som et positivt tal for at
vise dybden under kølen.
• Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen Á, skal
du måle afstanden fra transduceren til vandlinjen. Angiv
denne værdi i trin 3 og 4 som et negativt tal for at vise
vanddybden. Indtast 0 i denne værdi for at vise dybden
under kølen og dybden under transduceren.
Enhedsindstillinger
Vælg Indstillinger > Enheder.
Systemenheder: Angiver enhedsformatet til enheden.
Varians: Indstiller den magnetiske deklination, vinklen mellem
magnetisk nord og geografisk nord, for din aktuelle position.
Nordreference: Angiver de retningsreferencer, der benyttes til
at beregne kursoplysninger. Sand vælger geografisk nord
som nordreference. Gitter vælger gitternord som
nordreference (000º). Magnetisk vælger magnetisk nord som
nordreference.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du bruger et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du anvender et kort, der angiver en anden
kortdatum.
Tidsformat: Angiver tidsformatet til 12 timer, 24 timer eller UTC.
Tidszone: Indstiller tidszonen.
Sommertid: Indstiller sommertid til Fra eller Til.
Indstilling af vandtemperatur offset
Du kan indstille temperatur offset for at kompensere for
temperaturaflæsningen fra en temperatursensor.
1 Mål vandtemperaturen ved hjælp af en transducer, der kan
måle temperatur, og som er tilsluttet enheden.
2 Mål vandtemperaturen ved hjælp af et andet termometer eller
en anden temperatursensor, som du ved er nøjagtig.
3 Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den
vandtemperatur, du målte i trin 2.
Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5
som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet enheden,
måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig
er. Angiv denne værdi i trin 5 som et negativt tal, hvis
sensoren, som er tilsluttet enheden, måler vandtemperaturen
til at være varmere, end den egentlig er.
Vælg
Indstillinger > Mit fartøj > Temperatur offset.
4
5 Brug piletasterne til at indtaste det temperatur offset, der blev
målt i trin 3.
8
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Køl offset.
3 Vælg eller , afhængigt af transducerens placering.
4 Angiv den afstand, der blev målt i trin 1.
Gendannelse af fabriksindstillingerne
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de
indstillingsoplysninger, du har indtastet.
> System > Systemoplysninger > Fabriks
1 Vælg
opsætning.
2 Vælg en funktion.
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Specifikationer
Mål
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Strømkildes spændingsområde
Fra 10 til 20 V
Nominel strømstyrke
1A
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
Fejlfinding
Min enhed vil ikke tænde
• Skub strømkablet helt ind på bagsiden af enheden.
Selv hvis kablet ser ud til at være tilsluttet, skal du trykke det
på helt på plads, så det sidder korrekt.
• Sørg for, at strømkilden genererer strøm.
Det kan du undersøge på flere måder. Du kan f.eks.
undersøge, om andre enheder, som får strøm fra samme
kilde, fungerer.
• Kontroller sikringen i strømkablet.
Sikringen bør være placeret i en holder, der er en del af den
røde ledning i strømkablet. Kontroller, at den rigtige størrelse
sikring er installeret. Se mærkaten på kablet eller
installationsvejledningen for oplysninger om, hvilken størrelse
sikring der er nødvendig. Kontroller sikringen for at sikre, at
der stadig er forbindelse inde i sikringen. Du kan teste
sikringen med et multimeter. Hvis sikringen fungerer, skal
multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller, at enheden modtager mindst 10 V DC, men den
anbefalede værdi er 12 V DC.
For at kontrollere spændingen skal du måle en DC spænding
på strømkablets hunstik. Hvis spændingen er under 10 V DC,
kan enheden ikke tændes.
Mit ekkolod virker ikke
• Skub transducerkablet helt ind på bagsiden af enheden.
Selv hvis kablet ser ud til at være tilsluttet, skal du trykke det
på helt på plads, så det sidder korrekt.
• Kontroller, at ekkolodsoverførsel er aktiveret.
Fejlfinding
9
Indeks
A
alarmer 7
ankervagt 7
ankomst 7
ekkolod 7
kursafvigelse 7
navigation 7
ankervagt alarm 7
ankomstalarm 7
B
baggrundslys 1
bipper 1
brugerdata, slette 7
D
datafelter 3
displayindstillinger 7
DownVü 2
E
ekkolod 2, 3
a-scope 5
alarmer 7
blinkfunktion 3
bundlås 4
DownVü 2
dybdelinje 5
dybdeskala 2, 4
frekvenser 3, 5
gain 4
ikke-bundfaste mål 2, 5
interferens 4
log 2
overfladestøj 4
SideVü 2
støj 4
tal 2
udseende 2
visninger 2, 3
waypoint 3
zoom 3, 4
enhed
registrering 8
taster 1
F
fabriksindstillinger 7, 8
farvevalg 1
fejlfinding 9
G
P
panorere 1
produktregistrering 8
R
registrering af enheden 8
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 6
navigering 6
oprette 6
redigere 6
slette 6
vise liste over 6
S
satellitsignaler, opfange 1
sider. Se ekkolod
SideVü 2
sikker dybde 7
sikker højde 7
skærm, lysstyrke 1
slette, alle brugerdata 7
softwarelicensaftale 9
SOS 6
spor 6
optage 7
registrere 7
sprog 7
spænding 7
startskærm, tilpasse 1
T
taster 1
tænd/sluk 1
transducer 2, 3
U
ur 7
alarm 7
V
vand, temperatur offset 8
W
waypoints 5, 7
ekkolod 3
mand over bord 6
oprette 5
redigere 5
slette 6
Z
zoom 1
ekkolod 4
GPS
indstillinger 7
signaler 1
GPS-nøjagtighed 7
H
hændelseslog 7
I
indstillinger 1, 2, 7, 8
systeminformation 7
K
kursafvigelsesalarm 7
køl offset 8
M
mand over bord 6
marker position 5
måleenheder 8
måling af afstand 6
N
navigationsalarmer 7
navigationsoversigtskort 3
10
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising