Garmin | STRIKER™ 4 | Garmin STRIKER™ 4 Priročnik za uporabo

Garmin STRIKER™ 4 Priročnik za uporabo
Družina STRIKER™
Priročnik za uporabo
December 2015
190-01950-43_0A
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
Kazalo vsebine
Uvod................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Stik s podporo za izdelke Garmin® ............................................ 1
Povečava na STRIKER 4 ........................................................... 1
Obračanje na STRIKER 4 ........................................................... 1
Prilagajanje osvetlitve zaslona ................................................... 1
Nastavitev barvnega načina ....................................................... 1
Nastavitev zvočnega opozorilnika .............................................. 1
Pridobivanje satelitskega signala GPS ....................................... 1
Domači zaslon................................................................ 1
Prilagoditev domačega zaslona po meri ..................................... 1
Dodajanje nove postavitve na domači zaslon STRIKER 5 ali
7 ............................................................................................. 1
Dodajanje postavitve po meri na domači zaslon
STRIKER4 ............................................................................. 2
Dodajanje zaslona Številke ........................................................ 2
Številke .................................................................................. 2
Dodajanje zaslona Grafikoni s podatki ....................................... 2
Grafikoni s podatki ................................................................. 2
Sonar............................................................................... 2
Celozaslonski sonar .................................................................... 2
DownVü Sonarski pogled ........................................................... 2
SideVü Sonarski pogled ............................................................. 2
Frekvenca razdeljenega zaslona ................................................ 3
Flasher ........................................................................................ 3
Razdeljen povečan pogled ......................................................... 3
Izbira vrste pretvornika ............................................................... 3
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja s pomočjo trenutne
lokacije ........................................................................................ 3
Začasna zaustavitev sonarja ...................................................... 3
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja s pomočjo druge
lokacije ........................................................................................ 3
Nastavitve številk v prekrivni plasti ............................................. 3
Nastavitve ojačanja in šuma sonarja .......................................... 3
Ročna nastavitev ojačanja ..................................................... 4
Samodejna nastavitev ojačanja ............................................. 4
Skritje šuma na površini ......................................................... 4
Motnje .................................................................................... 4
Prilagoditev razpona merila globine ........................................... 4
Prilagajanje povečave ................................................................. 4
Zaklepanje zaslona na vodno dno ......................................... 4
Nastavitev mejne vrednosti za iskanje dna ................................ 4
Sonarne frekvence ...................................................................... 4
Izbira frekvenc ........................................................................ 5
Ustvarjanje prednastavitve za frekvenco ............................... 5
Nastavitev hitrosti pomikanja ...................................................... 5
Prikaz in prilagoditev črte globine ............................................... 5
Konfiguracija videza plavajočih ciljev ......................................... 5
Vklop funkcije A-Scope ............................................................... 5
Brskanje in navigacija po shranjeni načrtovani poti .................... 6
Brisanje shranjene načrtovane poti ............................................ 6
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti .................................. 6
Sled.................................................................................. 6
Nastavitev barve sledi ................................................................. 6
Čiščenje sledi .............................................................................. 6
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med beleženjem ............ 6
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika sledi ........................ 7
Brisanje vseh shranjenih točk poti, načrtovanih poti in sledi ...... 7
Konfiguracije naprave.................................................... 7
Nastavitve sistema ...................................................................... 7
Informacije o sistemu ............................................................. 7
Nastavitve zemljevida točk poti ................................................... 7
Alarmi sonarja ............................................................................. 7
Alarmi za sistem ......................................................................... 7
Alarmi za navigacijo .................................................................... 7
Nastavitve navigacije .................................................................. 7
Nastavitve mojega plovila ........................................................... 8
Nastavitve enot ........................................................................... 8
Nastavitev temperaturnega odklona vode .................................. 8
Nastavitev odmika kobilice ......................................................... 8
Obnavljanje privzetih tovarniških nastavitev ............................... 8
Dodatek ........................................................................... 8
Registracija naprave ................................................................... 8
Specifikacije ................................................................................ 8
Licenčna pogodba za programsko opremo ................................ 8
Odpravljanje težav .......................................................... 9
Moja naprava se ne vklopi .......................................................... 9
Moj sonar ne deluje .................................................................... 9
Kazalo............................................................................ 10
Točke poti....................................................................... 5
Označevanje trenutnega položaja kot točke poti ........................ 5
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji ....................................... 5
Urejanje shranjene točke poti ..................................................... 5
Označevanje in navigacija do mesta človeka v vodi .................. 6
Navigacija do točke poti .............................................................. 6
Merjenje razdalje na zemljevidu točk poti ................................... 6
Brisanje točke poti ali ČVV ......................................................... 6
Brisanje vseh točk poti ................................................................ 6
Načrtovane poti.............................................................. 6
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej z zemljevidom
točk poti ...................................................................................... 6
Urejanje shranjene načrtovane poti ............................................ 6
Ogled seznama načrtovanih poti ................................................ 6
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
NAMIG: pritisnite gumb na poljubnem zaslonu, če želite
odpreti nastavitve osvetlitve ozadja.
2 Nastavite osvetlitev ozadja.
Nastavitev barvnega načina
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Barvni način.
NAMIG: pritisnite gumb
odpreti nastavitve barv.
2 Izberite možnost.
Pregled naprave
na poljubnem zaslonu, če želite
Nastavitev zvočnega opozorilnika
Nastavite lahko, kdaj naj se oglasi naprava.
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zvočni opozorilnik.
2 Izberite možnost:
À
Á
Â
Ã
Vrnitev na prejšnji zaslon.
Če držite pritisnjeno, se vrnete na domači zaslon.
Pomikanje, označevanje možnosti in premikanje kurzorja.
Povečava in pomanjšava pogleda. (Na voljo samo pri 4palčnih modelih.)
Zapiranje menija, ko je to primerno.
Odpiranje menija z možnostmi za stran, ko je to primerno.
Če držite pritisnjeno, vklopite in izklopite napravo.
Ob hitrem pritisku izvedete najmanj eno od naslednjih
dejanj:
• nastavitev osvetlitve ozadja
• nastavitev barvnega načina
• vklop in izklop sonarja
Ä
Potrditev prejema sporočil in izbira možnosti.
Å
Shranjevanje točke poti na trenutni lokaciji.
Æ
Pomanjšava pogleda. (Na voljo samo pri 5-palčnih in 7palčnih modelih.)
Povečava pogleda. (Na voljo samo pri 5-palčnih in 7-palčnih
modelih.)
Stik s podporo za izdelke Garmin
®
• Za informacije o podpori v določeni državi obiščite
www.garmin.com/support .
• V ZDA pokličite telefonsko številko 913-397-8200 ali
1-800-800-1020.
• V Združenem kraljestvu pokličite telefonsko številko 0808
238 0000.
• V Evropi pokličite telefonsko številko +44 (0) 870 850 1241.
Povečava na STRIKER 4
Zemljevid točk poti lahko povečate in pomanjšate.
• Izberite za povečavo.
• Izberite za pomanjšavo.
Obračanje na STRIKER 4
Zemljevid točk poti lahko premaknete, če si želite ogledati drugo
območje, ki ni na vaši trenutni lokaciji.
1 Izberite ali za začetek obračanja.
2 S puščičnimi tipkami se lahko obračate.
NAMIG: lahko izberete simbol
za povečavo.
• Če želite, da se zvočni signal naprave oglasi ob izbiri
elementa in ob sprožitvi alarma, izberite Vklop (izbori in
alarmi).
• Če želite, da se zvočni signal naprave oglasi samo ob
sprožitvi alarmov, izberite Samo za alarme.
Pridobivanje satelitskega signala GPS
Ko vklopite iskalnik rib, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o
satelitih in določiti trenutno lokacijo. Ko iskalnik rib pridobi
satelitske signale, se na vrhu domačega zaslona prikaže simbol
. Ko iskalnik rib izgubi satelitske signale, simbol
izgine,
na zaslonu pa se nad simbolom prikaže utripajoč vprašaj.
Za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com/aboutGPS.
Domači zaslon
Domači zaslon iskalnika rib omogoča dostop do vseh funkcij
iskalnika rib. Funkcije so odvisne od dodatne opreme, ki je
priključena na iskalnik rib. Morda nimate vseh možnosti in
funkcij, ki so razložene v tem priročniku.
Iz drugega zaslona se lahko vrnete na domači zaslon tako, da
. Postavitev zaslonov lahko prilagodite.
držite pritisnjen gumb
Prilagoditev domačega zaslona po meri
Elemente na domačem zaslonu lahko dodajate in
prerazporedite.
1 Na domačem zaslonu izberite Prilagodi dom.
2 Izberite možnost:
• Če želite prerazporediti element, izberite Preuredi,
izberite element, ki ga želite premakniti, nato pa izberite
novo lokacijo.
• Če želite na domači zaslon dodati element, izberite Dodaj,
nato pa izberite novi element.
• Če želite odstraniti element, ki ste ga dodali na domači
zaslon, izberite Odstrani, nato pa izberite element.
Dodajanje nove postavitve na domači zaslon
STRIKER 5 ali 7
Ustvarite lahko zaslon po meri, ki ustreza vašim potrebam in je
dodan na vaš domači zaslon.
1 Izberite Prilagodi dom > Dodaj > Dodaj novo postavitev.
2 Izberite postavitev funkcije.
3 Izberite okno, ki ga želite spremeniti.
4 Izberite zaslon, ki ga želite dodati.
5 Ponovite koraka 3 in 4 za dodatna okna.
6 Izberite Podatki (skriti) (izbirno).
Prilagajanje osvetlitve zaslona
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Osvetlitev.
Uvod
1
7 Izberite možnost:
Grafikoni s podatki
• Če želite podatke na zaslonu prilagoditi po meri, izberite
Številke v prekrivni plasti.
• Za vklop in izklop podatkovne vrstice traku kompasa
izberite Trak kompasa.
8 Izberite Naprej.
9 Vnesite ime kombinacije.
NAMIG:
• Izberite simbol , če želite shraniti.
• Držite pritisnjen simbol , če želite počistiti podatke.
• Izberite simbol ali , če želite spreminjati med malimi in
velikimi črkami.
10 S puščičnimi tipkami spreminjate velikost oken.
11 S puščičnimi tipkami izberite lokacijo domačega zaslona.
Če želite zaslon Grafi s podatki prilagoditi po meri, izberite Grafi
s podatki > .
Zamenjaj graf: nastavitev vrste podatkov, ki naj bodo prikazani
na zaslonu.
Nastavitve grafa globine: nastavitev časa in obsega globine, ki
sta prikazana v grafikonih globine.
Nastavitve grafa temperature: nastavitev časa in obsega
globine, ki sta prikazana v grafikonih temperature.
Celozaslonska stran, stran z deljeno frekvenco in stran s
flasherjem so vizualni prikazi območja pod vašim plovilom. Te
poglede sonarja lahko prilagodite po meri.
Dodajanje postavitve po meri na domači zaslon
STRIKER4
Celozaslonski sonar
Ustvarite lahko zaslon po meri, ki ustreza vašim potrebam in je
dodan na vaš domači zaslon.
1 Izberite Prilagodi dom > Dodaj > Dodaj novo postavitev.
2 Izberite prvo funkcijo, ki jo želite dodati.
3 Izberite drugo funkcijo, ki jo želite dodati.
4 Izberite Vmesni čas, če želite izbrati smer razdeljenih
zaslonov (izbirno).
5 Izberite Naprej.
6 Vnesite ime kombinacije.
NAMIG:
• Izberite simbol , če želite shraniti.
• Izberite simbol , če želite spreminjati med malimi in
velikimi črkami.
• Držite pritisnjen simbol , če želite počistiti podatke.
7 S puščičnimi tipkami spreminjate velikost oken.
8 S puščičnimi tipkami izberite lokacijo domačega zaslona.
Dodajanje zaslona Številke
Preden lahko zaslon Številke prilagodite po meri, ga morate
dodati na domači zaslon.
Številske podatke si lahko ogledate na domačem zaslonu s
pomočjo zaslona Številke.
Izberite Prilagodi dom > Dodaj > Številke.
Številke
Če želite zaslon Številke prilagoditi po meri, izberite Številke >
.
Spremeni številke: nastavitev vrste prikazanih številskih
podatkov.
Spremeni postavitev: nastavitev količine prikazanih številskih
podatkov.
Ponastavi potovanje: ponastavitev podatkov o poti in
omogočanje beleženja novih podatkov o poti.
Ponastavi merilnik opravljene poti: ponastavitev podatkov o
razdalji in omogočanje beleženja novih podatkov o razdalji.
Ponastavi največjo hitrost: ponastavitev najvišje hitrosti med
potjo in omogočanje beleženja nove najvišje hitrosti.
Dodajanje zaslona Grafikoni s podatki
Sonar
Lahko si ogledate grafikon celotnega pogleda odčitkov sonarja
iz pretvornika na celem zaslonu.
Izberite Traditional ali DownVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Globina dna
Temperatura vode
Hitrost po GPS-u
Napetost naprave
Čas
Vrsta in frekvenca pretvornika
Plavajoči cilji (ribe)
Indikator globine, ko se podatki sonarja izpišejo od desne proti levi
DownVü Sonarski pogled
OPOMBA: ne podpirajo vsi modeli tehnologije sonarja in
pretvornikov DownVü.
Visokofrekvenčni sonar DownVü nudi jasnejšo sliko pod
plovilom in s tem podrobnejšo predstavitev struktur, nad katerimi
pluje plovilo.
Običajni pretvorniki oddajajo stožčast žarek. Tehnologija
iskalnega sonarja DownVü oddaja ozek žarek, ki spominja na
obliko žarka fotokopirnega stroja. Ta žarek omogoča jasnejšo,
fotografiji podobno sliko dogajanja pod plovilom.
SideVü Sonarski pogled
OPOMBA: ne podpirajo vsi modeli sonarja in iskalnih
pretvornikov SideVü.
OPOMBA: če želite prejeti iskalni sonar SideVü, potrebujete
združljiv pretvornik in iskalnik rib.
Tehnologija iskalnega sonarja SideVü vam prikaže, kaj leži ob
bokih plovila. To vam lahko služi kot pripomoček za iskanje
struktur in rib.
Preden lahko zaslon Grafi s podatki prilagodite po meri, ga
morate dodati na domači zaslon.
Grafične podatke sonarja si lahko ogledate na domačem
zaslonu s pomočjo zaslona Grafi s podatki.
Na domačem zaslonu izberite Prilagodi dom > Dodaj >
Grafi s podatki.
2
Sonar
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Leva stran plovila
Desna stran plovila
Pretvornik na vašem plovilu
Drevesa
Stare pnevmatike
Dnevniki
Razdalja od boka plovila
Voda med plovilom in dnom
Frekvenca razdeljenega zaslona
Na zaslonu z deljeno frekvenco si lahko ogledate dve frekvenci.
À
Á
Â
Povečava merila globine
Okno povečave
Obseg globine
Izbira vrste pretvornika
Če ne uporabljate priloženega pretvornika, morate nastaviti
vrsto pretvornika, da omogočite optimalno delovanje sonarja. Če
uporabljate priloženi pretvornik, lahko preskočite te korake.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Vrsta pretvornika.
2 Izberite vrsto pretvornika, ki ga uporabljate.
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja s
pomočjo trenutne lokacije
1 Na zaslonu sonarja izberite .
2 Po potrebi uredite informacije o točki poti.
Flasher
Flasher prikazuje informacije o sonarju na krožnem merilu
globine, ki prikazuje, kaj je pod vašim plovilom. Prikaz se začne
na vrhu obroča in se nadaljuje v smeri urnega kazalca. Globina
je označena na notranji strani obroča. Informacije sonarja
utripajo na obroču, ko jih sonar prejme pri določeni globini.
Različne barve označujejo različno globino ob povratnem
signalu sonarja.
Izberite Utripanje.
Začasna zaustavitev sonarja
Na vseh modelih niso na voljo vse možnosti.
Izberite možnost:
• Na zaslonu sonarja Traditional ali DownVü izberite ali .
• Na zaslonu sonarja SideVü izberite ali .
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja s
pomočjo druge lokacije
1
2
3
4
V pogledu sonarja začasno zaustavite sonar.
Izberite lokacijo.
Izberite .
Po potrebi uredite informacije o točki poti.
Nastavitve številk v prekrivni plasti
À
Á
Globina na trenutni lokaciji
Merilo globine
Razdeljen povečan pogled
Na strani z razdeljenim-povečanim pogledom si lahko ogledate
grafikon celotnega pogleda odčitkov sonarja na desni strani
zaslona in povečan del tega grafikona na levi strani zaslona.
> Razdeljena povečava.
Na zaslonu sonarja izberite
Podatke, prikazane na zaslonu sonarja, lahko prilagodite po
meri.
OPOMBA: na vseh napravah niso na voljo vse možnosti.
Na zaslonu sonarja izberite
> Številke v prekrivni plasti.
Vstavljanje navigacije: prikaz vstavljanja navigacije, ko je
plovilo na poti do cilja.
Napetost naprave: prikaz napetosti naprave.
Hitrost: prikaz trenutne hitrosti plovila.
Ura: prikaz trenutnega časa dneva.
Trak kompasa: prikaz podatkovne vrstice traku kompasa.
Globina: prikaz trenutne globine pretvornika.
Temperatura vode: prikaz trenutne temperature vode.
Nastavitve ojačanja in šuma sonarja
Na zaslonu sonarja lahko nastavite količino ojačanja in šuma.
Nastavitev ojačanja nadzoruje občutljivost sonarnega
sprejemnika za kompenzacijo vodne globine in bistrosti vode. S
Sonar
3
povečevanjem ojačanja prikažete več podrobnosti, z
zmanjševanjem ojačanja pa zmanjšate nagnetenost zaslona.
OPOMBA: ko nastavite ojačanje na eni strani, se nastavitev
uveljavi na vseh straneh.
Ročna nastavitev ojačanja
> Povečanje.
1 Na zaslonu sonarja izberite
Pritiskajte
ali
,
dokler
na
vodnem
delu zaslona ne zaznate
2
šuma.
3 Če želite ojačanje zmanjšati, izberite
ali .
Samodejna nastavitev ojačanja
OPOMBA: če želite nastaviti ojačanje na zaslonu z ločenimi
frekvencami, morate nastaviti vsako frekvenco posebej.
> Povečanje.
1 Izberite
2 Izberite Omogoči samodejno ojačitev, če je primerno.
3 Izberite možnost:
• Za samodejni prikaz zelo občutljivih, šibkejših povratnih
informacij sonarja z več šuma izberite Samodejno,
visoko.
• Za samodejni prikaz srednje občutljivih povratnih
informacij sonarja z zmernim šumom izberite Samodejno,
srednje.
• Za samodejni prikaz manj občutljivih povratnih informacij
sonarja z manj šuma izberite Samodejno, nizko.
Skritje šuma na površini
Povratne informacije sonarja v bližini vodne gladine lahko
skrijete ali prikažete. S skritjem šuma na površini pripomorete k
manjši nagnetenosti zaslona.
OPOMBA: ko nastavite prikaz ali skritje šuma na površini na
enem zaslonu, se nastavitev uveljavi na vseh zaslonih.
Ta funkcija ni nujno na voljo pri vseh pretvornikih.
> Nastavitev sonarja >
Na zaslonu sonarja izberite
Zmanjšanje šumov > Šum na površini.
Motnje
Z nastavitvijo Interferenca prilagodite občutljivost sonarja, da
zmanjšate učinek motenj bližnjih virov šuma.
Pri drastičnih spremembah globine, na primer pečinah ali klifih,
lahko z ročno prilagoditvijo razpona prikažete določen razpon
globine. Dno ostane prikazano na zaslonu le, če je znotraj ročno
določenega razpona.
> Doseg.
1 Na zaslonu sonarja izberite
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti, da naprava samodejno prilagodi
razpon na podlagi globine, izberite Samodejno.
• Za ročno povečanje ali zmanjšanje razpona izberite ali
. (Na voljo samo pri 5- in 7-palčnih modelih.)
• Za ročno povečanje ali zmanjšanje razpona izberite ali .
(Na voljo samo pri 4-palčnih modelih.)
OPOMBA: za hitro ročno prilagoditev razpona na zaslonu
sonarja izberite in . (Na voljo samo pri 5- in 7-palčnih
modelih.)
Za hitro nadaljevanje samodejne prilagoditve razpona na
zaslonu sonarja izberite in . (Na voljo samo pri 5- in 7palčnih modelih.)
Za hitro prilagoditev razpona na zaslonu sonarja izberite ali
. (Na voljo samo pri 4-palčnih modelih.)
Ko nastavite razpon na enem zaslonu, se nastavitev uveljavi
na vseh zaslonih.
Prilagajanje povečave
Povečavo lahko prilagodite ročno z nastavitvijo razpona in fiksne
začetne globine. Na primer, če je globina 15 m in začetna
globina 5 m, naprava prikaže povečavo območja na globini od
5 do 20 m.
Poleg tega lahko omogočite, da naprava samodejno prilagodi
povečavo, s tem da nastavite razpon. Naprava izračuna
območje povečave od vodnega dna. Na primer, če izberete
razpon 10 m, naprava prikaže povečavo območja od vodnega
dna do 10 m od dna.
> Povečava.
1 Na zaslonu sonarja izberite
2 Izberite možnost:
• Za zaklep zaslona na vodno dno izberite Zaklep dna.
• Za ročno nastavitev povečave izberite Ročno.
• Za samodejno nastavitev povečave izberite Samodejno.
• Za vklop pogleda z razdeljeno povečavo izberite
Razdeljena povečava.
Zaklepanje zaslona na vodno dno
Zaslon lahko zaklenete na vodno dno. Na primer, če izberete
razpon 20 metrov, naprava prikaže območje od vodnega dna do
20 metrov od dna. Razpon se prikaže na desni strani.
> Povečava > Zaklep dna.
1 V prikazu sonarja izberite
2 Izberite razpon.
S prilagajanjem nastavitve motenj od izklopa À do nizko Á,
srednje  in visoko à šum postopoma odstranite, na močnih
povratnih informacijah o cilju pa je le malo učinka.
Uporabite najnižjo nastavitev motenj, s katero dosežete želeno
izboljšanje pri odstranjevanju motenj z zaslona. Odpravljanje
nepravilnosti v zvezi s postavitvijo, zaradi katerih nastaja šum, je
najboljši način za odstranjevanje motenj.
Nastavitev motenj
> Nastavitev sonarja >
1 Na zaslonu sonarja izberite
Zmanjšanje šumov > Interferenca.
2 Izberite možnost.
Prilagoditev razpona merila globine
Razpon merila globine, prikazanega na desni strani zaslona,
lahko prilagodite. Samodejno prilagajanje razpona ohranja dno
na spodnji tretjini zaslona sonarja in je lahko uporabno za
spremljanje dna pri počasnih ali zmernih spremembah terena.
4
Nastavitev mejne vrednosti za iskanje dna
Nastavite lahko največjo globino, na kateri funkcija za
samodejno nastavitev razpona išče dno. Pri nižji mejni vrednosti
se podatki o dnu pridobijo hitreje kot pri višji.
> Nastavitev sonarja >
1 Na zaslonu sonarja izberite
Mejna vrednost za iskanje dna.
2 Izberite razpon.
Sonarne frekvence
OPOMBA: katere frekvence so na voljo, je odvisni od
uporabljenega pretvornika.
Z nastavitvijo frekvence pripomorete k prilagoditvi sonarja
določenim ciljem in trenutni globini vode.
Sonar
Izbira frekvenc
OPOMBA: frekvence ne morete prilagoditi za vse prikaze in
pretvornike sonarja.
Označite lahko, katere frekvence naj se prikažejo na zaslonu.
> Frekvenca.
1 V prikazu sonarja izberite
2 Izberite frekvenco, ki ustreza vašim potrebam in vodni
globini.
Za dodatne informacije o frekvencah glejte Sonarne
frekvence, stran 4.
Ustvarjanje prednastavitve za frekvenco
OPOMBA: ni na voljo pri vseh pretvornikih.
Ustvarite lahko prednastavitev za shranjevanje določene
sonarne frekvence, ki omogoča hitro spreminjanje frekvenc.
> Frekvenca.
1 V prikazu sonarja izberite
2 Izberite Dodaj.
3 Vnesite frekvenco.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole z osnovnimi informacijami
sonarja.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole z osnovnimi informacijami
sonarja in podatki o globini ciljev.
1 Na zaslonu sonarja izberite
> Simboli za ribe.
2 Izberite možnost.
> Nastavitev sonarja > Videz
Vklop funkcije A-Scope
A-Scope je navpično utripanje vzdolž desne strani
celozaslonskega prikaza sonarja. Ta funkcija razširi nazadnje
prejete sonarske podatke za lažji ogled. Uporabna je lahko tudi
za zaznavanje rib blizu dna.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh zaslonih sonarja.
Na strani celozaslonskega prikaza izberite
> Nastavitev
sonarja > Videz > Prikazovalnik A.
Nastavitev hitrosti pomikanja
Nastavite lahko, kako hitro se slika sonarja pomika po zaslonu.
Pri večji hitrosti pomikanja je prikazanih več podrobnosti, zlasti
med premikanjem ali ribarjenjem. Pri manjši hitrosti pomikanja
ostanejo informacije sonarja dlje prikazane na zaslonu.
Nastavitev hitrosti pomikanja na enem prikazu sonarja velja za
vse prikaze sonarja.
> Nastavitev sonarja >
1 Na prikazu sonarja izberite
Hitrost pomikanja.
2 Izberite možnost:
• Za samodejno prilagoditev hitrosti pomikanja na podlagi
hitrosti glede na tla izberite Samodejno.
Samodejna nastavitev izbere hitrost pomikanja, ki ustreza
hitrosti plovila, tako da se cilji v vodi izrisujejo v pravilnem
razmerju in so videti manj popačeni. Pri ogledu prikazov
sonarja DownVü ali SideVü je priporočena uporaba
samodejne nastavitve.
• Če želite izbrati zelo veliko hitrost pomikanja, izberite
Ultrascroll .
Pri možnosti Ultrascroll se novi podatki sonarja pomikajo
hitro, vendar je kakovost slike manjša. Za večino situacij je
najprimernejša izbira možnost Hitro, ki zagotavlja
najboljše razmerje med hitrim pomikanjem slike in manj
popačenimi cilji.
À
Á
A-Scope
Premer sonarnega stožca pri trenutni globini
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Označevanje trenutnega položaja kot točke
poti
Na katerem koli zaslonu izberite
.
®
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti > Nova točka
poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite ustvariti točko poti z vnosom koordinat, izberite
možnost Vnesite koordinate in vnesite koordinate.
• Če želite ustvariti točko poti na podlagi zemljevida točk
poti, izberite možnost Uporabi zemljevid točk poti,
izberite lokacijo in nato .
• Če želite ustvariti točko poti na podlagi trenutne lokacije,
izberite možnost Uporabi trenutni položaj in vnesite
podatke.
Točka poti se samodejno shrani.
Prikaz in prilagoditev črte globine
Na zaslonu sonarja lahko prikažete in prilagodite vodoravno
črto. Globina črte je prikazana na desni strani zaslona.
OPOMBA: ko prikažete črto globine na enem zaslonu, je
prikazana na vseh zaslonih.
> Nastavitev sonarja > Črta
1 Na zaslonu sonarja izberite
globine.
2 Izberite .
3 Za prilagoditev možnosti Črta globine izberite ali .
Konfiguracija videza plavajočih ciljev
OPOMBA: ko konfigurirate videz plavajočih ciljev na enem
zaslonu, se nastavitev uveljavi na vseh zaslonih.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo v vseh pogledih sonarja.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole s podatki o globini ciljev.
Točke poti
Urejanje shranjene točke poti
1
2
3
4
Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
Izberite točko poti.
Izberite Urejanje točke poti.
Izberite možnost:
• Če želite dodati ime, izberite možnost Ime in vnesite ime.
• Če želite spremeniti simbol, izberite možnost Simbol.
• Če želite spremeniti globino, izberite možnost Globina.
• Če želite spremeniti temperaturo vode, izberite možnost
Temperatura vode.
• Če želite spremeniti komentar, izberite možnost
Komentar.
5
• Če želite spremeniti položaj točke poti, izberite možnost
Položaj.
Označevanje in navigacija do mesta človeka
v vodi
Na katerem koli zaslonu izberite > Človek v vodi > Da.
Iskalnik rib nastavi neposredno pot nazaj na lokacijo.
Navigacija do točke poti
1 Če želite najti točko poti, premaknite zemljevid točk poti.
2 Središče kurzorja postavite na središče simbola točke poti.
Na zaslonu se prikaže ime točke poti.
3 Izberite točko poti.
4 Izberite Navigacija po načrtovani poti > Pojdi.
Merjenje razdalje na zemljevidu točk poti
Izmerite lahko razdaljo med dvema lokacijama.
1 Na zemljevidu točk poti začnite obračati (Obračanje na
STRIKER 4, stran 1).
2 Izberite > Merjenje razdalj.
Na zaslonu se prikažejo razdalja in drugi podatki.
Brisanje točke poti ali ČVV
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
2 Izberite točko poti ali ČVV.
3 Izberite Izbriši > V redu.
Brisanje vseh točk poti
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Točke poti > Vse.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po
njej z zemljevidom točk poti
Začetna točka je lahko vaša trenutna lokacija ali kakšna druga
lokacija.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti > Novo >
Uporabi zemljevid točk poti.
2 Če želite izbrati začetno lokacijo načrtovane poti, premaknite
zemljevid točk poti.
3 Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje zavojev.
> Navigacija do.
4 Izberite
5 Izberite možnost.
Urejanje shranjene načrtovane poti
Spremenite lahko ime načrtovane poti ali zavoje, ki jih
načrtovana pot vsebuje.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrtovane poti.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti ime, izberite možnost Ime in vnesite
ime.
• Če želite izbrati točko poti s seznama zavojev, izberite
možnost Urejanje zavojev > Uporabi seznam zavojev in
na seznamu izberite točko poti.
6
• Če želite izbrati zavoj s karte, izberite možnost Urejanje
zavojev > Uporabi zemljevid točk poti in na karti izberite
lokacijo.
Ogled seznama načrtovanih poti
Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
Brskanje in navigacija po shranjeni
načrtovani poti
Preden lahko prebrskate seznam načrtovanih poti in uporabite
navigacijo do katere od njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno
načrtovano pot.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite
Naprej.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite Nazaj.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
5 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
6 Sledite vijolični črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
oviram.
7 Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Brisanje shranjene načrtovane poti
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši.
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Načrtovane poti.
Sled
Sled je zapis trenutne poti vašega plovila. Trenutno sled lahko
prikažete v prikazu zemljevida točk poti.
Nastavitev barve sledi
1 Izberite Uporabniški podatki > Sled > Možnosti sledi >
Barva sledi.
2 Izberite barvo sledi.
Čiščenje sledi
Izberite Uporabniški podatki > Sled > Počisti sled > V
redu.
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med
beleženjem
1 Izberite Uporabniški podatki > Sled > Možnosti sledi.
2 Izberite Način snemanja.
3 Izberite možnost:
• Za beleženje dnevnika sledi do napolnjenosti pomnilnika
sledi izberite Napolni.
Načrtovane poti
• Za neprekinjeno beleženje dnevnika sledi, pri čemer se
najstarejši podatki o sledeh prepišejo z novimi podatki,
izberite Ovoj.
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika
sledi
Določite lahko, kako pogosto naj se izris poti beleži. Pri
beleženju pogostejših izrisov je rezultat natančnejši, vendar se
dnevnik sledi hitreje napolni. Za najučinkovitejšo uporabo
pomnilnika je priporočen interval ločljivosti.
1 Izberite Uporabniški podatki > Sled > Možnosti sledi >
Interval snemanja > Interval.
2 Izberite možnost:
• Za beleženje sledi glede na razdaljo med točkami izberite
Razdalja > Spremeni in vnesite razdaljo.
• Za beleženje sledi glede na časovni interval izberite Čas >
Spremeni in vnesite časovni interval.
• Za beleženje sledi glede na odstopanje od vaše poti
izberite Ločljivost > Spremeni in vnesite največjo
dovoljeno napako glede na pravo pot pred beleženjem
točke sledi.
Brisanje vseh shranjenih točk poti,
načrtovanih poti in sledi
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Vse > V redu.
Konfiguracije naprave
Nastavitve sistema
Izberite Nastavitve > Sistem.
Zaslon: nastavi svetlost osvetlitve (Prilagajanje osvetlitve
zaslona, stran 1) in barvno shemo (Nastavitev barvnega
načina, stran 1).
GPS: prikaže informacije o nastavitvah in določanju položaja
satelitov GPS.
Jezik: nastavi jezik na zaslonu.
Simulator: vklopi simulator in omogoča, da nastavite hitrost in
simulirani položaj.
Zvočni opozorilnik: vklopi in izklopi zvok, ki se oglasi pri
alarmih in izbiranju (Nastavitev zvočnega opozorilnika,
stran 1).
Samodejni vklop: samodejno vklopi napravo ob začetku
napajanja.
Informacije o sistemu: prikaže informacije o napravi in različici
programske opreme.
Prikaz točke poti: nastavitev načina prikaza točke poti na karti.
Načrtovane poti: prikaz seznama poti.
Sled: prikaz menija z možnostmi sledi.
Išči: omogoča iskanje shranjenih poti in točk poti.
Nastavitev zemljevida: Nastavitev perspektive zemljevida točk
poti in prikaz črte smeri, tj. črte, narisane na zemljevidu točk
poti, od premca plovila v smeri plovbe.
Številke v prekrivni plasti: omogočanje prilagajanja podatkov,
prikazanih na zemljevidu točk poti.
Alarmi sonarja
Izberite Nastavitve > Alarmi > Sonar.
Plitva voda: zvočni signali ob manjši globini vode od navedene.
Globoka voda: zvočni signali ob večji globini vode od
navedene.
Temperatura vode: zvočni signali ob večjem temperaturnem
odklonu vode od ± 2 °F (± 1,1 °C). Nastavitve alarma se
shranijo ob izklopu naprave.
OPOMBA: če želite uporabiti alarm, morate napravo povezati
s temperaturnim pretvornikom.
Ribolov: nastavitev oglašanja alarma, ko naprava zazna
plavajoči cilj.
•
nastavi oglašanje alarma, ko naprava zazna ribe
vseh velikosti.
•
nastavi oglašanje alarma, samo ko naprava zazna
srednje velike ali velike ribe.
•
nastavi oglašanje alarma, samo ko naprava zazna
velike ribe.
Alarmi za sistem
Budilka: nastavitev budilke.
Napetost naprave: nastavitev oglašanja alarma, ko baterija
doseže navedeno nizko napetost.
Natančnost GPS-a: nastavitev alarma, ko je natančnost
določanja položaja GPS-a zunaj uporabniško določene
vrednosti.
Alarmi za navigacijo
Izberite Nastavitve > Alarmi > Navigacija.
Prihod: nastavitev oglašanja alarma, ko ste znotraj navedene
razdalje ali časa od obrata ali cilja.
Vlečenje sidra: nastavitev oglašanja alarma, ko presežete
navedeno razdaljo vlečenja, medtem ko ste zasidrani.
Iz smeri: nastavitev oglašanja alarma, ko krenete iz zastavljene
smeri za določeno razdaljo.
Informacije o sistemu
Nastavitve navigacije
Izberite Nastavitve > Nastavitve > Informacije o sistemu.
Dnevnik dogodkov: omogočanje ogleda dnevnika dogodkov v
sistemu.
Informacije o programski opremi: dostop do informacij o
napravi in različici programske opreme.
Naprave Garmin: dostop do informacij o povezanih Garmin
napravah.
Tovarniške nastavitve: ponastavitev naprave na tovarniške
vrednosti.
OPOMBA: s tem izbrišete vse informacije o nastavitvah, ki
ste jih vnesli.
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatno
strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Oznake načrtovane poti: nastavitev vrste oznak, ki so na
zemljevidu prikazane z obrati na načrtovani poti.
Vklop prehoda zavoja: nastavitev izračuna prehoda obrata
glede na čas ali razdaljo.
Čas prehoda zavoja: nastavitev števila minut pred prehodom
obrata do naslednjega koraka, ko je izbran Čas za nastavitev
Vklop prehoda zavoja.
Razdalja prehoda zavoja: nastavitev razdalje pred prehodom
obrata do naslednjega koraka, ko je izbrana Razdalja za
nastavitev Vklop prehoda zavoja.
Začetek načrtovane poti: izberite začetno točko navigacije po
načrtovani poti. Lahko izberete Čoln za začetek navigacije od
Nastavitve zemljevida točk poti
Izberite Zemljevid točk poti > .
Točke poti: Prikaz seznam točk poti.
Konfiguracije naprave
7
trenutne lokacije plovila ali Točke poti za začetek pri prvi točki
poti na načrtovani poti.
Nastavitve mojega plovila
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatno
strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Moje plovilo.
Vrsta pretvornika: prikaz vrste pretvornika, ki je povezan z
napravo (Izbira vrste pretvornika, stran 3).
Odmik kobilice: odklon površinske meritve za globino kobilice,
zaradi katerega je mogoče izmeriti globino od dna kobilice
namesto od mesta pretvornika (Nastavitev odmika kobilice,
stran 8).
Odmik temperature: izravnava izmerjene temperature vode
temperaturnega pretvornika (Nastavitev temperaturnega
odklona vode, stran 8).
število in s tem izravnate vrednost za večje plovilo, ki se v vodo
ugrezne za več čevljev.
1 Dokončajte opravilo glede na lokacijo pretvornika:
• Če je pretvornik nameščen v višini vodne črte À, izmerite
razdaljo od mesta pretvornika do kobilice plovila. To
vrednost vnesite kot pozitivno število v korakih 3 in 4, če
želite prikazati globino pod kobilico.
• Če je pretvornik nameščen na dnu kobilice Á, izmerite
razdaljo od pretvornika do vodne črte. To vrednost vnesite
kot negativno število v korakih 3 in 4, če želite prikazati
globino vode. Vnesite vrednost 0, če želite prikazati
globino pod kobilico in globino pod pretvornikom.
Nastavitve enot
Izberite Nastavitve > Merske enote.
Enote sistema: nastavitev zapisa enote za napravo.
Varianca: nastavitev magnetnega odklona, kota med
magnetnim severom in pravim severom, za vaš trenutni
položaj.
Referenčni sever: nastavitev referenčne smeri, ki se uporablja
za izračun informacij o smeri. Dejanski nastavi geografski
sever za referenčni sever. Mreža nastavi koordinatni sever za
referenčni sever (000º). Magnetno nastavi magnetni sever za
referenčni sever.
Zapis položaja: nastavitev zapisa položaja, v katerem je
prikazan odčitek določene lokacije. Ne spreminjajte te
nastavitve, če ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa
drug zapis položaja.
Geodetski referenčni sistem: nastavitev koordinatnega
sistema, na katerem temelji zemljevid. Ne spreminjajte te
nastavitve, če ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa
drug geodetski referenčni sistem.
Oblika zapisa časa: nastavitev 12-urnega, 24-urnega zapisa
časa ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC).
Časovni pas: nastavitev časovnega pasu.
Poletni čas: Izklopi ali Vklopi poletnega/zimskega časa.
2 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Odmik kobilice.
3 Izberite ali glede na lokacijo pretvornika.
4 Vnesite razdaljo, ki ste jo izmerili v koraku 1.
Obnavljanje privzetih tovarniških nastavitev
OPOMBA: s tem izbrišete vse informacije o nastavitvah, ki ste
jih vnesli.
> Sistem > Informacije o sistemu > Tovarniške
1 Izberite
nastavitve.
2 Izberite možnost.
Nastavitev temperaturnega odklona vode
Nastavite lahko temperaturni odklon in s tem izravnate odčitek
temperature temperaturnega senzorja.
1 Izmerite temperaturo vode s temperaturnim pretvornikom, ki
je priključen na napravo.
2 Izmerite temperaturo vode z drugim termometrom ali
temperaturnim senzorjem, ki je preverjeno natančen.
3 Odštejte temperaturo vode, ki ste jo izmerili v koraku 1, od
temperature vode, ki ste jo izmerili v koraku 2.
To je temperaturni odklon. To vrednost vnesite kot pozitivno
število v koraku 5, če senzor, ki je priključen na napravo,
izmeri nižjo temperaturo vode, kot je v resnici. To vrednost
vnesite kot negativno število v koraku 5, če senzor, ki je
priključen na napravo, izmeri višjo temperaturo vode, kot je v
resnici.
4 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Odmik temperature.
5 S puščičnimi tipkami vnesite temperaturni odklon vode, ki ste
ga izmerili v koraku 3.
Nastavitev odmika kobilice
Vnesete lahko odmik kobilice in s tem izravnate površinsko
meritev globine kobilice ter omogočite merjenje globine vode ali
globine pod kobilico namesto globine pod pretvornikom. Za
odmik kobilice vnesite pozitivno število. Vnesete lahko negativno
8
Dodatek
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo.
• Oglejte si http://my.garmin.com.
• Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.
Specifikacije
Mere
Temperaturni obseg
Od –15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Razpon napetosti vira napajanja
Od 10 do 20 V
Nazivni tok
1A
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
Dodatek
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
Odpravljanje težav
Moja naprava se ne vklopi
• Napajalni kabel potisnite do konca v hrbtno stran naprave.
Čeprav je kabel videti priključen, ga odločno pritisnite.
• Prepričajte se, da vir napajanja dovaja elektriko.
To lahko preverite na več načinov. Preverite, ali druge
naprave, ki jih napaja isti vir, delujejo.
• Preverite varovalko v napajalnem kablu.
Varovalka bi morala biti v nosilcu, ki je del rdeče žice
napajalnega kabla. Preverite, ali je nameščena varovalka
ustrezne velikosti. Natančna velikost varovalke, ki jo
potrebujete, je navedena na nalepki na kablu ali v navodilih
za namestitev. Preglejte varovalko, da se prepričate, ali je v
njej še vzpostavljena povezava. Varovalko lahko preizkusite
z multimetrom. Če je varovalka v redu, mora multimeter
kazati upor 0 ohmov.
• Preverite, ali naprava prejema vsaj 10 voltov enosmernega
toka. Priporočena je napetost 12 voltov.
Za preverjanje napetosti enosmernega toka izmerite žensko
in ozemljitveno vtičnico napajalnega kabla. Če je napetost
nižja od 10 voltov, se naprava ne bo vklopila.
Moj sonar ne deluje
• Kabel pretvornika potisnite do konca v hrbtno stran naprave.
Čeprav je kabel videti priključen, ga odločno pritisnite.
• Prepričajte se, da je oddajanje sonarja vklopljeno.
Odpravljanje težav
9
Kazalo
A
alarm za prihod 7
alarm za vlečenje sidra 7
alarm za zapustitev smeri 7
alarmi 7
iz smeri 7
navigacija 7
prihod 7
sonar 7
vlečenje sidra 7
alarmi za navigacijo 7
B
barvni način 1
brisanje, vsi uporabniški podatki 7
Č
človek v vodi 6
D
dnevnik dogodkov 7
domači zaslon, prilagajanje 1
DownVü 2
G
GPS
nastavitve 7
signali 1
J
jezik 7
L
licenčna pogodba za programsko opremo 8
M
merjenje razdalje 6
merske enote 8
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 6
brisanje 6
navigacija 6
ogled seznama 6
urejanje 6
ustvarjanje 6
napetost 7
naprava
registracija 8
tipke 1
nastavitve 1, 2, 7, 8
informacije o sistemu 7
nastavitve zaslona 7
natančnost GPS-a 7
sonar 2, 3
a-scope 5
alarmi 7
črta globine 5
DownVü 2
flasher 3
frekvence 3–5
merilo globine 2, 4
motnje 4
ojačanje 3, 4
plavajoči cilji 2, 5
pogledi 2, 3
povečava 3, 4
SideVü 2
številke 2
šum 3, 4
šum na površini 4
točka poti 3
videz 2
zabeleži 2
zaklep dna 4
SOS 6
strani. Za več informacij si oglejte sonar
Š
številke v prekrivni plasti 3
T
tipke 1
moč 1
točke poti 5, 7
brisanje 6
človek v vodi 6
sonar 3
urejanje 5
ustvarjanje 5
tovarniške nastavitve 7, 8
U
uporabniški podatki, brisanje 7
ura 7
alarm 7
V
varna globina 7
varna višina 7
voda, temperaturni odklon 8
vstavljanje navigacije 3
Z
zaslon, svetlost 1
zvočni opozorilnik 1
O
obračanje 1
odmik kobilice 8
odpravljanje težav 9
osvetlitev zaslona 1
označi lokacijo 5
P
podatkovna polja 3
povečava 1
sonar 4
pretvornik 2, 3
R
registracija izdelka 8
registracija naprave 8
S
satelitski signali, pridobivanje 1
SideVü 2
sledi 6
beleženje 6, 7
10
Kazalo
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising